Nemzeti Erőforrás Minisztériu m Miniszter K/364/1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Erőforrás Minisztériu m Miniszter K/364/1."

Átírás

1 Iktatószám: OK /2010. Melléklet : 6 db Dr. Pósán László képviselő úr részér e Nemzeti Erőforrás Minisztériu m Miniszter K/364/1. 'Atvt írcmá iysz :1:I 3 G l j A Ért p. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Frakciója Tisztelt Képviselő Úr! Eltitkolt közérdekű adatok, átláthatatlan és éves késésben lévő 11 milliárdos uniós projekt? című kérdésére az alábbiakról tájékoztatom : A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (projektgazda) és a Támogató (Nemzeti Fejlesztés i Ügynökség) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel ő Igazgatósága (OKMTI), mint közreműködő szervezet által aláírt Támogatási szerz ődésben foglalt feltételek mellett november 1-jén kezd ődött meg a Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels őfokú zene i oktatás megújuló központja Budapesten című projekt megvalósítása. A nagyrészt uniós forrásbó l megvalósuló - a Zeneakadémia épületének rekonstrukcióját is magában foglaló - projekt beszerzései t az intézmény a Támogatási szerz ődés mellékletét képező Közbeszerzési terv alapján köteles végezni. (1. sz. melléklet). A ben megindított közbeszerzési eljárásokról - ismételt kérésünkre - tájékoztatást kaptunk, melyet a kért részletezettséggel az Ön rendelkezésére bocsátunk (2. sz. melléklet). Tájékoztatom képvisel ő urat, hogy a Közbeszerzési törvény 108. (1) szerint a fenntartó nem írhat el ő közzétételi kötelezettséget e paragrafus hatálybalépését, tehát április 1-jét megelőzően megkezdett közbeszerzésekre, azonban természetesen ez nem zárhatja ki a közérdek ű adatok megismerésének jogát és lehetőségét, mely a törvényben kezdetektől fogva alapelvként szerepel. Amellett, hogy az Egyetem korábbi közbeszerzési eljárásainak adatai elérhetőek a Közbeszerzések Tanácsa hivatalos honlapján (www.kozbeszerzes.hu címen), az Egyetem ígéretet tett arra, hogy a mellékletben szereplő táblázat adatait - önkéntes adatszolgáltatás keretében - honlapján elérhet ővé teszi. Az Egyetem uniós projektje megvalósítása során, a 16/2006. (XII. 28) MeHVM-PM együtte s rendelet el őírásainak megfelel ően köteles eljárni. Valamennyi közbeszerzési eljárást előzetesen minőségbiztosított a Közreműköd ő Szervezet (OKMTI), valamint az eljárásokról ún. szabályossági jelentést ad(ott) ki az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (EKKE). A projektgazda a projekt el őrehaladásáról meghatározott id őszakonként jelentést készít. A Támogató a benyújtott kifizetési igények elfogadásáról és a támogatási összegek kifizetésér ől, a szakma i teljesítésigazolást követ ően intézkedik. (A támogatás terhére eddig kifizetet,t illetve folyamatban lév ő kifizetések összesített adatait az OKMTI közlése alapján a 3. sz. melléklet tartalmazza.) A projekt megvalósításának november november 25. közötti id őszakáról szóló projekt el őrehaladási jelentések elfogadásra kerültek (PEJI-PEJ2), melyeket ezúton Képvisel ő úr rendelkezésre bocsátunk (4-5. sz. mellékletek). A következő id őszakra vonatkozó jelentést a projektgazda benyújtotta a támogató szervezetnek. Tájékoztatása szerint, az Egyetem uniós forrásbó l megvalósuló projektjének els ő nagyértékű, építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárása lezárult, melynek eredményeképpen a Wesselényi utcai új oktatási épület kivitelezése rendben zajlik. A Zeneakadémia kiemelt jelent őségű, Liszt Ferenc téri műemlék épülete rekonstrukciós munkáinak kivitelezése a generál kivitelezői feladatok ellátására kiírt, folyamatban lév ő közbeszerzési eljárá s lezárását követ ően, várhatóan szeptemberében veszi kezdetét. A kivitelezési munkálatok 1

2 id őszükséglete kb. 20 hónap, a munkálatok részletes ütemezése a közbeszerzési eljárás keretébe n nyertes ajánlattev ő részletes ajánlata és az általa benyújtott organizációs terv alapján határozható meg. A Liszt Ferenc téri épület rekonstrukciós munkáinak idejére a hangtár és részben az oktatás a VI., Vörösmarty u. 35. szám (Régi Zeneakadémia), valamint az V., Semmelweis u. 12. szám alatti épületébe költözött. Az Egyetem Központi Könyvtára a Régi Zeneakadémia épületéhez közeli, VI., Eötvös utca 10. szám alatti épületben, (a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatána k közművel ődési, gyermek és ifjúsági, sport- és szabadidős feladatait ellátó) TERMA Nonprofi t Közhasznú Zrt-t ől bérelt, mintegy 600 m2 alapterületű bérleménybe költözik. Az el őbbi bérlemény havi bérleti díja Ft/hó, amely összeg tartalmazza az üzemeltetési (közüzemi, épület - fenntartási, takarítási, stb.) költségeket is. A könyvtár költöztetésének előkészítése és lebonyolítása megkezdődött, egyes részegységei már a bérleményben m űködnek, és a következ ő tanév elejéig a teljes, egyedülálló zenei gyűjtemény átszállítása is befejez ődik. A Liszt Ferenc téri épületb ő l kiköltöztetendő többi oktatási és további szervezeti egység a IX., Üllői út 25. szám alatti bérleménybe költözik. A bérlemény kiválasztására több hónapos piackutatást követően, a közbeszerzésekről szól ó évi CXXIX. törvény (Kbt.) 252. (1) f) pontja alapján hirdetmény nélküli általános egyszer ű közbeszerzési eljárás keretében került sor (2.sz. melléklet 4. sor). A teljes, körülbelül 3400 m2 alapterületű bérleményre (oktatótermek, irodák, raktárak, közös területek) számított bérleti díj összege /hó + áfa, az üzemeltetési díj - mely a Liszt Ferenc téri épület kies ő üzemeltetési költségéve l azonos mértékű eft/hó + Áfa. A költöztetés folyamatában - szakértőként meglév ő, a 2. sz. mellékletben feltüntetett közbeszerzés i eljárás keretében megkötött szerz ődése keretében - közreműködik a projekt lebonyolítása során a FIDIC el őírásainak megfelelő mérnök feladatokat ellátó FŐBER Ingatlanfejleszt ő Zrt. A költöztetés fizikai, logisztikai feladatait ellátó szervezet(ek) kiválasztására az e tárgyban kiírt, jelenleg az ajánlattételi szakaszban lév ő közbeszerzési eljárás keretében kerül sor; az eljárás adatait a 2. sz. melléklet 2. sora tartalmazza. A fentiekben felsoroltakon kívül a Liszt Ferenc téri épületben elhelyezett funkciók kiköltöztetés e kapcsán az Egyetemet nem terheli semmilyen tervezési, szakért ői, tanácsadási, ügyvédi, felújítási költség. A projekt megvalósításának el őrehaladásával a későbbiekben sor kerül a visszaköltözés fizika i és logisztikai feladatait ellátó szállító(k) kiválasztására, a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével. Képvisel ő Úr levelének utolsó bekezdésében foglalt kérésének megfelelően, az OKMTI összesítő táblázata mellett, az intézmény adatszolgáltatása alapján csatoljuk a KMOP 4.2.1/A 1/2008. számú, Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten című projekt keretében szerz ődött pai tuereknek a június 15-ig teljesített kifizetéseit tartalmazó táblázatát is (6. sz. melléklet). A táblázat tartalmazza a projekt el őkészítésével kapcsolato s kifizetéseket is (1-3 tétel), valamint a már kifizetett, de a Közreműködő szervezethez még be ne m nyújtott tételeket is. Budapest, június 28. Tisztelettel : Dr. éthelyi Miklós t 2

3 1 /T EERE1ti C LLtLt\4ÜVENLLT I EGYETE M A projekt azonosító száma : KMOP 4.2.1/A A (fö)kedvezményezett neve : Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉ S 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI : A jelentés tárgyát képező időszak : A projekt megvalósításának ténylege s kezdete és várható befejezése : A jelentés kitöltéséért felel ős személy : Kezdő dátum : Záró dátum : Tényleges kezdés dátuma : Várható befejezés dátuma: Bukovszky Magdolna, Lakatos Gergel y Telefon, fax: +36 (1) 462'7000, +36 (1) RÖVID, KÖZZÉTEHETÖ ÖSSZEFOGLALÓ A TELJES PROJEKT SZAKMAI EL ŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI ID ŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKR Ő L A Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels őfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten cím ű projekt megvalósítása a Támogatási Szerz ődés megkötését követ ően azonnal kezdetét vette. Felállt a projektmenedzsment, megkezdődött a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárások el őkészítése é s lebonyolítása. A projektgazda sikeresen lefolytatta a projekt müszaki megvalósítását felügyel ő független FIDIC Mérnö k kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást, így elhárult minden akadály az el ől, hogy a Wesselényi utcai kiegészítő épület generál kivitelezőjének kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében 2009.júliusában elkezdődhessen. A Wesselényi utcai épület kivitelezése harmadik negyedévében kezdődik és előreláthatólag 1 évig tart. Célegyenesbe érkezett a Liszt Ferenc téri épület kiviteli terveinek elkészítése, melyek alapján lehetőség nyílik a kiemelt jelentőségű műemlék épület rekonstrukciójának elkezdése utolsó negyedévében. Megkezd ődött a tartalomfejlesztést célzó, ún. ESZA projektelemek megvalósítása is. Ennek keretében többe k között kezdetét vette a zenepedagógia, a hangversenyélet, az idegen nyelv ű képzés és a Zeneakadémi a nemzetközi megjelenésének stratégiai fejlesztését célzó programok kidolgozása, az Egyetem létrehozott eg y jelentős alumni (öregdiák) adatbázist a Zeneakadémia utóbbi 30 évben végzett hallgatói köréb ő l. Az ensembl e kultúra fejlesztése érdekében az Egyetemen létrejött egy énekkari és egy zenekari egyesület. A Liszt Feren c Kamarazenekarral közösen kialakítottuk a legtehetségesebb hallgatók diplomahangversenyeinek stratégiáját. LISZT FERENC LLNEAKADEMIAIA, AZ EURÓPAI EIiI.SOFOKU ZENFI OKTATÁS MFGUIULO KOZPONTIA ISl1DAPEtiTE N,Ik II 1, I,\/I11.11\I I,Si \ J(,nl V, 1.../1-lh Jl\11.(1) \I IS FI(If /II'1 A1.\1 1. K\II_~.1 ll. I\\1. :1.111\ i liln i'.i.~,... I..t.. ~. ~~... ~. 1.; n' "t-irt' ;... i l l 11 "I`t.l e l,i ~. :I-i, i. i ~.l..,i Igy-.,, ~,.... i~..l \, ~ ;,, : Ú, klaf>',k s a 9

4 MI Lisct Ferenc L.meakadi nr~5jn, az európai Iclssibke zenez megófl11 kszpontjn endnpar.- n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, I. sz. projekt el ő rehaladási jelentés (PEJ ) 3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÚTEMEZÉSE T 1lteelezf a _ k a Elk rv. >. n m rv. 2 a - ut. -. rv. - a :. -::20u,. rv.,.ze.0r FszkbzMszer06 _ A4195W Projekt } Projekt menedzsment k0ltsépeí _ I p1130, rgójhés, 13301és Általános LöltséBck Pjeklmegrnk55 n16shnz i8rnybawat markg inkés nyi10405s66r _ _ R Projeklme8vdő vnáshoz ip> :nvbevgt sznl6hatásrk _ / A ESZA típusú tevékeny si µek ki0taéyei _ I Pmlektmepv00o1, 0 01 W i8énybeval szakmai szolpjitar3uk _ I összesen öld

5 E $ 8 E $ 8 g 8 a p a $ s $ E O 8 E g 8 a N 8 L 8 S O O O m w O m m V w O m E O O m O m O m N O 8 N O m m O m O E a 8 8 S V E S O s 8 Z.5 8 g E 8 ú 8 V á S 8 S E $ S a E $ S g $

6 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felső fokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, I. sz. projekt el őrehaladási jelentés (PEJ ) t! 4. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI Építés, felújítés, b ővítés Általános költségek Üte mezés Projektmegvalósításhoz igénybevett marketing és nyilvánosság ProI' tm alósitáshoz igénybevett egyéb szol ÁItatások GS/Atípusú tevékeny ségekköltségei Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások (az előkészítési id őszakban felmerülő szakmai szolgáltatások kivételével) tervezet t kezdés - befé ezé s tény leges kezdés várható befejezés tervezet t kezdés - befé ezés tény leges kezdé s cárható befejezés tervezett A projekt tevékenységeinek ütemezése megvalósítás L - IL..., IU. IV. L IL 1W. I IV. L a IIL IV. L IL III. IV. záró dátum a - ' ; n El~ő kezdés -beféezésg r i ' tény leges kezdés várható befejezés e ' ~: t t :..: r ' ;.. c...x. a tervezett p :. kezdés - befejezés c "'~ tény leges kezdés w St várható befejezés,~? :.- f2" F ^ tervezett.. R ; :..s 1...; J. kezdés - befejezés tény leges kezdés várható befejezés w tervezett kezdés -befejezés tény jeges kezdés várható befejezés tervezett kezdés - beféezés tény leges kezdés várható befejezés tervezett kezdés - befejezés tény leges kezdés - se ~ ~' i'. c.'r. ;:.. i }...,. L.... " ṙr ;: ` :: :.. Eszköz.~ :._ beszerzés :h...,:g... :.. :> _..'. t Projekt el őkészítés Projektmenedzsment költségei várható befejezés tervezett kezdés - befé e2és tény leges kezdés várható befejezés '.s ` : p ; ` ' - C 7 20( ^- -.- :- -' '

7 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels ő fokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, 1. sz. projekt előrehaladási jelentés (PEJ ) 4.1 AZ ÜTEMTERVT ŐL ELTÉRÉS LÉNYEGE, OKA ÉS A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA TETT, TERVEZETT LÉPÉSEK Tevékenyég száma, és megnevezése Eltérés oka A projekt pénzügyi lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges, kezdetekben az NFÜ fejezeténél rendelkezésre álló öner ő a projektgazda részére történ ő átcsoportosításá t lehetővé tevő háromoldalú (NFÜ-OKM-LFZE) megállapodás - a projektgazdán kívülálló okokból - csak április 19-én jött létre. Az öner ő aktuális része a projektgazda számláján május 20-án került jóváírásra. Az önerő átadásának elhúzódása és az Egyete m gazdálkodási helyzete következtében a Támogatási Szerződés aláírásakor látszott, hogy a projekt megvalósításához, illetve a folyamato s pénzügyi likviditás biztosításához el ő leg igénylése nélkülözhetetlen. Az el őleg-igénylési szabályok ismeretében a projektgazda azonnal benyújtotta szerződésmódosítási kérelmét, mel y alapján az el őleg összege május 18-án jóváírásra került a projektgazda számláján. A projekt megvalósítás jelenlegi szakaszában egyértelmű en látható, hogy a megvalósítási határidő szempontjából a legnagyobb kockázatot a közbeszerzési eljárások lebonyolítása jelenti. A projektgazda tapasztalatai alapján a Kbt április 1-én hatályba lépett módosításai a közbeszerzési eljárások gyors és hatékon y lebonyolítását tovább nehezítették, illetve továb b nőttek a jogorvoslati keljárások kockázatai. E megállapítás különösen igazolható a speciáli s működési területekhez igénybe veend ő szolgáltatások, illetve kapcsolód ó árubeszerzések esetében, ahol az ajánlatkérő i szempontok érvényesítése különöse n megnehezült. El ő bbiek alapján az eljáráso k el őkészítésének idő szükséglete jelentőse n meghaladja a korábban kalkuláltat, figyelembe véve, hogy az Egyetem minden tekintetben a szabály- és jogszerű lebonyolítás mellett kötelezte el magát. Tervezett/megtett lépések Építés, felújítás, bő vítés Az eltérés oka kett ő s ; egyrészrő l a projekt A közbeszerzési ütemtervet kezdetén finanszírozási nehézségek léptek fel, felülvizsgáltuk, a megvalósítás másrészr ő l a közbeszerzési eljáráso k határideje szempontjából kritikus lefolytatásának jelentő s, a korábbiakba n eljárások el ő készítésére és kalkuláltat is meghaladó idő igényéve l lefolytatására több erő forrást és magyarázható. idő t biztosítunk. A projektgazd a kiemelten kezeli az eljárások a z uniós direktíváknak és a magya r jogszabályoknak maradéktalanul megfelelő lebonyolítását. 4

8 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels őfokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, 1. sz. projekt előrehaladási jelentés (PEJ ) 4.2 A PROJEKT ELŐREHALADÁSA - SZAKMAI BESZÁMOL Ó A projekt forrásai A projekt pénzügyi lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges, kezdetekben az NFÜ fejezeténé l rendelkezésre álló önerő a projektgazda részére történ ő átcsoportosítását lehet ővé tevő háromoldal ú (NFÜ-OKM-LFZE) megállapodás - a projektgazdán kívülálló okokból - csak április 19-én jöt t létre. Az öner ő aktuális része a projektgazda számláján május 20-án került jóváírásra. Az öner ő átadásának elhúzódása és az Egyetem gazdálkodási helyzete következtében a Támogatás i Szerződés aláírásakor látszott, hogy a projekt megvalósításához, illetve a folyamatos pénzügyi likviditás biztosításához el őleg igénylése nélkülözhetetlen. Az el őleg-igénylési szabályok ismeretében a projektgazda azonnal benyújtotta szerződésmódosítási kérelmét, mely alapján az el őleg összege május 18-án jóváírásra került a projekt számláján. (A projekt forrásainak elhúzód ó rendelkezésre állása hatással lesz a projekt ütemezésére is. ) Az el őleg-igényléssel párhuzamosan a projektgazda jelezte a Közrem űköd ő Szervezet felé, hogy a projekt folyamatos likviditásának fenntarthatósága érdekében (az el őleg-felhasználás speciáli s szabályai következtében) további 607 millió Ft előleg felhasználása szükséges, melyre a hatályo s jogszabályok lehetőséget adnak. A jelentéstétel időszakában már látható, a projektgazda Egyetem érdekkörén kívül álló oko k (jogszabályváltozások, deviza árfolyam-változás) a projektmenedzsment szervezett ől a jövőben is a projekt átgondolt lebonyolítását követelik meg. Ennek keretében megfontolás tárgyát képezheti a z egyes projektelemek ütemezésének átgondolása (pl. eszközbeszerzések az építési beruházások közbeszerzési eljárásait követ ően). Az említett külső hatásra megváltozott pénzügyi körülmények megoldásához a Támogató segítségét kell kérnünk. Csak a küszöbön álló ÁFA változás a projekt költségvetésére megközelít őleg 430 millió Ft-os hatással van, melyb ől az önrészre es ő rész 44 milli ó Ft, amelyre a projektgazda Egyetemnek saját forrásból nincs addicionális fedezete. A projektmenedzsment felállítása, projektmenedzsment-folyamatok A támogatási szerz ődés megkötését követ ően a Megvalósíthatósági Tanulmányban rögzítettekne k megfelel ően felállt a projektmenedzsment-szervezet. A projektmenedzsment infrastrukturális hátteré t az Egyetem saját forrásból, valamint a fenntartó Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásáva l teremtette meg. (A projekt indítása során nehezen áthidalható nehézséget jelentett egye s költségtípusok el nem számolhatósága pl. projektmenedzsment irodabérlete.) Lefolytattuk a küls ő projektmenedzsment-szakért ő szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást, melyne k alapján a COWI Magyarország Kft-t bíztuk meg e feladatok ellátásával. Az Egyetem új Szervezeti és Működési Szabályzatához illeszked ően kidolgoztuk a Projektmenedzsment Szervezeti és M űködés i Szabályzatát, melyet az Egyetem Szenátusa elfogadott. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján kidolgozzuk a projekt ügyrendjét. A projektmenedzsment-szervezet a projekt fenntartási id őszakának eredményessége érdekében számos, pilot jellegű folyamatot vezet be, melynek tapasztalatait az Egyetem ügyviteli és irányítás i 5

9 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels ő fokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, 1. sz. projekt el őrehaladási jelentés (PEJ) folyamatainak fejlesztéséhez felhasználjuk (elektronikus iratkezelés, szelektív hulladékgy űjtés, er ő forrás-menedzsment, vezető i információs rendszer, stb.). Kidolgoztuk a projekt alapvető, a támogatói és a projektgazda Egyetem elvárásaihoz, meglév ő arculati elemeihez egyaránt illeszkedő arculati elemeit, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség illetékese i elfogadtak. Jelenleg véglegesítjük az arculati kézikönyvet, mely a projekt ügyrendjének mellékleté t képezi. Infrastruktúra-fejlesztési elemek A tárgyidőszakban a projekt előkészítési szakaszában megkezd ődött beruházás-el őkészíté s folytatódott ; záró szakaszához érkezett a Liszt Ferenc téri épület kiviteli terveinek elkészítése, melynek keretében a fenntarthatóság érdekében lehetőség nyílt a Wesselényi utcai épület időközbe n elkészült kiviteli tervdokumentációjának aktualizálására, az egyes m űszaki megoldások fokozottabb integrációjára. Előbbiek alapján hangsúlyosabban megvalósulhat a két ingatlan szimbiotikus, ezálta l költség- és erőforrás hatékonyabb működtetése. A kiviteli tervszakaszokban el őbbieken túlmenően kiemelt figyelmet fordítottunk az építés i beruházások építtetői kockázatainak minimalizálására, mely a gyakorlatban finomabb részletezettség ű kidolgozást, alaposabb diagnosztikai vizsgálatokat, részletesebb technológiai tervezést jelent. Tekintve, hogy mindkét építési beruházás meglévő ingatlanon valósul meg, el őbbiek kiemelt jelentőséggel bírnak. Az építés kockázatainak minimalizálását szolgálja a szomszédos épülete k részletes állapotfelmérése is, mely megfelel ő alapul szolgálhat az építési tevékenység környezet i hatásainak vizsgálatához. Az építési beruházások kiviteli tervszakaszával párhuzamosan megkezdtük az eszközbeszerzése k el őkészítését, a részletes beszerzési specifikációk megfogalamazását. Lefolytattuk (a jelentéstétel id őszakában az eljárás eredményének kihirdetésére vár) a FIDIC Mérnök - műszaki ellenőr feladatokat ellátó szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. E közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása kapcsán a Közbeszerzési Dönt őbizottságnál jogorvoslati kérelemmel éltek, melyet a Dönt őbizottság D.203/I1/2009. számon, június 2-i határozatával elutasított. (A dönt őbizottsági eljárás sajnos az ütemezés további módosulását eredményezte.) A kiválasztott FIDIC Mérnök bevonásával a közeljövőben véglegesítjük a Wesselényi utcai kiegészít ő épület generál kivitelez őjének kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás dokumentációját, íg y a jogszabályi rendelkezések betartásával a kivitelezés hamarosan megkezd ődhet. (A közbeszerzés i eljárás előkészítését nehezítette, hogy a magyarországi magasépítési gyakorlatban a meglév ő, műemlékvédelmi, vagy azzal egyenértékű szemlélettel végrehajtott, FIDIC szerinti kivitelezés kevésb é elterjedt, ezért nemzetközi tapasztalatokkal rendelkez ő jogi tanácsadó bevonásával készítjük el a nemzetközi standardoknak és a magyar jogszabályoknak egyaránt megfelel ő kivitelezési szerződé s tervezetét.) A Wesselényi utcai épülethez kapcsolódó építési beruházás közbeszerzési eljárásának tapasztalatait, különösen a FIDIC szerinti kivitelezési szerz ődést, a Liszt Ferenc téri épület közbeszerzési eljárás a során alkalmazzuk. 6

10 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels őfokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, 1. sz. projekt el őrehaladási jelentés (PEJ ) A jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján a Liszt Ferenc téri épület kivitelezésének határideje, így a projekt megvalósulásának határideje (az ütemezés módosulása ellenére) tartható. A projekt valamennyi közbeszerzési eljárását a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet rendelkezéseinek megfelel ően bonyolítottuk le, hivatalos közbeszerzési tanácsadó (OKFON Zrt. ) megbízásával. A közbeszerzési eljárások negatív tapasztalata, hogy az eljárások lefolytatásána k id őszükséglete nehezen egyeztethet ő össze az uniós forrásból megvalósuló projektek feszítet t ütemtervével. A Kbt április 1-én hatályba lépett módosításai a közbeszerzési eljárások gyors é s hatékony lebonyolítását tovább nehezítették, illetve tovább n őttek a jogorvoslati keljárások kockázatai. E megállapítás különösen igazolható a speciális m űködési területekhez igénybe veendő szolgáltatások, illetve kapcsolódó árubeszerzések esetében, ahol az ajánlatkér ői szempontok érvényesítése különöse n megnehezült. El ő bbiek alapján az eljárások el ő készítésének id ő szükséglete jelent ő sen meghaladja a korábban kalkuláltat, figyelembe véve, hogy az Egyetem minden tekintetben a szabály- és jogszer ű lebonyolítás mellett kötelezte el magát. A projekt tartalmi-fejlesztési elemei (ESZA-elemek) előrehaladás a Zenepedagógia fejlesztése A fejlesztés koncepcióját a két végletből indítottuk el : alsó fokú és fels ő fokú oktatás. Ez utóbbit figyelembe véve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem meger ősítette zenepedagógiai tanszékét. Kidolgoztuk a négy féléves Kodály Zoltán szellemiségében fogant zenepedagógiai MA stúdiumo k tantervét, melynek központja a Kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet (a Liszt Feren c Zenem űvészeti Egyetem integráns része). Ezzel egyrészt lehetővé tesszük, hogy az eddig csak külföldi diákok számára rendezett képzésben magyar hallgatók is részt vegyenek, másrészt lefektettük a z alapjait egy minőségi, Liszt Akadémia branddel ellátott zenepedagógiai szakember képzésnek. Az itt végző élcsapattól a magyar zenepedagógia szellemi megújítását várjuk. Elindítottuk annak el őkészítését, hogy felmérjük a magyar zeneiskolák helyzetét, abból a célból, hog y kijelöljük a fejlesztés irányait. A koncepció kialakítását a Liszt Ferenc Zenem űvészeti Egyetem Zenepedagógiai Tanszékének tanáraival, az Egyetem gyakorló iskolájának, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolának szakembereivel és a Magyar Zeneiskolák Szövetségéne k elnökségével kezdtük el. Három területet kívánunk megvizsgálni az alsófokú zenei képzésben : az intézményt, a zenetanárok helyzetét, felkészültségét és a diákok motivációját. Kidolgoztuk azokat a szempontokat, amelyek alapján a felmérést elvégezhetjük. Felmértük a magyar zenepedagógiai repertoár számítógépes adatbázisának forrásait, megszerveztük e feladatra a kutató-teamet. Létrehoztuk a hangversenyrendező teamet, lefektettük az ismeretterjeszt ő hangversenyek alapjait. A 2009/10-es tanévre kidolgoztunk zenei ismeretterjesztő hangverseny koncepcióját és programját. Ezeket a hangversenyeket zeneiskolákban és általános iskolákban illetve gimnáziumokban kívánjuk megrendezni. 7

11 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels ő fokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, I. sz. projekt előrehaladási jelentés (PEJ) Tehetség-gondozás Létrehoztunk egy jelentős alumni (öregdiák) adatbázist, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem utóbb i harminc évben végzett hallgatói köréb ő l. Kidolgoztuk az adatbázis finomításának és a szerveze t létrehozásának stratégiáját, megbíztuk az alumni-hálózat szervezőit. Megterveztük azoknak az elméleti kutatásoknak a folytatását, amelyet Magyarországon el őször a Zenei tehetség gyökerei címmel Czeizel Endre és Batta András adott közre 1992-ben. Ensemble-kultúra fejlesztése Létrehoztunk a Liszt Ferenc Zenem űvészeti Egyetemen egy énekkari és egy zenekari egyesületet. Ezek az egyesületek egyrészt az együttes játék stúdiumainak biztosítanak koncepciót és hátteret, másrészt lehetővé teszik konkrét projektek megvalósítását. Megterveztünk egy pilot-projektet zenekari és énekkari akadémia létrehozása végett. A projektet közösen valósítjuk meg a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, Kocsis Zoltán m űvészeti vezetésével. A zenekari akadémia projekt célja Beethoven valamennyi szimfóniájának megszólaltatása fiatal és nagy tapasztalatú muzsikusok közös előadásában. Lefektettük a régi zenei együttes játék képzésének a koncepcióját őszén egy pilot hangverseny - projektet kívánunk bemutatni. A Liszt Ferenc Kamarazenekarral közösen kialakítottuk a legtehetségesebb hallgató k diplomahangversenyeinek stratégiáját. A jövőben a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Liszt Feren c Zeneművészeti Egyetem hallgatói közös zenekarban egyesülve m űködnek közre a sikeres el őadóművészi karrierrel számolható végz ős hallgatóink diploma hangversenyén. Ezzel kapcsolatban 2010 tavaszára 5 pilot hangversenyprojektet dolgoztunk ki. Alma Mater hangverseny élet fejlesztésének stratégiája Megalkottuk azt a teamet, amely a Liszt Ferenc Zenem űvészeti Egyetem saját hangversenyeinek (Alma Mater Hangversenyek) művészeti vezetését és operatív megvalósítását végzi. Megkezd ődött a stratégiai koncepció kialakítása. Idegen nyelvű képzés fejlesztés e Felmértük azokat a területeket, amelyeken fejleszthetjük idegen nyelv ű képzésünket. A Kodály - szellemiségű zenetanári MA-képzés megtervezésekor súlyt helyeztünk arra, hogy a rendszerbe kerül ő magyar anyanyelv ű hallgatók a külföldiekkel együtt részesüljenek angol nyelv ű képzésben. 8

12 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels őfokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, 1. sz. projekt el őrehaladási jelentés (PEJ) A Zeneakadémia nemzetközi megjelenésének stratégiája Megterveztük és el őkészítettük a Zeneakadémia zenekarának els ő távol-keleti (Korea, Japán) turnéját. Kidolgoztuk a hangversenyprogramokat és előadásokat illetve a Zeneakadémia külföld i megjelenésének promóciós anyagait. Kapcsolatba léptünk a zágrábi Zeneakadémiával, közös hangverseny-projekteket szerveztünk é s lefektettük a hosszú távú együttm űködés alapjait a közép-európai régióban. Esélyegyenlőség a Zeneakadémián 2009 őszére hangverseny-projekteket szerveztünk kiváló fiatal roma muzsikus tehetségek részvételével. Megkezdtük a felmérést az esélyegyenlőség fokozottabb érvényre juttatása érdekében a Zeneakadémián.

13 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels őfokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, 1. sz. projekt előrehaladási jelentés (PEJ ) 5. A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉSBEN VÁLLALT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYE I (INDIKÁTOROK ) r mutató megnevezése mértékegység bázis érték output indikátor minimálisan elvárt célérték megvrtlósitás i időszak 2011 fenntartási időszak 2015 mutató forrása, mérés módszere, gyakoriság a célérték évében megvalósulás i Oktatási és kulturális funkciót kiszolgáló infrastruktúra terület b ővülése mz N/A 6000 N/A tervdokumentáció és helyszín i ellenő rzés alapjá n Korszerű, IKT technológián alapuló oktatástechnika i eszközökkel felszerelt munkaállomásokszáma Szélessávú, vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózati, interne t kapcsolattal ellátott közösségi területek nagysága Akadálymentesített oktatási és kulturális funkciójú tere k (helyiségek) száma Hátrányos helyzetű hallgatók bevonását célzó társadalmi integrációt, élethosszig tartó tanulást el ő segítő programok száma db 0 17 N/A célérték évében LFZE analitiku s nyilvántartások, helyszíni ellen ő rzés célérték évében megvalósulás i tervdokumentáció és helyszín i mr N/A ellen őrzés alapjá n db N/A célérték évében megvalósulás i tervdokumentáció és helyszín i ellen őrzés alapjá n db 0 I 2 programnyilvántartás a eredményindikátor A fejlesztésekkel érintett hallgatók száma fő 880 S OKM statisztika (tárgyév október 1-i) OICM statisztika Az oktatásban részt vev ő külföldi hallgatók száma fő (tárgyév október 1-i) Jegyeladásból számuzó árbevétel Ft N/A LFZE éves költségvetési beszámoló Rendezvények látogatószámának növekedése LFZE statisztika, ügyelő i jelentése k % N/A N/A 80% alapjá n Rendezvények látogatás zámánaknövekedése fó N/A N/A LFZE statisztika, ügyel ői jelentések alapjá n A projekt következtében megvalósuló szolgáltatásokat igénybevev ők száma Társadalmi integrációt, élethosszig tartó tanulás t programokban részt vev ő hallgatók száma OKM statisztika (tárgyév október 1-i ) fő N/A és LFZE statisztika, ügyelői jelentések alapján fő LFZE hallgatói statisztika MEGJEGYZÉS : A projekt el őrehaladási jelentéshez a Támogatási Szerz ődésben rögzítettel azonos struktúrájú indikátor-táblázato t csatoltuk (a táblázat az EMIR PEJ kitöltő moduljában a benyújtáskor nem volt elérhet ő). A projekt megvalósításának tárgyi időszakában az indikátorok Támogatási Szerz ődésben rögzített bázisértékétől eltérés nem volt. Az indikátorok els ő monitoring időpontja a Támogatás Szerz ődés Szerint :

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelõ Központ

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelõ Központ 3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.04.21 Záró dátum: 2011.10.20 megvalósításának tényleges kezdete és befejezése:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható bee: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: A projekt megvalósításának tényleges

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.02.07 Záró dátum: 2012.08.06. Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 2013.09.30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.02.07 Záró dátum: 2012.08.06. Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 2013.09.30 5. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.02.07 Záró dátum: 2012.08.06 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31 1. A JELETÉS AZOOSÍTÓ ADATA: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

3. számú PROJEKT ELİREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az őrlap kitöltését megelızıen olvassa el az útmutatót!

3. számú PROJEKT ELİREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az őrlap kitöltését megelızıen olvassa el az útmutatót! A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.2-2008-0023 A (fı)kedvezményezett neve:visegrád Város Önkormányzata 3. számú PROJEKT ELİREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az őrlap kitöltését megelızıen olvassa el az útmutatót!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

1. számú PROJEKT EL REHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az rlap kitöltését megel en olvassa el az útmutatót!

1. számú PROJEKT EL REHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az rlap kitöltését megel en olvassa el az útmutatót! A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 1. számú PROJEKT ELREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az rlap kitöltését megelen olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2011. augusztus 22-től Tartalom

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.5.7/08/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-8/2014.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-8/2014. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében

Részletesebben

Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában

Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában Az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz program keretében megjelenő pályázati felhívásokra, illetve támogatott

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben