Az agyhalál-megállapítás és a donor-aktivitás törvényi szabályozása Dr. Fülesdi Béla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az agyhalál-megállapítás és a donor-aktivitás törvényi szabályozása Dr. Fülesdi Béla"

Átírás

1 Az agyhalál-megállapítás és a donor-aktivitás törvényi szabályozása Dr. Fülesdi Béla DEOEC Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék

2 Definíciók (1997 évi CLIV. Eü.Törv ) Szerv: az emberi test olyan része, amely szövetek meghatározott szerkezetű egysége és amelyet - egészben történő eltávolítás esetén- a szervezet nem képes regenerálni. Szerv-és szövetátültetés: szerv és szövet eltávolítása emberi testből, valamint annak más élő személy testébe történő beültetése. Donor: az a személy, aki szervet, szövetet adományoz más személybe átültetés céljából, illetve akinek testéből halála után szervet vagy szövetet távolítanak el más személybe történő átültetés céljából.

3 Definíciók (1997 évi CLIV. Eü.Törv ) Recipiens: az a személy, akinek testébe más személyből eltávolított szervet, illetve szövetet ültetnek át gyógykezelés céljából

4 Szervnyerés Cadaver donorból Heart beating Non heart beating vese máj pancreas szív tüdő szív-tüdő Élő donorból vese májlebeny/segment pancreas-rész

5 Szerv és szövet eltávolítása elő személyből

6 Szerv, szövet eltávolítása élő személyből (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről) 204 Minden élő személyből eltávolított szervet kórszövettani vizsgálatnak kell alávetni, kivéve: az eltávolítás más személy testébe való átültetés céljából történik. az eltávolítás célja speciális diagnosztikai vizsgálat a NM rendeletében meghatározott szervek

7 Szerv, szövet eltávolítása élő személyből Csak a következő szervek, illetve szövetek távolíthatók el: olyan páros szerv egyike, melynek eltávolítása nem okoz súlyos és maradandó fogyatékosságot olyan szerv részlete (szervszegment), amelynek eltávolítása esetén a szerv jelentősebb funkciókiesés nélkül működik tovább regenerálódó szövet

8 Ki adományozhat szervet, szövetet? Cselekvőképes személy, ha a donor a recipiensnek egyeneságbeli rokona egyeneságbeli rokonának testvére testvére testvérének egyeneságbeli rokona Kivételes esetben: a donor és a recipiens együttes kérelme szükséges a kórházi etikai bizottsághoz (szoros érzelmi kapcsolat, az adományozás ellenszolgáltatás nélkül, kényszertől, fenyegetéstől és megtévesztéstől mentesen) Megfelelő tájékoztatás után

9 A donor tájékoztatása A szerv, a szövet kivételét vagy az átültetést végző orvos dokumentálja: a donornál fennállnak a szerv eltávolításának feltételei A recipiensnél az átültetés indokolt Az átültetésben közvetlenül részt nem vevő orvos felvilágosítja a donort Szóbeli és írásos felvilágosítás Kiterjed a beavatkozással kapcsolatos minden lényeges körülményre (különösen: a szerv, illetve a szövet hiányának várható hosszú és rövid távú következményeire)

10 A donor nyilatkozata Szerv adományozása esetén: közokiratba foglalás. Tartalmazza: a szándékot a beleegyezést a kényszertől, fenyegetéstől, megtévesztéstől mentességet az ellenérték nélküliséget Szövet adományozása esetén: bizonyító erejű magánokiratba foglalás A donor a szándékát bármikor, bármilyen kötöttség nélkül visszavonhatja.

11 Egyéb, a donorral kapcsolatos szabályok Érvényes beleegyezés esetén sem folytatható a szerv, illetve a szövet eltávolítása, ha közben a donor életét veszélyeztető, vagy tartós egészség-károsodáshoz vezető helyzet áll elő. A donor kivizsgálása keretében invaziv vizsgálat csak a kórházi etikai bizottság döntése után végezhető. Kártérítés: Amennyiben a szerv, illetve szövet eltávolítása következtében a donor egészségében, vagy testi épségében károsodik, (ide nem értve az eltávolított szerv hiánya miatti egészség-károsodást) ezt a beavatkozást végző orvosoknak nem róhatja fel. (Kártalanító: az állam, ill. az OEP)

12 Az etikai bizottság összetétele kivételes esetek elbírálásakor Az az etikai bizottság jár el, ahol a szervátültetést tervezik. A bizottságnak nem lehet tagja: aki a szerv, szövet eltávolításában vagy beültetésében részt vesz aki a recipiens gyógykezelését végzi akire a szerv, szövet eltávolításában vagy beültetésében közvetlenül közreműködő orvos meghatározó befolyást gyakorolhat

13 Az etikai bizottság teendői kivételes elbíráláskor A donor és a recipiens együttes kérelmének kézhezvételétől számított 15 napon belül összeül. A donort és a recipienst személyesen, különkülön hallgatja meg és eldönti: megtörtént-e a donor megfelelő tájékoztatása a donor hajlandó-e szándékát közokiratba, vagy magán okiratba foglalni megtörtént-e a recipiens tájékoztatása fennállnak-e a szerv-és szövetadomnyozás általános feltételei Sz.e. meghallgatja a szerv-illetve szövetkivételt, illetve átültetést végző orvost

14 Az etikai bizottság döntése kivételes elbírálás esetén Az ülés napján határozatot hoz A döntést közli a jelenlevőkkel Amennyiben a döntés elutasító, köteles ismertetni a jogorvoslati lehetőségeket Köteles 3 napon belül jegyzőkönyvbe foglalni határozatát

15 Szerv és szövet eltávolítása halottból

16 Halottból más testébe történő eltávolítás céljából szerv, szövet eltávolítása megkezdődhet, ha a donor intézetében dolgozó kijelölt egészségügyi dolgozó meggyőződik arról, hogy az elhunyt életében nem tett tiltakozó nyilatkozatot. a halál, vagy az agyhalál beálltát a szabályoknak megfelelően megállapították. a szerv, a szövet eltávolítását végző orvos szerint az eltávolítandó szerv a rendelkezésre álló adatok szerint átültetésre alkalmas.

17 Tiltakozó nyilatkozat Cselekvőképes személy írásban szóban (ha írásban egyáltalán nem, vagy csak jelentékeny segítséggel képes tenni) Korlátozottan cselekvőképes: törvényes képviselője nélkül is tehet Cselekvőképtelen: csak a törvényes képviselő Kiskorú: a szerv-és szöveteltávolítás csak a törvényes képviselő írásos beleegyezése alapján.

18 A tiltakozó nyilatkozat megtételének Háziorvos módja Egyéb egészségügyi szolgáltató (kezelőorvos) Formanyomtatvány kitöltése Három napon belül, kettős borítékban az OTHhoz eljuttatni Visszavonás: nyomtatvány kitöltése háziorvosnál kezelőorvosnál OTNY-nél személyesen (szem.ig.)

19 Tiltakozó nyilatkozat keresése Rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció Személyes iratok OTNY

20 Országos Transzplantációs Nyilvántartás Beteg neve születési hely és idő állandó lakcím anyja neve TAJ Háziorvos neve és nyilvántartási száma Kezelőorvos neve, eü. szolgáltató azonosító száma Beérkezés időpontja OTNY: 10 napon belül tájékoztatja a kezelőorvost a nyilvántartásba vételről

21 24 órás OTNY adatszolgáltatás telefonon (Tel.: ) telefaxon (Fax.: ) Adatvédelem: csak kijelölt egészségügyi dolgozó kérhet le adatot. Lekérdező neve (valamennyi agyhalál megállapításra jogosult személy): intézményvezető jelenti le nyilvántartási száma Eü. Szolgáltatójának azonosító száma (DEOEC: 0941) A lekérést követően visszahívják a lekérdezőt, faxon eljuttatják a nyilatkozatot A lekérdezés tényét és a lekérdező személyét dokumentálja Hungarotransplant Kht. zöld száma:

22 Mennyi idő áll rendelkezésre? Rendelkezésre álló idő: a leendő donor biológiai és vegetatív állapotától függően az az időtartam, amelyen belül a recipiens számára fokozott kockázat nélkül hajtható végre a szerv-, szövetkivétel. Ha az OTNY sem tartalmazza az elhunyt tiltakozó nyilatkozatát, a szerv,- szöveteltávolítás megkezdődhet (az agyhalál megállapítása után): NEM KELL HOZZÁTARTOZÓI BELEEGYEZÉS!

23 Bűncselekmény áldozatára vonatkozó donor-jogszabályok Szerv és szövetátültetés céljára bűncselekmény áldozatából is sor kerülhet szerv és szövet eltávolítására, amennyiben a nyomozó hatóság ahhoz előzetesen írásban hozzájárulását adta. Ebben az esetben a beavatkozás során okozott elváltozásokat részletesen dokumentálni kell.

24 Nemzetközi jogszabályok 1. Nem magyar állampolgár élő testéből vér, egyéb szövet vagy szerv eltávolítása, magyar állampolgárból, vagy annak holttestéből kivett szervnek, illetőleg szövetnek nem magyar állampolgár testébe történő átültetése a magyar állampolgárokra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően történik.

25 Nemzetközi jogszabályok 2. Nem magyar állampolgárnak a Magyar Köztársaság területén bekövetkezett halála esetén szervet, szövetet csak a halál okának és körülményeinek megállapítása céljából szabad kivenni.

26 Nemzetközi jogszabályok 3. Szervet, szövetet kizárólag átültetés céljából és csak abban az esetben lehet külföldre, illetve külföldről a Magyar Köztársaság területére szállítani, ha nemzetközi egyezmény vagy megállapodás azt lehetővé teszi. Nem államközi egyezmény vagy megállapodás érvényességének feltétele a népjóléti miniszter egyetértése.

27 Nemzetközi jogszabályok 4. A népjóléti miniszter egyetértését megtagadja, ha megállapítható, hogy az egyezmény, vagy megállapodás haszonszerzésre irányul. Szerv kizárólag átültetés céljából és csak akkor szállítható külföldre, ha a Magyar Köztársaság területén nincs megfelelő recipiens.

28 A beteg ellátása az agyhalál megállapítása előtt Intenzív osztályos elhelyezés A beteg kezelését az agyhalál megállapításáig minden osztályon a legnagyobb gondossággal, az összes rendelkezésre álló lehetőség szerint kell végezni, beleértve az újraélesztést is A kezelésért és a részletes betegdokumentáció készítéséért az intenzív osztály vezetője és a kezelésben részt vevő minden egészségügyi szolgáltató felel.

29 A kezelőorvos feladatai 1. Az agyhalál klinikai diagnózisa: klinikai vizsgálatok + kórlefolyás alapján. A beteg észlelése: a szokásos intenzív betegellenőrzés + az agyhalál klinikai tüneteinek folyamatos ellenőrzése és dokumentálása. Az agyműködés teljes hiánya tüneteinek együttes fennállása esetén: az agyműködés megszűnésének visszafordíthatatlanságát bizonyító vizsgálatok A Bizottság összehívása: ha az agyhalál tünetegyüttese és az agyműködés megszűnésének visszafordíthatatlansága bizonyítható.

30 A kezelőorvos feladatai 2. Az agyhalál bizottság tagjainak a Megbízó okiratát a beteg dokumentációjához csatolja. A Bizottság rendelkezésre bocsátja a beteg teljes dokumentációját. Közreműködik a beteg vizsgálatában, a szükséges körülmények biztosításával. Biztosítja a feltételeket a Jegyzőkönyv elkészítéséhez. Az Agyhalál Jegyzőkönyv egy példányát csatolja a beteg dokumentációjához.

31 Agyhalál megállapító bizottság Az illető eü. intézmény vezetője nevezi ki Megbízólevél (megbízott és OTNY) Szakorvosok (osztályvezetői kijelölés) Rendszeres továbbképzés 3 tagú bizottság: belgyógyász/gyermekgyógyász neurológus/gyermekneurológus aneszteziológus 24 órás elérhetőség

32 18/1998 Eü M rendelet Az agyhalált -amely az agy (beleértve az agytörzset is) működésének teljes és visszafordíthatatlan megszűnéseelsősorban klinikai vizsgálatok és kórlefolyás alapján kell megállapítani. Az agyhalál klinikai diagnózisát kiegészítő műszeres vizsgálatokkal lehet alátámasztani.

33 Intézményi feltételek Szerv beültetésére, valamint élő személyből átültetés céljából történő szervkivételre jogosultak: DEOEC I.sz. Sebészeti Klinika POTE I.sz. Sebészeti Klinika SOTE Ér-és Szívsebészeti Klinika SZOTE Sebészeti Klinika Szervnek halott személyből történő kivételére az az eü. Szolgáltató jogosult, aki rendelkezik általános sebészeti műtővel.

34 Az agyhalál megállapítás lépései Kizáró tényezők vizsgálata Az agyműködés hiányának bizonyítása Az irreverzibilitás igazolása Megfigyelési idő Kiegészítő vizsgálatok: kiváltják a megfigyelési időt ismételt transcraniális Doppler vizsgálat perfúziós szcintigram négyér angiográfia

35 Az agyhalál megállapításának indikációi Szervdonáció: bizottsági feladat Prognózis megítélése: dekurzus része, bizottság nem kell, kezelőorvos végzi Életfunkciók fenntartásának megszűntetése (passzív eutanázia): Magyarországon nincs rá törvény! A gyakorlatban az első két pont fordul elő

36 Az agyhalál okai Primer agykárosodás: 87 % traumás: 33% Egyéb (tumor, cerebrovasc.): 54% Másodlagos agykárosodás: 13% anoxia: 7% toxicus: 1% egyéb: 5% Az összes halálozás 0,7 % -a

37 Kizáró körülmények tisztázása Mérgezés Gyógyszerhatás Neuromuscularis blokád Shock-állapot Metabolicus vagy endocrin eredetű coma Lehűlés (a rectalis hő 35 C alatt) Gyulladásos idegrendszeri betegségek

38 18/1998 Eü M rendelet Az agyhalált elsősorban klinikai vizsgálatok és kórlefolyás alapján kell megállapítani. Az agyhalál klinikai diagnózisát kiegészítő műszeres vizsgálatokkal lehet alátámasztani.

39 Agyhalál = agytörzsi halál Babafej tünet (FLM) Pupilla, fényreactio Cornea reflex (V,VII) Trigeminalis fájdalom Auditoros (vestib.) reactio Köhögés, leszívás Spontán légzés

40 Apnoe teszt lépései Artériás kanül 1,0-es FiO 2 -vel való lélegeztetés (5 perc) Levétel a respirátorról, 6l/perc oxigén a tubusba A beteg kitakarva, a légzőmozgásokat figyeljük Sorozatos artériás vérgázvétel Agyhalál: pco 2 : 60 Hgmm vagy afölött, spontán légzési kezdeményezés nélkül Visszatesszük a respirátorra, szokványos lélegeztetés

41 Az agyműködés irreverzibilitásának bizonyítása Klinikai tünetek és a kórlefolyás megfigyelése: valamennyi tünetnek folyamatosan fenn kell állnia elsődleges agykárosodás esetén 3 éves kortól gyermekekben és felnőttekben is: 12 óra másodlagos agykárosodás esetén 72 óra öthetes kortól 3 éves korig mindkét esetben 24 óra újszülöttekben: mindkét esetben 72 óra Vagy: klinikai tünetek és kiegészítő műszeres vizsgálatok: nem szükséges a megfigyelési idő

42 Cerebralis angiographia

43 TCD hullámok agyhalálban és ICP fokozódás esetén

44 Az oszcilláló áramlás formái

45 A Doppler-hullámok változása

46 Szenzitivitás, specificitás Igazolt agyhalál eseteiben Első vizsgálat: szenzitivitás: 70,5%, specificitás: 97,4%. Fél óra múlva újabb vizsgálat: szenzitivitás 93,2% harmadik vizsgálat: 93,3% A jelenség magyarázata: bizonyos esetekben önmagában a cerebrális keringés leállása még nem jelenti az agyszövet működésének leállását De! 15 perccel az agyi keringés irreverzibilis megszűnését követően az agy visszafordíthatatlan károsodása jön létre

47 Folyamatos monitorozás is lehetséges

48 A bizottság feladatai 1. Az általános betegadatok ellenőrzése, dokumentálása intézmény, osztály, beteg neve, TAJ száma, születési helye és ideje, kórisme, az eszméletlenség kezdetének időpontja - év, hó, nap, óra, perc pontossággal

49 A bizottság feladatai 2. A beteg dokumentációja és konkrét mérési eredmények alapján ellenőrzik és egyenként dokumentálják a kizáró tényezők meglétének hiányát. Intoxikált beteg esetében: Igazságügyi Orvostani Intézet pecsétjével ellátott mérési eredmény dokumentuma.

50 A bizottság feladatai 3. Egyenként elvégzik az agyhalál tüneteinek vizsgálatát, a kérdésekre igen-nem választ írnak a Jegyzőkönyv megfelelő rovatába. A vizsgálat elvégzését aláírásukkal igazolják, az aláírást nyomtatott nagy betűkkel kiírt névvel és aláírásukkal is elvégzik, majd orvosi pecsétjükkel hitelesítik.

51 A bizottság feladatai 4. A kórlapból átvezetik a Jegyzőkönyvbe az agyműködés megszűnte visszafordíthatatlanságát igazoló vizsgálatokat (megnevezés, időpont, eredmény, a vizsgáló orvos neve, beosztása). Csak klinikai vizsgálatok alapján történő agyhalál megállapítás esetén a kórlapból átvezetik a Jegyzőkönyvbe a beteg törvényben előírt megfigyelésére vonatkozó adatokat (a megfigyelési periódusok kezdő és befejező időpontja, időtartama, periódusonként a megfigyelést végző személy neve és beosztása).

52 A bizottság feladatai 5. Az agyhalált a Bizottság a bizonyító értékű leletek birtokában állapíthatja meg. A Bizottság tagjai igazolják az agyhalál beálltának tényét. Ismételt aláírással, az aláírást nyomtatott nagy betűkkel kiírt névvel és aláírásukkal is elvégzik, majd orvosi pecsétjükkel hitelesítik. A halál időpontjául a Bizottság az agyhalál megállapításának időpontját jelöli meg.

53 Teendők az agyhalál megállapítását követően, ha donáció felmerül Donorkondicionálás Tiltakozó nyilatkozat keresése

54 A donorok aránya az egyes országokban 1 millió lakosra vonatkoztatva (2003)

55 A recipiensek túlélési arányai 100 % Kidney 80 % 60 % Liver H.C. 40 % 20 % Survival rate Heart Lung Heart - Lung 0 % years

56 Az intenzív ellátás feladatai a donor kondicionálás során

57 Donor Élő donor vese csontvelő máj bőr Cadaver donor vese máj pancreas szív tüdő pancreas szigetsejt

58 Donor-alkalmasságot kizáró tényezők Tiltakozó nyilatkozat Szakmai okok : malignus betegség sepsis fertőző betegség (HIV, Tbc) anyagcsere coma gyógyszer intoxicatio relaxans hatás hypothermia (35 C alatt)

59 Szerv-specifikus szempontok: vese 1. Kritériumok: kor: 4-70 év megtartott keringés Ellenjavallatok: ismert vesebetegség vesesérülés egy órát meghaladó hypotensio (60 Hgmm alatt) vese eredetű proteinuria kreatinin> 300 umol/l iv. drog

60 Szerv-specifikus szempontok: vese 2. Relativ ellenvallatok súlyos, régóta fennálló hypertonia (3 szer) régóta fennálló, súlyos diabetes mellitus Szükséges vizsgálatok: KN creatinin vizelet ált.és üledék Kiegészítő vizsgálatok: hasi UH,

61 Szerv-specifikus szempontok: máj 1. Kritériumok: kor:2-60 év megtartott keringés Ellenjavallatok: ismert májbetegség alkohol, drog-abusus hepatotoxicus gyógyszerek májsérülések hasűri fertőzés tartós hypernatraemia (Na: 170 mmol/l fölött) korábbi hepatobiliaris műtét (kivéve cholecystectomia) 7 napnál hosszabb lélegeztetés jelentős obesitas

62 Szerv-specifikus szempontok: máj 2. Szükséges vizsgálatok: májfunctio: Se Bilirubin, GOT, GPT, gamma GT, prothtrombin serologia: HIV 1-2, HBsAg, Hepatitis C, CMV Kiegészítő vizsgálat: hasi UH, ts, tm, mellkaskörfogat, se albumin, összfehérje, ALP, vizelet ubg, vizelet bilirubin

63 Szerv-specifikus szempontok: szív 1. Kritériumok: kor <45 év megtartott keringés Ellenjavallatok: ismert szívbetegség súlyos hypertonia szív sérülése nagy dózisú katekolamin th. Lélegeztetési idő > 7 nap hosszabb hypotensió/ resustitatio iv. drog

64 Szerv-specifikus szempontok: szív 2. Szükséges vizsgálatok: serologia: HIV 1-2, Hepatitis C, CMV auscultatio 12 elvezetéses EKG vérnyomás pulzus, CVP Kiegészítő vizsgálatok: CK, CK-MB, LDH, echocardiographia, mellkas rtg

65 Szerv-specifikus szempontok: tüdő 1. Kritériumok kor: 65év alatt megtartott keringés lélegzetetés: FiO2 40 % alatt PEEP: 5 vízcm alatt normális vérgáz értékek negatív mellkas rtg( egy oldali elváltozás nem kizáró ok)

66 Szerv-specifikus szempontok: Kizáró tényezők: tüdő 2. ismert tüdőbetegség (tbc. asthma) súlyos mellkasi trauma, sorozat bordatörés régi dohányos anamnézis

67 Szerv-specifikus szempontok: Szükséges vizsgálatok tüdő 3. mellkas Rtg standardizált körülmények között: focus film távolság=1 m verticalis távolság: két lateralis sinus között horisontalis távolság: a rekesz felső pólusa és az apex közötti( külön jo és bo) haránt átmérő( Ao gomb magasságában) bakteriologia Gram festés) bronchoscopia FiO2 40%, PEEP 5 vízcm-nél: 15 perc lélegeztetés után vérgáz: PaO2>150 Hgmm FiO2 100%, PEEP 5 vízcm-nél: 15 perc után vérgáz: az artetériás oxigén >350 Hgmm

68 Szerv-specifikus szempontok: pancreas 1. Kritériumok: 50 éves korig megtartott keringés Ellenjavallatok: alkoholizmus, iv drog pancraeas ismert betegsége diabetes mellitus obesitas BMI> 30 manifest arteriosclerosis hosszabb hypotensio/ resustitatio pancreas sérülése

69 Szerv-specifikus szempontok: pancreas 2. Szükséges vizsgálatok serum és vizelet amiláz (átmenetileg emelkedett, majd normalizálódó értékek elfogadhatók!) vércukor HIV1-2, HBsAg, HCV, CMV

70 Szerv-specifikus szempontok: pancreas 3. Kiegészítő vizsgálatok -hasi UH

71 Szerv-specifikus szempontok Pancreas szigetsejt donáció Kritériumok -kor év -megtartott keringés Kontraindikációk -ismert diabetes mellitus -ac. Fibrotizáló pancreatitis -Obesitas BMI> 30 -hosszabb hypotensio/ resustitatio -pancreas sérülése -hypophysis hgh hormon kezelése -alkohol, iv drog

72 Szerv-specifikus szempontok Pancreas szigetsejt donáció 2 Szükséges vizsgálatok -HIV 1-2, HBsAg, HCV, CMV -Kreatinin, GOT, Amylase, Glucos Kiegészítő vizsgálatok -Hasi UH

73 Általános teendők Észlelés, monitorozás: invazív, non invazív RR, SpO2, ETCO2, hőmérséklet, óradiuresis, szükséges laborvizsgálatok, sz.e. invazív hemodinamikai monitorozás. Ápolás: decubitus, aspiratio, pneumonia, sepsis prophylaxis, hypothermia elleni védelem.

74 Speciális problémák Haemodinamikai zavarok Metabolicus zavarok Gépi lélegeztetés Haemostasis eltérések Infectiok

75 Haemodynamikai zavarok okai Hypovolaemia Myocardialis ischaemia A hőszabályozás zavarai Endocrin működészavarok Metabolicus eltérések

76 Hypovolaemia okai Systemas vasodilatio (sympathicolysis) Diabetes insipidus Hyperglycaemia Vérzés (polytrauma) Nem megfelelő volumentherapia

77 Hypovolaemia therápiája Monitorozás: invaziv RR CVP pulsus óra-diuresis sz.e. haemodynmaikai monitorozás Kezelés: folyadék: elektrolyt oldatok plazmaexpander Mg, P,Ca, K transfusio

78 A hypovolaemia therapias céljai A MAP 65 Hgmm fölött Cardiac index: 2,1 l/perc PCWP: Hgmm CVP:12 Hgmm Óra-diuresis: 100 ml/h fölött Arteriás O2 (PaO 2 ): 100 Hgmm fölött

79 MAP< 65 Hgmm IGEN Hypovolaemia (CVP<10 vízcm) IGEN NEM NEM A renalis veszteség kompenzációja Norepinephrin vagy dopamin Folyadék terápia + norepinephrin, vagy dopamin vasodilatatio Hemodinamikai vizsgálat Hypovolaemia Szívelégtelenség Folyadékterápia, kolloidok Melegítés, Ca, dobutamin, katekolaminok

80 Diabetes insipidus 80%-os gyakoriság OKA: az ADH-termelés csökkenése Monitorozás: óra-diuresis (300 ml/ h fölött) vizelet fajsúly, osmolaritás csökken serum osmolaritas nő Serum Na nő Vizelet Na nem változik CVP csökken Kezelés: substitutio (pitressin, desmopressin) + folyadékterápia (hypernatraemiaban: feles Ringer, 5%-os glucose, spironolacton,pl.aldactone vagy Na-K protonpumpa gátlók pl. Amilorid)

81 Myocardialis ischaemia Hypertensio (catecholemine-storm): betablockoló Bradyarrhythmia: atropin hatástalan, catecholamin jó(dobutamin) Supraventricularis és ventricularis tachycardia: beta-blockoló, esetleg antiarrythmiás szerek Hypotensio: catecholaminok, volumen terápia, diabetes insipidus kezelése

82 Okok: Hőszabályozás zavarai hőközpont károsodás peripherias vasoparalysis hideg infúziók alacsony környezeti hőmérséklet Cél: normothermia elérése passzív melegítéssel, melegített infusiok

83 Endocrin működési zavarok Hyperglycaemia: insulin Diabetes insipidus: desmopressin, pitressin T3 csökkenés: levothyroxin (20 ug bolus,majd 10 ug/h) Mellékvese: Cortisol csökken: Metylprednisolon 15 mg/tskg Epinephrin 1-5 ug/perc

84 Metabolicus zavarok Hypernatraemia oka: diabetes insipidus, diureticum Th: isotonias sóoldat, feles Ringer, 5%-os glucose, spironolacton, substitutio Hypokalaemia, hypomagnesaemia, hypophosphataemia oka: volumenvesztés Th: ionpótlás Hypocalcaemia Oka: acut tubularis necrosis, elégtelen bevitel, CPD-vel tartósított vér Th: Calcium-chlorid

85 Gépi lélegeztetés Cél: SpO2 >95% Tidal volume: 8-10 ml/ kg FiO2 < 40% normocapnia ph 7.4

86 Haemostasis zavarok DIC veszélye Cél: Hgb 100 g/l fölött Thr: fölött normothermia

87 Cyto-és histoprotectiv therapia Konzerváló oldat In vivo szabadgyök-csökkentés Lidocain: 2 mg/tskg szervkivétel előtt: javítja az allograft functiot Verapamil: 5 mg szervkivétel előtt javítja az allograft functiot

88 Haemodynamikai colloid adrenerg dysregulatio: norepinephrin Metabolicus nincs thyreoid hormon desmopressin +++ normothermia Respiratios: normoxaemia A transzplantálandó szerv minősége Haemostasis: DIC kimutatás és kezelés Infectio control: tenyésztés (bakterium, gomba) antibioticum prophylaxis

Agyhalál és donorkondicionálás. Dr. Molnár Csilla

Agyhalál és donorkondicionálás. Dr. Molnár Csilla Agyhalál és donorkondicionálás Dr. Molnár Csilla Az agyhalál megállapításának indikációi Szervdonáció: bizottsági feladat Prognózis megítélése: dekurzus része, bizottság nem kell, kezelőorvos végzi Életfunkciók

Részletesebben

Útmutató a Jegyzőkönyv az agyhalál megállapításáról nevű dokumentum kitöltéséhez

Útmutató a Jegyzőkönyv az agyhalál megállapításáról nevű dokumentum kitöltéséhez Útmutató a Jegyzőkönyv az agyhalál megállapításáról nevű dokumentum kitöltéséhez Vonatkozó jogszabályok: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló

Részletesebben

Az agyhalál megállapítása

Az agyhalál megállapítása ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT Az agyhalál megállapítása Szervkoordinációs Iroda Mihály Sándor Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda Transzplantációs koordináció, mint az ápolás speciális

Részletesebben

Riadó sorszám: Donorlekérdező. ET nr: ABO: RH: Születési dátum: Életkor: év Nem:

Riadó sorszám: Donorlekérdező. ET nr: ABO: RH: Születési dátum: Életkor: év Nem: Donorlekérdező Donorjelentés időpontja: ET nr: ABO: RH: Születési dátum: Életkor: év Nem: Fertőző betegségek kizárása céljából végzett (* kötelező) vizsgálatok HIV Ag/Ab* Anti-HCV* HBsAg* Anti-TP* Anti-HBc*

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés

Gyakorló ápoló képzés A TRANSZPLANTÁCIÓ ÉS AZ EUTANÁZIA KÉRDÉSEI 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről alapján A TRANSZPLANTÁCIÓ KÉRDÉSEI www.lemtrener.hu 1 Szerv és szövet beültetése-1 IX. fejezet 202. -215. (1) Azt a

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Vonatkozó törvények, rendeletek: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről II. Fejezet A betegek jogai és kötelezettségei 5-26. XI. Fejezet Szerv- és szövetátültetés 202-215. XII. Fejezet A halottakkal

Részletesebben

Transzplantációs szerv - alkalmassági kritériumok

Transzplantációs szerv - alkalmassági kritériumok Transzplantációs szerv - alkalmassági kritériumok A kritériumok tájékoztató jellegűek, egy adott szerv alkalmasságának megítélése Magyarország: Országos Vérellátó Szolgálat, Szervkoordinációs Iroda 2/2010.

Részletesebben

A donáció és szervátültetés jogi szabályozása, etikai kérdések

A donáció és szervátültetés jogi szabályozása, etikai kérdések Mihály Sándor Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda Transzplantációs koordináció, mint az ápolás speciális területe 2011. Budapest, SE-ETK A donáció és szervátültetés jogi szabályozása,

Részletesebben

A Szervkoordinációs Iroda bemutatása, szervdonációk jogi szabályozása Mihály Sándor Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda

A Szervkoordinációs Iroda bemutatása, szervdonációk jogi szabályozása Mihály Sándor Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda A Szervkoordinációs Iroda bemutatása, szervdonációk jogi szabályozása Mihály Sándor Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda Transzplantációs koordináció, mint az ápolás speciális területe

Részletesebben

Donációs, transzplantációs alapfogalmak

Donációs, transzplantációs alapfogalmak Donációs, transzplantációs alapfogalmak Mihály Sándor Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda Transzplantációs koordináció, mint az ápolás speciális területe 2010. Budapest, SE, ETK Miért

Részletesebben

Agyhalál és donorkondicionálás

Agyhalál és donorkondicionálás Agyhalál és donorkondicionálás Dr. Szűcs Attila Speciális aneszteziológiai és intenzív terápiás ellátás II. Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék DE OEC 2006. 09. 22. Orvosetikai Kódex: 60. pont

Részletesebben

A szervdonáció és szervátültetés jogi szabályozása

A szervdonáció és szervátültetés jogi szabályozása A szervdonáció és szervátültetés jogi szabályozása Mihály Sándor Országos Vérellátó Szolgálat, Szervkoordinációs Iroda Transzplantációs koordináció, mint az ápolás speciális területe 2015. Budapest, SE-ETK

Részletesebben

Jogszabályok TARTALOM

Jogszabályok TARTALOM Jogszabályok TARTALOM 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről,ii. Fejezet: A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Az önrendelkezéshez való jog Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga Mentés 1997.

Részletesebben

Donációs, transzplantációs alapfogalmak

Donációs, transzplantációs alapfogalmak Donációs, transzplantációs alapfogalmak Mihály Sándor Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda Transzplantációs koordináció, mint az ápolás speciális területe 2012. Budapest, SE-ETK A transzplantáció

Részletesebben

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások általános feltételei Emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásként testen kívüli megtermékenyítés

Részletesebben

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 14. hét

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 14. hét Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 14. hét SZERV- ÉS SZÖVETÁTÜLTETÉS SZERV- ÉS SZÖVETÁTÜLTETÉS szerv: az emberi test olyan része, amely szövetek meghatározott szerkezetű egysége, és amelyet

Részletesebben

Jogszabályok TARTALOM 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről,ii. Fejezet: A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Jogszabályok TARTALOM 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről,ii. Fejezet: A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Jogszabályok TARTALOM 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről,ii. Fejezet: A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Az önrendelkezéshez való jog Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga Mentés 5/2006.

Részletesebben

BÉCS-BUDAPEST TÜDŐ TRANSZPLANTÁCIÓS PROGRAM

BÉCS-BUDAPEST TÜDŐ TRANSZPLANTÁCIÓS PROGRAM BÉCS-BUDAPEST TÜDŐ TRANSZPLANTÁCIÓS PROGRAM Verzió 1.0 2016. május Tisztelt Kolléga! Amennyiben Ön gondoz olyan tüdőbetegségben szenvedő beteget, akiről úgy gondolja, hogy tüdőátültetésre szorul, úgy olvassa

Részletesebben

Súlyos sérülésekhez társuló vérzés ellátása - európai ajánlás

Súlyos sérülésekhez társuló vérzés ellátása - európai ajánlás Súlyos sérülésekhez társuló vérzés ellátása - európai ajánlás 2010 - Nardai Gábor, Péterfy Kórház, Baleseti Központ XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus, 2010 Debrecen Súlyos sérülésekhez társuló

Részletesebben

2334-06 Intenzív ellátást igénylő betegek megfigyelése, monitorizálása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2334-06 Intenzív ellátást igénylő betegek megfigyelése, monitorizálása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A mentőegység által 45 éves keringési rendszer megbetegedésében szenvedő, kritikus állapotú férfi beteg érkezik az intenzív osztályra. Tanítsa meg a pályakezdő ápolótársának milyen eszköz nélküli

Részletesebben

Donorgondozás. www.ovsz.hu/szervdonacio. Mihály Sándor Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda

Donorgondozás. www.ovsz.hu/szervdonacio. Mihály Sándor Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda Donorgondozás Mihály Sándor Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda Transzplantációs koordináció, mint az ápolás speciális területe 2013. Budapest, SE, ETK www.ovsz.hu/szervdonacio AZ AGYTÖRZSI

Részletesebben

2007. július 1-jén hatályos szöveg évi CLIV. törvény az egészségügyről

2007. július 1-jén hatályos szöveg évi CLIV. törvény az egészségügyről 2007. július 1-jén hatályos szöveg 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén

Részletesebben

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Önrendelkezéshez való jog Önrendelkezési jog az egészségügyben: egészségügyi ellátás akkor nyújtható, a betegen beavatkozás akkor végezhető, ha abba a

Részletesebben

Transzplantációs anesztézia. dr. Sotkovszki Tamás DEOEC AITT

Transzplantációs anesztézia. dr. Sotkovszki Tamás DEOEC AITT Transzplantációs anesztézia dr. Sotkovszki Tamás DEOEC AITT szerv- és szövetátültetés: szerv és szövet eltávolítása emberi testből, valamint annak más élő személy testébe történő beültetése az emberi test

Részletesebben

Dr. Balogh Sándor PhD.

Dr. Balogh Sándor PhD. Szekunder prevenció: Hipertónia Dr. Balogh Sándor PhD. A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Oki összefüggés a 10 leggyakoribb kockázati tényező és betegség között a

Részletesebben

Mellékpajzsmirigy Hyperparathyreosis. 2006/2007 Prof. Dr. Uray Éva DE OEC AITT

Mellékpajzsmirigy Hyperparathyreosis. 2006/2007 Prof. Dr. Uray Éva DE OEC AITT Mellékpajzsmirigy Hyperparathyreosis 2006/2007 Prof. Dr. Uray Éva DE OEC AITT 1 A calcium homeostasis szabályozó mechanizmusa szabályozó mechanizmusa Parathormon A mellékpajzsmirigy hormonja Elősegíti

Részletesebben

A szervdonáció és szervátültetés jogi szabályozása

A szervdonáció és szervátültetés jogi szabályozása A szervdonáció és szervátültetés jogi szabályozása Mihály Sándor Országos Vérellátó Szolgálat Transzplantációs koordináció, mint az ápolás speciális területe 2012. Budapest, SE-ETK 2249/2006. (XII. 23.)

Részletesebben

A SZERVDONÁCIÓ PROTOKOLLJA

A SZERVDONÁCIÓ PROTOKOLLJA A SZERVDONÁCIÓ PROTOKOLLJA A Szakmai Kollégium és a MAITT Szervdonációs Munkacsoportja dr. Szentkereszty Zoltán, dr. Bobek Ilona, dr. Darvas Katalin, dr. Félegyházi Árpád, dr. Futó Judit, dr. Ökrös Ilona,

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN)

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) I. Az egészségügyi ellátáshoz való jog Minden betegnek joga van jogszabályban meghatározott keretek között az egészségi állapota által

Részletesebben

Akut pankreatitisz. mióta (év):. ha igen: mennyiség (cigaretta/nap): mióta (év): Drogfogyasztás: igen / nem ha igen: drog megnevezése: mennyiség:..

Akut pankreatitisz. mióta (év):. ha igen: mennyiség (cigaretta/nap): mióta (év): Drogfogyasztás: igen / nem ha igen: drog megnevezése: mennyiség:.. A kérdőívet FELVÉTELKOR kell kitölteni! A beteg vizsgálatát és statuszának rögzítését FELVÉTELKOR kell elvégezni! A kötelező laborparamétereket a FELVÉTELKOR levett vérből kell elvégezni! A képalkotó vizsgálatot

Részletesebben

HT MAITT SZERVDONÁCIÓ Szakmai tájékoztató anyag Összeállította: a MAITT Szervdonációs Munkacsoportja és a Hungarostransplant Kht Tartalom A SZERVDONÁCIÓ PROTOKOLLJA I. Betegcsoport II. Általános elvek

Részletesebben

Az agyhalál megállapítása

Az agyhalál megállapítása Az agyhalál megállapítása Mihály Sándor Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda Transzplantációs koordináció, mint az ápolás speciális területe 2015. SE-ETK Agyhalál, halál Mikor és hogyan

Részletesebben

Engedélyszám: 6195-11/2009-0003EGP Verziószám: 1.

Engedélyszám: 6195-11/2009-0003EGP Verziószám: 1. 1. feladat Új dolgozó kollégájának magyarázza el a beteg felvétel rendjét a sürgősségi osztályon, a triage kategória jelentőségét, megállapításának módját, mutassa be az első állapot felmérés során alkalmazható

Részletesebben

A halál klinikai meghatározása

A halál klinikai meghatározása A halál klinikai meghatározása Jogi és etikai problémák halálközelben Dr. Kovács Judit, aneszteziológus, intenziv terápiás főorvos Tanatológia Konferencia, 2014 Mi a halál? Mi történik, amikor maghalunk?

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. C:secsemoszívsebészeti Osztály. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. C:secsemoszívsebészeti Osztály. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET C:secsemoszívsebészeti Osztály 10. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok A beteg / szülo / törvényes gyám mutéttel kapcsolatos tájékoztatása, orvosi felvilágosítása

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Felnıtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Felnıtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁRLISTA MŰTÉTI CSOMAGOK TÉRÍTÉSI DIJAI

TÁJÉKOZTATÓ ÁRLISTA MŰTÉTI CSOMAGOK TÉRÍTÉSI DIJAI TÁJÉKOZTATÓ ÁRLISTA MŰTÉTI BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ, ILLETVE MŰTÉTI BEAVATKOZÁST NEM IGÉNYLŐ MEGBETEGEDÉSEK FEKVŐBETEG ELLÁTÁSBAN VÉGZETT KEZELÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A JÁRÓBETEGELLÁTÁS KERETÉBEN VÉGZETT VIZSGÁLATOK,

Részletesebben

PREOPERATÍV VIZSGÁLAT Preoperatív aneszteziológiai vizsgálat

PREOPERATÍV VIZSGÁLAT Preoperatív aneszteziológiai vizsgálat PREOPERATÍV VIZSGÁLAT Preoperatív aneszteziológiai vizsgálat Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium ajánlásrendszerének a Semmelweis

Részletesebben

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08 Belgyógyászati Tantermi előadás F.O.K. III. évfolyam, II. félév Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08 1 Miről lesz szó? AKUT KERINGÉSI ELÉGTELENSÉG THROMBOSISOK.

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 207. -ának (2)

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

KETOACIDOTICUS COMA KEZELÉSE

KETOACIDOTICUS COMA KEZELÉSE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: KETOACIDOTICUS COMA KEZELÉSE (MP 057.B1) Készítette: Dr. Balogh Zoltán egyetemi adjunktus Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

Halottellátás körüli jogi, felelőségbeli problémák

Halottellátás körüli jogi, felelőségbeli problémák Halottellátás körüli jogi, felelőségbeli problémák Dr. Francz Mónika Jósa András Oktató Kórház Pathológiai Osztály Nyíregyháza 67. Országos Patológus Kongresszus Keszthely, 2008.október 9-11. Vonatkozó

Részletesebben

Általános tájékoztató hozzátartozó halálát követő teendőkről

Általános tájékoztató hozzátartozó halálát követő teendőkről Általános tájékoztató hozzátartozó halálát követő teendőkről 2015 Tartalom Bevezetés... 3 1. Halottakkal kapcsolatos eljárás... 3 1.1. Alapvető információk a haláleset bekövetkezésével kapcsolatban...

Részletesebben

SZERVDONÁCIÓ - SZAKMAI KOLLÉGIUMI AJÁNLÁS

SZERVDONÁCIÓ - SZAKMAI KOLLÉGIUMI AJÁNLÁS SZERVDONÁCIÓ - SZAKMAI KOLLÉGIUMI AJÁNLÁS SZENTKERESZTY ZOLTÁN, ÖKRÖS ILONA I. Betegcsoport Az ajánlás hatálya alá azon betegek tartoznak, akiknél az intenzív osztályos felvétel előtt vagy az intenzív

Részletesebben

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet 6/1992. (III. 31.) NM rendelet A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes

Részletesebben

Ennek részletes szabályait a Kórház házirendje határozza meg, nem korlátozva az Eütv-ben foglaltakat..

Ennek részletes szabályait a Kórház házirendje határozza meg, nem korlátozva az Eütv-ben foglaltakat.. A Minőségirányítási Kézikönyv ME04-02A A fekvőbeteg gyógyító ellátás folyamatainak szabályozása fejezetéből: 5.3. A BETEG TÁJÉKOZTATÁSA, BETEGJOGOK A betegeket (törvényes képviselőt, vagy a helyette nyilatkozattételre

Részletesebben

http://donacio.ovsz.hu Szervkoordinációs Iroda SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Szervkoordinációs Iroda Országos Vérellátó Szolgálat Budapest, 2011. január 26.

http://donacio.ovsz.hu Szervkoordinációs Iroda SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Szervkoordinációs Iroda Országos Vérellátó Szolgálat Budapest, 2011. január 26. SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Szervkoordinációs Iroda Országos Vérellátó Szolgálat Budapest, 211. január 26. Agykárosodás Agyhalál kialakulása Agyhalál észlelése Donorjelentés Agyhalál megállapítás Szervdonációs és

Részletesebben

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA BETEGTÁJÉKOZTATÁS ÉS BELEEGYEZÉS ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS BEAVATKOZÁS ELÕTT

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA BETEGTÁJÉKOZTATÁS ÉS BELEEGYEZÉS ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS BEAVATKOZÁS ELÕTT ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA BETEGTÁJÉKOZTATÁS ÉS BELEEGYEZÉS ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS BEAVATKOZÁS ELÕTT Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium Az ajánlás célja Utoljára

Részletesebben

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 205. szám 84243 10. Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklet a) U325 megjelölésű sorában a civil,

Részletesebben

Férfi fogamzásgátlás

Férfi fogamzásgátlás Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Prevenciós Főosztály Flór Ferenc Kórház Urológia Andrológiai Rendelései Magyar Andrológiai Társaság vezetősége Férfi fogamzásgátlás Dr. Lantos István Férfi fogamzásgátlás:

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN EK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN Feith Helga Judit PhD Társadalomtudományi Tanszék ETK-EDUVITAL 2013. ÁPRILIS 26. Stróbl Alajos Justitia szobra a XIX. századból Beteg

Részletesebben

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak megállapítására a mentıtiszt vagy a külön jogszabály szerinti orvos jogosult. Az (1) bekezdés b)-c)

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak megállapítására a mentıtiszt vagy a külön jogszabály szerinti orvos jogosult. Az (1) bekezdés b)-c) XI. Fejezet SZERV- ÉS SZÖVETÁTÜLTETÉS 202. E fejezet alkalmazásában a) szövet: az emberi test bármely része, ide nem értve aa) a spermiumot és a petesejtet, ab) az embriót és a magzatot, ac) a vért és

Részletesebben

Monitoring NŐK LAPJA - 2015. 10. 07. (50,51,52. OLDAL)

Monitoring NŐK LAPJA - 2015. 10. 07. (50,51,52. OLDAL) NŐK LAPJA - 2015. 10. 07. (50,51,52. OLDAL) A SZERVÁTÜLTETÉS életet menthet Kolimár Éva Hálával gondolok arra az emberre, akinek önzetlen adománya lehetővé tette, hogy egészségesen éljek mondja egy vesetranszplantált

Részletesebben

A só- és vízháztartás zavarai és kezelési lehetőségei a neurointenzív gyakorlatban. Ezer Erzsébet PTE ÁOK AITI

A só- és vízháztartás zavarai és kezelési lehetőségei a neurointenzív gyakorlatban. Ezer Erzsébet PTE ÁOK AITI A só- és vízháztartás zavarai és kezelési lehetőségei a neurointenzív gyakorlatban Ezer Erzsébet PTE ÁOK AITI Hypernatraemia Nagy mennyiségű és/vagy nem pótolt hyposmoláris folyadékvesztés Diabetes insipidus

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása Infarktus Regiszter adatok Dr. Ofner Péter Cél: A STEMI és NSTEMI diagnózissal kezelt betegek demográfiai adatainak, a társbetegségeknek

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

Metabolikus krizis állapot enterális infekció kapcsán. Tóth-Urbán Krisztina dr. Baranyi Judit dr. Rosdy Bea dr. Heim Pál Gyermekkórház

Metabolikus krizis állapot enterális infekció kapcsán. Tóth-Urbán Krisztina dr. Baranyi Judit dr. Rosdy Bea dr. Heim Pál Gyermekkórház Metabolikus krizis állapot enterális infekció kapcsán Tóth-Urbán Krisztina dr. Baranyi Judit dr. Rosdy Bea dr. Heim Pál Gyermekkórház Acut toxikus-metabolikus encephalopathia okai Sav-bázis zavar: Acidosis-diabetikus

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 105. szám 17683 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 12/2012. (VIII. 6.) EMMI rendelete az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvénynek

Részletesebben

A Kormány /2007. (..) Korm. rendelete a tervezett otthonszülésről

A Kormány /2007. (..) Korm. rendelete a tervezett otthonszülésről A Kormány /2007. (..) Korm. rendelete a tervezett otthonszülésről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. (1) bekezdés c) pontjában megállapított

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a DIMENZIÓ "műtéti szövődmény" betegségbiztosításhoz

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a DIMENZIÓ műtéti szövődmény betegségbiztosításhoz BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A DIMENZIÓ Védelem biztosítási feltételek (a továbbiakban: feltételek) alapján a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (a továbbiakban: biztosító) a biztosított baleseti

Részletesebben

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája Laborvizsgálatok célja diabetes mellitusban 1. Diagnózis 2. Monitorozás 3. Metabolikus komplikációk kimutatása és követése Laboratóriumi tesztek a diabetes

Részletesebben

KÖZPONTBAN A GYERMEK

KÖZPONTBAN A GYERMEK KÖZPONTBAN A GYERMEK Térségi ellátás és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Észak- közép- magyarországi térség Korszerű terhesgondozás Dr. Bálint Koppány Korszerű terhesgondozás A terhesgondozás célja:

Részletesebben

Szervkoordinációs Iroda. Protokoll a donorjelentő intézmények részére a transzplantációs célú szervkivételi riadók szervezéséről 2011.

Szervkoordinációs Iroda. Protokoll a donorjelentő intézmények részére a transzplantációs célú szervkivételi riadók szervezéséről 2011. Szervkoordinációs Iroda Protokoll a donorjelentő intézmények részére a transzplantációs célú szervkivételi riadók szervezéséről 2011. Az összefoglalóban található dokumentumok legfrissebb változata megtalálható

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Tegyél többet az egészségedért!

Tegyél többet az egészségedért! Tegyél többet az egészségedért! Az emelkedett testsúly-és testzsír arány veszélyei, a magas vérnyomás, emelkedett VC és koleszterin szint következményei A magas vérnyomás Epidemiológiai adatok A hypertonia:

Részletesebben

Gyermekdonorok. ció kórházunk Gyermek Intenzív

Gyermekdonorok. ció kórházunk Gyermek Intenzív Gyermekdonorok Donorjelentés és s donáci ció kórházunk Gyermek Intenzív Osztály lyáról Dr. Erdő Gabriella Dr. Horváth Eszter Petz Aladár r Megyei Oktató Kórház Győr Szervtranszplantáci ció: a modern orvostudomány

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A 28/2005. (IV. 28.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL BUDAPEST 2005 I. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. (1) A szabályzat célja a betegellátás biztonságának

Részletesebben

Donációs, transzplantációs alapfogalmak

Donációs, transzplantációs alapfogalmak Donációs, transzplantációs alapfogalmak Mihály Sándor Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda Transzplantációs koordináció, mint az ápolás speciális területe 2016. Budapest, SE-ETK Alapfogalmak

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés. 2342-06 Intenzív betegellátás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés. 2342-06 Intenzív betegellátás modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Betegek jogai és kötelezettségei

Betegek jogai és kötelezettségei Betegek jogai és kötelezettségei Melyek a beteg jogai? 1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog. A betegek legalapvetőbb joga, hogy megfelelő, megkülönböztetés nélküli ellátásban részesüljenek. Minden betegnek

Részletesebben

Akut pankreatitisz. 1. Személyes adatok OPR BETEGSZÁM Név:.. Születési dátum:. TAJ szám:.. KÓRHÁZ. mennyiség (cigaretta/nap): mióta (év):

Akut pankreatitisz. 1. Személyes adatok OPR BETEGSZÁM Név:.. Születési dátum:. TAJ szám:.. KÓRHÁZ. mennyiség (cigaretta/nap): mióta (év): FORM-A A kérdőívet FELVÉTELKOR kell kitölteni! A beteg vizsgálatát és statuszának rögzítését FELVÉTELKOR kell elvégezni! A kötelező laborparamétereket a FELVÉTELKOR levett vérből kell elvégezni! A képalkotó

Részletesebben

SZERVDONÁCIÓS ÚTMUTATÓ 2015.

SZERVDONÁCIÓS ÚTMUTATÓ 2015. SZERVDONÁCIÓS ÚTMUTATÓ 2015. Útmutató a donorjelentő intézmények részére a transzplantációs célú szervkivételi riadók szervezéséről Cél: A magyarországi egészségügyi intézményekben a szervkivételi riadók

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A magzat növekedésbeli eltérései. A várandós nő tüdő, gastrointestinalis, máj és neurológiai kórképei

A magzat növekedésbeli eltérései. A várandós nő tüdő, gastrointestinalis, máj és neurológiai kórképei A magzat növekedésbeli eltérései. A várandós nő tüdő, gastrointestinalis, máj és neurológiai kórképei Prof. Dr. Rigó János egyetemi tanár, igazgató Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz.

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

BETEGBIZTONSÁG AZ ORVOSI LABORATÓRIUMBAN ÉS A TRANSZFUZIOLÓGIA TERÜLETÉN. Dr. Palócz Krisztina Uzsoki u-i Kórház Központi Laboratórium

BETEGBIZTONSÁG AZ ORVOSI LABORATÓRIUMBAN ÉS A TRANSZFUZIOLÓGIA TERÜLETÉN. Dr. Palócz Krisztina Uzsoki u-i Kórház Központi Laboratórium BETEGBIZTONSÁG AZ ORVOSI LABORATÓRIUMBAN ÉS A TRANSZFUZIOLÓGIA TERÜLETÉN Dr. Palócz Krisztina Uzsoki u-i Kórház Központi Laboratórium Az Európai Unióban alapjog a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

SZERVDONÁCIÓS ÚTMUTATÓ 2014.

SZERVDONÁCIÓS ÚTMUTATÓ 2014. SZERVDONÁCIÓS ÚTMUTATÓ 2014. Útmutató a donorjelentő intézmények részére a transzplantációs célú szervkivételi riadók szervezéséről Cél: A magyarországi egészségügyi intézményekben a szervkivételi riadók

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat november 9.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat november 9. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

76/2013. (XII. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

76/2013. (XII. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 76/2013. (XII. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.12.11-2014.01.02 1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben

Égésnek nevezzük a magas hő és a vegyi ártalmak okozta szövetkárosodásokat.

Égésnek nevezzük a magas hő és a vegyi ártalmak okozta szövetkárosodásokat. AZ ÉGÉS (COMBUSTIO) DEFINICIÓJA Égésnek nevezzük a magas hő és a vegyi ártalmak okozta szövetkárosodásokat. AZ ÉGÉS (COMBUSTIO) PATHOMECHANISMUSA Hőégést okozhat bármely magas hőfokra hevített közeg 1.

Részletesebben

Folyadék-elektrolyt háztartás

Folyadék-elektrolyt háztartás Folyadék-elektrolyt háztartás Ökrös Ilona B-A-Z Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Debrecen, 2006.12.06. Fizikai alapfogalmak I. Atom: az anyag legkisebb része, az adott anyagra jellemző

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Önrendelkezési jog ellátás visszautasítása. Dósa Ágnes

Önrendelkezési jog ellátás visszautasítása. Dósa Ágnes Önrendelkezési jog ellátás visszautasítása Dósa Ágnes Főszabály: a betegen csak a beleegyezésével szabad orvosi beavatkozást végezni, a beteg joga eldönteni, hogy mely orvosi beavatkozásokba egyezik bele,

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

A sepsis, a septicus shock és a többszervi elégtelenség patofiziológiája, klinikai tünetei és evidencia-alapú kezelése

A sepsis, a septicus shock és a többszervi elégtelenség patofiziológiája, klinikai tünetei és evidencia-alapú kezelése A sepsis, a septicus shock és a többszervi elégtelenség patofiziológiája, klinikai tünetei és evidencia-alapú kezelése Definíciók 1. Infekció: a mikroorganizmusokra adott gyulladásos válasz Bakteriémia:

Részletesebben

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1. A szabályzat célja, hogy az egyéni

Részletesebben

2014. ÉVI ÖNÁLLÓ KÓRLAPELLENŐRZÉS

2014. ÉVI ÖNÁLLÓ KÓRLAPELLENŐRZÉS 2014. ÉVI ÖNÁLLÓ KÓRLAPELLENŐRZÉS TAPASZTALATAI Klinikai Központ Minőségirányítási Igazgatás Dr. Traiber-Harth Ibolya Hegedüs Zsuzsanna Nyaka Mária A kórlapellenőrzés alapja BEVEZETÉS A jogi, szakmai és

Részletesebben

ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT. Tematika

ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT. Tematika Tematika A transzplantáció és koordináció története Transzplantációs, immunológiai alapfogalmak Donációs és transzplantációs aktivitás Magyarországon és nemzetközi összehasonlításban A donáció és szervátültetés

Részletesebben

Sav-bázis és vérgáz elemzés. Dr Molnár Zsolt Pécsi Tudományegyetem

Sav-bázis és vérgáz elemzés. Dr Molnár Zsolt Pécsi Tudományegyetem Sav-bázis és vérgáz elemzés Dr Molnár Zsolt Pécsi Tudományegyetem A H + potenciája H + nmol/l H + potenciája: ph (pondus Hydrogenii) Sörensen, 1909 ph = -lg H + -lg 40 = 7.40 40 A H + potenciája H + nmol/l

Részletesebben

Vizsgáló eljárások a hepatológiában, diagnosztikus gondolkodás májbetegség kivizsgálása kapcsán

Vizsgáló eljárások a hepatológiában, diagnosztikus gondolkodás májbetegség kivizsgálása kapcsán Vizsgáló eljárások a hepatológiában, diagnosztikus gondolkodás májbetegség kivizsgálása kapcsán Dr. Dezsőfi Antal SE, I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika Budapest Esetbemutatás, Regina IV/3. (1 sp ab) zavartalan

Részletesebben