Jegyzetek az esőerdőből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzetek az esőerdőből"

Átírás

1 Faludy György és Eric Johnson Jegyzetek az esőerdőből

2 MAGYAR VIL[G KIADÓ

3 Az első kiad{s angol nyelven Notes from the Rainforest címen jelent meg (Hounslow Press, Willowdale, Ontario, 1988) Faludy György és Eric Johnson Kiadta a Magyar Vil{g Kiadó Kft. (Budapest, 1991) Felelős kiadó: HAL[SZ GYÖRGY. Szerkesztette: FÓTI EDIT Borítóterv és tipogr{fia: BODN[R J[NOS Szedte az [SzSz Informatikai Központ Nyomtatta és kötötte a Dabasi Nyomda Felelős vezető: B[LINT CSABA igazgató Munkasz{m: ISBN

4 ELŐSZÓ az angol kiad{shoz Az olvasó a következőkben krónikus firk{sz feljegyzéseit kapja kézhez. Ezeket két hónapos, Vancouver-szigeti tartózkod{sa idején vetette papírra, mikor mag{nyos, de kor{ntsem civiliz{latlan kunyhóban lakott a vadon mezsgyéjén. Kérdéses, hogy egy idős magyar költő széljegyzetei a huszadik sz{zad margój{ra mekkora érdeklődést v{ltanak ki a kanadai olvasóból. Aligha túls{gosan nagyot. Mindegy; prób{t teszek. Köszönetemet és h{l{mat elsősorban Eric Johnson bar{- tomnak, unice horum foliorum satori, kív{nom tolm{csolni. Eric Johnson nemcsak kitűnő angolra fordította alig olvasható és zavaros magyar jegyzeteimet, de szövegüket a szükséghez mérten sokszoros{ra bővítette, mindig olyan értelemben, ahogy magam szerettem volna, de nem tudtam megírni. Ezen felül egész paszszusokat adott hozz{ a mag{éból, hogy a könyvet jobb{ és v{ltozatosabb{ tegye. Az idők sor{n a költők, ha egy{ltal{n ennivalóhoz jutottak, többnyire patrónusaik kenyerét fogyasztott{k. Manaps{g, mikor a t{rsadalom csak azt tartja jónak, ami azonnal hasznot hajt, a mecén{sok fokozatosan még jobban meggazdagodtak és lassanként abbahagyt{k a művészek t{mogat{s{t. Ugyanekkor azonban Kanada korm{nya, a Canada Council és a Multiculturalism nevű intézményei hatékony segítségével azt a v{ratlan nézetet vallja: jobb, ha az író asztala mellett haszn{lja toll{t, mint ha fat{lc{val nyak{ban {rul golyóstollat a nagyv{- rosok utcasarkain. Mindkét intézménynek köszönöm, hogy az elmúlt esztendő egészét ír{snak szentelhettem. Faludy György Toronto, 1988 febru{r

5 ELŐSZÓ a magyar kiad{shoz 1987 nyar{n két hónapot töltöttem el egy kunyhóban Vancouver Island erdejében. Ez a sziget Kanada nyugati partja előtt nyújtózkodik a Csendes-óce{nban. Észak-déli ir{nyban 420 kilométer kiterjedésű, ami valamivel több mint Magyarorsz{g Kőszegtől Berettyóújfaluig. Délut{nonként verset írtam, este olvastam és jegyzeteket készítettem ehhez a könyvhöz. Az angol kiad{s előszav{ban nem volt módom pontos sz{mot adnom e könyv szerkezetéről. Azért nem, mert jegyzeteim nagy részében olyan magyar problém{kkal foglalkozom, melyeket az angolsz{sz olvasó nem érthet meg, amiért is az angol kiad{sból kimaradtak. (Ezeket a passzusokat a magyarban h{rom csillaggal jeleztem.) Nem l{ttam értelmét, hogy kanadai olvasóimnak sz{mot adjak arról, mi nincs az angol könyvben. Még azt sem írhattam, hogy e magyar részek hazai kiad{sra v{rnak, mert, amikor írtam őket, magyar kiad{st nem remélhettem, legfeljebb {lmodozhattam róla. A többi, ar{nylag rövid jegyzet egyform{n szól északamerikai, magyar vagy b{rmilyen m{s nemzetiségű olvasóhoz, vagyis {ltal{nosabb érvényű. Eric Johnson, mint ahogy az angol könyv előszav{ban megírtam, nemcsak angolra fordította, kibővítette és elmélyítette ezeket a kusza feljegyzéseket, hanem a mag{éból bőségesen adott hozz{ külön fejezeteket. Így az angol könyv szerzősége sokkal ink{bb őt illeti meg, mint engem. Most, mikor a könyv vagy 80 oldal magyar anyaggal bővült, az egyensúly helyrebillent: Eric Johnson angol szövegét lefordítottam magyarra és ez a könyv kettőnk közös munk{ja. Hogy melyikünk írta melyik részt, azt megmondani magunk sem tudjuk; közös tém{kat adunk elő két hangra, vagy a m{sik tém{j{- ba kezdünk, vagy azt folytatjuk, amit a m{sik kezdett.

6 Feleségem hal{la ut{n M{lta szigetére költöztem Londonból és ott éltem 1966-ban, amikor Eric Johnson megérkezett La Valett{ba, hogy p{ratlan angol nyelvismeretével könyveim angol fordít{s{t ell{ssa. De ez nem minden. Filozófiai és teológiai j{rtass{g{val, zenei ismereteivel, nyelvi tud{s{val és jellegzetesen angolsz{sz kultúr{j{val kiegészítette hi{nyoss{gaimat; Rotterd{mi Erazmusról szóló könyvem megír{s{n{l ugyanolyan nagy segítséget nyújtott nékem, mint azóta többi könyveimhez, nagyobb egyetemi előad{saimhoz és tanulm{nyaimhoz. Hadd fűzöm hozz{ végezetül, hogy a Jegyzetek az esőerdőből ink{bb csak külső form{ja szerint napló. Valój{ban komment{r a jelenségek margój{ra, szerény és hi{nyos komment{r, mint amilyen Epikur kertje Anatole France-tól, vagy Sir Cyril Connolly The Unquiet Grave (A nyughatatlan sír) című, n{- lunk ismeretlen munk{ja, Faludy György Budapest, 1991 febru{r

