A tárgy neve dátum. BKÁE Vezetési és szervezési tanszék. 1. A mai elıadás íve. Internetes források. Kapcsolat a Szervezeti magatartáshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tárgy neve dátum. BKÁE Vezetési és szervezési tanszék. 1. A mai elıadás íve. Internetes források. Kapcsolat a Szervezeti magatartáshoz"

Átírás

1 A mai elıadás íve Praktikus információk Kevésbé praktikus információk Nyitó elıadás: AZ EEM ALAPFOGALMAI ÉS ALAPKÉRDÉSEI, HAZAI FEJLİDÉSE Emberi Erıforrás Menedzsment április 4. Takács Sándor Vezetéstudományi Intézet Szervezeti magatartás tanszék 1093 Budapest, Fıvám tér 8.; 1828 Budapest, Pf Tel.: (1) , (1) ; fax: (1) Internet: EEM Nyitó elıadás április Internetes források A TANSZÉK ÉS A TANTÁRGY WEBLAPJA /oktatas/alapszak/eem INNEN LETÖLTHETİ AZ ELİADÁS EMLÉKEZTETİJE AZ ELİADÁST KÖVETİ NAPTÓL ADOBE PDF FORMÁTUMBAN A PDF FÁJLOK A SHAREWARE-KÉNT LETÖLTHETİ ADOBE ACROBAT READERREL TEKINTHETİK MEG, AMELY A LEGTÖBB EGYETEMI GÉPEN RAJTA VAN Kapcsolat a Szervezeti magatartáshoz Két külön tárgy Egymásra épülés Gyakorlatiasabb szemlélet KÉT KÜLÖN BESZÁMOLÁSI CSATORNA ZH idıpontok: május 22. és 29., ill. június 5. és 12. Tetszıleges sorrendben letehetık SIKERTELEN TELJESÍTÉS ESETÉN: ÍRÁSOS (UTÓ)VIZSGA EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április VIZSGAJELENTKEZÉS Az írásbeli vizsgákra minden esetben a Neptun rendszeren keresztül kell jelentkezni, a szokásos jelentkezési szabályoknak megfelelıen. A határidıig bejelentkezett, de a vizsgán meg nem jelent hallgató igazolatlan távollétét nem jelent meg formában rögzítjük a leckekönyvben. A távollét orvosi igazolására az adott vizsganapot követı 10 munkanap áll a hallgatók rendelkezésére. A vizsgák végleges helye és a hallgatók végleges beosztása mindig az adott vizsga kezdete elıtt 1 órával kerül ki a tanszéki faliújságra! A vizsgaeredményeket (a vizsga utáni négy munkanapon belül, a vizsgán közölt idıpontban) a tanszéki faliújságon és a honlapon helyezzük el. További részletek Tananyag A tantárgyhoz az alábbi írott tananyag kapcsolódik: Bokor Attila-Szıts - Kováts Klaudia - Csillag Sára - Bácsi Katalin - Szilas Roland: Emberi Erıforrás Menedzsment, HR szerepek, rendszerek. Aula Kiadó, Az elıadásokon elhangzottak részét képezik a tananyagnak és a számonkérésnek! Minta vizsga-kérdések a tantárgy honlapján lesznek elérhetık. A vizsgadolgozat formája feleletválasztós teszt, melynek 50 kérdésére helyes válaszonként 1-1 pont kapható, azaz összesen 50 pont érhetı el. EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április BKÁE Vezetési és szervezési tanszék. 1

2 Kapcsolattartás A tárggyal kapcsolatos információk a tanszék 375. szobája melletti faliújságon, valamint a tantárgy honlapján (http://mgmt.uni-corvinus.hu/oktatas/alapszak/eem/) találhatók. A tanszéki titkárság a 367. szobában található. A titkárság fogadóórái a következık: hétfı-csütörtök 9-11 óra és óra, valamint péntek 9-12 óra. A tárgyfelelıs fogadóórája hétfın 16:00-17:00 között van a 375-ös szobában. A TÁRGY TEMATIKÁJA I. IV. 3. IV.10. IV.17. AZ EEM ALAPFOGALMAI ÉS ALAPKÉRDÉSEI, HAZAI FEJLİDÉSE Takács Sándor, BCE Szervezeti magatartás tanszék AZ EEM KÖRNYEZETI KIHÍVÁSAI, SZERVEZETI HELYE ÉS SZEREPEI Bokor Attila, BCE Szervezeti magatartás tanszék MUNKAKÖR ÉS KOMPETENCIA MENEDZSMENT Takács Sándor, BCE Szervezeti magatartás tanszék TELJESÍTMÉNY-MENEDZSMENT Csillag Sára, BCE Szervezeti magatartás tanszék KÉPZÉS ÉS FEJLESZTÉS Szilas Roland, BCE Szervezeti magatartás tanszék KOMPENZÁCIÓS ÉS JAVADALMAZÁSI RENDSZEREK Takács Sándor, BCE Szervezeti magatartás tanszék EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április A TÁRGY TEMATIKÁJA II. IV.24. V. 8. V. 15. GLOBÁLIS VÁLLALATOK EEM KÉRDÉSEI Csillag Sára, BCE Szervezeti magatartás tanszék KÉPZÉS ÉS FEJLESZTÉS II.: Egy szervezeti kultúraváltás lépései és módszertana - a szervezetfejlesztés gyakorlati - szakmai nézıpontból Lıvey Imre, Concordia Szervezetfejlesztés ügyvezetı igazgató MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK, BELSİ KOMMUNIKÁCIÓ Bácsi Katalin, BCE Szervezeti magatartás tanszék MUNKAERİ ÁRAMLÁS: Munkaerı-stratégia és talent management helyi és regionális nézıpontból Kiss Sarolta, compassion Consulting ügyvezetı igazgató, GSK ex regional HR director KARRIERMENEDZSMENT Bokor Attila, BCE Szervezeti magatartás tanszék ÚJ TENDENCIÁK AZ EEM GYAKORLATÁBAN Bokor Attila, BCE Szervezeti magatartás tanszék EEM Nyitó elıadás április Bemutatkozás viszonyom a tárgyhoz Takács Sándor, PhD, egyetemi docens Tárgyfelelıs, Elıadó Egyetemi szerepeim Vezetés-szervezés szakirány: HR specializáció felelıs, HR tanácsadás módszertana és HR projekt tárgyak felelıse Szervezetfejlesztés mellékszakirány: Tanácsadói készségek és jártasságok Humánmenedzsment Program szakmai vezetıje MBA Program: Managing yourself and others module: HRM course leader Kutatói, szakmai szerepeim: PhD kutatásom: szervezeti kultúra és teljesítményértékelés Humán Tükör kutatás Munkaügyi Szemle: HR és szervezetfejlesztés rovat vezetıje Tanácsadói, fejlesztıi szerepek Szervezetfejlesztı, tréner, coach Pszichodráma vezetı: HR-es önismereti csoport EEM Nyitó elıadás április A rózsa neve Emberi Erıforrás Menedzsment Nyelvtanilag (talán) helyesebb lenne: Emberierıforrás-menedzsment A leggyakrabban használatos megnevezés: HR Human Resources Management Szó szerinti fordításban: Emberi erıforrások menedzsmentje Miért szükséges menedzselni? Egy igazán értékes emberi erıforrás úgyis menedzseli önmagát ettıl persze még hasznos, ha azokat a vállalati policy-ket, amelyek az emberekre vonatkoznak valaki összehangolja, gondoskodik a megújításukról, koordinálja a szükséges szakértelmet, értékeli, biztosítja a hatékonyságot, és az átláthatóságot, a vállalat/vállalkozás üzleti stratégiájához való illeszkedést és a munkajogi és etikai szempontok érvényesülését. Miért annyira elterjedt a HR-es megnevezés? Fejlıdése (elsısorban az angolszász kultúrában): Personnel Administration, Personnel Management, HRM, Strategic HRM Hazai hagyományok: Személyzeti Osztály Humánpolitikai Osztály Nem véletlenül osztály ritkán volt igazgatóság szinten Relatíve kis létszám, jobb esetben törzskari tevékenység, gyakrabban a gazdasági igazgatóságon belül foglal helyet, Bér-, és munkaügy mellett (fizikai és szellemi dolgozók szerinti munkamegosztás) A HR-es megnevezés szimbolikusan is megjelenítette a kultúraváltást EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április BKÁE Vezetési és szervezési tanszék. 2

3 Miért volt szükség kultúraváltásra? A hagyományos személyzetis -kép Politikai, ideológiai befolyásoltság Elvi szerepe: a vezetı-utánpótlásban (káderpolitika) biztosítani a szocialista értékrend képviseletét: népgazdasági szintő tervezhetıség, mennyiségi szemléletben az utánpótlás származása és az ideológiai felkészültsége fontosabb, mint tehetsége és a szakmai felkészültsége teljeskörő foglalkoztatottság biztosítása kollektív jutalmazás és büntetés. Gyakorlati szerepe: a status quo fenntartása Redisztribúciós gazdaság: valós teljesítménykritériumok teljes hiánya politikai és gazdaságirányítási kapcsolatok jelentısége. Az ebbıl adódó szervezeti kultúra jellemzıi: A vezetı megítélése, helyzete bizonytalan függés!!! Beosztottak kontraszelekciója: a vezetınek nem érdeke tehetséges beosztottakkal körülvennie magát A beosztott vezetıhöz való lojalitása válik a legfontosabb kérdéssé A személyes kapcsolatok jelentısége a meghatározó: kivételezés, transzparencia hiánya Szőkös erıforrások osztogatása (elıléptetés, jutalmak stb.) függetlenül a nyújtott teljesítménytıl (tanult tehetetlenség) ez alacsony önbizalomhoz és ingatag önértékeléshez vezet a munkavállalók nagy részénél, ami negatív érzelmi viszonyulást okoz a vezetıkhöz, vezetéshez és az ezt kiszolgáló személyzetishez. EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április A rákospalotai Unilever margaringyár esete Hutter és Lever Rt. - alapítva 1831-ben Munkásgenerációk sora dolgozik a gyárban Paternalista értékrend: A Hutter és Lever Rt. három üzembıl állt akkoriban: hozzá tartozott a rákospalotai olajgyár, a Thaly Kálmán utcai szappangyár és a Soroksári út 144. alatt mőködı Vegetálgyár, ahol olajkeményítıt állítottak elı. A palotai egységben, ahová saját ipari sínen szállították a napraforgó-, len- és repcemagot, hatalmas magtárakban, présházakban és üzemcsarnokokban folyt a munka. A telepen mosóporgyár és margaringyár is mőködött, sıt a tulajdonosok az elımunkások és a tisztviselık lakóházainak is helyet szorítottak. EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április Az UNILEVER alapítása ALAPITÁS: MARGARINE UNIE (1917) -JURGENS & VAN DEN BERGH, CALVE DELFT, HARTOG, SCHICHT cégek- és a LEVER BROTHERS - üzletek EGYESITÉSE Az egyik elsı ma is jelentıs piaci részesedéssel bíró - multinacionális vállalat Unilever Magyarország 1946 szovjet irányítás, majd államosítás Népszabadság (1949) tudósítása: "A munka érdemes hıseit, az élmunkásokat az ország, az egész nép megbecsülése kíséri. Marosvári Jenıné Hutter-gyári élmunkásnı kényelmesen berendezett új otthonában:" ((A fénykép sajnos már alig felismerhetı, de képzeljük el, amint Marosvári Jenı bundacipıben, a szobában gépi perzsa, nejlon csipketerítı, a Mosoly Albumából való gyerekportré, a negyvenes évek elejének divatját követı bútor és a háttérben fölsejlı világvevı rádió. A ház ura természetesen a Szabad Népet bújja. Az asszony köt, decens ruháján megcsillan az élmunkás-kitüntetés.)) EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április BKÁE Vezetési és szervezési tanszék. 3

4 A Szakszervezeti Tanács által adományozott Magyar Élmunkás-jelvény Az elismerést július 3-án alapították, egy idıben a Kiváló Munkáért-díjjal A jelvényt kísérı fényképes igazolványban olvasható szabályzat szerint - azok a dolgozók kaphatták meg, akik a termelés, a munkaverseny, az üzemracionalizálás, az újjáépítés, az újítás, vagyis az alkotó munka területén kiváló teljesítményt értek el, és magatartásukkal új munkaerkölcsöt valósítottak meg. A Magyar Élmunkás-jelvény a termelésben dolgozók, a Kiváló Dolgozó kitüntetés az értelmiségiek elismerésére szolgált. A jelvényt egy teljes évig viselhette büszke tulajdonosa. Ugyanerre az idıtartamra jártak neki azok - az alapszabályban közelebbrıl nem részletezett - kedvezmények, amelyeket az igazolvánnyal vehetett igénybe. De arra is figyelmeztették: ha érdemtelenné válik a kitüntetés birtoklására - "dolgozótársait megkárosítja, részeges, botrányokozó, antidemokratikus magatartást tanúsít" -, a fegyelmi bizottság megvonhatja tıle az elismerést. EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április Az Unilever Mo. további története 1971.XII. LICENCE MEGÁLLAPODÁS NMV ÉS UNILEVER NV KÖZÖTT MARGARINOK HAZAI GYÁRTÁSÁRA MEGÁLLAPODÁS COMPACK-KAL A LIPTON TEA HAZAI KISZERELÉSÉRE IX. UNILEVER MAGYARORSZÁG KFT MEGALAKITÁSA II. NMV MARGARIN- ÉS MOSÓSZER ÜZLET MEGVÁSÁRLÁSA XII. BAJAI HÜTİIPARI RT MEGVÁSÁRLÁSA A rákospalotai margaringyár esete folyt Ágazati kollektív szerzıdés megkötése A szakszervezet szerepe: harc a végkielégítésekért Hova tőnik el évi X tonna margarin? Ellentmondásos viszonyulás: + pozitív várakozások az Unilever HR nemzetközi gyakorlata miatt - félelem a gyárbezárástól KÖZÉP-KELET EURÓPAI REGIONÁLIS IRÁNYITÁS KIALAKITÁSA BUDAPESTI KÖZPONTTAL EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április Gyári HR terület kiépítése Termelési portfolio tisztítása (Margarin, Dressing-ek ek) Folyamatos termelés (4 mőszak - 3 mőszak és éves szintő túlóra-keret megállapodás a szakszervezetekkel és az üzemi tanáccsal együttmőködve) Munkaerıkölcsönzés (a termelési csúcsok miatt) 2001-es TPM program jelentıs eredmények Kaizen-ek ek (minıségi körök) Folyamatos karbantartás Tervezett/megelızı karbantartás Minıségbiztosítás Korai kockázat-menedzselés Munkabiztonság Képzés és Fejlesztés A veszteségek visszaszorítása teljeskörő bevonás révén E A & M T SUPPORTING PILLARS IMPLEMENTATION Knowledge &Skill Employee satisfaction Technological waste Defect Safety Material Setup Speed IMPROVEMENT PILLAR IMPROVEMENT VESZTESÉGEK Time Customer satisfaction Claim Lead time, on time, in full Costs Stocks FI PQ PM LOG Analysis, deployment Run, support teams Evaluation Energy FOLLOW-UP EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április BKÁE Vezetési és szervezési tanszék. 4

5 Gyárbezárás: 2006 június fıt érintett Férfi: 60%, Nı: 40%, Átlagéletkor: 40.5 év Budapesti: 78%, vidéki: 22%, Végzettség: általános iskola 11%, szakmunkásképzı 26% középiskola 46% felsıfokú végzettség 17%, Outplacement program A bejelentés: 2006 január 23-án A kihívás: fél éven keresztül motiválni az embereket, megakadályozni a potenciális problémákat Végkielégítés a KSZ szerint Belsı outplacement program (korábbi flutuáció gyakorlatilag 0, önéletrajzok hiánya, állásinterjú gyakorlat hiánya stb.) On-site állásbörzék (Több mint 40 potenciális munkaadóval vették fel a kapcsolatot: pl. Coca-Cola, Cola, Danone, Tetra Pak, Egis, Tesco,, Sara Lee,, Lear, Hopi, Sanofi-Anentis Anentis,, Nestlé, MasterFoods, Rauch,, Zwack) 155-en helyezkedtek el negyedéven belül EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április A HR Magyarországon - szubjektív nézıpontból Milyen a HR-esek vállalati imidzse? A Humánmenedzsment program hallgatóinak önkritikus (és önirónikus ) jelenetei 30 perces felkészülés után rögtönözzenek egy jelenetet arról, hogy mit gondolnak saját vállalati imidzsükrıl / helyzetükrıl (azaz mit gondolnak arról, hogy milyennek látja ıket a munkahelyi környezetük?) Megbeszélés követi, fejlesztési (motiváció felkeltési) céllal pozitív jövıkép alkotás zárja Felülrıl rángatottság, kiszolgáltatottság Jelenet: Külföldrıl elıször az az ukáz jön, hogy költségtakarékosság van, gyorsan el kell bocsátani 10%-ot, majd 3 hónap múlva terjeszkedési stratégia lép érvénybe és azonnal fel kell venni 15%-ot. A HR-es, mint Le-, és felépítı specialista A perköltség minimalizálása a fı cél. Kedvenc szófordulatok: (vezetı felé) olcsón, fájdalom-mentesen ; a munkatársak felé: fájó szívvel és az értse meg, én sem tehetek semmit. EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április A munkaerı-felvétel specialistái A jelöltek alkalmasságának megítélése a HR-esek legfontosabb tudománya 3 jelölt: Szerény Gizi (akinek 3 fı gyengesége: néha szoktam túlórázni, túl ıszinte vagyok, és túl precíz ). Valaki Vanda (22 éves, elvált, 7 év értékesítıi gyakorlattal, angol, orosz és kínai felsıfokú nyelvvizsgával). Micike, akit a nagyfınök is javasol, ugyan nem tökéletes, de nagyon jól hangzik a neve... Veto power a megakadályozás hatalma A fınök emberének (lehetne akár Micike is) orientációs programja, melynek fıbb elemei: munkavédelmi oktatás, 2 kilós új belépı dosszié, vér-, és vizeletvizsgálat, Ki hol lakik? táblázat. Keresgéljél csak Micike és a nap végére határozd meg a jövı évi célkitőzéseidet is! Hmmm Milyen kár, hogy felmondott, pedig egészen tökéleteset faraghattunk volna belıle EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április BKÁE Vezetési és szervezési tanszék. 5

6 Az adminisztratív szakértık Jelenet: Új belépı érkezik a céghez, éppen a szerzıdését jött aláírni. A bonyodalmat az okozza, hogy fınöke, aki annak idején felvette, idıközben kilépett és az új ember érkezésérıl már nem értesítette a HR-t. A HR-es munkatársak lelkiismeretesen igyekeznek megoldani a helyzetet, keresik az aktáit ( ez lehet az, amit a múltkor lekávéztunk?) Idınyerés céljából elküldik a bérszámfejtésre ( félemelettel lejjebb, a WC mellett a hetedik ajtó jobbra ). A jelölt végül eltéved az épületben A HR-es, mint villámhárító Amit a Fınök/Beosztott mond: és amit gondolnak: F: Az utóbbi idıben mintha többet késnél. - ( A múltkor egybıl az ebédlıbe mentél. ) B: Hát igen, mivel egyre többet túlórázom. - ( Még hogy velem van probléma, én dolgozok itt mindenki helyett. ) F: Jó lenne erre valami közös megoldást találni. ( A dohányzóban nem ezt hallottam! ) B: Igen, át kéne gondolni a csoporton belüli munkamegosztást! ( A Micike csak a körmét lakkozza. ) F: Akkor szólok a HR-nek, hogy szervezzenek egy csapatépítést! - ( Na, már megint a Micike! Azt én is szeretném tudni, hogy mit kezdjek vele. ) EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április Mi van a HR-esek címerén? Minıség Ügyfélorientáció Elkötelezettség, együttmőködés Teljesítményorientáció Tanulás, fejlıdés Egyenlı elbánás Átláthatóság Törvényesség Etikus vállalati magatartás Hazai hasznos és érdekes linkek SZERVEZETFEJLESZTİK MAGYARORSZÁGI TÁRSASÁGA MUNKAÜGYI SZEMLE ORSZÁGOS HUMÁNPOLITIKAI EGYESÜLET (OHE) Állásportálok: http/jobline.hu Harvard Business Manager EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április Külföldi hasznos és érdekes linkek Society for Human Resource Management Chartered Institute of Personnel and Development International Personnel Management Association of Canada (IPMA-Canada) HRM Guide HR PORTAL KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Jó étvágyat! Ebéd utáni ajánlat: az EEM környezeti kihívásai, a HR szervezeti helye és szerepei EEM Nyitó elıadás április EEM Nyitó elıadás április BKÁE Vezetési és szervezési tanszék. 6

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szászvári Karina (szerk.) Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Előszó 2 I. Szemelvének

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai

Részletesebben

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE 2011 Tartalom A KOMPETENCIA- VIZSGÁLAT LEHETŐSÉGEI A kompetenciák olyan viselkedésformák, amelyek segítségével

Részletesebben

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága Rosta Miklós Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Témavezetı: Prof. Dr. Hámori Balázs, Cs.C. Rosta Miklós, Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete 1-2010-03 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A Budapesti Villamoskészülék Rt esete Amikor Kreviczky Pál (vagy "KREPA", ahogy gyakran hívták) 1991-ben a Budapesti Villamos-készülék

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés Brusztné Kunvári Enikő Humánerőforrás-fejlesztés A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 2 2 Tranzakció-analízis... 3 2.1 Tranzakciók... 3 3 Önkép önértékelés - önbizalom... 5 4 Külsı belsı kontrollhit... 5 5 A legfontosabb lépések és kérdések...10

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében

Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (89 109. o.) Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében CSONKA LÁSZLÓ A kutatás-fejlesztés és innováció hálózatosodása

Részletesebben

NAGY ALADÁR professzor

NAGY ALADÁR professzor Jubileumi tanulmánykötet NAGY ALADÁR professzor 70. születésnapjára Miskolc 2011. TANULMÁNYOK NAGY ALADÁR TISZTELETÉRE A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK JUBILEUMI TANULMÁNYKÖTETE Szerkesztette:

Részletesebben

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014.

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014. Juttatások Magyarország 2014 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben Kutatási zárójelentés Budapest 2014. április Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Forum Politicum Könyvek Forum Politicum Intézet Kiadványa Felel s szerkeszt : Huber Szebasztián kozpont@forumpoliticum.hu www.forumpoliticum.hu

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

IT Controlling tanfolyam. Az informatikai fejlesztés controllingja

IT Controlling tanfolyam. Az informatikai fejlesztés controllingja Véry Zoltán IT Controlling tanfolyam Az informatikai fejlesztés controllingja Budapest, 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INFORMATIKAI FEJLESZTÉS ÉS AZ ÜZLET KAPCSOLATA...3 2. AZ INFORMATIKAI FEJLESZTÉS TARTALMA

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA Tardos Katalin JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása az elmúlt években a figyelem középpontjába került, mert az állam sokkal erőteljesebb

Részletesebben

A magyar dékánok tipikus és atipikus karrierútjai: egy empirikus vizsgálat eredményei

A magyar dékánok tipikus és atipikus karrierútjai: egy empirikus vizsgálat eredményei A magyar dékánok tipikus és atipikus karrierútjai: egy empirikus vizsgálat eredményei FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Kováts Gergely A felsôoktatás expanziójával a felsôoktatás-kutatás egyre nagyobb érdeklôdéssel

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben