TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 3 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2011-ben. 4 Piaci pozíciók alakulása. 4 Gépjármû-finanszírozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 3 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2011-ben. 4 Piaci pozíciók alakulása. 4 Gépjármû-finanszírozás"

Átírás

1 2011

2 TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 3 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2011-ben 4 Piaci pozíciók alakulása 4 Gépjármû-finanszírozás 6 Termelôeszköz-finanszírozás 7 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak megvalósulása 7 A bank vagyoni-jövedelmezôségi helyzete december 31-ével 9 Üzletágak 9 Gépjármû-finanszírozás 10 Kereskedôfinanszírozás 11 Termelôeszköz-finanszírozás 11 Flottafinanszírozás 11 Ingatlanfinanszírozás 12 Érdekeltségek finanszírozása, folyószámla-hitelezés 12 Forrásgyûjtés 12 Személyes ügyfélforgalom 13 Regionális szerepvállalás évi üzletpolitikai célkitûzések 15 Független könyvvizsgálói jelentés 16 Mérleg 17 Eredménykimutatás 18 A Merkantil Bank Zrt. vezetése a 2011-es év során 1

3 ELNÖKI BEVEZETÔ A 2011-es évet a Merkantil Bank számára egyszerre nevezhetjük a folytonosság, az építkezés és az újrakezdés éveként. Folytonosságot jelentenek a prudens, bankszerû mûködés sikerei és az eredményesen bevezetett adósvédelmi rendszer mûködtetése. Folyamatos monitoringgal mérjük fel a veszteségforrásokat, a negatív kockázati hatásokat, biztonsággal letartalékoljuk az érdekeltségeknél felmerülô problémás kintlévôségeinket, így megítélésünk szerint a december 31-ei portfóliónkra vonatkozóan nincs meg nem képzett értékvesztés. Stabilizálódtak a külföldi érdekeltségek tôkepozíciói is. Fontos kiemelni a stabilitás és a folyamatosság ismérveként a Merkantil Bank mûködését alapvetôen meghatározó tényt, hogy a bank tizenhat éve, 1996 óta tagja az OTP Csoportnak, mely napjainkra a közép-kelet-európai térség meghatározó nemzetközi pénzügyi csoportjává vált. Együttmûködésünk eredménye megmutatkozik mind a Mobil Betét állományt érintô forrásgyûjtés területén, mind az új üzletágak kapcsolatépítésének elôsegítésében. A 2008 ôszén kirobbant világgazdasági válság következtében a magyar autópiac és ezzel összefüggésben fô üzleti területünk, a gépjármû-finanszírozási piac mérete is összezsugorodott, és kedvezôtlen hatásaival 2011-ben is számolnunk kellett. Az üzleti szempontból mélypontot jelentô 2010-es év után gépjármû-finanszírozási üzletágunkat 2011-ben már az építkezés jellemezte: felépült az értékesítési rendszer, kiépítésre került a vállalkozói alapon szervezôdô szupporteri hálózat, ugyanakkor felgyorsult az alternatív értékesítési technikák kidolgozására irányuló munka. Kiemelt figyelmet fordítottunk a költségkímélô lehetôségek további kiaknázására, beleértve az online értékesítési megoldásokat, valamint a Groupama Garancia Biztosító bevonásával a finanszírozási és biztosítási termékek együttes értékesítését lehetôvé tévô konstrukciók továbbfejlesztését. A partner kereskedések száma a év végi 150-es szintrôl 500 fölé emelkedett. Az építkezés eredményeként a megkötött szerzôdések száma 56%-kal meghaladta a évit, az új kihelyezések állománya 15,6 milliárd Ft-ot ért el, mely 66%-kal lett magasabb az elôzô évhez képest. Az utolsó negyedévben a retail autófinanszírozás piaci részesedése elérte a 17%-ot, ezzel a Merkantil Csoport az év végére már piacvezetô lett gépjármû-finanszírozásban. Jelentôs elôrelépés történt az üzletpolitikában meghirdetett több lábon állás vonatkozásában. Az újrakezdés az üzletágak közül a termelôeszköz-finanszírozást és a flotta üzletágat érintette 2011-ben. Termelôeszköz üzletágban erôfeszítéseink hatására a évi 4,3%-os piaci részesedést 2011-re 6,2%-ra sikerült növelni. A térnyerés elsôsorban a mezôgazdasági gépek szegmensében következett be, ahol a korábbi 2,8%-os részarány után a Merkantil a piac 17,9%-át szerezte meg. A pénzügyi, jövedelmezôségi mutatók megfelelnek a tárgyévre tervezettnek. A Merkantil Bank Zrt. adózás elôtti eredménye, ROA- és ROE-mutatói 2011-ben mind a bázishoz, mind a tervezetthez viszonyítva kedvezôbben alakultak. A bank a évet 261,6 milliárd Ft-os mérlegfôösszeg mellett millió Ft adózás elôtti eredménnyel, illetve millió Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta. A céltartalékképzés elôtti üzemi eredmény millió Ft-ot tett ki, mely 3,3%-kal magasabb a bázisévi eredménynél és 19%-kal haladja meg a tervezettet. A bank tôkeellátottsága is javult. A fizetôképességi mutató értéke év végén 9,93%, a szavatoló tôke millió Ft volt. Bevezetônk végén a Bank vezetése nevében köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal 2011-ben is elôsegítették a Merkantil Bank és érdekeltségeinek mûködését, és akikre a következôkben is számíthatunk a bank eredményes mûködésének és további növekedésének biztosításában. Egyúttal szeretném megköszönni a tulajdonos képviselôinek, az Igazgatóság és a Felügyelô Bizottság tagjainak felelôs munkáját és támogatását. Köszönetemet fejezem ki ügyfeleinknek, betéteseinknek, a velünk már korábban és az elkövetkezô idôszakban is együttmûködô partnereinknek. Valamint ezúton köszönöm meg valamennyi munkatársam elkötelezett és áldozatkész munkáját, mely számomra a Merkantil Bank alapvetô üzleti értékét jelenti. Dr. Utassy László Elnök-vezérigazgató Budapest, május 30. 2

4 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2011-ben Magyarország bruttó hazai terméke a tavalyi 1,2%-os növekedés után 1,7%-kal bôvült 2011-ben, elsôsorban a feldolgozóipar erôs exportkereslete és a mezôgazdaság jó terméseredményeinek köszönhetôen. Az Európai Unió 27 tagországának gazdasága összesen 1,6%-os növekedést ért el. A képet némileg rontja, hogy az utolsó negyedéves növekedés mindössze 0,9%-os volt, mely az elmúlt két év legalacsonyabb értéke. A gazdaság motorja változatlanul Németország, az uniós rangsorban hazánk a középmezônybe tartozik. A KSH adatai alapján az ipari termelés volumene 2011 során 5,4%-kal bôvült, értékesítési szempontból az export 7,6%-os növekedést, a belföldi értékesítés viszont 5,1%-os visszaesést könyvelhetett el. A mezôgazdasági termelés volumene a 2010-es csökkenés után idén 10%-os növekedést ért el, a folyó áron számolt kibocsátási érték 29%-os növekedése pedig az elmúlt évtized legkedvezôbb adata. Az építôipar mélyrepülése tartósnak bizonyult: a tárgyév során 7,8%-os volumencsökkenés volt tapasztalható ben a külkereskedelmi termékforgalom alakulásában az export javára 7 milliárd eurós többlet mutatkozik, mely 20%-os javulást jelent az elôzô évhez képest. A kivitel volumene 12%-kal, az import 11%-kal növekedett a bázisévhez mérten. A fogyasztói árak a tárgyév során átlagosan 3,9%-kal emelkedtek, mely a bázisidôszaknál 1,0%-ponttal alacsonyabb. Az infláció alakulására elsô félévben jellemzôen az élelmiszerárak növekedése gyakorolt hatást, majd év végén az üzemanyagárak nôttek jelentôsebb mértékben. A munkaerô-piaci helyzet a válság sújtotta idôszak után lassú javulásnak indult, a foglalkoztatottak száma átlagosan 3,8 millió fô volt, amely kismértékû, 0,8%-os emelkedést jelent az elôzô évhez képest. A munkanélküliségi ráta 0,2 százalékponttal, 11,0%-ra mérséklôdött az év során. A bruttó nominális átlagkereset a tavalyi 1,4% után 5,2%-kal nôtt az elôzô évhez képest. A nettó átlagkereset növekedése 6,4% volt. A háztartások fogyasztását leginkább jellemzô kiskereskedelmi forgalom az utóbbi négy évben rendre visszaesést mutatott. Ezt 2011-ben kismértékû, 0,2%-os növekedés váltotta fel, a forgalom értéke 7,9 billió Ft-ot tett ki. A háztartások bruttó pénzügyi vagyona 2011 végén 27,2 billió Ft volt, mely 6%-kal kevesebb az elôzô évinél. A tartozások értéke 1%-kal, 11,1 billió Ft-ra csökkent. A vagyoncsökkenést a magán-nyugdíjpénztári kilépések generálták, ennek során mintegy 2,7 billió Ft került az államháztartáshoz. Említést érdemel a devizahitelek végtörlesztését lehetôvé tévô jogszabály, mellyel élve a lakosság 600 Mrd Ft-ot meghaladó mértékben csökkentette tartozását. A nemzetközi tôkepiaci helyzetet az elsô negyedévben viszonylagos optimizmus jellemezte, azonban az eurózónában tavasszal kialakuló válság, az USA és több fejlett nyugat-európai ország leminôsítése, majd Görögország egyre súlyosbodó problémái miatt jelentôsen visszaesett a kockázatvállalási hajlandóság. A pénzpiaci bizonytalanság, párosulva a magyar gazdasági intézkedések kedvezôtlen nemzetközi megítélésével a forint gyengüléséhez, az állampapírhozamok és a csôdkockázati (CDS) felár emelkedéséhez, majd pedig oda vezetett, hogy év végén több hitelminôsítô is a befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolta a magyar államadósságot. Mindezek hatására a kormány tárgyalásokat kezdeményezett az IMF-fel és az EU-val egy elôvigyázatossági hitelkeretrôl. 3

5 Piaci pozíciók alakulása Gépjármû-finanszírozás A Merkantil Bank Zrt. tevékenysége nem kis részben a gépjármû-finanszírozás és az ehhez kapcsolódó márkakereskedôi finanszírozás területére terjedt ki, ebbôl adódóan mind a bankszektorban végbement változások, mind a gépjármû-értékesítési piacon érvényesülô tendenciák hatottak a Merkantil Bank versenyhelyzetére. Az évezred elején megszokott két számjegyû gépjármû-értékesítési növekedés 2004-ben megtorpant, 2005-ben az autóeladások száma jelentôsen visszaesett, a piac telítetté vált. A forgalom folyamatos csökkenése 2009-ben vált drasztikus mértékûvé, mikor az új gépjármûvek regisztrációinak száma az elôzô évi forgalom mintegy 40%-ára csökkent. A válság 2010-ben érte el a tetôpontját a gépjármû-kereskedelemben: az értékesített új, 3,5 tonna alatti össztömegû eszközök forgalma újabb 25,6%-kal csökkent a korábbi évhez képest. Egyelôre úgy látszik, a hazai piac legrosszabb évérôl volt szó második féléve már erôsebb volt, mint az azt megelôzô év azonos idôszaka, és a 2011-es év abszolút értelemben is valamivel erôsebbre is sikerült. Év 3,5 t alatti új jármûvek értékesítései (piaci adatok, db) Láncindex ,3% ,9% ,2% ,5% ,4% ,6% ,5% ,5% ,4% ,3% A visszaesés fô oka a világgazdasági válság volt. Ugyanakkor a pénzügypiacokat érô hazai szabályozás különös tekintettel az önerô minimumának felemelése és a maximális futamidô korlátozása tovább szûkítette a keresletet. Ebbôl az is következett, hogy az autóvásárlók közül fôleg a hitelre vásárlók száma csappant meg. A készpénzes formában történô vásárlások száma jóval kisebb mértékben változott ez az átrendezôdés a finanszírozott hányadot csökkentette. Ma már az is világos, hogy fôként a magánszemélyek vonultak ki az autópiacról: mind 2010-ben, mind 2011-ben a vásárlások közel háromnegyede flottavásárlás és/vagy céges vásárlás volt. Az alábbi grafikonon jól látható, hogy az autópiac a évet érintô nagy visszaesés nyomán tartósan alacsonyabb szintre esett vissza. Bár a 2012-es év némi növekedéssel indult, de minden jel szerint csupán annyi történt, hogy a év végi vásárlásokat a fogyasztók elhalasztották a kedvezôbb regisztrációs adó elônyeinek kihasználása érdekében. 3,5 T ALATTI, ÚJONNAN FORGALOMBA HELYEZETT JÁRMÛVEK SZÁMA db jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 4

6 A 2011-es év jelentôs változást hozott. A Merkantil Csoport a második két negyedévben már piacvezetô volt retail gépjármû-finanszírozásban. Ez az eredmény az alábbi ábrán azért nem érhetô tetten, mert a finanszírozott hányad tovább csökkent, így az iparág egyre kevesebb gépjármû finanszírozásán kényszerült osztozni (körülbelül azonos forgalomba helyezési számok mellett). A MERKANTIL CSOPORT PIACI RÉSZESEDÉSE A 3,5 T ALATTI, ÚJONNAN FORGALOMBA HELYEZETT JÁRMÛVEK KÖRÉBEN 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% ,00% 4,00% 2,00% 0,00% jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. A használt autók adásvételében is 2010 jelentette a mélypontot, 2011 érdemben erôsebb lett. Ennek egyik fô oka abban keresendô, hogy külföldrôl egyre több használt jármûvet hoznak be. Éppen a fiatalabb nyugati jármûvek pótolják jelenleg a gépjármûpiacról hiányzó új autókat. Év 3,5 t alatti használt jármûvek értékesítései (piaci adatok, db) Láncindex ,8% ,7% ,1% ,4% ,5% ,6% ,6% ,6% ,3% ,4% A MERKANTIL CSOPORT PIACI RÉSZESEDÉSE A 3,5 T ALATTI, HASZNÁLTAN FORGALOMBA HELYEZETT JÁRMÛVEK KÖRÉBEN 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% ,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 5

7 A megelôzô két év visszafogott üzletpolitikáját követôen 2011-ben: Az alkalmazotti hálózat bôvítésére került sor. Kiépítésre került a vállalkozói alapon szervezôdô szupporter-i hálózat. Felgyorsult az alternatív értékesítési technikák kidolgozására irányuló munka. Ennek révén a kereskedésektôl független forgalom volumenének növelését várja a bank. A hálózat bôvítésével, illetve dinamikusabb üzletfilozófiával a Merkantil Csoport elôrelépést tudott elérni, kereskedés partnereinek száma a év végi 150-es szintrôl 500 fölé emelkedett. Ez abban is megmutatkozott, hogy az utolsó negyedévben a retail-autófinanszírozásban a piaci részesedés elérte a 17%-ot. Az alábbi ábra a Merkantil Csoport által finanszírozott kötésszámok alakulását mutatja az üzletág indulásától 2011 végéig. MEGFINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMÛVEK SZÁMA Termelôeszköz-finanszírozás A Merkantil Csoport érdeklôdése az elmúlt években a termelôeszközök finanszírozása felé fordult. Ennek oka az, hogy amíg a gépjármûvek finanszírozási piaca a válság elôtti békeévekhez képest ötödére esett (2011/2007), addig a termelôeszközök finanszírozása csupán a 2007-es év 36%-ára csökkent óta az összesített termelôeszköz-piac nagyobb, mint a gépjármû-finanszírozási piac. Külön kiemelendô, hogy az elôbbi 2011-ben növekedést ért el 2010-hez képest. Év/Mrd Ft Gépjármû-finanszírozási piac Termelôeszközfinanszírozási piac Termelôeszköz arány ,5 562,9 44,84% ,0 597,0 48,26% ,3 280,7 56,93% ,6 157,6 51,99% ,4 207,3 58,61% A termelôeszköz-finanszírozáson belül tartósan a tehergépjármû-szegmens a legnagyobb. A kérdéses szegmens jelentôségét az is növeli, hogy 2011-ben érdemi növekedést produkált. Ezenkívül a mezôgazdasági gépek és az egyéb gépek finanszírozása iránt nôtt a kereslet. Ezzel szemben az ingatlanfinanszírozás visszaesést mutatott. Az ingatlanfinanszírozás hanyatlása elsôsorban a magánszemélyek lakóingatlanok iránti keresletének csökkenésével hozható összefüggésbe. A Merkantil Csoport a termelôeszköz üzletágban 2011 során jelentôs erôfeszítéseket tett. Összességében a évi 4,31%-os piaci részesedését 2011-re 6,23%-ra növelte. A térnyerés elsôsorban a mezôgazdasági gépek szegmensében következett be: 2,78% helyett a Merkantil a piac 17,88%-át szerezte meg. Növekedés következett be az építôipari gépek körében is (4,88% helyett 7,27%). 6

8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak megvalósulása 2011-ben a Stratégiai terv-ben feltételezettekhez képest kedvezôtlenebb volt a gazdasági-pénzügyi környezet. A Stratégiai terv stabilizációval, 2011 második félévétôl gazdasági fellendüléssel, piaci növekedéssel számolt. A tervezéskori CHF-árfolyamterv 203,7 Ft/CHF volt, míg a tény meghaladta a 255 Ft/CHF-et. Ezek mellett a finanszírozás is megdrágult, a CHF- és EUR-felár egyaránt magasabban alakult a tervezettnél. Mindezen kedvezôtlen feltételek ellenére a Merkantil Bank évi üzletági-piaci célkitûzései jelentôs elôrelépést mutatnak. Gépjármû-finanszírozás terén megvalósult a piaci részesedés növelése, reális cél a piacvezetô pozíció visszaszerzése 2013-ra: 2011-ben összesítve a 3. helyet foglalja el, 2011 negyedik negyedévében retailfinanszírozásban már az 1. helyen a Merkantil Csoport. A piaci részesedésünk ez év végére már a 15%-ot is meghaladja. Kitörési pont a használtautó-finanszírozás, ami az állományt tekintve az összes új kötések 80%-a. HUF-kötések dominanciája: 95% HUF, 5% EUR. Stabil autókereskedések akvirálása: az év elején a kereskedés partnerek száma 260 volt, szeptemberben 530. Új, kibôvített értékesítési csatornák alkalmazása: beindult a webes értékesítés, direkt hitel, az OTP-keresztértékesítés, -hálózat igénybevétele. Jelentôs elôrelépés történt az üzletpolitikában meghirdetett több lábon állás vonatkozásában: megvalósult a termelôeszköz-finanszírozás beindítása. Egyre jelentôsebb szerepet tölt be a termelôeszköz üzletágban is a Merkantil. A 2010-es évi 1% körüli részesedés után a piaci részesedés 2011-ben 5% felett stabilizálódott. Fentieken túlmenôen: folytatódott az adósvédelmi program; folytatódtak, illetve lezárultak a meghirdetett saját termékfejlesztési projektek; stabilizálódtak a külföldi érdekeltségek tôkepozíciói; felépült az értékesítési hálózat; a pénzügyi, jövedelmezôségi mutatók megfelelnek a tárgyévre tervezettnek. A bank vagyoni-jövedelmezôségi helyzete december 31-el A bank a évet 261,6 milliárd Ft-os mérlegfôösszeg mellett millió Ft adózás elôtti eredménnyel, illetve millió Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta. A bank céltartalékképzés elôtti üzemi eredménye december 31-ével millió Ft-ot tett ki, mely 3,3%-kal magasabb a bázisévi eredménynél és 19%-kal haladja meg az évre tervezettet. A pénzintézeti tevékenység költségei 2011 folyamán összességükben millió Ft-ot értek el. Az elmúlt évhez képest a költségek 18%-kal (614 millió Ft-tal) lettek magasabbak. Az idôszak költségfelmerülése a éves tervhez képest 13%-os megtakarítást mutat (590 MFt). A Merkantil Bank tôkehelyzete a magyar számvitel szerint értelmezve a következô: a saját tôke december 31-én millió Ft volt, amely millió Ft-tal, 8,0%-kal emelkedett december 31-éhez képest a decemberi zárás adatai alapján. SAJÁT TÔKE MFt Megoszlás MFt Megoszlás Változás MFt Jegyzett tôke ,3% ,6% 0 Eredménytartalék ,1% ,6% -191 Általános tartalék 243 1,1% 436 1,9% 193 Lekötött tartalék 103 0,5% 94 0,4% -9 Mérleg szerinti eredmény 0 0,0% ,5% Saját tôke összesen ,0% ,0%

9 A bank tôkeellátottsága javult, a saját tôkének a mérlegfôösszeghez viszonyított aránya a évi 7,8%-ról 8,9%-ra emelkedett. SAJÁT TÔKE ALAKULÁSA 2011 Mérleg sz. eredmény Lekötött tartalék Általános tartalék Eredménytartalék Jegyzett tôke Nyitó március 31. június 30. szeptember 30. december 31. Az értékvesztés-állomány az elôírásoknak megfelelôen lefedi a minôsített állományt, az értékvesztések záró állománya a 2011 decemberében fennálló tôkekövetelések, készletek, valamint a befektetések után millió Ft, mely az eszközoldalon szerepel. Forrásoldali céltartalék-állományban szerepel a bank által megképzett millió Ft általános kockázati céltartalék-állomány a korrigált mérlegfôösszeg után. A fizetôképességi mutató értéke 2011 végén 9,93%, a szavatoló tôke millió Ft volt. A bank év végi minimális tôkekövetelmény-szintje millió Ft. A hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázatok tôkekövetelménye a IV. negyedév végén millió Ft volt. A pozíció-devizaárfolyam és árukockázat tôkekövetelménye 80 millió forintot tesz ki, a mûködési kockázatok tôkekövetelménye (BIA-módszer szerint) millió Ft, SREP-elôírások tôkekövetelménye 414 millió forint. A Merkantil Bank Zrt. adózás elôtti eredménye, ROA- és ROE-mutatói 2011-ben mind a bázishoz, mind a tervezetthez viszonyítva kedvezôbben alakultak. A növekmény a jelentôs mûködési költség megtakarításnak, valamint a bankadó-kompenzáció hatásának köszönhetô, melyek ellensúlyozták a tervezettnél magasabb kockázati költség, illetve alacsonyabb kamatkülönbözet hatását. KIEMELT MUTATÓK ALAKULÁSA tény éves terv tény Index% bázishoz Index% tervhez Mérlegfôösszeg (MFt) ,3% 103,9% Átlagos mérlegfôösszeg (MFt) ,0% 96,3% Átlagos saját tôke (MFt) ,5% 101,3% Üzemi eredmény (adózás elôtt, MFt) ,3% 118,9% Adózás elôtti eredmény (MFt) ,6% 172,3% Mérleg szerinti eredmény (MFt) ,4% Adózás utáni eredmény (MFt) ,6% 172,3% Átlagos eszközmegtérülés (ROA) -1,3% 0,4% 0,8% -61,5% 200,0% Átlagos vagyonmegtérülés (ROE) -14,8% 5,0% 8,5% -57,4% 170,0% Kamatbevétel aránya az átlagos mérlegfôösszeghez 7,6% 8,0% 8,2% 107,9% 202,5% Kamatkülönbözet (nettó kamatbevétel, MFt) ,1% 97,4% Kamatmarge 4,3% 4,3% 4,4% 102,3% 102,3% 8

10 ÜZLETÁGAK GÉPJÁRMÛ-FINANSZÍROZÁS A Merkantil Csoport által finanszírozott kötésszám az elôzô évek viszonylatában az alábbiak szerint alakult: A GÉPJÁRMÛ-FINANSZÍROZÁSI DARABSZÁMOK ALAKULÁSA Érdekeltségek Bank A Merkantil Bank informatikai fejlesztésének köszönhetôen a devizaalapú hitelek 2005 áprilisától átkerültek a Merkantil Car Zrt. kötésébôl a bank hitelei közé, 2010 júniusától pedig az új ügyletek zömét a bank köti. Ebbôl adódóan a Merkantil Car könyveiben a futamidôk alapján kifutó gépjármû-finanszírozási állományok jelentkeznek folyamán a bankban és érdekeltségeinél gépjármû-finanszírozási kötés realizálódott, mely 56%-kal magasabb kötésszám, mint az elôzô évben év Tény év Terv Tény Bázistól Index% Eltérés Tervtôl Index% Eltérés Kihelyezésállomány (MFt) ,3% ,5% Szerzôdések száma (db) ,5% ,4% kocsira jutó összeg (e Ft/db) ,3% ,2% 21 Az új kihelyezések összesített állománya 15,6 milliárd Ft volt, ami 6,2 milliárd Ft-tal, 66%-kal magasabb a bázishoz képest, ugyanakkor a tervtôl elmaradt 3,3 milliárd Ft-tal. GÉPJÁRMÛ-FINANSZÍROZÁSI KÖTÉSSZÁMOK ALAKULÁSA kötésszám tény 2011 terv 2011 tény jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 9

11 Az egy jármûre jutó kihelyezési összeg e Ft/jármû, 101 ezer Ft-tal bázisszint felett realizálódott. Az átlagos kihelyezésiösszeg-mutató a tervezetthez képest jármûvenként Ft-tal volt magasabb. A Merkantil Bank által finanszírozott összesített gépjármû-értékesítési darabszám 95%-a forintalapú ügylet volt, a évi 67%-kal szemben. A kihelyezésállomány alakulását az alábbi grafikon mutatja: GÉPJÁRMÛ, új kötések 2011 (mft) bázis terv tény jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Kereskedôfinanszírozás A bank sajátos profiljából adódóan üzletági ügyfélkörét szinte kizárólag a kereskedelemben, ezen belül a gépjármû-kereskedelemben tevékenykedô vállalkozások, jellemzôen kis- és középvállalkozások alkotják. A kereskedôfinanszírozási üzletág a Merkantil Bankkal a gépjármû-vásárlási hitelek közvetítése terén együttmûködô gépjármû-kereskedôknek (használtjármû-kereskedôk és márkakereskedôk) nyújt a mûködéshez szükséges gazdálkodási hiteleket. Az üzletág elsôsorban üzletpolitikai szerepet lát el. A gépjármû-kereskedôket a pénzügyi-gazdasági válság az átlagosnál erôteljesebben érintette. A bank a megváltozott piaci körülményekhez való alkalmazkodás jegyében a prevenció erôsítésének eszközeit alkalmazta, törekedett az egyedi, cégspecifikus kockázatok csökkentésére, általános kondíciós és kockázati szigorításokat alkalmazott. Szorosabb együttmûködésre került sor a sales üzletággal, a keresztértékesítési hatás szem elôtt tartása a banki érdekek határozottabb érvényesítésével. A bank következetesen élt a határozottabb, hatásosabb követelésbehajtás (work out) és az intenzív monitoring eszközeivel. A hitelvédelem szempontjából pedig aktív segítséget nyújtott a készletek leépítésében is. A kereskedôfinanszírozás év végi állománya az elôzô évihez képest 13%-kal csökkent, a megképzett értékvesztés-állomány 3%-kal növekedett, ezáltal az állomány értékvesztéssel való átlagos fedezettsége 21,3%-ról 30,2%-ra növekedett ben a stabil, több éve mûködô használtautó-kereskedések kerültek a megcélzott ügyfélkörbe. Az év elején a kereskedés partnerek száma még csak 260 volt, 2011 végére viszont elérte az 550-et. 10

12 Termelôeszköz-finanszírozás A Merkantil Csoporton belül termelôeszköz-finanszírozás 2010-et megelôzôen két társaság könyveiben jelentkezett: a Merkantil Car Zrt. nyújtotta a termelôeszköz-finanszírozás területén a pénzügyi lízinget, a Merkantil Bérlet Kft. pedig a tartós bérleti ügyletek lebonyolítását végezte. A válság miatt az üzletág akvizíciós tevékenysége 2008 ôszétôl 2010 májusáig szünetelt, a mûködés a portfóliókezelésre fókuszált májusában kezdôdött meg az üzletág újraindítása, az üzletkötôi hálózat kiépítése. A pénzügyi lízing kötéseket 2010 júniusától a Merkantil Bank köti. A bank stratégiai célkitûzése az üzletág felfuttatásával, a bankcsoporti szinergiák kihasználásával 2013-ra a termelôeszköz-finanszírozási piacon is a piacvezetô pozíció elérése végére a Merkantil Bank könyveiben lévô termelôeszköz-finanszírozási állomány 1,4 Md Ft-ot, 2011 végére pedig 5,8 Md Ft-ot ért el. termelôeszköz, új kötések 2011 (mft) terv tény jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. A Merkantil Carban nyilvántartott lízing állománya 2,7 milliárd Ft-ot, a tartós bérleti ügyletek pedig 1,0 milliárd Ft-ot tesznek ki. Az üzletág tevékenységébe tartozik a Merkantil Bérlet Kft. keretében történô szoftver-bérletbeadás is, melynek december 31-ei nettó értéke 18 milliárd Ft-ot tett ki. Flottafinanszírozás A Merkantil Bérlet Kft.-ben több mint tízéves múltra tekint vissza a gépjármûbérleti konstrukció. A tartós bérleti konstrukcióval a gépjármû-finanszírozási üzletág a finanszírozási paletta teljessé tételét célozta meg. Az állomány növelése a korábbi években nem tartozott a Merkantil Csoport elsôdleges üzletpolitikai célkitûzései közé ben 831 M Ft értékû új kötés jött létre, az év végi állomány millió Ft volt. Ingatlanfinanszírozás A Merkantil Bank ingatlan üzletága ingatlanfinanszírozással kapcsolatos üzleti terveit a Merkantil Ingatlan Lízing Zrt-n, a Merkantil Car-ban és az SPLC-projektcégeken keresztül valósította meg. Az üzletág 2011-es mûködését az elvek és tervszámok vonatkozásában a bankon belüli és a piaci körülmények határozták meg. A vállalatfinanszírozás részeként az ingatlanfinanszírozási tevékenység is megújításra kerül. A december végén a Merkantil-leánycégek könyveiben lévô állományok összesen 25,8 milliárd Ft-ot tettek ki, melynek 55%-a pénzügyi lízing, 45%-a pedig a projektcégek kereteiben megvalósult operatív lízing üzlet volt. 11

13 Érdekeltségek finanszírozása, folyószámla-hitelezés A folyószámla-hitelezési tevékenység elsôsorban a bank érdekeltségei, valamint a törzsügyfeleik számára nyújtott szolgáltatás ben az érdekeltségek átlagos finanszírozási állománya 24,6 milliárd forintot tett ki, mely 10,3%- kal alacsonyabb az elôzô évihez képest. Az állomány csökkenése döntôen a külföldi érdekeltségek és a Merkantil Car finanszírozási szükségletének alakulásából következett. Garanciavállalás tekintetében a bank üzletpolitikája továbbra is arra irányult, hogy azt csak törzsügyfeleknek és elsôsorban betéttel fedezett esetekben nyújtsa. Faktoring szolgáltatását a Merkantil Bank 2009-tôl megszüntette. Forrásgyûjtés A Merkantil Bank pénzpiaci aktivitása elsôdlegesen forrásgyûjtési tevékenységében mutatkozik meg. A bank forrásgyûjtésének domináns részét 2011-ben is a bankközi hitelfelvétel jelentette: az OTP Bank által a Merkantil Bank részére nyújtott devizahitelek záróállománya csaknem 202 milliárd Ft-ot tett ki, ami a teljes forrásszükséglet 77%- át, a külsô kamatozó források 86%-át jelentette. A tárgyévi állománycsökkenés 17,5 milliárd Ft volt. A forrásszerkezet másik jelentôs eleme a természetes személyek körében végzett betétgyûjtés. A évi átlagos állományokkal számolva a forrásszerkezet közel 10%-át a természetes személyek körében gyûjtött források tették ki, melyek közül kiemelkedik az OTP Bank Nyrt. hálózatában forgalmazott Mobil Betétszámla. A külsô források fennmaradó részét a vállalkozók folyószámlabetétei képezik. A banknál vezetett teljes folyószámlabetét-állomány december 31-el 3,0 milliárd Ft volt. Az idôszak végére az év eleji nyitóállományhoz képest 0,2 milliárd Ft, 7,7%-os csökkenés következett be. A bank gyûjtött forrásait gyakorlatilag teljes egészében vezetô aktív oldali terméke, a gépjármû-hitelezés, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb eszközök finanszírozására fordította. Személyes ügyfélforgalom A Merkantil Bank személyes ügyfélforgalmát, a direkt értékesítést, a gépjármû-finanszírozási szerzôdésállomány portfóliókezelését, valamint a pénz- és értékkezelést a Központi Bankfiók látja el ben ezen a direkt értékesítési csatornán keresztül a kihelyezések jelentôs mértékben növekedtek: közel megduplázódtak. Év végéig komoly lépések történtek az elektronikus értékesítés bevezetésére is. Ezenkívül továbbra is komoly szerepet tölt be az átvállalások ügyintézése, amellyel a szakterület jelentôs adósvédelmi feladatkört lát el. A Központi Bankfiók értékesítési és ahhoz kapcsolódó tevékenységei egyre jelentôsebb kapacitásokat kötnek le (34,31%). A meglévô szerzôdésállomány (meghaladta a 150 ezret) kezelése 2011-ben is komoly feladat elé állította a szakterület dolgozóit, mivel a fizetési gondokkal küzdô ügyfelek rendre a személyes egyeztetéseket preferálták, de a korai zárások, elôtörlesztések, biztosítási kárügyintézések és az adósvédelem igénybevétele is nagymértékben megjelent a személyes ügyfélforgalomban. A kapcsolódó tranzakciók száma 27 ezret tett ki, melyek egyúttal a korábbiaknál idôigényesebbé váltak. A bank személyes ügyfélszolgálatára jellemzô, hogy a folyamatosan változó összetételû ügyfélkör igényeinek megfelelôen alakítja az ügymenetét, és a változásokat gyorsan, gördülékenyen hajtja végre. 12

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben

ELNÖKI BESZÁMOLÓ 2 ÜZLETI BESZÁMOLÓ 9. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ÉS ÜZLETI JELENTÉS (A Magyar Számviteli Szabályok szerint) 49

ELNÖKI BESZÁMOLÓ 2 ÜZLETI BESZÁMOLÓ 9. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ÉS ÜZLETI JELENTÉS (A Magyar Számviteli Szabályok szerint) 49 T A R T A L O M ELNÖKI BESZÁMOLÓ 2 ÜZLETI BESZÁMOLÓ 9 PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ (A Magyar Számviteli Szabályok szerint) 15 KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ÉS ÜZLETI JELENTÉS (A Magyar Számviteli Szabályok szerint)

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015. június 30.

Féléves jelentés. 2015. június 30. Féléves jelentés 2015. június 30. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) VEZETŐSÉGI JELENTÉS I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST, 2005. április 22., 10 óra KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ a jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

Felelôs kiadó: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Budapest, 2001. Grafika: My Way Stúdió Kft.

Felelôs kiadó: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Budapest, 2001. Grafika: My Way Stúdió Kft. Éves Jelentés 2000 Felelôs kiadó: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Budapest, 2001 Grafika: My Way Stúdió Kft. Tartalomjegyzék T ARTALOM Az Igazgatóság elnökének bevezetôje..............................................................

Részletesebben

SZERKESZTETTE FELELÕS KIADÓ TERVEZTE NYOMTATÁS DR. BALOGH IMRE TRENKA GYULA POLONUS ENTER STUDIO 98 ARTEMIS NYOMDA MÜLLER JÁNOS

SZERKESZTETTE FELELÕS KIADÓ TERVEZTE NYOMTATÁS DR. BALOGH IMRE TRENKA GYULA POLONUS ENTER STUDIO 98 ARTEMIS NYOMDA MÜLLER JÁNOS ÉVES JELENTÉS 2004 SZERKESZTETTE DR. BALOGH IMRE TRENKA GYULA FELELÕS KIADÓ MÜLLER JÁNOS TERVEZTE POLONUS ENTER STUDIO 98 NYOMTATÁS ARTEMIS NYOMDA Tartalom 3 11 21 31 53 63 65 66 67 68 69 73 74 75 79 ELNÖKI

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2007. ÁPRILIS 27. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2006. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi üzleti jelentése Budapest, 2015. április 1. AZ FHB JELZÁLOGBANK

Részletesebben

TARTALOM. Pénzügyi jelentés 61. Társaságirányítás 135

TARTALOM. Pénzügyi jelentés 61. Társaságirányítás 135 TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsôvezetése 4 Az elnök-vezérigazgató üzenete 5 Kiemelt adatok 7 Makrogazdasági és monetáris környezet 2004-ben 8 Az OTP Bankcsoport üzleti jelentése 11 Vezetôi elemzés 23 A Vezetés

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. 2007. évi Éves Jelentése. Budapest, 2008. április 25.

OTP Bank Nyrt. 2007. évi Éves Jelentése. Budapest, 2008. április 25. OTP Bank Nyrt. 2007. évi Éves Jelentése Budapest, 2008. április 25. 2007. ÉVI ÉVES JELENTÉS 2 TARTALOM AZ OTP BANK NYRT. 2007. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE 4 A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI ÉVES

Részletesebben

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója a 2014. üzleti évről

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója a 2014. üzleti évről A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója a 2014. üzleti évről 1. Makrogazdasági környezet Legfontosabb mutatószámok változása: 2010 2011 2012 2013 2014 GDP % 1,1 1,7-1,7 1,2 3,6

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2010 2010

ÉVES JELENTÉS 2010 2010 21 ÉVES JELENTÉS 21 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 6 CSR tevékenység 9 A gazdasági környezet és a bankszektor 21-ben 1 Üzletági

Részletesebben

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2012/2013. Budapest, 2012. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék Általános információk 3 I. A kibocsátó

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2008. ÁPRILIS 25. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2007. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 3390 FÜZESABONY, RÁKÓCZI U. 55. 36/542-180 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-02-020072 STATISZTIKAI SZÁMJEL: 10081846 6419 122 10 A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013.

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006. ÉVI, IFRS ELŐÍRÁSOK SZERINT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS Tartalomjegyzék 1 AZ FHB RÖVID TÖRTÉNETE...4 2 MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET 2006-BAN...6 2.1

Részletesebben

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2009. április 28., 10 óra

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2009. április 28., 10 óra ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST 2009. április 28., 10 óra KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 01-10-043638,

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2013 www.fundamenta.hu Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához Budapest, 2008. március 7.

ÜZLETI JELENTÉS ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához Budapest, 2008. március 7. ÜZLETI JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához... cégszerű aláírás Budapest, 2008. március 7. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált beszámolója és üzleti

Részletesebben

MKB BANKCSOPORT BESZÁMOLÓ 2011

MKB BANKCSOPORT BESZÁMOLÓ 2011 Barabás Miklós (1810-1898) Egy utazó cigánycsalád Erdélyben, 1843 olaj, vászon 108 x134 cm Barabás Miklós festménye a Pesti kiállításon már Petőfi Sándor - a kép ihlette - Vándor élet című versével együtt

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2009. ÁPRILIS 24. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2008. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL, ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL ÉS AZ IGAZGATÓSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL, ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL ÉS AZ IGAZGATÓSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. napirendi pont BESZÁMOLÓ A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL, ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL ÉS AZ IGAZGATÓSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Készítette: Pénzes Lászlóné az Igazgatóság elnöke

Részletesebben

a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2011/2012.

a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2011/2012. Kötvény Kibocsátá si Isme r t e tő a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2011/2012. A Kötvény Kibocsátási Program keretében kibocsátandó Kötvények a szokásostól eltérő

Részletesebben

éves jelentés 2012 2012 1

éves jelentés 2012 2012 1 éves jelentés 2012 2012 1 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 6 CSR tevékenység 9 A gazdasági környezet és a bankszektor 2012-ben 10

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedév Budapest, 2015. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.03.31 2014.12.31 2015.03.31 2015.03.31/ 2014.12.31

Részletesebben