Oerlikon Metco Általános Értékesítési Feltételek (Magyarország)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oerlikon Metco Általános Értékesítési Feltételek (Magyarország)"

Átírás

1 Oerlikon Metco Általános Értékesítési Feltételek (Magyarország) A jelen Általános Szerződési Feltételek megtalálhatóak az Interneten a oldalon. 1. Általános rész 1.1. Alapfogalmak MEGRENDELŐ: jelenti azt a felet, aki a OERLIKON METCO-val megrendelői minőségben szerződik és a Szerződés dokumentumait aláírja. BEVONATOLÁSI ÉS MEGMUNKÁLÁSI SZOLGÁLTATÁS: a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott árukon végzett szolgáltatások. SZERZŐDÉS: A Megrendelés, valamint az abban hivatkozott további dokumentumok. MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK: olyan műszaki munkálatok, amelyek nem egy Rendszer szállítására vonatkozó szerződés keretében kerülnek megvalósításra. EX WORKS: az Incoterms 2000, illetőleg - annak hatályon kívül helyezése esetén - a mindenkor hatályos Incoterms alapján értelmezendő 'EX WORKS paritás. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS: A Megrendelő, vagy a végfelhasználó által a szavatosság kezdetekor kibocsátott okirat, vagy - amennyiben a Szerződés teljesítésigazolásról nem rendelkezik - az áruk leszállítását, illetve a szolgáltatások teljesítését bizonyító okirat. Bizományi áruk esetén a teljesítésigazolás megadására a tulajdonjog átszállásakor kerül sor. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK: a OERLIKON METCO jelen Általános Értékesítési Feltételei. ALKATRÉSZ/EK: Rendszernek vagy Tartalékalkatrésznek nem minősülő áruk. KARBANTARTÁSI, JAVÍTÁSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK: Rendszer szállításához nem kapcsolódó és Bevonatolási és Megmunkálási Szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatások. MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS: Azt a dokumentumot jelenti, amelyet a OERLIKON METCO küld a MEGRENDELŐnek válaszul a megrendelésre ben, telefaxon, vagy kinyomtatott példányban. MEGRENDELÉS: a Megrendelő által kibocsátott olyan megrendelési dokumentum, amelyet OERLIKON METCO aláírt, vagy egy külön okiratban (pl. megrendelési visszaigazolásban) elfogadott. Amennyiben eltérés van a fent említett megrendelési dokumentumok, illetve a MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS között, akkor a MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSban leírtak válnak kötelező érvényűvé, ha a MEGRENDELŐ a MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül nem jelenti be véleményeltérését ben, telefaxon, vagy kinyomtatott példányban. SZÁLLÍTMÁNY: a felek által kifejezetten és kölcsönösen meghatározott és elfogadott, Megrendelés alapján szállítandó termékek és/vagy szolgáltatások, valamint a vonatkozó dokumentumok, beleértve, de nem kizárólag a BEVONATOLÁSI ÉS GYÁRTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKAT, MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOKAT, ANYAGOKAT, TARTALÉK ALKATRÉSZEKET, RENDSZEREKET ÉS KÉPZÉSEKET. TARTALÉKALKATRÉSZEK: kopó- és fogyóeszközöket jelenti. 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

2 ANYAGOK: a bevonatolási munkálatok során felhasznált, Tartalékalkatrésznek nem minősülő fogyóeszközök (pl. porok, huzalok). OERLIKON METCO: azt a OERLIKON METCO divízióhoz tartozó vállalatot jelenti, amely a megrendelést elfogadta. RENDSZER: a bevonatolási rendszer vagy annak része (ideértve a műszaki munkálatokat) az üzembe helyezési és/vagy szerelési munkákkal vagy azok nélkül. KÉPZÉS: OERLIKON METCO által vagy annak nevében nyújtott oktatási támogatás Ezen Általános Szerződési Feltételek hatálya a OERLIKON METCO által végzett minden szállításra kiterjed. Jelen Általános Szerződési Feltételektől a Felek csak egyező akarattal és írásban térhetnek el A szállítás a teljes szállítmány leszállítását jelenti, és ez Incoterms-2000 szerint EX WORKS paritással történik A Szerződéses dokumentumai közt fennálló eltérés esetén a szerződéses kötelezettségeket az alábbi okirati sorrend alapján kell megállapítani: a) Megrendelés vagy a Felek által megtárgyalt, kölcsönösen elfogadott és aláírt egyéb okirat, ideértve valamennyi kapcsolódó dokumentumot is; b) OERLIKON METCO ajánlata; c) Jelen Általános Szerződési Feltételek; d) Megrendelő ajánlatkérése; e) Megrendelő Általános Beszerzési Feltételei A Szerződés részét képező okiratok módosítása kizárólag megfelelően aláírt írásos dokumentum formájában érvényes A OERLIKON METCO értékesítési és szolgáltatói munkavállalói nem jogosultak a OERLIKON METCO nevében felelősséget elismerő vagy felelősség alól mentesítő nyilatkozatot tenni, vagy ilyen megállapodást kötni A tájékoztatókban és árlistákban megadott adatok és információk csak abban az esetben kötelező érvényűek, ha erre vonatkozóan a Szerződés kifejezett utalást tartalmaz. 2. Szállítási határidő 2.1. OERLIKON METCO a Szállítmányt a Megrendelés visszaigazolással elfogadott Megrendelésben meghatározott időpontokban köteles szállítani. A szállítási határidő attól az időponttól kezdődik, amikor OERLIKON METCO a Megrendelést írásban elfogadta, vagy ha a Felek foglalóban állapodtak meg, úgy ezen foglaló kézhezvételétől számított 5 nap elteltével Olyan késedelmes szállítás esetén, amelyekért a OERLIKON METCO vagy alvállalkozója közvetlenül felelős, OERLIKON METCO az alábbiak szerint köteles átalány-kötbért fizetni: A szállítási határidőt kettő (2) naptári héttel meghaladó késést követően, minden befejezett naptári hét késedelem után a késedelemmel érintett áruk és szolgáltatások Szerződés szerinti vételára 0,5%- kal, de legfeljebb öszszesen 5%-kal csökkentendő. A fenti átalány-kötbért meghaladóan Megrendelő a késedelmes szállítás után további igényt nem érvényesíthet Anyagok szállítására a 2.2 pont nem vonatkozik, ezek késedelmes szállítására a OERLIKON METCO ilyen felelősséget nem vállal Kivételes esetekben, ha a megrendelő anyagokat kíván visszaszállítani, ezen anyagoknak eredeti csomagolásukban lezárva bontatlanul kell lenniük. Az eredeti számláknak és gyártási számoknak 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

3 meg kell egyezniük. A visszaszállított anyagokra legfeljebb tizenöt százalékos (15%) újrakészletezési díjat számítunk fel. Az ilyen visszaszállítások lehetővé tétele a OERLIKON METCO kizárólagos joga. A Szállítmányok esetében ilyen visszaszállítási lehetőség nincsen. 3. Vételár és fizetési feltételek 3.1. A Szállítmány vételára a Megrendelésben kerül meghatározásra. Az óradíjas szolgáltatások ellenértékét a Megrendelésben megállapított óradíjak alapján kell meghatározni. Óradíjra vonatkozó megállapodás hiányában a OERLIKON METCO által a többi ügyfél részére végzett hasonló jellegű munkálatok esetén érvényesített óradíjakat kell alkalmazni. Az árak nem tartalmazzák az Áfát, fogyasztási adót, forgalmi adót vagy egyéb kapcsolódó adókat és járulékokat. A Szállítmány kiszámlázott ellenértéke nem lehet kevesebb 150 euro +Áfánál a) A teljes Rendszer szállítására vonatkozó fizetési feltételek: a teljes vételár 30%-a (harminc százaléka) fizetendő a Megrendelés kézhezvételének napján, 30% (harminc százaléka) a Megrendelés kézhezvételét követő 2 (kettő) hónap múlva, 30% (harminc százaléka) a leszállítást megelőzően, és 10% (tíz százaléka)a teljesítési igazolás átvételét követően, de legkésőbb 90 (kilencven) nappal a szállítást követően. Kifizetés a számla keltétől számított 30 (harminc) napon belül esedékes. b) Az egyéb Szállítmányokra vonatkozó fizetési feltételek: teljes vételár a számla keltétől számított 30 (harminc) napon belül esedékes Az óradíjas szolgáltatások ellenértékét havi rendszerességgel vagy a munkálatok befejezését követően kell kiszámlázni, minden esetben a korábbi számlázási időpont figyelembe vételével. A kifizetés a számla keltétől számított 30 (harminc) naptári napon belül esedékes Ha a Megrendelő a kifizetéssel késedelembe esik, a fizetési határidő lejártától kezdődően külön felhívás nélkül késedelmi kamat fizetésére köteles, amelynek mértéke megegyezik a Megrendelő székhelye szerinti általános banki kamatokkal, de nem lehet kevesebb, mint a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett jegybanki alapkamat + 7,00% (hét százalék). A OERLIKON METCO fenntartja jogát a késedelemből eredő egyéb igényei érvényesítésére A kifizetést mindenféle levonás és beszámítás nélkül kell teljesíteni a Szerződésben rögzített pénznemben Késedelmes fizetés esetén, OERLIKON METCO a Megrendelő írásban történő felhívását követően a Szállítmány szállítását felfüggeszti, amíg az esedékes számlák kiegyenlítése meg nem történik Amennyiben Megrendelő és OERLIKON METCO a OERLIKON METCO mint kedvezményezett nevére szóló hitellevél Megrendelő általi kibocsátásáról állapodtak meg, úgy ezen hitellevél visszavonhatatlan, meghosszabbítható kell, hogy legyen és egy elsőosztályú, világszerte működő bank által kell, hogy megerősítésre kerüljön. A pénzösszegek kifizetésére számla és hajófuvarlevél illetve beraktározási elismervény ellenében történik. 4. Szellemi alkotások 4.1. Megrendelő köteles szolgáltatni a Szállítmány leszállításához szükséges és a Szerződésben meghatározott technikai dokumentációt (pl. aktualizált tervrajzokat, műszaki leírásokat, táblázatokat, utasításokat). A Megrendelőnek igazolnia kell, hogy a OERLIKON METCO, vagy alvállalkozói részére a Szállítmány leszállításához átadott dokumentáció használatára teljeskörű jogokal rendelkezik. Ha a Megrendelő nem jogosult a fentiekben leírt teljesítést a OERLIKON METCO-tól harmadik fél szellemi alkotási jogának megsértése nélkül megrendelni, vagy ilyen jogok akadályt jelenthetnek, a Megrendelőnek haladéktalanul informálnia kell a OERLIKON METCO-t. A 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

4 OERLIKON METCO a munkát leállítja, és csak a teljesítéshez szükséges engedélyek beszerzése után folytatja A OERLIKON METCO a Megrendelőtől kapott műszaki dokumentációt kizárólag a Szerződésben foglaltak teljesítésére használhatja fel A OERLIKON METCO tulajdonát képező vagy általa szolgáltatott, és Szerződés teljesítése során felhasznált vagy kifejlesztett know-how-k, találmányok, szabadalmak, szerzői jogok, továbbá egyéb szellemi alkotások a OERLIKON METCO tulajdonában maradnak, és nem mennek át a Megrendelő tulajdonába, tekintet nélkül arra, hogy ezen szellemi alkotások milyen eszközökön (pl. gépi berendezések, papír, elektronikus eszközök, stb.) kerültek rögzítésre és váltak hozzáférhetővé. Ugyanakkor a Megrendelő nem kizárólagos használati joggal rendelkezik arra, hogy ezen knowhowt, találmányokat, szabadalmakat, szerzői jogokat és hasonló szellemi alkotásokat a Szállítmány működtetése, karbantartása és javítása céljából korlátozott körben felhasználhassa, ide nem értve a Szállítmány vagy annak bármely része sokszorosításának célját. Ha a Szállítmány Műszaki Szolgáltatásokat foglal magába, Megrendelő jogosult a Megrendelésben meghatározott célból az átadott dokumentáció nem kizárólagos alapon történő használatára. Kétség esetén úgy kell tekinteni, hogy a OERLIKON METCO által Rendszer kifejlesztése vagy Bevonatolási vagy Megmunkálási Szolgáltatások érdekében rendelkezésre bocsátott Műszaki Szolgáltatásokat és ismereteket Megrendelő a OERLIKON METCO meghatározott termékeinek és szolgáltatásainak beszerzése céljából használhatja fel jogszerűen a) OERLIKON METCO szavatolja, hogy a Szállítmány ill. annak egyes részei, a Szerződés keretében általa átadott formában harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő jogait nem sértik. A Szállítmányhoz kapcsolódó bármely találmánybitorlás esetén, a OERLIKON METCO, választása szerint, a Szállítmány használatára vonatkozó jogokat megszerezheti anélkül, hogy annak rendeltetésszerű használatára alkalmasságát csorbítaná, illetőleg a Szállítmányt módosíthatja vagy kicserélheti oly módon, hogy az a továbbiakban jogsértőnek ne minősüljön. A OERLIKON METCO fenti kötelezettségei attól függően kerülnek teljesítésre, hogy egyrészt (i) OERLIKON METCO a Megrendelőtől a fenti jogsérelmekről azonnali, írásos értesítést kap; (ii) Megrendelő segítséget nyújt OERLIKON METCO részére a harmadik személy igényével szembeni fellépése során; (iii) OERLIKON METCO kizárólagosan jogosult arra, hogy az üggyel összefüggésben megállapodást, egyezséget kössön, vagy azt továbbra is vitassa. b) OERLIKON METCO fenti kötelezettségei nem állnak fenn (i) ha a Szállítmány vagy annak egyes részei a Megrendelő által szolgáltatott tervek alapján kerültek kivitelezésre; (ii) ha a Szállítmány vagy egyes részei más termékkel összekapcsolva, nem a szállítási Szerződés keretében, nem a OERLIKON METCO által meghatározott módon kerültek felhasználásra; (iii) azon termékekkel összefüggésben, melyeket a Szállítmány felhasználásával állítottak elő. Minden ilyen felszerelés, termék, rész vagy ezek használatának kombinációja esetén OERLIKON METCO nem vállal felelősséget a harmadik személy szellemi alkotásokhoz fűződő jogainak megsértéséért, és Megrendelőnek mentesítenie, ill. kártalanítania kell OERLIKON METCO-t minden vonatkozó igénnyel szemben. Ilyen természetű ügyekben a OERLIKON METCO a Megrendelővel a 4.3 a) (i)- (iii) pontokban meghatározott és a OERLIKON METCO által elvárt módon között működik együtt OERLIKON METCO szerzői jogi védelem alá eső dokumentumairól Megrendelő másolatot nem készíthet, kivéve a saját irattára részére történő másolatkészítést vagy a hibás példány pótlásának esetét. 5. Üzembe helyezés és munkaterület előkészítés 5.1. Ha az Üzembe Helyezési Szolgáltatás része a Szállítmánynak, a Megrendelő köteles a munkaterületet környezetvédelmi szempontból megfelelően előkészíteni, továbbá a megállapodott szolgáltatásokat, így többek között az elektromos vezetékeket és csöveket, száraz sűrített levegőt és csővezetéket, gázt és gázvezetéket, az üzembe helyezéshez szükséges szerszámokat, vízcsatornát, engedélyeket, beleértve a munkaengedélyeket, licenceket, felhatalmazásokat stb., 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

5 valamint minden egyebet, ami a kicsomagoláshoz és a felszerelés munkaterületre való eljuttatásához szükségeltetik, biztosítani Megrendelő szintén vállalja, hogy a OERLIKON METCO alkalmazottai által esetlegesen használt helyiségeket megfelelően karbantartja a vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi törvényekkel, rendeletekkel, valamint a szabályzatokkal összhangban és a OERLIKON METCO alkalmazottai részére szükséges felvilágosítást és utasításokat megadja. OERLIKON METCO felelős azért, hogy alkalmazottai Megrendelő által kiadott ésszerű utasításokat betartsák. Ugyanezen előírások megfelelően alkalmazandóak abban az esetben is, ha a Megrendelő alkalmazottai használják a OERLIKON METCO helyiségeit Amennyiben Megrendelő az 5.1 és 5.2 pontokban leírt kötelezettségeit nem teljesíti OERLIKON METCO jogosult a Szerződés teljesítését maga részéről felfüggeszteni és/vagy a szállítási határidőket meghosszabbítani és/vagy alkalmazottai által elszenvedett időveszteség ellenértékét a 3.1. és 3.3 pontok alapján kiszámítani és Megrendelő felé kiszámlázni. 6. Szavatosság A pontok a különböző Szállítmány típusokra vonatkozó szavatossági szabályokat foglalják magukba. Az egyes Szállítmány típusokra kizárólag az adott típusra vonatkozó szabályok alkalmazandók RENDSZEREK és ALKATRÉSZEK OERLIKON METCO orvosol minden olyan hiányosságot, amely hibás anyagokból vagy hibás kivitelezésből keletkezik. A nem megfelelő tervezésből eredő hiányosságokra és hibákra a fenti szabály csak annyiban alkalmazandó, amennyiben OERLIKON METCO a tervezésért felelős. Megrendelő írásos kérése esetén, a Szállítmány hibás részeit OERLIKON METCO köteles választása szerint kijavítani vagy kicserélni, ill. a Megrendelő részére a részben vagy egészben hibás Szállítmányt részben vagy egészben hibátlanra cserélni. Ezen túlmenően, a fentiekkel összefüggésben Megrendelő a OERLIKON METCO-val szemben további igényt nem támaszthat. Ezen szavatossági jogok a OERLIKON METCOval 12 hónapos jogvesztő határidőn belül közölt hibákra vonatkozóan alkalmazandóak, a 6.9 pontban foglalt feltételek szerint ANYAGOK OERLIKON METCO szavatolja, hogy a termelőüzeméből kikerülő anyagok a termelőüzemből történt kiszállítás időpontjában a vonatkozó termékleírásban foglalt műszaki jellemzőknek megfelelnek. Megrendelő írásos kérése esetén OERLIKON METCO köteles saját költségén kicserélni azon Anyagokat, amelyek nem felelnek meg a hozzátartozó termékleírásban foglalt, vagy a Szerződésben kifejezetten meghatározott műszaki jellemzőknek. Ezen túlmenően, a fentiekkel összefüggésben Megrendelő a OERLIKON METCO-val szemben további igényt nem támaszthat. Ezen szavatossági jogok a OERLIKON METCO-val 2 (kettő) hónapos jogvesztő határidőn belül közölt hibákra vonatkozóan alkalmazandóak, a 6.9 pontban foglalt feltételek szerint BEVONATOLÁSI ÉS MEGMUNKÁLÁSI SZOLGÁLTATÁS OERLIKON METCO vállalja a Szerződésben kikötöttől eltérő anyag használatából valamint a hibás kivitelezésből adódó hibák és hiányosságok orvoslását. OERLIKON METCO nem vállal felelősséget azért, hogy az általa végzett Bevonatolási és Megmunkálási Szolgáltatások eredményeképpen a szolgáltatással érintett termékek a célzott használatra alkalmassá váljanak. Megrendelő írásos kérése esetén, OERLIKON METCO köteles a hibás bevonatot vagy megmunkálást kijavítani, vagy eltávolítani, és a szükséges munkafolyamatokat újra elvégezni. Ezen túlmenően, a fentiekkel összefüggésben Megrendelő a OERLIKON METCO-val szemben további igényt nem támaszthat. Ezen szavatossági jogok a OERLIKON METCO-val 6 (hat) hónapos jogvesztő határidőn belül közölt hibákra vonatkozóan alkalmazandóak, a 6.9 pontban foglalt feltételek szerint KARBANTARTÁS/JAVÍTÁS/ÜZEMBE HELYEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK OERLIKON METCO a Szerződési kötelezettsége teljesítése során köteles megfelelő gondossággal és szakértelemmel eljárni, és amennyiben a OERLIKON METCO alkatrészek (Tartalékalkatrészek 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

6 vagy egyéb alkotóelemek) szolgáltatására is köteles, akkor ezen alkatrészeket köteles hibamentesen leszállítani. Megrendelő írásos kérése esetén, OERLIKON METCO köteles a hibás szolgáltatást ismételten elvégezni saját költségén. Ezen túlmenően, a fentiekkel összefüggésben Megrendelő a OERLIKON METCO-val szemben további igényt nem támaszthat. Ezen szavatossági jogok a OERLIKON METCOval 6 (hat) hónapos jogvesztő határidőn belül közölt hibákra vonatkozóan alkalmazandóak, a 6.9 pontban foglalt feltételek szerint TARTALÉKALKATRÉSZEK OERLIKON METCO orvosol minden olyan hiányosságot, amely hibás anyagokból vagy hibás kivitelezésből keletkezik. Megrendelő írásos kérése esetén, a Szállítmány hibás részeit OERLIKON METCO köteles, választása szerint, kijavítani vagy kicserélni a hibás pótalkatrészt vagy Megrendelőt hibátlan pótalkatrésszel ellátni. Ezen túlmenően, a fentiekkel összefüggésben Megrendelő a OERLIKON METCO-val szemben további igényt nem támaszthat. Ezen szavatossági jogok a OERLIKON METCOval 12 hónapos jogvesztő határidőn belül közölt hibákra vonatkozóan alkalmazandóak, a 6.9 pontban foglalt feltételek szerint, kivéve, ha a Szerződésben ettől eltérően állapodtak meg vagy amenynyiben az ilyen típusú Tartalékalkatrészekkel szemben, ill. felhasználásuk módjából eredően elvárható szavatossági idő eltérő, minden esetben a rövidebb idő figyelembevételével MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK OERLIKON METCO a Szerződési kötelezettsége teljesítése során köteles megfelelő gondossággal és szakértelemmel eljárni. Ugyanakkor OERLIKON METCO nem vállal felelősséget a Szerződésben kitűzött célok sikeres teljesítéséért. Megrendelő írásos kérése esetén, OERLIKON METCO köteles a hibás munkákat ismételten elvégezni saját költségén. Ezen túlmenően, a fentiekkel összefüggésben Megrendelő a OERLIKON METCO-val szemben további igényt nem támaszthat. Ezen szavatossági jogok a OERLIKON METCO-val 6 (hat) hónapos jogvesztő határidőn belül közölt hibákra vonatkozóan alkalmazandóak, a 6.9 pontban foglalt feltételek szerint BETANÍTÁS OERLIKON METCO megfelelő gondossággal és szakértelemmel köteles eljárni a betanítás során. OERLIKON METCO nem vállal felelősséget az általa írásban vagy szóban közölt információ esetleges pontatlanságáért Teljesítmény garancia A Szerződés kifejezett rendelkezése hiányában OERLIKON METCO nem vállal teljesítmény garanciát. Ha teljesítmény garanciában állapodtak meg, akkor azt teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a garantált értékeket a teljesítménypróbán elérték, vagy ha nem állapodtak meg teljesítménypróbában, akkor, ha a Szállítmányt rendszerbe állították. Abban az esetben, ha a Megrendelő vagy a végfelhasználó által biztosítandó előfeltételek (pl. akkumulátor teljesítőképessége) teljesítése megtörtént, de ennek ellenére a garantált értékek elérése nem történik meg, úgy a OERLIKON METCO felelőssége a Szerződésben az Alkatrészekre és Anyagokra meghatározott ár 10%-ában illetve a Rendszerekre meghatározott ár 5%-ában kerül korlátozásra AZ OERLIKON METCO Szavatosságára vonatkozó általános feltételek a) Szavatosság teljesítésének helye OERLIKON METCO fenntartja a jogot arra, hogy Megrendelőt vagy a végső felhasználót kötelezze, hogy azok a Szállítmányt vagy annak részeit OERLIKON METCO termelőüzemébe visszajuttassák a szavatossági szolgáltatás nyújtása érdekében. A Rendszerekre vonatkozóan OERLIKON METCO minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a szavatossági munkákat a Megrendelő vagy végső felhasználó üzemi területén végezzék el, a Megrendelő vagy végső felhasználó írásbeli jelzését követő ésszerű időn belül. Amennyiben OERLIKON METCO felhívja a Megrendelőt vagy a végső felhasználót, hogy a Rendszert vagy annak részét az OERLIKON METCO üzemi területére juttassa vissza, úgy OERLIKON METCO köteles megtéríteni a Megrendelő vagy végső felhasználó felé a tengeri és/vagy szárazföldi szállítás költségeit, a saját cégen belüli szállítási költségek kivételével. A Bevonatolási és Megmunkálási Szolgáltatásokra vonatkozóan, OERLIKON METCO 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

7 köteles megtéríteni a saját üzemi területén kívül végzendő megfelelő javítási vagy újrafeldolgozási munkálatok költségeit, amennyiben ezen munkálatok elvégzése a OERLIKON METCO saját üzemi területén nem lehetséges, vagy az ésszerűtlenül magas költségekkel járna. A OERLIKON METCO ezen munkálatok költségét az adott helyzetben ésszerű keretek között köteles viselni, és azzal a feltétellel, hogy Megrendelő vagy végső felhasználó e tekintetben beszerezte a OERLIKON METCO előzetes írásbeli hozzájárulását. b) Szavatossági időszak kezdete Eltérő írásbeli megállapodás hiányában, a szavatossági időszak a Rendszerekre, Alkatrészekre és a Karbantartásra, Javításra, Üzembe helyezési szolgáltatásokra vonatkozóan a megfelelő Szállítmány Teljesítésigazolása kiadása napján kezdődik, de legkésőbb az 'EX WORKS' paritásnak megfelelő szállítás vagy a szerződési kötelezettségek teljesítését követő 90 nap elteltével. A Teljesítésigazolás kiadása kisebb hiányosságok miatt nem tagadható meg. Anyagok, Bevonatolási és Megmunkálási szolgáltatások és Tartalékalkatrészek szavatossági időszaka az EX WORKS paritásnak megfelelő szállítás napján kezdődik. c) A szavatosság határidő előtti megszűnése A pontokban kikötött szavatosság megszűnik, ha Megrendelő vagy harmadik személy alkalmatlan vagy nem megfelelő módosítást ill. javítást végez, vagy ha Megrendelő hibás teljesítés esetén a legrövidebb ésszerű határidőn belül nem intézkedik a károk enyhítése iránt és a OERLIKON METCO-t nem hívja fel írásban a hibák kijavítására. d) Maximális szavatossági idő szavatossági idő (ideértve, de nem korlátozva a kicserélt vagy kijavított áruk, vagy ismételten elvégzett szolgáltatások esetén irányadó szavatosságra, és beleértve azon eseteket, amikor a szavatossági idő kezdetét elhalasztották stb.) legfeljebb az eredeti szavatossági idő hónapokban kifejezett időtartamának felével hosszabbodhat meg. e) Az egészségügy számára történő szállítás Ha a szállítási Szerződés értelmében a Szállítmány egészségügyi célzatú felhasználására kerül sor például, de nem kizárólag (i) egészségügyi berendezéseken alkalmazott Bevonatolási és Megmunkálási Szolgáltatások, (ii) egészségügyi berendezések gyártásakor felhasznált Rendszerek, Alkatrészek, Tartalékalkatrészek, Anyagok, (iii) a (ii) alatt említett Rendszereken alkalmazott Karbantartás, Javítás, Üzembe helyezés a OERLIKON METCO nem vállal semmilyen felelősséget a biokompatibilitásért, sterilitásért vagy más, egészségügyi területen jellemzően előforduló követelmények teljesítéséért. Megrendelőnek kártalanítania és a felelősség alól mentesítenie kell a OERLIKON METCO-t minden, harmadik személy által előterjesztett követeléssel szemben és gondoskodnia kell arról, hogy Megrendelő biztosítója lemondjon azon jogáról, hogy visszkeresettel éljen a OERLIKON METCO ellen. f) Kivétel a OERLIKON METCO által nyújtott szavatosság alól OERLIKON METCO nem tartozik szavatossággal és felelősséggel azon hibákért és hiányosságokért, melyekről nem bizonyítható, hogy nem megfelelő anyag, hibás tervezés vagy a hibás kivitelezés következtében keletkeztek, pl. rendes használatból eredő elhasználódás, helytelen karbantartás, a használati utasítások betartásának elmulasztása vagy egyéb, a OERLIKON METCO által nem befolyásolható okok eredményeként keletkező hibák, ideértve azon károkat, amelyeket errózió, korrózió vagy üregesedés okoz. A kicserélt részek a OERLIKON METCO tulajdonává válnak. A Megrendelő vagy végső felhasználó köteles saját költségén szétszerelni vagy ismételten összeszerelni a Szállítmányhoz nem tartozó berendezéseket annyiban, amennyiben ez a hibák kijavításához szükséges. A 2.2 és 6.8 pontokban meghatározott átalány-kötbérösszeg nem haladhatja meg a vételár 10%-át. A 6. FEJEZETBEN MEGHATÁROZOTTAKON TÚLMENŐEN A OERLIKON METCO NEM TARTOZIKSZAVATOSSÁGGAL VAGY FELELŐSSÉGGEL A SZÁLLÍTMÁNYÉRT. OERLIKON METCO MINDEN EGYÉB KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSI FELELŐSSÉGET, 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

8 ÍGY KÜLÖNÖSEN A KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG ÉS EGY MEGHATÁROZOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉS TEKINTETÉBEN EZÚTON TELJES KÖRBEN KIZÁR Veszélyekre vonatkozó felelősség A Megrendelő és a OERLIKON METCO elismerik, hogy mendkettőjüknek vannak kötelezettségeik a Szállítmánnyal kapcsolatos biztonsági és egészségügyi szabályok betartásában. A Megrendelő ismeri a Szállítmányt és elismeri a Megrendelő iparágában fellépő ilyen kockázatok külön és független ismeretét. A Megrendelő feladata a Szállítmánnyal kapcsolatos minden állami biztonsági és egészségügyi előírás betartása, valamint hogy minden lehetséges és gyakorlati lépést megtegyen dolgozóinak, ügynökeinek, és vevőinek tájékoztatására a Szállítmánnyal, és annak kezelésével, szállításával, tárolásával, felhasználásával és megsemmisítésével kapcsolatos veszélyekre vonatkozóan. A Megrendelő vállalja a teljes felelősséget a Szállítmánnyal kapcsolatosan dolgozóinak, beszállítóinak, alvállalkozóinak és vevőinek figyelmeztetését, valamint a szükséges megelőző lépések megtételét. A Megrendelő kötelessége saját költségén a OERLIKON METCO, anyacégei, kirendeltségei és részlegei, ezek ügynökei, tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, képviselői, követői és megbízottai teljeskörű megóvása minden felelősségrevonástól, károkozástól, veszteségtől, igénytől, büntetéstől, cselekménytől, bármely jogszervezet általi pertől, jogi, adminisztratív, vagy békítési eljárástól (beleértve, de nem kizárólag az ügyvédi költségeket), amelyek a Szállítmánnyal kapcsolatosan a Megrendelőnek a figyelmeztetések, vagy egyéb megelőző intézkedések elmulasztásának következményei, vagy azokkal bármely módon kapcsolatosak. 7. Felelősség általános korlátozása 7.1. A Szerződésnek a OERLIKON METCO általi teljesítéséhez kapcsolódóan a OERLIKON METCO által a Megrendelőnek és a Megrendelő ügyfeleinek okozott károkért a OERLIKON METCO felelőssége a Szerződés jelen 7. pontja alapján a Szerződésben foglalt eltérő rendelkezéseket nem érintve és az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben korlátozásra kerül. Ez a felelősségkorlátozás attól függetlenül alkalmazandó, hogy a OERLIKON METCO felelőssége szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson (beleértve a gondatlanságot és a termékfelelősséget), szavatosságon, jogszabályon vagy bármilyen más jogi felelősségen alapul-e, kivéve, ha felelősség OERLIKON METCO súlyos gondatlansága vagy szándékos magatartása következménye OERLIKON METCO felelőssége a Szerződés alapján leszállított árukkal vagy elvégzett szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett károkért (ideértve a OERLIKON METCO átalánykötbér kötelezettségeit is) a Szerződésben meghatározott vételár 100%-ában (egyszáz százalékában) kerül korlátozásra. A OERLIKON METCO semmilyen esetben nem felelős a termékvisszahívás költségeiért OERLIKON METCO felelőssége a Megrendelő tulajdonában vagy Megrendelő ügyfelének tulajdonában gondatlanságból okozott károkért a Szerződésben meghatározott vételár 100%-ában (egyszáz százalékában) kerül korlátozásra, de ezen maximum összeget csökkentik a fenti 7.2 pont alapján teljesített kifizetések A 7.3 pont figyelembe vételével a OERLIKON METCO kártalanítja és mentesíti Megrendelőt és Megrendelő ügyfelét a Szerződés teljesítése során harmadik személyek tulajdonában okozott károkért (ideértve az életben és testi épségben, egészségben okozott károkat is), feltéve, hogy a kár a OERLIKON METCO szándékos vagy gondatlan magatartásának eredménye. Bármilyen, OERLIKON METCO, Megrendelő és Megrendelő ügyfele között felmerült kártérítési és kármentesítési igény a feleknek a károkozásban való közrehatása és vétkessége alapján kerül elbírálásra OERLIKON METCO semmilyen esetben nem felelős a Megrendelőnek vagy Megrendelő ügyfelének a Szerződéssel összefüggésben okozott bármilyen közvetett, büntető, különös, esetleges vagy következményi károkért, beleértve (de nem kizárólagosan) a nyereség elmaradását vagy a termelés kiesést, üzleti lehetőségek vagy üzletkötés elmaradását. 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

9 8. Export és más állami dokumentum 8.1. OERLIKON METCO vállalja, hogy az 'EX WORKS' paritás szerint általa legyártott és szállított Szállítmány OERLIKON METCO telephelye szerinti hatóságok által kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátja Megrendelő vállalja, hogy az egyéb szükséges dokumentumokat (pl. a Megrendelő vagy Megrendelő vásárlója telephelyének hatósága, vagy a Szállítmány felhasználása helyének hatósága által kért dokumentumokat) rendelkezésre bocsátja OERLIKON METCO, Megrendelő és Megrendelő ügyfele késedelem nélkül együttműködik, ha bármelyik félnek szüksége lenne hatóság által kért információkra vagy dokumentumokra, ha ezen információk vagy dokumentumok könnyebben rendelkezésre bocsáthatók a másik fél által, mint az által, akitől a hatóság kérte A Megrendelő elfogadja és szavatolja, hogy jelenleg és a jövőben is betartja az alkalmazandó export jogszabályok előírásait, beleértve, de nem kizárólag az Amerikai Egyesült Államok Adminisztratív Előírásait és a Fegyverek Nemzetközi Kereskedelmének Szabályait. Ezek a követelmények előírják, de nem kizárólag azt, hogy az ellenőrzött cikkek, termékek, áruk, alkatrészek, szoftverek és technológiák exportjához és re-exportjához milyen engedélyek és licenszek szükségesek. Az előzőek általános érvényét nem korlátozva a Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy sem jelenleg, sem a jövőben nincs és nem lesz korlátozva, felfüggesztve, vagy más módon eltiltva vagy limitálva az Egyesült Államok, vagy bármely más állam bármely ügynöksége által szabályozott cikk, termék, áru, alkatrész, szoftver, vagy technológia exportjától, re-exportjától, fogadásától, megvásárlásától, feldolgozásától, vagy más módon történő megszerzésétől. A Megrendelő egyetért a OERLIKON METCO mentesítésével és kártalanításával a jelen előírásban szereplő szavatosság megsértéséből származható bármely költség, büntetés, vagy egyéb veszteség nyomán. 9. Vis Major 9.1. OERLIKON METCO nem felel a Szerződés teljesítésének elmaradásáért, veszteségekért, károkért vagy késedelmekért, melyek háború, lázadás, felkelés, tűzvész, árvíz, sztrájk vagy egyéb munkabeszüntetés, kormányzati cselekmények vagy vis major események, Megrendelő, illetőleg ügyfelének cselekményei, szállítási késedelmek, a szokásos forrásokból származó munkák vagy anyagok beszerzésének lehetetlensége, illetve egyéb, a OERLIKON METCO által nem befolyásolható okok nyomán következtek be. A Szerződés fenti okokból bekövetkező késedelmes teljesítése esetén a szállítás vagy teljesítés időpontja ezen késedelem figyelembe vételével megfelelően meghosszabbodik. Amennyiben a vis majort előidéző okok 6 (hat) hónapot meghaladó időtartamban állnak fenn, mind OERLIKON METCO, mind Megrendelő 7 napos felmondási idő mellett a Szerződéstől írásban elállhat OERLIKON METCO a megszakítással kapcsolatban keletkezett többletköltségei megtérítésére jogosult (feltéve, ha a vis major a Megrendelő érdekkörében keletkezett) és a Szerződés idő előtti megszűnése esetén az általa elvégzett munka ellenértékére jogosult (feltéve, hogy a vis major a Megrendelő, mindkét fél vagy semelyik fél érdekkörében keletkezett). Megrendelő jogosult mindazon munkák átvételére, melyek ellenértékét kiegyenlítette. 10. Ingyenes Anyagok A Megrendelő által a OERLIKON METCO részére rendelkezésre bocsátott Anyagok (pl. bevonatolandó vagy megmunkálandó részek, a Szállítmány üzembe helyezésére használandó anyagok stb.) mindenkor a Megrendelő tulajdonában maradnak. A 6. és 7. pontok alapján a OERLIKON METCO kizárólagosan az INGYENES ANYAGOKBAN gondatlanságból okozott károkért felelős. 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

10 11. Vegyes Rendelkezések 11.1 Alkalmazandó jog és joghatóság A Szerződésre a magyar jogszabályok (kivéve a nemzetközi joghatósági összeütközéseket rendező magyar jogszabályokat) alkalmazandóak, és ennek megfelelően értelmezendő. A Szerződéssel összefüggésben felmerült jogvita esetén a felek minden megtesznek annak érdekében, hogy a jogvitát békés eszközökkel rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a jogvita eldöntésére a felek kikötik a Budapesti Központi Kerületi Bíróság illetve perértéktől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. OERLIKON METCO fenntartja a jogot arra, hogy igényét Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítse. A jogvitákat a Szerződés vonatkozó rendelkezései, továbbá a kapcsolódó okiratok alapján kell elbírálni Engedményezés Bármely, jelen Szerződésből eredő jog, kötelesség vagy kötelezettség harmadik személyre történő engedményezése, átengedése, elidegenítése vagy átruházása a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásának hiányában érvénytelennek minősül. OERLIKON METCO kapcsolt vállalkozásai jelen rendelkezés alkalmazásában nem tekintendők harmadik személynek Jogról való lemondás Azon tény, hogy akár OERLIKON METCO, akár Megrendelő valamely jogával esetlegesen nem élt, nem tekintendő jogról történő lemondásnak, és jogvesztéssel nem jár Részleges érvénytelenség Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek, vagy végrehajthatatlannak bizonyul, ezen tény a Szerződés többi részének érvényességét, illetőleg végrehajthatóságát nem érinti. OERLIKON METCO és Megrendelő minden megtesznek annak érdekében, hogy az érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősülő rendelkezéseket a szerződő felek eredeti gazdasági és üzleti céljának megfelelő érvényes és végrehajtható rendelkezésekkel pótolják. 49_tc_sales_Hungary_Hungarian_

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Oerlikon Metco Általános Beszerzési Feltételek (Magyarország)

Oerlikon Metco Általános Beszerzési Feltételek (Magyarország) Oerlikon Metco Általános Beszerzési Feltételek (Magyarország) A jelen Általános Szerződési Feltételek megtalálhatóak az Interneten a www.oerlikon.com/metco oldalon. 1. Általános rész 1.1. A jelen Általános

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK Jelen ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban ÁBF) az Antenna Hungária Zrt. (1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33., Levélcím: 1519 Budapest, Postafiók 447., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZERZŐDÉSES KLAUZULÁK

SZERZŐDÉSES KLAUZULÁK SZERZŐDÉSES KLAUZULÁK A JOHNSON CONTROLS KFT RÉSZÉRE Jelen szerződéses klauzulákat valamennyi a Johnson Controls Kft. által megkötni kívánt vállalkozási szerződésben rögzíteni szükséges, melyben a Johnson

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Csaholc Általános Iskola felújításához és bővítéséhez tantermi, tanári berendezések, illetve tanulási képességet segítő taneszközök szállítási szerződéséhez A 2003. évi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK KRAIBURG BULGARIA Eood A. Általános feltételek 1. Jelen általános üzleti feltételek (ÁÜF) a Bolgár Kereskedelmi Törvénykönyv 1 -a szerinti vállalkozásokkal (a továbbiakban:

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

(1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a

(1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a Általános üzleti feltételek Első Általános, ügyfélkör, nyelv (1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a megrendelések ügyfeleink keresztül online áruház www.nded.com

Részletesebben

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00 Kardex Hungaria Kft. Szabadság út 117/A 2040 Budaörs Hungary Customer Name Life Cycle Service Contact Person Tel: +3623507153 E-mail Fax: +3623507152 Phone jozsef.koermendi@kardex.com Customer Adress Budaörs,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma* : *Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Assix Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Assix Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. Általános Szerződési Feltételei Assix Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. Általános Szerződési Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 Szállításainkat, szolgáltatásainkat és ajánlatainkat jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák,

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Általános feltételek 1.1. Szállításainkat, szolgáltatásainkat és ajánlatainkat jelen Általános Üzleti Feltételek szabályozzák, kivéve ha a felek erről írásban másként nem állapodtak

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1 Vevő azt a vevőt jelenti, aki Árut rendel a Társaságtól 1.2 Társaság" a Kimberly-Clark és annak leányvállalatai, tagvállalatai és/vagy kereskedelmi

Részletesebben

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF)

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) 1. Az ÁSZF célja HELVET Kft. termék értékesítésére, valamint szolgáltatás nyújtására vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Érvényességi kör 1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) valamennyi a által megkötött és a jövőben megkötendő szolgáltatásra

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA 1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a JET-VILL Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1158 Budapest

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

ECR-Trade Pénztárgép Kft.

ECR-Trade Pénztárgép Kft. ECR-Trade Pénztárgép Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a. Tel/fax: 350-4006, 239-0534 Á T A L Á N Y D Í J A S J A V Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft.. (2364 Ócsa, Pesti úti major HRSZ 023/6.) az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján vállalja a

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben