KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. á f ^ 1 * ^ x. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. \ # J " ^ " W j í j f m

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. á f ^ 1 * ^ x. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. \ # J " ^ " W j í j f m"

Átírás

1 VIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi junius hó (694.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. á f ^ 1 * ^ x AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. \ # J " ^ " W j í j f m A* országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési dí j: Egén évr* 1«frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 írt 50 kr. Megjeleni* ímei szerdái és szombatos. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Badapeat (Kiltelek), ŰllSÍ-*t SS. Mi*. Kéziratokat a szsrkesztóség nem küld finn. AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. Meghívó Nemzetközi rosta verseny. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület úgyis mint a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének Jász-Nagy-Kun-Szolnok a Központja Gazdasági Egyesülettel karöltve vármegyei f. évi szeptember havában Szolnokon nemzetközi termény tisztitógép-verseny t rendez. nál (Budapest, Köztelek), mielőbb bejelenteni szíveskedjenek. A rendező-bizottság. Külföldi szemle. Németország. A gabona drágasága s az éhínség. A,;Jahrbuch für Nationaleconomie und Statistik11 avval vigasztal, hogy a rossz termések periodikus visszatérése a természet változtathatlan törvényén alapul. Föllép a föld valamely pontján s aztán oly vidékeken jelentkezik, ahol legkevésbé voltak rá elkészülve. A mostani szüktermés az angol Indiákban kezdődött, ott irtóztató éhínséget okozott s vagy 300 ezer embernek óhhalálát vonta maga után. Az angol kormány nem tudta a veszedelmet előre látni, pedig két egymásután következett rossz termésből következtetést vonhatott volna s nagyobb gabonakészlet összpontosítása lett volna kötelessége. Ugyanabban az időben ütött be a gabonahiány Sziczilia szigetén is. A végső 'nyomorba juttatott nép idegen gabonával nem segíthetett magán, a spekulánsok meg minden hitelt megtagadtak a pékektől. A talaj termékenysége gyermekek az utczán s kórházakban az ételhulladékot szedik össze, hogy éhen ne haljanak. S az ibéri félszigeten beállott éhinség napról-napra fenyegetőbb alakot ölt. A rossz termés s állítólag.a spanyol-amerikai háború okozta kenyérdrágaság a pyrenei hegységet is átlépve, Francziaországban is fenyegetőleg jelentkezett. Ám a a francziák még idejében ugy igyekeztek se>.i eni magukon, hogy a gaboaavámot függesztették fel ideiglenesen ; mint tudjuk, ez az intézkedés sem a fogyasztóknak, hanem néhány gabona nagykereskedő czégnek a javára szolgált. A gabona drágasága ma már a Rajnán tul is jelentkezik, itt azonban gróf Kanitz képviselő a következő, a képviselőház elé terjesztett interpellácziójával mutatott rá a baj igazi forrására. Közöljük azt kivonatosan : A jelenlegi magas gabonaárak semmi összefüggésben sincsenek a készlettel s a kereslettel, hanem az egész a külföldi börzék spekulatív manőverére vezethető vissza. Tőkepénzes spekulánsok a készlet javarészét, széles körű határidő-üzletekkel magoknak biztosították s a spanyol-amerikai háború okozta világpiacz nyugtalanságát arra használják fel, hogy a visszatartott portéka árát mentől magasabbra rúg- A versenyre bejelenthetek mindennemű terménytisztitó-gépek és pedig tassák.. egy időre ellentállásra bírta az éhezőket, ám a hüvelyesek s a gyümölcs csakhamar elfogyott s a szerencsétlen nép ezrei éhen vesz- az ily természetű üzletkötések még fejletebb Nagyon feltehető, hogy a jövő háborújánál a suly, nagyság és alak szerint szétválasztó terménytisztitó-gépek, tehát: szelelök, gabona-centrifugálok, rosták, trieuországra, sőt Lombordiára is, melynek száza- hadviselő ország kormányának első s elengednek. A baj csakhamar kiterjedt egész Olasz- arányokban.fognak fellépni. A jövőben tehát a dos viruló mezőgazdasága egy ideig biztosítékul szolgált a csapás ellen. Ennek magya- élelmezését biztosítani, hanem arról is gondoshetetlen kötelessége lesz, nemcsak hadseregének rök.stb., amelyek kizárólag mezőgazdasági czélokra szolgálnak és kézi erő rázható, hogy a kiéheztetett olasz ma azt kodni, hogy a nép ne éhezzék s éppen ezért hajtásra vannak berendezve. kiáltja; annyi gabonát tartozik a külföldről összevásárolni háborúja kitörése előtt bármily áron, Dijakul állami arany-, ezüst- és bronzérmek, értéktárgyak, valamint elismerő okségnél nem öl biztosabban. csak szükség lehet. Nem félünk a puskától, mert az éh- amennyire a legtulzottabb számítás szerint, levelek adatnak ki. A rossz termés okozta gabonahiány egyidőben Spanyolországban is fellépett. helyzetet maguk javára kihasználni! Akkor próbálkozzanak a spekulánsok a Versenyen kiviil bemutathatok mindennemű magtári eszközök s felszerelési lakója, oly kevéssel éri be oly rosszul táp- gabonakészlet biztosithat majd az éhinség elhárításá- A spanyol, ha a sikság vagy a sierrak" Csakis a béke idején előzetesen összegyűjtött czikkek. lálkozik : hogy Isten csodája, hogy lábán tud tól háború idején. Az interpellálló ennélfogva Kérjük a t. gépgyáros urakat, járni. Kenyere rossz, azt a kevés bort, njit a saját s pártja nevében a kormány tói azt kérdi: Hajlandó-e a Bundesrath" előtt oly törvényes termel, eladja, ö meg vizet iszik. De az utóbbi hogy a szétküldött bejelentési intézkedésekről gondoskodni, melyek mellett időben a buza ára oly magasra szökkent, hogy iveken a versenyen való részivételüket az OMGE. titkárságápithatta éhségét. Sevillában az asszonyok s A gabona túlságos árszöktetése akadályozva Németország jövő háborújában: 1. Gabona szükséglete, minden körülményben biztositva legyen. 2. a földmives s iparos már kenyérrel sem csila- legyen. Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. szám Váezi-körut sarok. ADRIAHCE PLATT & Cd. NEW-YORKI világhírű gépgyárosok: kizárólagos képviselőség-e Fűkaszáló, Marokrakó arató és Kévekötő aratógépeire. tffr Kitűnő magyar bizonyítványok. Több évi tapasztalat után bebizonyult, hogy a legtökéletesebb és tartósságánál fogva a legolcsóbb és legtökéletesebb permetezőgép a Vermorel-féle E C L A I R " peronospora permetező, mely eddig minden versenynél az első dijat nyerte el. Kizárólagos magyarországi képviselet. Ár 20 forint csomagolással. H i Aussigi la Rézgíűioz", Rafflaháncs" 2ST Késések elkerülése végett kérjük a megrendeléseket már most élő jegyeztetni. ""59RS Mai Hámunk 12 oldal. ' -. ' W - \...

2 mmm KÖZTELEK, JUNITJS HO SZAM. 8-ik ÉVFOLYAM. A sajtó a képviselő interpelláczióját lelkesedéssel fogadta; Amit a börze ezidőszerint müvei, botrány s a gabonaár felszöktetését a ganonahatáridőüzlet egyik áldásá*-nak állítja.- Igazolja avval, hogy Amerikában a napokban a gabonaára 72 óra alatt 50 marhával emelkedett, a rákövetkező napokban.48' óra alatt 50 márkával sülyedt: Hát csakugyan azt hiszik a börze lovagjai, hogy akad oly bolond ember, ki az ilyen gyors hullámzást a háború, vagy a készlet mennyiségének volna képes betudni?' A amerikai buzapiaczon lejátszott börzemanőver legjobban bizonyította," mily káros, mily közveszélyes a kenyéranyagával való játék. A gabonakereskedelem gyógyítása csakis, akkor leend végrehajtva, ha az uzsorás börzejáték mindenütt meglesz szüntetve s ha az állam, vagy a szervezkedett mezőgazdaság maga veszi kezébe a kenyérellátás dolgát, miután a kereskedelem, e téren tehetetlenségét fényesen bebizonyította. Az államnak kötelessége ugy intézkedni, hogy a kényéruzsorások kezéből mesterségüket kiüsse. Nem szabad megtűrnie, hogy az inség- ' árak silány árakkal váltakozzanak, hogy a spekulánsok egyszer a fogyasztó kenyerét zsugorítják, máskor meg a; gazdát ugy nyúzzák, hogy munkája dija-se legyen fizetve. Ezt meg kell akadályozni, mert lehet, csak akarni kell! Majd meglátjuk, igaza volt-e a németnek, midőn ilyen erélyes hangon kelt ki a börziánerek ellen? Bukovina. Mezőgazdasági egyesület alakulása. Az osztrák-magyar birodalom egyetlen tartománya Bukovina volt, ahol eddig nem tudtak gazdasági egyesületet szervezni. Tavaly azonban megtörték a jeget s megalkották egyletüket a gazdák, mely ma már 1800 tagot számlál. Létezése rövid ideje alatt már is sok olyat alkotott, melyből a mezőgazdaságnak meg van a haszna: Az egyesület kiadja a gazdasági ismereteket terjesztő hetilapját, tagjai együttesen veszik meg a vetőmagvat s műtrágyát. Az egylet maga 151 forintért vásárolt konyhakerti magvakat, melyeket tagjai között ingyen osztatott szét. Vagy öt községben könyvtárakat állit fel, mely czélra forintot fordít. Vándortanítókat alkalmaztat, melyek gazdasági felolvasásokat tartanak a községekben, Czernoviczban egy konyhákertészeti tanfolyamot nyitott, melyet a vidék kertészei csoportosan látogatnak. A mezőgazdasági tekintetben valóban mostoha viszonyok között élő Bukovinának ezen egyletre nagy szüksége volt s kívánatos, hogv az minden oldalról támogattassék most, midőn a kezdet nehézségeivel kell megküzdenie. Svájcz. A filloxera fellépte Svájczban. Elérkezett az az idő, hogy svájcziaknak is kell már a filloxera ellen küzdeniok. 1 Onnan érkező tudósítások szerint e rovart tavaly konstatálták már Tessin cantonban is. De már.régebben kellett fertőzve lennie, mert a közönséges védekezési eljárások semmire sem vezethettek. A cocarni és luganoi kerületek hegyközségei is elveszetteknek tekinthetők. Neuchat'el tájékán már ben 22 ezer m. terület volt fertőzve s a vész az idén már 51,020 m.-re szaporodott. Ahol lehet szénkénegeznek. Az auvernier-i szőlőszeti iskola is hatalmas részt vesz a védekezés küzdelmeiben amennyiben már; eddig több mint amerikai ojtványt osztott ki a gazdák között, kiknél^ amerikai alanyok ültetése meg van engedve. Turgovie kerületben 1896-ban csak 9000, m. volt fertőztetve, ám tavaly négyszer annyit konstatáltak. ' Genf tájékán is. tevékenyek az újraülte- tés munkájában, ott..a ruth-i kísérleti állomás van nagyban segítségükre.-. Érdekes, hogy az állomás eddig közel 104 féle talajt, elemzett meg s azt találta, hogy az abban foglalt mész aránya, nem foly be hátrányosan az amerikai alanyik müvelésére. Ez nevezetes., mert eddig mindig az a nézet volt elterjedve, hogy a svájczi ugy számításba vehetünk 100 kg. csalamádét árt az amerikai alanynak, mert rendes kísérője és 40 kg. luczernát, ami 1000 kg. élősúlynál kísérője a ehlorozis. A svájcziak most égy uj a tápanyagszükségletet teljesen födözi, vagy bortermelő korszak hajnalán vélik magokat. pedig a luczerna helyett adunk 10 kg. buzakorpát, avagy pedig.1*5 kg. repczepogácsát és 5 kg. buzakorpát, ami 100 : kg. csalamádé mellett etetve a tápanyagszükségletet szintén ' ÁLLATTENYÉSZTÉS. teljesen fedezni fogja. Ökröknél azonban, ha Rovatvezető: Monostori Károly. nagyobb munkát végeznek kg.-nál többet a csalamádéból 1000 élősúlyra számításba venni nem czélszerü, s a még hiányzó tápanyagokat erőtakarmányok adagolásával kell a szervezetbe bejuttatni. Jármos ökrök és fejős tehenek zöld takarmányszükséglete. Sz. J. ur, Szendről, a következő kérdést intézte : hozzánk: Egy jármos ökörnek, esetleg fejős tehénnek hány kg. zöld rozs, luczerna avagy csalamádé a naponkéiiti szükségléte rendes etetés mellett? A A feltett kérdésből nem tudjuk teljesen kivenni, hogy kérdésttevő tisztán csak zöldlakarmányon akarja-e tartani a teheneket és ökröket, vagy a zöldtakarmányok mellett még egyéb anyagokat is akar-e nyújtani. Felteszszük azonban, hogy a jelzett zöldtakarmányok mellett ugy az ökrök, mint a teheneknek, abraktakarmány és valami szalmaféle is adagoltatik. Ezen anyagoknak a nyújtása szükségessé válik egyrészt azért, mivel tisztán zöldtakarmányokkal a tápanyagokat kellő arány mellett a szervezetbe bejuttatni képesek nem vagyunk s túlságosan sok drága fehérjeanyagot pocsékolnánk el, ha pl. tisztán'zöld luczernán tartanok a marhát, de szükségessé válik 'ezen anyagoknak a nyújtása azért is, hogy az ökrök abraktakarmányt is kapva, több erőt legyenek képesek produkálni s a sok vizenyős takarmány túlságosan lazává, petyhüdté ne tegye szervezetüket. Teheneknél pedig az abraktakarmányok tartalmasabbá teszik a tejet. Mindkét hasznosításnál a szalmaés polyvafélék az egyes tápanyagok közti arányt teszik kedvezőbbé. Már most ha tudnók, hogy a jelzett zöld takarmányok mellett minő egyéb feletetésre szánt anyagok állanak még rendelkezésre és mily mennyiségben, készítenénk olyan takarmányösszeállitásokat, amelyek a czélnak megfelelőek lennének. így azonban az adagok nagyságát illetőleg tájékozásul csak a következőket mondhatjuk: Zöld luczernából ugy a tehenek,. mint az Ökrök megesznek (1000 kg. élősúlyra) kg.-ot naponta, ha a fölvételt ő rájuk bizzuk vagy ad libitum etetünk. így azonban tulsok fehérje kerül a szervezetükbe; jóval több, mint amennyit a tápanyagszabványok előírnak, ami természetesen tetemes pénzveszteséggel jár. Szükséges tehát, hogy egyrészt a tápanyagok közti arányt tágabbá tegyük, másrészt kevesebb fehérjét és több szénhidrátot juttassunk a szervezetbe, a luczerna mellett szalmát is kell adni fejős teheneknek, ökröknek pedig még abraktakarmányt is. Adunk tehát fejős teheneknek 1000 kgr. élősúlyra és naponta 75 kgr. zöld luczernát, 16 kgr. buza szalmával összerázva. Ezen keverékben a kellő táparány mellett a szükséges tápanyagok benfoglaltátnak; Ökröknek ' 1000 kgr. élősúlyra kgr. zöld luczernát (esetleg kevesebbet is), ugyancsak kgr. szalma és egy kevés erőtakarmány adagolása mellett. Valamivel kevesebbet kell számításba venni a rozsból. Már sokkal kevesebb fehérjét tartalmaz a a csajamádé, ugy hogy ebből 200 kgr.-ot kellene megetetni a tehenekkel (1000 kgr. élősúlyra), hogy elegendő fehérjét a szervezetbe bejuttathassunk. ilyen nagymennyiségű csalamádét pedig megemészteni nem, képesek, dé emésztési zavarokat is idézhet elo az. ilyen nagymennyiségű csálámadé.: Ha azonban tejelő téheneki nél a csalamádét-luczérhával Vegyesen' adjuk, Ilyen uton-módon eljárva s az összeállítások készítésénél a takarmányok tápanyagtartalmát mindig figyelembe véve, igen nagymennyiségű értékes zöldtakarmányt menthetünk meg. LOTENYÉSZTES. J. G. Az angol telivér mének szerepe felvértenyésztésünkben. Verseny nélkül nincsen jó telivér, jó telivér nélkül nem lehet számbavehető félvértenyésztésünk. Ezzel szokták indokolni a versenyek és az angol telivér tenyésztés szükségét s e tételnek igazságát még azok. is elismerik, a kik a versenyek jelenlegi irányát és módját nem helyeslik, Nos hát a versenyek mai alakján és feltételein pedig nem igen lehet változtatni, mert talán éppen azoknak, az idealisták áltál kárhozatosaknak jelölt feltételeknek, nevezetesen a rövid távolságú versenyek nagy számának, a korai idomitásnak és ezzel kapcsolatos korai hasznosításnak, valamint a külembeli tenyésztési szempontok meglehetős mellőzésének köszönhető, hogy telivértenyésztésünk és versenyügyünk az utóbbi két évtizedbén oly nagy lendületet vett. Ha a versenyekben csak a telivértenyésztés elitje vehetne részt, a középszerű anyag és a selejtes része pedig nem találna magának való propozicziókat és dijakat, akkor a telivértenyésztés nem fizetné ki magát, mert az anyag nagy része nem találna hasznosítást. Az angol félvértenyésztés barátai leginkább a telivér anyag nagy részének elsatnyulása és hibás volta fölött panaszkodnak és ennek tulajdonítják a számos balsikert, mely telivérméneket használó félvértenyésztőink egy részét éri. A főhiba pedig e téren nem is annyira a már nagyszámú telivéranyaggal megfelelő arányban álló sok hibás telivérlóban keresendő, mint inkább némelyik félvértenyésztönek azon eljárásában, hogy eredetileg könnyű alapon kezdve, nemzedékről-nemzedékre állandóan angol telivérméneket használt. Tekintsünk vissza a múltba, - mintegy évre visszamenőleg amikor aránylag még igen kevés angol telivérmén használtatott hazánkban a félvértenyésztésre. A félvérprodukezió akkor még leginkább az állami méntelepeknél levő igen jó és csontos félvérménekkel űzetett és a telivérmének általánosabb, szélesebb körbeni használata csak abban az időben kezdett elterjedni. A szélesebb körben tett első kísérletek kitűnően beváltak, ugy, hogy a teli vérmének használata egyre nagyobb tért hódított. Az eredmény egyes fél vértenyésztőket annyira lelkesített, hogy a félvérmének használatát egészen mollőzték és ivadékról-ivadékra angol telivérméneket alkalmaztak. A lelkesedés pedig fokról-fokra terjedt" és magával ragadta azon tenyésztők egy részét Js, akik nem valami csontos zömök kanczaalappal rendelkeztek. A terjedő divatnak sok telivérménre volt szüksége, a szükség pedig törvényt bont és igy sok selejtes telivérmén is helyet kapott a félvértenyésztésben....

3 44. SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JUNIUS HÖ 1. m És éppen itt tartunk ma. Igen sok tenyésztőnek a kaneza anyaga a telivér mének állandó befolyása alatt túlságosan elfmomodott. A csüdök megnyúltak, a térdek megrogytak, a csonthibák és a nyomorék, szük paták elszaporodtak. Nem szeretnék azonban félreértetni. Az itt nem is elég sötét színekben festett kép nem vonatkozik hazánk egész félvérprodukcziójára, hanem csak azon részére, mely kellő alap nélkül, elég meggondolatlanul beleragadtatta magát a divat áramlatába. Persze, a telivér lőhus ma már nagyon olcsó. Nézzük csak a kisebb rangú eladó-versenyek árlisztáját: 1000korona a rendestétel! Telivérmént 500 írtért nem is nehéz kapni, de 300-ért is lehet (persze meglehetős sötétet"), így már ' hogy is ne ragadtatná el magát sok kisebb tenyésztő, mikor egy jóravaló félvérmén ára frt és az állami bérmének félvérpéldányaiőrt csak bérdíj gyanánt frtot kell fizetni. A magánménvizsgálatok alkalmat nyújtanak néha ilyen sötét telivérmének felfedezésére, melyek az. egész környék hírességét képezik és legalább is 10 frt fedeztetés! dijra tartanak igényt. Tulajdonosuk azonban nem állhatja meg négyszem között a bizalmas panaszt, hogy a lótenyésztés manapság már nem fizeti ki magát és legközelebb fel is hágy vele. Az angol félvértenyésztés hazájában Angliában és mindenütt ahok angol telivérméneket használnak általában a félvérprodukczióra,erős, zömök kanczák képezik az alapot, és a czéltudalos -tenyésztés egyenesen arra törekszik, hogy az erős csontú tenyész-. alapot lehetőleg tisztán fentarthassa és a teli-.vérménekkel nem annyira tenyészkanczákat, mint elsőrendű eladó anyagot produkáljanak. így van ez Angliában, így Normandiában, Hannoverában, keleti. Poroszországban stb., ahol az erős alapanyag megvan. Nálunk ehhez hasonló typikus tájfajták nem- voltak. Ezért ugylátszik, a lótenyésztésügyi kormányzat nálunk feladatává tette az erős félvérmének produkezió- Amely tenyésztő e kívánalmaknak nem ját a félvértenyésztés czéljaira, azért, hogy igy bir megfelelni, az jobban teszi, ha a rendelkezésre álló igen jő állami angol félvérméne- ami jellegzetes, ' könnyebi kanezaaríyagunkba az elvitázhatlanul,előnyös angol vérrel és szabással ket használja félvértenyósztésre. egyetemben a kellő csontosságot is beoltsa. Kis Mihály. Hiszen egy időben kiváló specziálitása volt a m. kir. áll. lótenyészintézeteknek s az ma is, hogy olyan angol félvérméiiekkel rendelkezik, melyek kellő vérszilárdsággal, megbízható "átörökit8 i 'képéssé'ggel-'birnak s amelyekkel bízvást angol félvértenyénztésl iizlvct a magántenyésztő-finomabb GAZDASÁGI VEGYTAN. Rovatvezető: Dr. Liebemann Leo. csontú kanczaanyagával is, anélkül, hogy angol telivérménhez kellene folyamodnia. Ammonsó-e, vagy chili salétrom? Ez a specziálitás addig, mig más államok is: nem okultak a mi példánkon és azt Az utóbbi napokban Kloepfer E. dr., a követték, ojy egyedülálló volt, hogy még-a kettvigi gazdasági iskola igazgatója, 59 oldalra 80-as évek elején a kisbéri ménest meglátogató terjedő füzetben*) hivja fel a gazdák figyelmét portiandi herczeget is csodálkozásra ragadta, mert Angliában az angol telivér és norfolki vagy irlandi keresztezésből eredő félvérméneket nem igen szokták, de nem is igen tanácsos tenyésztésre használni. Vannak a telivérmének állandó használói között sokan, akik lelkiismeretüket azzal nyugtatják meg és az őket érő barátságos szemrehányásokat azzal utasítják vissza, hogy hiszen az állami ménesekben is állandóan alkalmaznak angol telivérméneket, pl. a ; Nonius és Furioso-Northstar törzsben is. s : Ez azonban csak annyiban talál, hogy telivérméneket igenis alkalmaznak, de csak az eldurvulni készülő kanczákra. A többi kanczát megfelelő saját törzsbeli ménekkel párositják.és. igy:,,nemcsak... a törzsjelleg előnyös vonásait, hanem annak masszív testalkatát is fentartani igyekszenek. A magánt'enyésztés angol félvér produkcziójában ma már meglehetősen észlelhető: bálsikerek, tehát főképpen az angol telivérménekkel könnyű kanezaanyag után közvetlen produkezióban, de még inkább az - angol telivérméneknek generáczióról-generáczióra való folytonos használatában találják magyarázatukat. Vájjon, mi czélja líhet annak,. hogy egyegy magántenyésztö az ő kanczatörzsében angol telivérmének állandó használata által úgyszólván vérre vért halmoz s emellett az egyedek nemzedékről nemzedékre mindjobban elfiűomodnak, ugy hogy a gépezet hajtó ereje egyre nagyobb, a szerkezet ellenálló képességé pedig fokról-fokra csekélyebb lesz? Az ilyen igen magasvérü" tenyésztés vér dolgában közel áll a telivérhez, de sem ügy nevelve nincsen, sem azokat a súlyos tehetségpróbákat ki nem qillotta, de nem is állaná ki, amelyeket a telivérnek abszolválni kell. Fontoljuk meg, hogy mily óriási abrakadagokat, tejet, tojást sat. kell a telivércsikónak az elválasztás idéjétől kezdve elfogyasztania, hogy a kivánt korái fejlődés kellő fo-. kát elérje. Fontoljuk meg továbbá, azt is, hogy az igen magas vérű" félvércsikók részesülhetnek-e ily nagy mérvű csont és izomfejlesztő táplálék élvezetében. Ugye bár, nem, mert akkor a tartási költségek kétszeresen is túlhaladnák a félvércsikó értékét, tehát. mi sem világosabb mint az, hogy ilyen esetben a túlságos magas vér kultiválása egyenesen a testszerkezet, de főleg a csontalap szoliditásának rovására megy. Szerencsére elegen vannak, a kik a telivér igénybevételének túlzásaitól a félvértenyésztésben már kiábrándultak és a biztosabb útra visszatérnek. Végül a mondottakból azt összegezhetjük s ezt a tapasztalat eléggé igazolja, hogy angol telivérménekkel nálunk leginkább' az a tenyésztő fog raczíonális és jövedelmező angol félvértenyésztést űzhetni, akinek erős, csontos kanczaalapja van, melyet megfelelő félvérménekkel állandóan fentartani és kiegészíteni igyekszik s e mellett a telivérménnek főként csak azt. a szerepet juttatja, hogy vele kitűnő használati és értékes eladó anyagot produkáljon. arra, hogy salétromnitrogén helyett ammóniák* nitrogént..használjanak és hogy ezen czélját minélinkább elérje, az ammoniáktrágya fényes világításba helyezése mellett a salétromtrágyázást kedvezőtlen színbén tünteti fel. Felhoz ez alkalommal sok olyant is, ami tudományos értekezés Keretébe nem tartozik, pl. hogy kiszámithatatlan azon kár, amely,a nemzeti vagyont azáltal éri, hogy a gazdák chilisalétromot külföldről vásárolnak és nem a Németországban gyártott kénsavas ammóniákat,,a miből az. elfogulatlan olvasó tisztán láthatja, hogy. itt csakis a kénsavas ammóniák fogyasztása érdekében való hangulatkeltésről van szó. :*) üíitersúchungeiiüber.die.wirkung des schwefels'aureti. Ammomaks und des.chiljsalp.eters. Beilrag zur Stíckstoffírage, Essen, 1898.' " trágyát, huslisztet, szarulis'ztot, gyapjuport, vérlisztet vagy más egyéb hazai nitrogént vásárolni,. akkor a gazda ezt veszi, ha pedig, a salétromnitrogén alkalmazása előnyösebb, akkor az ilyenhez fog folyamodni, tekintet nélkül arra, vájjon az honnan ered és hová vándorol az érte fizetett pénz. Mást itt, mint az elérhető legmagasabb hasznot szem előtt tartani nem szabad és ha az utóbbi években az ammoniáktrágyázás iránt nem viseltettek különös érdekkel, ennek az ammoniaknitrogén aránylag magas ára volt az oka. Most, midőn ára anynyira leszállott, hogy az a chilisalétromnak legalacsonyabb árát elérte, nagyobb figyelmet is érdemel. A tényállás Wagner szerint tehát a következő : Németországban- 2"5 millió mázsa, részben belföldön termelt, részben Angliából, Belgiumból és Ausztriából vett ammoniáksó áll rendelkezésre és ezenkívül az ezidőszerinti nitrogénszükséglet fedezésére még 8 millió mázsa salétromot kell importálni. A feladat tehát, kideríteni a viszonyokat, melyek mellett a ren< delkezésre álló - ammonsó-mennyiség a legnagyobb előnynyel alkalmazható ós megállapítani egyszersmind azt is, mily viszonyban áll hatása a chilisalétroméhoz. A darmstadti kísérleti állomáson a nevezett kutató sokat foglalkozott, ezen kérdés tisztázásával és kísérleteinek alapján azon eredményhez jutott, hogy az ammóniák nitrogénnek nem szabad, hogy magasabb ára legyen mint a salétrom-nitrogénnek, ami pedig a két só alkalmazását illeti, következők jönnek tekintetbe : 1. A chilisalétrom nemcsak nitrogentartalmánál fogva, de bjzonyos körülmények között natronjával is hat. 2. Az ammoniák-nitrogént addig köti meg a talaj, mig fealétromnitrogénné át nem változik. 3. Az ammoniák-nitrogénnek a talajban előbb salétrom^nitrogénné kell átváltoznia, hogy a növénynek tápanyagúi.szolgáljon. Ismeretes azon hatás, melyet a nátron a talajra gyakorol, t. i. annak részecskéit egymáshoz köti, mi által-a talajvíz fel és alászállását gátolja. Ismételt erős salétromtrágyázások az agyagos talajt szívóssá, -keménynyé, repedésessé teszik és előidézik annak megkérgesedését, azért az ilyen esetekben a talajnak többszöri meszezése válik szükségessé. Tanácsos tehát ezek után, ha sok nitrogensót akarunk nehéz talajra hinteni, ami ezukor- és takarmányrépa termelésénél'fontos, hogy a vetéskor alkalmazandó: -nitrögónmennyiséget ammonsó alakjában adjuk és csak a.fejtrágyázásnál folyamodjunk a salétromhoz. Más esetben a salétrom natronjának igen üdvös hatása lehet, p. ó. a könnyű talajok természetes, csekély viztartóképességét salétromtrágyázás által lehet emelni és a fiatron azonkívül közvetlenül is kedvező befolyással van a növények táplálkozására, a mennyiben a nitrogénnek és foszforsavnak a "növénybe való felvételét közvetíti és kálihiány esetén bizonyos határok között ennek pótlására is képes. Azután figyelembe veendő még az is, hogy a talaj az ammoniák-nitrogént leköti. Igen áteresztő homoknál nincsen kizárva az a veszély, hogy tartós eső a salétromnitrogénnek egy részét az altalajba mossa. Ha tehát ammoniáksót. adunk salétrom helyett,. akkor ugyan ezen veszély olyan mértékhen nem forog Wagner az ismert darmstadt-i agríkulturchemikus fent, téves hinni azonban, hogy ki van' az a Deutsche landwirtschaftliche zárva. Presse"-l>en foglalkozik- ezen. tárgygyal, annál is inkább, mert a darmstadt-i kísérleti, állomás Az ammonnitrogén a talajban lassanként salétromnitrogénné változik át és nem közömé munkálataira hivatkoznak, a fentjelzett közleményben. bős, vájjon ez a proczesszus lassan vagy. gyorsan megy-e végbe. Mennél gyorsabban Wagnernek e. kérdésre vonatkozó nézete változik át t. i. az ammoniak salétromsavvá, az, hogy -ha előnyösebb ámmoniaksót, pöeze- annál nagyobb; a valószínűség, hogy éppen ugy ki lesz az mosva mint a salétíóm és ménnél lassabban történik ezeri átváltozás, annál köze: lebb áli megint az. u veszély, hogy az am-

4 ' KÖZTELEK, JUNITJSHO SZAM. 8-ik ÉVFOLYAM. monsó nem. érvényesítheti hatását teljességében.. vezménye azonban csak a kővetkező sorrend-, lem benyújtása, mindamellett tekintettel arra, van helye. Ezen időelőtti szabadságolás kedságolás kedvezményének elnyerése iránti kére- Végre Wagner bírálat tárgyává téve ben illetőleg ennek különös figyelembevételével állapitatik meg; u. m. : igényel és kedvező elintézés esetén folyamodó- hogy az költséget nem, csupán némi utánjárást Kloepfer kísérleteit, azon nézetének ad. kifejezést, hogy, azok már eleve ugy voltak berendezve, hogy a. végeredmény, biztosan az ammó- ezen tartós szabadságolásra, kik besoroztatá- jelentékeny előnyt ''biztosithat, mégis határo- 1-ször. Azon katonák tarthatnak igényt; nak anyagi exísztencziája megállapításával, niáknak üdvös hatásáról tegyen tanúbizonyságot. Dr. ÉönyöMAlajos.^ a katonai szolgálat alóli felmentés, akár a pót- mutatkozik. Mindenesetre czélszerübb és kívásuk alkalmával, a véderőtörvény alapján, akár zottan indokoltnak s ennélfogva ajánlhalónak tartalékba helyezés kedvezményében való 'ré-i natosabb volna, természetesen, ha ezen kedvezmény alapja, magában a védőtörvényben szesittetés iránt igényt emeltek ugyan, de áz A chilisalétromnak a talajok fizikai tulajdonságait. befolyásoló hatására vonatkozólag; a kért kedvezményben részesíthetők nem voltása is a tartalékba helyezettek, számától füg- előirt teljes törvényes feltételek hiánya miatt, gyökereznék, s az arra való igény megállapí- melyet a fenti ezikk emlit, dr. Könyöki Alajos tak" ; ezek tehát, minden mást megelőzőleg getlenül és minden' sorrend mellőzésével, kevesebb alakszerűséggel lenne összekötve, a ur már régebben végzett igen érdekes kísérleteket, melyeknek első része a Köztelelt' 2. Azon tényleges szolgálatot teljesítő mennyiben ezen intézmény ily módon, mező- szabadságoltatnak, a fentebb emiitett esetben.,1895. évfolyamában közölteti, tízekre ez alkalommal újra felhívom a t. olvasók figyelmét. soroztatásuk előtt sikerrel végeztek, akkor Ez azonban egyelőre még a jövőé! katonák, kik valamely földmivesiskolát begazdaságunknak nagyobb hasznára válhatnék. Rovatvezető. ha a tényleges szolgálatból történő kilépés Cs. L. dr. után, szülőik birtokának müvelésénél működnek közre, vagy saját birtokukon maguk gazdálkodnak; ezen sorrendbeliek azonban csak Mezőgazdák kedvezménye a akkor szabadságoltatnak, ha ezt az 1-ső pontban említettek csekélyebb száma megenged- LEVÉLSZEKRÉNY. katonai szolgálat tekintetében, hetővé teszi. A szabadságolás kedvezményének (Egyúttal felelet több ily irányú Jcérdésre.) A véderőről szóló évi VI. törvény, mint általában az adófizetést rendelő törvények, nem kedvez a kivételeknek, hanem a hadkötelezettségnek általános, lehetőleg kevésre szorított kedvezményekkel való teljesítését követeli meg: miért is méltán helyezte a közvélemény az adók csoportjába, midőn a hadkötelezettséget az adók egyik sajátos nemeként fogván fel, találóan' vér adónak nevezte el. A törvény ezen majdnem kedvezmény mentes rendelkezéseinek megváltoztatása és azoknak a társadalmi élet szükségeihez mért, megfelelő módosítása iránt, már az általános hadkötelezettség elfogadása óta, több oldalról. érzett nehézségek folytán, történtek kísérletek, anélkül azonban, hogy ezek a törvény megalkotásánál figyelembe vétettek- volna. így különösen a mezőgazdaság részéről, több izben méltányos panasz-és közóhaj tárgyát képezte : a tartalékosoknak, az aratás tartama alatt fegyvergyakorlatra való behívása, a tényleges szolgálat alatt álló legénységnek, az aratás tartamára, munkáshiány folytán való, ideiglenes szabadságolása, stb., melyek azonban pozitív intézkedések hiányában, sikeres eredményre máig sem vezettek, A hadkötelezettség szigorának, mezőgazdaságunk érdekében levő ' enyhítésén, a földmivelésügyi kormányzat részéről is tétetvén intézkedés, ennek, egyik eredménye gyanánt említhetjük, a honvédelmi miniszternek a közös hadügyminiszterrel egyetértőleg létrejött megállapodása folytán 1896., évi augusztus hó 15-én VIII. szám alatt kiadott rendeletében szabályzott azon kedvezményt, mely a földmives-iskolák tanfolyamába felvett'" egyéneknek, ugy a közös hadsereg, mint a m. kir. honvédség kötelékében történő idő előtti tartós szabadságolásába engedélyeztetett. Ezen intézkedés által elsősorban a kisés középbirtokososztály támogatása czélozlatott oly módon, hogy a kellő szakértelemmel, mint külső feltétellel bíró kisgazdáknak, illetve ezek fiainak, saját vagyoni exisztencziájuk érdekében lehetővé tétetett, a rövidebb ideig tartó katonai szolgálat. A fentebb emiitett " rendelet, következő módon szabályozza a szóban levő kedvezményt : A véderőről szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott.utasítás II ik részében körülírt azon. esetben, ha a f. évbeli besorozott ujonczok száma, az ugyanezen évbeli tényleges szolgálat idejét betöltötték, tehát a.tartalékba helyezendőknek létszámát meghaladja, ezen meghaladó szám erejéig, a szolgálati kor sorrendje szerint és pedig a legközelebbi ifjabb. (tehát a 2-ik évet szolgáló) sorhadi évfolyamba tartozókra nézve, az elért katonai kiképzés foka, valamint a minősitvénynek tekintelbe vételivel, idő előtti tarlós szabadságolásnak ez alapon való igénybevétele ezenkívül tehát az említett," 2 feltételtől függ, melyeknek fenforgása szabályszerű módon, u. m. földmivesiskolai bizonyitványnyal és az illetékes községi élőijáróság- által kiállított s a járási főszolgabírói hivatal által is láttamozott nyilathozat, illetve bizonyitványnyal igazolandó. Végül: 3. Azon katonák, akik besoroztatásuk, illetőleg állományba vételük előtt, mezőgazdasági téren működtek, különösen pedig azok, kik besoroltatásuk előtt.valamely földmives-, vagy vinczellér-iskolába, vagy bármely mezőgazdasági tárgyú szaktanfolyamba (tehát az u. n. gazdasági, téli tanfolyamon résztvevők is) felvétettek, még azon esetben is, ha ezen intézetek vagy tanfolyamok bármelyikébe való felvételüket nemcsak besoroztatásuk ideje előtt, hanem később, a tényleges szolgálat tartama alatt biztosították maguknak. Az ezen pontban foglaltak alapján, szabadságolásra igényt emelő hadkötelezettek azonban csak az első két pontban előadott -sorrend betartása mellett fenmaradó szabadságolandó létszám esetén, tarthatnak szabadságolásra igényt, ellenkező esetben, illetőleg a szabadságolandók számának kimerültével pedig, ezen igényjogosultság önmagától megszűnik. Az emiitettek alapján, időelőtíi, tartós szabadságolásra való igényemelésének bármely esetében, a figyelembe vételt érdemlő körülmények mindig szabályszerüleg, tehát földmivesiskolai bizonyítványok, hatósági bizonylatok stb. segélyével, a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolandók és - még ez eselben is kedvéző elintézésbe, az ily tárgyú 5 kérelem, csak akkor nyújthat reményt, ha a kérelmezett szabadságolás, illetve a kivételes kezelés tekintetében, az illetékes hadkiegészítési hatóságok egyetértőleg. nyilatkoznak. Ezen szabadságolás kedvezményét csak a tényleges szolgálati idő utolsóelőtti évét betöltő hadkötelezett vehetvén igénybe, ennélfogva, az ezen kedvezmény elnyerése iránti folyamodványok is csak azon évben, melyben folyamodó sorhadi tényleges, szolgálati kötelezettségének utolsóelőtti évében áll, nyújtandók be, az illetékes, sorozó járás főszoígabirói hivatalához, mely azt mellékleteivel együtt átvizsgálván, véleménye kíséretében, az illetékes hadkiegészítési kérük ti parancsnoksághoz teszi át. Ezen parancsnokság a kérelmet felülvizsgálván, saját szempontjából, indokolt javaslatot készit és azt a folyamodványnyal együtt érdemleges elhatározás és elintézés czéljából kellő időben az illető csapattesthez juttatja, melynél folyamodó a szolgálatot teljesiti. Bár az ily tárgyú kérelmek eredménye nemcsak a kedvezményre való igény sorrend szerinti elbírálása, hanem az eljárás hosszadalmassága és bonyolódöttságánál fogva is szerfelett bizonytalannak mondható, a szabad- Feleletek. Zöldtakannáiiy pénzértékének a kiszámítása. (Felelet a 235. kérdésre ) A zöldtakarmány pénzértéke a benne foglalt emészthető tápanyagok tápegységek ára ezerint állapittátik" meg. A takarmányban foglalt tápanyagok kiszámítása és azoknak tápanyagegységre redukálása nem ütközik nehézségekbe, habár e tekintetben is eltérők a nézetek. Vannak, akik az emészthető fehérjének (protein) 5-szörös, a zsirnak 3-ros értéket tulajdonítanak, szemben a szénhydrátokkal (keményítő, czukor), míg mások a következő arányt tartják helyesebbnek, mint 3:2: l-hez, vagy a takarmányban foglalt protein 3-szor, a zsir 2-szer annyit ér, mint a szénhydrát. Részemről az utóbbi értékarányt tartom helyesebbnek. Nagyobb nehézséget okoz a tápanyag egység pénzbeli. értékének a megállapítása, mely vagy a kelendőbb abraktakarmányfélék (korpa, olajpogácsa) vagy a réli széna ára szerint számitható ki. Minthogy á rétiszéna ára a legtöbb gazdaságban ismeretes és a széria érték és használhatáság tekintetében közelebb -áll á zöldtakarmáhyhoz, mint az abraktakarmányfélék, melyekkel a szálastakarmány teljesen nem pótolható sohasem, részemről a második módozatot tartom nemcsak helyesebbnek, hanem itt bővebben ki nem fejthető okokból egyedül alkalmazhatónak. Ezen elvék szerint eljárva a kérdésben; foglalt zöidtakarmányfélék pénzértéke. következőképpen számitható ki.. Felteszem, hogy kérdésttevő gazdaságában a jó minőségű, szárazon.betakarított réli széna értéke 2 forint, a '100 kg. szénában foglalt emészthető tápanyagok pedig a következők: - - ;., Fehérje 6 X 3 =,18 tápanyagegység, Zsir 1 X 2 = 2,, Szénhydrát 30 X '1 -,30 '. ' 50 tápariyagegységi Egy lápanyagegység pénzértéke tehát 4 (^U kra j cz áf- A zöld rozsban feltételezhető: Fehérje 2 0 X 3 = '60 tápegység; : Zsir 0'5 X 2 = 1 0 Szénhydrát - '7'0/X 1 ='? &' 14-0 tápegység. Eszerint 100 kg. zöld rozs pénzértéke (14 X 4) 56 hrajcgár. A zöld lüczerriában feltételezhető: '.,. Fehérje 3'5 X - 3 ;10'5 tápegység. Zsir 0-4 X' 2 0'8 Szénhydrát 5'7 57 Összesen 17 0 lápegység,