Jehova Tan ui. evkonyve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jehova Tan ui. evkonyve"

Átírás

1 Jehova Tan ui evkonyve 2012

2 TARTALOM es evisz oveg 3 Lev el a VezetoTest ulettol 6 Az elm ult ev kiemelkedoesem enyei 56 Pr edik al as es tan ıt as az eg esz fold on 88 Norv egia 164 Ruanda

3 Jehova Tan ui evkonyve 2012 Besz amol o a 2011-es szolg alati evrol k onyve 2012 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA 2012 Yearbook of Jehovah s Witnesses Minden jog fenntartva 2012 WACHTTURM BIBEL- UND TRAKTAT-GESELLSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS, E. V., Selters/Taunus Jehova Tan ui evkonyve 2012 Alle Rechte vorbehalten Ez a kiadv any nem ert ekes ıt esre sz ant p eld any. Kozread asa r esz et alkotja az onk entes adom anyokb ol fenntartott, vil agm eret u bibliai oktat omunk anak. Illusztr aci ok: 19. oldal: JIJI PRESS/AFP/Getty Images; 193., 194., 197., 255. oldal: Scott Peterson/Getty Images News/Getty Images 2012 Yearbook of Jehovah s Witnesses Hungarian (yb12-h) Made in Germany K esz ult N emetorsz agban Druck und Verlag: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus

4 2012-ES EVISZ OVEG A te szavad igazs ag (J ANOS 17:17) Milyen h al asak lehetunk, hogy szereto egi Aty ank megismertette velunk az igazs agot! ASzavafelt arja, hogyan elhet unk m ar most sikeres es boldog eletet. Meg ov att ol, hogy hi a- baval o es k aros tev ekenys egekbe merulj unk bele, megszabad ıt a vall asos hazugs agok b ekly oj at ol, es val odi belsob ek et eredm enyez. Er- telmet ad az elet unknek, es ragyog orem enys egr ol gondoskodik. Az igazs ag egys egess eteszminketavil ag kul onb oz or eszein el otestv ereink milli oival. Ami pedig a legfontosabb, a Bibli ab ol tanulhatunk Jehov ar ol, es arr ol, hogy mik ent kozeled- hetunk hozz a. Soha ne vegyuk mag at ol ertet o- donek az igazs agot, melyet Jehov at ol kaptunk. Orulj unk annak, hogy ismerhetj uk, es engedjuk, hogy mindenben az vezessen benn unket. o

5 LEV EL avezet otest ulettol Dr aga T arsaink, akik Jehov at szolg alj atok! Nagy or ommel ırunk nektek, akik hus egesen szolg alj atok Jehov at, tobb mint h etmilli oan. Amikor megismerkedunk egy testv er unkkel a vil ag m asik r esz er ol, rogt on kialakul egy kul onleges kotel ek (J an 13:34, 35). Bizony ara ugyanezt fogj atok erezni, amikor az Evk onyvben lebilincselot ort eneteket olvastok a kul onb oz oor- sz agokban el otestv ereink hit er ol es hus eg er ol. Avil ag minden t aj ar ol erkeznek olyan besz amol ok, melyek szerint sokan rendszeresen megtartj atok a csal adi im adatot. A szul ok lelem enyesen igyekeznek lekot- ni a kisgyermekeik figyelm et (Ef 6:4). A h azast arsak kozelebb kerulnek egym ashoz, amikor koz osen tanulm anyoznak (Ef 5:28 33). Igen, az egyes h ırn ok ok es acsal adok hasznot mer ıtenek ebbol az elrendez esb ol, hiszen ıgy m elyrehat oan tanulm anyozhatj ak Isten Szav at (J ozs 1:8, 9). Oszint en egyutt erz unk koz uletek azokkal, akiket valamilyen vesztes eg ert az ut obbi idok term eszeti katasztr of aiban. Egy uttal szeretn enk kosz onetet mondani annak a sok testv ernek, aki k eszs egesen r eszt vett aseg elyakci okban ezekben a neh ez idokben (Csel 11:28 30; Gal 6:9, 10). Ezenfelul minden gyulekezet- ben vannak olyanok, akik eszreveszik, ha a testv ereik 3

6 valamiben szuks eget szenvednek, es sz ıvesen seg ıtenek nekik. Dork aszhoz hasonl oan bovelked- nek j otettekben es irgalmas adom anyokban (Csel 9:36). Biztosak lehetnek benne, hogy Jehova felfigyel erre, es megjutalmazza oket (M at e 6:3, 4). Vannak olyan orsz agok, ahol a jogainkat l abbal tiporj ak, es ravaszul ugy alak ıtj ak a torv enye- ket, hogy nyomor us agot szerezzenek rendeletek altal (Zsolt 94:20 22). Tudva, hogy J ezus elore besz elt az uld oz esr ol, b atran kitartotok, es Jehov an al kerestek mened eket (J an 15:19, 20). Rendszeresen im adkozunk ertetek, mikozben k eszen alltok a v edelmez esre mindenki elott, aki a bennetek levorem enys eg ok at koveteli toletek (1P et 3:13 15). Sz ıvbol megdics er unk mindny ajatokat, hogy evrol evre megorzitek az erkolcsi tisztas agotokat, pedig S at an folyamatosan t amad ezen a teruleten, es alattomos m odon terjeszti a zull otts eget. Mikoz- ben a vil ag erkolcsi allapota egyre m elyebbre suly- lyed, ti erore tesztek szert az Urban es erej enek hatalmass ag aban (Ef 6:10). Felolt ott etek az Istentol val o teljes fegyverzetet, ıgy szil ardan alltok az Ord og mesterked eseivel szemben (Ef 6:11, 12). Jehova a ti p eld atokra is hivatkozhat ag unyol od os at an elott (P eld 27:11). Rendk ıvul buzd ıt o volt megtudni, hogy 2011-ben en vettek r eszt Urunk hal al anak em- 4

7 l ek unnep en. Ez a hatalmas l etsz am r eszben annak ko- szonhet o, hogy rengetegen v allalt atok a kiseg ıt o utt or o- szolg alatot tavaly aprilisban. A fold on milli ok hallhatt ak, amint Jehov at egys egesen dics ert ek az oloj alis Tan ui (R oma 10:18). Ak ar a koz ott a szem ely koz ott vagy, akik kiseg ıt o utt or ok voltak aprilisban, ak ar azok koz ott, akik valamennyire fokozni tudt ak a tev ekenys eg u- ket, a k eszs eges szellemed es a buzgalmad mindenk eppen or ommel tolti el a sz ıvunket (Zsolt 110:3; Kol 3:23). Tavaly en jelk epezt ek a megkeresztelked e- sukkel, hogy atadt ak magukat Jehov anak. H al asak vagyunk ez ert Istenunknek, es or ul unk mindannyi otoknak, akik most m ar velunk egyutt adj atok at m asoknak a ko- vetkezomegh ıv ast:»jojj!«es aki szomjazik, jojj on; aki akarja, vegye az elet viz et ingyen (Jel 22:17). Kul on osen az ota, hogy a 2011-es keruletkongresszuson sok mindent tanultunk Isten m ar l etrej ott Kir alys ag ar ol, m eg m e- lyebb erz esekkel k erj uk, hogy jojj on el ez a Kir alys ag. J e- zus ıg erete, hogy hamar eljov ok, arra ind ıt minket, hogy J anos apostollal egyutt mi is sz ıvbol ıgy feleljunk: Amen! Jojj el, Uram J ezus (Jel 22:20). Mikozben eberen v arj atok ezt az izgalmas idot, biztosaklehettekbenne,hogymindny ajatokat oszint en szeretunk, kedves testv erek es testv ern ok, akik tettel es igazs aggal bizony ıtj atokajehovair anti szereteteteket (1J an 3:18). Testv ereitek Jehova Tan ui Vezető Test ulete 5

8 Az elm ult ev kiemelkedoesem enyei AVIL AG szomor u allapota ellen ere Jehova Tan ui ujabb eredm enyes evet tudhatnak maguk mog ottaszentszolg alatban. Isten ald as aval a j oh ır igazs aga gyum olcs ot is terem es gyarapodik az eg esz vil agon (Kol 1:5, 6). Biztosak vagyunk benne, hogy b ator ıt o es hiteros ıtoleszak ovetkezo besz amol o. Fent: Uttor ok es h ırn ok ok elvitt ek a tanulm anyoz oikat Jeannette-hez (l asd a 9. oldalt) ES EVK ONYV

9 UJ ELRENDEZ ES AKISEG ITO UTT OR O- SZOLG ALATRA Atestv erek izgatottan fogadt ak ah ırt, hogy a kiseg ıt o utt or ok aprilisban v alaszthatnak a 30 or as es indulnak Madridban Altal anos es kiseg ıt o uttor ok a szolg alatba az 50 or as kovetelm eny koz ott. Sokan, akik addig nem tudtak r eszt venni ebben a fajta szolg alatban, lelkesen megragadt ak az alkalmat. Tobb ezer h ırn ok most elosz or v allalt kiseg ıt o utt or o-szolg a- latot, es sokan, akik kor abban m ar szolg altak ebben amin os egben, orommel l attak neki ujra. Ezenk ıv ul sz amtalan h ırn ok, aki nem tudott kiseg ıt o utt or ok ent szolg alni, igyekezett nagyobb r eszt v allalni a pr edik al o- munk ab ol. Milyen eredm enyeket sz ult mindez? Alegt obb fi okhivatal olyan eredm enyekr ol sz amolt be, melyek messze t ulsz arnyalt ak a kor abbi cs ucsokat. Vil agszerte h ırn ok v allalta a kiseg ıt o- utt or o-szolg alatot, ami kor ulbel ul otsz or ose a 2010-es cs ucsnak. A vil ag kul onb oz ofi okhivatalaiban szolg al o B etel-tagok nyolcvan sz azal eka ( bol testv er es testv ern o) vett r eszt ebben a szolg alati agban. Igaz an lelkes ıt o, hogy Jehova szolg ai tobbet tettek apr edik al oszolg alatban aprilis folyam an, mint azelott b armelyik h onapban. Egy kicsit tobb mint egy evvelas ulyos foldren- g es ut an, mely mintegy ember eletet kovetelt Haitin, aprilisban az ott el otestv erek uj cs ucsokat jelentettek.a17009h ırnok koz ul 6185-en szolg altak KIEMELKED OESEM ENYEK 7

10 kiseg ıt o utt or ok ent. Nemr egiben megjelent a Ha meghal valakid, akit szeretsz... c ım ufuzet haiti kreol nyelven, es a terjeszt es ere szervezett kul onleges kamp anyban a testv erek vigaszt es rem enyt ny ujtottak a gy aszol oknak. Nig eri aban a testv ereink neh ez helyzetbe ker ultek aprilisban. A korm any a v alaszt asok n egy napj an (melybol h arom szombatra esett) reggel 7 es d elut an 5 ora ko- zott kij ar asi tilalmat rendelt el, csak szavaz as c elj ab ol lehetett elmenni otthonr ol. Ez azonban nem vette el atestv erek kedv et az utt or oszolg a- latt ol. Nagy or ommel es h al as sz ıvvel ırunk nektek, mivel nagysze- r u tapasztalataink voltak ebben a 2 h onapban ırta az egyik gy ulekezet. Egy m asik gy ulekezetben a 127 megkeresztelt h ırn okb ol 92-en v allalt ak a kiseg ıt o utt or o-szolg alatot, bele ertve az osszes v ent es kiseg ı- 1,5 toszolg at. A 688 fos B etel-csal adb ol 555-en jelentkeztek kiseg ıt o utt or o- nek. 2,5 MILLI O 1 Vil agszerte h ırnok vett r eszt a kiseg ıto- uttor o-szolg alatban 0,

11 Legyozt ek az akad alyokat. Jeannette, aki Burundi hegyvid ek en lakik, mindig is szeretett volna utt or o lenni, de a kr onikus sz ıvbetegs ege miatt nem tud sokat gyalogolni, sem emelkedon felfel e menni. Nagyon megorult, amikor meghallotta, hogy aprilisban csokken- tett orasz ammal is lehet valaki kiseg ıt o utt or o. A v enek ugy seg ıtettek neki, hogy megszervezt ek, hogy az ott- hon ahoz kozel tudjon pr edik alni, az utt or ok es a h ırnok ok pedig elvitt ek hozz a a bibliatanulm anyoz oikat. Ah onap folyam an Jeannette n egy bibliatanulm anyoz ast vezetett be. Sz ıvesen lenn ek ujra utt or o, es biztos vagyok benne, hogy Jehova seg ıteni fog mondja. Grenada sziget en egy fiatal siket testv ern o utt or o- szolg alatot v egzett, pedig egy betegs eg miatt gondot jelent neki a gyalogl as. Messze volt a buszmeg all o, ıgy nem volt konny u eljutnom a szolg alatba mes e- li. R aad asul nem volt munk aja, ez ert buzg on k erte Jehova seg ıts eg et. Az im aival osszhangban ugy pr o- b alta eltartani mag at, hogy k ezimunk akat horgolt es ekszereket k esz ıtett. Teljes m ert ekben kivettem a r eszem a pr edik al omunk ab ol, es sok t amogat ast es buzd ıt ast kaptam a testv erekt ol mondta ut olag. Olyan boldog vagyok! Egy 101 eves jap an testv ern o, Tosi lelkesen jelentkezett kiseg ıt o utt or onek aprilisra. Mivel nem tudja elhagyni az idosek otthon at, ahol lakik, leveleket ır, es az apol oknak tan uskodik. Nagyothallok, ez ert igen hangosan besz elek magyar azza. Igyak ozelben mindenki hallja, amit mondok. Felix, aki Costa Ric aban el, es egyik v egtagj at sem tudja mozgatni, elhat arozta, hogy kiseg ıt o utt or o lesz. De vajon hogyan val os ıtotta meg a terv et? Fel all ıtottak neki egy irodalompultot a h aza elott, hogy KIEMELKED OESEM ENYEK 9

12 tan uskodhasson a j ar o- keloknek.ah onap v eg e- re Felix fizikailag elf aradt ugyan, de szellemileg felfriss ult, es boldog volt, hogy siker ult bevezetnie n egy bibliatanulm anyoz ast. Sz amos fiatal h ırn ok is buzg on r eszt vett az aprilisi kul onleges tev e- kenys egben. Spanyolorsz agban p eld aul a 11 eves Sandra es a 7 eves ocscse, Alejandro szerettek volna tobbet pr edik alni. Tosi egy apol onak tan uskodik Agy ulekezetuk es a sz uleik buzgalm anak hat as ara az idosek otthon aban megfogalmaz odott bennuk, hogy sz ıvesen lenn enek kiseg ıt o utt or ok. De hogyan, ha m eg nincsenek megkeresztelkedve? Mindketten eltervezt ek, hogy annyit fognak menni a sz ant of oldi szolg alatba, mint a sz uleik, azt an fel is k esz ultek: a csal adi im adat est ej en elpr o- b alt ak a bevezetoket. A szul ok arra sz am ıtottak, hogy agyerekekelfognakf aradni a h onap folyam an. De ak et kis h ırn ok egy pillanatra sem lankadt. Aprilis 30- ara a csal ad minden tagja el erte a 30 or as c elt, kiv eve Alejandr ot, akinek m eg h arom ora hi anyzott. Elment h at az apuk aj aval az utols o napon, hogy neki is sikerulj on. Nagyon boldogok voltak, hogy csal adk ent egyutt tev ekenykedhettek ebben a sz ep munk aban. Egy testv ern o, Jean, aki szint en Spanyolorsz agban el, ezt mondja: Nap mint nap im adkoztam, ES EVK ONYV

13 hogy Philippel, a f erjemmel k epesek legyunk 30 or at pr edik alni. Csakhogy Philip, aki keruletfelvigy az o- k ent szolg alt eg eszen addig, am ıg agyi aneurizma miatt cselekvok eptelenn enemv alt, egy k orh azi agyon fekudt. Mivel m eg besz elni sem tudott, pislog assal kommunik alt: egy pislant as jelentette az igent, ketto anemet. Amikor eml ıtettem neki a kiseg ıt o utt or o-szolg a- latot, jelezte, hogy oisszeretner eszt venni benne folytatja Jean. De hogyan tudn ael erni ezt a c elt? Az eloz o h onapokban Jean es Philip pr edik alt m as betegeknek, az oket l atogat ocsal adtagoknak es ak orh azi szem elyzetnek. Azt terveztuk,hogyak orh azban fogunk pr edik alni naponta egy or at, am ıg Philip ebren van, es r eszt Alejandro az apuk aj aval ah onap utols onapj an tud venni a besz elget esben ugy, hogy pislog. (Sant Celoni, Barcelona) Azonban m arciusban Philip atker ult egy m a- sik oszt alyra, ahol el volt kul on ıtve a tobbi betegtol. De m eg ıgy is tudt ak tartani magukat az idoterv ukh oz, m egpedig ugy, hogy a nap fo- lyam an kul onb oz o ido- pontokban besz elgettek ak orh azi szem elyzet tagjaival n eh any percig. Az egyik apol on o, aki elfogadta a Mit tan ıt val o- j aban a Biblia? c ım u KIEMELKED OESEM ENYEK 11

14 V elem enyek akiseg ıto utt or o- szolg alatr ol: Eletemben elosz or tudtam kiseg ıto utt or ok ent szolg alni. El sem tudom mondani, mennyire h al as vagyok ez ert alehet os eg ert! Nagyon sz epen kosz o- nom ezt az uj elrendez est. Annyira sok or o- met szerzett! Kiemelkedoid oszak volt a gyulekezet unk tort enet eben. Hozz aj arult a gyuleke- zet b ek ej ehez es egy- s eg ehez, hogy ilyen sok kiseg ıto utt or onk volt. Armageddon m ar biztosan a kusz ob on all! jegyezte meg egy nem Tan u f erfi, aki felfigyelt a fokozott tev ekenys eg unkre aprilisban. konyvet, meg ıg erte Philipnek, hogy m asnap is bejon hozz a, hogy elolvassanak n eh any bibliaverset. Amikor viszszajott, Jean megk erte, hogy olvassa fel a J a- nos 17:3-at, es mondja el, hogy szerinte hogyan kell erteni. Ezut an Philip pislog assal jelezte, hogy j ot mondott-e. Az apol o- no m eg akkor is ben e- zett Philiphez, amikor nem arra az oszt alyra volt beosztva, es elmondta, hogy k eri Jehova seg ıts eg et, hogy kozelebb tudjon kerulni Hozz a. Jehova szolg ai ugy gondolj ak, hogy a fokozott tev ekenys eg ukkel kifejezhetik a szeretet uket az embert arsaik ir ant, ah al ajukat J ezus Krisztus aldozat a ert, valamint az odaad asukat egi Atyjuk ir ant. M ar alig v arj ak, hogy 2012 m arcius aban ujra jelentkez- hessenek a 30 or as vagy az 50 or as kiseg ıt o utt or o- szolg alatra ES EVK ONYV

15 ISKOL AK, MELYEK SEG ITENEK M EG JOBBAN MEGISMERNI JEHOV AT Jehova szervezete nagyon komolyan veszi az Ezsai as Ortorony Oktat asi 2:3-ban Kozpont (New York allam, olvashat opr of eci at: menj unk Patterson) fel Jehova hegy ere, J akob Isten enek h az ahoz, es ooktatnifogbenn unket utjaira. P eld aul amikor a II. vil agh abor um eg jav aban tombolt, a hu es ertelmes rabszolga oszt aly ugy gondolta, hogy az embereknek, b armilyen nemzethez tartozzanak is, tanulniuk kell Jehov ar ol, mielott S at an vil agrendszere v eget er. Eppen ez ert elok esz uleteket tettek, hogy olyan iskol ak jojjenek l etre, mint az Ortorony Gilead Bibliaiskola vagy a teokratikus szolg alati iskola. Nemr egiben a VezetoTest ulet v altoztat asokat vezetett be a kul onleges k epz est ny ujt oiskol akkal kapcsolatban okt ober eben a szolg alati kik epz oiskola uj nevet kapott: egyedul all otestv erek bibliaiskol aja. Erre a k et h onapig tart oiskol ara tov abbra is egyedul all ov e- nek es kiseg ıt oszolg ak jelentkezhetnek. Vil agszerte testv er ford ıtotta m ar jav araeztak epz est. Ko- zul uk sokan most utt or ok, utaz ofelvigy az ok, misszion ariusok vagy B etel-szolg ak j ulius aban egy uj, k et h onapos iskola vette kezdet et, mely elosz or New York allamban, Pattersonban lett megtartva. Ez a h azasp arok bibliaiskol aja. KIEMELKED OESEM ENYEK 13

16 Meg van ırva Olyan h azasp arok jelentkezhetnek, akik 25 es apr of et akban:» Es mindannyian 50 ev koz ottiek, eg eszs e- Jehov at ol tan ıtottak gesek, legal abb k et eve lesznek«h azasok, es legal abb k et eve megszak ıt as n elk ul v egzik a teljes idej u szolg alatot. Ezenfelul a f erjnek k et eve kiseg ıt oszolg anak vagy v ennek kell lennie t ol a h azasp arok bibliaiskol aj at azokon a helyeken fogj ak megtartani, ahol az egyedul all otestv erek bibliaiskol aj at is tartj ak. Ah azasp arok bibliaiskol aja kul onleges k epz est ny ujt a h azasp aroknak, hogy Jehova es a szerveze ES EVK ONYV

17 te m eg teljesebb m ert ekben fel tudja oket haszn alni. Az iskol at elv egzettek tobbs ege altal anos utt or ok ent szuks egter uleten fog szolg alni az orsz ag an bel ul. Am lesznek olyanok is, akiket kineveznek ideiglenes k ulonleges utt or onek, vagy akik k epz est kapnak a kor- zetmunk ara. N eh anyan pedig, ha k epes ıtettek es k e- szek r a, kulf oldi megb ızat ast kapnak. Az iskol ara jelentkezoknek szellemileg erettnek kell lenniuk, olyanoknak, akik onfel aldoz o szellemet mutatnak. Ezen az iskol an ugyanazok lesznek az oktat ok, mint az egyedul all otestv erek bibliaiskol aj an, es a tananyag is alapvetoen ugyanaz lesz. N eh any or an csak a testv erek vesznek majd r eszt. A feles egeik ez ido alatt elmennek a sz ant of oldi szolg alatba. Ha valaki erdekl odik ez ir ant az iskola ir ant, tov abbi r eszletekettudhatmegr ola es a kovetelm enyekr ol a ker u- letkongresszuson megtartott osszej ovetelen. AVezetoTest ulet az Ortorony Gile ad Bibliaiskol an is v altoztatott. A 132. oszt alyt ol kezdve, melynek oktat asa okt ober 24- en indult, csak olyan h a- zasp arok kapnak megh ıv ast, akik m ar a kul onleges teljes ideju szolg alatban vannak, p eld aul miszszion ariusok, akik m eg nem vettek r eszt a Gile a- don, valamint kul onleges utt or ok, utaz ofelvigy a- z ok es B etel-szolg ak. Ha foly ekonyan besz elnek es ırnak angolul, az orsz agukban szolg al ofi okbizotts ag aj anlhatja oket az iskol ara. AGile adon v egzettek olyan megb ızat ast fognak kapni, mely altal megeros ıtik es megszil ard ıtj ak a sz ant of old on, valamint a fi okhivatalokban v egzett munk at, vagyis misszion ariusok, utaz ofelvigy az ok vagy B etel-szolg ak lesznek. Akiket a sz ant of oldre kuldenek, sur un lakott vid ekeken fognak szolg alni, KIEMELKED OESEM ENYEK 15

18 ahol sokat tehetnek a pr edik al otev ekenys eg elomoz- d ıt as a ert es a gyulekezet uk ert. A fi okbizotts agok tov abbra is k erhetnek Gile ad-v egz os oket, ha az altaluk felvigy azott teruleten kul onleges szuks eg me- rul fel. Ezenk ıv ul aj anlhatnak is a Gile ad Iskol a- ra k epes ıtett kul onleges teljes idejuszolg akat, akik afi okhivataluk terulet en szolg alnak. Bizonyos esetekben a fi okbizotts ag k erheti, hogy ezek a szem e- lyek az iskola elv egz ese ut an az oorsz agukba t erjenek vissza. A fi okbizotts agi tagok es feles egeik iskol aja evente k etszer lesz megtartva Pattersonban angol nyelven. N eh any esetben az orsz agos bizotts ag tagjai is megh ıv ast kapnak. Azokat a fi okbizotts agi tagokat, akik m ar egyszer r eszt vettek az iskol an, ism et meg fogj ak h ıvni. Olyanokkal lesznek beiskol azva, akik elo- szor kapnak ilyen k epz est. A fi okbizotts agi tagok feles egei a legtobb or an r eszt fognak venni a f erjeikkel ES EVK ONYV

19 egy utt. Am azokon az or akon, melyek a szervezeti elj ar asokr ol sz olnak, csak a testv erek lesznek jelen, a feles egeik kozben kul onb oz o feladatokat l atnak el ab etelben. Pattersonban tov abb aminden evben k etszer meg lesz tartva az utaz ofelvigy az ok es feles egeik iskol aja is. Az Egyesult Allamokban most olyan testv erek is r eszt vesznek az iskol an, akik m ar kor abban elv egezt ek. Minden oszt alynak a fel et ok teszik ki. Az utaz ofelvigy az ok feles egei a legtobb or an jelen lesznek. Igaz an nagyszeru, hogy Jehova ilyen k epz esr ol gondoskodik a n epe sz am ara. J ezus ezt mondta: Meg van ırvaapr of et akban:» Es mindannyian Jehov at ol tan ıtottak lesznek«(j an 6:45; Ezs 54:13). Biztosak vagyunk benne, hogy ezek a v altoztat asok m eg nagyobb lenduletet adnak a surg os munk anknak, hiszen a j oh ırt szerte az eg esz lakott fold on pr edik alni kell, mielott eljon a v eg. KIEMELKED OESEM ENYEK 17

20 FOLDRENG ES JAP ANBAN A h ırekben rengeteget lehetett hallani term eszeti katasztr of akr ol, p eld aul foldreng esekr ol, cunamikr ol, torn ad okr ol, hurrik anokr ol, arvizekrol, tuzekr ol es vulk ankit or esekr ol. Noha arra nincs lehetos eg, hogy mindegyikrol besz amoljunk,azt,hogyjehovatanui milyen b atran kuzdenek meg ilyen neh ezs egekkel, j ol p eld azza mindaz, ami a Jap anban el ohitt arsainkkal tort ent m arcius 11- en, p enteken 14 ora 46 perckor 9-es eross eg uf oldreng es r azta meg Jap ant. A reng est kovet ocunamikacsendes- oce an partvid ek en sok v a- rost es falut elmostak. Ugy ember halt meg vagy tunt el. Az erintett teruleten n egy Kir alys ag-terem megsemmisult, tov abbi n egy pedig haszn alhatatlann av alt. Atestv erek otthonai koz ul 235-ot elmosott vagy s ulyosan megrong alt a szok o ar. Ezenk ıv ul a katasztr ofa ut an tobb mint 1000 h az fel uj ıt asra szorult. Af oldreng es es a cunamik akkora k art tettek egy atomerom uben, hogy radioakt ıv anyag kerult a levego- be. A korm any kitelep ıtette az erom uk orny ek en el oket. Egyetlen ejszaka alatt eg esz v arosok n eptelenedtek el. Az ottani testv ereknek is el kellett hagyniuk a vid eket, ıgy k et gyulekezet megsz unt. A katasztr ofa altal legink abb s ujtott teruleten tobb mint Tan u lakott. Koz ul uk tizenketten elet uket vesztett ek, ketten elt untek, oten pedig s ulyosan megs e- rultek. Sokan, akik t ul elt ek ezt a borzalmas esem enyt, el ES EVK ONYV

21 & A rikudzentakatai vesztett ek az otthonukat, a javaikat, es Kir alys ag-terem tobben a szeretteiket is. Egy Ofunat oban el otestv erno, Kijok oelmes eli, hogy mi tort ent veluk: Miut an siker ult amozg ask eptelen anyuk amat be ultetni a kocsiba, elindultunk egy kijelolt mened ekhely fel e. Egyszer csak f ustot ereztem. Kisz alltam a kocsib ol, es l attam, amint a hatalmas aradat elnyeli a h azunkat. A v ızt omeg egyenesen fel enk tartott! Seg ıtettem anyuk amnak felkapaszkodni egy vas uti tolt esre. Az aut onkat a szemunk l att ara sodorta el a v ız. Af oldreng es ut an egy fiatal testv er, Koicsi megpr o- b alt eljutni a szulei otthon ahoz, akik Isinomakiban laktak, ugy ot kilom eterre a tengertol. Am amint kozelebb ert, l atta, hogy az eg esz terulet v ız alatt all. Cs onak n elkul nem tudtam tov abbmenni. H arom h ettel a foldren- g es ut an sajnos egy hullah azban tal alta meg az edesapj at, az edesanyj at pedig r ah arom h etre szint en ott. Amikor a reng es megszunt, a Sicsigaham aban el o Maszaaki ugy dont ott, hogy leparkol a kocsij aval a Kir alys ag-teremn el, mely kor ulbel ul egy kilom eterre volt

22 apartt ol. Maszaaki ıgy sz amol be a tort entekr ol: Ott tal alkoztam egy testv ern ovel, akit szint en evaku altak. Ugy gondoltam, hogy ha lesz is szok o ar, od aig biztosan nem fog el erni. Hamarosan azonban mindent elbor ıtott as artenger. A kocsijaink elkezdtek uszni a v ızen. Leengedtem az ablakot, kim asztam a kocsib ol, es felkapaszkodtam a tetej ere, a testv ern oaut oj at azonban elvitte az aradat, eltunt a szemem elol. Im adkoztam Jehov ahoz, hogy seg ıtsen neki. Havazott. Teljesen at voltam azva, es reszkettem. Majd a havaz as megszunt, de nagyon hideg volt. Kis ido m ult an a nap lement, es besot etedett. A csillagok gyo- nyor uen ragyogtak. Ott alltam a kocsim tetej en, mint egy kis szigeten a fagyos v ızben. M asok is voltak, akik valamilyen tormel ekre kapaszkodtak fel, vagy a h aztetok on acsorogtak. Azon toprengtem, vajon kib ırom-e reggelig. Hogy tartsam magamban a lelket, felid eztem ak et h ettel kor abban megtartott nyilv anos eload asom gondolatait. A t em aja nagyon idoszer u volt:»honnan kaphatunk seg ıts eget a nyomor us ag idej en?«ut ana ujra es ujra el enekeltem az egyetlen eneket, melyet k ıv ulrol tudtam:»aty am, Istenem es Bar atom«. Kozben visszagondoltam a Jehova szolg alat aban tolt ott eveimre, es csak ugy hullottak a konnyeim. Majd valaki az ut t uloldal an l ev oh azb ol odaki altott:»j ol van? V arjon, jov ok es seg ıtek!«a f erfi a v ızen usz ofadarabokb ol tutajt k esz ıtett, es tobb embert kimentett a korny eken. Maszaaki ıgy be tudott jutni az egyik h az m a- sodik emeleti ablak an. K es obb megkonnyebb ult, amikor megtudta, hogy a testv ern oismegmenekult, akinek a kocsij at elsodorta a v ız. K ohei es Juk oesk uvoj et or omteli v arakoz as elozte meg. Ugy volt, hogy m arcius 12- en, szombaton lesz az eskuv oi besz ed a rikudzentakatai Kir alys ag-teremben. Mi ES EVK ONYV

23 ut an p enteken a h azass agk ot es uket hivatalosan bejegyezt ek a v arosh az an, bekovetkezett a foldreng es. K ohei hallotta, hogy a v arosban cunamivesz elyt jelentettek be, ez ert egy magasabban fekvor eszre menek ult. A por miatt nem lehetett tiszt an l atni a v arost eml ekszik viszsza. Csak n eh any nagyobb ep ulet maradt meg. Eg e- szen addig az esti programunkon j art az eszem, de akkor azonnal tudtam, hogy hatalmas a baj. K ohei es Juk o szombaton eg esz nap seg ıtettek a gyulekezet ukben l ev otestv ereknek. A kornyez ogyulekezetekbol sok adom any erkezett. A feles egem elmondta, hogy mennyire or ul, hogy az idonket es az energi ankat a testv ereink megseg ıt es ere ford ıthatjuk. H al at adtam Jehov anak, hogy ilyen nagyszerut arsam van. A cunami elmosta az uj otthonunkat, az aut onkat es minden m as ert ek unket. Am h al as vagyok, hogy tapasztalhattuk a testv eri szeretet meleg et. Fizikai, szellemi es erzelmi t amogat as. Ajap an fi okhivatal gyorsan fel all ıtott h arom katasztr ofaseg ely-bizotts agot, es tobbsz or is kuld ott ki k epvisel oket az erintett teruletekre. Amikor m ajusban Geoffrey Jackson es Izak Marais testv erek a fohivatalb ol z onafelvigy az ok ent ell a- togattak Jap anba, ok is tal alkoztak olyan testv erekkel, akik a katasztr ofa altal legink abb s ujtott r eszen laktak. Egy kul onleges osszej ovetelt tartottak az erintett gy ulekezeteknek. 21 Kir alys ag-teremben 2800 testv er telefonos osszek ottet es altal hallhatta, amint a z onafelvigy a- z ok biztos ıtj ak oket arr ol, hogy a vil ag tobbi r esz en el o testv ereik szeretik oket es agg odnak ert uk. A katasztr ofaseg ely-bizotts agok tagjai es a tobbi onk entes szorgalmasan dolgozott, hogy a seg elyek el- jussanak a testv erekhez. Elsosorban elelemre, iv ov ızre es uzemanyagra volt szuks eg. A seg elybizotts agok ezenk ıv ul az erintett gyulekezeteknek tobbf ele m eretben KIEMELKED OESEM ENYEK 21

24 Fent: Az onk entesek tormel ekeket t avol ıtanak el egy testv er h az ab ol Sibat aban (Mijagi prefekt ura) Balra: Egy fi okbizotts agi tag elo- ad ast tart egy testv er otthon aban Rikudzentakat aban Lent: Onk entesek eb edet k esz ıtenek egy kul onleges kongresszusi nap r esztvev oinek a katasztr ofa s ujtotta teruleten

25 kuldtek ruh akat. Az osszej oveteli helyek ideiglenes butikokk a alakultak, tele ruha allv anyokkal es tukr okkel. Atestv erek nagyon h al asak voltak, amikor l att ak, hogy Jehova fizikailag es erzelmileg is gondoskodik r oluk. Az osszej ovetelek kul on osen megeros ıtett ek oket. Azosszej oveteleken b eke hatott at ırta egy testv ern o. Ezek az alkalmak sz amomra szellemi mentok otelek. M asok megvigasztal asa. Ajap an testv erek k eszs egesen megvigasztalt ak Isten Szav ab ol a csuggedt ismeroseiket. Az egyik v arosban, melyet nem erintett a katasztr ofa, n e- h any h ırn ok elhat arozta, hogy utcai tan uskod ast fognak v egezni kezukben egy nagy t abl aval, melyen ez all: Miert tort ent ez a trag edia? A v alasz a Bibli aban van. Ez sokak k ıv ancsis ag at felkeltette. A testv erek m asf el nap alatt 177-et terjesztettek el A Biblia tan ıt asa konyvb ol. A katasztr ofa s ujtotta vid eken a Tan uk elosz or a bibliatanulm anyoz oikat kerest ek fel, hogy megvigasztalj ak oket, valamint azokat, akikkel rendszeresen kapcsolatot apolnak. Ezt kovet oen m asokkal is besz elgettek. Amikor felolvastam egy holgynek a M at e 6:34-et, s ırva fakadt mes eli Akiko. Kider ult, hogy nagyon sok gondja van. Elmondtam neki, hogyan seg ıt a Biblia belsob ek e- re leln unk. Tetszettek neki a gondolatok, es kosz onetet mondott. Ism et l athattam, hogy a Szent ır as milyen ero- vel tud az emberek sz ıv ere hatni. Rengeteg vall as van, de egyed ul onok keresik fel az embereket, m eg ilyen nyomor us agos idokben is mondta egy f erfi. Egy m asik f erfi ıgy fejezte ki az ir antunk erzett tisztelet et: Fantasztikus, hogy on ok m eg ilyen kritikus idoszakban is v egzik a szok asos tev ekenys eg uket. Egy v en megjegyezte: Sokan or ultek, hogy fel- kerestuk oket. Elmondt ak, hogy a katasztr ofa ota mi vagyunk az elsok, akik elmentunk hozz ajuk. Megk ertek, hogy menjunk el m askor is. KIEMELKED OESEM ENYEK 23

26 AZ UJ VIL AG FORD IT AS MA M AR 106 NYELVEN EL ERHET O! j ulius 15-e, p entek eml ekezetes nap marad a Lettorsz agban es Litv ani aban el otestv ereinknek, es Isten n ep enek tort enet eben is m erf oldk onek sz am ıt. Stephen Lett, a VezetoTest ulet tagja egy eload asban, melyet a testv erek mindk et orsz agban hallgathattak, kozreadta A Kereszt eny Gor og Iratok uj vil ag ford ıt as at lett es litv an nyelven. Elmondta, hogy ez a 99. es a 100. nyelv, melyen el erhetov ev alt ez a ford ıt as. Az elm ult h et evben a VezetoTestulet kiemelt fontoss agot tulajdon ıtott a bibliaford ıt asnak. Ennek eredm enyek ent az Uj vil ag ford ıt ast mam ar k etszer annyi nyelven adj ak Alitv an es a lett ki, mint 2004-ben. Es a bibliaford ıt as ford ıt ok szerte a fold on tov abbra is kem enyen dolgoznak, hogy m eg tobb nyelven megjelenhessen. Biztosan magatok el e tudj atok k epzelni a testv e- rek or omteli, izgatott arc at, amikor kez ukbe vehetik az anyanyelvuk on megjelent Bibli at. M ar az is j o, ha van Bibli am mondta egy testv erak oz ep-afrikai Kozt arsas agb ol. De att ol nincs nagyszer ubb, mint hogy az ES EVK ONYV

Jehova Tan ui. evk onyve

Jehova Tan ui. evk onyve 2013 Jehova Tan ui evk onyve TARTALOM 2013-as evisz oveg 2 Lev el a VezetoTest ulettol 4 Az elm ult ev kiemelkedoesem enyei 9 Pr edik al as es tan ıt as az eg esz fold on 43 Mianmar 79 Sz az eve, 1913-ban

Részletesebben

Jehova Tan ui. evk onyve

Jehova Tan ui. evk onyve 2013 Jehova Tan ui evk onyve TARTALOM 2013-as evisz oveg 2 Lev el a VezetoTest ulettol 4 Az elm ult ev kiemelkedoesem enyei 9 Pr edik al as es tan ıt as az eg esz fold on 43 Mianmar 79 Sz az eve, 1913-ban

Részletesebben

OROMTELI UZENET ISTENTOL

OROMTELI UZENET ISTENTOL OROMTELI UZENET ISTENTOL Miben seg ıthet ez a fuzet? Elvezetess e teheti Isten Szav anak, a Bibli anak a tanulm anyoz as at. A bekezd esek v eg en levo bibliaversek megmutatj ak, hol tal alhat o meg a

Részletesebben

A laposan tan uskodj Isten Kir alys ag ar ol!

A laposan tan uskodj Isten Kir alys ag ar ol! A laposan tan uskodj Isten Kir alys ag ar ol! Szid on T ırusz N G E Anti okia (sz ıriai) SZ IRIA LIBANON JORD ANIA R 40 35 Damaszkusz 30 40 M ALTA 35 R oma H arom Taverna Appiusz piactere Szic ılia Puteoli

Részletesebben

MARCIUS 1. 345672013. MI ERT FONTOS SZ AMUNKRA J EZUS FELT AMAD ASA?

MARCIUS 1. 345672013. MI ERT FONTOS SZ AMUNKRA J EZUS FELT AMAD ASA? MARCIUS 1. 345672013. MI ERT FONTOS SZ AMUNKRA J EZUS FELT AMAD ASA? 34567 Vol. 134, No. 5 Semimonthly HUNGARIAN EZ A FOLY OIRAT, Az Ortorony dicso ıtijehovaistent,avil agegyetem legfobb Ur at. Azzal a

Részletesebben

345672013. Legy el hat ekony evang eliumhirdet o! 3. OLDAL ENEKEK: 103., 102. Buzg ovagyaj o cselekv es eben? 8. OLDAL ENEKEK: 108., 93.

345672013. Legy el hat ekony evang eliumhirdet o! 3. OLDAL ENEKEK: 103., 102. Buzg ovagyaj o cselekv es eben? 8. OLDAL ENEKEK: 108., 93. MAJUS 15. 345672013. TANULM ANYOZ ASI CIKKEK J ULIUS 1 7. Legy el hat ekony evang eliumhirdet o! 3. OLDAL ENEKEK: 103., 102. J ULIUS 8 14. Buzg ovagyaj o cselekv es eben? 8. OLDAL ENEKEK: 108., 93. J ULIUS

Részletesebben

Alaposan tan uskodj Isten Kir alys ag ar ol! Nagy bet us kiad as

Alaposan tan uskodj Isten Kir alys ag ar ol! Nagy bet us kiad as Alaposan tan uskodj Isten Kir alys ag ar ol! Nagy bet us kiad as Alaposan tan uskodj Isten Kir alys ag ar ol! Nagy bet us kiad as k onyve 2010 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA Bearing

Részletesebben

Mentor Civil Szolg áltat ó K özpont

Mentor Civil Szolg áltat ó K özpont Oldal 1/11 A 2010. évi Id õs ügyi keret (1. f él év) kioszt ása admin, 2010 m ájus 06 cs üt ört ök - 16:08:01 Szervezet neve Szervezet c íme P ály ázat t árgya T ám. jellege Program helye E ü. Szoc. Biz.

Részletesebben

345672013. AUGUSZTUS 15.

345672013. AUGUSZTUS 15. 345672013. AUGUSZTUS 15. TANULM ANYOZ ASI CIKKEK SZEPTEMBER 30. OKT OBER 6. Megszenteltek benneteket 3. OLDAL ENEKEK: 125., 66. OKT OBER 7 13. Sohase haragudj meg Jehov ara! 10. OLDAL ENEKEK: 119., 80.

Részletesebben

Febru ar 17 23. Legyen ez a nap nektek eml ekeztet o ul

Febru ar 17 23. Legyen ez a nap nektek eml ekeztet o ul 34567 2013. DECEMBER 15. Febru ar 17 23. Legyen ez a nap nektek eml ekeztet o ul 3. OLDAL ÉNEKEK: 109., 18. Febru ar 24. m arcius 2. Ezt cselekedj etek a r olam val o megeml ekez es ul 18. OLDAL ÉNEKEK:

Részletesebben

Figyeljünk oda az idős testvéreinkre! 12. OLDAL ÉNEKEK: 74., 119.

Figyeljünk oda az idős testvéreinkre! 12. OLDAL ÉNEKEK: 74., 119. 2014. MÁRCIUS 15. TANULMÁNYOZÁSI CIKKEK MÁJUS 5 11. MÁJUS 12 18. MÁJUS 19 25. MÁJUS 26. JÚNIUS 1. Önfeláldozó vagy? Ne veszítsd el az önbecsülésed! Figyeljünk oda az idős testvéreinkre! 12. OLDAL ÉNEKEK:

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Jehova a legjobb bar atunk 21. OLDAL ÉNEKEK: 91., 63. A v arva v art menyegzo 8. OLDAL ÉNEKEK: 109., 100.

Jehova a legjobb bar atunk 21. OLDAL ÉNEKEK: 91., 63. A v arva v art menyegzo 8. OLDAL ÉNEKEK: 109., 100. FEBRUAR 15. 345672014. TANULM ANYOZ ASI CIKKEK ÁPRILIS 7 13. Magasztaljuk Krisztust, a dicso kir alyt! 3. OLDAL ÉNEKEK: 99., 107. ÁPRILIS 14 20. A v arva v art menyegzo 8. OLDAL ÉNEKEK: 109., 100. ÁPRILIS

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

APRILIS. Csal adon beluli eroszak VAN MEGOLD AS?

APRILIS. Csal adon beluli eroszak VAN MEGOLD AS? !"#2 2013. APRILIS Csal adon beluli eroszak VAN MEGOLD AS? !"#2 TARTALOM s TOV ABBI CIKKEK ONLINE: www.jw.org TIZEN EVESEK IMLAPT EMA C Csal adon beluli eroszak VAN MEGOLD AS? 8 11. OLDAL r FIATALOK K

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

!"#2. amag. annyal? Hogyan tudsz megk uzdeni 2010. SZEPTEMBER

!#2. amag. annyal? Hogyan tudsz megk uzdeni 2010. SZEPTEMBER !"#2 2010. SZEPTEMBER Hogyan tudsz megk uzdeni amag annyal? !"#2 ATLAG 38 451 000 P ELD ANYBAN, 83 NYELVEN JELENIK MEG. 3 Mag anyosan a kommunik aci os lehetos egek vil ag aban 4 Mag any Mik lehetnek az

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

bibliai felfedező Olvasd el: Lukács 23:1-26, és 32-43

bibliai felfedező Olvasd el: Lukács 23:1-26, és 32-43 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus halála Olvasd el: Lukács 23:1-26,

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

DPD Express szolgáltatás

DPD Express szolgáltatás DPD Express szolgáltatás A DPD Express nemzetközi szolgáltatásával rendkívül gyors, megbízható és gazdaságos légi szállítást kínálunk ügyfeleinknek világszerte, köszönhetıen a DPD partner vállalatainak,

Részletesebben

GR tanfolyam vélemények

GR tanfolyam vélemények GR tanfolyam vélemények (amiket, ha te is csatlakozol, a zárt oldalon élesben olvashatsz majd) A véleményeket rendhagyó módon nem a végén, hanem a 13. leckénél, egy szusszanásnyi időt adva kérem remélem,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája A következő felsorolás tartalmazza azoknak az országoknak a nevét, amelyek részesei az irodalmi és a művészeti

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

V. C. Szlovákia elleni ügye1

V. C. Szlovákia elleni ügye1 Az Emberi Jogok Európai Bíróságának legutóbbi döntéseibôl Az Egyezmény 3. cikke. A kínzás tilalma V. C. Szlovákia elleni ügye1 Az ügy körülményei. A kérelmező szlovákiai roma. 2000. augusztus 23-án egy

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

Nincsen botlasko azoknak, akik szeretik Jehovat 3. OLDAL. Olyan szıved van, Mit teszel most, hogy. Jehova a hajlekunk 19. OLDAL

Nincsen botlasko azoknak, akik szeretik Jehovat 3. OLDAL. Olyan szıved van, Mit teszel most, hogy. Jehova a hajlekunk 19. OLDAL 201 3. M ARCIU S 1 5. 34567 TANULMANYOZ ASI CIKKEK APRILIS 29. MAJUS 5. Nincsen botlasko azoknak, akik szeretik Jehovat 3. OLDAL ENEKEK: 45., 32. MAJUS 6 12. Olyan szıved van, mely ismeri Jehovat? 8. OLDAL

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom,

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, A TASSI ÉS A GYULAI SZERETETOTTHON 2004 2009 Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, amelyet általában nem ismernek az emberek mivel nem találkoznak vele naponként, vagy téves elképzelésük van

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/3 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Szenvedély és elköteleződés Házasság

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Olvasd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. december 03. napján 15:30 órai

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN Tér és Társadalom 7. 1993.1-2: 103-111 GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN (Employment situation of men and women in rural and urban settlements of Somogy country) TARDOS

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a Melléklet kiegészíti a Támogatási Szerződésben Projektre nyújtandó támogatás különböző költségvetési kategóriák

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat lakossági ügyfeleinknek ajánljuk. 1.1.

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Járkáló 6659 A 110 ÉVE SZÜLETETT DAG HAMMARSKJÖLD Az ENSZ tragikus repülőszerencsétlenségben elhunyt svéd evangélikus főtitkárának (1953-1961 között volt e tisztségben) élete valamennyi tudatos döntését

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18.

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Elnöki nyilatkozat Ukrajnáról Fehér Ház James S. Brady sajtószoba July 18, 2014 11:52 AZ ELNÖK: Jó napot kívánok. A tegnapi napon a maláj

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytıl független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítı szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: VNM/2015/xxx/1 EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: X. Y. Kft. Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: a továbbiakban: Előfizető és VNM Távközlési Zártkörűen

Részletesebben

Nem csitul az erőszak Odesszában - felvétel http://www.atv.hu/belfold/20140505-nem-csitul-az-eroszak-odesszaban

Nem csitul az erőszak Odesszában - felvétel http://www.atv.hu/belfold/20140505-nem-csitul-az-eroszak-odesszaban Fegyverkezésre szólít fel a NATO főtitkára Telefonon egyeztettek a nagyhatalmak az ukrán helyzetről. Egyre több az orosz gép Krím felett. http://index.hu/kulfold/2014/05/04/luganszkban_elfoglaltak_a_katonai_parancsnoksagot/

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

www.homeschooling.ro Az Egyesült Államokbeli otthonoktató mozgalom áttekintése (Részletek a Romániai Otthonoktatók Egyesületének hírleveléből)

www.homeschooling.ro Az Egyesült Államokbeli otthonoktató mozgalom áttekintése (Részletek a Romániai Otthonoktatók Egyesületének hírleveléből) www.homeschooling.ro Az Egyesült Államokbeli otthonoktató mozgalom áttekintése (Részletek a Romániai Otthonoktatók Egyesületének hírleveléből) Az egyre jobban terjedő otthon oktató mozgalom sok kérdés

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben