Újjáéledő hagyományok a katonai felsőoktatás intézményeiben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újjáéledő hagyományok a katonai felsőoktatás intézményeiben"

Átírás

1 Újjáéledő hagyományok a katonai felsőoktatás intézményeiben Kardunk jelképe örök eszmének, Őseink terád büszkén esküvének! Világot győzött szent magyar penge, Most, csak most lennél akarásra gyenge? Hadisten kardja, egy örökségünk, Körülhordozni újra vágyban égünk, Vezess, érintsd meg roskadó vállunk S kürt-riogásra bátran harcba szállunk. Hadisten kardja, dicső, ragyogó, Véres múlt csatákban elől villogó, Suhanj még egyszer vitézid elé, Suhogj még egyszer négy felé! (Molnár Sándor verse) Kossuth-dísztőr A díszkardok és a száznapos ünnepség hagyománya 1927-ben alapítványt hoztak létre a Ludovika Akadémiát és a volt császári és királyi bécsújhelyi és mödlingi akadémiát 1917-ben végzett magyar hallgatók: díszkardot ajánlottak fel a Ludovika Akadémia parancsnokságának azzal a rendeltetéssel, hogy azt minden évben, a minden tekintetben legkiválóbb IV. évfolyambeli akadémikus viselje. Ennek a díszkardnak a jelmondata a következő volt: Nem veszett el Magyarország, ha fiai elődeik nyomán, kardba vetett hitüket nem veszítik el. A legkiválóbb akadémikus az avatásig volt jogosult ünnepi alkalmakkor az emlékkardot hordani. A kitüntetett nevét és az odaítélés évszámát bevésték a kard lapjára. A Ludovika-Emlékkard A száznapos ünnepség és a díszkardadományozás hagyománya a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán éledt újjá március 15-én a magyar királyi honvéd Ludovika Akadémiát végzett tisztek Melbourne városában élő bajtársi közössége Ludovika-emlékkardot adományozott a főiskola kimagasló teljesítményt felmutató, avatás előtt álló, rangelső hallgatójának. Ludovika-emlékkard Az új Borbála-kard Bolyai-dísztőr 161

2 Az 1992 és 2010 kozott.... Ludovika-emlékkardot adományozottak listája Az 1992 és 2011 kozott.... Bolyai-vándorkardot adományozottak listája

3 A kardot adományozók a következők voltak: Dabasy Tibor szolgálaton kívüli őrnagy, Baaden Benedek szolgálaton kívüli hadnagy, lippai Rauch Károly szolgálaton kívüli százados és Pénzes János szolgálaton kívüli hadnagy. A Kossuth Lajos Katonai Főiskola nevében az emlékkardot Szabó János mérnök vezérőrnagy, főiskolaparancsnok vette át. Az ünnepélyes átadáskor Pénzes János a következőket mondta: Adja Isten, hogy a közöttünk és napjaink honvédsége közötti láncok és kapcsolatok továbbra is előremozdítsák szeretett hazánk megújhodását. Honvédtiszti avatásunk szent pillanatában mi kardot rántva fogadtuk:»a Hazáért mindhalálig!«dolgozzanak, tanuljanak és éljenek Önök is e három szent szó szellemében a hazáért, mindhalálig. Első alkalommal, június 3-án Szabó János mérnök vezérőrnagy, főiskolaparancsnok Pallag Zoltán zászlósnak adta át a Ludovika-emlékkardot májusában, második alkalommal, a száznapos ünnepség keretén belül adta át a díszkardot a kiválóan végzett Szarka Gábor törzszászlósnak. A magyar királyi honvéd Ludovika Akadémiát végzett tisztek Melbourne-i Bajtársi Közössége nevében április 1-jén Pénzes János szolgálaton kívüli hegyivadász hadnagy díszkardot adományozott a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolának azzal a céllal, hogy azt végzős hallgató kapja, aki minden tekintetben a legkiválóbbnak bizonyult. A főiskolán 1992-ben újból felelevenített száznapos ünnepségen első alkalommal dr. Sasvári Andor, az augusztus 20-án rangelsőként avatott műszaki hadnagy a régi Bolyai-díszkard egykori viselője nyújtotta át a végzős évfolyam rangelső hallgatójának, Kondor Attila törzszászlósnak a Bolyai-vándorkardot. Így ért össze múlt és jelen. A száznapos ünnepség A száznapos ünnepség eredete évszázadokra nyúlik vissza. Az Osztrák Magyar Monarchia tisztképző akadémiáin (Bécsújhely, Mödling, Ludovika) 1918-ig ezernapos, illetve ötszáznapos ünnepséget tartottak, amelyet az avatásuk előtt ezer, illetve ötszáz nappal ülték meg az akadémikusok házi ünnepség és közös vacsora keretében. A Ludovika Akadémián 1924-ben elevenítették fel a szokást, az avatást megelőzően száz nappal. A végzős hallgatók az osztályteremben a táblán a létszámadatok mellett a hátralévő napok számát is felírták. A száznapos ünnepség házi ünnepséggel kezdődött, majd a parancsnoki és tisztikarral együtt, bajtársi vacsorával ért véget, amelyen a végzős hallgatók is részt vettek. Az első pohárköszöntőt az akadémia parancsnoka mondta, amit a végzős évfolyamelső pohárköszöntője követett. Az ünnepség célja a bajtársi összetartozás szellemének erősítése, a ludovikás hagyományok és szokások ápolása volt. A Ludovika-kard adományozásának rendjét a főiskola jogutód intézményében az szeptember 1-jén megalakult Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen az alábbiak szerint szabályozták: (1) 1992-től minden évben a SZÁZNAPOS ÜNNEPSÉGEN a ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar (korábban Kossuth Lajos Katonai Főiskola) dékánja (Bajtársi Közösség képviselője) adja át az avatásra kerülő évfolyam elsőjének. (2) A kard viselője jogosult az avatásig ünnepi alkalmakkor és minden elrendelt kari rendezvényen az emlékkardot az Alaki Szabályzatban rögzítettek szerint hordani. (3) Legyen e kard a hősiesség és a barátság maradandó jelképe, emlékeztesse viselőjét a haza iránti önfeláldozásra, a nagy elődök emberi és vitézi helytállására, a magyar katonai becsület minden körülmények közötti megőrzésre. A Bolyai-vándorkard A Magyar Honvédség parancsnoka szeptember 25-én kelt 37/1990. számú parancsával elrendelte, hogy az addig Zalka Máté nevét viselő főiskola szeptember 29-én a pákozdi csata 142. évfordulóján. a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola nevet vegye fel. A felsőoktatási intézményt a magyar királyi honvéd Bolyai János Műszaki Akadémia jogutódjának jelölte ki. A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola első parancsnoka dr. Szabó Miklós ezredes volt. A főiskola december 4-én Bolyai Napot rendezett, amelyre a magyar királyi honvéd Bolyai János Műszaki Akadémia egykori hallgatóit is meghívták. Ezen az ünnepségen vette át az 1990 nyarán Magyarországra hazatért, negyvenhat évig Ausztriában őrzött zászlót a főiskola parancsnoka. Az 1861 M gyalogos tiszti kard hüvelyének külső felületén elhelyezett emléklap Díszoklevél-adományozás Az első díszokleveleket a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán augusztus 19-én adományozták, ezt a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián szeptember 1-jén megtartott ünnepség követte. Az akkori felsőoktatási törvény felhatalmazásával az intézmény rektora/parancsnoka arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelet adományozott. Nagyon sok emlékezetes jubileumi díszoklevél-átadó ünnepségre került sor az évek során, és az első években nagyszámú, Ludovikát és a testvérintézményeket végzett bajtárs jelent meg az ünnepségeken. Az évek múltával létszámuk egyre fogyott. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 65. (3) bekezdése értelmében A felsőoktatási intézmény rektora a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feltételek szerint arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelet adományozhat annak, aki ötven, hatvan, hatvanöt vagy hetven éve szerezte meg az oklevelét a felsőoktatási intézményben, és életpályája alapján közmegbecsülésre méltó. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szeptember 25-én rubin- és vasdiplomaosztó ünnepséget szervezett, ahol az augusztus 20-án avatott bajtársak nevében vitéz békei Koós Ottó nyugállományú alezredes mondott válaszbeszédet szeptember 24-én újabb rubin- és vasdiplomaosztó ünnepségre került sor, amely különleges esemény volt: az ünnepségen először vett részt a HM ösztöndíjas, valamint a civil biztonság- és védelempolitikai szakos hallgatók egy csoportja. Az egykori hadnagyok nevében Damó Elemér nyugálllományú ezredes mondott köszönőbeszédet

4 Vas díszoklevél átadása dr. Sikota Győzőnek Vas díszoklevél átadása dr. Martin Kornélnak Vas díszoklevél átadása Buttka Gusztávnak Vas díszoklevél átadása Harmath Lajosnak Vas díszoklevél átadása Battha Endrének Vas díszoklevél átadása vitéz békei Koós Ottónak Rubin díszoklevél átadása Damó Elemérnek Vas díszoklevél átadása dr. Kakasy Gyulának Vas díszoklevél átadása Vajay Tibornak Vas díszoklevél átadása dr. Palágyi Tivadarnak

5 2010. szeptember 23-án rubin és platina díszoklevél-adományozási ünnepséget tartottak a hetven és hetvenöt éve végzett tisztek részére. Dr. Szarka Gábor kabinetfőnök meleg szavakkal köszöntötte a jubilánsokat: Amikor augusztus 20-án a Hősök terén az ifjú tisztek kardot rántottak, és felesküdtek»a Hazáért mindhalálig!«, egyben tisztelettel adóztak Önök előtt, akik 70, illetve 75 évvel ezelőtt ugyanilyen módon esküdtek fel a haza védelmére. Önöknek nem volt könnyű életük. Átélték a háborút, forradalmat, rendszerváltást, átélték és túlélték azokat a megpróbáltatásokat, amelyek ludovikás tisztként Önöket érték. A továbbiakban arról is beszélt, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem híd a fiatal és az idős generációk között. Köszönetet mondott az idős tiszteknek, hogy eljöttek a rendezvényre, és az egyetemnek, hogy minden évben megrendezi ezt a szép, méltóságteljes ünnepséget. Ezt követően dr. Szarka Gábor viselettörténeti szobrot adományozott Hodobay Andor tüzér főhadnagynak majd pedig, emlékpajzsot adott át vitéz Szende László és Szentkirályi Frigyes nyugállományú ezredeseknek. Az ünnepség nem nélkülözte a felemelő pillanatokat sem. Az okleveleket az egykori ludovikások korukat meghazudtolóan, katonásan, emelt fővel, egyenes derékkal vették át. Az egyetem nevében Siposné dr. Kecskeméthy Klára oktatási rektorhelyettes szólt a bajtársakhoz: Bátornak, tisztának, műveltnek, hősnek nevelték Önöket, ezért válhattak a nemzet szemében erkölcsi elitté. Ezért tudtak helytállni a fronton, a hadifogságban, a munkatáborokban és később a polgári életükben és foglalkozásukban is. A hősök napja, a Ludovikás Hősök emléktáblájának avatása, a Ludovika zászló hosszú hányattatás utáni hazatérése, mind meghatározó mérföldkövek voltak a rendszerváltozás utáni időszakban. Megelégedettségükre szolgálhat, hogy az utódok őrzik és ápolják a hagyományokat, a leendő tisztek a Ludovika Zászlóalj állományában nevelkednek, Ludovika-csapatzászlóval rendelkeznek, viszik tovább a hagyományokat, díszegyenruhájuk van, ősi szokás szerint rántanak kardot a tiszti esküjük után. A Ludovika, a Horthy és Bolyai Akadémiákról, jelentőségükről, szellemiségükről és emberformáló tevékenységükről írt visszaemlékezésekkel mélységesen egyetértek. Azon tisztek, akikkel közelebbi kapcsolatba kerültem és megtiszteltek barátságukkal, a legnagyobb tiszteletet és elismerést váltották ki bennem. Kivételes intelligenciájuk, tudásuk, emberi tartásuk példaértékű, mert az embertelen és sokszor megalázó körülmények dacára is meg tudták őrizni mindazon értékeket, amelyeket az Alma Mater adott át nekik. Az július 14-én avatott hadnagyok nevében Szentkirályi Frigyes nyugállományú ezredes szólt. Csodálattal hallgatta őt az ünneplő közönség: Emlékezni jöttünk ide, és ha ezt tesszük, első gondolatunk szálljon azon társaink felé, akik nincsenek és nem is lehetnek közöttünk. Közülük először is hősi halottainkat szólítom meg. Titeket, akik a legdrágábbat, az életeteket adtátok a hazáért. Büszkék vagyunk Rátok bátorságotokért, hősiességetekért, példamutatásotokért, helytállásotokért. De gyászoljuk azon társainkat is, akik túlélték a háború borzalmait, és időközben hagytak itt bennünket. Mindegyikük elvesztése szomorúságot és keserűséget okozott szívünknek, lelkünknek. A meghívottak közül nem mindegyik évfolyamtársunk tudott eljönni erre az alkalomra, Őket innen köszöntjük baráti szeretettel! Esetünkben az emlékezés és az ünneplés összefonódik, és egy napra koncentrál, július 4-ére, a tisztavatásunk napjára. Ez a nap valamennyiünk életében örökké emlékezetes marad, e tényen túl azért is, mert először törtük meg azt a rendet, amely szerint a két világháború között a tisztavatások augusztus 20-án történnek. Váratlanul, néhány héttel előre hozták avatásunkat, amelyet gyorsan, sietve hajtottak végre, de ennek ellenére mindez ünnepélyes keretek között, méltóságteljesen folyt le. Mindenki, aki befejezi iskolai tanulmányait, és úgymond kilép az életbe, megfogalmazza az adott területen jövőjét tekintve elképzeléseit, reményeit, vágyait, óhajait, álmait, talán bizonyos tekintetben még elvárásait is. Mi is így tettünk. A Ludovika Akadémián és társintézményeiben bennünket sok mindenre megtanítottak, így sok mindent tudtunk. Egyet azonban nem, hogy ezekből milyen kevés fog megvalósulni. Pedig milyen szépen indult minden. Még mint akadémikusok 1938 novemberében a Felvidék egy részének visszacsatolása keretében részt vehettünk a kassai bevonuláson, majd avatásunk után nem sokkal szinte ölünkbe hullott a felejthetetlen»édes Erdély itt vagyunk, érted élünk és halunk, győz a szittya fergeteg, a rohanó sereg!«[ ] Egy gyors év után következett a felemásra sikeredett Délvidék. A szovjetek elleni háború megkezdése után egy hónap sem telt el, máris gyászoltuk első hősi halottainkat: A Bug körüli harcok során a páncélosok közül Pinezics Feri és Szotyori Bandi július 27-én hősi halált haltak. Ahogy a háború excalálódott, nőttek az ország veszteségei is, közte évfolyamunké is! Vitéz lovag Sántha Tibor nyugállományú tüzérőrnagy beszédében elmondta, milyen magasztos élmény volt számára, amikor augusztus 20-án a tisztavatáson az ifjú hadnagyok,,a Hazáért mindhalálig! felkiáltással, és kardjuk ég felé rántásával ludovikás módon adtak bizonyságot esküjüknek, mint ahogy ők is tették hetven évvel korábban. A meghitt ünnepség díszebéddel zárult, ahol az idős bajtársak sorra vették emlékeiket. A legutóbbi, szeptemberi avatáson az augusztus 20-án avatott évfolyamból két fő, az július 4-én avatott évfolyamból tizenkét fő kérelmezte a platina, illetve a rubin díszoklevelet. Az 1939 és 1944 között végzettek különös korosztály tagjai voltak. Végigharcolták a háborút, sokan közülük életüket áldozták a hazájukért. A háború után azonban nem fogadta őket üdvözlés, inkább börtön vagy más megpróbáltatás következett. Voltak, akik nem jöttek haza, és a világ más táján próbáltak szerencsét. De a ludovikás neveltetés miatt ez a korosztály a nehézségek között is megállta a helyét, megőrizte méltóságát. Az akadémiák magas szinten oktatták a tisztjeiket, magas katonai és általános műveltséget adtak, amit a polgári társadalom is elismert és irigylésre méltónak tartott. Azok, akik ott végeztek, a legszebb, de a legnehezebb pályát választották

JUBILEUMI VITÉZAVATÁS A KELENFÖLDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2010. SZEPT. 25-ÉN

JUBILEUMI VITÉZAVATÁS A KELENFÖLDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2010. SZEPT. 25-ÉN 1 V i t é z e k L a p j a X V I. é v f o l y a m 1-2 s z á m, 2 0 1 0 d e c e m b e r JUBILEUMI VITÉZAVATÁS A KELENFÖLDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2010. SZEPT. 25-ÉN Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Rendünk

Részletesebben

Államiságunk jelképe a Szent Korona

Államiságunk jelképe a Szent Korona XXXII. évfolyam 1. szám Budapest, 2013 Államiságunk jelképe a Szent Korona 1978 óta újra itthon Emlékezni kell arra, milyen nagy kincs a magyar szabadság és az azt megtestesítő Szent Korona. Emlékezzünk

Részletesebben

Kiss Gábor: Horthy István, felhõk hõse. XXXI. évfolyam, 1. szám Budapest, 2012

Kiss Gábor: Horthy István, felhõk hõse. XXXI. évfolyam, 1. szám Budapest, 2012 XXXI. évfolyam, 1. szám Budapest, 2012 Pula, 1904. december 9. Alekszejevka 1942. augusztus 20. Hajnali 5:07 (Héja gépével lezuhant és szörnyethalt.) A szolnoki vadászgépek orosz felhõn szállnak, Zengve

Részletesebben

vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó

vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó V i t é z e k L a p j a X I I I. é v f o l y a m 1-2. s z á m. 2 0 0 7. a u g u s z t u s - s z e p t e m b e r A kormányzóra emlékezve A Vitézi Rend kegyeletes istentiszteletekkel emlékezett vitéz nagybányai

Részletesebben

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban!

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! V i t é z e k L a p j a X V. é v f o l y a m 1-2. s z á m, 2 0 0 9. d e c e m b e r VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! 2009. szeptember 26-án, szombaton ünnepi ruhába öltözöttek sokasága töltötte

Részletesebben

SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB Nagy László 73 A BOLYAI JÁNOS HONVÉD ALAPÍTVÁNY Bejegyzés száma: 2049 /Fővárosi Bíróság 9. Pk. 66508/2 Adószáma: 18004281-1-43 Bankszámlaszáma: 10400126-21416606 - 00000000 Az alapítvány székhelye/címe:

Részletesebben

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere XXX. évfolyam, 1. szám Budapest, 2011 Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere Mindszenty József bíboros úr így emlékezett vissza Rómára és az atyai pártfogóra, Piusz pápára: A reményre

Részletesebben

XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008

XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008 XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008 Hiszek egy Istenben, Hiszek egy Hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban Hiszek Magyarország feltámadásában! Fotó: archív 2 VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ 2008/3. Tartalom:

Részletesebben

VITÉZAVATÁS a budavári Mátyás - templomban! 2008. szeptember 27-én

VITÉZAVATÁS a budavári Mátyás - templomban! 2008. szeptember 27-én V i t é z e k L a p j a X I V. é v f o l y a m 2. s z á m, 2 0 0 8. d e c e m b e r VITÉZAVATÁS a budavári Mátyás - templomban! 2008. szeptember 27-én 2008. szeptember 27-én, szombaton a zsúfolásig megtelt

Részletesebben

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8.

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu LÉGY RÁ MÉLTÓ! 14 Kőbe vésve, bronzba öntve VÁNDORLÓ HONVÉDSÍROK

Részletesebben

Ó Szent István dicsértessél...

Ó Szent István dicsértessél... XXV. évfolyam, 1. szám Budapest, 2006. augusztus Ó Szent István dicsértessél... (Moldvai csángó ének) Ó Szent István dicsértessél, menny és földön tiszteltessél! De fõkképpen nálunk ma, mint Országunk

Részletesebben

A Bonyhádi Öregdiák Szövetség elsõ korszaka (1936 1946)

A Bonyhádi Öregdiák Szövetség elsõ korszaka (1936 1946) NAGY ISTVÁN A Bonyhádi Öregdiák Szövetség elsõ korszaka (1936 1946) A Bonyhádi Öregdiákok Szövetsége 1 A Forberger László Konferencián bemutatott elõadásomnak a témája a BÖSZ-nek mint társadalmi szervezetnek

Részletesebben

Zárszó. Siposné Kecskeméthy Klára B. Kalavszky Györgyi

Zárszó. Siposné Kecskeméthy Klára B. Kalavszky Györgyi Zárszó A Ludovika Akadémiának mindig is különleges szerepe volt a magyar történelemben, annak ellenére, hogy oktató-nevelő tevékenységét csak hetvenkét esztendőn keresztül fejthette ki. A hosszas vajúdás

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS MELLSZOBRÁNAK

ZRÍNYI MIKLÓS MELLSZOBRÁNAK 3 ZRÍNYI MIKLÓS MELLSZOBRÁNAK LELEPLEZÉSI ÜNNEPSÉGE Előszó Az egyetem napján Február másodikán, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem napján, prof. Dr. Szabó Miklós akadémikus, rektor koszorút helyezett

Részletesebben

minchét hivatalból és háttérintézménybõl hét maradt.

minchét hivatalból és háttérintézménybõl hét maradt. 2008. július XI. évfolyam 3. A kiadvány térítésmentes, sokszorosítható Készült az NCA támogatásával A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa Korszerû és jól szervezett a haderõnk

Részletesebben

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk!

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! XVI. évfolyam 2013. december 4. szám Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! Halottainkra emlékeztünk 2013 Tartalom Halottainkra emlékeztünk 2 Vezetők és

Részletesebben

ONVÉD HOGY NE A VÍZ LEGYEN AZ ÚR... agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. június XXIV. évf. 6.

ONVÉD HOGY NE A VÍZ LEGYEN AZ ÚR... agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. június XXIV. évf. 6. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. június XXIV. évf. 6. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu HOGY NE A VÍZ LEGYEN AZ ÚR... 14 Fotó: Rácz Tünde Kőbe vésve, bronzba

Részletesebben

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa Puskás Híradó a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa III. évfolyam 2. szám megjelenik félévenként 2005. november T II S Z T A V A T Á S 2005. augusztus 20-án avatták híradótisztté a Zrínyi

Részletesebben

agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században

agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században A szolnoki ütközet 1849. március 5-én. Greguss Imre (1856 1910) festménye A nagysallói ütközet, 1849. április 19. Medve Imre festménye A hazáért mindhalálig

Részletesebben

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa Puskás Híradó a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa IV. évfolyam 1. szám megjelenik félévenként 2006. április R E K V II E M A S Z A B A D S Á G H A R C É R T (( R É S Z L E T )) A szabadságharcot,

Részletesebben

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján XXV. évfolyam 2014/4 HOn éd altiszti f o l y ó i r a t hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek

Részletesebben

A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008)

A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008) A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008) A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008) Budapest 2008 1 ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS SZERKESZTETTE: Dr. Koczka Ferenc nyá. ezredes LEKTORÁLTA: a szerzői

Részletesebben

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! www.honvedelem.hu ONVÉD. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. augusztus XXIV. évf. 8. szám 390 Ft TŰZNYILAK

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! www.honvedelem.hu ONVÉD. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. augusztus XXIV. évf. 8. szám 390 Ft TŰZNYILAK ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. augusztus XXIV. évf. 8. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu TŰZNYILAK 14 Fotó: Rácz Tünde A nyolc katonai parcella felett 1993-tól

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

Katonai emlékpark Pákozdon

Katonai emlékpark Pákozdon XIII. évfolyam 2010. október 3. szám Katonai emlékpark Pákozdon Megemlékezés Kőszegen A Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete, immár a negyedik alkalommal tartott bajtársi találkozót a kőszegi várban. Ez

Részletesebben

Komáromi Öregdiák. A komáromi magyar gimnázium BARÁTI KÖRÉNEK 15. hírlevele 2008. június V. évfolyam 2. szám

Komáromi Öregdiák. A komáromi magyar gimnázium BARÁTI KÖRÉNEK 15. hírlevele 2008. június V. évfolyam 2. szám Komáromi Öregdiák A komáromi magyar gimnázium BARÁTI KÖRÉNEK 15. hírlevele 2008. június V. évfolyam 2. szám És ég az oltár. Ím, körébe gyűltünk, Szétszórt bolyongók a vész idején. Máris tüzénél szent lángra

Részletesebben

16. évfolyam 2. szám 2014. március április

16. évfolyam 2. szám 2014. március április 16. évfolyam 2. szám 2014. március április Életet az éveknek Szepezdi Dezső nyugállományú ezredest csaknem mindenki ismeri a budapesti nyugállományúak klubjában. 1974-óta tagja a klubnak, szinte hihetetlen,

Részletesebben

Tovább tárgyalunk az illetményemelés érdekében... 3. oldal Problémák és megoldások... 6. oldal

Tovább tárgyalunk az illetményemelés érdekében... 3. oldal Problémák és megoldások... 6. oldal Családi nap szeptember 15-én!!! Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2012. szeptember XXI. évfolyam, 9. szám www.hsz.hu shop.hsz.hu Elkötelezettek és jogkövetôk... 4-5. oldal Legfrisebb hírek, információk:

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Ára: 300 Ft 2014. Október

XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Ára: 300 Ft 2014. Október REDEMPTIO XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Ára: 300 Ft 2014. Október REDEMPTIO (latin szó, ejtsd: redempció) visszavásárlás, megváltás, önmegváltás. A szó az 1745-ös jászkun redempcióra utal, amikor a jászok és a

Részletesebben

ALAPÍTÓ LEVÉL: JÁSZKISÉRIEK BARÁTI EGYESÜLETÉT

ALAPÍTÓ LEVÉL: JÁSZKISÉRIEK BARÁTI EGYESÜLETÉT ALAPÍTÓ LEVÉL: Mi, szülőföldünk szeretetéből indíttatva, - mert Őseink nekünk építették, emberré válásunk innen gyökerezik, mert folyton visszajár gondolatunk a gyerekkor felejthetetlen emlékeire, felelősséget

Részletesebben