1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés címrendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés címrendje"

Átírás

1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Gárdony Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 2. A költségvetés címrendje 2. (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő -testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembe vételével a költségvetési címrendjét évre a 21. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 3. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési hiány és finanszírozásának módja 3. (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését állapítja meg e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 11. melléklet tartalmazza. (3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását az 2. melléklet mutatja. (4) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzati szintű kiadásokat az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 11. melléklet tartalmazza. (5) Gárdony Város Önkormányzata 1. mellékletében összesített bevételi okat a 3. melléklet, a személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat a 4. melléklet, a dologi kiadások ait a 5. melléklet, a beruházások részletezését a 6. melléklet, a felújítások részletezését a 7. melléklet, a támogatások felsorolását a 8. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 9. melléklet, a cél és általános tartalék át a 10. melléklet tartalmazza.

2 2 (6) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási ait elkülönítetten az 12. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 13. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg. (8) A közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza. (9) Az év várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről az felhasználási ütemtervet a 15. melléklet mutatja be. (10) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti, várható és évi eredeti ainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 16. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási ainak adatait az 17. melléklet tartalmazza. (12) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 18. melléklet szolgál, a hitel tőke és kamatfizetési kötelezettséget a 19. melléklet mutatja. (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 20. melléklet tartalmazza. 4. A költségvetési szervek gazdálkodása, ok megváltoztatása 4. (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős. (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azokkal a részükre jóváhagyott okon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák. (3) A bevételi ok túlteljesítése -módosítás nélkül is megengedett, a kiadási ok nem járnak felhasználási kötelezettséggel. (4) A költségvetési szerveknél a bevételi ok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási ok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek. (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.

3 3 (6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótok terhére történő kiadási ok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez. (7) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. (8) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt ok és létszámkeret között átcsoportosítást eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet. (10) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell. (11) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási aik módosítását: a) a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig b) jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal a képviselő-testület zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben meghozott döntésének megfelelően rendelkezhetnek. (12) A személyi juttatások ának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség beleértve a munkáltatói intézkedésen alapuló illetményemelést is azonban nem vállalható. (13) A személyi juttatási megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok ának egyidejű és arányos változtatásával történhet. (14) Az önkormányzat által kötött központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 5. Biztosítás 5. (1) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat. 6. Pénzgazdálkodás 6. (1) Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit évben is az OTP Bank Nyrt-nél vezeti. (2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.

4 4 (3) Az intézmények: a) hitelt nem vehetnek fel, b) kezességet nem vállalhatnak, c) értékpapírt nem bocsáthatnak ki, d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél betétként abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti (4) A képviselő-testület: a) hosszúlejáratú hitelfelvételt nem tervez b) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja c) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására, azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (5) A képviselő-testület amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. tv. 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki, ha az elismert tartozásállomány a (10) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (6) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a 30 napon túli tartozásállományt 1 hónap alatt nem sikerül 30 nap alá szorítani, és a tartozás mértéke eléri az éves eredeti költségvetési 10 %-át. (7) Az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél - a Pénzügyi Bizottság, - a polgármester, - a jegyző a polgármesteren keresztül, - a képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, - a költségvetési szerv vezetője kezdeményezi.. (8) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás a költségvetési intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszűntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve az Önkormányzatot terheli. 7.Vegyes rendelkezések 7. (1) A köztisztviselők illetményalapja a évi költségvetési törvényről szóló CLXXXVIII. törvényben foglaltak alapján január 1-jétől Ft. (2) Gárdony Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó valamennyi önálló működő költségvetési szerv főállású dolgozójának az alábbi eseti juttatásokat biztosítja: - munkáltatói lakásalap keret terhére lakásépítési, lakásvásárlási illetve felújítási támogatás, - tanulmányi támogatás munkakör betöltéséhez szükséges továbbképzés esetében, - illetményelőleg folyósítása

5 5 (3) Gárdony Város Önkormányzata a köztisztviselőit a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvényben és a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII.23.) Korm. rendeletben, és a Magyarország évi költségvetéséről szóló CLXXXVIII. törvény 56. (3) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a harmadik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni. (5) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint. 8. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gárdony, február 29. Tóth István Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia polgármester jegyző Záradék: Jelen önkormányzati rendelet március 01-én kihirdetésre került. Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

6 1. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Gárdony Város Önkormányzata évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Bevételek eredeti várható teljesítés évi eredeti Kiadások eredeti várható teljesítés évi eredeti Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő kiadások Helyi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítások kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatás értékű működési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátadás, kölcsön nyújtás Működési célú célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése

7 7 ebből: működési célú hitelfelvétel Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

8 2. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Gárdony Város Önkormányzata központi támogatásai adatok ezer forintban Megnevezés év év Települési SZJA Jövedelemdifferenciálódás Települési feladatok ellátása Külterületi feladatok Körzeti igazgatási feladatok Ebből: Okmányiroda Gyámügy Építésügy Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális jutattások Családsegítés Gyermekjólét Szociális ellátás Közoktatási alapnormatíva Ebből: Saját intézményre Társult intézményre Közoktatási kiegészítő normatívák Ebből: Saját intézményre Társult intézményre Kedvezményes óvodai étkeztetés Ebből: Saját intézményre Társult intézményre Szociális továbbképzés Pedagógus továbbképzés Ebből: Saját intézményre Társult intézményre Közcélú foglalkoztatás támogatása Egyes szoc.felad.kieg.támogatása Kiegészítő felmérés Ebből: Saját intézményre 686 Társult intézményre Állami támogatás összesen Ebből: Saját költségvetésre Társult intézményre

9 9 3. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi bevételi a adatok ezer forintban Megnevezés év 2012.év Előzetes Terv telj. Terv I. Működési bevételek 1.) Működési bevételek Konyha Agárd Újságkiadás Eü. szolgáltatások Tovább száml.szolg. (közmunka,rend.terv mód.) Rendezvényi és kiadványi bevételek Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb használati díjak - mg-i földhaszonbérek közúthasználati díjak telephely és egyéb bérletek tovább számlázott szolgáltatások geotermikus szolgáltatás bevétele közterület-használati díjak temetkezés csatorna bérüzemelés ("régi") csatorna bérüzemelés (KIOP) strand bérleti díjbevételek fürdő bérleti díjelőleg (5 éves hosszabbítás) Kamatbevételek számlaforgalom után Kamatbevételek lekötött péneszközök után Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) Felhalmozási ÁFA visszatérülés ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók - építményadó telekadó magánszemélyek komm. adója (hátralék) idegenforgalmi adó = tartózkodás után = épület után iparűzési adó Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó része jöv.különbség mérséklése gépjárműadó

10 10 Megnevezés év 2012.év Előzetes Terv telj. Terv Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - pótlékok, bírságok építésügyi és körny.véd.bírság+szabs megszűnt közműtársulati érdekeltségi hozzájár egyéb sajátos bevételek = talajterhelési díj = lakbérek I. Összesen (1+2): II. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív támogatások (saját) "- -"- (társult óvodák) Normatív, kötött felh. tám. - szociális továbbképz. tám közcélú foglalkozt. tám kieg.tám.egyes közokt.felad egyes szoc.felad.kieg.tám Normatív, kötött felh. tám. 549 Egyéb központi támogatás II. Összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.) Tárgyi eszközök, immat.javak ért. - bérleti jog megváltás (termálfürdő új medence) ingatlanértékesítés (melléklet szerint) előzőek utáni ÁFA bevétel ) Pénzügyi befektetések bevételei - osztalék és hozam bevétel bevétel ) Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. -önk-i lakások értékesítése III. Összesen (1+2+3): IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel - jótékonysági bál

11 11 Megnevezés év 2012.év Terv Előzetes telj. Terv 2.) Működési célú támogatásértékű bevételek - működési elszámolások, Zichyújfalu OEP: eü. feladatokra kistérségtől = 2010.évi elszámolás = társulási többletnormatíva = iskolai kedvezményes étkeztetés otthonteremtési támogatás mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása népszámlálás fedezete (KSH) óvodáztatási támogatás iskoláztatási támogatás közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel pályázatok = testvérvárosi pályázat = védelmi felkészítés = illegális szemét ( ) = Hal-,Vad-, Pálinka és Borfesztivál kiadvány ) Felhalmozási célú pénzeszköz átv. -Ref.Egyház hozzájárulása teplom felújításhoz Springer szobor ) Felhalmozási célú támogatásértékű bevét. EU támogatással megvalósuló pályázatok: - Nyertes pályázatok = KDOP-2.1.1/B :turiszt.vonzerő = KEOP :geoterm.energiaellátás = KDOP-2.1.1/C-2007:turisztikai deszt.fejleszt = KDOP-3.1.1/C-2007:településkép javítása = KDOP /B Alkotmány u. felúj = ÁROP-1.A.2/A : szervezetfejl = TIOP :könyvtári szolg.infrastr.fejl = TÁMOP / :"Tudásdepó" = TÁMOP / : kompetencia alapú okt.(óvodák) = LEADER: Csirib, kerékpáros pihenő Elbírálás alatti pályázatok = LEADER: Zenepavilon = LEADER: Parkstrand napkollektor = KDOP-4.1.1/E-11: G. krit.ter.kapcs.csapadékvíz elvez

12 IV. Összesen: Megnevezés év 2012.év Előzetes Terv telj. Terv V. Támogatási kölcsönök visszatérülése - lakáshitel szociális kölcsön tulajdonosi kölcsön: Zrt VKTKT-nak pályázatok önrész megelőlegezése LEADER pályázatok önrész megelőlegezése V. Összesen: VI. Kiegészítések, visszatérülések VII. Hitelek Tárgyévi bevételek összesen ( I - VII.): VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi maradvány (előzetes) - lekötött betétek elkülönített alapok egyéb pénzkészlet VIII. Összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

13 13 4. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi személyi jellegű juttatása Testület, bizottságok és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés év év Terv Előzetes telj. Terv - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Népszámlálás - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Közhasznú munkavégzés - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Köztisztaság - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Háziorvosi szolgálat - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Központi ügyelet - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Kiegészítő alapell.szolg.: labor - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Védőnői szolgálat - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Iskolaegészségügyi szolgálat - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék

14 14 Ápolási díjak Megnevezés év év Terv Előzetes telj. Terv - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Konyha Agárd - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Tourinform Iroda - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Honlap készítés - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Összesen - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék

15 15 5. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Megnevezés év év Terv Előzetes telj. Terv Igazgatási ok Testület, bizottságok testvérvárosi kapcsolatok polgári védelmi feladatok Népszámlálás Városüzemeltetés Parkok, zöldterületek Parkerdő Út, híd fenntartás Csatorna bérüzemelés (régi) Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan Ingatlankezelés kapcsolódó ÁFA befizetés tovább számlázott szolgáltatások Ingatlanért.és bérleti jog után ÁFA befizetés Vízrendezés Város- és községgazdálkodás - közterület-fenntartás kapcsolódó ÁFA elszámolás településrendezés geotermikus ÁFA bef. (hat.eng., különféle díjak) közhasznú munkavégz. és szoc.közm kártevők elleni védekezés Temetkezés Közvilágítás Állategészségügyi feladatok Önkorm.közbeszerz.leb.:energia rac Köztisztaság Fürdő és strand kapcs.áfa befizetés

16 16 Egészségügyi ellátás Megnevezés év év Terv Előzetes telj. Terv Háziorvosi szolgálat Központi ügyelet Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor Védőnői szolgálat Iskola eü. szolgálat Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom Konyha Agárd Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei Komolyzenei hangverseny-sorozat Tourinform Iroda Pop strand: belépők Egyéb rendezvények (Hőlégballon,Kenyér ünnep) Hal-,Vad-,Pálinka- és Borfesztivál (bevételi fedezet: 6614 eft) Hal-,Vad-,Pálinka- és Borfesztivál: kiadvány ) Igazgatás jellegű egyéb feladatok Újságkiadás Gárdony város honlapja Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Kamatkiadások Kötvény- és hiteltörlesztés kamata Évközi folyószámlahitel becsült kamata Kamatkiadások összesen:

17 17 6. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Gárdony Város Önkormányzata évi beruházási kiadásainak A) Vállalt kötelezettségek a adatok ezer forintban Megnevezés év 2012.év Terv Előzetes telj Terv I. Nyertes pályázatok (2010. évben előkészített, ill. megkezdett beruházások) 1.)Gárdonyi fürdő és kommunális létesítmények geotermikus energia ellátása (KEOP-3.1.1/C-2007) )"Tudásdepó-Express" (könyv.) (TÁMOP / ) ) Gárdony Város és az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő turisztikai vonzerejének tematikus fejlesztése (KDOP-2.1.1/B ) ) Előző tételhez: kiegészítő munkákra (gyalogátkelőhely,stb) önerő biztosítása ) Szervezetfejlesztés (ÁROP-1.A.2/A ) ) LEADER pályázat: Csiribpuszta kerékpáros pihenő ) Komp. alapú okt. (óvodák) (TÁMOP / ) II. Elbírálás alatti pályázatok KDOP-4.1.1/E-11 intézkedés keretében: 1.) Gárdony Város kritikus területeihez kapcsolódó csapadékvíz elvezetése I. ütem - 228/2011.X.26.) sz.hat. LEADER pályázatok ) Napkollektor - Park Strand - 216/2011.(X.26.) sz. hat ) Zenepavilon - 217/2011.(X.26.) sz. hat A) I-II együtt: III. Egyéb kötelezettségek 1.) 20/2010. (II.11.) határozat: Településrend.terv módosítás ) 134/2011.(V.25.) határozat : Ingatlan vétel - záportározó ) 197/2011.(IX.27.) határozat: csapadékvíz elv. + tanulmány A) I-III. Együtt:

18 18 B) Egyéb feladatok e Ft-ban Megnevezés év 2012.év Terv Előzetes telj Terv 1.) Számítógépes hálózat korszerűsítése - lásd intézményi lapon ) Közvilágítás: hálózat építés és lámpa felszerelés Dinnyés ) 74/2011. (III.30.) határozat: Szennyvíz bekötő vezeték ) Mellszobor: dr.springer Ferenc A+B) Összesen:

19 19 7. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Gárdony Város Önkormányzata évi felújítási kiadásainak A) Vállalt kötelezettségek I. Nyertes pályázatok a adatok ezer forintban Megnevezés év 2012.év (2010. évben előkészített, ill. megkezdett beruházások) Terv Előzetes telj 1.) Alkotmány u. felújítása (KDOP /B) ) Turisztikai desztinációk fejl. (KDOP-2.1.1/C-2007) ) Településkép javítása (KDOP-3.1.1/C-2007) II. Egyéb kötelezettségek Terv ) Erdőápolási költségek ) Agárd, gyermekvédelmi tanácsadó (bővítése) felújítása ) Előző tétel közbeszerzése ) 154/2010. (VIII.10.) határozat: Szakértői díj (iskola tető) ) 206/2010. (XI.03.) határozat: Iskola Gárdony,tetőjavítás ) 227/2010. (XI.24.) határozat: Óvoda Gárdony,tetőjavítás ) 236/2010. (XII.08.) határozat: II.ütem kátyúzás, valamint Iskola és József utcák egyirányúsítása A) I-II. Együtt: B) Egyéb feladatok 1.) Orvosi rendelő Csirib: ablakcsere ) 65/2011. (III.30.) határozat: Térburkolás agárdi aluljáró előtt ) 98/2011. (V.04.) és 124/2011.(V.25.)határozatok: Fekete burkolatú utak kátyúzása padkanyeséssel ) 125/2011.(V.25.) határozat: Városközpont rehab(új) - felm.terv ) 154/2011.(VI.22.) határozat: Konyhafelújítás, Óvoda Agárd ) 187/2011.(VIII.31.) határozat: Orvosi ügyelet kilalakítása ) év i útfelújítások - Gárdony, Káka utca Gárdony, Thököly utca Agárd, Bethlen G. utca A+B) Összesen:

20 20 8. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Gárdony Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, Működési célú pénzeszköz átadás szervezetek 2012.évi támogatása adatok ezer forintban Megnevezés év év Előzetes Terv telj. Terv Non-profit szervezetek tám. (Jótékonysági bál) Privatizált körzetek "praxis-támogatása" Fürdő: jegyár támogatás Kulturális Alap (pályázati keret) Sport Alap (pályázati keret) Rendezvény Alap (pályázati keret) TDM működési támogatás Városi TV támogatása Sárkányvár Bölcsőde Kft támogatása Polgárőrség támogatása Nyugdíjas Klubok támogatása Nyugdíjas Egyesület támogatása Egyéb civil szervezetek támogatása Összesen: Támogatás értékű működési kiadás Térségi feladatok ellátása (VKTKT) - logopédia oktatás: finanszírozás feladatellátás szúnyoggyérítés szüreti bál elmaradt tételek rendezése pályázati önrész biztosítása Tagdíj (Polgárdi szemétlerakó) Összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás TDM pályázati önrész biztosítása Dékány A.sétány Áfa kül. (Zsongó Bárka) Katonai emlékhely:terv+áfa (Ref.Egyház) Agárdi templomkert:terv ktg (Kat.Egyház) Összesen:

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 1 Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez. Tárgy: Önkormányzat

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről Módosította: a) 24/2010. (XI. 2.) ör. b) 28/2010. (XI. 29.) ör. c) 35/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010 (II.17.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010 (II.17.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről Várdomb Község Önkormányzata Képviselőtestületének /200 (II.7.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 200. évi költségvetéséről Várdomb község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Részletesebben

XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, 2009. január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ

XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, 2009. január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, 2009. január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI Szám Tárgy Oldalszám 1/2009.( I. 30.) rendelet az

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben