Szép nap. Újra szüreti FESZTIVÁL! Invitálónk a 10. oldalon. Tisztelt Olvasóim!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szép nap. Újra szüreti FESZTIVÁL! Invitálónk a 10. oldalon. Tisztelt Olvasóim!"

Átírás

1 2010. szeptember XVI. évfolyam 9. szám Tisztelt Olvasóim! Küldetésem, polgármesteri megbízásom 8 év szolgálat után október 3-án lejár. Az elmúlt 8 esztendõ különösen az utolsó négy év sok-sok megpróbáltatással, küzdelemmel járt. Erre az idõszakra esett az állami támogatások drasztikus megnyirbálása, az önkormányzat mozgásterének alapos beszûkülése, amely ráadásul a gazdasági válsággal párosult. Ilyen körülmények között legfõbb célkitûzésünk az intézményhálózat biztonságos mûködési feltételeinek megteremtése volt, amit sikerült is elérnünk. Bõven akadnak tehát megoldásra váró feladatok, mint például a felszíni vízelvezetõ rendszer teljes kiépítése, a szilárd burkolatú úthálózat további bõvítése, munkahelyteremtés, vagy éppen a felnõtt háziorvosi ellátás érezhetõ javítása. Minden gond ellenére is vannak azonban figyelemreméltó eredményeink. A teljesség igénye nélkül megemlítek néhányat a legfontosabbak közül. A nyolc év alatt 17 út kapott szilárd burkolatot, többnyire járdaépítéssel és csapadékvíz-elvezetéssel egybekötve. Ugyancsak ez alatt az idõszak alatt épült meg az új kulturális központ, végrehajtottuk a Szent István Király Általános Iskola nyílászáróinak teljes-, padozatának szükség szerinti cseréjét. Elkészült a község elsõ köztéri szobra, amely Szent István királyt formálja meg. A temetõben kialakítottuk az Aradi Vértanúk Emlékhelyét és márványtáblát helyeztünk el az általános iskola falán az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. Korszerûsítettük a napközis konyha vizesblokkját és a Mankós-dûlõi önkormányzati bérlakást. Befejezõdött a ravatalozó felújítása. Igyekeztünk virágossá tenni és folyamatosan gondozni közterületeinket és az új autóbuszvárókat, valamint az üdvözlõtáblákat. Tisztelt Olvasóim! Végezetül még egy adatot ismertetek Önökkel, nevezetesen azt, hogy az önkormányzat vagyona és között Ft-tal gyarapodott. Úgy gondolom, hogy ez a szám önmagáért beszél. Befejezésül köszönetet mondok községünk valamennyi lakójának és civil szervezetének a 8 év bizalomért és azért, hogy bármilyen módon segítették munkámat. Bízom benne, hogy a község lakói október 3-án bölcs döntést hoznak az új polgármester személyét illetõen. Köszönöm figyelmüket. Törtel, szeptember 15. Czeróczki János polgármester Szép nap Árpád vezér Mátyás király Fénykereszt Attila Újra szüreti FESZTIVÁL! Invitálónk a 10. oldalon. Megújult a Tulipán Óvoda... híreink a 9. oldalon. Képes beszámolónk az Attila-szobor avatásáról és a kapcsolódó rendezvényekrõl a 16. oldalon! Helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek általános választása október 3., vasárnap További információk a lapunk közepén található választási különszámban!

2 2. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 6/2010. (IX.10.) sz. Önk. R e n d e l e t e az Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 1/2010. (II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének d) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 1/2010. (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. a) pontjában a eftban szövegrész helyébe az eft-ban szövegrész lép. (2) A Rendelet 3. b) pontjában a eft-ban állapítja meg szövegrész helyébe az eft-ban szövegrész lép. 2. (1) A Rendelet 4. I/1. pontjában a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (2) A Rendelet 4. II. pontjában a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (3) A Rendelet 4. II.2.1. pontjában az eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (4) A Rendelet 4. III. pontjában a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (5) A Rendelet 4. III. pontja az 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás eft szövegrésszel kiegészül. (6) A Rendelet 4. III. pontja az 1.3. Központosított elõirányzat eft szövegrésszel kiegészül. 3. (1) A Rendelet 4. V.1. pontjában a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (2) A Rendelet 4. V.1. pontjában a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (3) A Rendelet 4. V.1. pontjában V.2. Támogatás értékû mûk. bev. központi költségvetési szervtõl 566 eft szövegrész helyébe az V.2. Támogatás értékû mûködési bevétel eft szövegrész lép. 4. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szöveg, a eft szövegrész helyébe a eft szöveg, az eft szövegrész helyébe az eft szöveg, a eft szövegrész helyébe a eft szöveg, az eft szövegrész helyébe a eft szöveg, a eft szövegrész helyébe a eft szöveg lép. (2) A Rendelet 5. (2) bekezdésében az eft szövegrész helyébe a eft szöveg, a eft szövegrész helyébe a eft szöveg lép. 5. (1) A Rendelet 6. -ában a eft szövegrész helyébe a eft szöveg lép. 6. (1) A Rendelet 7. -ában a eft szövegrész helyébe a eft szöveg lép. 7. (1) Ez a Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a kihirdetését követõ napon hatályát veszti. Törtel, szeptember 9. Czeróczki János polgármester dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ BURSA HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Törtel Község Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve a évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, amely a felsõoktatási intézmények hátrányos helyzetû hallgatói számára nyújt rendszeres segítséget. A Bursa Hungarica többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 1./ A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, melynek havi összegét a települési önkormányzat pályázónként állapítja meg. 2./ A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás, mely tetszõleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzati forrásból fedezendõ ösztöndíj összegét (e kettõ együttesen: önkormányzati ösztöndíjrész). 3./ Intézményi támogatást a Nemzeti Erõforrás Minisztérium a települési, a megyei önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyezõ mértékben egészíti ki. Ez a támogatás azon felsõoktatási intézményekben kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után felsõoktatási hallgatói normatívában részesül. A pályázók köre: A pályázat keretében azok a pályázati rendszerhez csatlakozott települési önkormányzatok területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók ( A típus); utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások, valamint felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek ( B típus) részesülhetnek támogatásban, akik állami felsõoktatási intézményben (kivéve a katonai és a rendészeti felsõoktatási intézményeket), illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben, vagy elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben, az általuk felvett szak képesítési követelményében meghatározott képzési idõn belül, nappali tagozaton folytatják a tanulmányukat. Az ösztöndíj idõtartama: A típusú pályázat esetében 10 hónap, azaz két egymást követõ (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév elsõ féléve) tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete: április. B típusú pályázat esetében 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév, a folyósítás kezdete a 2011/2012. tanév elsõ féléve. A pályázat benyújtása csak a Törtel községben állandó lakóhellyel rendelkezõ hallgatók részére lehetséges. A pályázat benyújtási határideje: október 29. Az ösztöndíj elbírálása a települési önkormányzat által kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázó szociális rászorultsága igazolására pályázat mellé mellékelje a vele egy háztartásban élõk jövedelemigazolását, valamint a tanulói jogviszony igazolását. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulék-fizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jövedelemnek számít. További részletes felvilágosítást az ösztöndíjról, valamint az A és B típusú adatlapot az önkormányzatnál Farkasné Marticsek Mária elõadónál kaphatnak.

3 HÍRADÓ ÖKOVÍZ TÁJÉKOZTATÓ Az elõzõ lapszámban bõvebben foglalkoztunk a hulladék újrahasznosításával és a megvalósításához szükséges szelektív gyûjtéssel. Ebben a lapszámban mûanyag hulladékokkal kapcsolatos hasznos tudnivalókat ismertetünk. Tartsanak velünk! A mûanyag kõolajból, adalékanyagok hozzáadásával készülõ, mesterségesen elõállított anyag. A környezetben rendkívül lassan vagy egyáltalán nem bomlik le. Égése során veszélyes anyagok szabadulnak fel. Mûanyag krónikája A mûanyagok õsei a természetes gyanták és bitumen már az ókorban is ismertek voltak. Egy olasz tudós szerint, az 1500-as évek elején Leonardo da Vinci alkotta meg az elsõ mûanyagot, azonban gyártásuk csak 100 éve kezdõdött meg világszerte. Magyarországon az 1920-as évek közepétõl gyártanak mûanyagot, széleskörû elterjedésének kedvezett az anyag olcsósága. Mûanyag és a környezet A mûanyagok jelentõs része már gyártáskor, felhasználáskor, majd hulladékként is jelentõsen károsítja környezetünket. Ezek közül csak néhányat említünk: égetéskor betegséget okozó anyagok keletkeznek; gyártásuk során mérgezõ melléktermékek (pl. peroxidok, oldószerek) keletkeznek; az élelmiszer mûanyagba való csomagolásakor fõleg zsíros ételek esetén átkerülhetnek adalékanyagok az élelmiszerekbe; a gyerekjátékokban lévõ PVC-adalékok a szervezetet károsíthatják; a természetbe kikerülve számos állat életét veszélyeztetik. Magyarországon évente legalább tonna mûanyag hulladék keletkezik! Mit és hogyan gyûjtsünk? Szelektív gyûjtõszigetek sárga színû vagy sárga matricával ellátott konténereibe a következõ képen is látható hulladékok helyezhetõek el: színes és színtelen (víztiszta) PET jelzésû üdítõs és ásványvizes palackok; kupakok. Helyes elhelyezés Miután elfogyott az üdítõ a mûanyag palackból, kevés vízzel öblítsük ki. Egy határozott mozdulattal tapossuk laposra, a kupakot csavarjuk vissza és így helyezzük el a konténerbe, hogy minél több férjen el belõle! A következõ hulladékok nem helyezhetõek el a gyûjtõszigeten: gyermekjáték, magnó- és videókazetta, CD-lemez, chipses zacskó, csokis papír ezek háztartási vegyes hulladékkal gyûjtendõk; zsíros, motorolajos, hígítós flakon ezek veszélyes hulladékok, ezért hulladékudvarban kell õket elhelyezni. Hulladékból termék Miután a mûanyag hulladékokat elhelyeztük a megfelelõ gyûjtõkonténerbe, begyûjtésre, majd elszállításra kerülnek a ceglédi válogatómûbe, elõkezelés (utóválogatás, bálázás) céljából. A mûanyag hulladékok termékké válásának útjáról egy késõbbi lapszámunkban olvashatnak! A mûanyag PET-palackokból és kupakokból újrahasznosítás után sok hasznos, mindennapi életünkben is használatos termék készülhet, melyek közül csak néhányat említünk: vödör, pad, zsák, kaspó, oszlop, polár ruházati termékek (sál, sapka, pulóver, stb.), esernyõ, cérna, plüss játék, láda. Tudta-e? A 2010-es Dél-Afrikai Futball VB-n 10 csapat PET-palackokból készült mezben lépett pályára. A mezek elkészítéséhez 13 millió palackot gyûjtöttek össze, ami nagyjából 279 tonna poliészter hulladék. A palackokból poliészter cérnát gyártanak, amibõl a mezeket szövik. Egy mezhez 8 db palackra van szükség, gyártásuk pedig 30%-kal kevesebb energiát igényel. Lomtalanítás 3. oldal Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk 2010 õszén lomtalanítást szervez Törtelen, a köztisztasági szolgáltatással ellátott területeken. Lomtalanítással kapcsolatos tudnivalók: Idõpontja: október 13. Lom az a darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített gyûjtõedénybe (kukába) (pl. berendezési tárgyak, bútorok, textíliák, stb.). Teendõ: Az elszállításra szánt lomot a megadott nap reggel 7 óráig az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni, mert a hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása esetén a késõbb kihelyezett lomot nem áll módunkban elszállítani! A közterületek tisztasága érdekében a szóródó anyagokat zsákban, dobozban szíveskedjenek kihelyezni! FONTOS: Társaságunk a lomtalanítás keretében az alábbi hulladékokat nem szállítja el: veszélyes hulladék (elektronikai hulladék, festékes doboz, állati tetem, gumiabroncs); fertõzõ és undorkeltõ anyag; építési-bontási törmelék; kommunális vegyes hulladék; autó- és gépjármûabroncs, illetve alkatrészek; gáztûzhely; kályha és egyéb nagyméretû fémtárgy; zöldhulladék. A lomtalanítási akció ideje alatt a rendszeres hulladékgyûjtõ járat érkezési idõpontja is eltérhet a megszokottól, ezért a kommunális hulladékot az eddigi gyakorlatnak megfelelõen reggel 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni! Lomtalanítással kapcsolatosan érdeklõdni ügyfélszolgálatunkon (53/ , ) és diszpécserközpontunkban (53/ , ) lehet, ahol készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére, illetve a honlapon! Együttmûködõ munkájukat köszönjük! ÖKOVÍZ Kft.

4 4. oldal TÖRTELI Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva a hét minden napján Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Kengyel anyag szálban és karikában Térhálók három méretben BÁDOGOS TERMÉKEK Horganyzott sima lemez Horganyzott trapéz lemez PB GÁZPALACK cserelehetõség! Német brikett (25 kg/csomag) Ft/q Fabrikett garantáltan keményfából, ragasztóanyag nélkül Vastag akác Ft/q Vékony akác Ft/q Vékony vegyes Ft/q Hasított bükk Ft/q Félig hasított bükk Ft/q DRÓTFONAT 1 m magas, 25 fm/tek Ft 1,2 m magas, 25 fm/tek Ft 1,5 m magas, 25 fm/tek Ft ACÉLIPARI TERMÉKEK NÁDSZÖVET TÖBB MÉRETBEN Betonoszlopok 2,4 m hosszban SZÉLEZETLEN AKÁC DESZKÁK 1 fm-tõl 3 fm-ig Hullámpala több méretben! AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 2,5 m; 3 m és 4 m hosszban. Kérésre kérgezve, felezve, bitumenezve

5 HÍRADÓ 5. oldal NÉMET SZÉNBRIKETT kötegelt: 25 kg/köteg Kályha, kandalló, kazáncsövek minden méretben. Samottlapok különbözõ méretben (méretre vágható). Koromtalanító adalék, csõtisztító kefe, samott liszt, alágyújtós. Ajánlataink Fûtse kályháját, kandallóját, kazánját FABRIKETTEL! 10 kg-os kiszerelés: 499 Ft keményfa összetételû, megszokott, kiváló minõség; favágás, szénhordás, salakolás helyett tisztaság; nagyobb fûtõérték (19.5 MJ/kg), kevés hamu; könnyû tárolás, 10 kg-os fóliázott csomagolás; száraz tüzelõanyag, annyit kap, amenynyit rendel. KÁLYHÁK, KANDALLÓK ÉRTÉKESÍTÉSE DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! METALIKA román kályha 5 kw Ft FILEX íves kandalló 5 kw Ft WAMSLER KAMINO íves kandalló 6 kw Ft Sakret csemperagasztó (fagyálló) 25 kg Ft/zsák Sakret flexibilis csemperagasztó 25 kg, AKCIÓ! Ft/zsák Sakret hõszigetelõlap ragasztó 25 kg, AKCIÓ! Ft/zsák Magyar cement 25 kg/zsák Ft/q Megnyitottuk kertészeti árudánkat: dísznövények, tuják, cserjék, örökzöldek, kerti kiegészítõk. Nagyobb mennyiségû vásárlás esetén az árut díjtalanul házhoz szállítjuk! Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat:

6 6. oldal TÖRTELI VITAMIN FORRÁS a törteli zöldségbolt Friss zöldségek, gyümölcsök, házi tészták, idény szerint vecsési savanyúság, kiemelt helyen a MAGYAR TERMÉKEK. A M I T E S Z Ü N K, A Z Z Á L E S Z Ü N K. Várom vevõimet: Vida Károly üzletvezetõ. Törtel, Dózsa György u. 13. (a Piaccal szemben, az udvarban). Csõcsere az ASZIMA CENTRUMA Szoláriumban! Biztonságos, a legegészségesebb, természetes barnulást eredményezõ európai uniós szabványoknak megfelelõ szoláriumcsövekkel várom kedves vendégeimet. Amiben más az EU 0,3-as csõ: Biztonságos barnulás. Veszélyeket nem hordoz. A szolárium pozitív hatása érvényesül (D-vitamin termelés, téli depresszió ellen erõsíti az immunrendszert, megakadályozza a csontritkulást, csökkenti a mell-, vastagbél-, prosztatarák kockázatát). Nem éget, nincs bõrpír. Fehérbõrûek is használhatják! A super bronz mélybarnító csövek hosszantartó, természetes tengerparti színt biztosítanak. Próbálja ki Ön is! Az árak változatlanok! Szeretettel várok mindenkit: Asztalosné Mariann Törtel, Dózsa Gy. u. 13. (a Piaccal szemben)

7 HÍRADÓ 7. oldal II. világháborús repülõgéproncsokat keresnek Törtel határában Tisztelt Szülõk! Ingyenes angol és német nyelvtanfolyamok indulnak a ceglédi Kossuth Mûvelõdési Központ és Könyvtár szervezésében! Nyelvi képzéseink heti három alkalommal (hétfõ, szerda, péntek), 15:00-17:30 óráig, 10 fõs csoportokban, 60 órás képzésben történnek, melyeken kizárólag csak hátrányos 1 helyzetû (igazolása kötelezõ) fiatalok vehetnek részt 26 éves korig. Regisztrációhoz 18 éves korig szükséges a szülõ jelenléte, illetve a hátrányos helyzetet igazoló dokumentum fénymásolata. Jelentkezés: a Törteli Polgármesteri Hivatalban Farkasné Marticsek Máriánál, vagy a Kossuth Mûvelõdési Központ és Könyvtár EUirodájában (2700 Cegléd, Kossuth tér 5./a), tel.: 53/ , 1 Hátrányos helyzetûeknek minõsülnek 26 éves korig azok, akik egyszülõs családban élnek, három, vagy többgyermekes családban élnek, fogyatékkal élõk (tartós betegség), munkanélküli fiatalok. Bálint Zsolt képzési koordinátor, Kossuth Mûvelõdési Központ és Könyvtár Az Országos Roncsmentõ Bizottság elnöke, Kocsis István szolnoki százados, történész és segítõi a Törtel határában lezuhant II. világháborús gépek maradványait keresik. Munkájukat katonai jegyzõkönyvek adatai alapján, megfelelõ mûszer segítségével végzik novemberében a front elérte Abony és Törtel térségét is. A hadviselõ felek a légierõket is bevetették, környékünkben több gépet kilõttek. A roncsokkal évtizedekig nem foglalkozott senki, darabjaik szétszóródva, eltemetõdve enyésztek. Elõfordult, hogy nagyobb darabokat a környékbeliek valamire hasznosítottak. A leírások alapján már találtak közelünkben lezuhant magyar katonai gépet, a pilóta földi maradványait a család hazaszállíttatta, méltó módon helyezhette örök nyugalomra. A keresés tovább folytatódik, mert a naplók szerint Abony határában egy csapatszállító gépet, Törtel mellett egy Messerschmitt-et is kellene találni. Országosan, a kb lezuhant gépbõl kb. 600-at találtak már meg a keresõknek és a környéken lakók tájékoztatásának köszönhetõen. Idõsek a látottak alapján, leszármazottaik a hallottak alapján tudnak segíteni a szakembereknek. KMÉ FONTOS TELEFONSZÁMOK! Orvosi ügyelet telefonszáma: (53) Mentõk vezetékesrõl ingyenesen: 104 Ceglédi állomás: (53)

8 8. oldal TÖRTELI Pedikûrt, manikûrt vállalok zselével és porcelánnal. kérésre házhoz megyek. Tel.: 06-30/ Lakodalmi sátor kölcsönzés, sütemény készítés! Kisebb rendezvénysátrak, Hûtõkocsik, Egységes, igényes teríték, 20 fõtõl 300 fõig. Színvonalas, modern sátor. Baráti, családi összejövetelekre, vagy céges rendezvényekre. Kérjük, foglaljon idõben! Ugyanitt sütemények, torták rendelhetõek, amelyeket a Hangulat Cukrászda készít házias ízekben és kivitelben. Telefon: 06-30/ Lakásfelújítás! Festés, Csempeburkolás, Parkettakészítés, csiszolás, Laminált padlózás, Külsõ hõszigetelés, színezés, Fürdõszobák felújítása vízszereléssel. Karai István a lakosság szolgálatában. Telefon: 06-30/ Figyelem! A Törteli Faluvédõ Egyesület p o l g á r õ r ö k e t k e r e s októberi kezdéssel. Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámon: 06-70/ Szikoráné Wilhelm Regina elnökhelyettesnél. Napkollektorok melegvíz elõállítása fûtés rásegítés medencefûtés, stb. Bármekkora szobafestést, mázolást, tapétázást vállalunk. Gyors és igényes munka korrekt áron. Telefon: 06-20/ GAZDAG ANDRÁS 06-20/ NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Napelemek villamos áram termelése hálózati és sziget üzemmód kemping megoldások, stb. Kerekes & Kerekes Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõk: Kerekes Géza 06-30/ Kerekes Nándor 06-70/

9 HÍRADÓ 9. oldal A júliusi nyári zárás után augusztus 1-jén újra nagy szeretettel fogadtuk a gyermekeket a megszépült, megújult óvodában, csoportszobákban. A POLI-FARBE által kiírt pályázaton kiváló minõségû, gyermekbarát festékeket nyertünk, amivel az óvoda valamenynyi helyiségét kifestettük. Köszönetet mondunk az ADRICS Kft. vezetõjének, aki felhívta figyelmünket erre a kitûnõ pályázati lehetõségre. A nyáron két csoportszoba új bútorokkal, PVC-padlóval szépült meg, amit szintén pályázati pénzbõl tudtunk megvásárolni. Nemcsak a csoportszobák szépültek és újultak meg, hanem óvodánk kis udvara is. Alapítványi pénzbõl új mûanyag mászókát vásároltunk. Az elmúlt évben nagy sikere volt a szülõk és a gyermekek körében egyaránt a MINI-OVINAK. Ebben az évben is nagy szeretettel várjuk a jelentkezõket, azokat a gyermekeket, akik a 2. évet betöltötték. Jelentkezni az óvodában személyesen, vagy a es telefonszámon, illetve bármelyik óvó néninél lehet október 1-ig. A TULIPÁN ÓVODA HÍREI LÓHOZ ÉRTÕ TANYA- GONDOZÓT BENTLAKÁSSAL KERESÜNK. TELEFON: 06-20/ A MINI-OVI indulásáról a jelentkezõk értesítést kapnak. Augusztus 9-én megtartottuk az új óvodások szüleinek az elsõ szülõi értekezletet. A leendõ új óvodások már a következõ naptól belátogathattak intézményünkbe szüleikkel, akik néhány nap után rövid idõre már itt is hagyták a gyermekeiket az óvodában. Ismerkedhettek az óvó nénikkel, dajka nénikkel, kis pajtásaikkal és az óvoda helyiségeivel, udvarával, gyakorolhatták az itteni szokásokat (képeinken). Nagy örömünkre szolgál, hogy sokan éltek ezzel a lehetõséggel. Az a tapasztalatunk, hogy azok a gyermekek, akikkel belátogatnak szüleik az óvodába, szeptembertõl sokkal könnyebben, zökkenõmentesebben kezdik csoportjukban az óvodai életet. Szeptember 1-jén nemcsak az új óvodásokat, hanem a régi gyermekeket is nagy szeretettel vártuk az óvodába. A es óvodai évre minden kedves szülõnek, gyermeknek és munkatársunknak jó egészséget és szép évet kívánunk! Bakos Imréné és Godó Jánosné óvodapedagógusok Vasalást vállalok, akár házhoz is megyek. Telefon: 06-30/ Egyedülálló, idõs hölgy eltartót keres. Részletek a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási napon. Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy irodámat megnyitottam. DR. KRISTON ISTVÁN ÜGYVÉD magánjog közigazgatási jog büntetõjog 2747 Törtel, Kõrösi u. 61. Ügyfélfogadás: hétfõ 16:00 19:00 Telefon: 06 (20) , 06 (30)

10 10. oldal TÖRTELI A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI október 2-án, szombaton, Törtelen VIII. SZÜRETI FESZTIVÁL 10 órakor Lovas kocsis SZÜRETI FELVONULÁS a községben. 11 órakor Zenés-táncos felvonulás a Dózsa Gy. út Ceglédi út saroktól a Szent István térig. A felvonulás után TÉRZENE A MALOMBAN. A Malomban egész napos program 9 órától Birkapörkölt fõzõ verseny. (A fõzõversenyre jelentkezni a mûvelõdési házban lehet október 1-ig, ahol a nevezési feltételeket ismertetjük.) Kóstolóval és vásárral egybekötött termény- és termékbemutató. 13 órától Jó ebédhez szól a nóta Fajka Pisti közremûködésével. Birkapörkölt fõzõ verseny zsûrizése kor Birkapörkölt fõzõ verseny eredményhirdetése. Zenés-táncos mûsor helyi és a környezõ települések csoportjaival. Felhívjuk az érdeklõdõk figyelmét, hogy a lovas kocsis szüreti felvonulás úgy történik, mint a tavalyi évben. A község területén megállás nélkül lovas kocsikkal vonulunk végig, majd a Dózsa Gy. út és Ceglédi út keresztezõdéstõl a Szent István térig és vissza a Malomhoz gyalogos zenés táncos-felvonulás lesz. A Törtel Mûvelõdéséért Egyesület szeretettel vár mindenkit a Dózsa György út sarokra, ahol fúvószenekar vezetésével látványos mûsorral, kóstolóval várjuk a vendégeket. Fõtámogatónk: Törtel Község Önkormányzatának Mûvelõdési, Egészségügyi és Sportbizottsága Szeretettel vár mindenkit a rendezõség: Törtel Mûvelõdéséért Egyesület A rendezvénnyel kapcsolatos információ: Koncz Margit ; Október 9-én, este 19 órai kezdettel, TÖRTELEN, a mûvelõdési házban SZÜRETI BÁL Zene: Nosztalgia Duó. Mûsor: vidám paródiák, zenés-táncos összeállítás helyi mûvészek elõadásában. Vacsora: pacalpörkölt, sós burgonya, uborkasaláta, frissensültek, vegyes köret, desszert. Belépõ: Ft + tombolatárgy, melyet köszönettel veszünk. Jegyek a mûvelõdési házban, elõvételben október 6-ig kaphatók. Szeretettel vár mindenkit a Rendezõség! Gyermekprogram október 2-án, a Szüreti Fesztivál keretén belül szeretettel várjuk a gyerekeket a következõ programokra: 10 órától lovas kocsis felvonulásra, egész nap a Malom udvarán: arcfestés, ugrálóvár, trambulin, csúszda. TÖBB ÉVTIZED UTÁN ISMÉT SZÍNHÁZI ELÕADÁS A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN! szeptember 24-én, 19 órai kezdettel, A PATKÓS IRMA SZÍNHÁZ BEMUTATJA A C. ZENÉS JÁTÉKOT, PRESSER GÁBOR MÛVE ALAPJÁN Rendezõ: Andó László Zenei rendezõ: Látó Richárd Hang- és fénytechnika: Juhász László, Bordás Ferenc, Pál Mihály SZEREPOSZTÁS: Rádiós: Kázmér Tamás Süni: Varga Judit, Bimbó Brigitta Herceg: Ignéczi András Kölyök: Dobó Eliza Detektív: Majláth Árpád Témüller: Andó László, Keskeny Béla Robinson: Kordai Krisztián Meglökõ: Vida Attila Lámpás: Mahalek Gábor Barrabás/Révész: Kránicz Richárd Üteg: Nagy Dávid Mamóka: Kurucz Nikolett Belépõjegy Ft-ért a Malom irodájában elõvételben, és az elõadás kezdése elõtt 1 órával kapható. SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

11 HÍRADÓ 11. oldal A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Tisztelettel köszöntjük Törtel lakosságát! Engedjék meg, hogy egy pár mondatban bemutatkozzon Önöknek a Törtel Mûvelõdéséért Egyesület július 22-én tartottuk alakuló ülésünket, amely 24 fõ alapító taggal megalakult. Telephelyünk a Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár Malom épületében van (2747 Törtel, Dózsa Gy. út ). Azzal a céllal jöttünk létre, hogy megpróbálunk Törtel kulturális életében aktívan részt venni és segíteni a mûvelõdési központ munkáját és Törtel közmûvelõdésének fejlõdését. Rövid idõn belül általunk szervezõdött a II. Anna bál szépe választás, amirõl már olvashattak a Törteli Híradóban, valamint a Falunapok keretén belül sikerült megszerveznünk a Malom épületében egy olyan körkiállítást, ami a törteli emberek munkáját mutatta be és a törteli emberek mûsorával kedveskedtünk az érdeklõdõknek. Reméljük, hogy az elkövetkezendõ években tudunk tenni azért, hogy a törteli emberek hasznosan tudják eltölteni értékeket megõrzõ kulturális rendezvényeken szabadidejüket. Szeretnénk a többi civil szervezettel szorosan együttmûködni (jelenleg már 9 civil szervezet tevékenykedik községünkben), és közösen gondolkodva dolgozni településünk fejlõdéséért. Alapító tagok: Antal Bettina, Argyelán Kitti, Ilyés Tamás, Józsa György, Kamocsai Réka, Kecskésné Leszinger Márta, Kocsis Vivien, Koncz Margit, Lengyel Lászlóné, Magyar Diána, Magyar Fanni, Magyarné Tóth Andrea, Molnár Istvánné, Molnár Tímea, Nagy Adrien, Perlaki Gabriella, Petrovics Emese, Rátóti Tibor, Tóbi Sándorné, Tóth László, Tóth Tamás, Tóth Tibor, Vincze Tibor, Zsitváné Nagy Tünde. Szívesen várunk és fogadunk mindenkit tagjaink közé, aki szeretne közénk tartozni, és tenni kíván valamit községünk kulturális értékeiért. Érdeklõdni az es telefonon lehet vagy a Malom irodájában. Szeretnénk a lakosságot értesíteni arról, hogy az idén a VIII. SZÜRETI FESZTIVÁL megrendezésére kerül sor, amit 7 éven keresztül a Törteli Uniós Nõk Egyesülete szervezett meg a lakosság megelégedésére. Az egyesület lemondott a rendezés jogáról, így a mi egyesületünk felvállalta a fesztivál szervezését. Szívesen várunk mindenkit az október 2-i fesztiválra és az október 9-i bálra. További részletek az elõzõ oldalon olvashatók, valamint a község területén, plakátokon és a község honlapján: Törtel Mûvelõdéséért Egyesület Egy kiállítás margójára Törtel, Malom án, délután 15 órakor került megrendezésre a Malom épületében a helyi amatõr alkotók kiállítása. A kiállítást és a hozzá kapcsolódó mûsort a Törtel Mûvelõdéséért Egyesület szervezte meg. Amikor ez az álom megszületett, nagyon erõsen hittünk abban, hogy sikerülni fog, és, hogy ezen a szép ünnepen egy nagyon tartalmas délutánt tölthetünk el együtt! Ezt az álmot azonban felülmúlta a törteli emberek szépre, jóra, kultúrára való vágya, mert az álmainkat megsokszorozta az, ami a szemünk elé tárult! Több mint 30 törteli amatõr alkotó munkáját csodálhatta meg a közönség. Az ünnepélyes megnyitó után rövid mûsor következett. Ezúton is köszönetet mondunk a szereplõknek: Antalné Petrovics Erika (ének), Búcsús Barbara (vers), Koncz Margit (ének, vers), Mile Lajosné Eszti néni (saját vers), Kocsis Vivien (vers). A megnyitó és a mûsor után a vendégek és a megjelent alkotók birtokba vehették az alkotásokkal teli épületet. Festmények, rajzok, kézimunkák, gobelinek, fényképek, csipkék, gyöngyök, szobrok, torták, szalma-alkotások között vezetett az út, amelyen felfedezhették a kiállítást. Ezúton köszönjük a kiállítóknak, hogy alkotásaikat rendelkezésünkre bocsátották. Megnyugvással tölti el a lelket, hogy ma, amikor olyan világot élünk, melyben felborult az értékrend, a valódi értékek elsikkadnak, akkor a mi kis falunkban egyszerû emberek olyan értékeket hoznak létre, ami mindenki számára követendõ például szolgál. Bízunk abban, hogy jövõre is számíthatunk rájuk, és abban is, hogy jövõre azok is kedvet kapnak a kiállításhoz, akár kiállítóként, akár nézõként, akik az idén idõ, vagy lelkesedés hiányában kimaradtak. Kiállítóink voltak: Õrsy Anett selyemfestés, Perlaki Anikó foltvarrások, Fajka Ambrúsné gobelin, Rátóti Józsefné gobelin, Mile Lajosné kézimunka, Hangya Andrásné horgolás, Urbán Józsefné hímzés, Izeli Ferenc makett, Tóth Lilla festmény, Perlaki Gabriella festmény, Reinitzné Kolozsy Ágnes festmény, szobor, Zeleiné Kiss Ágnes festmény, Urbánné Fajka Ibolya festmény, Csajbók Imréné gyöngyfûzés, Kádárné Svábenszki Erika horgolás, Mile Lajos kézimunka, fapapucs makett, Skola Istvánné grillázs torta, Kucsera Róbert fáraó torta, Kökény Károly Spongyabob torta, Búcsús Barbara üveg, doboz, lámpa, gyöngyfûzés, Kocsis Vivien fotó, Kocsis Ákos grafika. Petrovics Emese, Törtel Mûvelõdéséért Egyesület Amatõr lovaskocsi-hajtó verseny A augusztus 20-a rendezvénysorozatában ezúttal is helyet kapott immár hetedik alkalommal az Amatõr Lovaskocsi-hajtó Verseny, amely augusztus 21-én, szombaton került megrendezésre községünkben. Az égiek nem hagyták cserben a fogathajtás szerelmeseit és a szervezõket, hiszen kellemes idõjárást biztosítottak a fogathajtó pálya köré. Reggel 9 órakor kezdõdött a verseny a fogatok regisztrációjával, illetve a hivatalos pályabejárással. A versenyen 15 fogat vett részt, nem csak Törtelrõl, hanem a környezõ településekrõl is. A szakmai versenybírói feladatokat Molnárné Szóláth Erzsébet, a Nagykõrösi Lovas Klub elnöke, mint zsûrielnök, Molnár Dezsõ és Marticsek Mihály zsûritagok látták el. A pályabírói teendõket Folytatása a 12. oldalon.

12 12. oldal TÖRTELI SPORT * SPORT * SPORT Futball Törtelen Nálunk mára a legtöbbeket megmozgató sportág. Nemes szülõi feladattá lépett elõ oda járatni a fiúkat, de már lányok is rúgják a labdát. Anyukák és testvérek nézik a gyerkõcök edzését, beszélgetnek a pálya szélén, apukák érkeznek gyermekeikért, viszik haza a környékben lakó társakat is. Munka után és Amatõr lovaskocsi-hajtó verseny... Folytatás a 11. oldalról. közben megoldják az edzésre járás gondját is, nagy az összefogás az ügy érdekében. Az, hogy tömegesen a pályán találjuk a fiatalokat, néhány régóta megszállott focirajongónak köszönhetõ, aki valaha maga is játékos volt. Egyik-másiknak már a gyereke is felnõtt, de maradtak a pálya közelében, szerveznek, segítenek, drukkolnak és adják tovább a tapasztalatokat, a foci szeretetét. A tábor pedig egyre csak nõ. Törtel már azzal büszkélkedhet, hogy minden korosztályban van csapata, ami városokban sem mindig természetes jelenség. Aprók focija Kedd, délután 4 óra: A tornateremben a nagycsoportos óvodások elsõ edzése. Manócskák szaladnak a majdnem térdig érõ labda után. A végére boldogság, bánat, felszabadultság, sírás keveredik. Aztán vonalra sorakozás, majd Mihály Zoli bácsi lelkesítõ szavai után szaladnak Anyuhoz, Mamához, begyûjteni a dicséreteket. Pénteken találkozunk! 6 óra: U9-esek, vagyis: utánpótlás 8-9 évesek edzése következik. Nagyon reményteljes kis társaság, nyáron a kecskeméti sportiskolásokat, szeptember elején a pesti Mészöly Foci-suli csapatát gyõzték le, ezüstéremmel jöttek haza. Indulnak a bajnokságban, pedig a létszámuk éppen egy csapatnyi, cserejátékos már nincs! (Ebben az évfolyamban kevés gyermek született, szerencsére egy-két tetétleni és ceglédi fiú is idejár.) Szakszerû edzés, most Kriss Zoli bácsival. Szûcs Zoli bácsinak értekeznie kell valahol, egyébként õ a rendszeres edzõ. Ügyes srácok, a feladatokat szépen teljesítik, jöhet az igazi játék: 6-6 gyerek a két térfélen. Mindenki elégedett, a kis tehetségek jó helyen vannak. Tóth Tibor biztosította. A versenyt Antalné Petrovics Erika vezette le. A Törtel Mûvelõdéséért Egyesületnek köszönhetõen a fiatal korosztály is megtalálta a szórakozási lehetõséget, hiszen pónilovaglás, légvár, ingyenes arcfestés és kézmûves foglalkozás állt a gyermekek rendelkezésére. A pályaépítõk vezetõjük Tóth Tibor jól végezték munkájukat, remek pályát alakítottak ki a vásártéren, így a verseny lebonyolítása zökkenõmentes volt. Az ünnepélyes eredményhirdetés keretében minden fogathajtó sporttársnak emléktárggyal kedveskedett a rendezõség. A verseny helyezettjei: Egyes fogat: I. helyezett Rehor Ferenc Cegléd, II. helyezett Juhász Mihály Törtel, III. helyezett Tóth Pál Cegléd. Kettes fogat: I. helyezett Tóth Balázs Nagykõrös, II. helyezett Pál Norbert Cegléd, III. helyezett Rehor József Cegléd. Különdíj: Kalacsi Péter Tápiószõlõs; Legszebb munkafogat: Illés Ferenc Cegléd; Legszebb ló: Bujka Sándor Törtel. A rendezvény záróakkordjaként a versenyzõ fogatok felvonulással köszöntek el a közönségtõl, bízva a jövõ évi találkozásban. Szeretnénk megköszönni, hogy rendezvényünket támogatták: Törtel Község Önkormányzata, J & J Pékség, Tuti Vegyeskereskedés, München Sörözõ, Bicskei Ferenc, Borsos Vince, Kovács Kálmán, Tóth Tibor, Fehér László, Kádár József, Rátóti László, Monori Balázs, Törtel Mûvelõdéséért Egyesület. Köszönetet mondunk a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, Sebõk Jánosnak és munkatársainak, hogy a rendezvény elõtti és utáni munkálatokat elvégezték, valamint a rendõrségnek és a polgárõrség képviseletében Kemencés Sándornénak, hogy biztosították a helyszínt. Petrovics Emese Pillantás a részletekbe A gyereknek cipõ, lábszárvédõ, edzõruha, stb. kell: Kedves Szülõ!... Utaztatás: Kedves Szülõ, Kedves Edzõ, Kedves Vállalkozó!... Igazolások, okmányok, pályafenntartás, nevezési díjak: Kedves Egyesület!, Kedves Szponzorok!... Tornaterem, pénzügyi támogatás: Kedves Önkormányzat!... Tagdíjat nem kell fizetni, máshol ez havi 1-2 ezer Ft lehet. Hál Istennek, mez és labda van elég, nem egy labdával edzenek, mint sok más helyen. A pálya minõsége és felszereltsége kitûnõ, a lelkes edzõk kiváló munkát végeznek. Eredmény: Törtelnek futballkörökben már rangja és nagyon jó híre van.(!) Nagyobbak és legnagyobbak Szerda, délután 5 óra: U16-osok edzése szemerkélõ esõben, a nagypálya melletti területen. Tóth Imre, nagykõrösi edzõ második éve szelídíti ezt a korcsoportot. Azt mondja, egy éve még nyolcan kilencfelé voltak, a szót nem értették; mára már nem így van. A fiúk Folytatása a 13. oldalon.

13 HÍRADÓ 13. oldal Folytatás a 12. oldalról. összeszedetten teljesítik a feladatokat, a hangulat remek, edzésre rendszeresen járnak. Csak júliusban van szünet, egyébként heti két alkalommal edzenek, hétvégén pedig mérkõznek a Nagykátai Körzetben. Törtelen nincs sok gyermek, kevésbõl kell csapatot építeni. Most sok a fiatalabb a csoportban, hat tavalyi játékoshoz jöttek a 97-es születésûek, öszszesen tizenöten vannak. Szûkös a létszám, de hajtanak, küzdenek. Tavaly a középmezõnyben végeztek, gyõzögetnek is. Óriásit fejlõdtek emberileg és tudásban is mondja edzõjük. Az a jó, hogy a felnõtt korú csapat nagy célkitûzése (bekerülni a Megyei I. kategóriából az NB III-ba) húzóerõként hat a kisebbekre is. 6 óra: érkeznek a nagyok, köztük törteli arcokat keresek és hiányolok. Kezdõdik az edzés. Az esõ megerõsödött és beállt. Kifelé jövet a konténerház elõtt ismerõsökkel találkozom, bent folyik a beszélgetés... Minden jót, Törteli KSK! Káldiné Megyeri Éva SPORT * SPORT * SPORT Van, aki másképp ünnepelt augusztus 20-án Tiszakécskén, a Zöldgömb Sport Klub rendezésében futóverseny volt 1,5 km-es és 10 km-es távon. A 10 km-es táv népes mezõnyében Mihály Zoltán 3. helyezést ért el. Gratulálunk a szép eredményhez! Tóth Péter László

14 14. oldal TÖRTELI Nyaralás alatt még jobban figyeljünk Istenre! Az Úrangyala imádság alkalmával mondott beszédében XVI. Benedek pápa július 18-án felolvasott, Szent Lukács könyvébõl való evangéliumi részletre utalva arra figyelmeztette az összegyûlt híveket, hogy a munka fontos ugyan, de mindennél fontosabb, hogy Istenre figyeljünk, elmélyedjünk szeretetében. E nélkül ugyanis nincs igazi értéke cselekedeteinknek. A nyár a pihenés, a kikapcsolódás, a felöltõdés ideje is. Erre mindenkinek szüksége van. A nyári szabadság, a pihenés jó alkalom arra, hogy elmélyedjünk Isten szavában, és megértsük, mi az, ami igazán fontos az esztendõ bármely részében. Ezek a gondolatok jelentek meg a augusztus 2-8-ig tartó, Törteli Római Katolikus Hittanos Táborban, ahol 58 gyermek vett részt. Sajtos József plébános atya köszöntötte a résztvevõ gyermekeket, a segítõ pedagógusokat, felnõtteket és a tábor üzenetét, programját hirdette ki. Arra kért mindenkit, hogy ez az egy hét szeretetben, hitben, békében, az Úr Jézus õszinte szeretetével a lelkünkben, legyen kikapcsolódás, pihenés feltöltõdés az elkövetkezendõ nagymunkák (tanév) elõtt. A hét minden napját a kereszténység egy-egy meghatározó ünnepének megbeszélésével kezdtük. József atya csodálatos történetekkel ismertette meg a gyermekeket, melyeket szebbnél szebb képek segítségével mutatott. Egy-egy gyönyörû verssel és énekkel színesítette elõadását. Karácsony, Húsvét, Pünkösd, Nagyboldogasszony, e nevezetes ünnepeinket sokan megünnepeljük, de feledésbe merült, hogy mit is jelentenek. A felnõttek számára is érdemes és érdekes foglalkozásokat, elõadásokat kellene hiánypótlásként tartani. Az elõadások után énektanulás következett, majd megtízóraiztak a gyermekek. A napi program kézmûves foglalkozásokkal folytatódott, ahol mindenki kipróbálhatta leleményességét és kézügyességét. A kézmûves foglalkozások mindennap kapcsolódtak az elõadások témájához. Szalmadísz, tésztaangyalka, terménykép, Jézus-mozaik, golyókapkodó, gyapjú bárányka, Szentlélek-galamb, papír és nemez tulipán, embossing, mézeskalács készítés, gipszfestés, tojásdíszítés, lemezdomborítás, szövés. Ebéd után népi, hagyományõrzõ játékokkal ismerkedhettek meg a gyermekek. A karácsonyi ünnepkörhöz tartozó betlehemezést ismerhették meg, a Pünkösdi királyné és királyválasztás versengését, valamint a tojáskeresés is nagy élményt jelentett számukra. Sikerült vásárolnunk az egyház számára ping-pong asztalt, asztalokat, padokat, focilabdát, ezek a dolgok is színesítették a táborban eltöltött perceket. A kirándulás mindig a legnagyobb esemény a gyermekek számára. Az idén a Visegrádi várban jártunk. Két busszal 94 személy tudott részt venni ezen a csodálatos kikapcsolódáson. Pénteken pedig erdei kiránduláson vettünk részt, a vadászházban, ahol csapatokat alkotva versenyezhettek egymással, ügyesség és szellemi felkészülés terén. Ezután a bográcsban fõtt finom ebéd után számháborúra került sor, amit nagyon élveztek a gyermekek. Szombaton közös programot szerveztünk a szülõkkel, ahol nyársaltunk, kenyérlángost sütöttünk, íjászkodtunk, beszélgettünk, jókat kacagtunk. Vasárnap közös szentmisével zárult a tábor, ahol a héten megtanult énekekkel adtunk hálát a Jó Istennek ezekért a szép együtt töltött napokért. Ahol mindenki erõt gyûjthetett, kikapcsolódhatott és megerõsödhetett hitében, az Isten iránti szeretetében. Szeretnénk megköszönni: Fajka Jánosnak azt, hogy egész hétre biztosította a gyermekek számára a kenyeret. Orosz Katalinnak a péksüteményt. Borbély Istvánnak, hogy kedvezményesen rendelkezésünkre bocsátotta a két buszt. Kecskés Ferenc és Mészáros János buszsofõröknek, hogy a kirándulás során vigyáztak ránk a hosszú úton. Rátóti Lászlónak a finom ebédet. A törteli Rákóczi Vadásztársaságnak, hogy a vadászház udvarán fõzhettünk, játszhattunk. A táborban segítõ felnõtteknek is nagy köszönet, hisz a munka nagy részét és a tábor sikerességét õk biztosították, többen már évek óta is: Ábrahám Istvánné, Fuchs Tibor, Godó János, Godó Jánosné, Halasi Pálné, Halasi Veronika, Koncsik Pálné, Kamocsai Réka, Kocsisné Schönléber Szilvia, Miklós Orsolya, Palástiné Dömötör Zsuzsanna, Pásztor Gézáné, Perlaki Anikó, Perlaki Gabriella, Perlakiné Somodi Gabriella, Sándor Karina, Szendreiné Papp Erika,Tóth Anna, Tóth Péter, Tóth Péter László, Tóth Péter Lászlóné, Vincze Imréné, Vincze Viktória, Vörös Bernadett, Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, aki bármilyen módon segítette a tábor sikeres mûködését. * Elkezdõdik az új tanév, Istenünk. Ilyenkor tele vagyunk izgalommal, várakozással, diákként, pedagógusként, szülõként, nagyszülõként egyaránt. Adj a gyermekeknek és felnõtteknek bölcsességet és kitartást a feladatokban. Adj erõt, reményt a mindennapokhoz! Köszönjük a hitet, ajándékaidat! Segíts minket, hogy mind a tudományban, mind lelkiekben egyre közelebb kerüljünk hozzád az elkövetkezõ tanév során is! Kérünk, adj szívünkbe szeretetet, hogy így tudjunk közeledni azokhoz, akikkel találkozunk! És végül áldj meg mindannyiunkat egy kis humorral, hogy a nehézségek és feladatok mellett öröm is legyen a lelkünkben! Köszönjük, hogy idõt adsz nekünk, és bízol bennünk! Maradj velünk, Urunk! Ámen. Törteli egyházi képviselõ-testület nevében:godó Jánosné óvodapedagógus

15 HÍRADÓ Református Hittantábor Gyülekezetünk június között rendezte meg idén is nagy sikerrel nyári táborát. Közel 25 gyermek jött el naprólnapra és vett részt a bibliai tanításon, a hozzá kapcsolódó kézmûves foglalkozáson és különféle vetélkedõkön. Egyik nap még a szolnoki vadasparkba is eljutottunk, aminek szomszédságában egy hatalmas játszótér áll a gyermekek különös örömére. Délelõttönként a szeretet kifejezésének módjairól beszélgettünk a gyermekekkel. Sokan nem is gondolunk rá, de ha nem kellõ figyelemmel közöljük szeretetünket, akkor elõfordulhat, hogy társunk, rokonunk vagy éppen barátunk nem szerez kellõ tudomást róla, hogy milyen fontos is számunkra. Egyszerûen elbeszélünk egymás mellett. (Vagy lehet, hogy nem beszélünk eleget egymással?) Így került szóba, hogy mi mindent fejez ki egy tekintetváltás, milyen hangsúlyos lehet egy együttérzõ ölelés. A minõségi idõ azt jelenti, hogy szeretetemet közölhetem a másikkal úgy is, ha idõt szánok rá. Félreteszem aktuális dolgaimat, vagy éppen a számítógépes játékomat, csak azért, hogy vele legyek. Sok barátság megy tönkre, mert nem szánunk egymásra idõt. És beszéltünk arról is, hogy az igazi barátok felelõsek egymásért. Nem csupán lehetõségünk van rá, hanem egyenesen kötelesek vagyunk szólni, beleavatkozni a másik életébe, ha látjuk, hogy szerettünk rossz döntést hoz, vagy bajba keveri magát. A szeretet kifejezésének megannyi módja létezik. Ezeket az utakat Isten is használja közösen gondoltuk végig, miként is tapasztalhatjuk meg ezt. Így aztán a programok és a gyermekbarát étkeztetés mellett lelki útravalót is kaptak a fiatalok. Támogatást a tábor megvalósításához több helyrõl is kaptunk községünk közintézményeitõl, vállalkozóktól és magánszemélyektõl, amit ezúton is hálásan köszönünk. A gyermekektõl így váltunk el: Találkozunk jövõre! Volt egyszer egy kisvasút... M e g h í v ó A Törteli Falumúzeum Baráti Köre szeretettel meghívja az érdeklõdõket október 15-én (pénteken) 16 órakor, a mûvelõdési ház Malom épületében tartandó megemlékezésre. Az összejövetelen a község életében fontos szerepet betöltõ, Cegléd-Törtel-Kõröstetétlen-Jászkarajenõ-Tiszajenõ között közlekedõ gazdasági kisvasútra emlékezünk. Várunk mindenkit, aki nosztalgiát érez, a kisvonattal kapcsolatos emlékeit szívesen idézné fel. Várjuk a vonalon szolgálatot teljesítõ vasutasokat, a hajdan volt diákokat, a munkába járók sokaságát, a piacozókat! Szívesen látjuk a környezõ települések érdeklõdõ lakosait is. A kisvasút történetérõl bevezetõ elõadást tart dr. Bálint Béla, személyes élményeiket elevenítik fel Kocsis Ferenc és Gór György mozdonyvezetõk, és mindenki, aki meg kívánja osztani emlékeit, élményeit a résztvevõkkel. Szívesen fogadnánk (akár kölcsön is) fényképeiket és egyéb tárgyi emlékeiket. Pásztor József a Törteli Falumúzeum Baráti Köre Egyesület elnöke 15. oldal Száz év után... Község és orvos Jegyzõkönyv Felvétetett Törtelen évi február hó 22-én, a képviselõtestület rendkívüli közgyûlésén. Jelen vannak: Tarcsányi Ábrahám bíró elnöklete mellett Beõthy Béla, Füle László, id. Határ József, ifj. Határ József, Jalsoviczky Ilona, Kasznár V. János, Kocsis Mihály, Mogyorósi László, Rátóti János, Rósenfeld Károly, Tóth Sándor, Szegedi Péter, Schlesinger Samu, Szirmay Buday Mária, Tóth Mihály, Sz. Tóth Pál, T. Zombory Béla képviselõk és ifj. Aranyi Sándor jzõ. 1., Bíró a szép számmal megjelent képviselõ urakat örömmel üdvözölvén, a gyûlést megnyitottnak jelenti ki, és a felveendõ jegyzõkönyv hitelesítésére Beõthy Béla képviselõ és V. Kasznár János tanácsnok urakat kéri fel, ezek után felhívja a jegyzõt a kitûzött tárgy elõadására. Jegyzõ a Tek. Megye 72/Kgy892 sz. végzését a n. kõrösváros Polgármesterének 1292/893 sz. átíratát felolvasván a képviselõtestület kívánalmához képest a már általánosságban ismert szerzõdésbõl a községet leginkább érdeklõ pontokat szintén felolvassa, mely tárgyhoz Beõthy Béla, Rósenfeld Károly, Schlesinger Samu képviselõk hozzászólása után egyhangúlag Határoztatott: N. kõrösváros és Dr. Maybaum Sándor törtelközségi orvos között a Kõröshöz tartozó Tetétlen, Besnyõ és Nyilas puszták közegészségügyi ellátása tárgyában N. kõrösön évi október hó 20-án kötött szerzõdéshez hozzájárul, illetve az abban orvos által elvállalt kötelességek végzését orvosnak az alábbi kikötések mellett megengedi. a.) A községi orvos a községbõl 24 óránál tovább egyfolytában távol nem lehet, vagyis 24 órai távollét után legalább egy napot a községben tölteni tartozik. b.) Halottak sem halottkémlés, sem eltemetés végett a községbe be nem hozhatók. c.) Fenntartja a község magának azon jogot miként ez a szerzõdés utolsó pontjában is foglaltatik hogy a szerzõdést bármikor félévi felmondással felmondhassa, megszüntethesse! Több tárgy kitûzve nem lévén, Elnök a gyûlést bezárja. kmft. Jegyzette: ifj. Aranyi Sándor jzõ Tarcsányi Ábrahám bíró Beõthy Béla képviselõ V. Kasznár János tanácsnok Megjegyzés. Talán kevés szóval és betûvel is körbe lehet bástyázni a község érdekeit. Dr. Bálint Béla Köszönetet mondunk mindazoknak, akik özv. MOLNÁR ISTVÁNNÉ temetésén megjelentek, sírjára koszorút és virágot helyeztek. Külön köszönetünket fejezzük ki dr. Kecskés fõorvos úrnak és a Kerekes és Kerekes Kft.-nek, lelkiismeretes munkájukért. Molnár család Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik MIHÁLY ISTVÁN temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban bármilyen módon osztoztak. Külön köszönetet mondunk dr. Mihály Erzsébetnek segítõkész munkájáért és a Fehér Õszirózsa Kegyeleti Szolgálat munkatársainak. A gyászoló család Hálás szívvel megköszönjük mindazoknak, akik szeretett édesanyánk, özv. KOVÁCS KÁROLYNÉ szül.: Tóth Etelka temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban részvéttel osztoztak. A gyászoló család

16 16. oldal TÖRTELI Szép nap A Millenniumi Park szoborcsoportjának újabb darabja készült el. Árpád vezér, Mátyás király és a Fénykereszt után Attila nagy király emlékére is áll már, a majdan kialakuló szív formában, Blaskó Sándor mûve. Az átadás szeptember 4-én, egy hagyományõrzõ nap rendezvénysorozatát zárta. Elsõként Szekeres Erzsébet iparmûvésznõ szõnyegkiállítása nyílt meg a Malom-épületben. Érdekessége, hogy a mézes-bábos mesterség formakincseit menti át textilre az alkotó. Ezekben a hetekben még itt látható a válogatás. Érdemes megtekinteni, hogy kis idõre megszûnjön körülöttünk az egyformaság, kilépjünk a tömegcikkek világából és az egyéni teremtõ szabadság levegõjét lélegezhessük be. A második helyszínt, a katolikus templomot, Dévay Nagy Kamilla éneke és a szép számú hallgatóság töltötte meg. A mûvésznõ közvetlensége már ismerõs Törtelen, ahogyan Kiszely István professzor úré is. A Millenniumi Parkban tartott szoborátadón tõle hallottuk a megemlékezést Attila királyról. Több Törtelre szóló meghívást fogadott már el a nagyvilágban elismert tudós. Idézte is azt a mondást: Ha elõször érkezel: vendég vagy, másodszor: barát, harmadszor: már egy, a közülük való. Köszönjük megtisztelõ szavait! Blaskó Sándor ismertetõje, majd a leleplezés következett, aztán a felhõ takarta nap is kisütött és keleten föltûnt egy szivárvány. Mondják, semmi sem véletlen... Az emlékmû egyszerû és méltóságteljes; fenséges jelképi világba emeli Attilát. A kialakulóban lévõ park évrõl évre ismertebb, egymásnak adják az érdeklõdõk a hírt róla. Mind többen, egyre távolabbról is érkeznek és idõznek el nálunk. Beszélgetések alkalmával elismerõ szavakkal illetik községünket a páratlan sajátosságért, melynek anyagi támogatói kizárólag magánszemélyek és egy jó szándékú csoport. Fogadja a község olyan szeretettel, amilyennel létrehozták azok, akik bármilyen módon közremûködõi voltak a megvalósításnak! KMÉ Törtel, esõ után Törteli Híradó A Törteli Önkormányzat tájékoztatója Megjelenik havonta 1600 példányban A kiadvány ingyenes Szerkesztõség címe: Törtel, Szent István tér 1. Fõszerkesztõ: Káldiné Megyeri Éva Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán Nyomdai munka: CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) , (53) Terjeszti a Magyar Posta

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám 2010. december XVI. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Ünnepi köszöntõ Wass Albert: Magyar karácsony az égben Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti

Részletesebben

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám 2011. február XVII. évfolyam 2. szám www.tortel.hu M e g h í v ó Törtel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a lakosságot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartandó ünnepségre! MÁRCIUS

Részletesebben

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban 2009. február XV. évfolyam 2. szám www.tortel.hu Törteli események a szabadságharcban 1849. január 24-én Perczel Mór honvédtábornok Törtelen hált hadával, másnap, január 25-én innen indultak Cegléd felé.

Részletesebben

Anyák napi köszöntõ. Gyermeknapi meghívó. Szép fitness-siker! (Beszámolónk a 13. oldalon.)

Anyák napi köszöntõ. Gyermeknapi meghívó. Szép fitness-siker! (Beszámolónk a 13. oldalon.) 2013. április XIX. évfolyam 4. szám www.tortel.hu Anyák napi köszöntõ Úgy gondolom, a legszebb mondat magyarul: Édesanyám, szeretlek! Azért, mert életet adtál, azért, mert felneveltél és gondoskodtál rólam.

Részletesebben

A polgármester jelenti

A polgármester jelenti 2013. március XIX. évfolyam 3. szám www.tortel.hu A polgármester jelenti Székely lobogó kitûzése Törtelen! A székely lobogó kitûzése az összetartozást jelképezi, a kiállást minden magyarért és minden magyar

Részletesebben

P R O G R A M: Himnusz Dalcsokor a Szent István Király Általános Iskola énekkarának elõadásában Ünnepi beszédet mond: Vágó Sándor gimnáziumi

P R O G R A M: Himnusz Dalcsokor a Szent István Király Általános Iskola énekkarának elõadásában Ünnepi beszédet mond: Vágó Sándor gimnáziumi 2009. október XV. évfolyam 10. szám www.tortel.hu M E G H Í V Ó Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére rendezendõ ünnepségre T ö r t e l K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t

Részletesebben

Képes beszámoló. Ismét eboltás 2. oldal. Iskolai hírek 7-10. oldal. A Víz Világnapja 13-14. oldal. Törtel sportolói 14-15. oldal TÁJÉKOZTATÁS

Képes beszámoló. Ismét eboltás 2. oldal. Iskolai hírek 7-10. oldal. A Víz Világnapja 13-14. oldal. Törtel sportolói 14-15. oldal TÁJÉKOZTATÁS 2010. március XVI. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Képes beszámoló az 1848-49-es forradalmunk és szabadságharcunk 162. évfordulóján tartott községi ünnepségrõl A fotókat Pásztor József készítette. (További

Részletesebben

Helye: Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. Ideje: 2009. május 10. (vasárnap) P r o g r a m o k:

Helye: Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. Ideje: 2009. május 10. (vasárnap) P r o g r a m o k: 2009. április XV. évfolyam 4. szám www.tortel.hu Tisztelettel meghívjuk a község lakosságát, volt diákjainkat a törteli Szent István Király Általános Iskola építésének 80. évfordulója alkalmából rendezett

Részletesebben

KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE, 2013. OKTÓBER 22-én. ÜNNEPI PROGRAM: 16.00 órakor a törteli 56-osok emléktáblájának megkoszorúzása

KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE, 2013. OKTÓBER 22-én. ÜNNEPI PROGRAM: 16.00 órakor a törteli 56-osok emléktáblájának megkoszorúzása 2013. október XIX. évfolyam 10. szám www.tortel.hu M E G H Í V Ó S Z E R E T E T T E L H Í V M I N D E N K I T TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE, 2013. OKTÓBER 22-én. ÜNNEPI PROGRAM: 16.00 órakor

Részletesebben

NEMZETI ÜNNEP. A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület havi beszámolója

NEMZETI ÜNNEP. A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület havi beszámolója 2014. március XX. évfolyam 3. szám www.tortel.hu NEMZETI ÜNNEP A MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉPÜLETÉBEN Színvonalas mûsorral szerepeltek az óvodások és az általános iskola diákjai. Verses-zenés mûsorával Dévai Nagy

Részletesebben

szák ezt a szavazási módot. Szavazni reggel 6 órától este 19 óráig

szák ezt a szavazási módot. Szavazni reggel 6 órától este 19 óráig 2008. február-március XIV. évfolyam 2. szám www.tortel.hu Tájékoztató a 2008. március 9-i ügydöntõ népszavazásról Tisztelt Választópolgárok! 2008. március 9-én ügydöntõ népszavazásra kerül sor, melynek

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai BÉKÉS KARÁCSONYT MINDENKINEK

HÍRADÓ. Albertirsai BÉKÉS KARÁCSONYT MINDENKINEK XXII. évfolyam, 12. szám ADVENTRE KÉSZÜLŐDVE 17. oldal 2010. december Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám.

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám. JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 3. szám Ára: 100, Ft I. Családi Nap Megjelent: 2008. október A Községi Önkormányzat 2008. szeptember 27-én megrendezte az I.

Részletesebben

M e g h í v ó. Óvodai események Beszámolónk a 6-7. oldalon.

M e g h í v ó. Óvodai események Beszámolónk a 6-7. oldalon. 2010. február XVI. évfolyam 2. szám www.tortel.hu M e g h í v ó Törtel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 162. évfordulójának tiszteletére

Részletesebben

217. szám. TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, hogy dr. Czira Szabolcs. XVIII. évfolyam. 2011. május 10. országgyűlési képviselő

217. szám. TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, hogy dr. Czira Szabolcs. XVIII. évfolyam. 2011. május 10. országgyűlési képviselő XVIII. évfolyam 2011. május 10. 217. szám A rendezvény támogatói: Nemzeti Erőforrrás Minisztérium, Földi László országgyűlési képviselő, polgármester, Kis Miklós polgármester, Cegléd Város Önkormányzata,

Részletesebben

A polgármester jelenti

A polgármester jelenti 2013. augusztus XIX. évfolyam 8. szám www.tortel.hu Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga Ki voltál valaha országunk istápja? Hol vagy István király? Téged magyar

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

I g a z g a t á s i s z ü n e t

I g a z g a t á s i s z ü n e t 2 2012. augusztus A közigazgatás átalakítása érdekében az elmúlt hetekben a Polgármesteri Hivatal dolgozói a Pest Megyei Kormányhivatal részére több adatszolgáltatásnak tettek eleget. Többek között az

Részletesebben

KISBÍRÓ. LOVAS PROGRAMOK 6. o. Seregélyesi MEGHÍVÓ AZ ÓVODA BÁLRA

KISBÍRÓ. LOVAS PROGRAMOK 6. o. Seregélyesi MEGHÍVÓ AZ ÓVODA BÁLRA Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXI. évfolyam, 4. szám 2011. október SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK 13. o. SZŐLŐHEGYI NAPOK 8. o. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL 2. o. LOVAS PROGRAMOK

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek.

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek. XXII. évfolyam 3. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. JÚLIUS Kartal Nagyközség Önkormányzatának 101/2011. (lx.15.) számú rendelete alapján a sportcsarnok 2012. május 26-tól Kovács László nevét viseli

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2011. november 18. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ceglédberceliek! A mai napon ismét emlékezni gyűltünk

Részletesebben

Hangversenykórus lett a Gaudium Carminis

Hangversenykórus lett a Gaudium Carminis isaszeg önkormányzati tájékoztató VIII. évfolyam, 10. szám 2009. október Hangversenykórus lett a Gaudium Carminis Az isaszegi Gaudium Carminis fesztiváldíjas nôi kamarakórus közel két évtizede mûködik.

Részletesebben

Jó buli volt! 2009. CSEMÕ VÁLASZTOTT CSEMÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2010-2014. 2010. július 2. iskola udvar

Jó buli volt! 2009. CSEMÕ VÁLASZTOTT CSEMÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2010-2014. 2010. július 2. iskola udvar XX. évfolyam 10. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2010. október CSEMÕ VÁLASZTOTT CSEMÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2010-2014. Tem emplom tér Jó buli volt! Gáspár János Turcsán

Részletesebben

MEZŐFALVA. Meghívó. Az én falum JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT. Ünnepi megemlékezés Mezőfalván az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére

MEZŐFALVA. Meghívó. Az én falum JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT. Ünnepi megemlékezés Mezőfalván az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2013. október Meghívó Tartalom A közösségi szolgálatról 2. oldal Gyalogjárdák Csatorna II. Petőfi Sándor Általános Iskola hírei Tündérkert óvoda hírei

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben