Kardoskút Község Önkormányzatának 7/2000. /05.04/ ÖKT. sz. rendelete a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kardoskút Község Önkormányzatának 7/2000. /05.04/ ÖKT. sz. rendelete a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről"

Átírás

1 Kardoskút Község Önkormányzatának 7/2000. /05.04/ ÖKT. sz. rendelete a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről (Egységes szerkezetben a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről szóló 7/2000. (V. 04.) sz. ÖKT. rendelet módosításáról szóló 14/2009. (XI. 27.) sz. ÖKT. rendelettel.) Kardoskút Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 1. (6) bekezdésének a.) pontja, valamint 16. (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló évi LXXXIII. törvénnyel összhangban, a következő önkormányzati rendeletet alkotja. A rendelet személyi hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed: természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági és társadalmi szervezetekre. I. fejezet A község címeréről A címer leírása 2.. A község címere: álló, háromszögű vörössel és kékkel hasított címerpajzs. A vörös mezőben lebegő helyzetű, egymás alatti három arany dongás pólya, előttük cölöpösen állított, hegyével lefelé irányuló, arany markolatú és védvasú, ezüst pengéjű kard. A kék mezőben zöld zsombékon álló, jobbra fordult ezüst darumadár, felemelt jobbjában arany követ tart. A cimerpajz alatt lebegő, hármas tagolású íves arany szalagon feketével nagybetűs KARDOSKÚT településnév olvasható. A címer színes grafikáját az 1-es számú melléklet tartalmazza. A címerhasználat köre 3.. A község címerét kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet használni, többek között: a./ a Képviselő-testületi ülés meghívóin; 1

2 b./ a Képviselő-testület tisztségviselőinek kiadványain, általuk kötött megállapodásokon, szerződéseken; c./ az önkormányzat által alapított (kiadott) díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken; d./ ünnepségeken, rendezvényeken; e./ kereskedelmi célt szolgáló kiadványokon és ajándéktárgyakon; f./ az 1. -ban említett személyek, szervezetek működésével összefüggő emblémáján. g./ a község internetes honlapján. 4.. (1) A község címere hiteles alakban, a méretarányok és színek betartásával ábrázolható. (2) A község címerét csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. (3) A község címere védjegyként és hatósági eljárás során nem használható. A címerhasználat engedélyezése (1) Az 1. -ban említett személyek és szervezetek kivéve az önkormányzatot annak szervei és intézményei - számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát kérelemre a polgármester engedélyezi. (2) A címer használatára vonatkozó engedély esetenkénti felhasználásra vagy huzamosabb időtartamra egyaránt adható, a kérelemben foglaltak alapul vételével. (3) Az engedélyhez kötött címer használatáért fizetendő díj összege: a.) nem kereskedelmi célú felhasználás esetén: 1.000,- Ft ,- Ft; b.) kereskedelmi célú felhasználás esetén az éves bruttó árbevétel 5 %-a, de minimum 1.000,- Ft. (4) A díj mértékét a polgármester állapítja meg. A 3.. a.) pontjában meghatározott esetben a díjat az összeghatáron belül, figyelemmel az összes körülményre így különösen a konkrét felhasználási célra, előállítandó mennyiségre, megjelenési formára kell megállapítani. 1 Módosította a 14/2009. (XI. 27.) sz. ÖKT. rendelet 1. -a. Hatályos: november 27-től. 2

3 6.. (1) 2 Az engedély iránti kérelmet a polgármesternek címezve, a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell: a kérelmező nevét, címét; a címer felhasználásának célját, módját; a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját; az előállítandó darabszámot; o kereskedelmi forgalomba hozatal esetén az egységárat, illetve az árbevétel mértékét; a címer használatának időtartamát; a felhasználásért felelős személy megnevezését; mellékletként a címerrel díszített tárgy mintáját, valamint annak színes fényképmásolatát. (2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: - az engedélyes nevét és címét; - az engedélyezett felhasználási cél és mód megjelölését; - a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének határidejét (egyszeri, határozott vagy határozatlan idejű); - a terjesztés, illetve a forgalombahozatal és felhasználás módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket; - kereskedelmi forgalombahozatal esetén az engedélyezési díj mértékét; - a nyilvántartáshoz csatolandó mintatárgy/ak/ benyújtásának határidejét. (3) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. II. fejezet A község lobogójáról és zászlójáról A lobogó és zászló leírása 7.. (1) Kardoskút község lobogója álló téglalap alakú 2:1 méretarányú fehér textillap, aljában arany, felette zöld vízszintes pólyával. Egy pólya szélesség a lobogó hosszának 1/10-ed része. A színes címer a feliratos szalaggal a lobogó hosszanti szimetriatengelyén, annak felülről mért l/3-os osztásvonalán helyezkedik el. A lobogó két oldalas. 2 Módosította a 14/2009. (XI. 27.) sz. ÖKT. rendelet 1.. (2) bekezdése. Hatályos: november 27-től. 3

4 (2) A zászló a lobogó 90 o -al történő elforgatásával jön létre. A felíratos, szalag nélküli, színes címer szimetriatengelye a zászló hosszának a rúdtól mért 1/3-os osztásvonalával esik egybe. A zászló kétoldalas. A zászlóhasználat köre 8.. (1) A község lobogóját, zászlóját /továbbiakban zászlóját/ kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet használni: a./ nemzeti, állami ünnepen a nemzeti zászlóval együtt a Községháza előtti zászlótartón; b./ a község életében jelentős - kizárólag helyi - események alkalmával; c./ a nemzeti zászló elsőbbsége mellett az önkormányzat, és intézményeinek ünnepségein, rendezvényein; d./ megkülönböztetésül a több település részvételével más településen tartott rendezvényeken; e./ a község bel- és külföldi kapcsolataiban emlék- és cserezászlóként. (2) A község zászlója díszítő és utaló jelképként a polgármester külön engedélyével alkalmazható: a./ a község gazdálkodó szervei székházának homlokzatán, vagy az épület előtt elhelyezett zászlótartón. b./ a községgel összefüggő kiállításokon; c./ egyéb alkalmakon. A zászló használatának engedélyezése 9.. (1) A zászló használatának engedélyezése iránti kérelmet Kardoskút Polgármesteréhez kell benyújtani. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell: - a kérelmező nevét és címét; - a zászló felhasználásának célját; - a zászlóhasználat időtartamát. (3) A zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: - az engedélyes szerv megnevezését, címét; - az engedélyezett felhasználási cél megjelölését; - az engedély időtartamát; - a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat. (4) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejének feltüntetésével a Polgármesteri Hivatalban nyilvántartást kell vezetni. 4

5 A zászló adományozása 10.. (1) Kardoskút község közigazgatási területén működő gazdálkodó, társadalmi és civil szervezetek községi zászló adományozását kérelmezhetik. Az adományozás iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani, az adományozást megelőző év november 30-ig. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell: - a kérelmező megnevezését, címét; - az adományozás alapjául szolgáló ok megjelőlését, - az adományozás tervezett időpontját. (3) A zászló adományozásáról Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt, a zászló adományozásáról oklevelet kell kiállítani, mely tartalmazza az adományozás tényét és időpontját. Az oklevelet a zászlóval együtt kell átadni. Az adományozással pénzjutalom nem jár. (4) A zászló adományozásáról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. (5) A községi zászló adományozásával kapcsolatos kiadásokat a község éves költségvetése terhére kell biztosítani. Záró rendelkezések 11.. (1) A községi jelképek használatára, előállítására nem adható engedély, ha a használat, vagy forgalomba hozatal módja, körülményei a községet, vagy lakosságának erkölcsi érzületét, vagy a község jelképeinek méltóságát sértheti. (2) 3 Az engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) 4 Szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a.az R ában, valamint a 8. -ában foglalt rendelkezéseket megszegi. (4) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kardoskút, április Módosította a 14/2009. (XI. 27.) sz. ÖKT. rendelet 1.. (3) bekezdése. Hatályos: november 27-től. 4 Módosította a 14/2009. (XI. 27.) sz. ÖKT. rendelet 1.. (4) bekezdése. Hatályos: november 27-től. 5

6 Záradék: E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. Kardoskút, november 27. /Ramasz Imre/ / Simonné dr. Kürti Katalin / polgármester helyettes jegyző Kihirdetve: május 04. / Simonné dr. Kürti Katalin/ helyettes jegyző Az egységes szerkezetbe foglalás hiteléül: Kardoskút, november 30. / dr. Mészáros Erzsébet / jegyző 6

I. fejezet A VÁROS CÍMERE, A CÍMER HASZNÁLATA. A város címere. A címer használata

I. fejezet A VÁROS CÍMERE, A CÍMER HASZNÁLATA. A város címere. A címer használata Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.01.) önkormányzati rendelete a Kiskunhalas név, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tartalom. Melléklet a Közgyűlés 96/2012. (IV.26.) határozatához 80. Melléklet a Közgyűlés 95/2012. (IV.26.) határozatához 62

Tartalom. Melléklet a Közgyűlés 96/2012. (IV.26.) határozatához 80. Melléklet a Közgyűlés 95/2012. (IV.26.) határozatához 62 Érdi II. évfolyam. 10. szám 2012. Május 7. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 19/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2014. december 18.

MEGHÍVÓ 2014. december 18. MEGHÍVÓ 2014. december 18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

A képviselő-testület 2012. január 30-i ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012. január 30-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012. január 30-i ülésén hozott döntések: 3/2012. Kth. Munkaterv módosítása és napirend elfogadása 4/2012. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIII. (LI.) évfolyam 1. szám 2013. február 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2013. (II. 14.) MÖK határozat: Tájékoztató Kropf Miklósnak, a Veszprém Megyei

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

TERVEZET. 4. (1) A város területén kijelölt piac nincs.

TERVEZET. 4. (1) A város területén kijelölt piac nincs. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2011. (XII. 03.) rendelete a közterület használat engedélyezéséről, valamint a közterület használati díjak mértékéről Balatonkenese Város Önkormányzatának

Részletesebben

Zákány Község Képviselőtestületének. 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete

Zákány Község Képviselőtestületének. 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete Zákány Község Képviselőtestületének 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete A közterület használat engedélyezéséről (Egységes szerkezetben) Zákány Község Képviselőtestülete

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II. 05.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete. A közterületek használatáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete. A közterületek használatáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete A közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet A fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról 1 Budapest Főváros Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Tel.: 27/563-610, email: puspokhatvan@invitel.

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Tel.: 27/563-610, email: puspokhatvan@invitel. Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Tel.: 27/563-610, email: puspokhatvan@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. FEBRUÁR 4.-ÉN MEGTARTOTT

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdése,

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Kács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete a környezeti zajvédelemről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete a környezeti zajvédelemről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete a környezeti zajvédelemről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelet módosítása Előadó: dr. Árpásy Tamás

Részletesebben