MI AZ EGTC? I. ELŐZMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MI AZ EGTC? I. ELŐZMÉNYEK"

Átírás

1 MI AZ EGTC? Az EGTC angol betűszó, a European Grouping of Territorial Co-operation (Európai Területi Együttműködési Csoportosulás) rövidítése. EGTC-k létrehozására az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által július 5-én kihirdetett 1082/2006/EK-rendelet ad lehetőséget. I. ELŐZMÉNYEK Az EGTC-jogszabály megalkotása egy több éves előkészítő folyamat eredménye. Létrehozásának két fő oka: az eurorégiók erősödése és az INTERREG-program szükségessé vált reformja. 1. Az eurorégiók erősödése Az első eurorégió 1958-ban alakult meg a német-holland határon. A 90-es években a hasonló együttműködések reneszánsza köszöntött be, mára több mint 150 eurorégió működik az Európai Unió területén. Az eurorégiók eredetileg csak a különböző határ menti térségek közötti laza szövetségek voltak, amelyek főként a kultúra, sport és egyéb intézményi együttműködés területére korlátozták tevékenységüket. A nyugat-európai eurorégiók egy idő után különböző kezdeményezésekkel álltak elő: pl. közösen szerettek volna kórházat fenntartani, tűzoltóságot működtetni, iskolát alapítani, tömegközlekedési rendszert kialakítani stb. Ehhez azonban nem volt meg a megfelelő jogszabályi háttér. Az eurorégiók egyre több feladatot vállaltak át a nemzeti szintű intézményektől, amelyhez szükség volt egy új jogi keretre: ez lett az EGTC. 2. Az INTERREG-program reformja Az INTERREG programot 1990-ben indította az Európai Gazdasági Közösség, bizonyos határon átívelő együttműködések támogatására. Az évek során fokozatosan tisztult a rendszer, és ma már stabilnak mondható, hogy a határon átívelő együttműködések egyrészt közvetlen határon átnyúló projekteket (pl. magyar szlovák), másrészt Európa nagyrégióin belül ún. transznacionális projekteket (pl. magyar osztrák lengyel), valamint az Unió egész területén bárkivel interregionális projekteket (pl. finn spanyol görög magyar) valósíthatnak meg a program támogatásával. Az Unióban a határon átnyúló együttműködés szerepe fokozatosan erősödött meg, amit jól le lehet mérni egyrészt azon, hogy a közötti költségvetési ciklus idejére az európai területi együttműködés a másik két fő uniós fejlesztési prioritás (1. konvergencia = az elmaradott térségek felzárkóztatása; 2. versenyképesség = a fejlett régiók további fejlesztése) mellé emelkedett (korábban nem szerepelt külön prioritásként). Másrészt a program súlyát jelzi az is, hogy jelentősen megemelkedett az erre a célra fordítható összeg:

2 INTERREG I millió euró INTERREG II INTERREG III ETE Mint az ábrából leolvasható, 2007 és 2013 között már közel 8 milliárd eurót (kb Ft-ot) fordít az Unió a határon átnyúló programokra (ETE). Az összeg 75 %-át közvetlen határon átnyúló projektekre nyújtják. A magyar határok mentén is jelentősen megnőtt a támogatás mértéke: INTERREG IIIA ETE OP-k Jogi háttér Keretösszeg Hu-Sk-Ua Hu-Sk Strukturális Alap 216 millió euró Hu-Sk-Ua HU-SK-RO-Ua ENPI 68 millió euró Hu-Ro-SCG Hu-Ro Strukturális Alap 263 millió euró Hu-SRB IPA 164 millió euró A-Hu A-Hu Strukturális Alap 97 millió euró Slo-Hu-Hr Slo-Hu Strukturális Alap 36 millió euró Hu-Hr IPA 24 millió euró 2

3 A támogatás mértékének változása millió euró / / AU SCG-RO SK-UA SL-HR Az új kiírások komoly szigorításokat fognak tartalmazni a közötti INTERREG IIIA programhoz képest. Ott gyakran előfordult, hogy pl. egy magyarországi beruházáshoz kerestek egy szlovák partnert, aki csak aláírta a partneri megállapodást, és a projektből semmiféleképpen nem részesült, vagy csak jelképesen. Ezeknek a projekteknek nem volt határon átívelő jellegük. A pályázók korábban nem kaptak állami támogatást, ezért próbálkoztak határon átnyúlónak eladni a kezdeményezést. Az ETEOP 2007 és 2013 között már csak olyan projekteket támogat, amelyek valóban átmennek a határon, ún. közös projektek. További szigorítás, hogy a pályázat megvalósulásáért mindkét országban (tehát a magyar és a szlovák oldalon is) ugyanannak a partnernek kell vállalnia a felelősséget (ún. vezető partner elve). Korábban előfordulhatott, hogy ha pl. a szlovák partner nem valósította meg a közös projektből ráeső részt, ezáltal az egész projekt dőlt össze, a magyar partnernek is vissza kellett fizetnie a támogatást, és 3 évre kizárhatták az EU-s forrásokra kiírt pályázatokból. A kártérítési igényt azonban csak nemzetközi fórumok előtt lehetett érvényesíteni, a nemzetközi jog szabályai szerint. Ahhoz, hogy egy magyarországi intézmény Szlovákiában is felelősséget vállalhasson egy projekt megvalósulásáért, jogképességgel kell rendelkeznie az adott országban. Erre szolgál az EGTC. II. AZ EGTC Az EGTC ahhoz hasonló társulás, mint amilyenek Magyarországon a kistérségi társulások (de azokkal nem azonos forma). A 2002-ben osztrák vezetéssel elindított INTERACT-program folyamataiból arra lehet következtetni, hogy az eurorégiók fokozatosan át fogják adni a helyüket olyan EGTC-knek, amelyek nem csak kulturális, sport és egyéb intézményi együttműködésekre törekszenek, hanem saját intézményeket (kórházakat, mentőszolgálatokat, iskolákat, vállalkozásokat stb.) működtetnek, a két érintett tagállam határán keresztül. Várható, hogy már a közötti 3

4 időszakban kiemelt prioritássá válik ezen EGTC-k támogatása az európai területi együttműködés célkitűzésen belül. Az EGTC jogi személy, a csoportosuláshoz való csatlakozás önkéntes. Tagjai lehetnek az Európai Unió tagállamai, regionális hatóságok, helyi hatóságok, közjogi intézmények, illetve a felsorolt szervezetek által alkotott társulások. A tagoknak legalább két EU-tagállam területén kell elhelyezkedniük. Nem uniós, ún. harmadik állam nem lehet az EGTC tagja, azonban regionális vagy helyi hatósága, közjogi intézménye (külön megállapodás, illetve megengedő nemzeti jogszabály megléte esetén) igen. Figyelemreméltó, hogy a csoportosulásnak képesnek kell lennie mind a Közösség által társfinanszírozott együttműködési programok (ERFA, Strukturális Alapok), mind a kizárólag tagállami vagy szubállami szinten kezdeményezett programok keretében az együttműködés menedzselésére, végrehajtására. Ezáltal lehetőség nyílik a résztvevők igényeinek megfelelő, és nem a közösségi források lehívhatósága által gerjesztett területi együttműködés kialakítására, másrészt a Közösség is lehetőséget nyer a közösségi pénzalapoktól független együttműködési programok monitoringjára. Fontos hangsúlyozni, hogy az EGTC mint közösségi eszköz a területi együttműködés mindhárom határokon átnyúló (cross-border), transznacionális (transnational) és interregionális (interregional) formája esetében alkalmazható, vagyis ilyen együttműködést megvalósító partnerek is életre hívhatják. A csoportosulásra a Rendelet, a csoportosulást létrehozó Egyezmény, a csoportosulás Alapszabálya, valamint (a rendelet rendelkezései által nem, vagy csak részben szabályozott kérdésekben) azon állam jogszabályai vonatkoznak, melyben a csoportosulás székhelye található. A tagoknak értesíteniük kell a csoportosulásban való részvétel szándékáról azt a tagállamot, melynek nemzeti joga alá tartoznak, valamint eljuttatják hozzá az Egyezmény tervezetét és az Alapszabály javaslatát. Az adott tagállam nemzeti jogára, közérdekére, vagy a közrendre való hivatkozással megfelelő indoklás mellett megakadályozhatja az EGTC-k megalakulását. Az EGTC-nek rendelkeznie kell Közgyűléssel és egy, a képviseletét ellátó igazgatóval, bár az Alapszabály más szervek felállításáról is rendelkezhet. A tagok képviseletét ellátó Közgyűlés kötelező léte fontos előrelépés, mivel számos eurorégió nem rendelkezik ezzel a szervvel. A csoportosulás a tagok által az Egyezményben ráruházott feladatokat látja el a Rendelet keretein belül. A feladatoknak elsősorban a gazdasági és társadalmi együttműködés megerősítését célzó területekre kell összpontosulniuk. A magyar szabályozási rendszer Magyarországon a határ menti együttműködések kialakításában - köszönhetően az európai szintű önkormányzati törvénynek - kiemelkedő szerepet játszanak a helyi önkormányzatok. A velük szemben támasztott alapkövetelményeket uniós szinten a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája határozza meg, melynek rendelkezései beépültek a magyar Alkotmány szabályai közé. A szabályozás értelmében a helyi önkormányzat szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdekei képviselete és védelme céljából területi, valamint országos érdekképviseleti szervezetbe tömörülhet, feladat- és hatáskörében együttműködhet külföldi helyi önkormányzattal, beléphet nemzetközi önkormányzati szervezetekbe. A külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt, mely döntés az Ötv. 10. (1) bekezdés f) pontja értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 4

5 Magyarország egyike volt azon uniós országoknak, amelyek az Európai Unió EGTCrendeletének megalkotását követően, a kötelezően előírt tagállami szabályozást időben végrehajtotta, és ennek keretében létrehozta az európai területi együttműködési csoportosulásra vonatkozó, új jogintézményt meghonosító hazai jogszabályt. A Magyar Országgyűlés a kormány (azon belül is az önkormányzati és területfejlesztési miniszter) által, május 4-én benyújtott, törvényjavaslatot sürgősségi módon tárgyalta, majd június 25-én elfogadta. Az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló évi XIXC. Törvény a Magyar Közlöny 91. számában jelent meg, és az uniós Rendelettel összhangban 2007 augusztus 1-jén lépett hatályba. Mivel a jogszabály az európai területi együttműködési csoportosulással egy, a magyar jogrendszerben eddig ismeretlen jogintézményt honosított meg, a törvényalkotók keretjogszabályt hoztak létre, melyet gazdasági és intézményi tekintetben - szándékaik szerint - a jogalkalmazók töltenek meg majd tartalommal. Tartalmilag a magyar szabályozás alábbi néhány elemét érdemes kiemelni. A) Területi, személyi hatály A csoportosulások területi hatálya a magyarországi székhelyű csoportosulásokra és a külföldi székhelyű csoportosulásban a magyar jog szerinti tag részvételére vonatkozik. A személyi hatály a Rendeletet követi, mely személyi kör meghatározása a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvény (Kbt.) által kijelölt ajánlatkérői kört fedi le. Érdemes megjegyezni, hogy miközben az együttműködésnek harmadik ország jogalanyai is tagjai lehetnek, maga a harmadik ország (mint állam) erre nem jogosult. B) Alapítás A csoportosulás Egyezménnyel és Alapszabállyal együtt, önkéntesen hozható létre. A létrejövő szervezet tevékenysége sokrétű lehet, így például programvégrehajtóként managementszervezet (pl. Irányító Hatóság), projektvégrehajtóként ún. vezető partner, vagy kizárólag hazai források felhasználásával projekttársaság formában, illetve tartalommal működhet. Bármely tevékenységi formát is választják figyelembe véve az önkormányzatokat érintő felelősségi rendszert a csoportosulás magyar önkormányzati tagja csak korlátozott felelősséggel vehet részt az együttműködésben. Az alapítás esetén az alapszabály elkészítéséhez figyelembe kell venni az uniós Rendeletet, a magyar törvényt és az érintett államok által kötött egyezményeket. A létrejövő szervezet a Ptk. szerinti gazdálkodó szervezet (amely a jogi személyek között önállóan nem lesz nevesítve), egyúttal a csoportosulás közhasznú szervezetté is minősíthető. A szervezet bejegyzése a székhely szerinti tagállam joga alapján történik. Ez a nyilvántartásba vételi eljárás Magyarországon, nem peres eljárás keretében, egyelőre a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik. Amennyiben a csoportosulások nagyobb számban jönnének létre, a bejegyzések nagy valószínűséggel megyei szintre kerülnek le (a bejegyzés természetesen ekkor is jogi képviselő útján történik). Bejegyzéskor a csoportosulások illetékmentességet élveznek, és a nyilvántartásba vétel napjától a csoportosulás jogi személynek számít. Érdemes megjegyezni, hogy míg a csoportosulások természetét illetően a Rendelet kifejezetten közjogias intézményben gondolkodott, addig a magyar szabályozás magánjogias természetű, 5

6 átszőve közjogias elemekkel (pl. kik vehetnek részt a csoportosulásban, ld. a Kbt. érintett személyi körét). A csoportosulás létrehozhat további szervezeteket is, melyeknél elsősorban arra kell figyelemmel lenni, hogy a felelősségi rendszer részletesen ki legyen dolgozva. Ebben az esetben a gyakorlat fogja megválaszolni, hogy a szervezet (leányvállalat, illetve fiókszervezet) a részes tagállamok, illetve harmadik tagállam területén milyen feltételekkel, milyen jellegű tevékenységet folytathat. A csoportosulás megalapítását követően a korábban működő eurorégiók ugyanazon szervezeti formában és tartalommal működhetnek tovább. Két eurorégiónak azonban csak akkor éri meg egymás mellett párhuzamosan dolgozni, ha mindezt alapos gazdasági elemzéssel támasztották alá. E tekintetben továbbgondolásra érdemes a két szervezet közös munkaszervezetének lehetősége, tevékenységük pénzügyi elkülönítése s mindezek kellő jogi megalapozása. A két szervezetben való gondolkodás azért is fontos, mert például egyes tevékenységeket korlátozott felelősségvállalású szervezetek nem végezhetnek, így amennyiben az egyik szervezet nem tud az adott projektekre pályázni, addig a másik szervezet nagy valószínűséggel megfelel majd a pályázati kiírás feltételeinek. C) Gazdálkodás A csoportosulás tagjai a vagyoni és tulajdoni viszonyokról egymás között állapodnak meg. A csoportosulás az Egyezményben meghatározott cél érdekében önállóan gazdálkodik, és Alapszabályban rögzített vállalkozási tevékenységet is végezhet. D) Felügyelet, gazdálkodás A csoportosulás, mint jogi személy felett a törvényességi felügyeletet az ügyész gyakorolja, míg a csoportosulás gazdálkodásának ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult. Közösségi források felhasználása esetén a felügyeletet a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) végzi. A működést, illetve tevékenységet egyéb szervek (APEH, VPOP stb.) is végezheti. E) Megszűnés, megszüntetés Bár a csoportosulás több módon is megszűnhet, az mindegyikben közös, hogy csak jogutód nélkül szűnhet meg, végelszámolás formájában (kivéve a fizetésképtelenséget, amikor is csődeljárás következik). A jogutód nélküli megszűnés oka egyértelmű: a közösségi pénzek felhasználásának és az azokkal történő elszámolás biztonságának fokozása, a felelősség közös projektek kapcsán történő konkretizálása. Mégis felmerül a kérdés, hogy befolyásolhatja-e a mai magyar valóság a csoportosulás eszméjét. Sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy a végelszámolás, mint egyébként a tevékenységét befejező társaság törvényes megszüntető eszköze, manapság igen nagy százalékban a vagyonátmentéssel végződik. Csak bízni lehet abban, hogy a csoportosulás ellenőrzését végző szervek többrétűsége fentieknek elejét veheti, és persze egy csoportosulásról egyelőre nehezen képzelhető el, hogy nagy tartozásokat halmozna fel, és visszaélésekre építené jövőjét. 6

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI Az új közbeszerzési törvényt az Országgyűlés 2003 decemberében fogadta el, azután, hogy a törvénytervezet több mint

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜT TMUKÖDÉSEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜT TMUKÖDÉSEK ÚJ GENERÁCIÓJA A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜT TMUKÖDÉSEK ÚJ GENERÁCIÓJA JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÁSA A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉROL KÉSZÍTETTÉK: A CESCI MUNKATÁRSAI, 2011 A projektet a Visegrád Alap Támogatta (Standard Grants,

Részletesebben

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere 1 Tartalmi felépítés I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere II. Az önkormányzati állami feladatok áttekintése, csoportosítása, szétválasztása: oktatással kapcsolatos

Részletesebben

2007. évi XCIX. törvény. az európai területi együttműködési csoportosulásról

2007. évi XCIX. törvény. az európai területi együttműködési csoportosulásról 2007. évi XCIX. törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról Az Országgyűlés a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése érdekében, és a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

Civil szervezetekre vonatkozó törvényi rendelkezések

Civil szervezetekre vonatkozó törvényi rendelkezések Civil szervezetekre vonatkozó törvényi rendelkezések ÁROP-1.A.6-2013-2013-0005,,TANDEM -TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! BEVEZETÉS Az Országgyűlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL JOGSZABÁLYFIGYELÖ 3. Hazai jogszabályváltozások 3

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL JOGSZABÁLYFIGYELÖ 3. Hazai jogszabályváltozások 3 2011. ÉVI 1. SZÁM Tartalom JOGSZABÁLYFIGYELÖ 3 Hazai jogszabályváltozások 3 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval

Részletesebben

Pintér Edit: A határon átnyúló együttműködés empirikus kutatásának eredményei

Pintér Edit: A határon átnyúló együttműködés empirikus kutatásának eredményei VII. évfolyam 2010/4. TANULMÁNY Pintér Edit: Az elmúlt évtizedekben korunk fő tartalma a gazdasági és társadalmi folyamatokra egyaránt kiterjedő globalizáció, amely valamennyi térséget érintő soha nem

Részletesebben

Az ISPA / Kohéziós Alap támogatással megvalósított projektek üzemeltetési kérdései Összefoglaló tanulmány

Az ISPA / Kohéziós Alap támogatással megvalósított projektek üzemeltetési kérdései Összefoglaló tanulmány Az ISPA / Kohéziós Alap támogatással megvalósított projektek üzemeltetési kérdései Összefoglaló tanulmány 2008. november hó 1 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZERE A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

A civil szervezetek megjelenése a hazai jogszabályokban

A civil szervezetek megjelenése a hazai jogszabályokban A civil szervezetek megjelenése a hazai jogszabályokban Bevezetés... 2 1. Civil szervezetek... 3 1.1 A fogalom jogi meghatározása... 3 1.2 Néhány kiemelkedő nemzetközi civil szervezet... 4 1.2.1 Nemzetközi

Részletesebben

Kisborsó Anita Gregorits Réka

Kisborsó Anita Gregorits Réka Kisborsó Anita Gregorits Réka A költségvetési támogatások szabályozása, a támogatási jogviszony tartalma, a támogatási szerződések helye a jogrendszerben, kitekintés nemzetközi példákra Budapest 2014.

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Magyar Köztársaság Kormánya T/233. számú törvényjavaslat Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

A közhasznú szervezetek törvényi szabályozása

A közhasznú szervezetek törvényi szabályozása Csanády Dániel I. A közhasznúsági törvény előzményei A közhasznú szervezetek törvényi szabályozása 1. A nonprofit szektor újjászületése A jelentős történelmi hagyományokra visszatekintő egyleti élet negyven

Részletesebben

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 1 2 Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b http://www.mtvsz.hu Partnerség

Részletesebben

A HATÁR MENTI FEJLESZTÉSEK ÚJ KERETEI. Hozzászólás az Új Széchenyi Terv Vitairatához

A HATÁR MENTI FEJLESZTÉSEK ÚJ KERETEI. Hozzászólás az Új Széchenyi Terv Vitairatához A HATÁR MENTI FEJLESZTÉSEK ÚJ KERETEI Hozzászólás az Új Széchenyi Terv Vitairatához Készítette: Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Bevezetés Az Új Széchenyi Terv vitaanyaga

Részletesebben

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok 2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok A Törvény az egyes megyehatárokon túlterjedő területfejlesztési feladatok ellátására regionális fejlesztési tanácsok (RFT) kialakítását tette lehetővé.

Részletesebben

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek Jogszabályi keretek partnerség megerősítése a keretein belül az ÁROP- 1.1.14-2012-2012-0016 azonosítóhoz tartozó projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásának teljesítéséhez kapcsolódóan Készítette:

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

A vállalat környezetszennyezéséért való felelősségének kérdése Európa-jogi kitekintéssel

A vállalat környezetszennyezéséért való felelősségének kérdése Európa-jogi kitekintéssel A vállalat környezetszennyezéséért való felelősségének kérdése Európa-jogi kitekintéssel dr. Verebics János, PhD. egyetemi docens Pán-Európai Jogász Unió, elnökhelyettes I. Problémafelvetés I. Problémafelvetés

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

A/8 AZ ALAPÍTVÁNY, A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG, A KÖZTESTÜLET, AZ EGYESÜLET LÉNYEGES VONÁSAI ALAPÍTVÁNY

A/8 AZ ALAPÍTVÁNY, A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG, A KÖZTESTÜLET, AZ EGYESÜLET LÉNYEGES VONÁSAI ALAPÍTVÁNY AZ ALAPÍTVÁNY Az alapítvány magánjogi vagyonegyesítő, nonprofit jogi személy; sajátos célvagyon, azaz meghatározott célra önállósított vagyon, amelynek kezelését az alapítvány szervezete látja el. Elhatárolás

Részletesebben

Non-profit szervezetek gazdálkodása

Non-profit szervezetek gazdálkodása MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05 Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

Pályázati Útmutató a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 2010. június 10-én megjelent második pályázati felhívásához CCI szám: 2007 CB16 IPO 003 A jelen, magyar

Részletesebben