Jegyzetek az esőerdőből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzetek az esőerdőből"

Átírás

1 Faludy György és Eric Johnson Jegyzetek az esőerdőből

2 MAGYAR VIL[G KIADÓ

3 Az első kiad{s angol nyelven Notes from the Rainforest címen jelent meg (Hounslow Press, Willowdale, Ontario, 1988) Faludy György és Eric Johnson Kiadta a Magyar Vil{g Kiadó Kft. (Budapest, 1991) Felelős kiadó: HAL[SZ GYÖRGY. Szerkesztette: FÓTI EDIT Borítóterv és tipogr{fia: BODN[R J[NOS Szedte az [SzSz Informatikai Központ Nyomtatta és kötötte a Dabasi Nyomda Felelős vezető: B[LINT CSABA igazgató Munkasz{m: ISBN

4 ELŐSZÓ az angol kiad{shoz Az olvasó a következőkben krónikus firk{sz feljegyzéseit kapja kézhez. Ezeket két hónapos, Vancouver-szigeti tartózkod{sa idején vetette papírra, mikor mag{nyos, de kor{ntsem civiliz{latlan kunyhóban lakott a vadon mezsgyéjén. Kérdéses, hogy egy idős magyar költő széljegyzetei a huszadik sz{zad margój{ra mekkora érdeklődést v{ltanak ki a kanadai olvasóból. Aligha túls{gosan nagyot. Mindegy; prób{t teszek. Köszönetemet és h{l{mat elsősorban Eric Johnson bar{- tomnak, unice horum foliorum satori, kív{nom tolm{csolni. Eric Johnson nemcsak kitűnő angolra fordította alig olvasható és zavaros magyar jegyzeteimet, de szövegüket a szükséghez mérten sokszoros{ra bővítette, mindig olyan értelemben, ahogy magam szerettem volna, de nem tudtam megírni. Ezen felül egész paszszusokat adott hozz{ a mag{éból, hogy a könyvet jobb{ és v{ltozatosabb{ tegye. Az idők sor{n a költők, ha egy{ltal{n ennivalóhoz jutottak, többnyire patrónusaik kenyerét fogyasztott{k. Manaps{g, mikor a t{rsadalom csak azt tartja jónak, ami azonnal hasznot hajt, a mecén{sok fokozatosan még jobban meggazdagodtak és lassanként abbahagyt{k a művészek t{mogat{s{t. Ugyanekkor azonban Kanada korm{nya, a Canada Council és a Multiculturalism nevű intézményei hatékony segítségével azt a v{ratlan nézetet vallja: jobb, ha az író asztala mellett haszn{lja toll{t, mint ha fat{lc{val nyak{ban {rul golyóstollat a nagyv{- rosok utcasarkain. Mindkét intézménynek köszönöm, hogy az elmúlt esztendő egészét ír{snak szentelhettem. Faludy György Toronto, 1988 febru{r

5 ELŐSZÓ a magyar kiad{shoz 1987 nyar{n két hónapot töltöttem el egy kunyhóban Vancouver Island erdejében. Ez a sziget Kanada nyugati partja előtt nyújtózkodik a Csendes-óce{nban. Észak-déli ir{nyban 420 kilométer kiterjedésű, ami valamivel több mint Magyarorsz{g Kőszegtől Berettyóújfaluig. Délut{nonként verset írtam, este olvastam és jegyzeteket készítettem ehhez a könyvhöz. Az angol kiad{s előszav{ban nem volt módom pontos sz{mot adnom e könyv szerkezetéről. Azért nem, mert jegyzeteim nagy részében olyan magyar problém{kkal foglalkozom, melyeket az angolsz{sz olvasó nem érthet meg, amiért is az angol kiad{sból kimaradtak. (Ezeket a passzusokat a magyarban h{rom csillaggal jeleztem.) Nem l{ttam értelmét, hogy kanadai olvasóimnak sz{mot adjak arról, mi nincs az angol könyvben. Még azt sem írhattam, hogy e magyar részek hazai kiad{sra v{rnak, mert, amikor írtam őket, magyar kiad{st nem remélhettem, legfeljebb {lmodozhattam róla. A többi, ar{nylag rövid jegyzet egyform{n szól északamerikai, magyar vagy b{rmilyen m{s nemzetiségű olvasóhoz, vagyis {ltal{nosabb érvényű. Eric Johnson, mint ahogy az angol könyv előszav{ban megírtam, nemcsak angolra fordította, kibővítette és elmélyítette ezeket a kusza feljegyzéseket, hanem a mag{éból bőségesen adott hozz{ külön fejezeteket. Így az angol könyv szerzősége sokkal ink{bb őt illeti meg, mint engem. Most, mikor a könyv vagy 80 oldal magyar anyaggal bővült, az egyensúly helyrebillent: Eric Johnson angol szövegét lefordítottam magyarra és ez a könyv kettőnk közös munk{ja. Hogy melyikünk írta melyik részt, azt megmondani magunk sem tudjuk; közös tém{kat adunk elő két hangra, vagy a m{sik tém{j{- ba kezdünk, vagy azt folytatjuk, amit a m{sik kezdett.

6 Feleségem hal{la ut{n M{lta szigetére költöztem Londonból és ott éltem 1966-ban, amikor Eric Johnson megérkezett La Valett{ba, hogy p{ratlan angol nyelvismeretével könyveim angol fordít{s{t ell{ssa. De ez nem minden. Filozófiai és teológiai j{rtass{g{val, zenei ismereteivel, nyelvi tud{s{val és jellegzetesen angolsz{sz kultúr{j{val kiegészítette hi{nyoss{gaimat; Rotterd{mi Erazmusról szóló könyvem megír{s{n{l ugyanolyan nagy segítséget nyújtott nékem, mint azóta többi könyveimhez, nagyobb egyetemi előad{saimhoz és tanulm{nyaimhoz. Hadd fűzöm hozz{ végezetül, hogy a Jegyzetek az esőerdőből ink{bb csak külső form{ja szerint napló. Valój{ban komment{r a jelenségek margój{ra, szerény és hi{nyos komment{r, mint amilyen Epikur kertje Anatole France-tól, vagy Sir Cyril Connolly The Unquiet Grave (A nyughatatlan sír) című, n{- lunk ismeretlen munk{ja, Faludy György Budapest, 1991 febru{r

7 Jegyzet a helyesír{shoz Az 1930-as években az orsz{g lakóinak igen jelentős h{- nyada ismerte a helyesír{s szab{lyait. Ezt éves iskol{soktól meg is követelték. A magyar helyesír{s m{s nyelvekénél egyszerűbb és logikusabb volt. Tanít{s{t az iskol{kban könynyűnek, kellemesnek és eredményesnek mondt{k. Nyomd{szaink és szerkesztőink a maguk értékesebb munk{j{val foglalkozhattak és nem kényszerültek idejüket azzal tölteni, hogy a kéziratokat az újabb és újabb akadémiai hat{rozv{nyokhoz igazíts{k. Kosztol{nyi Dezső, Móricz Zsigmond, Illyés Gyula íróasztal{n soha senki nem l{tta a helyesír{s szab{lyait. N{luk jóval szerényebb tehetségű írók, értelmiségiek, mondhatni: minden könyv-, sőt újs{golvasó fejből ismerte és pontosan tudta, mit kív{n tőle a magyar helyesír{s re megv{ltozott a helyzet. Tanítók, tan{rok egyform{n panaszolj{k: a helyesír{s tanít{sa öröm helyett kín lett. A gyerekek elutasítj{k nyelvészeink újdonsült, megtanulhatatlan szab{lyzatait, önkényeskedő, zavaros, rosszul indokolt és fölösleges v{ltoztat{sait. Nyomd{szaink és szerkesztőink hajukat tépik, mert minden kéziratot A magyar helyesír{s szab{lyainak 11., akadémiai kiad{sa szerint kell {tjavítaniuk. Az ebben közölt újít{sokat senki sem tartja fejben, azaz nincs többé magyar ember, aki a magyar helyesír{st ismeri. Örök törvénynek tekinthető, hogy a helyesír{son nem szabad v{ltoztatni, hacsak a kiejtés meg nem v{ltozik; és a magyar kiejtés nem v{ltozott az utolsó ötven év alatt. (A Francia Akadémia az utolsó, nagyobb v{ltoztat{st 1718-ban eszközölte!) Ugyanekkor az orsz{g szellemi egységének egyik elengedhetetlen követelménye, hogy nemzedék nemzedék ut{n, igen kis v{ltoztat{sokkal ugyanazt a helyesír{st haszn{lja. A Magyar Tudom{nyos Akadémia Nyelvtudom{nyi Bizotts{ga ezeket az

8 alapelveket elismeri ugyan, de nem követi. Hat{rozatait a nyilv{noss{g megkerülésével, az írók megkérdezése nélkül, kommunista napiparancsok módj{ra hozza és a legkevésbé sem törődik a k{osszal, melyet ez{ltal teremt. Ezért kényszerültem arra az elhat{roz{sra, hogy könyvem hazai kiad{s{ban nem veszem tekintetbe A magyar helyesír{s szab{lyainak 11., akadémiai kiad{s{nak mondvacsin{lt, logik{tlan, keservesen kiagyalt, bas{skodó és bosszantó újít{sait. Ezen az úton kérem meg nyomd{szaimat és szerkesztőimet, hogy legyenek ebben segítségemre. Egyúttal felszólítok mindenkit: nyomd{szt, tanítót, tan{rt, írót, újs{gírót, minisztériumi és mag{ntisztviselőt, képviselőt, jegyzőt, bírót, ügyvédet minden magyart, aki naplót vezet, jegyzeteket készít avagy levelet ír, hogy tegye ugyanezt. Kétes esetben forduljon a Helyesír{s régebbi, lehetőleg kilencedik kiad{s{hoz. Vagy, ami sokkal jobb, tulajdon józan eszéhez. Nyelvészeinktől pedig senki se féljen többé. A kommunista parancsuralom napjai lej{rtak; akadémikusaink nem tudnak karhatalmat küldeni ellenünk. F. Gy.

9 Szükségleteit maga vette meg a baz{rban és hozta haza. Ennivalój{t ő főzte meg. K{véhoz és te{hoz vizet spirituszl{mp{n forralt, mert, mint mondta nékem, így olcsóbb, mintha a tűzhelyt gyújtan{ be. Szolgaszemélyzet nélkül élni magyar{zta a béke, a kényelem és a nyugalom örök forr{sa, Rehatsek teh{t minden bizonnyal elfogadta és megvalósította Schopenhauer tételét: az ember éljen, hacsak lehetséges, f{jdalom és unalom nélkül. F. F. ARBUTHNOT: LIFE AND LABOURS OF MR. EDWARD REHATSEK (Rehatsek Edv{rd élete és művei), A Journal of the Royal Asiatic Society 1892 júliusi sz{m{ból

10 Május 31 O solitudo, sola beatitudo! Kora reggeli köd, dud{ló hajók, sir{lyok, sziget-tenger körös-körül. A parton bar{tok v{rnak kocsival és többór{s utaz{s ut{n letesznek ebbe a két szob{s kunyhóba villannyal, folyó melegvízzel, telefonnal, központi fűtéssel és kandallóval. A h{z mögött aprófa gyönyörű rendben, és a két szob{ban meg a konyh{n fel a mennyezetig hasonló rendben a könyvt{r. Ízléses és mégsem hivalgó berendezésével ez a kunyhó csak úgy {rasztja gazd{ja boldogs{g{t. (Nem ismerem az illetőt; egyik bar{tom bar{tja, aki az előbbi kérésére adta {t nékem nagylelkűen nyaralój{t a ny{ri hónapokra.) Ha ötven évvel fiatalabb vagyok, ugr{lni kezdek a boldogs{gtól, amikor először szemügyre vettem a könyvt{rat. Kétszer vagy h{romszor akkora, mint az enyém Torontóban és egyetlen értéktelen vackot nem l{ttam még benne. Tal{n, ha Budapesten kétszer, 1938-ban és 1956-ban odaveszett könyvt{- ram meglenne és a kettőt hozz{adn{m a torontóihoz, érném el ezt itt előttem, b{r több a modern mű, míg nékem több ógörög és latin klasszikusom van. Kicsomagoltam borotv{t, fogkefét, szappant, ruh{t, jegyzetfüzeteket és nagylelkűen töltöttem magamnak a konyakból. Azt{n sét{ra indultam a környező erdőben. Óri{si f{ival, hűvös zöldjével, a mögötte bujk{ló, mindig színezüst napfénynyel és tarka lombszőnyegével, úgy éreztem, hogy a természet egyik {jtatoss{gra intő csod{ja nyílik meg előttem. Innét a sarkkorig húzódik, néh{ny csík vil{goskék, jéghideg tengerrel közben. Sűrű, sötét erdő; nevetségesnek tartom, hogy az itteniek bush -nak, azaz bozótnak hívj{k. Útnak indultam teh{t, de elmulasztottam autós kísérőim tan{cs{t megfogadni, akik azt aj{nlott{k: illesszem derékszíjamra a konyhaasztalon hagyott

11 ezerméteres spulnit, a szalag végét pedig kössem az ajtókilincsre, ha sét{lni megyek. Ez nem magyar erdő, ritka f{kkal, ahol felfelé minden ir{nyban l{tni az eget és oldalv{st is. Ez nem amerikai erdő, ahol az alj-bozóttól és a mérges növényektől nem lehet j{rni. Vendégl{tó és megzavaró erdő. A talaj ferde síkokkal hol erre, hol arra lejt, a nagy gyökerek és roppant f{k eltérítik az embert eredeti ir{ny{tól, az eléje {lló sziklatömbök megbolondítj{k. Tíz perc séta ut{n eltévedtem. Kidőlt f{n foglaltam helyet, jó kényelmesen, miközben a p{nik meglegyintett. Az újs{gokban minden héten olvashattam az erdőségekben elveszett emberekről. Olyikat a medvék karmolt{k agyon, mert nem kaptak tőle mézet. Kedvező újs{gcímekre gondoltam: Jeles költő elveszett Vancouver Island lakatlan erdejében, helikopterek hasztalanul keresik. Még egyre újs{gcímeket fabrik{ltam, mikor kis kutya tűnt fel és vele együtt plaid-inges fiatalember, aki kedvesen hazakísért. Kiderült, hogy alig h{romsz{z lépésre kerültem a kunyhómtól, mégpedig olyan ir{nyban, melyre semmiképpen nem gondoltam volna, azaz szembe vele. Még egy konyakot töltöttem és a konyhaasztal mellől az alkonyatot figyeltem, mely úgy jött a h{zba, mint a besurranó tolvaj. Fiatal koromban az ilyen kis h{z erdei lak, mint ahogy a múlt sz{zadban hívt{k nemcsak elragadtat{ssal töltött volna el, mint most, a könyvekkel és a köztük terjengő fenyő- és gyantaillattal, de irigységemben különféle terveket koholtam volna, hogyan szerezhetnék magamnak hasonló h{zacsk{t. Tizenhat éves lehettem, mikor a Rózsadombon nagy, üres telek mellett mentem el. Meg{lltam és élősövény-kerítéséhez t{maszkodtam, ahonnan gyönyörű, csók{k repültek fel. Elhat{roztam: irodalmi jövedelmemből a közeljövőben megveszem ezt a telket, kis h{- zat építtetek rajta, megtöltöm könyvekkel. Kétszer hetenként le-

12 sét{lok az egyetemre tanítani, kétszer fogadónapot tartok a fiatals{g sz{m{ra. Mindebből semmi sem lett; soha Magyarorsz{- gon nem kerestem annyit, hogy ak{r Szatymazon fél holdat v{- s{rolhassak magamnak. Végigtanítottam az egyetemeket Reykjavíktól Los Angelesig és Torontótól Vancouverig, de a pesti egyetemre nem engedtek be. Sebaj ha az embernek költészet a hivat{sa és hű akar maradni hozz{, akkor rendszerint le kell mondania az ilyen luxusról, vagy csak mint vendég élvezheti ideiglenesen. A d{cs{kért most is úgy lelkesedem, mint régen, de irigységet m{r nem érzek. Ha az ember megöregszik, vagy ak{r: ha felnő, úgy kísérőjelenségnek megtanulja lassanként: a dolgokat kontempl{lni kell, anélkül, hogy megkív{nn{ őket. Haszn{ljuk az életet a kontempl{ció eszközéül, és a kontempl{ciót az öröm eszközéül ahogy Santayana, a spanyol filozófus megfogalmazta. V{ratlan jelenség, hogy a kontempl{ció, igazi értelmében, egyúttal lemond{st jelent. A férfi, aki nemi igézettel szemlél egy nőt, legfeljebb annyira kontempl{lja, mint a tolvaj kontempl{lja a múzeumi festményt, melyet le akar akasztani, hogy hazavigye. Szexualit{s és ingatlan mulandó örömök; a kontempl{ció tov{bb tart. A szép ut{n csak v{gyakozunk, de nem akarjuk felfalni. Azt kív{njuk: b{r örökké tartana. Június 1 SIMONE WEIL Könnyű, hűvös eső odakint, finom gyantaillat idebent a kandallóban égő fenyőhas{boktól. Esőerdőnek nézem és nevezem ezt a területet, noha a Webster szót{r szerint esőerdők kiz{- rólag a trópusokon tal{lhatók. Ak{rmi az igazs{g, ragaszkodom

13 a magam nómenklatúr{j{hoz, mert ennél zöldebb moh{ba és {ttetszőbb harmatba öltözött vadont elképzelni sem tudok. Olyan, mintha Brazília kellős közepén lennék, az új jégkorszak hajnal{n. Sok, m{sfajta erdőt is l{ttam. A Wienerwald jól {polt sűrűségét és tiszt{sait, hov{ Mozarttól Mahlerig, Freudtól Wittgensteinig j{rtak ki a bécsiek, hogy gyógyírt keressenek a hal{lv{gyra és m{s lelkibetegségekre, melyekkel haz{juk főv{rosa oly bőségesen l{tta el őket. Éltem p{r hónapig Camp Atterburyben, Indiana nyiszlett, görvélykóros erdejében, hat l{b magas hófúv{sok közt, az amerikai hadsereg egyik rövid életű egységében, a Habsburg-légióban, hov{ egyszerűen beosztottak. (A légió FDR és Cordell Hull szellemi gyermeke volt; tervük tartozéka, hogy a h{ború ut{n vissza{llítj{k az Osztr{k- Magyar Birodalmat. A terv az amerikai közvéleményen és Szt{- lin méregtől remegő bajsz{n bukott el.) L{ttam Új-Guinea valódi esőerdeit, tele szúnyoggal, mérges kígyóval, {thatolhatatlan li{nszövedékkel. Olykor egy-egy négyszögű arcú bennszülött tűnt fel. Akadt olyan is, aki {gyékkötőnek Hitler fényképét hordta. Ezeket, propagandisztikus célból, még a leölt és valószínűleg pecsenyének elfogyasztott német misszion{riusok osztott{k ki közöttünk. És, valamennyi közt a legf{jdalmasabb: Magyarorsz{g egyik, alighanem egyetlen még fennmaradt ősi erdeje Recsknél, melyet az [VO parancs{ra nékünk, raboknak kellett kiv{gnunk. Az óri{si bükkf{kat 250 évvel kor{bban {llítólag az arra utazó II. R{kóczi Ferenc is megcsod{lta. A bükkf{k alul olyanoknak tűntek, mint holmi őskori, sz{z méter magas dinosaurus megzöldült l{ba. Minden oldalról bele kellett fűrészelnünk és megékelnünk, mert h{rman sem tudtuk körül fogni. Mikor kidőlt, sóhaj szakadt fel belőle, mint a haldokló emberből. Mi is sóhajtva {lltunk körötte; volt, aki könnyet törölt

14 szeméből. Egy alkalommal az [VO oper{ciós tisztje, egy Nagy L{szló nevű bandita (jelenleg az IBUSZ madridi kirendeltségének vezetője) is odajött és vigyorogva szemlélte a jelenetet. Magyarorsz{gon emberemlékezet óta személynevet nem rövidítettünk inici{léra; Petőfi S{ndor volt a név, nem Petőfi S. De a szovjet felsőbbség parancs{ra lassanként divatba jött, hogy a személyneveket, orosz módra, csak kezdőbetűikkel írt{k ki. Vagyis Vlagyimir Iljics Lenin helyett V. I. Lenin, Victor Hugo helyett V. Hugo. Jó még, hogy az utóbbi születése ut{n 150 esztendővel megnevettette a Magyar R{dió hallgatóit. Az epizód odahaza közismert. A budapesti r{dió bemondója így kezdte; Ma ünnepeljük Ötödik Hugó születésének sz{zötvenedik évfordulój{t. Nem kell mindj{rt azt képzelni, hogy ilyesmi itt Kanad{ban nem fordulhat elő. Dehogynem! Az utolsó adalékot néh{ny hete szereztem a torontói televízióból. A bemondó a m{snapi műsort ismertette és a British Columbia növényeiről és faun{j{ról tartandó előad{shoz ért. Egy pillanatra l{thatóan meghökkent, de erőt vett mag{n és olvasta; Előad{s British Columbia növényeiről és faunjairól. Amikor először megl{togattam Anglia ipari v{rosait egyebek közt Glasgow-t és Leeds-t eszembe jutott, hogy a XIX. sz{zad v{roslakó munk{sainak testét-lelkét nemcsak a szegénység törte meg és tette tönkre, hanem a v{rosok égbeki{ltó ocsm{nys{ga is hozz{j{rult ehhez. A középkor emberei jól tudt{k ezt a titkot, a franci{k és németek csakúgy, mint az olaszok, a legszegényebb utc{kba is beleépítettek egy kutat, egy v{ratlan boltívet vagy szép ablakot, hogy az ott élő gyermekek

15 szelleme ne hervadjon el kezdettől. Mi visszatértünk a rómaiak (Osti{ban még mindig l{tható) fertelmes bérkasz{rny{ihoz, ketreceihez és nem vesszük észre: ha ezekben egy m{sik Kalkuttai Teréz anya születne, minden ereje nem lenne elég, hogy az iszonyú környezet fölé küzdje mag{t. Csakúgy, mint Róma prolet{rainak. Könyvet tal{ltam, melyről nem tudtam: Alekszandr Szolzsenyicin 1978-ban elmondott disszert{ciója a Harvard Egyetemen. (A World Split Apart, Harper and Row). A könyv annyira érdekelt Szolzsenyicin érdemei nem lekicsinylendők, hogy hat fél zsemlét égettem el a régies, nem automatikus kenyérpirítóban. A 35-ik oldalig jutottam, amikor nem kis csod{lkoz{somra a következő passzushoz értem; Vitathatatlan tény, hogy Nyugaton az ember egyénisége meggyengült, míg Keleten hat{rozottabb és erőteljesebb lett< Az élet körülményeinek komplex és hal{los szorongat{sa erősebb egyéniségeket teremtett, mélyebben gondolkodó és értékesebb lényeket hozott létre, mint azok, kiket a nyugati bőség gy{rt széri{ban. Ezen az {llít{son töprengtem jó ideig. Tiszt{ban vagyok vele, hogy nincs teljesen híj{val az igazs{gnak, péld{ul ha mag{ra Szolzsenyicinre vonatkoztatjuk, vagy Babelre és Szaharovra. Mégis, úgy hiszem, Szolzsenyicinen úrr{ lett megint az orosz nacionalizmus, amikor ilyen {llít{st kock{ztat és nem veszi észre Adenauer, Camus, Churchill, Einstein, de Gaulle, Heisenberg, Kalkuttai Teréz, Thomas Mann, Orwell vagy Bertrand Russell nemcsak sz{mbeli fölényét a fent nevezett és meg nem nevezett oroszok fölött. Majd kevésbé bar{ts{gos gondolatsort kezdtem fűzni. Eszembe jutottak a Vörös Hadsereg katon{i, akik Micimackó ór{ért embereket lőttek agyon, ha vonakodtak csuklójukról le-

16 húzni. A katon{k, akik sorban {lltak a havas utc{n, hogy hatvan éves nőkön ejtsenek erőszakot. Az őrnagy, aki fasiszt{k, fasiszt{k, ordít{ssal üdvözölte a Keleti p{lyaudvaron a Mauthausenből negyvenöt kilósan hazatérő zsidókat és rögtön tereltette őket a teherkocsikba Szibéria felé. A Szovjet Írószövetségre gondolok, ahogy sorra denunci{lj{k Babelt, Mandelstamot, Paszternakot, Szolzsenyicint, vijjogva ünneplik győzelmeink kov{cs{t, a Nagy Szt{lint, és hetven év alatt egyetlen olvasható könyvet nem produk{lnak. Azt{n a vén Dzs{mbul képe jelent meg előttem, aki csasztusk{ival m{r II. Miklós c{r fenekét is kinyalta, majd Szt{lin mögé hajolt le: Magas a Kauk{zus, de Szt{lin magasabb. Dolmatovszkijjal Mózsi Feri bar{tom tal{lkozott nemrégen a m{rr{kesi költői fesztiv{lon. Ő írta azt a felejthetetlen verset a Kreml éjszak{j{ról, mikor reggel h{rom órakor is fénytől l{ngolnak ablakai, mert a mindentudó Szt{lin kioktatja a mérnököket, hogyan kell csatorn{t építeni. Történelem nagymama írja Dolmatovszkij földig érő fekete csipkeruh{ban és lornyonnal kezében j{rk{l a folyosón. Mikor a szob{hoz ér, ahol Szt{lin tartózkodik, diszkréten lehajol a kulcslyukhoz és benéz. Azt{n, diadalmas mosollyal ajk{n, tov{bb rója sét{j{t a Kreml folyosój{n. Történelem nagymama! Akkora nevetés fogott el, hogy kiszaladtam a torn{cra és a korl{tra vetettem derekamat. Történelem nagymama! A szép, piros mad{r a fa{gon indign{lódva nézett r{m és elrepült. Oroszok, ak{rmilyen mély vagy sekély legyen egyéniségük, gyakran képesek olyan cselekedetekre, melyek szélsőséges jellegükkel egyszerre képesztik el és hatj{k meg a nyugati szemlélőt. Az egyik ilyen epizód 1946-ból való, amikor a Vörös

17 Hadsereg m{r kiverte a németeket Magyarorsz{gról. A történetet két szemtanú mondta el nékem; de én nem voltam jelen. A Vörös Hadsereg egyik őrnagya csapat{val a Balatontól délre megnézte a csal{di sírboltot, ahol Magyarorsz{g első klasszikus költője, Berzsenyi D{niel feküdt ólomkoporsóban. Az őrnagynak megtetszett, hogy ólomkoporsóban is lehet temetkezni. Megkérte katon{it: ha net{n fasiszta partiz{nok végeznének vele, vagy m{sképpen pusztulna el, temessék őt ólomkoporsóba. Az őrnagy súlyos autóbalesetben még aznap meghalt. Orosz paraszt katon{i, kik alighanem szerették, az egyszerűség kedvéért kidobt{k Berzsenyi D{niel csontjait a koporsóból és őrnagyuk testét helyezték el benne. Az 1956-os forradalom leverésekor szovjet tankok {lltak meg az utc{n, egy-egy h{z felé fordultak és addig lőtték, míg az épület összeomlott. A mész{rl{s kellős közepén, cekkerrel kézben, nagyon öreg asszony totyogott csigalassús{ggal az úttesten {t, éppen akkor, amikor a tankok megérkeztek. M{r úgy tűnt, hogy a hernyótalpak maguk al{ g{zolj{k a nénikét, mikor a vezető tank, és ut{na mind a többi meg{llt. A vezértank torny{ból fiatal orosz tiszt feje bukkant elő. Nagyon aggodalmasnak l{tszott. Siess, b{buska, siess biztatta a nénit, és v{rt, míg {tért a túlra és eltűnt a mellékutc{ban. Azt{n kifordult tankj{val a mellette {lló h{z felé és addig lőtte, amíg a bentlakók fejére omlott. Közép-Kelet-Európ{ban sz{z és sz{z ilyen epizódot tudnak, hol az oroszok embersége elv{laszthatatlanul keveredik barbarizmusukkal. Ez lenne teh{t az, amit Dosztojevszkij, Bergyajev és Szolzsenyicin az egekig magasztal, mint az orosz nép isteni küldetését, mely hivatva lesz könyörülettel és szeretettel megv{ltani a vil{got? Félek, hogy nem megyünk sokra vele.

18 Jegyzet egy bérkasz{rnya h{ztulajdonos{hoz. A római prolet{rnegyedek bérkasz{rny{iban egy-egy ablaktalan szob{ban ember lakott. A bérbeszedők irgalmat nem ismertek. Ugyanekkor a h{zakat sil{ny anyagból és elsietve építették, úgyhogy gyakran összedőltek. Ez történt egy nap Cicero, a jeles szónok ötemeletes monstrum{val. A hír hallat{n a rétor hordszéken az épület romjaihoz vitette mag{t és ezt írta: Milyen jó, hogy mint Szókr{tész tanítv{nya, anyagi veszteségemmel nem törődöm. Még egy pillant{st vetett a romhalmazra, mely alól senki sem prób{lta kimenteni az eltemetetteket, és rabszolg{ival visszavitette mag{t gyönyörű vill{j{ba. Kanada orsz{gútjain, tengertől tengerig, elg{zolt őzek, rók{k, mókusok hevernek. Elg{zolt mosómedvét még sohasem l{ttam. Egyszer, földszinti ablakból nagyobb út mentén figyeltem a túlnani {rkot, ahol négytagú mosómedvecsal{d apa, anya, két gyerek készült, vagy ink{bb mondhatom, tervezte az {tkelést. Az egyik szülő, reflektorszerű, ezüstfényű szemével jobbfelé, a m{sik, közvetlenül mellette, balfelé figyelte az utat. Sok{ig v{rakoztak: mindig érkezett j{rmű valamelyik ir{nyból. Végül az egyik felteszem, a hím gyönyörű ujjaival intett, mire valamennyien kiugrottak az {rokból és egy pillanat múlva eltűntek a m{sik {rokban, az én oldalamon. Testvérek gondoltam. Így emigr{ltunk mi is a vil{g hat{- rain {t. Június 2 British Columbia vadon a olyan csendesen alszik mohatakarója alatt, mint Ontario téli erdei, mikor magukra húzt{k a hat l{b vastag hópaplant. Semmi l{rma, csak kellemes, apró neszek, melyek felkeltik az ember kív{ncsis{g{t. Falevélről legördülő vízcsepp csobban a tóban vagy vet szikr{t, mikor a

19 szikla élére esik. Mad{r röppen fel egyetlen, selymes lendülettel vagy siklik le rézsút a f{k közé. Szomszédom (fél mérföldre lakik) m{r megmutatta büszkén a maga felvételeit, melyeket buktató-zsinóros fényképezőgépei készítenek éjszak{nként. Az egyiken hat rózsaszín, meztelennek tűnd őz fut egym{s mellett, úgy tetszik, hangtalanul; a m{sikon nagy, holdkóros mad{r sét{l peckesen az avaron, a vérvörös, kelő teliholddal a h{ttérben. Olykor apró, ismeretlen teremtések óvatos mozg{s{t hallom az éjszak{ban, ahogy élelembeszerző körútra indulnak. Azt{n újra csend, sűrű csend, mintha a mindenséget is csendből gyúrt{k volna össze. Itt ülök a konyhaasztaln{l az éjszak{ban és nem értem, miért tűrjük a minket körülvevő, ipari t{rsadalom őrjöngő l{rm{j{t. Nem kell géprombolónak lenni ahhoz, hogy az ember a gy{ripar minden készítményét kibírhatatlanul ocsm{nynak és e készítmények zaj{t elviselhetetlennek tekintse. B{rmerről érkezik ez a zaj, egyform{n borzalmas, idegtépő és romboló. A forgalmas orsz{gút dörömbölése éjjel-nappal remegő ablakt{bl{inkon, a politikusok r{dió- és televízió-szózatainak vibr{l{sa dobh{rty{nkon, az útnak induló motorbicikli siketítő ropog{sa és obszcén durrog{sa. Mindez csak arra való, hogy megtörje a teremtés csendjét és visszarugdosson bennünket egy ősi, ismeretlen k{osz felé. Nem tudom, leírtam-e egyetlen verssort életemben, melyben van annyi szelíd zeneiesség, mint amikor egy kinyúló béka a vízbe loccsan? Aligha. Te{t, sz{raz pirítóst szolg{ltam fel magamnak délut{n és Senec{t olvastam: Cui cum paupertate bene convenit, dives est. Aki bar{ti viszonyba kerül tulajdon szegénységével, gazdag ember. Ilyenek voltak a közhelyek, melyek segítségével nemzedékemet egykor felnevelték. Nyilv{nvalóan igazak, annyira igazak, hogy lényegteleneknek és olcsóknak tűnnek. Tal{n még az is a baj

20 éppen Senec{val, hogy hatvannégy porfírl{bú asztalon szolg{lta fel vendégeinek az ínyencfalatokat, miközben a szegénység előnyeit magyar{zta műveiben. Néh{ny évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy fiatal, l{zadó nemzedék született Észak-Amerik{ban és újra felfedezi az antik bölcsességet. R{ad{sul szelídek voltak, békeszeretőek; kedvelték a vir{gokat meg a verseket; igaz, hogy legink{bb a rossz verseket. Eleinte elragadtat{ssal figyeltem őket. A szappanbuborék azonban hamarosan elpattant. M{r kor{n, a 60-as évek végén sem tudt{k a fiatal hippik, hogy l{zong{suknak mi a célja. A múltból a kelleténél sokkal kevesebbet fedeztek fel és a jelenből még kevesebbet elimin{ltak. (Jóindulatúak voltak, de but{k és tökműveletlenek.) Azt reméltem, hogy h{tat fordítanak annak a szemétdombnak, amit szüleik és nagyszüleik összehalmoztak. Ehelyett felpakolt{k autóikra az egészet és kivonultak vele a falvakba és mezőföldekre. Ott műanyag geodétikus dómokat építettek és a helyi TV-t hallgatt{k bennük. Ez volt a zöldellő Amerika legújabb verziója, melyet Kaliforni{ban l{ttam. A Columbia egyetemen egyetértettem tanítv{nyaimmal, hogy melyek azok az intézmények és kapitalista mammutv{llalatok, miket sürgősen fel kéne sz{molni. Most, húsz esztendővel később, tanítv{nyaim többsége ugyanezekben a hivatalokban foglal el kitűnő {ll{sokat. A német Spiessburger szónak angolban nincs megfelelője. Magyarra egyenest németből fordítottuk a ny{rspolg{rt, amiért valahogy kevesebb felelősséggel tartozunk e típus létezéséért. Vancouverben múlt héten tal{lkoztam egyik jellegzetes, középeurópai reprezent{ns{val. Megdöbbentem, mert elszoktam attól, hogy Észak-Amerik{ban ezzel az emberfajt{val tal{lkozzam. Éppen ezért érzem szükségét, hogy néh{ny szót mondjak róla.

21 A ny{rspolg{r valój{ban kispolg{r, de a kispolg{r dühödt és r{tarti, ugyanekkor veszélyes v{ltozata. Lehet vagyonos vagy szegény, de a gazdags{got tartja a vil{g legfontosabb és legirigylendőbb {llapot{nak. Ha módja és alkalma van, Hitlert, Mussolinit, Pétaint, Pinochetet isteníti, miut{n minden piszkos előítéletet a természet örök törvényeként tisztel mindaddig, míg az [llam m{s, új előítéletekkel hozakodik elő. Ilyenkor felugrik és a hatós{got ujjongó, g{tl{stalan konformizmus{ról biztosítja. A ny{rspolg{r nem ad alamizsn{t a koldusnak, mert a szegénységet Isten büntetésének, vagy a kéregető lustas{g{nak tulajdonítja. A fajeszme és a hőbörgő nacionalizmus az a l{bvíz, melyben a legszívesebben fic{nkol. Ez ugyanis hozz{segíti, hogy minden embergyűlölete mellett helyet tal{ljon a közösségben. Mindenek felett az irigység jellemzi. Mindenkire irigykedik, aki okosabb, kellemesebb, szebb, műveltebb vagy szerencsésebb n{la, de ez az irigység tudat alatti és nem tudatosítható, mert a tudatosít{stól összeomlana, teh{t foggal-körömmel védekezik ellene. Szính{zban, moziban, TV-n gyakran l{t olyan jeleneteket, ahol nyomorultak és üldözöttek szenvednek és ilyenkor elbőgi mag{t. De ha a valós{gban ilyen üldözöttet l{tna és az illetékes fasiszta vagy kommunista titkosrendőr felszólítan{, hogy vasdoronggal ott helyben verje agyon, rögtön megtenné. Pillanatnyi viselkedése és a szentiment{lis szính{zi jelenet közt semmi ellentétet nem venne észre. De legjobban mint szomszédot ismerheted meg a ny{rspolg{rt. Mindent elkövet, hogy leveleidet elolvashassa. Tudja, milyen cipőt hordasz. Lak{sa ajtórése mögül lesi, ki j{r hozz{d és miért. Kikémlelte, h{ny wattos villanykörtét haszn{lsz, mikor fekszel le és e szerint nevez pazarlónak vagy fukarnak, züllött éjszak{zónak vagy lomha {lomszuszéknak. Mindezt nemcsak személyed ir{nti érdeklődésből teszi, hanem belső, ellen{llhatatlan kényszer hajtja.

22 Fenti tulajdons{gain{l fogva fasiszta vagy kommunista bürokrat{nak szerfelett alkalmas, mert mindent megtud rólad és semmit sem tesz érdekedben. Olykor éjjel felvillan bennem, ahogy újra ott {llok a XII. kerületi tan{cs előtt, a Böszörményi úton, mint egykor. A sor negyven méter hosszú és nem fogy. A bürokrata hölgy ott ül íróasztal{n{l, egy szerencsétlen nő éppen sírógörcsöt kap előtte. A bürokrata hölgy kegyesen elmosolyodik, mert a l{tv{nytól bugyij{ba élvez. Kinyitom a szemem és elfog a boldogs{g, hogy ide, Kanad{ba tett le a sors, ahol még nem tal{lkoztam ilyen ny{rspolg{rral és ilyen bürokrat{kkal. Nem úgy, mint Magyarorsz{gon vagy Angli{ban. Miért tudja az ember ösztönösen, hogy Szent M{ria Magdolna minden bizonnyal jobb lény volt, mint P{l apostol, ahogy Dzsu{ng Dzö különb ember volt Konfuciuszn{l, és Kalkuttai Teréz közelebb {ll szívünkhöz, mint az Egyh{z sz{mos szentje, péld{ul éppen Lisieux-i Szent Teréz? Tal{n azért, mert a h{rom elsőből nem {rad az a magabiztos, öntelt dogmatikus fölény, az az osztentatíven hivalgó mindentud{s, mint a m{sik h{romból. Les meilleurs hommes mondta egy francia szerző egykor, sont toujours un peu indécis. Június 3 Ma reggel a kis tó mellett ültem, mélyzöld moh{n és a fa- {gak közt be{ramló fény-nyal{bokat néztem: a természet olykor, szeszélyes kedvében, gót katedr{lisokat épít. Időközben azt is észrevettem, hogy nem messze tőlem a zöld leveli béka lassan majszol egy szitakötőt, oly angyali {rtatlans{ggal, ahogy kisgyermek eszi az utc{n a fagylaltot. A keselyű a tornyok tetőin ül s hull{kat zab{l fel, {mde mégse v{dold emberöléssel.

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény Demeter Sándor Lóránd A törött cserépedény Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21.

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. III. FELADATLAP CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: 1. 2. 3. 4. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. I. FELADATSOR Az öreg Gyerkó Anti bá fekszik itt, de az övé a kisebb eset, mert a tánc miatt

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r Történelem A Bécsi Fegyvert{r Szacsky Mih{ly (első közlés 1990/3 Venatus) Bécsben a Ringből nyílik egy sug{rút, az Arsenal, amelynek egyik oldal{n egy nagy park közepén {ll névadója, az Arsenal, azaz a

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Ferri-Pisani A SZERELEM AMERIKÁBAN

Ferri-Pisani A SZERELEM AMERIKÁBAN Ferri-Pisani A SZERELEM AMERIKÁBAN FERRI-PISANI A szerelem Amerikában Regény 2011 fordította Dénes Zsófia Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja I. A félig nyitott kapu Az átkelés utolsó napjaiban

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra.

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra. II. A KÉPZELET Akinek élénk a képzelete, maga elé idézhet egy-egy boldog pillanatot, és ha éppen itt áll mellettem, és az útvesztőkbe kémlel, nem lát mást, csak kupoláról kupolára szálló galambokat. De

Részletesebben

Biciklizéseink Mahlerrel

Biciklizéseink Mahlerrel Biciklizéseink Mahlerrel Aaron Blumm-mal és Orcsik Rolanddal Mikola Gyöngyi beszélget 76 Jó estét kívánok! Két író van a színpadon, de én meg sem kíséreltem közös pontokat keresni a könyveikben, részben

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz MAGYAR RÁDIÓ ÉS MAGYAR TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1054 Budapest, Akadémia utca 17. A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! SORSZÁM:. Az interjú milyen címen készült? 1 főcímen 2 pótcímen ALMINTA: 6 Szociálpolitika

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán.

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában helyezték ki az ország első Verstablóját csütörtökön. Az Irodalmi Rádió akciójának segítségével a fiatalok a kortárs alkotók művészetéhez kerülhetnek közelebb.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár-

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár- (Éva) Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA A Hídban az 1960-as években Déry Tibornak több novellája és esszéje jelent meg, s új regényéből, a G A. úrx-ben címűből is küldött részleteket folyóiratunknak. Ezek a szövegek azonban

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

Nagykároly után, vesekő szülő utakon keresztül jutottunk el Sződemeterbe. A templomkertben álló Kölcsey szobor körül énekeltük nemzeti imádságunkat.

Nagykároly után, vesekő szülő utakon keresztül jutottunk el Sződemeterbe. A templomkertben álló Kölcsey szobor körül énekeltük nemzeti imádságunkat. Kirándulás! Ha nyár, akkor utazás! Ha utazás, akkor közösen! Így gondoltuk ezt gyülekezetünkben is, és aug. 18-án reggel felkerekedtünk, és elindultunk Máramarosszigetre, összesen 48-an. Szeretett, jól

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak T.Ágoston László A lovak állva álmodnak Alszol, öreg? fordult a férje felé az asszony. Megigazította feje alatt a kispárnát, és lélekben felkészült a nagy beszélgetésre. Nem, nem alszom. Jár az agyam,

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Az indigótól a tintaceruzáig

Az indigótól a tintaceruzáig Tooth Gábor Andor Az indigótól a tintaceruzáig Látogatás Böröcz Andrásnál E cikk apropója néhány New Yorkban eltöl - tött nap, mely során meglátogattam Böröcz András képzômûvészt. Valójában San Franciscóba

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó ERRATA Kéziratom szerkesztett változata számomra karácsonyi meglepetésként jelent meg. Ennek tudható be a néhány tévedés, illetve fontosnak tartom az alábbi kiegészítéseket. A szerzó 230. o. Gereöffy osztályparancsnok,

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

Michael Ben-Menachem. Miki

Michael Ben-Menachem. Miki Michael Ben-Menachem Miki Michael Ben-Menachem Miki Orosházától az Északi-tengerig Regényélet Háttér Kiadó Budapest Alapítva 1987-ben Michael Ben-Menachem, 2010 Háttér Kiadó, 2010 Szerkesztette Benedek

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

POKOL ANETT S Z É L R Ó Z S A. Ne engedd, hogy elsodorjon az élet!

POKOL ANETT S Z É L R Ó Z S A. Ne engedd, hogy elsodorjon az élet! POKOL ANETT S Z É L R Ó Z S A Ne engedd, hogy elsodorjon az élet! Előszó Ez a könyv egy kicsit lelkizős, egy kicsit életmód-tanácsadó, személyiségfejlesztő, önmenedzselő. Olyan, mint én, mindenbe belekap

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA SAMPLE TRANSLATION NATAŠA KRAMBERGER SZEDER-ÉGBOLT PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA ORIGINAL TITLE: NEBESA V ROBIDAH:

Részletesebben

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok:

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok: Eredmények, fejlesztések, kicsik és nagyok. A jót könnyű megszokni! Ez örök igazság. Úgy gondoljuk, hogy városunkban nagyon sok olyan jó dolog készült az elmúlt években, melyeknek nagyon örültünk, hamar

Részletesebben

KIRÁLY LÁSZLÓ (1943)

KIRÁLY LÁSZLÓ (1943) KIRÁLY LÁSZLÓ (1943) A második Forrás-nemzedék tagjai közül Király László költészetében fonódik össze leginkább a romániai magyar irodalom hagyománykincse, a székely népballadák világa az avantgárd költészet

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Kommunikációelmélet. VII-VIII. előadás. A nem verbális kommunikáció és főbb tudományterületei. A testbeszéd kutatásának története

Kommunikációelmélet. VII-VIII. előadás. A nem verbális kommunikáció és főbb tudományterületei. A testbeszéd kutatásának története Kommunikációelmélet VII-VIII. előadás A nem verbális kommunikáció és főbb tudományterületei A testbeszéd kutatásának története A 20-ik század előtt Charles Darwin Az érzelmek kifejezése az embernél és

Részletesebben

Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban

Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban James Fraser (1886-1938) Senki nem vette észre, milyen királyi küzdelem folyik a könyvtár sarkában ülő fiatalember szívében. Azon a délutánon már harmadszor

Részletesebben