KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA SOPRON 2008

2 TARTALOMJEGYZÉK I. rész... 3 Általános rendelkezések... 3 A kitüntetések... 4 A kitüntetések, címek átadása... 5 II. rész... 6 Tiszteletbeli doktor (doctor honoris causa)... 6 Az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem állók részére adományozható kitüntetések... 6 III. rész... 7 Professor Emeritus... 7 Óraadó oktatónak adományozható címek... 9 IV. rész Mestertanár V. rész Rektori Dicséret A Kjt. alapján adományozható közalkalmazotti elismerő címek adományozásának rendje 10 Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója/Kutatója Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Dolgozója Nyugat-magyarországi Egyetemért Emlékérem VI. rész Berzsenyi Dániel Emlékdíj Berzsenyi Dániel Emlékplakett Arany Katedra Díj Tudományért Kitüntetés Sportért és Művészetért Kitüntetés NymE Savaria Egyetemi Központ saját alapítású kitüntetési eljárási rendje VII. rész A Nyugat-magyarországi Egyetem karai kivéve SEK karok - által alapított kitüntetések 17 A NymE Savaria Egyetemi Központ karai által alapított kitüntetések VIII. rész Állami, miniszteri és szakmai kitüntetések Záró rendelkezések

3 I. rész 1. Általános rendelkezések (1) Az a közalkalmazott, aki a Nyugat-magyarországi Egyetem szellemiségének fejlesztése, hírnevének gyarapítása érdekében, oktatási, kutatási és más működési területen kivételesen magas színvonalú, példaértékű munkát végez, e szabályzat, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetésekről szóló évi XXXI. törvény, a miniszteri és szakmai díjak adományozásáról szóló jogszabályok rendelkezései figyelembevételével, továbbá önkormányzati szerveknél kitüntetésben részesíthető. (2) E szabályzat személyi hatálya kiterjed: - az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi munkavállalóra, - az egyetemen munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottakra (óraadókra vonatkozó szabályok szerint), - az egyetemről nyugállományba vonultakra, - az egyetemmel kapcsolatban lévő egyéb hazai és külföldi magán és jogi személyekre. (3) E szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: - az egyetem által alapított kitüntetésekre és kitüntető címekre, - valamennyi állami és önkormányzati kitüntetésre, amelyek esetében az egyetemnek felterjesztési hatásköre van. (4) A kitüntetésekkel kapcsolatban felmerülő költségek, a kitüntetésekkel, címekkel, egyéb kitüntetéshez kapcsolódó adományozással együtt járó pénzjutalmak (Rektori Dicséret is) a felterjesztő kar/szervezeti egység költségvetését terhelik. (5) A nem saját kar/szervezeti egység létszámába tartozó közalkalmazott személyére kezdeményezett javaslat a javaslattevő kar/szervezeti egység költségkeretét és kitüntetésben részesíthető létszámkeretét terheli. (6) A kitüntetések adományozására javaslatot - előzetes egyeztetések után - a karok/ szervezeti egységek munkáltatói jogkörű vezetői tehetnek, azokra a közalkalmazottakra akik egyetemi alapítású kitüntetésben 5 éven belül nem részesültek. (7) A karokon/szervezeti egységeknél már véleményezett kitüntetési javaslatokat évente a külön megküldött körlevelekben meghatározott időpontig kell benyújtani. (8) A Rektori Dicséret kitüntetést a Rektori Tanács véleményét kikérve a rektor adományozza. 3

4 (9) A közalkalmazottnak a Kjt. alapján adományozható címet a Rektori Tanács véleménye alapján, a rektor adományozza. (10) A kitüntetésben részesültek várakozási idő csökkentésére vonatkozó szabályait az 53/2006. sz. Korm. r., valamint a Kollektív Szerződés 6.1. tartalmazza. (11) A kitüntetések nyilvántartását a Gazdasági Főigazgatóság, illetve a Savaria Egyetemi Központ ezzel a feladattal megbízott egysége végzi. (12) Az összegyetemi oklevelek formája, írása egységes elvek alapján történik, amelyről a Gazdasági Főigazgatóság Humánerőforrás-gazdálkodási Csoportja gondoskodik. (13) A kitüntetéseket az egyetem rektora, dékánok, a SEK elnök-rektorhelyettese vagy megbízottjuk adja át. (14) Jelen szabályzat táblázatszerű összefoglalását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2. A kitüntetések (1) A Szenátus dönt a Szervezeti és Működési Rend 19. (9) bek. b) pontja alapján alábbi kitüntetések és címek adományozásról: - tiszteletbeli doktor (doktor honoris causa), - Nyugat-magyarországi Egyetem Díszpolgára, - Nyugat-magyarországi Egyetemért Sajtódíj, - Nyugat-magyaroszági Egyetemért Emlékérem, (Pro Universitate Hungariae Occidentalis Emlékérem) - Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója - Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Dolgozója - egyetemi magántanár, - mesteroktató - mestertanár, - címzetes egyetemi/főiskolai tanár/docens, - professor emeritus (2) Rektori Tanács véleménye alapján a rektor dönt: - Rektori Dicséret és a - közalkalmazotti címek adományozásáról. (3) Állami, miniszteri, szakmai, önkormányzati díjak előterjesztéseit a Savaria Egyetemi Központ esetében is - a rektor rangsorolja, melyet követően kerül felterjesztésre/megküldésre az illetékes szervek felé. (4) A Savaria Egyetemi Központ dönt a saját alapítású kitüntetések adományozásáról: - Berzsenyi Dániel Emlékdíj - Tudományért Kitüntetés, 4

5 - Sportért és Művészetért Kitüntetés, - Berzsenyi Dániel Emlékplakett, - Arany Katedra Díj. 3. A kitüntetések, címek átadása (1) A javaslattevő szervezeti egységek tanévnyitó ünnepi tanácsülésén kerülnek átadásra: - tiszteletbeli doktor (doktor honoris causa) - Nyugat-magyarországi Egyetem Díszpolgára, - Nyugat-magyarországi Egyetemért Sajtódíj, - Nyugat-magyarországi Egyetemért Emlékérem. (2) A javaslattevő szervezeti egységek tanévzáró ünnepi tanácsülésén kerülnek átadásra: - Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója/Kutatója, - Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Dolgozója, - Rektori Dicséret, - Professor Emeritus, - egyetemi magántanár, - címzetes egyetemi/főiskolai tanár, - címzetes egyetemi/főiskolai docens, - mesteroktató, - mestertanár, - közalkalmazotti elismerő címek, - kari alapítású kitüntetések. (3) A karokhoz nem tartozó szervezeti egységek kitüntetett dolgozói esetében a kitüntetések az egyetem központi tanévzáró ünnepi tanácsülésén kerülnek átadásra. Az átadásra más helyen is sor kerülhet. (4) A Savaria Egyetemi Központ saját alapítású kitüntetéseinek átadására a Berzsenyi Dániel Emléknapon kerül sor. - Berzsenyi Dániel Emlékdíj - Berzsenyi Dániel Emlékplakett, - Arany Katedra Díj, - Tudományért Kitüntetés, - Sportért és Művészetért Kitüntetés, (5) A SEK Tanácsa a kitüntetések adományozását más átadási időpontban is meghatározhatja. 5

6 II. rész A Nyugat-magyarországi Egyetem összegyetemi szintű kitüntetései 4. Tiszteletbeli doktor (doctor honoris causa) Tiszteletbeli doktor (doctor honoris causa) cím adományozható annak a tudományos minősítéssel rendelkező bel- és külföldi személynek, aki, a kitüntető címet nemzetközi elismertségű, tudományos munkássággal és az Egyetem érdekében kifejtett tevékenységével kiérdemelte. A kar vezetője a jelölésre vonatkozó javaslatát az érintett Kar Tanácsának egyetértése után terjeszti fel a rektornak. Odaítéléséről az Egyetemi Doktori Tanács véleményét figyelembe véve a Szenátus dönt. Adományozható évente a Kar kinevezett teljes- és részmunkaidős főállású egyetemi/főiskolai tanári (további jogviszonyú kivételével) állományi létszám 2 %-nak megfelelő fő részére. A Kar akkor élhet Tiszteletbeli Doktor cím javaslattal, amennyiben a karon a Tiszteletbeli Doktor címmel rendelkezők száma nem haladja meg a Kar kinevezett főállású, teljes és részmunkaidős egyetemi tanári létszámát. A javaslathoz felterjesztendő a jelölt részletes szakmai önéletrajza, valamint a felterjesztő karhoz kapcsolódó eddigi tevékenysége és jövőbeni tervei. A Tiszteletbeli Doktorok a "doctor honoris causa" címet, vagy a Dr.h.c. rövidítést használhatják. 5. Az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem állók részére adományozható kitüntetések (1) Nyugat-magyarországi Egyetem Díszpolgára Adományozható azoknak az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, hazai és/vagy a nemzetközi közélet tekintélyes személyiségeinek, akik a Nyugat-magyarországi Egyetemet jelentősen támogatják, különösen speciális együttműködési formák, illetve projektek működtetése vagy azokban való közreműködés révén, amelyek az egyetem alaptevékenységi feltételeinek fejlesztésén túl az egyetem erkölcsi tőkéjének, hazai és nemzetközi hírnevének növelését eredményezik, valamint hozzájárulnak az egyetem vagy egyes karai oktatói, hallgatói vagy azok szerveződéseinek szakmai, tudományos, kulturális tevékenységéhez. 6

7 Az egyetem díszpolgára köteles tevékenységi területén, lehetőségeinek keretein belül elősegíteni az egyetem célkitűzéseinek, fejlesztési feladatainak megvalósítását, továbbá külön igény vagy meghívás alapján esetenként előadást vagy konzultációt tartani. Az Egyetem Díszpolgára jogosult a "NymE Díszpolgára" cím használatára, meghívást kap egyetemi ünnepségekre, rendezvényekre, tudományos ülésszakokra. Adományozható: Adományozás: évente 2 személy részére oklevél (2) Nyugat-magyarországi Egyetemért Sajtódíj Adományozható az írott vagy elektronikus sajtóban dolgozó média-személyiségek, illetve média-csoportok részére, aki (akik) elismerésre méltó tevékenységet fejt(enek) ki az egyetemről való objektív tájékoztatás, az egyetem népszerűsítése, az elért eredmények publikálása területén. Adományozható: Adományozás: évente egy média-személyiségnek, vagy média-csoportnak oklevél (3) Nyugat-magyarországi Egyetemért Emlékérem (külső személy részére) (Pro Universitate Hungariae Occidentalis) Adományozható azoknak a hazai és külföldi jogi-, hivatalos és magánszemélyeknek, akik a Nyugat-magyarországi Egyetem működését, fejlődését, oktató-, kutató- és művészeti munkája színvonalának növelését szervező munkájukkal, erkölcsi és anyagi támogatásukkal, adományokkal és anyagi eszközök juttatásával, továbbá tárgyi feltételek biztosításával, valamint bármi más formában kiemelkedő mértékben segítették. Adományozható: Adományozás: évente legfeljebb 3 db oklevél és emlékérem III. rész Az Ftv. alapján adható oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó címek adományozása az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló részére 6. Professor Emeritus A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa Professor Emeritus vagy Professor Emerita (a továbbiakban: Professor Emeritus) címet adományozhat annak az egyetemi, illetve főiskolai tanári címmel rendelkezőnek, akinek foglalkoztatását nyugdíjazására tekintettel megszűntetik és oktatói, tudományos kutatói, művészeti tevékenységével és közéleti munkásságával jelentősen hozzájárult az intézmény hazai és nemzetközi jó hírnevének kialakításához. 7

8 Professor Emeritus címet a Kari Tanács javaslatára, a Szenátus adományozhat. A Professor Emeritus cím adományozásánál a jogszabályokban foglaltaktól eltérni nem lehet, kivételesen indokolt esetben sem gyakorolható méltányossági jog. A Professor Emeritus cím adományozása során a javaslattevő karokat az a nemes szándék vezérli, hogy a hazai és nemzetközi körökben is elismert legkiválóbb professzorai nyugdíjas korukban is segítsék, tanácsaikkal, szakmai tudásukkal támogassák az oktató, kutató és művészeti munkát, valamint az Egyetem hazai és nemzetközi kapcsolatainak elmélyítését. A javaslathoz csatolni kell a részletes szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket. A Professor Emeritus címet a Szenátus 5 éves határozott időtartamra adományozza. Amennyiben a kar pénzügyi lehetőségei megengedik új eljárással - további 5 évre meghosszabbítható. A Szenátus a Professor Emeritus címet megvonhatja attól a személytől, aki arra méltatlanná vált. A Professor Emeritus cím tulajdonosa külön megállapodás alapján amelyet a javaslattevő kar/szervezet készít el - meghatározott időre, jogot kap arra, hogy előadásokat, kurzusokat hirdessen meg hallgatóknak, irányíthassa doktoranduszok munkáját, továbbá kutató munkájához használhassa az érintett tanszék berendezéseit, felszereléseit. Az így rögzített feladatok ellátásához a szükséges feltételeket az illetékes Kar vezetőjének egyetértésével - az érintett szervezeti egység vezetője biztosítja. A cím tulajdonosát juttatás illetheti meg. A juttatást az előterjesztő kar/szervezet biztosítja. A juttatás javasolt mértéke a költségvetési törvényben rögzített, a mindenkori egyetemi tanári munkakör garantált illetményalapjának 30%-a. A Professor Emeritus címmel járó juttatás a cím adományozását követő hónap első napjától jár évi CXXXIX. törvény hatályba lépése előtt Professor Emeritus címben részesülő és határidőhöz nem kötött juttatások december 31-ig illetik meg a jogosultat, amelynek mértéke: havonta a költségvetési törvényben rögzített, a mindenkori egyetemi tanári munkakör garantált illetményére megállapított összeg 30 %-a december 31. napja után amennyiben a kar pénzügyi lehetőségei megengedik új eljárással - további 5 évre meghosszabbítható. A Professor Emeritus cím használata a juttatás megszűnésétől függetlenül továbbra is használható. A cím tulajdonosa az intézményi vezetésben tisztséget, vezetői munkakört nem tölthet be. 8

9 7. Óraadó oktatónak adományozható címek (1) Egyetemi Magántanár Magántanár cím adományozható annak az óraadó habilitált személynek, aki doktori fokozattal rendelkezik, valamint a szakterülethez nem kapcsolódó akkreditált doktori vagy mesterképzés hiányában kimagasló alkotó szakmai gyakorlati vagy alkotó művészi tevékenységet folytat. A magántanárnak szakterületén előadás-hirdetési joga van. A magántanár cím adományozására javaslatot az a Kar terjeszthet elő, amely a szakmai működésre igényt tart. A cím adományozásánál kivételesen indokolt esetben sem gyakorolható méltányossági jog. Adományozás: oklevél (2) Címzetes egyetemi/főiskolai tanár, illetve egyetemi/főiskolai docens a) E címek az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, országosan elismert szaktekintélynek adhatók, akik a Kar oktatási, tudományos tevékenységét, fejlesztési feladatait segítik. b) Címzetes egyetemi tanár cím adományozható annak, aki az (1) bekezdésen túl tudományos fokozattal rendelkezik (PhD, tudomány kandidátusa, tudomány doktora) a) Címzetes főiskolai tanár cím adományozható annak, aki az (1) bekezdésen túl doktori fokozattal (PhD, tudomány kandidátusa) rendelkezik. b) Címzetes egyetemi docens cím adományozható annak, aki az (1) bekezdésben leírt feltételekkel rendelkezik. c) Címzetes főiskolai docens cím adományozható annak, aki az (1) bekezdésben leírt feltételekkel rendelkezik. d) A címzetes címmel rendelkező jogait és kötelességeit az adományozó kar vezetője írásban megadja az adományozott részére. e) A címzetes címmel rendelkezőnek szakterületén előadás-hirdetési joga van. f) A címzetes egyetemi és főiskolai tanárok, illetve a címzetes egyetemi és főiskolai docensek, korábbi címzetes egyetemi adjunktusok továbbra is viselhetik korábban megszerzett címüket. g) A karok előterjesztésére, - az adományozás feltételeit figyelembe véve a Szenátus dönt. h) A karok előterjesztése részletesen tartalmazza a javasolt személynek az egyetemmel való kapcsolatát, szakmai munkáját, szakmai tevékenységét az egyetemen mely területén fejti ki, személyi, iskolai végzettségét, tudományos fokozatát és munkahelyi adatait. i) Adományozás: oklevél (3) Mesteroktató Az adott szakterületen kiemelkedő gyakorlati munkát végző óraadó oktatónak mesteroktatói cím adományozható. Adományozás: oklevél 9

10 IV. rész A Felsőoktatási törvény alapján tanári munkakörben adományozható cím az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állóval. 8. Mestertanár Az egyetemen kiemelkedő gyakorlati oktató munkát végző tanári (mérnöktanár, művésztanár, nyelvtanár stb.) munkakörben foglalkoztatott részére a szenátus mestertanár címet adományozhat. Adományozás: oklevél V. rész Saját dolgozónak adható kitüntetések, címek 9. Rektori Dicséret Adományozható: annak, aki az intézmény rektora által dicséretre méltó, tartósan eredményes, lelkiismeretes, többéves magas színvonalú tevékenységgel vagy eseti feladatok kiemelkedő teljesítésévelés jó munkát végez. Adható: évente és karonként/szervezeti egységenként, az állományi létszám 3 %-a részére. Adományozás: emléklap és a mindenkori minimálbér 100 %-nak megfelelő pénzjutalom. 10. A Kjt. alapján adományozható közalkalmazotti elismerő címek adományozásának rendje 1) A Kjt. 39. (3) bek. és a 71. (1)-(2) és (4) bekezdése alapján a tartósan magas színvonalú munkavégzés vagy kiemelkedő munkateljesítmény esetén: a) a "B", "C", vagy "D" fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak munkatársi, illetve főmunkatársi, 10

11 b) az "E", "F", "G", "H", "I", vagy "J" fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak tanácsosi, illetve főtanácsosi cím adományozható. 2) Az Egyetem közalkalmazottjai részére adományozható címek megnevezése: Az "E", "F", "G", "H", "I", "J" fizetési osztályban: "Nyugat-magyarországi Egyetem főtanácsosa" (egyetemi főtanácsos, a továbbiakban: főtanácsos) "Nyugat-magyarországi Egyetem tanácsosa" (egyetemi tanácsos, a továbbiakban: tanácsos) A "B", "C", "D" fizetési osztályban: "Nyugat-magyarországi Egyetem főmunkatársa" (egyetemi főmunkatárs, a továbbiakban: főmunkatárs) "Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársa" (egyetemi munkatárs, a továbbiakban: munkatárs) 3) A közalkalmazotti elismerő címek adományozásának feltételei: A közalkalmazotti elismerő címek adományozásának általános feltétele, hogy az érintett közalkalmazott munkakörét, az intézmény érdekében vállalt kötelezettségeit folyamatosan kifogástalanul lássa el és legalább 10 éves az egyetemen/főiskolán eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezzék. A közalkalmazotti cím adományozásához az előzőeken túlmenően figyelembe kell venni a következőket: a) a főtanácsosi és tanácsosi cím esetében a felsőfokú képzettségi szintű fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottakra vonatkozóan: - az eredményesen végzett oktatás-, illetve kutatásirányítási és szervezési, szaktanácsadási, valamint művészeti tevékenységet, - az irányításban és az ezzel összefüggő testületi (bizottsági) munkában való kiemelkedő részvételt, - egyetemi igazgatásában (oktatási, funkcionális, szolgáltató) végzett elismert irányítói, szervezői, önálló ügyvivői, ügyintézői tevékenységet. b) a főmunkatársi és a munkatársi cím esetében, a középfokú képzettségi szintű fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottakra vonatkozóan: - önállóan végzett oktatást, kutatást, szaktanácsadást, művészeti tevékenységet segítő, előkészítő, technikai, adatfeldolgozói, továbbá igazgatási, illetve gazdasági ügyintézői, ügyviteli tevékenységet, az ez irányú feladatokhoz kapcsolódó magas színtű szervezői munkát, - a szakmunkás munkakörökben, példamutató kiváló minőségben ellátott tevékenységet, s az ahhoz kapcsolódó szervezői, az oktatás, kutatás, szaktanácsadás, művészet, karbantartás, felújítás, szolgáltatás stb. területén. Közalkalmazotti elismerő címet az egyetemmel főállású közalkalmazotti jogviszonyban állók kaphatnak. 11

12 4) A közalkalmazotti elismerő címek anyagi elismerése: A közalkalmazotti elismerő cím viselőjét címpótlék illeti meg: a "főtanácsosi" cím esetén a mindenkori illetmény pótlékalap a "tanácsosi" cím esetén a "főmunkatársi" cím esetén a "munkatársi" cím esetén száz százaléka, ötven százaléka, hetvenöt százaléka, huszonöt százaléka. A Kjt. 71. (4) bekezdése alapján vezetői beosztás fennállása alatt egyidejűleg címpótlék nem folyósítható. 5) A közalkalmazotti elismerő cím viselés jogosultságának megszűnése: A közalkalmazotti elismerő cím viselésének jogosultsága megszűnik: a címről történő lemondással (a lemondást a címet adományozó vezetőhöz írásban kell beterjeszteni). a címtől jogerős fegyelmi határozattal történő visszavonással, magasabb vezetői, illetve vezetői beosztást alkalmatlanság miatt visszavonó határozattal, a közalkalmazotti jogviszony - kivéve a nyugállományba vonulás - megszűnése esetén. (6) A közalkalmazotti elismerő cím viselési jogosultságának megszűnésével egyidejűleg megszűnik az ehhez kapcsolódó címpótlékra való jogosultság is. 7) Az egyetemi közalkalmazott nyugdíjba vonulása után a korábban kapott közalkalmazotti elismerő címet továbbra is használhatja, de címpótlék számára nem folyósítható. 8) A közalkalmazotti elismerő címek javaslattételi és adományozási rendje: A karok, valamint a karokhoz nem tartozó szervezeti egységek munkáltatói jogkörű vezetői az elismerő címre vonatkozó javaslataikat - az illetékes testület véleményének figyelembe vételével - terjesztik fel.. A javaslatokat részletesen indokolni és rangsorolni kell. Rendkívüli esetben elismerő cím adományozása fenti időponttól eltérően is kezdeményezhető. A közalkalmazotti címek adományozása és a cím viselőjét megillető címpótlék folyósítása tárgyév július 1. napjával esedékes, kivéve rendkívüli esetben, fenti időponttól eltérő kezdeményezés esetén. A rektor a Rektori Tanácson kialakított vélemény és sorrend figyelembevételével dönt a címek odaítéléséről. 9) A SEK esetében a Bizottság a javaslatokat a SEK Tanácsa elé terjeszti, majd döntésre megküldik a Rektori Tanácshoz véleményezésre és a rektor dönt a címek odaítéléséről. A közalkalmazotti elismerő címről oklevelet kell kiállítani. 12

13 A főtanácsos és tanácsosi címet viselők száma egyetemi szinten nem haladhatja meg az érintett fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak munkajogi állományi létszámának kettőkettő százalékát. A közalkalmazotti elismerő címek adományozásáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás az egyetemi kitüntetések anyakönyveihez hasonlóan nem selejtezhető. A közalkalmazotti elismerő címek kiadásának előkészítése, a döntés utáni végrehajtási és nyilvántartási feladatokat az ezzel a feladattal megbízott látja el. 11. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója/Kutatója Adományozható annak az oktatónak/kutatónak, aki legalább 10 éves, az egyetemen/főiskolán eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal és legalább 10 éves oktatói kinevezéssel rendelkezik, a munkaköréhez tartozó feladatokat tartósan eredményes és magas színvonalon látja el, tevékenységét a példamutató szorgalom és lelkiismeretesség, a hallgatók általi elismertség jellemzi, aki szakmai munkásságával az Egyetem jó hírnevének öregbítéséhez, hazai és külföldi elismertségének gazdagításához közvetlenül vagy közvetve, jelentősen hozzájárult. Adományozható még a kitüntetés nyugállományba vonulás, 60., 65. születésnap alkalmából a még fennálló közalkalmazotti jogviszony alatt, továbbá oktatási és kutatási feladatok hazai és nemzetközi szintű elismerést kiváltó tevékenységért. Adományozható: évente és karonként/szervezeti egységenként egy, maximum az oktatói/kutatói állományi létszám 2 %-ának megfelelő fő részére. Adományozás: oklevél és a mindenkori főiskolai (BSc) végzettséghez kapcsolódó közalkalmazotti bértábla első fokozat 100%-ának megfelelő pénzjutalom. 12. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Dolgozója Adományozható annak a dolgozónak aki legalább 10 éves az egyetemen/főiskolán eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a munkaköréhez tartozó feladatokat tartósan eredményesen és magas színvonalon látja el, tevékenységét a példamutató szorgalom és lelkiismeretesség jellemzi. A kitüntetés adományozható még nyugállományba vonulás alkalmából a még fennálló közalkalmazotti jogviszony alatt. Adományozható: évente és karonként/szervezeti egységenként egy, maximum az alkalmazotti (nem oktató/kutató) állományi létszám 2 %-ának megfelelő fő részére. 13

14 Adományozás: oklevél és a mindenkori főiskolai (BSc) végzettséghez kapcsolódó közalkalmazotti bértábla első fokozat 100%-ának megfelelő pénzjutalom. 13. Nyugat-magyarországi Egyetemért Emlékérem (kivételes esetben saját dolgozó részére) Kivételes esetben - a Szenátus támogatásával - adományozható azon egyetemi, vagy nyugállományba vonuló közalkalmazottnak, aki a Nyugat-magyarországi Egyetem működését, fejlődését, oktató-, kutató- és művészeti munkáját évtizedes tevékenységével elősegítette, továbbá az egyetem színvonalának növelését szervező munkájával, vagy sikeres magasabb vezetői beosztás ellátásával segítette, valamint bármi más formában kiemelkedő mértékben tevékenykedett az egyetemért. Adományozható: évente legfeljebb 3 db, Adományozás: oklevél és emlékérem VI. rész Saját alapítású kitüntetések a NymE Savaria Egyetemi Központnál 14. Berzsenyi Dániel Emlékdíj (1) A kitüntetés évente annak a közalkalmazottnak ítélhető oda, aki legalább tíz éves főiskolán/egyetemen eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. A munkaköréhez tartozó feladatokat tartósan eredményesen és magas színvonalon látja el, tevékenységét a szorgalom és a lelkiismeret jellemzi. (2) Az emlékplakett, az oklevél és a pénzjutalom a Berzsenyi Dániel Emléknapon kerül átadásra. Adományozható: évente és karonként/szervezeti egységenként egy, maximum az oktatói/kutatói állományi létszám 2 %-ának megfelelő fő részére. Adományozás: oklevél és a mindenkori főiskolai (BSc) végzettséghez kapcsolódó közalkalmazotti bértábla első fokozat 100%-ának megfelelő pénzjutalom. 14

15 15. Berzsenyi Dániel Emlékplakett (1) Azok az intézményen kívüli hazai és külföldi jogi- és magánszemélyek részesülhetnek a kitüntetésben, akik a Savaria Egyetemi Központ működését, fejlődését, az oktatói munka színvonalának növelését munkájukkal, erkölcsi és anyagi támogatásukkal, adományukkal vagy bármilyen más formában kiemelkedő mértékben segítették. (2) Évente két személy részesülhet a kitüntetésben, melynek átadására a Berzsenyi Dániel Emléknapon kerül sor. (3) A kitüntetés oklevélből és emlékplakettből áll. 16. Arany Katedra Díj (1) A díjban a Savaria Egyetemi Központ azon főállású oktatói részesülhetnek, akik a Savaria Egyetemi Központnál legalább 20 éven át kiemelkedő oktatási tevékenységet folytattak. (2) Évente két személy részesíthető a díjban, melynek átadására az oklevéllel és a pénzjutalommal együtt a Berzsenyi Dániel Emléknapon kerül sor. 17. Tudományért Kitüntetés (1) A Berzsenyi Dániel Emléknapon adható át az egyes karokon oktató és tudományos munkát végző főállású, illetve további jogviszonyban vagy óraadói státuszban lévő dolgozóknak. (2) Évente két főállású intézményi dolgozó részesíthető az emlékéremből, oklevélből és pénzjutalomból álló elismerésben. 18. Sportért és Művészetért Kitüntetés (1) A kitüntetést azok az intézményben oktató főállású, illetve további jogviszonyban vagy óraadói státuszban lévő személyek kaphatják, akik a Főiskola ilyen irányú tevékenységében kimagasló munkát végeztek. (2) Évente a Berzsenyi Dániel Emléknapon átható át két dolgozónak. 15

16 (3) A kitüntetés emlékplakettből, oklevélből és pénzjutalomból áll. 19. NymE Savaria Egyetemi Központ saját alapítású kitüntetési eljárási rendje (1) A Savaria Egyetemi Központ kitüntetésekkel kapcsolatos ügyeit a Savaria Egyetemi Központ Kitüntetési Bizottsága (továbbiakban: SEK Bizottsága) látja el. (2) A Bizottság elnöke: a SEK Elnök-rektorhelyettese. Tagjai: dékánok és a Hallgatói Önkormányzat képviselője. A Bizottság ülésein a SEK gazdasági igazgató, a SEK elnöki Hivatal vezetője, a Közalkalmazotti Tanács elnöke és a személyügyi koordinátor állandó tanácskozási joggal vesznek részt. (3) A Bizottság titkári feladatait a személyügyi koordinátor látja el. (4) A Bizottság a Szenátus döntési hatáskörébe tartozó kitüntetéseket a SEK Tanácsának véleményét, rangsorolását követően előterjeszti a Rektori Tanács/ Szenátus elé. (5) Az állami, miniszteri, szakmai és önkormányzati (a Vas Megyei Önkormányzat és Szombathely Megyei Jogú Város által adományozható) kitüntetésekre, vonatkozó javaslatokat a Bizottság előterjeszti a SEK Tanácsának, majd rangsorolva, véleményezésre megküldi az egyetem rektorának és a rektor dönt a rangsorolásról, valamint a további megküldésről. (6) Amennyiben az állami kitüntetésekről szóló jogszabály további követelményeket is megfogalmaz, a javaslatot és az eljárást annak megfelelően kell elkészíteni, illetve lefolytatni. (7) A SEK által adományozható saját alapítású kitüntetésekre vonatkozó előterjesztésekről a Bizottság véleménye figyelembevételével a SEK Tanácsa dönt. (8) A kitüntetésekre a felterjesztést a közvetlen munkahelyi vezetőknek kell megtenniük a dékánoknak címezve. A SEK karokhoz nem tartozó szervezeti egységeinek dolgozói esetében a felterjesztést az egység vezetője terjeszti elő. (9) A dékánok és a karokhoz nem tartozó szervezeti egységek vezetői javaslataikat a Bizottság elé terjesztik. Az előterjesztő karok és a karokhoz nem tartozó szervezeti egységek előzetes véleményező fórumot is megjelölhetnek. (10) A Bizottság egyszerű szavazat többséggel hozza meg javaslatát, melynek alapján a kitüntetésben részesülő személyről határozati javaslat készül a döntési szintnek megfelelően a SEK Tanácsa, a Rektori Tanács, valamint a Szenátus elé. (11) A kitüntetési előterjesztésnek tartalmaznia kell a kitüntetési javaslat indokolását, a kitüntetésre felterjesztett személy szakmai önéletrajzát és az előzetesen véleményező fórum szavazásának az eredményét is. 16

17 (12) Ha valamely kitüntetésre a javaslattevő több személyt is előterjesztett, akkor azokat rangsorolnia kell. VII. rész Kari kitüntetések 20. A Nyugat-magyarországi Egyetem karai kivéve SEK karok - által alapított kitüntetések 1) Apáczai Csere János Kar Főiskoláért-díj: szobor, 2 évente 1 oktató munkatárs kaphatja. Apáczai-plakett: plakett, évente 1 oktató kaphatja. Apáczai Emlékérem: érem, arany, ezüst fokozat, évente 1 külső személy, és évente 1 oktató kaphatja. Öveges Emlékérem: érem, évente 1 külső és 1 belső szakvezető kaphatja. 2) Benedek Elek Pedagógiai Kar Benedek Elek Emlékérem: plakett és oklevél, a főiskolai kar dolgozói közül évente legfeljebb 10 fő kaphatja. 3) Erdőmérnöki Kar PRO SILVICULTURA, NATURA ET VENATORIA dísztőr ( Ft értékhatárig) és oklevél, tanévenként, Adományozható: gondozott tudományterületenként egy kitüntetés, külső szakember részére. 4) Faipari Mérnöki Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karáért Díj Pro Facultate Ligniensis Sopron: A díjban részesíthető az a hazai és külföldi jogi-, hivatalos és magánszemély, aki bármilyen módon kiemelkedő mértékben segítette a Kar működését. Adományozás: tanévzáró ünnepi tanácsülésen, évente maximum 2 db, bronzérem díszdobozban és díszoklevél. 5) Geoinformatikai Kar GEO Emlékérem: érem és oklevél, melyet évente 1 kari közalkalmazott és 1 külső szakember kaphat. 6) Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Emlékérem: érem és oklevél, évente legfeljebb 3 belső, illetve külső szakember kaphatja. 7) Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Albert Kázmér Emlékérem: az Alma Mater jelentős mértékű anyagi támogatásáért. Witmann Antal Emlékérem: az Alma Mater jelentős szellemi-erkölcsi támogatásáért. 17

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2010.MÁRCIUS 26. Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER TARTALOMJEGYZÉK FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER... 1 1.... 4 A munkáltatói jogkörök gyakorlása... 4 2.... 4 A közalkalmazotti jogviszony létesítésére vonatkozó szabályok...

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR AZ ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A módosítást jóváhagyta a Kari Tanács 2014. december 10-i ülése, elfogadta a Szenátusa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

A Debreceni Egyetem szabályzata

A Debreceni Egyetem szabályzata A Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról 2011. június 23. 2 A Debreceni Egyetem ( továbbiakban:

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról*

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról* MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41181 67. Szepetnek 68. Tófej 69. Tormafölde 70. Tornyiszentmiklós 71. Tótszentmárton 72. Tótszerdahely 73. Újudvar 74. Valkonya 75. Várfölde 76. Zajk 77. Zalakomár 78.

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi megújulásának

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadásra javasolta a Kari Tanács 2012. október 3-i ülése. Elfogadta a BME Szenátusa a 2012. október 29-i ülésén. Elfogadásra javasolta az 1.

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1 1. oldal 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 1 Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2015. II. 1 -től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról PREAMBULUM A magyar felsőoktatás első önálló törvényi szabályozásának alapját az alkotmányos emberi jogok, az európai egyetemek Magna Chartája, valamint a társadalmi

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzata. III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzata. III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER ELSŐ RÉSZ... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 MÁSODIK RÉSZ... 6 A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY

Részletesebben

HUMÁNPOLITIKAI SZABÁLYZAT

HUMÁNPOLITIKAI SZABÁLYZAT B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M HUMÁNPOLITIKAI SZABÁLYZAT Elfogadta a BME Szenátusa a 2015. március 30-i ülésén. Hatályba lépett: 2015. április 1-jén

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2007 TARTALOMJEGYZÉK I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 II. MEGHATÁROZÁSOK... 5 III. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS SZERVEZETI KERETEI...

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901) 2013 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: EKF vagy

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM A SZIE KSZ-nek az Egyetemi Tanács 2000. novemberi ülésére küldött változata! SZENT ISTVÁN EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZÔDÉSE Tervezet! Gödöllô 2000. november Tartalomjegyzék Oldalszám Preambulum 6 A Kollektív

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2014 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (SzMSz III.6. sz. melléklete) Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 II. Értelmező

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2009 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés...4 I. Általános rendelkezések...4

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában) I. Szervezeti és működési rend I.1. Minőségfejlesztési

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉ SZ H ALL G ATÓI KÖ VE TE LMÉNYR ENDSZE R SO P R O N 2006 TARTALOMJEGYZÉK A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI...3 I/1/A. MELLÉKLET...15

Részletesebben

A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1

A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Sárospataki Református Teológia Akadémia Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011 évi CCIV. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben