határozatot A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala ( szám ) számú határozatának kötelezettség teljesítési határidejét megváltoztatja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "határozatot A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala ( szám ) számú határozatának kötelezettség teljesítési határidejét megváltoztatja."

Átírás

1 Másodfokú eljárások osztály Ügyiratszám: ( ) Ügyintéző: ( név ) Tárgy: Magyar Posta Zrt. fellebbezése A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke, mint másodfokú szerv a Magyar Posta Zrt. (1540 Budapest, Krisztina krt. 6-8.) fellebbezésére amelyet a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala ( szám ) számú határozata ellen nyújtott be az alábbi határozatot hozta: A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala ( szám ) számú határozatának kötelezettség teljesítési határidejét megváltoztatja. A másodfokú szerv felhívja a Magyar Posta Zrt.-t, hogy az elsőfokú határozatban foglalt kötelezettségének jelen határozat kézbesítését követő 45 napon belül tegyen eleget. A másodfokú szerv a tárgyi elsőfokú határozatot egyéb vonatkozásban helybenhagyja. A határozat jogerős, ellene az államigazgatási eljárásban fellebbezésnek helye nincs! A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresettel fordulhat az elsőfokú határozatot hozó szerv székhelye szerint illetékes megyei bírósághoz jogszabálysértésre hivatkozással, a tárgyi illetékfeljegyzési jogra tekintettel illeték előzetes lerovása nélkül. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetben kérheti a bíróságtól a határozat végrehajtásának felfüggesztését. A keresetlevelet az elsőfokú határozatot hozó szervnél kell benyújtani. Indokolás A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) a Magyar Posta Zrt. (korábban: Magyar Posta Rt., a továbbiakban: Szolgáltató) által a postai szolgáltatási díjak körében alkalmazott kedvezményrendszerrel kapcsolatos vizsgálat tárgyában - hivatalból indított piacfelügyeleti eljárásában hozott tárgyi határozatában megállapította, hogy a Szolgáltató:

2 2 a postai szolgáltatás végzésének szabályaként a postáról szóló évi CI. törvény a továbbiakban: Ptv.) 13. (2) bekezdésében, továbbá különösen a Kiemelt Partneri Szerződéseiben foglaltak szerinti gyakorlatával a postai szolgáltatások díjképzésére, illetve a díjak alkalmazására vonatkozóan a Ptv. 33. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét megsértette. A fentiek miatt az elsőfokú hatóság kötelezte a Szolgáltatót, hogy a fent hivatkozott jogszabályban foglalt kötelezettségeit teljesítse, ennek érdekében: a postai szolgáltatási díjak körére kialakított és alkalmazott kedvezményrendszere gyakorlati megvalósulását különös tekintettel az Üzletszabályzatának 6. számú függelékében és vezérigazgatójának az üzleti kedvezményrendszerről szóló utasításaiban foglaltakra az elsőfokú hatóság határozatába foglalt megállapításai alapján vizsgálja felül, a Ptv. 33. (3) bekezdés szerinti díjszabásától eltérő egyedi díjak (kedvezményrendszer), továbbá minden, az igénybevevők számára valamilyen egyéb előny (pl. díjhitelezés) igénybevételével kapcsolatos rendelkezéseket (is) tartalmazó, előkészítés alatt lévő megállapodásait az elsőfokú hatóság határozatába foglalt megállapításainak figyelembe vételével, az azokban foglalt elveknek megfelelően véglegesítse, a hatályos szerződéseinek törvényességi megfelelőségét figyelemmel az előző pontban foglaltakra állítsa helyre. Felhívta a Szolgáltatót, hogy a tett intézkedéseiről ( dátum )-ig tájékoztassa az elsőfokú hatóságot. Felhívta továbbá a Szolgáltató figyelmét, hogy a határozatban foglaltak végrehajtását ellenőrizni fogja. A fenti határozat ellen a törvénye határidőn belül fellebbezést nyújtott be a Szolgáltató az alábbi indokai alapján: 1. A cégcsoport fogalmának postai értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban, a határozat indokolásának a) pontja vonatkozásában: a. A határozatban foglalt megállapítás (vagyis lényegében az, hogy a cégcsoportba tartozás követelményei nem nyilvánosak) helytálló, mindez azonban nem vezet az ügyfelek indokolatlan megkülönböztetéséhez. A Szolgáltató álláspontja e tárgyban változatlan, a cégcsoportba tartozás, illetve az ennek alapján felszámítandó kedvezmény egységes és versenysemleges. A ( évszám ) évi kedvezményrendszer nyilvánosságra hozatalával a cégcsoport-meghatározás minden ügyfél számára könnyen hozzáférhetővé válik, hiszen abban már ez a fogalom meghatározás is szerepel (mellékelve a tervezet). b. A Szolgáltató folyamatosan arra törekszik, hogy eljárása versenyjogilag támadhatatlan legyen. A fellebbezés mellékleteként becsatolt tervezet szerinti meghatározás a nyilvánosságra hozataláig belső elvárásként működik, arról az üzleti terület illetékesei valamennyi érintett ügyfelet tájékoztatták, vagyis a gazdasági versenyt a gyakorlatban nem sérti (és nem is sértette) az, hogy a cégcsoport meghatározás alapelvei nem

3 3 képezték a kedvezményrendszer részét. c. A határozatban említett hivatkozások ( cégnév, cégnév, cégnév, cégnév ) szerződések, illetve a ( cégnév )-val megkötött szerződés) nem az esélyegyenlőség csorbításának-, illetve a gazdasági verseny sérelmének a tényét támasztják alá, hanem éppen a gazdasági élet sokszínűségét, az egyedi, de versenysemleges ügyfélkezelés szükségességét jelzik, a következő tényekre való figyelemmel: i. Az ( cégnév ) esetében az ügyfél élt a részére felkínált lehetőséggel, ennek eredményeképpen a megkötött szerződés személyi hatálya az ( cégnév ) valamennyi szervezeti egységére kiterjedt. Megjegyezve, hogy az ( cégnév ) egy központi közigazgatási szerv, az egyes szervezeti egységek nem minősülnek független jogalanynak, cégcsoportról tehát nem lehet beszélni. ii. A ( cégnév ), az ( cégnév ) és az ( cégnév ) esetében a mellékletben felsorolt gazdálkodó szervezetek valóban egy-egy cégcsoportot képeznek, azzal, hogy a mellékelt tervezetben írt meghatározás mindhárom esetben érvényesül. iii. Az ( cégnév ) esetében az ügyfél kérése volt az, hogy a cégcsoport valamennyi tagja önállóan is megkösse (aláírja) a szerződést. A Szolgáltatónak nem volt oka a kérés visszautasítására, az ügyfelet nem érte ezzel sem előny, sem pedig hátrány. iv. A ( cégnév ) részére felajánlásra került a központi (tehát valamennyi szervezeti egységet érintő) szerződés megkötésének a lehetősége, azonban ezzel a ( cégnév ) nem kívánt élni, mivel az egységes kezelést és az elszámolást jelenleg nem teszi lehetővé a szervezet belső gazdálkodási rendje. 2. A kiemelt partneri szerződések hatályával kapcsolatban, a határozat indokolásának b) pontját érintően: a. Egy adott ügyféllel megkötött kiemelt partneri szerződés az azt utóbb aláíró fél aláírásának napján lép hatályba, tehát nincs szó visszamenőleges hatálybalépésről. Egyszerűen arról van szó, hogy az ügyfelek az egyes szolgáltatások biztosításának konkrét feltételeit már a szerződés aláírását megelőzően is ismerték, hiszen az Üzletszabályzat nyilvános, az egyes végrehajtási szabályok változásáról pedig az üzleti terület illetékesei folyamatosan tájékoztatják az ügyfeleket (ilyen tájékoztatásnak minősül egyébként a szerződéstervezet megküldése is). Mindebből következik, hogy egyrészről csak egyszerű ténymegállapítás az, miszerint egy adott szerződés rendelkezéseit a felek egy meghatározott (és minden egyes ügyfél esetében azonos) időponttól alkalmazzák. Másrészről azonban érdemi jelentősége is van az alkalmazási kezdőnap meghatározásának, hiszen pl. a kedvezmények elszámolására csak aláírt szerződés esetében van mód, de a kedvezményrendszer alkalmazásának kezdete a kiemelt partneri szerződésekben egységesen meghatározott időpont. Ez természetesen a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szerződő felek - a szerződés aláírásának időpontjához képest - a kedvezményrendszer visszamenőleges alkalmazásában állapodtak meg. b. Tény, hogy a ( cégnév )-vel megkötött szerződés egyedi abból a szempontból, hogy ez a szerződés határozott időre szól. A szerződés megszüntetésének gyakorlata indokolható okból tér el az általános szabályoktól, illetve valósul meg az általánosan meghatározottak szerint: i. A határozott idejű, postai monopólium teljes megszüntetéséig, legkésőbb azonban ( évszám )-ig szóló szerződést az ügyfél nemcsak a Szolgáltató súlyos szerződésszegése, illetve a postai monopólium megszűnése esetén

4 4 mondhatja fel, hanem abban az esetben is, ha a Szolgáltató felszólítás ellenére nem teljesíti valamely szerződésben foglalt kötelezettségét (( cégnév ) szerződés 7.2. pont). ii. A Szolgáltatónak egyáltalán nem áll érdekében az, hogy megszüntesse az ügyfeleivel fennálló szerződéseket, vagyis a folyamatos üzleti kapcsolatot. A Szolgáltató részéről felmondásra legfeljebb technikai okokból, újabb szerződés megkötésével egyidejűleg kerülhet sor. iii. A felek közötti jogviszony legérzékenyebb pontja talán a kedvezményrendszer meghatározása, illetve annak alkalmazása. A ( cégnév ) szerződés 7.1. pontja szerint az Üzletszabályzat kedvezményrendszerre vonatkozó szabályainak megváltozása esetén a felek az új rendelkezéseket automatikusan alkalmazni rendelik, mindehhez tehát a szerződés felmondására, vagy módosítására nincs szükség. Ebből adódóan - a határozott idejű szerződés ellenére - a ( cégnév ) az évente változó kedvezményrendszert ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe, mint a piac hasonló nagyságrendű, de határozatlan idejű szerződéssel rendelkező résztvevői. c. A ( évszám ) évi kedvezményrendszer valóban módosult ( dátum )-ével, a változást a Szolgáltató megfelelő módon nyilvánosságra hozta, az valamennyi ügyfél esetében alkalmazható, amennyiben fennállnak az alkalmazás feltételei. Utalva a fenti 2.b.iii. pont tartalmára, a hivatkozott tartalom valamennyi kiemelt partneri (és üzleti ügyfél) szerződés részét képezi, joghátrány tehát nem érheti az egyes ügyfeleket, a hátrányos megkülönböztetés kizárt. Az elsőfokú hatóság által konkrétan említett ügyfelek esetében alkalmazott szerződésszövegezés indokai: i. A ( dátum )-én hatályba lépő kedvezmény(mérték) módosítás az ( cégnév ) esetében az életbe lépés napjától érvényesítésre került. ii. Az ( cégnév ) cégcsoport esetében az ügyfél arról tájékoztatta a Szolgáltatót, hogy számlázási rendszerét átalakítja, így a forgalmának jelentős részét kitevő számla tartalmú küldemények mennyisége jelentősen csökken, várhatóan nem éri el a ( szám ) Md-os sávot. Az ügyfél kérése volt az, hogy a szerződésben a biztosan érvényesíthető ( szám ) %-os kedvezmény mérték szerepeljen, illetve, hogy amennyiben év végén mégis eléri a ( szám ) % kedvezmény elszámolására lehetőséget adó forgalmi sávot, utólag kerüljön részére elszámolásra a neki járó többletkedvezmény. iii. A ( cégnév )-vel a Szolgáltató azért kötött egyedi tartalmú megállapodást, mert az ügyfél a ( dátum ) és ( dátum ) közötti időszakban küldeményeinek egy részét külső céggel munkaerő kölcsönzés keretében kézbesíttette. Az érintett küldemények az egyetemes, fenntartott szolgáltatási körbe tartoznak, a Szolgáltató álláspontja szerint a szolgáltatást végző gazdasági társaság jogszerűtlenül végzi ezt a tevékenységet, az ügyfél tehát jogsértést követett el. A ( cégnév )-val kötött megállapodás értelmében számára a ( szám ) %-os sávot a Szolgáltató ( dátum )-től érvényesítette, ettől az időponttól kezdve az ügyfél már nem vette igénybe a jogellenes konkurenciát. Az egyedi szabályok alkalmazására az ügyfél tudtával és beleegyezésével került sor. A fentiek szerint a Szolgáltató indokoltan tekintett el a ( cégnév ) esetében az új ( szám ) %-os kedvezmény mérték ( dátum )-től történő alkalmazásától.

5 5 3. A szortiment bonusz kedvezményelemmel kapcsolatban, a határozat indokolásának c) pontját érintően: a. A szortiment bonusz kedvezmény elemet, noha az a Szolgáltató álláspontja szerint nem sértette a gazdasági versenyt, a Szolgáltató saját elhatározásából a ( évszám ) évben megszünteti, mivel az nem váltotta be a hozzá fűzött üzleti jellegű elvárásokat, így ebben a vonatkozásban nem lesz szükség az Üzletszabályzat korrekciójára. b. A ( évszám )-ben hatályos kedvezményrendszer szortiment bonuszra vonatkozó Üzletszabályzatban foglalt rendelkezései nincsenek ellentétben a kedvezményelem kiemelt partneri szerződésekben szereplő meghatározásával, a kiemelt partneri szerződés csak kiegészíti, konkretizálja az Üzletszabályzatban foglalt szabályozást. A szortiment bonusz Üzletszabályzat 6. sz. függelék 11. pontjában foglalt meghatározása szerint a szortiment bonusz kedvezmény jogcím esetében az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó, az Üzletszabályzat pontjában részletezett szolgáltatások bruttó forgalmi adatai, továbbá a kedvezmények nyújtásáról szóló szerződésben rögzített szolgáltatások ÁFA mentes, de kedvezménnyel nem csökkentett árbevételi adatai együttesen vehetők figyelembe". A gyakorlatban a "kedvezmények nyújtásáról szóló szerződés"-nek a kiemelt partneri szerződés minősül, az elsőfokú hatóság által is hivatkozott szolgáltatások (Posta Business Pakk, Posta Speed, Posta Gold Speed, Komplex logisztikai szolgáltatások, EPK, Insert Pack) e szerződésekben kerülnek rögzítésre, megkülönböztetéstől mentesen. c. A határozat e) pontjának első bekezdésében gyakorlatilag az szerepel, hogy a Szolgáltató illetékesei a ( szám ) sz. jegyzőkönyvben úgy nyilatkoztak, hogy az egyes szolgáltatások forgalmának forint összegei nem vonhatók össze. A kérdés, a Szolgáltató illetékeseinek értelmezése szerint nem a szortiment bonuszra vonatkozott, hanem az egyes kedvezményelemekhez rendelt szolgáltatási körök összevonhatóságára. A válasz azonban ilyen értelmezésben valóban félreérthető, ezért azt az alábbi korrekt megfogalmazással pontosítják: "A kedvezményrendszer valamennyi eleme, annak leírása pontosan meghatározza azon szolgáltatások körét, melynek forgalma releváns az adott kedvezményes elem tekintetében. Ezen szolgáltatásokat az egyes kedvezmény kondíciókhoz rendelt anyagcsoportok vezérlik a Posta által használt SAP rendszerben. A különböző anyagcsoportok ilyen tekintetben nem kerülnek és nem is kerülhetnek összevonásra. " d. Tény, hogy az üzleti kedvezményrendszerről szóló ( szám ) Vig. utasítás ( megjelentetés helye ) 5.5. pontja alapján a szortiment bonusz kedvezmény kizárólag az üzleti vezérigazgató-helyettes egyedi engedélye alapján nyújtható, ez a megfogalmazás azonban nem azt jelenti, hogy a kedvezményelem biztosítása egyedi döntés függvénye lett volna. A szabályozásban leírt "egyedi engedély" technikai jellegű korlát, annak

6 6 érdekében került kiadásra, hogy elkerülhető legyen az, hogy az egyes postai értékesítési szervezetek, melyek azonos ügyfélkörrel állnak kapcsolatban többször érvényesítsék ezt a kedvezményelemet. (A Szolgáltató, mint az köztudott, üzletági felépítésben működik, ez a kedvezményelem több üzletág szolgáltatási körét érinti. A postai értékesítési rendszer az üzletági felépítés miatt egyes ügyfél szegmensekben több csatornás. Tekintettel arra, hogy az egyes üzletági értékesítési szervezetek közös vezetője az Üzleti vezérigazgató-helyettes, csak ezen a ponton érvényesíthető a többszöri érvényesíthetőség elkerülése.) Ez a fajta "egyedi döntés" tehát csak azt határozza meg, hogy melyik üzletág (a Levél Üzletág, a Logisztikai Szolgáltatások Üzletág, esetleg a Nemzetközi Üzletág) szerződésében szerepelhet a szortiment bonusz kedvezményelem. A kedvezményre minden egyes ügyfél jogosultságot szerzett, ha teljesítette az előírt feltéteket, a kedvezményelem alkalmazása tehát összhangban van (volt) a Szolgáltató illetékeseinek ( szám ) sz. jegyzőkönyvben foglalt tájékoztatásával, vagyis a szortiment bonusz igénybevételének gyakorlatában nem történt meg az azonos szolgáltatást igénybe vevők indokolatlan megkülönböztetése. Mindettől függetlenül a jövőbeni félreértések elkerülése végett a Szolgáltató a vitatott rendelkezést az előzőekben hivatkozott vezérigazgatói utasításból törli. 4. A ( cégnév )-vel aláírt megállapodásban foglaltakról, a határozat, indokolásának d) pontja alapján: a. A ( cégnév )-vel kötött megállapodás elsődlegesen nem abban tér el a hasonló szerződésektől, hogy határozott időre szól, hanem abban, hogy valóban szerepel benne az elsőfokú hatóság által is hivatkozott, a szerződő feleket együttműködésre szorító, együttesen kialakított tartalmú rendelkezés (miszerint a ( cégnév ) kötelezettséget vállal arra, hogy olyan postai szolgáltatások körében amelyet a Szolgáltató is ellát, a Szolgáltató ajánlatát csak meghatározott [álláspontjuk szerint a gazdasági versenyt nem sértő] esetekben utasíthatja vissza, másrészt viszont a Szolgáltató is vállalt a szerződés kedvezmények igénybevételéről szóló 3. számú mellékletében kötelezettséget arra vonatkozólag, hogy a nem elsőbbségi 30 g-os szabványlevelek kategóriájában az összesített kedvezmény minimálisan a ( szám ) %-ot eléri). A szerződés kétoldalú kötelezettségvállalást tartalmaz, a Szolgáltató azonban kizárólag az egyetemes fenntartott szolgáltatási körben adható kedvezmény mértékével kapcsolatban vállal hosszabb távú kötelezettséget. E vállalás tartalmaz egy igen fontos kitételt, miszerint a Szolgáltató a "mindenkor hatályos kedvezményrendszer egyes kedvezményelemek feltételeinek teljesülése esetén biztosítja a ( szám ) %-ot", tehát a Szolgáltató az irányban tett kötelezettség vállalást, hogy a nyilvános, mindenkor hatályos kedvezmény rendszerében az összességében elérhető kedvezmény mértékét nem kívánja ( szám ) % alá vinni (a 30 g alatti kategóriában). A ( cégnév )-vel megkötött szerződés egyedi-, de indokolatlan megkülönböztetést nem eredményező tartalmának alapvetően piacmegtartó szerepe van. A jelentős forgalmú partnerek rendelkeznek akkora küldemény mennyiséggel, mely alkalmas arra, hogy regionálisan vagy akár országosan is költség hatékony módon saját

7 7 hálózat kialakítására ösztönözze őket, illetve a fel-felbukkanó illegálisan működő konkurencia még abban az esetben is jelentős bevétel kiesést jelent a Szolgáltató számára, ha csak rövid ideig, teszt jelleggel veszik igénybe az ügyfelek. (A ( cégnév ) esetében a hat hónapi küldeményforgalom kiesés mintegy ( szám ) forintos árbevétel kiesést jelentett a szolgáltató számára.) A ( cégnév )-vel megkötött szerződés teljes tartalma álláspontjuk szerint összességében nem eredményezi a Ptv. 13. (2) bekezdésében, illetve 33. (1) bekezdésében foglaltak megsértését, a postai szolgáltatást azonos feltételekkel igénybevevők körében nem eredményez hátrányos megkülönböztetést, hiszen hasonló feltételek teljesítése esetén, bármelyik ügyfél számíthat a ( cégnév ) szerződésében szereplő mértékű kedvezmények biztosítására, mivel ezek a kedvezménymértékek nem a ( cégnév )-vel megkötött egyedi szerződésből, hanem a Szolgáltató nyilvános és indokolatlan megkülönbözetéstől mentes, tehát versenysemleges kedvezményrendszeréből következnek. b. Hangsúlyozva, hogy a ( cégnév )-vel kötött szerződésben alkalmazott cégcsoportmeghatározás nem sérti a gazdasági versenyt, ezért nem eredményezheti az ügyfelek közötti indokolatlan megkülönböztetést, utalva itt az 1.c.ii. pontra. A 2.b.iii pontra utalva kiemelik azt is, hogy a ( cégnév ) (illetve cégcsoportja) semminemű extra kedvezményt nem kap (csak annyit, mint a piac többi hasonló nagyságrendű szereplője), a Szolgáltató üzletpolitikájába illeszkedik az a viszonylag hosszabb távra ( dátum ) érvényes szolgáltatói vállalás, miszerint egy ( cégnév ) méretű ügyfél esetében garantálható az évi ( szám ) %-os kedvezmény a 30 g-os küldemény kategóriában (természetesen csak ha az ügyfél teljesíti az Üzletszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt). 5. Egyéb észrevételek, a határozat indokolásának e) pontjával kapcsolatban a. Az ( cégnév ) esetében is igaz az a kedvezmény érvényesítésével kapcsolatos alapelv, hogy a kedvezményelemek kizárólag a meghirdetett feltételek biztosítása esetében nyújthatóak. Az ( cégnév ) és leányvállalatai csak bizonyos feltételeket tudnak teljesíteni, és ezeket is csak bizonyos feladások esetében. Az elszámolás során a Szolgáltató csak úgy tud különbséget tenni a kedvezménnyel érintett, illetve nem érintett feladások között, ha eltérő vevőkódon tartja nyilván az egyes gazdasági társaságokat, illetve feladó-helyeket. Csak és kizárólag az ilyen jellegű elkülönítés garantálhatja a Ptv.-ben tilalmazott és a gazdasági versenyt is sértő ügyfelek közötti indokolatlan különbségtételre vonatkozó elv betartását. Álláspontjuk szerint az elsőfokú hatóság a határozat kötelezést tartalmazó részét olyan megállapítások alapján állította össze, amelyek tartalma döntő részben nem helytálló. A Szolgáltató nem sértette meg a vonatkozó jogszabályokat, eljárása versenysemleges. Az elsőfokú hatóság által észlelt (és a Szolgáltató részéről sem vitatott) hiányosság megszüntetése (a cégcsoport fogalom meghatározásának Üzletszabályzat útján történő nyilvánosságra hozatala) a határozatban foglalt kötelezéstől függetlenül folyamatban van. Indokaik alapján kérik a határozat megsemmisítését és határozatban felsorolt kötelezések teljesítése alóli mentesítést. Amennyiben a másodfokú hatóság a fellebbezésben foglaltakkal nem teljes mértékben ért egyet, úgy kérik a határozat megváltoztatását.

8 8 A másodfokú hatóság az elsőfokú eljárást és határozatot, valamint a fellebbezésben foglaltakat megvizsgálva az alábbiakat állapította meg. Az elsőfokú hatóság ténymegállapításai, döntése és annak jogszabályi indokai helytállóak, a fellebbezés megalapozatlan az alábbiak miatt: A fellebbezés 1. pontjával kapcsolatos megállapítások: A Szolgáltató a vizsgálat lefolytatása során is és a fellebbezésben is elismerte, hogy az egy cégcsoportba tartozás feltételrendszere nem nyilvános. Ezzel szemben a Ptv. 33. (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy "az egyedi díjalkalmazás feltételeit a postai szolgáltató üzletszabályzatában köteles közzétenni". A másodfokú hatóság osztja az elsőfokú hatóság azon álláspontját, hogy e feltételek alkalmazása akkor lehet egységes és versenysemleges, ha nyilvánossága biztosított. Tehát, amennyiben a Szolgáltató olyan üzletpolitikát folytat, melyben a kedvezményelemek elszámolása során az egy cégcsoportba tartozás is minősítendő körülmény, az erre vonatkozó feltételeknek is az Üzletszabályzatban való megjelenítéssel nyilvánosnak kell lenniük. Ezen jogszabályi rendelkezésnek a Szolgáltató nem felelt meg, függetlenül attól, hogy a gyakorlat belső elvárásként versenysemleges-e, vagy sem. Hangsúlyozandó (az elsőfokú határozat a) pontjában foglaltak megismétléseként), hogy a másodfokú hatóság álláspontja is az, hogy a gazdasági társaság saját cég neve alatt jogképes, szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. A Szolgáltató és igénybevevői közötti szerződések (pontosan az önálló gazdasági társaságok önálló postai forgalmának az egy cégcsoportba sorolásából következő összesítésével) nyilvánvalóan olyan előnyöket is biztosítanak a Kiemelt Partneri szerződéseket igénybevevőként, illetve a szerződés 1. számú mellékletének záradékát önálló jogi személyként aláírók számára, amelyek megszerzésére az/azok a saját önálló jogképességük tekintetében nem, vagy nem ilyen feltételekkel lennének képesek. Mindez esetlegesen az egy cégcsoportba tartozás feltételeinek nyilvánosságra hozatala esetén is magában hordozza annak lehetőségét, hogy a cégcsoportba nem tartozó önálló jogi személyt hátrányosan különbözteti meg a minden mérvadó körülmény tekintetében teljesen megegyező, de egy cégcsoportba bevont önálló gazdasági társasághoz képest. Amennyiben azonban a cégcsoportba tartozás feltételei még nem is jelennek meg a szolgáltató Üzletszabályzatában, a hátrányos megkülönböztetés veszélye hatványozott. Ezen hatósági álláspont feltételezhető elfogadását mutatja az is, hogy a Szolgáltató a másodfokú eljárás ideje alatt benyújtotta a fenti feltételrendszer nyilvánosságra hozatalát biztosító Üzletszabályzat 6. sz. függelékének ezen elemeket is tartalmazó módosítását. A fellebbezés 2. pontjával kapcsolatos megállapítások: A szerződési rendelkezések kvázi visszamenőleges alkalmazásának olyan tekintetben van kiemelt jelentősége, hogy a kedvezményekben való részesülés egységessége biztosított legyen. Kérdéses és ellentmondó a fellebbezés indokolása abban a tekintetben, hogy a 2.a) pontban úgy fogalmaz a Szolgáltató, hogy a "szerződés rendelkezéseit a felek egy meghatározott (és minden egyes ügyfél esetében azonos) időponttól alkalmazzák", másrészt azonban a 2.c) pontban pontosan azt vezeti elő a Szolgáltató, hogy miért is különböző a szerződések legmagasabb, ( szám ) %-os eleme elszámolásának kezdő időpontja. A ( cégnév )-vel kötött határozott idejű, ( dátum )-ig érvényes szerződés is azt tartalmazza, hogy a szerződés rendelkezéseit ( dátum )-től kell alkalmazni.' A tényleges

9 9 kedvezmény elszámolása tekintetében (mivel felszámításánál úgyis összesített éves forgalomról van szó) döntő különbség az, hogy az ( cégnév ) ( dátum )-től, a ( cégnév ) pedig csak ( dátum )-től kapta meg a kedvezményt. Továbbá fontos azt is kiemelni, hogy az ( cégnév ) tekintetében a ( szám ) % és ( szám ) % elszámolására vonatkozó, az Üzletszabályzat általános rendelkezéseit úgymond kissé lazító eltérés a szerződésben még jelzésszerűen sem jelenik meg, tehát objektív szempontból semmiképpen sem egységes az eljárás. A jelenlegi szabályozási környezetben a postai szolgáltatást azonos feltételekkel igénybevevők körében - az egyedi megállapodásokban - különböző kedvezményi feltételrendszerek alkalmazására nincs lehetőség, viszont az egyes szerződések konkrét rendelkezései magukban hordozzák annak lehetőségét, hogy a Szolgáltató gyakorlata ettől eltérhet, azaz előnyös/hátrányos megkülönböztetésre válhat alkalmassá. A Szolgáltató tényszerűen elismerte, hogy a ( cégnév ) határozott idejű szerződése egyedi, míg minden más, azonos szolgáltatásokat használó más igénybevevők szerződései ettől eltérően határozatlan idejűek. Ez önmagában a Ptv. 13. (2) bekezdésében foglalt követelménnyel ellentétes gyakorlat, függetlenül attól, hogy azt milyen körülmények indokolták. A fellebbezés 3. pontjával kapcsolatos megállapítások: A Ptv. 33. (5) bekezdése szerint: "az egyedi díjalkalmazás feltételeit a postai szolgáltató üzletszabályzatában köteles közzétenni". Az Üzletszabályzatban foglaltak minden potenciális igénybevevő számára hozzáférhetőek, míg a kedvezmények nyújtásáról szóló szerződéses ajánlat tartalmának megismerése (így a szortiment bonusz kedvezmény kapcsán a Posta Business Pakk, Posta Speed, Posta Gold Sped, Komplex logisztikai szolgáltatások, EPK, Insert Pack szolgáltatások egyes, néhány, vagy összes esetére vonatkozó kedvezmény lehetősége) nem. Egyrészt így nincs előre tudomása arról a potenciális igénybevevőnek, hogy melyek azok a szolgáltatások (az egyetemes szolgáltatási körön felül értendő szolgáltatások), amelyek tekintetében kedvezmény igénybevételére van lehetőség, másrészt, mivel a Kiemelt Partneri szerződési ajánlat tartalmát megismerő igénybevevő is csak a szerződéses ajánlatból értesül minderről, nem biztosított teljes bizonyossággal számára sem az, hogy valóban az összes lehetséges számításba vehető szolgáltatásra vonatkozó terjedelmű az az ajánlat, amelyet ő kapott. Tehát ez a megoldás egyrészt nem precízen és szigorú értelemben a fent idézett rendelkezésnek megfelelő gyakorlat, másrészt lehetőséget adhat az egyes potenciális Kiemelt Partneri szerződők közötti előnyös/hátrányos megkülönböztetésre. Másrészről a szortiment bonusz kedvezmény kapcsán alkalmazott szerződéses gyakorlat magában hordozza a Ptv. 34. (3) és (4) bekezdésekben foglalt, a keresztfinanszírozás tilalmára, illetve megengedett körére vonatkozóan megfogalmazott rendelkezésektől való eltérés lehetőségét is. Figyelembe véve, hogy a szortiment bonusz kedvezmény különböző szolgáltatási kategóriákat (fenntartott szolgáltatás, egyetemes, de nem fenntartott szolgáltatás, illetve egyetemes körön kívüli postai szolgáltatás, illetve a Komplex logisztikai szolgáltatások és az EPK szolgáltatások egyes elemeiben még postai szolgáltatáson kívüli egyéb elemeket is magában foglaló tevékenységelemek pl. küldemény-előállítás) összesített forgalmi adataikkal vesz figyelembe, a bevételi és kiadási tételek számviteli elkülönítése, elszámolása tekintetében kérdéses lehet a fenntartott szolgáltatások kizárólagos jogosultságából adódó bevételeknek a Ptv. szerinti célzatos felhasználása. Nem átlátható a fellebbezésnek a szortiment bonusz kedvezményhez kapcsolódó üzleti vezérigazgató-helyettes egyedi engedélyével kapcsolatosan előadott indokolása. Az ugyanis

10 10 azt tartalmazza, hogy a döntés arra vonatkozik, melyik üzletág az, amelyik megjelenítheti a szerződésében a szortiment bonusz kedvezményt. Azonban a Kiemelt Partneri szerződéseknek tartalmuk megfogalmazása szerint pontosan az az egyik jelentőségük, hogy az adott igénybevevő ebben az egyetlen szerződésben állapodik meg minden postai szerződés igénybevételével kapcsolatos feltételrendszerben a Szolgáltatóval, mellyel egyidejűleg a korábbi (üzletágankénti) szerződések hatályukat vesztik. A szortiment bonusz kedvezménynek pedig az is az egyik jellegzetessége, hogy különböző küldeménykategóriák forgalmát összesítetten veszi figyelembe; tehát az üzletágankénti külön megállapodások lehetősége ebben az értelemben okafogyottnak tűnik, nincs valós jelentősége annak a döntésnek, hogy melyik üzletág szerepeltetheti ezt a kedvezményelemet a szerződésben, hiszen a Szolgáltató és nem annak szervezeti egysége a szerződő fél. A fellebbezés 4. pontjával kapcsolatos megállapítások: A Szolgáltató fellebbezésében kifejtettek is alátámasztják azt, hogy a Szolgáltatónak a ( cégnév )-vel kötött szerződése egyrészt megkülönböztetést tartalmaz az azonos szolgáltatásokat azonos feltételekkel igénybevevő más szerződő partnerekhez képest (pl. a minimális ( szám ) %-os kedvezmény kikötésével), amely önmagában is a Ptv. 13. (2) bekezdésében foglalt követelményektől eltérő gyakorlat. A Szolgáltató is rámutatott indokolásában arra, hogy az egyedi, de (a Szolgáltató megítélése szerint) indokolatlan megkülönböztetést nem eredményező szerződésnek piacmegtartó szerepe van. Ez valóban így is van, azonban azt a körülményt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy igen kötött megfogalmazást tartalmaz a szerződő felek szerződése arra vonatkozólag, hogy az igénybevevő mikor utasíthatja vissza a Szolgáltató ajánlatát az összes olyan szolgáltatás (tehát az elsőfokú határozatban is megfogalmazottak megismétléseként: nem kizárólag a fenntartott postai szolgáltatások) körében, amelyet a Szolgáltató is ellát. Így igazából ez nem csak a piacmegtartást szolgálhatja, mert ezzel a Szolgáltató határozott időre kizárólagosságot szerzett a ( cégnév )-től származó minden postai küldemény tekintetében. (Pl. a gyors- és futárposta, mint bejelentés alapján végezhető szolgáltatások vonatkozásában ugyanúgy, mint a szolgáltatási engedély alapján ellátható postacsomag szolgáltatások esetében, és végül a Ptv. szerint is kizárólagos ellátási körbe sorolt fenntartott szolgáltatás esetében is.). A fellebbezés 5. pontjával kapcsolatos megállapítások: A fellebbezés indokolásaként leírtak önmagukban is azt jelentik, hogy a Szolgáltató megkülönböztetett elbánásban részesíti az ( cégnév ) csoportba vont egyes leányvállalatokat, hiszen a vevőkódok alkalmazása azt jelenti, hogy önálló gazdasági társaságokról van szó, melyek postai forgalmát nem nyilvános feltételrendszer alapján összetartozóként vesz figyelembe a Szolgáltató. (Így az egyes önálló gazdasági társaságok egymásra tekintettel részesülnek olyan kedvezményekben, amelyekre önállóan nem válnának jogosulttá). Az egyetlen cégcsoportba sem tartozó, azonban a cégcsoportba vont egyes gazdasági társaságok önálló postai forgalmát szintén produkáló igénybevevők tehát ebben a tekintetben hátrányos megkülönböztetésben részesülhetnek. A kifejtettek alapján a másodfokú hatóság az elektronikus hírközléstől szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 16. l) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)

11 (1) bekezdésében írt hatósági jogkörében eljárva, a már hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. Az elsőfokú határozat kötelezettség teljesítési határidejének megváltoztatása azért vált szükségessé, mivel az elsőfokú határozatban megállapított határidő a másodfokú eljárás időtartamára való tekintettel nem tartható. A határozat meghozatalánál a bírósági felülvizsgálat lehetősége tekintetében az Eht. 37. (2)- (3) bekezdésében, a Ket (1) és (3) bekezdésében, valamint a Ket (1) bekezdésében foglaltakat, a keresetlevél illetéke tekintetében pedig az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 62. (1) bekezdés h) pontban foglaltakat vette figyelembe a másodfokú hatóság. Budapest, ( dátum ) az NHH Tanács Elnökének nevében és megbízásából: ( név ) alelnök A határozatot kapják:

12 1./ Magyar Posta Zrt. (1540 Budapest, Krisztina krt. 6-8.) 2./ Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Közigazgatási és Felügyeleti Ágazat (1015 Budapest, Ostrom u ) 3./ Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) 4./ Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (1088 Budapest, József krt. 6.) 5./ Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Budapesti Igazgatóság (1133 Budapest, Visegrádi u. 100.) 6./ Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Igazgatóság (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) 7./ Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Debreceni Igazgatóság (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) 8./ Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Igazgatóság (6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) 9./ Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Igazgatóság (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) 10./ Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Soproni Igazgatóság (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.) 11./ Irattár 12./ Közzététel 12

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

Kedvezményrendszer feladók és feladói szervezetcsoportok részére. 1 Kedvezménnyel támogatott postai küldemények, szolgáltatások, többletszolgáltatások

Kedvezményrendszer feladók és feladói szervezetcsoportok részére. 1 Kedvezménnyel támogatott postai küldemények, szolgáltatások, többletszolgáltatások Kedvezményrendszer feladók és feladói szervezetcsoportok részére 1 Kedvezménnyel támogatott postai küldemények, szolgáltatások, többletszolgáltatások 1.1. Kedvezménnyel támogatott postai küldemények, szolgáltatások

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: -

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: - Ügyiratszám: KS/2794-5/2015. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM20) Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-366/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: SLENKER ENDRE; BAGI ATTILA; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7773; 06-1-459-7711; 06-1-459-7767 TELEFAX: 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök Ügyiratszám: BI/1284-5/2014. Tárgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölése telefonhálózathoz való hozzáférés vonatkozásában Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság. Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés

Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság. Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés HATÁROZAT A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

2. sz. melléklet: Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén

2. sz. melléklet: Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén 2. sz. melléklet: Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén 1. A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET: AZ ELŐFIZETŐ FELSZÓLAMLÁSAI A SZOLGÁLTATÓVAL VALÓ JOGVITA ESETÉN

2. SZ. MELLÉKLET: AZ ELŐFIZETŐ FELSZÓLAMLÁSAI A SZOLGÁLTATÓVAL VALÓ JOGVITA ESETÉN 2. SZ. MELLÉKLET: AZ ELŐFIZETŐ FELSZÓLAMLÁSAI A SZOLGÁLTATÓVAL VALÓ JOGVITA ESETÉN 1. A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő szolgálat működtetésével,

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5698/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Alkotmány út 2. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2851

Ügyiratszám: be/sfp-5698/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Alkotmány út 2. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2851 Iktatószám: ki/jh01-5698/2014 Környei Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5698/2014 Környe Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Alkotmány út 2. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2851 Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

1 / 6 2014.06.20. 16:25

1 / 6 2014.06.20. 16:25 1 / 6 2014.06.20. 16:25 Iktatószám: ki/ti002-1548/2012 PETŐFI SPORTKÖR NAGYRÁBÉ Nyilvántartási szám: be/sfp-1548/2012 NAGYRÁBÉ Ügyintéző: Dr. Bajúsz Endre KOSSUTH LAJOS ÚT 37. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5763/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kiss J. utca 18. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8564

Ügyiratszám: be/sfp-5763/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kiss J. utca 18. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8564 Iktatószám: ki/jh01-5763/2014 Ugodi Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5763/2014 Ugod Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kiss J. utca 18. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8564 Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-7314/2014. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2685

Ügyiratszám: be/sfp-7314/2014. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2685 Iktatószám: ki/jh01-7314/2014 Községi Sportkör Nógrádsáp Ügyiratszám: be/sfp-7314/2014 Nógrádsáp Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Hunyadi u. 7./II E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2685 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

határozatot Indokolás

határozatot Indokolás PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY Iktatószám: 144611-4/2011* Tárgy: határozat rendkívüli adatszolgáltatás előírásáról JÉ-I-472/2011. számú határozat A Pénzügyi

Részletesebben

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/show_printed?id=5117

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/show_printed?id=5117 1 / 6 2014.07.14. 10:03 Iktatószám: ki/ti016-0306/2012 Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület Nyilvántartási szám: be/sfp-0306/2012 Nagykanizsa Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Rozgonyi u. 25/A. E-mail:

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5547/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kossuth Lajos utca 27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8053

Ügyiratszám: be/sfp-5547/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kossuth Lajos utca 27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8053 Iktatószám: ki/jh01-5547/2014 Bodajk Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5547/2014 Bodajk Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kossuth Lajos utca 27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8053 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-6048/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Váci út 23-27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1134

Ügyiratszám: be/sfp-6048/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Váci út 23-27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1134 Iktatószám: ki/jh01-6048/2014 Fővárosi Vízművek Sport Kör Ügyiratszám: be/sfp-6048/2014 Budapest Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Váci út 23-27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1134 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

Sportiskola Ügyiratszám: be/sfp-5489/2014. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 6000

Sportiskola Ügyiratszám: be/sfp-5489/2014. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 6000 Iktatószám: ki/jh01-5489/2014 Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola Ügyiratszám: be/sfp-5489/2014 Kecskemét Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Csabay Géza krt. 1/a. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6092/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Lakástakarék Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5780/2014 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Egres út 61. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2000

Ügyiratszám: be/sfp-5780/2014 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Egres út 61. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2000 Iktatószám: ki/jh01-5780/2014 POMÁZ VÁROSI ICO SPORTEGYESÜLET Ügyiratszám: be/sfp-5780/2014 Szentendre Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Egres út 61. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2000 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-2327/2013 Ügyintéző: Nagy Réka Szent István út 129. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1213

Ügyiratszám: be/sfp-2327/2013 Ügyintéző: Nagy Réka Szent István út 129. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1213 Iktatószám: ki/jh01-2327/2013 Csepel Hungary Club 94 Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-2327/2013 Budapest Ügyintéző: Nagy Réka Szent István út 129. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1213 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

K ö r j e gy z ő. 8296 MonostorapátI, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055 E.mail: mapatik@hu.inter.net

K ö r j e gy z ő. 8296 MonostorapátI, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055 E.mail: mapatik@hu.inter.net K ö r j e gy z ő T Tel./fax. : 8 8296 MonostorapátI, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055 E.mail: mapatik@hu.inter.net E L Ő T E R J E S Z T É S Hegyesd Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-6492/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Pf.: 36. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2060

Ügyiratszám: be/sfp-6492/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Pf.: 36. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2060 Iktatószám: ki/jh01-6492/2014 Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-6492/2014 Bicske Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Pf.: 36. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2060 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Tartalom 1. fejezet Fogalommeghatározások... 3 2. fejezet Szerződéses viszony... 3 3. fejezet Execution only (Csak végrehajtás)... 3 4. fejezet Ügyleti

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Főigazgató 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Konzultációs

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-3985/2013 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Jókai Mór út 12 E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2943

Ügyiratszám: be/sfp-3985/2013 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Jókai Mór út 12 E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2943 Iktatószám: ki/jh01-3985/2013 Bábolnai Sport Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-3985/2013 Bábolna Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Jókai Mór út 12 E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2943 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5345/2014 Ügyintéző: Nagy Réka Gödöllői utca 47. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1141

Ügyiratszám: be/sfp-5345/2014 Ügyintéző: Nagy Réka Gödöllői utca 47. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1141 Iktatószám: ki/jh01-5345/2014 BME Futsal Club Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5345/2014 Budapest Ügyintéző: Nagy Réka Gödöllői utca 47. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1141 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-3822/2013 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Sárpatak 6. 4/10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1046

Ügyiratszám: be/sfp-3822/2013 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Sárpatak 6. 4/10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1046 Iktatószám: ki/jh01-3822/2013 Romhány Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-3822/2013 Budapest Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Sárpatak 6. 4/10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1046 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6728 Szeged, Napos út 4. Tel: 36-62/553-040 Fax: 36-62/553-041 e-mail: szeged.kk@katved.gov.hu Szám: 061/3338-5/2014/SZEGED

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-6328/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Ady Endre út 150 E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1204

Ügyiratszám: be/sfp-6328/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Ady Endre út 150 E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1204 Iktatószám: ki/jh01-6328/2014 ESMTK Labdarúgó Egylet Sportszolgáltató Kft Ügyiratszám: be/sfp-6328/2014 Budapest Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Ady Endre út 150 E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1204 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

Ügyintéző: Nagy Réka Fő út 101. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 3324

Ügyintéző: Nagy Réka Fő út 101. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 3324 Iktatószám: ki/jh01-5477/2014 Felsőtárkány SC Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5477/2014 Felsőtárkány Ügyintéző: Nagy Réka Fő út 101. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 3324 Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Csíkvári u. 10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 8000

Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Csíkvári u. 10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 8000 Iktatószám: ki/jh01-5785/2014 VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-5785/2014 Székesfehérvár Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Csíkvári u. 10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 8000 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700 Fax: 52/517-832 Ügyiratszám: 8276/27/2012. Ügyintéző:

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5409/2014 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Dobos utca 25. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1204

Ügyiratszám: be/sfp-5409/2014 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Dobos utca 25. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1204 Iktatószám: ki/jh01-5409/2014 Goldball 94 Football Club Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5409/2014 Budapest Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Dobos utca 25. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1204 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5122/2014. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 6500

Ügyiratszám: be/sfp-5122/2014. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 6500 Iktatószám: ki/jh01-5122/2014 Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány Ügyiratszám: be/sfp-5122/2014 Baja Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kocsis Pál utca 1/D. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 6500 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

Iktatószám: ki/jh01-5140/2014 Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

Iktatószám: ki/jh01-5140/2014 Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 Iktatószám: ki/jh01-5140/2014 Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 Ügyiratszám: be/sfp-5140/2014 Mosonmagyaróvár Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Wittmann Antal park 1. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 9200

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Amelyet egyrészről a NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 9400 Sopron, Szent György u.9 képviselő: Dr.

Részletesebben

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai:

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: CG

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-2935/2013 Ügyintéző: Nagy Réka Kossuth u. 1 E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 8380

Ügyiratszám: be/sfp-2935/2013 Ügyintéző: Nagy Réka Kossuth u. 1 E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 8380 Iktatószám: ki/jh01-2935/2013 Hévízi Sportkör Ügyiratszám: be/sfp-2935/2013 Hévíz Ügyintéző: Nagy Réka Kossuth u. 1 E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 8380 Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése

Az Előfizetői panaszok kezelése Az Előfizetői panaszok kezelése A Szolgáltató az Előfizetők tájékoztatására, az Előfizetői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására az Előfizetők részére telefonon és interneten

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 13.Pk.50.052/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dr. Gera Annamária Ügyvédi Iroda (székhelycíme) által képviselt Kiss Róbert (lakcím) kérelmezőnek a Fővárosi Választási Bizottság (1052

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-6094/2014 Ügyintéző: Nagy Réka Fő út 144. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 2351

Ügyiratszám: be/sfp-6094/2014 Ügyintéző: Nagy Réka Fő út 144. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 2351 Iktatószám: ki/jh01-6094/2014 ALSÓNÉMEDI SPORT EGYESÜLET Ügyiratszám: be/sfp-6094/2014 Alsónémedi Ügyintéző: Nagy Réka Fő út 144. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 2351 Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására

Részletesebben

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Marsi Erika Főigazgató Asszony Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Budapest Krisztina krt. 39. 1013 Tárgy: Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Tisztelt

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Ügyintéző: Nagy Réka Deák Ferenc utca 42. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 2045

Ügyintéző: Nagy Réka Deák Ferenc utca 42. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 2045 Iktatószám: ki/jh01-3585/2013 T-bálint Labdarúdó Akadémia Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-3585/2013 Törökbálint Ügyintéző: Nagy Réka Deák Ferenc utca 42. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 2045 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t E-szolgáltatás-felügyeleti Osztály Iktatószám: EF/33324-13/2011 Tárgy: határozat Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-6806/2014 Ügyintéző: Nagy Réka Jókai 1 E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 8474

Ügyiratszám: be/sfp-6806/2014 Ügyintéző: Nagy Réka Jókai 1 E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 8474 Iktatószám: ki/jh01-6806/2014 Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-6806/2014 Csabrendek Ügyintéző: Nagy Réka Jókai 1 E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 8474 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Témafelelős: Czirokné Tárgy: Helyi közösségi közlekedés támogatása Melléklet: 1. sz.: TISZA VOLÁN Zrt. előterjesztése

Részletesebben

Dr. Péterfi Éva UNION VIG Biztosító Zrt. 2015.09.28. www.unionbiztosito.hu 1

Dr. Péterfi Éva UNION VIG Biztosító Zrt. 2015.09.28. www.unionbiztosito.hu 1 Biztosításkötés és közvetítés elektronikus felületen Elvárások, kérdések, gyakorlat az MNB ajánlásának tükrében XII. Biztosításszakmai Konferencia és Kiállitás 2015.09. 21-22. Dr. Péterfi Éva UNION VIG

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Vezetői Részvényopciós Programja

Vezetői Részvényopciós Programja Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Vezetői Részvényopciós Programja RFV Regionális Fejlesztési,

Részletesebben

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT)

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) HETEDIK KERETPROGRAM sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) egyrészről az [Európai Közösség] [Európai Atomenergia-közösség] (a továbbiakban: a

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-2604/2013 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Haraszti út 26. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1239

Ügyiratszám: be/sfp-2604/2013 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Haraszti út 26. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1239 Iktatószám: ki/jh01-2604/2013 Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyiratszám: be/sfp-2604/2013 Budapest Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Haraszti út 26. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1239 Tárgy:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Általános szerződési feltételek a Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Postai közvetítői tevékenységi körére vonatkozóan Általános adatok A szolgáltatást nyújtó : Mail Box 694 Bt. Székhely:2030

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Pannon Volán Zrt. 2012. évi beszámolója Iktatószám: 5202/2013. Melléklet:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben