Oerlikon Metco Általános Értékesítési Feltételek (Magyarország)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oerlikon Metco Általános Értékesítési Feltételek (Magyarország)"

Átírás

1 Oerlikon Metco Általános Értékesítési Feltételek (Magyarország) A jelen Általános Szerződési Feltételek megtalálhatóak az Interneten a oldalon. 1. Általános rész 1.1. Alapfogalmak MEGRENDELŐ: jelenti azt a felet, aki a OERLIKON METCO-val megrendelői minőségben szerződik és a Szerződés dokumentumait aláírja. BEVONATOLÁSI ÉS MEGMUNKÁLÁSI SZOLGÁLTATÁS: a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott árukon végzett szolgáltatások. SZERZŐDÉS: A Megrendelés, valamint az abban hivatkozott további dokumentumok. MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK: olyan műszaki munkálatok, amelyek nem egy Rendszer szállítására vonatkozó szerződés keretében kerülnek megvalósításra. EX WORKS: az Incoterms 2000, illetőleg - annak hatályon kívül helyezése esetén - a mindenkor hatályos Incoterms alapján értelmezendő 'EX WORKS paritás. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS: A Megrendelő, vagy a végfelhasználó által a szavatosság kezdetekor kibocsátott okirat, vagy - amennyiben a Szerződés teljesítésigazolásról nem rendelkezik - az áruk leszállítását, illetve a szolgáltatások teljesítését bizonyító okirat. Bizományi áruk esetén a teljesítésigazolás megadására a tulajdonjog átszállásakor kerül sor. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK: a OERLIKON METCO jelen Általános Értékesítési Feltételei. ALKATRÉSZ/EK: Rendszernek vagy Tartalékalkatrésznek nem minősülő áruk. KARBANTARTÁSI, JAVÍTÁSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK: Rendszer szállításához nem kapcsolódó és Bevonatolási és Megmunkálási Szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatások. MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS: Azt a dokumentumot jelenti, amelyet a OERLIKON METCO küld a MEGRENDELŐnek válaszul a megrendelésre ben, telefaxon, vagy kinyomtatott példányban. MEGRENDELÉS: a Megrendelő által kibocsátott olyan megrendelési dokumentum, amelyet OERLIKON METCO aláírt, vagy egy külön okiratban (pl. megrendelési visszaigazolásban) elfogadott. Amennyiben eltérés van a fent említett megrendelési dokumentumok, illetve a MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS között, akkor a MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSban leírtak válnak kötelező érvényűvé, ha a MEGRENDELŐ a MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül nem jelenti be véleményeltérését ben, telefaxon, vagy kinyomtatott példányban. SZÁLLÍTMÁNY: a felek által kifejezetten és kölcsönösen meghatározott és elfogadott, Megrendelés alapján szállítandó termékek és/vagy szolgáltatások, valamint a vonatkozó dokumentumok, beleértve, de nem kizárólag a BEVONATOLÁSI ÉS GYÁRTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKAT, MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOKAT, ANYAGOKAT, TARTALÉK ALKATRÉSZEKET, RENDSZEREKET ÉS KÉPZÉSEKET. TARTALÉKALKATRÉSZEK: kopó- és fogyóeszközöket jelenti. 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

2 ANYAGOK: a bevonatolási munkálatok során felhasznált, Tartalékalkatrésznek nem minősülő fogyóeszközök (pl. porok, huzalok). OERLIKON METCO: azt a OERLIKON METCO divízióhoz tartozó vállalatot jelenti, amely a megrendelést elfogadta. RENDSZER: a bevonatolási rendszer vagy annak része (ideértve a műszaki munkálatokat) az üzembe helyezési és/vagy szerelési munkákkal vagy azok nélkül. KÉPZÉS: OERLIKON METCO által vagy annak nevében nyújtott oktatási támogatás Ezen Általános Szerződési Feltételek hatálya a OERLIKON METCO által végzett minden szállításra kiterjed. Jelen Általános Szerződési Feltételektől a Felek csak egyező akarattal és írásban térhetnek el A szállítás a teljes szállítmány leszállítását jelenti, és ez Incoterms-2000 szerint EX WORKS paritással történik A Szerződéses dokumentumai közt fennálló eltérés esetén a szerződéses kötelezettségeket az alábbi okirati sorrend alapján kell megállapítani: a) Megrendelés vagy a Felek által megtárgyalt, kölcsönösen elfogadott és aláírt egyéb okirat, ideértve valamennyi kapcsolódó dokumentumot is; b) OERLIKON METCO ajánlata; c) Jelen Általános Szerződési Feltételek; d) Megrendelő ajánlatkérése; e) Megrendelő Általános Beszerzési Feltételei A Szerződés részét képező okiratok módosítása kizárólag megfelelően aláírt írásos dokumentum formájában érvényes A OERLIKON METCO értékesítési és szolgáltatói munkavállalói nem jogosultak a OERLIKON METCO nevében felelősséget elismerő vagy felelősség alól mentesítő nyilatkozatot tenni, vagy ilyen megállapodást kötni A tájékoztatókban és árlistákban megadott adatok és információk csak abban az esetben kötelező érvényűek, ha erre vonatkozóan a Szerződés kifejezett utalást tartalmaz. 2. Szállítási határidő 2.1. OERLIKON METCO a Szállítmányt a Megrendelés visszaigazolással elfogadott Megrendelésben meghatározott időpontokban köteles szállítani. A szállítási határidő attól az időponttól kezdődik, amikor OERLIKON METCO a Megrendelést írásban elfogadta, vagy ha a Felek foglalóban állapodtak meg, úgy ezen foglaló kézhezvételétől számított 5 nap elteltével Olyan késedelmes szállítás esetén, amelyekért a OERLIKON METCO vagy alvállalkozója közvetlenül felelős, OERLIKON METCO az alábbiak szerint köteles átalány-kötbért fizetni: A szállítási határidőt kettő (2) naptári héttel meghaladó késést követően, minden befejezett naptári hét késedelem után a késedelemmel érintett áruk és szolgáltatások Szerződés szerinti vételára 0,5%- kal, de legfeljebb öszszesen 5%-kal csökkentendő. A fenti átalány-kötbért meghaladóan Megrendelő a késedelmes szállítás után további igényt nem érvényesíthet Anyagok szállítására a 2.2 pont nem vonatkozik, ezek késedelmes szállítására a OERLIKON METCO ilyen felelősséget nem vállal Kivételes esetekben, ha a megrendelő anyagokat kíván visszaszállítani, ezen anyagoknak eredeti csomagolásukban lezárva bontatlanul kell lenniük. Az eredeti számláknak és gyártási számoknak 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

3 meg kell egyezniük. A visszaszállított anyagokra legfeljebb tizenöt százalékos (15%) újrakészletezési díjat számítunk fel. Az ilyen visszaszállítások lehetővé tétele a OERLIKON METCO kizárólagos joga. A Szállítmányok esetében ilyen visszaszállítási lehetőség nincsen. 3. Vételár és fizetési feltételek 3.1. A Szállítmány vételára a Megrendelésben kerül meghatározásra. Az óradíjas szolgáltatások ellenértékét a Megrendelésben megállapított óradíjak alapján kell meghatározni. Óradíjra vonatkozó megállapodás hiányában a OERLIKON METCO által a többi ügyfél részére végzett hasonló jellegű munkálatok esetén érvényesített óradíjakat kell alkalmazni. Az árak nem tartalmazzák az Áfát, fogyasztási adót, forgalmi adót vagy egyéb kapcsolódó adókat és járulékokat. A Szállítmány kiszámlázott ellenértéke nem lehet kevesebb 150 euro +Áfánál a) A teljes Rendszer szállítására vonatkozó fizetési feltételek: a teljes vételár 30%-a (harminc százaléka) fizetendő a Megrendelés kézhezvételének napján, 30% (harminc százaléka) a Megrendelés kézhezvételét követő 2 (kettő) hónap múlva, 30% (harminc százaléka) a leszállítást megelőzően, és 10% (tíz százaléka)a teljesítési igazolás átvételét követően, de legkésőbb 90 (kilencven) nappal a szállítást követően. Kifizetés a számla keltétől számított 30 (harminc) napon belül esedékes. b) Az egyéb Szállítmányokra vonatkozó fizetési feltételek: teljes vételár a számla keltétől számított 30 (harminc) napon belül esedékes Az óradíjas szolgáltatások ellenértékét havi rendszerességgel vagy a munkálatok befejezését követően kell kiszámlázni, minden esetben a korábbi számlázási időpont figyelembe vételével. A kifizetés a számla keltétől számított 30 (harminc) naptári napon belül esedékes Ha a Megrendelő a kifizetéssel késedelembe esik, a fizetési határidő lejártától kezdődően külön felhívás nélkül késedelmi kamat fizetésére köteles, amelynek mértéke megegyezik a Megrendelő székhelye szerinti általános banki kamatokkal, de nem lehet kevesebb, mint a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett jegybanki alapkamat + 7,00% (hét százalék). A OERLIKON METCO fenntartja jogát a késedelemből eredő egyéb igényei érvényesítésére A kifizetést mindenféle levonás és beszámítás nélkül kell teljesíteni a Szerződésben rögzített pénznemben Késedelmes fizetés esetén, OERLIKON METCO a Megrendelő írásban történő felhívását követően a Szállítmány szállítását felfüggeszti, amíg az esedékes számlák kiegyenlítése meg nem történik Amennyiben Megrendelő és OERLIKON METCO a OERLIKON METCO mint kedvezményezett nevére szóló hitellevél Megrendelő általi kibocsátásáról állapodtak meg, úgy ezen hitellevél visszavonhatatlan, meghosszabbítható kell, hogy legyen és egy elsőosztályú, világszerte működő bank által kell, hogy megerősítésre kerüljön. A pénzösszegek kifizetésére számla és hajófuvarlevél illetve beraktározási elismervény ellenében történik. 4. Szellemi alkotások 4.1. Megrendelő köteles szolgáltatni a Szállítmány leszállításához szükséges és a Szerződésben meghatározott technikai dokumentációt (pl. aktualizált tervrajzokat, műszaki leírásokat, táblázatokat, utasításokat). A Megrendelőnek igazolnia kell, hogy a OERLIKON METCO, vagy alvállalkozói részére a Szállítmány leszállításához átadott dokumentáció használatára teljeskörű jogokal rendelkezik. Ha a Megrendelő nem jogosult a fentiekben leírt teljesítést a OERLIKON METCO-tól harmadik fél szellemi alkotási jogának megsértése nélkül megrendelni, vagy ilyen jogok akadályt jelenthetnek, a Megrendelőnek haladéktalanul informálnia kell a OERLIKON METCO-t. A 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

4 OERLIKON METCO a munkát leállítja, és csak a teljesítéshez szükséges engedélyek beszerzése után folytatja A OERLIKON METCO a Megrendelőtől kapott műszaki dokumentációt kizárólag a Szerződésben foglaltak teljesítésére használhatja fel A OERLIKON METCO tulajdonát képező vagy általa szolgáltatott, és Szerződés teljesítése során felhasznált vagy kifejlesztett know-how-k, találmányok, szabadalmak, szerzői jogok, továbbá egyéb szellemi alkotások a OERLIKON METCO tulajdonában maradnak, és nem mennek át a Megrendelő tulajdonába, tekintet nélkül arra, hogy ezen szellemi alkotások milyen eszközökön (pl. gépi berendezések, papír, elektronikus eszközök, stb.) kerültek rögzítésre és váltak hozzáférhetővé. Ugyanakkor a Megrendelő nem kizárólagos használati joggal rendelkezik arra, hogy ezen knowhowt, találmányokat, szabadalmakat, szerzői jogokat és hasonló szellemi alkotásokat a Szállítmány működtetése, karbantartása és javítása céljából korlátozott körben felhasználhassa, ide nem értve a Szállítmány vagy annak bármely része sokszorosításának célját. Ha a Szállítmány Műszaki Szolgáltatásokat foglal magába, Megrendelő jogosult a Megrendelésben meghatározott célból az átadott dokumentáció nem kizárólagos alapon történő használatára. Kétség esetén úgy kell tekinteni, hogy a OERLIKON METCO által Rendszer kifejlesztése vagy Bevonatolási vagy Megmunkálási Szolgáltatások érdekében rendelkezésre bocsátott Műszaki Szolgáltatásokat és ismereteket Megrendelő a OERLIKON METCO meghatározott termékeinek és szolgáltatásainak beszerzése céljából használhatja fel jogszerűen a) OERLIKON METCO szavatolja, hogy a Szállítmány ill. annak egyes részei, a Szerződés keretében általa átadott formában harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő jogait nem sértik. A Szállítmányhoz kapcsolódó bármely találmánybitorlás esetén, a OERLIKON METCO, választása szerint, a Szállítmány használatára vonatkozó jogokat megszerezheti anélkül, hogy annak rendeltetésszerű használatára alkalmasságát csorbítaná, illetőleg a Szállítmányt módosíthatja vagy kicserélheti oly módon, hogy az a továbbiakban jogsértőnek ne minősüljön. A OERLIKON METCO fenti kötelezettségei attól függően kerülnek teljesítésre, hogy egyrészt (i) OERLIKON METCO a Megrendelőtől a fenti jogsérelmekről azonnali, írásos értesítést kap; (ii) Megrendelő segítséget nyújt OERLIKON METCO részére a harmadik személy igényével szembeni fellépése során; (iii) OERLIKON METCO kizárólagosan jogosult arra, hogy az üggyel összefüggésben megállapodást, egyezséget kössön, vagy azt továbbra is vitassa. b) OERLIKON METCO fenti kötelezettségei nem állnak fenn (i) ha a Szállítmány vagy annak egyes részei a Megrendelő által szolgáltatott tervek alapján kerültek kivitelezésre; (ii) ha a Szállítmány vagy egyes részei más termékkel összekapcsolva, nem a szállítási Szerződés keretében, nem a OERLIKON METCO által meghatározott módon kerültek felhasználásra; (iii) azon termékekkel összefüggésben, melyeket a Szállítmány felhasználásával állítottak elő. Minden ilyen felszerelés, termék, rész vagy ezek használatának kombinációja esetén OERLIKON METCO nem vállal felelősséget a harmadik személy szellemi alkotásokhoz fűződő jogainak megsértéséért, és Megrendelőnek mentesítenie, ill. kártalanítania kell OERLIKON METCO-t minden vonatkozó igénnyel szemben. Ilyen természetű ügyekben a OERLIKON METCO a Megrendelővel a 4.3 a) (i)- (iii) pontokban meghatározott és a OERLIKON METCO által elvárt módon között működik együtt OERLIKON METCO szerzői jogi védelem alá eső dokumentumairól Megrendelő másolatot nem készíthet, kivéve a saját irattára részére történő másolatkészítést vagy a hibás példány pótlásának esetét. 5. Üzembe helyezés és munkaterület előkészítés 5.1. Ha az Üzembe Helyezési Szolgáltatás része a Szállítmánynak, a Megrendelő köteles a munkaterületet környezetvédelmi szempontból megfelelően előkészíteni, továbbá a megállapodott szolgáltatásokat, így többek között az elektromos vezetékeket és csöveket, száraz sűrített levegőt és csővezetéket, gázt és gázvezetéket, az üzembe helyezéshez szükséges szerszámokat, vízcsatornát, engedélyeket, beleértve a munkaengedélyeket, licenceket, felhatalmazásokat stb., 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

5 valamint minden egyebet, ami a kicsomagoláshoz és a felszerelés munkaterületre való eljuttatásához szükségeltetik, biztosítani Megrendelő szintén vállalja, hogy a OERLIKON METCO alkalmazottai által esetlegesen használt helyiségeket megfelelően karbantartja a vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi törvényekkel, rendeletekkel, valamint a szabályzatokkal összhangban és a OERLIKON METCO alkalmazottai részére szükséges felvilágosítást és utasításokat megadja. OERLIKON METCO felelős azért, hogy alkalmazottai Megrendelő által kiadott ésszerű utasításokat betartsák. Ugyanezen előírások megfelelően alkalmazandóak abban az esetben is, ha a Megrendelő alkalmazottai használják a OERLIKON METCO helyiségeit Amennyiben Megrendelő az 5.1 és 5.2 pontokban leírt kötelezettségeit nem teljesíti OERLIKON METCO jogosult a Szerződés teljesítését maga részéről felfüggeszteni és/vagy a szállítási határidőket meghosszabbítani és/vagy alkalmazottai által elszenvedett időveszteség ellenértékét a 3.1. és 3.3 pontok alapján kiszámítani és Megrendelő felé kiszámlázni. 6. Szavatosság A pontok a különböző Szállítmány típusokra vonatkozó szavatossági szabályokat foglalják magukba. Az egyes Szállítmány típusokra kizárólag az adott típusra vonatkozó szabályok alkalmazandók RENDSZEREK és ALKATRÉSZEK OERLIKON METCO orvosol minden olyan hiányosságot, amely hibás anyagokból vagy hibás kivitelezésből keletkezik. A nem megfelelő tervezésből eredő hiányosságokra és hibákra a fenti szabály csak annyiban alkalmazandó, amennyiben OERLIKON METCO a tervezésért felelős. Megrendelő írásos kérése esetén, a Szállítmány hibás részeit OERLIKON METCO köteles választása szerint kijavítani vagy kicserélni, ill. a Megrendelő részére a részben vagy egészben hibás Szállítmányt részben vagy egészben hibátlanra cserélni. Ezen túlmenően, a fentiekkel összefüggésben Megrendelő a OERLIKON METCO-val szemben további igényt nem támaszthat. Ezen szavatossági jogok a OERLIKON METCOval 12 hónapos jogvesztő határidőn belül közölt hibákra vonatkozóan alkalmazandóak, a 6.9 pontban foglalt feltételek szerint ANYAGOK OERLIKON METCO szavatolja, hogy a termelőüzeméből kikerülő anyagok a termelőüzemből történt kiszállítás időpontjában a vonatkozó termékleírásban foglalt műszaki jellemzőknek megfelelnek. Megrendelő írásos kérése esetén OERLIKON METCO köteles saját költségén kicserélni azon Anyagokat, amelyek nem felelnek meg a hozzátartozó termékleírásban foglalt, vagy a Szerződésben kifejezetten meghatározott műszaki jellemzőknek. Ezen túlmenően, a fentiekkel összefüggésben Megrendelő a OERLIKON METCO-val szemben további igényt nem támaszthat. Ezen szavatossági jogok a OERLIKON METCO-val 2 (kettő) hónapos jogvesztő határidőn belül közölt hibákra vonatkozóan alkalmazandóak, a 6.9 pontban foglalt feltételek szerint BEVONATOLÁSI ÉS MEGMUNKÁLÁSI SZOLGÁLTATÁS OERLIKON METCO vállalja a Szerződésben kikötöttől eltérő anyag használatából valamint a hibás kivitelezésből adódó hibák és hiányosságok orvoslását. OERLIKON METCO nem vállal felelősséget azért, hogy az általa végzett Bevonatolási és Megmunkálási Szolgáltatások eredményeképpen a szolgáltatással érintett termékek a célzott használatra alkalmassá váljanak. Megrendelő írásos kérése esetén, OERLIKON METCO köteles a hibás bevonatot vagy megmunkálást kijavítani, vagy eltávolítani, és a szükséges munkafolyamatokat újra elvégezni. Ezen túlmenően, a fentiekkel összefüggésben Megrendelő a OERLIKON METCO-val szemben további igényt nem támaszthat. Ezen szavatossági jogok a OERLIKON METCO-val 6 (hat) hónapos jogvesztő határidőn belül közölt hibákra vonatkozóan alkalmazandóak, a 6.9 pontban foglalt feltételek szerint KARBANTARTÁS/JAVÍTÁS/ÜZEMBE HELYEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK OERLIKON METCO a Szerződési kötelezettsége teljesítése során köteles megfelelő gondossággal és szakértelemmel eljárni, és amennyiben a OERLIKON METCO alkatrészek (Tartalékalkatrészek 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

6 vagy egyéb alkotóelemek) szolgáltatására is köteles, akkor ezen alkatrészeket köteles hibamentesen leszállítani. Megrendelő írásos kérése esetén, OERLIKON METCO köteles a hibás szolgáltatást ismételten elvégezni saját költségén. Ezen túlmenően, a fentiekkel összefüggésben Megrendelő a OERLIKON METCO-val szemben további igényt nem támaszthat. Ezen szavatossági jogok a OERLIKON METCOval 6 (hat) hónapos jogvesztő határidőn belül közölt hibákra vonatkozóan alkalmazandóak, a 6.9 pontban foglalt feltételek szerint TARTALÉKALKATRÉSZEK OERLIKON METCO orvosol minden olyan hiányosságot, amely hibás anyagokból vagy hibás kivitelezésből keletkezik. Megrendelő írásos kérése esetén, a Szállítmány hibás részeit OERLIKON METCO köteles, választása szerint, kijavítani vagy kicserélni a hibás pótalkatrészt vagy Megrendelőt hibátlan pótalkatrésszel ellátni. Ezen túlmenően, a fentiekkel összefüggésben Megrendelő a OERLIKON METCO-val szemben további igényt nem támaszthat. Ezen szavatossági jogok a OERLIKON METCOval 12 hónapos jogvesztő határidőn belül közölt hibákra vonatkozóan alkalmazandóak, a 6.9 pontban foglalt feltételek szerint, kivéve, ha a Szerződésben ettől eltérően állapodtak meg vagy amenynyiben az ilyen típusú Tartalékalkatrészekkel szemben, ill. felhasználásuk módjából eredően elvárható szavatossági idő eltérő, minden esetben a rövidebb idő figyelembevételével MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK OERLIKON METCO a Szerződési kötelezettsége teljesítése során köteles megfelelő gondossággal és szakértelemmel eljárni. Ugyanakkor OERLIKON METCO nem vállal felelősséget a Szerződésben kitűzött célok sikeres teljesítéséért. Megrendelő írásos kérése esetén, OERLIKON METCO köteles a hibás munkákat ismételten elvégezni saját költségén. Ezen túlmenően, a fentiekkel összefüggésben Megrendelő a OERLIKON METCO-val szemben további igényt nem támaszthat. Ezen szavatossági jogok a OERLIKON METCO-val 6 (hat) hónapos jogvesztő határidőn belül közölt hibákra vonatkozóan alkalmazandóak, a 6.9 pontban foglalt feltételek szerint BETANÍTÁS OERLIKON METCO megfelelő gondossággal és szakértelemmel köteles eljárni a betanítás során. OERLIKON METCO nem vállal felelősséget az általa írásban vagy szóban közölt információ esetleges pontatlanságáért Teljesítmény garancia A Szerződés kifejezett rendelkezése hiányában OERLIKON METCO nem vállal teljesítmény garanciát. Ha teljesítmény garanciában állapodtak meg, akkor azt teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a garantált értékeket a teljesítménypróbán elérték, vagy ha nem állapodtak meg teljesítménypróbában, akkor, ha a Szállítmányt rendszerbe állították. Abban az esetben, ha a Megrendelő vagy a végfelhasználó által biztosítandó előfeltételek (pl. akkumulátor teljesítőképessége) teljesítése megtörtént, de ennek ellenére a garantált értékek elérése nem történik meg, úgy a OERLIKON METCO felelőssége a Szerződésben az Alkatrészekre és Anyagokra meghatározott ár 10%-ában illetve a Rendszerekre meghatározott ár 5%-ában kerül korlátozásra AZ OERLIKON METCO Szavatosságára vonatkozó általános feltételek a) Szavatosság teljesítésének helye OERLIKON METCO fenntartja a jogot arra, hogy Megrendelőt vagy a végső felhasználót kötelezze, hogy azok a Szállítmányt vagy annak részeit OERLIKON METCO termelőüzemébe visszajuttassák a szavatossági szolgáltatás nyújtása érdekében. A Rendszerekre vonatkozóan OERLIKON METCO minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a szavatossági munkákat a Megrendelő vagy végső felhasználó üzemi területén végezzék el, a Megrendelő vagy végső felhasználó írásbeli jelzését követő ésszerű időn belül. Amennyiben OERLIKON METCO felhívja a Megrendelőt vagy a végső felhasználót, hogy a Rendszert vagy annak részét az OERLIKON METCO üzemi területére juttassa vissza, úgy OERLIKON METCO köteles megtéríteni a Megrendelő vagy végső felhasználó felé a tengeri és/vagy szárazföldi szállítás költségeit, a saját cégen belüli szállítási költségek kivételével. A Bevonatolási és Megmunkálási Szolgáltatásokra vonatkozóan, OERLIKON METCO 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

7 köteles megtéríteni a saját üzemi területén kívül végzendő megfelelő javítási vagy újrafeldolgozási munkálatok költségeit, amennyiben ezen munkálatok elvégzése a OERLIKON METCO saját üzemi területén nem lehetséges, vagy az ésszerűtlenül magas költségekkel járna. A OERLIKON METCO ezen munkálatok költségét az adott helyzetben ésszerű keretek között köteles viselni, és azzal a feltétellel, hogy Megrendelő vagy végső felhasználó e tekintetben beszerezte a OERLIKON METCO előzetes írásbeli hozzájárulását. b) Szavatossági időszak kezdete Eltérő írásbeli megállapodás hiányában, a szavatossági időszak a Rendszerekre, Alkatrészekre és a Karbantartásra, Javításra, Üzembe helyezési szolgáltatásokra vonatkozóan a megfelelő Szállítmány Teljesítésigazolása kiadása napján kezdődik, de legkésőbb az 'EX WORKS' paritásnak megfelelő szállítás vagy a szerződési kötelezettségek teljesítését követő 90 nap elteltével. A Teljesítésigazolás kiadása kisebb hiányosságok miatt nem tagadható meg. Anyagok, Bevonatolási és Megmunkálási szolgáltatások és Tartalékalkatrészek szavatossági időszaka az EX WORKS paritásnak megfelelő szállítás napján kezdődik. c) A szavatosság határidő előtti megszűnése A pontokban kikötött szavatosság megszűnik, ha Megrendelő vagy harmadik személy alkalmatlan vagy nem megfelelő módosítást ill. javítást végez, vagy ha Megrendelő hibás teljesítés esetén a legrövidebb ésszerű határidőn belül nem intézkedik a károk enyhítése iránt és a OERLIKON METCO-t nem hívja fel írásban a hibák kijavítására. d) Maximális szavatossági idő szavatossági idő (ideértve, de nem korlátozva a kicserélt vagy kijavított áruk, vagy ismételten elvégzett szolgáltatások esetén irányadó szavatosságra, és beleértve azon eseteket, amikor a szavatossági idő kezdetét elhalasztották stb.) legfeljebb az eredeti szavatossági idő hónapokban kifejezett időtartamának felével hosszabbodhat meg. e) Az egészségügy számára történő szállítás Ha a szállítási Szerződés értelmében a Szállítmány egészségügyi célzatú felhasználására kerül sor például, de nem kizárólag (i) egészségügyi berendezéseken alkalmazott Bevonatolási és Megmunkálási Szolgáltatások, (ii) egészségügyi berendezések gyártásakor felhasznált Rendszerek, Alkatrészek, Tartalékalkatrészek, Anyagok, (iii) a (ii) alatt említett Rendszereken alkalmazott Karbantartás, Javítás, Üzembe helyezés a OERLIKON METCO nem vállal semmilyen felelősséget a biokompatibilitásért, sterilitásért vagy más, egészségügyi területen jellemzően előforduló követelmények teljesítéséért. Megrendelőnek kártalanítania és a felelősség alól mentesítenie kell a OERLIKON METCO-t minden, harmadik személy által előterjesztett követeléssel szemben és gondoskodnia kell arról, hogy Megrendelő biztosítója lemondjon azon jogáról, hogy visszkeresettel éljen a OERLIKON METCO ellen. f) Kivétel a OERLIKON METCO által nyújtott szavatosság alól OERLIKON METCO nem tartozik szavatossággal és felelősséggel azon hibákért és hiányosságokért, melyekről nem bizonyítható, hogy nem megfelelő anyag, hibás tervezés vagy a hibás kivitelezés következtében keletkeztek, pl. rendes használatból eredő elhasználódás, helytelen karbantartás, a használati utasítások betartásának elmulasztása vagy egyéb, a OERLIKON METCO által nem befolyásolható okok eredményeként keletkező hibák, ideértve azon károkat, amelyeket errózió, korrózió vagy üregesedés okoz. A kicserélt részek a OERLIKON METCO tulajdonává válnak. A Megrendelő vagy végső felhasználó köteles saját költségén szétszerelni vagy ismételten összeszerelni a Szállítmányhoz nem tartozó berendezéseket annyiban, amennyiben ez a hibák kijavításához szükséges. A 2.2 és 6.8 pontokban meghatározott átalány-kötbérösszeg nem haladhatja meg a vételár 10%-át. A 6. FEJEZETBEN MEGHATÁROZOTTAKON TÚLMENŐEN A OERLIKON METCO NEM TARTOZIKSZAVATOSSÁGGAL VAGY FELELŐSSÉGGEL A SZÁLLÍTMÁNYÉRT. OERLIKON METCO MINDEN EGYÉB KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSI FELELŐSSÉGET, 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

8 ÍGY KÜLÖNÖSEN A KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG ÉS EGY MEGHATÁROZOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉS TEKINTETÉBEN EZÚTON TELJES KÖRBEN KIZÁR Veszélyekre vonatkozó felelősség A Megrendelő és a OERLIKON METCO elismerik, hogy mendkettőjüknek vannak kötelezettségeik a Szállítmánnyal kapcsolatos biztonsági és egészségügyi szabályok betartásában. A Megrendelő ismeri a Szállítmányt és elismeri a Megrendelő iparágában fellépő ilyen kockázatok külön és független ismeretét. A Megrendelő feladata a Szállítmánnyal kapcsolatos minden állami biztonsági és egészségügyi előírás betartása, valamint hogy minden lehetséges és gyakorlati lépést megtegyen dolgozóinak, ügynökeinek, és vevőinek tájékoztatására a Szállítmánnyal, és annak kezelésével, szállításával, tárolásával, felhasználásával és megsemmisítésével kapcsolatos veszélyekre vonatkozóan. A Megrendelő vállalja a teljes felelősséget a Szállítmánnyal kapcsolatosan dolgozóinak, beszállítóinak, alvállalkozóinak és vevőinek figyelmeztetését, valamint a szükséges megelőző lépések megtételét. A Megrendelő kötelessége saját költségén a OERLIKON METCO, anyacégei, kirendeltségei és részlegei, ezek ügynökei, tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, képviselői, követői és megbízottai teljeskörű megóvása minden felelősségrevonástól, károkozástól, veszteségtől, igénytől, büntetéstől, cselekménytől, bármely jogszervezet általi pertől, jogi, adminisztratív, vagy békítési eljárástól (beleértve, de nem kizárólag az ügyvédi költségeket), amelyek a Szállítmánnyal kapcsolatosan a Megrendelőnek a figyelmeztetések, vagy egyéb megelőző intézkedések elmulasztásának következményei, vagy azokkal bármely módon kapcsolatosak. 7. Felelősség általános korlátozása 7.1. A Szerződésnek a OERLIKON METCO általi teljesítéséhez kapcsolódóan a OERLIKON METCO által a Megrendelőnek és a Megrendelő ügyfeleinek okozott károkért a OERLIKON METCO felelőssége a Szerződés jelen 7. pontja alapján a Szerződésben foglalt eltérő rendelkezéseket nem érintve és az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben korlátozásra kerül. Ez a felelősségkorlátozás attól függetlenül alkalmazandó, hogy a OERLIKON METCO felelőssége szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson (beleértve a gondatlanságot és a termékfelelősséget), szavatosságon, jogszabályon vagy bármilyen más jogi felelősségen alapul-e, kivéve, ha felelősség OERLIKON METCO súlyos gondatlansága vagy szándékos magatartása következménye OERLIKON METCO felelőssége a Szerződés alapján leszállított árukkal vagy elvégzett szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett károkért (ideértve a OERLIKON METCO átalánykötbér kötelezettségeit is) a Szerződésben meghatározott vételár 100%-ában (egyszáz százalékában) kerül korlátozásra. A OERLIKON METCO semmilyen esetben nem felelős a termékvisszahívás költségeiért OERLIKON METCO felelőssége a Megrendelő tulajdonában vagy Megrendelő ügyfelének tulajdonában gondatlanságból okozott károkért a Szerződésben meghatározott vételár 100%-ában (egyszáz százalékában) kerül korlátozásra, de ezen maximum összeget csökkentik a fenti 7.2 pont alapján teljesített kifizetések A 7.3 pont figyelembe vételével a OERLIKON METCO kártalanítja és mentesíti Megrendelőt és Megrendelő ügyfelét a Szerződés teljesítése során harmadik személyek tulajdonában okozott károkért (ideértve az életben és testi épségben, egészségben okozott károkat is), feltéve, hogy a kár a OERLIKON METCO szándékos vagy gondatlan magatartásának eredménye. Bármilyen, OERLIKON METCO, Megrendelő és Megrendelő ügyfele között felmerült kártérítési és kármentesítési igény a feleknek a károkozásban való közrehatása és vétkessége alapján kerül elbírálásra OERLIKON METCO semmilyen esetben nem felelős a Megrendelőnek vagy Megrendelő ügyfelének a Szerződéssel összefüggésben okozott bármilyen közvetett, büntető, különös, esetleges vagy következményi károkért, beleértve (de nem kizárólagosan) a nyereség elmaradását vagy a termelés kiesést, üzleti lehetőségek vagy üzletkötés elmaradását. 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

9 8. Export és más állami dokumentum 8.1. OERLIKON METCO vállalja, hogy az 'EX WORKS' paritás szerint általa legyártott és szállított Szállítmány OERLIKON METCO telephelye szerinti hatóságok által kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátja Megrendelő vállalja, hogy az egyéb szükséges dokumentumokat (pl. a Megrendelő vagy Megrendelő vásárlója telephelyének hatósága, vagy a Szállítmány felhasználása helyének hatósága által kért dokumentumokat) rendelkezésre bocsátja OERLIKON METCO, Megrendelő és Megrendelő ügyfele késedelem nélkül együttműködik, ha bármelyik félnek szüksége lenne hatóság által kért információkra vagy dokumentumokra, ha ezen információk vagy dokumentumok könnyebben rendelkezésre bocsáthatók a másik fél által, mint az által, akitől a hatóság kérte A Megrendelő elfogadja és szavatolja, hogy jelenleg és a jövőben is betartja az alkalmazandó export jogszabályok előírásait, beleértve, de nem kizárólag az Amerikai Egyesült Államok Adminisztratív Előírásait és a Fegyverek Nemzetközi Kereskedelmének Szabályait. Ezek a követelmények előírják, de nem kizárólag azt, hogy az ellenőrzött cikkek, termékek, áruk, alkatrészek, szoftverek és technológiák exportjához és re-exportjához milyen engedélyek és licenszek szükségesek. Az előzőek általános érvényét nem korlátozva a Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy sem jelenleg, sem a jövőben nincs és nem lesz korlátozva, felfüggesztve, vagy más módon eltiltva vagy limitálva az Egyesült Államok, vagy bármely más állam bármely ügynöksége által szabályozott cikk, termék, áru, alkatrész, szoftver, vagy technológia exportjától, re-exportjától, fogadásától, megvásárlásától, feldolgozásától, vagy más módon történő megszerzésétől. A Megrendelő egyetért a OERLIKON METCO mentesítésével és kártalanításával a jelen előírásban szereplő szavatosság megsértéséből származható bármely költség, büntetés, vagy egyéb veszteség nyomán. 9. Vis Major 9.1. OERLIKON METCO nem felel a Szerződés teljesítésének elmaradásáért, veszteségekért, károkért vagy késedelmekért, melyek háború, lázadás, felkelés, tűzvész, árvíz, sztrájk vagy egyéb munkabeszüntetés, kormányzati cselekmények vagy vis major események, Megrendelő, illetőleg ügyfelének cselekményei, szállítási késedelmek, a szokásos forrásokból származó munkák vagy anyagok beszerzésének lehetetlensége, illetve egyéb, a OERLIKON METCO által nem befolyásolható okok nyomán következtek be. A Szerződés fenti okokból bekövetkező késedelmes teljesítése esetén a szállítás vagy teljesítés időpontja ezen késedelem figyelembe vételével megfelelően meghosszabbodik. Amennyiben a vis majort előidéző okok 6 (hat) hónapot meghaladó időtartamban állnak fenn, mind OERLIKON METCO, mind Megrendelő 7 napos felmondási idő mellett a Szerződéstől írásban elállhat OERLIKON METCO a megszakítással kapcsolatban keletkezett többletköltségei megtérítésére jogosult (feltéve, ha a vis major a Megrendelő érdekkörében keletkezett) és a Szerződés idő előtti megszűnése esetén az általa elvégzett munka ellenértékére jogosult (feltéve, hogy a vis major a Megrendelő, mindkét fél vagy semelyik fél érdekkörében keletkezett). Megrendelő jogosult mindazon munkák átvételére, melyek ellenértékét kiegyenlítette. 10. Ingyenes Anyagok A Megrendelő által a OERLIKON METCO részére rendelkezésre bocsátott Anyagok (pl. bevonatolandó vagy megmunkálandó részek, a Szállítmány üzembe helyezésére használandó anyagok stb.) mindenkor a Megrendelő tulajdonában maradnak. A 6. és 7. pontok alapján a OERLIKON METCO kizárólagosan az INGYENES ANYAGOKBAN gondatlanságból okozott károkért felelős. 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

10 11. Vegyes Rendelkezések 11.1 Alkalmazandó jog és joghatóság A Szerződésre a magyar jogszabályok (kivéve a nemzetközi joghatósági összeütközéseket rendező magyar jogszabályokat) alkalmazandóak, és ennek megfelelően értelmezendő. A Szerződéssel összefüggésben felmerült jogvita esetén a felek minden megtesznek annak érdekében, hogy a jogvitát békés eszközökkel rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a jogvita eldöntésére a felek kikötik a Budapesti Központi Kerületi Bíróság illetve perértéktől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. OERLIKON METCO fenntartja a jogot arra, hogy igényét Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítse. A jogvitákat a Szerződés vonatkozó rendelkezései, továbbá a kapcsolódó okiratok alapján kell elbírálni Engedményezés Bármely, jelen Szerződésből eredő jog, kötelesség vagy kötelezettség harmadik személyre történő engedményezése, átengedése, elidegenítése vagy átruházása a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásának hiányában érvénytelennek minősül. OERLIKON METCO kapcsolt vállalkozásai jelen rendelkezés alkalmazásában nem tekintendők harmadik személynek Jogról való lemondás Azon tény, hogy akár OERLIKON METCO, akár Megrendelő valamely jogával esetlegesen nem élt, nem tekintendő jogról történő lemondásnak, és jogvesztéssel nem jár Részleges érvénytelenség Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek, vagy végrehajthatatlannak bizonyul, ezen tény a Szerződés többi részének érvényességét, illetőleg végrehajthatóságát nem érinti. OERLIKON METCO és Megrendelő minden megtesznek annak érdekében, hogy az érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősülő rendelkezéseket a szerződő felek eredeti gazdasági és üzleti céljának megfelelő érvényes és végrehajtható rendelkezésekkel pótolják. 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Interoute Magyarország Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek (1. számú Melléklet) Hatálybalépés időpontja: 2014. május 2. 1 Tartalomjegyzék 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK..3

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete)

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete) SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete) Érvényes 2014.06.20-tól A. FOGALMAK Jelen Általános Szerződési Feltételekben, a továbbiakban ÁSZF, a következő

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, szolgáltatás megrendelése tárgyában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT. 83.

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE 13. számú melléklet BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel.

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel. MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÁLLALKOZÁSI, KIVITELEZÉSI, TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT ZRT. MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA

Részletesebben

GST AUTOLEATHER, INC. GLOBÁLIS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

GST AUTOLEATHER, INC. GLOBÁLIS BESZERZÉSI FELTÉTELEK GST AUTOLEATHER, INC. GLOBÁLIS BESZERZÉSI FELTÉTELEK 1. Definíciók a) A Vevő kifejezés a jelen dokumentumban a GST AUTOLEATHER, INC.-t, egy Delaware állambeli vállalkozást, vagy annak társult vállalkozását

Részletesebben

Formanyomtatvány Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételek

Formanyomtatvány Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételek 1 Szerződéskötés és szerződési feltételek I Szerződő feleket ajánlatuk két hétig köti. II A szállítás és/vagy a szolgáltatás köre szempontjából a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. ajánlata és a KUKA ROBOTICS

Részletesebben

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Vállalkozói szerződés 1. számú melléklet)

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Vállalkozói szerződés 1. számú melléklet) A. FOGALMAK SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Vállalkozói szerződés 1. számú melléklet) Jelen Általános Szerződési Feltételekben, a továbbiakban ÁSZF, a következő kifejezéseket az alábbiak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FÉMALK Fémöntészeti és Alkatrészgyártó Zártkörű Részvénytársaság (1211-Budapest, Öntödei u. 2-12., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg 01-10-044879 Cégjegyzékszám) mint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK EPS Általános Beszerzési Feltételek Page 1 of 9 1. Definíciók; megállapodott feltételek: a továbbiakban a Vevő jelentése: az Alcoa Inc. vagy minden olyan vállalat, amely (a) az Alcoa Inc leányvállalata,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Turck Hungary Kft. (1117 Budapest, Neumann János u.1/e, adószám: 12328224-2-42) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között létrejött

Részletesebben

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A társaság neve, központi címe és tanúsítványai: CÉG TELJES NEVE: SZÁMLÁZÁSI CÍME: SZÁLLÍTÁSI CÍME: ADÓSZÁMA: 13569077-2-17 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMA: FERROPATENT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Dunapack Papír és Csomagolóanyag Korlátolt Felelősségű Társaság által alkalmazott jelen Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) a Termékek szállítására vonatkozó Szerződések

Részletesebben

Szerz. sz.: MVM VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS. és az. MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság

Szerz. sz.: MVM VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS. és az. MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság 4.1. sz. melléklet Szerz. sz.: MVM VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS A. és az MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság között a 2012. január 1-től 2012. december

Részletesebben

www.familyarchiv.hu Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

www.familyarchiv.hu Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) www. familyarchiv.hu Oldal 1 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.familyarchiv.hu weboldalon

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138. Számlaszám: Budapest Bank Zrt. Észak-pesti fiók 10102244-10074700-01003005 Közösségi adószám: HU 11081423 Adószám: 11081423-4-03 Telefon: 76/540-060 Telefax: 76/441-314

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Érvényességi kör 1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) valamennyi a által megkötött és a jövőben megkötendő szolgáltatásra

Részletesebben

által működési körében alkalmazott ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

által működési körében alkalmazott ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TRANSMODULS Tervező- és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Cg. 19-09-500533 8200 Veszprém, József Attila utca 9. által működési körében alkalmazott ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AJÁNLAT, VISSZAIGAZOLÁS,

Részletesebben