VONZATOS IGÉK (phrasal verbs and prepositional verbs)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VONZATOS IGÉK (phrasal verbs and prepositional verbs)"

Átírás

1 VZATOS IGÉK (phrasal verbs and prepositional verbs) Sokszor egy-egy ige az utána álló elöljárószóval (ezt ilyenkor particle -nek nevezzük) együtt idiomatikus értelmet nyer (azaz az ige és az elöljárószó jelentése külön-külön más, mint amit a létrejövő szóösszetétel jelent.) Ez hasonlít a magyar igekötők szerepéhez némely esetben. pl. vesz (= vásárol ) de: FELvesz (= magára ölt ) Put (= tesz ) de: put (= felvesz) Sok vonzatos igének tárgya van. Ez a tárgy beékelődhet az ige és a vonzat közé, vagy a vonzat mögött is állhat. Ha viszont ez a tárgy névmás, akkor mindenképpen beékelődik. pl. I put my hat on. ige tárgy vonzat (beékelt) Vagy: I put on my hat ige vonzat tárgy (nincs beékelve) I put it on ige tárgy vonzat (névmás) beékelt Néhány fontos vonzatos ige: IGE VZAT JELENTÉS PÉLDA AGREE (egyetért) WITH / AB egyetért vkivel vmiben She didn t agree with them on the holiday plan. (Nem értett egyet velül a vakációs tervükben.) WITH egyetért vmivel She didn t agree with the holiday plan. (nem értett egyet a vakációs tervvel.) BE (van) AB TO do vmire készül I was about to leave when Mark arrived. (Épp indulóban voltam, amikor Mark megérkezett.) 1

2 DOWN with an illness betegen fekszik, ledöntötte vmilyen betegség 1. be van kapcsolva, ég She was down with flu.(ledöntötte a influenza.) The lights are on. (Égnek a fények.) 2. folyamatban van, megy, műsoron van (tévében, moziban) A very good film is on in the cinema. (Nagyon jó film megy a moziban.) The fight is on. (Folyik a küzdelem.) OVER elmúlt, vége van The rain is over. (Vége van az esőnek.) 1. letörik, letör, összeomlik, ledől During the big storm a lot of branches broke down. (A nagy vihar alatt sok ág tört le.) DOWN 2. lerobban, elromlik, leáll Our car broke down at the side of the highway in the snowstorm. (Az autónk lerobbant az autópálya szélén a hóviharban.) BREAK (tör, törik) 3. kiborul, összeomlik (idegileg), zokogásban tör ki The woman broke down when she heard the bad news. (A nő kiborult, amikor meghallotta a rossz híreket.) IN / INTO betör, behatol Somebody broke in last night and stole our stereo. (A múlt éjszaka valaki betört, és elvitte a videónkat.) UP befejeződik, végetér, befejez (kapcsolatot) kitör, kifakad, kiüt (tűz, háború) My boyfriend and I broke up before I moved to America. (A barátom és én szakítottunk, mielőtt Amerikába költöztem.) School will break up on June 14. (Az iskolának június 14-én lesz vége.) We were watching an interesting film in the movie, when suddenly a big fire broke out. (Egy érdekes filmet néztünk a moziban, amikor tűz ütött ki.) 2

3 ALG elhoz, magával hoz Can I bring a friend along to the party? (Hozhatok magammal egy barátot a bulira?) BRING (hoz) someone UP felnevel vkit My grandparents brought me up after my parents died. (Miután a szüleim meghaltak, a nagyszüleim neveltek fel.) DOWN leég (tűz) The house burnt down in (A ház 1895-ben leégett.) BURN (ég, éget) kialszik (tűz), kiég (szellemileg) The fire had burnt out before the fire engines arrived. (A tűz kialudt, mielőtt a tűzoltók megérkeztek.) felkiált, segítségért kiált I hurt my leg and I called out in pain. (Megsértettem a lábam, és fájdalmamban felkiáltottam.) CALL (hív) someone UP telefonon felhív vkit Give me your phone number and I will call you up when we are in town. (Add meg a telefonszámodat, és felhívlak, amikor a városban leszünk.) CARE (törődik) FOR / AB someone / foglalkozik, törődik vmivel / vkivel, érdekli vmi / vki, szeret vmit / vkit I don't care for his behaviour. (Ne törődj a viselkedésével!) IN bejelentkezik (szállodába, reptéren) We will get the hotel keys when we check in. (Amikor bejelentkezünk, megkapjuk a hotelkulcsokat.) CHECK (ellenőriz) kijelentkezik, távozik (szállodából); megnéz, kipróbál valamit, egy pillantást vet vmire You have to check out of the hotel before 11:00 AM. Reggel 11 óra előtt ki kell jelentkeznünk a hotelből.) Check out my new photos. They are really interesting. (Nézd meg az új fényképeimet.. Nagyon érdekes érdekesek.) 3

4 CLEAR (kitisztít, kitisztul) AWAY UP eltakarít kiderül, kitisztul (idő) I want you to clear all these toys away before bedtime. (Azt akarom, hogy tedd el az összes játékot lefekvés előtt.) I hope it clears up in time for the picnic. (Remélem, időben kitisztul az idő a piknikhez.) ACROSS / ráakad, rábukkan vkire / vmire, véletlenül összetalálkozik vkivel, belebotlik vkibe / vmibe I came across these old photos when I was tidying the closet. (Amikor takarítottam a kamrát, ezekre a régi fényképekre bukkantam.) BACK visszajön, visszatér You came back (= came home) very late last night. (A múlt éjszaka nagyon későn jöttél vissza.) BACK / ROUND magához tér, visszanyeri az eszméletét She fainted but after some seconds she came back. (Elájult, de néhány perc múlva magához tért.) COME (jön) DOWN WITH an illness FROM somewhere megbetegszik vmilyen betegségben származik, való, jön vhonnan My nephew came down with chicken pox this weekend. (A hétvégén az unokaöcsém bárányhimlős lett.) The art of origami comes from Asia. (Az origami művészete Ázsiából jött.) IN bejön, belép Come in! (Gyere be!) 1. Gyerünk! Rajta! Come on! Try once more. (Gyerünk! Próbáld meg még egyszer!) 2. jön, közeledik, beköszönt I think there's rain coming on. (Szerintem eső közeledik.) kijön vhonnan; megjelenik (könyv, újság) His third novel has just come out. (Épp most jött ki a harmadik regénye.) 4

5 CCENT- RATE (koncentrál) összpontosít, koncentrál vmire Try to concentrate on your work. (Próbálj koncentrálni a munkádra.) CGRA- TULATE (gratulál) gratulál vkinek Ever Everybody congratulated Michael on his birthday. vmiért (Mindenki gratulált Michaelnek a születésnapja alkalmából.) FOR kiált vmiért, sír vmiért She ran to the window and cried for help. (Az ablakhoz szaladt, és segítségért kiáltott.) CRY (sír; kiabál) felkiált, kikiált She tried to stop herself from crying out. (Próbálta visszatartani magát attól, hogy felkiáltson.) BACK lefarag, visszametsz, lecsökkent vmit If we don't sell more we'll have to cut back production. (Ha nem adunk el többet, le kell csökkentenünk a termelésünket.) DOWN levág, ledönt vmit We had to cut the old tree in our yard down after the storm. (A vihar után ki kellett vágnunk a régi fát az udvarunkon.) CUT (vág) DOWN csökkent, abbahagy, visszafog vmit If you want to lose weight you should cut down on between-meal snacks. (Ha fogyni akarsz, vissza kell fognod az étkezések közötti nassolást.) THROUGH átvág valamit, keresztülvág vmin They used a machete to cut through the bush. Macsétát használtak, hogy átvágjanak a bozóton.) DEPEND (függ) / függ vkitől / vmitől; számít / támaszkodik vkire The country depends heavily on foreign aid. (Az ország erősen függ a külföldi segítségtől.) You can always depend on Michael in a crisis. (Mindig számíthatsz Michaelre válságban.) 5

6 AWAY elhal, elenyészik The sound of his footsteps gradually died away. (A léptei zaja fokozatosan elhalt.) DIE (meghal) FROM OF belehal (közvetlenül) vmibe, meghal vmiben / vmitől valami következtében, miatt meghal Bob died from a heart attack. (Bob szívrohamban halt meg.) Too many people die of unhealthy lifestyles. (Túl sok ember hal meg az egészségtelen életmód következtében.) kihal, kipusztul (faj, család), kialszik (tűz) Dinosaurs died out millions of years ago. (A dinoszauruszok több millió évvel ezelőtt kihaltak.) AWAY WITH eltávolít, kidob megszüntet, eltüntet vmit It's time to do away with all of these old records. (Ideje, hogy kidobjuk ezt az összes régi lemezt.) UP összekötöz, becsomagol, begombol vmit Do your coat up before you go outside. It's snowing! (Gombold be a kabátodat, mielőtt kimész. Esik a hó!) DO (csinál, folytat, űz vmilyen tevékenységet) WITH 1. köze van vmihez It has nothing to do with you what my son does! (Semmi közöd hozzá, hogy mit csinál a fiam!) 2. szüksége van vmire, jól esne, jól jönne neki vmi I could do with more leisure time. (Jól jönne egy kicsit több szabadidő.) WITH / megvan valami / valaki nélkül He can't do without a secretary. (Nem tud meglenni titkárnő nélkül.) 6

7 BACK visszahúzódik, hátrál She leaned forward to stroke the dog but quickly drew back when she saw its teeth. (Lehajolt, hogy megsimogassa a kutyát, de gyorsan visszahátrált, amikor meglátta a fogait.) DRAW (húz; rajzol) CLOSE / NEAR IN befut, beérkezik, behúz (vonat) közeledik, odahúzódik valakihez While we were walking, a car drew close and it sprinkled us with mud. (Miközben sétáltunk, egy autó húzott el mellettünk, és lefröcskölt sárral.) The train drew in. (A vonat behúzott.) kivesz vmit (pénzt) számláról Can I draw $80 out of my account? (Kivehetnék 80$-t a bankszámlámról?) IN otthon étkezik I don t like reastaurants, I always eat in. (Nem szeretem az éttermeket. Mindig otthon eszem.) étteremben étkezik I don't feel like cooking tonight. Let's eat out. (Nincs kedvem főzni ma este. Menjünk étterembe!) EAT (eszik) UP 1. az utolsó falatig megeszik, felfal, elfogyaszt valamit Come on. Eat up your potatoes. (Gyerünk! Edd meg a krumplidat!) 2. felemészt, kimerít (készletet) Legal costs had eaten up all the savings she had. (A jogi költségek felemésztették az összes megtakarítását.) 7

8 DOWN elesik, leesik, leomlik, ledől The picture that you hung up last night fell down this morning. (A kép, amit tegnap este felakasztottál, ma reggel leesett.) FOR bedől valaminek, elhisz, bevesz valamit I'm surprised you fell for that trick. (Meglep, hogy bedőltél annak a trükknek.) FALL (esik) FOR beleesik, beleszeret valakibe He fell for her the moment their eyes met. (Abban a pillanatban beleszerettem, amint a tekintetünk találkozott.) WITH (over sg.) összevész, összezördül valakivel (vmin) We fell out over who was to wash the dishes. (Összevesztek azon, hogy ki mosogasson.) OVER megbotlik, felbukik He fell over and broke his leg. (Felbotlott, és megütötte a lábát.) rajtacsíp, rajtakap valakit They found him out before he could launch the rebellion.(elcsípték, mielőtt elindíthatta volna a lázadást.) FIND (talál) kitalál, kiderít valamit, rájön valamire We tried to keep the time of the party a secret, but Samantha found it out. (Próbáltuk eltitkolni a buli időpontját, de Samantha rájött.) 8

9 ALG / kijönnek egymással I was surprised how well my new girlfriend and my sister got along. (Meglepett, milyen jól kijön egymással az új barátnőm és a nővérem.) AWAY elszökik; vakációra megy I caught a big fish but it got away. (Fogtam egy nagy halat, de megszökött.) We worked so hard this year that we had to get away for a week. (Ebben az évben olyan keményen dolgoztunk, hogy el kellett mennünk vakációra egy hétre.) BACK visszajön, visszatér We got back from our vacation last week. (A múlt héten jöttünk vissza a vakációnkról.) GET (kap; jut; válik vmivé) BACK visszakap vmit Liz finally got her book back from my roommate. (Liz végül visszakapta a könyvét a szobatársamtól.) OFF leszáll (járműről) The children are getting off the school bus. (A gyerekek leszállnak a buszról.) felszáll (járműre) We're going to freeze out here if you don't let us get on the bus. (Megfagyunk idekinn, ha nem engedi, hogy felszálljunk a buszra.) UP felkel, feláll I got up early today to study for my exam. (Ma korán keltem, hogy tanuljak a vizsgámra.) someone / AWAY túlad vmin; elárul, felad, leleplez vkit / vmit His wife gave him away to the police. (A felesége feladta őt a rendőrségnek.) My little sister gave the surprise party away by accident. (A kishúgom véletlenül elárulta a meglepetéspartit.) GIVE (ad) someone AWAY az oltárig / - hoz vezet vkit My father gave me away at my wedding. (Az esküvőmön az apukám vezetett az oltárig.) UP abbahagy (vmilyen szokást); felad (küzdelmet) I am giving up smoking on January 1st. Január 1-jén abbahagyom a dohányzást.) My maths homework was too difficult so I gave up. (A matekleckém túl nehéz volt, ezért feladtam.) 9

10 AWAY elmegy If you don t stop crying, I ll go away. (Ha nem hagyod abba a sírást, elmegyek.) 1. elmegy otthonról szórakozni We're going out tonight. (Ma este elmegyünk szórakozni.) GO (megy) 2. kialszik (fény, tűz) The lights went out. (Kialudtak a fények.) We threw water on fire and it soon went out. (Vizet locsoltunk a tűzre, és az hamarosan kialudt.) with someone randizik, együtt jár vkivel Jesse has been going out with Luke since they met last winter. (Jesse Luke-kal jár, amióta a múlt télen találkoztak.) rászed, átver valakit I don t believe you. You are having me on. (Nem hiszek neked. Átversz.) HAVE (van vmije) van rajta vmi, vmit magán visel He had his best suit on. (A legjobb öltönye volt rajta.) doing tovább folytat vmilyen tevékenységet Keep on reading. (Folytasd az olvasást!) KEEP (tart; folytat) távol tartja magát vmitől Private property - keep out! (Magánterület. Belépni tilos!) LOOK (megnéz, néz) AFTER someone / vigyáz vkire / vmire, gondoskodik vkiről I have to look after my sick grandmother. (Gondoskodnom kell a beteg nagymamámról.) 10

11 FOR someone / keres vkit / vmit I'm looking for a red dress for the wedding. (A piros ruhát keresem az esküvőre.) FORWARD TO / doing alig vár vmit I'm looking forward to the Christmas break. (Alig várom a téliszünetet.) I look forward to hearing from you. (Várom, hogy halljan önről.) körülnéz, odafigyel Look out! That car's going to hit you! (Figyelj oda! El fog ütni egy autó!) UP (somewhere) kikeres vmit vhonnan We can look her phone number up on the Internet. (Kikereshetjük a telefonszámát az interneten.) kisilabizál, kivesz I can t make out the details in this photo. (Nem tudom kisilabizálni a részleteket ezen a fotón.) MAKE (készít, csinál) UP kitalál vmit, hazudik vmit Josie made up a story about why we were late. (Josie kitalált egy történetet, hogy miért kiésett.) someone UP kisminkel vkit My sisters made me up for my graduation party. (A nővéreim kisminkeltek a diplomaosztó ünnepségemre.) IN beköltözik The new neighbour moved in yesterday. (Tegnap költözött be a szomszéd.) MOVE (mozog, mozdul) kiköltözik, elköltözik If you quarrel with me all the time, I ll move out. Ha folyton veszekszel velem, elköltözöm.) FOR fizet vmiért, kifizet vmit Tina payed for everyone s lunch yesterday. (Tegnap Tina kifizette mindenki ebédjét.) PAY (fizet) fizet vkinek, megfizet vkit They didn t want to pay me. (Nem akartak fizetni nekem.) 11

12 PREFER (jobban szeret vmit) TO vmit jobban szeret vminél, vmit előnyben részesít vmivel szemben I prefer pancakes to spinach. (Jobban szeretem a palacsintát a spenótnál.) DOWN lebont vmit (épületet) They pulled down an old house to build a new hotel. (Lebontottak egy régi házat, hogy újat építsenek.) kihúz vmit The dentist pulled ot some of my teeth. (A fogorvos kihúzta néhány fogamat.) PULL (húz) kihúz (vonat az állomásról) The train was already pulling out when we got to the platform. (A vonat már húzott kifelé az állomásról, amikor a preonra értünk.) OVER félrehúzódik Pull over and let me pass! (Húzódj félre, hogy elmehessek!) UP megáll (vmi/vki mellett) A car pulled up and the driver asked us the way. (Egy autó fékezett le, és a sofőr megkérdezte, merre kell mennie.) 12

13 1. letesz vmit You can put the groceries down on the kitchen counter. (Leteheted az élelmiszereket a konyhai pultra.) DOWN 2. leír, lejegyez vmit Put down everything I say. (Írj le mindent, amit mondok.) 1. felvesz (ruhadarabot) Put on your coat if you re going out. (Vedd fel a kabátod, ha elmész.) 2. feltesz, odatesz vmit (főni) Will you put the kettle on, please? (Feltennéd a kannát a tűzhelyre?) PUT (tesz, helyez) weight súlyt szed fel, (meg)hízik Do you think I m putting on weight? (Szerinted hízom?) THROUGH (át)kapcsol vkit (telefonon) Can you put me through to Mr. Black, please? (Átkaplxsolna Mr. Black-hez, kérem?) UP somewhere megszáll vhol When I was in Rome, I put up at an expensive hotel. (Amikor Rómában voltam, egy drága szállodában szálltam meg.) UP elszállásol vkit We can put you up for a few days. (Egy néhány napra el tudunk szállásolni.) UP WITH someone / elvisel vkit / vmit I don't think I can put up with three small children in the car. (Nem hiszem, hogy elbítok három kisgyerekkel az autóban.) 13

14 AWAY elszökik The child ran away from home and has been missing for three days. (A gyerek elszökött otthonról, és három napja nem jött vissza.) DOWN lemerül, kimerül The batteries in my radio are running down. (Az elemek a rádiómbankezdenek lemerülni.) RUN (fut, szalad) OF elfogy vmije, kifogy vmiből We ran out of shampoo so I had to wash my hair with soap. (Kifogyott a szappanunk, ezért szappannal kellett hajat mosnom.) OVER someone / elüt vkit / vmit He drove without looking and ran over a dog. (nem figyelt oda vezetés közben, és elütött egy kutyát.) SEE (lát) OFF kikísér, elbúcsúztat vkit I went to the station to see them off. (Kimentem az állomásra, hogy 6elbúcsúzzak tőlük.) OFF kikapcsol vmit The light's too bright. Could you switch it off? (Nagyon nagy a fény. Leoltanád?) SWITCH (kapcsol) bekapcsol, felkapcsol valamit We heard the news as soon as we switched on the car radio. (Amint bekapcsoltuk az autórádiót, a híreket hallottuk.) AFTER someone hasonlít valakire I take after my mother. We are both impatient. (Anyámra hasonlítok. Mindketten türelmetlenek vagyunk.) OFF felszáll My plane takes off in five minutes. (A repülőm öt perc múlva felszáll.) TAKE (vesz; visz) OFF levesz vmit (ruhadarabot) Take off your socks and shoes and come in the lake! Vedd le a zoknidat és a cipődet, és gyere be a tóba!) OVER / megelőz vmit / vkit We could hardly took over that big lorry. (Alig tudtuk megelőzni azt a nagy teherautót.) 14

15 TO beszél(get) vkivel They were talking to the manager. (Az igazgatóval beszéltek.) TALK (beszélget) AB beszél(get) vmiről We were talking about the weather. (Az időjárásról beszélgettünk.) AWAY eldob, kidob vmit We threw our old furniture away when we won the lottery. (Kidobtuk a régi bútorainkat, amikor nyertünk a lottón.) THROW (dob, hajít) UP kihány vmit Jimmy ate too much and threw up later in the evening. (Jimmy túl sokat evett, és később este hányt.) felpróbál vmit She tried on the shoes. (Felpróbálta a cipőt.) TRY (próbál) kipróbál, tesztel vmit They first want to try out this new medicine on animals. (Ezt az új gyógyszert először állatokon akarják kipróbálni.) 15

16 AWAY elfordul She turned away because she didn t want to see what s happening. (Elfordult, mert nem akarta látni, mi történik.) BACK visszafordul, megfordul It started to rain, so we turned back and went home. (Elkezdett esni az esé, ezért visszafordultunk, és hazamentünk.) TURN (fordít, forog, fordul) DOWN OFF 2. visszautasít, elutasít vmit 1. lehalkít, lejjebb veszi vmi erősségét kikapcsol vmit Please turn the TV down while the guests are here. (Kérlek, halkítsd le a rádiót, amíg a vendégek itt vannak.) I turned the job down because I don't want to move. (Visszautasítottam az állást, mert nem akarok költözködni.) Your mother wants you to turn the TV off and come for dinner. (Anyukád azt akarja, hogy kapcsold ki a TV-t, és gyere vacsorázni.) bekapcsol vmit It's too dark in here. Let's turn some lights on. (Túl sötét van itt. Gyújtsunk világosságot.) UP felerősít, felhangosít, feljebb veszi vmi erősségét Can you turn the music up? This is my favourite song. (Fel tudnád hangosítani a zenét? Ez a kedvenc dalom.) UP hirtelen megjelenik, felbukkan Suddenly a white rabbit turned up. (Hirtelen egy fehér nyúl bukkant elő.) WRITE (ír) DOWN kiír, kiállít, felír vmit leír vmit Write down the address before you forget it. (Írd le a címet, mielőtt elfelejted.) The doctor wrote out a prescription. (Az orvos felírt egy receptet.) 16

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET Lecke (Kezdő 2. / 5.) FELSZÓLÍTÁS! Az eddigi tanulmányaink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden mondatban és példában használtunk alanyt. Ez

Részletesebben

VONZATOS IGÉK (phrasal verbs and prepositional verbs)

VONZATOS IGÉK (phrasal verbs and prepositional verbs) VONZATOS IGÉK (phrasal verbs and prepositional verbs) Sokszor egy-egy ige az utána álló elöljárószóval (ezt ilyenkor particle -nek nevezzük) együtt idiomatikus értelmet nyer (azaz az ige és az elöljárószó

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar. Igeidők - Jelen

Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar. Igeidők - Jelen Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar Igeidők - Jelen Talán a legnehezebb nyelvtani témakör a magyaroknak. Bár nincs felmérés a birtokunkban, valószínűsíthetõ, hogy a legtöbben

Részletesebben

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE CSAK HELY MEGHATÁROZÁSÁRA HASZNÁLT above fölött above the sofa (a kanapé fölött) across át, keresztül haladva (a felületén) across the bridge (a hídon át) along mentén along

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

GO! Nyelvipercek.hu - Ajándékanyag TESZT ALAPFOK. EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAG www.nyelvipercek.hu. www.nyelvipercek.hu

GO! Nyelvipercek.hu - Ajándékanyag TESZT ALAPFOK. EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAG www.nyelvipercek.hu. www.nyelvipercek.hu Nyelvipercek.hu - Ajándékanyag A get / have / take / make sorozat utolsó anyagával most megnézheted, hogy mennyire is emlékszel ezekre a szavakra. Én mondtam, hogy tanulj! :-) Megoldások a végén, előre

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -)

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) Égesd be a mondatokat az agyadba! Ez a legjobb módja annak, hogy megragadjanak egyben a mondatok és amikor beszélned kell, akkor már csak át kell húznod más

Részletesebben

FOLYAMATOS MÚLT (Past Continuous)

FOLYAMATOS MÚLT (Past Continuous) FOLYAMATOS MÚLT (Past Continuous) ALAKJA A folyamatos múlt segédigéje: E/1 és E/3: WAS; E/2, T/1, T/2, T/3: WERE Ezt használjuk kijelentő, állító mondatokban és kérdezéskor, valamint tagadáskor is! Ehhez

Részletesebben

JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses)

JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses) JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses) A jelzői mellékmondat szerepe A jelzői mellékmondat az alárendelő mellékmondatok egyik típusa. Szerepe, hogy a főmondatban említett egyik főnév

Részletesebben

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Minden hónapra egy angolos kihívás! Az idei naptárral minden egyes hónapban egy angolos kihívás elé állítalak Titeket!

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Test 1 16 6A/B 7A/B 8A/B 9A/B 10A/B Check-up 28 11A/B 12A/B 13A/B 14A/B 15A/B Test 2 40 16A/B

Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Test 1 16 6A/B 7A/B 8A/B 9A/B 10A/B Check-up 28 11A/B 12A/B 13A/B 14A/B 15A/B Test 2 40 16A/B Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Hello & welcome Köszönés és elbúcsúzás..................................... 6 Sorry, I don t understand A túléléshez szükséges legfontosabb kifejezések................

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous)

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) ALAKJA A folyamatos jövőnek két segédigéje van: WILL ez a jövő idejűséget segít kifejezni BE ez a folyamatosságot segít kifejezni Ezeket használjuk minden számban és

Részletesebben

HELYHATÁROZÓ ELÖLJÁRÓSZÓK

HELYHATÁROZÓ ELÖLJÁRÓSZÓK HELYHATÁROZÓ ELÖLJÁRÓSZÓK Amikor valaminek meghatározzuk a helyét, a magyarban a legtöbbször ragokat vagy névutókat illesztünk a főnév után. Az angolban NINCSENEK RAGOK. Helyettük a főnév ELÉ tett ELÖLJÁRÓSZÓVAL

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános tudnivalók: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. A) Ha látom, beszélek vele. If I see him,

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Angol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet angol nyelvi feladatokat tartalmaz. A feladatsor két részből áll. Az I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

Szókapcsolat-tanuló társasjáték. Make, do, have, take, get, say, tell, talk

Szókapcsolat-tanuló társasjáték. Make, do, have, take, get, say, tell, talk Szókapcsolat-tanuló társasjáték Make, do, have, take, get, say, tell, talk A házi feladatot vajon DO-val vagy MAKE-kel csinálod? Hogy leszel vizes? Vagy egy becsapós: melyik igével zuhanyozol? De vannak

Részletesebben

New English File Elementary Grammar Bank

New English File Elementary Grammar Bank New English File Elementary Grammar Bank File 1 1A a be ige jelen ideje Teljes alak Rövid alak I am your teacher. I m your teacher. Én vagyok a tanárod./én vagyok az Önök tanára. You are in room 13. You

Részletesebben

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt.

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt. 24. FELADATLAP COUNTABLE, UNCOUNTABLE 1. FELADAT Sok gondot szokott okozni tanulóimnak a megszámlálhatatlan illetve megszámlálható főnevek nyelvtana. Van, aki teljesen elfogadja, megérti, aztán ott a másik

Részletesebben

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.)

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 5 Name: School:....

Részletesebben

Vakáció végi akció Ukrajnában

Vakáció végi akció Ukrajnában 2. szint Augusztus Vakáció végi akció Ukrajnában Vakációvégi vigasztalásként(1) pénteken és szombaton az ukrán iskolásoknak nem kell fizetniük a hajvágásért, fényképkészítésért, a strandlátogatásért, mozi-

Részletesebben

WHO IS WHO? Lecke (Középhaladó 2/1) PEOPLE AROUND PART I. - KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ EMBEREK I. RÉSZ

WHO IS WHO? Lecke (Középhaladó 2/1) PEOPLE AROUND PART I. - KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ EMBEREK I. RÉSZ WHO IS WHO? Lecke (Középhaladó 2/1) PEOPLE AROUND PART I. - KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ EMBEREK I. RÉSZ Egy szint első lépése az egyik legfontosabb. Itt eldől, hogy velünk maradsz-e. A téma, amit mára választottunk

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Angol nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Különös tekintettel az ismétléses alakzatokra Kiss Tímea Selye János Egyetem Komárom Előadásomban azt vizsgálom,

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

GYAKORISÁGOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Milyen gyakran?)

GYAKORISÁGOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Milyen gyakran?) GYAKORISÁGOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Milyen gyakran?) Ezek nem határozzák meg, hogy a cselekvés a múltban, jelenben vagy a jövőben történik-e, csak azt, hogy milyen gyakorisággal. Mellettük mindig egyszerű

Részletesebben

(Összesen: 50 pont) Kossuth Lajos Gimnázium Angol nyelvi besoroló teszt (2013. február 20.) (A feladatlap 4 oldalas. Ne hagyj ki semmit!

(Összesen: 50 pont) Kossuth Lajos Gimnázium Angol nyelvi besoroló teszt (2013. február 20.) (A feladatlap 4 oldalas. Ne hagyj ki semmit! Név: Lakcím:. (Összesen: 50 pont) Elért pontszám: Kossuth Lajos Gimnázium Angol nyelvi besoroló teszt (2013. február 20.) (A feladatlap 4 oldalas. Ne hagyj ki semmit!) I. Írd be a helyes válasz betűjelét

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

A FUTURE PERFECT SIMPLE

A FUTURE PERFECT SIMPLE A FUTURE PERFECT SIMPLE ALAKJA A Future Perfect Simple-nek két segédigéje van: WILL ez a jövő idejűséget segít kifejezni HAVE ez a perfect szemléletet kifejezni Ezeket használjuk minden számban és személyben.

Részletesebben

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns)

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) A személyes névmás a legtöbbször a mondat alanya. pl. Én okos vagyok.

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

INDIRECT / REPORTED SPEECH (FÜGGŐ BESZÉD)

INDIRECT / REPORTED SPEECH (FÜGGŐ BESZÉD) INDIRECT / REPORTED SPEECH (FÜGGŐ BESZÉD) A függő beszéd egy valaki részéről elhangzott kijelentés, kérdés, felszólítás, óhaj, kívánság vagy tanácsadás közvetítése tárgyi mellékmondat formájában. Ha a

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv Helyi tanterv Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG angol 2. idegen nyelv IDEGEN NYELV Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Középiskola 9-12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor

Részletesebben

Tartalom. Bevezetô 7. Ismerkedô beszélgetések. Képek témák. Képek összehasonlítása 1 5. 10 19

Tartalom. Bevezetô 7. Ismerkedô beszélgetések. Képek témák. Képek összehasonlítása 1 5. 10 19 Tartalom Bevezetô 7 audio CD 1 Ismerkedô beszélgetések 1 5. 10 19 audio CD 2 Képek témák Family Család Home and Housing Otthon és lakás Holidays Ünnepek Daily Routine Napirend Work Munka Travelling Utazás

Részletesebben

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET!

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! Gááááábooor, az angolban miért van mindenre 10 szó? Gááááábooor, az angolban miért jelent egy szó 10 félét? Gááááábooor, az angolban miért hasonlítanak ennyire a szavak?

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium OM: 033648 Pedagógiai Program Helyi Tanterv ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgyi struktúra és óraszámok Képzések megnevezése Heti óraszámok 9/ 9. 10.

Részletesebben

Simple Future - Egyszerű jövő idő

Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future has two different forms in English: will and be going to. Although the two forms can sometimes be used interchangeably, they often express two very different

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam Helyi tanterv 6 osztályos speciális matematika tagozat angol 2. idegen nyelv 7-12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban

Részletesebben

KJF Nyelvvizsgaközpont. Alapfok Írásbeli. Angol nyelv. Mintafeladatsor

KJF Nyelvvizsgaközpont. Alapfok Írásbeli. Angol nyelv. Mintafeladatsor KJF Nyelvvizsgaközpont Alapfok Írásbeli Angol nyelv Mintafeladatsor A vizsga részei: Maximális pontszám Megoldáshoz Szótárhasználat rendelkezésre álló idő 1. Írott szöveg értése 40 25 perc nem engedélyezett

Részletesebben

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó Húsvét_Témahét Készítette: Szabó Ildikó Projektleírás Kiemelt téma Évfolyam Cél Értékek Ismeretek Attitűdök Kiemelt fejlesztési területek Partnerek Konkrét lépések Felhasználható források Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

ELJÖTT AZ IDŐ... Lecke (Középhaladó 2. / 4.) IT S ABOUT TIME

ELJÖTT AZ IDŐ... Lecke (Középhaladó 2. / 4.) IT S ABOUT TIME ELJÖTT AZ IDŐ... Lecke (Középhaladó 2. / 4.) IT S ABOUT TIME A lazításnak egy kicsit vége. Ez a nyelvtani szerkezet hasonlatos az előzőhöz, de van benne egy figyelemreméltó csavar. Ahogyan azt majd a példákban

Részletesebben

GO! EXKLUZÍV LIKE BIRIZGÁLÓ AJÁNDÉKANYAG. szuper ajándékanyagot kaptál EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD. Tudtad? Jó tanulást! Fekete Gábor. www.nyelvipercek.

GO! EXKLUZÍV LIKE BIRIZGÁLÓ AJÁNDÉKANYAG. szuper ajándékanyagot kaptál EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD. Tudtad? Jó tanulást! Fekete Gábor. www.nyelvipercek. EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD NYELVTANI RENDSZEREZŐ PROGRAM EXKLUZÍV LIKE BIRIZGÁLÓ AJÁNDÉKANYAGOD :) Szia! A Nyelvipercek.hu exkluzív ajándékanyagoddal szuper ajándékanyagot kaptál 1. Nyírd ki az angolodban

Részletesebben

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet: Kerettanterv

Részletesebben

Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol második idegen nyelv

Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol második idegen nyelv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol

Részletesebben

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 A XXI. században senkinek sem kell magyarázni az idegen nyelvek és az informatika fontosságát. Ebben a nyelvi előkészítő osztályban elsőbbséget

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.)

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.) ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK BOTH Mindig KÉT dologra vonatkozik. Mindig többes számú az állítmány mellette. pl. Both ends of the candle are burning. (A gyertya mindkét vége ég.) a) both and = is és is ; mind, mind

Részletesebben

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 115 CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és

Részletesebben

(I do my daily shopping) elintézem a napi bevásárlásomat

(I do my daily shopping) elintézem a napi bevásárlásomat Shopping Vásárlás to buy to go shopping to do the shopping venni bevásárolni menni vásárolni to do somebody's daily shopping elintézni a napi bevásárlást (I do my daily shopping) elintézem a napi bevásárlásomat

Részletesebben

2(1) nyelvtani összefoglaló táblázat értelmezése. I: doesn t, don t, don t, don t, doesn t, don t, don t, doesn t

2(1) nyelvtani összefoglaló táblázat értelmezése. I: doesn t, don t, don t, don t, doesn t, don t, don t, doesn t Present Simple Egyszerű jelen Project1 unit 4 és Project2 unit 1 és Project 3 unit 0 Get To The Top 1/3a,b és 2/1a és 3/1a -állító mondatok -tagadó mondatok -kérdések -rövid válaszok nyelvtani magyarázat,

Részletesebben

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta 1 ANGOL NYELV Általános iskola 4-8. osztály 8. évfolyam végére a tanulóknak minimum követelményként

Részletesebben

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET!

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! Gááááábooor, az angolban miért van mindenre 10 szó? Gááááábooor, az angolban miért jelent egy szó 10 félét? Gááááábooor, az angolban miért hasonlítanak ennyire a szavak?

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Angol általános gazdasági nyelv tantárgyi kalauz Távoktatás

Szolnoki Főiskola Angol általános gazdasági nyelv tantárgyi kalauz Távoktatás Függellék Bemeneti teszt I. Jelölje meg a helyes megoldást! 1. I m going to see the doctor tomorrow. So.. A do I B I do C am I D I am 2. I didn t live that note on your desk. I suppose. did. A some other

Részletesebben