A hajléktalan emberek jogsérelmei és jogvédelme

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hajléktalan emberek jogsérelmei és jogvédelme"

Átírás

1 A hajléktalan emberek jogsérelmei és jogvédelme Jogvédelmi füzetek sorozat 5. szám második kiadás szeptember hó Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése TÁMOP / projekt. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1

2 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány Székhely: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. Levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor u. 48/B. A hajléktalan emberek jogsérelmei és jogvédelme Jogvédelmi füzetek sorozat 5. szám második kiadás szeptember hó 2

3 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. A hajléktalan emberekről Kik a hajléktalanok és kinek a feladata szociális ellátásuk megszervezése? Ellátásukban kik illetékesek? 6 3. Milyen kötelező ellátások illetik meg a fedél nélkül élőket?. 6 III. Jogokról általában IV. Az általános jogok sérelmei A szociális biztonsághoz való jog sérelme Az egyenlő bánáshoz való jog sérelme Az élethez, a testi és lelki épséghez, egészséghez való jog sérelme A tájékoztatáshoz való jog sérelme A magántitokhoz való jog sérelme A személyes tárgyak használatához, és a tulajdonhoz való jog sérelme A szabad mozgáshoz való jog sérelme A családi kapcsolatok ápolásához való jog sérelme Az egyes személyhez fűződő jogok sérelme V. A hajléktalanok speciális jogainak sérelmei Az emberi méltósághoz való jog sérelme A hajléktalanok előéletével kapcsolatos információkhoz kapcsolódó jog sérelme A postacímhez való jog sérelme. 35 VI. Zárszó 36 VII. Esetismertetések VIII. Előadás anyaga..41 VIII. Címjegyzék.45 A jogvédelmi füzet szerzői: Kovács Ibolya Pandula Dezső ellátottjogi képviselő, Budapest Lektorálta: Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna kuratóriumi alelnök Első kiadás szeptember 3

4 I. Bevezető A hajléktalan emberek jogsérelmeiről írt Jogvédelmi Füzet különleges szakirodalom, mivel olyan nézőpontból közelíti meg a hajléktalanok jogvédelmét, amelyre még eddig nem került sor. Ha a szociális ellátásokban többszörösen hátrányos helyzetű személyekről beszélünk, elsőként a hajléktalanokat említik a legtöbben. Nemcsak azért, mert életvitelük - az utcán, köztereken való rendszeres jelenlétük - a szemünk előtt zajlik, hanem azért is, mert láthatóan ők a legelesettebbek, egészségi állapotuk az átlagosnál sokkal rosszabb, rászorultságuk nem kérdőjelezhető meg. Bár a hajléktalanokat ellátó szociális intézményrendszer mind számszerűségében, mind struktúrájában sokat fejlődött az elmúlt 16 évben, mégsem tudunk olyan ellátásról beszámolni, ahol az alapvető jogok többsége biztosított lenne. Legnagyobb problémát a megfelelő szociális ellátáshoz való hozzáférés alkotmányos jogának hiánya jelenti, amikor nem megszervezettek, és nem biztosítottak elégséges mértékben olyan szociális alapszolgáltatások, amelyek az élet, testi épség veszélyeztetése esetén azonnali segítséget adhatnak. Ha pedig a hajléktalan személyek ellátását végző szolgáltatásokat tekintjük át, a legnagyobb hiányosság az ellátás színvonalában, a szolgáltatás tartalmában jelentkezik. Mindez sérti az ellátást igénybe vevőnek azt a jogát, amely szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete és állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybe vételére vonatkozik (Szt. 94/E. ). Szakmai körökben sokszor összecsap az a két szemlélet, amely szerint csak a működési engedélynek megfelelő létszámban, és az előírt szolgáltatásoknak megfelelő igénnyel fogadhatók be hajléktalanok az intézménybe, illetve a másik, hogy minden hajléktalan személynek adjunk segítséget, még ha az alacsonyabb szintű és létszámon felüli ellátást is jelent. Az utóbbi szemlélet megvalósulását jelenti a téli időszak kríziskezelő férőhelyeinek az adott intézmény létszámán felüli engedélyezése, vagy a funkciójában más típusú intézmény téli időszakban történő létszámbővítése (nappali melegedő éjszakai szállásként történő használata). Ez a válasz is döntően a mennyiségi hiányokat hivatott kompenzálni, de ezzel az ellátást a legalacsonyabb szintre szorítja. Jogvédelmi szempontból nagy kihívást jelentene állást foglalni a két szemlélet között, mivel az élet és a testi épség védelme szempontjából elsődleges az akár minimális ellátás biztosítása is, ugyanakkor a már intézményben lévők szempontjából fontos az ellátás színvonalának biztosítása, a megfelelő tartalmú szolgáltatás. Jogvédelmi Füzetünkben arra vállalkozunk, hogy összefoglaljuk azokat az ellátásokat és azokon belül a szolgáltatásokhoz kötődő jogsérelmeket - néhol azok elhárításának lehetőségeit is -, amelyek a legveszélyeztetettebb réteg, a hajléktalanok életét befolyásolják. Nem kívántunk (volna) egy teljesen negatív hangvételű Füzetet megjelentetni, a jogvédelem szempontjából viszont kevés olyan pozitív megoldást találtunk, amelyek a hajléktalanokat érintik az ellátórendszerben. Pozitívumnak leginkább az tekinthető, hogy igen sok elkötelezett, áldozatot hozó szakember igyekszik, sokszor reménytelen harc árán is, segíteni a hajléktalan embereken. Szakmai felkészültségük javítása, jobbító szándékaikban való megerősítésük a jogvédők feladata is. 4

5 II. A hajléktalan emberekről 1. Kik is a hajléktalanok és kinek a feladata szociális ellátásuk megszervezése? Amióta Magyarországon hajléktalanságról beszélhetünk, sokféle megközelítést is hallhatunk a hajléktalan emberek rétegéről, csoportjairól. Mi a hivatalosan alkalmazható jogi meghatározást használjuk, amelyet a szociális törvény szabályoz: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerint (továbbiakban: Szt.): 4. (2) E törvény 6. -a és a II-III. Fejezet alkalmazásában hajléktalan a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. (3) E törvény 7., 78., 84. és 89. -ainak alkalmazásában hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. Mindezek a szabályok a következő témakörökre vonatkoznak: a hajléktalan személyek ügyében eljáró és hatáskört gyakorló szervek megnevezése, a pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások hozzáférhetősége, a szociális szolgáltatások elérhetősége, illetve a települési önkormányzatok ellátási kötelezettségének előírásaira. A legtöbb jogsérelem sajnos abból adódik, hogy az önkormányzatok egy jelentős része nem ismeri, vagy nem alkalmazza ezeket a szabályokat, és már az igények jelzésénél különböző indokokkal - elutasítják a hajléktalan embereket ( nem lakik a településen, korábban sem lakott itt., nincs olyan szolgáltatásunk, ahová befogadnánk őket..., nem a mi kötelességünk, stb.). Mindez sérti a szociális ellátáshoz való jog érvényesülését, így az ellátás hiánya sok esetben veszélybe sodorja a hajléktalan embereket. Melyek a hajléktalanság okai, milyen prevenciós módszerek működnek? Mivel a hajléktalanság újratermelődésének társadalmi feltételei nem szűntek meg, nagyobb hangsúlyt indokolt fektetni a prevencióra. Nem lehetséges eredményes prevenció a hajléktalanság okainak ismerete nélkül. A makrogazdasági okokon kívül az állami lakásépítések drasztikus csökkenése, a munkásszállók megszűnése, a szükséglakások más célú felhasználása, az önkéntes lakásfeladások, az energiaárak alakulása, a kriminalizálódási jelenségek említendők. A börtönből kikerülő emberek nagyobb hányada többnyire hajléktalan élethelyzetbe kerül. A hajléktalan sors akkor teljesedik ki, amikor az ember elveszíti ingatlanát, annyi jövedelemmel sem rendelkezik, hogy albérletbe mehessen - így az utcára kerül. A 90-es években eladott önkormányzati lakásokat a bennük lakó bérlők többsége megvásárolta az államtól, de mára sokan nem tudják törleszteni a részleteket és a működési költségeket mivel fizetőképtelenné váltak. A felhalmozódott lakbér és közüzemi számlák kifizetetlensége jogalap lehet a kilakoltatásra. De megtalálhatók körükben az állami ellátásokból (gyermekvédelmi rendszerből) kikerülő fiatalok, életkezdési nehézségeik, utógondozásuk hiányosságai miatt egyből a hajléktalan szállókra kerülnek. 5

6 Igen jelentős számban találhatók a hajléktalan személyek között munkanélküliek, a tartós munkanélküliség kezelésének eszközei ma még nem elégségesek az önálló életfeltételek megteremtéséhez, fenntartásához. Kell szólnunk a szociális izoláció, a családi konfliktusok, a válások, a rokoni kisemmizés, a szenvedélybetegségek, az egészségi állapot romlásának szerepéről a hajléktalanná válás folyamatában. Bár főként a társadalmi folyamatok generálják az egzisztenciális veszélyeztetettséget, számos esetben közvetlenül az egyéni személyiséghiba okozza a lecsúszást. A hajléktalanság közügyként mutatkozó problémájának állami kezelése a prevenciós lehetőségek kiaknázatlansága mellett megoldatlanságokkal terhes. Hiányoznak a hajléktalansággal veszélyeztetett célcsoportok megsegítésére alkalmas stratégiai intézkedések, szükség lenne egy hatékony, átfogó támogató rendszerre, amely nemcsak a szociálpolitikai eszközöket tartalmazza, hanem komplex segítséget nyújtana a társadalomba történő visszailleszkedéshez. A jogvédők tapasztalata az, hogy a hajléktalan emberek reményvesztettek, nem látják életük rendezésének lehetőségeit, és módját, ezért panaszaik többsége nem is az ellátó rendszer problémáira vonatkozik, hanem saját egyéni sorsuk rendezésének kilátástalanságára. Ezért is lenne fontos, hogy a szociális biztonság megteremtésének joga sokkal átfogóbban érvényesülne a társadalompolitikai intézkedésekben, és a hajléktalanság nem csupán szociális problémaként definiálódna, hanem össztársadalmi üggyé és cselekvéssé válna. 2. Ellátásukban kik az illetékesek? A szociális ellátások vonatkozásában a szociális törvény nevesíti a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező szerveket: Szt. 6. A hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az a szociális hatáskört gyakorló szerv illetékes, amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként megjelölte. Rendkívül fontos szabály, mivel az ellátáshoz való hozzáférés érdekében elegendő (lenne) egy nyilatkozat megtétele a hajléktalan személy részéről azonban ezt általában keveslik az ügyintézők. Ebben a szabályban a hatáskör (mely ügyben jár el az önkormányzat) és az illetékesség (milyen közigazgatási területen jár el az önkormányzat) a hajléktalan személyek esetében azért került kiemelésre, mert aki hajlék nélkül él, nem tudja igazolni lakhelyét és megjelölni lakcímét, ezzel az indokkal nem küldhető el a polgármesteri hivatalból. 3. Milyen kötelező ellátások illetik meg a fedél nélkül élőket? Szt. 7. (1) A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. (2) Az ellátást biztosító az (1) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedéséről haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejűleg követelheti a kifizetett átmeneti segély megtérítését. 6

7 Ez a szabály már tágabban jelöli meg az életveszélyben lévők csoportját, és nem csak a hajléktalanokról, hanem a rászorulók teljes köréről rendelkezik. Rászoruló pedig lehet bárki, és segítséget igényelhet, ha élete, testi épsége veszélyeztetett, akár az is, akit az utcán kiraboltak, ezért pl. nem tud visszautazni lakóhelyére. Még ha jó módban él is, ha azonnali segítségre lenne szüksége veszélyeztetettsége miatt, bizalommal fordulhat az önkormányzathoz. Ebből is látható, hogy mind a rászorulót, mind az élet és testi épség veszélyét, mind annak azonnali elhárítási szükségességét sokféleképpen lehet megítélni, definiálni. Ez is egy újabb kiszolgáltatott helyzetet eredményezhet, vajon melyik önkormányzat (melyik ügyintéző), mit tekint veszélynek, milyen módon mérlegelik az egyén helyzetét, mennyire szubjektív egy döntés, és mennyire függ attól, hogy a veszélyben lévő milyen módon tudja bemutatni, előadni helyzetét, milyen látványos megjelenését mutatja az életveszélynek. A hajléktalanok többségénél látható a veszélyeztetettség. Sajnos ennek ellenére hallottunk olyan indokokat az ellátás megtagadásakor, amely szerint nincs életveszély, nem szükséges annak azonnali elhárítása, mivel a hajléktalan ember már hosszú ideje az utcán tartózkodik, megszokta ezt a helyzetet, napi megélhetését elő tudja teremteni. Még rosszabb a helyzet, ha azt próbáljuk körül járni, hogy életveszély esetén milyen szolgáltatásokat KÖTELES biztosítani az önkormányzat, ahol a rászoruló előterjeszti problémáját. Több helyen legnehezebb a szállás biztosítása, mivel ebben az esetben legtöbbször szociális intézményre gondol(hat)nak az önkormányzatok. Szállást nyújtó szociális ellátás pedig nincs mindenhol, még kevesebb esély van arra, hogy ha van is, ott üres férőhely legyen, és a legkevésbé képzelhető el, hogy egy életveszélybe került személyt akár albérletbe, vagy önkormányzati lakásba helyeznének el. Ezért is igyekeznek gyorsan szabadulni a problémától, és legfeljebb egy azonnali segéllyel lezárni a helyzetet. Azt már nem is boncolgatjuk, hogy a veszélyeztetettség vajon milyen hosszú ideig tarthat, és meddig kellene az önkormányzatnak segítő kezet nyújtani. Látható, hogy a szociális törvénynek ez az egyébként nagyon fontos szabálya mennyi kérdést vet fel a gyakorlatban, és mennyire különböző módon lehet rá válaszokat találni, megoldásokat keresni. Márpedig az élethez, testi épséghez való jog alapvető emberi jog, amely mindenkit egyformán megillet, és amelynek biztosítása minden állam alapvető kötelessége. Az Szt. 56. (1) bekezdése szerint: A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a továbbiakban: személyes gondoskodás) az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. 88. (2) A fővárosban - ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat másként nem állapodik meg - a fővárosi önkormányzat gondoskodik a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és átmeneti szállásának megszervezéséről és fenntartásáról. 89. (1) A 87. -ban meghatározott önkormányzatok ellátási kötelezettsége a település lakosságára, valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki, kivéve, ha az intézményt intézményfenntartó társulás keretében más önkormányzattal közösen tartják fenn, vagy az intézménnyel nem rendelkező önkormányzattal kötött szerződésben a fenntartó az ellátást más önkormányzat lakosaira kiterjedően is vállalta. Fontos előírás, hogy a legalább kétezer lakosú önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót kell készítsen /Szt. 92. (3)/. 7

8 Milyen szolgáltatások illetik meg a fedél nélkül élőket? Mint minden magyar állampolgárt, a hajléktalan embert is megilletik mindazon szolgáltatások és juttatások, amelyeket a különféle törvények, köztük a szociális törvény, illetve az annak alapulvételével alkotott helyi szociális rendeletek nevesítenek. Ezek lehetnek szociális rászorultságtól függőek vagy attól függetlenek, lehetnek pénzbeliek vagy természetben nyújtottak. Tekintsük át vázlatosan, melyek azok a - települési önkormányzat által nyújtott - szolgáltatások, amelyek a fedél nélkül élők szempontjából különös jelentőséggel bírnak, kiemelve a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat. 1. Szociális alapszolgáltatások Szt. 115/A. : Térítésmentesen kell biztosítani a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást, b) a szociális információs szolgáltatást, c) a családsegítést, d) a közösségi ellátásokat, e) az utcai szociális munkát, f) hajléktalan személyek részére a nappali ellátást, g) az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást. Ezeknek a szolgáltatásoknak az ingyenessége rendkívül fontos körülmény a szociális segítés hatékonysága és hatásossága szempontjából, különösen a hajléktalan emberek számára, akik jövedelemmel nem, vagy alig rendelkeznek. Láthatjuk hogy nem jövedelem kérdése az élet fenntartása szempontjából meghatározó olyan lehetőségek elérése, mint a szállás és az étkezés, sokkal inkább az ellátás megszervezésének és biztosításának kérdése problematikus. Hiába írják elő jogszabályok a szolgáltatások megfelelőségét, mégis számos hiányosság adódik. Legnagyobb gond a szolgáltatások mennyiségi hiányossága, több településen nem szervezték meg az ellátásokat, vagy nem a szükségleteknek megfelelő mennyiségben. Ugyanakkor a szociális ellátások kiemelt célcsoportját képezik a hajléktalanság veszélyzónájában élő családok és egyének. Nézzük meg, melyek állnak legközelebb a fedél nélküliekhez. a.) A szociális információs szolgáltatás Azért tartjuk fontosnak külön is szólni a szociális információs szolgáltatásról, mert ez az a szolgáltatás, amelyet minden településen biztosítani kell, és ahol bárki ingyenesen érdemi tájékoztatást kaphat a környezetében létező szociális és egészségügyi ellátásokról, valamint az igénybevételükre vonatkozó szabályokról. Ha az igényelt szolgáltatás helyben nem érhető el, az információs szolgáltatást nyújtó felkutatja a kistérségben levő ellátási lehetőségeket, és segítséget kell hogy adjon a kapcsolatfelvételben, valamint az ügyintézésben. Ez a szolgáltatás hivatott arra, hogy biztosítsa a jogosultak hozzáférését az őket megillető segítséghez. Mivel megfelelő jogcímmel egyszerre több segélytípus is igénybe vehető, nagyon fontos a hajléktalanok esetében a teljes körű tájékoztatás az igénybe vehető támogatási formákról, legyenek azok természetbeni vagy pénzbeli ellátások. Az információnyújtás, a széleskörű tájékoztatás azonban valamennyi szociális szolgáltatás alapfeladata. 8

9 Az Szt. 95. a tájékoztatási kötelezettséget ír elő a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről, de a hajléktalanok ellátását biztosító intézményeknek még ettől is többet kell tenniük: 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 102. (2) A hajléktalan személyek ellátását végző intézmény segítséget nyújt a hajléktalan személy életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését. A jogvédők jelzése szerint igen sok probléma adódik abból, hogy nem megfelelő a rászorulók, az igénybe vevők tájékoztatása, informáltsága a szociális ellátások hozzáférhetőségéről, azok szolgáltatásainak tartalmáról. Az információ pedig nagy kincs a hajléktalanok esetében, mivel akár életmentő is lehet, ha segítséghez juthatnak. Felmérések alátámasztják, hogy a hajléktalan emberek között jobban terjed az információ, egymást rendszeresen tájékoztatják az ellátásokról, azok igénybe vételéről, ez is a túlélési stratégia alapja. Ezért is lényeges a pontos információk folyamatos, rendszeres eljuttatása körükbe. b.) Utcai szociális munka Az utcai gondozó szolgálat az utcán, köztereken életvitelszerűen tartózkodó - és ily módon közvetlen életveszélynek kitett - fedél nélküli (hajléktalan) emberek számára nyújt ellátást. A hajléktalanok esetében ez a szolgáltatás tekinthető alapellátásnak, amelyet minden esetben biztosítani kellene, bár a szociális törvény az utcai gondozás kötelező megszervezését nél több lakosú településen írja elő, két fő utcai gondozó alkalmazásával. A négy főnél több utcai szociális gondozót foglalkoztató intézmény egy fő koordinátort is kell, hogy alkalmazzon. Szt. 65/E. Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. A fedél nélküliek életviteléből adódóan az utcai élet miatt olyan járulékos problémák is felmerülnek, mint a gyors egészségromlás, a szenvedélybetegségek, a pszichoszomatikus betegségek, a pszichés zavarok, télen a fagyhalál és a kihűlés, nyáron pedig a kiszáradás. Az utcai szociális gondozók kötelesek felkutatni a hajléktalan személyt, akit nem hagyhatnak ellátatlanul. A hajléktalan emberek számára a legmegfelelőbb ellátás igénybevételét kötelesek biztosítani, különös tekintettel az egészségi állapotára. A gondozóknak, a hajléktalanellátó intézményeknek és szervezeteknek a regionális diszpécserszolgálatokon keresztül biztosítaniuk kell a hatékony információcserét, és a hajléktalan emberek krízisellátása érdekében kapcsolatot kell tartaniuk az egészségügyi intézményekkel, az éjjeli menedékhelyekkel, az átmeneti szállókkal valamint a települési önkormányzatokkal. c.) Nappali ellátás hajléktalan személyek részére A nappali ellátás napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, valamint étkezésre biztosít lehetőséget, a hajléktalan életmódot folytató emberek részére nappali melegedő keretében. A szolgáltatást végző intézménynek biztosítani kell a közösségi együttlétre, pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására alkalmas helyiségeket. Az a körülmény, hogy ezt a korábban szakellátásként működő szolgáltatást az alapszolgáltatások közé emelte a törvény, jelzi azt a szemléletbeli változást is, amelynek célja 9

10 a nappali ellátás keretében egy gyors reagálású, nyitott és rugalmas, integráló szerepű alapintézményi forma működtetése. A jogvédők tapasztalatai szerint a nappali melegedők többsége alacsony színvonalú, feltételeiben és szolgáltatásaiban is igénytelen, a legminimálisabb segítséget kapják a hajléktalanok (meleg helyiséget). Fontos lenne a melegedőket felruházni a szociális információs szolgáltatás feladataival, mivel itt igen sokan megfordulnak, így biztosítható lenne az egyéni tanácsadás, akár a szociális ellátásokhoz való hozzájutáson felüli információk (egészségügyi, foglalkoztatási, társadalombiztosítási, stb. kérdések) is, vagy akár az alapvető elfoglaltság megteremtése, az egyéni esetkezelés, a személyes problémák megoldása is. d.) Egyéb ellátások Szt. 62. (3) A településen élő hajléktalan személyek részére szociális konyha, népkonyha vagy egyéb főzőhely keretei között - lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére. Ennek keretében naponta legalább egyszer meleg ételt kell biztosítani azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek, akik azt önmaguk, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani anyagi helyzetük, koruk vagy egészségi állapotuk miatt. A népkonyhán kiszolgált ételadag egy átlagos felnőtt ember napi energia- és tápanyagszükségletének legalább negyven százalékát kell, hogy szolgáltassa. Biztosítani szükséges a kézmosási lehetőséget, a nemenkénti illemhelyet, az evőeszközöket és étkészletet. Felmérések szerint a népkonyhákon nem megfelelő a táplálék mennyisége és minősége, sajnálatos, hogy a diétás étkeztetés nem biztosított. Jogvédők tapasztalata, hogy a népkonyhák nemcsak az ebédeltetési időben vannak nyitva, hanem olykor nappali melegedőként is működnek, vagy esetenként a hajléktalanok bentlakásos intézményeinek közösségi helyiségeként. A legritkábban fordul elő, hogy hajléktalan személyek együtt étkezhessenek más szociális ellátottakkal, és esetleg kisebb településeken az idősek klubjában, vagy az iskolai étkezőben vegyék igénybe az ebédet. A hajléktalanok ellátására szervezett intézményes formák valamennyi megoldása az elkülönítést, a szegregációt alkalmazza. Szinte nem is keveredhet más az ellátásba, mert még maguk közül is kinézik, kiközösítik azokat, akik nem elég régen hajléktalanok, akik ismeretlenek. Márpedig az étkeztetést a települési önkormányzatoknak az Szt. 7. (1) bekezdése értelmében az életet, testi épséget veszélyeztető helyzetben valamennyi rászoruló részére biztosítaniuk kell. A gyakorlat különösen a főváros területén azt mutatja, hogy egyre több lakással, hajlékkal rendelkező személy, család áll sorba a népkonyhákon ebédért (a nyári szünetben az iskolai étkezés hiánya miatt netán a gyerekekkel együtt), vagy az utcai étkeztetés során a meleg teáért, szendvicsért. Az étkezés biztosítására sokkal nagyobb lenne az igény, de a kiszolgált adagok száma évek óta nem emelkedik, és a népkonyhai ellátást többségében civil szervezetek biztosítják. Egyértelműen felmerül a települési önkormányzatok felelőssége, jogsértése a szociális törvény be nem tartása miatt, aminek kikényszerítésére kevés törvényes eszköz van, és még kevesebb lehetősége van erre a rászorulóknak, holott a szociális ellátáshoz való hozzáférés hiánya alapvető jogokat sért. 10

11 2. Szakosított ellátási formák a.) Hajléktalanok otthona Az ápolást, gondozást nyújtó intézmények közül a hajléktalanok otthona a fokozott figyelmet igénylő személyeket fogadja. Az intézményben kiterjedtebb egészségügyi és mentálhigiénés ellátást kell nyújtani. Szt. 71/B. A hajléktalanok otthonában olyan hajléktalan személy gondozását kell biztosítani, akinek az ellátása átmeneti szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem biztosítható és kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igényel. Sajnos ebből az ellátási formából nagyon kevés van az országban, így a tartós ápolásra váró hajléktalan személyek jobb esetben az átmeneti szálláson várakoznak hosszú éveket az elhelyezésre, ugyanis az a tapasztalat, hogy a hagyományos idősek otthonába nem szívesen veszik fel, vagy ha fel is veszik, ott kevésbé tud alkalmazkodni a szabályokhoz. A törvény ezen előírásai leginkább mennyiségi hiányosságok miatt nem tarthatók be, így egy újabb ellátási hiány jelzi, hogy az éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállások sokszor kénytelenek vállalni a tartós betegeket is, márpedig itt nem megoldható a teljes körű ellátás, az egyéni szükségleteknek megfelelő gondozás, így a vonatkozó jogok erősen sérülnek. b.) Rehabilitációs intézmények A hajléktalanok rehabilitációs intézményében azok az egészségi, pszichés és szociális állapotukban kedvezőbb adottságú hajléktalanok lakhatnak, akik esetében remélhető az önálló életvezetés visszaállítása, a munkavégzési képesség helyreállítása és a kulturális integráció. Szt. 74/A. A hajléktalanok rehabilitációs intézménye annak az aktív korú, munkaképes hajléktalan személynek az elhelyezését szolgálja, akinek szociális ellátása ily módon indokolt, és aki önként vállalja a rehabilitációs célú segítőprogramokban való részvételt. Amikor a hajléktalanok átmeneti szállásai elkezdték működésüket (a 90-es években) igen sok helyen a munkásszállóról kiszoruló, de még aktív, dolgozó személyeket vették át (több helyen szinte csak tábla csere történt), különböző ellátási igénnyel. A mai szállókon is jelentős számban vannak, akik rendszeresen vállalnak munkát, és - a jogszabályi előírásokat be nem tartva - hosszú évek óta szállólakók. Ezért is lenne igen nagy szükség a rehabilitációs intézményekre, mivel a szállón lakók egy rétegének mások az igényei (pl. éjszaka dolgozik nappal aludni szeretne, de az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények nincsenek nyitva). Sajnos ebben az ellátási formában sincs elegendő férőhely. Tapasztalatok azt mutatják, hogy a rehabilitáció akkor sikeresebb, ha a hajléktalanság még nem régi keletű, és az érintett személyben is megvan az elszántság saját élete rendezéséhez. A többség azonban hosszú ideje az utcán, szállókon él, csak szociális segítséggel nem lehet az integrációt elősegíteni, ahhoz foglalkoztatáspolitikai eszközök, lakhatási megoldások is kellenek. 11

12 c.) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Éjjeli menedékhely Az éjjeli menedékhely átmeneti elhelyezést nyújtó intézménytípus valamennyi rászoruló, krízis helyzetben lévő állampolgárnak, az intézmény elnevezésében sem jelenik meg a hajléktalan jelző. A szolgáltatásait igénybe vevők részére - a megfelelő higiénés szempontokat figyelembe véve - minden körülmények között biztosítania kell az alapvető tisztálkodási, illetve pihenési feltételeket. Egy lakószobában legfeljebb húsz személy helyezhető el. Nemenkénti illemhelyeket szükséges biztosítani az ellátottak számára. A menhelyeknek - este illetve éjszaka - legalább 14 órát nyitva kell tartaniuk. Napi 4 órában szociális munkás alkalmazásával szociális munkát kell végezni, elsősorban a szociális információk biztosítása és az ellátást igénybe vevők jogosultságainak érvényesítése céljából. Ennek érdekében az éjjeli menedékhelyek szakembereinek kapcsolatot indokolt tartaniuk az egészségügyi és szociális intézményekkel, a polgármesteri hivatalokkal valamint az utcai gondozókkal. Az éjjeli menedékhelyek többségében - tapasztalataink szerint - kevés lehetőség adódik az egyéni szociális munka alkalmazására, mivel az esti óra körüli beengedés és a reggeli korai eltávozás erre kevés időt ad. A szociális segítők feladatai többnyire a beengedés körüli nyilvántartásra, az ott tartózkodás rendjére és a nyugalom megteremtésére irányulnak. A fővárosban sok az eseti jellegű szállás-igénybevétel, tehát van forgás a különböző menhelyeken. A vidéki városokban az éjjeli menedékhelyek - a téli krízisidőszakot kivéve - kvázi bentlakásos intézményként működnek, vagyis a célcsoporthoz tartozó emberek egy meghatározott szűkebb köre veszi igénybe a szolgáltatásokat, ráadásul évek óta többnyire ugyanazok. Ilyen esetben beszélhetünk intézményi függőségről, ami adódhat egyrészt az ellátottak saját motivációs hiányából, másrészt abból, hogy szakemberek nem tudnak megfelelő fejlődési lehetőségeket és alternatívákat biztosítani az adott szolgáltató keretein belül, a társadalomba való visszavezetésre pedig kevés az esély. Lehetséges válaszmegoldások között az is felmerülhet, hogy minősítsék át a jelenleg állandó ellátotti körrel rendelkező menhelyek egy részét átmeneti szállóvá, ahol már a jogszabályi előírások szerint több szolgáltatás biztosítása kötelező. Szt. 84. (1) Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. Mivel a szakmai zsargonnal fapadosként emlegetett menhelyek a falakon belüli ellátás legalsó szintjét jelentik, nagy kérdés, miként teljesíthető a fenti követelményeknek nem megfelelő, önellátásra nem vagy csak alig képes, illetve az együttélés szabályait betartani folyamatosan nem tudó hajléktalan emberek fedél alá juttatásának jogos igénye? A jogérvényesülés szempontjából megállapíthatjuk, hogy a fedél alá juttatás alsó szintje sem képes a szocializációs problémákkal küzdők befogadására, vagy ahol ezt megteszik, ott igen komoly közösségi és egyéni munkát kellene vállalni, amelyre a szakemberek nincsenek igazából felkészülve. Így a megjelölt rászorulók megfelelő szociális ellátáshoz való joga egyáltalán nem biztosított. 12

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok 2014 I. Bevezetés A magyar szociális ellátórendszer számos

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Demográfiai helyzet Miskolcon... 5 3. Jogszabályi háttér... 8 4. Szociális

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg)

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) SZAKMAI PROGRAM Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) Szolgáltatás típusa: Személyes gondoskodás keretébe tartózó szociális alapellátások és gyermekjóléti szolgáltatás.

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA SZAKMAI PROGRAMJA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA SZAKMAI PROGRAMJA Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27)501-400 Fax: (27) 313-412 szochaztitkarsag@gmail.com www.szocialishaz.hu VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program

Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program Családokért Önkormányzati Társulás Szakmai Program Tartalomjegyzék 1. A társulás településeinek földrajzi elhelyezkedése, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete... 4 1.1 Demográfiai tendenciák

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szekszárd, 2014. augusztus 25. Horváth István Polgármester Papp Győző Igazgató 1 SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános információk 3. o. Ellátottak körének

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A TATAI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A TATAI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 A TATAI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2011 2 Bevezető A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény /továbbiakban: Szt./ 92. (3)-(5)

Részletesebben

Hajléktalanügyi teendők 2015

Hajléktalanügyi teendők 2015 Hajléktalanügyi teendők 2015 Utcától lakásig Javaslatok a hajléktalan emberek ellátásának átalakítására 3. 0. M u n k a v á l t o z a t Összefoglalta: dr. Győri Péter A Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriuma

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014.

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. 1 B e v e z e té s A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Elfogadva: 430/2012. (XI. 21.) Kt. határozattal. BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST 2012. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2013. A Gondozási Központ költségvetési szerv Neve, székhelye Telephelyei Gondozási Központ Bátaszék 7140 Bátaszék, Budai u. 21. a.) 7140 Bátaszék,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2013.

SZAKMAI PROGRAM 2013. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2013. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben