KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA SOPRON 2008

2 TARTALOMJEGYZÉK I. rész... 3 Általános rendelkezések... 3 A kitüntetések... 4 A kitüntetések, címek átadása... 5 II. rész... 6 Tiszteletbeli doktor (doctor honoris causa)... 6 Az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem állók részére adományozható kitüntetések... 6 III. rész... 7 Professor Emeritus... 7 Óraadó oktatónak adományozható címek... 8 IV. rész Mestertanár V. rész Rektori Dicséret A Kjt. alapján adományozható közalkalmazotti elismer címek adományozásának rendje 10 Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója/Kutatója Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Dolgozója Nyugat-magyarországi Egyetemért Emlékérem VI. rész Berzsenyi Dániel Emlékdíj Berzsenyi Dániel Emlékplakett Arany Katedra Díj Tudományért Kitüntetés Sportért és Mvészetért Kitüntetés NymE Savaria Egyetemi Központ saját alapítású kitüntetési eljárási rendje VII. rész A Nyugat-magyarországi Egyetem karai kivéve SEK karok - által alapított kitüntetések17 A NymE Savaria Egyetemi Központ karai által alapított kitüntetések VIII. rész Állami, miniszteri és szakmai kitüntetések Záró rendelkezések

3 I. rész 1. Általános rendelkezések (1) Az a közalkalmazott, aki a Nyugat-magyarországi Egyetem szellemiségének fejlesztése, hírnevének gyarapítása érdekében, oktatási, kutatási és más mködési területen kivételesen magas színvonalú, példaérték munkát végez, e szabályzat, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetésekrl szóló évi XXXI. törvény, a miniszteri és szakmai díjak adományozásáról szóló jogszabályok rendelkezései figyelembevételével, továbbá önkormányzati szerveknél kitüntetésben részesíthet. (2) E szabályzat személyi hatálya kiterjed: - az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi munkavállalóra, - az egyetemen munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottakra (óraadókra vonatkozó szabályok szerint), - az egyetemrl nyugállományba vonultakra, - az egyetemmel kapcsolatban lév egyéb hazai és külföldi magán és jogi személyekre. (3) E szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: - az egyetem által alapított kitüntetésekre és kitüntet címekre, - valamennyi állami és önkormányzati kitüntetésre, amelyek esetében az egyetemnek felterjesztési hatásköre van. (4) A kitüntetésekkel kapcsolatban felmerül költségek, a kitüntetésekkel, címekkel, egyéb kitüntetéshez kapcsolódó adományozással együtt járó pénzjutalmak (Rektori Dicséret is) a felterjeszt kar/szervezeti egység költségvetését terhelik. (5) A nem saját kar/szervezeti egység létszámába tartozó közalkalmazott személyére kezdeményezett javaslat a javaslattev kar/szervezeti egység költségkeretét és kitüntetésben részesíthet létszámkeretét terheli. (6) A kitüntetések adományozására javaslatot - elzetes egyeztetések után - a karok/ szervezeti egységek munkáltatói jogkör vezeti tehetnek, azokra a közalkalmazottakra akik egyetemi alapítású kitüntetésben 5 éven belül nem részesültek. (7) A karokon/szervezeti egységeknél már véleményezett kitüntetési javaslatokat évente a külön megküldött körlevelekben meghatározott idpontig kell benyújtani. (8) A Rektori Dicséret kitüntetést a Rektori Tanács véleményét kikérve a rektor adományozza. 3

4 (9) A közalkalmazottnak a Kjt. alapján adományozható címet a Rektori Tanács véleménye alapján, a rektor adományozza. (10) A kitüntetésben részesültek várakozási id csökkentésére vonatkozó szabályait az 53/2006. sz. Korm. r., valamint a Kollektív Szerzdés 6.1. tartalmazza. (11) A kitüntetések nyilvántartását a Gazdasági Figazgatóság, illetve a Savaria Egyetemi Központ ezzel a feladattal megbízott egysége végzi. (12) Az összegyetemi oklevelek formája, írása egységes elvek alapján történik, amelyrl a Gazdasági Figazgatóság Humánerforrás-gazdálkodási Csoportja gondoskodik. (13) A kitüntetéseket az egyetem rektora, dékánok, a SEK elnök-rektorhelyettese vagy megbízottjuk adja át. (14) Jelen szabályzat táblázatszer összefoglalását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2. A kitüntetések (1) A Szenátus dönt a Szervezeti és Mködési Rend 19. (9) bek. b) pontja alapján alábbi kitüntetések és címek adományozásról: - tiszteletbeli doktor (doktor honoris causa), - Nyugat-magyarországi Egyetem Díszpolgára, - Nyugat-magyarországi Egyetemért Sajtódíj, - Nyugat-magyaroszági Egyetemért Emlékérem, (Pro Universitate Hungariae Occidentalis Emlékérem) - Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója - Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Dolgozója - egyetemi magántanár, - mesteroktató - mestertanár, - címzetes egyetemi/fiskolai tanár/docens, - professor emeritus (2) Rektori Tanács véleménye alapján a rektor dönt: - Rektori Dicséret és a - közalkalmazotti címek adományozásáról. (3) Állami, miniszteri, szakmai, önkormányzati díjak elterjesztéseit a Savaria Egyetemi Központ esetében is - a rektor rangsorolja, melyet követen kerül felterjesztésre/megküldésre az illetékes szervek felé. (4) A Savaria Egyetemi Központ dönt a saját alapítású kitüntetések adományozásáról: - Berzsenyi Dániel Emlékdíj - Tudományért Kitüntetés, 4

5 - Sportért és Mvészetért Kitüntetés, - Berzsenyi Dániel Emlékplakett, - Arany Katedra Díj. 3. A kitüntetések, címek átadása (1) A javaslattev szervezeti egységek tanévnyitó ünnepi tanácsülésén kerülnek átadásra: - tiszteletbeli doktor (doktor honoris causa) - Nyugat-magyarországi Egyetem Díszpolgára, - Nyugat-magyarországi Egyetemért Sajtódíj, - Nyugat-magyarországi Egyetemért Emlékérem. (2) A javaslattev szervezeti egységek tanévzáró ünnepi tanácsülésén kerülnek átadásra: - Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója/Kutatója, - Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Dolgozója, - Rektori Dicséret, - Professor Emeritus, - egyetemi magántanár, - címzetes egyetemi/fiskolai tanár, - címzetes egyetemi/fiskolai docens, - mesteroktató, - mestertanár, - közalkalmazotti elismer címek, - kari alapítású kitüntetések. (3) A karokhoz nem tartozó szervezeti egységek kitüntetett dolgozói esetében a kitüntetések az egyetem központi tanévzáró ünnepi tanácsülésén kerülnek átadásra. Az átadásra más helyen is sor kerülhet. (4) A Savaria Egyetemi Központ saját alapítású kitüntetéseinek átadására a Berzsenyi Dániel Emléknapon kerül sor. - Berzsenyi Dániel Emlékdíj - Berzsenyi Dániel Emlékplakett, - Arany Katedra Díj, - Tudományért Kitüntetés, - Sportért és Mvészetért Kitüntetés, (5) A SEK Tanácsa a kitüntetések adományozását más átadási idpontban is meghatározhatja. 5

6 II. rész A Nyugat-magyarországi Egyetem összegyetemi szint kitüntetései 4. Tiszteletbeli doktor (doctor honoris causa) Tiszteletbeli doktor (doctor honoris causa) cím adományozható annak a tudományos minsítéssel rendelkez bel- és külföldi személynek, aki, a kitüntet címet nemzetközi elismertség, tudományos munkássággal és az Egyetem érdekében kifejtett tevékenységével kiérdemelte. A kar vezetje a jelölésre vonatkozó javaslatát az érintett Kar Tanácsának egyetértése után terjeszti fel a rektornak. Odaítélésérl az Egyetemi Doktori Tanács véleményét figyelembe véve a Szenátus dönt. Adományozható évente a Kar kinevezett teljes- és részmunkaids fállású egyetemi/fiskolai tanári (további jogviszonyú kivételével) állományi létszám 2 %-nak megfelel f részére. A Kar akkor élhet Tiszteletbeli Doktor cím javaslattal, amennyiben a karon a Tiszteletbeli Doktor címmel rendelkezk száma nem haladja meg a Kar kinevezett fállású, teljes és részmunkaids egyetemi tanári létszámát. A javaslathoz felterjesztend a jelölt részletes szakmai önéletrajza, valamint a felterjeszt karhoz kapcsolódó eddigi tevékenysége és jövbeni tervei. A Tiszteletbeli Doktorok a "doctor honoris causa" címet, vagy a Dr.h.c. rövidítést használhatják. 5. Az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem állók részére adományozható kitüntetések (1) Nyugat-magyarországi Egyetem Díszpolgára Adományozható azoknak az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, hazai és/vagy a nemzetközi közélet tekintélyes személyiségeinek, akik a Nyugat-magyarországi Egyetemet jelentsen támogatják, különösen speciális együttmködési formák, illetve projektek mködtetése vagy azokban való közremködés révén, amelyek az egyetem alaptevékenységi feltételeinek fejlesztésén túl az egyetem erkölcsi tkéjének, hazai és nemzetközi hírnevének növelését eredményezik, valamint hozzájárulnak az egyetem vagy egyes karai oktatói, hallgatói vagy azok szervezdéseinek szakmai, tudományos, kulturális tevékenységéhez. 6

7 Az egyetem díszpolgára köteles tevékenységi területén, lehetségeinek keretein belül elsegíteni az egyetem célkitzéseinek, fejlesztési feladatainak megvalósítását, továbbá külön igény vagy meghívás alapján esetenként eladást vagy konzultációt tartani. Az Egyetem Díszpolgára jogosult a "NymE Díszpolgára" cím használatára, meghívást kap egyetemi ünnepségekre, rendezvényekre, tudományos ülésszakokra. Adományozható: Adományozás: évente 2 személy részére oklevél (2) Nyugat-magyarországi Egyetemért Sajtódíj Adományozható az írott vagy elektronikus sajtóban dolgozó média-személyiségek, illetve média-csoportok részére, aki (akik) elismerésre méltó tevékenységet fejt(enek) ki az egyetemrl való objektív tájékoztatás, az egyetem népszersítése, az elért eredmények publikálása területén. Adományozható: Adományozás: évente egy média-személyiségnek, vagy média-csoportnak oklevél (3) Nyugat-magyarországi Egyetemért Emlékérem (küls személy részére) (Pro Universitate Hungariae Occidentalis) Adományozható azoknak a hazai és külföldi jogi-, hivatalos és magánszemélyeknek, akik a Nyugat-magyarországi Egyetem mködését, fejldését, oktató-, kutató- és mvészeti munkája színvonalának növelését szervez munkájukkal, erkölcsi és anyagi támogatásukkal, adományokkal és anyagi eszközök juttatásával, továbbá tárgyi feltételek biztosításával, valamint bármi más formában kiemelked mértékben segítették. Adományozható: Adományozás: évente legfeljebb 3 db oklevél és emlékérem III. rész Az Ftv. alapján adható oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó címek adományozása az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló részére 6. Professor Emeritus A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa Professor Emeritus vagy Professor Emerita (a továbbiakban: Professor Emeritus) címet adományozhat annak az egyetemi, illetve fiskolai tanári címmel rendelkeznek, akinek foglalkoztatását nyugdíjazására tekintettel megszntetik és oktatói, tudományos kutatói, mvészeti tevékenységével és közéleti munkásságával jelentsen hozzájárult az intézmény hazai és nemzetközi jó hírnevének kialakításához. 7

8 Professor Emeritus címet a Kari Tanács javaslatára, a Szenátus adományozhat. A Professor Emeritus cím adományozásánál a jogszabályokban foglaltaktól eltérni nem lehet, kivételesen indokolt esetben sem gyakorolható méltányossági jog. A Professor Emeritus cím adományozása során a javaslattev karokat az a nemes szándék vezérli, hogy a hazai és nemzetközi körökben is elismert legkiválóbb professzorai nyugdíjas korukban is segítsék, tanácsaikkal, szakmai tudásukkal támogassák az oktató, kutató és mvészeti munkát, valamint az Egyetem hazai és nemzetközi kapcsolatainak elmélyítését. A javaslathoz csatolni kell a részletes szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket. A Professor Emeritus címet a Szenátus 5 éves határozott idtartamra adományozza. Amennyiben a kar pénzügyi lehetségei megengedik új eljárással - további 5 évre meghosszabbítható. A Szenátus a Professor Emeritus címet megvonhatja attól a személytl, aki arra méltatlanná vált. A Professor Emeritus cím tulajdonosa külön megállapodás alapján amelyet a javaslattev kar/szervezet készít el - meghatározott idre, jogot kap arra, hogy eladásokat, kurzusokat hirdessen meg hallgatóknak, irányíthassa doktoranduszok munkáját, továbbá kutató munkájához használhassa az érintett tanszék berendezéseit, felszereléseit. Az így rögzített feladatok ellátásához a szükséges feltételeket az illetékes Kar vezetjének egyetértésével - az érintett szervezeti egység vezetje biztosítja. A cím tulajdonosát juttatás illetheti meg. A juttatást az elterjeszt kar/szervezet biztosítja. A juttatás javasolt mértéke a költségvetési törvényben rögzített, a mindenkori egyetemi tanári munkakör garantált illetményalapjának 30%-a. A Professor Emeritus címmel járó juttatás a cím adományozását követ hónap els napjától jár évi CXXXIX. törvény hatályba lépése eltt Professor Emeritus címben részesül és határidhöz nem kötött juttatások december 31-ig illetik meg a jogosultat, amelynek mértéke: havonta a költségvetési törvényben rögzített, a mindenkori egyetemi tanári munkakör garantált illetményére megállapított összeg 30 %-a december 31. napja után amennyiben a kar pénzügyi lehetségei megengedik új eljárással - további 5 évre meghosszabbítható. A Professor Emeritus cím használata a juttatás megsznésétl függetlenül továbbra is használható. A cím tulajdonosa az intézményi vezetésben tisztséget, vezeti munkakört nem tölthet be. 7. (1) Egyetemi Magántanár Óraadó oktatónak adományozható címek 8

9 Magántanár cím adományozható annak az óraadó habilitált személynek, aki doktori fokozattal rendelkezik, valamint a szakterülethez nem kapcsolódó akkreditált doktori vagy mesterképzés hiányában kimagasló alkotó szakmai gyakorlati vagy alkotó mvészi tevékenységet folytat. A magántanárnak szakterületén eladás-hirdetési joga van. A magántanár cím adományozására javaslatot az a Kar terjeszthet el, amely a szakmai mködésre igényt tart. A cím adományozásánál kivételesen indokolt esetben sem gyakorolható méltányossági jog. Adományozás: oklevél (2) Címzetes egyetemi/fiskolai tanár, illetve egyetemi/fiskolai docens a) E címek az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, országosan elismert szaktekintélynek adhatók, akik a Kar oktatási, tudományos tevékenységét, fejlesztési feladatait segítik. b) Címzetes egyetemi tanár cím adományozható annak, aki az (1) bekezdésen túl tudományos fokozattal rendelkezik (PhD, tudomány kandidátusa, tudomány doktora) a) Címzetes fiskolai tanár cím adományozható annak, aki az (1) bekezdésen túl doktori fokozattal (PhD, tudomány kandidátusa) rendelkezik. b) Címzetes egyetemi docens cím adományozható annak, aki az (1) bekezdésben leírt feltételekkel rendelkezik. c) Címzetes fiskolai docens cím adományozható annak, aki az (1) bekezdésben leírt feltételekkel rendelkezik. d) A címzetes címmel rendelkez jogait és kötelességeit az adományozó kar vezetje írásban megadja az adományozott részére. e) A címzetes címmel rendelkeznek szakterületén eladás-hirdetési joga van. f) A címzetes egyetemi és fiskolai tanárok, illetve a címzetes egyetemi és fiskolai docensek, korábbi címzetes egyetemi adjunktusok továbbra is viselhetik korábban megszerzett címüket. g) A karok elterjesztésére, - az adományozás feltételeit figyelembe véve a Szenátus dönt. h) A karok elterjesztése részletesen tartalmazza a javasolt személynek az egyetemmel való kapcsolatát, szakmai munkáját, szakmai tevékenységét az egyetemen mely területén fejti ki, személyi, iskolai végzettségét, tudományos fokozatát és munkahelyi adatait. i) Adományozás: oklevél (3) Mesteroktató Az adott szakterületen kiemelked gyakorlati munkát végz óraadó oktatónak mesteroktatói cím adományozható. Adományozás: oklevél 9

10 IV. rész A Felsoktatási törvény alapján tanári munkakörben adományozható cím az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állóval. 8. Mestertanár Az egyetemen kiemelked gyakorlati oktató munkát végz tanári (mérnöktanár, mvésztanár, nyelvtanár stb.) munkakörben foglalkoztatott részére a szenátus mestertanár címet adományozhat. Adományozás: oklevél V. rész Saját dolgozónak adható kitüntetések, címek 9. Rektori Dicséret Adományozható: annak, aki az intézmény rektora által dicséretre méltó, tartósan eredményes, lelkiismeretes, többéves magas színvonalú tevékenységgel vagy eseti feladatok kiemelked teljesítésévelés jó munkát végez. Adható: évente és karonként/szervezeti egységenként, az állományi létszám 3 %-a részére. Adományozás: emléklap és a mindenkori minimálbér 100 %-nak megfelel pénzjutalom. 10. A Kjt. alapján adományozható közalkalmazotti elismer címek adományozásának rendje 1) A Kjt. 39. (3) bek. és a 71. (1)-(2) és (4) bekezdése alapján a tartósan magas színvonalú munkavégzés vagy kiemelked munkateljesítmény esetén: a) a "B", "C", vagy "D" fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak munkatársi, illetve fmunkatársi, 10

11 b) az "E", "F", "G", "H", "I", vagy "J" fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak tanácsosi, illetve ftanácsosi cím adományozható. 2) Az Egyetem közalkalmazottjai részére adományozható címek megnevezése: Az "E", "F", "G", "H", "I", "J" fizetési osztályban: "Nyugat-magyarországi Egyetem ftanácsosa" (egyetemi ftanácsos, a továbbiakban: ftanácsos) "Nyugat-magyarországi Egyetem tanácsosa" (egyetemi tanácsos, a továbbiakban: tanácsos) A "B", "C", "D" fizetési osztályban: "Nyugat-magyarországi Egyetem fmunkatársa" (egyetemi fmunkatárs, a továbbiakban: fmunkatárs) "Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársa" (egyetemi munkatárs, a továbbiakban: munkatárs) 3) A közalkalmazotti elismer címek adományozásának feltételei: A közalkalmazotti elismer címek adományozásának általános feltétele, hogy az érintett közalkalmazott munkakörét, az intézmény érdekében vállalt kötelezettségeit folyamatosan kifogástalanul lássa el és legalább 10 éves az egyetemen/fiskolán eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezzék. A közalkalmazotti cím adományozásához az elzeken túlmenen figyelembe kell venni a következket: a) a ftanácsosi és tanácsosi cím esetében a felsfokú képzettségi szint fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottakra vonatkozóan: - az eredményesen végzett oktatás-, illetve kutatásirányítási és szervezési, szaktanácsadási, valamint mvészeti tevékenységet, - az irányításban és az ezzel összefügg testületi (bizottsági) munkában való kiemelked részvételt, - egyetemi igazgatásában (oktatási, funkcionális, szolgáltató) végzett elismert irányítói, szervezi, önálló ügyvivi, ügyintézi tevékenységet. b) a fmunkatársi és a munkatársi cím esetében, a középfokú képzettségi szint fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottakra vonatkozóan: - önállóan végzett oktatást, kutatást, szaktanácsadást, mvészeti tevékenységet segít, elkészít, technikai, adatfeldolgozói, továbbá igazgatási, illetve gazdasági ügyintézi, ügyviteli tevékenységet, az ez irányú feladatokhoz kapcsolódó magas színt szervezi munkát, - a szakmunkás munkakörökben, példamutató kiváló minségben ellátott tevékenységet, s az ahhoz kapcsolódó szervezi, az oktatás, kutatás, szaktanácsadás, mvészet, karbantartás, felújítás, szolgáltatás stb. területén. Közalkalmazotti elismer címet az egyetemmel fállású közalkalmazotti jogviszonyban állók kaphatnak. 4) A közalkalmazotti elismer címek anyagi elismerése: 11

12 A közalkalmazotti elismer cím viseljét címpótlék illeti meg: a "ftanácsosi" cím esetén a mindenkori illetmény pótlékalap a "tanácsosi" cím esetén a "fmunkatársi" cím esetén a "munkatársi" cím esetén száz százaléka, ötven százaléka, hetvenöt százaléka, huszonöt százaléka. A Kjt. 71. (4) bekezdése alapján vezeti beosztás fennállása alatt egyidejleg címpótlék nem folyósítható. 5) A közalkalmazotti elismer cím viselés jogosultságának megsznése: A közalkalmazotti elismer cím viselésének jogosultsága megsznik: a címrl történ lemondással (a lemondást a címet adományozó vezethöz írásban kell beterjeszteni). a címtl jogers fegyelmi határozattal történ visszavonással, magasabb vezeti, illetve vezeti beosztást alkalmatlanság miatt visszavonó határozattal, a közalkalmazotti jogviszony - kivéve a nyugállományba vonulás - megsznése esetén. (6) A közalkalmazotti elismer cím viselési jogosultságának megsznésével egyidejleg megsznik az ehhez kapcsolódó címpótlékra való jogosultság is. 7) Az egyetemi közalkalmazott nyugdíjba vonulása után a korábban kapott közalkalmazotti elismer címet továbbra is használhatja, de címpótlék számára nem folyósítható. 8) A közalkalmazotti elismer címek javaslattételi és adományozási rendje: A karok, valamint a karokhoz nem tartozó szervezeti egységek munkáltatói jogkör vezeti az elismer címre vonatkozó javaslataikat - az illetékes testület véleményének figyelembe vételével - terjesztik fel.. A javaslatokat részletesen indokolni és rangsorolni kell. Rendkívüli esetben elismer cím adományozása fenti idponttól eltéren is kezdeményezhet. A közalkalmazotti címek adományozása és a cím viseljét megillet címpótlék folyósítása tárgyév július 1. napjával esedékes, kivéve rendkívüli esetben, fenti idponttól eltér kezdeményezés esetén. A rektor a Rektori Tanácson kialakított vélemény és sorrend figyelembevételével dönt a címek odaítélésérl. 9) A SEK esetében a Bizottság a javaslatokat a SEK Tanácsa elé terjeszti, majd döntésre megküldik a Rektori Tanácshoz véleményezésre és a rektor dönt a címek odaítélésérl. A közalkalmazotti elismer címrl oklevelet kell kiállítani. A ftanácsos és tanácsosi címet viselk száma egyetemi szinten nem haladhatja meg az érintett fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak munkajogi állományi létszámának kettkett százalékát. A közalkalmazotti elismer címek adományozásáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás az egyetemi kitüntetések anyakönyveihez hasonlóan nem selejtezhet. 12

13 A közalkalmazotti elismer címek kiadásának elkészítése, a döntés utáni végrehajtási és nyilvántartási feladatokat az ezzel a feladattal megbízott látja el. 11. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója/Kutatója Adományozható annak az oktatónak/kutatónak, aki legalább 10 éves, az egyetemen/fiskolán eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal és legalább 10 éves oktatói kinevezéssel rendelkezik, a munkaköréhez tartozó feladatokat tartósan eredményes és magas színvonalon látja el, tevékenységét a példamutató szorgalom és lelkiismeretesség, a hallgatók általi elismertség jellemzi, aki szakmai munkásságával az Egyetem jó hírnevének öregbítéséhez, hazai és külföldi elismertségének gazdagításához közvetlenül vagy közvetve, jelentsen hozzájárult. Adományozható még a kitüntetés nyugállományba vonulás, 60., 65. születésnap alkalmából a még fennálló közalkalmazotti jogviszony alatt, továbbá oktatási és kutatási feladatok hazai és nemzetközi szint elismerést kiváltó tevékenységért. Adományozható: évente és karonként/szervezeti egységenként egy, maximum az oktatói/kutatói állományi létszám 2 %-ának megfelel f részére. Adományozás: oklevél és a mindenkori fiskolai (BSc) végzettséghez kapcsolódó közalkalmazotti bértábla els fokozat 100%-ának megfelel pénzjutalom. 12. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Dolgozója Adományozható annak a dolgozónak aki legalább 10 éves az egyetemen/fiskolán eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a munkaköréhez tartozó feladatokat tartósan eredményesen és magas színvonalon látja el, tevékenységét a példamutató szorgalom és lelkiismeretesség jellemzi. A kitüntetés adományozható még nyugállományba vonulás alkalmából a még fennálló közalkalmazotti jogviszony alatt. Adományozható: évente és karonként/szervezeti egységenként egy, maximum az alkalmazotti (nem oktató/kutató) állományi létszám 2 %-ának megfelel f részére. Adományozás: oklevél és a mindenkori fiskolai (BSc) végzettséghez kapcsolódó közalkalmazotti bértábla els fokozat 100%-ának megfelel pénzjutalom. 13

14 13. Nyugat-magyarországi Egyetemért Emlékérem (kivételes esetben saját dolgozó részére) Kivételes esetben - a Szenátus támogatásával - adományozható azon egyetemi, vagy nyugállományba vonuló közalkalmazottnak, aki a Nyugat-magyarországi Egyetem mködését, fejldését, oktató-, kutató- és mvészeti munkáját évtizedes tevékenységével elsegítette, továbbá az egyetem színvonalának növelését szervez munkájával, vagy sikeres magasabb vezeti beosztás ellátásával segítette, valamint bármi más formában kiemelked mértékben tevékenykedett az egyetemért. Adományozható: évente legfeljebb 3 db, Adományozás: oklevél és emlékérem VI. rész Saját alapítású kitüntetések a NymE Savaria Egyetemi Központnál 14. Berzsenyi Dániel Emlékdíj (1) A kitüntetés évente annak a közalkalmazottnak ítélhet oda, aki legalább tíz éves fiskolán/egyetemen eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. A munkaköréhez tartozó feladatokat tartósan eredményesen és magas színvonalon látja el, tevékenységét a szorgalom és a lelkiismeret jellemzi. (2) Az emlékplakett, az oklevél és a pénzjutalom a Berzsenyi Dániel Emléknapon kerül átadásra. Adományozható: évente és karonként/szervezeti egységenként egy, maximum az oktatói/kutatói állományi létszám 2 %-ának megfelel f részére. Adományozás: oklevél és a mindenkori fiskolai (BSc) végzettséghez kapcsolódó közalkalmazotti bértábla els fokozat 100%-ának megfelel pénzjutalom. 15. Berzsenyi Dániel Emlékplakett (1) Azok az intézményen kívüli hazai és külföldi jogi- és magánszemélyek részesülhetnek a kitüntetésben, akik a Savaria Egyetemi Központ mködését, fejldését, az oktatói munka színvonalának növelését munkájukkal, erkölcsi és anyagi támogatásukkal, adományukkal vagy bármilyen más formában kiemelked mértékben segítették. 14

15 (2) Évente két személy részesülhet a kitüntetésben, melynek átadására a Berzsenyi Dániel Emléknapon kerül sor. (3) A kitüntetés oklevélbl és emlékplakettbl áll. 16. Arany Katedra Díj (1) A díjban a Savaria Egyetemi Központ azon fállású oktatói részesülhetnek, akik a Savaria Egyetemi Központnál legalább 20 éven át kiemelked oktatási tevékenységet folytattak. (2) Évente két személy részesíthet a díjban, melynek átadására az oklevéllel és a pénzjutalommal együtt a Berzsenyi Dániel Emléknapon kerül sor. 17. Tudományért Kitüntetés (1) A Berzsenyi Dániel Emléknapon adható át az egyes karokon oktató és tudományos munkát végz fállású, illetve további jogviszonyban vagy óraadói státuszban lév dolgozóknak. (2) Évente két fállású intézményi dolgozó részesíthet az emlékérembl, oklevélbl és pénzjutalomból álló elismerésben. 18. Sportért és Mvészetért Kitüntetés (1) A kitüntetést azok az intézményben oktató fállású, illetve további jogviszonyban vagy óraadói státuszban lév személyek kaphatják, akik a Fiskola ilyen irányú tevékenységében kimagasló munkát végeztek. (2) Évente a Berzsenyi Dániel Emléknapon átható át két dolgozónak. (3) A kitüntetés emlékplakettbl, oklevélbl és pénzjutalomból áll. 19. NymE Savaria Egyetemi Központ saját alapítású kitüntetési eljárási rendje (1) A Savaria Egyetemi Központ kitüntetésekkel kapcsolatos ügyeit a Savaria Egyetemi Központ Kitüntetési Bizottsága (továbbiakban: SEK Bizottsága) látja el. 15

16 (2) A Bizottság elnöke: a SEK Elnök-rektorhelyettese. Tagjai: dékánok és a Hallgatói Önkormányzat képviselje. A Bizottság ülésein a SEK gazdasági igazgató, a SEK elnöki Hivatal vezetje, a Közalkalmazotti Tanács elnöke és a személyügyi koordinátor állandó tanácskozási joggal vesznek részt. (3) A Bizottság titkári feladatait a személyügyi koordinátor látja el. (4) A Bizottság a Szenátus döntési hatáskörébe tartozó kitüntetéseket a SEK Tanácsának véleményét, rangsorolását követen elterjeszti a Rektori Tanács/ Szenátus elé. (5) Az állami, miniszteri, szakmai és önkormányzati (a Vas Megyei Önkormányzat és Szombathely Megyei Jogú Város által adományozható) kitüntetésekre, vonatkozó javaslatokat a Bizottság elterjeszti a SEK Tanácsának, majd rangsorolva, véleményezésre megküldi az egyetem rektorának és a rektor dönt a rangsorolásról, valamint a további megküldésrl. (6) Amennyiben az állami kitüntetésekrl szóló jogszabály további követelményeket is megfogalmaz, a javaslatot és az eljárást annak megfelelen kell elkészíteni, illetve lefolytatni. (7) A SEK által adományozható saját alapítású kitüntetésekre vonatkozó elterjesztésekrl a Bizottság véleménye figyelembevételével a SEK Tanácsa dönt. (8) A kitüntetésekre a felterjesztést a közvetlen munkahelyi vezetknek kell megtenniük a dékánoknak címezve. A SEK karokhoz nem tartozó szervezeti egységeinek dolgozói esetében a felterjesztést az egység vezetje terjeszti el. (9) A dékánok és a karokhoz nem tartozó szervezeti egységek vezeti javaslataikat a Bizottság elé terjesztik. Az elterjeszt karok és a karokhoz nem tartozó szervezeti egységek elzetes véleményez fórumot is megjelölhetnek. (10) A Bizottság egyszer szavazat többséggel hozza meg javaslatát, melynek alapján a kitüntetésben részesül személyrl határozati javaslat készül a döntési szintnek megfelelen a SEK Tanácsa, a Rektori Tanács, valamint a Szenátus elé. (11) A kitüntetési elterjesztésnek tartalmaznia kell a kitüntetési javaslat indokolását, a kitüntetésre felterjesztett személy szakmai önéletrajzát és az elzetesen véleményez fórum szavazásának az eredményét is. (12) Ha valamely kitüntetésre a javaslattev több személyt is elterjesztett, akkor azokat rangsorolnia kell. VII. rész Kari kitüntetések

17 A Nyugat-magyarországi Egyetem karai kivéve SEK karok - által alapított kitüntetések 1) Apáczai Csere János Kar Fiskoláért-díj: szobor, 2 évente 1 oktató munkatárs kaphatja. Apáczai-plakett: plakett, évente 1 oktató kaphatja. Apáczai Emlékérem: érem, arany, ezüst fokozat, évente 1 küls személy, és évente 1 oktató kaphatja. Öveges Emlékérem: érem, évente 1 küls és 1 bels szakvezet kaphatja. 2) Benedek Elek Pedagógiai Kar Benedek Elek Emlékérem: plakett és oklevél, a fiskolai kar dolgozói közül évente legfeljebb 10 f kaphatja. 3) Erdmérnöki Kar PRO SILVICULTURA, NATURA ET VENATORIA dísztr ( Ft értékhatárig) és oklevél, tanévenként, Adományozható: gondozott tudományterületenként egy kitüntetés, küls szakember részére. 4) Faipari Mérnöki Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karáért Díj Pro Facultate Ligniensis Sopron: A díjban részesíthet az a hazai és külföldi jogi-, hivatalos és magánszemély, aki bármilyen módon kiemelked mértékben segítette a Kar mködését. Adományozás: tanévzáró ünnepi tanácsülésen, évente maximum 2 db, bronzérem díszdobozban és díszoklevél. 5) Geoinformatikai Kar GEO Emlékérem: érem és oklevél, melyet évente 1 kari közalkalmazott és 1 küls szakember kaphat. 6) Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Emlékérem: érem és oklevél, évente legfeljebb 3 bels, illetve küls szakember kaphatja. 7) Mezgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Albert Kázmér Emlékérem: az Alma Mater jelents mérték anyagi támogatásáért. Witmann Antal Emlékérem: az Alma Mater jelents szellemi-erkölcsi támogatásáért. Adományozható: évente 2-2 érem a tanévzáró ünnepi tanácsülésen. (8) A karok az alapítási feltételeknek megfelelen, anyagi, pénzügyi lehetségeik figyelembevételével önállóan ítélik oda kitüntetéseiket. (9) A karok a kari kitüntetésekrl az adományozást követen - névszerinti kimutatást küldenek a Gazdasági Figazgatóság részére eljegyzés céljából. A központilag készült nyilvántartás selejtezhetsége azonos a többi kitüntetésével. 17

18 21. A NymE Savaria Egyetemi Központ karai által alapított kitüntetések (1) A Savaria Egyetemi Központ kari jogállású egységei kari kitüntetések alapítására és adományozására jogosultak, mely a Kari Tanács döntési jogkörébe tartozik. (2) A karok által alapított kitüntetésekben részesülk száma évente nem haladhatja meg a Savaria Egyetemi Központ kitüntetésekben részesülk létszámának a felét. (3) A kari kitüntetések: Bölcsészettudományi Kar: A Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Karáért díj Díjban részesíthetk a kar azon oktatói, kutató, hallgatói, dolgozói, akik a karért kimagasló munkát végeztek. Évente kategóriánként oktató, kutató, hallgató, dolgozó 1-1 személy részesülhet kitüntetésben. A díj merített papírból készült egyedi díszoklevélbl áll. A Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Karának Emlékérme Adományozható annak az oktatónak, kutatónak, aki legalább 10 éves, a karon eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a munkaköréhez tartozó feladatokat magas színvonalon látja el, szakmai munkáságával akar jó hírnevének öregbítéséhez, hazai és külföldi elismertségének gazdagításhoz jelentsen hozzájárult. Évente kaphatja 1-1 f. A díj bronz emlékérembl és merített papírból készült egyedi díszoklevélbl áll. Mvészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar: Év Oktatója és Év Hallgatója díjak Évente 1-1 db kerül átadásra a Kar tanévzáró ünnepségén. A kitüntetésben a Kar azon oktatója/kutatója és hallgatója részesíthetk, akik kiváló tanulmányi, tudományos és/vagy oktatói munkát végeznek. Természettudományi és Mszaki Kar: Pro Sciences and Technics - díj Évente maximum 2 db kerül átadásra. A díjban részesíthetk: azok a hazai és külföldi, magán- és jogi személyek, akik a kar mködésének fejldését, oktató és kutató munkája színvonalának növelését szervez munkájukkal, erkölcsi és anyagi támogatásukkal, adományokkal, tárgyi feltételek biztosításával, vagy bármilyen más módon segítették. (4) A kitüntetésekkel kapcsolatos részletes szabályok a kari ügyrendben találhatóak. VIII. rész 22. Állami, miniszteri és szakmai kitüntetések 18

19 (1) Az Egyetem által kezdeményezett állami kitüntetések [kormány, miniszteri (OM, FVM, NKÖM, SzCsM, FMM stb.)], önkormányzati (megyei közgylések, városok által alapított) kitüntetések, valamint alapítványi díjak adományozásának rendjét, feltételeit az elírások szerint külön összeállított Útmutató tartalmazza. (2) Az oktatási miniszter által az oktatási ágazatban adományozható szakmai elismerések, kitüntetések közül az alább felsorolt kitüntetésekkel nem jár pénzjutalom: Magyar Felsoktatásért Emlékplakett Arany Katedra Emlékplakett Pedagógus Szolgálati Emlékérem Kármán Tódor díj (személy esetén) (3) A Nyugat-magyarországi Egyetem a fenti kitüntetések adományozásához - egységesen a mindenkori fiskolai (BSc) végzettséghez kapcsolódó közalkalmazotti bértábla els fokozat 100%-ának megfelel összeg - jutalmat állapít meg. (4) A Nyugat-Magyarországi Egyetem - közoktatási törvény hatálya alá tartozó - gyakorló intézményeinek közalkalmazottai részére adományozható kitüntetések, címek külön saját szabályzataikban kerülnek megállapításra. 23. Záró rendelkezések (1) Jelen szabályzatot a Szenátus az 52/2008. (II. 27.) számú határozatával fogadta el. (2) A szabályzat február 27. napján lép hatályba Sopron, február 27. Prof. Dr. Faragó Sándor rektor 19

KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK

KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA SOPRON 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. rész... 3 Általános rendelkezések... 3 A kitüntetések... 4 A kitüntetések, címek átadása... 5 II. rész...

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK

KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK I. rész... 3 Általános rendelkezések... 3 A kitüntetések... 4 A kitüntetések, címek átadása... 5 II. rész...

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8. számú melléklete AZ EGYETEMI CÍMEK, AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK, ILLETVE AZ EZEKRE VALÓ JAVASLATTÉTELNEK

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE Az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. melléklete Budapest, 2008. 2 A Szent István Egyetem

Részletesebben

II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható

II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható kitüntetések, címek és adományozásuk rendje Az Egyetemi Tanács 2004. október 25-i ülésén, 11.a/2004/05. számú határozatával

Részletesebben

Az Egyetemen kezdeményezô vezetô. Fôhatósági felterjesztési határidô és cím. A rektor, a dékán, illetve más munkáltatói joggal rendelkezô vezetô

Az Egyetemen kezdeményezô vezetô. Fôhatósági felterjesztési határidô és cím. A rektor, a dékán, illetve más munkáltatói joggal rendelkezô vezetô Az oktatók, kutatók és más közalkalmazottak részére adományozható állami, kitüntetések adományozás elôkészítésének összefoglaló táblázata A kitüntetés megnevezése és pénzdíjazása Adományozó és évente adott

Részletesebben

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA A Óbudai Egyetem Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 5. függelék 34. verzió ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és

Részletesebben

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 10. verzió A Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 5. függelék ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK

Részletesebben

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FİISKOLA A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/3. Hatályos: 2007. január

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL

SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL Szeged, 2015. február 26. A Kari Tanács a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Ügyrendjének 3. o.) pontjában

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz.

KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva: 2003. 12.19. Utolsó

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA MISKOLC, 2012. A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Kari Tanácsának 7/2012. sz. határozata Oldalszám: 1 melléket Változat

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi kari kitüntetéseket alapítja

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 33. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2015 Dunaújváros 4. kiadás 1. módosítás 2 (23). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karon adományozható kitüntetések, kitüntető címek, elismerések szabályzata

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karon adományozható kitüntetések, kitüntető címek, elismerések szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karon adományozható kitüntetések, kitüntető címek, elismerések szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsa a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

CÍMEK ADOMÁNYOZÁSI RENDJE. (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1

CÍMEK ADOMÁNYOZÁSI RENDJE. (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1 T ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 9. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1. sz. példány CÍMEK ADOMÁNYOZÁSI RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1 ZRÍNYI MIKLÓS

Részletesebben

Kitüntetési Szabályzat

Kitüntetési Szabályzat Kitüntetési Szabályzat 2016. június 30. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Kitüntetések alapítása... 3 A kitüntetések típusai... 3 A kitüntetési felterjesztések alapelvei...

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE

DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (továbbiakban: Kar)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2016.(VII.06.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi kitüntető díjak adományozásáról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával.

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. A Vasutasok Szakszervezete tagja kiemelkedő szakszervezeti munkájáért kitüntetésben, vagy más

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE

EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 20. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 638/1300/39-2/2012. EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE 1. számú módosítással

Részletesebben

EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE

EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 20. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 638/1300/39-2/2012. EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE Debrecen 2012.

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról 25/2006. (XII. 5.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 2/2007.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról Pécs 2006. (2008. december 18. napjától

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 2013. május 31. -i módosítást követően egységes

Részletesebben

AZ EGYETEM ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ CÍMEK, KITÜNTETÉSEK, ÉS ADOMÁNYOZÁ- SUK RENDJE

AZ EGYETEM ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ CÍMEK, KITÜNTETÉSEK, ÉS ADOMÁNYOZÁ- SUK RENDJE AZ EGYETEM ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ CÍMEK, KITÜNTETÉSEK, ÉS ADOMÁNYOZÁ- SUK RENDJE 2012. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. FEJEZET... 4 AZ EGYETEM ÁLTAL

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e Tarany Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntető címről, díjról és oklevélről és adományozások

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

adományozza. (7) A kitüntetés átadására a Pedagógusnapi ünnepi tanácsülésen kerül sor. (8) A kitüntetéssel járó jutalomösszegek:

adományozza. (7) A kitüntetés átadására a Pedagógusnapi ünnepi tanácsülésen kerül sor. (8) A kitüntetéssel járó jutalomösszegek: AZ SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KARON ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK ÉS AZ ADOMÁNYOZÁS RE NDJE I. Pro Facultate (1) A kitüntetést azon személyek kaphatják, akik a Kar érdekében az oktatás,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 16 számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 16 számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 16 számú melléklete Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról Pécs 2006. 2013. október 1. napjától

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

AZ EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ- ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY- UNIVERSITY OF JEWISH STUDIES, HUNGARY AZ EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2011 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

5/2005. (I.26.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

5/2005. (I.26.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A CÍMZETES IGAZGATÓI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 1 a 33/2008. (V.23.) rendelet által módosított 5/2005. (I.26.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA A Óbudai Egyetem Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 5. függelék 3. verzió ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

RENDELETTERVEZET. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete Az önkormányzati kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete A Kitüntetı díjak és címek alapításáról és adományozásának eljárási rendjérıl Kemecse Város Képviselıtestülete a társadalmi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság díjai 2016

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság díjai 2016 A Jendrassik Lóránd Emlékérme Fokozatai Bronz: magyar, külföldi Ezüst: magyar 1984 (1983. Október 10., alapítás dátuma) Elnyerés feltételei Bronz fokozat: Elismerésben részesíthető olyan magyar, feddhetetlen

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. X. 3 2015. XI. 6. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM AZ EGYETEM ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ CÍMEK, KITÜNTETÉSEK, ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJE (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 95/2012. (2012. VIII. 29.) ISZ határozat,

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. VII. 9 - NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM AZ EGYETEM ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ CÍMEK, KITÜNTETÉSEK, ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJE (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 95/2012. (2012. VIII. 29.) ISZ határozat, a 140/2012.

Részletesebben

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot.

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2004./IX.29./sz. r e n d e l e t e EGYES KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJÉRŐL ========================================= Szigetszentmiklós

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. ./2007. (.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter. ./2007. (.) GKM rendelete A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. (.) GKM rendelete a gazdasági és közlekedési miniszter által adományozható elismerésekről A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat.

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat. 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 8/1993. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 Tolna Megye Közgyűlése

Részletesebben

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 4. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 5. függelék ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 24-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 24-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló 21/2013. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egyetemen (Egységes szerkezetben az 1-4. számú módosítással.) 2007. november 15. 1 EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaboldogfa község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2006. (VI.19.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaboldogfa Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Budapest Főváros IX.

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2012 (V.31.) rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2012 (V.31.) rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2012 (V.31.) rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM, A TELEPÜLÉSI KITÜNTETŐ DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET TERVEZETÉRE Nyírpazony Község

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete 163 Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestületének 5./2006. (V.03.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ.

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE egységes szerkezetben a tiszteletbeli polgári

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet. A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím 1.

Egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet. A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím 1. BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002.(XI.19.) számú rendeletével módosított 15/2001.(X.29.) számú rendelete a díszpolgári, tiszteletbeli polgár kitüntető cím és egyes

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. /egységes szerkezet/

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. /egységes szerkezet/ 1 Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 7/2009./VI. 29./Ör. rendelettel módosított 1/2005. /I.31./Ör. rendelete /egységes szerkezet/ a helyi kitüntető címek, díjak és elismerések alapításáról és adományozásának

Részletesebben

A kari kitüntetések adományozása, illetve az ezekre való javaslattétel kari ügyrendje

A kari kitüntetések adományozása, illetve az ezekre való javaslattétel kari ügyrendje Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar A kari kitüntetések adományozása, illetve az ezekre való javaslattétel kari ügyrendje Gödöllő 2015. október Bevezetés A GTK vezetésének

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2014.(V.30.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Kitüntető cím és díj alapításáról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1..

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1.. Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2004. (V.26.) KT.számú rendelete a községi díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapításáról és adományozásáról. Csabacsüd Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható.

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

100. szám május 26. Tartalom

100. szám május 26. Tartalom Egyetemi Értesítő A Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapja 100. szám 2015. május 26. Tartalom NAPIRENDI PONTOK A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év április hó 27. napján tartott

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének. 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete

Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének. 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete Csenger Város Díszpolgári cím, a Csenger Szolgálatáért érdemérem és a Csengerért kitüntető cím alapításáról és

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem oktatóinak, dolgozóinak, hallgatóinak adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló szabályzat

A Károli Gáspár Református Egyetem oktatóinak, dolgozóinak, hallgatóinak adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem oktatóinak, dolgozóinak, hallgatóinak adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/ 2003. (IX.

Részletesebben

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal Jogszabályi változások 2016. január 1-jei hatállyal 2015. évi CCVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2005.(IX. 21.), a 11/2006.(IV. 28.) a 12/2007.(IV. 27.) a 9/2009.(IV.29.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) a 9/2011. (VI. 24.) és a

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.

Részletesebben