Az önkormányzati miniszter. rendelete. az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzati miniszter. rendelete. az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról"

Átírás

1 Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény 35. -ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás valamint az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. a) és d) pontjai és az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. d) pontja alapján, az oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el. 1. Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervét jelen rendelet mellékleteként adom ki. 2. E rendelet hatálya a megyei önkormányzati hivatalokra, a Fővárosi Közgyűlés hivatalára, a polgármesteri hivatalokra, a körjegyzőségekre, valamint a társult képviselő-testületek közös hivatalaira terjed ki. 3. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. 4. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. Varga Zoltán

2 2 Melléklet a /2009. ( ) ÖM rendelethez Egységes irattári terv Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez, feladat- és hatásköréhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. Az irattári terv általános és különös részre oszlik. Az ügy típusát, ágazati hovatartozását, az irat selejtezhetőség szerinti minősítését és a levéltári átadás időpontját az irattári tervben rögzített irattári jel mutatja, amely egyúttal meghatározza az irat irattári helyét is. Az irattári jel összetevői: - tételszám: négyjegyű kód, amely meghatározza az ügy típusát, az önkormányzati hivatal szervezetéhez és feladatköréhez igazodó rendszerezésben; első karaktere az ágazati betűjel, amelyet a tétel ágazaton belüli háromjegyű sorszáma követ; - selejtezési idő: szám, amely meghatározza a kiselejtezendő irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, vagy NS jel, amely meghatározza a nem selejtezendő tételeket. - Lt.: a levéltári átadás határideje években, a tényleges átadás időpontjáról az önkormányzati hivatal és az illetékes levéltár esetenként állapodik meg (illetve HN jel, amely ügyviteli érdekből határidő nélkül az önkormányzat irattárában maradó iratok jelzésére szolgál). A lejárat után kiegészítéssel ellátott tételeknél a selejtezés, illetve a levéltári átadás ideje a tételbe tartozó ügyiratok érvényességének lejártakor kezdődik.

3 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ TÉTEL SZÁMKERETE ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE U ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK U101- U.1. Képviselő-testület iratai U201- U.2. Kisebbségi önkormányzat iratai Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közhasznú társaságainak, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) ügyei U301- U.3. Szervezet, működés U401- U.4. Ügyvitel U501- U.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek U601- U.6. Pénz- és vagyonkezelés KÜLÖNÖS RÉSZ TÉTEL SZÁMKERETE ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE A PÉNZÜGYEK A101- A.1. Adóigazgatási ügyek A201- A.2. Egyéb pénzügyek B101- B EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS C101- C SZOCIÁLIS IGAZGATÁS E KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, KOMMUNÁLIS IGAZ- GATÁS E101- E.1. Környezet- és természetvédelem E201- E.2. Építésügyek, településrendezés E301- E.3. Kommunális ügyek F101- F KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS G101- G VÍZÜGYI IGAZGATÁS H ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS H101- H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek H201- H.2. Okmányirodák feladatkörébe utalt ügyek, a polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartása H301- H.3. Választásokkal kapcsolatos ügyek H401- H.4. Rendőrségi ügyek H501- H.5. Tűzoltósággal kapcsolatos ügyek H601- H.6. Menedékjogi ügyek H701- H.7. Igazságügyi igazgatás H801- H.8 Egyéb igazgatási ügyek I101- I LAKÁSÜGYEK J101- J GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS K101- K IPARI IGAZGATÁS L101- L KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA M101- M FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS N101- N MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM P101- P KÖZOKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS R101- R SPORTÜGYEK X HONVÉDELMI, POLGÁRI VÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVE- RES BIZTONSÁGI ŐRSÉG X101- X.1. Honvédelmi igazgatás X201- X.2. Polgári védelmi, katasztrófavédelmi igazgatás X301- X.3. Fegyveres biztonsági őrség

4 4 ÁLTALÁNOS RÉSZ U) ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK U.1. Képviselő-testület iratai U101 Polgármesteri, főpolgármesteri, alpolgármesteri tisztség átadásátvételével, egyéb feladat- és hatáskör átadás-átvételével kapcsolatos iratok U102 Képviselő-testületi jegyzőkönyv és mellékletei (előterjesztések, sürgősségi indítványok, tájékoztatók, közmeghallgatás, interpellációk, egyéb döntés-előkészítő iratok, stb.) U103 Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok, falugyűlések, körzeti tanácskozások, lakossági fórum jegyzőkönyvei és mellékletei U104 Képviselő-testületi, képviselő-testületi bizottsági, részönkormányzati ülésekről készült hang- és képanyag U105 Önkormányzati biztos kirendelése, iratai U106 Tanácsnoki iratok U107 Okmánytár (címer és zászlórajz, díszpolgári cím, helyi kitüntetés adományozása stb.) U108 Önkormányzati érdek-képviseleti tagsági ügyek U109 Önkormányzati rendeletek, határozatok, szabályzatok, együttműködési szerződések/megállapodások eredeti példánya U110 Képviselőtestületi zárt ülések jegyzőkönyvei és mellékletei, zárt ülésekről készült hanganyagok.

5 5 U.2. Kisebbségi önkormányzat iratai U201 Együttműködési megállapodások U202 Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv kisebbségi önkormányzati véleményezése U203 Kisebbségi gazdálkodó szervezetek, intézmények alapítása, átszervezése, megszűnése U204 Kisebbségi oktatást is folytató iskolákban az érettségi vizsga előkészítésének, 2 - megszervezésének, lebonyolításának figyelemmel kísérésével kapcsolatos iratok U205 Kisebbségi óvodai, iskolai döntések véleményezése, szakmai ellenőrzése U206 Kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzati bizottságok üléseinek jegyzőkönyvei, mellékletei, előterjesztések, egyéb döntéselőkészítő iratok U207 Kisebbségi önkormányzatok társulási szerződései U208 Kisebbségi önkormányzat költségvetési és vagyonkezelési ügyei U209 Közoktatási megállapodás kisebbségi oktatásról U210 Kisebbségi önkormányzat ellenőrzése U211 Nemzetközi kapcsolattartás iratai U212 Kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzati bizottságok üléseinek hang- és képanyaga U213 Kisebbségi önkormányzati zárt ülések jegyzőkönyvei és mellékletei, zárt ülésekről készült hanganyagok, jegyzőkönyvek U214 Kisebbségi önkormányzat szabályzatai

6 6 Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közhasznú társaságainak, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) ügyei U.3. Szervezet, működés U301 Belső ellenőrzési jelentések 10 - U302 Biztonsági és egészségvédelmi intézkedések 2 - U303 Érdekegyeztetés a szakszervezetekkel, érdekvédelmi és érdek-képviseleti szervezetekkel, érdek-képviseleti fórumok alapítása, működtetése U304 Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyvek 1 U305 Hírlap-, folyóirat- és könyvrendelés 2 - U306 Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok alapítása, alapító okiratok, tevékenység változása, megszüntetése, irányítással és működéssel kapcsolatos elvi ügyek, szervezeti és működési szabályzat, fejlesztési tervek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, minőségirányítási program U307 Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok irányításával és működésével kapcsolatos felügyeleti, ellenőrzési, operatív ügyek U308 Iratkezelési szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos ügyek NS HN U309 Kártérítések 10 - U310 Kollektív szerződés U311 Közalkalmazotti Tanács ügyei U312 Közérdekű kérelmek, panaszok, javaslatok, bejelentések 2 - U313 Külföldi kapcsolatok bonyolítása 10 - U314 Külföldi kapcsolatokra vonatkozó két- és többoldalú megállapodások, éves értékelések U315 Külföldi kiküldetés, tapasztalatcsere, úti jelentések 10 - U316 Külső szervek, ÁSZ, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének ellenőrzése, átvilágítás, fenntartói, szakfelügyeleti vizsgá- latok, törvényességi észrevételek, ügyészi intézkedések U317 Munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása 7 U318 Munkáltatói juttatások elvi ügyei U319 Munkavédelmi ügyek (munkahelyek kialakítása, rovar-rágcsálóirtás, dohányzóhelyek 10 - kijelölése, stb.) U320 Jogi ügyek, (peres és nem peres ügyek, jogi képviseleti tevékenység) 1 U321 Sajtóügyek, településmarketing, reprezentációs, PR tevékenység 2 - U322 Statisztika (éves) U323 Statisztika (időszaki) U324 Társulási, kistérségi megállapodások, Társulási Tanács üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei, határozatai U325 Kapcsolattartás civil, egyházi és ifjúsági szervezetekkel U326 Népszámlálás, egyéb összeírások lebonyolításával kapcsolatos ügyek U327 Önkormányzatok együttműködésére vonatkozó iratok U328 Európai Uniós csatlakozás jogharmonizáció iratai U329 Közigazgatási reform előkészítésére vonatkozó iratok U330 Alapítványokkal, nonprofit szervezetekkel kapcsolatos ügyek U331 Önkormányzati feladatokat érintő stratégia, koncepció, program, terv U332 Kistérségek területének, településeinek összehangolt fejlesztésével kap-

7 7 csolatos ügyek U333 Kistérségi közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése és szervezése U334 Kistérségek által fenntartott intézmények ügyei U335 Kistérségek egyéb operatív ügyei, kistérségi fejlesztési tanács ügyei U336 Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) elnyert pályázatok U337 Jegyzői hatáskörbe tartozó szabályzatok U338 Képviselő-testületi, képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok rendeleteinek, határozatainak utólagos normakontrolljával kapcsolatos iratok U339 Polgármesteri, jegyzői fogadónap jegyzőkönyvei, emlékeztetői 2 - U340 Jogszabálytervezetek, szerződések, megállapodások előzetes jogi véleményezése 2 - U341 Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) sikertelen pályázatok U342 Informatikai üzemeltetés és karbantartási operatív ügyek U343 Állásfoglalások kérése U344 A hivatal működtetésével, karbantartásával kapcsolatos ügyek U345 Adatvédelemmel kapcsolatos ügyek U346 Területszervezés U347 Település átcsatolása másik megyéhez, területrész átadása, átvétele, cseréje U348 Településegyesítés, településegyesítés megszüntetése, új község alakítása U349 Várossá, megyei jogú várossá nyilvánítás, fővárost érintő területszervezési ügyek U350 Vállalkozási szerződések

8 8 U.4. Ügyvitel U401 Belső ügyviteli segédkönyvek (előadói munkakönyv, érkeztető könyv, iratátadó könyv, postakönyv stb.) U402 Kiadmányozásra használt és más, joghatás kiváltására alkalmas bélyegzők, NS HN elektronikus aláírások nyilvántartása U403 Iktató- és mutatókönyv, irattári segédkönyvek U404 Iratselejtezési jegyzőkönyvek NS HN U405 Kézi irattárból a központi irattárba történő iratátadás-átvétel jegyzőkönyvei 1 U406 Levéltári iratátadás-átvételi jegyzőkönyvek NS HN U407 Munka-, szakmai értekezleti jegyzőkönyvek U408 Beszámolók, jelentések, munkatervek (éves polgármesteri, jegyzői, szakigazgatási, intézményi) U409 Beszámolók, jelentések, munkatervek (időszaki jegyzői, polgármesteri, intézményi) U410 Hivatal, munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek 10 - U411 Körlevelek (intézkedést igénylő) 2 - U412 Munkarend, ügyrend és ügyfélfogadási rend U413 Utasítások (jegyzői, polgármesteri) U414 Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű elektronikus programleírások, programrendszer, védelem szabályozás stb.) U415 Vezetői értekezletek jegyzőkönyvei, emlékeztetői U416 Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer, teljesítménykövetelmény célmeghatározása, teljesítményértékelés általános iratai U417 Intézkedést nem igénylő körlevelek, meghívók, tájékoztatók 1 - U418 Lobbitevékenység 10 - U419 Tájékoztatások, adatszolgáltatások 1 - U420 Önkormányzati rendezvények előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos ügyek 1 -

9 9 U.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek U501 Baleseti, rokkantsági ügyek 7 U502 Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések 10 - U503 Bérnyilvántartás (bérkarton) 7 U504 Eltartói nyilatkozat U505 Fegyelmi ügyek 10 - U506 Egy hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság ügyek 7 U507 Fizetési előleg 2 - U508 Helyettesítések 2 - U509 A foglalkoztatottak illetményügyei (bérjegyzék, illetménykiegészítés, 10 - illetménypótlékok, személyi illetmény megállapítása, illetményeltérítés, járulékelszámolás, jutalom, munkáltatói kölcsön, távolléti díj, letelepedési támogatás, köztisztviselői, közalkalmazotti juttatások stb.) U510 Jelenléti ívek U511 Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, vagyonnyilatkozatai, juttatásai, tiszteletdíjai U512 Kereseti igazolás 2 - U513 Kinevezés, megbízás, besorolás, átsorolás, áthelyezés, minősítés, egyéni 7 teljesítményértékelés iratai, munkaköri leírás, felmentés a képesítési előírás alól, esküokmányok, hatósági bizonyítványok, címek, kitüntetések adományozása, közszolgálati munkaviszony igazolása, rendelkezési, tartalék állományba helyezés (erről tájékoztatás) és megszüntetés, felmentés, munkavégzés alóli felmentés, nyugdíjazás, végkielégítés, eseti megbízások, vagyonnyilatkozatok, összeférhetetlenség, kirendelés, prémium évek programba helyezés U514 Közigazgatási alap- és szakvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos ügyek, ügykezelői alapvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos ügyek U515 Köztisztviselői, közalkalmazotti nyilvántartások NS HN U516 Köztisztviselők, közalkalmazottak egyéb jogviszonyainak engedélyezése 10 - U517 Létszám- és bérgazdálkodási ügyek (éves), U518 Megbízási szerződések 5 U519 Munkába járás költségeinek térítése, utazási utalványok ügyei U520 Napidíjak U521 Személyzeti tárgyú pályázati kiírások és beadott pályázatok 10 - U522 Szabadságolási rend, szabadságügyek, egy hónapnál rövidebb fizetés nélküli szabadság U523 Tanulmányi szerződés 10 - U524 Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei, szakmai gyakorlat 2 - U525 Továbbképzési éves és középtávú terv 10 - U526 Üres álláshelyekről tájékoztatás 2 - U527 Közhasznú, közcélú alkalmazások, távmunka egyedi ügyei 7 U528 Kitüntetések, kitüntető címek, díjak adományozásának előkészítése, lebonyolítása U529 Közszolgálati jogviták 30 - U530 Vagyonnyilatkozat (lejárat után) k* *

10 10 U531 A foglalkoztatottak szociális helyzetével, munkakörülményeinek alakulásával és az esélyegyenlőség érvényesülésével kapcsolatos értékelések, jelentések, tervek, programok U532 Tartalékállománnyal, betöltetlen álláshelyekkel, pályázatokkal kapcsolatos 2 - iratok U533 Foglalkoztatottak egyedi szociális ügyei U534 Egyetemi, főiskolai hallgatók szakmai gyakorlata (konzulens kérése) 2 - *A vagyonnyilatkozattételi kötelezettség megszűnését vagy a kötelezett által új vagyonnyilatkozat tételét követően 8 napon belül vissza kell adni a kötelezettnek.

11 11 U. 6. Pénz- és vagyonkezelés U601 Adóügyek (saját) U602 Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési naplók, 10 - leltár, selejtezés) U603 Anyag- és készletnyilvántartás, kisebb beszerzések, megrendelések U604 Banki és pénzügyi levelezés, átutalási megbízások, bankszámlakivonat, bankszámlanyitás U605 Közbeszerzéssel járó beruházások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, 1 épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, közbeszerzés lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok U606 Közbeszerzéssel nem járó beruházások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok U607 Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztárbizonylatok, pénztárnaplók, 10 - számlák, számlatömbök tőpéldányai, készpénzellátmány bi- zonylatai) U608 Fizetési felszólítás, számlareklamáció, számlarendezés, számlaegyeztetés, követelés érvényesítése, adósságelengedés U609 Gépkocsik üzemeltetése (biztosítás a lejárat után, menetlevél, szerviz, 2 - üzemanyag stb.) U610 Illetményszámfejtés 10 - U611 Ingatlan- és vagyonnyilvántartás; tulajdonjog-, szolgalmi jog, vezetékjog-rendezés, NS HN nyilvántartás U612 Költségvetési beszámoló (éves) U613 Költségvetési beszámoló (időszaki) 10 - U614 Költségvetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek (adósságrendezés, 1 átcsoportosítás, céltartalékok felhasználása, pénzmaradvány elszámolása, pótelőirányzat, reorganizáció, számviteli rend, intézmények közüzemi számlájának rendezése) U615 Céltámogatások igénylése és lebonyolítása, pályázatok pénzkezelése 1 U616 Hitelfelvétel és lebonyolítás, hitelnyilvántartás 1 U617 Költségvetés és beszámoló előkészítése, költségvetési koncepció 1 U618 Leltárfelvételi ívek U619 Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, bérletére, cseréjére, NS HN jelzálogjaira, vásárlására, haszonbérletére, vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozó alapiratok, szerződések, beruházási terv, közbeszerzés alapiratai, tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás, törzskönyvi nyilvántartás U620 Munkáltatói segélyek, támogatások pénzügyi lebonyolítása U621 Szállítólevél 2 - U622 Térségi fejlesztési program, ipari park ügyek, térségi, területfejlesztési tanács ügyei U623 Kisajátítás U624 Vagyonbiztonsági rendszer működtetése 10 -

12 12 U625 Vagyonbiztosítás (lejárat után) 2 - U626 Vagyonhasznosítás pénzügyi lebonyolítása (bérlet, elidegenítés stb.) 10 - U627 Térségi fejlesztési menedzsment ügyek 10 - U628 Közbeszerzési ügyek 10 - U629 Önkormányzati ingatlanok fenntartása, karbantartása U630 Gazdasági program U631 Könyvvizsgálói jelentések 10 - U632 Területi vagy regionális nyugdíjpénztár alakítása

13 13 KÜLÖNÖS RÉSZ (ÁGAZATI IRÁNYÍTÁS, SZAKIGAZGATÁS) A) PÉNZÜGYEK A.1. Adóigazgatási ügyek A101 Adó- és értékbizonyítványok 8 - A102 Adóbevételi terv és teljesítés 10 - A103 Adóellenőrzés, adategyeztetés, adókedvezményi-mentességi ügyek, 8 - adókivetés elleni jogorvoslatok, adóbevallás és adókivetés, adóhátralék, túlfizetés, téves befizetés A104 Adóösszesítő, valamint a számítógépes éves feldolgozás adattartalmáról év végén készített lista A105 Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás) NS HN A106 Adók módjára behajtandó köztartozások iratai A107 Vagyoni igazolások, adóigazolások A108 Adótartozások behajtása, végrehajtása A.2. Egyéb pénzügyek A201 Általános és céltartalékok felhasználása 10 - A202 Átmeneti gazdálkodással kapcsolatos iratok 10 - A203 Betéti kamatügyek A204 Decentralizált támogatások felhasználása 10 - A205 Fejlesztési alapterv 10 - A206 Feladatmutatókhoz kapcsolódó állami hozzájárulás előirányzata, viszszaigénylés 10 - A207 Feladatmutató-növekedés miatti pótigény A208 Intézményi térítési díjak megállapítása, elengedése (egészségügyi, gyermekjóléti, művelődési, nevelésioktatási, szociális) A209 Kötvény-, részvénykibocsátás (lejárat után) A210 Különféle célú pénzalapok, közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítés 10 - A211 Pénzügyi szabálysértések, bírságok A212 Szerencsejáték szervezői tevékenység hatósági igazolása, játékterem működésének engedélyezése A213 Mezőőri járulék kivetése

14 14 B) EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS B101 Szenvedélybetegek (alkohol- és kábítószer-használók, egyéb függőségben 30 - szenvedők) kötelező gondozásba vétele B102 Betegek panaszügyei, betegjogi képviselő észrevételei 2 - B103 Egészségügyi fejlesztési koncepció előkészítési iratai B104 Egészségügyi alapellátás helyzetfelmérése és megszervezése B105 Egészségügyi ellátásra való jogosultsági ügyek 30 - B106 Egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése 2 - B107 Finanszírozási szerződés kötése a Regionális Egészségbiztosítási Pénztárral 10 - (lejárat után) B108 Gyógyhely, gyógyfürdőintézmény, kitermelt ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap és gyógyforrástermék törzskönyvi adatai változásának bejelentése B109 Gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermelésének, kezelésének és forgalmazásának engedélyezése B110 Gyógyszertár felállításának kezdeményezése és véleményezése B111 Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti pályázatok, szerződések (lejárat után) B112 Háziorvosoknál bejelentkezett biztosítottakról havi jelentés 2 - B113 Ifjúsági orvos (iskolaorvos) kijelölése (középfokú oktatási intézményekben) B114 Iskola-egészségügyi szolgálat szervezése B115 Járványügyi intézkedések 10 - B116 Körzeti egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti ellátás megszervezése B117 Köztisztasági és településtisztasági feladatok 10 - B118 Betegellátási díj (külföldi állampolgárok, nem biztosított magyar állampolgárok ügyei) B119 Nyilvántartás a bejelentett biztosítottakról 10 - B120 Rágcsálómentesítés, szúnyoggyérítés, rovarirtás 2 - B121 Társadalombiztosítási járulékügyek 7 B122 Egészségügyi ellátást támogató pályázatok 10 - B123 Rehabilitációs Bizottság iratai 10 - B124 Házi szakápolási szolgálat, járó- és fekvőbeteg-szakellátás, óraszám, ügyeletek B125 Egészségügyi szolgáltatások ÁNTSZ-től érkezett engedélyek (lejárat 2 - után) B126 Bölcsődék működésével kapcsolatos iratok B127 Foglalkozás-egészségügyi ellátás megszervezése 10 -

15 15 C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS C101 Ápolási, gondozási díj, szülőtartás megállapítása 7 C102 Átmeneti, rendkívüli segélyezés 2 - C103 Árvízkárosultak állami támogatása C104 Segítséggel élők érdekvédelme, támogatása 10 - C105 Gyógyszersegély, gyógyászatisegédeszköz-támogatás 2 - C106 Hadigondozási, nemzeti gondozási ügyek 30 - C107 Hadigondozottak, nemzeti gondozottak nyilvántartása NS HN C108 Hajléktalanok segélyezése, ellátása 2 - C109 Időskorúak járadékának nyilvántartása NS HN C110 Időskorúak járadékügyei 10 - C111 Közgyógyellátásban részesülők nyilvántartása NS HN C112 Közgyógyellátási ügyek (lejárat után) C113 Közüzemi kompenzációs ügyek, lakbérhozzájárulás C114 Adósságkezelési szolgáltatás ügyei C115 Lakásfenntartási támogatási ügyek C116 Aktív korúak ellátása 10 - C117 Rendszeres ellátásból történő előleg kifizetése 2 - C118 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatási ügyek 2 - (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, egyéb speciális alapszolgáltatás, jövedelem igazolás kiállítása) C119 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátást igénybevevők 2 - ügyei C120 Szerződés a szociális feladatok átvállalásáról C121 Szociális ellátásra jogosultak, rendszeres segélyben részesülők, gondozottak NS HN nyilvántartása C122 Személyes gondoskodáskörébe tartozó alapszolgáltatást, szakosított NS HN ellátásokat biztosító intézmény vagy vállalkozás működésének engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartása C123 Nyugdíjasházi elhelyezés 2 - C124 Temetési segély C125 Köztemetés 2 C126 Elutasított ápolási, gondozási díj, segély, járadék kérelmek 1 - C127 Társhatósági megkeresések (idegen környezettanulmány, igazolások) 2 - C128 Szociális ellátást támogató pályázatok 10 - C129 Szociális kölcsön egyedi ügyek (lejárat után) C130 Adósságkezelési szolgáltatás (lakhatást segítő ellátás, adósságcsökkentési 10 - támogatás) C131 Megváltozott munkaképességű dolgozók ügyei 10 - C132 Segítséggel élők ügyei, közlekedési kedvezményei 10 - C133 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátási formák megszervezése (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, fogyatékosok otthona, idősek otthona, nappali ellátást nyújtó intézmények, pszichiátriai betegek otthona, rehabilitációs intézmények)

16 16 C134 Szociálpolitikai kerekasztal működésével kapcsolatos iratok C135 Személyi térítési díj megállapítása 10 - C136 Gondozási szükséglet vizsgálata 1 C137 Behajtás, végrehajtás kezdeményezésével kapcsolatos ügyek (pl. gondozási 30 - díj) C138 Helyi utazási támogatás megállapítása C139 Helyi rendeletben szabályozott rendszeres segélyek C140 Helyi rendeletben szabályozott átmeneti ellátások 2 - C141 Szociális szakértői bizottság működésével kapcsolatos iratok C142 Életkezdési támogatás iratai

17 17 E) KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS E.1. Környezet- és természetvédelem E101 Csendes övezet kialakítása, területek zajvédelmi szempontból védetté 30 - nyilvánítása, fokozottan zajos terület kijelölése E102 Helyi természeti érték védetté nyilvánítása E103 Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok 10 - E104 Környezet- és természetvédelmi program E105 Környezet- és természetvédelmi program végrehajtása, akcióprogramok E106 Környezetvédelmi hatásvizsgálati eszközök telepítése 2 - E107 Környezetvédelmi hatásvizsgálati tanulmány E108 Lakóhelyi környezet állapotfelmérése E109 Légszennyezési, zaj- és természetvédelmi, egyéb környezetvédelmi ellenőrzés és bírság E110 Légszennyezési vizsgálatok, mérések E111 Légszennyező források nyilvántartása NS HN E112 Levegőtisztaság-védelmi (rendkívüli) intézkedési terv (füstködriadóterv) E113 Repülőterek zajgátló védőövezetének kialakítása 10 - E114 Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi építmény energiahordozó és/vagy üzemmódváltásra kötelezése, tevékenységének korlátozása, felfüggesztése, illetőleg feloldása E115 A helyi természeti területek védetté nyilvánításával kapcsolatos ügyek E116 Védetté nyilvánított területek és védett természeti területek hasznosításának, kezelésének ügyei E117 Környezetvédelmi alappal, célelőirányzattal kapcsolatos ügyek 10 - E118 Stratégiai zajtérkép, ezzel összefüggő intézkedési terv 30 - E119 Szolgáltató tevékenységet ellátók zajkibocsátással kapcsolatos ügyintézése

18 18 E.2. Építésügyek, településrendezés E201 Helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása és megszüntetése E202 Helyi építészeti örökség védelmének biztosítása (fenntartás, fejlesztés, őrzés, védett épületek támogatása, stb.) E203 Átnézeti nyilvántartási térkép, földmérési alaptérkép NS HN E204 Bontási, építési, összevont építésügyi hatósági, továbbépítési, használatbavételi, engedély/kötelezés/bejelentés; építésügyi hatósági ellenőr- zés, bírság, fennmaradási engedély, bontási, átépítési kötelezés E205 Építési, telekalakítási és -változtatási tilalom E206 Elvi építési engedély E207 Szabálytalanságot fel nem táró ellenőrzések 2 - E208 Házszámrendezés NS HN E209 Épületek külső helyreállítása, homlokzati tatarozás, felvonóval illetve mozgólépcsővel kapcsolatos kötelezések, egyéb építésügyi hatósági kötelezési ügyek E210 Építésügyi, településrendezési nyilvántartások NS HN E211 Kirakatszekrények, feliratok, hirdetőberendezések bejelentése E212 Közműfejlesztés, ingatlanok közműellátása, közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetésének ügyei E213 Kulturális örökség védelmével kapcsolatos önkormányzati feladatok (pl. 7 régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításával összefüggésben hirdetmény elhelyezés, mentő feltárás, elővásárlási jog gyakorlása, stb.) E214 Pincebeomlások, támfal, partfal által veszélyeztetett területek felmérése E215 Település (terület) fejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat E216 Telekrendezés (telekalakítás, és telekalakítási és változtatási tilalom) E217 Településfejlesztési menedzsment ügyek, pályázatok 10 - E218 Városrehabilitáció ügyei (program, pályázatok, megállapodások stb.) E219 Építészeti-műszaki tervtanács iratai (a tanácsot működtető önkormányzatnál) E220 Építésügyi hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, adatszolgáltatás, 2 - tájékoztatások E221 Más hatóság eljárásában szakhatóságként való közreműködés 1 E222 Elővásárlási jog E223 Útépítési és közművesítési hozzájárulás E224 Területrendezési hatósági eljárások 1 E225 Vis maior ügyek E226 Vízi állással kapcsolatos ügyek 2 -

19 19 E.3. Kommunális ügyek E301 Halotthamvasztó létesítése, megszüntetése E302 Hulladéklerakó-helyek (szilárd, állati eredetű, folyékony) kijelölése, létesítése, hulladékkezelési szerződések, hulladékgazdálkodási program E303 Kéményseprő-ipari szolgáltatás ügyei 1 E304 Közcélú ártalmatlanító telep létesítése E305 Közterület tisztántartása, felügyelete, hulladék elhelyezése, gyűjtése, szállítása, hulladékártalmatlanítás, hulladék-újrahasznosítás, hulladékgazdálkodási bírság ügyek, talajterhelési díj E306 Köztemetők létesítése, lezárása, megszüntetése, nyilvántartásai, térképei, NS HN újbóli használatba vétele E307 Sírboltkönyv NS HN E308 Síremlékek és sírboltok terve NS HN E309 Sírnyitási, exhumálási engedély 2 - E310 Temetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos hatósági ügyek 10 - E311 Zöldterületek létesítése, fenntartása (parkok, játszóterek) E312 Közterületi felújítás, karbantartás, hibaelhárítás E313 Energiagazdálkodás, szélerőmű létesítése E314 Hozzájárulás temetkezési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet alapításához E315 Temetkezési szolgáltatás ellátásához telephely létesítésének engedélyezése 1 E316 Hulladékká vált járművek ügyei, gépjármű elszállítási és értékesítési ügyek

20 20 F) KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS F101 Forgalomszabályozás, forgalomtechnika F102 Hatósági árak megállapítása (helyi tömegközlekedés, taxi, vasút), menetrend F103 Helyi tömegközlekedés fejlesztési koncepciója F104 Helyi tömegközlekedési pályázat 10 - F105 Hidak, aluljárók és felüljárók létesítése F106 Hidak, aluljárók és felüljárók működtetése 10 - F107 Hídtörzskönyv NS HN F108 Kikötők, (közforgalmú) kompok és révek létesítése F109 Közforgalmú kikötők, kompok, révek működtetése 10 - F110 Közterület-foglalási, -használati megállapodások és díjak F111 Közterület-bontási engedélyek F112 Külterületi közút, helyi vasút menti építmény elhelyezési és nyersanyag-kitermelési engedély F113 Külterületi közút, helyi vasútmenti fakivágási és ültetési engedély F114 Belterületi közútkezelői hozzájárulások F115 Közutak, helyi vasutak műszaki, minőségi, baleseti, forgalmi adatainak, NS HN valamint forgalmi rendjét meghatározó jelzéseinek nyilvántartása F116 Közutak, helyi vasutak tisztán tartása, síkosság elleni védekezés 2 - F117 Közutak, helyi vasutak, járdák, gépkocsibehajtók, gyalogutak, kerékpárutak építése, forgalomba helyezése, megszüntetése F118 Közúton, helyi vasúton történő építési munkák engedélyezése 2 - F119 Helyi közforgalmú vasúti társasággal kapcsolatos ügyek 10 - F120 Közvilágítási berendezés létesítése F121 Közvilágítási berendezés működtetése 10 - F122 Parkolási, eseti behajtási, egyéb eseti közlekedési engedély 2 - F123 Postai, távközlő, elektromos, valamint más nagyfrekvenciás jelet vagy 10 - mellékhatást keltő berendezések létesítése, üzemeltetése, rongálása, hírközlési szabálysértések F124 Repülőtér létesítésének és megszüntetésének véleményezése F125 Távközlési és egyéb nyomvonaljellegű építmények engedélyezése F126 Útellenőri szolgálat megszervezése F127 Útvonalengedélyek 1 - F128 Vasúti átkelőhelyek, gépkocsibehajtók, gyalogutak, járdák, kerékpárutak, 10 - közutak fenntartása, parkolók kialakítása, fenntartása F129 Egyéb közút kezelői hozzájárulás 1 - F130 Utcabútorok, utcanévtáblák, házszámtáblák kihelyezése, karbantartása, javítása F131 Közlekedési kártérítések F132 Kerékbilincs alkalmazásának ügyei 2 - F133 Behajtási engedélyek 2 -

29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet. az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet. az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról 29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35.

Részletesebben

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 1. számú függelék EGYSÉGES IRATTÁRI TERV Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra)

Részletesebben

Egységes irattári terv

Egységes irattári terv Egységes irattári terv 5. számú függelék Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ KÜLÖNÖS RÉSZ

ÁLTALÁNOS RÉSZ KÜLÖNÖS RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ TÉTEL SZÁMKERETE U U101- U.1. U201- U.2. ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK Képviselő-testület iratai Kisebbségi önkormányzat iratai Az önkormányzati hivatalnak,

Részletesebben

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35.

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. /2008. ( ) ÖM rendelete. az önkormányzati hivatalok minta irattári tervének kiadásáról

Az önkormányzati miniszter. /2008. ( ) ÖM rendelete. az önkormányzati hivatalok minta irattári tervének kiadásáról Az önkormányzati miniszter /2008. ( ) ÖM rendelete az önkormányzati hivatalok minta irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi

Részletesebben

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv 12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. -ának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i ülésére és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete és Tiszaug önkormányzatának képviselőtestülete együttes ülésének következő időpontját 203. október 9-én (szerdán) 6.00 órára tűzöm ki, melyre

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI REND A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 3. számú függeléke

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI REND A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 3. számú függeléke PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI IRODA PÉNZÜGYI CSOPORT Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok és a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés

Részletesebben

Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l

Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l 70.168-8/2009. Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l Hatályos: 2009. december 18. napjától 1 Balassagyarmat

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Azonosító: SZA. 02/2012. Lapszám: 40 Oldalszám: 40 Kiadás: 1 Iktatószám: 10490-1/2012. TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszacsege

Részletesebben

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Képviselő- testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.. (1) bekezdésében, az államháztartás működési

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A Békési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása Tárnok Lászlóné jegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. március 4-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól)

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) 4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 134/2011.(V.3.) sz. képviselőtestületi határozat Zalakaros Város Képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Az előterjesztést

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL 4/2008. ( XI.03.) számú POLGÁRMESTERI- JEGYZŐI KÖZÖS UTASÍTÁS Kiadva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 374/2008. (VIII.28.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80 Tel.: (06) 47-334-092; Fax: (06) 47-334-096 E-mail: cigandph@t-online.hu Irányelvek: Államreform Operatív Program (ÁROP) ISO 9001:2008

Részletesebben

A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI I. ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY

A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI I. ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI I. ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY 3. melléklet 1. A Hivatalnál és az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan belső ellenőrzés végzése stratégiai, illetve

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti:

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 7/2009. (II. 17.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Belváros-Lipótváros

Részletesebben

3B. NAPIREND Ügyiratszám: 1/674/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére

3B. NAPIREND Ügyiratszám: 1/674/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére 3B. NAPIREND Ügyiratszám: 1/674/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 20. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u.35. Szám: 1-10/2015. 1 A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT az Önkormányzat

Részletesebben