KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. á f ^ 1 * ^ x. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. \ # J " ^ " W j í j f m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. á f ^ 1 * ^ x. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. \ # J " ^ " W j í j f m"

Átírás

1 VIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi junius hó (694.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. á f ^ 1 * ^ x AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. \ # J " ^ " W j í j f m A* országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési dí j: Egén évr* 1«frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 írt 50 kr. Megjeleni* ímei szerdái és szombatos. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Badapeat (Kiltelek), ŰllSÍ-*t SS. Mi*. Kéziratokat a szsrkesztóség nem küld finn. AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. Meghívó Nemzetközi rosta verseny. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület úgyis mint a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének Jász-Nagy-Kun-Szolnok a Központja Gazdasági Egyesülettel karöltve vármegyei f. évi szeptember havában Szolnokon nemzetközi termény tisztitógép-verseny t rendez. nál (Budapest, Köztelek), mielőbb bejelenteni szíveskedjenek. A rendező-bizottság. Külföldi szemle. Németország. A gabona drágasága s az éhínség. A,;Jahrbuch für Nationaleconomie und Statistik11 avval vigasztal, hogy a rossz termések periodikus visszatérése a természet változtathatlan törvényén alapul. Föllép a föld valamely pontján s aztán oly vidékeken jelentkezik, ahol legkevésbé voltak rá elkészülve. A mostani szüktermés az angol Indiákban kezdődött, ott irtóztató éhínséget okozott s vagy 300 ezer embernek óhhalálát vonta maga után. Az angol kormány nem tudta a veszedelmet előre látni, pedig két egymásután következett rossz termésből következtetést vonhatott volna s nagyobb gabonakészlet összpontosítása lett volna kötelessége. Ugyanabban az időben ütött be a gabonahiány Sziczilia szigetén is. A végső 'nyomorba juttatott nép idegen gabonával nem segíthetett magán, a spekulánsok meg minden hitelt megtagadtak a pékektől. A talaj termékenysége gyermekek az utczán s kórházakban az ételhulladékot szedik össze, hogy éhen ne haljanak. S az ibéri félszigeten beállott éhinség napról-napra fenyegetőbb alakot ölt. A rossz termés s állítólag.a spanyol-amerikai háború okozta kenyérdrágaság a pyrenei hegységet is átlépve, Francziaországban is fenyegetőleg jelentkezett. Ám a a francziák még idejében ugy igyekeztek se>.i eni magukon, hogy a gaboaavámot függesztették fel ideiglenesen ; mint tudjuk, ez az intézkedés sem a fogyasztóknak, hanem néhány gabona nagykereskedő czégnek a javára szolgált. A gabona drágasága ma már a Rajnán tul is jelentkezik, itt azonban gróf Kanitz képviselő a következő, a képviselőház elé terjesztett interpellácziójával mutatott rá a baj igazi forrására. Közöljük azt kivonatosan : A jelenlegi magas gabonaárak semmi összefüggésben sincsenek a készlettel s a kereslettel, hanem az egész a külföldi börzék spekulatív manőverére vezethető vissza. Tőkepénzes spekulánsok a készlet javarészét, széles körű határidő-üzletekkel magoknak biztosították s a spanyol-amerikai háború okozta világpiacz nyugtalanságát arra használják fel, hogy a visszatartott portéka árát mentől magasabbra rúg- A versenyre bejelenthetek mindennemű terménytisztitó-gépek és pedig tassák.. egy időre ellentállásra bírta az éhezőket, ám a hüvelyesek s a gyümölcs csakhamar elfogyott s a szerencsétlen nép ezrei éhen vesz- az ily természetű üzletkötések még fejletebb Nagyon feltehető, hogy a jövő háborújánál a suly, nagyság és alak szerint szétválasztó terménytisztitó-gépek, tehát: szelelök, gabona-centrifugálok, rosták, trieuországra, sőt Lombordiára is, melynek száza- hadviselő ország kormányának első s elengednek. A baj csakhamar kiterjedt egész Olasz- arányokban.fognak fellépni. A jövőben tehát a dos viruló mezőgazdasága egy ideig biztosítékul szolgált a csapás ellen. Ennek magya- élelmezését biztosítani, hanem arról is gondoshetetlen kötelessége lesz, nemcsak hadseregének rök.stb., amelyek kizárólag mezőgazdasági czélokra szolgálnak és kézi erő rázható, hogy a kiéheztetett olasz ma azt kodni, hogy a nép ne éhezzék s éppen ezért hajtásra vannak berendezve. kiáltja; annyi gabonát tartozik a külföldről összevásárolni háborúja kitörése előtt bármily áron, Dijakul állami arany-, ezüst- és bronzérmek, értéktárgyak, valamint elismerő okségnél nem öl biztosabban. csak szükség lehet. Nem félünk a puskától, mert az éh- amennyire a legtulzottabb számítás szerint, levelek adatnak ki. A rossz termés okozta gabonahiány egyidőben Spanyolországban is fellépett. helyzetet maguk javára kihasználni! Akkor próbálkozzanak a spekulánsok a Versenyen kiviil bemutathatok mindennemű magtári eszközök s felszerelési lakója, oly kevéssel éri be oly rosszul táp- gabonakészlet biztosithat majd az éhinség elhárításá- A spanyol, ha a sikság vagy a sierrak" Csakis a béke idején előzetesen összegyűjtött czikkek. lálkozik : hogy Isten csodája, hogy lábán tud tól háború idején. Az interpellálló ennélfogva Kérjük a t. gépgyáros urakat, járni. Kenyere rossz, azt a kevés bort, njit a saját s pártja nevében a kormány tói azt kérdi: Hajlandó-e a Bundesrath" előtt oly törvényes termel, eladja, ö meg vizet iszik. De az utóbbi hogy a szétküldött bejelentési intézkedésekről gondoskodni, melyek mellett időben a buza ára oly magasra szökkent, hogy iveken a versenyen való részivételüket az OMGE. titkárságápithatta éhségét. Sevillában az asszonyok s A gabona túlságos árszöktetése akadályozva Németország jövő háborújában: 1. Gabona szükséglete, minden körülményben biztositva legyen. 2. a földmives s iparos már kenyérrel sem csila- legyen. Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. szám Váezi-körut sarok. ADRIAHCE PLATT & Cd. NEW-YORKI világhírű gépgyárosok: kizárólagos képviselőség-e Fűkaszáló, Marokrakó arató és Kévekötő aratógépeire. tffr Kitűnő magyar bizonyítványok. Több évi tapasztalat után bebizonyult, hogy a legtökéletesebb és tartósságánál fogva a legolcsóbb és legtökéletesebb permetezőgép a Vermorel-féle E C L A I R " peronospora permetező, mely eddig minden versenynél az első dijat nyerte el. Kizárólagos magyarországi képviselet. Ár 20 forint csomagolással. H i Aussigi la Rézgíűioz", Rafflaháncs" 2ST Késések elkerülése végett kérjük a megrendeléseket már most élő jegyeztetni. ""59RS Mai Hámunk 12 oldal. ' -. ' W - \...

2 mmm KÖZTELEK, JUNITJS HO SZAM. 8-ik ÉVFOLYAM. A sajtó a képviselő interpelláczióját lelkesedéssel fogadta; Amit a börze ezidőszerint müvei, botrány s a gabonaár felszöktetését a ganonahatáridőüzlet egyik áldásá*-nak állítja.- Igazolja avval, hogy Amerikában a napokban a gabonaára 72 óra alatt 50 marhával emelkedett, a rákövetkező napokban.48' óra alatt 50 márkával sülyedt: Hát csakugyan azt hiszik a börze lovagjai, hogy akad oly bolond ember, ki az ilyen gyors hullámzást a háború, vagy a készlet mennyiségének volna képes betudni?' A amerikai buzapiaczon lejátszott börzemanőver legjobban bizonyította," mily káros, mily közveszélyes a kenyéranyagával való játék. A gabonakereskedelem gyógyítása csakis, akkor leend végrehajtva, ha az uzsorás börzejáték mindenütt meglesz szüntetve s ha az állam, vagy a szervezkedett mezőgazdaság maga veszi kezébe a kenyérellátás dolgát, miután a kereskedelem, e téren tehetetlenségét fényesen bebizonyította. Az államnak kötelessége ugy intézkedni, hogy a kényéruzsorások kezéből mesterségüket kiüsse. Nem szabad megtűrnie, hogy az inség- ' árak silány árakkal váltakozzanak, hogy a spekulánsok egyszer a fogyasztó kenyerét zsugorítják, máskor meg a; gazdát ugy nyúzzák, hogy munkája dija-se legyen fizetve. Ezt meg kell akadályozni, mert lehet, csak akarni kell! Majd meglátjuk, igaza volt-e a németnek, midőn ilyen erélyes hangon kelt ki a börziánerek ellen? Bukovina. Mezőgazdasági egyesület alakulása. Az osztrák-magyar birodalom egyetlen tartománya Bukovina volt, ahol eddig nem tudtak gazdasági egyesületet szervezni. Tavaly azonban megtörték a jeget s megalkották egyletüket a gazdák, mely ma már 1800 tagot számlál. Létezése rövid ideje alatt már is sok olyat alkotott, melyből a mezőgazdaságnak meg van a haszna: Az egyesület kiadja a gazdasági ismereteket terjesztő hetilapját, tagjai együttesen veszik meg a vetőmagvat s műtrágyát. Az egylet maga 151 forintért vásárolt konyhakerti magvakat, melyeket tagjai között ingyen osztatott szét. Vagy öt községben könyvtárakat állit fel, mely czélra forintot fordít. Vándortanítókat alkalmaztat, melyek gazdasági felolvasásokat tartanak a községekben, Czernoviczban egy konyhákertészeti tanfolyamot nyitott, melyet a vidék kertészei csoportosan látogatnak. A mezőgazdasági tekintetben valóban mostoha viszonyok között élő Bukovinának ezen egyletre nagy szüksége volt s kívánatos, hogv az minden oldalról támogattassék most, midőn a kezdet nehézségeivel kell megküzdenie. Svájcz. A filloxera fellépte Svájczban. Elérkezett az az idő, hogy svájcziaknak is kell már a filloxera ellen küzdeniok. 1 Onnan érkező tudósítások szerint e rovart tavaly konstatálták már Tessin cantonban is. De már.régebben kellett fertőzve lennie, mert a közönséges védekezési eljárások semmire sem vezethettek. A cocarni és luganoi kerületek hegyközségei is elveszetteknek tekinthetők. Neuchat'el tájékán már ben 22 ezer m. terület volt fertőzve s a vész az idén már 51,020 m.-re szaporodott. Ahol lehet szénkénegeznek. Az auvernier-i szőlőszeti iskola is hatalmas részt vesz a védekezés küzdelmeiben amennyiben már; eddig több mint amerikai ojtványt osztott ki a gazdák között, kiknél^ amerikai alanyok ültetése meg van engedve. Turgovie kerületben 1896-ban csak 9000, m. volt fertőztetve, ám tavaly négyszer annyit konstatáltak. ' Genf tájékán is. tevékenyek az újraülte- tés munkájában, ott..a ruth-i kísérleti állomás van nagyban segítségükre.-. Érdekes, hogy az állomás eddig közel 104 féle talajt, elemzett meg s azt találta, hogy az abban foglalt mész aránya, nem foly be hátrányosan az amerikai alanyik müvelésére. Ez nevezetes., mert eddig mindig az a nézet volt elterjedve, hogy a svájczi ugy számításba vehetünk 100 kg. csalamádét árt az amerikai alanynak, mert rendes kísérője és 40 kg. luczernát, ami 1000 kg. élősúlynál kísérője a ehlorozis. A svájcziak most égy uj a tápanyagszükségletet teljesen födözi, vagy bortermelő korszak hajnalán vélik magokat. pedig a luczerna helyett adunk 10 kg. buzakorpát, avagy pedig.1*5 kg. repczepogácsát és 5 kg. buzakorpát, ami 100 : kg. csalamádé mellett etetve a tápanyagszükségletet szintén ' ÁLLATTENYÉSZTÉS. teljesen fedezni fogja. Ökröknél azonban, ha Rovatvezető: Monostori Károly. nagyobb munkát végeznek kg.-nál többet a csalamádéból 1000 élősúlyra számításba venni nem czélszerü, s a még hiányzó tápanyagokat erőtakarmányok adagolásával kell a szervezetbe bejuttatni. Jármos ökrök és fejős tehenek zöld takarmányszükséglete. Sz. J. ur, Szendről, a következő kérdést intézte : hozzánk: Egy jármos ökörnek, esetleg fejős tehénnek hány kg. zöld rozs, luczerna avagy csalamádé a naponkéiiti szükségléte rendes etetés mellett? A A feltett kérdésből nem tudjuk teljesen kivenni, hogy kérdésttevő tisztán csak zöldlakarmányon akarja-e tartani a teheneket és ökröket, vagy a zöldtakarmányok mellett még egyéb anyagokat is akar-e nyújtani. Felteszszük azonban, hogy a jelzett zöldtakarmányok mellett ugy az ökrök, mint a teheneknek, abraktakarmány és valami szalmaféle is adagoltatik. Ezen anyagoknak a nyújtása szükségessé válik egyrészt azért, mivel tisztán zöldtakarmányokkal a tápanyagokat kellő arány mellett a szervezetbe bejuttatni képesek nem vagyunk s túlságosan sok drága fehérjeanyagot pocsékolnánk el, ha pl. tisztán'zöld luczernán tartanok a marhát, de szükségessé válik 'ezen anyagoknak a nyújtása azért is, hogy az ökrök abraktakarmányt is kapva, több erőt legyenek képesek produkálni s a sok vizenyős takarmány túlságosan lazává, petyhüdté ne tegye szervezetüket. Teheneknél pedig az abraktakarmányok tartalmasabbá teszik a tejet. Mindkét hasznosításnál a szalmaés polyvafélék az egyes tápanyagok közti arányt teszik kedvezőbbé. Már most ha tudnók, hogy a jelzett zöld takarmányok mellett minő egyéb feletetésre szánt anyagok állanak még rendelkezésre és mily mennyiségben, készítenénk olyan takarmányösszeállitásokat, amelyek a czélnak megfelelőek lennének. így azonban az adagok nagyságát illetőleg tájékozásul csak a következőket mondhatjuk: Zöld luczernából ugy a tehenek,. mint az Ökrök megesznek (1000 kg. élősúlyra) kg.-ot naponta, ha a fölvételt ő rájuk bizzuk vagy ad libitum etetünk. így azonban tulsok fehérje kerül a szervezetükbe; jóval több, mint amennyit a tápanyagszabványok előírnak, ami természetesen tetemes pénzveszteséggel jár. Szükséges tehát, hogy egyrészt a tápanyagok közti arányt tágabbá tegyük, másrészt kevesebb fehérjét és több szénhidrátot juttassunk a szervezetbe, a luczerna mellett szalmát is kell adni fejős teheneknek, ökröknek pedig még abraktakarmányt is. Adunk tehát fejős teheneknek 1000 kgr. élősúlyra és naponta 75 kgr. zöld luczernát, 16 kgr. buza szalmával összerázva. Ezen keverékben a kellő táparány mellett a szükséges tápanyagok benfoglaltátnak; Ökröknek ' 1000 kgr. élősúlyra kgr. zöld luczernát (esetleg kevesebbet is), ugyancsak kgr. szalma és egy kevés erőtakarmány adagolása mellett. Valamivel kevesebbet kell számításba venni a rozsból. Már sokkal kevesebb fehérjét tartalmaz a a csajamádé, ugy hogy ebből 200 kgr.-ot kellene megetetni a tehenekkel (1000 kgr. élősúlyra), hogy elegendő fehérjét a szervezetbe bejuttathassunk. ilyen nagymennyiségű csalamádét pedig megemészteni nem, képesek, dé emésztési zavarokat is idézhet elo az. ilyen nagymennyiségű csálámadé.: Ha azonban tejelő téheneki nél a csalamádét-luczérhával Vegyesen' adjuk, Ilyen uton-módon eljárva s az összeállítások készítésénél a takarmányok tápanyagtartalmát mindig figyelembe véve, igen nagymennyiségű értékes zöldtakarmányt menthetünk meg. LOTENYÉSZTES. J. G. Az angol telivér mének szerepe felvértenyésztésünkben. Verseny nélkül nincsen jó telivér, jó telivér nélkül nem lehet számbavehető félvértenyésztésünk. Ezzel szokták indokolni a versenyek és az angol telivér tenyésztés szükségét s e tételnek igazságát még azok. is elismerik, a kik a versenyek jelenlegi irányát és módját nem helyeslik, Nos hát a versenyek mai alakján és feltételein pedig nem igen lehet változtatni, mert talán éppen azoknak, az idealisták áltál kárhozatosaknak jelölt feltételeknek, nevezetesen a rövid távolságú versenyek nagy számának, a korai idomitásnak és ezzel kapcsolatos korai hasznosításnak, valamint a külembeli tenyésztési szempontok meglehetős mellőzésének köszönhető, hogy telivértenyésztésünk és versenyügyünk az utóbbi két évtizedbén oly nagy lendületet vett. Ha a versenyekben csak a telivértenyésztés elitje vehetne részt, a középszerű anyag és a selejtes része pedig nem találna magának való propozicziókat és dijakat, akkor a telivértenyésztés nem fizetné ki magát, mert az anyag nagy része nem találna hasznosítást. Az angol félvértenyésztés barátai leginkább a telivér anyag nagy részének elsatnyulása és hibás volta fölött panaszkodnak és ennek tulajdonítják a számos balsikert, mely telivérméneket használó félvértenyésztőink egy részét éri. A főhiba pedig e téren nem is annyira a már nagyszámú telivéranyaggal megfelelő arányban álló sok hibás telivérlóban keresendő, mint inkább némelyik félvértenyésztönek azon eljárásában, hogy eredetileg könnyű alapon kezdve, nemzedékről-nemzedékre állandóan angol telivérméneket használt. Tekintsünk vissza a múltba, - mintegy évre visszamenőleg amikor aránylag még igen kevés angol telivérmén használtatott hazánkban a félvértenyésztésre. A félvérprodukezió akkor még leginkább az állami méntelepeknél levő igen jó és csontos félvérménekkel űzetett és a telivérmének általánosabb, szélesebb körbeni használata csak abban az időben kezdett elterjedni. A szélesebb körben tett első kísérletek kitűnően beváltak, ugy, hogy a teli vérmének használata egyre nagyobb tért hódított. Az eredmény egyes fél vértenyésztőket annyira lelkesített, hogy a félvérmének használatát egészen mollőzték és ivadékról-ivadékra angol telivérméneket alkalmaztak. A lelkesedés pedig fokról-fokra terjedt" és magával ragadta azon tenyésztők egy részét Js, akik nem valami csontos zömök kanczaalappal rendelkeztek. A terjedő divatnak sok telivérménre volt szüksége, a szükség pedig törvényt bont és igy sok selejtes telivérmén is helyet kapott a félvértenyésztésben....

3 44. SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JUNIUS HÖ 1. m És éppen itt tartunk ma. Igen sok tenyésztőnek a kaneza anyaga a telivér mének állandó befolyása alatt túlságosan elfmomodott. A csüdök megnyúltak, a térdek megrogytak, a csonthibák és a nyomorék, szük paták elszaporodtak. Nem szeretnék azonban félreértetni. Az itt nem is elég sötét színekben festett kép nem vonatkozik hazánk egész félvérprodukcziójára, hanem csak azon részére, mely kellő alap nélkül, elég meggondolatlanul beleragadtatta magát a divat áramlatába. Persze, a telivér lőhus ma már nagyon olcsó. Nézzük csak a kisebb rangú eladó-versenyek árlisztáját: 1000korona a rendestétel! Telivérmént 500 írtért nem is nehéz kapni, de 300-ért is lehet (persze meglehetős sötétet"), így már ' hogy is ne ragadtatná el magát sok kisebb tenyésztő, mikor egy jóravaló félvérmén ára frt és az állami bérmének félvérpéldányaiőrt csak bérdíj gyanánt frtot kell fizetni. A magánménvizsgálatok alkalmat nyújtanak néha ilyen sötét telivérmének felfedezésére, melyek az. egész környék hírességét képezik és legalább is 10 frt fedeztetés! dijra tartanak igényt. Tulajdonosuk azonban nem állhatja meg négyszem között a bizalmas panaszt, hogy a lótenyésztés manapság már nem fizeti ki magát és legközelebb fel is hágy vele. Az angol félvértenyésztés hazájában Angliában és mindenütt ahok angol telivérméneket használnak általában a félvérprodukczióra,erős, zömök kanczák képezik az alapot, és a czéltudalos -tenyésztés egyenesen arra törekszik, hogy az erős csontú tenyész-. alapot lehetőleg tisztán fentarthassa és a teli-.vérménekkel nem annyira tenyészkanczákat, mint elsőrendű eladó anyagot produkáljanak. így van ez Angliában, így Normandiában, Hannoverában, keleti. Poroszországban stb., ahol az erős alapanyag megvan. Nálunk ehhez hasonló typikus tájfajták nem- voltak. Ezért ugylátszik, a lótenyésztésügyi kormányzat nálunk feladatává tette az erős félvérmének produkezió- Amely tenyésztő e kívánalmaknak nem ját a félvértenyésztés czéljaira, azért, hogy igy bir megfelelni, az jobban teszi, ha a rendelkezésre álló igen jő állami angol félvérméne- ami jellegzetes, ' könnyebi kanezaaríyagunkba az elvitázhatlanul,előnyös angol vérrel és szabással ket használja félvértenyósztésre. egyetemben a kellő csontosságot is beoltsa. Kis Mihály. Hiszen egy időben kiváló specziálitása volt a m. kir. áll. lótenyészintézeteknek s az ma is, hogy olyan angol félvérméiiekkel rendelkezik, melyek kellő vérszilárdsággal, megbízható "átörökit8 i 'képéssé'ggel-'birnak s amelyekkel bízvást angol félvértenyénztésl iizlvct a magántenyésztő-finomabb GAZDASÁGI VEGYTAN. Rovatvezető: Dr. Liebemann Leo. csontú kanczaanyagával is, anélkül, hogy angol telivérménhez kellene folyamodnia. Ammonsó-e, vagy chili salétrom? Ez a specziálitás addig, mig más államok is: nem okultak a mi példánkon és azt Az utóbbi napokban Kloepfer E. dr., a követték, ojy egyedülálló volt, hogy még-a kettvigi gazdasági iskola igazgatója, 59 oldalra 80-as évek elején a kisbéri ménest meglátogató terjedő füzetben*) hivja fel a gazdák figyelmét portiandi herczeget is csodálkozásra ragadta, mert Angliában az angol telivér és norfolki vagy irlandi keresztezésből eredő félvérméneket nem igen szokták, de nem is igen tanácsos tenyésztésre használni. Vannak a telivérmének állandó használói között sokan, akik lelkiismeretüket azzal nyugtatják meg és az őket érő barátságos szemrehányásokat azzal utasítják vissza, hogy hiszen az állami ménesekben is állandóan alkalmaznak angol telivérméneket, pl. a ; Nonius és Furioso-Northstar törzsben is. s : Ez azonban csak annyiban talál, hogy telivérméneket igenis alkalmaznak, de csak az eldurvulni készülő kanczákra. A többi kanczát megfelelő saját törzsbeli ménekkel párositják.és. igy:,,nemcsak... a törzsjelleg előnyös vonásait, hanem annak masszív testalkatát is fentartani igyekszenek. A magánt'enyésztés angol félvér produkcziójában ma már meglehetősen észlelhető: bálsikerek, tehát főképpen az angol telivérménekkel könnyű kanezaanyag után közvetlen produkezióban, de még inkább az - angol telivérméneknek generáczióról-generáczióra való folytonos használatában találják magyarázatukat. Vájjon, mi czélja líhet annak,. hogy egyegy magántenyésztö az ő kanczatörzsében angol telivérmének állandó használata által úgyszólván vérre vért halmoz s emellett az egyedek nemzedékről nemzedékre mindjobban elfiűomodnak, ugy hogy a gépezet hajtó ereje egyre nagyobb, a szerkezet ellenálló képességé pedig fokról-fokra csekélyebb lesz? Az ilyen igen magasvérü" tenyésztés vér dolgában közel áll a telivérhez, de sem ügy nevelve nincsen, sem azokat a súlyos tehetségpróbákat ki nem qillotta, de nem is állaná ki, amelyeket a telivérnek abszolválni kell. Fontoljuk meg, hogy mily óriási abrakadagokat, tejet, tojást sat. kell a telivércsikónak az elválasztás idéjétől kezdve elfogyasztania, hogy a kivánt korái fejlődés kellő fo-. kát elérje. Fontoljuk meg továbbá, azt is, hogy az igen magas vérű" félvércsikók részesülhetnek-e ily nagy mérvű csont és izomfejlesztő táplálék élvezetében. Ugye bár, nem, mert akkor a tartási költségek kétszeresen is túlhaladnák a félvércsikó értékét, tehát. mi sem világosabb mint az, hogy ilyen esetben a túlságos magas vér kultiválása egyenesen a testszerkezet, de főleg a csontalap szoliditásának rovására megy. Szerencsére elegen vannak, a kik a telivér igénybevételének túlzásaitól a félvértenyésztésben már kiábrándultak és a biztosabb útra visszatérnek. Végül a mondottakból azt összegezhetjük s ezt a tapasztalat eléggé igazolja, hogy angol telivérménekkel nálunk leginkább' az a tenyésztő fog raczíonális és jövedelmező angol félvértenyésztést űzhetni, akinek erős, csontos kanczaalapja van, melyet megfelelő félvérménekkel állandóan fentartani és kiegészíteni igyekszik s e mellett a telivérménnek főként csak azt. a szerepet juttatja, hogy vele kitűnő használati és értékes eladó anyagot produkáljon. arra, hogy salétromnitrogén helyett ammóniák* nitrogént..használjanak és hogy ezen czélját minélinkább elérje, az ammoniáktrágya fényes világításba helyezése mellett a salétromtrágyázást kedvezőtlen színbén tünteti fel. Felhoz ez alkalommal sok olyant is, ami tudományos értekezés Keretébe nem tartozik, pl. hogy kiszámithatatlan azon kár, amely,a nemzeti vagyont azáltal éri, hogy a gazdák chilisalétromot külföldről vásárolnak és nem a Németországban gyártott kénsavas ammóniákat,,a miből az. elfogulatlan olvasó tisztán láthatja, hogy. itt csakis a kénsavas ammóniák fogyasztása érdekében való hangulatkeltésről van szó. :*) üíitersúchungeiiüber.die.wirkung des schwefels'aureti. Ammomaks und des.chiljsalp.eters. Beilrag zur Stíckstoffírage, Essen, 1898.' " trágyát, huslisztet, szarulis'ztot, gyapjuport, vérlisztet vagy más egyéb hazai nitrogént vásárolni,. akkor a gazda ezt veszi, ha pedig, a salétromnitrogén alkalmazása előnyösebb, akkor az ilyenhez fog folyamodni, tekintet nélkül arra, vájjon az honnan ered és hová vándorol az érte fizetett pénz. Mást itt, mint az elérhető legmagasabb hasznot szem előtt tartani nem szabad és ha az utóbbi években az ammoniáktrágyázás iránt nem viseltettek különös érdekkel, ennek az ammoniaknitrogén aránylag magas ára volt az oka. Most, midőn ára anynyira leszállott, hogy az a chilisalétromnak legalacsonyabb árát elérte, nagyobb figyelmet is érdemel. A tényállás Wagner szerint tehát a következő : Németországban- 2"5 millió mázsa, részben belföldön termelt, részben Angliából, Belgiumból és Ausztriából vett ammoniáksó áll rendelkezésre és ezenkívül az ezidőszerinti nitrogénszükséglet fedezésére még 8 millió mázsa salétromot kell importálni. A feladat tehát, kideríteni a viszonyokat, melyek mellett a ren< delkezésre álló - ammonsó-mennyiség a legnagyobb előnynyel alkalmazható ós megállapítani egyszersmind azt is, mily viszonyban áll hatása a chilisalétroméhoz. A darmstadti kísérleti állomáson a nevezett kutató sokat foglalkozott, ezen kérdés tisztázásával és kísérleteinek alapján azon eredményhez jutott, hogy az ammóniák nitrogénnek nem szabad, hogy magasabb ára legyen mint a salétrom-nitrogénnek, ami pedig a két só alkalmazását illeti, következők jönnek tekintetbe : 1. A chilisalétrom nemcsak nitrogentartalmánál fogva, de bjzonyos körülmények között natronjával is hat. 2. Az ammoniák-nitrogént addig köti meg a talaj, mig fealétromnitrogénné át nem változik. 3. Az ammoniák-nitrogénnek a talajban előbb salétrom^nitrogénné kell átváltoznia, hogy a növénynek tápanyagúi.szolgáljon. Ismeretes azon hatás, melyet a nátron a talajra gyakorol, t. i. annak részecskéit egymáshoz köti, mi által-a talajvíz fel és alászállását gátolja. Ismételt erős salétromtrágyázások az agyagos talajt szívóssá, -keménynyé, repedésessé teszik és előidézik annak megkérgesedését, azért az ilyen esetekben a talajnak többszöri meszezése válik szükségessé. Tanácsos tehát ezek után, ha sok nitrogensót akarunk nehéz talajra hinteni, ami ezukor- és takarmányrépa termelésénél'fontos, hogy a vetéskor alkalmazandó: -nitrögónmennyiséget ammonsó alakjában adjuk és csak a.fejtrágyázásnál folyamodjunk a salétromhoz. Más esetben a salétrom natronjának igen üdvös hatása lehet, p. ó. a könnyű talajok természetes, csekély viztartóképességét salétromtrágyázás által lehet emelni és a fiatron azonkívül közvetlenül is kedvező befolyással van a növények táplálkozására, a mennyiben a nitrogénnek és foszforsavnak a "növénybe való felvételét közvetíti és kálihiány esetén bizonyos határok között ennek pótlására is képes. Azután figyelembe veendő még az is, hogy a talaj az ammoniák-nitrogént leköti. Igen áteresztő homoknál nincsen kizárva az a veszély, hogy tartós eső a salétromnitrogénnek egy részét az altalajba mossa. Ha tehát ammoniáksót. adunk salétrom helyett,. akkor ugyan ezen veszély olyan mértékhen nem forog Wagner az ismert darmstadt-i agríkulturchemikus fent, téves hinni azonban, hogy ki van' az a Deutsche landwirtschaftliche zárva. Presse"-l>en foglalkozik- ezen. tárgygyal, annál is inkább, mert a darmstadt-i kísérleti, állomás Az ammonnitrogén a talajban lassanként salétromnitrogénné változik át és nem közömé munkálataira hivatkoznak, a fentjelzett közleményben. bős, vájjon ez a proczesszus lassan vagy. gyorsan megy-e végbe. Mennél gyorsabban Wagnernek e. kérdésre vonatkozó nézete változik át t. i. az ammoniak salétromsavvá, az, hogy -ha előnyösebb ámmoniaksót, pöeze- annál nagyobb; a valószínűség, hogy éppen ugy ki lesz az mosva mint a salétíóm és ménnél lassabban történik ezeri átváltozás, annál köze: lebb áli megint az. u veszély, hogy az am-

4 ' KÖZTELEK, JUNITJSHO SZAM. 8-ik ÉVFOLYAM. monsó nem. érvényesítheti hatását teljességében.. vezménye azonban csak a kővetkező sorrend-, lem benyújtása, mindamellett tekintettel arra, van helye. Ezen időelőtti szabadságolás kedságolás kedvezményének elnyerése iránti kére- Végre Wagner bírálat tárgyává téve ben illetőleg ennek különös figyelembevételével állapitatik meg; u. m. : igényel és kedvező elintézés esetén folyamodó- hogy az költséget nem, csupán némi utánjárást Kloepfer kísérleteit, azon nézetének ad. kifejezést, hogy, azok már eleve ugy voltak berendezve, hogy a. végeredmény, biztosan az ammó- ezen tartós szabadságolásra, kik besoroztatá- jelentékeny előnyt ''biztosithat, mégis határo- 1-ször. Azon katonák tarthatnak igényt; nak anyagi exísztencziája megállapításával, niáknak üdvös hatásáról tegyen tanúbizonyságot. Dr. ÉönyöMAlajos.^ a katonai szolgálat alóli felmentés, akár a pót- mutatkozik. Mindenesetre czélszerübb és kívásuk alkalmával, a véderőtörvény alapján, akár zottan indokoltnak s ennélfogva ajánlhalónak tartalékba helyezés kedvezményében való 'ré-i natosabb volna, természetesen, ha ezen kedvezmény alapja, magában a védőtörvényben szesittetés iránt igényt emeltek ugyan, de áz A chilisalétromnak a talajok fizikai tulajdonságait. befolyásoló hatására vonatkozólag; a kért kedvezményben részesíthetők nem voltása is a tartalékba helyezettek, számától füg- előirt teljes törvényes feltételek hiánya miatt, gyökereznék, s az arra való igény megállapí- melyet a fenti ezikk emlit, dr. Könyöki Alajos tak" ; ezek tehát, minden mást megelőzőleg getlenül és minden' sorrend mellőzésével, kevesebb alakszerűséggel lenne összekötve, a ur már régebben végzett igen érdekes kísérleteket, melyeknek első része a Köztelelt' 2. Azon tényleges szolgálatot teljesítő mennyiben ezen intézmény ily módon, mező- szabadságoltatnak, a fentebb emiitett esetben.,1895. évfolyamában közölteti, tízekre ez alkalommal újra felhívom a t. olvasók figyelmét. soroztatásuk előtt sikerrel végeztek, akkor Ez azonban egyelőre még a jövőé! katonák, kik valamely földmivesiskolát begazdaságunknak nagyobb hasznára válhatnék. Rovatvezető. ha a tényleges szolgálatból történő kilépés Cs. L. dr. után, szülőik birtokának müvelésénél működnek közre, vagy saját birtokukon maguk gazdálkodnak; ezen sorrendbeliek azonban csak Mezőgazdák kedvezménye a akkor szabadságoltatnak, ha ezt az 1-ső pontban említettek csekélyebb száma megenged- LEVÉLSZEKRÉNY. katonai szolgálat tekintetében, hetővé teszi. A szabadságolás kedvezményének (Egyúttal felelet több ily irányú Jcérdésre.) A véderőről szóló évi VI. törvény, mint általában az adófizetést rendelő törvények, nem kedvez a kivételeknek, hanem a hadkötelezettségnek általános, lehetőleg kevésre szorított kedvezményekkel való teljesítését követeli meg: miért is méltán helyezte a közvélemény az adók csoportjába, midőn a hadkötelezettséget az adók egyik sajátos nemeként fogván fel, találóan' vér adónak nevezte el. A törvény ezen majdnem kedvezmény mentes rendelkezéseinek megváltoztatása és azoknak a társadalmi élet szükségeihez mért, megfelelő módosítása iránt, már az általános hadkötelezettség elfogadása óta, több oldalról. érzett nehézségek folytán, történtek kísérletek, anélkül azonban, hogy ezek a törvény megalkotásánál figyelembe vétettek- volna. így különösen a mezőgazdaság részéről, több izben méltányos panasz-és közóhaj tárgyát képezte : a tartalékosoknak, az aratás tartama alatt fegyvergyakorlatra való behívása, a tényleges szolgálat alatt álló legénységnek, az aratás tartamára, munkáshiány folytán való, ideiglenes szabadságolása, stb., melyek azonban pozitív intézkedések hiányában, sikeres eredményre máig sem vezettek, A hadkötelezettség szigorának, mezőgazdaságunk érdekében levő ' enyhítésén, a földmivelésügyi kormányzat részéről is tétetvén intézkedés, ennek, egyik eredménye gyanánt említhetjük, a honvédelmi miniszternek a közös hadügyminiszterrel egyetértőleg létrejött megállapodása folytán 1896., évi augusztus hó 15-én VIII. szám alatt kiadott rendeletében szabályzott azon kedvezményt, mely a földmives-iskolák tanfolyamába felvett'" egyéneknek, ugy a közös hadsereg, mint a m. kir. honvédség kötelékében történő idő előtti tartós szabadságolásába engedélyeztetett. Ezen intézkedés által elsősorban a kisés középbirtokososztály támogatása czélozlatott oly módon, hogy a kellő szakértelemmel, mint külső feltétellel bíró kisgazdáknak, illetve ezek fiainak, saját vagyoni exisztencziájuk érdekében lehetővé tétetett, a rövidebb ideig tartó katonai szolgálat. A fentebb emiitett " rendelet, következő módon szabályozza a szóban levő kedvezményt : A véderőről szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott.utasítás II ik részében körülírt azon. esetben, ha a f. évbeli besorozott ujonczok száma, az ugyanezen évbeli tényleges szolgálat idejét betöltötték, tehát a.tartalékba helyezendőknek létszámát meghaladja, ezen meghaladó szám erejéig, a szolgálati kor sorrendje szerint és pedig a legközelebbi ifjabb. (tehát a 2-ik évet szolgáló) sorhadi évfolyamba tartozókra nézve, az elért katonai kiképzés foka, valamint a minősitvénynek tekintelbe vételivel, idő előtti tarlós szabadságolásnak ez alapon való igénybevétele ezenkívül tehát az említett," 2 feltételtől függ, melyeknek fenforgása szabályszerű módon, u. m. földmivesiskolai bizonyitványnyal és az illetékes községi élőijáróság- által kiállított s a járási főszolgabírói hivatal által is láttamozott nyilathozat, illetve bizonyitványnyal igazolandó. Végül: 3. Azon katonák, akik besoroztatásuk, illetőleg állományba vételük előtt, mezőgazdasági téren működtek, különösen pedig azok, kik besoroltatásuk előtt.valamely földmives-, vagy vinczellér-iskolába, vagy bármely mezőgazdasági tárgyú szaktanfolyamba (tehát az u. n. gazdasági, téli tanfolyamon résztvevők is) felvétettek, még azon esetben is, ha ezen intézetek vagy tanfolyamok bármelyikébe való felvételüket nemcsak besoroztatásuk ideje előtt, hanem később, a tényleges szolgálat tartama alatt biztosították maguknak. Az ezen pontban foglaltak alapján, szabadságolásra igényt emelő hadkötelezettek azonban csak az első két pontban előadott -sorrend betartása mellett fenmaradó szabadságolandó létszám esetén, tarthatnak szabadságolásra igényt, ellenkező esetben, illetőleg a szabadságolandók számának kimerültével pedig, ezen igényjogosultság önmagától megszűnik. Az emiitettek alapján, időelőtíi, tartós szabadságolásra való igényemelésének bármely esetében, a figyelembe vételt érdemlő körülmények mindig szabályszerüleg, tehát földmivesiskolai bizonyítványok, hatósági bizonylatok stb. segélyével, a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolandók és - még ez eselben is kedvéző elintézésbe, az ily tárgyú 5 kérelem, csak akkor nyújthat reményt, ha a kérelmezett szabadságolás, illetve a kivételes kezelés tekintetében, az illetékes hadkiegészítési hatóságok egyetértőleg. nyilatkoznak. Ezen szabadságolás kedvezményét csak a tényleges szolgálati idő utolsóelőtti évét betöltő hadkötelezett vehetvén igénybe, ennélfogva, az ezen kedvezmény elnyerése iránti folyamodványok is csak azon évben, melyben folyamodó sorhadi tényleges, szolgálati kötelezettségének utolsóelőtti évében áll, nyújtandók be, az illetékes, sorozó járás főszoígabirói hivatalához, mely azt mellékleteivel együtt átvizsgálván, véleménye kíséretében, az illetékes hadkiegészítési kérük ti parancsnoksághoz teszi át. Ezen parancsnokság a kérelmet felülvizsgálván, saját szempontjából, indokolt javaslatot készit és azt a folyamodványnyal együtt érdemleges elhatározás és elintézés czéljából kellő időben az illető csapattesthez juttatja, melynél folyamodó a szolgálatot teljesiti. Bár az ily tárgyú kérelmek eredménye nemcsak a kedvezményre való igény sorrend szerinti elbírálása, hanem az eljárás hosszadalmassága és bonyolódöttságánál fogva is szerfelett bizonytalannak mondható, a szabad- Feleletek. Zöldtakannáiiy pénzértékének a kiszámítása. (Felelet a 235. kérdésre ) A zöldtakarmány pénzértéke a benne foglalt emészthető tápanyagok tápegységek ára ezerint állapittátik" meg. A takarmányban foglalt tápanyagok kiszámítása és azoknak tápanyagegységre redukálása nem ütközik nehézségekbe, habár e tekintetben is eltérők a nézetek. Vannak, akik az emészthető fehérjének (protein) 5-szörös, a zsirnak 3-ros értéket tulajdonítanak, szemben a szénhydrátokkal (keményítő, czukor), míg mások a következő arányt tartják helyesebbnek, mint 3:2: l-hez, vagy a takarmányban foglalt protein 3-szor, a zsir 2-szer annyit ér, mint a szénhydrát. Részemről az utóbbi értékarányt tartom helyesebbnek. Nagyobb nehézséget okoz a tápanyag egység pénzbeli. értékének a megállapítása, mely vagy a kelendőbb abraktakarmányfélék (korpa, olajpogácsa) vagy a réli széna ára szerint számitható ki. Minthogy á rétiszéna ára a legtöbb gazdaságban ismeretes és a széria érték és használhatáság tekintetében közelebb -áll á zöldtakarmáhyhoz, mint az abraktakarmányfélék, melyekkel a szálastakarmány teljesen nem pótolható sohasem, részemről a második módozatot tartom nemcsak helyesebbnek, hanem itt bővebben ki nem fejthető okokból egyedül alkalmazhatónak. Ezen elvék szerint eljárva a kérdésben; foglalt zöidtakarmányfélék pénzértéke. következőképpen számitható ki.. Felteszem, hogy kérdésttevő gazdaságában a jó minőségű, szárazon.betakarított réli széna értéke 2 forint, a '100 kg. szénában foglalt emészthető tápanyagok pedig a következők: - - ;., Fehérje 6 X 3 =,18 tápanyagegység, Zsir 1 X 2 = 2,, Szénhydrát 30 X '1 -,30 '. ' 50 tápariyagegységi Egy lápanyagegység pénzértéke tehát 4 (^U kra j cz áf- A zöld rozsban feltételezhető: Fehérje 2 0 X 3 = '60 tápegység; : Zsir 0'5 X 2 = 1 0 Szénhydrát - '7'0/X 1 ='? &' 14-0 tápegység. Eszerint 100 kg. zöld rozs pénzértéke (14 X 4) 56 hrajcgár. A zöld lüczerriában feltételezhető: '.,. Fehérje 3'5 X - 3 ;10'5 tápegység. Zsir 0-4 X' 2 0'8 Szénhydrát 5'7 57 Összesen 17 0 lápegység,

5 44. SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JUNIUS HO kg. zöld luczema pénzértéke lenne (17 X' 4) 68 Tcrajczár. A csalamádéban feltételezhető : Fehérje 1. X 3 = 3'0 tápegység. Zsir 0-3X2= 0"6 Szénhydrát 6'4. X 1 = 6'4 Összesen ÍO'O tápegység. Eszerint 100 kg. zöld csalamádé (10 X 4 ) 40 krajczárt érne. bánásmód, fölött rosszálását fejezte ki, s elő- ; Abszolút pontossággal ezen az alapon terjesztés megtétele iránt intézkedett, hogy a sem számítható a különböző takarmányfélék pénzügyminiszter az illető birtokostól a dohánytermelési engedélyt megvonja. Felette jellemző, meggyőződtünk arról, hogy a gabonaelővételi nyugtatására is utána járván a dolognak, értéke, mert a takarmány vegyi összetétele nagyon változik, mindazáltal megbízható alapot nyújt a viszonylagos érték megállapítására. erre az eljárásra* hogy azt nem. a visszaéléseket szenvedő dohányosnép indította meg, Üzletek amelyeket ethikai és nem jogi szempontból ítéltünk el általában az általunk A szóban forgó gazdaságban lehetne tehát leirt módon köttetnek és ezen gabonaelővételi üzletek a kereskedelmi törvény s a börzei 2 forintos szénaárt feltéve a zöld rozsot 55, a hanem egy olyan.orgánum, mely összeállításánál és. összekötíétéseinél fogvá inkább a szokások oltalma alatt a. torontáli kisgazdák luczernát 7.0 és a csalamádét 40 krajczárral felszámítani. Hensch Árpád. munkaadók érdekeltségébe van'ékelődve, legalább látszólag. Ám ez az orgánum védelmére ttajok az aratási szerződésekkel. Szabolcs- tönkrejutásának elsőrendű tényezőivé váltak. kél a sanyargatott szegény embereknek s kiközösíti azt áz'egyént, aki azokat : tisztességmegyében a munkás-igazolványok váltásától VEGYESEK. Sok helyen nagyon idegenkedik a munkásnép. Nyíregyházán például tizenhárom arató elszegődött, de másnap visszahozták az igazolványokat telen elbánásban részesítette. Szívünkből helyeseljük ézt a korrekt határozatot s bizonyára azzal, hogy attól félnek, adót vetnék rájuk s Mai számunk tartalma: Oldal Az OMGE. közleményei. 819 helyeselni fogja azt az egész magyar gazdaközönség is, melynek elsősorban áll érdekében, társaik agyonveréssel, házaik fölgyujtásával Mezőgazdák kedvezménye a katonai szolgálat tekintetében Cz. L. dr. : 822 fenyegetik. Acsádon, ahol legalább kétszáz pár helybeli munkás keresi kenyerét aratással, Külföldi szemle. 819 hogy a szolidaritást nyíltan megtagadja mindazon munkaadókkal, akiknek eljárása a mun- kötöttek. Ennek máris meg van az a követ- ezidén még egyetlenegy munkás-szerződést sem Állattenyésztés..Jármos ökrös és fejős tehenek zöld takarmányszükséglete. J. a kásnép irányában a tisztesség szempontjából kezménye, hogy a birtokosok nagyobbrészt elítélendő. Annál inkább a nyilvános elitélést idegen munkásokat voltak kénytelenek szerződtetni. Mint értesülünk, Szabolcs vármegyében Lótenyésztés. kell magok után vonniok az itt elősorolt visszaéléseknek, mert bármely kivételesek legyenek Az angol telivérmének szerepe félvértenyésztésünkben. Kis Mihály több uradalom van, mely még mindeddig sem volt képes aratókat szerződtetni s tekintve a Gazdasági vegytan. ezek, belőlük igen figyelemre méltó, vádak aknázhatók ki, melyeket egy kis, 'rosszakarat attól, pedig már előre is tartanak, hogy idegen munkások magatartását, kilátásuk sincs erre, Ammonsó-e, vagy chilisalétrom? Dr. Könyöki Alajos könnyen általánosíthat a földbirtokos osztályra munkások szerződtetése véres zendüléseknek Levélszekrény - _ Tegyenek nézve. Hogy a földbirtokos osztály ezeket a kivételeket kebeléből, irgalmatlanul kiküszöbölje, fogja okát szolgáltatni. Nem tudjuk, hogy ezzel szemben a földbirtokosok igyekeztek volna Kereskedelem, tőzsde bizonyos egyöntetű megállapodásra jutni, de Budapesti gabonatőzsde. Szeszüzlet. A központi vásárcsarnok árujegyzése a nagyban (en a csanádmegyei közigazgatási bizottságot il- is aligha czélhoz vezetne, miután a munkások szigorú purifikálásnak kell magát alávetnie, s éppen Szabolcsban a legszigorúbb szolidaritás gros) eladott élelmiczikkek árairól. AUatvásárok: Budapesti szurómarhavásár. Bécsi leti az érdem, hogy ebben -az egészséges s a magatartása az egyes községekben különböző. vágómarhavásár. Bécsi szurómarhavásár. Bécsi sertésvásár. Bécsi juhvásár. Párisi juh vásár Eljegyzés. Mécsei Antal, főkáptalani gazdatiszt Nánán eljegyezte Geiger Mariskát, Geiger Ferencz esztergomi főkáptalani urad. rendelkező tiszt leányát. könyvek és elszámolások bizonyítják, hogy a kupai birtokon a munkást egyszerűen megterhelik bírságpénzzel, anélkül, hogy a bírság okát vele tudatnák. Az előlegbuzát a napiárnál jóval magasabb árban számítják a kertésznek, mint a birtokos mondja azért, hogy ekkép biztosítva legyen olyan kár ellen, mely abból származhat, ha az egyik yagy a másik munkás nem téríthetné meg a kapott előleget. Ha a kertész a kiadott dohánynál kevesebbet szolgáltat be, persze megfizettetik vele a hiányt s azonfelül lopás miatt is megbírságolják. De ha véletlenül többet ad vissza ez is megtörtént akkor fölteszik, hogy a fölösleghez lopás folytán jutott s ez okból szintén megbírságolják. S hogy lássák a közigazgatási bizottság tagjai, hogy milyen kenyér jut a munkás embernek a gazdagon termő kupai birtokon, hát két darab kenyérmintát is csatolt az aktához a'főbiró/jó volt azonban megírni, i hogy az az izé" kenyér, mert ember fia nem ismerte fel benne. a kenyeret. Szurokba mártott vasalakhoz. hasonló gyurma az, mivel a kupai gazdag birtok szegény munkás népe táplálkozik. E bizonyítékok alapján Csanádmegye közigazgatási bizottsága a munkásokkal való ily. magyar gazdaközönséghez méltó purifikáczióban övé Volt a kezdeményezés szerepe. Gabonauzsora Torontálmegyében. E czim alatt a Köztelek" f. évi május hó 11-én megjelent 38. számában a gabonaelővételi üzletekről egy' özikket' közöltünk, amelyben Szubics Jócza szerbbókai lakosnak a Schlesinger & PolaJcovics budapesti gabonaczéggel kötött 50 q búzára vonatkozó szállítási szerződését is reprodukáltuk. A Schlesinger és Polakovies czég képviseletében megjelent szerkesztősé- Egy közigazgatási bizottság a munkásokért. A munkásforrongások ügyvivőinek, akik egyes sajnálatos kivételek általánosításával, magában a gazdatársadalomban jelölik ki a munkásosztály természetes ellenségét, ajánljuk figyelmükbe azt az esetet, amelyről most günkben Sándor Pál ur, az egyik czégtárs és hoz hírt a F. U. Csanádmegye közigazgatási bemutatta a kezei között levő eredeti szállí- bizottságának ugyanis tudomására jutott tási szerződést. Ez a nekünk bemutatott hogy egy kupai földbirtokos a dohánykertészeivel szállítási szerződés különben szórói-szóra megegyezik szemben többféle visszaélést követ el. A az általunk közölt szerződéssel az utolsó 5. pont kivételével, mely a 700 forint közigazgatási bizottságnak bemutatott munka- legmagasabb vételár jelzálogi biztosítására vonatkozik. Ez a pont a bemutatott nyomtatott blankettára írott szerződésben nincs kitöltve. Az igazságnak megfelelőleg meg kell azonban azt is jegyeznünk, hogy a blankettának ez a része a szokás ellenére áthúzással érvénytelenítve nincs. Midőn azonban kötelességünkhöz képest kijelentjük, hogy a Köztelek"-ben közölt szerződésnek ötödik, tehát a jelzálogjogi bekebelezésről intézkedő pontja a Sándor ur által nekünk bemutatott eredeti szerződésben kikötve nincsen, meg kell jegyeznünk, hogy ez a körülmény a gabonaelővételi üzletekre vonatkozó fejtegetéseink lényegére nézve közömbös, mert hogy a czég valamely követelését telekkönyvileg biztosítja-e, vagy elég reálisnak tartja e követelést ily biztosítás nélkül is, ez tisztán attól függ, hogy a czég érdekeit mely módon látja biztosítva; hiszen az ötödik pont kitöltetlen formuláréja tanúskodik amellett, hogy egyes esetekben a telekkönyvi bekebelezésre vonatkozó megegyezés már az eredeti szerződésben helyet talál. Nem változik azonban ez által a dolog lényege, amely abban áll, hogy az ügylétbe vont kisgazda a szállítási idő bekövetkeztével így is, ugy is azon kötelezettség elé állíttatott, hogy vagy potom áron eladott, de magas értékűvé vált búzáját szállítsa természetben, vagy pedig buza híján az óriási árkülömbözeteket fizesse meg, amely árkülömbözetek bekövetkezésén alapul tulajdonképpen az egész üzlet jövedelmezősége. Ki kell továbbá jelentenünk, hogy a magunk meg- Míg például Besenyődön nincs szoeziálista, addig Ó-Fehértón a munkás nép annyira szaturálva van a szocziálizmustól, hogy megközelithetlen, sőt még a személyes biztonság is veszélyeztetett és kilátás sincsen az aratás békés lebonyolithatására. E helyen tehát aligha elkerülhetők lesznek a kivételes, preventív intézkedések, melyeknek legbiztosabb megoldása alighanem az OMGEL azon immár letárgyalt indítványa lenne, hogy aratási munkálatokra szükség esetén a katonaság legyen felhasználható. Kisgazdák tanulmányútja. A Barsmegyei Gazdasági Egyesület a földmivelésügyi m. kir..miniszter támogatásával Mezőhegyesre tanulmány-kirándulást rended, melyre száz parasztgazda Barsmegye negyven községéből indul junius elsején útra Levatieh László egyleti titkár vezetésével. Junius elsején megtekintik Budapesten a gazdasági és kereskedelmi muzeumokat és az állatkertet. Junius 2-ikát és 3-ikát mezőhegyesi állami ménesuradalom tanulmányozására fordítják, s 4-én Szegedre mennek az alföld metropolisának megtekintésére, honnan megyéjükbe térnek vissza. A Csanádmegyei Gazdasági Egyesület folyó évi junius 12-ikén M.-Kovácsházán tartja évi nagygyűlését. Tárgysorozat: Titkári jelentés az egylet évi működéséről. Megválasztása a;cselédjutalmak megállapítása czéljából kiküldendőbizottságnak. Megválasztása a délután tartandó állatkiállitás bíráló-bizottságainak. Az évi pénztári számadások megvizsgálására bizottság kiküldése. Egyéb indítványok. Az egyesület által kiadott programmhoz híven, a cselédek jutalmazása az évi nagygyűlés feladata közé tartozik. A megállapított dijak következők: I-ső dij 80 korona, ezenkívül még 4 díj, egyenként 40 koronával. Ezen jutalmak csak oly, legalább 8 évet egy huzamban szolgáló s jelenleg is ugyanazon "szolgálatban levő cselédek részére

6 824 KÖZTELEK, JUNITJS HO SZAM. 8-ik ÉVFOLYAM. adatnak, kik állandóan mint gazdasági cselédek (gazdák, csőszök, kertészek, kocsisok, béresek) szolgáltak, hüségük, szorgalmuk gazdáik által, feddhetlen erkölcsi életük pedig a községi előír, járóság által kiállitandó bizonyítványokkal igazolva van. A kapcsolatosan tartandó állathiállitáson jutalomdijak fognak, kiosztatni, 1500 korona értékben, főként a kisgazdák tulajdonában levő s kiválóknak talált egyedek, díjazására. Menetdijkedvezmény a kisgazdák tanulmányi k é n s a v a s - a m m o n kirándulása alkalmával. A falusi kis- gazdáknak ha legalább tizen utaznak együtt és egyéb műtrágyaféléket, továbbá a mezőhegyesi, kisbérij bábolnai és fogarasi. ménesbirtokok megtekintésére irányuló tanulmány-kirándulásaik alkalmával ugy Í kir. államvasutak vonalain, mint az ezen vasutak P r é z g á l i c z üzemében álló helyiérdekű vasutakon azon kedvezményt engedélyezte az államvasutak igazgatósága, hogy azok vezetőikkel együtt személy- és vegyesvonatokon ugy menet- mint jövetnél a gazdasági egyesületek által kiállított, 98-99% aiáirt és. annak pecsétjével.ellátott iga- jegeczckben és őrölve valamint egyéb zolvány alapján a III. kocsiosztályban III osztályú féljegygyei utazhassanak. Az igazolványok ugy az oda, -mint a visszautazás al-, kalmával az illető személypénztárnál lebélyegzendők és az ellenőrző vasúti közegeknek útközben felmutatandók. p e r m e t e z ő a n y j n g o k a t Mosonymegyei kisgazdák bábolnai kirándulása. A m.-óvári szarvasmarhatényésztési egylet f, hó 25-én Újhelyi Imre e. tenyésztési felügyelő vezetése mellett a bábolnai ménesbirtokot tekintették meg. A tanulmányúton ez alkalommal Hegyeshalom (10), Káinok (6), Levél (36) és Mosony (8) községek vettek részt, összesen a vezetővel együtt 61-en. Daczára a kedvezőtlen esős időjárásnak a gazdatisztek előzékeny kalauzolása mellett különösen élénk érdeklődéssel szemlélték a méneseket, gulyákat és tehenészeteket, mely utóbbiakon nem győztek eléggé csodálkozni. Mosonymegyében az utóbbi időben éppen a tenyésztési egylet működése folytán mindnagyobb figyelmet fordítanak á szarvasmarhatenyésztésre; remélhető, hogy ez a kirándulás jelentékeny mértékben fogja e tenyésztési ág iránt az érdeklődést felkölteni. VÍZMENTES ponyvák ; természetszinüen; sárga és fekete színben telítve, loco- I mobilok és gőzcséplőgépekhez, valamint kocsi, "kazal és,. repcze takaróknak, négyszögméterenként 80 krtól feljebb kaphatók azonnali szállításra S C H O T T O L A ERNÖ-nél Budapesten Fonciéré palota,, Andrássy és Váczi-körut sarkán. MP* Minta gyűjtemények és árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetnek szét, Szwperfoszfát chili s a l é t r o m k é n s a v a s - k á l i legjutányosabban ájánl a HUNGÁRIA műtrágya, kénsav és vegyi iparj részvénytársaság Budapesten, Váezi korúi 21. Állatforgalmi korlátozások. A boszniai és herczégovinai országos kormány évi május hó 14-én a következő intézkedéseket léptette életbe : I. Ragadós száj- és körömfájás 72 forintért miatt kérődzőknek Boszniába és Hérczegovinába ajánlom a legjobb amerikai rendszeri! való bevitele Magyarország következő törvényhatóságainak területéről tilos : Krassó- Szörény, Moson, Nógrád, Temes és Udvarhely Hollmgsworth" vármegyék területéről.' II. Sertésvész. miatt gereblyéimet széna, gabona és takarmányhoz. élő sertések bevitele Bosznia és Herczegovinába Magyarország egész területéről tilos. S ^ l l c s Z s i g m o n d, Budapest, VI., Nagymezö-utcza 68. sz. KERESKEDELEM,TŐZSDE. Budapesti gabonatőzsde. (Gúttmann és Wahl budapesti terménybizományi czég jelentése.). Budapest, május 28. Az időjárás a hét első. felében tartósan száraz és meleg volt, később zivatarok alakjában gyakrabbi csapadék is fordult elő és gyenge légáramlatok mellett a hőmérséklet is csökkent. A vetések állása általában véve kielégítő. A legutóbbi napokban kiadott hivatalos jelentés a valószínű terméshozamot búzánál átlag 7 mm., rozsnál 6 mm., árpánál 7 mm. teszi katasztralis holdanként és az országos átlagot az összes czikkeknél középre" becsüli. Az ország egyes vidékeiről a rozsda terjedését jelentik, de továbbra is kedvező időjárás esetén, valamint a vetések kifejlettségénél fogva nem hiszik, hogy ez által említésre méltó kár okoztassék. A vízállás alig változott. A külföldön ugyancsak kedvező időjárás van és Németország, valamint Déloroszországban eddig jó közepes termés eredményt várnak. A francziaországi hivatalos jelentés a vetések állását következőként jelzi: Őszi vetések 100% (nagyon jók) 99 80% (jók) 79 60% (elég jók) : Tavaszi vetések 15 departementban 100% (nagyon jók) 31 " : ' 99 80% (jók) ;' 4. ' 79 60% (elég jók). Ami a külföldi piaczok üzletmenetét illeti, a legutóbbi hét irányzata alig. változott. A hangulat nagyóbbára csendes, a fogyasztás csak nehézkesen vész részt az üzleten és az árak keyéssé változtak. Amerikában a kereslet csökkenése a látható készletek tetemes. gyarapodását,. okozta, minélfogva az árak a hét kezdetével erősebben csökkentek, utóbb ahausse ujabb tételei a hangulatot megszilárdították ugyan, egyenleg- : ként az árak mindazonáltal körülbelül. 20 c, vesztettek. A kontinentális piaczokon az abbeli aggodalom, hogy az uj termésig elegendő készlétek nem lesznek,, megszűnt és az Európa felé uszó gabona mennyisége, úgymint az a,rgentiniái elszállítások folytonos növekedése biztosítják a ContinenS szükségletét. Ennek hatása alatt a spekuláczió és a fogyasztás egyaránt tartózkodó és az árak inkább lefelé gravitálóak. Angliában a forgalom korlátolt és az irányzat lanyha maradt. A franczia piaczokon ls gyenge üzlet volt, alig változott árak mellett. Németországban kezdetben jó vételkedv mutatkozott, utóbb azonban a mérsékelt forgalom mellett az üzlet szintén elcsendesült. A többi kontinentális piaczokon a kereslet állandóan gyenge és az irányzat bágyadt. Nálunk a készáru üzlet mult heti apáthiája folytatódott. Bár a ldnálat éppenséggel nem bői az irányzat határozottan lanyha maradt, a malmok továbbra is tartózkodóak voltak és a hét nagyobb felében alig vásároltak, miáltal az'üzlet egyes" napokon teljesen szünetelt. Bár a hét vége felé egyes malmok némi keresletet tanúsítottak, az irányzat mégis bágyadt maradt és ugy kenyérmagvakban, mint az összes tökbi czikkekben nagyobb árcsökkenés konstatálható. Buza már a hét elején rendkívül lanyha volt. A malmok teljesen tartózkodóak maradtak, tekintettel arra, hogy őrleményeiknek nincs megfelelő piacz és minthogy a beérkező uszó áru átvétele folytán elegendő nyers áru felett rendelkeznek; a kínálat pedig ha nem is bő, de állandóan elégséges. jó lévén a szükségletet továbbra is biztosítja éppenséggel nem vásároltak. A rohámosan csökkent határidőpiacz pedig a, tulajdonosokat eladásra bírván, az árak rokamosan csökkentek és a mult héthez képest krral olcsóbbak. A hét vége felé egyes malmok ismét némi vételkedvet. tanúsítottak és a határidőpiacz is megszilárdult; ez azonban csak kevéssé volt hatással és az árveszteségnek is csak egy kisebb része volt pótolható. "Egyenlegként az árak 25,000 mm. forgalom mellett kb krral olcsóbbak; a heti hozatalok pedig a még mindig tekintélyes számú 68,000 mm.-ra rúgnak. Rozs ugyancsak lanyha. A fogvasztás. alig vásárol, exportunk pedig nem lévén a forgalom is lehető legkoriátoltabb maradt. Az árak a mult héthez képest krral olcsóbbak és jegyzésünk frt. helyben és Budapest távolságában átvéve. Árpa (takarmány és hántolási czélokra) csak szórványosan kerül a piaczra és hazai áru 7.40 frt,. idegen 7.20 frt készpénzben ab Budapest jegyez. Zab jó kínálat mellett csak gyenge vételkedvre talált. A hangulat csendes maradt és árából 20 krt vesztett. Szin és tisztaság szerint 7.50^7.90 frt érhető él. helyben,, jobb minőség 15 krral drágábban.. Tengeri a folyó határidő árát éri el, esetleg néhány krral többet. Állomásokon átvéve a kínálat meglehetős, a kereslet azonban mérsékelt. A mult héthez viszonyítva árak krral. olcsóbbak. Ab Mezőberény 5.40 frt, ab Mezőtúr 5.55 frt, ab Gyoma frt, ab Kisújszállás 5.50 forint készpénz" között volt elérhető. Olajmagvak Kdposztarepczében készáru e héten sem volt forgalom, névlegesen frt. Határidők : káposztarepcze augusztusra frt között jegyzett, a hét végével frton zárul. Gomborka ca frt, vadrepcze ca. 5'50 6*25 frt, lenmag nincs kínálva 10 10'50 frt,. kendermag frt Budapesten. Hüvelyesek ; Báb e héten ismét teljesen üzlettelen maradt és kereslet nem mutatkozott. Jegyzéseink tehát inkább csak névlegesek : Gyöngyösön 7" frt, Szegzárd 6-75 frt, Baján 6'80 frt, ó barna babot Kalocsán 5-50 frt, uj. 6' frt. Köles csendes és üzlettelen. Jegyzésünk 4.75 frtot helyben. Vetőmagvak : Vöröshere változatlan. Minőség szerint bánáti : frt, durvaszemü felvidéki áruért frtot fizetnek. Luczernát csak szórványosan kínálnak és hazai termésű áru 35-42' frlon jegyez. Muharmag 6" 6'25 frtot ér el helyben. Bükköny üzlettelen, helyben 5^ frton jegyez. Napi jelentés május 31. Mint előre Játható volt, csakugyan bekövetkezett, hogy a két napig* tartott eső, tekintve az amúgy is keringő rozsdahireket igen befolyásolta a mai határidő, üzletet, mely kezdetben szilárd hangulat mellett, különösen az őszi buza jegyzés, a legutóbbinál 30 krral magasabban, indult meg. Később azonban néhány krral olcsóbb lön s jegyzése minden pillanatban változott. Következő kötések történtek. Köttetett. Déli zárlat. Máj.-jun. búza ' Szept. buza Máj.-jun. tengeri Jul.-aug; tengeri Szept rozs. '... ' Szept. zab

7 44. SZAM. 8-M ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JUNIÜS HO 1. Készáruban nevezetesen tengeri, s árpában, I volt elkészülve oly ftjt^y forgatómra,jöfert semmi mtezkédés sem történt a 'fejek - ügyeinek.'. gyors lebonyolítá- iiiiy yolí í-iziet, inig hazában is csak néhány 1-50, kötött saláta 0, burgonya, rózsa 1 q 350 köttetett 15 farralmagasabb ároa, -íely ár a határidő.,4-20, sárga , külföldi ', fekete retek 100 sára, ugy, hogy a pénatár előtt. Jaosszu. ideig, tolongó emelkedésének tuiafdonitliató. drb , uborka nagy salátának 100 db 5 n;- és eíőszákoskodói liagyszámu kofasereg ilnatt csak nagy savanyitani való 100 db, savanyitott későn,- lehetett az égy -abíákü ' pénztárhoz férni níindonl:: niajy '.[" yc'iii;, Do;;«me^i ; vví-v McU^beu mi- zöld paprika, tök főző , zöldbab '60 zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg ,'fejtett 1 lit. dőn meg iiozzá : minden, piilabátbán esőtől' lehet tar-, Szeszüzlet. Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő tudósítása.) A szeszüzletben é Héten nagyohb kínálat folytán a szeszárak azonnali valamiiít későbbi szállításra 25 torai olcsóbban zárulnak. Enomitött szesz nagyobb tételekben 59 frtig kelt el egy vidéki finoniitó gyár frtig ajánlott budapesti vasútállomáshoz szállítva azonnali és juűíusi szállitá-sra. Élesztőszesz szinte- " farai olcsóbban zárul. tojásáru érkezett nagyobb tételekben. Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens A nagyszámú küldeményeknek megfelelőlég alakult a forgalom is. Élénk érdeklődés mutatkozott kü- nyersszesz azonnali szállításra kínálat nem volt ellenien későbbi 1898 okt.-deczemberi szállításra ajánlatok lönösen zold- müt napokban voltak, 'de a magas ár íolytán üzlet nem létesült. potor^i árig lement turó iránt.' 3 ' A kontingens nyersszesz ára Budapesten Eladtunk: Borjúhúst krig kimérve, íorint. Bécsi jegyzés frt kontingens nyers- Prágai jegyzés forint adózottjtríppló szeszért. Trieszti jegyzés Afrt kiviteli szeszért 90 /o. A kivitel e héten több tétel -ficomitott szeszt vásárolt, smely Üsküb és Dél-Tirolország rfelé lett szállítva. Vidéki szeszgyárak közül Arad, Baja, Kenyérmező '25 farai olcsóbban, a többiek -változatlanul jegyeznek. Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 58-7Ó frt, élesztőszesz 58: frt, nyersszesz adózva 58-58'13 frt, nyersszesz adózatlan (exkontingens) ; 75 frt, denaturált szesz írt. Kontingens nyersszesz... Az árak literfokonként hordó nélkül budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés mellett értendők. Tett A lluug-ái-iii*' amiitrágya, kénsav-és vegyi-ipar -részvénytársaság jelentése, Budapest. Az.őszi üzlet szuperfoszfátokra és keveréktrá-,gyákra vonatkozólag.-a lefolyt héten sem maradt a mult heti mögött, ami az élénkséget illeti és a felemelt árakat annál szivesebben fizették, amennyiben további áremelkedés.rövid időn belül igen valószínű, tekintettel már azon körülményre is, 'hogy a magyar fogyasztónak egyelőre csak 3-5 krajczárral kerül többe a vízben oldható foszforsav kilója ;a tavalyi árhoz képest, mig azt a német gyárak pfeniggel, a beiga és franczia gyárak pedig centimmel számítják magasabban ; a nyers anyag ugyanis /o-kal drágult meg, ezenfelül a spanyol-amerikai háború következtében nehezen is szerezhető be és a. magasabb árkövetelések ezen körülményre vezethetők (vissza. Jegyzéseink a következők:: Príma szíiperfoszfátszázalék faajczár < , ,11 ; Csontliszt szuperfoszfáit 18^20 /o-os kr. a vízben oldható foszforsav kiló %-jeként.. Kevéréktrágyáknál : a vízben oldható foszforsav kjló "/o-je, mint fent. Ammoniák-légenysáv krajczár. Salétrom -,,, tani az egesz vásár a 'hüvö reggeli ' órákban léfátszó- i dili, aki pedig árujával; csak.azért,, ráért : nem tudja ezt, megadózni :. a vásárból: lekésik, ki van téve annak,.-hogy i portékája az ünnepek alatt megromlik ; Ami, a küldemények nemét iueti, tulayqiii'ó menynyiségb'en baromfi érkezett, ' ugy^.hogy" a vásárcsarnok csak,.-h:ágy í.tkán, vágy talán még sohasem látott egyszerre, annyi szárnyast, mmt ma. Szép', -számban érkeztek még tejtermékek, zöldségfélék, nyers-' és füstölt-' hus neműek. Az ' elmúlt napokban uj burgonya és marható elejét 45-50, hátulját '55-62 krig kgként Pragai sonkát , hazait , sza» lamit frt kgját.' Solospárgát 60 70,, la 50 60, Ila lavesspárgát kr kgját. Kalarábét 5-10 kr' ugorka 5 12 krig darabját nágyság szerint. Teatojás frt -100 darab, közönségestojás írt ládánként. (1440 db) Az uj burgonya á nagyobb t'ételtt béhpzatal'folytán, majdnem- a régi-burgonya áráig szállt le, amennyiben ma mar csak 4-6 frtot jegyez nagybani eladásnál. leavajban a kissé élénkebb kereslet daczára is meg nagy. készleteket találni, ugy nálunk, mint mindenütt a csarnokban., 0, T a I va J 1,20, főzővaj 70 85, tehéntúró 5 ö Kr klgrammja. Idei csirke (élő). 80 kr,. liba,2.60 kr párja. lyásu volt. Árak a következők: Élő borjuk: belföldi írtig, kivételesen frtig dbonkint, frtig kivételesen 45- frtig sulyía, növendék bórju frtig, kivételesen - frtig dbonkint, frtig súlyra (A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatósáé jelentése. Budapest, :1898. május 27-én. Ulott borjú : belföldi frtig, tiroli frt galífj!,7t, frti K' növendék borjú frtig dbkint, Hus. Marhahús hátulja'i. oszt. 1 q frt t , III. oszt , eleje I. oszt ólott bárány frtig, bécsi ölött borjú, kiv ^ fr 5 T?' - oszt " 30 ~ 48 ' borjúhús hátulja I. frbg súlyra. Élő bárány frtig,kivételesen írtig oszt , II. oszt , eleje I. oszt , II élő kecske frtig páronkint. Hizlalt ürü - oszt , birkahús hátulja I. oszt , II. oszt 7T 42 -*) 6 I- oszt , ű. oszt, 36-40, bárány eleje 1 db , hátulja _, sertéshús magyal Szerkesztői üzenetek. szalonnával elsőrendű 1 q eo-62-0, vidéki szalonna nélkül elsőrendű 64 66, vidéki S3-50, sertésfolyamán végrehajtott nagybani kísérletek műtrágyákkal Az árpa műtrágyázásáról szó van Rovara 10 évhús pörkölt -ö, sertéshús szerb szalonjával czimu íuniajaban Az n u, szalonna nélkül sertéshús füstölt magyar ytermelési ^let^ állomás, 1,805-ik évről szóló, jelentésében a ' ---.idegen (vidéki) -, sonka nyers 1 kg 68 " ^ 64-80, füstölt belf. csonttal , csont nélkül 0*80 '^Sazdasági Szemle egves évfolyama^y. 0-90, sonka füstölt külf. csont nélkül szalonna sózott 1 q. 5-^0, füstölt «0--B2-~, sertészsír hondoval 65* 66'0, hordó nélkül' , kolbász sraid. egyesület tulajdona., tty f V^JT; fűtőit 60-S0, szalámi belföldi , külföldi, malacz szopós élő 1 ks 3- letisztított 0: ' * *. Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt MG 1.50 csirke.0-50-l:50, kappan hízott l-,80-2"40, sovány récze hízott '30, sovány lud hízott -0- -o, sovány 2-«0 4-00, pulyka hízott '^- 8 " 00 -:?) Tisztított Tyúk 1 db frt , 1 kg., csirke 1 db , 1 kg., kappan hízott 1 db kg récze hizott 1 db 0; 0"-, 1 kg. --félkövér 1 db L- 7'., Ud hlzott 1 ^ , 1 kg , fshvn 1 W-2-Í0, 1 kg., pulyka hizot féikövér íl i 1 db lw-80, 1 kg , ludmáj 1 db , 1 kg '50 ludzsir 1 kg , idei liba 1 db ' a 0n Ha1 ' "! lö -." arcsa 1 ks- ívf , csuka , ponty (dunai) , süllő kecsege O'-O-O, márna , czompó 0'35 Ő-50 angolna 0-0, apró kevert '30, lazacz ' pisztráng -.. ', f«,«a 8 tejte^ékek. Tej 1 Iit. frt , 30-40, tengeri 100 cső -, karfiol 100 db - paradicsom 1 kg , spárga 0-l5-0'60, torma 1 q Gyümölcs. Fajalma 1 q frt, köz. alma 20 30, fajkörte közönséges, körte, szilva magva vörös > ászalt cseresnye faj, , közönséges 17 20, meggy faj, közön-, séges -, ringló, baraczk kajszin, őszi, dinnye görög nagy 100 db, kicsi, sárga faj, i kg. közönséges szóló 1 kg. -, csemege, dió (faj, papirhéju), közönséges 30 32, mogyoró 23 30, ' gesztenye magyar, olasz, narancs messinai 100 db , pugliai , mandarin , czitrom , füge hordós 1 q 20 22, koszorús 22-24, datolya 38 44, mazsolaszőlő 50 65, egres 1 lit. 6 8:, eper 1 kg kr. Allatyásárok. Budapesti szurómarliavásár. Május hó 27-én. Felhajtatott ; 137,7 drb belföldi, db galicziai, drb tiroli, db növendék élő borjú, 171 db élő bárány; - drb belföldi, - drb galicziai, - drb drb bécsi, - drb növendék borjú, - drb ölött bárány, -,drb élő kecske. A borjú és bárányvásár hangulata élénk, 'lefo- í Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő és, kiadásért felelős: Forster Géza az 0- M. G. E. igazgatója. Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az 0. M. G.E. szerkesztő-titkára. - Társszerkesztő: Bndaj Barnabás, az 0. M. G. E. titkára. IElsőrangú hazaigyártmány\ xvóv. \/$yi\émagyar f $/4mm\ gépgyár Kénsavas-káli ' Chílisalétrom mm.-ként forint. efölözott , tejszín 0-0--, tejföl Ezen árak zsákkal együtt ejegysuly tiszta suly paritás bérmentve magyar hajó- vagy vasútállomásra t 3 (tea) 1 kg ,1. rendű, , II. r állítva érténdők égési waggonrakomány vételénél készpénzfizetés mellett 3<Vfl'engedménynyel, vagy 6 haviét, P'~' 0- r-i0',: tehéntúró , juh , olvasztott , Margarin I. rendű - RÉSZVÉNY-TÁRSULAT fogadvány ellenében. turó 45 45, liptói, , juhsajt emmen thall sajt , groji sajt , '' BUDAPESTEN. A rézgáliczra vonatkozólag "az irányzat változatlanul sziled és nagyobb tételek vételénél az ár 24' 50 Liszt és kenyérnems. Fehér kenvér 1 ks frt , barna kenyér ,' roiskenyér^h :/frt között váltakozik 1Q0 kgként csomagolás ingyen,,,ab Budapest, készpénzfizetés mellett i százalék a Masyarorszáj legaagyebb és ogyediis; 14-a. Búzaliszt 00 sz. 1 q, o, 1, engédménynyel, vagy 4jhaví élfogadvány ellenében. Sda 8á i gépgyára, roi - lencse magyar 1 q frt 14-18, stokeraui ti borso héjas magyar , koptatott Y a gazdálkodáshoz szükséges magyar 13-15, külföldi 17-24, bab fehér apró 7-11 issse "l^i A központi vásárcsarnok árujegyzése nagybsn nagy 8 12, szines , ' gazdasáfii gépeket gyáríja. (en gros) eladott élelmiczikkek árairól. r ^ J S u - 1 ' ' (1440 db.) 1 láda frt Magyar gazdák vásárcsarnok euáto szövetkezetének jelentése május hó 28-án. 100 db. -, tea tojás , törött tojás ü. oszt- (1440 db.) - _, meszes, orosz toiás í Kendelések megtétele előtt kériat szakbavágá kéríé^l bzoztíf ktzts A pünkösd előtti napok mindegyikén, de különösen Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt a I fordulni ma, szombaton igen mozgalmas élet uralkodott a ,-Petrezselyem 100 kötés , 1 q 8-0 l<>-0 i csarnokban. A vonatok a csarnokba -alig" befcrő kocsiszámmal a rendesnél többször érkeztek, az árukat váró zeller 100 drb 4- Í , karalábé vöröshagyma!» q foghagyma 100 köt. Részletes árjegyzékkel é. szakszerfi feiviiá0«eítámíl áliksiija8m 8?s(. i üzletemberektől. pedig alig lehetett mozogni a szük rakhelyen. fr/r l 1-7': ' > vörösrépa,100 drb , Ugyv látszik, maga a fogyasztási adóhivatal sem I fehérrépa, fejeskáposzta , kelkáposzta 100 drb 0-SO 1-20, -vörös káposzta 0- fejessaláta I

8 PIQJIPIIIPPIIIII KÖZTELEK, 1898." JUNIUS HO 1. ALBION fűkaszáló gépek, ALBION marokrakó aratógépek, HARRISON Mc. GREGOR & Co. angol gépgyárából, melyek az összes hazai versenyeken kitüntetésben részesültek, legutóbb a turkevei gépversenyen arany éremmel dijaztattak, kaphatók GRAEPEL HUGÓ gépgyárosnál, Budapest, V., Külső Váczi-ut 46. szám. 54oe 44. SZÁM. 8-ik ÉVFOLYAM. 74,347. A. IV. M. kir. államvasutak igazgatóság. Hirdetmény. A magyar kir. államvasutak igazgatóságának értesítése szerint kereskedelemügyi m. kir. minister ur Ő nagyméltósága rendeletéből a karczag tiszafüredi helyiérdekű vasúton Karczag-vásártér és Kunmadaras állomások között fekvő. Tatárülés" megálló rakodóhely, mely eddig esák személy- és podgyász forgalomra szolgáló megállóhely,volt, f. évi május hó 15-én a kocsirakományi teheráru forgalomra is megnyittatott. Ezen megálló-rakodóhelyen csak oly kocsirakómányu teheráruk élőállatok kivételével adhatók fel, illetve adatnak fle, a melyeknek ki vagy berakásához külön berendezések vagy segédeszközök nem szükségeltetnek. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Mielőtt fűkaszáló- vagy aratógépekben szükségletét fedezné, m i n d e n g a z d a s a j á t é r d e k é b e n t e k i n t s e m e g a The Jonston Harvester Co. a világ első amerikai aratógépgyárának készítményeit, melyekből a KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELETET és mintaraktárt Magyarország részére mi birjuk. Minden gépet megprőbálás, más gyártmánynyal összehasonlítás végett a tisztelt gazdaközönség rendelkezésére bocsájtjuk. Bácher Rudolf és Melichár Ferencz gépgyárosok Budapest, VI., Nagymező-utcza 68. szám. Árajánlattal készséggel szolgálunk.

9 44. SZÁM 8-iK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JUNIUS HO i. Árverési hirdetmény. Alulirt uradalmi intézöség közhírré : teszi, hogy gróf Zichy Ödön ménesében nevelt 22 darab 4 5 éves félvér csikó, 10 darab anyakancza és 8 darab -2 3 éves méncsikó folyó évi junius hő 5-én délelőtt 10 órakor Beleznán megtartandó önkéntes árverés utján eladatik. Vasútállomás: Nagy-Kanizsa. Miklosovich urad. intéző. József 12,102/11. sz. A m. kir. államvasutak budapest-jobbparti-iizletvezetösége. Pályázati hirdetmény. Amagy. kir. államvasutak Esztergom állomásán létesítendő magas építmények helyreállítása czéljából ezennel nyilvános ajánlati tárgyalást hirdetünk. A tervek, a költségvetés, a szerződési tervezet, a'feltét füzetek és a pályázati feltételek budapest-jobbparti üzletvezetőség pályafentartási és építési osztályánál (külső-kerepesi-ut) a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Jogérvényes és kellőleg bélyegzett ajánlatok legkésőbb f. é. junius hó 15-én déli 12 óráig I. osztályunknál nyújtandók be, lepecsételve eme felirattal.ajánlat Esztergom állomáson létesítendő magas épitmányekre. Csak az összes munkákra..tett-ajánlatok fognak figyelembe Vétetni. Bánatpénz fejében 'legkésőbb f. é. junius hó 14-én déli 12 óráig 1000 frt azaz egyezer forint készpénzben vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban gyüjtőpénztárunknál (külső-kerepesi-ut) lefizetendő. A bánatpénzről szóló letétj a budapesti, illetőleg bécsi tőzsdí folyam szerint számíttatnak, de névértéken felül számításba nem vétetnek..posta. utján beküldött ajánlatok és bánatpénzek térti vevénynypl adandók fel. Az ajánlatok között, a szabad választási jogot magunknak fentartjuk. Budapest, máj.us hóban. Utánnyomás nem dijaztatik. Ci-azd. kötéláruk. ZSÁKOK, PONYVÁK, zsinegek, hevederek, tömlők, fehér ruhateritők. Tornaszerek, függöágyak és mindennemű hálók ipartelepe. "SEFFER ANTAL Budapest IV., (Károly-laktanya) Károly-utcza 12. sz. IV L A W N. T E N N I S TP«Gondos kiszolgálat. Vidékre árjegyzék szerint. Az üzletvezetőség. A magr.var JS 4 '«Mbltoko«e é» béísturak' iák állásközvetítő osztályánál lalkoz.ék nyugdíjintézete. Eszközöl biztosításokat: nyugdíjra, és özvegyi díjra, mezőgazdasági, erdészeti és ezekkel rokon foglalkozású egyének számára a legolcsóbb díjtételekkel, mert pma^kmnatra^alapszabá^ Eladó tenyész'birka. Bérlet felhagyás végett eladó: 70 darab 2 3^4 éves közép finom minőségű kos, » anya, 700,, ft tirü. A birkák juniüs 8-ig.gyapjübán. ez időn tut n^irdtt állapotban láthatók Wolf Testvéreknél; Várpalotán, Veszprémmégye, vasút-, távírda- és posta-állomás. 714 holdas nemesi birtok, Torontál vmegyében, legnagyobb része jó minőségű szántóföld, prima minőségű gazdasági épületekkel együtt 1. októberre t!&é' e l a d ó, s^msi 5901 Bővebbet közvetítők teljes kizárásával Koronghy Gyula birtokos BUDAPEST, Kecskeméti-utcza 13. sz. Liereés tanai csilléi. Uj találmány. Szabadalmazott gyors lóhere és luezernamag cséplődob, mely. minden cséplő-; Uj találmány. géphez alkalmazható, csépel és fejt egyszerre, végzi mindkét munkát; ezen lóhere és luezernamag cséplődob több gazgaságbau kitűnő, eredménynyel dolgozik, amennyibeji ' bármely más gyártmányt többszörösen fölülmúl, mit számos, levéllel igazolhatok, megrendelésnél szükségei a dob: hossza és körmétere,, úgyszintén á nagy török rosta" ' ' " a felszerelve 80 frt, gyártmányom jó, tártós és-használhatóságáért 1 '' élettel -" ' ' KÁDÁR GYULA szabadalmazott gyors lóheremagfejtö gyára, NAGY-VÁRADON. Bírtok haszonbérlet. Borsodmegye Szuhogy község'határában, a bódva-völgyi vasút szondrői állomásától 10 pereznyire 473 kat. hold szántóföld, rét és erdőből álló tagositott birtok, kellő gazdasági épületekkel és urilakkal ellátva az 1898-ik év őszén haszonbérbe kiadó s azonnal átvehető Bővebb értesítéssel szolgál tudakozódásokra Vértessy Tivadar a ksotóg l gazdasági egyesület titkára, Miskolcz, Vármegyeház /98. C. II. s Magy. kir. államvasutak.,! Hirdetmény. Svájczi-osítr.-magyav vasúti- kötelék. (Faküídemények rexp"ediálása.wör.gl állomáson.) Folyó évi junius hó 1-től kezdve Wörgl állomáson az osztrák-magyar-svájezi vasúti kötelékben szállítandó, faküldemények rexpediálhatók lesznek. A betárolás; illetve rexpeditió megengedtetik mindazon- küldeményekre nézver melyek az évi június hó l-e óta hatályban levő., díjszabás IV. rész, 2. füzetben foglalt és ide vágó rexpeditió határozmányöli betartása méllett szállíttatnak,.a B, C, D, E, G és H csoportba tartozó magyar állomásokról, erednek és az I X. csoport számmal megjelölt svájezi, továbbá Bregenz átm., Buchs átm., Lindau átm., valamint SK : Margretken átmeneti állomásokra reridelvék. Budapest, május hóban. '. (Utánnyomás nem dijaztatik.) Amerikai m Most jelent meg m mezőgazdaság.: MÁSODIK KIADÁS., SZltASSy -Irta: ' ZOLTÁN az OMGE. szerkesztő titkárja, a Köztelek" felelős 1 szerkesztője. Pf Eredeti fényképek és Vladár Ernő festőművész rajzai után, j készült számos képpel. ftolti ára 4 frt. * OMGEe tagoknak és a Köztelek" előfizetőinek f^ kedvezmenyes ára 3 frt 50 kr. V Megrendelhető a Köztelek" kiadóhivatalában JJ (Budapest, IX. Üllöi-ut 25. ; sz.) ^ H ^

10 828 KÖZTELEK, JUNITJS HO SZAM. 8-ik ÉVFOLYAM. Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet. BUDAPESTEN, VIII., József-körut 8. Elnj :: TELEKI GÉZA gróf. Igazgatósági tagok : R, DESSEWFFY ARISTID,, PÜSPÖKY EMIL,... SZILASSY ZOLTÁN, SZONYf ZSIGMOMD, TELEKI SÁNDOR gróf. Vezérigazgató: SZŐNYI ZSIGMOND. AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZET a gazdaközönség általános elismerése szerint ugy a tiiz- mint a jégbiztosítás terén hiven megfelel hivatásának ; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek óta sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes megelégedését vivta ki, magának, az épület és átalány (pausclial) biztosításnál rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövetkezet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; minden más illeték kizárásával. A szövetkezet elfogad 6 és 12 évre szőlő jégbiztosításokat és a feleknek 6 éves biztositásnál 10%, 12 éves biztositásnál 30% díjengedményt.ad, mely a díjból évről évre Ievonatik. A jégbiztositási feltételek mindenben a gazdák kívánalmainak felelnek meg. MT Gazdasági egyesületi tagok tekintet nélkül a biztosított érték nagyságára a tiszta dijból 5 /o díjengedményben részesülnek. TB8 Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlattal.terményeiket biztosítják, 10% engedményben részesülnek. Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körut 8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek r n i l T n Q földbirtokosok, gazdák és r U N W í J raktár válla latok stb.-nek. Ausztria-Magyarországon általam bevezetett s mindenki által hasznosnak elismert [ ponyva-üölcsönző intézetem ajánl igen csekély kölcsön- jr B A dij mellett 96 mtr. és 48 I > O 11 W fl^ M I. i mtr. nagyságú telitett ^ ^ «/ kazalok, vasúti waggonok és más mezei termékek betakarására, továbbá 12Q * mtr. nagyságú behordáshoz alkalmas szekérponyvákat, miáltal saját ponyvának í beszerzése megtakarittatik. Úgyszintén zsákok is kölcsönőztetnek igen olcsó árak és előnyös fel- r tételek mellett. Ugyanitt legolcsóbban szerezhetők be uj és használt kátrányos és j telitgtí ponyvák, és 1 4^kré*, e íov^á n^ és k hasimáít zsá minden nemben, gabona, faszén, liszt és korpás zsákok stb.. IMT" Minden 50 -kai olcsóbb mint bárhol. ' Ócska zsák és ponyv minden mennyiségben a legmagasabb áron vétetik. ' NACEL ADOLF, BUDAPEST, j T., Arany János-utcza 12. Mc CORMICK ARATÓ GÉPEK a legjobbak a világon, kévekötök és marokrakók; Mc Cormick fükas; Lapunk bekötési táblája 1 frt 36 krért (portómentesen) kapható kiadóhivatalunkban. MULLER és WEISZ BUDAPESTEN, VI., Gyár-utcza 66. sz. GOZEKEK BURRELL RENDSZER. KÖZVETLEN ERŐÁTVITEL miután fogaskerekek niiícsének, tehát érőmegtakaritás és fokoaottétbb munkaképesség. Valamennyi, létező Compound rendszer legegyszerűbbje, az alkatrészek csaknem felére leszállítva..legkisebb szénfogyasztás. Kevés javítás. Göz-utihengerezök. an, Bnrrell gözeke-raütára. Gyakorlott kép viselők'lcerest étnek.' XwEegjelont Yorkshire tenyész sertéseket («agj feliéi- fajta) a többszörösen kitünteti tenyésznyájból ugyszinte fajtiszta simmenlhali tenyészbikákat, emdeni ludakat, Pecking kacsákat, Plymout Rock tyúkokat mindenkor jutányysan elad. Gutsverwaltung Freiling, Post Hörsching, Ober-Österr Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: A sertés javitásaés hizlalása assa gazdák és hizlalók használatára, un Irta K. Ruify F»ál. Ára portómentes küldéssel I forint 10 krajczar. Homotel telepítése. Irta: Rácz Sándor. Ára I frt 50 kr. és a KÖZTELEK" kiadóhivatalánál, nemkülönben a SZERZŐNÉL M.-Óvái'ofl megszerezhető Ujabb tapasztalatok m m m a trágyázás köréből. ARA I FRT. IRTA: C serháti Sándor. ARA I FRT. g : K A I N I T IS nagyban és kicsinyben. Megrendelhető az Országos Magyar Gazdasági Egy etillet titkári hivatalánál (Budapest Köztelek). nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldshall-Stassfurt, ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. A rásüti szállitásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomások szerint frt között váltakozik. Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egyesületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 8 frt. A megrendeléssel egyidejűleg a kainit árát egyesületünk pénztárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény átvételénél fizetendők.

11 n

12 830 KÖZTELEK, JUNITJS HO SZAM. 8-ik ÉVFOLYAM. Gőzmívelés. Nagyobb területek szántását gözekivel hajlandó vagyok elvállalni; épúgy mélyrigolozást szőlő-telepitésekhez. - Érdeklődők kéretnek, hogy alanti czimemhez gőzszántási forduljanak. vállalkozó Wölfí Ernő, Budapest-Kelenföld.! FF szavatolt 15 20,o citrátban oldható foszforsavtartalommal és % porfinomsággal. Felülmulhatlan, minden talajra alkalmas trágyaszer, különösön sovány talajok javítására, "kitűnő hatású az összes gadonanemüek,' kapás és l 3* SS í olajnövények, lóhere és luczerna, szőlő, komló és kerti veteményekre, kiváltképen a rétekre. Legjobb, leghatásosabb és legolcsóbb fosasforsavlrágya tekintettel hatásának tartósságára, felülmúlja, az össxes s/.tipiíi fiisifátokat. A citrátban oldható foszforsav-tartalomért = 7 szavatosságot vállalunk, netelánj hiányt megtérítünk. Árajánlatokkal, Ói t szakmunkákkal és egyéb felvitágositással a legkészségesebben szolgál a* II 3*. - Van szerencsénk ajánlani -. szavatolt tisztaságú s "sr ll Thomasfo^zfátlisztet a " A csehországi TWasmmt Drágái MátM eladási iroiájáilt VEZérképiselősége a magyar korona orsz. területén KALMÁR VILMOS, m, S S imlsf^émimthtíké^ ií^nye 8 ElSTOGERIVI. J.FlAI tés BUDAPEST, TELFS, BÉCS, V., Mária Valérla-utcza 10. (Tirol.) I. Volksgarteng. 1. Vízmentes takarók (ponyvák) kazalok, gépek, kocsik és vasúti kocsikra, olcsóbb és legjobb, elpusztíthatatlan minőségben, továbbá Repcze-ponyvák, maggyiijtő-ponyvák, kender-tömlők, esőköpenyek és öltönyök kautsohukkal és anélkül. Gabona és lisztes zsákok, legjobbés legotóbb Tűzi és itatóvedrek. Sátrak. Árjegyzék és minták ingyen és bérmentve. Leggyorsabb kiszolgálás. Minden város jobb üzleteiben a mi gyártmányainkat tartják és szíveskedjék határozottan EXSINGER gyártmányt kérni. I A szőlő és gyümölcsfák permetezésere, francziaor- 1 1 szági tapasztalatok szerint a 1 rézszappan Martellínalegfinomabbdohánynemesitő trágya kizárólagos eladása. 1 bizonyult a leghatásosabb s viszonylag a legolcsóbb szer- 1 1 nek. (Lásd Mezey Gyula gazd. akad. tanár úr ismerteié- 1 P U R I T I N " 1 sét a Köztelek" mult évi 58-ik számában.) 1 KAZÁNKŐELLENES SZERT ELŐÁLLÍTÓ TÁRSASÁG liter rézszappan-habarékot, melegítés segélyével 1 A Puritin" egy marósavmentes, folyékony yegyülék, mely alkatrészei következtében semmi ártalmas hatással nem bir a kazán anyagára, sőt ellenkezőleg i a vizén kivül /a klg. rézgáliczból és 1 klg. gyantaszap- Éj a rozsdától megóvja és jó karban tartja. i panból; hideg uton pedig 2 csomag gyantalisztes kecske- 1 A Puritin" állandó alkalmazás mellett a kazánköképződést teljesen meggátolja s a kazán falain, valamint a csöveken már lerakódott kazánkövet ennek vas- 1 méti porból és Vs klg. mészből lehet előállítani. Egy cso- tagságához s keménységéhez mérten. nagyon rövid idő alatt átáztatja, ugy hogy a kzaánkö szétmálik és saját súlyánál fogva á kazán falairól stb. leválván, lehull. 1 mag gyantalisztes kecskeméti pornak az ára 25 kr., a 1 A Puritin" használata a fűtőanyagban 10 20% megtakarítást tesz lehetővé 1 súlya 85 gramm, s tartalmaz 250 gramm gyantalisztet 1 és a tökbnyire igen költséges tatarozást és kőkivágást feleslegessé teszi. A Puritin" a kazán szakadatlan üzemben tartását fokozott biztonság 1 és 600 gramm kecskeméti port. Ezen anyagok a rézszap- 1 mellett teszi lehetővé; nem kejl ázt napokig és hetekig az üzemen kivül vesztegeltetni. 1 pan elkészítése és alkalmazására vonatkozó utasitással együtt 1 Meggátolja a kazánlelnezek gyorsabb kopását, azák elégését, kidomborodását, a tiizlemezek és csövek szakadását, a szegecsek, álló csavarok meglazulását, 1 MAYERFI ZOLTÁNTÓL Kecskeméten 1 a szelepek elromlását, a táp és 1 leeresztő csövek eldugulását stb. stb... szerezhetők be. 57s8 A Puritin"-ból naponta csekély mennyiség veendő a tápvízbe, úgy hogy e szerből lokomobil-kazánoknál havonként szükségeltetik: 5 lóerőig 6 7 liter, 10 lóerőig 9-10 liter, 15 lóerőig liter, 15 lóerőn felül, mint a stabil kazánnál méterig liter, méterig liter és 62273/98. sz. Magyar királyi államvasutak., 150 D-méteren felül liter. A már tisztított kazánnál a fogyasztás ennek megfelelően kisebb. Egy vagy HIRDETMÉNY. két liter.tápvíz beküldése esetén vegyészeti laboratóriumunk díjmentesen eszközli (A tanuló bérletjegyek kiadásának kiterjesztése.) a víz vegyelemezését azért, hogy a tápvíznek megfelelő Puritin" tegyen előállítható.- Ára hordókban 50 kgön felüt~60 kr., bádögtartányo'khan a 10 és 20 kg. 80 kr. A magyar kir. államvasutak igazgatóságától nyert értesítés szerint a Budapest kilogrammonkint. Helyben, Budapesten csomagolást beleértve. környékén fennálló tanuló bérletjegyek az alábbi árak. méllett ezentúl a következő Bővebb felvilágosítást ad a állomásokra is fognak kiadatni, és pedig: Budapest m. h. Budapest-Angyalföld, Budapest-kitérő, Ecser, 1 Ferencz-József laktariya, Győmrő, Keresztur-kavicsbánya, P1IRITI5Í" kazánkőellenes szert előállító társaság. Lőrincz-kaviesbánya, Rákos-Csaba, Sződ,. Tétény-Diósd és Városliget megállóhelyek- Budapesten, VIII., Jóisef-liürut 8. szám. nek Budapest keleti iltetve nyugoti pálya udvar állomással való forgalmában egy hóra II. oszt. 4 frt, III. "oszt. 2 frt 50 kr., három hóra II. oszt. 10 frt, III. oszt. 6 fet. Aporka, Batta, Dömös átkelés, Nyáregyháza, Kis-Maros-Visegrád, Szent-István, Szent-Márton-Káta és?ápió-ság megállóhelyeknek Budapest keleti, illetve nyugoti p.-udvar állomással való.-forgalmában egy hóra li. oszt. s M. II!, oszt. 12 irt. I g a H t W H m M M I M M tllői-nt BUDAPEST, 35-diK scám.. titkárságánál (Budapest Andráésy-ut 5.) válthatók. '. flhwvb Hllllllil VfcWS^lfSfifl f H W I fjhfjil felvétetnek a kiadóhivatalban Ezen. bérletjegyekre a m. kir: államvasutak helyi személy díjszabásában foglalt határozmányok mérvadók, és azok a magy. kir. államvasutak igazgatóságának Budapest, évi április hó 28-án. Az igazgatóság... (Utánnyomás nem dijaztatik.) _ W legkitűnőbb bel- CSEPLESRE^SZEN KADHTAY I-a oiztrani KÁROLY-nál kétszer mosott kovácsíiiéii so. kőszén és cuaks nagykereskedő Pátria' irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása Budapest, (Köztelek).

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár. _ W ; 1913. év, június

Részletesebben

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év VI. évfolyam, 2. szám 215 Statisztikai Jelentések FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA 214. év Főbb termények és termékek alakulása Főbb termények és termékek alakulása VI. évfolyam, 2. szám 215

Részletesebben

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás Az 1956-os forradalom sok kiváltó oka közül a parasztságot sújtó embertelen begyűjtés, ami sokszor a szó szoros értelmében padláslesöprést jelentett,

Részletesebben

AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN. Dr. Koppány György VITAFORT ZRT

AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN. Dr. Koppány György VITAFORT ZRT AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN Dr. Koppány György VITAFORT ZRT BEVEZETÉS A BIOÜZEMANYAG CÉLÚ ALKOHOLGYÁRTÁS ALAPANYAGAI A MAGAS SZÉNHIDRÁT TARTALMÚ NÖVÉNYI

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai.

Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai. Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai. ÍRTA: D R. BUDAY DEZSŐ. KÜLÖNLENYOMAT A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 651 652. FÜZETÉBŐL. BUDAPEST. A PESTI LLOYD-TÁRSULAT KÖNYVSAJTÓJA. 1916. Az emberiség

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

A Magyar Statisztikai Szemlében az egyes államokról megjelent utolsó konzuli jelentések: Svájc.

A Magyar Statisztikai Szemlében az egyes államokról megjelent utolsó konzuli jelentések: Svájc. fëëëëêkêmëèëëêêëëëêëëêëëëëêêëm m l é KONZULI JELENTÉSEK A Magyar Statisztikai Szemlében az egyes államokról megjelent utolsó konzuli jelentések: > Amerikai Egy. Áll. 1926 703 Cseh-Szlovákia.... 1928 433

Részletesebben

Kecskés Gábor Berzence

Kecskés Gábor Berzence Kecskés Gábor Berzence 2013.09.27. Az előző eladásomban kitértem a NyugatEurópát sújtó esőzésekre és árvizekre, azóta sajnos túl vagyunk már egy igen száraz, aszályos időszakon is mely szintén nem segítette

Részletesebben

A szeszgyártás és szeszkereskedelem.

A szeszgyártás és szeszkereskedelem. 251 A szeszgyártás és szeszkereskedelem. Előadó: Dr. Szöllősi Ödön szeszgyáros, Székelyudvarhely. A mezőgazdasági szeszgyárak rendszerét legelőször Ausztriában és Magyarországon létesítették az 1888. évben.

Részletesebben

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról.

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról. Mezıgazdasági Szemle Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet A húsfogyasztás fokozásáról. E kérdést fölvetvén, nem vonakodom annak elsırendő nemzetgazdasági és gazdasági

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara DR. VAHID YOUSEFI, DR. VAHIDNÉ KÓBORI JUDIT A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara Az erdõ szerepe a gazdaságban és a társadalomban Az erdõ és a társadalom kapcsolata a legõsibb. Fennállott már

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei.

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei. A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei Molnár Melinda Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. III. évfolyam. Magyar-Óvár, 1885. évi májushó 15-én. V. füzet. Mit termeljen a magyar gazda?

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. III. évfolyam. Magyar-Óvár, 1885. évi májushó 15-én. V. füzet. Mit termeljen a magyar gazda? MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. III. évfolyam. Magyar-Óvár, 1885. évi májushó 15-én. V. füzet. Mit termeljen a magyar gazda? Az utóbbi idıben mindig gyakrabban hangoztatják, hogy a magyar gazdának

Részletesebben

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft 8000 Székesfehérvár, Károly János Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február

Részletesebben

kényszer kényszerrel alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el

kényszer kényszerrel alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága H-1015 Budapest, Donáti u. 35-45. Tárgy: Indítvány alkotmányellenesség megállapítására Tisztelt Alkotmánybíróság! Az alábbiakban indítványt terjesztek elő A munkaköri,

Részletesebben

A Magyar- és a többi középeurópai országok fakereskedelmi szokványai írta: Dr. Fazekas Ferenc

A Magyar- és a többi középeurópai országok fakereskedelmi szokványai írta: Dr. Fazekas Ferenc A Magyar- és a többi középeurópai országok fakereskedelmi szokványai írta: Dr. Fazekas Ferenc (Befejező közlemény.) KÉSEDELEM ZÁROS HATÁRIDEJŰ ÉS ENYHE ÜGYLETEKNÉL. A záros határidejű (fix) és az enyhe

Részletesebben

Međitaior Hitler ZS pontja

Međitaior Hitler ZS pontja Međitaior : Hitler ZS pontja IC. Minden állampolgár első kötelessége a szellemi, vagy anyagi alkotás. Egyesek tevékenysége nem irányulhat az összeség ellen, hanem mindenki javára az Egész keretei közt

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

Kny.C 4.192 ALAPSZABÁLYAI HÁZRENDJE. A NEMZETI CASINO 1923.

Kny.C 4.192 ALAPSZABÁLYAI HÁZRENDJE. A NEMZETI CASINO 1923. Kny.C 4.192 A NEMZETI CASINO ALAPSZABÁLYAI KS HÁZRENDJE. 1923. ^ C Q.l ALAPSZABÁLYOK. 1. A Nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia, gróf Széchenyi István által 1827. évben oly célból alkotott egyesület,

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ügyiratszám: 13264/9/2008. az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről, működtetéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére Nagyon kevés tényező befolyásolja a keresletet a mezőgazdasági termékek iránt

Részletesebben

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A, A,.,,, CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,, MINT KENYERKERESET. - 1111 I II JnlTIOJll I II fllllllffilllmmlllllllll ri 1 m IlTITIII IUITI rulllllln 1111111111111 fltillji]]jfjltill UTflrulllnrrr A csendőrlegénységi

Részletesebben

BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1

BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1 BERÉNYI B. ESZTER BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1 Budapest rendszerváltozás utáni fejlődésének legjellemzőbb vonása az 1980-as évek végén elinduló szuburbanizációs

Részletesebben

GABONAPIACI HELYZETKÉP

GABONAPIACI HELYZETKÉP GABONAPIACI HELYZETKÉP Malom és sütőipari Osztályülés, Budapest 2017. április 10. Mátyus Kornél NAK A világ gabonakészleteinek várható alakulása Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO)

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

A csoki útja SZKA_210_31

A csoki útja SZKA_210_31 A csoki útja SZKA_210_31 TANULÓI A CSOKI ÚTJA 10. ÉVFOLYAM 369 31/1 TUDOD-E HONNAN ÉRKEZIK A KAKAÓ? Járj körbe az osztályban és kérdezgessétek társaidat: tudod-e, hogy honnan érkezik a kakaó Magyarországra?

Részletesebben

Újabb lépés a munkaközvetítés terén. A munkanélküliség elleni küzdelemnek kiemelkedő határköve marad a múlt év szeptemberében Gentben lefolyt

Újabb lépés a munkaközvetítés terén. A munkanélküliség elleni küzdelemnek kiemelkedő határköve marad a múlt év szeptemberében Gentben lefolyt 233 Újabb lépés a munkaközvetítés terén. A munkanélküliség elleni küzdelemnek kiemelkedő határköve marad a múlt év szeptemberében Gentben lefolyt nemzetközi conferentia, mely tisztázta a munkanélküliség

Részletesebben

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/18

Részletesebben

XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről.

XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről. XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről. DOMANICZKY ISTVÁNTÓL. A kinek agyában új szerkezetű hátultöltő puska eszméje megvillan, legelőször is azt kérdezze magától: van-e tölténye hozzá? Mert závárzatot

Részletesebben

A PERMETEZETT SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCS FOGYASZTÁSA

A PERMETEZETT SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCS FOGYASZTÁSA 1 3 _.... %^-OílL, E ' ÁQ>fó>Í. A PERMETEZETT SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCS FOGYASZTÁSA ÍRTA: DR. BODNÁR JÁNOS ÉS DR. SZÉP ÖDÖN BUDAPEST, 1940. KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT VIII., ESZTERHÁZY«U. 16. A PERMETEZETT

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

1926 MÁRCIUS 15. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Felelős szerkesztő CZILLINGER JÁNOS

1926 MÁRCIUS 15. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Felelős szerkesztő CZILLINGER JÁNOS 1926 MÁRCIUS 15. ERDÉSZETI LAPOK LXV. ÉVF. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE 3. FÜZET KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Felelős szerkesztő CZILLINGER JÁNOS Megjelenik minden hó 15-én. Előfizetési

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. (Családi otthon. 1.) Nem tudom sikerült-e ily című első közleményemben*) ennek az eszmének elég világos képét vázolnom. Mindenesetre célszerű lesz tehát a szónak

Részletesebben

Dr. Rubner Miksa: Változások a népélelmezésben.

Dr. Rubner Miksa: Változások a népélelmezésben. Dr. Rubner Miksa: Változások a népélelmezésben. A hiányos táplálkozás mindig a relatív táplálékhiányon alapszik. Lehetséges, hogy a hiányos táplálkozás jelensége fellép, ha a felvett táplálék kalóriamennyisége

Részletesebben

Az ipari mérgezés judikatúránkban. Írta: Dr. Kadosa Marccl.

Az ipari mérgezés judikatúránkban. Írta: Dr. Kadosa Marccl. Az ipari mérgezés judikatúránkban. Írta: Dr. Kadosa Marccl. Az Állami Munkásbiztosítási Hivatal ismert állásfoglalása tudvalevőleg lehetetlenné tette a magyar munkásbiztosítás számára, hogy a baleset folytán

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001 TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK BIZTOSÍTÁSA A PÁIR KERETEIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK FELSOROLÁSA, VALAMINT A FŐBB JOGI RENDELKEZÉSEK KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÁSA 2015 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

Tájékoztató a szállítással kapcsolatos biztosításokról

Tájékoztató a szállítással kapcsolatos biztosításokról Tájékoztató a szállítással kapcsolatos biztosításokról A MABISZ Tájékoztató nem mintaszabályzat, csak segítséget ad biztosítási fogalmak értelmezéséhez. Jelen tájékoztató általánosan foglalkozik a szállítással

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Föld- és területrendezés 5.

Föld- és területrendezés 5. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Mizseiné Dr. Nyiri Judit Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula Föld- és területrendezés 5. FTR5 modul A birtokrendezés törvény, jogszabályi támogatottsága és pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

A bükkfának egyik ujabb értékesítése.

A bükkfának egyik ujabb értékesítése. A gömbölyüfából 10 15 %-kal kevesebb fagyapot kerül ki, mint a hasábfából. A bemutatott kisérleti adatokból világosan kiderül, hogy a hárs jóval több íagyapotot szolgáltat, mint a nyárfa, eltekintve a

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

ÁTI DEPO ZRT. Gabonalogisztikai Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

ÁTI DEPO ZRT. Gabonalogisztikai Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei Gabonalogisztikai Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1. Az Általános szerződési feltételek jogi jellege 1.1. Jelen Általános szerződési feltételek mezőgazdasági termékek bértárolására vonatkozó

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI.

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. XI. Évfolyam. Budapest, 1901. márczius Iió 21. 25. (984.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. Ülésnapok a Köztelken.

Részletesebben

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015. Budapest 2015.

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015. Budapest 2015. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015 Budapest 2015. szeptember A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kiskérődző és Juhtenyésztési Alosztály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye: Adószáma:

Részletesebben

LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003

LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003 (ELŐZETES ADATOK) BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai főosztályának

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban.

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban. mindkettőt külön véve is a legmagasabb fokon akarják elérni, lehetetlenség felé törekednék, mert a természet által kiszabott határ áthágásán tul, egyik a másikat zárja ki. Hangsúlyozzuk pedig mindezt azért,

Részletesebben

ERDÉLYI VASUTAK. Erdélyi Magyar Adatbank

ERDÉLYI VASUTAK. Erdélyi Magyar Adatbank ERDÉLYI VASUTAK ENNEK A CIKKNEK nem feladata az erdélyi vasúti kérdés részletesebb tárgyalása. Hiszen ahhoz előbb ismertetni kellene a mult század hetvenes évei óta sok tekintetben teljesen hibás és a

Részletesebben

Iparűzők társadalombiztosítása

Iparűzők társadalombiztosítása UNTERNEHMENSGRÜNDUNG 2016 Iparűzők társadalombiztosítása Első tájékoztatás www.svagw.at www.svagw.at 1 Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Az összes, Ausztriában önálló keresőtevékenységet folytató személy

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz.

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/19

Részletesebben

LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök. 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr!

LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök. 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr! LOSZ LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Hermina út 57. Tel: 06-1 331 1313; Fax: 06-1 331 1396; e-mail: losz@losz.hu; www.losz.hu 21/2014. Magyarország Kormánya Dr. Orbán

Részletesebben

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 Dr. Fazekas Judit Dr. Gyenge Anikó BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 I. BEVEZETŐ NEMZETKÖZI ÉS KÖZÖSSÉGI JOGTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK I.1. A NEMZETKÖZI

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9 2008/130 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu II. évfolyam 130. szám 2008. szeptember 29. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9 A tartalomból 1 Pécs vendégforgalma 2008 I. félévében

Részletesebben

Kísérlet szöveges értékelése év

Kísérlet szöveges értékelése év Gazda neve: id. Varga Péter, Csanytelek. Kísérlet szöveges értékelése 2016. év Termesztett kultúrák: előnövény; kínai kel, ültetése: '16.02.10. Főnövény; TV paprika Fajták: Bravia F1, ensor F1 - fő fajta.

Részletesebben

50.431./1891. BM. rendelet

50.431./1891. BM. rendelet 50.431./1891. BM. rendelet az 1888. évi XIV. törvényczikkel beczikkelyezett magyar-román határegyezmény alapján kiadott határőrizeti utasítás tárgyában. Az 1888. évi XIV. törvényczikkbe foglalt magyar-román

Részletesebben

Új adók: KATA, KIVA másodszor a KIVA-val! - kinek kedvez, az új adózás? ÁFA: Alanyi mentesség értékhatára emelkedik 6 millióig számlázhat!

Új adók: KATA, KIVA másodszor a KIVA-val! - kinek kedvez, az új adózás? ÁFA: Alanyi mentesség értékhatára emelkedik 6 millióig számlázhat! REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. NOVEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! KÉREM A KÖVETKEZŐT! Folytatjuk a jövő évi változásokat: Új adók: KATA, KIVA másodszor a KIVA-val! - kinek kedvez, az új adózás? ÁFA: pénzforgalmi adózás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

4. fejezet AZ ÁRU SZEKCIÓ DELIVERY SZABÁLYAI

4. fejezet AZ ÁRU SZEKCIÓ DELIVERY SZABÁLYAI 4. fejezet AZ ÁRU SZEKCIÓ DELIVERY SZABÁLYAI 5. Fizikai szállítást eredményező tőzsdei ügyletek általános szabályai 5.1 Az áruszállítások feltételei 5.1.1 A Tőzsdén forgalmazott áruk adásvétele akkor tekinthető

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

A nyersanyag begyűjtő részleg feladatai: Biztosítja a nyersanyag (tej) ellátást az egyéni termelőktől és cégektől

A nyersanyag begyűjtő részleg feladatai: Biztosítja a nyersanyag (tej) ellátást az egyéni termelőktől és cégektől a termékeladást és a marketinget a szállítást, szállítóeszközök karbantartását, a munkavédelmet és tűzvédelmet a kereskedelemben illetve szállításban Ellenőrzi és fele a törvény betartásáért, ami a termékek

Részletesebben

Féléves hidrometeorológiai értékelés

Féléves hidrometeorológiai értékelés Féléves hidrometeorológiai értékelés Csapadék 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le a KÖTIVIZIG területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le

Részletesebben

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1 BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 Számviteli bizonylat kötelező tartalmi előírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

1. táblázat Adókulcsok a 70-es években

1. táblázat Adókulcsok a 70-es években 1 AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 1.1 Forgalmi adózás alapjai A fejlett országok adórendszereinek ismertetésekor már volt szó a hozzáadott érték-típusú forgalmi adórendszerekről. Bár ez a legnagyobb karriert

Részletesebben