A villamos energia mint áru

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A villamos energia mint áru"

Átírás

1 7 A villamos energia mint áru Vágómarha Chicago-ban, vagy hagymás rostélyos a Gundelban? Tisztelt Olvasó! Ez a cikk a villamos energia, mint forgalomképes áru marketing jellemzôit foglalja össze. Összefoglalásunk tudatosan egyoldalú, nem tér ki a villamosenergia-áru felhasználás (pl. zsinór, csúcs, menetrendes, szabályozási, tartalék, meddô stb.) szerinti jellemzésére. Határozott szándékkal elkerülünk minden jogi és (a szükséges minimumon kívül) mûszaki vonatkozást is, kizárólag az árura és az alkalmazható marketing eszközökre koncentrálunk. Célunk az, hogy a lehetô legkevesebb szakmai zsargon használatával megfogalmazzuk ezt a különleges terméket, rámutassunk az értékesítésével kapcsolatos sajátosságokra és felsoroljuk az áru és kereskedelme által megkövetelt alapvetô kereskedôi kompetenciákat. Ha helyenként trivialitásokat ismétlünk, elnézést érte. HORNAI GÁBOR A stílus talán szokatlan és itt-ott provokatív. Igyekszünk lehetôleg messze elkerülni a villamos vagy marketing bikkfanyelvet, néhány provokatív kijelentéssel pedig a marketinget vagy a villamos energiát idônként talán túlzottan körbelengô misztikumot is szeretnénk eloszlatni. ERRÔL AZ ÚRRÓL LESZ SZÓ 1 Honnan is jött? Nem ismerem. Nem ismerem vállalata termékeit. Nem ismerem vállalata vevôit. Nem ismerem vállalata referenciáit. Nem ismerem vállalata történetét. Nem ismerem vállalata értékeit. Jól ismerem a kockázataimat. Nos, mit is akart nekem eladni? dr. Kovács László beszerzési igazgató Elsô Magyar Feljogosított Rt. EGYSÉGES FOGALMAK Szükséges, hogy néhány fogalmat tisztázzunk és egyértelmûsítsünk. Igyekszünk rövidre fogni, különben újabb (és rossz) marketing tankönyv kerekedne ki belôle. 1. Kereskedés, közvetlen értékesítés, B2B, B2C, kereskedelem, nagykereskedelem 1 A McGraw Hill kiadó hirdetését felhasználva. 2 Kereskedés természetesen szekunder jószágok - kal is folyik (pl. tartalékok), azonban ennek a jelen dolgozat tárgya szempontjából nincs jelentôsége. A kereskedés (trading, commodity trading) és közvetlen értékesítés (direct sales, supply, retail) között szándékosan teszünk különbséget. A két tevékenység lényegesen eltérô motivációk alapján, eltérô értékesítési csatornákon, eltérô technikákkal folyik, aminek következményeként (késôbb látni fogjuk) a villamos energia, mint áru jelentôsen eltérôen jellemezhetô. u A kereskedés egyszerû áruk (primer jószágok 2 ) gyakori adásvétele, amelynek célja lehet Nyereség elérése az árváltozások kihasználásával. Árváltozásokból adódó kockázatok elleni védekezés. A tényleges áruigény egy részének megvásárlása. Árufelesleg értékesítése. Veszteségminimálás. A kereskedés helye jellemzôen szabályozott piac vagy OTC piac, az alkalmazott kereskedési technikák az egyszerû fizikai ügyletektôl a származtatott (derivatív) ügyletek széles választékáig terjednek. u A közvetlen értékesítés tartalma hagyományosan az eladó és a vevô közötti kétoldalú megállapodás alapján (esetenként üzletszabályzatban tipizált) áruk vagy szolgáltatások végfelhasználó vagy fogyasztó részére történô eladása, amelynek során az eladó célja az elérhetô nyereség maximalizálása. A közvetlen értékesítés a termék tényleges felhasználója részére viszonteladó bevonása nélkül történik. 3 A felhasználókat csoportosíthatjuk aszerint, hogy az árut (villamos energiát) saját közvetlen szükségletük kielégítésére (fôzés) vagy üzleti tevékenységük egyik inputjaként (esztergapad hajtása) vásárolják. Az elôbbit B2C (Business-to-Consumer), az utóbbit B2B (Business-to-Business) értékesítésnek nevezzük. Nagykereskedô -nek általában a termelô és a kiskereskedôk közé beékelôdô, 3 Viszonteladó (pl. közvetítô kereskedô, képviselô, aggregátor) bevonásakor közvetett értékesítésrôl beszélünk. Késôbb, a Marketing fejezet Értékesítési rendszerek alatt kellene beszélni róla, de terjedelmi okokból jelen dolgozatban nem tárgyalom. 4 John C. Hull: Opciós, határidôs ügyletek és egyéb származtatott termékek, Panem Prentice Hall, az utóbbiaknak elsôsorban logisztikai elônyöket biztosító szereplôt szoktuk nevezni. A villamos energia kereskedelmében ezt az elnevezést a közüzemre korlátozzuk. A kereskedelem szót az adásvétel általános szinonimájaként használjuk (ennek egyaránt része a kereskedés és a közvetlen értékesítés is). 2. Koncentrált piac, szervezett piac, szabályozott piac, tôzsde, pool, OTC Szinonimaként használjuk (de csak a jelen cikkben!) a koncentrált piac, szervezett piac, szabályozott piac, tôzsde, pool, OTC szavakat, egységesen tôzsde jelentéssel. Az OTC eredeti jelentése: Over-The- Counter, azaz a pulton át. Tartalmi fordítása az lehetne, hogy azt veszel, amit csak akarsz. Ennek mintájára a legtöbb iparág megalkotta saját OTC definícióját (például a gyógyszer-kereskedelem a vény nélkül kapható gyógyszer értelmezést, az áru- vagy pénzpiaci kereskedési terminológia pedig a tôzsdén kívüli határidôs, csere- vagy opciós ügyletek piaca 4 elnevezést). Sem a tôzsdén, sem az OTC piacon jellemzôen nem közvetlen értékesítés folyik, hanem kereskedés. A jelen dolgozat szempontjából az OTC csak annyiban különbözik a tôzsdétôl, hogy valamennyivel rugalmasabbak a szabályai és kevésbé szigorúan szabványosítottak a termékek illetve az ügyletek. Közgadaságtan és technológia A villamos energia olyan jószág (termék vagy szolgáltatás), amely emberi szükségletek kielégítésére alkalmas. Hasznossággal, kereslettel és kínálattal, szûkösséggel és racionális döntés eredményeként kialakuló csereértékkel jellemezhetô, tehát áru. A villamos energia gyakorlatilag tárolhatatlan. Bár a hagyományos értéklánc-

2 8 cal (termelés szállítás elosztás szolgáltatás fogyasztás) a villamos energia kereskedelem jól modellezhetô 5, a termelés és a felhasználás minden más terméktôl eltérôen idôben nem választható szét, minden ugyanabban a pillanatban történik. 6 A tárolhatatlanság és az egzakt pontossággal nem tervezhetô kereslet egyik jelentôs következménye az igen nagymértékû áringadozási (árvolatilitási) hajlam. Míg minden más áruból készletek halmozhatók fel, amelyekbôl az igények pillanatnyi változásai bizonyos ideig folyamatosan kielégíthetôk változatlan termelési volumen mellett, a villamos energia keresletének pillanatnyi változása készletek hiányában a termelési volumen azonnali változását igényli, ami az árak azonnali változását eredményezi. A villamos energia a felhasználás pillanatában jön létre. Villamos energia értékesítésérôl beszélve valójában villamos teljesítmény rendelkezésre bocsátásról beszélünk. (A szokásos kereskedési terminológia a villamos teljesítmény és a villamos energia közötti különbséget elég lazán kezeli, de ez kereskedési szempontból elfogadható pongyolaság.) A pusztán fizika-tankönyvi értelemben vett villamos energia önmagában még alkalmatlan a fogyasztó igényének kielégítésére. A fogyasztó által elvárt teljes használati érték 7 a termelôn túl számos egyéb szereplô további tevékenységének együttes eredménye. Ezek a szereplôk például az átviteli és elosztó hálózatok üzemeltetôi, a rendszerirányító, a fogyasztónak a rendszerhez kapcsolódását megvalósító berendezéseit karbantartó szolgáltató vállalat. Ide tartozik azonban maga a fogyasztó is, aki a villamos teljesítmény igénybevételének módjával azonnali hatást gyakorolhat az Üzemi Szabályzat és a vonatkozó szabványok 8 által együttesen leírt minôségi jellemzôkre. A villamosenergia-értéklánc 5 Részletesebben a következô fejezetben. 6 Emlékezzünk erre a Szolgáltatásmarketing HIPI-elvénél! 7 Részletesebben lásd még a Szolgáltatásmarketing fejezetben. 8 Pl. feszültség, frekvencia, a hullámalak szabályossága, a hatásos és meddô áramok aránya, lásd MSZ/EN Érték/kWh (Tüzelôanyag) Az 1. ábrán számszerû értékek feltüntetése nélkül, de arányaiban nagyjából helyesen a magyar VER szereplôinek öszszesített értéklánca látható, versenypiacra adaptálva 9. Az elméleti használati értékszinteket vegyük sorra Józsi, a villanyszerelô példáján, aki reggelizne. Hol tudja (mint energiafogyasztó) villanyrezsón reggeli szalonnás rántottáját megsütni? u A: a Csepeli Áramtermelô Rt. erômûvében u B: az átviteli hálózat Rákosfalva alállomásán u C: a Nagyicce transzformátorházban u D: otthon a Veres Péter úton, ha idôben felkel A fogyasztók azonban nem rendelkeznek a Józsiéhoz hasonló különleges lehetôségekkel, számukra a villamos energia fogyasztás jellemzô helye a D pont (a nagyfeszültségen kapcsolódó nagyfogyasztókkal ne bonyolítsuk a képet). Az értéklánc fenti pontjainak értékét másként is elnevezhetjük: u A: annak az energiának az értéke, amivel sütni lehet; u B: annak az energiának az értéke, amivel mindig sütni lehet; u C: annak az energiának az értéke, amivel mindig mindenhol sütni lehet; u D: annak az energiának az értéke, amivel mindig, mindenhol, mindenki sütni tud. A B pont (néha a C ) szerinti használati érték szintnek az energiakereskedés felel meg, a D pedig a közvetlen értékesítés esete. Nem szokás az értékláncot a szolgáltatási-fogyasztási ponton túl folytatni, A Termelés (Generation) 1. ábra A villamosenergia-értéklánc B Átvitel (Transmission) 9 Villamos Energia Statisztikai Évkönyv 1999 (MEH, 2000) adatai alapján. Az adaptáció az 1999-ben még nem önálló MAVIR szolgáltatási és üzemi költségeinek demonstratív célú különválasztását jelenti. A hozzáadott értékek kiugróan magas termelôi aránya nyilvánvalóan nem versenypiaci jelleg, hanem HTMtermészetû. Az értékszintek rendszerirányítással és rendszerirányítás nélküli különválasztása természetesen csak demonstratív célú. 10 H. G. Stoll: Least Cost Electric Utility Planning. J. Wilby & Sons NY, C Elosztás (Distribution) azonban érdemes a szolgáltatás kiesésének esetérôl elgondolkodni. Ebben az esetben nem Józsiról beszélünk, aki zsíros kenyérrel helyettesíti a rántottát, hanem az Elsô Magyar Feljogosított Rt.-rôl, ahol precíziós gépgyártás folyik és ahonnan üzemzavar esetén dr. Kovács László beszerzési igazgató izzó telefonon keresztül selejtet, bennszakadt szerszámot és elmaradt hasznot üvölt. Meghatározhatjuk az értékláncban ezt a pontot is: u E: annak az energiának az értéke, amely éppen nem áll rendelkezésre A szolgáltatás hiányának ellenértékét dr. Kovács nagyon pontosan tudja (sôt, alkalomadtán még számlát is fog küldeni róla). A nem szolgáltatott energia (Lost Load, Non-Served Energy) általános piaci értékét nehéz számszerûsíteni, azonban példaként említhetô az angliai villamosenergia-piac. A Pool elszámolási rendszerében a kiesett szolgáltatás értékét (VOLL=Value of Lost Load) 1990-ben, a versenypiac indulásakor a hatóság 2000 GBP/MWh-ban határozta meg. A VOLL fogyasztói inflációval indexált értéke minden szolgáltató mûködési engedélyében szerepel. Csak a nagyságrend érzékeltetésére: az angol VOLL Magyarországon kb. 700 Ft/kWh lenne. Az USA-ban az ipari fogyasztóknál kiesô energia költsége kb Ft/kWh, míg az 1987-ben bekövetkezett nagy New York-i áramszünet számított tényleges költsége kb Ft/kWh volt. 10 Marketing D Rendszerirányítással Rendszerirányítás nélkül Szolgáltatás (Supply) Ha értékláncról beszélünk, akkor áruról, eladásról és piacról (sôt még versenytársakról) is beszélünk. A marketinget tárgyaló irodalom óriási, a marketing meghatározásainak száma szintén jelentôs. E Szolgáltatás kiesése

3 9 Egy jól használható definíció: A marketing fogyasztói igények kielégítése jövedelmezô módon. Az általánosan elfogadott és használt rendszerezés szerint a fogyasztói igények kielégítésének marketing eszközei 11 : Termék (Product) minden, amit az adott piacon, adott igény kielégítésére az adott fogyasztói csoport részére fel lehet kínálni. Ár (Price) az az összeg, amit az adott termékért a felhasználója még hajlandó kifizetni. Reklám (Promotion) a termék elônyeinek megismertetése céljából végzett kommunikációs tevékenység. Értékesítési rendszer (Place) a fogyasztó számára a termék eljuttatásának helye és módja, beleértve az eladás helyét és rendszerét is. A marketing-mix -nek vagy 4P -nek nevezett fenti eszköztárat az eladó bármilyen áru, bárhol, bármilyen piacon, bármilyen idôpontban történô értékesítésekor alkalmazza, akár tudatosan, akár nem. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a 4P elemeinek alkalmazása, arányaik, költségeik, hatásosságuk erôsen különbözik terméktôl, piactól, vevôtôl stb. függôen. Röviden tekintsük át a marketing-mix elemeit! Termék A fogyasztói igények általában jól meghatározhatók és változatos szempontok szerint csoportosíthatók. Így az azonos vagy nagyon hasonló fogyasztási jellemzôjû vevôcsoportok számára az azokhoz legjobban illeszkedô termékek ajánlhatók. A fogyasztó-áru egymáshoz rendelése (vevô és termék szegmentáció) az üzleti eredményesség egyik alapfeltétele, elkerülendô a kígyóknak lábsó, madaraknak fogsor ajánlati választékot. Az alapvetô marketing versenystratégiák 12 közül a megkülönböztetés megvalósítására a termelôk általában a termékek megkülönböztetését alkalmazzák. A termékdifferenciálás hagyományos eszközei lehetnek a minôség, tartósság, megbízhatóság, formatervezés, márkanév stb. Villamos energia kereskedelemben azonban ezek az eszközök nem, vagy csak igen korlátozottan alkalmasak megkülönböztetésre. A villamos energia minôségét, azaz szabványok szerinti mûszaki paramétereit a piac összes szereplôje számára egy nem piaci szereplô irányítása alatt az összes szereplô együttmûködése biztosítja. A tartósság és a formatervezés nem értelmezhetôk. A megbízhatóság igen sajátos jelentôséget kap, amire késôbb 13 térünk ki. A márkanév alkalmazásával több külföldi energiaszolgáltató próbálkozik 14 nagy költségekkel és egyelôre vegyes eredménnyel. Ár Az eladó érdeke a vevô által még megfizethetô legmagasabb ár megtalálása, amelyhez a sikeres vevô szegmentáció nagymértékben hozzájárul. Az adásvételi ár mindig egyensúlyi ár (a határköltség és a határ-árbevétel egyensúlya). Az ár nagysága és nyereségtartalma azonban jelentôsen különbözik attól függôen, hogy milyen módon alakult ki. A nagyszámú szereplô által képviselt keresletek illetve kínálatok által majdnem tökéletesen kompetitív piacon folytatott kereskedés tôzsdei egyensúlyi árat alakít ki, míg a kétoldalú tárgyalások során az eladó többnyire jelentôs arányú járulékos hasznosságot tud hozzáadni árujához és ennek következtében jellemzôen magasabb közvetlen értékesítési árat tud kialkudni. Reklám, kommunikáció Az áru létezésérôl és tulajdonságairól a lehetséges vásárlóknak tudomást kell szerezniük, ezért a reklám illetve tágabb értelemben a marketing kommunikáció az eladónak és a vevônek egyaránt érdeke. A reklám az eladó számára saját áruja elônyeinek (azaz a megcélzott vevô igényeihez való legjobb illeszkedésének) ismertetését, a vevô számára a beszerzés alternatíváinak ismeretét teszi lehetôvé. A reklámot jellemzôen az eladó kezdeményezi és irányítja (és viseli a költségét), a felhasznált kommunikációs eszközöket mindig a fogyasztói célszegmensek leghatékonyabb és leghatásosabb eléréséhez megválasztva. Értékesítési rendszerek Az árunak a vevô részére történô eljuttatása, a készletek és az elosztás megválasztása és irányítása valamint a vásárlás helyén való bemutatás az áruk túlnyomó részénél elsôsorban fizikai kezelést és az ebbôl származó elônyök kihasználását jelenti. A fizikai kezelés mellett az értékesítési rendszer értékesítési módozatokat is jelent, az értékesítési csatornák legjövedelmezôbb megválasztását vagy viszonteladói rendszer kiépítését. Mint azt már korábban láttuk, villamos energia adásvétel alapvetôen két helyen történhet: szabályozott piacon illetve OTC-n valamint közvetlen értékesítésként (B2B vagy B2C). Tôzsde, OTC 11 Bauer Berács: Marketing, Aula, Porter: megkülönböztetés, legkisebb költség, fókusz (Philip Kotler: Marketing menedzsment, MK, 1999). 13 A Szolgáltatásmarketing fejezetben. A tôzsdei energiakereskedés (trading) szabványos ügyletekre épül, az ügyletek gyors kötése, az egyértelmûség, az átláthatóság valamint az elszámolás egyszerûsége és gyorsasága érdekében. Mindez szabványos és kevés számú termék kereskedését igényli illetve engedi meg. A tôzsdén a villamos energia áru definíciója villamos teljesítmény alapmennyiségek egész számú többszöröseinek órás vagy félórás igénybevételére (esetleg blokk termékekre) szorítkozik, hagyományos termékdifferenciálásról szó sem lehet. A tôzsdei adásvétel elszámoló ára a klasszikus sokszereplôs 15 keresleti-kínálati görbe egyensúlyi pontjának kialakulását jelenti. Hasonló a helyzet az OTC-n folytatott gyakori energia adásvétel esetén is. A villamos energia áru meghatározása itt is teljesítmény és igénybevételi idôtartam pontosítását jelenti, ezek a tôzsdétôl eltérôen a kétoldalú megállapodásban szabadon rögzíthetôk. Az adásvétel általános keretszerzôdés alapján, eseti megállapodásokkal, akár szóban vagy telefonon is történhet, a felek többnyire ismertek. A termék meghatározások hasonlósága és egyszerûsége jól látható a nagyszámú tranzakciót lebonyolító energiakereskedôk keretszerzôdéseibôl 16. Röviden: az áru szabványos, az ár általában sokszereplôs kereslet-kínálati viszonyokból alakul ki és transzparens, a megkülönböztetésre nincs mód, az adásvétel többnyire személytelen, a reklámnak/kommunikációnak nincs szerepe. Közvetlen értékesítés A közvetlen értékesítés a termelô vagy kereskedô és a végfelhasználó közötti kétoldalú megállapodás. A megállapodás természetébôl adódóan nem szabványos, a konkrét vevô konkrét igényeihez igazítható a villamos teljesítmény rendelkezésre bocsátásának módja (a teljesítmény nagysága, az igénybevétel ütemezése stb.), az ár és meghatározása közös aktív tárgyalások eredménye, amelyet testre szabott elszámolási és fizetési módok egészíthetnek ki. Az energiaellátáshoz még további értékek is adhatók (pl. vevôszolgálati funkciók, energetikai tanácsadás, üzemeltetési, karbantartási, hibaelhárítási tevékenységek, széles körû kockázatátvállalás stb.). A hozzáadott értékek növekedésével egyre nagyobb fontosságot kap az eladó és a vevô aktív kommunikációja. Az eladó sikere igen nagymértékben azon múlik, hogy mennyire tud közel kerülni a vevôhöz (customer intimacy) és milyen sze- 14 Lásd a csatolt 2. táblázat példáit. 15 Az angol Pool sem volt kivétel, bár ott sokszereplôs kínálati görbével egyszereplôs keresleti egyenes áll szemben. 16 Pl ENRON, TXU, EFET, EEI/NEM.

4 10 mélyes kapcsolatok alakulnak ki az eladó s a vevô képviselôi között. A közvetlen értékesítés folyamán az eladó nem másik féllel, nem fogyasztóval hanem vevôvel áll kapcsolatban (customer vs. counterparty), akivel szoros, nagymértékben bizalmi kapcsolatot kell kiépítenie. A testre szabott szerzôdéses feltételek, szolgáltatások, a kialakított kapcsolatrendszer és a belsô mûködési folyamatok elôbbi együttese lehetôvé teszi az eladó számára, hogy megkülönböztesse magát versenytársaival szemben. Röviden: az áru nem szabványos, az ár kétoldalú tárgyalások eredménye és intranszparens, az adásvétel személyes és a kommunikációnak, személyes kapcsolatoknak, a bizalomnak fokozott jelentôsége van. Észre kell vennünk, hogy a közvetlen értékesítésben nemcsak konkrét tartalmat kapott mind a négy korábbi pé, hanem újakkal is bôvültek: u Emberi tényezôk (people) u Tárgyi elemek (physical evidence) u Folyamatok (processes) A fenti új 3P-vel együtt már 7P -s áru a szolgáltatás. A szolgáltatásmarketing 17 Állításunk szerint tehát a közvetlen energiaértékesítés valójában szolgáltatásértékesítés. Mielôtt áttekintenénk a szolgáltatásmarketing sajátosságait, tekintsük példának Kovács beszerzési igazgató vállalatát! Eladóként a Feljogosított Rt.-vel sokfajta szerzôdést köthetünk, a változatok két szélsô esete a következô lehet. 1. Ha Kovács úr jól ismeri cége energiafelhasználási jellemzôit, profi és sokfajta piacon tevékenykedô beszerzési csapata van és cégétôl nem idegen a kockázatvállalás, akkor úgy dönthet, hogy feldarabolja energiaigényét. Döntésében meghatározó szerepet játszik a szokásos üzleti opportunizmus, 17 A rendszerirányítás, tartaléktartás, rendszerszintû szolgáltatások, átvitel, elosztás olyan tevékenységek, amelyeket minden rendszerhasználónak elkerülhetetlenül igénybe kell vennie ahhoz, hogy a villamos energiát az elvárt/elôírt mûszaki minôségben fel tudja használni, függetlenül az energia vásárlásának helyétôl (tôzsde vagy közvetlen vétel). Ezeket a tevékenységeket is szolgáltatásoknak nevezzük, ám most nem errôl, hanem a közvetlen energiaértékesítés szolgáltatás jellegérôl (azaz problémamegoldás természetérôl) beszélünk, amely sajátos módon határozza meg az eladó vevô viszonyát, különösen az eladó feladatait. 18 Veres Zoltán: Szolgáltatásmarketing (MK, 1998) vagyis minden lehetô elônyt maga akar élvezni és ezért hajlandó akár fokozott kockázatokat is vállalni. Tôlünk csak zsinórt vesz, másoktól szerzi be a csúcsot, megint más szállítóktól vesz télen illetve nyáron. Ebben az esetben nem sok lehetôségünk van többlet értéket hozzáadni szállítási terjedelmünkhöz, szerzôdésünk tizenkettô egy tucat és gyakorlatilag azonos egy OTC-n kötött adásvételi szerzôdéssel. 2. Ha Kovács úr cége csak alaptevékenységére kíván koncentrálni, ódzkodik többlet kockázatok felvállalásától, ugyanakkor biztosra akar menni éves nyereségterve teljesítésében, akkor itt van a mi nagy esélyünk! Felvállaljuk a teljes villamos energiaigény folyamatos ellátását, az árat a Feljogosított Rt. végtermékének valamint jellemzô eladási valutájának tôzsdei jegyzéseihez kötjük, energiaracionalizálási tanácsadást nyújtunk, felvállaljuk alállomásának üzemtartását és honlapunkon csak a Kovács úr és néhány más kiválasztott számára hozzáférhetô módon egyéb piaci információt is rendszeresen szolgáltatunk. Mindezeknek természetesen ára van, amit a Feljogosított Rt. hajlandó is (ésszerû határok között) megfizetni. Ez az utóbbi komplex eset a szolgáltatásértékesítés. A napi szóhasználatban szolgáltatás alatt valami olyat értünk, ami kielégíti egy konkrét igényünket, nem tárgyias (nem kézzelfogható), hasznos, értékes, szûkös és ezért ára van. A szolgáltatást a marketing szakirodalom a következôképpen definiálja: A szolgáltatás marketingszempontból egy nem-fizikai természetû problémamegoldás 18. A plusz 3P A termékmarketing jól kezelhetô, konkrét eszközöket (4P) adott kezünkbe a termékek sikeres értékesítéséhez. A szolgáltatás sajátosságai azonban olyan további értékesítési eszközöket igényelnek, amelyek puhák, nehezen kézzelfoghatóak, mégis nélkülözhetetlenek. u A termékek elôállításában is részt vesznek emberek, azonban a szolgáltatás értékesítésének sikere (problémamegoldás természetébôl adódóan) kiemelten érzékeny az emberi tényezôre. Az eladó belsô és külsô kommunikációja, az eladó és a vevô képviselôinek személyes kapcsolata igen fontos sikertényezô nemcsak az üzlet megkötésekor, hanem annak teljes tartama alatt. A szolgáltatás sikerében a frontszemélyzet (front office) mellett a támogató funkciók (back office) is jelentôs szerepet játszanak. u A tárgyi elemek a szolgáltatás során a vevô számára kézzelfoghatóan és a minôség észlelését lehetôvé tevôen megjelenô dolgok. Például egy teljes kockázatátvállalásos energiaellátási szolgáltatás minôségét a vevô nehezen tudja a kockázat fel nem merülésében érzékelni, azonban értékes indikátorok a számlázás pontossága és megbízhatósága, a front és back office személyzetének szakmai felkészültsége és megjelenése stb. u Az emberi tényezô és a tárgyi elemek összhangját illetve magát a szolgáltatást az eladó belsô folyamatai hangolják össze. Maguk a folyamatok illetve leírásaik többnyire láthatatlanok maradnak a vevô számára, azonban eredményüket (vagy hiányukat) közvetve azonnal észlelni tudja például a mérési-számlázási rendszer vagy a vevôszolgálat mûködésének minôségében. Az áruk hármas jellege Érdemes megvizsgálni az árukat általában jellemzô hármas jelleget (vizsgálati, tapasztalati, bizalmi) is. A termékekhez képest a szolgáltatások vizsgálati (elôre mérhetô, ellenôrizhetô) jellege nehezen kézzelfogható, a szolgáltatás sokkal inkább tapasztalati. Akár éttermi vacsoráról, akár energiaellátásról van szó, a szolgáltató megoldási ígéretének elvárt teljesítése csak a szolgáltatás tényleges igénybevétele pillanatában vagy azután ellenôrizhetô. Igen nagyfokú tehát a szolgáltatás bizalmi jellege, különösen akkor, ha a problémamegoldási ígéret hiányos teljesítésével a szolgáltatás igénybevevôje sokat, például saját üzleti eredményét kockáztatja. A bizalmi jellegbôl adódik egy jellegzetesen szolgáltatás-specifikus elem, a kettôs eredménykockázat. A vevô kockázatérzete nemcsak az elsô vásárlásnál magas (nincs áruminta), hanem a szolgáltatás további igénybevételei során is (megismételhetetlenség). Az eladó kockázatérzete alapvetôen abból fakad, hogy a termékértékesítéshez képest nehezebb a vevô elégedettségét kivívni és a rossz minôségû szolgáltatás utólag nem javítható. A szolgáltatásértékesítés során fennálló folyamatos kettôs kockázatérzés csökkentése igazából az eladó legnehezebb feladata. A már hivatkozott irodalom részletesen tárgyalja ezeket, most csak felsoroljuk: u sztenderdizálás és adaptálás u minôség-, fizetés-, kapacitás-, hozammenedzsment u kapcsolatmarketing u frontvonal-, folyamat- és vevôszolgálati menedzsment u belsô marketing u kommunikáció-politika.

5 11 A szolgáltatás legfontosabb alaptulajdonságainak összefoglalásában (HIPI illetve SHIPIT) ismét a marketing szakirodalomra hivatkozunk. 19 A HIPI-elv Változékonyság (Heterogeneity): a szolgáltatás minôsége változó, mivel a szolgáltató teljesítménye változó. A szolgáltatás igen sok elemét emberek nyújtják, akiknek teljesítménye, munkájuk minôsége a legszigorúbb normák és ellenôrzés ellenére is ingadozó (Példa: a vevôszolgálat minôsége) Nem fizikai természet (Intangibility): a szolgáltatás nem érzékelhetô, tapintható (tapasztalati termék), megismeréséhez a vevônek át kell élnie a szolgáltatás igénybevételét (Példa: kockázat átvállalás) Nem tárolható (Perishability): a szolgáltatás csak akkor létezik, amikor igénybe veszik. Az igénybevétel elmulasztását sem a szállító, sem a vevô nem tudja pótolni (Példa: vevôi üzemzavar miatt kiesô energiaigény) Elválaszthatatlanság (Inseparability): a szolgáltatás nyújtása és igénybevétele (termelés és fogyasztás) idôben nem választható szét (Példa: a villamos energia maga) A SHIPIT-elv Az elôzô négy alaptulajdonságot termelô felhasználói szolgáltatások esetében kiegészítik két további sajátossággal: Specializáció (Specialisation): a szolgáltatás a vevô speciális (egyedi) igényeire szabott (Példa: a Feljogosított Rt.- nek tett komplex ajánlatunk, aminek minden egyes elemét az ô igényeikhez igazítottunk) Technológia (Technology): mindig valamilyen technológiához kapcsolódik (Példa: a Feljogosított Rt.-nek nem tudunk komplex ajánlatot tenni, ha nem ismerjük tövirôl hegyire a termelô tevékenységüket) formában szállítja (pl. húst veszünk a hentesnél, mert éhesek vagyunk és fôzni akarunk). A szolgáltatás tárgyi elemei azonban eltávolodnak a jellemzô mögöttes terméktôl és a szolgáltatásra magára mutatnak (pl. étterembe megyünk, mert éhesek vagyunk). Sajnálatos módon nemcsak mi, hanem más szállítók is bombázzák Kovács urat a mienkével azonos tartalmú problémamegoldási javaslattal. Miért fog Kovács úr mégis minket választani? Legfôképpen azért, mert meggyôzô és hihetô módon megnyugtató választ tudunk adni azokra a kérdéseire, amelyeket mogorva arccal nekünk szegezett. Kovács urat nemcsak ajánlatunk tartalma, hanem a probléma megoldását ajánló és azután folyamatosan nyújtó személyekkel kialakított viszonya is állítja mellénk vagy fordítja ellenünk. Igen sok üzletileg elônyös ajánlat vérzik el amiatt, hogy az ajánlattevô nem tudja megnyerni a vevô bizalmát. Ugyanilyen sok stabilnak tûnô szerzôdést nem újít meg a vevô amiatt, hogy a partnere nem hívja vissza idôben vagy az eladó telefonközpontja túl sok csengetés után veszi fel a kagylót. Kovács úr arca nemcsak azért mogorva, mert ilyen a természete, hanem azért is, mert folyamatosan aggódik a kockázatai miatt. Tisztában van vele, hogy csak akkor tud megbizonyosodni, vajon jól döntött-e, amikor minket választott, ha a megkötött szerzôdés már lejárt. A tôlünk igénybe vett szolgáltatás ugyanis hiába volt megfelelô tegnapig, ma vagy holnap bármikor elégtelen lehet. Természetesen üvölteni fog, ha baj van és természetesen bevasal rajtunk minden kiesett termelés utáni kárt, de a Feljogosított Rt. nem kártérítésbôl, hanem saját zavartalan üzleti tevékenységébôl él meg. A velünk kapcsolatos kockázatérzése mindig fennáll és mai elégtelen teljesítésünket mi sem tudjuk holnap pótolni. Mi a helyzet a belsô folyamatokkal? A Feljogosított Rt.-nek tett komplex ajánlatunk teljesíthetetlen anélkül, hogy nálunk minden a helyén ne lenne. Egyszerre kell rendelkeznünk katonásan szabályozott belsô rutinokkal, amelyek segítségével bármely pillanatban áttekinthetjük forrásainkat és kötelezettségeinket, a Feljogosított Rt.-hez kapcsolódó üzleti mutatóinkat, pénzügyi forrásainkat és kötelezettségeink állapotát, valamint rugalmasan gyors döntéseket lehetôvé tevô, alkalmazkodóképes szervezettel, jogosultsági rendszerekkel és rövidrezárt kommunikációs csatornákkal. Látjuk, hogy sem a Feljogosított Rt. problémája, sem annak megoldása nem fizikai természetû és a megoldásban valóban megtalálható a szolgáltatásmarketing összes sajátossága. Kovács beszerzési igazgató háztartása Ugyanarról a szolgáltatásról beszélünk-e, amikor néhány Feljogosított Rt.-nek értékesítünk, mint amikor egy nagyobb földrajzi terület összes (kis)fogyasztóját látjuk el? Alapvetôen igen. Természetesen más a probléma, amire a szolgáltatónak megoldást kell nyújtania. A háztartási fogyasztó például így fogalmazhatja meg megoldandó problémáját: u Mindig legyen villany u Soha ne vibráljon a tévém u Legyenek választási lehetôségeim (pl. sokféle tarifa, átalány vagy leolvasás stb.) Visszatérve a Feljogosított Rt.-vel kötött komplex megállapodásunkra, nézzük meg, hogy mit is adtunk el nekik valójában! Villamos energiát? Nem! Megoldottuk azt a fô problémájukat, hogy hogyan tudjanak aggodalom nélkül kizárólag saját tevékenységükre koncentrálni és nyereségüket hogyan védjék meg fejfájás nélkül az energiaár változásai ellen. A problémamegoldás persze a hagyományos termékértékesítésnek is része. Termék vásárlásakor sem egy tárgyi objektumot keresünk, hanem valamilyen problémánk megoldásához keresünk egy árut, ami a megoldást majd tárgyiasult Nyereség, Ft/kWh Kereskedés Hozzáadott érték + Szolgáltatás + Vevôk száma 19 Veres Zoltán: Szolgáltatásmarketing (MK, 1998) 2. ábra

6 12 u Az isten szerelmére, vegye már fel a vevôszolgálat a telefont! u Ne nekem kelljen a szerelôkre várni, hanem ôk jöjjenek akkor, amikor nekem jó! Nyilvánvaló, hogy egy nagyszámú háztartási fogyasztóból álló vevôbázisnál nemcsak a technológiai és üzleti mutatók térnek el jelentôsen a nagyfogyasztókhoz képest, hanem az alkalmazandó marketing eszközök összetétele és súlypontja is. Azonban a háztartásoké sem fizikai probléma és versenykörnyezetben a megoldást a szolgáltató csak ugyanazzal a kiterjesztett marketing eszköztárral tudja biztosítani, mint a Feljogosított Rt. esetében. Ha nem, akkor jön a konkurencia! Végül néhány következmény 1. A villamos energia adásvételének két jellemzô és egymástól jelentôsen eltérô módja a koncentrált piacon (OTC vagy tôzsde) történô kereskedés illetve a végsô (akár kis- akár nagy-) fogyasztó részére történô közvetlen értékesítés. u A villamos energia gyakori adásvételét jelentô kereskedésben (trading) a kereskedô célja árváltozások kockázata elleni védekezés, nyereség elérése illetve a teljes energiaigény valamely részének kielégítése. A villamos energia kereskedése során az áru primer jószágként viselkedô termék, értékesítéséhez a marketing eszköztárból egyedül az ár alkalmazható. Ez valójában a klasszikus árukereskedés (commodity trading). A kereskedés technikái a vágómarháéval azonosak, a kereskedônek a villamos energiához nem kell értenie. u A villamos energiának a végsô felhasználó részére történô közvetlen értékesítésében (direct sales, retail, supply) a kereskedô célja egyedül az elérhetô nyereség maximalizálása. A villamos energia közvetlen értékesítése során az áru szolgáltatásként viselkedik, amelynek sajátos természete elkerülhetetlenül megköveteli a szolgáltatásmarketing kibôvített eszköztárának teljes körû alkalmazását. A közvetlen értékesítés technikái az éttermi szolgáltatáséval azonosak, a kereskedônek sok mindenhez, többek között a villamos energiához is kell értenie. 2. A kereskedés és szolgáltatás elôzôek szerinti sarkított szembeállítása természetesen a való életben nem fekete-fehér. Az egyedi vevôk részére történô energiaértékesítés a vevôk igényétôl és saját képességeinktôl függô arányban fog mindig kereskedési és szolgáltatási elemeket tartalmazni. Az értékesítés fajlagos bruttó nyereségtartalma szükségszerûen növekszik a szolgáltatási tartalom növekedésével, míg a vevôk számának növekedése egyre 20 Lásd külön anyagokban ( A vállalati kockázatkezelés és Kereskedési technikák a kockázatkezelésben ) 1. melléklet Az OTC kereskedés és a tôzsdei kereskedés fô jellemzôi OTC u Kétoldalú megállapodások u Telefoni kereskedelem u Közvetlenül vagy bróker közvetítésével u Egyedi kereskedési technikák u Korlátozott likviditás u Többféle termék u Folyamatos termékfejlesztés u Havi/negyedévi elszámolás u Hitelkockázat u Korlátozott piaci transzparencia u A partnerek ismertek 2. melléklet. Villamosenergia-márkanév bevezetési példák kevésbé teszi lehetôvé a közvetlen egyedi értékesítést, azaz követeli meg a szolgáltatásértékesítést. Ezt mutatja az alábbi jellegábra. (2. ábra) Villamos energia kereskedelem nem képzelhetô el kereskedés nélkül (ld. még kockázatkezelés), a szolgáltatási elemek hozzáadott értékei erre épülnek rá. A vevôk számának növekedésével növekvô csábító nyereségtartalom természetes alsó korlátja a kritikus méret elérése, növelését pedig a méretnagyság növelésével kihasználható költséghatékonyság eredményezheti. 3. A kereskedés és szolgáltatás szembeállítása nem jelenti a kereskedés lebecsülését. Sôt! A kereskedés elsôdlegesen kockázatkezelô funkciója 20 rendkívül fontos, azonban sikerének mércéje nem a nyereség maximalizálása, hanem inkább a normál profit körüli mértéke (beleértve természetesen a sikerrel elkerült kockázatok pozitív értékét is). A sikeres kereskedésnek számos külsô és belsô feltétele van, amelyek ismertetése messze túlmutat a jelen cikk terjedelmén. A szükséges feltételek közül a teljesség igénye nélkül kiragadva néhányat: u Likvid villamos energia piac u Likvid szabályozott piac a villamos energia árát alapvetôen meghatározó Tôzsde u Központi kereskedési hely u Nyílt licit, elektronikus kereskedés u Bejutás tagságon keresztül u Szabványos kereskedési technikák u Likvid piac u Nagyon korlátozott számú termék u Hosszú bevezetési idejû új termék u Napi elszámolás u Nincs hitelkockázat (elszámoló partner) u Transzparens piac (árak, mennyiségek) u A partnerek ismeretlenek Vállalat Márkanév Célcsoport E.ON POWERprivate POWERfamily AQUAPOWERprivate AQUAPOWERfamily SUNprivate RWE RWEavanza Comfort Vario Budget Öko RWEavanza Business Business smart Vállalatok Vállalatok EnBW YelloStrom HEW Classic Future Newpower Friendship Scottish Hydro RSPB Energy Vevôszolgálat vállalatoknak Vevôszolgálat háztartásoknak

7 13 más árukból (primer tüzelôanyagok, devizák) u A kereskedô széles beszerzési és eladási szerzôdéses portfoliója u A kereskedô külsô piacképessége (pl. pénzügyi és szakmai garanciák, hatósági és piaci elfogadottság) u A kereskedô belsô felkészültsége (kereskedési technikák, széleskörû ismeret és aktivitás a meghatározó áru- és értéktôzsdéken, belsô folyamatok, szervezet, emberi erôforrás, kockázatvállalási képesség, IT) 4. A szolgáltatásértékesítés egyedüli célja és sikerének mércéje a normál profitot számottevôen meghaladó gazdasági nyereség realizálása. A szolgáltatásértékesítés sajátosságai közül néhányat ismételten ki kell emelni. A vevô bizalmának megnyerésében és fenntartásában valamint folyamatos kockázatérzetének legyôzésében kritikus fontosságúak az úgynevezett puha elemek, mivel nem vagy nehezen mérhetôek. Az eladó személyzetének minden tagja közvetve vagy közvetlenül folyamatosan kommunikál a vevôvel, a személyes (sokszor a szakmain túlnyúló) kapcsolatoknak, a vállalati reputációnak és referenciáknak a bizalom kiépítésében és fenntartásában kulcsszerepük van. Rendkívüli szerepe van a szolgáltató kommunikáció-politikájának és gyakorlatának is. A márkamenedzsment funkciói szolgáltatásmarketing esetén is azonosak a termékmarketing funkcióival (akvizíciós, megkülönböztetô, azonosító, preferenciaképzô, lojalitásfokozó, arculatépítô, ár minôség pozícionáló 21 ). Lényeges különbség azonban, hogy mivel a nem-fizikai termék nem lehet a márkajelkép fizikai hordozója, a szolgáltatónak az értékesítési frontvonal összes lehetséges látható elemét fel kell használnia. A vevô bizalmának, illetve fokozott kockázatérzetének libikókája soha nincs nyugalmi állapotban, mivel a szolgáltatás színvonalának elkerülhetetlen változékonysága mindig erôsíti a kockázatérzetet és gyengíti a bizalmat. A vevôi bizalom alapvetô megrendülése pedig mindig a konkurenciához vezetô út irányába mutat! 21 RSPB (Royal Society for the Preservation of Birds): Királyi madárvédelmi Társaság. HIREK HIREK HIREK Szlovák energiatársaság Ukrajnában Az ukrán villamosenergia-ügyi országos szabályozóbizottság (NKRE) engedélyezte az áprilisi pályázaton gyôztes kassai Kelet-szlovákiai Energetikai Mûvek Rt.- nek (VSE) négy ukrajnai regionális áramszolgáltató részvénycsomagjának megvásárlását. A négy cég piaci részesedése 5,8 százalék volt. (MTI) HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK Elsô projektfinanszírozási ipari erômû Az Újpesti Erômû Magyarországon hálózati csatlakozása június 1-jén Magyarország elsô projektfinanszírozású kogenerációs ipari erômûvének avatására került sor Kazincbarcikán, a BorsodChem Rt. területén. A BorsodChem Rt. az erômû létesítésének ötletét már ban megfogalmazta. Az ötletet tettek követték, melyeknek alapvetôen két mozgatórugója volt: a modern mindennapokban a korszerû ipari létesítményeknek költséghatékony energiára van szükségük, mivel a piaci kihívások folyamatos növekedése magával hozza a termelési tényezôk költségeinek csökkentési kényszerét, másrészt a korábbi gôzszolgáltató a korszerûtlen barnaszén-tüzelésû erômûvet üzemeltetô felmondta a hosszú távú hôszolgáltatási szerzôdést. A társaság menedzsmentje a vegyipari technológiákhoz elengedhetetlen hôenergia elôállításának biztosítására egy kétfordulós tendert írt ki, melynek eredményeképpen a kulcsrakész erômû szállítására és kivitelezésére a svéd Alstom Power Sweden társaságot választotta ki. Miután a BorsodChem alapvetôen a vegyipari beruházásokban érdekelt, ezért a terv megvalósításához stratégiai partnerek bevonására került sor. Az 1998 decemberében megalapított projekttársaság, a BC-Erômû Kft. két további tulajdonosa, a helyi áramszolgáltató, az Északmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság (ÉMÁSZ Rt.) és a gázszolgáltató, a Mol Rt., a régió energiaellátásának két jelentôs szereplôje. A társaság jelenlegi törzstôkéje: 2,85 Mrd Ft. A megépített erômû évi 2,2-2,4 PJ/év gôzhôigény kielégítését szolgálja, mely a BorsodChem teljes hôenergia-igényét képes kielégíteni és a kogenerációs technológiának köszönhetôen csúcsterhelés esetén mintegy 50 MW teljesítményû kapcsolt villamos energia termelésére képes. Az ipari erômû 2 db GT 10B típusú, egyenként 25 MW villamos teljesítményû gázturbinából, a hozzá kapcsolódó 2 db, egyenként 80 t/h gôzteljesítményû hôhasznosító kazánból melyek póttüzeléssel is üzemeltethetôek, valamint 2 db, egyenként 40 t/h gôzkapacitású alternatív földgáz olaj tüzelésû tartalék kazánból áll. A tervezés és építés során kiemelt szempont volt a legkorszerûbb környezetkímélô technikai megoldások alkalmazása. A gázturbinák nitrogénoxid-szegény égôinek emissziós kibocsátásait tovább javítja Magyarországon elsôként alkalmazva a további égéslevegô hozzáadása nélküli póttüzelés a hôhasznosító kazánban. Az emissziós paraméterek az elôírt határérték 50%-án belül vannak. A beruházás értéke 44 millió euró, melynek 25%-át a tulajdonosok saját tôkébôl finanszírozták. (Világgazdaság, Energiavilág melléklet) A Budapesti Erômû Rt. az Újpesti Erômû telephelyén egy 110 MW teljesítményû új erômûvi egység létesítésérôl döntött, amelynek építése jelenleg folyamatban van és december elején megkezdôdik az erômûben a kereskedelmi célú villamos energia termelés. Az MVM Rt. a BE Rt.-vel megkötött és április 15-én aláírt Hálózati Csatlakozási Szerzôdésben kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy az erômû villamosenergia-rendszerhez való csatlakozásához szükséges hálózati összeköttetést, illetve berendezéseket június 1-jéig kiépíti és feszültség alá helyezi. Az Újpesti Erômû hálózati csatlakozásának kiépítésére, a fôvállalkozó kiválasztására meghívásos pályázat keretében került sor. A pályázati anyagok kiértékelése alapján az OVIT Rt. kapott megbízást az erômû csatlakozásához szükséges hálózati létesítmények megvalósítására a február 22-én az MVM Rt. és az OVIT Rt. között megkötött szerzôdésben foglaltak szerint. A munka keretében az elôírt mûszaki tartalommal, határidôre elkészültek az Újpesti Erômû Angyalföld 120/10 kv-os alállomás közötti 120 kv-os kábel-összeköttetések a 120 kv-os fogadómezôkkel, távközlési, irányítástechnikai és relévédelmi berendezésekkel egyetemben. Az üzembe helyezési programban foglaltak végrehajtása után megkezdôdött a létesítmény 30 napos próbaüzeme. Az összeköttetés megvalósításával kapcsolatos mûszaki szakértôi feladatokat az ERBE Energetika Kft., a tervezéssel, tervezôi mûvezetéssel kapcsolatos munkákat az ETV ERÔTERV Rt. végezte a megkötött szerzôdések alapján. (Tóth Endre, Strádl János) Bioerômû épül Miskolcon A német Farmacit International GmbH még idén megkezdi annak a 35 millió euróba kerülô miskolci bioerômûnek az építését, amely évente 450 ezer tonna biogén hulladékot éget el. A cég ügyvezetôje, Andreas Dietz elmondta: a létesítmény teljesítménye 9 megawatt villamos energia, illetve 10 megawatt termikus energia lesz. Az erômû kivitelezése várhatóan szeptemberben indul és egy év múlva már termelne az üzem. A beruházásra közös céget hoz létre a Framex Bioenergia Kft. és a Farmacit. A megtermelt energia hasznosításáról még folynak a tárgyalások. (Napi Gazdaság)

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Bali Gábor ENERGIQ Kft. az EnAcTeam tagja www.enacteam.hu 1 Tartalom Mi a tanácsadó feladata a kereskedő és a földgázfelhasználó között? Hogy

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet Business Marketing Menedzsment 2. Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet 1 Marketing alapsajátosság: gyakorta még nem létező termékek eladása o Először értékesítjük (szerződést kötünk) majd

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

Lehetőségek a jelenlegi villamos energia piaci környezetben "Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben SZAPPANOS Sándor Siófok, 2014. 03. 18. EHU termelő kapacitások Rugalmas és hatékony kapcsolt energiatermelési portfolió Szabályozás United

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László

modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László Az alakuló földgázpiaci modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László 1 Alapelvek A közüzem mint szabályozott piaci elem megszűnik Minden fogyasztó feljogosított Minden kereskedő feljogosított Kapacitás

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes MAVIR ZRt. MESZ XXI. Országos Konferenciája Hódmezővásárhely, 2014.10.14. Tartalom A NES címszavai a villamos energiára,

Részletesebben

A Magyar Áramtőzsde szerepe és az árakra gyakorolt hatása. Vezérigazgató, HUPX Zrt.

A Magyar Áramtőzsde szerepe és az árakra gyakorolt hatása. Vezérigazgató, HUPX Zrt. A Magyar Áramtőzsde szerepe és az árakra gyakorolt hatása Előadó: MEDVECZKI Zoltán Vezérigazgató, HUPX Zrt. Piaci környezet HUPX Másnapi (Day-Ahead) Piac Adatok, statisztikák A fejlődés irányai Piaci környezet

Részletesebben

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia kereskedelem? Előadó: Baka Zoltán operatív piaci elemző, HUPX Zrt. Agenda Miért van szükség szervezett villamos-energia piacra? Mi az

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

MET ENERGIA FÓRUM, 2011. Erőművek létesítése befektetői szemmel

MET ENERGIA FÓRUM, 2011. Erőművek létesítése befektetői szemmel Magyar Energetikai Társaság MET ENERGIA FÓRUM, 2011 Balatonalmádi, 2011. június 8-9. Erőművek létesítése befektetői szemmel Dr. Korényi Zoltán 1 TARTALOM 1. A BEFEKTETŐ GYÖTRELMEI 2. AZ ERŐMŰVEK ÉLETPÁLYÁJA

Részletesebben

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon Áttekintés, jogszabályi környezet Szervezeti egységek KSG szervezeti struktúrája Integrált számlázás RHD elemek, pénzeszközök Újdonságok Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Vinkovits András BERT üzleti vezigh. MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009. szeptember 9. Tartalom Iparág a piacnyitásnak nevezett változási folyam

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

Marketing morzsák. Mi is az a marketing? Marketingorientáció. A marketingfilozófia. Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere

Marketing morzsák. Mi is az a marketing? Marketingorientáció. A marketingfilozófia. Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Mi is az a marketing? Marketing morzsák Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere Előadó: Tarsoly Péter 2007. október

Részletesebben

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz Medveczki Zoltán CEEGEX Zrt. Budapest, 2011. szeptember 22. Nyugat-európai gyakorlat felismerése Nyugat-Európa gázpiaca likvid és

Részletesebben

Új üzleti modell az Európai bioetanol piacon: a kereskedő (merchant) modell. III. Energy Summit Hungary 2012

Új üzleti modell az Európai bioetanol piacon: a kereskedő (merchant) modell. III. Energy Summit Hungary 2012 Új üzleti modell az Európai bioetanol piacon: a kereskedő (merchant) modell III. Energy Summit Hungary 2012 Budapest, 2012. május 31. Szendrői Gábor Partner Oriens IM gabor.szendroi@oriensim.com Az új

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK I. TÉTEL A. Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. a) Az első öt (1-től 5-ig) kijelentésre vonatkozóan jelölje a kijelentésnek megfelelő számot, és

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Modellváltás a földgázellátásban Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Témakörök Áttekintés a szabályozás, a tulajdonosi és vállalati szerkezet, valamint a szereplők és funkcióik változásairól Az

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI TANÁCSADÁS A kapcsolt energia jelene és lehetséges jövője Magyarországon Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 2010 TANÁCSADÁS A kapcsolt a primerenergia-megtakarításon keresztül

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével 2 Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével Alföldi Gábor Rendszerirányítási igazgató MKET Konferencia, 2015. március 26-27. 3 Tartalom A magyar villamosenergia-rendszer helyzetképe Energiamérleg

Részletesebben

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA NAGY KÁLMÁN ügyvezető igazgató CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KFT. Alkotás Point Irodaház 1123 Budapest Alkotás utca 50. Telefon: 06 1 489-2310

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai Nagy Péter Pápai Zoltán 1 A piaci erő közgazdasági fogalma A kiindulópont a tökéletes versenyhez való viszony Tökéletes verseny esetén egyik szereplőnek

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Stratégia Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. komplex energetikai szolgáltatóként kíván tevékenykedni az alábbi területeken: Fókuszban az energiatermelés és a szinergikusan

Részletesebben

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat!

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat! GDF SUEZ Cége velünk csak megtakaríthat! Cége velünk csak megtakaríthat! Időt Pénzt ENERGIÁT Amit biztosan elvárhat tőlünk: földgázt, szakértelmet, egyszerű ügyintézést személyes kapcsolattartó segítségével,

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

A könyv segítségével megismerhetitek

A könyv segítségével megismerhetitek A könyv segítségével megismerhetitek az egyes vállalkozási formákat, a működés kereteit, a vállalatok különösen a kereskedelmi vállalatok tevékenységéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket Az első

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 1 (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 2 Profit maximalizálása Termék önköltség minimalizálás Maximális darabszám eladása / új vásárlók

Részletesebben

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály totht@eh.gov.hu Magyar Energia Hivatal VIII. Energia Műhely: Pénzügyi körkép az energetikáról Magyar Energetikai

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

Fekete Márk. Ügyfél-orientált termékfejlesztési stratégia egy energiaszolgáltatónál

Fekete Márk. Ügyfél-orientált termékfejlesztési stratégia egy energiaszolgáltatónál Fekete Márk Ügyfél-orientált termékfejlesztési stratégia egy energiaszolgáltatónál Tartalom Termékfejlesztési kényszer az energiaipari liberalizáció következtében Az energia szolgáltató stratégiai céljai

Részletesebben

ÚJ ÜZLETÁG: KVÓTAKERESKEDELEM AZ ÜZLETI ÉS MAGÁNSZEKTORBAN

ÚJ ÜZLETÁG: KVÓTAKERESKEDELEM AZ ÜZLETI ÉS MAGÁNSZEKTORBAN KLÍMAGAZDASÁGI SZAKKÖZGAZDÁSZ KÉPZÉS 2012 ÚJ ÜZLETÁG: KVÓTAKERESKEDELEM AZ ÜZLETI ÉS MAGÁNSZEKTORBAN Dr. Fogarassy Csaba SZIE Egyetemi Klímatanács Főtitkára Bevezetés AZ EU KARBON- PIACAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNTES

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt MOM Kulturális Központ, 2014. március 27. A FŐTÁV a hazai távhő

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők Az értékesítési rendszer szereplői Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési rendszer

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Prof. Dr. Krómer István Óbudai Egyetem Intelligens Energia Ellátó Rendszerek

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI ÉS KIHÍVÁSAI A KAPCSOLT TERMELŐKNÉL XVII. KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA- TERMELÉSI KONFERENCIA KÉSZÍTETTE: LUCZAY PÉTER / PAPP ANDRÁS 2014. MÁRCIUS 18. MIÉRT A SZEKUNDER

Részletesebben

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust.

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust. 1 450 különböző termék kereskedhető, 21 különböző tőzsdéről érhetők el kontraktusok. Energiahordozók (pl.: olaj, földgáz), nemesfémek (arany, ezüst) devizák, kötvények, mezőgazdasági termények (búza, narancs),

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán 2. Fejezet: A személyes eladás helye a többutas értékesítési rendszerben 2/28/2010 1 A fejezet tartalma 1. Az értékesítési rendszer 2. Többcsatornás értékesítési

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

A tőzsde Kialakulása, szervezete Magyarországon, nemzetközi kitekintéssel Készítette: Farsang Réka Tartalom Tőzsdéről általában Történeti áttekintés Magyar tőzsde történelme BÉT Szervezeti felépítés Tőzsdetagság

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. tel: +36 (26) 300 994 fax: +36 (26) 303 755 info@cyeb.hu www.cyeb.hu TESZ SZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 1 Határidős szerződések és opciók 1 Mi egy származékos pénzügyi termék (derivative)? Értéke egy másik eszköz, vagyontárgy (asset) feltételezett jövőbeli értékétől függ. Pl.: határidős szerződés, opciók,

Részletesebben

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SZÉLTURBINÁKAT TARTALMAZÓ MÉRLEGKÖRÖK KIEGYENLÍTŐ ENERGIA KÖLTSÉGEINEK MINIMALIZÁLÁSA

SZÉLTURBINÁKAT TARTALMAZÓ MÉRLEGKÖRÖK KIEGYENLÍTŐ ENERGIA KÖLTSÉGEINEK MINIMALIZÁLÁSA SZÉLTURBINÁKAT TARTALMAZÓ MÉRLEGKÖRÖK KIEGYENLÍTŐ ENERGIA KÖLTSÉGEINEK MINIMALIZÁLÁSA Varga László E.ON Hungária ZRt. Hirsch Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat XXVII. Magyar Operációkutatási Konferencia

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Hogyan válasszunk rendszergazdát?

Hogyan válasszunk rendszergazdát? Hogyan válasszunk rendszergazdát? Milyen szempontok alapján hozzunk döntést, ha el akarjuk kerülni az esetleges buktatókat? Kiadás: 2012/02 Készítette: Tamás Bence, itvezeto.hu Copyright 2012 Tamás Bence

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi ZRt. 2009. évi tevékenységének bemutatása

MVM PARTNER Energiakereskedelmi ZRt. 2009. évi tevékenységének bemutatása MVM PARTNER Energiakereskedelmi ZRt. 2009. évi tevékenységének bemutatása Budapest, 2010. május 27. Tartalomjegyzék I. Igazgatóság jelentése a 2009. üzleti év teljesítéséről, üzletpolitikai célkitűzések

Részletesebben

Javaslatok a villamos energia

Javaslatok a villamos energia Javaslatok a villamos energia versenypiacára ra törtt rténı kilépéshez Cégprofil Közbeszerzési si tanácsad csadás Pályázatírás Energetikai szaktanácsad csadás Szervezeti átvilágítás és szervezetfejlesztés

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

5 Forward és Futures Árazás. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

5 Forward és Futures Árazás. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 5 Forward és Futures Árazás 1 Fogyasztási vs beruházási javak Beruházási célú javak (pl. arany, ezüst, ingatlan, műkincsek, stb.) Fogyasztási javak (pl. ércek, nyersfémek, olaj, kőszén, fél sertés, stb.)

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

A vágyott HR BP szerep megragadása

A vágyott HR BP szerep megragadása A vágyott HR BP szerep megragadása Miként értelmezhető a HR BP szerep? Hogyan definiálja a szakirodalom a szerepet? Milyen tevékenységek kapcsolódnak a nemzetközi gyakorlatban a HR BP szerephez? Miként

Részletesebben