2. Mikor uralkodott? Szent László, III. András, I. Géza, III. Béla, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Familiáris, várjobbágy, kamara haszna,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Mikor uralkodott? Szent László, III. András, I. Géza, III. Béla, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Familiáris, várjobbágy, kamara haszna,"

Átírás

1 1. Ki mondta? Az adományozó legjobb mértéke a mértéktelenség. 2. Mikor uralkodott? Szent László, III. András, I. Géza, III. Béla, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Familiáris, várjobbágy, kamara haszna, 4. Milyen esemény köthető az alábbi helységekhez? /Dátummal!!!/ Dömös, Trau, Pozsony,, 5. Mi fűződik a nevéhez? IV. Béla, Vata, Kádán vezér, 6. Szent László és Könyves Kálmán tevékenysége 7. A páros számokhoz tartozó helységeket nevezd meg! B 1. Miben olvasható? mind az utánunk következendő királyoknak minden hűtlenség szégyen vallása nélkül ellentállhassanak és ellentmondhassanak mindörökké. 2. Mikor uralkodott? Könyves Kálmán, V. István, I. András, IV. /Kun/ László, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? feudális széttagolódás, szerviens, nemesi vármegye, 4. Milyen esemény köthető az alábbi helységekhez? /Dátummal!!!/ Ménfő, Muhi, Vértes 5. Mi fűződik a nevéhez? Ilona királyné, Anonymus P. mester, Batu kán, 6. Tatárjárás előzménye, lefolyása, következményei 7. Nevezd meg a páratlan számokhoz tartozó helységeket!

2 FOGALOM vámmentes SZEMÉLY Imre kereskedelem pogánylázadások szabad bíró és Orseolo Péter Anonymus P. mester tanácsválasz hóditó hadjáratok Pálosok /Özséb/ Vazul II. András kereszténység familiárisok András, Béla, Levente Gertrúd új birtokszervezet bárók/oligarchák/tart. III. Henrik Bánk bán urak királyi birtokszervezet nemesi végrendelkezés Aba Sámuel IV. Béla várnép 1222 Aranybulla I. András Rogerius várjobbágyok 1232 Zala Zotmund Julianus barát közszabadok 1267 szerviensek jogai Salamon II. Babenberg Frigyes praedium Adómentesség I. Béla Batu kán Vadtalajváltó földművelés Csak katonáskodás I. Géza Kádán vezér Aranybulla-mozgalom Bírói ítélet nélkül nincs IV. Henrik V. István elfogás Andreanum Végrendelkezés joga Gellért IV. (Kun) László nemesi vármegye egy és ugyanazon Vata 1046 Fülöp fermói püspök szabadság Szerviensek köznemes meghivása kir Szent László III. András tanácsba kamara haszna Jogilag egységes Könyves Kálmán jobbágyság kunok befogadása Birtokörökítés, szabad II. István Szent Erzsébet 1235 költözés Tatárjárás Nem elüldözhető, adózás II Vak Béla Szent Margit 1943 teleknagyság után feudális széttagolódás HELYSÉG Ilona királyné Szent Kinga 1999 erős királyi hatalom Ménfő 1044 II. Géza teremt kővárak építtetése Vértes 1051 III. István Kiváltságlevél városoknak Pozsony 1052 III. Béla Dukátus Dömös Mánuel császár Nyitra/ Bihar/ Krassó Kancellária Tiszavárkony Aradi gyűlés Mogyoród Spalato, Zára Muhi a Sajó mentén 1241 Trau vára Morvamezei csata 1278 Beregi egyezmény 1233 Buda 1247

3 FOGALOM jogilag egységes jobbágyosztály SZEMÉLY Dugovics Titusz Problémák: 1.primog v. seniorátus egy és ugyanazon szabadság Orseolo Péter Szilágyi Mihály 2. Német-róm.hódító hadjáratok köznemes meghivása kir tanácsba Vazul III. Callixtusz 3. kereszténység szász városok András, Béla, Levente Cillei Ulrik 4. új birtokszervezet bányavárosok III. Henrik Hunyadi László királyi birtokszervezet szabad királyi városok Aba Sámuel Hunyadi Mátyás várnép királyi főkegyúri jog I. András Podjebrád György, Katalin várjobbágyok telekkatonaság Zotmund Vitéz János közszabadok pénzadó Salamon Janus Pannonius praedium három rendi nemzet I. Géza III. Frigyes vadtalajváltó földművelés cseh huszita zsoldosok IV. Henrik Kinizsi Pál aranybulla-mozgalom huszita szekérvár Gellért Báthory István nemesi vármegye ellenséges arcvonal átkarolása Vata Magyar Balázs szerviensek hosszú hadjárat Szent László Hag Ferenc, Haugwitz Ján kamara haszna hét főkapitány Könyves Kálmán Ernuszt János kunok befogadása fekete sereg II. Géza Corvin János tatárjárás füstpénz III. Béla Anonymus feudális széttagolódás koronavám Mánuel császár Kézai Simon erős királyi hatalom teremtése központositás II. András Kálti Márk kővárak épittetése nagy kancellária Gertrúd Kolozsvári testvérek kiváltságos level városnak kincstartóság Bánk bán Hess András vámmentes kereskedelem király személyes jelenlétének IV. Béla Thuróczy János szabad biró és tanácsválasztás birósága Rogerius Nádor-kódex familiárisok őskrónika Julianus barát II. Ulászló bárók/oligarchák/tart. urak Halotti beszéd II. Frigyes János Albert úriszék joga Corvina 2500 Batu kán Habsburg Miksa új feudális nagybirtokosság állami bevételek csökkenése Kádán vezér Bakócz Tamás bandériumok szabad költözködés akadályozása V. István X. Leó vármegyei nemesi zászlóalj zselléresedés IV. (Kun) László Székely Dózsa György új gazdaságpolitika paraszt vadászati joga betiltása Károly Róbert Lőrinc pap regálék mezővárosok kiváltságai bajor Ottó Dózsa Gergely bányamonopólium Tripartitum cseh Vencel Szapolyai János pénzverés monopóliuma Csák Máté II. Lajos harmincadvám HELYSÉG Abák, Kőszegiek Habsburg Mária kapuadó /18 dénár/ Ménfő 1044 Rátótok, Borsa Kopasz Habsburg Ferdinánd értékálló forint Pozsony 1052 Szécsiek, Báthoriak, Kállai Jagelló Anna kamaraispánok Dömös Zách Felicián Werbőczy István tárnokmester Tiszavárkony Garai, Lackfi, Kanizsai I. (Törvényhozó) árumegállitó jog Spalato, Zára I. (Nagy) Lajos Szulejmán dinasztikus kapcsolatok Muhi a Sajó mentén 1241 Toldi Miklós Tomori Pál árutermelés kibontakozása Rozgony 1312, Kassa Endre Szapolyai György rendi fejlődés kezdete Visegrád 1335 Johanna nápolyi királynő lak.lan országrész benépesítése Konstanzi zsinat 1414 Mária HELYSÉG etnikai tömbök Rigómező 1389, 1448 Luxemburgi Zsigmond Szent-Erzsébet Kassa népességszerkezet átrendeződik Nikápoly 1396 Ozorai Pipo Diósgyőr fordítóeke Déva, Dés, Kolozsmonostor Stiborci Stibor Visegrád praedium ### falu Kápolnai unió Cillei Hermann Vajdahunyad vásároshelyek ###mezőváros Drinápoly 1444 Garai Miklós, Borbála Nagyvázsony Budai minta Várna 1444 Marchiai Jakab Esztergom Bakócz-kápoln csöbörpénz Konstantinápoly 1453 Lépes György Rákosi ogy 1505 céhel alakulása Nándorfehérvár 1456 Budai Nagy Antal Apátfalva, Nagylak, első összecsapás törökkel Szegedi egyezmény 1458 Habsburg Albert Temesvár perszonálunió Bécsújhelyi szerződés 1463 Jagelló Ulászló Cognaci liga 1526 kilenced elterjedése Kenyérmező 1479 Hunyadi János Nándorf, Zimony, Szabács vándormozgalom Bécs 1485 Bonfini Mohács nemesi végrendelkezés Ják, Lébény Brankovics György Csele-patak ősiség törvénye Pécs 1367, Óbuda 1389 V. László 1222 Aranybulla 1298 szabad költözködési jog Kapisztrán János hosszú hadjárat 1232 Zala 1351 kilenced, ősiség Hunyadi kormány 1514 Dózsa-féle parasztföl 1267 szerviensek jogai 1370 perszonálunió 1437 Budai Nagy Antal 1506 Habsburg-Jagelló sz.

4

5 A 1. Mire utal a forrás? "Ha pedig kun sértette meg a magyart, ennek nem szolgáltattak igazságot, és ha ezt mégis szorgalmazta, verést kapott beszédéért." , , , , 4p Rozgony, Dömös, Várna, Drinápoly, 8p Bonfini, Vata, Gertrúd, Lépes György, kamara haszna, urbura, koronavám, ősiség, 8p 6. Károly Róbert tevékenysége 1 7. Mik az Árpád-kor legfőbb problémái? 8. Rendezd számozással a helységeket nyugatról keletre! Kassa, Vajdahunyad, Bécsújhely, Pozsony, Kehida, 4p 5p

6 B 1. Hol olvasható? "akarjuk, hogy sem mi, sem a mi utódaink valamely hatalmas kedvéért szervienseket soha el ne fogjanak, vagy azok birtokait föl ne dúlják..." , , , , 4p Ménfő, Bécsújhely, Pécs, Nándorfehérvár, 8p Zotmund, Vitéz János, Orseolo Péter, Julianus barát, 8p perszonálunió, bandérium, ősiség törvénye, telekkatonaság, 6. Mátyás király tevékenysége 1 7. Mik a sarkalatos nemesi jogok? 8. Rendezd számozással a helységeket északról délre! Kassa, Vajdahunyad, Bécsújhely, Pozsony, Kehida, 4p 5p

7 7. Tatárjárás, feudális széttagolódás A 1. Ki mondta? "Az uralkodó számára az adományozás legjobb mértéke az, ha nincs mértéke." , , , 3p Dömös, Várna, Szeged, Drinápoly, Konstanz, Ozorai Pipo, Bonfini, Vata, Gertrúd, Hess András, 5p kamara haszna, urbura, koronavám, nagy kancellária, Tripartitum, hosszú hadjárat, 1 6. A feudális monarchia újjászervezése Károly Róbert idején B 1. Egészítsd ki a szöveget! "Ha a király és fiai esküjüknek eleget nem tesznek, az jogában áll a királyt kiközösiteni." , , , 3p 2. Rigómező, Konstanz, Konstantinápoly, Bécsújhely, Nándorfehérújvár,

8 Stiborci Stibor, Burgio, Zách Felicián, Tomori Pál, Zotmund, perszonálunió, bandérium, ősiség törvénye, 5p telekkatonaság, kincstartóság, Corvina, 1 6. Elemezd a kora feudális társadalom Szent István utáni válságának okait! 1. Ki mondta? "Az adományozó legjobb mértéke a mértéktelenség." , , , A 6p Dömös, Aradi gyűlés, Muhi, Bereg, 8p Vata, Gertrúd, II. (Vak) Béla, Álmos herceg, kamara haszna, Andreanum, dukátus, B 1. Ki mondta kinek? Mit választasz, a koronát vagy a kardot? , , , 6p

9 Ménfő, Tiszavárkony, Trau szigete, Spalato, Zára 8p Zotmund, Ilona királyné, Anonymus, Özséb, szolgabíró, familiáris, szerviens, Aranybulla, Beregi egyezmény, szolgabíró, 1 6. Sorold föl a (székes)fehérvári városi jogokat, kiváltságokat! 4p A 1. Miben olvasható? "Ha pedig kun sértette meg a magyart, ennek nem szolgáltattak igazságot, és ha ezt mégis szorgalmazta, verést kapott beszédéért." "Az a hely, ahol a hadsereg föl volt állitva Mohácstól egy mérföldnyire feküdt, a mellette elfolyó Dunától fél mérföldnyire." 6p , , , , 4p Rozgony, Dömös, Várna, Szeged, Drinápoly, Konstanz, 6p Ozorai Pipo, Bonfini, Vata, Gertrúd, Hess András,

10 5p úriszék joga, kamara haszna, urbura, koronavám, nagy kancellária, Tripartitum, hosszú hadjárat, 6. Károly Róbert tevékenysége 14p 7. A kora feudális magyar állam válsága és megszilárdulása B 1. Hol olvasható? "akarjuk, hogy sem mi, sem a mi utódaink valamely hatalmas kedvéért szervienseket soha el ne fogjanak, vagy azok birtokait föl nedúlják..." "Az országgyűlésen mindenki arról beszél, amiről jólesik, összevissza minden rend nélkül: a nemesek azt kiabálják, amit uraik parancsolnak nekik." 6p , , , , 4p Rigómező, Ménfő, Konstantinápoly, Bécsújhely, Pécs, Kenyérmező,

11 6p Stiborci Stibor, Burgio, Zách Felicián, Tomori Pál, Zotmund, 5p perszonálunió, bandérium, ősiség törvénye, telekkatonaság, kincstartóság, Corvina, cognaci liga 6. Mátyás király tevékenysége 14p 7. Tatárjárás, feudális széttagolódás FOGALOM SZEMÉLY

12 pogánylázadások jogilag egységes jobbágyosztály Orseolo Péter Dugovics Titusz hódító hadjáratok egy és ugyanazon szabadság Vazul Szilágyi Mihály kereszténység köznemes meghívása kir András, Béla, Levente III. Callixtus tanácsba új birtokszervezet szász városok III. Henrik Cillei Ulrik királyi birtokszervezet bányavárosok Aba Sámuel Hunyadi László várnép szabad királyi városok I. András Hunyadi Mátyás várjobbágyok királyi főkegyúri jog Zotmund Podjebrád György, Katalin közszabadok telekkatonaság Salamon Vitéz János praedium pénzadó I. Géza Janus Pannonius vadtalajváltó földművelés három rendi nemzet IV. Henrik III. Frigyes aranybulla-mozgalom cseh huszita zsoldosok Gellért Kinizsi Pál nemesi vármegye huszita szekérvár Vata Báthory István szerviensek ellenséges arcvonal átkarolása Szent László Magyar Balázs kamara haszna hosszú hadjárat Könyves Kálmán Hag Ferenc, Haugwitz Ján kunok befogadása hét főkapitány II. Géza Ernuszt János tatárjárás fekete sereg III. Béla Corvin János feudális széttagolódás füstpénz Mánuel császár Anonymus erős királyi hatalom koronavám II. András Kézai Simon teremt kővárak épittetése központositás Gertrúd Kálti Márk kiváltságos level városnak nagy kancellária Bánk bán Kolozsvári testvérek vámmentes kereskedelem kincstartóság IV. Béla Hess András szabad biró és király személyes jelenlétének Rogerius Thuróczy János tanácsválasz familiárisok birósága Julianus barát Nádor-kódex bárók/oligarchák/tart. őskrónika II. Frigyes II. Ulászló urak úriszék joga Halotti beszéd Batu kán János Albert új feudális Corvina 2500 Kádán vezér Habsburg Miksa nagybirtokosság bandériumok állami bevételek csökkenése V. István Bakócz Tamás vármegyei nemesi zászlóalj szabad költözködés akadályozása IV. (Kun) László X. Leó új gazdaságpolitika zselléresedés Károly Róbert Székely Dózsa György regálék paraszt vadászati joga betiltása bajor Ottó Lőrinc pap bányamonopólium mezővárosok kiváltságai cseh Vencel Dózsa Gergely pénzverés monopóliuma Tripartitum Csák Máté Szapolyai János harmincadvám Abák, Kőszegiek II. Lajos kapuadó /18 dénár/ HELYSÉG Rátótok, Borsa Kopasz Habsburg Mária értékálló forint Ménfő 1044 Szécsiek, Báthoriak, Kállai Habsburg Ferdinánd kamaraispánok Pozsony 1052 Zách Felicián Jagelló Anna tárnokmester Dömös Garai, Lackfi, Kanizsai Werbőczy István árumegállitó jog Tiszavárkony I. (Nagy) Lajos I. (Törvényhozó) dinasztikus kapcsolatok Spalato, Zára Toldi Miklós Szulejmán árutermelés kibontakozása Muhi a Sajó mentén 1241 Endre Tomori Pál rendi fejlődés kezdete Rozgony 1312, Kassa Johanna nápolyi királynő Szapolyai György lak.lan országrész benépes Visegrád 1335 Mária etnikai tömbök Konstanzi zsinat 1414 Luxemburgi Zsigmond HELYSÉG népességszerkezet Rigómező 1389, 1448 Ozorai Pipo Szent-Erzsébet Kassa átrendez forditóeke Nikápoly 1396 Stiborci Stibor Diósgyőr kertgazdaság Déva, Dés, Kolozsmonostor Cillei Hermann Visegrád praedium ### falu Kápolnai unió Garai Miklós, Borbála Vajdahunyad vásároshelyek ### Drinápoly 1444 Marchiai Jakab Nagyvázsony mezőváros Budai minta Várna 1444 Lépes György Esztergom Bakócz-kápolna csöbörpénz Konstantinápoly 1453 Budai Nagy Antal Rákosi ogy 1505 céhek alakulása Nándorfehérvár 1456 Habsburg Albert Apátfalva, Nagylak, első összecsapás törökkel Szegedi egyezmény 1458 Jagelló Ulászló Temesvár perszonálunió Bécsújhelyi szerződés 1463 Hunyadi János Cognaci liga 1526 kilenced elterjedése Kenyérmező 1479 Bonfini Nándorf, Zimony, Szabács vándormozgalom Bécs 1485 Brankovics György Mohács nemesi végrendelkezés Ják, Lébény V. László Csele-patak ősiség törvénye Pécs 1367, Óbuda 1389 Kapisztrán János 1222 Aranybulla 1298 szabad költözködési jog Hunyadi kormány hosszú hadjárat 1232 Zala 1351 kilenced, ősiség 1437 Budai Nagy Antal 1514 Dózsa-féle parasztföl

13 1267 szerviensek jogai 1370 perszonálunió 1506 Habsburg-Jagelló sz Mohács A 1. Ki mondta? "Az uralkodó számára az adományozás legjobb mértéke az, ha nincs mértéke." , , , 3p Dömös, Várna, Szeged, Drinápoly, Konstanz, Ozorai Pipo, Bonfini, Vata, Gertrúd, Hess András, 5p kamara haszna, urbura, koronavám, nagy kancellária, Tripartitum, hosszú hadjárat, 1 6. A feudális monarchia újjászervezése Károly Róbert idején B 1. Egészítsd ki a szöveget! "Ha a király és fiai esküjüknek eleget nem tesznek, az jogában áll a királyt kiközösiteni." , , , 3p 2. Rigómező, Konstanz, Konstantinápoly, Bécsújhely, Nándorfehérújvár, Stiborci Stibor, Burgio, Zách Felicián, Tomori Pál, Zotmund, perszonálunió, bandérium, ősiség törvénye, 5p

14 telekkatonaság, kincstartóság, Corvina, 1 6. Elemezd a kora feudális társadalom Szent István utáni válságának okait! FOGALOM SZEMÉLY pogánylázadások jogilag egységes jobbágyosztály Orseolo Péter Dugovics Titusz hóditó hadjáratok egy és ugyanazon szabadság Vazul Szilágyi Mihály kereszténység köznemes meghivása kir tanácsba András, Béla, Levente III. Callixtusz új birtokszervezet szász városok III. Henrik Cillei Ulrik királyi birtokszervezet bányavárosok Aba Sámuel Hunyadi László várnép szabad királyi városok I. András Hunyadi Mátyás várjobbágyok királyi főkegyúri jog Zotmund Podjebrád György, Katalin közszabadok telekkatonaság Salamon Vitéz János praedium pénzadó I. Géza Janus Pannonius vadtalajváltó földművelés három rendi nemzet IV. Henrik III. Frigyes aranybulla-mozgalom cseh huszita zsoldosok Gellért Kinizsi Pál nemesi vármegye huszita szekérvár Vata Báthory István szerviensek ellenséges arcvonal átkarolása Szent László Magyar Balázs kamara haszna hosszú hadjárat Könyves Kálmán Hag Ferenc, Haugwitz Ján kunok befogadása hét főkapitány II. Géza Ernuszt János tatárjárás fekete sereg III. Béla Corvin János feudális széttagolódás füstpénz Mánuel császár Anonymus erős királyi hatalom teremt koronavám II. András Kézai Simon kővárak épittetése központositás Gertrúd Kálti Márk kiváltságos level városnak nagy kancellária Bánk bán Kolozsvári testvérek vámmentes kereskedelem kincstartóság IV. Béla Hess András szabad biró és tanácsválasz király személyes jelenlétének Rogerius Thuróczy János familiárisok birósága Julianus barát Nádor-kódex bárók/oligarchák/tart. urak őskrónika II. Frigyes II. Ulászló úriszék joga Halotti beszéd Batu kán János Albert új feudális nagybirtokosság Corvina 2500 Kádán vezér Habsburg Miksa bandériumok állami bevételek csökkenése V. István Bakócz Tamás vármegyei nemesi zászlóalj szabad költözködés akadályozása IV. (Kun) László X. Leó új gazdaságpolitika zselléresedés Károly Róbert Székely Dózsa György regálék paraszt vadászati joga betiltása bajor Ottó Lőrinc pap bányamonopólium mezővárosok kiváltságai cseh Vencel Dózsa Gergely pénzverés monopóliuma Tripartitum Csák Máté Szapolyai János harmincadvám Abák, Kőszegiek II. Lajos kapuadó /18 dénár/ HELYSÉG Rátótok, Borsa Kopasz Habsburg Mária értékálló forint Ménfő 1044 Szécsiek, Báthoriak, Kállai Habsburg Ferdinánd kamaraispánok Pozsony 1052 Zách Felicián Jagelló Anna tárnokmester Dömös Garai, Lackfi, Kanizsai Werbőczy István árumegállitó jog Tiszavárkony I. (Nagy) Lajos I. (Törvényhozó) dinasztikus kapcsolatok Spalato, Zára Toldi Miklós Szulejmán árutermelés kibontakozása Muhi a Sajó mentén 1241 Endre Tomori Pál rendi fejlődés kezdete Rozgony 1312, Kassa Johanna nápolyi királynő Szapolyai György lak.lan országrész benépes Visegrád 1335 Mária etnikai tömbök Konstanzi zsinat 1414 Luxemburgi Zsigmond HELYSÉG népességszerkezet átrendez Rigómező 1389, 1448 Ozorai Pipo Szent-Erzsébet Kassa forditóeke Nikápoly 1396 Stiborci Stibor Diósgyőr kertgazdaság Déva, Dés, Kolozsmonostor Cillei Hermann Visegrád

15 praedium ### falu Kápolnai unió Garai Miklós, Borbála Vajdahunyad vásároshelyek ### Drinápoly 1444 Marchiai Jakab Nagyvázsony mezőváros Budai minta Várna 1444 Lépes György Esztergom Bakócz-kápoln csöbörpénz Konstantinápoly 1453 Budai Nagy Antal Rákosi ogy 1505 céhel alakulása Nándorfehérvár 1456 Habsburg Albert Apátfalva, Nagylak, első összecsapás törökkel Szegedi egyezmény 1458 Jagelló Ulászló Temesvár perszonálunió Bécsújhelyi szerződés 1463 Hunyadi János Cognaci liga 1526 kilenced elterjedése Kenyérmező 1479 Bonfini Nándorf, Zimony, Szabács vándormozgalom Bécs 1485 Brankovics György Mohács nemesi végrendelkezés Ják, Lébény V. László Csele-patak ősiség törvénye Pécs 1367, Óbuda 1389 Kapisztrán János 1222 Aranybulla 1298 szabad költözködési jog Hunyadi kormány hosszú hadjárat 1232 Zala 1351 kilenced, ősiség 1437 Budai Nagy Antal 1514 Dózsa-féle parasztföl 1267 szerviensek jogai 1370 perszonálunió 1506 Habsburg-Jagelló sz. A 1. Ki mondta? "Az adományozó legjobb mértéke a mértéktelenség." , , , 6p Dömös, Aradi gyűlés, Muhi, Bereg, 8p Vata, Gertrúd, II. (Vak) Béla, Álmos herceg, kamara haszna, Andreanum, dukátus, 1. Ki mondta kinek? B

16 Mit választasz, a koronát vagy a kardot? , , , 6p Ménfő, Tiszavárkony, Trau szigete, Spalato, Zára 8p Zotmund, Ilona királyné, Anonymus, Özséb, szolgabíró, familiáris, szerviens, Aranybulla, Beregi egyezmény, szolgabíró, 1 6. Sorold föl a (székes)fehérvári városi jogokat, kiváltságokat! 4p

17 1. Ki mondta? Az adományozó legjobb mértéke a mértéktelenség. A 2. Mikor uralkodott? Szent László, III. András, I. Géza, III. Béla, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? új birtokszervezet, várjobbágy, kamara haszna, 4. Milyen esemény köthető az alábbi helységekhez? /Dátummal!!!/ Dömös, Trau, Pozsony, Tihany, 5. Mi fűződik a nevéhez? IV. Béla, Vata, Gertrúd, Kötöny, 6. Egészítsd ki a szöveget! Az.. es ménfői csata után, Péter második királyságát.-nek köszönhette. Cserébe.. tett a császárnak, amibe a magyar urak nem nyugodtak bele, ezért -ból hazahívták Vazul két fiát, és.. 7. Szent László és Könyves Kálmán tevékenysége

18 B 1. Miben olvasható? mind az utánunk következendő királyoknak minden hűtlenség szégyen vallása nélkül ellentállhassanak és ellentmondhassanak mindörökké. 2. Mikor uralkodott? Könyves Kálmán, V. István, I. András, IV. /Kun/ László, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? széteső állam, szerviens, nemesi vármegye, 4. Milyen esemény köthető az alábbi helységekhez? /Dátummal!!!/ Ménfő, Morvamező, Muhi, Vértes 5. Mi fűződik a nevéhez? Ilona királyné, Judit hercegnő, Anonymus P. mester, Batu kán, 6. Egészítsd ki a szöveget! A magyar trónra.-ben, mint az utolsó Árpádházi király, került. Hatalmát nagyban korlátozta az általa kiadott.., amelyben a. jogainak tiszteletben tartását és további kiváltságokat helyezett kilátásba. Ezzel elérte, hogy hatalma a felvidéki család és a dunántúli. család hatalmához képest csökkent. 7. Tatárjárás előzménye, lefolyása, következményei

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat Luxemburgi Erzsébet Morvao. És Szilézia Kiskirályok leverése

Részletesebben

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521 SZEMÉLYEK HELYNEVEK FOGALOM Jagelló Ulászló Nándorfehérvár 3 részre szakadás Habsburg Miksa Cognac Központi hivatalok Corvin János Mohács Kormányszékek Beatrix Buda Helytartóság Bakócz Tamás Bécs Magyar

Részletesebben

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv 48 számozott leckéjét 3-3 órás tömbökbe csoportosítottuk.

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelménye 6 évfolyamos képzés 7. osztály NAT 2012

Az osztályozóvizsgák követelménye 6 évfolyamos képzés 7. osztály NAT 2012 Keretek Az osztályozóvizsgák követelménye 6 évfolyamos képzés 7. osztály NAT 2012 A történelem és társadalomismeret tanárgyból tett osztályozó vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Mind

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 10. évfolyama számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 10. évfolyama számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 10. évfolyama számára [A félkövér betűtípussal írt adatok a kerettanterv részei!] Európa a virágzó és hanyatló középkorban

Részletesebben

Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV. a Történelem 6. tanításhoz. Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46

Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV. a Történelem 6. tanításhoz. Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46 Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV a Történelem 6. tanításhoz Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46 Írta és összeállította: BÁNHEGYI FERENC Szerkesztette: Réti Éva Kapcsolódó kerettanterv: EMMI kerettanterv

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

Tanmenetjavaslat CSORBA CSABA IDÔUTAZÁS. címû történelemkönyvéhez. Összeállította: Nagyné Malicsek Ágnes. Dinasztia Tankönyvkiadó

Tanmenetjavaslat CSORBA CSABA IDÔUTAZÁS. címû történelemkönyvéhez. Összeállította: Nagyné Malicsek Ágnes. Dinasztia Tankönyvkiadó Tanmenetjavaslat CSORBA CSABA IDÔUTAZÁS címû történelemkönyvéhez Összeállította: Nagyné Malicsek Ágnes Dinasztia Tankönyvkiadó A tanmenetben felhasznált taneszközök rövidítésének jegyzéke TK: Csorba Csaba:

Részletesebben

EstiGimi [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] 2012. www.vimizo.com

EstiGimi [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] 2012. www.vimizo.com EstiGimi 2012. [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] EstiGimi történelem tételek a szóbeli érettségi felkészüléséhez. A tételek irányadóak. 1. Az ókori demokrácia Mutassa be az athéni állam működését

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. 9.-12. évfolyam. Célok és feladatok

TÖRTÉNELEM. 9.-12. évfolyam. Célok és feladatok TÖRTÉNELEM 9.-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre épülnek A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van számos

Részletesebben

1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE

1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE 1. A magyar nép eredete 1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE Hosszas vándorlás után érkeztünk meg a Kárpát-medencébe Eredetünk: ázsiai származás (a magyar őshaza az Urál-hegységtől keleti irányba lehetett) eredetmondáink

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444)

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 31 Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 1440. február 21-én Erzsébet királyné, Albert király özvegye elraboltatja a Szent Koronát. Fia, a későbbi V. László február 22-én születik

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE 1 MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

Árpád-kor történelmi helyszínek

Árpád-kor történelmi helyszínek Árpád-kor történelmi helyszínek Csanád (Románia): Maros menti település, eredetileg Marosvár néven Ajtony központja volt. Ajtony legyızése után, 1030-ban István vár- és egyházmegyét is alapított itt. Utóbbi

Részletesebben

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008 Károly Róbert Kora Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2008 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Károly Róbert királyról szóló füzetét ifj. Benedek László emlékére ajánlja, aki hosszú éveken keresztül a II.

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 7. ÉVFOLYAM 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénben 1. 4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány Kr. e. 8000, Kr. e. 3000 körül, Kr. e. XVIII. sz, Kr. e. X. sz, Kr. e.

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE

DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE A vetítőképes előadás elhangzott a XIX. Partiumi Honismereti Konferencián, Nagykárolyban, 2013. szeptember 7-én és a Falumúzeumban, Isaszegen, 2014. május 16-án. DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE A magyar

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek tantárgyi program, tanterv

Történelem és állampolgári ismeretek tantárgyi program, tanterv L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M Történelem és állampolgári ismeretek tantárgyi program, tanterv 2004. Készítette: B E R E G I N É S I M O N Á G N E S TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 7

Részletesebben

DuDás-szabó Márta. az árpádok nyomában. a szemléltetőeszközök és a MultiMéDia. szent erzsébet katolikus általános iskola és óvoda szentes 2005.

DuDás-szabó Márta. az árpádok nyomában. a szemléltetőeszközök és a MultiMéDia. szent erzsébet katolikus általános iskola és óvoda szentes 2005. DuDás-szabó Márta az árpádok nyomában a szemléltetőeszközök és a MultiMéDia lehetőségeinek alkalmazása a tanítás folyamatában szent erzsébet katolikus általános iskola és óvoda szentes 2005. az árpádok

Részletesebben

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl.

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. Hosszú hajú horda, ( ) akik avas vajjal kenik be a hajukat és bőzlenek a hagymától meg a fokhagymától. Kikrıl van szó ebben az idézetben és hogyan

Részletesebben

MATHIAS REX Grund Klubhálózat 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 21.

MATHIAS REX Grund Klubhálózat 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 21. MATHIAS REX Hunyadi Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója alkalmából indítjuk el a fenti címû jelvényszerzõ túramozgalmunkat. Ezzel is tisztelegni kívánunk népünk emlékezetében évszázadok óta

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

Magyarország a kora újkorban 11 4 15 18

Magyarország a kora újkorban 11 4 15 18 TÖRTÉNELEM 6.. TANMENETJAVASLAT A középkor Magyarországon. A virágkortól a hanyatlásig Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám 74 óra Kerettantervi órakeret 65 óra

Részletesebben

A magyar történelem röviden

A magyar történelem röviden A magyar történelem röviden Legendai idő - Az Özönvíz utáni világban uralkodó Nimród (Ménróth), aki részt vett Bábel tornyának építésében, az egyik 13. századi krónika szerint Perzsiában telepedett le,

Részletesebben

A HONFOGLALÁS ÉS A KORAI KÖZÉPKOR MVELTSÉGE. störténet és honfoglalás történelmi keret

A HONFOGLALÁS ÉS A KORAI KÖZÉPKOR MVELTSÉGE. störténet és honfoglalás történelmi keret I. A HONFOGLALÁS ÉS A KORAI KÖZÉPKOR MVELTSÉGE störténet és honfoglalás történelmi keret A magyar nép kialakulásának bölcsjét keresve bár ezzel kapcsolatban még sok a vitás kérdés a nyomok az Európa és

Részletesebben

A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. Készítette, Lótos János Scholler III. dolgozat

A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. Készítette, Lótos János Scholler III. dolgozat A mohácsi csata és az ország három részre szakadása Készítette, Lótos János Scholler III. dolgozat Előzmények A fiatal I. Szulejmán szultán 1520 szeptemberében került trónra, és ezzel fordulat állt be

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben