Nemzeti Erőforrás Minisztériu m Miniszter K/364/1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Erőforrás Minisztériu m Miniszter K/364/1."

Átírás

1 Iktatószám: OK /2010. Melléklet : 6 db Dr. Pósán László képviselő úr részér e Nemzeti Erőforrás Minisztériu m Miniszter K/364/1. 'Atvt írcmá iysz :1:I 3 G l j A Ért p. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Frakciója Tisztelt Képviselő Úr! Eltitkolt közérdekű adatok, átláthatatlan és éves késésben lévő 11 milliárdos uniós projekt? című kérdésére az alábbiakról tájékoztatom : A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (projektgazda) és a Támogató (Nemzeti Fejlesztés i Ügynökség) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel ő Igazgatósága (OKMTI), mint közreműködő szervezet által aláírt Támogatási szerz ődésben foglalt feltételek mellett november 1-jén kezd ődött meg a Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels őfokú zene i oktatás megújuló központja Budapesten című projekt megvalósítása. A nagyrészt uniós forrásbó l megvalósuló - a Zeneakadémia épületének rekonstrukcióját is magában foglaló - projekt beszerzései t az intézmény a Támogatási szerz ődés mellékletét képező Közbeszerzési terv alapján köteles végezni. (1. sz. melléklet). A ben megindított közbeszerzési eljárásokról - ismételt kérésünkre - tájékoztatást kaptunk, melyet a kért részletezettséggel az Ön rendelkezésére bocsátunk (2. sz. melléklet). Tájékoztatom képvisel ő urat, hogy a Közbeszerzési törvény 108. (1) szerint a fenntartó nem írhat el ő közzétételi kötelezettséget e paragrafus hatálybalépését, tehát április 1-jét megelőzően megkezdett közbeszerzésekre, azonban természetesen ez nem zárhatja ki a közérdek ű adatok megismerésének jogát és lehetőségét, mely a törvényben kezdetektől fogva alapelvként szerepel. Amellett, hogy az Egyetem korábbi közbeszerzési eljárásainak adatai elérhetőek a Közbeszerzések Tanácsa hivatalos honlapján (www.kozbeszerzes.hu címen), az Egyetem ígéretet tett arra, hogy a mellékletben szereplő táblázat adatait - önkéntes adatszolgáltatás keretében - honlapján elérhet ővé teszi. Az Egyetem uniós projektje megvalósítása során, a 16/2006. (XII. 28) MeHVM-PM együtte s rendelet el őírásainak megfelel ően köteles eljárni. Valamennyi közbeszerzési eljárást előzetesen minőségbiztosított a Közreműköd ő Szervezet (OKMTI), valamint az eljárásokról ún. szabályossági jelentést ad(ott) ki az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (EKKE). A projektgazda a projekt el őrehaladásáról meghatározott id őszakonként jelentést készít. A Támogató a benyújtott kifizetési igények elfogadásáról és a támogatási összegek kifizetésér ől, a szakma i teljesítésigazolást követ ően intézkedik. (A támogatás terhére eddig kifizetet,t illetve folyamatban lév ő kifizetések összesített adatait az OKMTI közlése alapján a 3. sz. melléklet tartalmazza.) A projekt megvalósításának november november 25. közötti id őszakáról szóló projekt el őrehaladási jelentések elfogadásra kerültek (PEJI-PEJ2), melyeket ezúton Képvisel ő úr rendelkezésre bocsátunk (4-5. sz. mellékletek). A következő id őszakra vonatkozó jelentést a projektgazda benyújtotta a támogató szervezetnek. Tájékoztatása szerint, az Egyetem uniós forrásbó l megvalósuló projektjének els ő nagyértékű, építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárása lezárult, melynek eredményeképpen a Wesselényi utcai új oktatási épület kivitelezése rendben zajlik. A Zeneakadémia kiemelt jelent őségű, Liszt Ferenc téri műemlék épülete rekonstrukciós munkáinak kivitelezése a generál kivitelezői feladatok ellátására kiírt, folyamatban lév ő közbeszerzési eljárá s lezárását követ ően, várhatóan szeptemberében veszi kezdetét. A kivitelezési munkálatok 1

2 id őszükséglete kb. 20 hónap, a munkálatok részletes ütemezése a közbeszerzési eljárás keretébe n nyertes ajánlattev ő részletes ajánlata és az általa benyújtott organizációs terv alapján határozható meg. A Liszt Ferenc téri épület rekonstrukciós munkáinak idejére a hangtár és részben az oktatás a VI., Vörösmarty u. 35. szám (Régi Zeneakadémia), valamint az V., Semmelweis u. 12. szám alatti épületébe költözött. Az Egyetem Központi Könyvtára a Régi Zeneakadémia épületéhez közeli, VI., Eötvös utca 10. szám alatti épületben, (a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatána k közművel ődési, gyermek és ifjúsági, sport- és szabadidős feladatait ellátó) TERMA Nonprofi t Közhasznú Zrt-t ől bérelt, mintegy 600 m2 alapterületű bérleménybe költözik. Az el őbbi bérlemény havi bérleti díja Ft/hó, amely összeg tartalmazza az üzemeltetési (közüzemi, épület - fenntartási, takarítási, stb.) költségeket is. A könyvtár költöztetésének előkészítése és lebonyolítása megkezdődött, egyes részegységei már a bérleményben m űködnek, és a következ ő tanév elejéig a teljes, egyedülálló zenei gyűjtemény átszállítása is befejez ődik. A Liszt Ferenc téri épületb ő l kiköltöztetendő többi oktatási és további szervezeti egység a IX., Üllői út 25. szám alatti bérleménybe költözik. A bérlemény kiválasztására több hónapos piackutatást követően, a közbeszerzésekről szól ó évi CXXIX. törvény (Kbt.) 252. (1) f) pontja alapján hirdetmény nélküli általános egyszer ű közbeszerzési eljárás keretében került sor (2.sz. melléklet 4. sor). A teljes, körülbelül 3400 m2 alapterületű bérleményre (oktatótermek, irodák, raktárak, közös területek) számított bérleti díj összege /hó + áfa, az üzemeltetési díj - mely a Liszt Ferenc téri épület kies ő üzemeltetési költségéve l azonos mértékű eft/hó + Áfa. A költöztetés folyamatában - szakértőként meglév ő, a 2. sz. mellékletben feltüntetett közbeszerzés i eljárás keretében megkötött szerz ődése keretében - közreműködik a projekt lebonyolítása során a FIDIC el őírásainak megfelelő mérnök feladatokat ellátó FŐBER Ingatlanfejleszt ő Zrt. A költöztetés fizikai, logisztikai feladatait ellátó szervezet(ek) kiválasztására az e tárgyban kiírt, jelenleg az ajánlattételi szakaszban lév ő közbeszerzési eljárás keretében kerül sor; az eljárás adatait a 2. sz. melléklet 2. sora tartalmazza. A fentiekben felsoroltakon kívül a Liszt Ferenc téri épületben elhelyezett funkciók kiköltöztetés e kapcsán az Egyetemet nem terheli semmilyen tervezési, szakért ői, tanácsadási, ügyvédi, felújítási költség. A projekt megvalósításának el őrehaladásával a későbbiekben sor kerül a visszaköltözés fizika i és logisztikai feladatait ellátó szállító(k) kiválasztására, a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével. Képvisel ő Úr levelének utolsó bekezdésében foglalt kérésének megfelelően, az OKMTI összesítő táblázata mellett, az intézmény adatszolgáltatása alapján csatoljuk a KMOP 4.2.1/A 1/2008. számú, Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten című projekt keretében szerz ődött pai tuereknek a június 15-ig teljesített kifizetéseit tartalmazó táblázatát is (6. sz. melléklet). A táblázat tartalmazza a projekt el őkészítésével kapcsolato s kifizetéseket is (1-3 tétel), valamint a már kifizetett, de a Közreműködő szervezethez még be ne m nyújtott tételeket is. Budapest, június 28. Tisztelettel : Dr. éthelyi Miklós t 2

3 1 /T EERE1ti C LLtLt\4ÜVENLLT I EGYETE M A projekt azonosító száma : KMOP 4.2.1/A A (fö)kedvezményezett neve : Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉ S 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI : A jelentés tárgyát képező időszak : A projekt megvalósításának ténylege s kezdete és várható befejezése : A jelentés kitöltéséért felel ős személy : Kezdő dátum : Záró dátum : Tényleges kezdés dátuma : Várható befejezés dátuma: Bukovszky Magdolna, Lakatos Gergel y Telefon, fax: +36 (1) 462'7000, +36 (1) RÖVID, KÖZZÉTEHETÖ ÖSSZEFOGLALÓ A TELJES PROJEKT SZAKMAI EL ŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI ID ŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKR Ő L A Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels őfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten cím ű projekt megvalósítása a Támogatási Szerz ődés megkötését követ ően azonnal kezdetét vette. Felállt a projektmenedzsment, megkezdődött a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárások el őkészítése é s lebonyolítása. A projektgazda sikeresen lefolytatta a projekt müszaki megvalósítását felügyel ő független FIDIC Mérnö k kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást, így elhárult minden akadály az el ől, hogy a Wesselényi utcai kiegészítő épület generál kivitelezőjének kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében 2009.júliusában elkezdődhessen. A Wesselényi utcai épület kivitelezése harmadik negyedévében kezdődik és előreláthatólag 1 évig tart. Célegyenesbe érkezett a Liszt Ferenc téri épület kiviteli terveinek elkészítése, melyek alapján lehetőség nyílik a kiemelt jelentőségű műemlék épület rekonstrukciójának elkezdése utolsó negyedévében. Megkezd ődött a tartalomfejlesztést célzó, ún. ESZA projektelemek megvalósítása is. Ennek keretében többe k között kezdetét vette a zenepedagógia, a hangversenyélet, az idegen nyelv ű képzés és a Zeneakadémi a nemzetközi megjelenésének stratégiai fejlesztését célzó programok kidolgozása, az Egyetem létrehozott eg y jelentős alumni (öregdiák) adatbázist a Zeneakadémia utóbbi 30 évben végzett hallgatói köréb ő l. Az ensembl e kultúra fejlesztése érdekében az Egyetemen létrejött egy énekkari és egy zenekari egyesület. A Liszt Feren c Kamarazenekarral közösen kialakítottuk a legtehetségesebb hallgatók diplomahangversenyeinek stratégiáját. LISZT FERENC LLNEAKADEMIAIA, AZ EURÓPAI EIiI.SOFOKU ZENFI OKTATÁS MFGUIULO KOZPONTIA ISl1DAPEtiTE N,Ik II 1, I,\/I11.11\I I,Si \ J(,nl V, 1.../1-lh Jl\11.(1) \I IS FI(If /II'1 A1.\1 1. K\II_~.1 ll. I\\1. :1.111\ i liln i'.i.~,... I..t.. ~. ~~... ~. 1.; n' "t-irt' ;... i l l 11 "I`t.l e l,i ~. :I-i, i. i ~.l..,i Igy-.,, ~,.... i~..l \, ~ ;,, : Ú, klaf>',k s a 9

4 MI Lisct Ferenc L.meakadi nr~5jn, az európai Iclssibke zenez megófl11 kszpontjn endnpar.- n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, I. sz. projekt el ő rehaladási jelentés (PEJ ) 3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÚTEMEZÉSE T 1lteelezf a _ k a Elk rv. >. n m rv. 2 a - ut. -. rv. - a :. -::20u,. rv.,.ze.0r FszkbzMszer06 _ A4195W Projekt } Projekt menedzsment k0ltsépeí _ I p1130, rgójhés, 13301és Általános LöltséBck Pjeklmegrnk55 n16shnz i8rnybawat markg inkés nyi10405s66r _ _ R Projeklme8vdő vnáshoz ip> :nvbevgt sznl6hatásrk _ / A ESZA típusú tevékeny si µek ki0taéyei _ I Pmlektmepv00o1, 0 01 W i8énybeval szakmai szolpjitar3uk _ I összesen öld

5 E $ 8 E $ 8 g 8 a p a $ s $ E O 8 E g 8 a N 8 L 8 S O O O m w O m m V w O m E O O m O m O m N O 8 N O m m O m O E a 8 8 S V E S O s 8 Z.5 8 g E 8 ú 8 V á S 8 S E $ S a E $ S g $

6 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felső fokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, I. sz. projekt el őrehaladási jelentés (PEJ ) t! 4. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI Építés, felújítés, b ővítés Általános költségek Üte mezés Projektmegvalósításhoz igénybevett marketing és nyilvánosság ProI' tm alósitáshoz igénybevett egyéb szol ÁItatások GS/Atípusú tevékeny ségekköltségei Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások (az előkészítési id őszakban felmerülő szakmai szolgáltatások kivételével) tervezet t kezdés - befé ezé s tény leges kezdés várható befejezés tervezet t kezdés - befé ezés tény leges kezdé s cárható befejezés tervezett A projekt tevékenységeinek ütemezése megvalósítás L - IL..., IU. IV. L IL 1W. I IV. L a IIL IV. L IL III. IV. záró dátum a - ' ; n El~ő kezdés -beféezésg r i ' tény leges kezdés várható befejezés e ' ~: t t :..: r ' ;.. c...x. a tervezett p :. kezdés - befejezés c "'~ tény leges kezdés w St várható befejezés,~? :.- f2" F ^ tervezett.. R ; :..s 1...; J. kezdés - befejezés tény leges kezdés várható befejezés w tervezett kezdés -befejezés tény jeges kezdés várható befejezés tervezett kezdés - beféezés tény leges kezdés várható befejezés tervezett kezdés - befejezés tény leges kezdés - se ~ ~' i'. c.'r. ;:.. i }...,. L.... " ṙr ;: ` :: :.. Eszköz.~ :._ beszerzés :h...,:g... :.. :> _..'. t Projekt el őkészítés Projektmenedzsment költségei várható befejezés tervezett kezdés - befé e2és tény leges kezdés várható befejezés '.s ` : p ; ` ' - C 7 20( ^- -.- :- -' '

7 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels ő fokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, 1. sz. projekt előrehaladási jelentés (PEJ ) 4.1 AZ ÜTEMTERVT ŐL ELTÉRÉS LÉNYEGE, OKA ÉS A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA TETT, TERVEZETT LÉPÉSEK Tevékenyég száma, és megnevezése Eltérés oka A projekt pénzügyi lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges, kezdetekben az NFÜ fejezeténél rendelkezésre álló öner ő a projektgazda részére történ ő átcsoportosításá t lehetővé tevő háromoldalú (NFÜ-OKM-LFZE) megállapodás - a projektgazdán kívülálló okokból - csak április 19-én jött létre. Az öner ő aktuális része a projektgazda számláján május 20-án került jóváírásra. Az önerő átadásának elhúzódása és az Egyete m gazdálkodási helyzete következtében a Támogatási Szerződés aláírásakor látszott, hogy a projekt megvalósításához, illetve a folyamato s pénzügyi likviditás biztosításához el ő leg igénylése nélkülözhetetlen. Az el őleg-igénylési szabályok ismeretében a projektgazda azonnal benyújtotta szerződésmódosítási kérelmét, mel y alapján az el őleg összege május 18-án jóváírásra került a projektgazda számláján. A projekt megvalósítás jelenlegi szakaszában egyértelmű en látható, hogy a megvalósítási határidő szempontjából a legnagyobb kockázatot a közbeszerzési eljárások lebonyolítása jelenti. A projektgazda tapasztalatai alapján a Kbt április 1-én hatályba lépett módosításai a közbeszerzési eljárások gyors és hatékon y lebonyolítását tovább nehezítették, illetve továb b nőttek a jogorvoslati keljárások kockázatai. E megállapítás különösen igazolható a speciáli s működési területekhez igénybe veend ő szolgáltatások, illetve kapcsolód ó árubeszerzések esetében, ahol az ajánlatkérő i szempontok érvényesítése különöse n megnehezült. El ő bbiek alapján az eljáráso k el őkészítésének idő szükséglete jelentőse n meghaladja a korábban kalkuláltat, figyelembe véve, hogy az Egyetem minden tekintetben a szabály- és jogszerű lebonyolítás mellett kötelezte el magát. Tervezett/megtett lépések Építés, felújítás, bő vítés Az eltérés oka kett ő s ; egyrészrő l a projekt A közbeszerzési ütemtervet kezdetén finanszírozási nehézségek léptek fel, felülvizsgáltuk, a megvalósítás másrészr ő l a közbeszerzési eljáráso k határideje szempontjából kritikus lefolytatásának jelentő s, a korábbiakba n eljárások el ő készítésére és kalkuláltat is meghaladó idő igényéve l lefolytatására több erő forrást és magyarázható. idő t biztosítunk. A projektgazd a kiemelten kezeli az eljárások a z uniós direktíváknak és a magya r jogszabályoknak maradéktalanul megfelelő lebonyolítását. 4

8 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels őfokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, 1. sz. projekt előrehaladási jelentés (PEJ ) 4.2 A PROJEKT ELŐREHALADÁSA - SZAKMAI BESZÁMOL Ó A projekt forrásai A projekt pénzügyi lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges, kezdetekben az NFÜ fejezeténé l rendelkezésre álló önerő a projektgazda részére történ ő átcsoportosítását lehet ővé tevő háromoldal ú (NFÜ-OKM-LFZE) megállapodás - a projektgazdán kívülálló okokból - csak április 19-én jöt t létre. Az öner ő aktuális része a projektgazda számláján május 20-án került jóváírásra. Az öner ő átadásának elhúzódása és az Egyetem gazdálkodási helyzete következtében a Támogatás i Szerződés aláírásakor látszott, hogy a projekt megvalósításához, illetve a folyamatos pénzügyi likviditás biztosításához el őleg igénylése nélkülözhetetlen. Az el őleg-igénylési szabályok ismeretében a projektgazda azonnal benyújtotta szerződésmódosítási kérelmét, mely alapján az el őleg összege május 18-án jóváírásra került a projekt számláján. (A projekt forrásainak elhúzód ó rendelkezésre állása hatással lesz a projekt ütemezésére is. ) Az el őleg-igényléssel párhuzamosan a projektgazda jelezte a Közrem űköd ő Szervezet felé, hogy a projekt folyamatos likviditásának fenntarthatósága érdekében (az el őleg-felhasználás speciáli s szabályai következtében) további 607 millió Ft előleg felhasználása szükséges, melyre a hatályo s jogszabályok lehetőséget adnak. A jelentéstétel időszakában már látható, a projektgazda Egyetem érdekkörén kívül álló oko k (jogszabályváltozások, deviza árfolyam-változás) a projektmenedzsment szervezett ől a jövőben is a projekt átgondolt lebonyolítását követelik meg. Ennek keretében megfontolás tárgyát képezheti a z egyes projektelemek ütemezésének átgondolása (pl. eszközbeszerzések az építési beruházások közbeszerzési eljárásait követ ően). Az említett külső hatásra megváltozott pénzügyi körülmények megoldásához a Támogató segítségét kell kérnünk. Csak a küszöbön álló ÁFA változás a projekt költségvetésére megközelít őleg 430 millió Ft-os hatással van, melyb ől az önrészre es ő rész 44 milli ó Ft, amelyre a projektgazda Egyetemnek saját forrásból nincs addicionális fedezete. A projektmenedzsment felállítása, projektmenedzsment-folyamatok A támogatási szerz ődés megkötését követ ően a Megvalósíthatósági Tanulmányban rögzítettekne k megfelel ően felállt a projektmenedzsment-szervezet. A projektmenedzsment infrastrukturális hátteré t az Egyetem saját forrásból, valamint a fenntartó Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásáva l teremtette meg. (A projekt indítása során nehezen áthidalható nehézséget jelentett egye s költségtípusok el nem számolhatósága pl. projektmenedzsment irodabérlete.) Lefolytattuk a küls ő projektmenedzsment-szakért ő szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást, melyne k alapján a COWI Magyarország Kft-t bíztuk meg e feladatok ellátásával. Az Egyetem új Szervezeti és Működési Szabályzatához illeszked ően kidolgoztuk a Projektmenedzsment Szervezeti és M űködés i Szabályzatát, melyet az Egyetem Szenátusa elfogadott. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján kidolgozzuk a projekt ügyrendjét. A projektmenedzsment-szervezet a projekt fenntartási id őszakának eredményessége érdekében számos, pilot jellegű folyamatot vezet be, melynek tapasztalatait az Egyetem ügyviteli és irányítás i 5

9 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels ő fokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, 1. sz. projekt el őrehaladási jelentés (PEJ) folyamatainak fejlesztéséhez felhasználjuk (elektronikus iratkezelés, szelektív hulladékgy űjtés, er ő forrás-menedzsment, vezető i információs rendszer, stb.). Kidolgoztuk a projekt alapvető, a támogatói és a projektgazda Egyetem elvárásaihoz, meglév ő arculati elemeihez egyaránt illeszkedő arculati elemeit, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség illetékese i elfogadtak. Jelenleg véglegesítjük az arculati kézikönyvet, mely a projekt ügyrendjének mellékleté t képezi. Infrastruktúra-fejlesztési elemek A tárgyidőszakban a projekt előkészítési szakaszában megkezd ődött beruházás-el őkészíté s folytatódott ; záró szakaszához érkezett a Liszt Ferenc téri épület kiviteli terveinek elkészítése, melynek keretében a fenntarthatóság érdekében lehetőség nyílt a Wesselényi utcai épület időközbe n elkészült kiviteli tervdokumentációjának aktualizálására, az egyes m űszaki megoldások fokozottabb integrációjára. Előbbiek alapján hangsúlyosabban megvalósulhat a két ingatlan szimbiotikus, ezálta l költség- és erőforrás hatékonyabb működtetése. A kiviteli tervszakaszokban el őbbieken túlmenően kiemelt figyelmet fordítottunk az építés i beruházások építtetői kockázatainak minimalizálására, mely a gyakorlatban finomabb részletezettség ű kidolgozást, alaposabb diagnosztikai vizsgálatokat, részletesebb technológiai tervezést jelent. Tekintve, hogy mindkét építési beruházás meglévő ingatlanon valósul meg, el őbbiek kiemelt jelentőséggel bírnak. Az építés kockázatainak minimalizálását szolgálja a szomszédos épülete k részletes állapotfelmérése is, mely megfelel ő alapul szolgálhat az építési tevékenység környezet i hatásainak vizsgálatához. Az építési beruházások kiviteli tervszakaszával párhuzamosan megkezdtük az eszközbeszerzése k el őkészítését, a részletes beszerzési specifikációk megfogalamazását. Lefolytattuk (a jelentéstétel id őszakában az eljárás eredményének kihirdetésére vár) a FIDIC Mérnök - műszaki ellenőr feladatokat ellátó szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. E közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása kapcsán a Közbeszerzési Dönt őbizottságnál jogorvoslati kérelemmel éltek, melyet a Dönt őbizottság D.203/I1/2009. számon, június 2-i határozatával elutasított. (A dönt őbizottsági eljárás sajnos az ütemezés további módosulását eredményezte.) A kiválasztott FIDIC Mérnök bevonásával a közeljövőben véglegesítjük a Wesselényi utcai kiegészít ő épület generál kivitelez őjének kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás dokumentációját, íg y a jogszabályi rendelkezések betartásával a kivitelezés hamarosan megkezd ődhet. (A közbeszerzés i eljárás előkészítését nehezítette, hogy a magyarországi magasépítési gyakorlatban a meglév ő, műemlékvédelmi, vagy azzal egyenértékű szemlélettel végrehajtott, FIDIC szerinti kivitelezés kevésb é elterjedt, ezért nemzetközi tapasztalatokkal rendelkez ő jogi tanácsadó bevonásával készítjük el a nemzetközi standardoknak és a magyar jogszabályoknak egyaránt megfelel ő kivitelezési szerződé s tervezetét.) A Wesselényi utcai épülethez kapcsolódó építési beruházás közbeszerzési eljárásának tapasztalatait, különösen a FIDIC szerinti kivitelezési szerz ődést, a Liszt Ferenc téri épület közbeszerzési eljárás a során alkalmazzuk. 6

10 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels őfokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, 1. sz. projekt el őrehaladási jelentés (PEJ ) A jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján a Liszt Ferenc téri épület kivitelezésének határideje, így a projekt megvalósulásának határideje (az ütemezés módosulása ellenére) tartható. A projekt valamennyi közbeszerzési eljárását a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet rendelkezéseinek megfelel ően bonyolítottuk le, hivatalos közbeszerzési tanácsadó (OKFON Zrt. ) megbízásával. A közbeszerzési eljárások negatív tapasztalata, hogy az eljárások lefolytatásána k id őszükséglete nehezen egyeztethet ő össze az uniós forrásból megvalósuló projektek feszítet t ütemtervével. A Kbt április 1-én hatályba lépett módosításai a közbeszerzési eljárások gyors é s hatékony lebonyolítását tovább nehezítették, illetve tovább n őttek a jogorvoslati keljárások kockázatai. E megállapítás különösen igazolható a speciális m űködési területekhez igénybe veendő szolgáltatások, illetve kapcsolódó árubeszerzések esetében, ahol az ajánlatkér ői szempontok érvényesítése különöse n megnehezült. El ő bbiek alapján az eljárások el ő készítésének id ő szükséglete jelent ő sen meghaladja a korábban kalkuláltat, figyelembe véve, hogy az Egyetem minden tekintetben a szabály- és jogszer ű lebonyolítás mellett kötelezte el magát. A projekt tartalmi-fejlesztési elemei (ESZA-elemek) előrehaladás a Zenepedagógia fejlesztése A fejlesztés koncepcióját a két végletből indítottuk el : alsó fokú és fels ő fokú oktatás. Ez utóbbit figyelembe véve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem meger ősítette zenepedagógiai tanszékét. Kidolgoztuk a négy féléves Kodály Zoltán szellemiségében fogant zenepedagógiai MA stúdiumo k tantervét, melynek központja a Kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet (a Liszt Feren c Zenem űvészeti Egyetem integráns része). Ezzel egyrészt lehetővé tesszük, hogy az eddig csak külföldi diákok számára rendezett képzésben magyar hallgatók is részt vegyenek, másrészt lefektettük a z alapjait egy minőségi, Liszt Akadémia branddel ellátott zenepedagógiai szakember képzésnek. Az itt végző élcsapattól a magyar zenepedagógia szellemi megújítását várjuk. Elindítottuk annak el őkészítését, hogy felmérjük a magyar zeneiskolák helyzetét, abból a célból, hog y kijelöljük a fejlesztés irányait. A koncepció kialakítását a Liszt Ferenc Zenem űvészeti Egyetem Zenepedagógiai Tanszékének tanáraival, az Egyetem gyakorló iskolájának, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolának szakembereivel és a Magyar Zeneiskolák Szövetségéne k elnökségével kezdtük el. Három területet kívánunk megvizsgálni az alsófokú zenei képzésben : az intézményt, a zenetanárok helyzetét, felkészültségét és a diákok motivációját. Kidolgoztuk azokat a szempontokat, amelyek alapján a felmérést elvégezhetjük. Felmértük a magyar zenepedagógiai repertoár számítógépes adatbázisának forrásait, megszerveztük e feladatra a kutató-teamet. Létrehoztuk a hangversenyrendező teamet, lefektettük az ismeretterjeszt ő hangversenyek alapjait. A 2009/10-es tanévre kidolgoztunk zenei ismeretterjesztő hangverseny koncepcióját és programját. Ezeket a hangversenyeket zeneiskolákban és általános iskolákban illetve gimnáziumokban kívánjuk megrendezni. 7

11 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels ő fokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, I. sz. projekt előrehaladási jelentés (PEJ) Tehetség-gondozás Létrehoztunk egy jelentős alumni (öregdiák) adatbázist, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem utóbb i harminc évben végzett hallgatói köréb ő l. Kidolgoztuk az adatbázis finomításának és a szerveze t létrehozásának stratégiáját, megbíztuk az alumni-hálózat szervezőit. Megterveztük azoknak az elméleti kutatásoknak a folytatását, amelyet Magyarországon el őször a Zenei tehetség gyökerei címmel Czeizel Endre és Batta András adott közre 1992-ben. Ensemble-kultúra fejlesztése Létrehoztunk a Liszt Ferenc Zenem űvészeti Egyetemen egy énekkari és egy zenekari egyesületet. Ezek az egyesületek egyrészt az együttes játék stúdiumainak biztosítanak koncepciót és hátteret, másrészt lehetővé teszik konkrét projektek megvalósítását. Megterveztünk egy pilot-projektet zenekari és énekkari akadémia létrehozása végett. A projektet közösen valósítjuk meg a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, Kocsis Zoltán m űvészeti vezetésével. A zenekari akadémia projekt célja Beethoven valamennyi szimfóniájának megszólaltatása fiatal és nagy tapasztalatú muzsikusok közös előadásában. Lefektettük a régi zenei együttes játék képzésének a koncepcióját őszén egy pilot hangverseny - projektet kívánunk bemutatni. A Liszt Ferenc Kamarazenekarral közösen kialakítottuk a legtehetségesebb hallgató k diplomahangversenyeinek stratégiáját. A jövőben a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Liszt Feren c Zeneművészeti Egyetem hallgatói közös zenekarban egyesülve m űködnek közre a sikeres el őadóművészi karrierrel számolható végz ős hallgatóink diploma hangversenyén. Ezzel kapcsolatban 2010 tavaszára 5 pilot hangversenyprojektet dolgoztunk ki. Alma Mater hangverseny élet fejlesztésének stratégiája Megalkottuk azt a teamet, amely a Liszt Ferenc Zenem űvészeti Egyetem saját hangversenyeinek (Alma Mater Hangversenyek) művészeti vezetését és operatív megvalósítását végzi. Megkezd ődött a stratégiai koncepció kialakítása. Idegen nyelvű képzés fejlesztés e Felmértük azokat a területeket, amelyeken fejleszthetjük idegen nyelv ű képzésünket. A Kodály - szellemiségű zenetanári MA-képzés megtervezésekor súlyt helyeztünk arra, hogy a rendszerbe kerül ő magyar anyanyelv ű hallgatók a külföldiekkel együtt részesüljenek angol nyelv ű képzésben. 8

12 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels őfokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, 1. sz. projekt el őrehaladási jelentés (PEJ) A Zeneakadémia nemzetközi megjelenésének stratégiája Megterveztük és el őkészítettük a Zeneakadémia zenekarának els ő távol-keleti (Korea, Japán) turnéját. Kidolgoztuk a hangversenyprogramokat és előadásokat illetve a Zeneakadémia külföld i megjelenésének promóciós anyagait. Kapcsolatba léptünk a zágrábi Zeneakadémiával, közös hangverseny-projekteket szerveztünk é s lefektettük a hosszú távú együttm űködés alapjait a közép-európai régióban. Esélyegyenlőség a Zeneakadémián 2009 őszére hangverseny-projekteket szerveztünk kiváló fiatal roma muzsikus tehetségek részvételével. Megkezdtük a felmérést az esélyegyenlőség fokozottabb érvényre juttatása érdekében a Zeneakadémián.

13 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels őfokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, 1. sz. projekt előrehaladási jelentés (PEJ ) 5. A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉSBEN VÁLLALT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYE I (INDIKÁTOROK ) r mutató megnevezése mértékegység bázis érték output indikátor minimálisan elvárt célérték megvrtlósitás i időszak 2011 fenntartási időszak 2015 mutató forrása, mérés módszere, gyakoriság a célérték évében megvalósulás i Oktatási és kulturális funkciót kiszolgáló infrastruktúra terület b ővülése mz N/A 6000 N/A tervdokumentáció és helyszín i ellenő rzés alapjá n Korszerű, IKT technológián alapuló oktatástechnika i eszközökkel felszerelt munkaállomásokszáma Szélessávú, vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózati, interne t kapcsolattal ellátott közösségi területek nagysága Akadálymentesített oktatási és kulturális funkciójú tere k (helyiségek) száma Hátrányos helyzetű hallgatók bevonását célzó társadalmi integrációt, élethosszig tartó tanulást el ő segítő programok száma db 0 17 N/A célérték évében LFZE analitiku s nyilvántartások, helyszíni ellen ő rzés célérték évében megvalósulás i tervdokumentáció és helyszín i mr N/A ellen őrzés alapjá n db N/A célérték évében megvalósulás i tervdokumentáció és helyszín i ellen őrzés alapjá n db 0 I 2 programnyilvántartás a eredményindikátor A fejlesztésekkel érintett hallgatók száma fő 880 S OKM statisztika (tárgyév október 1-i) OICM statisztika Az oktatásban részt vev ő külföldi hallgatók száma fő (tárgyév október 1-i) Jegyeladásból számuzó árbevétel Ft N/A LFZE éves költségvetési beszámoló Rendezvények látogatószámának növekedése LFZE statisztika, ügyelő i jelentése k % N/A N/A 80% alapjá n Rendezvények látogatás zámánaknövekedése fó N/A N/A LFZE statisztika, ügyel ői jelentések alapjá n A projekt következtében megvalósuló szolgáltatásokat igénybevev ők száma Társadalmi integrációt, élethosszig tartó tanulás t programokban részt vev ő hallgatók száma OKM statisztika (tárgyév október 1-i ) fő N/A és LFZE statisztika, ügyelői jelentések alapján fő LFZE hallgatói statisztika MEGJEGYZÉS : A projekt el őrehaladási jelentéshez a Támogatási Szerz ődésben rögzítettel azonos struktúrájú indikátor-táblázato t csatoltuk (a táblázat az EMIR PEJ kitöltő moduljában a benyújtáskor nem volt elérhet ő). A projekt megvalósításának tárgyi időszakában az indikátorok Támogatási Szerz ődésben rögzített bázisértékétől eltérés nem volt. Az indikátorok els ő monitoring időpontja a Támogatás Szerz ődés Szerint :

14 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels ő fokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n J KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, 1. sz. projekt el őrehaladási jelentés (PEJ) 6. A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE ' 6.1 A TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNA K KÖTELEZETTSÉG E 1.Tevékenység 2.Közbeszerzés köteles? (igen/ nem) 3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem? Projekt előkészítés Építés, felújítás, b ővítés Projekt menedzsment költségei Projektmegvalósításhoz igénybevett egyé b szolgáltatások Projektmegvalósításhoz igénybevett marketing é s nyilvánosság Általános költségek ESZA típusú tevékenységek költségei Projektmegvalósításhoz igénybe vett marketing és nyilvánosság Projektmegval.-hoz igénybevett szakmai szolg. (az el ő kész. id őszakban felmerül ő szakmai szolg. kiv.) Eszközbeszerzés igen igen igen igen nem nem nem igen igen igen a beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt a beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzés i törvény hatálya alá A jelen jelentéshez a 11. Az el őrehaladást igazoló dokumentumok fejezet 1. d) pontjában megjelölt dokumentumok között mellékeljük nyilatkozatunkat a Támogatási Szerz ődés megkötését megel őzően lefolytatott közbeszerzési eljárásokról 1 1

15 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felső fokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, 1. sz. projekt előrehaladási jelentés (PEJ ) 6.2. SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉ N 1.Tevékenység 2.Kőzbeszerzé s tárgya 3.Milyen értékhatá r szerint közbeszerzés köteles? 4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenés e (tervezett) dátum a (ÉÉÉÉ.HH.NN) 5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/ nem) 6.H a indult, született elmarasztaló döntés? (igen/ nem) 7.Szerző déskötés (tervezett) dátum a (ÉÉÉÉ.HH.NN) 8.Szerződés összege 9.Szerz ődésbe n vállalt utolsó teljesítés i határid ő (ÉÉÉÉ.HH.NN) 10.A teljesítési határid ő összhangba n van a támogatás i szerző dés határidejével? (igen/ nem) Projekt el őkészítés Generál tervezői feladatok ellátása, LF8 épület 2 közösség i értékhatár feletti Nem Igen Építés, felújítás, bő vítés W52 épület generál kivitelezés közösség i értékhatár feletti Nem Igen Építés, felújítás, bő vítés LF8 épüle t generál kivitelezés közösség i értékhatár feletti Nem ' Igen Projekt menedzsment költségei Küls ő projektmenedzsmentszakértői szolgáltatás beszerzése nemzeti értékhatár alatti Nem Igen Projektmegvalósításho z igénybevett egyéb szolgáltatások Költöztetés i szolgáltatásokat nyújtó kiválasztása közösség i értékhatá r feletti Nem Igen 2 A támogatási szerződés megkötését megel őzően lefolytatott közbeszerzési eljárás. A fenti táblázat a támogatási szerz ődés megkötését megel őzően lefolytatott közbeszerzési eljáráso k közül csak a jelentéstételi id őszakban releváns eljárás adatait tartalmazza 3 A jelentéstétel id őszakában hatályos ÁFA törvény szerinti mértékű ÁFA-val számítva 1 2

16 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsöfokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, 1. sz. projekt el őrehaladási jelentés (PEJ ) 1.Tevéken Ység 2.Közbeszerzés tárgya 3.Milye n értékhatá r szerin t közbe - szerzés köteles? 4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenés e (tervezett) dátum a (ÉÉÉÉ.HH.NN) S.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/ ne m (g ) 6.Ha indult, születet t elmarasztaló döntés? (igen/ nem) 7.Szerződésköté s (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN) 8.Szerződés összege 9.Szerz ődésben vállalt utolsó teljesítési határidő (ÉÉÉÉ.HH.NN) 10.A teljesítés i határid ő összhangba n van a támogatás i szerződés határidejével? (igen/ nem) Projektmegvalósításhoz igénybevett egyé b szolgáltatások A projekt könyvvizsgálójának kiválasztása nemzeti értékhatá r szerinti Nem ' Ige n Projektmegvalósításhoz igénybe vett marketin g és nyilvánosság A projekt P R tanácsadójának kiválasztása közösségi értékhatár feletti Nem ' Ige n Projektmegval.-hoz igénybevett szakma i szolg. 4 (az el őkész. id őszakba n felmerülő szakmai szolg. kiv.) FIDIC Mérnök - M űszaki ellenőr szolgáltatá s beszerzése közösségi értékhatár feletti Igen Nem Ige n Eszközbeszerzés Hangszer és eszközbeszerzé s (W52, LF8), több eljárásban kerü l meghirdetésre az építési beruházáso k ütemezéséhez alkalmazkodva közösségi értékhatár feletti Nem ' Ige n Eszközbeszerzés Kortárs zenei képzést szolgáló eszközök beszerzése közösségi értékhatár feletti Nem ' Igen 4 A Támogatási Szerz ődés megkötését megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás adatai nélkül (Támogatási Szerz ődés 24. sz. melléklete) 5 A július 1-től hatályos ÁFA törvény szerinti mérték ű ÁFA-val számítva 1 3

17 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels ő fokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, 1. sz. projekt el őrehaladási jelentés (PEJ ) 1.Tevéken y s é g 2.Közbeszerzés tárgya 3.Milye n értékhatá r szerin t közbeszerzé s köteles? 4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi ) felhívás megjelenése (tervezett) dátum a (ÉÉÉÉ.HH.NN) S.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/ nem) 6.H a indult, született elmarasztaló döntés? (igen/ nem) 7.Szerződésköté s (tervezett) dátuma ( ÉÉÉÉ.HH.NN) 8.Szerz ő dés összege 9.Szerződésbe n vállalt utolsó teljesítés i határid ő (ÉÉÉÉ.HH.NN) 10.A teljesítés i határid ő összhangba n van a támogatás i szerz ő dés határidejével? (igen/ nem ) Eszközbeszerzés Konzervatórium i képzést szolgál ó eszközök beszerzése (várhatóan több eljárás keretében kerü l meghirdetésre) közösségi értékhatár feletti Nem Ige n 6.3. SZERZ ŐDÉSMÓDOSÍTÁS 4. Módosítással 5.Han őtt, indult kiegészít ő 1. Tevékenység 2.Közbeszerzés szerződés közbeszerzési. 3. Szerz ődésmódosítás tartalma tárgya összege nőtt? eljárás? 6. Ha nem indult, miért nem? (igen/ nem) (igen) nem) A jelentéstételi id őszakban közbeszerzési eljárás keretében kötött szerz ődés módosítására nem került sor. 1 4

18 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels őfokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, 1. sz. projekt el őrehaladási jelentés (PEJ ) 7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG A tájékoztatás során használt publikációs estkő ző k Igen 3 Célért El őző jelentés ék id őpontjában Ne m (db) érvényes érték A jelenté s készítésének id ő pontjában érvényes érté k Határidő tervezett valós Eredményt igazoló dokumentu m A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei cím ű dokumentumban foglal n tervek t kommu közü l melyiket valósítja meg. I.kommunikációs csoma g Il.kommunikációs csomag III kommunikációs csomag IV. kommunikációs csomag V. kommunikációs csoma g X X X r a F'. $,r r a P t.= J tt 4 ~ y ti, > X 4 ~~ X 1~t k+ ' ' - - _ A típusú p hirdet őtábl a }{ t : r ~ t ~ z B típusú hirdetőtábla Tájékoztatási tábla C típus X X ay t f ~ } 'mi t.-» t c.. i s`- ; ys a tx ;~ Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) X = Televízió 2+2= Rádió 2+1= Internet 43+70= Nyitórendezvény X 2 0 I Záró-rendezvény _ teljesítésigazolás, fotódokumentáci ó teljesítésigazolás, fotódokumentáci ó teljesítésigazolás, fotódokumentáció PEJ-hez mellékel t médiajelenté s PEJ-hez mell ékel t m édiajelentés PEJ-hez mel lékel t m édiajelentés PEJ-hez mellékel t médiajelenté s meghívó, PEJ-he z mellékelt médiajelenté s meghívó, PEJ-hez mellékelt 1 5

19 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felső fokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten KMOP 4.2.1/A_ sz. projekt, 1. sz. projekt előrehaladási jelentés (PEJ ) A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Igen 3 Célért ék Nem (db ) El őző jelentés id ő pontjában érvényes érték A jelentés készítésének idő pontjába n érvényes érték tervezett Határidő valós Eredményt igazoló dokumentum médiajelentés, fotódokumentáció Egyéb rendezvény, konferencia X fotódokumentáció Sajtótájékoztató X Sajtóközlemény X Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány X PR-film X PEJ-hez mellékel t médiajelenté s PEJ-hez mellékelt médiajelentés, sajtóközlemény teljesítésigazolás, szórólap, vagy egyéb nyomda i kiadván y teljesítésigazolás; elkészül[ fil m Önálló intemetes honlap X honla p Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat) X r.~ i ~ s ~1 a DM-levélkampány X Yf Telemarketing X Közvélemény-kutatás X Reklámtárgy X Egyéb : fotódokumentáció X összefoglal ó jelentés teljesítésigazolás, elkészült tárgyak teljesítésigazolás, fotódokumentáció 1 6

20 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels ő fokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n 8. AZ ESÉLYEGYENL Ő SÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértékegység Kiindulási érték A jelentéstételi idősza k zárónapjá n aktuális érték A projekt fenntartási időszakvégér e várhatóérték Kiegészít ő információk Nők aránya a telje s létszámhoz viszonyítva projekt fenntartás végén várható átlagos érték [%] Akadálymentesíté s elő rehaladása Akadálymentesített épülete k száma darab A NEM SZÁMSZERÜSITHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI : Akadálymentesítés előrehaladása Nemek (férfiak és n ők) közti esélykülönbségek csökkentése Akadálymentesítés el ő rehaladása Nemek (férfiak és n ők) közti esélykülönbségek csökkentése A projekt olyan szolgáltatást és/vag y szolgáltatáson belüli speciális eleme t tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos helyzet ű társadalmi csoport igényére tekintettel került kialakításra Esélyegyenlőségi munkatárs, felelő s alkalmazása Információs (els ősorban internetes) akadálymentesítés Esélyegyenl ő ségi terv, koncepci ó megléte A kiviteli tervfázisban nagyobb hangsúlyt fektettünk a BB döntésben is szereplő esélyegyenl ő ségi szempontok maradéktalan érvényesítésére, ennek keretében dr. Laki Tamás, a Közreműködő Szervezet szakértőjének bevonásáva l az LF8 épületben id őközi helyszíni szemlére került sor február 12 - én. A helyszíni szemlé n elhangzottakat a tervezők a kivitel i tervek készítése során figyelembe vették. Az esélyegyenl ő ségi szempontoknak maradéktalanu l megfelelő kivitelezés érdekében a FIDIC Mérnök M űszaki ellenőr szolgáltatást nyújtó szervezet részére is előírtuk, hogy rendelkezze n rehabilitációs környezettervező szakmérnöki kompetenciával. Az Egyetem esélyegyenlőség i munkatársa kiválasztásra került. Megkezdődött az Egyetem honlapjának az esélyegyenl őségi szempontokat is figyelembe vev ő fejlesztése. Az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének, kapcsolód ó szabályzatainak felülvizsgálat a folyamatban van, új egyetemi szint ű szabályzat készül az esélyegyenl őségi feladatok biztosítása érdekében. 1 7

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: kezdet

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

Projekt státuszjelentés (PSJ)

Projekt státuszjelentés (PSJ) Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt mőszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidıszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, eli az elırehaladást,

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 4. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549 Fax: +36 (24) 55531

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 1. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 2014.01.01 Záró dátum: 2014.09.10

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KEOP-5.5./A/12-213-326 3. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52.

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KMOP-5.1.1/B-12-k-212-5 23. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 4. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 214.11.12 Záró dátum: 214.11.28 Beszámoló

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 505549 Fax: +36 (24) 505531 Email: panyi.beata@szigetszentmiklos.hu A projekt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK Dr. Szilágyi Zsolt Miklós Minőségbiztosítási menedzser Tartalom TARTALOM: Alapvetés 6.1-es tábla a projektelemek kategorizálása közbeszerzési szempontból 6.2-es tábla a

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: Milánkovich György

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: Milánkovich György 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 200.2.0 Záró dátum: 20.05.30 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható

Részletesebben

KÖZOP

KÖZOP KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 28. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01. Tényleges kezdet dátuma: 2011.12.01 Várható befejezés dátuma: 2014.07.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01. Tényleges kezdet dátuma: 2011.12.01 Várható befejezés dátuma: 2014.07. 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A (fő)kedvezményezett neve: 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Bereczk Balázs Telefon: +36 (85) 501035 Fax: +36 (85) 501055 Email: bereczk.balazs@marcali.hu

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 12. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Hiánypótlás: Korrekció: I. Forma, hiányosságok Hiányosságok Megjegyzés, egyéb útmutatás a pótláshoz Oldal 1/10 2. Elvégzett tevékenységek Tevékenység Tervezett Tényleges kezdete befejezése

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

2. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai:

2. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: 2. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 214.4.15 Záró dátum: 214.5.13 Beszámoló kitöltéséért felelös személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2010.01.05. Záró

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban 4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/12-2014-0001 kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/74 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A (fő)kedvezményezett neve: ARCALI KISTÉRSÉG 2. SZÁÚ IDŐSZAKOS BESZÁOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Bereczk Balázs Telefon: +36 (85) 501035 Fax: +36 (85) 501055

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FOGLALT RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELELŐEN TELJESÍTI A JELEN SZERZŐDÉS 1. PONTJÁBAN EMLÍTETT MEGBÍZÁST.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FOGLALT RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELELŐEN TELJESÍTI A JELEN SZERZŐDÉS 1. PONTJÁBAN EMLÍTETT MEGBÍZÁST. 3. sz. melléklet MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS AMELY LÉTREJÖTT EGYRÉSZRŐL A TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE: ADÓSZÁMA:. STAT. SZÁMJELE:.. KÉPVISELŐJE: TURAI ISTVÁN POLGÁRMESTER BANKSZÁMLA SZÁMA: - MINT

Részletesebben

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~ HudazJt'l;!! ~~:.~:r:~~~~;~~~;;:;i t ü.,";,~~ ; 15 ~;t; (2;1,~~~s-. szám ú ;~~i;:~ Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KMOP-5.1.1/A-9-2f-211-1 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

Szerződés módosítás - Puskás stadion rekonstrukcióhoz kapcsolódó tervellenőrzés kiegészítő mérnöki feladatai

Szerződés módosítás - Puskás stadion rekonstrukcióhoz kapcsolódó tervellenőrzés kiegészítő mérnöki feladatai Szerződés módosítás - Puskás stadion rekonstrukcióhoz kapcsolódó tervellenőrzés kiegészítő mérnöki feladatai Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/129 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben TÁMOP 4.2.1/B projekt bemutatása Dr. Heil Bálint, egyetemi docens projektmenedzser A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben Az ember és élettere A mező-és erdőgazdálkodás, az ipar és az

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Szerződés módosítás - Szeged Új Zsinagóga rekonstrukciója II. ütemének végrehajtása során kivitelezési feladatok ellátása

Szerződés módosítás - Szeged Új Zsinagóga rekonstrukciója II. ütemének végrehajtása során kivitelezési feladatok ellátása Szerződés módosítás - Szeged Új Zsinagóga rekonstrukciója II. ütemének végrehajtása során kivitelezési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/109 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2010.08.31 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható bee: A jelentés

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. módosítás A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli Izsó Gábor elnök) a továbbiakban:

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

Tájékoztató szerződés 2. sz. módosításáról - Gönyü Mérnök

Tájékoztató szerződés 2. sz. módosításáról - Gönyü Mérnök Tájékoztató szerződés 2. sz. módosításáról - Gönyü Mérnök Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/112 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - A HTMR projekthez kapcsoolódó kommunikációs feladatok ellátása

Tájékoztató a szerződés módosításáról - A HTMR projekthez kapcsoolódó kommunikációs feladatok ellátása Tájékoztató a szerződés módosításáról - A HTMR projekthez kapcsoolódó kommunikációs feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Égigérő tanterem - projektvezető koordinátor - szerződés módosítás

Égigérő tanterem - projektvezető koordinátor - szerződés módosítás Égigérő tanterem - projektvezető koordinátor - szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2009.06.01. Záró

Részletesebben

Füzesabony iparterület fejlesztése projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása szerződésmódosítása

Füzesabony iparterület fejlesztése projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása szerződésmódosítása Füzesabony iparterület fejlesztése projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása szerződésmódosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/143 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

MEGBÍZÁSi SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

MEGBÍZÁSi SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA SZERZŐDÉS SZÁMA: 134&/2013, MEGBÍZÁSi SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA KONDOROS TELEPÜLÉS SZENNYVÍZHÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE ÉS AZ EHHEZ SZÜKSÉGES KAPACITÁS ÉS HATÉKONYSÁG NÖVELÉ5 A MEGLÉVŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

2. számú PROJEKT EL REHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az rlap kitöltését megel en olvassa el az útmutatót!

2. számú PROJEKT EL REHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az rlap kitöltését megel en olvassa el az útmutatót! A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2. számú PROJEKT ELREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az rlap kitöltését megelen olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés

Részletesebben

Emberi Erőforrások Érkezeti, 2015 NOV 1 2. Minisztérium a PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR

Emberi Erőforrások Érkezeti, 2015 NOV 1 2. Minisztérium a PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR KlG954( 1 Emberi Erőforrások Érkezeti, 2015 NOV 1 2. Minisztérium a PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR Iktatószám: 53215/2015/PARL Hiv.szám : K/6992-700 0 Szél Bernadett országgyűlési képviselők részére LM P Budapest

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY Tartalom Szabályozási környezet Intézmények és kijelölés Tervezés és előkészítés Kiválasztási eljárások

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.13 Záró dátum: 2012.07.12. Tényleges kezdet dátuma: 2011.06.01 Várható befejezés dátuma: 2013.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.13 Záró dátum: 2012.07.12. Tényleges kezdet dátuma: 2011.06.01 Várható befejezés dátuma: 2013.05. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.13 Záró 2012.07.12 megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200342-2013:text:hu:html HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S 117-200342 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ K1209 Szilárd hulladékkezelési díjjal kapcsolatos számlázás és követelésértékesítés, valamint kézbesítési szolgáltatás II.rész: Kézbesítési szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/30 Beszerzés

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 4. SZÁMÚ ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.10.10 Záró dátum: 2012.02.24 A projekt megvalósításának tényleges kezdete

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: A projekt megvalósításának tényleges

Részletesebben