7 Jegyzet a helyesír{shoz Az 1930-as években az orsz{g lakóinak igen jelentős h{- nyada ismerte a helyesír{s szab{lyait. Ezt éves iskol{soktól meg is követelték. A magyar helyesír{s m{s nyelvekénél egyszerűbb és logikusabb volt. Tanít{s{t az iskol{kban könynyűnek, kellemesnek és eredményesnek mondt{k. Nyomd{szaink és szerkesztőink a maguk értékesebb munk{j{val foglalkozhattak és nem kényszerültek idejüket azzal tölteni, hogy a kéziratokat az újabb és újabb akadémiai hat{rozv{nyokhoz igazíts{k. Kosztol{nyi Dezső, Móricz Zsigmond, Illyés Gyula íróasztal{n soha senki nem l{tta a helyesír{s szab{lyait. N{luk jóval szerényebb tehetségű írók, értelmiségiek, mondhatni: minden könyv-, sőt újs{golvasó fejből ismerte és pontosan tudta, mit kív{n tőle a magyar helyesír{s re megv{ltozott a helyzet. Tanítók, tan{rok egyform{n panaszolj{k: a helyesír{s tanít{sa öröm helyett kín lett. A gyerekek elutasítj{k nyelvészeink újdonsült, megtanulhatatlan szab{lyzatait, önkényeskedő, zavaros, rosszul indokolt és fölösleges v{ltoztat{sait. Nyomd{szaink és szerkesztőink hajukat tépik, mert minden kéziratot A magyar helyesír{s szab{lyainak 11., akadémiai kiad{sa szerint kell {tjavítaniuk. Az ebben közölt újít{sokat senki sem tartja fejben, azaz nincs többé magyar ember, aki a magyar helyesír{st ismeri. Örök törvénynek tekinthető, hogy a helyesír{son nem szabad v{ltoztatni, hacsak a kiejtés meg nem v{ltozik; és a magyar kiejtés nem v{ltozott az utolsó ötven év alatt. (A Francia Akadémia az utolsó, nagyobb v{ltoztat{st 1718-ban eszközölte!) Ugyanekkor az orsz{g szellemi egységének egyik elengedhetetlen követelménye, hogy nemzedék nemzedék ut{n, igen kis v{ltoztat{sokkal ugyanazt a helyesír{st haszn{lja. A Magyar Tudom{nyos Akadémia Nyelvtudom{nyi Bizotts{ga ezeket az

8 alapelveket elismeri ugyan, de nem követi. Hat{rozatait a nyilv{noss{g megkerülésével, az írók megkérdezése nélkül, kommunista napiparancsok módj{ra hozza és a legkevésbé sem törődik a k{osszal, melyet ez{ltal teremt. Ezért kényszerültem arra az elhat{roz{sra, hogy könyvem hazai kiad{s{ban nem veszem tekintetbe A magyar helyesír{s szab{lyainak 11., akadémiai kiad{s{nak mondvacsin{lt, logik{tlan, keservesen kiagyalt, bas{skodó és bosszantó újít{sait. Ezen az úton kérem meg nyomd{szaimat és szerkesztőimet, hogy legyenek ebben segítségemre. Egyúttal felszólítok mindenkit: nyomd{szt, tanítót, tan{rt, írót, újs{gírót, minisztériumi és mag{ntisztviselőt, képviselőt, jegyzőt, bírót, ügyvédet minden magyart, aki naplót vezet, jegyzeteket készít avagy levelet ír, hogy tegye ugyanezt. Kétes esetben forduljon a Helyesír{s régebbi, lehetőleg kilencedik kiad{s{hoz. Vagy, ami sokkal jobb, tulajdon józan eszéhez. Nyelvészeinktől pedig senki se féljen többé. A kommunista parancsuralom napjai lej{rtak; akadémikusaink nem tudnak karhatalmat küldeni ellenünk. F. Gy.

9 Szükségleteit maga vette meg a baz{rban és hozta haza. Ennivalój{t ő főzte meg. K{véhoz és te{hoz vizet spirituszl{mp{n forralt, mert, mint mondta nékem, így olcsóbb, mintha a tűzhelyt gyújtan{ be. Szolgaszemélyzet nélkül élni magyar{zta a béke, a kényelem és a nyugalom örök forr{sa, Rehatsek teh{t minden bizonnyal elfogadta és megvalósította Schopenhauer tételét: az ember éljen, hacsak lehetséges, f{jdalom és unalom nélkül. F. F. ARBUTHNOT: LIFE AND LABOURS OF MR. EDWARD REHATSEK (Rehatsek Edv{rd élete és művei), A Journal of the Royal Asiatic Society 1892 júliusi sz{m{ból

10 Május 31 O solitudo, sola beatitudo! Kora reggeli köd, dud{ló hajók, sir{lyok, sziget-tenger körös-körül. A parton bar{tok v{rnak kocsival és többór{s utaz{s ut{n letesznek ebbe a két szob{s kunyhóba villannyal, folyó melegvízzel, telefonnal, központi fűtéssel és kandallóval. A h{z mögött aprófa gyönyörű rendben, és a két szob{ban meg a konyh{n fel a mennyezetig hasonló rendben a könyvt{r. Ízléses és mégsem hivalgó berendezésével ez a kunyhó csak úgy {rasztja gazd{ja boldogs{g{t. (Nem ismerem az illetőt; egyik bar{tom bar{tja, aki az előbbi kérésére adta {t nékem nagylelkűen nyaralój{t a ny{ri hónapokra.) Ha ötven évvel fiatalabb vagyok, ugr{lni kezdek a boldogs{gtól, amikor először szemügyre vettem a könyvt{rat. Kétszer vagy h{romszor akkora, mint az enyém Torontóban és egyetlen értéktelen vackot nem l{ttam még benne. Tal{n, ha Budapesten kétszer, 1938-ban és 1956-ban odaveszett könyvt{- ram meglenne és a kettőt hozz{adn{m a torontóihoz, érném el ezt itt előttem, b{r több a modern mű, míg nékem több ógörög és latin klasszikusom van. Kicsomagoltam borotv{t, fogkefét, szappant, ruh{t, jegyzetfüzeteket és nagylelkűen töltöttem magamnak a konyakból. Azt{n sét{ra indultam a környező erdőben. Óri{si f{ival, hűvös zöldjével, a mögötte bujk{ló, mindig színezüst napfénynyel és tarka lombszőnyegével, úgy éreztem, hogy a természet egyik {jtatoss{gra intő csod{ja nyílik meg előttem. Innét a sarkkorig húzódik, néh{ny csík vil{goskék, jéghideg tengerrel közben. Sűrű, sötét erdő; nevetségesnek tartom, hogy az itteniek bush -nak, azaz bozótnak hívj{k. Útnak indultam teh{t, de elmulasztottam autós kísérőim tan{cs{t megfogadni, akik azt aj{nlott{k: illesszem derékszíjamra a konyhaasztalon hagyott

11 ezerméteres spulnit, a szalag végét pedig kössem az ajtókilincsre, ha sét{lni megyek. Ez nem magyar erdő, ritka f{kkal, ahol felfelé minden ir{nyban l{tni az eget és oldalv{st is. Ez nem amerikai erdő, ahol az alj-bozóttól és a mérges növényektől nem lehet j{rni. Vendégl{tó és megzavaró erdő. A talaj ferde síkokkal hol erre, hol arra lejt, a nagy gyökerek és roppant f{k eltérítik az embert eredeti ir{ny{tól, az eléje {lló sziklatömbök megbolondítj{k. Tíz perc séta ut{n eltévedtem. Kidőlt f{n foglaltam helyet, jó kényelmesen, miközben a p{nik meglegyintett. Az újs{gokban minden héten olvashattam az erdőségekben elveszett emberekről. Olyikat a medvék karmolt{k agyon, mert nem kaptak tőle mézet. Kedvező újs{gcímekre gondoltam: Jeles költő elveszett Vancouver Island lakatlan erdejében, helikopterek hasztalanul keresik. Még egyre újs{gcímeket fabrik{ltam, mikor kis kutya tűnt fel és vele együtt plaid-inges fiatalember, aki kedvesen hazakísért. Kiderült, hogy alig h{romsz{z lépésre kerültem a kunyhómtól, mégpedig olyan ir{nyban, melyre semmiképpen nem gondoltam volna, azaz szembe vele. Még egy konyakot töltöttem és a konyhaasztal mellől az alkonyatot figyeltem, mely úgy jött a h{zba, mint a besurranó tolvaj. Fiatal koromban az ilyen kis h{z erdei lak, mint ahogy a múlt sz{zadban hívt{k nemcsak elragadtat{ssal töltött volna el, mint most, a könyvekkel és a köztük terjengő fenyő- és gyantaillattal, de irigységemben különféle terveket koholtam volna, hogyan szerezhetnék magamnak hasonló h{zacsk{t. Tizenhat éves lehettem, mikor a Rózsadombon nagy, üres telek mellett mentem el. Meg{lltam és élősövény-kerítéséhez t{maszkodtam, ahonnan gyönyörű, csók{k repültek fel. Elhat{roztam: irodalmi jövedelmemből a közeljövőben megveszem ezt a telket, kis h{- zat építtetek rajta, megtöltöm könyvekkel. Kétszer hetenként le-

12 sét{lok az egyetemre tanítani, kétszer fogadónapot tartok a fiatals{g sz{m{ra. Mindebből semmi sem lett; soha Magyarorsz{- gon nem kerestem annyit, hogy ak{r Szatymazon fél holdat v{- s{rolhassak magamnak. Végigtanítottam az egyetemeket Reykjavíktól Los Angelesig és Torontótól Vancouverig, de a pesti egyetemre nem engedtek be. Sebaj ha az embernek költészet a hivat{sa és hű akar maradni hozz{, akkor rendszerint le kell mondania az ilyen luxusról, vagy csak mint vendég élvezheti ideiglenesen. A d{cs{kért most is úgy lelkesedem, mint régen, de irigységet m{r nem érzek. Ha az ember megöregszik, vagy ak{r: ha felnő, úgy kísérőjelenségnek megtanulja lassanként: a dolgokat kontempl{lni kell, anélkül, hogy megkív{nn{ őket. Haszn{ljuk az életet a kontempl{ció eszközéül, és a kontempl{ciót az öröm eszközéül ahogy Santayana, a spanyol filozófus megfogalmazta. V{ratlan jelenség, hogy a kontempl{ció, igazi értelmében, egyúttal lemond{st jelent. A férfi, aki nemi igézettel szemlél egy nőt, legfeljebb annyira kontempl{lja, mint a tolvaj kontempl{lja a múzeumi festményt, melyet le akar akasztani, hogy hazavigye. Szexualit{s és ingatlan mulandó örömök; a kontempl{ció tov{bb tart. A szép ut{n csak v{gyakozunk, de nem akarjuk felfalni. Azt kív{njuk: b{r örökké tartana. Június 1 SIMONE WEIL Könnyű, hűvös eső odakint, finom gyantaillat idebent a kandallóban égő fenyőhas{boktól. Esőerdőnek nézem és nevezem ezt a területet, noha a Webster szót{r szerint esőerdők kiz{- rólag a trópusokon tal{lhatók. Ak{rmi az igazs{g, ragaszkodom

13 a magam nómenklatúr{j{hoz, mert ennél zöldebb moh{ba és {ttetszőbb harmatba öltözött vadont elképzelni sem tudok. Olyan, mintha Brazília kellős közepén lennék, az új jégkorszak hajnal{n. Sok, m{sfajta erdőt is l{ttam. A Wienerwald jól {polt sűrűségét és tiszt{sait, hov{ Mozarttól Mahlerig, Freudtól Wittgensteinig j{rtak ki a bécsiek, hogy gyógyírt keressenek a hal{lv{gyra és m{s lelkibetegségekre, melyekkel haz{juk főv{rosa oly bőségesen l{tta el őket. Éltem p{r hónapig Camp Atterburyben, Indiana nyiszlett, görvélykóros erdejében, hat l{b magas hófúv{sok közt, az amerikai hadsereg egyik rövid életű egységében, a Habsburg-légióban, hov{ egyszerűen beosztottak. (A légió FDR és Cordell Hull szellemi gyermeke volt; tervük tartozéka, hogy a h{ború ut{n vissza{llítj{k az Osztr{k- Magyar Birodalmat. A terv az amerikai közvéleményen és Szt{- lin méregtől remegő bajsz{n bukott el.) L{ttam Új-Guinea valódi esőerdeit, tele szúnyoggal, mérges kígyóval, {thatolhatatlan li{nszövedékkel. Olykor egy-egy négyszögű arcú bennszülött tűnt fel. Akadt olyan is, aki {gyékkötőnek Hitler fényképét hordta. Ezeket, propagandisztikus célból, még a leölt és valószínűleg pecsenyének elfogyasztott német misszion{riusok osztott{k ki közöttünk. És, valamennyi közt a legf{jdalmasabb: Magyarorsz{g egyik, alighanem egyetlen még fennmaradt ősi erdeje Recsknél, melyet az [VO parancs{ra nékünk, raboknak kellett kiv{gnunk. Az óri{si bükkf{kat 250 évvel kor{bban {llítólag az arra utazó II. R{kóczi Ferenc is megcsod{lta. A bükkf{k alul olyanoknak tűntek, mint holmi őskori, sz{z méter magas dinosaurus megzöldült l{ba. Minden oldalról bele kellett fűrészelnünk és megékelnünk, mert h{rman sem tudtuk körül fogni. Mikor kidőlt, sóhaj szakadt fel belőle, mint a haldokló emberből. Mi is sóhajtva {lltunk körötte; volt, aki könnyet törölt

14 szeméből. Egy alkalommal az [VO oper{ciós tisztje, egy Nagy L{szló nevű bandita (jelenleg az IBUSZ madridi kirendeltségének vezetője) is odajött és vigyorogva szemlélte a jelenetet. Magyarorsz{gon emberemlékezet óta személynevet nem rövidítettünk inici{léra; Petőfi S{ndor volt a név, nem Petőfi S. De a szovjet felsőbbség parancs{ra lassanként divatba jött, hogy a személyneveket, orosz módra, csak kezdőbetűikkel írt{k ki. Vagyis Vlagyimir Iljics Lenin helyett V. I. Lenin, Victor Hugo helyett V. Hugo. Jó még, hogy az utóbbi születése ut{n 150 esztendővel megnevettette a Magyar R{dió hallgatóit. Az epizód odahaza közismert. A budapesti r{dió bemondója így kezdte; Ma ünnepeljük Ötödik Hugó születésének sz{zötvenedik évfordulój{t. Nem kell mindj{rt azt képzelni, hogy ilyesmi itt Kanad{ban nem fordulhat elő. Dehogynem! Az utolsó adalékot néh{ny hete szereztem a torontói televízióból. A bemondó a m{snapi műsort ismertette és a British Columbia növényeiről és faun{j{ról tartandó előad{shoz ért. Egy pillanatra l{thatóan meghökkent, de erőt vett mag{n és olvasta; Előad{s British Columbia növényeiről és faunjairól. Amikor először megl{togattam Anglia ipari v{rosait egyebek közt Glasgow-t és Leeds-t eszembe jutott, hogy a XIX. sz{zad v{roslakó munk{sainak testét-lelkét nemcsak a szegénység törte meg és tette tönkre, hanem a v{rosok égbeki{ltó ocsm{nys{ga is hozz{j{rult ehhez. A középkor emberei jól tudt{k ezt a titkot, a franci{k és németek csakúgy, mint az olaszok, a legszegényebb utc{kba is beleépítettek egy kutat, egy v{ratlan boltívet vagy szép ablakot, hogy az ott élő gyermekek

15 szelleme ne hervadjon el kezdettől. Mi visszatértünk a rómaiak (Osti{ban még mindig l{tható) fertelmes bérkasz{rny{ihoz, ketreceihez és nem vesszük észre: ha ezekben egy m{sik Kalkuttai Teréz anya születne, minden ereje nem lenne elég, hogy az iszonyú környezet fölé küzdje mag{t. Csakúgy, mint Róma prolet{rainak. Könyvet tal{ltam, melyről nem tudtam: Alekszandr Szolzsenyicin 1978-ban elmondott disszert{ciója a Harvard Egyetemen. (A World Split Apart, Harper and Row). A könyv annyira érdekelt Szolzsenyicin érdemei nem lekicsinylendők, hogy hat fél zsemlét égettem el a régies, nem automatikus kenyérpirítóban. A 35-ik oldalig jutottam, amikor nem kis csod{lkoz{somra a következő passzushoz értem; Vitathatatlan tény, hogy Nyugaton az ember egyénisége meggyengült, míg Keleten hat{rozottabb és erőteljesebb lett< Az élet körülményeinek komplex és hal{los szorongat{sa erősebb egyéniségeket teremtett, mélyebben gondolkodó és értékesebb lényeket hozott létre, mint azok, kiket a nyugati bőség gy{rt széri{ban. Ezen az {llít{son töprengtem jó ideig. Tiszt{ban vagyok vele, hogy nincs teljesen híj{val az igazs{gnak, péld{ul ha mag{ra Szolzsenyicinre vonatkoztatjuk, vagy Babelre és Szaharovra. Mégis, úgy hiszem, Szolzsenyicinen úrr{ lett megint az orosz nacionalizmus, amikor ilyen {llít{st kock{ztat és nem veszi észre Adenauer, Camus, Churchill, Einstein, de Gaulle, Heisenberg, Kalkuttai Teréz, Thomas Mann, Orwell vagy Bertrand Russell nemcsak sz{mbeli fölényét a fent nevezett és meg nem nevezett oroszok fölött. Majd kevésbé bar{ts{gos gondolatsort kezdtem fűzni. Eszembe jutottak a Vörös Hadsereg katon{i, akik Micimackó ór{ért embereket lőttek agyon, ha vonakodtak csuklójukról le-

16 húzni. A katon{k, akik sorban {lltak a havas utc{n, hogy hatvan éves nőkön ejtsenek erőszakot. Az őrnagy, aki fasiszt{k, fasiszt{k, ordít{ssal üdvözölte a Keleti p{lyaudvaron a Mauthausenből negyvenöt kilósan hazatérő zsidókat és rögtön tereltette őket a teherkocsikba Szibéria felé. A Szovjet Írószövetségre gondolok, ahogy sorra denunci{lj{k Babelt, Mandelstamot, Paszternakot, Szolzsenyicint, vijjogva ünneplik győzelmeink kov{cs{t, a Nagy Szt{lint, és hetven év alatt egyetlen olvasható könyvet nem produk{lnak. Azt{n a vén Dzs{mbul képe jelent meg előttem, aki csasztusk{ival m{r II. Miklós c{r fenekét is kinyalta, majd Szt{lin mögé hajolt le: Magas a Kauk{zus, de Szt{lin magasabb. Dolmatovszkijjal Mózsi Feri bar{tom tal{lkozott nemrégen a m{rr{kesi költői fesztiv{lon. Ő írta azt a felejthetetlen verset a Kreml éjszak{j{ról, mikor reggel h{rom órakor is fénytől l{ngolnak ablakai, mert a mindentudó Szt{lin kioktatja a mérnököket, hogyan kell csatorn{t építeni. Történelem nagymama írja Dolmatovszkij földig érő fekete csipkeruh{ban és lornyonnal kezében j{rk{l a folyosón. Mikor a szob{hoz ér, ahol Szt{lin tartózkodik, diszkréten lehajol a kulcslyukhoz és benéz. Azt{n, diadalmas mosollyal ajk{n, tov{bb rója sét{j{t a Kreml folyosój{n. Történelem nagymama! Akkora nevetés fogott el, hogy kiszaladtam a torn{cra és a korl{tra vetettem derekamat. Történelem nagymama! A szép, piros mad{r a fa{gon indign{lódva nézett r{m és elrepült. Oroszok, ak{rmilyen mély vagy sekély legyen egyéniségük, gyakran képesek olyan cselekedetekre, melyek szélsőséges jellegükkel egyszerre képesztik el és hatj{k meg a nyugati szemlélőt. Az egyik ilyen epizód 1946-ból való, amikor a Vörös

17 Hadsereg m{r kiverte a németeket Magyarorsz{gról. A történetet két szemtanú mondta el nékem; de én nem voltam jelen. A Vörös Hadsereg egyik őrnagya csapat{val a Balatontól délre megnézte a csal{di sírboltot, ahol Magyarorsz{g első klasszikus költője, Berzsenyi D{niel feküdt ólomkoporsóban. Az őrnagynak megtetszett, hogy ólomkoporsóban is lehet temetkezni. Megkérte katon{it: ha net{n fasiszta partiz{nok végeznének vele, vagy m{sképpen pusztulna el, temessék őt ólomkoporsóba. Az őrnagy súlyos autóbalesetben még aznap meghalt. Orosz paraszt katon{i, kik alighanem szerették, az egyszerűség kedvéért kidobt{k Berzsenyi D{niel csontjait a koporsóból és őrnagyuk testét helyezték el benne. Az 1956-os forradalom leverésekor szovjet tankok {lltak meg az utc{n, egy-egy h{z felé fordultak és addig lőtték, míg az épület összeomlott. A mész{rl{s kellős közepén, cekkerrel kézben, nagyon öreg asszony totyogott csigalassús{ggal az úttesten {t, éppen akkor, amikor a tankok megérkeztek. M{r úgy tűnt, hogy a hernyótalpak maguk al{ g{zolj{k a nénikét, mikor a vezető tank, és ut{na mind a többi meg{llt. A vezértank torny{ból fiatal orosz tiszt feje bukkant elő. Nagyon aggodalmasnak l{tszott. Siess, b{buska, siess biztatta a nénit, és v{rt, míg {tért a túlra és eltűnt a mellékutc{ban. Azt{n kifordult tankj{val a mellette {lló h{z felé és addig lőtte, amíg a bentlakók fejére omlott. Közép-Kelet-Európ{ban sz{z és sz{z ilyen epizódot tudnak, hol az oroszok embersége elv{laszthatatlanul keveredik barbarizmusukkal. Ez lenne teh{t az, amit Dosztojevszkij, Bergyajev és Szolzsenyicin az egekig magasztal, mint az orosz nép isteni küldetését, mely hivatva lesz könyörülettel és szeretettel megv{ltani a vil{got? Félek, hogy nem megyünk sokra vele.

18 Jegyzet egy bérkasz{rnya h{ztulajdonos{hoz. A római prolet{rnegyedek bérkasz{rny{iban egy-egy ablaktalan szob{ban ember lakott. A bérbeszedők irgalmat nem ismertek. Ugyanekkor a h{zakat sil{ny anyagból és elsietve építették, úgyhogy gyakran összedőltek. Ez történt egy nap Cicero, a jeles szónok ötemeletes monstrum{val. A hír hallat{n a rétor hordszéken az épület romjaihoz vitette mag{t és ezt írta: Milyen jó, hogy mint Szókr{tész tanítv{nya, anyagi veszteségemmel nem törődöm. Még egy pillant{st vetett a romhalmazra, mely alól senki sem prób{lta kimenteni az eltemetetteket, és rabszolg{ival visszavitette mag{t gyönyörű vill{j{ba. Kanada orsz{gútjain, tengertől tengerig, elg{zolt őzek, rók{k, mókusok hevernek. Elg{zolt mosómedvét még sohasem l{ttam. Egyszer, földszinti ablakból nagyobb út mentén figyeltem a túlnani {rkot, ahol négytagú mosómedvecsal{d apa, anya, két gyerek készült, vagy ink{bb mondhatom, tervezte az {tkelést. Az egyik szülő, reflektorszerű, ezüstfényű szemével jobbfelé, a m{sik, közvetlenül mellette, balfelé figyelte az utat. Sok{ig v{rakoztak: mindig érkezett j{rmű valamelyik ir{nyból. Végül az egyik felteszem, a hím gyönyörű ujjaival intett, mire valamennyien kiugrottak az {rokból és egy pillanat múlva eltűntek a m{sik {rokban, az én oldalamon. Testvérek gondoltam. Így emigr{ltunk mi is a vil{g hat{- rain {t. Június 2 British Columbia vadon a olyan csendesen alszik mohatakarója alatt, mint Ontario téli erdei, mikor magukra húzt{k a hat l{b vastag hópaplant. Semmi l{rma, csak kellemes, apró neszek, melyek felkeltik az ember kív{ncsis{g{t. Falevélről legördülő vízcsepp csobban a tóban vagy vet szikr{t, mikor a

19 szikla élére esik. Mad{r röppen fel egyetlen, selymes lendülettel vagy siklik le rézsút a f{k közé. Szomszédom (fél mérföldre lakik) m{r megmutatta büszkén a maga felvételeit, melyeket buktató-zsinóros fényképezőgépei készítenek éjszak{nként. Az egyiken hat rózsaszín, meztelennek tűnd őz fut egym{s mellett, úgy tetszik, hangtalanul; a m{sikon nagy, holdkóros mad{r sét{l peckesen az avaron, a vérvörös, kelő teliholddal a h{ttérben. Olykor apró, ismeretlen teremtések óvatos mozg{s{t hallom az éjszak{ban, ahogy élelembeszerző körútra indulnak. Azt{n újra csend, sűrű csend, mintha a mindenséget is csendből gyúrt{k volna össze. Itt ülök a konyhaasztaln{l az éjszak{ban és nem értem, miért tűrjük a minket körülvevő, ipari t{rsadalom őrjöngő l{rm{j{t. Nem kell géprombolónak lenni ahhoz, hogy az ember a gy{ripar minden készítményét kibírhatatlanul ocsm{nynak és e készítmények zaj{t elviselhetetlennek tekintse. B{rmerről érkezik ez a zaj, egyform{n borzalmas, idegtépő és romboló. A forgalmas orsz{gút dörömbölése éjjel-nappal remegő ablakt{bl{inkon, a politikusok r{dió- és televízió-szózatainak vibr{l{sa dobh{rty{nkon, az útnak induló motorbicikli siketítő ropog{sa és obszcén durrog{sa. Mindez csak arra való, hogy megtörje a teremtés csendjét és visszarugdosson bennünket egy ősi, ismeretlen k{osz felé. Nem tudom, leírtam-e egyetlen verssort életemben, melyben van annyi szelíd zeneiesség, mint amikor egy kinyúló béka a vízbe loccsan? Aligha. Te{t, sz{raz pirítóst szolg{ltam fel magamnak délut{n és Senec{t olvastam: Cui cum paupertate bene convenit, dives est. Aki bar{ti viszonyba kerül tulajdon szegénységével, gazdag ember. Ilyenek voltak a közhelyek, melyek segítségével nemzedékemet egykor felnevelték. Nyilv{nvalóan igazak, annyira igazak, hogy lényegteleneknek és olcsóknak tűnnek. Tal{n még az is a baj

20 éppen Senec{val, hogy hatvannégy porfírl{bú asztalon szolg{lta fel vendégeinek az ínyencfalatokat, miközben a szegénység előnyeit magyar{zta műveiben. Néh{ny évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy fiatal, l{zadó nemzedék született Észak-Amerik{ban és újra felfedezi az antik bölcsességet. R{ad{sul szelídek voltak, békeszeretőek; kedvelték a vir{gokat meg a verseket; igaz, hogy legink{bb a rossz verseket. Eleinte elragadtat{ssal figyeltem őket. A szappanbuborék azonban hamarosan elpattant. M{r kor{n, a 60-as évek végén sem tudt{k a fiatal hippik, hogy l{zong{suknak mi a célja. A múltból a kelleténél sokkal kevesebbet fedeztek fel és a jelenből még kevesebbet elimin{ltak. (Jóindulatúak voltak, de but{k és tökműveletlenek.) Azt reméltem, hogy h{tat fordítanak annak a szemétdombnak, amit szüleik és nagyszüleik összehalmoztak. Ehelyett felpakolt{k autóikra az egészet és kivonultak vele a falvakba és mezőföldekre. Ott műanyag geodétikus dómokat építettek és a helyi TV-t hallgatt{k bennük. Ez volt a zöldellő Amerika legújabb verziója, melyet Kaliforni{ban l{ttam. A Columbia egyetemen egyetértettem tanítv{nyaimmal, hogy melyek azok az intézmények és kapitalista mammutv{llalatok, miket sürgősen fel kéne sz{molni. Most, húsz esztendővel később, tanítv{nyaim többsége ugyanezekben a hivatalokban foglal el kitűnő {ll{sokat. A német Spiessburger szónak angolban nincs megfelelője. Magyarra egyenest németből fordítottuk a ny{rspolg{rt, amiért valahogy kevesebb felelősséggel tartozunk e típus létezéséért. Vancouverben múlt héten tal{lkoztam egyik jellegzetes, középeurópai reprezent{ns{val. Megdöbbentem, mert elszoktam attól, hogy Észak-Amerik{ban ezzel az emberfajt{val tal{lkozzam. Éppen ezért érzem szükségét, hogy néh{ny szót mondjak róla.

21 A ny{rspolg{r valój{ban kispolg{r, de a kispolg{r dühödt és r{tarti, ugyanekkor veszélyes v{ltozata. Lehet vagyonos vagy szegény, de a gazdags{got tartja a vil{g legfontosabb és legirigylendőbb {llapot{nak. Ha módja és alkalma van, Hitlert, Mussolinit, Pétaint, Pinochetet isteníti, miut{n minden piszkos előítéletet a természet örök törvényeként tisztel mindaddig, míg az [llam m{s, új előítéletekkel hozakodik elő. Ilyenkor felugrik és a hatós{got ujjongó, g{tl{stalan konformizmus{ról biztosítja. A ny{rspolg{r nem ad alamizsn{t a koldusnak, mert a szegénységet Isten büntetésének, vagy a kéregető lustas{g{nak tulajdonítja. A fajeszme és a hőbörgő nacionalizmus az a l{bvíz, melyben a legszívesebben fic{nkol. Ez ugyanis hozz{segíti, hogy minden embergyűlölete mellett helyet tal{ljon a közösségben. Mindenek felett az irigység jellemzi. Mindenkire irigykedik, aki okosabb, kellemesebb, szebb, műveltebb vagy szerencsésebb n{la, de ez az irigység tudat alatti és nem tudatosítható, mert a tudatosít{stól összeomlana, teh{t foggal-körömmel védekezik ellene. Szính{zban, moziban, TV-n gyakran l{t olyan jeleneteket, ahol nyomorultak és üldözöttek szenvednek és ilyenkor elbőgi mag{t. De ha a valós{gban ilyen üldözöttet l{tna és az illetékes fasiszta vagy kommunista titkosrendőr felszólítan{, hogy vasdoronggal ott helyben verje agyon, rögtön megtenné. Pillanatnyi viselkedése és a szentiment{lis szính{zi jelenet közt semmi ellentétet nem venne észre. De legjobban mint szomszédot ismerheted meg a ny{rspolg{rt. Mindent elkövet, hogy leveleidet elolvashassa. Tudja, milyen cipőt hordasz. Lak{sa ajtórése mögül lesi, ki j{r hozz{d és miért. Kikémlelte, h{ny wattos villanykörtét haszn{lsz, mikor fekszel le és e szerint nevez pazarlónak vagy fukarnak, züllött éjszak{zónak vagy lomha {lomszuszéknak. Mindezt nemcsak személyed ir{nti érdeklődésből teszi, hanem belső, ellen{llhatatlan kényszer hajtja.

22 Fenti tulajdons{gain{l fogva fasiszta vagy kommunista bürokrat{nak szerfelett alkalmas, mert mindent megtud rólad és semmit sem tesz érdekedben. Olykor éjjel felvillan bennem, ahogy újra ott {llok a XII. kerületi tan{cs előtt, a Böszörményi úton, mint egykor. A sor negyven méter hosszú és nem fogy. A bürokrata hölgy ott ül íróasztal{n{l, egy szerencsétlen nő éppen sírógörcsöt kap előtte. A bürokrata hölgy kegyesen elmosolyodik, mert a l{tv{nytól bugyij{ba élvez. Kinyitom a szemem és elfog a boldogs{g, hogy ide, Kanad{ba tett le a sors, ahol még nem tal{lkoztam ilyen ny{rspolg{rral és ilyen bürokrat{kkal. Nem úgy, mint Magyarorsz{gon vagy Angli{ban. Miért tudja az ember ösztönösen, hogy Szent M{ria Magdolna minden bizonnyal jobb lény volt, mint P{l apostol, ahogy Dzsu{ng Dzö különb ember volt Konfuciuszn{l, és Kalkuttai Teréz közelebb {ll szívünkhöz, mint az Egyh{z sz{mos szentje, péld{ul éppen Lisieux-i Szent Teréz? Tal{n azért, mert a h{rom elsőből nem {rad az a magabiztos, öntelt dogmatikus fölény, az az osztentatíven hivalgó mindentud{s, mint a m{sik h{romból. Les meilleurs hommes mondta egy francia szerző egykor, sont toujours un peu indécis. Június 3 Ma reggel a kis tó mellett ültem, mélyzöld moh{n és a fa- {gak közt be{ramló fény-nyal{bokat néztem: a természet olykor, szeszélyes kedvében, gót katedr{lisokat épít. Időközben azt is észrevettem, hogy nem messze tőlem a zöld leveli béka lassan majszol egy szitakötőt, oly angyali {rtatlans{ggal, ahogy kisgyermek eszi az utc{n a fagylaltot. A keselyű a tornyok tetőin ül s hull{kat zab{l fel, {mde mégse v{dold emberöléssel.

Körmendi Lajos. Édes otthon

Körmendi Lajos. Édes otthon Körmendi Lajos Édes otthon Szerkesztette: Sarusi Mih{ly Borító: Hangy{si Attila Körmendi Lajos örököse Berekfürdő 2007 ISBN 978-963-06-2426-8 Kiadó: Bereki Irodalmi T{rsas{g 5309 Berekfürdő, Berek tér

Részletesebben

DR. EDITH FIORE NYUGTALAN HOLTAK

DR. EDITH FIORE NYUGTALAN HOLTAK DR. EDITH FIORE NYUGTALAN HOLTAK A megsz{llotts{g 10 leggyakoribb tünete 1. Alacsony energiaszint 2. Jellemv{ltoz{s vagy gyakori hangulatv{ltoz{sok 3. Belső hang(ok) beszélnek 4. Drogfogyaszt{s, beleértve

Részletesebben

Hómezőben piros virágok ÍRTA: PATAKY JOACHIM

Hómezőben piros virágok ÍRTA: PATAKY JOACHIM Hómezőben piros virágok ÍRTA: PATAKY JOACHIM NYOMATOTT: VARGA JÓZSEF NYOMDAI MŰINTÉZETÉBEN SZOLNOK, GOROVE-U. 6. A CÍMLAPOT UDVARY DEZSŐ FESTŐMŰVÉSZ FESTETTE. MINDEN JOG A FORDÍT[S ÉS FILMEZÉS JOGA IS

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Kov{cs Andr{s Péter. Multig{z. Ulpius-h{z Könyvkiadó

Kov{cs Andr{s Péter. Multig{z. Ulpius-h{z Könyvkiadó Kov{cs Andr{s Péter Multig{z Ulpius-h{z Könyvkiadó Budapest, 2010 I. Mindenki fölött, dolgozik egy még hüjéb - helyezi némi helyesír{si hib{val szélesebb t{rsadalmi ösz-szefüggésbe Topor J{nos a saj{t

Részletesebben

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek Nicholas Sparks Eltékozolt évek Nicholas Sparks: The Wedding 2003 Hungarian translation: NAGY ÁGNES KAROLINA Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondani oly dolog, mit kedvelek, Bár, megvallom, nem költő, ki

Részletesebben

(Li Bai verse Yang guifeiről Tang Xuancongnak, valószínűleg)

(Li Bai verse Yang guifeiről Tang Xuancongnak, valószínűleg) MOTTÓ: Li Bai: Qingping-dallamok /Csongor Barnabás szavankénti nyersfordítása/ I. 1. sor: Felhő / felleg - vél / gondol / feltételez / szeretne / kitalál / kigondol / epekedik / vágyakozik / visszaemlékszik

Részletesebben

1 VI. évfolyam, 54. szám www.irodalmijelen.hu 2 (20 000) lej 258 Ft; 1,20 Lapszámunkat Raffaele Gargiuolo Budapesten élõ és alkotó olasz festõ mûveivel illusztráltuk. A mûvész bemutatása a 31. oldalon

Részletesebben

Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI

Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI De valaki azt mondhatn{: neked hited van, nekem pedig cselekedeteim L{tj{tok teh{t, hogy tettek {ltal igazul

Részletesebben

Körmendi Lajos. Az {lom fon{kja. V{logatott ír{sok

Körmendi Lajos. Az {lom fon{kja. V{logatott ír{sok Körmendi Lajos Az {lom fon{kja V{logatott ír{sok Barbaricum Könyvműhely Karcag, 2006 Szerkesztette: Dr. Bartha Júlia ISBN 963 9145 45 9 Körmendi Lajosné BARBARICUM KÖNYVMŰHELY Karcag, 2006 Felelős kiadó:

Részletesebben

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM 2014/12 CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM 2014/12 CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI KELECSÉNYI LÁSZLÓ SZATHMÁRI ISTVÁN PRÓZÁJA ARANY ZSUZSANNA KOSZTOLÁNYI DEZSÔ ÉLETE HALÁSZ LÁSZLÓ NAPLÓJÁBÓL

Részletesebben

L. M. Montgomery. Anne új vizekre evez. Könyvmolyképzõ Kiadó

L. M. Montgomery. Anne új vizekre evez. Könyvmolyképzõ Kiadó L. M. Montgomery Anne új vizekre evez Könyvmolyképzõ Kiadó Lucy Maud Montgomery Anne új vizekre evez Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2007 3 Írta: Lucy Maud Montgomery A mű eredeti címe: Anne of Windy Poplars

Részletesebben

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat!

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Manna III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Anyáknapján Nincs szebb a boldog asszony-arcnál, Míg nézi gyermekét; S ha ráragyog a tiszta

Részletesebben

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ELSŐ RÉSZ...Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak. Berzsenyi Emmi nem Népszövetség, nem háború, nem találmány, nem Clark Gable és nem Upton Sinclair.

Részletesebben

Az irodalom nem lóverseny

Az irodalom nem lóverseny Lapszámunkat Ramona A. Kloos festményeivel illusztráltuk. Sohár Pál Halvajáró lángok Nektek, halvajáró temetõk gondos gondnokainak, kik aratjátok Dresden és Hirosima lángjait, nektek azt mondom: kár, de

Részletesebben

amely biztos talajt kedvel, ott virít, a

amely biztos talajt kedvel, ott virít, a Tusnády László Ködbe fúlt álmok Ha a vonat nem zakatolna ütemesen, a végtelen csend itt is uralkodna a fülkében. Határtalan puszta mindenütt, errefelé prérinek nevezik. Már otthon megdobogtatta ez a szó

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

Belva Plain. Szép emlékek

Belva Plain. Szép emlékek A fiatal Cecile, Norma és Amanda egyetemi éveik során sülve-főve együtt voltak. Pedig a három lány a három muskétás, ahogy összetartásukat jelképezve magukat nevezik teljesen különbözik egymástól. Cecile

Részletesebben

Agatha Christie. Az ABC gyilkosságok

Agatha Christie. Az ABC gyilkosságok Agatha Christie Az ABC gyilkosságok EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1991 EURÓPA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST FELELŐS KIADÓ OSZTOVITS LEVENTE IGAZGATÓ SZEDTE ÉS NYOMTA AZ ALFÖLDI NYOMDA FELELŐS VEZETŐ SZABÓ VIKTOR VEZÉRIGAZGATÓ

Részletesebben

lust BÉLA : A KALANDOR ELINDUL

lust BÉLA : A KALANDOR ELINDUL v. ÉVFOLYAM 1939 OKTOBER MÉCS LÁSZLÓ : RODOSTÓ lust BÉLA : A KALANDOR ELINDUL SIK SÁNDOR: Versek REZEK ROMÁN : Charles Péguy a francia föld szerelmese GEORGE COSBUC: Or.ódal STEFAN O. losif : Dorgálás

Részletesebben

Both Gábor Hülye magyarok

Both Gábor Hülye magyarok 2 3 Both Gábor Hülye magyarok Második kiadás Magánkiadás Budapest, 2008. március 15. 4 Both Gábor, 2007. Minden jog fenntartva! Borítóterv: Both Gábor 2007. www.bg71.hu 5 Szidinek Wass Albert emlékének

Részletesebben

Gönczné Posch Jolán: Életemet adtam

Gönczné Posch Jolán: Életemet adtam PPEK 547 Gönczné Posch Jolán: Életemet adtam Gönczné Posch Jolán Életemet adtam Göncz Katika élete (1964 1975) mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Brüsszeliana 2003 ALBERT GÁBOR EURÓPAI UTASOK MAGYAR ÍRÓK JEGYZETEI

Brüsszeliana 2003 ALBERT GÁBOR EURÓPAI UTASOK MAGYAR ÍRÓK JEGYZETEI EURÓPAI UTASOK MAGYAR ÍRÓK JEGYZETEI 2003 kora tavaszán indult el a Kossuth Rádió Reggeli Krónika című műsorában, a folyóiratunk szerkesztőségével együttműködésben az a sorozat, amelyben kortárs magyar

Részletesebben

Hamvas Béla A babérligetkönyv Forrás: http://www.tar.hu/vt6605/read/konyv/hamvas/index.htm Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár

Hamvas Béla A babérligetkönyv Forrás: http://www.tar.hu/vt6605/read/konyv/hamvas/index.htm Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár Hamvas Béla A babérligetkönyv Forrás: http://www.tar.hu/vt6605/read/konyv/hamvas/index.htm Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár Tartalom A babérligetkönyv Meditáció a hegytetőn A virágszedés lélektana

Részletesebben

Barbara Wood Árnyak a napfény- ben

Barbara Wood Árnyak a napfény- ben Barbara Wood Árnyak a napfény- ben Fordította: László Zsófia Magyar Könyvklub, 1995. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült Barbara Wood Green City in the Sun. Ballantine Books. 1988 by Barbara Wood

Részletesebben

KÜLFÖLDI SZERZŐINK...428. Látogasson el a honlapunkra: www.nagyvilag-folyoirat.hu. A Nagyvilág támogatója. Nemzeti Kulturális Alap

KÜLFÖLDI SZERZŐINK...428. Látogasson el a honlapunkra: www.nagyvilag-folyoirat.hu. A Nagyvilág támogatója. Nemzeti Kulturális Alap LVII. évfolyam, 5. szám 2012. május TARTALOM FORD MADOX FORD Joyce távollétében (Szilágyi Mihály fordítása)...333 GÉHER ISTVÁN William Faulkner versei...336 WILLIAM FAULKNER versei (Horváth Lajos fordításai)...337

Részletesebben

Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet!

Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet! Evangéliumi Gyermek- és Ifjúsági lap 2009/3 Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet! A legnagyobb ajándék Ragyognak

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA 2013/5 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig.

Részletesebben

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANHATODIK ÉVFOLYAM 2015/4 GÖMÖRI GYÖRGY KÁNTOR PÉTER MARNO JÁNOS VERSEI

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANHATODIK ÉVFOLYAM 2015/4 GÖMÖRI GYÖRGY KÁNTOR PÉTER MARNO JÁNOS VERSEI alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT GÖMÖRI GYÖRGY KÁNTOR PÉTER MARNO JÁNOS VERSEI EGRESSY ZOLTÁN ORAVECZ IMRE REGÉNYRÉSZLETEI NÁDASDY ÁDÁM A KORTÁRS LEVELEI ARANY ZSUZSANNA KOSZTOLÁNYI DEZSÔ

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben