ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp Pf cím: Tel.: (1) Fax.: (1) ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés idıpontja: december 01. Jóváhagyta: Dr. Soós Ágnes Fıigazgató fıorvos

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Az értékelési szabályzat célja, tartalma 4 1. Az értékelési szabályzat célja 4 2. Az értékelési szabályzat tartalma 4 II. Az értékelés általános szabályai 5 III. Az értékelés részletes szabályai 6 1. Az eszközök érékelése Az eszközök érékelésére vonatkozó közös szabályok Az eszközök bekerülési (beszerzési és elıállítási) értéke, fı alkotóelemei, 6 módosító tételei A befektetett eszközök értékelése Az eszközök mérlegtételeinek értékelése Immateriális javak Az immateriális javak bekerülési (beszerzési illetve elıállítási) 11 értéke Az immateriális javak könyvviteli mérlegben szereplı értéke Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök bekerülési (beszerzési illetve elıállítási) értéke A tárgyi eszközök könyvviteli mérlegben szereplı értéke A befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök bekerülési (beszerzési) költsége A befektetett pénzügyi eszközök könyvviteli mérlegben szereplı 13 értéke Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 14 értéke Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 14 könyvviteli mérlegben szereplı értéke Vagyonkezelésbe adott eszközök könyvviteli mérlegben szereplı 14 értéke Készletek A vásárolt új készletek bekerülési (beszerzési) értéke A vásárolt új készletek könyvviteli mérlegben kimutatott értéke A saját termeléső készletek értékelése Követelések könyvviteli mérlegben kimutatott értéke Adósok, vevık minısítésének, értékelésének szempontjai Jogszabályon alapuló jogerıs követelések (ok) értékelésének 17 elvei Adósok egyszerősített eljárással történı értékelésének szabályai 17 2/25

3 A kisösszegő követelések évvégi meghatározásának elve Vevı követelések dokumentumai, nyilvántartási rendje Adós, vevı követelések behajtása Követelések elismertetésének rendje Pénzeszközök értékelése Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások mérlegben szereplı értéke A források értékelésének általános szabályai A mérlegben szereplı egyes források értékelése Kötelezettségek értékelése (a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek 21 kivételével) Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások mérlegben szereplı 21 értéke 3. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forint 22 értékének meghatározása 4. Ellenırzés 23 IV. Záró rendelkezések számú melléklet 24 3/25

4 ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Az Országos Sportegészségügyi Intézet továbbiakban: (kórház) értékelési szabályzatát a számvitelrıl szóló, többször módosított évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Vhr.) foglaltak, az önkormányzatok ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérıl szóló 48/2001.(III.27.) Korm. rendelettel módosított 147/1992 (XI.6.) Korm. rendeletben (továbbiakban Korm.r) elıírtak, valamint a számviteli politikában rögzített alapelvek alapján a következık szerint határozom meg: I. AZ ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA 1. Az értékelési szabályzat célja Az eszközök és források értékelési szabályzatának célja, hogy a kórház adottságait és sajátosságait figyelembe véve a Sztv., a Vhr. és Korm.r. által biztosított választási lehetıségeket és az értékelés során követendı eljárásokat a kórház vezetıi és szakemberei számára, továbbá a könyvvizsgáló és minden külsı felhasználó számára egyértelmővé tegye, a Sztv. és a Vhr. által rögzített elıírások alapján meghatározásra kerüljenek azok az értékelési elvek, módszerek, amelyekkel kórházunk az eszközök és források mérlegértékét megállapítja, továbbá - kerüljenek rögzítésre azok az értékelési szabályok, amelyek alkalmazása - a Sztv., a Vhr. és Korm.r. felhatalmazása alapján a kórház döntésén alapul. 2. Az értékelési szabályzat tartalma Az értékelési szabályzat a Sztv., a Vhr., a Korm.r. valamint a kórház számviteli politikájának elıírásait figyelembe véve - a következı témákhoz kapcsolódóan tartalmaz elıírásokat: általános értékelési szabályok, az eszközök értékelése, az eszközök bekerülési (beszerzési és elıállítási) értéke, immateriális javak értékelése, tárgyi eszközök értékének meghatározása a mérlegben, többletként fellelt vagyontárgyak értékének meghatározása, befektetett pénzügyi eszközök értékelése, a készletek értékelése, 4/25

5 követelések értékelése, = vevık értékelése, = egyéb követelések értékelése, pénzeszközök értékelése, = forintban lévı pénzeszközök értékelése, Egyéb aktív pénzügyi elszámolások értékelése források értékelése, saját tıke értékelése, = induló tıke értéke, = tıkeváltozás, = értékelési tartalék, kötelezettségek értékelése, egyéb passzív pénzügyi elszámolások értékelése. II. AZ ÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az eszközök és források értékelésénél a számviteli politikában rögzített vállalkozás folytatás elve, az egyedi értékelés, a valódiság és az óvatosság elvét kell alapul venni. Az elızı évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek csak akkor változtathatók meg, ha a változást elıidızı tényezık tartósan legalább egy éven túl jelentkeznek, és emiatt a változások állandóak, tartósnak minısülnek. Ebben az esetben a változást elıidézı tényezıket és számszerősített hatásukat a kiegészítı mellékletben részletezni kell. Az eszközöket és kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenırizni és egyedenként értékelni kell, kivéve, ha a számviteli politikában rögzített esetekben a csoportos értékelés is megengedhetı. Az egyes mérlegtételek értékelése során figyelembe kell venni minden olyan értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévı eszközöket érinti, a mérlegkészítés napjáig (január 31.) bekövetkezett és ismertté vált. Az eszközöket bekerülési (beszerzési, illetve elıállítási) értéknél magasabb értéken kivéve a Vhr. 32. (7) bekezdésében, valamint a Kórház számviteli politikájában foglalt elıírásokat nem szabad a mérlegbe felvenni. 5/25

6 1. Az eszközök értékelése III. AZ ÉRTÉKELÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI 1.1. Az eszközök értékelésére vonatkozó közös szabályok Az eszközök bekerülési (beszerzési és elıállítási) értéke, fı alkotóelemei, módosító tételei Az eszköz bekerülési (beszerzési, elıállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történı beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési (beszerzési) érték az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, továbbá az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, közvetítıi tevékenység ellenértékét, díjait, a bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó adókat, a vámterheket foglalja magában. A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi továbbá az eszközök beszerzéséhez szorosan kapcsolódó az elızetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó (csak tételes!), a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj, egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (szakértıi díj), a vásárolt vételi opció díja, az eszköz beszerzéséhez, elıállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kölcsön = felvétele elıtt fizetett bankgarancia díja, = szerzıdésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díj, folyósítási jutalék, a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalék, = szerzıdés közjegyzıi hitelesítésének díja, = felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, a raktárba történı beszállításig terjedı idıszakra elszámolt (idıszakot terhelı) kamat, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó - az eszköz üzembe helyezéséig terjedı idıszakra elszámolt (idıszakot terhelı) - biztosítási díj, továbbá a beruházáshoz, a vagyoni értékő joghoz közvetlenül kapcsolódó devizahitel - az eszköz üzembe helyezéséig terjedı idıszakra elszámolt (idıszakot terhelı) - árfolyam vesztesége, 6/25

7 a beruházás tervezés, a beruházás elıkészítés, a beruházás lebonyolítás, az új technológia elsajátítás (a betanítás) díjai, közvetlen költségei. A bekerülési (beszerzési) érték részét képezı, az elızıekben felsorolt tételeket a felmerüléskor, a gazdasági esemény megtörténtekor (legkésıbb üzembe helyezéskor) kell számításba venni a számlázott, a kivetett összegben. Amennyiben az üzembe helyezés, a raktárba történı beszállítás megtörtént, de a számla, a megfelelı bizonylat nem érkezett meg, a fizetendı öszszeget az illetékes hatóság nem állapította meg, és ezért a pénzügyi rendezés sem teljesülhetett, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerzıdés, piaci információ, jogszabályi elıírás) alapján kell meghatározni és a negyedév végén állományba venni. Az így meghatározott érték és a késıbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözettel a bekerülési értéket módosítani kell. A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része a levonható elızetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott elızetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada. A bekerülési érték részét képezı tételeket (ideértve a számla alapján forintban kiegyenlített importbeszerzéseket is) a gazdasági esemény megtörténte után, a pénzügyi rendezéskor kell számításba venni a számlázott, a kivetett összegnek megfelelı fizetett összegben. Amennyiben az üzembe helyezés, a raktárba történı beszállítás megtörtént, de számla, a megfelelı bizonylat nem érkezett meg, a fizetendı összeget az illetékes adóhatóság nem állapította meg, és ezért a pénzügyi rendezés sem teljesülhetett, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerzıdés, piaci információ, jogszabályi elıírás) alapján kell meghatározni és a negyedév végén állományba venni. Az így meghatározott érték és a késıbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözettel a bekerülési értéket módosítani kell. a) A bekerülési érték részét képezı elemek részletes tartalma Belföldrıl történı vásárlás esetén A beszerzési ár megállapításánál a levonható ÁFA nélküli számla szerinti árból kell kiindulni. A le nem vonható ÁFA - függetlenül attól, hogy az eszköz, vagy a Intézet tevékenységének jellege miatt nem von- 7/25

8 ható le, - minden esetben része a bekerülési értéknek. Az ellenérték arányában megosztott elızetesen felszámított ÁFA le nem vonható hányada nem része a bekerülési értéknek. A vételárat korrigálni kell a konkrét eszközhöz kapcsolódó engedményekkel és felárakkal. Az utólag, forgalom alapján kapott, nem számlázott engedménnyel a bekerülési értéket nem lehet módosítani. Külföldrıl történı vásárlás esetén Az importbeszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla alapján forintért vásárolt valutában, devizában történik, a számla szerinti levonható ÁFA-t nem tartalmazó- devizáért, valutáért ténylegesen fizetett forintérték az importtermék, illetve importszolgáltatás értéke. Saját elıállítású eszközök értéke esetén A kórháznak saját elıállítású eszköze nincs. Tárgyi eszközök között kell elszámolni az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a kórház által biztosított vásárolt anyagok bekerülési értékét. A követelés fejében átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke A követelések fejében átvett eszközöket, ha jogszabály, szerzıdés, megállapodás eltérıen nem rendelkezik, a kiváltott követelés összegével azonos összegben kell nyilvántartásba venni. Térítés nélkül átvett eszköz értéke A térítésmentesen átvett eszközöket az átadó által közölt nyilvántartási értéken, ennek hiányában legfeljebb az eszköz piaci, forgalmi értékén kell a nyilvántartásba felvenni. Az átadó nyilvántartási értékének a bruttó érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözetét kell tekinteni. Amennyiben az eszköz térítés nélküli átadásátvétele azonos felügyeleti szerv alá tartozó államháztartási szervezetek között történik, az átvevı szervezetnek az adott eszközt az átadó által közölt - az átadó könyveiben szereplı - bruttó értéken kell nyilvántartásba venni. Ezzel egyidejőleg az átvevınek az eszköz átadás idıpontjáig - az átadónál idıarányosan - elszámolt értékcsökkenés összegét is nyilvántartásba kell venni. Többletként fellelt, ajándékként, hagyatékként kapott eszköz A térítésmentes (társadalmi) munkával létrehozott eszközöket, továbbá az ajándékként, hagyatékként kapott és a többletként fellelt eszközöket az állományba vétel idıpontja szerinti piaci, forgalmi értéken kell a könyvekbe felvenni. 8/25

9 A kórház tulajdonába kerülı ill. a tulajdonában lévı ingatlanok és tárgyi eszközök értékelése, ha azok bekerülési értéke nem ismert, értékük meghatározása több értékelési módszerrel történhet, melyek általános szabályai a következık: A költségalapú érték megközelítés lényege, hogy az ingatlan újraelıállítási költségébıl le kell vonni az idı múlása miatti avulást. A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés lényege, hogy már megtörtént, azonos területre vonatkozó konkrét adásvételi ügyletek árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével és összehasonlításával történik a vagyonérték meghatározása az értékmódosító tényezık figyelembevételével. b) A bekerülési értéket módosító tételek Az a) pontban megjelölt összeget módosítani kell mindazokkal a tételekkel (összegekkel), amelyek az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történı beszállításig felmerültek, és az eszközhöz egyedileg hozzá kapcsolhatók. Az eszköz beszerzéséhez közvetlenül hozzá kapcsolható tételként kell figyelembe venni a következıket: b/1) Az idegenek által végzett szállítási és rakodási tevékenységet a levonható ÁFA nélküli számla szerinti áron, a saját eszközökkel végzett szállítási és rakodási tevékenységet közvetlen költségen. b/2) Az egyedi eszközhöz kapcsolható felárakat, melyek növelik az eszköz értékét, valamint az egyedi eszközhöz kapcsolódó engedményeket, melyek csökkentik a bekerülési értéket. Nem lehet figyelembe venni a nem közvetlenül az eszközhöz kapcsolódó, nem számlázott engedményeket (rabatt, skonto). b/3) A közvetítıi díjakat, bizományi díjakat az eszköz megszerzése érdekében számla alapján fizetett összegeket. b/4) A külföldrıl (import) történı beszerzések esetén felmerülı vámot, vámkezelési díjat a vámhatóság által kivetett összegben. b/5) A beszerzéshez kapcsolódó adókat, fizetendı illetéket abban az esetben, ha azokat a beszerzéskor kell fizetni, illetve ha a számla szerinti ár részét képezik. b/6) A bekerülési érték részét képezı vissza nem igényelhetı ÁFAt. b/7) A tárgyi eszközhöz kapcsolódó alapozási, szerelési költséget, függetlenül attól, hogy azt az intézmény, vagy valamely más vállalkozás végezte. b/8) A tárgyi eszközzel kapcsolatban felmerült üzembe helyezési költséget, a próbaüzemeltetés költségét. 9/25

10 b/9) Az idıarányosan felmerült biztosítási díjat. Tárgyi eszközök esetében a biztosítási díjat az üzembe helyezésig terjedı idıre kell figyelembe venni a bekerülési értékben. Az üzembe helyezést követıen felmerült biztosítási díjat a dologi kiadások között kell elszámolni. A tárgyi eszköz bekerülési értékének részét képezik a beruházás tervezési, elıkészítési, lebonyolítási, az új technológia elsajátítás (betanítás) díjai, azok közvetlen költségei A befektetett eszközök értékelése A befektetett pénzügyi eszközök értékelése A befektetett pénzügyi eszközök mérleg készítéskori piaci értéke meghaladja a könyv szerinti értéket, és a tulajdonosi részesedést jelentı befektetésnél korábban már értékvesztés került elszámolásra, akkor az értékvesztés visszaírásával kell növelni a részesedés könyv szerinti értékét, értékhelyesbítés nem számolható el. A piaci érték megállapításáról - az információk pontos megjelölésével - eszközönkénti részletezettségben a számviteli politikában foglalt elıírások szerint értékelést kell készíteni. Az értékelés elkészítésének határideje: január 31. Az elkészítéséért a pénzügyi osztályvezetı a felelıs. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értékhelyesbítése Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök piaci értékét a számviteli politikában foglaltakat figyelembe véve a rendelkezésre álló dokumentumok, információk alapján kell meghatározni. Az értékhelyesbítések aktuális összegét minden költségvetési évben (fordulónapon) egyedi eszközönként meg kell állapítani. A piaci érték megállapításáról azon szervezet adatszolgáltatása alapján kell eszközönkénti részletezettségben a feljegyzést elkészíteni, akinek üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe az eszközök átadásra kerültek. A feljegyzés elkészítésének határideje: tárgyévet követı február 10. A feljegyzés elkészítéséért a pénzügyi osztályvezetı a felelıs. 10/25

11 1.2 Az eszközök mérlegtételeinek értékelése Immateriális javak Az immateriális javak bekerülési (beszerzési illetve elıállítási) értéke Az immateriális javak bekerülési (beszerzési és elıállítási) értéke a következıkbıl tevıdik össze: a.) A vagyoni értékő jogok bekerülési (beszerzési) értéke a megszerzésükért fizetett összeg. b.) A szellemi termék bekerülési (beszerzési, elıállítási) értéke a beszerzési érték, a Sztv.-ben meghatározott tartalmú ellenérték. Az immateriális javak bekerülési (beszerzési, elıállítási) értékét dokumentálni, bizonylatolni kell Az immateriális javak könyvviteli mérlegben szereplı értéke Az immateriális javakat a könyvviteli mérlegben nettó értéken - a bekerülési (beszerzési, elıállítási) értéken, valamint a Szt., és a Kórház számviteli politikája alapján megállapított értékcsökkenés különbözeteként - kell szerepeltetni. Az immateriális javakra adott elıleget az átutalt - a levonható elızetesen felszámított forgalmi adót nem tartalmazó - összegben kell kimutatni Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök bekerülési (beszerzési illetve elıállítási) értéke A jelen szabályzat III/1.1. pontjaiban leírtakon túl: a tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerő használatához szükséges - és a tárgyi eszköz beszerzésével egy idıben vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett - tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke függetlenül attól, hogy az a tárgyi eszköz számlázott értékében vagy külön számlában jelenik meg - a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értéke részének tekintendı, 11/25

12 a tárgyi eszköznél értéket növelı bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni = a meglevı tárgyi eszköz bıvítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggı munkát, továbbá = az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét kivéve a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munkát. = ingatlan beszerzése esetén az ingatlan értékébe beszámított, korábban a bérleti jog megvásárlása címén fizetett, bérleti jogként kimutatott (még le nem írt) összeget. Egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény bontásának költségeit az adott beruházás bekerülési értékébe be kell számítani. Építési telek (földterület) és rajta lévı épület, építmény egyidejő beszerzése esetén, amennyiben az épületet, az építményt rendeltetésszerően nem vesszük használatba (az épület, építmény rendeltetésszerően nem hasznosítható), akkor az épület, építménybeszerzési, bontási költségeit, továbbá a vásárolt teleknek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit a telek (földterület) értékét növelı beszerzési költségként kell elszámolni a telek (a földterület) bontás utáni (az üres telek) piaci értékének megfelelı öszszegig. Az ezt meghaladó költségeket a megvalósuló beruházás (az épület, építmény) bekerülési (beszerzési) értékeként kell figyelembe venni. A tárgyi eszközök bekerülési (beszerzési, elıállítási) értékét dokumentálni, kell. A bekerülési érték dokumentálásáért, bizonylatolásáért a mőszaki osztályvezetı a felelıs A tárgyi eszközök könyvviteli mérlegben szereplı értéke A tárgyi eszközöket a könyvviteli mérlegben nettó értéken - a bekerülési (beszerzési, elıállítási) érték, valamint a Vhr. alapján megállapított értékcsökkenés különbözeteként - kell szerepeltetni. A beruházásra adott elıleget az átutalt - a levonható elızetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összegben kell kimutatni. 12/25

13 A befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök bekerülési (beszerzési) költsége A befektetett pénzügyi eszközöket a bekerülési (beszerzési) értékükön kell állományba (nyilvántartásba) venni. A beszerzési érték a megszerzés módjától függıen lehet: a vételár, a csereszerzıdés szerinti érték, a kiváltott követelés könyv szerinti értéke, a felszámolási javaslat szerinti érték. A gazdasági társaság(ok)ban tulajdoni részesedést jelentı befektetés (részvény, üzletrész, vagyoni betét) bekerülési (beszerzési) értéke az az összeg, amelyért azt a Kórház megvásárolta. Ha a Kórház a tulajdoni részesedést jelentı részvényekhez, üzletrészekhez, vagyoni betéthez nem vásárlás útján jutott hozzá, akkor a társasági szerzıdésben (alapszabályban) meghatározott alapításkori, tıke emeléskori értéket kell beszerzési értéknek tekinteni, de csak akkor, ha szervezetünk a pénzbeli betétnek megfelelı eszközöket, valamint a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást rendelkezésre bocsátotta, illetve ezen eszközöket könyveibıl kivezette. A hitelviszonyt megtestesítı (kamatozó) értékpapír bekerülési (beszerzési) értéke nem tartalmazhatja a (vételár részét képezı, tovább a kibocsátási okiratban, csereszerzıdésben, a vagyonfelosztási javaslatban meghatározott piaci, forgalmi, beszámítási érték részét képezı) (felhalmozott) kamat összegét. A kamat összegét mőködési kiadásként (kamat kiadásként) kell elszámolni. A befektetett pénzügyi eszközök bekerülési (beszerzési) értékét dokumentálni, bizonylatolni kell. A bekerülési (beszerzési) érték dokumentálásáért, bizonylatolásáért pénzügyi osztályvezetı felelıs A befektetett pénzügyi eszközök könyvviteli mérlegben szereplı értéke A könyvviteli mérlegben a gazdasági társaságban lévı tulajdoni részesedést jelentı befektetést, valamint a hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt bekerülési értéken, illetve a Sztv., és a Kórházunk számviteli politikája 13/25

14 alapján elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. A befektetett pénzügyi eszközök értékvesztésének meghatározásához és annak visszaírásához biztosítani kell az adatok összegyőjtését, az információk feldolgozását, valamint az értékvesztésre illetve annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítését. Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítésének határideje: január 31. Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítéséért pénzügyi osztályvezetı felelıs Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök értéke Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök értéke a tárgyi eszközök állományba vételekor megállapított - értékcsökkenéssel csökkentett - bekerülési (beszerzési, elıállítási) érték Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök könyvviteli mérlegben szereplı értéke Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközöket a könyvviteli mérlegben nettó értéken - a bekerülési (beszerzési, elıállítási) érték, valamint a Vhr. alapján elszámolt értékcsökkenés különbözeteként - kell szerepeltetni Vagyonkezelésbe adott eszközök könyvviteli mérlegben szereplı értéke A vagyonkezelésbe adott eszközöket a mérlegben nettó értéken a vagyonkezelési szerzıdésben szereplı érték (bekerülési érték), valamint a Vhr. alapján elszámolt értékcsökkenés különbözeteként kell a mérlegben kimutatni. Vagyonkezelésbe adáskor az eszközök értékét hivatalos értékbecslés alapján kell megállapítani Készletek A vásárolt új készletek bekerülési (beszerzési) értéke A bekerülési (beszerzési) érték fogalmát jelen szabályzat III/1.1. pontja rögzíti részletesen. 14/25

15 A nyilvántartási értéken való értékeléshez Kórháznak a FIFO elv szerint meghatározott beszerzési ár eljárását alkalmazza. 1. A FIFO módszer a beszerzési áron történı értékelés azon formája, amelynél a zárókészleteket a legutolsó vásárlások alapján kell értékelni. Ez a módszer feltételezi az indokolt fogyasztási / kifogyási / sorrend megtartását. A FIFO módszer alkalmazása során a felhasználás, illetve értékesítés esetén mindig a legrégebben meglévı /legkorábban bekerült / készlet értékét kell kivezetni, így a mérlegben a mérleg fordulónapján meglévı készlet értéket az utolsó beszerzések határozzák meg A vásárolt új készletek könyvviteli mérlegben kimutatott értéke A vásárolt új (raktáron lévı) készleteket a könyvviteli mérlegben a nyilvántartási értéken kell kimutatni A saját termeléső készletek értékelése A Kórháznak saját termeléső készlete nincs Követelések könyvviteli mérlegben kimutatott értéke A könyvviteli mérlegben követelésként kell kimutatni a jogszabályokban meghatározott és a Kórház által elıírt, de még ki nem egyenlített összegeket (ide értve a helyi adókból és az illetékek meg nem fizetésébıl származó hátralékot is). A Kórház által teljesített, és az igénybe vevı által szerzıdésekbıl jogszerően eredı, elfogadott, elismert szolgáltatások nyújtásából származó - általános forgalmi adót is tartalmazó - pénzértékben kifejezett fizetési igényeket, a hitelviszonyt megtestesítı értékpapír, a tulajdoni részesedést jelentı befektetések értékesítésébıl származó követeléseket, valamint a rövid lejáratú kölcsönöket, visszterhesen átadott pénzeszközöket. A könyvviteli mérlegben a követelést az elfogadott, elismert összegben kell kimutatni. A Vhr. 31/A. -ban foglaltakra tekintettel az adók módjára behajtható köztartozások esetében az értékvesztés összegének megállapítása egyszerősített értékelési eljárással történik Adósok, vevık minısítésének, értékelésének szempontjai Az ok, vevık minısítése során vizsgálni kell a következıket: a vevı, jövedelmi helyzetét, 15/25

16 fizetıképességét, likviditási gondjainak tartósságát, a vonatkozó szerzıdés alapján garancia érvényesítésére van-e mód és esély, csıdeljárást, felszámolási eljárást indítottak-e vele szemben, ha igen, a követelés milyen mértékő kielégítésére lehet számítani. Az ok és vevık után elszámolható értékvesztést a minısítés vizsgálata, valamint a számviteli politikában meghatározottak szerint és a Vhr. 31/A (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a következıkben felsorolt esetekben kell megállapítani. Adósok és vevık minısítése Problémamentes, vevı Külön figyelendı, vevı Átlag alatti, vevı Kétes, vevı Rossz, vevı A minısítés kritériuma Aki fizetési kötelezettségének minden esetben határidıre eleget tett Aki fizetési kötelezettségének a költségvetési évben, és a beszámolókészítés idıpontjáig 90 napon túl nem tett eleget Aki fizetési kötelezettségének a költségvetési évben, és a beszámolókészítés idıpontjáig 180 napon túl nem tett eleget Aki fizetési kötelezettségének a költségvetési évben, és a beszámolókészítés idıpontjáig napon belül nem tesz eleget. Aki fizetési kötelezettségének többszöri felszólítás ellenére 360 napon túl nem tett eleget, továbbá valószínősíthetı, hogy kötelezettségét nem tudja teljes egészében kiegyenlíteni. Elszámolható értékvesztés nincs nincs nincs nincs A követelés 65 %-a 16/25

17 A vevıi követelés minısítés határidıre történı elvégzéséért a számviteli csoportvezetı felelıs. Az értékelés alapján történı minısítést évente legalább egyszer a mérlegkészítés idıpontját megelızıen kell elvégezni Jogszabályon alapuló jogerıs követelések (ok) értékelésének elvei Abban az esetben, ha vitatott a követelés azaz (adó, illeték, bírság, hatósági díj) nem tekinthetı jogerısnek, akkor a könyvviteli mérlegben nem szerepeltethetı Adósok egyszerősített eljárással történı értékelésének szabályai Az adók módjára behajtható köztartozások után az értékvesztés összegét legalább negyedévenként meg kell állapítani. Az egyes minısítési kategóriákhoz rendelt, várható megtérülésre vonatkozó százalékos mutatókat a követelés-beszedés eredményeinek elızı évekre vonatkozó tapasztalati adatok alapján kell megállapítani és dokumentálni a következık szerint: a besorolásnál figyelembe kell venni a költségvetési év utolsó napján a késedelem napjainak számát a következı bontásban legfeljebb 90 napos, napos, napos, 360 napon túli; az értékvesztés elszámolása alapjául értékelési (minısítési) lapot kell készíteni, melyet az értékelést végzınek kell írnia, az értékelési lapot jogcímenként (pl adónemenként) kell készíteni, a minısítésnél az adózói státusznak megfelelıen külön kell minısíteni a folyamatos (több éve nyilvántartott) t, valamint az egyszeri t, az egyes kategóriákhoz rendelt százalékos mutatóknak ki kell fejezni az fizetési hajlandóságát, készségét, melyeket évente felül kell vizsgálni. Egy-egy állománycsoportra az értékvesztés tapasztalati mutatóját az elızı évi tényleges adatok alapján a következıképpen kell számítani: 17/25

18 É tm = 1 H H ká ny Étm = értékvesztés tapasztalati mutató Hká = megtérült hátralékos követelés állomány Hny = hátralékos követelés nyitó állománya A százalékos mutatók kialakításáért a pénzügyi osztályvezetıje felelıs, annak jóváhagyásáért a gazdasági igazgató felelıs. A minısítés alapját képezı értékelés lapot a szabályzat 1. sz. mellékletét képezı minta alapján kell elkészíteni, adónemenként A kisösszegő követelések évvégi meghatározásának elve Kisösszegő követelésnek a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott értéket tekintjük. A kisösszegő követeléseket bevételi jogcímenként és elıírásonként külön külön értékeljük. A kisösszegő követelésekbıl a 360 napot meghaladó tartozások után a nyilvántartási érték 65 %-a számolandó el értékvesztésként Vevı követelések dokumentumai, nyilvántartási rendje Az áruszállítás és szolgáltatás nyújtás elismerése. Szolgáltatásnyújtás esetén: a megrendelt szolgáltatás teljesítésének igazolása a megrendelésen történik, vagy számlán igazolják a teljesítést, vagy a számla külön teljesítés igazolás alapján készül. Áruszállítás esetén : - ha szállítólevéllel történik a kiszállítás, akkor szállítólevél aláírása, vagy - ha az áruval a számlát is viszik, akkor az átvétel igazolás a számlán történik. Követelések nyilvántartása: A követelésekrıl analitikus nyilvántartás kell vezetni, az állományváltozást negyedévenként a számlarendben foglaltak szerint a fıkönyvi könyvelésbe fel kell adni. 18/25

19 Adós, vevı követelések behajtása Amennyiben az fizetési határidıre fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a végrehajtásról szóló, mindenkori érvényes jegyzıi utasításnak megfelelıen kell eljárni. Amennyiben a vevı fizetési kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, úgy a negyedév végén fizetési felszólítást kell a részére küldeni. Ha az elsı fizetési felszólítás ellenére sem tesz eleget kötelezettségének, akkor az elsı felszólítást követıen a következı negyedév végéig a Jogi munkatársakhoz kell átadni behajtásra Követelések elismertetésének rendje A vevı követelésekrıl akár belföldi, akár külföldi december 31-i állapot szerint egyenlegközlı levelet küld ki a hivatal, amely alapjául szolgál a mérleg fordulónapi követelés állománynak. A változások az analitikus nyilvántartásnak megfelelıen kerülnek korrigálásra. A fentieken kívül azokat a vevı követeléseket, amelyek összege meghaladja az Ft-ot és a kijelölt könyvvizsgáló, a tartozás elismerésérıl szóló visszaigazolást a könyvvizsgáló részére kell megküldetni Pénzeszközök értékelése A pénzeszközök állományba vétele forint esetében a befolyt forintértéken, deviza és valuta esetében a napi (teljesítéskori), a számviteli politikában meghatározott árfolyamon történik. a) Forint pénzeszközök értéke a mérlegben A forint pénzeszközöket év végén a mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni. Abban az esetben, ha valamely bankban lévı bankbetét behajthatatlan, hitelezési veszteségként le kell írni, bizonytalanság esetén értékvesztést kell elszámolni. Az értékvesztés elszámolását akkor kell alkalmazni, ha a mérlegkészítéskor ismert információk alapján, a fordulónapon fennálló, mérlegkészítésig be nem folyt bankbetétek várható befolyása kevesebb a könyv szerinti értéknél, és a várható veszteségjellegő különbözet tartós és jelentıs. Az értékvesztés elszámolását követı évek év végi értékelésekor, illetve a bankbetétek befolyásakor, ha a várható megtérülı érték jelentısen meghaladja a könyv szerinti értéket, az értékvesztést vissza kell írni. 19/25

20 b) Devizás pénzeszközök értéke a mérlegben Devizás pénzeszközöknél a mérlegben szereplı érték meghatározását a következık szerint kell elvégezni: - meg kell állapítani a devizás pénzeszköz december 31. fordulónapi árfolyamon számított értékét, és ennek, valamint a könyv szerinti értéknek a különbözeteként a pénzeszközök árfolyam-különbözetét, - az összes devizás eszköz beleértve a pénzeszközöket is és a devizás forrás értékelésébıl adódó árfolyam-különbözetek összevonásával meg kell határozni az összesített árfolyam-különbözetet, - ha az összevont árfolyam-különbözet a költségvetési szerv számviteli politikájában rögzített értéktıl jelentısen eltér, akkor az árfolyamkülönbözeteket el kell számolni. A devizás tételek összevont értékelése során megállapított árfolyamváltozás elszámolására vonatkozó javaslat elkészítésének határideje: január hó 31. nap. A devizás tételek összevont értékelése során megállapított árfolyamváltozás elszámolására vonatkozó javaslat elkészítéséért a pénzügyi osztályvezetı felelıs. A devizás tételek összevont értékelése során megállapított árfolyamváltozás elszámolására vonatkozó javaslat jóváhagyására a gazdasági igazgató jogosult. Jelentıs összegőnek kell tekinteni, ha a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség mérlegfordulónapi értékelésekor a költségvetési év mérleg-fordulónapjára vonatkozó a Sztv. 60. %-a szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéke és az értékelés elıtti könyv szerinti értéke közötti különbözet meghaladja az értékelés elıtti könyv szerinti érték 20 %-át, vagy a forintot Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások mérlegben szereplı értéke Az éves költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegében kimutatott aktív pénzügyi elszámolások értékét az állományi számlák - leltárral alátámasztott - év végi záró egyenlegével azonos összegben kell kimutatni. 20/25

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Társulási Iroda ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 01-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, TARTALMA 3 II. ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAI 3 1. A mérlegben

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA 5. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA NAGYOROSZI 2012. 1.1. Az értékelési szabályzat célja 1. BEVEZETŐ (1)

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA... igazgató P.H. A szabályzat az írásba foglalás napjától és a fenti hatálybaléptetés nappal hatályos, alkalmazásáért

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Monok István

Részletesebben

Az eszközök és a források értékelési szabályzata

Az eszközök és a források értékelési szabályzata Az eszközök és a források értékelési szabályzata 2007. Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. Vállalkozás neve: Con-Túr Iroda Könyvvizsgáló & Tanácsadó Kft. Adószám: 00000000-0 - 00 Cégjegyzékszám: 0000000000-0000

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. Függelék Gazdálkodási Szabályzat 4 számú melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ESZKÖZÖK

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A számviteli politika célja, hogy az Egyesületnél

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. V. Előadás Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel. V. Előadás Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. Előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 4. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében a törvény

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, TARTALMA Jelen Szabályzat hatálya kiterjed Felcsúti

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2011. szeptember 1. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök Az eszközök és a források értékelésére vonatkozó

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. október 25-től I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, TARTALMA Az értékelési szabályzat elkészítésének célja, hogy abban a számvitelről szóló,

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 2. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9.

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. 1 2015. Január 8. TÉMAKÖRÖK: 1. Számviteli változások 2014. évre - Áhsz. Módosítások - 38/2013. NGM rendeletet érint módosítások 2. Az egyes rlapok egyez ségei

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Az értékelési szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Az értékelési szabályzat célja... 3 2.1.1.

TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Az értékelési szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Az értékelési szabályzat célja... 3 2.1.1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Az értékelési szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Az értékelési szabályzat célja... 3 2.1.1. Az értékelési szabályzattal szembeni követelmények... 3 2.2. Az értékelési

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS Az értékbeni számbavétel 1 Mérlegelméletek: - Materiális (statikus, dinamikus, organikus) - Reáltudományos, klasszikus (tőkemegtartás orientációjú, jövőorientált, antimérleg,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

SEMMELWEIS EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA SEMMELWEIS EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2012. március 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Az értékelés általános szabályai... 3 2. Értékcsökkenés... 6 3. Egyes eszközök értékelése...

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Hatályos től

Hatályos től Hatályos 2014. 01.01.- től Készítette: Pusztainé Nádházi Ibolya ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Tartalomjegyzék Bevezető... 4 Általános rész... 4 A szabályzat célja...

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT KİBÁNYA SPORT CLUB 1105 Bp. Ihász utca 24. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Kelt: Budapest 2006. május 09. Egyesület elnöke P.h. A szabályzat hatálya A Kıbánya Sport Club (továbbiakban: Egyesület ) Gazdálkodási

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA Az ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT gazdálkodásával kapcsolatos ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA ( a Számviteli Politika 1. számú melléklete) Érvényes: 2015. április

Részletesebben

2008.üzleti évrıl KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2009.április 29.

2008.üzleti évrıl KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2009.április 29. "Tömöttvár 2007" Közhasznú Nonprofit KFT 4900 Fehérgyarmat,Tömöttvár út 5-7 2008.üzleti évrıl KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.április 29. I. Általános rész l ) CÉGINFORMÁCIÓS ADATOK a) A cég neve: "Tömöttvár

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Eszközök és források értékelési szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I.FEJEZET A szabályzat célja... 3 1. A Szabályzat elkészítése, módosítása... 3 II.FEJEZET

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány 3200 Gyöngyös, Orczy utca 8. III/15. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2 I. Általános rész 1. A Társaságra vonatkozó alapinformációk

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2) melléklete 1/d) függeléke. Értékelési Szabályzat

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2) melléklete 1/d) függeléke. Értékelési Szabályzat A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2) melléklete 1/d) függeléke Értékelési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék: I. Általános értékelési előírások II. III. Az eszközök értékelésére vonatkozó

Részletesebben

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Tárgyi eszközök I. (TK 95.-109.) 2008. szeptember 29. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Megbízható, valós összkép követelménye (Sztv. 4. (2) Vállalkozás folytatásának elve Tartalmi elvek

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 1. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA Az ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT valamint a NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS intézmények gazdálkodásával kapcsolatos ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA ( a Számviteli Politika

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI ÉS KERESKEDELMI KAMARA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011-es ÜZLETI ÉVRE (valamennyi

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

Számvitel alapjai VI. ELŐADÁS AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK SZÁMBAVÉTELE AZ ÉRTÉKELÉS. Dr. Pál Tibor 2012.02.19.

Számvitel alapjai VI. ELŐADÁS AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK SZÁMBAVÉTELE AZ ÉRTÉKELÉS. Dr. Pál Tibor 2012.02.19. Számvitel alapjai VI. ELŐADÁS AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK SZÁMBAVÉTELE AZ ÉRTÉKELÉS Dr. Pál Tibor 2012.02.19. Az eszközök és források számbavétele Számbavétel Mennyiségi Értékbeni Leltár, leltározás Beszámolás

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök és források értékelési szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az értékelési szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Az

Részletesebben

Számviteli politika 7 különböző ajánlott változata

Számviteli politika 7 különböző ajánlott változata Számviteli politika 7 különböző ajánlott változata A 2012. március 10-ei Főkönyvelők lapjában található változat kiegészítése különböző feltételekkel, amelyek választhatóak a számviteli törvény szerint.

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék

Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Név:... Neptun kód:. Miskolc, 2009... MINTAVIZSGADOLGOZAT Üzleti számvitel tantárgyból

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT módosításának egységes keretbe foglalása

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.január 20-án elfogadott ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Számviteli politika. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA. Érvényes: 2010.

Számviteli politika. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA. Érvényes: 2010. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2010. január 1-tıl 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA, TARTALMA... 3 II. A SZÁMVITELI

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Az eszközök és források értékelési szabályzata

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Az eszközök és források értékelési szabályzata Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Az eszközök és források értékelési szabályzata A társulás a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

V. Fejezet. A könyvvezetési kötelezettség és a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei

V. Fejezet. A könyvvezetési kötelezettség és a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei V. Fejezet A könyvvezetési kötelezettség és a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei 1. Az V. Fejezet 8. számlaosztály cím alatti része a következőre változik: "8. számlaosztály A 8. számlaosztályban

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-260/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. december 08. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Eszközök és források értékelési szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Eszközök és források értékelési szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Eszközök és források értékelési szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT. Számviteli elszámolások" c. tárgyból 2011. január 17. FSZ KÉPZÉS LEVELEZİ TAGOZAT. Elért pontszám

HÁZI DOLGOZAT. Számviteli elszámolások c. tárgyból 2011. január 17. FSZ KÉPZÉS LEVELEZİ TAGOZAT. Elért pontszám BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA Hallgató neve:... PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR Tanulócsoport száma:... FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉS Gyakorlatvezetı neve:... SZÁMVITELI TANSZÉK Neptun kódja:... HÁZI DOLGOZAT

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 2 ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA I.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Eszközök és források értékelési Szabályzata 2014. Szám: 05-5/86/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához A kiegészítı mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben elıírt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben