A tárgy neve dátum. BKÁE Vezetési és szervezési tanszék. 1. A mai elıadás íve. Internetes források. Kapcsolat a Szervezeti magatartáshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tárgy neve dátum. BKÁE Vezetési és szervezési tanszék. 1. A mai elıadás íve. Internetes források. Kapcsolat a Szervezeti magatartáshoz"

Átírás

1 A mai elıadás íve Praktikus információk Kevésbé praktikus információk Nyitó elıadás: AZ EEM ALAPFOGALMAI ÉS ALAPKÉRDÉSEI, HAZAI FEJLİDÉSE Emberi Erıforrás Menedzsment április 4. Takács Sándor Vezetéstudományi Intézet Szervezeti magatartás tanszék 1093 Budapest, Fıvám tér 8.; 1828 Budapest, Pf Tel.: (1) , (1) ; fax: (1) Internet: EEM Nyitó elıadás április Internetes források A TANSZÉK ÉS A TANTÁRGY WEBLAPJA /oktatas/alapszak/eem INNEN LETÖLTHETİ AZ ELİADÁS EMLÉKEZTETİJE AZ ELİADÁST KÖVETİ NAPTÓL ADOBE PDF FORMÁTUMBAN A PDF FÁJLOK A SHAREWARE-KÉNT LETÖLTHETİ ADOBE ACROBAT READERREL TEKINTHETİK MEG, AMELY A LEGTÖBB EGYETEMI GÉPEN RAJTA VAN Kapcsolat a Szervezeti magatartáshoz Két külön tárgy Egymásra épülés Gyakorlatiasabb szemlélet KÉT KÜLÖN BESZÁMOLÁSI CSATORNA ZH idıpontok: május 22. és 29., ill. június 5. és 12. Tetszıleges sorrendben letehetık SIKERTELEN TELJESÍTÉS ESETÉN: ÍRÁSOS (UTÓ)VIZSGA EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április VIZSGAJELENTKEZÉS Az írásbeli vizsgákra minden esetben a Neptun rendszeren keresztül kell jelentkezni, a szokásos jelentkezési szabályoknak megfelelıen. A határidıig bejelentkezett, de a vizsgán meg nem jelent hallgató igazolatlan távollétét nem jelent meg formában rögzítjük a leckekönyvben. A távollét orvosi igazolására az adott vizsganapot követı 10 munkanap áll a hallgatók rendelkezésére. A vizsgák végleges helye és a hallgatók végleges beosztása mindig az adott vizsga kezdete elıtt 1 órával kerül ki a tanszéki faliújságra! A vizsgaeredményeket (a vizsga utáni négy munkanapon belül, a vizsgán közölt idıpontban) a tanszéki faliújságon és a honlapon helyezzük el. További részletek Tananyag A tantárgyhoz az alábbi írott tananyag kapcsolódik: Bokor Attila-Szıts - Kováts Klaudia - Csillag Sára - Bácsi Katalin - Szilas Roland: Emberi Erıforrás Menedzsment, HR szerepek, rendszerek. Aula Kiadó, Az elıadásokon elhangzottak részét képezik a tananyagnak és a számonkérésnek! Minta vizsga-kérdések a tantárgy honlapján lesznek elérhetık. A vizsgadolgozat formája feleletválasztós teszt, melynek 50 kérdésére helyes válaszonként 1-1 pont kapható, azaz összesen 50 pont érhetı el. EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április BKÁE Vezetési és szervezési tanszék. 1

2 Kapcsolattartás A tárggyal kapcsolatos információk a tanszék 375. szobája melletti faliújságon, valamint a tantárgy honlapján (http://mgmt.uni-corvinus.hu/oktatas/alapszak/eem/) találhatók. A tanszéki titkárság a 367. szobában található. A titkárság fogadóórái a következık: hétfı-csütörtök 9-11 óra és óra, valamint péntek 9-12 óra. A tárgyfelelıs fogadóórája hétfın 16:00-17:00 között van a 375-ös szobában. A TÁRGY TEMATIKÁJA I. IV. 3. IV.10. IV.17. AZ EEM ALAPFOGALMAI ÉS ALAPKÉRDÉSEI, HAZAI FEJLİDÉSE Takács Sándor, BCE Szervezeti magatartás tanszék AZ EEM KÖRNYEZETI KIHÍVÁSAI, SZERVEZETI HELYE ÉS SZEREPEI Bokor Attila, BCE Szervezeti magatartás tanszék MUNKAKÖR ÉS KOMPETENCIA MENEDZSMENT Takács Sándor, BCE Szervezeti magatartás tanszék TELJESÍTMÉNY-MENEDZSMENT Csillag Sára, BCE Szervezeti magatartás tanszék KÉPZÉS ÉS FEJLESZTÉS Szilas Roland, BCE Szervezeti magatartás tanszék KOMPENZÁCIÓS ÉS JAVADALMAZÁSI RENDSZEREK Takács Sándor, BCE Szervezeti magatartás tanszék EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április A TÁRGY TEMATIKÁJA II. IV.24. V. 8. V. 15. GLOBÁLIS VÁLLALATOK EEM KÉRDÉSEI Csillag Sára, BCE Szervezeti magatartás tanszék KÉPZÉS ÉS FEJLESZTÉS II.: Egy szervezeti kultúraváltás lépései és módszertana - a szervezetfejlesztés gyakorlati - szakmai nézıpontból Lıvey Imre, Concordia Szervezetfejlesztés ügyvezetı igazgató MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK, BELSİ KOMMUNIKÁCIÓ Bácsi Katalin, BCE Szervezeti magatartás tanszék MUNKAERİ ÁRAMLÁS: Munkaerı-stratégia és talent management helyi és regionális nézıpontból Kiss Sarolta, compassion Consulting ügyvezetı igazgató, GSK ex regional HR director KARRIERMENEDZSMENT Bokor Attila, BCE Szervezeti magatartás tanszék ÚJ TENDENCIÁK AZ EEM GYAKORLATÁBAN Bokor Attila, BCE Szervezeti magatartás tanszék EEM Nyitó elıadás április Bemutatkozás viszonyom a tárgyhoz Takács Sándor, PhD, egyetemi docens Tárgyfelelıs, Elıadó Egyetemi szerepeim Vezetés-szervezés szakirány: HR specializáció felelıs, HR tanácsadás módszertana és HR projekt tárgyak felelıse Szervezetfejlesztés mellékszakirány: Tanácsadói készségek és jártasságok Humánmenedzsment Program szakmai vezetıje MBA Program: Managing yourself and others module: HRM course leader Kutatói, szakmai szerepeim: PhD kutatásom: szervezeti kultúra és teljesítményértékelés Humán Tükör kutatás Munkaügyi Szemle: HR és szervezetfejlesztés rovat vezetıje Tanácsadói, fejlesztıi szerepek Szervezetfejlesztı, tréner, coach Pszichodráma vezetı: HR-es önismereti csoport EEM Nyitó elıadás április A rózsa neve Emberi Erıforrás Menedzsment Nyelvtanilag (talán) helyesebb lenne: Emberierıforrás-menedzsment A leggyakrabban használatos megnevezés: HR Human Resources Management Szó szerinti fordításban: Emberi erıforrások menedzsmentje Miért szükséges menedzselni? Egy igazán értékes emberi erıforrás úgyis menedzseli önmagát ettıl persze még hasznos, ha azokat a vállalati policy-ket, amelyek az emberekre vonatkoznak valaki összehangolja, gondoskodik a megújításukról, koordinálja a szükséges szakértelmet, értékeli, biztosítja a hatékonyságot, és az átláthatóságot, a vállalat/vállalkozás üzleti stratégiájához való illeszkedést és a munkajogi és etikai szempontok érvényesülését. Miért annyira elterjedt a HR-es megnevezés? Fejlıdése (elsısorban az angolszász kultúrában): Personnel Administration, Personnel Management, HRM, Strategic HRM Hazai hagyományok: Személyzeti Osztály Humánpolitikai Osztály Nem véletlenül osztály ritkán volt igazgatóság szinten Relatíve kis létszám, jobb esetben törzskari tevékenység, gyakrabban a gazdasági igazgatóságon belül foglal helyet, Bér-, és munkaügy mellett (fizikai és szellemi dolgozók szerinti munkamegosztás) A HR-es megnevezés szimbolikusan is megjelenítette a kultúraváltást EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április BKÁE Vezetési és szervezési tanszék. 2

3 Miért volt szükség kultúraváltásra? A hagyományos személyzetis -kép Politikai, ideológiai befolyásoltság Elvi szerepe: a vezetı-utánpótlásban (káderpolitika) biztosítani a szocialista értékrend képviseletét: népgazdasági szintő tervezhetıség, mennyiségi szemléletben az utánpótlás származása és az ideológiai felkészültsége fontosabb, mint tehetsége és a szakmai felkészültsége teljeskörő foglalkoztatottság biztosítása kollektív jutalmazás és büntetés. Gyakorlati szerepe: a status quo fenntartása Redisztribúciós gazdaság: valós teljesítménykritériumok teljes hiánya politikai és gazdaságirányítási kapcsolatok jelentısége. Az ebbıl adódó szervezeti kultúra jellemzıi: A vezetı megítélése, helyzete bizonytalan függés!!! Beosztottak kontraszelekciója: a vezetınek nem érdeke tehetséges beosztottakkal körülvennie magát A beosztott vezetıhöz való lojalitása válik a legfontosabb kérdéssé A személyes kapcsolatok jelentısége a meghatározó: kivételezés, transzparencia hiánya Szőkös erıforrások osztogatása (elıléptetés, jutalmak stb.) függetlenül a nyújtott teljesítménytıl (tanult tehetetlenség) ez alacsony önbizalomhoz és ingatag önértékeléshez vezet a munkavállalók nagy részénél, ami negatív érzelmi viszonyulást okoz a vezetıkhöz, vezetéshez és az ezt kiszolgáló személyzetishez. EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április A rákospalotai Unilever margaringyár esete Hutter és Lever Rt. - alapítva 1831-ben Munkásgenerációk sora dolgozik a gyárban Paternalista értékrend: A Hutter és Lever Rt. három üzembıl állt akkoriban: hozzá tartozott a rákospalotai olajgyár, a Thaly Kálmán utcai szappangyár és a Soroksári út 144. alatt mőködı Vegetálgyár, ahol olajkeményítıt állítottak elı. A palotai egységben, ahová saját ipari sínen szállították a napraforgó-, len- és repcemagot, hatalmas magtárakban, présházakban és üzemcsarnokokban folyt a munka. A telepen mosóporgyár és margaringyár is mőködött, sıt a tulajdonosok az elımunkások és a tisztviselık lakóházainak is helyet szorítottak. EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április Az UNILEVER alapítása ALAPITÁS: MARGARINE UNIE (1917) -JURGENS & VAN DEN BERGH, CALVE DELFT, HARTOG, SCHICHT cégek- és a LEVER BROTHERS - üzletek EGYESITÉSE Az egyik elsı ma is jelentıs piaci részesedéssel bíró - multinacionális vállalat Unilever Magyarország 1946 szovjet irányítás, majd államosítás Népszabadság (1949) tudósítása: "A munka érdemes hıseit, az élmunkásokat az ország, az egész nép megbecsülése kíséri. Marosvári Jenıné Hutter-gyári élmunkásnı kényelmesen berendezett új otthonában:" ((A fénykép sajnos már alig felismerhetı, de képzeljük el, amint Marosvári Jenı bundacipıben, a szobában gépi perzsa, nejlon csipketerítı, a Mosoly Albumából való gyerekportré, a negyvenes évek elejének divatját követı bútor és a háttérben fölsejlı világvevı rádió. A ház ura természetesen a Szabad Népet bújja. Az asszony köt, decens ruháján megcsillan az élmunkás-kitüntetés.)) EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április BKÁE Vezetési és szervezési tanszék. 3

4 A Szakszervezeti Tanács által adományozott Magyar Élmunkás-jelvény Az elismerést július 3-án alapították, egy idıben a Kiváló Munkáért-díjjal A jelvényt kísérı fényképes igazolványban olvasható szabályzat szerint - azok a dolgozók kaphatták meg, akik a termelés, a munkaverseny, az üzemracionalizálás, az újjáépítés, az újítás, vagyis az alkotó munka területén kiváló teljesítményt értek el, és magatartásukkal új munkaerkölcsöt valósítottak meg. A Magyar Élmunkás-jelvény a termelésben dolgozók, a Kiváló Dolgozó kitüntetés az értelmiségiek elismerésére szolgált. A jelvényt egy teljes évig viselhette büszke tulajdonosa. Ugyanerre az idıtartamra jártak neki azok - az alapszabályban közelebbrıl nem részletezett - kedvezmények, amelyeket az igazolvánnyal vehetett igénybe. De arra is figyelmeztették: ha érdemtelenné válik a kitüntetés birtoklására - "dolgozótársait megkárosítja, részeges, botrányokozó, antidemokratikus magatartást tanúsít" -, a fegyelmi bizottság megvonhatja tıle az elismerést. EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április Az Unilever Mo. további története 1971.XII. LICENCE MEGÁLLAPODÁS NMV ÉS UNILEVER NV KÖZÖTT MARGARINOK HAZAI GYÁRTÁSÁRA MEGÁLLAPODÁS COMPACK-KAL A LIPTON TEA HAZAI KISZERELÉSÉRE IX. UNILEVER MAGYARORSZÁG KFT MEGALAKITÁSA II. NMV MARGARIN- ÉS MOSÓSZER ÜZLET MEGVÁSÁRLÁSA XII. BAJAI HÜTİIPARI RT MEGVÁSÁRLÁSA A rákospalotai margaringyár esete folyt Ágazati kollektív szerzıdés megkötése A szakszervezet szerepe: harc a végkielégítésekért Hova tőnik el évi X tonna margarin? Ellentmondásos viszonyulás: + pozitív várakozások az Unilever HR nemzetközi gyakorlata miatt - félelem a gyárbezárástól KÖZÉP-KELET EURÓPAI REGIONÁLIS IRÁNYITÁS KIALAKITÁSA BUDAPESTI KÖZPONTTAL EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április Gyári HR terület kiépítése Termelési portfolio tisztítása (Margarin, Dressing-ek ek) Folyamatos termelés (4 mőszak - 3 mőszak és éves szintő túlóra-keret megállapodás a szakszervezetekkel és az üzemi tanáccsal együttmőködve) Munkaerıkölcsönzés (a termelési csúcsok miatt) 2001-es TPM program jelentıs eredmények Kaizen-ek ek (minıségi körök) Folyamatos karbantartás Tervezett/megelızı karbantartás Minıségbiztosítás Korai kockázat-menedzselés Munkabiztonság Képzés és Fejlesztés A veszteségek visszaszorítása teljeskörő bevonás révén E A & M T SUPPORTING PILLARS IMPLEMENTATION Knowledge &Skill Employee satisfaction Technological waste Defect Safety Material Setup Speed IMPROVEMENT PILLAR IMPROVEMENT VESZTESÉGEK Time Customer satisfaction Claim Lead time, on time, in full Costs Stocks FI PQ PM LOG Analysis, deployment Run, support teams Evaluation Energy FOLLOW-UP EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április BKÁE Vezetési és szervezési tanszék. 4

5 Gyárbezárás: 2006 június fıt érintett Férfi: 60%, Nı: 40%, Átlagéletkor: 40.5 év Budapesti: 78%, vidéki: 22%, Végzettség: általános iskola 11%, szakmunkásképzı 26% középiskola 46% felsıfokú végzettség 17%, Outplacement program A bejelentés: 2006 január 23-án A kihívás: fél éven keresztül motiválni az embereket, megakadályozni a potenciális problémákat Végkielégítés a KSZ szerint Belsı outplacement program (korábbi flutuáció gyakorlatilag 0, önéletrajzok hiánya, állásinterjú gyakorlat hiánya stb.) On-site állásbörzék (Több mint 40 potenciális munkaadóval vették fel a kapcsolatot: pl. Coca-Cola, Cola, Danone, Tetra Pak, Egis, Tesco,, Sara Lee,, Lear, Hopi, Sanofi-Anentis Anentis,, Nestlé, MasterFoods, Rauch,, Zwack) 155-en helyezkedtek el negyedéven belül EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április A HR Magyarországon - szubjektív nézıpontból Milyen a HR-esek vállalati imidzse? A Humánmenedzsment program hallgatóinak önkritikus (és önirónikus ) jelenetei 30 perces felkészülés után rögtönözzenek egy jelenetet arról, hogy mit gondolnak saját vállalati imidzsükrıl / helyzetükrıl (azaz mit gondolnak arról, hogy milyennek látja ıket a munkahelyi környezetük?) Megbeszélés követi, fejlesztési (motiváció felkeltési) céllal pozitív jövıkép alkotás zárja Felülrıl rángatottság, kiszolgáltatottság Jelenet: Külföldrıl elıször az az ukáz jön, hogy költségtakarékosság van, gyorsan el kell bocsátani 10%-ot, majd 3 hónap múlva terjeszkedési stratégia lép érvénybe és azonnal fel kell venni 15%-ot. A HR-es, mint Le-, és felépítı specialista A perköltség minimalizálása a fı cél. Kedvenc szófordulatok: (vezetı felé) olcsón, fájdalom-mentesen ; a munkatársak felé: fájó szívvel és az értse meg, én sem tehetek semmit. EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április A munkaerı-felvétel specialistái A jelöltek alkalmasságának megítélése a HR-esek legfontosabb tudománya 3 jelölt: Szerény Gizi (akinek 3 fı gyengesége: néha szoktam túlórázni, túl ıszinte vagyok, és túl precíz ). Valaki Vanda (22 éves, elvált, 7 év értékesítıi gyakorlattal, angol, orosz és kínai felsıfokú nyelvvizsgával). Micike, akit a nagyfınök is javasol, ugyan nem tökéletes, de nagyon jól hangzik a neve... Veto power a megakadályozás hatalma A fınök emberének (lehetne akár Micike is) orientációs programja, melynek fıbb elemei: munkavédelmi oktatás, 2 kilós új belépı dosszié, vér-, és vizeletvizsgálat, Ki hol lakik? táblázat. Keresgéljél csak Micike és a nap végére határozd meg a jövı évi célkitőzéseidet is! Hmmm Milyen kár, hogy felmondott, pedig egészen tökéleteset faraghattunk volna belıle EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április BKÁE Vezetési és szervezési tanszék. 5

6 Az adminisztratív szakértık Jelenet: Új belépı érkezik a céghez, éppen a szerzıdését jött aláírni. A bonyodalmat az okozza, hogy fınöke, aki annak idején felvette, idıközben kilépett és az új ember érkezésérıl már nem értesítette a HR-t. A HR-es munkatársak lelkiismeretesen igyekeznek megoldani a helyzetet, keresik az aktáit ( ez lehet az, amit a múltkor lekávéztunk?) Idınyerés céljából elküldik a bérszámfejtésre ( félemelettel lejjebb, a WC mellett a hetedik ajtó jobbra ). A jelölt végül eltéved az épületben A HR-es, mint villámhárító Amit a Fınök/Beosztott mond: és amit gondolnak: F: Az utóbbi idıben mintha többet késnél. - ( A múltkor egybıl az ebédlıbe mentél. ) B: Hát igen, mivel egyre többet túlórázom. - ( Még hogy velem van probléma, én dolgozok itt mindenki helyett. ) F: Jó lenne erre valami közös megoldást találni. ( A dohányzóban nem ezt hallottam! ) B: Igen, át kéne gondolni a csoporton belüli munkamegosztást! ( A Micike csak a körmét lakkozza. ) F: Akkor szólok a HR-nek, hogy szervezzenek egy csapatépítést! - ( Na, már megint a Micike! Azt én is szeretném tudni, hogy mit kezdjek vele. ) EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április Mi van a HR-esek címerén? Minıség Ügyfélorientáció Elkötelezettség, együttmőködés Teljesítményorientáció Tanulás, fejlıdés Egyenlı elbánás Átláthatóság Törvényesség Etikus vállalati magatartás Hazai hasznos és érdekes linkek SZERVEZETFEJLESZTİK MAGYARORSZÁGI TÁRSASÁGA MUNKAÜGYI SZEMLE ORSZÁGOS HUMÁNPOLITIKAI EGYESÜLET (OHE) Állásportálok: http/jobline.hu Harvard Business Manager EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április Külföldi hasznos és érdekes linkek Society for Human Resource Management Chartered Institute of Personnel and Development International Personnel Management Association of Canada (IPMA-Canada) HRM Guide HR PORTAL KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Jó étvágyat! Ebéd utáni ajánlat: az EEM környezeti kihívásai, a HR szervezeti helye és szerepei EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április BKÁE Vezetési és szervezési tanszék. 6

HR oktatás a Corvinuson

HR oktatás a Corvinuson HR oktatás a Corvinuson Primecz Henriett Szervezeti Magatartás Tanszék Vezetéstudományi Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)4825377, (1)4825263; fax: (1)4825118 Internet:

Részletesebben

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi vállalti mőködés és stratégiák Dr. Juhász Krisztina 00. április I. Az emberi erıforrás menedzsment Legkeményebb erıforrás Stratégiai fontosságú terület

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0750-06 A foglalkoztatással és a munkavállalók alkalmazásával összefüggı személyügyi ügyintézıi alapfeladatok

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Szakirány: Bank és pénzügy, Marketing, ECTS 2010/2011 EGYETEMI TANÉV IV. félév I. Általános információk az előadásokról,

Részletesebben

A VT-SOFT humáninformatikai rendszerének kiépítése a Kelly Services-nél

A VT-SOFT humáninformatikai rendszerének kiépítése a Kelly Services-nél A VT-SOFT humáninformatikai rendszerének kiépítése a Kelly Services-nél SÁFÁR Katalin kereskedelmi igazgató VT-SOFT Mobil: +36 20 553 1945 Telefon: +36 (1) 436 0550 E-mail: katalin.safar@vtsoft.hu Web:

Részletesebben

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Készült a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésére 2008. január 10. (Németh Pál) Tartalom: 1. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

"METRÓ" Budapesti Földalatti Vasút MUNKAVERSENY SZABÁLYZATA. /készült az 1007/1972./IV.12./Korm. számú határozat alapján/

METRÓ Budapesti Földalatti Vasút MUNKAVERSENY SZABÁLYZATA. /készült az 1007/1972./IV.12./Korm. számú határozat alapján/ "METRÓ" Budapesti Földalatti Vasút MUNKAVERSENY SZABÁLYZATA /készült az 1007/1972./IV.12./Korm. számú határozat alapján/ Érvényes: 1972. április 2-től 1972. december 31-ig. - Selejtet már 72-ben is tudott

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Dr. Vehrer Adél 1. Az idős emberek sajátosságai, helyzetük napjainkban; művelődési és felnőttképzési igényeik, lehetőségeik

Részletesebben

A HR Network és az Európai Coaching Szövetség 2010. évi nemzetközi Konferenciája

A HR Network és az Európai Coaching Szövetség 2010. évi nemzetközi Konferenciája A HR Network és az Európai Coaching Szövetség 2010. évi nemzetközi Konferenciája A változások mélysége és gyorsa- sága napjainkban soha nem látott intenzitást ért el. Az egyensúly - a balance megteremtésének

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név VÁSÁRHELYI JUDIT Cím 8294 KAPOLCS, KOSSUTH U. 94. Telefon 87/437-012 30/325-3040 Fax E-mail jvasarhelyi@foek.hu Állampolgárság magyar Születési idı 1944. június

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé

Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé Dr. Németh Balázs 2008. Március 27. Mőködési kiválóság szintjei Best Practice Hibátlan Folyamatok A legjobb gyakorlat Mások által is követésre

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Executive coaching. szupervízió alapú egyéni vezetıi fejlesztés

Executive coaching. szupervízió alapú egyéni vezetıi fejlesztés Executive coaching szupervízió alapú egyéni vezetıi fejlesztés Milyen esetekben érdemes igénybe venni coachot? Folyamat alapú Egyénre szabott Célorientált kompetencia hiányosságaim vannak, de nem tréningmegoldásban

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése CRM ügyfélkapcsolatok kezelése Horváth Bianka Vállalkozásmenedzsment Intézet Óbudai Egyetem Miért van szükség CRMrendszerre? A cégek túlnyomó többségének ma már van legalább számlázóprogramja, vagy akár

Részletesebben

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08.

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08. Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája CMC prezentáció 2010.02.08. A munka világa folyamatosan alakul Ha a távmunka és más atipikus formák jelentıségét helyesen akarjuk megítélni a régi iparágakban,

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Waste to Energy projekt bemutatása

Waste to Energy projekt bemutatása European Regional Development Fund Waste to Energy projekt bemutatása WASTE TO ENERGY Dr. Pigniczki Zsanett pigniczki@darfu.hu DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Waste to

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I.

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Tantárgy kódja:

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

A tárgy neve dátum. BKÁE Vezetési és szervezési tanszék. 1. Méltányosságelmélet. A mai elıadás témakörei. Várakozáselmélet

A tárgy neve dátum. BKÁE Vezetési és szervezési tanszék. 1. Méltányosságelmélet. A mai elıadás témakörei. Várakozáselmélet A mai elıadás témakörei. elıadás: KOMPENZÁCIÓS ÉS JAVADALMAZÁSI RENDSZEREK Emberi Erıforrás Menedzsment 008. április 7. Motivációelméletek a gyakorlatban A munkaszerzıdés elemei A fizetési rendszer alapelemei

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

osztott költségvállalás fokozatos bevezetése, pályázati lehetőségek maximális kihasználása

osztott költségvállalás fokozatos bevezetése, pályázati lehetőségek maximális kihasználása A magyar közigazgatás emberi erőforrás fejlesztésének áttekintése: a közelmúlt eredményei ié és tapasztalatai t t Összeállította: dr. Szakács Gábor CSc. képzési főigazgató helyettes Fő célunk az emberi

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE FENNTARTHATÓSÁGI TERV SZAKÉRTİI TANULMÁNY

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE FENNTARTHATÓSÁGI TERV SZAKÉRTİI TANULMÁNY V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan

Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan Milyen mértékben jellemző, hogy a HR BP szerepkör, illetve az új HR szervezeti modell bevezetését Vezetőfejlesztési programok

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember , tájékoztató 2012. február szeptember Tartalom A program célja 3 A program felépítése 3 Technikai információk 5 Trénereink 6 2 Mindenkinek szüksége van sikerélményre is, hiszen éppen ez lendít át a bizonytalanságon,

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A STATISZTIKA ÉS S JÖVŐKUTATJ KUTATÁS S AKTUÁLIS TUDOMÁNYOS KÉRDK RDÉSEI Magyar Tudomány Ünnepe 2012.11.19. Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A z előadás az OTKA K 76870

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Készítette: Fencz Györgyné igh A kétszintő érettségi néhány jellemzıje Követelmények jogszabályokban (100/1997 kormányrendelet; 40/2002 OM rendelet) Nyitott

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

Komplex talent program vezetıi soft kompetenciák fejlesztésére

Komplex talent program vezetıi soft kompetenciák fejlesztésére A A vezetı,, mint coach Komplex talent program vezetıi soft kompetenciák fejlesztésére A képzési program célja, hogy a vezetıi szerepstruktúra LEADER-MANAGER-COACH szerepfunkcióinak szinergikus dinamikáját

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

gyakorlat bemutatása A MINI Europe projekt Münnich Zsófia nemzetközi projektmenedzser Debrecen, 2009. augusztus 17.

gyakorlat bemutatása A MINI Europe projekt Münnich Zsófia nemzetközi projektmenedzser Debrecen, 2009. augusztus 17. European Union Co-financed by the ERDF Made possible by the INTERREG IVC programme Észak-alföldi ldi jój gyakorlat bemutatása A MINI Europe projekt Münnich Zsófia nemzetközi projektmenedzser Debrecen,

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

A Szombathelyi Távhıszolgáltató Kft. hatékony mőködésének és a tulajdonosi érdek megvalósulásának biztosítása kontrolling rendszer által

A Szombathelyi Távhıszolgáltató Kft. hatékony mőködésének és a tulajdonosi érdek megvalósulásának biztosítása kontrolling rendszer által SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. Nyilvántartó szerv: Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg.18-10-100680 Telefon:(94) 314-040,

Részletesebben

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2012/2013. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani partnerünk, a Menedzsment Fórum szervezésében megrendezésre kerülı Pályázati Konferenciát. Partnereink 10 %-os kedvezményre jogosultak

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2. számú Kiegészítés a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 50.000.000.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához 2008. február 6-án készített Alaptájékoztatóhoz

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

A vállalatok mérete és a képzésbe bevont munkavállalók aránya

A vállalatok mérete és a képzésbe bevont munkavállalók aránya A felnőttképzés vállalati keretek között Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A vállalatok mérete és a képzésbe bevont munkavállalók aránya A vállalat mérete 1999 2005 (Alkalmazotti

Részletesebben

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése TÁMOP- 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 Az üzleti szolgáltató szektorban rejlő regionális lehetőségek Suhajda Attila 2011.06.21. Sopron,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS

V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Sárospatak Város Önkormányzat (3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44.) képviseletében Aros János polgármester mint Megbízó, másrészrıl az ATALA

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERVE InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING. A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából

A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING. A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából Héjj Tibor ügyvezetı elıadása Budapest, 2009. június 22. Már a középkorban felismerték,

Részletesebben

C É G I S M E R T E Tİ M A J U T E M É R N Ö K I R O D A

C É G I S M E R T E Tİ M A J U T E M É R N Ö K I R O D A Központ: H-3100 Salgótarján, Kıvirág út 6. Iroda: H-1183 Budapest, Üllıi út 454. Telefon: (32) 310-565; Fax: (70) 901-5644 Mobil: (70) 319-7843 e-mail: info@majute.hu web: www.majute.hu C É G I S M E R

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Vajdasági Vállalkozói Projekt

Vajdasági Vállalkozói Projekt Vajdasági Vállalkozói Projekt (KKC 2008 V 080868) Elıadó: Tardos János Program igazgató Hogyan leszünk a délkelet-európai térség gazdaságfejlesztési motorja REevolutio konferencia - 2009. Október 20. Szeged

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 Budapest, 2006. február 28. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS Less Myths more Practice A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiumába felvételt nyert tanulók a magas szintő általános

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık.

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 1 Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 2011. május 5-6-án V. alkalommal tanácskozott a Villamosenergia-Ipari Munkavédelmi Képviselık Fóruma. (VIMFÓ) Ez alkalommal Budapesten az

Részletesebben

Mikor választunk belső és mikor külső tréninget? Külső tréning választás főbb kritériumai. Kovács Krisztina HR igazgató

Mikor választunk belső és mikor külső tréninget? Külső tréning választás főbb kritériumai. Kovács Krisztina HR igazgató Mikor választunk belső és mikor külső tréninget? Külső tréning választás főbb kritériumai Kovács Krisztina HR igazgató Niccolò Machiavelli a cél szentesíti az eszközt 2 Tartalom 1. Magamról és HP Magyarország

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben