Az agyhalál-megállapítás és a donor-aktivitás törvényi szabályozása Dr. Fülesdi Béla

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az agyhalál-megállapítás és a donor-aktivitás törvényi szabályozása Dr. Fülesdi Béla"

Átírás

1 Az agyhalál-megállapítás és a donor-aktivitás törvényi szabályozása Dr. Fülesdi Béla DEOEC Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék

2 Definíciók (1997 évi CLIV. Eü.Törv ) Szerv: az emberi test olyan része, amely szövetek meghatározott szerkezetű egysége és amelyet - egészben történő eltávolítás esetén- a szervezet nem képes regenerálni. Szerv-és szövetátültetés: szerv és szövet eltávolítása emberi testből, valamint annak más élő személy testébe történő beültetése. Donor: az a személy, aki szervet, szövetet adományoz más személybe átültetés céljából, illetve akinek testéből halála után szervet vagy szövetet távolítanak el más személybe történő átültetés céljából.

3 Definíciók (1997 évi CLIV. Eü.Törv ) Recipiens: az a személy, akinek testébe más személyből eltávolított szervet, illetve szövetet ültetnek át gyógykezelés céljából

4 Szervnyerés Cadaver donorból Heart beating Non heart beating vese máj pancreas szív tüdő szív-tüdő Élő donorból vese májlebeny/segment pancreas-rész

5 Szerv és szövet eltávolítása elő személyből

6 Szerv, szövet eltávolítása élő személyből (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről) 204 Minden élő személyből eltávolított szervet kórszövettani vizsgálatnak kell alávetni, kivéve: az eltávolítás más személy testébe való átültetés céljából történik. az eltávolítás célja speciális diagnosztikai vizsgálat a NM rendeletében meghatározott szervek

7 Szerv, szövet eltávolítása élő személyből Csak a következő szervek, illetve szövetek távolíthatók el: olyan páros szerv egyike, melynek eltávolítása nem okoz súlyos és maradandó fogyatékosságot olyan szerv részlete (szervszegment), amelynek eltávolítása esetén a szerv jelentősebb funkciókiesés nélkül működik tovább regenerálódó szövet

8 Ki adományozhat szervet, szövetet? Cselekvőképes személy, ha a donor a recipiensnek egyeneságbeli rokona egyeneságbeli rokonának testvére testvére testvérének egyeneságbeli rokona Kivételes esetben: a donor és a recipiens együttes kérelme szükséges a kórházi etikai bizottsághoz (szoros érzelmi kapcsolat, az adományozás ellenszolgáltatás nélkül, kényszertől, fenyegetéstől és megtévesztéstől mentesen) Megfelelő tájékoztatás után

9 A donor tájékoztatása A szerv, a szövet kivételét vagy az átültetést végző orvos dokumentálja: a donornál fennállnak a szerv eltávolításának feltételei A recipiensnél az átültetés indokolt Az átültetésben közvetlenül részt nem vevő orvos felvilágosítja a donort Szóbeli és írásos felvilágosítás Kiterjed a beavatkozással kapcsolatos minden lényeges körülményre (különösen: a szerv, illetve a szövet hiányának várható hosszú és rövid távú következményeire)

10 A donor nyilatkozata Szerv adományozása esetén: közokiratba foglalás. Tartalmazza: a szándékot a beleegyezést a kényszertől, fenyegetéstől, megtévesztéstől mentességet az ellenérték nélküliséget Szövet adományozása esetén: bizonyító erejű magánokiratba foglalás A donor a szándékát bármikor, bármilyen kötöttség nélkül visszavonhatja.

11 Egyéb, a donorral kapcsolatos szabályok Érvényes beleegyezés esetén sem folytatható a szerv, illetve a szövet eltávolítása, ha közben a donor életét veszélyeztető, vagy tartós egészség-károsodáshoz vezető helyzet áll elő. A donor kivizsgálása keretében invaziv vizsgálat csak a kórházi etikai bizottság döntése után végezhető. Kártérítés: Amennyiben a szerv, illetve szövet eltávolítása következtében a donor egészségében, vagy testi épségében károsodik, (ide nem értve az eltávolított szerv hiánya miatti egészség-károsodást) ezt a beavatkozást végző orvosoknak nem róhatja fel. (Kártalanító: az állam, ill. az OEP)

12 Az etikai bizottság összetétele kivételes esetek elbírálásakor Az az etikai bizottság jár el, ahol a szervátültetést tervezik. A bizottságnak nem lehet tagja: aki a szerv, szövet eltávolításában vagy beültetésében részt vesz aki a recipiens gyógykezelését végzi akire a szerv, szövet eltávolításában vagy beültetésében közvetlenül közreműködő orvos meghatározó befolyást gyakorolhat

13 Az etikai bizottság teendői kivételes elbíráláskor A donor és a recipiens együttes kérelmének kézhezvételétől számított 15 napon belül összeül. A donort és a recipienst személyesen, különkülön hallgatja meg és eldönti: megtörtént-e a donor megfelelő tájékoztatása a donor hajlandó-e szándékát közokiratba, vagy magán okiratba foglalni megtörtént-e a recipiens tájékoztatása fennállnak-e a szerv-és szövetadomnyozás általános feltételei Sz.e. meghallgatja a szerv-illetve szövetkivételt, illetve átültetést végző orvost

14 Az etikai bizottság döntése kivételes elbírálás esetén Az ülés napján határozatot hoz A döntést közli a jelenlevőkkel Amennyiben a döntés elutasító, köteles ismertetni a jogorvoslati lehetőségeket Köteles 3 napon belül jegyzőkönyvbe foglalni határozatát

15 Szerv és szövet eltávolítása halottból

16 Halottból más testébe történő eltávolítás céljából szerv, szövet eltávolítása megkezdődhet, ha a donor intézetében dolgozó kijelölt egészségügyi dolgozó meggyőződik arról, hogy az elhunyt életében nem tett tiltakozó nyilatkozatot. a halál, vagy az agyhalál beálltát a szabályoknak megfelelően megállapították. a szerv, a szövet eltávolítását végző orvos szerint az eltávolítandó szerv a rendelkezésre álló adatok szerint átültetésre alkalmas.

17 Tiltakozó nyilatkozat Cselekvőképes személy írásban szóban (ha írásban egyáltalán nem, vagy csak jelentékeny segítséggel képes tenni) Korlátozottan cselekvőképes: törvényes képviselője nélkül is tehet Cselekvőképtelen: csak a törvényes képviselő Kiskorú: a szerv-és szöveteltávolítás csak a törvényes képviselő írásos beleegyezése alapján.

18 A tiltakozó nyilatkozat megtételének Háziorvos módja Egyéb egészségügyi szolgáltató (kezelőorvos) Formanyomtatvány kitöltése Három napon belül, kettős borítékban az OTHhoz eljuttatni Visszavonás: nyomtatvány kitöltése háziorvosnál kezelőorvosnál OTNY-nél személyesen (szem.ig.)

19 Tiltakozó nyilatkozat keresése Rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció Személyes iratok OTNY

20 Országos Transzplantációs Nyilvántartás Beteg neve születési hely és idő állandó lakcím anyja neve TAJ Háziorvos neve és nyilvántartási száma Kezelőorvos neve, eü. szolgáltató azonosító száma Beérkezés időpontja OTNY: 10 napon belül tájékoztatja a kezelőorvost a nyilvántartásba vételről

21 24 órás OTNY adatszolgáltatás telefonon (Tel.: ) telefaxon (Fax.: ) Adatvédelem: csak kijelölt egészségügyi dolgozó kérhet le adatot. Lekérdező neve (valamennyi agyhalál megállapításra jogosult személy): intézményvezető jelenti le nyilvántartási száma Eü. Szolgáltatójának azonosító száma (DEOEC: 0941) A lekérést követően visszahívják a lekérdezőt, faxon eljuttatják a nyilatkozatot A lekérdezés tényét és a lekérdező személyét dokumentálja Hungarotransplant Kht. zöld száma:

22 Mennyi idő áll rendelkezésre? Rendelkezésre álló idő: a leendő donor biológiai és vegetatív állapotától függően az az időtartam, amelyen belül a recipiens számára fokozott kockázat nélkül hajtható végre a szerv-, szövetkivétel. Ha az OTNY sem tartalmazza az elhunyt tiltakozó nyilatkozatát, a szerv,- szöveteltávolítás megkezdődhet (az agyhalál megállapítása után): NEM KELL HOZZÁTARTOZÓI BELEEGYEZÉS!

23 Bűncselekmény áldozatára vonatkozó donor-jogszabályok Szerv és szövetátültetés céljára bűncselekmény áldozatából is sor kerülhet szerv és szövet eltávolítására, amennyiben a nyomozó hatóság ahhoz előzetesen írásban hozzájárulását adta. Ebben az esetben a beavatkozás során okozott elváltozásokat részletesen dokumentálni kell.

24 Nemzetközi jogszabályok 1. Nem magyar állampolgár élő testéből vér, egyéb szövet vagy szerv eltávolítása, magyar állampolgárból, vagy annak holttestéből kivett szervnek, illetőleg szövetnek nem magyar állampolgár testébe történő átültetése a magyar állampolgárokra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően történik.

25 Nemzetközi jogszabályok 2. Nem magyar állampolgárnak a Magyar Köztársaság területén bekövetkezett halála esetén szervet, szövetet csak a halál okának és körülményeinek megállapítása céljából szabad kivenni.

26 Nemzetközi jogszabályok 3. Szervet, szövetet kizárólag átültetés céljából és csak abban az esetben lehet külföldre, illetve külföldről a Magyar Köztársaság területére szállítani, ha nemzetközi egyezmény vagy megállapodás azt lehetővé teszi. Nem államközi egyezmény vagy megállapodás érvényességének feltétele a népjóléti miniszter egyetértése.

27 Nemzetközi jogszabályok 4. A népjóléti miniszter egyetértését megtagadja, ha megállapítható, hogy az egyezmény, vagy megállapodás haszonszerzésre irányul. Szerv kizárólag átültetés céljából és csak akkor szállítható külföldre, ha a Magyar Köztársaság területén nincs megfelelő recipiens.

28 A beteg ellátása az agyhalál megállapítása előtt Intenzív osztályos elhelyezés A beteg kezelését az agyhalál megállapításáig minden osztályon a legnagyobb gondossággal, az összes rendelkezésre álló lehetőség szerint kell végezni, beleértve az újraélesztést is A kezelésért és a részletes betegdokumentáció készítéséért az intenzív osztály vezetője és a kezelésben részt vevő minden egészségügyi szolgáltató felel.

29 A kezelőorvos feladatai 1. Az agyhalál klinikai diagnózisa: klinikai vizsgálatok + kórlefolyás alapján. A beteg észlelése: a szokásos intenzív betegellenőrzés + az agyhalál klinikai tüneteinek folyamatos ellenőrzése és dokumentálása. Az agyműködés teljes hiánya tüneteinek együttes fennállása esetén: az agyműködés megszűnésének visszafordíthatatlanságát bizonyító vizsgálatok A Bizottság összehívása: ha az agyhalál tünetegyüttese és az agyműködés megszűnésének visszafordíthatatlansága bizonyítható.

30 A kezelőorvos feladatai 2. Az agyhalál bizottság tagjainak a Megbízó okiratát a beteg dokumentációjához csatolja. A Bizottság rendelkezésre bocsátja a beteg teljes dokumentációját. Közreműködik a beteg vizsgálatában, a szükséges körülmények biztosításával. Biztosítja a feltételeket a Jegyzőkönyv elkészítéséhez. Az Agyhalál Jegyzőkönyv egy példányát csatolja a beteg dokumentációjához.

31 Agyhalál megállapító bizottság Az illető eü. intézmény vezetője nevezi ki Megbízólevél (megbízott és OTNY) Szakorvosok (osztályvezetői kijelölés) Rendszeres továbbképzés 3 tagú bizottság: belgyógyász/gyermekgyógyász neurológus/gyermekneurológus aneszteziológus 24 órás elérhetőség

32 18/1998 Eü M rendelet Az agyhalált -amely az agy (beleértve az agytörzset is) működésének teljes és visszafordíthatatlan megszűnéseelsősorban klinikai vizsgálatok és kórlefolyás alapján kell megállapítani. Az agyhalál klinikai diagnózisát kiegészítő műszeres vizsgálatokkal lehet alátámasztani.

33 Intézményi feltételek Szerv beültetésére, valamint élő személyből átültetés céljából történő szervkivételre jogosultak: DEOEC I.sz. Sebészeti Klinika POTE I.sz. Sebészeti Klinika SOTE Ér-és Szívsebészeti Klinika SZOTE Sebészeti Klinika Szervnek halott személyből történő kivételére az az eü. Szolgáltató jogosult, aki rendelkezik általános sebészeti műtővel.

34 Az agyhalál megállapítás lépései Kizáró tényezők vizsgálata Az agyműködés hiányának bizonyítása Az irreverzibilitás igazolása Megfigyelési idő Kiegészítő vizsgálatok: kiváltják a megfigyelési időt ismételt transcraniális Doppler vizsgálat perfúziós szcintigram négyér angiográfia

35 Az agyhalál megállapításának indikációi Szervdonáció: bizottsági feladat Prognózis megítélése: dekurzus része, bizottság nem kell, kezelőorvos végzi Életfunkciók fenntartásának megszűntetése (passzív eutanázia): Magyarországon nincs rá törvény! A gyakorlatban az első két pont fordul elő

36 Az agyhalál okai Primer agykárosodás: 87 % traumás: 33% Egyéb (tumor, cerebrovasc.): 54% Másodlagos agykárosodás: 13% anoxia: 7% toxicus: 1% egyéb: 5% Az összes halálozás 0,7 % -a

37 Kizáró körülmények tisztázása Mérgezés Gyógyszerhatás Neuromuscularis blokád Shock-állapot Metabolicus vagy endocrin eredetű coma Lehűlés (a rectalis hő 35 C alatt) Gyulladásos idegrendszeri betegségek

38 18/1998 Eü M rendelet Az agyhalált elsősorban klinikai vizsgálatok és kórlefolyás alapján kell megállapítani. Az agyhalál klinikai diagnózisát kiegészítő műszeres vizsgálatokkal lehet alátámasztani.

39 Agyhalál = agytörzsi halál Babafej tünet (FLM) Pupilla, fényreactio Cornea reflex (V,VII) Trigeminalis fájdalom Auditoros (vestib.) reactio Köhögés, leszívás Spontán légzés

40 Apnoe teszt lépései Artériás kanül 1,0-es FiO 2 -vel való lélegeztetés (5 perc) Levétel a respirátorról, 6l/perc oxigén a tubusba A beteg kitakarva, a légzőmozgásokat figyeljük Sorozatos artériás vérgázvétel Agyhalál: pco 2 : 60 Hgmm vagy afölött, spontán légzési kezdeményezés nélkül Visszatesszük a respirátorra, szokványos lélegeztetés

41 Az agyműködés irreverzibilitásának bizonyítása Klinikai tünetek és a kórlefolyás megfigyelése: valamennyi tünetnek folyamatosan fenn kell állnia elsődleges agykárosodás esetén 3 éves kortól gyermekekben és felnőttekben is: 12 óra másodlagos agykárosodás esetén 72 óra öthetes kortól 3 éves korig mindkét esetben 24 óra újszülöttekben: mindkét esetben 72 óra Vagy: klinikai tünetek és kiegészítő műszeres vizsgálatok: nem szükséges a megfigyelési idő

42 Cerebralis angiographia

43 TCD hullámok agyhalálban és ICP fokozódás esetén

44 Az oszcilláló áramlás formái

45 A Doppler-hullámok változása

46 Szenzitivitás, specificitás Igazolt agyhalál eseteiben Első vizsgálat: szenzitivitás: 70,5%, specificitás: 97,4%. Fél óra múlva újabb vizsgálat: szenzitivitás 93,2% harmadik vizsgálat: 93,3% A jelenség magyarázata: bizonyos esetekben önmagában a cerebrális keringés leállása még nem jelenti az agyszövet működésének leállását De! 15 perccel az agyi keringés irreverzibilis megszűnését követően az agy visszafordíthatatlan károsodása jön létre

47 Folyamatos monitorozás is lehetséges

48 A bizottság feladatai 1. Az általános betegadatok ellenőrzése, dokumentálása intézmény, osztály, beteg neve, TAJ száma, születési helye és ideje, kórisme, az eszméletlenség kezdetének időpontja - év, hó, nap, óra, perc pontossággal

49 A bizottság feladatai 2. A beteg dokumentációja és konkrét mérési eredmények alapján ellenőrzik és egyenként dokumentálják a kizáró tényezők meglétének hiányát. Intoxikált beteg esetében: Igazságügyi Orvostani Intézet pecsétjével ellátott mérési eredmény dokumentuma.

50 A bizottság feladatai 3. Egyenként elvégzik az agyhalál tüneteinek vizsgálatát, a kérdésekre igen-nem választ írnak a Jegyzőkönyv megfelelő rovatába. A vizsgálat elvégzését aláírásukkal igazolják, az aláírást nyomtatott nagy betűkkel kiírt névvel és aláírásukkal is elvégzik, majd orvosi pecsétjükkel hitelesítik.

51 A bizottság feladatai 4. A kórlapból átvezetik a Jegyzőkönyvbe az agyműködés megszűnte visszafordíthatatlanságát igazoló vizsgálatokat (megnevezés, időpont, eredmény, a vizsgáló orvos neve, beosztása). Csak klinikai vizsgálatok alapján történő agyhalál megállapítás esetén a kórlapból átvezetik a Jegyzőkönyvbe a beteg törvényben előírt megfigyelésére vonatkozó adatokat (a megfigyelési periódusok kezdő és befejező időpontja, időtartama, periódusonként a megfigyelést végző személy neve és beosztása).

52 A bizottság feladatai 5. Az agyhalált a Bizottság a bizonyító értékű leletek birtokában állapíthatja meg. A Bizottság tagjai igazolják az agyhalál beálltának tényét. Ismételt aláírással, az aláírást nyomtatott nagy betűkkel kiírt névvel és aláírásukkal is elvégzik, majd orvosi pecsétjükkel hitelesítik. A halál időpontjául a Bizottság az agyhalál megállapításának időpontját jelöli meg.

53 Teendők az agyhalál megállapítását követően, ha donáció felmerül Donorkondicionálás Tiltakozó nyilatkozat keresése

54 A donorok aránya az egyes országokban 1 millió lakosra vonatkoztatva (2003)

55 A recipiensek túlélési arányai 100 % Kidney 80 % 60 % Liver H.C. 40 % 20 % Survival rate Heart Lung Heart - Lung 0 % years

56 Az intenzív ellátás feladatai a donor kondicionálás során

57 Donor Élő donor vese csontvelő máj bőr Cadaver donor vese máj pancreas szív tüdő pancreas szigetsejt

58 Donor-alkalmasságot kizáró tényezők Tiltakozó nyilatkozat Szakmai okok : malignus betegség sepsis fertőző betegség (HIV, Tbc) anyagcsere coma gyógyszer intoxicatio relaxans hatás hypothermia (35 C alatt)

59 Szerv-specifikus szempontok: vese 1. Kritériumok: kor: 4-70 év megtartott keringés Ellenjavallatok: ismert vesebetegség vesesérülés egy órát meghaladó hypotensio (60 Hgmm alatt) vese eredetű proteinuria kreatinin> 300 umol/l iv. drog

60 Szerv-specifikus szempontok: vese 2. Relativ ellenvallatok súlyos, régóta fennálló hypertonia (3 szer) régóta fennálló, súlyos diabetes mellitus Szükséges vizsgálatok: KN creatinin vizelet ált.és üledék Kiegészítő vizsgálatok: hasi UH,

61 Szerv-specifikus szempontok: máj 1. Kritériumok: kor:2-60 év megtartott keringés Ellenjavallatok: ismert májbetegség alkohol, drog-abusus hepatotoxicus gyógyszerek májsérülések hasűri fertőzés tartós hypernatraemia (Na: 170 mmol/l fölött) korábbi hepatobiliaris műtét (kivéve cholecystectomia) 7 napnál hosszabb lélegeztetés jelentős obesitas

62 Szerv-specifikus szempontok: máj 2. Szükséges vizsgálatok: májfunctio: Se Bilirubin, GOT, GPT, gamma GT, prothtrombin serologia: HIV 1-2, HBsAg, Hepatitis C, CMV Kiegészítő vizsgálat: hasi UH, ts, tm, mellkaskörfogat, se albumin, összfehérje, ALP, vizelet ubg, vizelet bilirubin

63 Szerv-specifikus szempontok: szív 1. Kritériumok: kor <45 év megtartott keringés Ellenjavallatok: ismert szívbetegség súlyos hypertonia szív sérülése nagy dózisú katekolamin th. Lélegeztetési idő > 7 nap hosszabb hypotensió/ resustitatio iv. drog

64 Szerv-specifikus szempontok: szív 2. Szükséges vizsgálatok: serologia: HIV 1-2, Hepatitis C, CMV auscultatio 12 elvezetéses EKG vérnyomás pulzus, CVP Kiegészítő vizsgálatok: CK, CK-MB, LDH, echocardiographia, mellkas rtg

65 Szerv-specifikus szempontok: tüdő 1. Kritériumok kor: 65év alatt megtartott keringés lélegzetetés: FiO2 40 % alatt PEEP: 5 vízcm alatt normális vérgáz értékek negatív mellkas rtg( egy oldali elváltozás nem kizáró ok)

66 Szerv-specifikus szempontok: Kizáró tényezők: tüdő 2. ismert tüdőbetegség (tbc. asthma) súlyos mellkasi trauma, sorozat bordatörés régi dohányos anamnézis

67 Szerv-specifikus szempontok: Szükséges vizsgálatok tüdő 3. mellkas Rtg standardizált körülmények között: focus film távolság=1 m verticalis távolság: két lateralis sinus között horisontalis távolság: a rekesz felső pólusa és az apex közötti( külön jo és bo) haránt átmérő( Ao gomb magasságában) bakteriologia Gram festés) bronchoscopia FiO2 40%, PEEP 5 vízcm-nél: 15 perc lélegeztetés után vérgáz: PaO2>150 Hgmm FiO2 100%, PEEP 5 vízcm-nél: 15 perc után vérgáz: az artetériás oxigén >350 Hgmm

68 Szerv-specifikus szempontok: pancreas 1. Kritériumok: 50 éves korig megtartott keringés Ellenjavallatok: alkoholizmus, iv drog pancraeas ismert betegsége diabetes mellitus obesitas BMI> 30 manifest arteriosclerosis hosszabb hypotensio/ resustitatio pancreas sérülése

69 Szerv-specifikus szempontok: pancreas 2. Szükséges vizsgálatok serum és vizelet amiláz (átmenetileg emelkedett, majd normalizálódó értékek elfogadhatók!) vércukor HIV1-2, HBsAg, HCV, CMV

70 Szerv-specifikus szempontok: pancreas 3. Kiegészítő vizsgálatok -hasi UH

71 Szerv-specifikus szempontok Pancreas szigetsejt donáció Kritériumok -kor év -megtartott keringés Kontraindikációk -ismert diabetes mellitus -ac. Fibrotizáló pancreatitis -Obesitas BMI> 30 -hosszabb hypotensio/ resustitatio -pancreas sérülése -hypophysis hgh hormon kezelése -alkohol, iv drog

72 Szerv-specifikus szempontok Pancreas szigetsejt donáció 2 Szükséges vizsgálatok -HIV 1-2, HBsAg, HCV, CMV -Kreatinin, GOT, Amylase, Glucos Kiegészítő vizsgálatok -Hasi UH

73 Általános teendők Észlelés, monitorozás: invazív, non invazív RR, SpO2, ETCO2, hőmérséklet, óradiuresis, szükséges laborvizsgálatok, sz.e. invazív hemodinamikai monitorozás. Ápolás: decubitus, aspiratio, pneumonia, sepsis prophylaxis, hypothermia elleni védelem.

74 Speciális problémák Haemodinamikai zavarok Metabolicus zavarok Gépi lélegeztetés Haemostasis eltérések Infectiok

75 Haemodynamikai zavarok okai Hypovolaemia Myocardialis ischaemia A hőszabályozás zavarai Endocrin működészavarok Metabolicus eltérések

76 Hypovolaemia okai Systemas vasodilatio (sympathicolysis) Diabetes insipidus Hyperglycaemia Vérzés (polytrauma) Nem megfelelő volumentherapia

77 Hypovolaemia therápiája Monitorozás: invaziv RR CVP pulsus óra-diuresis sz.e. haemodynmaikai monitorozás Kezelés: folyadék: elektrolyt oldatok plazmaexpander Mg, P,Ca, K transfusio

78 A hypovolaemia therapias céljai A MAP 65 Hgmm fölött Cardiac index: 2,1 l/perc PCWP: Hgmm CVP:12 Hgmm Óra-diuresis: 100 ml/h fölött Arteriás O2 (PaO 2 ): 100 Hgmm fölött

79 MAP< 65 Hgmm IGEN Hypovolaemia (CVP<10 vízcm) IGEN NEM NEM A renalis veszteség kompenzációja Norepinephrin vagy dopamin Folyadék terápia + norepinephrin, vagy dopamin vasodilatatio Hemodinamikai vizsgálat Hypovolaemia Szívelégtelenség Folyadékterápia, kolloidok Melegítés, Ca, dobutamin, katekolaminok

80 Diabetes insipidus 80%-os gyakoriság OKA: az ADH-termelés csökkenése Monitorozás: óra-diuresis (300 ml/ h fölött) vizelet fajsúly, osmolaritás csökken serum osmolaritas nő Serum Na nő Vizelet Na nem változik CVP csökken Kezelés: substitutio (pitressin, desmopressin) + folyadékterápia (hypernatraemiaban: feles Ringer, 5%-os glucose, spironolacton,pl.aldactone vagy Na-K protonpumpa gátlók pl. Amilorid)

81 Myocardialis ischaemia Hypertensio (catecholemine-storm): betablockoló Bradyarrhythmia: atropin hatástalan, catecholamin jó(dobutamin) Supraventricularis és ventricularis tachycardia: beta-blockoló, esetleg antiarrythmiás szerek Hypotensio: catecholaminok, volumen terápia, diabetes insipidus kezelése

82 Okok: Hőszabályozás zavarai hőközpont károsodás peripherias vasoparalysis hideg infúziók alacsony környezeti hőmérséklet Cél: normothermia elérése passzív melegítéssel, melegített infusiok

83 Endocrin működési zavarok Hyperglycaemia: insulin Diabetes insipidus: desmopressin, pitressin T3 csökkenés: levothyroxin (20 ug bolus,majd 10 ug/h) Mellékvese: Cortisol csökken: Metylprednisolon 15 mg/tskg Epinephrin 1-5 ug/perc

84 Metabolicus zavarok Hypernatraemia oka: diabetes insipidus, diureticum Th: isotonias sóoldat, feles Ringer, 5%-os glucose, spironolacton, substitutio Hypokalaemia, hypomagnesaemia, hypophosphataemia oka: volumenvesztés Th: ionpótlás Hypocalcaemia Oka: acut tubularis necrosis, elégtelen bevitel, CPD-vel tartósított vér Th: Calcium-chlorid

85 Gépi lélegeztetés Cél: SpO2 >95% Tidal volume: 8-10 ml/ kg FiO2 < 40% normocapnia ph 7.4

86 Haemostasis zavarok DIC veszélye Cél: Hgb 100 g/l fölött Thr: fölött normothermia

87 Cyto-és histoprotectiv therapia Konzerváló oldat In vivo szabadgyök-csökkentés Lidocain: 2 mg/tskg szervkivétel előtt: javítja az allograft functiot Verapamil: 5 mg szervkivétel előtt javítja az allograft functiot

88 Haemodynamikai colloid adrenerg dysregulatio: norepinephrin Metabolicus nincs thyreoid hormon desmopressin +++ normothermia Respiratios: normoxaemia A transzplantálandó szerv minősége Haemostasis: DIC kimutatás és kezelés Infectio control: tenyésztés (bakterium, gomba) antibioticum prophylaxis

HT MAITT SZERVDONÁCIÓ Szakmai tájékoztató anyag Összeállította: a MAITT Szervdonációs Munkacsoportja és a Hungarostransplant Kht Tartalom A SZERVDONÁCIÓ PROTOKOLLJA I. Betegcsoport II. Általános elvek

Részletesebben

Szervkoordinációs Iroda. Protokoll a donorjelentő intézmények részére a transzplantációs célú szervkivételi riadók szervezéséről 2011.

Szervkoordinációs Iroda. Protokoll a donorjelentő intézmények részére a transzplantációs célú szervkivételi riadók szervezéséről 2011. Szervkoordinációs Iroda Protokoll a donorjelentő intézmények részére a transzplantációs célú szervkivételi riadók szervezéséről 2011. Az összefoglalóban található dokumentumok legfrissebb változata megtalálható

Részletesebben

SZERVDONÁCIÓ - SZAKMAI KOLLÉGIUMI AJÁNLÁS

SZERVDONÁCIÓ - SZAKMAI KOLLÉGIUMI AJÁNLÁS SZERVDONÁCIÓ - SZAKMAI KOLLÉGIUMI AJÁNLÁS SZENTKERESZTY ZOLTÁN, ÖKRÖS ILONA I. Betegcsoport Az ajánlás hatálya alá azon betegek tartoznak, akiknél az intenzív osztályos felvétel előtt vagy az intenzív

Részletesebben

Előszó. Mihály Sándor Szervkoordinációs igazgató

Előszó. Mihály Sándor Szervkoordinációs igazgató 1 2 Előszó Az Országos Vérellátó Szolgálat több szervezeti egysége végez feladatot a hazai szervdonációs és transzplantációs programok működtetése érdekében. Bár az intézetben nem találkozunk a szervátültetésre

Részletesebben

Szakmai Beszámoló 2013.

Szakmai Beszámoló 2013. Szakmai Beszámoló 2013. Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda 1 Felelős kiadó: dr. Jákó Kinga, dr. Miskovits Eszter Grafika: Szabó Endre Országos Vérellátó Szolgálat, Budapest, 2014. 2 Előszó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 6., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 6., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 6., hétfõ 105. szám Tartalomjegyzék 12/2012. (VIII. 6.) EMMI rendelet 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelet 85/2012.

Részletesebben

Transzplantációs céllal történő szervkivételek a fekvőbeteg-ellátásban

Transzplantációs céllal történő szervkivételek a fekvőbeteg-ellátásban Transzplantációs céllal történő szervkivételek a fekvőbeteg-ellátásban Indikátorrendszer 2009 Egészségbiztosítási Felügyelet 2010. március Bevezetés Az Egészségbiztosítási Felügyelet az Indikátorrendszer

Részletesebben

Agyhalál és donorgondozás Ökrös Ilona

Agyhalál és donorgondozás Ökrös Ilona Agyhalál és donorgondozás Ökrös Ilona CME, 2013. A szervre várók érdeke a szervre várók tömege nő életmentő lehet máj, szív esetén minél korábbi szervhez jutás krónikus esetben is pl. minél tovább van

Részletesebben

Az Egészégügyi Minisztérium szakmai irányelve Betegtájékoztatás és beleegyezés aneszteziológiai és intenzív terápiás beavatkozás elõtt

Az Egészégügyi Minisztérium szakmai irányelve Betegtájékoztatás és beleegyezés aneszteziológiai és intenzív terápiás beavatkozás elõtt Az Egészégügyi Minisztérium szakmai irányelve Betegtájékoztatás és beleegyezés aneszteziológiai és intenzív terápiás beavatkozás elõtt Készítette: Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1 Az Országgyűlés a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2011.01.01-1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva,

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről 1

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről 1 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1 Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről

1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény

1997. évi CLIV. törvény 1 Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte elsőbbséget kell élvezzen, továbbá,

Részletesebben

A vizitdíjjal kapcsolatos jogszabályok egységes szerkezetben

A vizitdíjjal kapcsolatos jogszabályok egységes szerkezetben A vizitdíjjal kapcsolatos jogszabályok egységes szerkezetben 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.) Ebtv. 18. (8) 1 A háziorvosi ellátást, illetve fogászati alapellátást

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kovácsné Mercs Mónika. Gondozási szükségletek felmérése II. Egészségügyi ellátás. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Kovácsné Mercs Mónika. Gondozási szükségletek felmérése II. Egészségügyi ellátás. A követelménymodul megnevezése: Kovácsné Mercs Mónika Gondozási szükségletek felmérése II. Egészségügyi ellátás A követelménymodul megnevezése: A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban A követelménymodul száma:

Részletesebben

A BETEGSZÁLLÍTÁS ÉS AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, JOGI, ETIKAI ÉS MUNKAVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A BETEGSZÁLLÍTÁS ÉS AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, JOGI, ETIKAI ÉS MUNKAVÉDELMI VONATKOZÁSAI MODULFÜZET Betegszállító felnőttképzési program 1. modul A BETEGSZÁLLÍTÁS ÉS AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, JOGI, ETIKAI ÉS MUNKAVÉDELMI VONATKOZÁSAI Írta: Sonkoly Zoltán Miklósik Zoltán Lektorálta:

Részletesebben

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól Az egészségügyi dokumentáció megismerése Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól 2014 Az egészségügyi dokumentáció megismerése Ebben a kiadványban összefoglaljuk

Részletesebben

ALAPÍTVA: 1990. Vonatkozó jogszabályok:

ALAPÍTVA: 1990. Vonatkozó jogszabályok: Az IMS Nemzetközi Gyógyászati Szerviz Kft. adatvédelmi alapelveiről a vonatkozó és hatályos jogszabályok alapján előkészített és a honlapon közzétett tájékoztató Az IMS Nemzetközi Gyógyászati Szerviz Kft.

Részletesebben

JELENTÉS. a szervtranszplantáció, a donáció és az alternatív kezelések ellenőrzéséről. 1020 2010. szeptember

JELENTÉS. a szervtranszplantáció, a donáció és az alternatív kezelések ellenőrzéséről. 1020 2010. szeptember JELENTÉS a szervtranszplantáció, a donáció és az alternatív kezelések ellenőrzéséről 1020 2010. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Biztosítási feltételek az Exkluzív egészségbiztosítási szerzõdéshez

Biztosítási feltételek az Exkluzív egészségbiztosítási szerzõdéshez Feltételek Biztosítási feltételek az Exkluzív egészségbiztosítási szerzõdéshez (EXKL2002) NY. SZ.: 1-02105 Tisztelt Partnerünk! Köszönjük megtisztelõ bizalmát, hogy biztosítási szerzõdés megkötésére irányuló

Részletesebben

Mildoo[6ilte,W ,"A( T6rftftldffcffi. $dg{ffi t6tftgl dflfnrk sabdlprftr. K6szitette: Ellen6rizte: Enged6lyezte: !'r'l(\ icll!

Mildoo[6ilte,W ,A( T6rftftldffcffi. $dg{ffi t6tftgl dflfnrk sabdlprftr. K6szitette: Ellen6rizte: Enged6lyezte: !'r'l(\ icll! -F Mildoo[6ilte,W T6rftftldffcffi $dg{ffi t6tftgl dflfnrk sabdlprftr K6szitette: Ellen6rizte: Enged6lyezte:!'r'l(\ icll!-i- \l-^- Kolozsv6rind Buga Szilvia Betegfelvdteli osztdlyvezet6,"a( Mb.F6igazgat6

Részletesebben

Critical Care betegségbiztosítás feltételei. Budapest, 2013. július 26.

Critical Care betegségbiztosítás feltételei. Budapest, 2013. július 26. Critical Care betegségbiztosítás feltételei Budapest, 2013. július 26. TARTALOMJEGYZÉK Ügyféltájekoztató........................................................ 4 A biztosítási és az üzleti titok..................................................

Részletesebben

Critical Care betegségbiztosítás feltételei. Budapest, 2015. január 13.

Critical Care betegségbiztosítás feltételei. Budapest, 2015. január 13. betegségbiztosítás feltételei Budapest, 2015. január 13. 2 TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Critical Care kiegészítő biztosításról.................................... 6 A MetLife Biztosító Zrt. Critical Care

Részletesebben

34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet

34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról

Részletesebben

A Swiss Medical Services Kft. ügyfélkártyás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Swiss Medical Services Kft. ügyfélkártyás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Swiss Medical Services Kft. ügyfélkártyás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei 1 Tartalomjegyzék 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. Főigazgató: Dr. Ficzere Andrea SZABÁLYZAT E példány sorszáma:... EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA Készítette: Karátsonyi Annamária

Részletesebben

ügyféltájékoztató DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület DIMENZIÓ Modul egészségbiztosítási elemekkel kiegészített életbiztosítás ügyféltájékoztatója

ügyféltájékoztató DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület DIMENZIÓ Modul egészségbiztosítási elemekkel kiegészített életbiztosítás ügyféltájékoztatója DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület DIMENZIÓ Modul egészségbiztosítási elemekkel kiegészített életbiztosítás ügyféltájékoztatója ügyféltájékoztató DIMENZIÓ MODUL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELEMEKKEL KIEGÉSZÍTETT

Részletesebben

AITSZME VII. Nemzeti Kongresszusa

AITSZME VII. Nemzeti Kongresszusa AITSZME VII. Nemzeti Kongresszusa 2011. szeptember 29. - október 1. Ramada Hotel Balaton Balatonalmádi PROGRAMFÜZET Ramada Hotel Balaton 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky utca 14. Vasútállomás 8220

Részletesebben