TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 3 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2011-ben. 4 Piaci pozíciók alakulása. 4 Gépjármû-finanszírozás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 3 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2011-ben. 4 Piaci pozíciók alakulása. 4 Gépjármû-finanszírozás"

Átírás

1 2011

2 TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 3 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2011-ben 4 Piaci pozíciók alakulása 4 Gépjármû-finanszírozás 6 Termelôeszköz-finanszírozás 7 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak megvalósulása 7 A bank vagyoni-jövedelmezôségi helyzete december 31-ével 9 Üzletágak 9 Gépjármû-finanszírozás 10 Kereskedôfinanszírozás 11 Termelôeszköz-finanszírozás 11 Flottafinanszírozás 11 Ingatlanfinanszírozás 12 Érdekeltségek finanszírozása, folyószámla-hitelezés 12 Forrásgyûjtés 12 Személyes ügyfélforgalom 13 Regionális szerepvállalás évi üzletpolitikai célkitûzések 15 Független könyvvizsgálói jelentés 16 Mérleg 17 Eredménykimutatás 18 A Merkantil Bank Zrt. vezetése a 2011-es év során 1

3 ELNÖKI BEVEZETÔ A 2011-es évet a Merkantil Bank számára egyszerre nevezhetjük a folytonosság, az építkezés és az újrakezdés éveként. Folytonosságot jelentenek a prudens, bankszerû mûködés sikerei és az eredményesen bevezetett adósvédelmi rendszer mûködtetése. Folyamatos monitoringgal mérjük fel a veszteségforrásokat, a negatív kockázati hatásokat, biztonsággal letartalékoljuk az érdekeltségeknél felmerülô problémás kintlévôségeinket, így megítélésünk szerint a december 31-ei portfóliónkra vonatkozóan nincs meg nem képzett értékvesztés. Stabilizálódtak a külföldi érdekeltségek tôkepozíciói is. Fontos kiemelni a stabilitás és a folyamatosság ismérveként a Merkantil Bank mûködését alapvetôen meghatározó tényt, hogy a bank tizenhat éve, 1996 óta tagja az OTP Csoportnak, mely napjainkra a közép-kelet-európai térség meghatározó nemzetközi pénzügyi csoportjává vált. Együttmûködésünk eredménye megmutatkozik mind a Mobil Betét állományt érintô forrásgyûjtés területén, mind az új üzletágak kapcsolatépítésének elôsegítésében. A 2008 ôszén kirobbant világgazdasági válság következtében a magyar autópiac és ezzel összefüggésben fô üzleti területünk, a gépjármû-finanszírozási piac mérete is összezsugorodott, és kedvezôtlen hatásaival 2011-ben is számolnunk kellett. Az üzleti szempontból mélypontot jelentô 2010-es év után gépjármû-finanszírozási üzletágunkat 2011-ben már az építkezés jellemezte: felépült az értékesítési rendszer, kiépítésre került a vállalkozói alapon szervezôdô szupporteri hálózat, ugyanakkor felgyorsult az alternatív értékesítési technikák kidolgozására irányuló munka. Kiemelt figyelmet fordítottunk a költségkímélô lehetôségek további kiaknázására, beleértve az online értékesítési megoldásokat, valamint a Groupama Garancia Biztosító bevonásával a finanszírozási és biztosítási termékek együttes értékesítését lehetôvé tévô konstrukciók továbbfejlesztését. A partner kereskedések száma a év végi 150-es szintrôl 500 fölé emelkedett. Az építkezés eredményeként a megkötött szerzôdések száma 56%-kal meghaladta a évit, az új kihelyezések állománya 15,6 milliárd Ft-ot ért el, mely 66%-kal lett magasabb az elôzô évhez képest. Az utolsó negyedévben a retail autófinanszírozás piaci részesedése elérte a 17%-ot, ezzel a Merkantil Csoport az év végére már piacvezetô lett gépjármû-finanszírozásban. Jelentôs elôrelépés történt az üzletpolitikában meghirdetett több lábon állás vonatkozásában. Az újrakezdés az üzletágak közül a termelôeszköz-finanszírozást és a flotta üzletágat érintette 2011-ben. Termelôeszköz üzletágban erôfeszítéseink hatására a évi 4,3%-os piaci részesedést 2011-re 6,2%-ra sikerült növelni. A térnyerés elsôsorban a mezôgazdasági gépek szegmensében következett be, ahol a korábbi 2,8%-os részarány után a Merkantil a piac 17,9%-át szerezte meg. A pénzügyi, jövedelmezôségi mutatók megfelelnek a tárgyévre tervezettnek. A Merkantil Bank Zrt. adózás elôtti eredménye, ROA- és ROE-mutatói 2011-ben mind a bázishoz, mind a tervezetthez viszonyítva kedvezôbben alakultak. A bank a évet 261,6 milliárd Ft-os mérlegfôösszeg mellett millió Ft adózás elôtti eredménnyel, illetve millió Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta. A céltartalékképzés elôtti üzemi eredmény millió Ft-ot tett ki, mely 3,3%-kal magasabb a bázisévi eredménynél és 19%-kal haladja meg a tervezettet. A bank tôkeellátottsága is javult. A fizetôképességi mutató értéke év végén 9,93%, a szavatoló tôke millió Ft volt. Bevezetônk végén a Bank vezetése nevében köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal 2011-ben is elôsegítették a Merkantil Bank és érdekeltségeinek mûködését, és akikre a következôkben is számíthatunk a bank eredményes mûködésének és további növekedésének biztosításában. Egyúttal szeretném megköszönni a tulajdonos képviselôinek, az Igazgatóság és a Felügyelô Bizottság tagjainak felelôs munkáját és támogatását. Köszönetemet fejezem ki ügyfeleinknek, betéteseinknek, a velünk már korábban és az elkövetkezô idôszakban is együttmûködô partnereinknek. Valamint ezúton köszönöm meg valamennyi munkatársam elkötelezett és áldozatkész munkáját, mely számomra a Merkantil Bank alapvetô üzleti értékét jelenti. Dr. Utassy László Elnök-vezérigazgató Budapest, május 30. 2

4 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2011-ben Magyarország bruttó hazai terméke a tavalyi 1,2%-os növekedés után 1,7%-kal bôvült 2011-ben, elsôsorban a feldolgozóipar erôs exportkereslete és a mezôgazdaság jó terméseredményeinek köszönhetôen. Az Európai Unió 27 tagországának gazdasága összesen 1,6%-os növekedést ért el. A képet némileg rontja, hogy az utolsó negyedéves növekedés mindössze 0,9%-os volt, mely az elmúlt két év legalacsonyabb értéke. A gazdaság motorja változatlanul Németország, az uniós rangsorban hazánk a középmezônybe tartozik. A KSH adatai alapján az ipari termelés volumene 2011 során 5,4%-kal bôvült, értékesítési szempontból az export 7,6%-os növekedést, a belföldi értékesítés viszont 5,1%-os visszaesést könyvelhetett el. A mezôgazdasági termelés volumene a 2010-es csökkenés után idén 10%-os növekedést ért el, a folyó áron számolt kibocsátási érték 29%-os növekedése pedig az elmúlt évtized legkedvezôbb adata. Az építôipar mélyrepülése tartósnak bizonyult: a tárgyév során 7,8%-os volumencsökkenés volt tapasztalható ben a külkereskedelmi termékforgalom alakulásában az export javára 7 milliárd eurós többlet mutatkozik, mely 20%-os javulást jelent az elôzô évhez képest. A kivitel volumene 12%-kal, az import 11%-kal növekedett a bázisévhez mérten. A fogyasztói árak a tárgyév során átlagosan 3,9%-kal emelkedtek, mely a bázisidôszaknál 1,0%-ponttal alacsonyabb. Az infláció alakulására elsô félévben jellemzôen az élelmiszerárak növekedése gyakorolt hatást, majd év végén az üzemanyagárak nôttek jelentôsebb mértékben. A munkaerô-piaci helyzet a válság sújtotta idôszak után lassú javulásnak indult, a foglalkoztatottak száma átlagosan 3,8 millió fô volt, amely kismértékû, 0,8%-os emelkedést jelent az elôzô évhez képest. A munkanélküliségi ráta 0,2 százalékponttal, 11,0%-ra mérséklôdött az év során. A bruttó nominális átlagkereset a tavalyi 1,4% után 5,2%-kal nôtt az elôzô évhez képest. A nettó átlagkereset növekedése 6,4% volt. A háztartások fogyasztását leginkább jellemzô kiskereskedelmi forgalom az utóbbi négy évben rendre visszaesést mutatott. Ezt 2011-ben kismértékû, 0,2%-os növekedés váltotta fel, a forgalom értéke 7,9 billió Ft-ot tett ki. A háztartások bruttó pénzügyi vagyona 2011 végén 27,2 billió Ft volt, mely 6%-kal kevesebb az elôzô évinél. A tartozások értéke 1%-kal, 11,1 billió Ft-ra csökkent. A vagyoncsökkenést a magán-nyugdíjpénztári kilépések generálták, ennek során mintegy 2,7 billió Ft került az államháztartáshoz. Említést érdemel a devizahitelek végtörlesztését lehetôvé tévô jogszabály, mellyel élve a lakosság 600 Mrd Ft-ot meghaladó mértékben csökkentette tartozását. A nemzetközi tôkepiaci helyzetet az elsô negyedévben viszonylagos optimizmus jellemezte, azonban az eurózónában tavasszal kialakuló válság, az USA és több fejlett nyugat-európai ország leminôsítése, majd Görögország egyre súlyosbodó problémái miatt jelentôsen visszaesett a kockázatvállalási hajlandóság. A pénzpiaci bizonytalanság, párosulva a magyar gazdasági intézkedések kedvezôtlen nemzetközi megítélésével a forint gyengüléséhez, az állampapírhozamok és a csôdkockázati (CDS) felár emelkedéséhez, majd pedig oda vezetett, hogy év végén több hitelminôsítô is a befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolta a magyar államadósságot. Mindezek hatására a kormány tárgyalásokat kezdeményezett az IMF-fel és az EU-val egy elôvigyázatossági hitelkeretrôl. 3

5 Piaci pozíciók alakulása Gépjármû-finanszírozás A Merkantil Bank Zrt. tevékenysége nem kis részben a gépjármû-finanszírozás és az ehhez kapcsolódó márkakereskedôi finanszírozás területére terjedt ki, ebbôl adódóan mind a bankszektorban végbement változások, mind a gépjármû-értékesítési piacon érvényesülô tendenciák hatottak a Merkantil Bank versenyhelyzetére. Az évezred elején megszokott két számjegyû gépjármû-értékesítési növekedés 2004-ben megtorpant, 2005-ben az autóeladások száma jelentôsen visszaesett, a piac telítetté vált. A forgalom folyamatos csökkenése 2009-ben vált drasztikus mértékûvé, mikor az új gépjármûvek regisztrációinak száma az elôzô évi forgalom mintegy 40%-ára csökkent. A válság 2010-ben érte el a tetôpontját a gépjármû-kereskedelemben: az értékesített új, 3,5 tonna alatti össztömegû eszközök forgalma újabb 25,6%-kal csökkent a korábbi évhez képest. Egyelôre úgy látszik, a hazai piac legrosszabb évérôl volt szó második féléve már erôsebb volt, mint az azt megelôzô év azonos idôszaka, és a 2011-es év abszolút értelemben is valamivel erôsebbre is sikerült. Év 3,5 t alatti új jármûvek értékesítései (piaci adatok, db) Láncindex ,3% ,9% ,2% ,5% ,4% ,6% ,5% ,5% ,4% ,3% A visszaesés fô oka a világgazdasági válság volt. Ugyanakkor a pénzügypiacokat érô hazai szabályozás különös tekintettel az önerô minimumának felemelése és a maximális futamidô korlátozása tovább szûkítette a keresletet. Ebbôl az is következett, hogy az autóvásárlók közül fôleg a hitelre vásárlók száma csappant meg. A készpénzes formában történô vásárlások száma jóval kisebb mértékben változott ez az átrendezôdés a finanszírozott hányadot csökkentette. Ma már az is világos, hogy fôként a magánszemélyek vonultak ki az autópiacról: mind 2010-ben, mind 2011-ben a vásárlások közel háromnegyede flottavásárlás és/vagy céges vásárlás volt. Az alábbi grafikonon jól látható, hogy az autópiac a évet érintô nagy visszaesés nyomán tartósan alacsonyabb szintre esett vissza. Bár a 2012-es év némi növekedéssel indult, de minden jel szerint csupán annyi történt, hogy a év végi vásárlásokat a fogyasztók elhalasztották a kedvezôbb regisztrációs adó elônyeinek kihasználása érdekében. 3,5 T ALATTI, ÚJONNAN FORGALOMBA HELYEZETT JÁRMÛVEK SZÁMA db jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 4

6 A 2011-es év jelentôs változást hozott. A Merkantil Csoport a második két negyedévben már piacvezetô volt retail gépjármû-finanszírozásban. Ez az eredmény az alábbi ábrán azért nem érhetô tetten, mert a finanszírozott hányad tovább csökkent, így az iparág egyre kevesebb gépjármû finanszírozásán kényszerült osztozni (körülbelül azonos forgalomba helyezési számok mellett). A MERKANTIL CSOPORT PIACI RÉSZESEDÉSE A 3,5 T ALATTI, ÚJONNAN FORGALOMBA HELYEZETT JÁRMÛVEK KÖRÉBEN 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% ,00% 4,00% 2,00% 0,00% jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. A használt autók adásvételében is 2010 jelentette a mélypontot, 2011 érdemben erôsebb lett. Ennek egyik fô oka abban keresendô, hogy külföldrôl egyre több használt jármûvet hoznak be. Éppen a fiatalabb nyugati jármûvek pótolják jelenleg a gépjármûpiacról hiányzó új autókat. Év 3,5 t alatti használt jármûvek értékesítései (piaci adatok, db) Láncindex ,8% ,7% ,1% ,4% ,5% ,6% ,6% ,6% ,3% ,4% A MERKANTIL CSOPORT PIACI RÉSZESEDÉSE A 3,5 T ALATTI, HASZNÁLTAN FORGALOMBA HELYEZETT JÁRMÛVEK KÖRÉBEN 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% ,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 5

7 A megelôzô két év visszafogott üzletpolitikáját követôen 2011-ben: Az alkalmazotti hálózat bôvítésére került sor. Kiépítésre került a vállalkozói alapon szervezôdô szupporter-i hálózat. Felgyorsult az alternatív értékesítési technikák kidolgozására irányuló munka. Ennek révén a kereskedésektôl független forgalom volumenének növelését várja a bank. A hálózat bôvítésével, illetve dinamikusabb üzletfilozófiával a Merkantil Csoport elôrelépést tudott elérni, kereskedés partnereinek száma a év végi 150-es szintrôl 500 fölé emelkedett. Ez abban is megmutatkozott, hogy az utolsó negyedévben a retail-autófinanszírozásban a piaci részesedés elérte a 17%-ot. Az alábbi ábra a Merkantil Csoport által finanszírozott kötésszámok alakulását mutatja az üzletág indulásától 2011 végéig. MEGFINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMÛVEK SZÁMA Termelôeszköz-finanszírozás A Merkantil Csoport érdeklôdése az elmúlt években a termelôeszközök finanszírozása felé fordult. Ennek oka az, hogy amíg a gépjármûvek finanszírozási piaca a válság elôtti békeévekhez képest ötödére esett (2011/2007), addig a termelôeszközök finanszírozása csupán a 2007-es év 36%-ára csökkent óta az összesített termelôeszköz-piac nagyobb, mint a gépjármû-finanszírozási piac. Külön kiemelendô, hogy az elôbbi 2011-ben növekedést ért el 2010-hez képest. Év/Mrd Ft Gépjármû-finanszírozási piac Termelôeszközfinanszírozási piac Termelôeszköz arány ,5 562,9 44,84% ,0 597,0 48,26% ,3 280,7 56,93% ,6 157,6 51,99% ,4 207,3 58,61% A termelôeszköz-finanszírozáson belül tartósan a tehergépjármû-szegmens a legnagyobb. A kérdéses szegmens jelentôségét az is növeli, hogy 2011-ben érdemi növekedést produkált. Ezenkívül a mezôgazdasági gépek és az egyéb gépek finanszírozása iránt nôtt a kereslet. Ezzel szemben az ingatlanfinanszírozás visszaesést mutatott. Az ingatlanfinanszírozás hanyatlása elsôsorban a magánszemélyek lakóingatlanok iránti keresletének csökkenésével hozható összefüggésbe. A Merkantil Csoport a termelôeszköz üzletágban 2011 során jelentôs erôfeszítéseket tett. Összességében a évi 4,31%-os piaci részesedését 2011-re 6,23%-ra növelte. A térnyerés elsôsorban a mezôgazdasági gépek szegmensében következett be: 2,78% helyett a Merkantil a piac 17,88%-át szerezte meg. Növekedés következett be az építôipari gépek körében is (4,88% helyett 7,27%). 6

8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak megvalósulása 2011-ben a Stratégiai terv-ben feltételezettekhez képest kedvezôtlenebb volt a gazdasági-pénzügyi környezet. A Stratégiai terv stabilizációval, 2011 második félévétôl gazdasági fellendüléssel, piaci növekedéssel számolt. A tervezéskori CHF-árfolyamterv 203,7 Ft/CHF volt, míg a tény meghaladta a 255 Ft/CHF-et. Ezek mellett a finanszírozás is megdrágult, a CHF- és EUR-felár egyaránt magasabban alakult a tervezettnél. Mindezen kedvezôtlen feltételek ellenére a Merkantil Bank évi üzletági-piaci célkitûzései jelentôs elôrelépést mutatnak. Gépjármû-finanszírozás terén megvalósult a piaci részesedés növelése, reális cél a piacvezetô pozíció visszaszerzése 2013-ra: 2011-ben összesítve a 3. helyet foglalja el, 2011 negyedik negyedévében retailfinanszírozásban már az 1. helyen a Merkantil Csoport. A piaci részesedésünk ez év végére már a 15%-ot is meghaladja. Kitörési pont a használtautó-finanszírozás, ami az állományt tekintve az összes új kötések 80%-a. HUF-kötések dominanciája: 95% HUF, 5% EUR. Stabil autókereskedések akvirálása: az év elején a kereskedés partnerek száma 260 volt, szeptemberben 530. Új, kibôvített értékesítési csatornák alkalmazása: beindult a webes értékesítés, direkt hitel, az OTP-keresztértékesítés, -hálózat igénybevétele. Jelentôs elôrelépés történt az üzletpolitikában meghirdetett több lábon állás vonatkozásában: megvalósult a termelôeszköz-finanszírozás beindítása. Egyre jelentôsebb szerepet tölt be a termelôeszköz üzletágban is a Merkantil. A 2010-es évi 1% körüli részesedés után a piaci részesedés 2011-ben 5% felett stabilizálódott. Fentieken túlmenôen: folytatódott az adósvédelmi program; folytatódtak, illetve lezárultak a meghirdetett saját termékfejlesztési projektek; stabilizálódtak a külföldi érdekeltségek tôkepozíciói; felépült az értékesítési hálózat; a pénzügyi, jövedelmezôségi mutatók megfelelnek a tárgyévre tervezettnek. A bank vagyoni-jövedelmezôségi helyzete december 31-el A bank a évet 261,6 milliárd Ft-os mérlegfôösszeg mellett millió Ft adózás elôtti eredménnyel, illetve millió Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta. A bank céltartalékképzés elôtti üzemi eredménye december 31-ével millió Ft-ot tett ki, mely 3,3%-kal magasabb a bázisévi eredménynél és 19%-kal haladja meg az évre tervezettet. A pénzintézeti tevékenység költségei 2011 folyamán összességükben millió Ft-ot értek el. Az elmúlt évhez képest a költségek 18%-kal (614 millió Ft-tal) lettek magasabbak. Az idôszak költségfelmerülése a éves tervhez képest 13%-os megtakarítást mutat (590 MFt). A Merkantil Bank tôkehelyzete a magyar számvitel szerint értelmezve a következô: a saját tôke december 31-én millió Ft volt, amely millió Ft-tal, 8,0%-kal emelkedett december 31-éhez képest a decemberi zárás adatai alapján. SAJÁT TÔKE MFt Megoszlás MFt Megoszlás Változás MFt Jegyzett tôke ,3% ,6% 0 Eredménytartalék ,1% ,6% -191 Általános tartalék 243 1,1% 436 1,9% 193 Lekötött tartalék 103 0,5% 94 0,4% -9 Mérleg szerinti eredmény 0 0,0% ,5% Saját tôke összesen ,0% ,0%

9 A bank tôkeellátottsága javult, a saját tôkének a mérlegfôösszeghez viszonyított aránya a évi 7,8%-ról 8,9%-ra emelkedett. SAJÁT TÔKE ALAKULÁSA 2011 Mérleg sz. eredmény Lekötött tartalék Általános tartalék Eredménytartalék Jegyzett tôke Nyitó március 31. június 30. szeptember 30. december 31. Az értékvesztés-állomány az elôírásoknak megfelelôen lefedi a minôsített állományt, az értékvesztések záró állománya a 2011 decemberében fennálló tôkekövetelések, készletek, valamint a befektetések után millió Ft, mely az eszközoldalon szerepel. Forrásoldali céltartalék-állományban szerepel a bank által megképzett millió Ft általános kockázati céltartalék-állomány a korrigált mérlegfôösszeg után. A fizetôképességi mutató értéke 2011 végén 9,93%, a szavatoló tôke millió Ft volt. A bank év végi minimális tôkekövetelmény-szintje millió Ft. A hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázatok tôkekövetelménye a IV. negyedév végén millió Ft volt. A pozíció-devizaárfolyam és árukockázat tôkekövetelménye 80 millió forintot tesz ki, a mûködési kockázatok tôkekövetelménye (BIA-módszer szerint) millió Ft, SREP-elôírások tôkekövetelménye 414 millió forint. A Merkantil Bank Zrt. adózás elôtti eredménye, ROA- és ROE-mutatói 2011-ben mind a bázishoz, mind a tervezetthez viszonyítva kedvezôbben alakultak. A növekmény a jelentôs mûködési költség megtakarításnak, valamint a bankadó-kompenzáció hatásának köszönhetô, melyek ellensúlyozták a tervezettnél magasabb kockázati költség, illetve alacsonyabb kamatkülönbözet hatását. KIEMELT MUTATÓK ALAKULÁSA tény éves terv tény Index% bázishoz Index% tervhez Mérlegfôösszeg (MFt) ,3% 103,9% Átlagos mérlegfôösszeg (MFt) ,0% 96,3% Átlagos saját tôke (MFt) ,5% 101,3% Üzemi eredmény (adózás elôtt, MFt) ,3% 118,9% Adózás elôtti eredmény (MFt) ,6% 172,3% Mérleg szerinti eredmény (MFt) ,4% Adózás utáni eredmény (MFt) ,6% 172,3% Átlagos eszközmegtérülés (ROA) -1,3% 0,4% 0,8% -61,5% 200,0% Átlagos vagyonmegtérülés (ROE) -14,8% 5,0% 8,5% -57,4% 170,0% Kamatbevétel aránya az átlagos mérlegfôösszeghez 7,6% 8,0% 8,2% 107,9% 202,5% Kamatkülönbözet (nettó kamatbevétel, MFt) ,1% 97,4% Kamatmarge 4,3% 4,3% 4,4% 102,3% 102,3% 8

10 ÜZLETÁGAK GÉPJÁRMÛ-FINANSZÍROZÁS A Merkantil Csoport által finanszírozott kötésszám az elôzô évek viszonylatában az alábbiak szerint alakult: A GÉPJÁRMÛ-FINANSZÍROZÁSI DARABSZÁMOK ALAKULÁSA Érdekeltségek Bank A Merkantil Bank informatikai fejlesztésének köszönhetôen a devizaalapú hitelek 2005 áprilisától átkerültek a Merkantil Car Zrt. kötésébôl a bank hitelei közé, 2010 júniusától pedig az új ügyletek zömét a bank köti. Ebbôl adódóan a Merkantil Car könyveiben a futamidôk alapján kifutó gépjármû-finanszírozási állományok jelentkeznek folyamán a bankban és érdekeltségeinél gépjármû-finanszírozási kötés realizálódott, mely 56%-kal magasabb kötésszám, mint az elôzô évben év Tény év Terv Tény Bázistól Index% Eltérés Tervtôl Index% Eltérés Kihelyezésállomány (MFt) ,3% ,5% Szerzôdések száma (db) ,5% ,4% kocsira jutó összeg (e Ft/db) ,3% ,2% 21 Az új kihelyezések összesített állománya 15,6 milliárd Ft volt, ami 6,2 milliárd Ft-tal, 66%-kal magasabb a bázishoz képest, ugyanakkor a tervtôl elmaradt 3,3 milliárd Ft-tal. GÉPJÁRMÛ-FINANSZÍROZÁSI KÖTÉSSZÁMOK ALAKULÁSA kötésszám tény 2011 terv 2011 tény jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 9

11 Az egy jármûre jutó kihelyezési összeg e Ft/jármû, 101 ezer Ft-tal bázisszint felett realizálódott. Az átlagos kihelyezésiösszeg-mutató a tervezetthez képest jármûvenként Ft-tal volt magasabb. A Merkantil Bank által finanszírozott összesített gépjármû-értékesítési darabszám 95%-a forintalapú ügylet volt, a évi 67%-kal szemben. A kihelyezésállomány alakulását az alábbi grafikon mutatja: GÉPJÁRMÛ, új kötések 2011 (mft) bázis terv tény jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Kereskedôfinanszírozás A bank sajátos profiljából adódóan üzletági ügyfélkörét szinte kizárólag a kereskedelemben, ezen belül a gépjármû-kereskedelemben tevékenykedô vállalkozások, jellemzôen kis- és középvállalkozások alkotják. A kereskedôfinanszírozási üzletág a Merkantil Bankkal a gépjármû-vásárlási hitelek közvetítése terén együttmûködô gépjármû-kereskedôknek (használtjármû-kereskedôk és márkakereskedôk) nyújt a mûködéshez szükséges gazdálkodási hiteleket. Az üzletág elsôsorban üzletpolitikai szerepet lát el. A gépjármû-kereskedôket a pénzügyi-gazdasági válság az átlagosnál erôteljesebben érintette. A bank a megváltozott piaci körülményekhez való alkalmazkodás jegyében a prevenció erôsítésének eszközeit alkalmazta, törekedett az egyedi, cégspecifikus kockázatok csökkentésére, általános kondíciós és kockázati szigorításokat alkalmazott. Szorosabb együttmûködésre került sor a sales üzletággal, a keresztértékesítési hatás szem elôtt tartása a banki érdekek határozottabb érvényesítésével. A bank következetesen élt a határozottabb, hatásosabb követelésbehajtás (work out) és az intenzív monitoring eszközeivel. A hitelvédelem szempontjából pedig aktív segítséget nyújtott a készletek leépítésében is. A kereskedôfinanszírozás év végi állománya az elôzô évihez képest 13%-kal csökkent, a megképzett értékvesztés-állomány 3%-kal növekedett, ezáltal az állomány értékvesztéssel való átlagos fedezettsége 21,3%-ról 30,2%-ra növekedett ben a stabil, több éve mûködô használtautó-kereskedések kerültek a megcélzott ügyfélkörbe. Az év elején a kereskedés partnerek száma még csak 260 volt, 2011 végére viszont elérte az 550-et. 10

12 Termelôeszköz-finanszírozás A Merkantil Csoporton belül termelôeszköz-finanszírozás 2010-et megelôzôen két társaság könyveiben jelentkezett: a Merkantil Car Zrt. nyújtotta a termelôeszköz-finanszírozás területén a pénzügyi lízinget, a Merkantil Bérlet Kft. pedig a tartós bérleti ügyletek lebonyolítását végezte. A válság miatt az üzletág akvizíciós tevékenysége 2008 ôszétôl 2010 májusáig szünetelt, a mûködés a portfóliókezelésre fókuszált májusában kezdôdött meg az üzletág újraindítása, az üzletkötôi hálózat kiépítése. A pénzügyi lízing kötéseket 2010 júniusától a Merkantil Bank köti. A bank stratégiai célkitûzése az üzletág felfuttatásával, a bankcsoporti szinergiák kihasználásával 2013-ra a termelôeszköz-finanszírozási piacon is a piacvezetô pozíció elérése végére a Merkantil Bank könyveiben lévô termelôeszköz-finanszírozási állomány 1,4 Md Ft-ot, 2011 végére pedig 5,8 Md Ft-ot ért el. termelôeszköz, új kötések 2011 (mft) terv tény jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. A Merkantil Carban nyilvántartott lízing állománya 2,7 milliárd Ft-ot, a tartós bérleti ügyletek pedig 1,0 milliárd Ft-ot tesznek ki. Az üzletág tevékenységébe tartozik a Merkantil Bérlet Kft. keretében történô szoftver-bérletbeadás is, melynek december 31-ei nettó értéke 18 milliárd Ft-ot tett ki. Flottafinanszírozás A Merkantil Bérlet Kft.-ben több mint tízéves múltra tekint vissza a gépjármûbérleti konstrukció. A tartós bérleti konstrukcióval a gépjármû-finanszírozási üzletág a finanszírozási paletta teljessé tételét célozta meg. Az állomány növelése a korábbi években nem tartozott a Merkantil Csoport elsôdleges üzletpolitikai célkitûzései közé ben 831 M Ft értékû új kötés jött létre, az év végi állomány millió Ft volt. Ingatlanfinanszírozás A Merkantil Bank ingatlan üzletága ingatlanfinanszírozással kapcsolatos üzleti terveit a Merkantil Ingatlan Lízing Zrt-n, a Merkantil Car-ban és az SPLC-projektcégeken keresztül valósította meg. Az üzletág 2011-es mûködését az elvek és tervszámok vonatkozásában a bankon belüli és a piaci körülmények határozták meg. A vállalatfinanszírozás részeként az ingatlanfinanszírozási tevékenység is megújításra kerül. A december végén a Merkantil-leánycégek könyveiben lévô állományok összesen 25,8 milliárd Ft-ot tettek ki, melynek 55%-a pénzügyi lízing, 45%-a pedig a projektcégek kereteiben megvalósult operatív lízing üzlet volt. 11

13 Érdekeltségek finanszírozása, folyószámla-hitelezés A folyószámla-hitelezési tevékenység elsôsorban a bank érdekeltségei, valamint a törzsügyfeleik számára nyújtott szolgáltatás ben az érdekeltségek átlagos finanszírozási állománya 24,6 milliárd forintot tett ki, mely 10,3%- kal alacsonyabb az elôzô évihez képest. Az állomány csökkenése döntôen a külföldi érdekeltségek és a Merkantil Car finanszírozási szükségletének alakulásából következett. Garanciavállalás tekintetében a bank üzletpolitikája továbbra is arra irányult, hogy azt csak törzsügyfeleknek és elsôsorban betéttel fedezett esetekben nyújtsa. Faktoring szolgáltatását a Merkantil Bank 2009-tôl megszüntette. Forrásgyûjtés A Merkantil Bank pénzpiaci aktivitása elsôdlegesen forrásgyûjtési tevékenységében mutatkozik meg. A bank forrásgyûjtésének domináns részét 2011-ben is a bankközi hitelfelvétel jelentette: az OTP Bank által a Merkantil Bank részére nyújtott devizahitelek záróállománya csaknem 202 milliárd Ft-ot tett ki, ami a teljes forrásszükséglet 77%- át, a külsô kamatozó források 86%-át jelentette. A tárgyévi állománycsökkenés 17,5 milliárd Ft volt. A forrásszerkezet másik jelentôs eleme a természetes személyek körében végzett betétgyûjtés. A évi átlagos állományokkal számolva a forrásszerkezet közel 10%-át a természetes személyek körében gyûjtött források tették ki, melyek közül kiemelkedik az OTP Bank Nyrt. hálózatában forgalmazott Mobil Betétszámla. A külsô források fennmaradó részét a vállalkozók folyószámlabetétei képezik. A banknál vezetett teljes folyószámlabetét-állomány december 31-el 3,0 milliárd Ft volt. Az idôszak végére az év eleji nyitóállományhoz képest 0,2 milliárd Ft, 7,7%-os csökkenés következett be. A bank gyûjtött forrásait gyakorlatilag teljes egészében vezetô aktív oldali terméke, a gépjármû-hitelezés, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb eszközök finanszírozására fordította. Személyes ügyfélforgalom A Merkantil Bank személyes ügyfélforgalmát, a direkt értékesítést, a gépjármû-finanszírozási szerzôdésállomány portfóliókezelését, valamint a pénz- és értékkezelést a Központi Bankfiók látja el ben ezen a direkt értékesítési csatornán keresztül a kihelyezések jelentôs mértékben növekedtek: közel megduplázódtak. Év végéig komoly lépések történtek az elektronikus értékesítés bevezetésére is. Ezenkívül továbbra is komoly szerepet tölt be az átvállalások ügyintézése, amellyel a szakterület jelentôs adósvédelmi feladatkört lát el. A Központi Bankfiók értékesítési és ahhoz kapcsolódó tevékenységei egyre jelentôsebb kapacitásokat kötnek le (34,31%). A meglévô szerzôdésállomány (meghaladta a 150 ezret) kezelése 2011-ben is komoly feladat elé állította a szakterület dolgozóit, mivel a fizetési gondokkal küzdô ügyfelek rendre a személyes egyeztetéseket preferálták, de a korai zárások, elôtörlesztések, biztosítási kárügyintézések és az adósvédelem igénybevétele is nagymértékben megjelent a személyes ügyfélforgalomban. A kapcsolódó tranzakciók száma 27 ezret tett ki, melyek egyúttal a korábbiaknál idôigényesebbé váltak. A bank személyes ügyfélszolgálatára jellemzô, hogy a folyamatosan változó összetételû ügyfélkör igényeinek megfelelôen alakítja az ügymenetét, és a változásokat gyorsan, gördülékenyen hajtja végre. 12

14 Regionális szerepvállalás A Merkantil Bank bulgáriai lízingvállalata, a DSK Leasing AD tevékenységét 2005-ben kezdte meg, 102 ezer euró ( leva) saját tôkével. A társaság a Merkantil Bank Zrt. és a BANK DSK EAD tulajdonában van. A társaság gépjármû-, termelôeszköz- és ingatlanlízinggel foglalkozik. A társaság IFRS szerinti, december 31-ei mérlegfôösszege 60,1 millió euró, mely a tervezett állomány 81,5%-a. A DSK Leasing AD saját tôkéje 433 ezer euró, jegyzett tôkéje pedig 171 ezer euró. A DSK Leasing AD december 31-ei auditált zárásának adózás utáni eredménye mínusz 908 ezer euró. A Horvátországban alapított lízingvállalat, az OTP Leasing d.d. tevékenységét 2006-ben kezdte meg, 200 ezer euró ( HRK) saját tôkével. A társaság a Merkantil Bank Zrt. és az OTP Banka Hrvatska d.d. tulajdonában van. A társaság gépjármû-, termelôeszköz-, hajó- és ingatlanlízinggel foglalkozik. Az ingatlanlízing a válságnak köszönhetôen leállításra került 2009-ben, viszont 2012-ben az üzletág várhatóan újraindul végén a mérlegfôösszege 88,6 millió euró, amely a tervezett állomány 82,1%-a. Az OTP Leasing d.d. saját tôkéje ezer euró, jegyzett tôkéje ezer euró. Az OTP Leasing d.d december 31-ei auditált zárásának adózás utáni eredménye 947 ezer euró. Romániában az OTP Leasing Romania IFN S.A. tevékenységét 2007-ben kezdte meg, 400 ezer euró ( RON) saját tôkével. A társaság a Merkantil Bank Zrt. és az OTP Bank Romania S.A. tulajdonában van. A társaság gépjármû- és termelôeszköz-lízinggel foglalkozik végével a mérlegfôösszeg 25,3 millió euró, amely a tervezett állomány 100,4%-a. Az OTP Leasing Romania IFN S.A. saját tôkéje ezer euró, jegyzett tôkéje ezer euró. Az OTP Leasing Romania IFN S.A december 31-ei auditált zárásának adózás utáni eredménye mínusz 981 ezer euró. 13

15 A évi üzletpolitikai célkitûzések A Merkantil elfogadott Stratégiai tervében a lízingpiaci részesedés jelentôs növekedését tûzte ki 2013-ra, amellyel a bank visszaszerzi vezetô szerepét a lízingpiacon. A piaci részesedés növeléséhez a gépjármû-finanszírozási üzletág megújítására van szükség, és ezzel egyidejûleg a termelôeszköz-finanszírozás sikeres újraindítására. A két projekt együtt jár az OTP keresztértékesítési lehetôségeinek kiaknázásával. A piaci pozíciók erôsítése érdekében az értékesítési hálózat növelésére és átszervezésére volt szükség, mely 2011-ben megvalósult. Az átszervezés részeként a korábbi 9 régióból 6 régió maradt meg. A Merkantil fô profilja, a gépjármû-finanszírozás továbbra is a válság által erôsen érintett szegmens. Feltételezéseink szerint a gépjármû-finanszírozási piacon tapasztalható jelentôs visszaesés még a 2012-es évben is fennmarad. Ennek ellenére 2011-tôl már elkezdôdött a Merkantil piaci részesedésének emelkedése a szegmensben, a lízingszövetségi adatok alapján 2011 negyedik negyedévében a Merkantil Bank már piacvezetôként zárta az évet az autófinanszírozásban. A gépjármû-finanszírozás frekventált növekedési pontjai 2012-ben: használtautó-finanszírozás; értékesítési csatornák kibôvítése; termékpaletta célzott bôvítése, a flottafinanszírozás beindítása. Az adósvédelmi programnak és a szabályozásnak köszönhetôen az autófinanszírozás kockázati feltételei javultak (25%-os minimális önerô, 7 éves futamidô-maximum stb.), és visszaszorultak a devizaalapú kötések is ebbôl adódóan az új ügyletek alacsonyabb kockázatával lehet számolni. A bank továbbra is kiemelt figyelmet fordít az új értékesítési csatornák felé történô nyitásra és a költségkímélô lehetôségek további kiaknázására (saját adatbázis alkalmazása, online lehetôségek, keresztértékesítés). További elônyöket jelenthet a finanszírozási és biztosítási termékek együttes értékesítését lehetô tévô konstrukciók továbbfejlesztése (Groupama Garancia Biztosító bevonása). A Merkantil a gépjármû-finanszírozás dominanciájának csökkenése mellett a termelôeszköz-finanszírozási üzletág továbbfejlesztését tervezi, megcélozva a korábbi évek 1% körüli piaci részesedésének jelentôs növelését, 5% feletti részesedés elérését. A következô évet érintô beruházási tervek visszafogottak: a legszükségesebb, a jogszabályi elôírásoknak való megfelelést, a prudenciális mûködést biztosító fejlesztéseket tartalmazzák. A tárgyi eszközöket érintô beruházások zömmel az ingatlan- és tárgyieszköz-állományt biztosító NIMO 2002 Kft.-ben valósulnak meg, illetve az üzletági termékfejlesztések az OLGA projekt keretében saját fejlesztések. A 2012-es év mûködésének legfontosabb feladatai és célkitûzései az alábbiakban foglalhatók össze: a gépjármû-finanszírozásban új értékesítési csatornák, új termékek alkalmazása, HUF-kihelyezések dominanciája a termelôeszköz-finanszírozás felfuttatása (mezôgazdasági gépek és közlekedési eszközök); a Merkantil Csoport finanszírozásának biztosítása prudenciális megfelelés, a nemfizetési kockázatok csökkentése, az adósvédelmi program további sikeres folytatása OTP Csoporton belüli keresztértékesítések az informatikai rendszer és a banküzem további fejlesztése, a célkitûzések teljesítését biztosító ösztönzési rendszer kialakítása Budapest, május

16 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 15

17 Magyar számviteli szabályok szerinti, nem konszolidált mérleg 2010 MFt 2011 MFt Index 2011/2010 % 1. Pénzeszközök ,0 2. Állampapírok ,0 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések ,9 4. Ügyfelekkel szembeni követelések ,7 5. Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is Részvények és más változó hozamú értékpapírok Részvények, részesedések befektetési célra ,0 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban ,1 9. Immateriális javak ,1 10. Tárgyi eszközök ,5 11. Saját részvények Egyéb eszközök ,9 13. Aktív idôbeli elhatárolások ,8 Eszközök (aktívák) összesen ,3 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek ,0 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek ,7 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettségek ,2 5. Passzív idôbeli elhatárolások ,4 6. Céltartalékok ,2 7. Hátrasorolt kötelezettségek ,0 8. Jegyzett tôke ,0 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tôke (-) Tôketartalék Általános tartalék ,4 12. Eredménytartalék (+/-) ,0 13. Lekötött tartalék ,3 14. Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény (+/-) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,3 MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK Függô és jövôbeni kötelezettségek összesen ,7 Függô és jövôbeni követelések összesen ,2 16

18 Magyar számviteli szabályok szerinti, nem konszolidált eredménykimutatás 2010 MFt 2011 MFt Index 2011/2010 % 1. Kapott kamatok és kamat jellegû bevételek ,4 2. Fizetett kamatok és kamat jellegû ráfordítások ,2 KAMATKÜLÖNBÖZET (1.-2.) ,1 3. Bevételek értékpapírokból ,6 4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek ,5 5. Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások ,0 6. Pénzügyi mûveletek nettó eredménye [6.a.-6.b.+6.c.-6.d.] ,3 7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl ,3 8. Általános igazgatási költségek ,8 9. Értékcsökkenési leírás ,0 10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl ,8 11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre 12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre , ,7 12/A Általános kockázati céltartalékképzés és felhasználás ,5 13. Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után 14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után , Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye ,8 16. Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások ,7 18. Rendkívüli eredmény ( ) ,7 19. Adózás elôtti eredmény (±15.±18.) ,6 20. Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (± ) ,6 22. Általános tartalékképzés, felhasználás (±) ,4 23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés Mérleg szerinti eredmény (±21.± )

19 A MERKANTIL BANK ZRT. VEZETÉSE A 2011-es ÉV SORÁN AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI: dr. Utassy László (2011. január 20-ig tag) (2011. január 20-tól elnök) Csonka Tibor László (2011. június 28-tól) Kálmán László (2011. június 08-ig) dr. Korba Szabolcs Köntös Péter (2011. január 20-tól) dr. Szaniszló Norbert Kolossváry Ádám (2011. január 20-tól március 11-ig) A FELÜGYELÔ BIZOTTSÁG TAGJAI: Dr. Ecsedi Ferenc elnök Selymesi Ágota Müllerné Ludányi Henriette 1051 Budapest, József Attila utca 8. Levélcím: 1365 Budapest, Pf. 676 Telefon: (06-1) , Fax: (06-1)

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2012-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása. 5 Gépjármû-finanszírozás

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2012-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása. 5 Gépjármû-finanszírozás 2012 TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2012-ben 5 Piaci pozíciók alakulása 5 Gépjármû-finanszírozás 7 Termelôeszköz-finanszírozás 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 3 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2010-ben. 4 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 3 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2010-ben. 4 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 3 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2010-ben 4 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 7 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 2003. évi éves gyorsjelentése 2004. február 11. A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (Budapest, V. ker. Váci utca 38.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 52-53.

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) 0602000009 Cg: 10043873641912206 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 2008év 2009év a b c d 01 1Kapott

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

Részletesebben

OTP Bank évi előzetes eredmények

OTP Bank évi előzetes eredmények OTP Bank 25. évi előzetes eredmények SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Dr. Spéder Zoltán, alelnök, vezérigazgató-helyettes 26. február 14. A 25. év főbb kihívásai 14/2/26 25. január

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése 2002-ben is az volt az alapvetõ célkitûzés, hogy a magyarországi piacon bankunk tovább növelje részesedését mind a magán-, mind a vállalati

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 10043433 6419 122 04 Cg.: 04-02-000216 Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) (adatok: ezer Ft-ban) S. sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt évi I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt évi I. féléves tőzsdei gyorsjelentése A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 2005. évi I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Társaság neve: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. Telefon: 06 (1) 212-1330 Társaság címe: 1027 Budapest, Medve utca

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben