Jehova Tan ui. evkonyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jehova Tan ui. evkonyve"

Átírás

1 Jehova Tan ui evkonyve 2012

2 TARTALOM es evisz oveg 3 Lev el a VezetoTest ulettol 6 Az elm ult ev kiemelkedoesem enyei 56 Pr edik al as es tan ıt as az eg esz fold on 88 Norv egia 164 Ruanda

3 Jehova Tan ui evkonyve 2012 Besz amol o a 2011-es szolg alati evrol k onyve 2012 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA 2012 Yearbook of Jehovah s Witnesses Minden jog fenntartva 2012 WACHTTURM BIBEL- UND TRAKTAT-GESELLSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS, E. V., Selters/Taunus Jehova Tan ui evkonyve 2012 Alle Rechte vorbehalten Ez a kiadv any nem ert ekes ıt esre sz ant p eld any. Kozread asa r esz et alkotja az onk entes adom anyokb ol fenntartott, vil agm eret u bibliai oktat omunk anak. Illusztr aci ok: 19. oldal: JIJI PRESS/AFP/Getty Images; 193., 194., 197., 255. oldal: Scott Peterson/Getty Images News/Getty Images 2012 Yearbook of Jehovah s Witnesses Hungarian (yb12-h) Made in Germany K esz ult N emetorsz agban Druck und Verlag: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus

4 2012-ES EVISZ OVEG A te szavad igazs ag (J ANOS 17:17) Milyen h al asak lehetunk, hogy szereto egi Aty ank megismertette velunk az igazs agot! ASzavafelt arja, hogyan elhet unk m ar most sikeres es boldog eletet. Meg ov att ol, hogy hi a- baval o es k aros tev ekenys egekbe merulj unk bele, megszabad ıt a vall asos hazugs agok b ekly oj at ol, es val odi belsob ek et eredm enyez. Er- telmet ad az elet unknek, es ragyog orem enys egr ol gondoskodik. Az igazs ag egys egess eteszminketavil ag kul onb oz or eszein el otestv ereink milli oival. Ami pedig a legfontosabb, a Bibli ab ol tanulhatunk Jehov ar ol, es arr ol, hogy mik ent kozeled- hetunk hozz a. Soha ne vegyuk mag at ol ertet o- donek az igazs agot, melyet Jehov at ol kaptunk. Orulj unk annak, hogy ismerhetj uk, es engedjuk, hogy mindenben az vezessen benn unket. o

5 LEV EL avezet otest ulettol Dr aga T arsaink, akik Jehov at szolg alj atok! Nagy or ommel ırunk nektek, akik hus egesen szolg alj atok Jehov at, tobb mint h etmilli oan. Amikor megismerkedunk egy testv er unkkel a vil ag m asik r esz er ol, rogt on kialakul egy kul onleges kotel ek (J an 13:34, 35). Bizony ara ugyanezt fogj atok erezni, amikor az Evk onyvben lebilincselot ort eneteket olvastok a kul onb oz oor- sz agokban el otestv ereink hit er ol es hus eg er ol. Avil ag minden t aj ar ol erkeznek olyan besz amol ok, melyek szerint sokan rendszeresen megtartj atok a csal adi im adatot. A szul ok lelem enyesen igyekeznek lekot- ni a kisgyermekeik figyelm et (Ef 6:4). A h azast arsak kozelebb kerulnek egym ashoz, amikor koz osen tanulm anyoznak (Ef 5:28 33). Igen, az egyes h ırn ok ok es acsal adok hasznot mer ıtenek ebbol az elrendez esb ol, hiszen ıgy m elyrehat oan tanulm anyozhatj ak Isten Szav at (J ozs 1:8, 9). Oszint en egyutt erz unk koz uletek azokkal, akiket valamilyen vesztes eg ert az ut obbi idok term eszeti katasztr of aiban. Egy uttal szeretn enk kosz onetet mondani annak a sok testv ernek, aki k eszs egesen r eszt vett aseg elyakci okban ezekben a neh ez idokben (Csel 11:28 30; Gal 6:9, 10). Ezenfelul minden gyulekezet- ben vannak olyanok, akik eszreveszik, ha a testv ereik 3

6 valamiben szuks eget szenvednek, es sz ıvesen seg ıtenek nekik. Dork aszhoz hasonl oan bovelked- nek j otettekben es irgalmas adom anyokban (Csel 9:36). Biztosak lehetnek benne, hogy Jehova felfigyel erre, es megjutalmazza oket (M at e 6:3, 4). Vannak olyan orsz agok, ahol a jogainkat l abbal tiporj ak, es ravaszul ugy alak ıtj ak a torv enye- ket, hogy nyomor us agot szerezzenek rendeletek altal (Zsolt 94:20 22). Tudva, hogy J ezus elore besz elt az uld oz esr ol, b atran kitartotok, es Jehov an al kerestek mened eket (J an 15:19, 20). Rendszeresen im adkozunk ertetek, mikozben k eszen alltok a v edelmez esre mindenki elott, aki a bennetek levorem enys eg ok at koveteli toletek (1P et 3:13 15). Sz ıvbol megdics er unk mindny ajatokat, hogy evrol evre megorzitek az erkolcsi tisztas agotokat, pedig S at an folyamatosan t amad ezen a teruleten, es alattomos m odon terjeszti a zull otts eget. Mikoz- ben a vil ag erkolcsi allapota egyre m elyebbre suly- lyed, ti erore tesztek szert az Urban es erej enek hatalmass ag aban (Ef 6:10). Felolt ott etek az Istentol val o teljes fegyverzetet, ıgy szil ardan alltok az Ord og mesterked eseivel szemben (Ef 6:11, 12). Jehova a ti p eld atokra is hivatkozhat ag unyol od os at an elott (P eld 27:11). Rendk ıvul buzd ıt o volt megtudni, hogy 2011-ben en vettek r eszt Urunk hal al anak em- 4

7 l ek unnep en. Ez a hatalmas l etsz am r eszben annak ko- szonhet o, hogy rengetegen v allalt atok a kiseg ıt o utt or o- szolg alatot tavaly aprilisban. A fold on milli ok hallhatt ak, amint Jehov at egys egesen dics ert ek az oloj alis Tan ui (R oma 10:18). Ak ar a koz ott a szem ely koz ott vagy, akik kiseg ıt o utt or ok voltak aprilisban, ak ar azok koz ott, akik valamennyire fokozni tudt ak a tev ekenys eg u- ket, a k eszs eges szellemed es a buzgalmad mindenk eppen or ommel tolti el a sz ıvunket (Zsolt 110:3; Kol 3:23). Tavaly en jelk epezt ek a megkeresztelked e- sukkel, hogy atadt ak magukat Jehov anak. H al asak vagyunk ez ert Istenunknek, es or ul unk mindannyi otoknak, akik most m ar velunk egyutt adj atok at m asoknak a ko- vetkezomegh ıv ast:»jojj!«es aki szomjazik, jojj on; aki akarja, vegye az elet viz et ingyen (Jel 22:17). Kul on osen az ota, hogy a 2011-es keruletkongresszuson sok mindent tanultunk Isten m ar l etrej ott Kir alys ag ar ol, m eg m e- lyebb erz esekkel k erj uk, hogy jojj on el ez a Kir alys ag. J e- zus ıg erete, hogy hamar eljov ok, arra ind ıt minket, hogy J anos apostollal egyutt mi is sz ıvbol ıgy feleljunk: Amen! Jojj el, Uram J ezus (Jel 22:20). Mikozben eberen v arj atok ezt az izgalmas idot, biztosaklehettekbenne,hogymindny ajatokat oszint en szeretunk, kedves testv erek es testv ern ok, akik tettel es igazs aggal bizony ıtj atokajehovair anti szereteteteket (1J an 3:18). Testv ereitek Jehova Tan ui Vezető Test ulete 5

8 Az elm ult ev kiemelkedoesem enyei AVIL AG szomor u allapota ellen ere Jehova Tan ui ujabb eredm enyes evet tudhatnak maguk mog ottaszentszolg alatban. Isten ald as aval a j oh ır igazs aga gyum olcs ot is terem es gyarapodik az eg esz vil agon (Kol 1:5, 6). Biztosak vagyunk benne, hogy b ator ıt o es hiteros ıtoleszak ovetkezo besz amol o. Fent: Uttor ok es h ırn ok ok elvitt ek a tanulm anyoz oikat Jeannette-hez (l asd a 9. oldalt) ES EVK ONYV

9 UJ ELRENDEZ ES AKISEG ITO UTT OR O- SZOLG ALATRA Atestv erek izgatottan fogadt ak ah ırt, hogy a kiseg ıt o utt or ok aprilisban v alaszthatnak a 30 or as es indulnak Madridban Altal anos es kiseg ıt o uttor ok a szolg alatba az 50 or as kovetelm eny koz ott. Sokan, akik addig nem tudtak r eszt venni ebben a fajta szolg alatban, lelkesen megragadt ak az alkalmat. Tobb ezer h ırn ok most elosz or v allalt kiseg ıt o utt or o-szolg a- latot, es sokan, akik kor abban m ar szolg altak ebben amin os egben, orommel l attak neki ujra. Ezenk ıv ul sz amtalan h ırn ok, aki nem tudott kiseg ıt o utt or ok ent szolg alni, igyekezett nagyobb r eszt v allalni a pr edik al o- munk ab ol. Milyen eredm enyeket sz ult mindez? Alegt obb fi okhivatal olyan eredm enyekr ol sz amolt be, melyek messze t ulsz arnyalt ak a kor abbi cs ucsokat. Vil agszerte h ırn ok v allalta a kiseg ıt o- utt or o-szolg alatot, ami kor ulbel ul otsz or ose a 2010-es cs ucsnak. A vil ag kul onb oz ofi okhivatalaiban szolg al o B etel-tagok nyolcvan sz azal eka ( bol testv er es testv ern o) vett r eszt ebben a szolg alati agban. Igaz an lelkes ıt o, hogy Jehova szolg ai tobbet tettek apr edik al oszolg alatban aprilis folyam an, mint azelott b armelyik h onapban. Egy kicsit tobb mint egy evvelas ulyos foldren- g es ut an, mely mintegy ember eletet kovetelt Haitin, aprilisban az ott el otestv erek uj cs ucsokat jelentettek.a17009h ırnok koz ul 6185-en szolg altak KIEMELKED OESEM ENYEK 7

10 kiseg ıt o utt or ok ent. Nemr egiben megjelent a Ha meghal valakid, akit szeretsz... c ım ufuzet haiti kreol nyelven, es a terjeszt es ere szervezett kul onleges kamp anyban a testv erek vigaszt es rem enyt ny ujtottak a gy aszol oknak. Nig eri aban a testv ereink neh ez helyzetbe ker ultek aprilisban. A korm any a v alaszt asok n egy napj an (melybol h arom szombatra esett) reggel 7 es d elut an 5 ora ko- zott kij ar asi tilalmat rendelt el, csak szavaz as c elj ab ol lehetett elmenni otthonr ol. Ez azonban nem vette el atestv erek kedv et az utt or oszolg a- latt ol. Nagy or ommel es h al as sz ıvvel ırunk nektek, mivel nagysze- r u tapasztalataink voltak ebben a 2 h onapban ırta az egyik gy ulekezet. Egy m asik gy ulekezetben a 127 megkeresztelt h ırn okb ol 92-en v allalt ak a kiseg ıt o utt or o-szolg alatot, bele ertve az osszes v ent es kiseg ı- 1,5 toszolg at. A 688 fos B etel-csal adb ol 555-en jelentkeztek kiseg ıt o utt or o- nek. 2,5 MILLI O 1 Vil agszerte h ırnok vett r eszt a kiseg ıto- uttor o-szolg alatban 0,

11 Legyozt ek az akad alyokat. Jeannette, aki Burundi hegyvid ek en lakik, mindig is szeretett volna utt or o lenni, de a kr onikus sz ıvbetegs ege miatt nem tud sokat gyalogolni, sem emelkedon felfel e menni. Nagyon megorult, amikor meghallotta, hogy aprilisban csokken- tett orasz ammal is lehet valaki kiseg ıt o utt or o. A v enek ugy seg ıtettek neki, hogy megszervezt ek, hogy az ott- hon ahoz kozel tudjon pr edik alni, az utt or ok es a h ırnok ok pedig elvitt ek hozz a a bibliatanulm anyoz oikat. Ah onap folyam an Jeannette n egy bibliatanulm anyoz ast vezetett be. Sz ıvesen lenn ek ujra utt or o, es biztos vagyok benne, hogy Jehova seg ıteni fog mondja. Grenada sziget en egy fiatal siket testv ern o utt or o- szolg alatot v egzett, pedig egy betegs eg miatt gondot jelent neki a gyalogl as. Messze volt a buszmeg all o, ıgy nem volt konny u eljutnom a szolg alatba mes e- li. R aad asul nem volt munk aja, ez ert buzg on k erte Jehova seg ıts eg et. Az im aival osszhangban ugy pr o- b alta eltartani mag at, hogy k ezimunk akat horgolt es ekszereket k esz ıtett. Teljes m ert ekben kivettem a r eszem a pr edik al omunk ab ol, es sok t amogat ast es buzd ıt ast kaptam a testv erekt ol mondta ut olag. Olyan boldog vagyok! Egy 101 eves jap an testv ern o, Tosi lelkesen jelentkezett kiseg ıt o utt or onek aprilisra. Mivel nem tudja elhagyni az idosek otthon at, ahol lakik, leveleket ır, es az apol oknak tan uskodik. Nagyothallok, ez ert igen hangosan besz elek magyar azza. Igyak ozelben mindenki hallja, amit mondok. Felix, aki Costa Ric aban el, es egyik v egtagj at sem tudja mozgatni, elhat arozta, hogy kiseg ıt o utt or o lesz. De vajon hogyan val os ıtotta meg a terv et? Fel all ıtottak neki egy irodalompultot a h aza elott, hogy KIEMELKED OESEM ENYEK 9

12 tan uskodhasson a j ar o- keloknek.ah onap v eg e- re Felix fizikailag elf aradt ugyan, de szellemileg felfriss ult, es boldog volt, hogy siker ult bevezetnie n egy bibliatanulm anyoz ast. Sz amos fiatal h ırn ok is buzg on r eszt vett az aprilisi kul onleges tev e- kenys egben. Spanyolorsz agban p eld aul a 11 eves Sandra es a 7 eves ocscse, Alejandro szerettek volna tobbet pr edik alni. Tosi egy apol onak tan uskodik Agy ulekezetuk es a sz uleik buzgalm anak hat as ara az idosek otthon aban megfogalmaz odott bennuk, hogy sz ıvesen lenn enek kiseg ıt o utt or ok. De hogyan, ha m eg nincsenek megkeresztelkedve? Mindketten eltervezt ek, hogy annyit fognak menni a sz ant of oldi szolg alatba, mint a sz uleik, azt an fel is k esz ultek: a csal adi im adat est ej en elpr o- b alt ak a bevezetoket. A szul ok arra sz am ıtottak, hogy agyerekekelfognakf aradni a h onap folyam an. De ak et kis h ırn ok egy pillanatra sem lankadt. Aprilis 30- ara a csal ad minden tagja el erte a 30 or as c elt, kiv eve Alejandr ot, akinek m eg h arom ora hi anyzott. Elment h at az apuk aj aval az utols o napon, hogy neki is sikerulj on. Nagyon boldogok voltak, hogy csal adk ent egyutt tev ekenykedhettek ebben a sz ep munk aban. Egy testv ern o, Jean, aki szint en Spanyolorsz agban el, ezt mondja: Nap mint nap im adkoztam, ES EVK ONYV

13 hogy Philippel, a f erjemmel k epesek legyunk 30 or at pr edik alni. Csakhogy Philip, aki keruletfelvigy az o- k ent szolg alt eg eszen addig, am ıg agyi aneurizma miatt cselekvok eptelenn enemv alt, egy k orh azi agyon fekudt. Mivel m eg besz elni sem tudott, pislog assal kommunik alt: egy pislant as jelentette az igent, ketto anemet. Amikor eml ıtettem neki a kiseg ıt o utt or o-szolg a- latot, jelezte, hogy oisszeretner eszt venni benne folytatja Jean. De hogyan tudn ael erni ezt a c elt? Az eloz o h onapokban Jean es Philip pr edik alt m as betegeknek, az oket l atogat ocsal adtagoknak es ak orh azi szem elyzetnek. Azt terveztuk,hogyak orh azban fogunk pr edik alni naponta egy or at, am ıg Philip ebren van, es r eszt Alejandro az apuk aj aval ah onap utols onapj an tud venni a besz elget esben ugy, hogy pislog. (Sant Celoni, Barcelona) Azonban m arciusban Philip atker ult egy m a- sik oszt alyra, ahol el volt kul on ıtve a tobbi betegtol. De m eg ıgy is tudt ak tartani magukat az idoterv ukh oz, m egpedig ugy, hogy a nap fo- lyam an kul onb oz o ido- pontokban besz elgettek ak orh azi szem elyzet tagjaival n eh any percig. Az egyik apol on o, aki elfogadta a Mit tan ıt val o- j aban a Biblia? c ım u KIEMELKED OESEM ENYEK 11

14 V elem enyek akiseg ıto utt or o- szolg alatr ol: Eletemben elosz or tudtam kiseg ıto utt or ok ent szolg alni. El sem tudom mondani, mennyire h al as vagyok ez ert alehet os eg ert! Nagyon sz epen kosz o- nom ezt az uj elrendez est. Annyira sok or o- met szerzett! Kiemelkedoid oszak volt a gyulekezet unk tort enet eben. Hozz aj arult a gyuleke- zet b ek ej ehez es egy- s eg ehez, hogy ilyen sok kiseg ıto utt or onk volt. Armageddon m ar biztosan a kusz ob on all! jegyezte meg egy nem Tan u f erfi, aki felfigyelt a fokozott tev ekenys eg unkre aprilisban. konyvet, meg ıg erte Philipnek, hogy m asnap is bejon hozz a, hogy elolvassanak n eh any bibliaverset. Amikor viszszajott, Jean megk erte, hogy olvassa fel a J a- nos 17:3-at, es mondja el, hogy szerinte hogyan kell erteni. Ezut an Philip pislog assal jelezte, hogy j ot mondott-e. Az apol o- no m eg akkor is ben e- zett Philiphez, amikor nem arra az oszt alyra volt beosztva, es elmondta, hogy k eri Jehova seg ıts eg et, hogy kozelebb tudjon kerulni Hozz a. Jehova szolg ai ugy gondolj ak, hogy a fokozott tev ekenys eg ukkel kifejezhetik a szeretet uket az embert arsaik ir ant, ah al ajukat J ezus Krisztus aldozat a ert, valamint az odaad asukat egi Atyjuk ir ant. M ar alig v arj ak, hogy 2012 m arcius aban ujra jelentkez- hessenek a 30 or as vagy az 50 or as kiseg ıt o utt or o- szolg alatra ES EVK ONYV

15 ISKOL AK, MELYEK SEG ITENEK M EG JOBBAN MEGISMERNI JEHOV AT Jehova szervezete nagyon komolyan veszi az Ezsai as Ortorony Oktat asi 2:3-ban Kozpont (New York allam, olvashat opr of eci at: menj unk Patterson) fel Jehova hegy ere, J akob Isten enek h az ahoz, es ooktatnifogbenn unket utjaira. P eld aul amikor a II. vil agh abor um eg jav aban tombolt, a hu es ertelmes rabszolga oszt aly ugy gondolta, hogy az embereknek, b armilyen nemzethez tartozzanak is, tanulniuk kell Jehov ar ol, mielott S at an vil agrendszere v eget er. Eppen ez ert elok esz uleteket tettek, hogy olyan iskol ak jojjenek l etre, mint az Ortorony Gilead Bibliaiskola vagy a teokratikus szolg alati iskola. Nemr egiben a VezetoTest ulet v altoztat asokat vezetett be a kul onleges k epz est ny ujt oiskol akkal kapcsolatban okt ober eben a szolg alati kik epz oiskola uj nevet kapott: egyedul all otestv erek bibliaiskol aja. Erre a k et h onapig tart oiskol ara tov abbra is egyedul all ov e- nek es kiseg ıt oszolg ak jelentkezhetnek. Vil agszerte testv er ford ıtotta m ar jav araeztak epz est. Ko- zul uk sokan most utt or ok, utaz ofelvigy az ok, misszion ariusok vagy B etel-szolg ak j ulius aban egy uj, k et h onapos iskola vette kezdet et, mely elosz or New York allamban, Pattersonban lett megtartva. Ez a h azasp arok bibliaiskol aja. KIEMELKED OESEM ENYEK 13

16 Meg van ırva Olyan h azasp arok jelentkezhetnek, akik 25 es apr of et akban:» Es mindannyian 50 ev koz ottiek, eg eszs e- Jehov at ol tan ıtottak gesek, legal abb k et eve lesznek«h azasok, es legal abb k et eve megszak ıt as n elk ul v egzik a teljes idej u szolg alatot. Ezenfelul a f erjnek k et eve kiseg ıt oszolg anak vagy v ennek kell lennie t ol a h azasp arok bibliaiskol aj at azokon a helyeken fogj ak megtartani, ahol az egyedul all otestv erek bibliaiskol aj at is tartj ak. Ah azasp arok bibliaiskol aja kul onleges k epz est ny ujt a h azasp aroknak, hogy Jehova es a szerveze ES EVK ONYV

17 te m eg teljesebb m ert ekben fel tudja oket haszn alni. Az iskol at elv egzettek tobbs ege altal anos utt or ok ent szuks egter uleten fog szolg alni az orsz ag an bel ul. Am lesznek olyanok is, akiket kineveznek ideiglenes k ulonleges utt or onek, vagy akik k epz est kapnak a kor- zetmunk ara. N eh anyan pedig, ha k epes ıtettek es k e- szek r a, kulf oldi megb ızat ast kapnak. Az iskol ara jelentkezoknek szellemileg erettnek kell lenniuk, olyanoknak, akik onfel aldoz o szellemet mutatnak. Ezen az iskol an ugyanazok lesznek az oktat ok, mint az egyedul all otestv erek bibliaiskol aj an, es a tananyag is alapvetoen ugyanaz lesz. N eh any or an csak a testv erek vesznek majd r eszt. A feles egeik ez ido alatt elmennek a sz ant of oldi szolg alatba. Ha valaki erdekl odik ez ir ant az iskola ir ant, tov abbi r eszletekettudhatmegr ola es a kovetelm enyekr ol a ker u- letkongresszuson megtartott osszej ovetelen. AVezetoTest ulet az Ortorony Gile ad Bibliaiskol an is v altoztatott. A 132. oszt alyt ol kezdve, melynek oktat asa okt ober 24- en indult, csak olyan h a- zasp arok kapnak megh ıv ast, akik m ar a kul onleges teljes ideju szolg alatban vannak, p eld aul miszszion ariusok, akik m eg nem vettek r eszt a Gile a- don, valamint kul onleges utt or ok, utaz ofelvigy a- z ok es B etel-szolg ak. Ha foly ekonyan besz elnek es ırnak angolul, az orsz agukban szolg al ofi okbizotts ag aj anlhatja oket az iskol ara. AGile adon v egzettek olyan megb ızat ast fognak kapni, mely altal megeros ıtik es megszil ard ıtj ak a sz ant of old on, valamint a fi okhivatalokban v egzett munk at, vagyis misszion ariusok, utaz ofelvigy az ok vagy B etel-szolg ak lesznek. Akiket a sz ant of oldre kuldenek, sur un lakott vid ekeken fognak szolg alni, KIEMELKED OESEM ENYEK 15

18 ahol sokat tehetnek a pr edik al otev ekenys eg elomoz- d ıt as a ert es a gyulekezet uk ert. A fi okbizotts agok tov abbra is k erhetnek Gile ad-v egz os oket, ha az altaluk felvigy azott teruleten kul onleges szuks eg me- rul fel. Ezenk ıv ul aj anlhatnak is a Gile ad Iskol a- ra k epes ıtett kul onleges teljes idejuszolg akat, akik afi okhivataluk terulet en szolg alnak. Bizonyos esetekben a fi okbizotts ag k erheti, hogy ezek a szem e- lyek az iskola elv egz ese ut an az oorsz agukba t erjenek vissza. A fi okbizotts agi tagok es feles egeik iskol aja evente k etszer lesz megtartva Pattersonban angol nyelven. N eh any esetben az orsz agos bizotts ag tagjai is megh ıv ast kapnak. Azokat a fi okbizotts agi tagokat, akik m ar egyszer r eszt vettek az iskol an, ism et meg fogj ak h ıvni. Olyanokkal lesznek beiskol azva, akik elo- szor kapnak ilyen k epz est. A fi okbizotts agi tagok feles egei a legtobb or an r eszt fognak venni a f erjeikkel ES EVK ONYV

19 egy utt. Am azokon az or akon, melyek a szervezeti elj ar asokr ol sz olnak, csak a testv erek lesznek jelen, a feles egeik kozben kul onb oz o feladatokat l atnak el ab etelben. Pattersonban tov abb aminden evben k etszer meg lesz tartva az utaz ofelvigy az ok es feles egeik iskol aja is. Az Egyesult Allamokban most olyan testv erek is r eszt vesznek az iskol an, akik m ar kor abban elv egezt ek. Minden oszt alynak a fel et ok teszik ki. Az utaz ofelvigy az ok feles egei a legtobb or an jelen lesznek. Igaz an nagyszeru, hogy Jehova ilyen k epz esr ol gondoskodik a n epe sz am ara. J ezus ezt mondta: Meg van ırvaapr of et akban:» Es mindannyian Jehov at ol tan ıtottak lesznek«(j an 6:45; Ezs 54:13). Biztosak vagyunk benne, hogy ezek a v altoztat asok m eg nagyobb lenduletet adnak a surg os munk anknak, hiszen a j oh ırt szerte az eg esz lakott fold on pr edik alni kell, mielott eljon a v eg. KIEMELKED OESEM ENYEK 17

20 FOLDRENG ES JAP ANBAN A h ırekben rengeteget lehetett hallani term eszeti katasztr of akr ol, p eld aul foldreng esekr ol, cunamikr ol, torn ad okr ol, hurrik anokr ol, arvizekrol, tuzekr ol es vulk ankit or esekr ol. Noha arra nincs lehetos eg, hogy mindegyikrol besz amoljunk,azt,hogyjehovatanui milyen b atran kuzdenek meg ilyen neh ezs egekkel, j ol p eld azza mindaz, ami a Jap anban el ohitt arsainkkal tort ent m arcius 11- en, p enteken 14 ora 46 perckor 9-es eross eg uf oldreng es r azta meg Jap ant. A reng est kovet ocunamikacsendes- oce an partvid ek en sok v a- rost es falut elmostak. Ugy ember halt meg vagy tunt el. Az erintett teruleten n egy Kir alys ag-terem megsemmisult, tov abbi n egy pedig haszn alhatatlann av alt. Atestv erek otthonai koz ul 235-ot elmosott vagy s ulyosan megrong alt a szok o ar. Ezenk ıv ul a katasztr ofa ut an tobb mint 1000 h az fel uj ıt asra szorult. Af oldreng es es a cunamik akkora k art tettek egy atomerom uben, hogy radioakt ıv anyag kerult a levego- be. A korm any kitelep ıtette az erom uk orny ek en el oket. Egyetlen ejszaka alatt eg esz v arosok n eptelenedtek el. Az ottani testv ereknek is el kellett hagyniuk a vid eket, ıgy k et gyulekezet megsz unt. A katasztr ofa altal legink abb s ujtott teruleten tobb mint Tan u lakott. Koz ul uk tizenketten elet uket vesztett ek, ketten elt untek, oten pedig s ulyosan megs e- rultek. Sokan, akik t ul elt ek ezt a borzalmas esem enyt, el ES EVK ONYV

21 & A rikudzentakatai vesztett ek az otthonukat, a javaikat, es Kir alys ag-terem tobben a szeretteiket is. Egy Ofunat oban el otestv erno, Kijok oelmes eli, hogy mi tort ent veluk: Miut an siker ult amozg ask eptelen anyuk amat be ultetni a kocsiba, elindultunk egy kijelolt mened ekhely fel e. Egyszer csak f ustot ereztem. Kisz alltam a kocsib ol, es l attam, amint a hatalmas aradat elnyeli a h azunkat. A v ızt omeg egyenesen fel enk tartott! Seg ıtettem anyuk amnak felkapaszkodni egy vas uti tolt esre. Az aut onkat a szemunk l att ara sodorta el a v ız. Af oldreng es ut an egy fiatal testv er, Koicsi megpr o- b alt eljutni a szulei otthon ahoz, akik Isinomakiban laktak, ugy ot kilom eterre a tengertol. Am amint kozelebb ert, l atta, hogy az eg esz terulet v ız alatt all. Cs onak n elkul nem tudtam tov abbmenni. H arom h ettel a foldren- g es ut an sajnos egy hullah azban tal alta meg az edesapj at, az edesanyj at pedig r ah arom h etre szint en ott. Amikor a reng es megszunt, a Sicsigaham aban el o Maszaaki ugy dont ott, hogy leparkol a kocsij aval a Kir alys ag-teremn el, mely kor ulbel ul egy kilom eterre volt

22 apartt ol. Maszaaki ıgy sz amol be a tort entekr ol: Ott tal alkoztam egy testv ern ovel, akit szint en evaku altak. Ugy gondoltam, hogy ha lesz is szok o ar, od aig biztosan nem fog el erni. Hamarosan azonban mindent elbor ıtott as artenger. A kocsijaink elkezdtek uszni a v ızen. Leengedtem az ablakot, kim asztam a kocsib ol, es felkapaszkodtam a tetej ere, a testv ern oaut oj at azonban elvitte az aradat, eltunt a szemem elol. Im adkoztam Jehov ahoz, hogy seg ıtsen neki. Havazott. Teljesen at voltam azva, es reszkettem. Majd a havaz as megszunt, de nagyon hideg volt. Kis ido m ult an a nap lement, es besot etedett. A csillagok gyo- nyor uen ragyogtak. Ott alltam a kocsim tetej en, mint egy kis szigeten a fagyos v ızben. M asok is voltak, akik valamilyen tormel ekre kapaszkodtak fel, vagy a h aztetok on acsorogtak. Azon toprengtem, vajon kib ırom-e reggelig. Hogy tartsam magamban a lelket, felid eztem ak et h ettel kor abban megtartott nyilv anos eload asom gondolatait. A t em aja nagyon idoszer u volt:»honnan kaphatunk seg ıts eget a nyomor us ag idej en?«ut ana ujra es ujra el enekeltem az egyetlen eneket, melyet k ıv ulrol tudtam:»aty am, Istenem es Bar atom«. Kozben visszagondoltam a Jehova szolg alat aban tolt ott eveimre, es csak ugy hullottak a konnyeim. Majd valaki az ut t uloldal an l ev oh azb ol odaki altott:»j ol van? V arjon, jov ok es seg ıtek!«a f erfi a v ızen usz ofadarabokb ol tutajt k esz ıtett, es tobb embert kimentett a korny eken. Maszaaki ıgy be tudott jutni az egyik h az m a- sodik emeleti ablak an. K es obb megkonnyebb ult, amikor megtudta, hogy a testv ern oismegmenekult, akinek a kocsij at elsodorta a v ız. K ohei es Juk oesk uvoj et or omteli v arakoz as elozte meg. Ugy volt, hogy m arcius 12- en, szombaton lesz az eskuv oi besz ed a rikudzentakatai Kir alys ag-teremben. Mi ES EVK ONYV

23 ut an p enteken a h azass agk ot es uket hivatalosan bejegyezt ek a v arosh az an, bekovetkezett a foldreng es. K ohei hallotta, hogy a v arosban cunamivesz elyt jelentettek be, ez ert egy magasabban fekvor eszre menek ult. A por miatt nem lehetett tiszt an l atni a v arost eml ekszik viszsza. Csak n eh any nagyobb ep ulet maradt meg. Eg e- szen addig az esti programunkon j art az eszem, de akkor azonnal tudtam, hogy hatalmas a baj. K ohei es Juk o szombaton eg esz nap seg ıtettek a gyulekezet ukben l ev otestv ereknek. A kornyez ogyulekezetekbol sok adom any erkezett. A feles egem elmondta, hogy mennyire or ul, hogy az idonket es az energi ankat a testv ereink megseg ıt es ere ford ıthatjuk. H al at adtam Jehov anak, hogy ilyen nagyszerut arsam van. A cunami elmosta az uj otthonunkat, az aut onkat es minden m as ert ek unket. Am h al as vagyok, hogy tapasztalhattuk a testv eri szeretet meleg et. Fizikai, szellemi es erzelmi t amogat as. Ajap an fi okhivatal gyorsan fel all ıtott h arom katasztr ofaseg ely-bizotts agot, es tobbsz or is kuld ott ki k epvisel oket az erintett teruletekre. Amikor m ajusban Geoffrey Jackson es Izak Marais testv erek a fohivatalb ol z onafelvigy az ok ent ell a- togattak Jap anba, ok is tal alkoztak olyan testv erekkel, akik a katasztr ofa altal legink abb s ujtott r eszen laktak. Egy kul onleges osszej ovetelt tartottak az erintett gy ulekezeteknek. 21 Kir alys ag-teremben 2800 testv er telefonos osszek ottet es altal hallhatta, amint a z onafelvigy a- z ok biztos ıtj ak oket arr ol, hogy a vil ag tobbi r esz en el o testv ereik szeretik oket es agg odnak ert uk. A katasztr ofaseg ely-bizotts agok tagjai es a tobbi onk entes szorgalmasan dolgozott, hogy a seg elyek el- jussanak a testv erekhez. Elsosorban elelemre, iv ov ızre es uzemanyagra volt szuks eg. A seg elybizotts agok ezenk ıv ul az erintett gyulekezeteknek tobbf ele m eretben KIEMELKED OESEM ENYEK 21

24 Fent: Az onk entesek tormel ekeket t avol ıtanak el egy testv er h az ab ol Sibat aban (Mijagi prefekt ura) Balra: Egy fi okbizotts agi tag elo- ad ast tart egy testv er otthon aban Rikudzentakat aban Lent: Onk entesek eb edet k esz ıtenek egy kul onleges kongresszusi nap r esztvev oinek a katasztr ofa s ujtotta teruleten

25 kuldtek ruh akat. Az osszej oveteli helyek ideiglenes butikokk a alakultak, tele ruha allv anyokkal es tukr okkel. Atestv erek nagyon h al asak voltak, amikor l att ak, hogy Jehova fizikailag es erzelmileg is gondoskodik r oluk. Az osszej ovetelek kul on osen megeros ıtett ek oket. Azosszej oveteleken b eke hatott at ırta egy testv ern o. Ezek az alkalmak sz amomra szellemi mentok otelek. M asok megvigasztal asa. Ajap an testv erek k eszs egesen megvigasztalt ak Isten Szav ab ol a csuggedt ismeroseiket. Az egyik v arosban, melyet nem erintett a katasztr ofa, n e- h any h ırn ok elhat arozta, hogy utcai tan uskod ast fognak v egezni kezukben egy nagy t abl aval, melyen ez all: Miert tort ent ez a trag edia? A v alasz a Bibli aban van. Ez sokak k ıv ancsis ag at felkeltette. A testv erek m asf el nap alatt 177-et terjesztettek el A Biblia tan ıt asa konyvb ol. A katasztr ofa s ujtotta vid eken a Tan uk elosz or a bibliatanulm anyoz oikat kerest ek fel, hogy megvigasztalj ak oket, valamint azokat, akikkel rendszeresen kapcsolatot apolnak. Ezt kovet oen m asokkal is besz elgettek. Amikor felolvastam egy holgynek a M at e 6:34-et, s ırva fakadt mes eli Akiko. Kider ult, hogy nagyon sok gondja van. Elmondtam neki, hogyan seg ıt a Biblia belsob ek e- re leln unk. Tetszettek neki a gondolatok, es kosz onetet mondott. Ism et l athattam, hogy a Szent ır as milyen ero- vel tud az emberek sz ıv ere hatni. Rengeteg vall as van, de egyed ul onok keresik fel az embereket, m eg ilyen nyomor us agos idokben is mondta egy f erfi. Egy m asik f erfi ıgy fejezte ki az ir antunk erzett tisztelet et: Fantasztikus, hogy on ok m eg ilyen kritikus idoszakban is v egzik a szok asos tev ekenys eg uket. Egy v en megjegyezte: Sokan or ultek, hogy fel- kerestuk oket. Elmondt ak, hogy a katasztr ofa ota mi vagyunk az elsok, akik elmentunk hozz ajuk. Megk ertek, hogy menjunk el m askor is. KIEMELKED OESEM ENYEK 23

26 AZ UJ VIL AG FORD IT AS MA M AR 106 NYELVEN EL ERHET O! j ulius 15-e, p entek eml ekezetes nap marad a Lettorsz agban es Litv ani aban el otestv ereinknek, es Isten n ep enek tort enet eben is m erf oldk onek sz am ıt. Stephen Lett, a VezetoTest ulet tagja egy eload asban, melyet a testv erek mindk et orsz agban hallgathattak, kozreadta A Kereszt eny Gor og Iratok uj vil ag ford ıt as at lett es litv an nyelven. Elmondta, hogy ez a 99. es a 100. nyelv, melyen el erhetov ev alt ez a ford ıt as. Az elm ult h et evben a VezetoTestulet kiemelt fontoss agot tulajdon ıtott a bibliaford ıt asnak. Ennek eredm enyek ent az Uj vil ag ford ıt ast mam ar k etszer annyi nyelven adj ak Alitv an es a lett ki, mint 2004-ben. Es a bibliaford ıt as ford ıt ok szerte a fold on tov abbra is kem enyen dolgoznak, hogy m eg tobb nyelven megjelenhessen. Biztosan magatok el e tudj atok k epzelni a testv e- rek or omteli, izgatott arc at, amikor kez ukbe vehetik az anyanyelvuk on megjelent Bibli at. M ar az is j o, ha van Bibli am mondta egy testv erak oz ep-afrikai Kozt arsas agb ol. De att ol nincs nagyszer ubb, mint hogy az ES EVK ONYV

Szigma, XXXVI. (2005) 1-2. 31. KIR ALY J ULIA { SZ AZ J ANOS Budapesti Corvinus Egyetem

Szigma, XXXVI. (2005) 1-2. 31. KIR ALY J ULIA { SZ AZ J ANOS Budapesti Corvinus Egyetem Szigma, XXXVI. (2005) 1-2. 31 DERIVAT IV P ENZ Ä UGYI TERM EKEK ARDINAMIK AJA ES AZ UJ T IPUS U KAMATL ABMODELLEK 1 KIR ALY J ULIA { SZ AZ J ANOS Budapesti Corvinus Egyetem Ennek a cikknek az a c elja,

Részletesebben

Evangéliumi folyóirat

Evangéliumi folyóirat Evangéliumi folyóirat Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt... (Máté evangéliuma 3,8) 2013/2 51. évfolyam 2. szám A z Úr Jézus fái Ott az őszi napsugárba kint, gyümölcstől hajol meg a fák ága mind.

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM vetés és aratás EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015/1 Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében

Részletesebben

Tartalom. Amihez hozz adunké. a 2007/II. kurat riumi ŸlŽs eredmžnyei. 200.000 forintot kapott, hogy az imm r hagyom nynak

Tartalom. Amihez hozz adunké. a 2007/II. kurat riumi ŸlŽs eredmžnyei. 200.000 forintot kapott, hogy az imm r hagyom nynak IV. Žvfolyam 2. sz m / 2007. jœnius H rlevžl Tartalom Amihez hozz adunk... A gy gyul s m sik œtja Ð interjœ Zolnay Antallal Az Žn tšrtžnetem Ð Katona Kl ri r sa Sok kicsi sokra megy Az Žlet apr šršmei,

Részletesebben

FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER. A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998. ISBN 978 963 7303 16 6. Minden jog fenntartva

FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER. A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998. ISBN 978 963 7303 16 6. Minden jog fenntartva KENNETH E. HAGIN Hitünk tápláléka napi adagokban Nyár KRISZ TUS SZE RE TE TE EGY HÁZ Bu da pest, 2007 FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998.

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

A meséken túl a munka világában

A meséken túl a munka világában A meséken túl a munka világában Hatástanulmány Az esély bölcsődéje program túlvállalási szakaszának foglalkoztatási szolgáltatásairól 2008. június Békés Megyei Nők Egyesülete 5600 Békéscsaba, Derkovits

Részletesebben

http://misszio.lutheran.hu Híd 2011. III. szám evangélikus missziói magazin

http://misszio.lutheran.hu Híd 2011. III. szám evangélikus missziói magazin Híd evangélikus missziói magazin http://misszio.lutheran.hu 2011. III. szám Jézus Krisztus a híd a menny és a föld, az Örökkévaló és az em - ber kö zött! szerkesztõi üzenet: Még egyszer a szabadságról

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 2001. Augusztus. Tartalom: Pdoljunk csak a Galata levélre, vagy a kolossébelieknek adott tanácsaira. Nem könnyû

Élõ Gyülekezetek. 2001. Augusztus. Tartalom: Pdoljunk csak a Galata levélre, vagy a kolossébelieknek adott tanácsaira. Nem könnyû Járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Efézus 5,2 2001. Augusztus IV. Évf. 4. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás. Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás. Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém Hogy utamon nem hagysz magamra, nem ölsz meg, mint halálra méltót, de megtapostad ama régi kígyót, mely tönkretette

Részletesebben

A családod élete az Egyház élete is! A schönstatti családmozgalom tájékoztatója. 1994. március, IV. évf. 1. (12.) szám

A családod élete az Egyház élete is! A schönstatti családmozgalom tájékoztatója. 1994. március, IV. évf. 1. (12.) szám A családod élete az Egyház élete is! A schönstatti családmozgalom tájékoztatója 1994. március, IV. évf. 1. (12.) szám IMA A CSALÁDBAN Kopogtató 2 OÁZIS 1994. március, IV. évf. 1. (12.) szám A Magyar Schönstatti

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

KÜLMISSZIÓI IDEGENEK A NAGYVILÁGBAN. híradó Köszönjük, ha támogatja lapunk terjesztését, hogy eljuthasson minél többekhez! 2015.

KÜLMISSZIÓI IDEGENEK A NAGYVILÁGBAN. híradó Köszönjük, ha támogatja lapunk terjesztését, hogy eljuthasson minél többekhez! 2015. NEMZETKÖZI LIEBENZELLI MISSZIÓ Molnár Mária Külmissziói Alapítvány 2015. február KÜLMISSZIÓI Ingyenes folyóirat (költsége 250 Ft). híradó Köszönjük, ha támogatja lapunk terjesztését, hogy eljuthasson minél

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

A hét mottója: Egyházi hírek

A hét mottója: Egyházi hírek 27. (LVII.) évfolyam 1463. szám 2015. május 29. 12+8 oldal Ára 2 lej Bérletes előadás A Szatmárnémeti Harag György Társulat harmadik bérletes előadására június 3-án, szerdán, 18.00 órától kerül sor a Városi

Részletesebben

IMA HÉT. A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért. 2009. ja nu ár 18-25. ... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17)

IMA HÉT. A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért. 2009. ja nu ár 18-25. ... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17) IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2009. ja nu ár 18-25. 2009... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17) TAR TA LOM 3 Elõszó, köszöntõ a magyar kiadáshoz 5 Út mu ta tó az Ima hét szer ve zõi szá má ra

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

Nyíracsádi # e. E n g e d j é t e k, h o g y k im entsü n k b e n n etek et ebből a rom lott nem zed é k b ő l (L k 3 3 7-4 1 ) Csík József

Nyíracsádi # e. E n g e d j é t e k, h o g y k im entsü n k b e n n etek et ebből a rom lott nem zed é k b ő l (L k 3 3 7-4 1 ) Csík József i # e e XIV. évfolyam 4. szám N yíracsád havonta m egjelenő lapja 2005. április Pünkösd - az egyház születésnapja A zsidó nép m ár az ószövetségben m egünnepelte, mint sátoros ünnepet. A nyári betakarítást,

Részletesebben

Összefogás gyermekeinkért!

Összefogás gyermekeinkért! A TARTALOMBÓL: Vég re va la mit ta lán el érünk...2 Pandora szelencéje...3 Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után!...5 Csalás vagy a véletlenek osztják a szerepeket a Való Világban?...6 Biztonsági rések

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben