KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA SOPRON 2008

2 TARTALOMJEGYZÉK I. rész... 3 Általános rendelkezések... 3 A kitüntetések... 4 A kitüntetések, címek átadása... 5 II. rész... 6 Tiszteletbeli doktor (doctor honoris causa)... 6 Az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem állók részére adományozható kitüntetések... 6 III. rész... 7 Professor Emeritus... 7 Óraadó oktatónak adományozható címek... 8 IV. rész Mestertanár V. rész Rektori Dicséret A Kjt. alapján adományozható közalkalmazotti elismer címek adományozásának rendje 10 Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója/Kutatója Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Dolgozója Nyugat-magyarországi Egyetemért Emlékérem VI. rész Berzsenyi Dániel Emlékdíj Berzsenyi Dániel Emlékplakett Arany Katedra Díj Tudományért Kitüntetés Sportért és Mvészetért Kitüntetés NymE Savaria Egyetemi Központ saját alapítású kitüntetési eljárási rendje VII. rész A Nyugat-magyarországi Egyetem karai kivéve SEK karok - által alapított kitüntetések17 A NymE Savaria Egyetemi Központ karai által alapított kitüntetések VIII. rész Állami, miniszteri és szakmai kitüntetések Záró rendelkezések

3 I. rész 1. Általános rendelkezések (1) Az a közalkalmazott, aki a Nyugat-magyarországi Egyetem szellemiségének fejlesztése, hírnevének gyarapítása érdekében, oktatási, kutatási és más mködési területen kivételesen magas színvonalú, példaérték munkát végez, e szabályzat, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetésekrl szóló évi XXXI. törvény, a miniszteri és szakmai díjak adományozásáról szóló jogszabályok rendelkezései figyelembevételével, továbbá önkormányzati szerveknél kitüntetésben részesíthet. (2) E szabályzat személyi hatálya kiterjed: - az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi munkavállalóra, - az egyetemen munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottakra (óraadókra vonatkozó szabályok szerint), - az egyetemrl nyugállományba vonultakra, - az egyetemmel kapcsolatban lév egyéb hazai és külföldi magán és jogi személyekre. (3) E szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: - az egyetem által alapított kitüntetésekre és kitüntet címekre, - valamennyi állami és önkormányzati kitüntetésre, amelyek esetében az egyetemnek felterjesztési hatásköre van. (4) A kitüntetésekkel kapcsolatban felmerül költségek, a kitüntetésekkel, címekkel, egyéb kitüntetéshez kapcsolódó adományozással együtt járó pénzjutalmak (Rektori Dicséret is) a felterjeszt kar/szervezeti egység költségvetését terhelik. (5) A nem saját kar/szervezeti egység létszámába tartozó közalkalmazott személyére kezdeményezett javaslat a javaslattev kar/szervezeti egység költségkeretét és kitüntetésben részesíthet létszámkeretét terheli. (6) A kitüntetések adományozására javaslatot - elzetes egyeztetések után - a karok/ szervezeti egységek munkáltatói jogkör vezeti tehetnek, azokra a közalkalmazottakra akik egyetemi alapítású kitüntetésben 5 éven belül nem részesültek. (7) A karokon/szervezeti egységeknél már véleményezett kitüntetési javaslatokat évente a külön megküldött körlevelekben meghatározott idpontig kell benyújtani. (8) A Rektori Dicséret kitüntetést a Rektori Tanács véleményét kikérve a rektor adományozza. 3

4 (9) A közalkalmazottnak a Kjt. alapján adományozható címet a Rektori Tanács véleménye alapján, a rektor adományozza. (10) A kitüntetésben részesültek várakozási id csökkentésére vonatkozó szabályait az 53/2006. sz. Korm. r., valamint a Kollektív Szerzdés 6.1. tartalmazza. (11) A kitüntetések nyilvántartását a Gazdasági Figazgatóság, illetve a Savaria Egyetemi Központ ezzel a feladattal megbízott egysége végzi. (12) Az összegyetemi oklevelek formája, írása egységes elvek alapján történik, amelyrl a Gazdasági Figazgatóság Humánerforrás-gazdálkodási Csoportja gondoskodik. (13) A kitüntetéseket az egyetem rektora, dékánok, a SEK elnök-rektorhelyettese vagy megbízottjuk adja át. (14) Jelen szabályzat táblázatszer összefoglalását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2. A kitüntetések (1) A Szenátus dönt a Szervezeti és Mködési Rend 19. (9) bek. b) pontja alapján alábbi kitüntetések és címek adományozásról: - tiszteletbeli doktor (doktor honoris causa), - Nyugat-magyarországi Egyetem Díszpolgára, - Nyugat-magyarországi Egyetemért Sajtódíj, - Nyugat-magyaroszági Egyetemért Emlékérem, (Pro Universitate Hungariae Occidentalis Emlékérem) - Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója - Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Dolgozója - egyetemi magántanár, - mesteroktató - mestertanár, - címzetes egyetemi/fiskolai tanár/docens, - professor emeritus (2) Rektori Tanács véleménye alapján a rektor dönt: - Rektori Dicséret és a - közalkalmazotti címek adományozásáról. (3) Állami, miniszteri, szakmai, önkormányzati díjak elterjesztéseit a Savaria Egyetemi Központ esetében is - a rektor rangsorolja, melyet követen kerül felterjesztésre/megküldésre az illetékes szervek felé. (4) A Savaria Egyetemi Központ dönt a saját alapítású kitüntetések adományozásáról: - Berzsenyi Dániel Emlékdíj - Tudományért Kitüntetés, 4

5 - Sportért és Mvészetért Kitüntetés, - Berzsenyi Dániel Emlékplakett, - Arany Katedra Díj. 3. A kitüntetések, címek átadása (1) A javaslattev szervezeti egységek tanévnyitó ünnepi tanácsülésén kerülnek átadásra: - tiszteletbeli doktor (doktor honoris causa) - Nyugat-magyarországi Egyetem Díszpolgára, - Nyugat-magyarországi Egyetemért Sajtódíj, - Nyugat-magyarországi Egyetemért Emlékérem. (2) A javaslattev szervezeti egységek tanévzáró ünnepi tanácsülésén kerülnek átadásra: - Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója/Kutatója, - Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Dolgozója, - Rektori Dicséret, - Professor Emeritus, - egyetemi magántanár, - címzetes egyetemi/fiskolai tanár, - címzetes egyetemi/fiskolai docens, - mesteroktató, - mestertanár, - közalkalmazotti elismer címek, - kari alapítású kitüntetések. (3) A karokhoz nem tartozó szervezeti egységek kitüntetett dolgozói esetében a kitüntetések az egyetem központi tanévzáró ünnepi tanácsülésén kerülnek átadásra. Az átadásra más helyen is sor kerülhet. (4) A Savaria Egyetemi Központ saját alapítású kitüntetéseinek átadására a Berzsenyi Dániel Emléknapon kerül sor. - Berzsenyi Dániel Emlékdíj - Berzsenyi Dániel Emlékplakett, - Arany Katedra Díj, - Tudományért Kitüntetés, - Sportért és Mvészetért Kitüntetés, (5) A SEK Tanácsa a kitüntetések adományozását más átadási idpontban is meghatározhatja. 5

6 II. rész A Nyugat-magyarországi Egyetem összegyetemi szint kitüntetései 4. Tiszteletbeli doktor (doctor honoris causa) Tiszteletbeli doktor (doctor honoris causa) cím adományozható annak a tudományos minsítéssel rendelkez bel- és külföldi személynek, aki, a kitüntet címet nemzetközi elismertség, tudományos munkássággal és az Egyetem érdekében kifejtett tevékenységével kiérdemelte. A kar vezetje a jelölésre vonatkozó javaslatát az érintett Kar Tanácsának egyetértése után terjeszti fel a rektornak. Odaítélésérl az Egyetemi Doktori Tanács véleményét figyelembe véve a Szenátus dönt. Adományozható évente a Kar kinevezett teljes- és részmunkaids fállású egyetemi/fiskolai tanári (további jogviszonyú kivételével) állományi létszám 2 %-nak megfelel f részére. A Kar akkor élhet Tiszteletbeli Doktor cím javaslattal, amennyiben a karon a Tiszteletbeli Doktor címmel rendelkezk száma nem haladja meg a Kar kinevezett fállású, teljes és részmunkaids egyetemi tanári létszámát. A javaslathoz felterjesztend a jelölt részletes szakmai önéletrajza, valamint a felterjeszt karhoz kapcsolódó eddigi tevékenysége és jövbeni tervei. A Tiszteletbeli Doktorok a "doctor honoris causa" címet, vagy a Dr.h.c. rövidítést használhatják. 5. Az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem állók részére adományozható kitüntetések (1) Nyugat-magyarországi Egyetem Díszpolgára Adományozható azoknak az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, hazai és/vagy a nemzetközi közélet tekintélyes személyiségeinek, akik a Nyugat-magyarországi Egyetemet jelentsen támogatják, különösen speciális együttmködési formák, illetve projektek mködtetése vagy azokban való közremködés révén, amelyek az egyetem alaptevékenységi feltételeinek fejlesztésén túl az egyetem erkölcsi tkéjének, hazai és nemzetközi hírnevének növelését eredményezik, valamint hozzájárulnak az egyetem vagy egyes karai oktatói, hallgatói vagy azok szervezdéseinek szakmai, tudományos, kulturális tevékenységéhez. 6

7 Az egyetem díszpolgára köteles tevékenységi területén, lehetségeinek keretein belül elsegíteni az egyetem célkitzéseinek, fejlesztési feladatainak megvalósítását, továbbá külön igény vagy meghívás alapján esetenként eladást vagy konzultációt tartani. Az Egyetem Díszpolgára jogosult a "NymE Díszpolgára" cím használatára, meghívást kap egyetemi ünnepségekre, rendezvényekre, tudományos ülésszakokra. Adományozható: Adományozás: évente 2 személy részére oklevél (2) Nyugat-magyarországi Egyetemért Sajtódíj Adományozható az írott vagy elektronikus sajtóban dolgozó média-személyiségek, illetve média-csoportok részére, aki (akik) elismerésre méltó tevékenységet fejt(enek) ki az egyetemrl való objektív tájékoztatás, az egyetem népszersítése, az elért eredmények publikálása területén. Adományozható: Adományozás: évente egy média-személyiségnek, vagy média-csoportnak oklevél (3) Nyugat-magyarországi Egyetemért Emlékérem (küls személy részére) (Pro Universitate Hungariae Occidentalis) Adományozható azoknak a hazai és külföldi jogi-, hivatalos és magánszemélyeknek, akik a Nyugat-magyarországi Egyetem mködését, fejldését, oktató-, kutató- és mvészeti munkája színvonalának növelését szervez munkájukkal, erkölcsi és anyagi támogatásukkal, adományokkal és anyagi eszközök juttatásával, továbbá tárgyi feltételek biztosításával, valamint bármi más formában kiemelked mértékben segítették. Adományozható: Adományozás: évente legfeljebb 3 db oklevél és emlékérem III. rész Az Ftv. alapján adható oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó címek adományozása az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló részére 6. Professor Emeritus A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa Professor Emeritus vagy Professor Emerita (a továbbiakban: Professor Emeritus) címet adományozhat annak az egyetemi, illetve fiskolai tanári címmel rendelkeznek, akinek foglalkoztatását nyugdíjazására tekintettel megszntetik és oktatói, tudományos kutatói, mvészeti tevékenységével és közéleti munkásságával jelentsen hozzájárult az intézmény hazai és nemzetközi jó hírnevének kialakításához. 7

8 Professor Emeritus címet a Kari Tanács javaslatára, a Szenátus adományozhat. A Professor Emeritus cím adományozásánál a jogszabályokban foglaltaktól eltérni nem lehet, kivételesen indokolt esetben sem gyakorolható méltányossági jog. A Professor Emeritus cím adományozása során a javaslattev karokat az a nemes szándék vezérli, hogy a hazai és nemzetközi körökben is elismert legkiválóbb professzorai nyugdíjas korukban is segítsék, tanácsaikkal, szakmai tudásukkal támogassák az oktató, kutató és mvészeti munkát, valamint az Egyetem hazai és nemzetközi kapcsolatainak elmélyítését. A javaslathoz csatolni kell a részletes szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket. A Professor Emeritus címet a Szenátus 5 éves határozott idtartamra adományozza. Amennyiben a kar pénzügyi lehetségei megengedik új eljárással - további 5 évre meghosszabbítható. A Szenátus a Professor Emeritus címet megvonhatja attól a személytl, aki arra méltatlanná vált. A Professor Emeritus cím tulajdonosa külön megállapodás alapján amelyet a javaslattev kar/szervezet készít el - meghatározott idre, jogot kap arra, hogy eladásokat, kurzusokat hirdessen meg hallgatóknak, irányíthassa doktoranduszok munkáját, továbbá kutató munkájához használhassa az érintett tanszék berendezéseit, felszereléseit. Az így rögzített feladatok ellátásához a szükséges feltételeket az illetékes Kar vezetjének egyetértésével - az érintett szervezeti egység vezetje biztosítja. A cím tulajdonosát juttatás illetheti meg. A juttatást az elterjeszt kar/szervezet biztosítja. A juttatás javasolt mértéke a költségvetési törvényben rögzített, a mindenkori egyetemi tanári munkakör garantált illetményalapjának 30%-a. A Professor Emeritus címmel járó juttatás a cím adományozását követ hónap els napjától jár évi CXXXIX. törvény hatályba lépése eltt Professor Emeritus címben részesül és határidhöz nem kötött juttatások december 31-ig illetik meg a jogosultat, amelynek mértéke: havonta a költségvetési törvényben rögzített, a mindenkori egyetemi tanári munkakör garantált illetményére megállapított összeg 30 %-a december 31. napja után amennyiben a kar pénzügyi lehetségei megengedik új eljárással - további 5 évre meghosszabbítható. A Professor Emeritus cím használata a juttatás megsznésétl függetlenül továbbra is használható. A cím tulajdonosa az intézményi vezetésben tisztséget, vezeti munkakört nem tölthet be. 7. (1) Egyetemi Magántanár Óraadó oktatónak adományozható címek 8

9 Magántanár cím adományozható annak az óraadó habilitált személynek, aki doktori fokozattal rendelkezik, valamint a szakterülethez nem kapcsolódó akkreditált doktori vagy mesterképzés hiányában kimagasló alkotó szakmai gyakorlati vagy alkotó mvészi tevékenységet folytat. A magántanárnak szakterületén eladás-hirdetési joga van. A magántanár cím adományozására javaslatot az a Kar terjeszthet el, amely a szakmai mködésre igényt tart. A cím adományozásánál kivételesen indokolt esetben sem gyakorolható méltányossági jog. Adományozás: oklevél (2) Címzetes egyetemi/fiskolai tanár, illetve egyetemi/fiskolai docens a) E címek az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, országosan elismert szaktekintélynek adhatók, akik a Kar oktatási, tudományos tevékenységét, fejlesztési feladatait segítik. b) Címzetes egyetemi tanár cím adományozható annak, aki az (1) bekezdésen túl tudományos fokozattal rendelkezik (PhD, tudomány kandidátusa, tudomány doktora) a) Címzetes fiskolai tanár cím adományozható annak, aki az (1) bekezdésen túl doktori fokozattal (PhD, tudomány kandidátusa) rendelkezik. b) Címzetes egyetemi docens cím adományozható annak, aki az (1) bekezdésben leírt feltételekkel rendelkezik. c) Címzetes fiskolai docens cím adományozható annak, aki az (1) bekezdésben leírt feltételekkel rendelkezik. d) A címzetes címmel rendelkez jogait és kötelességeit az adományozó kar vezetje írásban megadja az adományozott részére. e) A címzetes címmel rendelkeznek szakterületén eladás-hirdetési joga van. f) A címzetes egyetemi és fiskolai tanárok, illetve a címzetes egyetemi és fiskolai docensek, korábbi címzetes egyetemi adjunktusok továbbra is viselhetik korábban megszerzett címüket. g) A karok elterjesztésére, - az adományozás feltételeit figyelembe véve a Szenátus dönt. h) A karok elterjesztése részletesen tartalmazza a javasolt személynek az egyetemmel való kapcsolatát, szakmai munkáját, szakmai tevékenységét az egyetemen mely területén fejti ki, személyi, iskolai végzettségét, tudományos fokozatát és munkahelyi adatait. i) Adományozás: oklevél (3) Mesteroktató Az adott szakterületen kiemelked gyakorlati munkát végz óraadó oktatónak mesteroktatói cím adományozható. Adományozás: oklevél 9

10 IV. rész A Felsoktatási törvény alapján tanári munkakörben adományozható cím az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állóval. 8. Mestertanár Az egyetemen kiemelked gyakorlati oktató munkát végz tanári (mérnöktanár, mvésztanár, nyelvtanár stb.) munkakörben foglalkoztatott részére a szenátus mestertanár címet adományozhat. Adományozás: oklevél V. rész Saját dolgozónak adható kitüntetések, címek 9. Rektori Dicséret Adományozható: annak, aki az intézmény rektora által dicséretre méltó, tartósan eredményes, lelkiismeretes, többéves magas színvonalú tevékenységgel vagy eseti feladatok kiemelked teljesítésévelés jó munkát végez. Adható: évente és karonként/szervezeti egységenként, az állományi létszám 3 %-a részére. Adományozás: emléklap és a mindenkori minimálbér 100 %-nak megfelel pénzjutalom. 10. A Kjt. alapján adományozható közalkalmazotti elismer címek adományozásának rendje 1) A Kjt. 39. (3) bek. és a 71. (1)-(2) és (4) bekezdése alapján a tartósan magas színvonalú munkavégzés vagy kiemelked munkateljesítmény esetén: a) a "B", "C", vagy "D" fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak munkatársi, illetve fmunkatársi, 10

11 b) az "E", "F", "G", "H", "I", vagy "J" fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak tanácsosi, illetve ftanácsosi cím adományozható. 2) Az Egyetem közalkalmazottjai részére adományozható címek megnevezése: Az "E", "F", "G", "H", "I", "J" fizetési osztályban: "Nyugat-magyarországi Egyetem ftanácsosa" (egyetemi ftanácsos, a továbbiakban: ftanácsos) "Nyugat-magyarországi Egyetem tanácsosa" (egyetemi tanácsos, a továbbiakban: tanácsos) A "B", "C", "D" fizetési osztályban: "Nyugat-magyarországi Egyetem fmunkatársa" (egyetemi fmunkatárs, a továbbiakban: fmunkatárs) "Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársa" (egyetemi munkatárs, a továbbiakban: munkatárs) 3) A közalkalmazotti elismer címek adományozásának feltételei: A közalkalmazotti elismer címek adományozásának általános feltétele, hogy az érintett közalkalmazott munkakörét, az intézmény érdekében vállalt kötelezettségeit folyamatosan kifogástalanul lássa el és legalább 10 éves az egyetemen/fiskolán eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezzék. A közalkalmazotti cím adományozásához az elzeken túlmenen figyelembe kell venni a következket: a) a ftanácsosi és tanácsosi cím esetében a felsfokú képzettségi szint fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottakra vonatkozóan: - az eredményesen végzett oktatás-, illetve kutatásirányítási és szervezési, szaktanácsadási, valamint mvészeti tevékenységet, - az irányításban és az ezzel összefügg testületi (bizottsági) munkában való kiemelked részvételt, - egyetemi igazgatásában (oktatási, funkcionális, szolgáltató) végzett elismert irányítói, szervezi, önálló ügyvivi, ügyintézi tevékenységet. b) a fmunkatársi és a munkatársi cím esetében, a középfokú képzettségi szint fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottakra vonatkozóan: - önállóan végzett oktatást, kutatást, szaktanácsadást, mvészeti tevékenységet segít, elkészít, technikai, adatfeldolgozói, továbbá igazgatási, illetve gazdasági ügyintézi, ügyviteli tevékenységet, az ez irányú feladatokhoz kapcsolódó magas színt szervezi munkát, - a szakmunkás munkakörökben, példamutató kiváló minségben ellátott tevékenységet, s az ahhoz kapcsolódó szervezi, az oktatás, kutatás, szaktanácsadás, mvészet, karbantartás, felújítás, szolgáltatás stb. területén. Közalkalmazotti elismer címet az egyetemmel fállású közalkalmazotti jogviszonyban állók kaphatnak. 4) A közalkalmazotti elismer címek anyagi elismerése: 11

12 A közalkalmazotti elismer cím viseljét címpótlék illeti meg: a "ftanácsosi" cím esetén a mindenkori illetmény pótlékalap a "tanácsosi" cím esetén a "fmunkatársi" cím esetén a "munkatársi" cím esetén száz százaléka, ötven százaléka, hetvenöt százaléka, huszonöt százaléka. A Kjt. 71. (4) bekezdése alapján vezeti beosztás fennállása alatt egyidejleg címpótlék nem folyósítható. 5) A közalkalmazotti elismer cím viselés jogosultságának megsznése: A közalkalmazotti elismer cím viselésének jogosultsága megsznik: a címrl történ lemondással (a lemondást a címet adományozó vezethöz írásban kell beterjeszteni). a címtl jogers fegyelmi határozattal történ visszavonással, magasabb vezeti, illetve vezeti beosztást alkalmatlanság miatt visszavonó határozattal, a közalkalmazotti jogviszony - kivéve a nyugállományba vonulás - megsznése esetén. (6) A közalkalmazotti elismer cím viselési jogosultságának megsznésével egyidejleg megsznik az ehhez kapcsolódó címpótlékra való jogosultság is. 7) Az egyetemi közalkalmazott nyugdíjba vonulása után a korábban kapott közalkalmazotti elismer címet továbbra is használhatja, de címpótlék számára nem folyósítható. 8) A közalkalmazotti elismer címek javaslattételi és adományozási rendje: A karok, valamint a karokhoz nem tartozó szervezeti egységek munkáltatói jogkör vezeti az elismer címre vonatkozó javaslataikat - az illetékes testület véleményének figyelembe vételével - terjesztik fel.. A javaslatokat részletesen indokolni és rangsorolni kell. Rendkívüli esetben elismer cím adományozása fenti idponttól eltéren is kezdeményezhet. A közalkalmazotti címek adományozása és a cím viseljét megillet címpótlék folyósítása tárgyév július 1. napjával esedékes, kivéve rendkívüli esetben, fenti idponttól eltér kezdeményezés esetén. A rektor a Rektori Tanácson kialakított vélemény és sorrend figyelembevételével dönt a címek odaítélésérl. 9) A SEK esetében a Bizottság a javaslatokat a SEK Tanácsa elé terjeszti, majd döntésre megküldik a Rektori Tanácshoz véleményezésre és a rektor dönt a címek odaítélésérl. A közalkalmazotti elismer címrl oklevelet kell kiállítani. A ftanácsos és tanácsosi címet viselk száma egyetemi szinten nem haladhatja meg az érintett fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak munkajogi állományi létszámának kettkett százalékát. A közalkalmazotti elismer címek adományozásáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás az egyetemi kitüntetések anyakönyveihez hasonlóan nem selejtezhet. 12

13 A közalkalmazotti elismer címek kiadásának elkészítése, a döntés utáni végrehajtási és nyilvántartási feladatokat az ezzel a feladattal megbízott látja el. 11. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója/Kutatója Adományozható annak az oktatónak/kutatónak, aki legalább 10 éves, az egyetemen/fiskolán eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal és legalább 10 éves oktatói kinevezéssel rendelkezik, a munkaköréhez tartozó feladatokat tartósan eredményes és magas színvonalon látja el, tevékenységét a példamutató szorgalom és lelkiismeretesség, a hallgatók általi elismertség jellemzi, aki szakmai munkásságával az Egyetem jó hírnevének öregbítéséhez, hazai és külföldi elismertségének gazdagításához közvetlenül vagy közvetve, jelentsen hozzájárult. Adományozható még a kitüntetés nyugállományba vonulás, 60., 65. születésnap alkalmából a még fennálló közalkalmazotti jogviszony alatt, továbbá oktatási és kutatási feladatok hazai és nemzetközi szint elismerést kiváltó tevékenységért. Adományozható: évente és karonként/szervezeti egységenként egy, maximum az oktatói/kutatói állományi létszám 2 %-ának megfelel f részére. Adományozás: oklevél és a mindenkori fiskolai (BSc) végzettséghez kapcsolódó közalkalmazotti bértábla els fokozat 100%-ának megfelel pénzjutalom. 12. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Dolgozója Adományozható annak a dolgozónak aki legalább 10 éves az egyetemen/fiskolán eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a munkaköréhez tartozó feladatokat tartósan eredményesen és magas színvonalon látja el, tevékenységét a példamutató szorgalom és lelkiismeretesség jellemzi. A kitüntetés adományozható még nyugállományba vonulás alkalmából a még fennálló közalkalmazotti jogviszony alatt. Adományozható: évente és karonként/szervezeti egységenként egy, maximum az alkalmazotti (nem oktató/kutató) állományi létszám 2 %-ának megfelel f részére. Adományozás: oklevél és a mindenkori fiskolai (BSc) végzettséghez kapcsolódó közalkalmazotti bértábla els fokozat 100%-ának megfelel pénzjutalom. 13

14 13. Nyugat-magyarországi Egyetemért Emlékérem (kivételes esetben saját dolgozó részére) Kivételes esetben - a Szenátus támogatásával - adományozható azon egyetemi, vagy nyugállományba vonuló közalkalmazottnak, aki a Nyugat-magyarországi Egyetem mködését, fejldését, oktató-, kutató- és mvészeti munkáját évtizedes tevékenységével elsegítette, továbbá az egyetem színvonalának növelését szervez munkájával, vagy sikeres magasabb vezeti beosztás ellátásával segítette, valamint bármi más formában kiemelked mértékben tevékenykedett az egyetemért. Adományozható: évente legfeljebb 3 db, Adományozás: oklevél és emlékérem VI. rész Saját alapítású kitüntetések a NymE Savaria Egyetemi Központnál 14. Berzsenyi Dániel Emlékdíj (1) A kitüntetés évente annak a közalkalmazottnak ítélhet oda, aki legalább tíz éves fiskolán/egyetemen eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. A munkaköréhez tartozó feladatokat tartósan eredményesen és magas színvonalon látja el, tevékenységét a szorgalom és a lelkiismeret jellemzi. (2) Az emlékplakett, az oklevél és a pénzjutalom a Berzsenyi Dániel Emléknapon kerül átadásra. Adományozható: évente és karonként/szervezeti egységenként egy, maximum az oktatói/kutatói állományi létszám 2 %-ának megfelel f részére. Adományozás: oklevél és a mindenkori fiskolai (BSc) végzettséghez kapcsolódó közalkalmazotti bértábla els fokozat 100%-ának megfelel pénzjutalom. 15. Berzsenyi Dániel Emlékplakett (1) Azok az intézményen kívüli hazai és külföldi jogi- és magánszemélyek részesülhetnek a kitüntetésben, akik a Savaria Egyetemi Központ mködését, fejldését, az oktatói munka színvonalának növelését munkájukkal, erkölcsi és anyagi támogatásukkal, adományukkal vagy bármilyen más formában kiemelked mértékben segítették. 14

15 (2) Évente két személy részesülhet a kitüntetésben, melynek átadására a Berzsenyi Dániel Emléknapon kerül sor. (3) A kitüntetés oklevélbl és emlékplakettbl áll. 16. Arany Katedra Díj (1) A díjban a Savaria Egyetemi Központ azon fállású oktatói részesülhetnek, akik a Savaria Egyetemi Központnál legalább 20 éven át kiemelked oktatási tevékenységet folytattak. (2) Évente két személy részesíthet a díjban, melynek átadására az oklevéllel és a pénzjutalommal együtt a Berzsenyi Dániel Emléknapon kerül sor. 17. Tudományért Kitüntetés (1) A Berzsenyi Dániel Emléknapon adható át az egyes karokon oktató és tudományos munkát végz fállású, illetve további jogviszonyban vagy óraadói státuszban lév dolgozóknak. (2) Évente két fállású intézményi dolgozó részesíthet az emlékérembl, oklevélbl és pénzjutalomból álló elismerésben. 18. Sportért és Mvészetért Kitüntetés (1) A kitüntetést azok az intézményben oktató fállású, illetve további jogviszonyban vagy óraadói státuszban lév személyek kaphatják, akik a Fiskola ilyen irányú tevékenységében kimagasló munkát végeztek. (2) Évente a Berzsenyi Dániel Emléknapon átható át két dolgozónak. (3) A kitüntetés emlékplakettbl, oklevélbl és pénzjutalomból áll. 19. NymE Savaria Egyetemi Központ saját alapítású kitüntetési eljárási rendje (1) A Savaria Egyetemi Központ kitüntetésekkel kapcsolatos ügyeit a Savaria Egyetemi Központ Kitüntetési Bizottsága (továbbiakban: SEK Bizottsága) látja el. 15

16 (2) A Bizottság elnöke: a SEK Elnök-rektorhelyettese. Tagjai: dékánok és a Hallgatói Önkormányzat képviselje. A Bizottság ülésein a SEK gazdasági igazgató, a SEK elnöki Hivatal vezetje, a Közalkalmazotti Tanács elnöke és a személyügyi koordinátor állandó tanácskozási joggal vesznek részt. (3) A Bizottság titkári feladatait a személyügyi koordinátor látja el. (4) A Bizottság a Szenátus döntési hatáskörébe tartozó kitüntetéseket a SEK Tanácsának véleményét, rangsorolását követen elterjeszti a Rektori Tanács/ Szenátus elé. (5) Az állami, miniszteri, szakmai és önkormányzati (a Vas Megyei Önkormányzat és Szombathely Megyei Jogú Város által adományozható) kitüntetésekre, vonatkozó javaslatokat a Bizottság elterjeszti a SEK Tanácsának, majd rangsorolva, véleményezésre megküldi az egyetem rektorának és a rektor dönt a rangsorolásról, valamint a további megküldésrl. (6) Amennyiben az állami kitüntetésekrl szóló jogszabály további követelményeket is megfogalmaz, a javaslatot és az eljárást annak megfelelen kell elkészíteni, illetve lefolytatni. (7) A SEK által adományozható saját alapítású kitüntetésekre vonatkozó elterjesztésekrl a Bizottság véleménye figyelembevételével a SEK Tanácsa dönt. (8) A kitüntetésekre a felterjesztést a közvetlen munkahelyi vezetknek kell megtenniük a dékánoknak címezve. A SEK karokhoz nem tartozó szervezeti egységeinek dolgozói esetében a felterjesztést az egység vezetje terjeszti el. (9) A dékánok és a karokhoz nem tartozó szervezeti egységek vezeti javaslataikat a Bizottság elé terjesztik. Az elterjeszt karok és a karokhoz nem tartozó szervezeti egységek elzetes véleményez fórumot is megjelölhetnek. (10) A Bizottság egyszer szavazat többséggel hozza meg javaslatát, melynek alapján a kitüntetésben részesül személyrl határozati javaslat készül a döntési szintnek megfelelen a SEK Tanácsa, a Rektori Tanács, valamint a Szenátus elé. (11) A kitüntetési elterjesztésnek tartalmaznia kell a kitüntetési javaslat indokolását, a kitüntetésre felterjesztett személy szakmai önéletrajzát és az elzetesen véleményez fórum szavazásának az eredményét is. (12) Ha valamely kitüntetésre a javaslattev több személyt is elterjesztett, akkor azokat rangsorolnia kell. VII. rész Kari kitüntetések

17 A Nyugat-magyarországi Egyetem karai kivéve SEK karok - által alapított kitüntetések 1) Apáczai Csere János Kar Fiskoláért-díj: szobor, 2 évente 1 oktató munkatárs kaphatja. Apáczai-plakett: plakett, évente 1 oktató kaphatja. Apáczai Emlékérem: érem, arany, ezüst fokozat, évente 1 küls személy, és évente 1 oktató kaphatja. Öveges Emlékérem: érem, évente 1 küls és 1 bels szakvezet kaphatja. 2) Benedek Elek Pedagógiai Kar Benedek Elek Emlékérem: plakett és oklevél, a fiskolai kar dolgozói közül évente legfeljebb 10 f kaphatja. 3) Erdmérnöki Kar PRO SILVICULTURA, NATURA ET VENATORIA dísztr ( Ft értékhatárig) és oklevél, tanévenként, Adományozható: gondozott tudományterületenként egy kitüntetés, küls szakember részére. 4) Faipari Mérnöki Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karáért Díj Pro Facultate Ligniensis Sopron: A díjban részesíthet az a hazai és külföldi jogi-, hivatalos és magánszemély, aki bármilyen módon kiemelked mértékben segítette a Kar mködését. Adományozás: tanévzáró ünnepi tanácsülésen, évente maximum 2 db, bronzérem díszdobozban és díszoklevél. 5) Geoinformatikai Kar GEO Emlékérem: érem és oklevél, melyet évente 1 kari közalkalmazott és 1 küls szakember kaphat. 6) Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Emlékérem: érem és oklevél, évente legfeljebb 3 bels, illetve küls szakember kaphatja. 7) Mezgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Albert Kázmér Emlékérem: az Alma Mater jelents mérték anyagi támogatásáért. Witmann Antal Emlékérem: az Alma Mater jelents szellemi-erkölcsi támogatásáért. Adományozható: évente 2-2 érem a tanévzáró ünnepi tanácsülésen. (8) A karok az alapítási feltételeknek megfelelen, anyagi, pénzügyi lehetségeik figyelembevételével önállóan ítélik oda kitüntetéseiket. (9) A karok a kari kitüntetésekrl az adományozást követen - névszerinti kimutatást küldenek a Gazdasági Figazgatóság részére eljegyzés céljából. A központilag készült nyilvántartás selejtezhetsége azonos a többi kitüntetésével. 17

18 21. A NymE Savaria Egyetemi Központ karai által alapított kitüntetések (1) A Savaria Egyetemi Központ kari jogállású egységei kari kitüntetések alapítására és adományozására jogosultak, mely a Kari Tanács döntési jogkörébe tartozik. (2) A karok által alapított kitüntetésekben részesülk száma évente nem haladhatja meg a Savaria Egyetemi Központ kitüntetésekben részesülk létszámának a felét. (3) A kari kitüntetések: Bölcsészettudományi Kar: A Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Karáért díj Díjban részesíthetk a kar azon oktatói, kutató, hallgatói, dolgozói, akik a karért kimagasló munkát végeztek. Évente kategóriánként oktató, kutató, hallgató, dolgozó 1-1 személy részesülhet kitüntetésben. A díj merített papírból készült egyedi díszoklevélbl áll. A Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Karának Emlékérme Adományozható annak az oktatónak, kutatónak, aki legalább 10 éves, a karon eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a munkaköréhez tartozó feladatokat magas színvonalon látja el, szakmai munkáságával akar jó hírnevének öregbítéséhez, hazai és külföldi elismertségének gazdagításhoz jelentsen hozzájárult. Évente kaphatja 1-1 f. A díj bronz emlékérembl és merített papírból készült egyedi díszoklevélbl áll. Mvészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar: Év Oktatója és Év Hallgatója díjak Évente 1-1 db kerül átadásra a Kar tanévzáró ünnepségén. A kitüntetésben a Kar azon oktatója/kutatója és hallgatója részesíthetk, akik kiváló tanulmányi, tudományos és/vagy oktatói munkát végeznek. Természettudományi és Mszaki Kar: Pro Sciences and Technics - díj Évente maximum 2 db kerül átadásra. A díjban részesíthetk: azok a hazai és külföldi, magán- és jogi személyek, akik a kar mködésének fejldését, oktató és kutató munkája színvonalának növelését szervez munkájukkal, erkölcsi és anyagi támogatásukkal, adományokkal, tárgyi feltételek biztosításával, vagy bármilyen más módon segítették. (4) A kitüntetésekkel kapcsolatos részletes szabályok a kari ügyrendben találhatóak. VIII. rész 22. Állami, miniszteri és szakmai kitüntetések 18

19 (1) Az Egyetem által kezdeményezett állami kitüntetések [kormány, miniszteri (OM, FVM, NKÖM, SzCsM, FMM stb.)], önkormányzati (megyei közgylések, városok által alapított) kitüntetések, valamint alapítványi díjak adományozásának rendjét, feltételeit az elírások szerint külön összeállított Útmutató tartalmazza. (2) Az oktatási miniszter által az oktatási ágazatban adományozható szakmai elismerések, kitüntetések közül az alább felsorolt kitüntetésekkel nem jár pénzjutalom: Magyar Felsoktatásért Emlékplakett Arany Katedra Emlékplakett Pedagógus Szolgálati Emlékérem Kármán Tódor díj (személy esetén) (3) A Nyugat-magyarországi Egyetem a fenti kitüntetések adományozásához - egységesen a mindenkori fiskolai (BSc) végzettséghez kapcsolódó közalkalmazotti bértábla els fokozat 100%-ának megfelel összeg - jutalmat állapít meg. (4) A Nyugat-Magyarországi Egyetem - közoktatási törvény hatálya alá tartozó - gyakorló intézményeinek közalkalmazottai részére adományozható kitüntetések, címek külön saját szabályzataikban kerülnek megállapításra. 23. Záró rendelkezések (1) Jelen szabályzatot a Szenátus az 52/2008. (II. 27.) számú határozatával fogadta el. (2) A szabályzat február 27. napján lép hatályba Sopron, február 27. Prof. Dr. Faragó Sándor rektor 19

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2008 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 5 I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 A foglalkoztatási

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS FELSOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE AGRÁR OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2006. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS (( SOPRON 2009 2 Preambulum... 5 I. rész... 5 Bevezetés... 5 1. Bevezet rendelkezések... 5 2. A KSZ hatálya... 5 3. A KSZ módosítása, felmondása és megsznése...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT SOPRON 2009 Általános rendelkezések... 3 Az Egyetemi Doktori Tanács... 3 A doktori iskola... 5 A doktori iskola tanácsa... 6 A doktori képzés formái... 8

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2010.MÁRCIUS 26. Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER TARTALOMJEGYZÉK FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER... 1 1.... 4 A munkáltatói jogkörök gyakorlása... 4 2.... 4 A közalkalmazotti jogviszony létesítésére vonatkozó szabályok...

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR AZ ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A módosítást jóváhagyta a Kari Tanács 2014. december 10-i ülése, elfogadta a Szenátusa

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

A Debreceni Egyetem szabályzata

A Debreceni Egyetem szabályzata A Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról 2011. június 23. 2 A Debreceni Egyetem ( továbbiakban:

Részletesebben

DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008

DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008 DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Egységes szerkezetben a 2008. december 18-án, 2009. február 26-án, 2009. október 1-én, 2009. november 12-én, 2010. október 7-én és 2012. február

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról*

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról* MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41181 67. Szepetnek 68. Tófej 69. Tormafölde 70. Tornyiszentmiklós 71. Tótszentmárton 72. Tótszerdahely 73. Újudvar 74. Valkonya 75. Várfölde 76. Zajk 77. Zalakomár 78.

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi megújulásának

Részletesebben

HUMÁNPOLITIKAI SZABÁLYZAT

HUMÁNPOLITIKAI SZABÁLYZAT B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M HUMÁNPOLITIKAI SZABÁLYZAT Elfogadta a BME Szenátusa a 2015. március 30-i ülésén. Hatályba lépett: 2015. április 1-jén

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1 1. oldal 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 1 Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadásra javasolta a Kari Tanács 2012. október 3-i ülése. Elfogadta a BME Szenátusa a 2012. október 29-i ülésén. Elfogadásra javasolta az 1.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A. a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A. a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusa a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2007 TARTALOMJEGYZÉK I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 II. MEGHATÁROZÁSOK... 5 III. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS SZERVEZETI KERETEI...

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (SzMSz III.6. sz. melléklete) Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 II. Értelmező

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE Az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. melléklete Budapest, 2008. 2 A Szent István Egyetem

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzata. III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzata. III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER ELSŐ RÉSZ... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 MÁSODIK RÉSZ... 6 A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY

Részletesebben

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról PREAMBULUM A magyar felsőoktatás első önálló törvényi szabályozásának alapját az alkotmányos emberi jogok, az európai egyetemek Magna Chartája, valamint a társadalmi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT M/19. SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2006 Általános rendelkezések 1 A Nyugat-Magyarországi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM A SZIE KSZ-nek az Egyetemi Tanács 2000. novemberi ülésére küldött változata! SZENT ISTVÁN EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZÔDÉSE Tervezet! Gödöllô 2000. november Tartalomjegyzék Oldalszám Preambulum 6 A Kollektív

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2015. II. 1 -től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat,

Részletesebben