BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója"

Átírás

1 BRIDGE WEALTH MANAGEMENT ZRT CÍM: H-1027, BUDAPEST TÖLGYFA UTCA 24 WEB: TEL: (+361) FAX: (+361) BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap ja február A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyó határozatának száma, kelte: E-III/ /2008. (2008. március 13.) AZ ALAP A SZOKÁSOSTÓL ELTÉRİ KOCKÁZATI SZINTŐ. A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK RÉVÉN FELVEHETİ NETTÓ POZÍCIÓK ÖSSZÉRTÉKE ÉS AZ ALAP SAJÁT TİKÉJE HÁNYADOSÁNAK MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKE KETTİ A TPT (4) a) PONTJA ALAPJÁN SZÁMÍTVA.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AJÁNLÁS A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA A NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS LEGFONTOSABB TUDNIVALÓI AZ ALAP RÖVID BEMUTATÁSA AZ ALAP FİBB ADATAI FORGALMAZÁSI HELYEK JEGYZÉSI IDİSZAK A JEGYZÉSI ÁR ÉS ANNAK TELJESÍTÉSE JEGYZÉSI GARANCIA TÚLJEGYZÉS AZ ALULJEGYZÉS ESETÉN KÖVETENDİ ELJÁRÁS ELADÁSI ÉS VISSZAVÁLTÁSI ÁR A FOLYAMATOS FORGALMAZÁS SORÁN JOGHATÓSÁG, HÁTTÉRSZABÁLYOK A BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ FŐZİDİ JOGOK FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ALAPKEZELİ ÉS A LETÉTKEZELİ EDDIGI GAZDÁLKODÁSA GARANCIAVÁLLALÁS A KÖNYVVIZSGÁLÓ A BEFEKTETÉSEK LEHETSÉGES CÉLPIACA KOCKÁZATI TÉNYEZİK POLITIKAI, SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZETBİL FAKADÓ KOCKÁZAT MAKROGAZDASÁGI KOCKÁZAT ÁGAZATI KOCKÁZAT DEVIZAKOCKÁZAT EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR KOCKÁZATA KAMATKOCKÁZAT ADÓZÁSI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSÁNAK KOCKÁZATA LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT SZÁRMAZTATOTT TERMÉKEK KOCKÁZATA ÁRFOLYAMKOCKÁZAT ÉRTÉKELÉSBİL EREDİ KOCKÁZAT PARTNERKOCKÁZAT A FORGALMAZÁSBÓL ADÓDÓ KOCKÁZAT A FORGALMAZÁS FELFÜGGESZTÉSE A KOCKÁZATI TÉNYEZİKNEK VALÓ KITETTSÉG ÖSSZEFOGLALÁSA A FORGALMAZÁS RÉSZTVEVİI VEZETİ FORGALMAZÓ Az Igazgatóság tagjai A Felügyelı Bizottság tagjai Rövid cégtörténet A VEZETİ FORGALMAZÓ ÜGYNÖKE AZ ALAPKEZELİ BEMUTATÁSA AZ ALAPKEZELİ FİBB ADATAI AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI Faluvégi Balázs

3 Kovács Anna Janikovszky János A FELÜGYELİ BIZOTTSÁG TAGJAI dr. Pintér Aurél dr. Hajdu György Holocsi Ferenc AZ ALAPKEZELİ MISSZIÓJA CÉGTÖRTÉNET SZERVEZETI ERİSSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÓ MÉRLEGADATOK PIACI HELYZET ALAPKEZELİ FELADATAI AZ ALAPKEZELİ FELELİSSÉGE, KÖTELEZETTSÉGEI A LETÉTKEZELİ BEMUTATÁSA RÖVID TÖRTÉNET SZERVEZETI FELÉPÍTÉS A BANK VEZETİ TISZTSÉGVISELİI A FELÜGYELİ BIZOTTSÁG TAGJAI TÁJÉKOZTATÁS A LETÉTKEZELİ FELADATAI A LETÉTKEZELİ FELELİSSÉGE, KÖTELEZETTSÉGEI FELELİSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT MELLÉKLETEK A LETÉTKEZELİ MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

4 1. AJÁNLÁS Tisztelt Befektetınk! Köszönjünk, hogy idıt szakít e dokumentum áttanulmányozására. A BWM - MEGGYİZİEN KOCKÁZATOS ALAPot azoknak ajánljuk, akik tıkéjük egy részének kifejezetten kockázatos, az átlagnál magasabb hozampotenciálú befektetési formát keresnek lehetıleg 3 évnél hosszabb idıhorizonttal, és szeretnének a világ szinte bármely táján felmerülı, számos befektetési eszköz aktuális piaci árfolyammozgásából profitálni. A BWM - Meggyızıen Kockázatos Alap befektetési döntései az Alapkezelı által elızetesen évekig fejlesztett és tesztelt modellekre épülı, nagyrészt programozott (de minden esetben egyedileg, emberileg ellenırzött) kereskedési stratégiákra támaszkodnak. Stratégiájának megfelelıen befektetési alapunk spekulatív, abszolút hozamra törekszik, a befektetési eszközök széles körébıl válogatva, bármilyen piaci szituációban képes lehet kimagasló eredményeket elérni. FELHÍVJUK FIGYELMÉT ARRA, HOGY AZ ALAPKEZELİ ILLETVE JOGELİDJE TÖBB ÉVRE VISSZATEKINTİ ELEMZÉSI ÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSI SIKEREI ELLENÉRE KORÁBBAN BEFEKTETÉSI ALAPOT NEM KEZELT. EMIATT ÉS A SZÁRMAZÉKOS ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT, AZ ALAP SAJÁT TİKÉJÉRE VETÍTETT MAXIMUM KÉTSZERES TİKEÁTTÉTEL MIATT AZ ALAP A SZOKÁSOSNÁL MAGASABB KOCKÁZATI SZINTŐ. Bízunk benne, hogy a és a Kezelési Szabályzat figyelmes elolvasása Önt is meggyızi arról, hogy a hazai piacon újdonságnak számító, egyúttal MEGGYİZİEN KOCKÁZATOS BEFEKTETÉSt ajánlunk. Budapest, február 6. Tisztelettel: Bridge Wealth Management Zrt. 2. A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK ÁKK Alap Befektetési Jegy Befektetı diverzifikáció ETF az Államadósság Kezelı Központ a BWM - Meggyızıen Kockázatos Alap a BWM - Meggyızıen Kockázatos Alap jegye a Befektetési Jegy megvásárlója, vagy potenciális vásárlója a befektetés megosztása több eszköz között úgy, hogy az így kialakított portfolió az egyes eszközök egyedi kockázatát minimálisra csökkentse vagy mérsékelje Exchange Traded Fund, tızsdén kereskedett, nagy likviditással és 3

5 alacsony mőködési költséggel rendelkezı befektetési alap Felügyelet futures KELER Kezelési Szabályzat központi értéktár Letétkezelı MNB a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) tızsdei határidıs ügylet a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. a kötelezı melléklete Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER) az Erste Bank Hungary Nyrt. a Magyar Nemzeti Bank nap a nettó eszközérték számításával és a Befektetési Jegyek forgalmazásával összefüggésben: banki munkanap opció overnight gap rövid pozíció stop-loss megbízás Tpt. utólagos árjegyzés Vezetı Forgalmazó zérókupon kötvény olyan ügylet, melynek során az opció kiírója az opciós díj fejében vételi vagy eladási jogot biztosít valamely eszközre az opció vevıjének az eszköz nyitó árfolyama és az elızı napi záró árfolyama közötti különbség, amely a kereskedési idın kívül potenciális veszteséget, nyereséget okozhat más néven short pozíció: minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg, ilyen pl. az, ha az Alap kölcsönvett értékpapírokat ad el a veszteség mértékét limitálni hivatott olyan megbízás, amely akkor teljesül, ha az árfolyam kedvezıtlen irányban elér egy bizonyos, a megbízás adója által meghatározott szintet a BWM - Meggyızıen Kockázatos Alap tájékoztatója a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény amikor a befektetési jegy vételére, visszaváltására vonatkozó megbízás adásakor még nem ismert az az egy jegyre jutó nettó eszközérték, amelyen a forgalmazás történik a CODEX Értéktár Zrt., aki e t maga is aláírta olyan kötvény, amely kamatszelvény nélkül, diszkont áron kerül kibocsátásra és amelynek lejáratakor a befektetınek a névérték kerül kifizetésre 4

6 3. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA Jelen a Tpt. elıírásait követve abból a célból készült, hogy a benne foglalt információk alapján az Alap Befektetési Jegyeinek megvásárlói még döntésük meghozatala elıtt mérlegelhessék befektetés kockázatait, várható hozamát, megismerhessék a nyilvános forgalomba hozatal szereplıit és a Befektetési Jegyekhez főzıdı jogokat. 26. (1) A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó, illetıleg az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektetı részérıl történı megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. (2) A tájékoztatóban, illetıleg az arról és az értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek a valóságnak megfelelınek, helytállónak, az (1) bekezdésben meghatározott cél elérésére alkalmasnak kell lennie. (3) A tájékoztató és a hirdetmény félrevezetı adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az (1) bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyezteti. 29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezetı forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevı vagy az értékpapír szabályozott piacra történı bevezetését kezdeményezı személy felel. (...) 30. A 29. (1) bekezdésében meghatározott személyt a tájékoztató, illetıleg a hirdetmény közzétételétıl számított öt évig terheli a 29. -ban meghatározott felelısség. E felelısség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható. Az Alapkezelı kijelenti és e aláírásával igazolja, hogy: nem hallgatott el olyan tényt, információt, amely az Alapkezelı helyzetének megítélését lényegesen módosíthatná, a ban közölt adatok és állítások a valóságnak megfelelnek és, az Alapkezelı által a ban szolgáltatott információk alkalmasak az Alapban rejlı kockázatok és a befektetéstıl várható hozam mérlegelésére. E és a mellékletét képezı Kezelési Szabályzat önmagukban nem tekinthetık az Alap Befektetési Jegyeinek jegyzésére vagy vásárlására felhívó ajánlatnak, és nem értelmezhetık jogi, adózási, vagy számviteli tanácsként. Az Alapkezelın és a forgalmazás résztvevıin kívül más nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy a Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozatalával és forgalmazásával kapcsolatban e n túl bármiféle tájékoztatást vagy ajánlatot adjon. Az Alapkezelı, továbbá a CODEX Értéktár Zrt. mint Vezetı Forgalmazó a jelen dokumentumban szereplı adatok valódiságáért egyetemleges felelıséget vállalnak, amit a végén aláírásukkal igazolnak. 4. A NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS LEGFONTOSABB TUDNIVALÓI 4.1 Az Alap rövid bemutatása Az Alap származtatott ügyletekbe fektetı alap. Ezekre az alapokra az jellemzı, hogy az értékpapíralapokhoz képest jóval kevesebb befektetési korláttal kell szembe nézniük, így például nemcsak kockázatcsökkentési céllal köthetnek származtatott ügyleteket, hanem 5

7 magasabb hozam-, kockázatszint elérése érdekében is. A származtatott alapok emellett élhetnek a rövidre történı eladás (short-olás) eszközével is, azaz árfolyamcsökkenésre játszva eladhatnak portfoliójukban egyébként nem lévı értékpapírokat is, hogy kedvezı esetben valóban olcsóbban visszavegyék. Az Alapkezelı mindezeket a lehetıségeket ki szeretné használni, abszolút hozamra törekszik, azaz emelkedı és esı piacon egyaránt a profit lehetıségét keresi. Az Alap emiatt erısen spekulatívnak tekinthetı, mőködésében az úgynevezett long/short equity hedge fund-okhoz hasonlít. Ez egyáltalán nem zárja ki azonban, hogy alacsony kockázatú eszközökbe, akár bankbetétbe vagy állampapírba fektessen olyan idıszakokban, amikor a piacon nem talál kockázatos, de magas hozammal kecsegtetı lehetıséget. 4.2 Az Alap fıbb adatai Az Alap teljes neve: BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Az Alap rövid neve: Az Alap fajtája: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: Az Alap jegyeinek névértéke: Az Alap jegyeinek ISIN kódja: Az alap saját tıkéje: A befektetık köre: Vásárolható legkisebb mennyiség: Az Alap üzleti éve: A Befektetési Jegyek elıállítása: BWM - Meggyızıen Kockázatos Alap nyíltvégő nyilvános az Alap határozatlan idıre jön létre 1 forint HU induláskor a Befektetési Jegyek névértékének és darabszámának szorzatával, de minimum 200 millió forinttal, az Alap mőködése során pedig az Alap összesített nettó eszközértékével azonos mind devizabelföldi, mind devizakülföldi magán- és jogi személyek jegyzéskor db, a folyamatos forgalmazás során pedig az a darabszám, amelynek összértéke a jegyenkénti nettó eszközértéken számítva eléri a Ft-ot (további jegyzéskor, illetve a folyamatos forgalmazás során ha a Befektetınek az Alap Befektetési Jegyeibıl az adott forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján már van nyilvántartott mennyiség, a legkisebb mértékő vásárlás összege Ft a jegyenkénti nettó eszközértéken számítva). a naptári évvel megegyezik dematerializált értékpapírként történik, fizikai formában tehát nem kerülnek kinyomtatásra, így ki sem kérhetık (a Befektetési Jegyeket a Vezetı Forgalmazó utasítása alapján a KELER naponta állítja elı, illetve vonja ki a forgalomból ) A jegyek megszerzése, átruházása: a befektetı nevét és azonosítására szolgáló adatait tartalmazó a forgalmazók valamelyike illetve a Vezetı 6

8 Forgalmazó által vezetett értékpapírszámlán történı jóváírás illetve terhelés útján történik Az Alapkezelı igazgatósága az Alap létrehozataláról az 1/2008 (1. 15.) számú határozatában döntött. Az Alapkezelı igazgatósága a t és a Kezelési Szabályzatot a 3/2008 (2. 6.) számú határozatával hagyta jóvá. A Felügyelet a t és a Kezelési Szabályzatot az E-III/ /2008 számú, március 13-án kelt határozatával hagyta jóvá. 4.3 Forgalmazási helyek A Befektetési Jegyeket az alábbi helyeken lehet jegyezni, illetve a folyamatos forgalmazás során megvásárolni, visszaváltani: A Codex Értéktár Zrt. mint Vezetı Forgalmazó: cím telefon Ügyfélforgalmi órák 1016 Budapest, Derék utca (1) H P Bridge Investment Consulting Kft. mint a Codex Értéktár Zrt. ügynöke*: 1027 Budapest, Tölgyfa u (1) H P * A Befektetési Jegyek nyilvántartására szolgáló értékpapírszámlát és hozzá tartozó ügyfélszámlát nem vezet, de annak megnyitásában valamint az Alap Befektetési Jegyeire vonatkozó megbízás felvételében és továbbításában közremőködik, azonban készpénzbefizetést, átutalást a jegyzés és a folyamatos forgalmazás során nem fogad el. 4.4 Jegyzési idıszak A jegyzési idıszak március 17-tıl május 9-ig tart. 4.5 A jegyzési ár és annak teljesítése A jegyzési ár a névérték az alábbi belépési díjjal növelve: március 17-tıl március 28-ig 0%, március 31-tıl április 11-ig 0,5%, április 14-tıl április 25-ig 1%, április 28-tól május 9-ig 1,5%. A jegyzésben történı részvétel elıfeltétele, hogy a jegyzı a forgalmazónál dematerializált értékpapír nyilvántartására alkalmas értékpapírszámlával és hozzátartozó, a pénzforgalom lebonyolítására szolgáló ügyfélszámlával rendelkezzen és az értékpapírszámla számát a jegyzési íven feltüntesse. A jegyzés személyesen vagy meghatalmazott útján a forgalmazási helyen történik a megfelelıen kitöltött jegyzési ív aláírásával. Fizetés Kizárólag az értékpapírszámlához kapcsolódó ügyfélszámlára történı banki átutalással lehetséges. A jegyzés érvényességének feltétele, hogy a befektetési jegyek ellenértékének jóváírása a jegyzı forgalmazónál vezetett ügyfélszámláján legkésıbb a jegyzési ív kitöltését és leadását követı 3. banki napon belül megtörténjen, azzal, hogy a belépési díj mértéke szempontjából a jóváírás napja a meghatározó. 7

9 4.6 Jegyzési garancia Az Alap minimális tıkéjének a lejegyzésére garanciát harmadik személy nem vállalt. 4.7 Túljegyzés Az Alapkezelı túljegyzést korlátlan mértékig elfogad. 4.8 Az aluljegyzés esetén követendı eljárás Ha az Alap minimum 200 millió forint induló saját tıkéje nem kerül lejegyzésre a jegyzési idıszak zárónapjáig, akkor meghiúsul a nyilvános forgalomba hozatal, és az Alap nem jön létre. Ebben az esetben a forgalmazási helyek a jegyzési idıszak utolsó napját követı öt naptári napon belül kamat- és levonásmentesen jóváírják a Befektetık értékpapírszámlájához tartozó ügyfélszámláján a jegyzés során befizetett összeget. 4.9 Eladási és visszaváltási ár a folyamatos forgalmazás során Az eladási és vételi árfolyam minden esetben a nettó eszközérték. A nettó eszközértéket a Letétkezelı az árfolyam keletkezés Á napjára vonatkozóan Á+1 napon állapítja meg és Á+2 napon teszi közzé. Az Á napon Befektetési Jegy vételére vagy visszaváltására adott megbízás Á+5 napon teljesül. A Befektetési Jegy vásárlásakor a Befektetı a vásárlásra fordítandó összeget határozhatja meg. Ehhez figyelembe kell vennie, hogy a befektetésre kerülı összeget 2% belépési díj terheli, amely a forgalmazási helyet és az Alapkezelıt illeti. A vételi megbízás adásának elıfeltétele, hogy a Befektetı a forgalmazónál dematerializált értékpapír nyilvántartására alkalmas értékpapírszámlával és hozzátartozó a pénzforgalom lebonyolítására szolgáló ügyfélszámlával rendelkezzen. A megbízás érvényességének feltétele, hogy a Befektetési Jegyek ellenértékének jóváírása a Befektetı forgalmazónál vezetett ügyfélszámláján legkésıbb a megbízás adásakor megtörténjen. A Befektetı a megbízás aláírásával hozzájárul ügyfélszámlájának a Befektetési Jegyek belépési díjjal növelt vételárának megfelelı összeggel történı megterheléséhez. A Befektetési Jegyek visszaváltásakor a Befektetı a visszaváltani kívánt Befektetési Jegyek darabszámát adhatja meg. 365 naptári napon belüli visszaváltási megbízásnál a befektetésbıl kivonandó összegbıl levonásra kerül 5% büntetı jutalék, amely teljes egészében az Alapot, azon keresztül pedig a befektetéseiket továbbra is tartó Befektetık összességét illeti. A jegyzési eljárás során megszerzett befektetési jegyek visszaváltásakor büntetıjutalék levonására nem kerül sor Joghatóság, háttérszabályok A nyilvános ajánlattétel és a folyamatos forgalmazás során a Tpt. szerint elkészített jelen és melléklete, a Kezelési szabályzat valamint a Rövidített tekinthetı az egyetlen hiteles, jogilag is kötelezı érvényő dokumentumnak. Az Alapkezelı, a forgalmazási helyek, a Letétkezelı minden, a Befektetési jegyek forgalmazásával kapcsolatban létrejövı jogviszonyokkal, valamint az azok alapjául szolgáló nyilatkozatokkal, szerzıdésekkel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseiket közös megegyezéssel kívánnak rendezni. 8

10 Amennyiben e jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés méltányos határidın belül nem vezet eredményre, a felek polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket, alávetve magukat a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességének A Befektetési Jegyekhez főzıdı jogok A befektetı a Befektetési Jegyek vásárlásakor nyilatkozik arról, hogy a Kezelési Szabályzatban foglalt feltételeket ismeri. Az Alap Befektetési Jegyeinek tulajdonosa: a Befektetési Jegyeknek a számára elsı alkalommal történı értékesítésekor a Kezelési Szabályzatot és a rövidített tájékoztatót térítésmentesen megkapja, jogosult arra, hogy kérésére a t, az Alap legutóbbi éves és féléves jelentését, portfoliójelentését térítésmentesen rendelkezésére bocsássák a forgalmazási helyeken, jogosult a forgalmazási helyek Ügyfélforgalmi órái alatt Befektetési Jegyeinek vagy azok egy részének visszaváltására szóló megbízást adni, jogosult rendkívüli tájékoztatásra a Tpt ában felsorolt esetekben, különösen: a) átalakulási, beolvadási hirdetmény formájában, legkésıbb harminc nappal az átalakulás, beolvadás hatálybalépése elıtt, b) a befektetési szabályok változásáról: legkésıbb harminc nappal a hatálybalépés elıtt, c) a futamidınek határozottá alakításáról: legkésıbb harminc nappal a hatálybalépés elıtt, d) a Befektetési Jegy visszaváltásával kapcsolatos költség változásáról: legkésıbb öt nappal a hatálybalépés elıtt, e) a kezelési szabályzat egyéb módosításáról: legkésıbb a hatálybalépés napján, f) az Alapkezelıvel szembeni felszámolás megindításáról vagy az Alapkezelı engedélyének visszavonásáról: két munkanapon belül, g) az alapkezelési tevékenység átadásáról: legkésıbb tizenöt nappal a hatálybalépés elıtt, h) a Befektetési Jegyek forgalmazásának felfüggesztésérıl, illetve a forgalmazás újraindításáról: két munkanapon belül, i) a Alap megszőnésekor a megszőnési jelentés formájában: annak a Felügyelet részére történı benyújtásával egyidejőleg, j) az egy jegyre jutó nettó eszközértéknek a három értékelési napon belül bekövetkezett húsz százalékot meghaladó mértékő csökkenésének okáról: legkésıbb a felmerülést követı két munkanapon belül, k) a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi helyekrıl: két munkanapon belül, l) a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett bármely változásról: legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon, 9

11 m) az ügynökök felsorolásában bekövetkezett bármely változásról: a felsorolás bıvülése esetén legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon, a felsorolás szőkülése esetén a legkésıbb a változás napját követı két munkanapon belül, n) a Befektetési Jegyek visszaváltását érintı forgalmazási szabályok azon változásairól, amelyek a Tpt (4) bekezdése szerinti idıtartam növekedésével járnak: a változás hatálybalépését megelızıen legalább 30 nappal. az Alap megszőnése esetén az Alap eszközeinek értékesítésébıl befolyt ellenértékbıl az Alap tartozásai és kötelezettségei levonását követıen rendelkezésre álló (pozitív összegő) tıkére jogosult: olyan arányban, mint ahogy Befektetési Jegyeinek névértéke az összes forgalomban lévı Befektetési Jegy névértékéhez aránylik, jogosult a Tpt-ben meghatározott egyéb jogok gyakorlására Figyelemfelhívás Az Alapba történı befektetés kockázattal jár, ami veszteségekben is megnyilvánulhat. Az Alap befektetési politikájának pontos teljesítése és a jövıbeni hozam a mindenkori piaci helyzet függvénye. A Befektetı tudomásul veszi, hogy a magasabb hozamelváráshoz kapcsolódó magasabb kockázat miatt a Befektetési Jegyeknek eleve lehetıleg 3 évnél hosszabb idejő tartása javasolt, és elfogadja, hogy amennyiben a legutoljára adott vételi megbízás idıpontjától számított 365 naptári napon belül ad visszaváltási megbízást, akkor az ıt megilletı ellenértékbıl levonásra kerül az a büntetıjutalék, amelynek összege az Alapot illeti. 5. AZ ALAPKEZELİ ÉS A LETÉTKEZELİ EDDIGI GAZDÁLKODÁSA A Zrt-vé történt április 11-i átalakulástól és tıkeemeléstıl kezdıdı és az Alap bejegyzésével záruló idıszak alatt az Alapkezelı alapkezelési tevékenységet nem folytatott, újonnan engedélyezett befektetési alapkezelıként e tevékenységre vonatkozó múltbeli gazdálkodási adatokkal emiatt nem is rendelkezik. Az Alapkezelı részletes bemutatása a 11. pontban található. Az Alapkezelı és jogelıdje ellen csıdeljárást soha nem kezdeményeztek. A Letétkezelı részletes bemutatása a 12. pontban, éves mérlegei a Mellékletekben találhatók. 6. GARANCIAVÁLLALÁS Az Alapkezelı tıke- illetve hozamígéretet az Alap spekulatív jellegére tekintettel nem tesz. 7. A KÖNYVVIZSGÁLÓ Az Alap könyvvizsgálója a HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 34. III. em. 2., cégjegyzék száma: ). A könyvvizsgálatért felelıs személy Horváth János (anyja neve: Szadló Judit, PSZÁF nyilvántartási száma: Ebv /02, lakcíme: 1044 Budapest, Szabolcska M. u. 43.). 10

12 A könyvvizsgáló megbízatása május 31. napjáig tart. 8. A BEFEKTETÉSEK LEHETSÉGES CÉLPIACA Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehetı legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidıs, devizapiacokat. Az Alap elsıdleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tızsdék elektronikus piacain kiemelkedı forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tıkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelı sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetıséget, rövid hátrelévı futamidejő állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tıkéjükre vetített maximum kétszeres tıkeáttételt is felvehetnek, amely lehetıséggel az Alapkezelı indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentıs hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Ezért az Alap elıtt nyitva áll a short pozíciók nyitásának lehetısége, az árfolyamcsökkenésen való nyereség elérése. 9. KOCKÁZATI TÉNYEZİK 9.1 Politikai, szabályozási környezetbıl fakadó kockázat Tekintettel arra, hogy az Alap befektetései során fejlett tıkepiaccal rendelkezı országokat céloz meg, ezért valószínősíthetı, hogy a politikai, szabályozási környezet változása alacsonyabb kockázatot jelent, mint amellyel a Budapesti Értéktızsdén vagy a Közép-kelet Európai régió tızsdéin jegyzett vállalatok esetében kell szembesülnünk. 9.2 Makrogazdasági kockázat Tekintettel arra, hogy a befektetési politika miatt az Alap portfoliójának nagy részét külföldi részvények illetve e részvényekre vonatkozó származtatott ügyletek teszik ki, ezért az Alap eszközeinek értékét a külföldi fiskális politika, külföldi monetáris hatóságok árfolyam-, kamatpolitikája és intézkedései, ezen keresztül pedig az általános tıkepiaci hangulat erısen befolyásolja. 9.3 Ágazati kockázat Gazdasági események, politikai történések, piaci reakciók és árfolyamváltozások, egyes ágazatokat sokkal inkább sújthatnak, mint a piac egészét, emiatt ott a jellemzınél nagyobb árfolyamveszteség lehetısége nem kizárható. 11

13 9.4 Devizakockázat Az Alapban Alapvetıen devizában kibocsátott értékpapírok szerepelnek, így ezeknek a forintban kifejezett piaci értékét lényegesen befolyásolja az adott deviza többi devizához, illetve a forint árfolyamához viszonyított árfolyamalakulása. 9.5 Egyedi értékpapír kockázata A kibocsátók üzleti kilátásai, lehetıségei, a tıkepiac keresleti-kínálati viszonyai nagy mértékben hatnak az egyedi értékpapírok árfolyamára, ezen keresztül pedig az Alap nettó eszközértékének alakulására. Kedvezıtlen változások hatására egy adott részvénynek mind az árfolyama, mind a likviditása jelentısen romolhat, ami nem csak az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének csökkenésében jelentkezhet, hanem abban is, hogy az Alapkezelı az adott értékpapírokat esetleg még árfolyamveszteség mellett is csak hosszabb idı alatt tudja értékesíteni. 9.6 Kamatkockázat Az Alap eszközeinek egy része akár tartósan befektethetı állampapírokba, és bankbetétbe kerül befektetésre. Ezek árfolyamát a piaci kamatszint befolyásolja, és ez tükrözıdik az egy jegyre esı nettó eszközértékben még akkor is, ha az Alap ezen állampapírok, bankbetétek lejáratkori értékét a pillanatnyi kamatszinttıl függetlenül megkapja. 9.7 Adózási szabályok változásának kockázata A Befektetési Jegyekre vonatkozó, jelenleg hatályos hazai adózási szabályok a jövıben változhatnak, érintve a Befektetı által ténylegesen realizált hozamot. Változhatnak az Alap célpiacának tekinthetı külföldi piacokon érvényes adózási jogszabályok, ami magának az Alapnak a befektetéseit érintheti. 9.8 Likviditási kockázat Mivel az Alap nyíltvégő, az Alapkezelı célja, hogy a befektetési jegyek bármely napon a forgalmazó fiókjaiban visszaválthatók legyenek. Ugyanakkor elıfordulhat olyan szélsıséges eset, hogy az Alap likvid eszközei a nagyarányú visszaváltásokra már nem nyújtanak fedezetet, így az Alap az árfolyamok szempontjából kedvezıtlen idıpontban kényszerül a portfolióban lévı egyéb befektetési eszközeit értékesíteni. A likviditási kockázatot az alapkezelı a Befektetési Jegyek Á+5 napi forgalmazásával kívánja csökkenteni. 9.9 Származtatott termékek kockázata Származtatott termékek lehetıvé teszik a tıkeáttétel használatát, a letétbe helyezett összegnél magasabb értékő pozíció felvételét. Így bizonyos szélsıséges esetekben a veszteség meghaladhatja a letétbe helyezett összeg nagyságát. A származtatott termékek közé tartoznak a határidıs pozíciók, eladott opciós pozíciók, bankközi devizapiacon kötött pozíciók. 12

14 9.10 Árfolyamkockázat Valamennyi fent ismertetett befektetési eszköz árfolyama politikai, gazdasági, és egyéb események miatt ingadozhat, akár a nyitott pozíciókkal ellentétes irányban is változhat, árfolyamveszteséget okozva ezzel Értékelésbıl eredı kockázat Az Alapkezelı a törvényi elıírásokat betartva igyekezett meghatározni az eszközök értékelési szabályait, úgy, hogy azok a lehetı legpontosabban tükrözzék az Alapban szereplı eszközök aktuális piaci értékét. Az Alap a befektetési politikának megfelelıen alapvetıen likvid eszközökbe fektet be, így nem jellemzı, hogy egyes értékpapírok nyilvános árfolyama forgalom hiányában régebbi legyen és emiatt az eszközök átmeneti alul- vagy felülértékeltséget mutatassanak Partnerkockázat Az Alap nettó eszközértékét befolyásolhatja, ha az Alap ügyleteiben közremőködı partnerek nem teljesítik maradéktalanul kötelezettségeiket. Ezt a kockázatot viszont jelentısen csökkenti, hogy az Alap befektetési célpiacának tekinthetı külföldi tızsdéken az ügyletek lebonyolítására az Alapkezelı elsıdlegesen az Interactive Brokers (UK) Ltd. befektetési szolgáltatót veszi igénybe. Az Interactive Brokers cégcsoport a Standard and Poor s minısítı ügynökségtıl 2007-ben a BBB (stabil) besorolást kapta A forgalmazásból adódó kockázat Az Á napon Befektetési Jegy vásárlására vagy visszaváltására adott megbízás Á+5 napon teljesül az Á napra vonatkozó, de Á+1 napon megállapított és Á+2 napon közzétett egy jegyre jutó nettó eszközérték szerinti árfolyamon. Ez azt jelenti, hogy a befektetı számára Á napon a megbízása adásakor csak az Á-2 napra vonatkozó, Á napon közzétett nettó eszközérték ismert, amelytıl a megbízás Á napjára vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközérték eltérhet A forgalmazás felfüggesztése A Befektetési Jegy folyamatos forgalmazását az Alapkezelı kizárólag elháríthatatlan külsı ok miatt, a befektetık érdekében függesztheti fel. Az Alapkezelı az Alap portfoliójának szükséges diverzifikációját is szem elıtt tartó befektetési politikája miatt nem számol azzal, hogy az Alap saját tıkéjének több mint tíz százalékára vonatkozóan sor kerülhet egy adott értékpapír felfüggesztésére. Ha viszont az Alap eszközeinek vezetı piacát jelentı tızsde egészét érintı felfüggesztésre kerülne sor rendkívüli helyzetben (természeti katasztrófa, terrortámadás), akkor a nettó eszközérték megállapíthatatlansága miatt az Alapkezelı is felfüggeszti a Befektetési Jegy forgalmazását. A Felügyelet meghatározott idıre, de legfeljebb tíz napra felfüggesztheti a Befektetési Jegy folyamatos forgalmazását, ha az Alapkezelı nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, vagy ha azt a Befektetık érdekeinek védelme egyébként szükségessé teszi. 13

15 9.15 A kockázati tényezıknek való kitettség összefoglalása Az alábbi táblázat az Alapkezelı szubjektív, de legjobb szakmai meggyızıdését tükrözı értékítélete alapján sorolja be az egyes kockázatokat: kockázati tényezı Politikai, szabályozási környezetbıl fakadó kockázat +++ Makrogazdasági kockázat ++++ Ágazati kockázat +++ Devizakockázat +++ Egyedi értékpapír kockázata ++++ Kamatkockázat ++ Adózási szabályok változásának kockázata ++ Likviditási kockázat ++ Származtatott termékek kockázata Árfolyamkockázat Értékelésbıl eredı kockázat + Partnerkockázat + A forgalmazásból adódó kockázat +++ A forgalmazás felfüggesztése + Jelmagyarázat: erıteljes kitettség ++++ számottevı kitettség +++ említésre érdemes, közepes kitettség ++ megemlítendı, hatásaiban kevésbé lényeges kitettség + alacsony mértékő kitettség 10. A FORGALMAZÁS RÉSZTVEVİI 10.1 Vezetı Forgalmazó Név: Székhely: 1016 Budapest, Derék u. 2. Alapításának idıpontja: Cégbírósági bejegyzés idıpontja: Cégbírósági bejegyzés helye: Cégbírósági bejegyzés száma: kockázati kitettség Codex Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság Fıvárosi bíróság, mint cégbíróság 14

16 PSZÁF engedélyszám: Jegyzett tıke: Alkalmazottak száma: Mőködésének idıtartama: Könyvvizsgáló: Tevékenységi köre: III/ /2002; E-III-650/2006; E-III/76/ Ft 12 fı határozatlan Magyar Szakértıi Holding Kft., 1115 Budapest, Ozorai u. 4. /1; , eljáró könyvvizsgáló: dr. Matukovics Gábor 67.12'03 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés Az Igazgatóság tagjai Debreczeni Kálmán Ferenczi Pálma Orbán Károly Berta László Dr. Galambos Péter A Felügyelı Bizottság tagjai Kiss Attila Tömösvári Andrásné Kádár Judit Rövid cégtörténet A CODEX Értéktár Zrt ben alakult befektetési szolgáltató cég. A megalakulást követıen fıtevékenységként fizikailag elıállított értékpapírok letétkezelésével és az ahhoz kapcsolódó kiegészítı szolgáltatásokkal foglalkozott, majd a év végén tevékenysége kiegészült az értékpapírok aktív bizományosi kereskedelmével. A Vezetı Forgalmazó a Budapesti Értéktızsde részvény szekciójának és a származékos piaci szekciójának, valamint a Befektetı Védelmi Alap tagja. ISO 27001:2005 Információ biztonsági és Informatikai Audittal rendelkezik a befektetési szolgáltatások terén A Vezetı Forgalmazó ügynöke Név: Bridge Investment Consulting Kft. Székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 24. Levelezési cím: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 24. Központi telefonszám: (1) Központi faxszám: (1) Alaptıke és annak megoszlása: Ft, Faluvégi Balázs, Kovács Anna 50-50% Cégjegyzék szám:

17 Adószám: Az Alap Befektetési Jegyeire vonatkozóan a Bridge Investment Consulting Kft. felvesz és továbbít megbízást, azonban készpénzbefizetést, átutalást a jegyzés és a folyamatos forgalmazás során nem fogad el. Fizetés kizárólag a Befektetınek a Vezetı Forgalmazónál vezetett értékpapírszámlájához tartozó ügyfélszámlájára történı banki átutalással lehetséges. A Befektetı a megbízás aláírásával hozzájárul ügyfélszámlájának a Befektetési Jegyek belépési díjjal növelt vételárának megfelelı összeggel történı megterheléséhez. 11. AZ ALAPKEZELİ BEMUTATÁSA 11.1 Az Alapkezelı fıbb adatai Név: Bridge Wealth Management Zrt. Székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 24. Levelezési cím: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 24. Központi telefonszám: (1) Központi faxszám: (1) Alaptıke: Ft Tulajdonosok: Kovács Anna 51% Alapítás idıpontja: január 10. Cégjegyzék szám: Adószám: Faluvégi Balázs 26% Janikovszky János 20% Bridge Investment Consulting Kft. 3% Bankszámlaszám: Tevékenységi kör: Gazdálkodási adatok: befektetési tanácsadás a Felügyelet III/45.027/2004. számú, június 2-án kelt határozata alapján, befektetési alapkezelés a Felügyelet E-III/1135/2007. számú, november 27-én kelt határozata alapján, portfoliókezelés a Felügyelet E-III/1135/2007. számú, november 27-én kelt határozata alapján, az Alapkezelı által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeinek eladása és visszaváltása ügynökként a Felügyelet E-III/1135/2007. számú, 2007 november 27- én kelt határozata alapján. a Zrt-vé történt április 11-i átalakulástól és tıkeemeléstıl kezdıdı és az Alap bejegyzésével záruló idıszak alatt az Alapkezelı alapkezelési tevékenységet nem folytatott, újonnan engedélyezett befektetési 16

18 Az Alapkezelı üzleti éve: Cégbejegyzés száma, helye, ideje: Mőködés idıtartama: Alkalmazotti létszám: alapkezelıként e tevékenységre vonatkozó múltbeli gazdálkodási adatokkal emiatt nem is rendelkezik. a naptári évvel megegyezik. Cg szám alatt, a Fıvárosi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál, március 8-án határozatlan idejő 4 fı 11.2 Az Igazgatóság tagjai Faluvégi Balázs Faluvégi Balázs 2001-ben végzett a Nemzetközi Üzleti Fıiskolán, pénzügy fakultáción ben Tızsdei Szakvizsgát szerzett ben a Bankárképzı Központ szervezésében elvégezte a Felsıfokú Bankszakmai Diplomaprogramot ben a Befektetési Alapkezelık és Vagyonkezelık által hitelesített VAP (Vagyon, Alap, Portfoliókezelı) vizsgát tett ban elnyerte - Magyarországon az óta is egyedüliként - a Market Technicians Association Technikai Elemzıket tömörítı szervezet legmagasabb fokú, CMT III (Chartered Market Technician III) vizsgáját áprilisában nemzetközi szintő Befektetés Elemzıi Diplomát kapott a Nemzetközi Bankárképzı Központtól (EFFAS-ACIAA) augusztusában Európai Uniós és egyéb projektvezetési ismeretek és pályázatírói képzésen vett részt. A Mensa HungarIQa, Market Technicians Association, és az International Federation of Technical Analysts tagja annak londoni központú Society of Technical Analysts tagszervezetén keresztül. A Faluvégi Lajos Alapítvány alapítója. Az eddig több mint résztvevı számára élményt és tanulást nyújtó Tızsdeliga portál alapítója. Számos elıadást, képzést vezetett le Befektetési Ismeretek, és Technikai Elemzés területén mintegy 1200 embernek. A Befektetési Ismeretek címő könyv szerzıje. Több mint 120 szakmai publikáció, cikk szerzıje a hazai gazdasági média számos tagjánál. A Tréning Kerekasztal két tagjának értékesítési és elıadói képzésein vett részt. Kiterjedt tudással rendelkezik a Technikai Elemzést és Automatizált kereskedési stratégiákat alkalmazó szoftvereknél és 1998 nyarán az Europool Alapkezelınél gyakornok volt tıl 2001-ig a cégcsoporthoz tartozó IE-New York Broker Rt.-nél elemzı asszisztens, elemzı és internetes gazdasági hírszerkesztı az ebroker hírportálnál tól 2004-ig a technikai elemzéseket végzı Chartcenter Kft. ügyvezetıje, résztulajdonosa és a külföldi elemzések vezetı elemzıje tıl 2007-ig a befektetési tanácsadással foglalkozó Bridge Wealth Management Kft. (2004-ig KF 99 Kft.) ügyvezetıje és résztulajdonosa tıl az Alapkezelı igazgatósági tagja, befektetési vezetıje és résztulajdonosa tıl az oktatásra és tanácsadásra létrejött Bridge Investment Consulting Kft ügyvezetıje és résztulajdonosa. 17

19 Kovács Anna Kovács Anna üzemgazdász diplomáját 1982-ben a Pénzügyi és Számviteli Fıiskola Vállalkozásgazdálkodási szakán szerezte ban elvégezte a Külkereskedelmi Fıiskola Külkereskedelmi szakát, 2002-ben menedzsment szakon MBA diplomát szerzett a Budapesti Mőszaki és Gazdasági Egyetem tıl a Recontra Kereskedelmi és Képviseleti Kft-nél sales manager illetve ügyvezetı tól az ACR Building Kft. ügyvezetıje. A Recontra Invest Kft-nek 2002-tıl az ügyvezetıje Janikovszky János Janikovszky János villamosmérnök végzettségő. Diplomáját 1978-ban szerezte a Budapesti Mőszaki Egyetemen. Elvégezte a KKM külkereskedelmi szaktanfolyamát és 1982 között a Videoton Külker Rt-nél mérnöküzletkötı volt, ahol magyar számítástechnikai termékek NSZK piaci exportjának lebonyolításával, a vevıkkel való kapcsolattartással és a hannoveri CEBIT kiállításokon való részvétel szervezésével foglalkozott tól 1995-ig Düsseldorfban a VTD-Computer HandelsGmbH irodavezetıje, majd tól cégvezetı. Magyar szoftver és hardver termékeknek a német piacon való értékesítése és a magyar cégeknek történı beszállítás egyaránt hozzátartozott a munkájához tıl a Recontra Kereskedelmi és Képviseleti Kft. tulajdonos-igazgatójaként a cég stratégiájának kidolgozása, új márkák bevonása, termékfejlesztés, import források és export piacok felkutatása a feladata tól a Móra Könyvkiadó Rt igazgatóságának elnöke. Kiadói stratégia kidolgozásával, külföldi kapcsolatok építésével, távol-keleti gyártatás elindításával és licenc-termékek bevezetésével foglalkozik A Felügyelı Bizottság tagjai dr. Pintér Aurél Dr. Pintér Aurél jogász végzettségő, diplomáját 1980-ban szerezte az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán summa cum laude minısítéssel. Pályáját 1980-ban a Pesti Központi Kerületi Bíróságon kezdte, ahol 1986-ig dolgozott elıször bírósági fogalmazóként, majd 1982-tıl polgári bíróként tól a Habselyem Kötöttárugyár Jogsegélyszolgálatának vezetıje, és ezzel egyidejőleg az MD Vállalkozási és Kereskedelmi Kft, az egyik elsıként alakult magyar-német vegyesvállalat vezetı jogtanácsosa tól 1991-ig az 50. számú Jogtanácsosi Munkaközösség tagja, elsısorban gazdasági és kereskedelmi jellegő ügyekkel foglalkozik. 18

20 évben 8 hónapot tölt az Amerikai Egyesült Államokban, Washingtonban vendégügyvéd a Weil, Gotshall & Manges amerikai ügyvédi irodánál és ezzel párhuzamosan értékpapírjogi kurzuson vesz részt a Georgetown University-n tıl 1994-ig a Budapesti 1. számú Ügyvédi Iroda tagja, majd 1994-ben dr. Hardy Ilonával közösen megalapítják a Hardy és Pintér Ügyvédi Irodát, amelynek 1998-ig tagja. Az ügyvédi iroda rendszeresen foglalkozott társaságok tızsdei bevezetésével, értékpapírok kibocsátásával, kereskedelmi bankok és nyugdíjpénztárak jogi képviseletével tıl 2006-ig az amerikai Hogan & Hartson ügyvédi irodával együttmőködı Nagy és Pintér Ügyvédi Iroda partnere január 1. napjától a Hogan & Hartson ügyvédi irodával folytatott együttmőködést fenntartva önálló ügyvédi irodát nyit, amelynek tulajdonosa és vezetıje. Az ügyvédi iroda ügyfélkörébe jelentıs számban tartoznak tızsdére bevezetett társaságok és értékpapír-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások március 1. óta ügyvezetıje a HYCON Tıkepiaci Tanácsadó és Oktatási Korlátolt Felelısségő Társaságnak, amely fıtevékenysége körében többek között értékpapírkereskedelemhez és társaságok alapításához nyújtott üzleti tanácsadással foglalkozik. A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, 2002 óta tagja a Sport Választottbíróságnak dr. Hajdu György Dr. Hajdu György jogász végzettségő, évben végezett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának nappali tagozatán, ahol doktori diplomát kapott és között az ELTE JTKI adószakjogászi képzésen adószakjogászi diplomát szerzett tól 1989-ig a Pest Megyei Bíróság munkavállalója volt, és fogalmazói munkakörben a Váci Városi Bíróságon, a Pest Megyei Bíróságon, és a Szentendrei Városi Bíróságon dolgozott évben felvételt nyert a 12. számú Jogtanácsosi Munkaközösségbe, ahol, illetıleg annak jogutódjánál, a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Irodánál évig dolgozott évben jogi szakvizsgát tett, és novemberétıl februárjáig a Bárd Társas Ügyvédi Irodában folytatta munkáját márciusától önálló ügyvédi irodát alapított, és egyéni ügyvédként dolgozott egészen novemberéig, amikor is jelenlegi társával, dr. Menyhei Ákos ügyvéddel megalapította a Hajdu & Menyhei Ügyvédi Irodát és között a Jogi Továbbképzı Intézet által szervezett, bankjogi ismeretek, valamint a Perfekt Rt. által szervezett adótanácsadói tanfolyamokon vett részt. Ügyvédként szakterülete a polgárjog, gazdasági jog, társasági jog, adójog, értékpapírjog, akvizíciók, közbeszerzés, külföldi cégalapítások. Pénzügyi szakmai és pénzügyi, illetve gazdasági területen szerzett vezetıi tapasztalatát mindemellett az alábbi választott tisztségek betöltése során bıvítette: EQUITAS Rt. FB tag 19

BWM - Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Rövidített Tájékoztatója

BWM - Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Rövidített Tájékoztatója BWM - Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap ja 2008. február A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyó határozatának száma, kelte: E-III/110.634/2008. (2008. március 13.) AZ ALAP

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2. számú Kiegészítés a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 50.000.000.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához 2008. február 6-án készített Alaptájékoztatóhoz

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként.

Részletesebben

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16.

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16. CompLex Kiadó Kft. Céginfó FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157)

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai.

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai. CompLex Kiadó Kft. Céghírek FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. ) adatai. I. Nyilvános adatok 1. Általános

Részletesebben

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzata

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzata BRIDGE WEALTH MANAGEMENT ZRT CÍM: H-1027, BUDAPEST TÖLGYFA UTCA 24 WEB: WWW.BWM.HU EMAIL: INFO@BWM.HU TEL: (+361) 336 05 24 FAX: (+361) 336 05 26 BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013 Január Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. CONCORDE DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. december TARTALOMJEGYZÉK... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 Kockázati

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP* RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: Hold Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2011. október 14. *Az Alap befektetési alapba fektetı értékpapír

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2011. május 24.- i zárt ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés Városközpont fejlesztı

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Tanulmányok. Személyi Adatok

Szakmai Önéletrajz. Tanulmányok. Személyi Adatok Szakmai Önéletrajz Személyi Adatok Név: Faluvégi Balázs Péter Születési dátum: 1979 06. 23. Cég: Bridge Wealth Management Zrt. Tisztség: Befektetési Vezető Cím: 1113 Budapest, Daróci út 1.-3. Tel: (1)

Részletesebben

Nyilvános. Ajánlattételi Limit: A Kereskedési Kódexben ilyen módon meghatározott fogalom.

Nyilvános. Ajánlattételi Limit: A Kereskedési Kódexben ilyen módon meghatározott fogalom. Nyilvános A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatóságának 56/2007. számú határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatósága a Budapesti Értéktızsde

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2007. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2007. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2007. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-9411-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszerősített

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı határozatok száma

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

Tájékoztató. Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132, Budapest Váci u. 30. Tel: 299-9999, www.quaestor.hu

Tájékoztató. Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132, Budapest Váci u. 30. Tel: 299-9999, www.quaestor.hu QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. H-1132 Budapest, Váci u. 30. Tel: (06-1) 299-9999; Fax: (06-1) 288-0945 www.quaestor.hu Tájékoztató Quaestor Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KÖZLEMÉNY GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSÁRÓL

KÖZLEMÉNY GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSÁRÓL KÖZLEMÉNY GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSÁRÓL TROST AUTO SERVICE TECHNIK Central Services Gépjármőalkatrészkereskedelmi Zártkörő Részvény (H-1133 Budapest, Visegrádi utca 114.; Cg.: 01-10-045078) és a TROST

Részletesebben

Raiffeisen Tıke- és Hozamvédett Likviditási Alap

Raiffeisen Tıke- és Hozamvédett Likviditási Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Tıke- és Hozamvédett Likviditási Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16.

Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16. Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16. Statisztikai számjel: 21165719 8621 113 14 Cégjegyzékszám: 14-14-309396 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Kaposvár

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen Bank Zrt. 1054

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. Gránit Bank Betét Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.12.08.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. I. Számlanyitási- és vezetési díjak* Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelı Zrt. átal kezelt alapok befektetési jegyeinek 1.a.

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

MKB GRÁNIT TİKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GRÁNIT TİKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GRÁNIT TİKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezéső nyilvános nyíltvégő értékpapír befektetési alap MÓDOSÍTOTT RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest,

Részletesebben

Raiffeisen Likviditási Alap

Raiffeisen Likviditási Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Likviditási Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek számai és dátuma:

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

Balaton-Budapest Területi Integrált Szakképzés-Szervezési Társulás Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Balaton-Budapest Területi Integrált Szakképzés-Szervezési Társulás Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. 14143119-8532-599-7 Statisztikai számjel 7-9-13846 Cégjegyzék száma Balaton-Budapest Területi Integrált Szakképzés-Szervezési Társulás Közhasznú Nonprofit Kft. 8 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. Egyszerősített

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS A CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* MINT BEOLVADÓ ALAP ÉS A CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP MINT JOGUTÓD ALAP EGYESÜLÉSÉRŐL Alapkezelő: Concorde Alapkezelő

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ AZ ETO JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18984176-2-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2009.04.24. Dr. Tóth Lajos s.k. Kuratórium elnöke AZ ETO JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR:

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: 1. adagolt kibocsátás: hitelviszonyt megtestesítı értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott

Részletesebben

Raiffeisen Részvény Alap

Raiffeisen Részvény Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek számai és dátuma:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

2/1 KFP DARU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság

2/1 KFP DARU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság KFP DARU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (2060 Bicske, Rákóczi utca 29.) Adószám: 13378521 Cégtörténet 1 Cégjegyzékszám 07 09 010749 (Hatályos) Alakulás dátuma: 2004.10.12. Bejegyzés

Részletesebben

2008.üzleti évrıl KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2009.április 29.

2008.üzleti évrıl KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2009.április 29. "Tömöttvár 2007" Közhasznú Nonprofit KFT 4900 Fehérgyarmat,Tömöttvár út 5-7 2008.üzleti évrıl KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.április 29. I. Általános rész l ) CÉGINFORMÁCIÓS ADATOK a) A cég neve: "Tömöttvár

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt

Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP és AZ AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

PRO-AURUM Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideó u 2/c) adósz.: 13153816 Nyilvános cégadatok "Cégtörténet"

PRO-AURUM Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideó u 2/c) adósz.: 13153816 Nyilvános cégadatok Cégtörténet PRO-AURUM Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideó u 2/c) adósz.: 13153816 Nyilvános cégadatok "Cégtörténet" 1. Cégjegyzékszám: 01 10 045012 2. A cég elnevezése: PRO-AURUM

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. A Rába Járműipari Holding Nyrt. Igazgatóságának véleménye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan A

Részletesebben

Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja

Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek

Részletesebben

2009. évi üzleti jelentés

2009. évi üzleti jelentés Vértes Takarékszövetkezet 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 2009. évi üzleti jelentés 1. A 2009. évi gazdálkodás értékelése, elemzése és a 2010. évi célkitőzések megfogalmazása 2009. évi tevékenységünk fı célja

Részletesebben

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél Befektetési kérdıív A kereskedı szerzıdı partnere: Természetes személy vagy jogi személy, aki a lakossági ügyfél kategóriába van besorolva (azaz nem szakmai ügyfél, sem elfogadható partner). Az ügyfél

Részletesebben

Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap

Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek

Részletesebben

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2010 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet mőködési környezete A 2010-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben