BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója"

Átírás

1 BRIDGE WEALTH MANAGEMENT ZRT CÍM: H-1027, BUDAPEST TÖLGYFA UTCA 24 WEB: TEL: (+361) FAX: (+361) BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap ja február A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyó határozatának száma, kelte: E-III/ /2008. (2008. március 13.) AZ ALAP A SZOKÁSOSTÓL ELTÉRİ KOCKÁZATI SZINTŐ. A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK RÉVÉN FELVEHETİ NETTÓ POZÍCIÓK ÖSSZÉRTÉKE ÉS AZ ALAP SAJÁT TİKÉJE HÁNYADOSÁNAK MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKE KETTİ A TPT (4) a) PONTJA ALAPJÁN SZÁMÍTVA.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AJÁNLÁS A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA A NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS LEGFONTOSABB TUDNIVALÓI AZ ALAP RÖVID BEMUTATÁSA AZ ALAP FİBB ADATAI FORGALMAZÁSI HELYEK JEGYZÉSI IDİSZAK A JEGYZÉSI ÁR ÉS ANNAK TELJESÍTÉSE JEGYZÉSI GARANCIA TÚLJEGYZÉS AZ ALULJEGYZÉS ESETÉN KÖVETENDİ ELJÁRÁS ELADÁSI ÉS VISSZAVÁLTÁSI ÁR A FOLYAMATOS FORGALMAZÁS SORÁN JOGHATÓSÁG, HÁTTÉRSZABÁLYOK A BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ FŐZİDİ JOGOK FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ALAPKEZELİ ÉS A LETÉTKEZELİ EDDIGI GAZDÁLKODÁSA GARANCIAVÁLLALÁS A KÖNYVVIZSGÁLÓ A BEFEKTETÉSEK LEHETSÉGES CÉLPIACA KOCKÁZATI TÉNYEZİK POLITIKAI, SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZETBİL FAKADÓ KOCKÁZAT MAKROGAZDASÁGI KOCKÁZAT ÁGAZATI KOCKÁZAT DEVIZAKOCKÁZAT EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR KOCKÁZATA KAMATKOCKÁZAT ADÓZÁSI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSÁNAK KOCKÁZATA LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT SZÁRMAZTATOTT TERMÉKEK KOCKÁZATA ÁRFOLYAMKOCKÁZAT ÉRTÉKELÉSBİL EREDİ KOCKÁZAT PARTNERKOCKÁZAT A FORGALMAZÁSBÓL ADÓDÓ KOCKÁZAT A FORGALMAZÁS FELFÜGGESZTÉSE A KOCKÁZATI TÉNYEZİKNEK VALÓ KITETTSÉG ÖSSZEFOGLALÁSA A FORGALMAZÁS RÉSZTVEVİI VEZETİ FORGALMAZÓ Az Igazgatóság tagjai A Felügyelı Bizottság tagjai Rövid cégtörténet A VEZETİ FORGALMAZÓ ÜGYNÖKE AZ ALAPKEZELİ BEMUTATÁSA AZ ALAPKEZELİ FİBB ADATAI AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI Faluvégi Balázs

3 Kovács Anna Janikovszky János A FELÜGYELİ BIZOTTSÁG TAGJAI dr. Pintér Aurél dr. Hajdu György Holocsi Ferenc AZ ALAPKEZELİ MISSZIÓJA CÉGTÖRTÉNET SZERVEZETI ERİSSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÓ MÉRLEGADATOK PIACI HELYZET ALAPKEZELİ FELADATAI AZ ALAPKEZELİ FELELİSSÉGE, KÖTELEZETTSÉGEI A LETÉTKEZELİ BEMUTATÁSA RÖVID TÖRTÉNET SZERVEZETI FELÉPÍTÉS A BANK VEZETİ TISZTSÉGVISELİI A FELÜGYELİ BIZOTTSÁG TAGJAI TÁJÉKOZTATÁS A LETÉTKEZELİ FELADATAI A LETÉTKEZELİ FELELİSSÉGE, KÖTELEZETTSÉGEI FELELİSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT MELLÉKLETEK A LETÉTKEZELİ MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

4 1. AJÁNLÁS Tisztelt Befektetınk! Köszönjünk, hogy idıt szakít e dokumentum áttanulmányozására. A BWM - MEGGYİZİEN KOCKÁZATOS ALAPot azoknak ajánljuk, akik tıkéjük egy részének kifejezetten kockázatos, az átlagnál magasabb hozampotenciálú befektetési formát keresnek lehetıleg 3 évnél hosszabb idıhorizonttal, és szeretnének a világ szinte bármely táján felmerülı, számos befektetési eszköz aktuális piaci árfolyammozgásából profitálni. A BWM - Meggyızıen Kockázatos Alap befektetési döntései az Alapkezelı által elızetesen évekig fejlesztett és tesztelt modellekre épülı, nagyrészt programozott (de minden esetben egyedileg, emberileg ellenırzött) kereskedési stratégiákra támaszkodnak. Stratégiájának megfelelıen befektetési alapunk spekulatív, abszolút hozamra törekszik, a befektetési eszközök széles körébıl válogatva, bármilyen piaci szituációban képes lehet kimagasló eredményeket elérni. FELHÍVJUK FIGYELMÉT ARRA, HOGY AZ ALAPKEZELİ ILLETVE JOGELİDJE TÖBB ÉVRE VISSZATEKINTİ ELEMZÉSI ÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSI SIKEREI ELLENÉRE KORÁBBAN BEFEKTETÉSI ALAPOT NEM KEZELT. EMIATT ÉS A SZÁRMAZÉKOS ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT, AZ ALAP SAJÁT TİKÉJÉRE VETÍTETT MAXIMUM KÉTSZERES TİKEÁTTÉTEL MIATT AZ ALAP A SZOKÁSOSNÁL MAGASABB KOCKÁZATI SZINTŐ. Bízunk benne, hogy a és a Kezelési Szabályzat figyelmes elolvasása Önt is meggyızi arról, hogy a hazai piacon újdonságnak számító, egyúttal MEGGYİZİEN KOCKÁZATOS BEFEKTETÉSt ajánlunk. Budapest, február 6. Tisztelettel: Bridge Wealth Management Zrt. 2. A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK ÁKK Alap Befektetési Jegy Befektetı diverzifikáció ETF az Államadósság Kezelı Központ a BWM - Meggyızıen Kockázatos Alap a BWM - Meggyızıen Kockázatos Alap jegye a Befektetési Jegy megvásárlója, vagy potenciális vásárlója a befektetés megosztása több eszköz között úgy, hogy az így kialakított portfolió az egyes eszközök egyedi kockázatát minimálisra csökkentse vagy mérsékelje Exchange Traded Fund, tızsdén kereskedett, nagy likviditással és 3

5 alacsony mőködési költséggel rendelkezı befektetési alap Felügyelet futures KELER Kezelési Szabályzat központi értéktár Letétkezelı MNB a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) tızsdei határidıs ügylet a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. a kötelezı melléklete Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER) az Erste Bank Hungary Nyrt. a Magyar Nemzeti Bank nap a nettó eszközérték számításával és a Befektetési Jegyek forgalmazásával összefüggésben: banki munkanap opció overnight gap rövid pozíció stop-loss megbízás Tpt. utólagos árjegyzés Vezetı Forgalmazó zérókupon kötvény olyan ügylet, melynek során az opció kiírója az opciós díj fejében vételi vagy eladási jogot biztosít valamely eszközre az opció vevıjének az eszköz nyitó árfolyama és az elızı napi záró árfolyama közötti különbség, amely a kereskedési idın kívül potenciális veszteséget, nyereséget okozhat más néven short pozíció: minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg, ilyen pl. az, ha az Alap kölcsönvett értékpapírokat ad el a veszteség mértékét limitálni hivatott olyan megbízás, amely akkor teljesül, ha az árfolyam kedvezıtlen irányban elér egy bizonyos, a megbízás adója által meghatározott szintet a BWM - Meggyızıen Kockázatos Alap tájékoztatója a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény amikor a befektetési jegy vételére, visszaváltására vonatkozó megbízás adásakor még nem ismert az az egy jegyre jutó nettó eszközérték, amelyen a forgalmazás történik a CODEX Értéktár Zrt., aki e t maga is aláírta olyan kötvény, amely kamatszelvény nélkül, diszkont áron kerül kibocsátásra és amelynek lejáratakor a befektetınek a névérték kerül kifizetésre 4

6 3. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA Jelen a Tpt. elıírásait követve abból a célból készült, hogy a benne foglalt információk alapján az Alap Befektetési Jegyeinek megvásárlói még döntésük meghozatala elıtt mérlegelhessék befektetés kockázatait, várható hozamát, megismerhessék a nyilvános forgalomba hozatal szereplıit és a Befektetési Jegyekhez főzıdı jogokat. 26. (1) A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó, illetıleg az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektetı részérıl történı megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. (2) A tájékoztatóban, illetıleg az arról és az értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek a valóságnak megfelelınek, helytállónak, az (1) bekezdésben meghatározott cél elérésére alkalmasnak kell lennie. (3) A tájékoztató és a hirdetmény félrevezetı adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az (1) bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyezteti. 29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezetı forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevı vagy az értékpapír szabályozott piacra történı bevezetését kezdeményezı személy felel. (...) 30. A 29. (1) bekezdésében meghatározott személyt a tájékoztató, illetıleg a hirdetmény közzétételétıl számított öt évig terheli a 29. -ban meghatározott felelısség. E felelısség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható. Az Alapkezelı kijelenti és e aláírásával igazolja, hogy: nem hallgatott el olyan tényt, információt, amely az Alapkezelı helyzetének megítélését lényegesen módosíthatná, a ban közölt adatok és állítások a valóságnak megfelelnek és, az Alapkezelı által a ban szolgáltatott információk alkalmasak az Alapban rejlı kockázatok és a befektetéstıl várható hozam mérlegelésére. E és a mellékletét képezı Kezelési Szabályzat önmagukban nem tekinthetık az Alap Befektetési Jegyeinek jegyzésére vagy vásárlására felhívó ajánlatnak, és nem értelmezhetık jogi, adózási, vagy számviteli tanácsként. Az Alapkezelın és a forgalmazás résztvevıin kívül más nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy a Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozatalával és forgalmazásával kapcsolatban e n túl bármiféle tájékoztatást vagy ajánlatot adjon. Az Alapkezelı, továbbá a CODEX Értéktár Zrt. mint Vezetı Forgalmazó a jelen dokumentumban szereplı adatok valódiságáért egyetemleges felelıséget vállalnak, amit a végén aláírásukkal igazolnak. 4. A NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS LEGFONTOSABB TUDNIVALÓI 4.1 Az Alap rövid bemutatása Az Alap származtatott ügyletekbe fektetı alap. Ezekre az alapokra az jellemzı, hogy az értékpapíralapokhoz képest jóval kevesebb befektetési korláttal kell szembe nézniük, így például nemcsak kockázatcsökkentési céllal köthetnek származtatott ügyleteket, hanem 5

7 magasabb hozam-, kockázatszint elérése érdekében is. A származtatott alapok emellett élhetnek a rövidre történı eladás (short-olás) eszközével is, azaz árfolyamcsökkenésre játszva eladhatnak portfoliójukban egyébként nem lévı értékpapírokat is, hogy kedvezı esetben valóban olcsóbban visszavegyék. Az Alapkezelı mindezeket a lehetıségeket ki szeretné használni, abszolút hozamra törekszik, azaz emelkedı és esı piacon egyaránt a profit lehetıségét keresi. Az Alap emiatt erısen spekulatívnak tekinthetı, mőködésében az úgynevezett long/short equity hedge fund-okhoz hasonlít. Ez egyáltalán nem zárja ki azonban, hogy alacsony kockázatú eszközökbe, akár bankbetétbe vagy állampapírba fektessen olyan idıszakokban, amikor a piacon nem talál kockázatos, de magas hozammal kecsegtetı lehetıséget. 4.2 Az Alap fıbb adatai Az Alap teljes neve: BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Az Alap rövid neve: Az Alap fajtája: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: Az Alap jegyeinek névértéke: Az Alap jegyeinek ISIN kódja: Az alap saját tıkéje: A befektetık köre: Vásárolható legkisebb mennyiség: Az Alap üzleti éve: A Befektetési Jegyek elıállítása: BWM - Meggyızıen Kockázatos Alap nyíltvégő nyilvános az Alap határozatlan idıre jön létre 1 forint HU induláskor a Befektetési Jegyek névértékének és darabszámának szorzatával, de minimum 200 millió forinttal, az Alap mőködése során pedig az Alap összesített nettó eszközértékével azonos mind devizabelföldi, mind devizakülföldi magán- és jogi személyek jegyzéskor db, a folyamatos forgalmazás során pedig az a darabszám, amelynek összértéke a jegyenkénti nettó eszközértéken számítva eléri a Ft-ot (további jegyzéskor, illetve a folyamatos forgalmazás során ha a Befektetınek az Alap Befektetési Jegyeibıl az adott forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján már van nyilvántartott mennyiség, a legkisebb mértékő vásárlás összege Ft a jegyenkénti nettó eszközértéken számítva). a naptári évvel megegyezik dematerializált értékpapírként történik, fizikai formában tehát nem kerülnek kinyomtatásra, így ki sem kérhetık (a Befektetési Jegyeket a Vezetı Forgalmazó utasítása alapján a KELER naponta állítja elı, illetve vonja ki a forgalomból ) A jegyek megszerzése, átruházása: a befektetı nevét és azonosítására szolgáló adatait tartalmazó a forgalmazók valamelyike illetve a Vezetı 6

8 Forgalmazó által vezetett értékpapírszámlán történı jóváírás illetve terhelés útján történik Az Alapkezelı igazgatósága az Alap létrehozataláról az 1/2008 (1. 15.) számú határozatában döntött. Az Alapkezelı igazgatósága a t és a Kezelési Szabályzatot a 3/2008 (2. 6.) számú határozatával hagyta jóvá. A Felügyelet a t és a Kezelési Szabályzatot az E-III/ /2008 számú, március 13-án kelt határozatával hagyta jóvá. 4.3 Forgalmazási helyek A Befektetési Jegyeket az alábbi helyeken lehet jegyezni, illetve a folyamatos forgalmazás során megvásárolni, visszaváltani: A Codex Értéktár Zrt. mint Vezetı Forgalmazó: cím telefon Ügyfélforgalmi órák 1016 Budapest, Derék utca (1) H P Bridge Investment Consulting Kft. mint a Codex Értéktár Zrt. ügynöke*: 1027 Budapest, Tölgyfa u (1) H P * A Befektetési Jegyek nyilvántartására szolgáló értékpapírszámlát és hozzá tartozó ügyfélszámlát nem vezet, de annak megnyitásában valamint az Alap Befektetési Jegyeire vonatkozó megbízás felvételében és továbbításában közremőködik, azonban készpénzbefizetést, átutalást a jegyzés és a folyamatos forgalmazás során nem fogad el. 4.4 Jegyzési idıszak A jegyzési idıszak március 17-tıl május 9-ig tart. 4.5 A jegyzési ár és annak teljesítése A jegyzési ár a névérték az alábbi belépési díjjal növelve: március 17-tıl március 28-ig 0%, március 31-tıl április 11-ig 0,5%, április 14-tıl április 25-ig 1%, április 28-tól május 9-ig 1,5%. A jegyzésben történı részvétel elıfeltétele, hogy a jegyzı a forgalmazónál dematerializált értékpapír nyilvántartására alkalmas értékpapírszámlával és hozzátartozó, a pénzforgalom lebonyolítására szolgáló ügyfélszámlával rendelkezzen és az értékpapírszámla számát a jegyzési íven feltüntesse. A jegyzés személyesen vagy meghatalmazott útján a forgalmazási helyen történik a megfelelıen kitöltött jegyzési ív aláírásával. Fizetés Kizárólag az értékpapírszámlához kapcsolódó ügyfélszámlára történı banki átutalással lehetséges. A jegyzés érvényességének feltétele, hogy a befektetési jegyek ellenértékének jóváírása a jegyzı forgalmazónál vezetett ügyfélszámláján legkésıbb a jegyzési ív kitöltését és leadását követı 3. banki napon belül megtörténjen, azzal, hogy a belépési díj mértéke szempontjából a jóváírás napja a meghatározó. 7

9 4.6 Jegyzési garancia Az Alap minimális tıkéjének a lejegyzésére garanciát harmadik személy nem vállalt. 4.7 Túljegyzés Az Alapkezelı túljegyzést korlátlan mértékig elfogad. 4.8 Az aluljegyzés esetén követendı eljárás Ha az Alap minimum 200 millió forint induló saját tıkéje nem kerül lejegyzésre a jegyzési idıszak zárónapjáig, akkor meghiúsul a nyilvános forgalomba hozatal, és az Alap nem jön létre. Ebben az esetben a forgalmazási helyek a jegyzési idıszak utolsó napját követı öt naptári napon belül kamat- és levonásmentesen jóváírják a Befektetık értékpapírszámlájához tartozó ügyfélszámláján a jegyzés során befizetett összeget. 4.9 Eladási és visszaváltási ár a folyamatos forgalmazás során Az eladási és vételi árfolyam minden esetben a nettó eszközérték. A nettó eszközértéket a Letétkezelı az árfolyam keletkezés Á napjára vonatkozóan Á+1 napon állapítja meg és Á+2 napon teszi közzé. Az Á napon Befektetési Jegy vételére vagy visszaváltására adott megbízás Á+5 napon teljesül. A Befektetési Jegy vásárlásakor a Befektetı a vásárlásra fordítandó összeget határozhatja meg. Ehhez figyelembe kell vennie, hogy a befektetésre kerülı összeget 2% belépési díj terheli, amely a forgalmazási helyet és az Alapkezelıt illeti. A vételi megbízás adásának elıfeltétele, hogy a Befektetı a forgalmazónál dematerializált értékpapír nyilvántartására alkalmas értékpapírszámlával és hozzátartozó a pénzforgalom lebonyolítására szolgáló ügyfélszámlával rendelkezzen. A megbízás érvényességének feltétele, hogy a Befektetési Jegyek ellenértékének jóváírása a Befektetı forgalmazónál vezetett ügyfélszámláján legkésıbb a megbízás adásakor megtörténjen. A Befektetı a megbízás aláírásával hozzájárul ügyfélszámlájának a Befektetési Jegyek belépési díjjal növelt vételárának megfelelı összeggel történı megterheléséhez. A Befektetési Jegyek visszaváltásakor a Befektetı a visszaváltani kívánt Befektetési Jegyek darabszámát adhatja meg. 365 naptári napon belüli visszaváltási megbízásnál a befektetésbıl kivonandó összegbıl levonásra kerül 5% büntetı jutalék, amely teljes egészében az Alapot, azon keresztül pedig a befektetéseiket továbbra is tartó Befektetık összességét illeti. A jegyzési eljárás során megszerzett befektetési jegyek visszaváltásakor büntetıjutalék levonására nem kerül sor Joghatóság, háttérszabályok A nyilvános ajánlattétel és a folyamatos forgalmazás során a Tpt. szerint elkészített jelen és melléklete, a Kezelési szabályzat valamint a Rövidített tekinthetı az egyetlen hiteles, jogilag is kötelezı érvényő dokumentumnak. Az Alapkezelı, a forgalmazási helyek, a Letétkezelı minden, a Befektetési jegyek forgalmazásával kapcsolatban létrejövı jogviszonyokkal, valamint az azok alapjául szolgáló nyilatkozatokkal, szerzıdésekkel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseiket közös megegyezéssel kívánnak rendezni. 8

10 Amennyiben e jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés méltányos határidın belül nem vezet eredményre, a felek polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket, alávetve magukat a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességének A Befektetési Jegyekhez főzıdı jogok A befektetı a Befektetési Jegyek vásárlásakor nyilatkozik arról, hogy a Kezelési Szabályzatban foglalt feltételeket ismeri. Az Alap Befektetési Jegyeinek tulajdonosa: a Befektetési Jegyeknek a számára elsı alkalommal történı értékesítésekor a Kezelési Szabályzatot és a rövidített tájékoztatót térítésmentesen megkapja, jogosult arra, hogy kérésére a t, az Alap legutóbbi éves és féléves jelentését, portfoliójelentését térítésmentesen rendelkezésére bocsássák a forgalmazási helyeken, jogosult a forgalmazási helyek Ügyfélforgalmi órái alatt Befektetési Jegyeinek vagy azok egy részének visszaváltására szóló megbízást adni, jogosult rendkívüli tájékoztatásra a Tpt ában felsorolt esetekben, különösen: a) átalakulási, beolvadási hirdetmény formájában, legkésıbb harminc nappal az átalakulás, beolvadás hatálybalépése elıtt, b) a befektetési szabályok változásáról: legkésıbb harminc nappal a hatálybalépés elıtt, c) a futamidınek határozottá alakításáról: legkésıbb harminc nappal a hatálybalépés elıtt, d) a Befektetési Jegy visszaváltásával kapcsolatos költség változásáról: legkésıbb öt nappal a hatálybalépés elıtt, e) a kezelési szabályzat egyéb módosításáról: legkésıbb a hatálybalépés napján, f) az Alapkezelıvel szembeni felszámolás megindításáról vagy az Alapkezelı engedélyének visszavonásáról: két munkanapon belül, g) az alapkezelési tevékenység átadásáról: legkésıbb tizenöt nappal a hatálybalépés elıtt, h) a Befektetési Jegyek forgalmazásának felfüggesztésérıl, illetve a forgalmazás újraindításáról: két munkanapon belül, i) a Alap megszőnésekor a megszőnési jelentés formájában: annak a Felügyelet részére történı benyújtásával egyidejőleg, j) az egy jegyre jutó nettó eszközértéknek a három értékelési napon belül bekövetkezett húsz százalékot meghaladó mértékő csökkenésének okáról: legkésıbb a felmerülést követı két munkanapon belül, k) a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi helyekrıl: két munkanapon belül, l) a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett bármely változásról: legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon, 9

11 m) az ügynökök felsorolásában bekövetkezett bármely változásról: a felsorolás bıvülése esetén legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon, a felsorolás szőkülése esetén a legkésıbb a változás napját követı két munkanapon belül, n) a Befektetési Jegyek visszaváltását érintı forgalmazási szabályok azon változásairól, amelyek a Tpt (4) bekezdése szerinti idıtartam növekedésével járnak: a változás hatálybalépését megelızıen legalább 30 nappal. az Alap megszőnése esetén az Alap eszközeinek értékesítésébıl befolyt ellenértékbıl az Alap tartozásai és kötelezettségei levonását követıen rendelkezésre álló (pozitív összegő) tıkére jogosult: olyan arányban, mint ahogy Befektetési Jegyeinek névértéke az összes forgalomban lévı Befektetési Jegy névértékéhez aránylik, jogosult a Tpt-ben meghatározott egyéb jogok gyakorlására Figyelemfelhívás Az Alapba történı befektetés kockázattal jár, ami veszteségekben is megnyilvánulhat. Az Alap befektetési politikájának pontos teljesítése és a jövıbeni hozam a mindenkori piaci helyzet függvénye. A Befektetı tudomásul veszi, hogy a magasabb hozamelváráshoz kapcsolódó magasabb kockázat miatt a Befektetési Jegyeknek eleve lehetıleg 3 évnél hosszabb idejő tartása javasolt, és elfogadja, hogy amennyiben a legutoljára adott vételi megbízás idıpontjától számított 365 naptári napon belül ad visszaváltási megbízást, akkor az ıt megilletı ellenértékbıl levonásra kerül az a büntetıjutalék, amelynek összege az Alapot illeti. 5. AZ ALAPKEZELİ ÉS A LETÉTKEZELİ EDDIGI GAZDÁLKODÁSA A Zrt-vé történt április 11-i átalakulástól és tıkeemeléstıl kezdıdı és az Alap bejegyzésével záruló idıszak alatt az Alapkezelı alapkezelési tevékenységet nem folytatott, újonnan engedélyezett befektetési alapkezelıként e tevékenységre vonatkozó múltbeli gazdálkodási adatokkal emiatt nem is rendelkezik. Az Alapkezelı részletes bemutatása a 11. pontban található. Az Alapkezelı és jogelıdje ellen csıdeljárást soha nem kezdeményeztek. A Letétkezelı részletes bemutatása a 12. pontban, éves mérlegei a Mellékletekben találhatók. 6. GARANCIAVÁLLALÁS Az Alapkezelı tıke- illetve hozamígéretet az Alap spekulatív jellegére tekintettel nem tesz. 7. A KÖNYVVIZSGÁLÓ Az Alap könyvvizsgálója a HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 34. III. em. 2., cégjegyzék száma: ). A könyvvizsgálatért felelıs személy Horváth János (anyja neve: Szadló Judit, PSZÁF nyilvántartási száma: Ebv /02, lakcíme: 1044 Budapest, Szabolcska M. u. 43.). 10

12 A könyvvizsgáló megbízatása május 31. napjáig tart. 8. A BEFEKTETÉSEK LEHETSÉGES CÉLPIACA Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehetı legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidıs, devizapiacokat. Az Alap elsıdleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tızsdék elektronikus piacain kiemelkedı forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tıkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelı sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetıséget, rövid hátrelévı futamidejő állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tıkéjükre vetített maximum kétszeres tıkeáttételt is felvehetnek, amely lehetıséggel az Alapkezelı indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentıs hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Ezért az Alap elıtt nyitva áll a short pozíciók nyitásának lehetısége, az árfolyamcsökkenésen való nyereség elérése. 9. KOCKÁZATI TÉNYEZİK 9.1 Politikai, szabályozási környezetbıl fakadó kockázat Tekintettel arra, hogy az Alap befektetései során fejlett tıkepiaccal rendelkezı országokat céloz meg, ezért valószínősíthetı, hogy a politikai, szabályozási környezet változása alacsonyabb kockázatot jelent, mint amellyel a Budapesti Értéktızsdén vagy a Közép-kelet Európai régió tızsdéin jegyzett vállalatok esetében kell szembesülnünk. 9.2 Makrogazdasági kockázat Tekintettel arra, hogy a befektetési politika miatt az Alap portfoliójának nagy részét külföldi részvények illetve e részvényekre vonatkozó származtatott ügyletek teszik ki, ezért az Alap eszközeinek értékét a külföldi fiskális politika, külföldi monetáris hatóságok árfolyam-, kamatpolitikája és intézkedései, ezen keresztül pedig az általános tıkepiaci hangulat erısen befolyásolja. 9.3 Ágazati kockázat Gazdasági események, politikai történések, piaci reakciók és árfolyamváltozások, egyes ágazatokat sokkal inkább sújthatnak, mint a piac egészét, emiatt ott a jellemzınél nagyobb árfolyamveszteség lehetısége nem kizárható. 11

13 9.4 Devizakockázat Az Alapban Alapvetıen devizában kibocsátott értékpapírok szerepelnek, így ezeknek a forintban kifejezett piaci értékét lényegesen befolyásolja az adott deviza többi devizához, illetve a forint árfolyamához viszonyított árfolyamalakulása. 9.5 Egyedi értékpapír kockázata A kibocsátók üzleti kilátásai, lehetıségei, a tıkepiac keresleti-kínálati viszonyai nagy mértékben hatnak az egyedi értékpapírok árfolyamára, ezen keresztül pedig az Alap nettó eszközértékének alakulására. Kedvezıtlen változások hatására egy adott részvénynek mind az árfolyama, mind a likviditása jelentısen romolhat, ami nem csak az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének csökkenésében jelentkezhet, hanem abban is, hogy az Alapkezelı az adott értékpapírokat esetleg még árfolyamveszteség mellett is csak hosszabb idı alatt tudja értékesíteni. 9.6 Kamatkockázat Az Alap eszközeinek egy része akár tartósan befektethetı állampapírokba, és bankbetétbe kerül befektetésre. Ezek árfolyamát a piaci kamatszint befolyásolja, és ez tükrözıdik az egy jegyre esı nettó eszközértékben még akkor is, ha az Alap ezen állampapírok, bankbetétek lejáratkori értékét a pillanatnyi kamatszinttıl függetlenül megkapja. 9.7 Adózási szabályok változásának kockázata A Befektetési Jegyekre vonatkozó, jelenleg hatályos hazai adózási szabályok a jövıben változhatnak, érintve a Befektetı által ténylegesen realizált hozamot. Változhatnak az Alap célpiacának tekinthetı külföldi piacokon érvényes adózási jogszabályok, ami magának az Alapnak a befektetéseit érintheti. 9.8 Likviditási kockázat Mivel az Alap nyíltvégő, az Alapkezelı célja, hogy a befektetési jegyek bármely napon a forgalmazó fiókjaiban visszaválthatók legyenek. Ugyanakkor elıfordulhat olyan szélsıséges eset, hogy az Alap likvid eszközei a nagyarányú visszaváltásokra már nem nyújtanak fedezetet, így az Alap az árfolyamok szempontjából kedvezıtlen idıpontban kényszerül a portfolióban lévı egyéb befektetési eszközeit értékesíteni. A likviditási kockázatot az alapkezelı a Befektetési Jegyek Á+5 napi forgalmazásával kívánja csökkenteni. 9.9 Származtatott termékek kockázata Származtatott termékek lehetıvé teszik a tıkeáttétel használatát, a letétbe helyezett összegnél magasabb értékő pozíció felvételét. Így bizonyos szélsıséges esetekben a veszteség meghaladhatja a letétbe helyezett összeg nagyságát. A származtatott termékek közé tartoznak a határidıs pozíciók, eladott opciós pozíciók, bankközi devizapiacon kötött pozíciók. 12

14 9.10 Árfolyamkockázat Valamennyi fent ismertetett befektetési eszköz árfolyama politikai, gazdasági, és egyéb események miatt ingadozhat, akár a nyitott pozíciókkal ellentétes irányban is változhat, árfolyamveszteséget okozva ezzel Értékelésbıl eredı kockázat Az Alapkezelı a törvényi elıírásokat betartva igyekezett meghatározni az eszközök értékelési szabályait, úgy, hogy azok a lehetı legpontosabban tükrözzék az Alapban szereplı eszközök aktuális piaci értékét. Az Alap a befektetési politikának megfelelıen alapvetıen likvid eszközökbe fektet be, így nem jellemzı, hogy egyes értékpapírok nyilvános árfolyama forgalom hiányában régebbi legyen és emiatt az eszközök átmeneti alul- vagy felülértékeltséget mutatassanak Partnerkockázat Az Alap nettó eszközértékét befolyásolhatja, ha az Alap ügyleteiben közremőködı partnerek nem teljesítik maradéktalanul kötelezettségeiket. Ezt a kockázatot viszont jelentısen csökkenti, hogy az Alap befektetési célpiacának tekinthetı külföldi tızsdéken az ügyletek lebonyolítására az Alapkezelı elsıdlegesen az Interactive Brokers (UK) Ltd. befektetési szolgáltatót veszi igénybe. Az Interactive Brokers cégcsoport a Standard and Poor s minısítı ügynökségtıl 2007-ben a BBB (stabil) besorolást kapta A forgalmazásból adódó kockázat Az Á napon Befektetési Jegy vásárlására vagy visszaváltására adott megbízás Á+5 napon teljesül az Á napra vonatkozó, de Á+1 napon megállapított és Á+2 napon közzétett egy jegyre jutó nettó eszközérték szerinti árfolyamon. Ez azt jelenti, hogy a befektetı számára Á napon a megbízása adásakor csak az Á-2 napra vonatkozó, Á napon közzétett nettó eszközérték ismert, amelytıl a megbízás Á napjára vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközérték eltérhet A forgalmazás felfüggesztése A Befektetési Jegy folyamatos forgalmazását az Alapkezelı kizárólag elháríthatatlan külsı ok miatt, a befektetık érdekében függesztheti fel. Az Alapkezelı az Alap portfoliójának szükséges diverzifikációját is szem elıtt tartó befektetési politikája miatt nem számol azzal, hogy az Alap saját tıkéjének több mint tíz százalékára vonatkozóan sor kerülhet egy adott értékpapír felfüggesztésére. Ha viszont az Alap eszközeinek vezetı piacát jelentı tızsde egészét érintı felfüggesztésre kerülne sor rendkívüli helyzetben (természeti katasztrófa, terrortámadás), akkor a nettó eszközérték megállapíthatatlansága miatt az Alapkezelı is felfüggeszti a Befektetési Jegy forgalmazását. A Felügyelet meghatározott idıre, de legfeljebb tíz napra felfüggesztheti a Befektetési Jegy folyamatos forgalmazását, ha az Alapkezelı nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, vagy ha azt a Befektetık érdekeinek védelme egyébként szükségessé teszi. 13

15 9.15 A kockázati tényezıknek való kitettség összefoglalása Az alábbi táblázat az Alapkezelı szubjektív, de legjobb szakmai meggyızıdését tükrözı értékítélete alapján sorolja be az egyes kockázatokat: kockázati tényezı Politikai, szabályozási környezetbıl fakadó kockázat +++ Makrogazdasági kockázat ++++ Ágazati kockázat +++ Devizakockázat +++ Egyedi értékpapír kockázata ++++ Kamatkockázat ++ Adózási szabályok változásának kockázata ++ Likviditási kockázat ++ Származtatott termékek kockázata Árfolyamkockázat Értékelésbıl eredı kockázat + Partnerkockázat + A forgalmazásból adódó kockázat +++ A forgalmazás felfüggesztése + Jelmagyarázat: erıteljes kitettség ++++ számottevı kitettség +++ említésre érdemes, közepes kitettség ++ megemlítendı, hatásaiban kevésbé lényeges kitettség + alacsony mértékő kitettség 10. A FORGALMAZÁS RÉSZTVEVİI 10.1 Vezetı Forgalmazó Név: Székhely: 1016 Budapest, Derék u. 2. Alapításának idıpontja: Cégbírósági bejegyzés idıpontja: Cégbírósági bejegyzés helye: Cégbírósági bejegyzés száma: kockázati kitettség Codex Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság Fıvárosi bíróság, mint cégbíróság 14

16 PSZÁF engedélyszám: Jegyzett tıke: Alkalmazottak száma: Mőködésének idıtartama: Könyvvizsgáló: Tevékenységi köre: III/ /2002; E-III-650/2006; E-III/76/ Ft 12 fı határozatlan Magyar Szakértıi Holding Kft., 1115 Budapest, Ozorai u. 4. /1; , eljáró könyvvizsgáló: dr. Matukovics Gábor 67.12'03 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés Az Igazgatóság tagjai Debreczeni Kálmán Ferenczi Pálma Orbán Károly Berta László Dr. Galambos Péter A Felügyelı Bizottság tagjai Kiss Attila Tömösvári Andrásné Kádár Judit Rövid cégtörténet A CODEX Értéktár Zrt ben alakult befektetési szolgáltató cég. A megalakulást követıen fıtevékenységként fizikailag elıállított értékpapírok letétkezelésével és az ahhoz kapcsolódó kiegészítı szolgáltatásokkal foglalkozott, majd a év végén tevékenysége kiegészült az értékpapírok aktív bizományosi kereskedelmével. A Vezetı Forgalmazó a Budapesti Értéktızsde részvény szekciójának és a származékos piaci szekciójának, valamint a Befektetı Védelmi Alap tagja. ISO 27001:2005 Információ biztonsági és Informatikai Audittal rendelkezik a befektetési szolgáltatások terén A Vezetı Forgalmazó ügynöke Név: Bridge Investment Consulting Kft. Székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 24. Levelezési cím: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 24. Központi telefonszám: (1) Központi faxszám: (1) Alaptıke és annak megoszlása: Ft, Faluvégi Balázs, Kovács Anna 50-50% Cégjegyzék szám:

17 Adószám: Az Alap Befektetési Jegyeire vonatkozóan a Bridge Investment Consulting Kft. felvesz és továbbít megbízást, azonban készpénzbefizetést, átutalást a jegyzés és a folyamatos forgalmazás során nem fogad el. Fizetés kizárólag a Befektetınek a Vezetı Forgalmazónál vezetett értékpapírszámlájához tartozó ügyfélszámlájára történı banki átutalással lehetséges. A Befektetı a megbízás aláírásával hozzájárul ügyfélszámlájának a Befektetési Jegyek belépési díjjal növelt vételárának megfelelı összeggel történı megterheléséhez. 11. AZ ALAPKEZELİ BEMUTATÁSA 11.1 Az Alapkezelı fıbb adatai Név: Bridge Wealth Management Zrt. Székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 24. Levelezési cím: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 24. Központi telefonszám: (1) Központi faxszám: (1) Alaptıke: Ft Tulajdonosok: Kovács Anna 51% Alapítás idıpontja: január 10. Cégjegyzék szám: Adószám: Faluvégi Balázs 26% Janikovszky János 20% Bridge Investment Consulting Kft. 3% Bankszámlaszám: Tevékenységi kör: Gazdálkodási adatok: befektetési tanácsadás a Felügyelet III/45.027/2004. számú, június 2-án kelt határozata alapján, befektetési alapkezelés a Felügyelet E-III/1135/2007. számú, november 27-én kelt határozata alapján, portfoliókezelés a Felügyelet E-III/1135/2007. számú, november 27-én kelt határozata alapján, az Alapkezelı által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeinek eladása és visszaváltása ügynökként a Felügyelet E-III/1135/2007. számú, 2007 november 27- én kelt határozata alapján. a Zrt-vé történt április 11-i átalakulástól és tıkeemeléstıl kezdıdı és az Alap bejegyzésével záruló idıszak alatt az Alapkezelı alapkezelési tevékenységet nem folytatott, újonnan engedélyezett befektetési 16

18 Az Alapkezelı üzleti éve: Cégbejegyzés száma, helye, ideje: Mőködés idıtartama: Alkalmazotti létszám: alapkezelıként e tevékenységre vonatkozó múltbeli gazdálkodási adatokkal emiatt nem is rendelkezik. a naptári évvel megegyezik. Cg szám alatt, a Fıvárosi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál, március 8-án határozatlan idejő 4 fı 11.2 Az Igazgatóság tagjai Faluvégi Balázs Faluvégi Balázs 2001-ben végzett a Nemzetközi Üzleti Fıiskolán, pénzügy fakultáción ben Tızsdei Szakvizsgát szerzett ben a Bankárképzı Központ szervezésében elvégezte a Felsıfokú Bankszakmai Diplomaprogramot ben a Befektetési Alapkezelık és Vagyonkezelık által hitelesített VAP (Vagyon, Alap, Portfoliókezelı) vizsgát tett ban elnyerte - Magyarországon az óta is egyedüliként - a Market Technicians Association Technikai Elemzıket tömörítı szervezet legmagasabb fokú, CMT III (Chartered Market Technician III) vizsgáját áprilisában nemzetközi szintő Befektetés Elemzıi Diplomát kapott a Nemzetközi Bankárképzı Központtól (EFFAS-ACIAA) augusztusában Európai Uniós és egyéb projektvezetési ismeretek és pályázatírói képzésen vett részt. A Mensa HungarIQa, Market Technicians Association, és az International Federation of Technical Analysts tagja annak londoni központú Society of Technical Analysts tagszervezetén keresztül. A Faluvégi Lajos Alapítvány alapítója. Az eddig több mint résztvevı számára élményt és tanulást nyújtó Tızsdeliga portál alapítója. Számos elıadást, képzést vezetett le Befektetési Ismeretek, és Technikai Elemzés területén mintegy 1200 embernek. A Befektetési Ismeretek címő könyv szerzıje. Több mint 120 szakmai publikáció, cikk szerzıje a hazai gazdasági média számos tagjánál. A Tréning Kerekasztal két tagjának értékesítési és elıadói képzésein vett részt. Kiterjedt tudással rendelkezik a Technikai Elemzést és Automatizált kereskedési stratégiákat alkalmazó szoftvereknél és 1998 nyarán az Europool Alapkezelınél gyakornok volt tıl 2001-ig a cégcsoporthoz tartozó IE-New York Broker Rt.-nél elemzı asszisztens, elemzı és internetes gazdasági hírszerkesztı az ebroker hírportálnál tól 2004-ig a technikai elemzéseket végzı Chartcenter Kft. ügyvezetıje, résztulajdonosa és a külföldi elemzések vezetı elemzıje tıl 2007-ig a befektetési tanácsadással foglalkozó Bridge Wealth Management Kft. (2004-ig KF 99 Kft.) ügyvezetıje és résztulajdonosa tıl az Alapkezelı igazgatósági tagja, befektetési vezetıje és résztulajdonosa tıl az oktatásra és tanácsadásra létrejött Bridge Investment Consulting Kft ügyvezetıje és résztulajdonosa. 17

19 Kovács Anna Kovács Anna üzemgazdász diplomáját 1982-ben a Pénzügyi és Számviteli Fıiskola Vállalkozásgazdálkodási szakán szerezte ban elvégezte a Külkereskedelmi Fıiskola Külkereskedelmi szakát, 2002-ben menedzsment szakon MBA diplomát szerzett a Budapesti Mőszaki és Gazdasági Egyetem tıl a Recontra Kereskedelmi és Képviseleti Kft-nél sales manager illetve ügyvezetı tól az ACR Building Kft. ügyvezetıje. A Recontra Invest Kft-nek 2002-tıl az ügyvezetıje Janikovszky János Janikovszky János villamosmérnök végzettségő. Diplomáját 1978-ban szerezte a Budapesti Mőszaki Egyetemen. Elvégezte a KKM külkereskedelmi szaktanfolyamát és 1982 között a Videoton Külker Rt-nél mérnöküzletkötı volt, ahol magyar számítástechnikai termékek NSZK piaci exportjának lebonyolításával, a vevıkkel való kapcsolattartással és a hannoveri CEBIT kiállításokon való részvétel szervezésével foglalkozott tól 1995-ig Düsseldorfban a VTD-Computer HandelsGmbH irodavezetıje, majd tól cégvezetı. Magyar szoftver és hardver termékeknek a német piacon való értékesítése és a magyar cégeknek történı beszállítás egyaránt hozzátartozott a munkájához tıl a Recontra Kereskedelmi és Képviseleti Kft. tulajdonos-igazgatójaként a cég stratégiájának kidolgozása, új márkák bevonása, termékfejlesztés, import források és export piacok felkutatása a feladata tól a Móra Könyvkiadó Rt igazgatóságának elnöke. Kiadói stratégia kidolgozásával, külföldi kapcsolatok építésével, távol-keleti gyártatás elindításával és licenc-termékek bevezetésével foglalkozik A Felügyelı Bizottság tagjai dr. Pintér Aurél Dr. Pintér Aurél jogász végzettségő, diplomáját 1980-ban szerezte az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán summa cum laude minısítéssel. Pályáját 1980-ban a Pesti Központi Kerületi Bíróságon kezdte, ahol 1986-ig dolgozott elıször bírósági fogalmazóként, majd 1982-tıl polgári bíróként tól a Habselyem Kötöttárugyár Jogsegélyszolgálatának vezetıje, és ezzel egyidejőleg az MD Vállalkozási és Kereskedelmi Kft, az egyik elsıként alakult magyar-német vegyesvállalat vezetı jogtanácsosa tól 1991-ig az 50. számú Jogtanácsosi Munkaközösség tagja, elsısorban gazdasági és kereskedelmi jellegő ügyekkel foglalkozik. 18

20 évben 8 hónapot tölt az Amerikai Egyesült Államokban, Washingtonban vendégügyvéd a Weil, Gotshall & Manges amerikai ügyvédi irodánál és ezzel párhuzamosan értékpapírjogi kurzuson vesz részt a Georgetown University-n tıl 1994-ig a Budapesti 1. számú Ügyvédi Iroda tagja, majd 1994-ben dr. Hardy Ilonával közösen megalapítják a Hardy és Pintér Ügyvédi Irodát, amelynek 1998-ig tagja. Az ügyvédi iroda rendszeresen foglalkozott társaságok tızsdei bevezetésével, értékpapírok kibocsátásával, kereskedelmi bankok és nyugdíjpénztárak jogi képviseletével tıl 2006-ig az amerikai Hogan & Hartson ügyvédi irodával együttmőködı Nagy és Pintér Ügyvédi Iroda partnere január 1. napjától a Hogan & Hartson ügyvédi irodával folytatott együttmőködést fenntartva önálló ügyvédi irodát nyit, amelynek tulajdonosa és vezetıje. Az ügyvédi iroda ügyfélkörébe jelentıs számban tartoznak tızsdére bevezetett társaságok és értékpapír-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások március 1. óta ügyvezetıje a HYCON Tıkepiaci Tanácsadó és Oktatási Korlátolt Felelısségő Társaságnak, amely fıtevékenysége körében többek között értékpapírkereskedelemhez és társaságok alapításához nyújtott üzleti tanácsadással foglalkozik. A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, 2002 óta tagja a Sport Választottbíróságnak dr. Hajdu György Dr. Hajdu György jogász végzettségő, évben végezett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának nappali tagozatán, ahol doktori diplomát kapott és között az ELTE JTKI adószakjogászi képzésen adószakjogászi diplomát szerzett tól 1989-ig a Pest Megyei Bíróság munkavállalója volt, és fogalmazói munkakörben a Váci Városi Bíróságon, a Pest Megyei Bíróságon, és a Szentendrei Városi Bíróságon dolgozott évben felvételt nyert a 12. számú Jogtanácsosi Munkaközösségbe, ahol, illetıleg annak jogutódjánál, a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Irodánál évig dolgozott évben jogi szakvizsgát tett, és novemberétıl februárjáig a Bárd Társas Ügyvédi Irodában folytatta munkáját márciusától önálló ügyvédi irodát alapított, és egyéni ügyvédként dolgozott egészen novemberéig, amikor is jelenlegi társával, dr. Menyhei Ákos ügyvéddel megalapította a Hajdu & Menyhei Ügyvédi Irodát és között a Jogi Továbbképzı Intézet által szervezett, bankjogi ismeretek, valamint a Perfekt Rt. által szervezett adótanácsadói tanfolyamokon vett részt. Ügyvédként szakterülete a polgárjog, gazdasági jog, társasági jog, adójog, értékpapírjog, akvizíciók, közbeszerzés, külföldi cégalapítások. Pénzügyi szakmai és pénzügyi, illetve gazdasági területen szerzett vezetıi tapasztalatát mindemellett az alábbi választott tisztségek betöltése során bıvítette: EQUITAS Rt. FB tag 19

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK BEFEKTETÉSI ALAPOK 1) befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2 HIRDETMÉNY - AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 2 II. Az Erste Befektetési Zrt.-re vonatkozó általános információk...

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó a Citibank Europe plc (amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe) által LAKOSSÁGI ÜGYFELEK részére nyújtott befektetési szolgáltatásokkal

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete 528 HITELINTÉZETI SZEMLE SZŰCS JÓZSEF Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete Tanulmányomban a pénzügyi szféra meghatározó szereplőjével, az ingatlanbefektetési alappal foglalkozom, bemutatom

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A PÉNZINTÉZETI KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére,

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap

Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap beolvadási tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:

Részletesebben

A könyvvizsgálati munka szakaszai

A könyvvizsgálati munka szakaszai Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvvizsgálók kötelező továbbképzése 2012. A könyvvizsgálati munka szakaszai A könyvvizsgálat során alkalmazandó módszertan elméleti és gyakorlati kérdései Oktatási anyag

Részletesebben

Állami piacteremtés nemzeti bajnok teremtése

Állami piacteremtés nemzeti bajnok teremtése Állami piacteremtés nemzeti bajnok teremtése A nemzeti bajnok teremtésének idıszaka sem Európában, sem nálunk nem zárult le, sıt paradox módon az uniós csatlakozással és a teljes liberalizációval párhuzamosan

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben