Jegyzőkönyv. egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Kovács Attila képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek választotta.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Kovács Attila képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek választotta."

Átírás

1 Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), február órától óráig a Képviselőtestület ülésén A megjelent önkormányzati képviselők neve: Kormos Krisztián polgármester Sági Tibor alpolgármester Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő Kelemen Tünde képviselő Kovács Attila képviselő Pallagi László képviselő Távollévő önkormányzati képviselő neve: Dorkó György képviselő Meghívottak neve, megjelenésük ténye: Burkovics Róbert jegyző jelen van Kis Beáta jegyzőkönyvvezető jelen van Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető jelen van Csuzda Gábor pályázati ügyintéző jelen van Érsek Henrietta hatósági irodavezető jelen van Kormosné Szántó Erika hatósági ügyintéző jelen van Kósa Lajosné jelen van Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Kovács Attila képviselő-társakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék. egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Kovács Attila képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek választotta. A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontot javasolja elfogadásra. Egyetért-e az elhangzott javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadta el:

2 2 Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 1. Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester 2. Javaslat a piactéri 668/3, 668/4, 668/5 hrsz-ú ingatlanok telekegyesítésére és az ingatlan-nyilvántartásban való átjegyeztetésre Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester 3. Egyebek 1. Tárgyalt napirend: Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotására A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere március 1. napjától jelentősen átalakul. Változás lesz, hogy megszűnik a lakásfenntartási támogatás, a évben megállapított lakásfenntartási támogatások még a megállapított időtartamra, viszont a január 1. után megállapítottak már csak február 28-ig érvényesek. Másik változás, hogy ugyanettől az időponttól az aktív korúak ellátása a jegyzői hatáskörből átkerül a járási hivatalok hatáskörébe. Az önkormányzat által biztosított ellátás neve március 1. napjától települési támogatás lesz. Ezt a támogatást az önkormányzatnak saját erőből kell biztosítania, ezért javasoljuk a 2000 Ft/hó összeget elfogadásra és a későbbiekben ha úgy ítéljük meg, emelünk rajta. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve tartósan létfenntartási gondokkal küszködő személyek részére rendkívüli település támogatást lehet adni. A támogatási formákat úgy igyekeztünk meghatározni, hogy azt ne csak a rászorultak igényelhessék, hanem azok is, akik kiadásaik miatt kerülhetnek a támogatottak körébe. A rendeletben meghatároztunk még iskolába-járási települési támogatást, mely csak a középfokú intézménybe járó tanulókra való tekintettel állapítható meg, illetve rendszeres lakásfenntartási települési támogatást, melyet a megszűnő lakásfenntartási támogatás helyett javasolunk bevezetni. Az egészségügyi települési támogatás az arra rászorulók eseti gyógyítási költségét hivatott szolgálni. Ez a támogatás évente legalább 2 alkalommal állapítható meg. Van-e kérdés, hozzászólás? Sági Tibor alpolgármester: Az volna a javaslatom, hogy az általános iskolás helyi autóbusszal utazó gyerekek részére is megállapíthatnánk támogatást. Nézzük meg ennek a lehetőségét is, viszont azt javaslom, hogy most így fogadjuk el a rendelet és az év folyamán még változtathatunk rajta. Van-e kérdés, hozzászólás?

3 3 További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadását, kéri kézfelnyújtással jelezzék. egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg: Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról (teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2. Tárgyalt napirend: Javaslat a piactéri 668/3, 668/4, 668/5 hrsz-ú ingatlanok telekegyesítésére és az ingatlan-nyilvántartásban való átjegyeztetésre A Hivatal elkészítette és megkezdte a piactér fejlesztési munkáit. Ennek eredményeként az önkormányzatunk telekalakítási engedély kérelmet nyújtott be az Ózdi Járási Hivatal Járási Földhivatalához, mint engedélyező hatósághoz. A kérelmet a hatóság jóváhagyta, és án a telekalakítási engedély jogerőre emelkedett. Az ingatlanokban történt változás átvezetését az engedély és a változási vázrajzok alapján ingatlan-nyilvántartási eljárás keretében kell a Földhivatalnál átjegyeztetni, melyhez képviselő-testületi döntés szükséges. Van-e kérdés, hozzászólás? További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti piactéri 668/3, 668/4, 668/5 hrsz-ú ingatlanok telekegyesítésével és az ingatlannyilvántartásban való átjegyeztetésvel, kéri kézfelnyújtással jelezzék. egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 12/2015.(II.23.) számú határozat Tárgy: A piactéri 668/3, 668/4, 668/5 hrsz-ú ingatlanok telekegyesítése és az ingatlannyilvántartásban való átjegyeztetése Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, piactéri 668/3, 668/4, 668/5 hrsz-ú ingatlanokat telekalakítás keretében egyesíti. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a telekalakítással és ingatlannyilvántartással kapcsolatos hatósági eljárások lebonyolítására, nyilatkozatok megtételére, a hatósági eljárásokban keletkezett dokumentumok aláírására.

4 4 Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Egyebek Köszönöm a lakosság részéről Kósa Lajosnét. Az volna a kérdésem a Polgármester Úr és a Képviselő-testület felé, hogy a mi házunk miért gyárterületen fekszik. Annak idején a polgármester intézte így. Milyen jogon birtokolja a PLES Zrt. a mi tulajdonunkat? Arra kellene törekedni, hogy az önkormányzat munkahelyeket teremtsen és itt tartsa a településen a fiatalokat. Nem Öregek Otthonát kell építeni, munkahelyeket kell teremteni. A rendezési terv módosításakor kerüljön átvezetésre, hogy a mi házunk ne gyárterületként legyen feltüntetve. Ha a telkünkön bennünket baleset ér, azért önkormányzat lesz a felelős, vagy a PLES Zrt. Sérelmezzük azt is, hogy a tavalyi évben megtartott közmeghallgatáson a férjem felszólalását kivágták a leadott adásból. Amikor ez az ügy elkezdődött, még nem én voltam a polgármester. Egy személyben a polgármester sosem tetet rá ingatlanra semmiféle terhelést. Nekem és a képviselő-testületnek az a célunk, hogy Borsodnádasd fejlődjön. Magyarországon van egy ügyrend, amit nem mi találunk ki, hanem különböző törvények határozzák meg és szablyák meg a munkánkat. Ha majd arra kerül a sor, hogy rendezési tervet módosítunk, egy olyan tervező céget kell kiválasztani, akinek erre jogosítványa van. Még soha senki nem jött ide a PLES Zrt. részéről és kérte azt, hogy az Önök telke ipari övezet legyen. Bizonyítékom van rá, hogy a PLES Zrt. kérésére lett a telkünkön ez az övezeti besorolás. Az, hogy az Önök területe ipari övezeti besorolásként van feltüntetve, az semmit nem jelent, semmilyen hátrány Önöket nem éri ezáltal. Azt a kijelentését visszautasítom, hogy nem Idősek Otthonát kell építeni, hiszen azáltal, hogy építünk, munkahelyeket is teremtünk. Azon dolgozunk a képviselő-testülettel, hogy a város működésképes legyen. Az ebösszeírással kapcsolatban annyi volna a megjegyzésem, hogy erre a hivatalnak van szüksége, nem a lakosságnak, nem az én feladatom, hogy kitöltsem ezt a nyomtatvány. Törvényi előírás alapján kell a lakosságnak erről nyilatkozni, amennyiben valaki ezt elmulassza, pénzbírsággal lesz sújtható.

5 5 Burkovics Róbert jegyző: A nyilatkozatban az szerepel, hogy első körben önkéntesen kell nyilatkozni, második körben pedig fogunk menni összeírni. Aki önkéntesen nem nyilatkozik, azoknál szankció fog életbe lépni. Ha valaki segítséget kér tőlünk a kitöltésben, annak természetesen segítünk. Olyan megoldást nem tudunk kitalálni, ami mindenkinek jó. Feljegyeztük az észrevételét, megértjük a problémáját, foglalkozni fogunk az üggyel. Továbbra is türelmet kérünk, a megoldáson dolgozunk minden téren. Pallagi László képviselő: Az ebösszeírással kapcsolatban annyi hozzáfűzni valóm lenne, hogy ez most úgy tűnik, mintha adózásnál önbevallás lenne. Utána következik az összeírás, ellenőrzés. Az idei munkatervben elfogadtuk a településrendezési terv felülvizsgálatát, foglalkozni fogunk a problémájával. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést bezárta. k.m.f. Kormos Krisztián polgármester Burkovics Róbert jegyző Dr. Hegedűs Zsuzsanna jegyzőkönyv hitelesítő Kovács Attila jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. április 30. 16.00 órától 18.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 19. 08.30 órától 18.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2011. június 9-én 16.00 órától - 17.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott - n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv-hitelesítõk személyével 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv-hitelesítõk személyével 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. Készült: 2011. április 28-án 15.00-19.00 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Kormos Krisztián

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. június 28-án 16.00 18.30 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak:

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 29-én, 16.00 18.30 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak:

Részletesebben

1. Javaslat vis maior tartalék címén támogatási igény benyújtására Előterjesztő: Papp Anna polgármester

1. Javaslat vis maior tartalék címén támogatási igény benyújtására Előterjesztő: Papp Anna polgármester Készült: 2010. július 13-án, megtartott Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt ülésén - a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Papp Anna polgármester Kormos Krisztián alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. február 04-én megtartott nyílt üléséről A Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester,

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. december 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. január 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. január 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 1/2015.(I.10.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 9-án 11 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. február 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 15/2015.(II.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. október 31 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. október 31 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 31 - i üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 113-117 /2013. (10.31.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete J e g yz ő k ö n yv Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Sajószöged Községháza Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester Hajdu Gyula alpolgármester Bodó Ferenc képviselő Madarász Dezső képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester Hajdu Gyula alpolgármester Bodó Ferenc képviselő Madarász Dezső képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án 18 óra 30 perckor a Bodrogi Önkormányzat megtartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző JEGYZŐ KÖNYV amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. november 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. február 24-én tartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. február 24-én tartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. február 24-én tartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Galgóczkiné Krobák Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 15-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben