HÍRLEVÉL. Mi kis világunk. Íme: Figyelem! A Budapesti Építész Kamara idôszakos tájékoztatója. 5. évfolyam / 2. szám június 27.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL. Mi kis világunk. Íme: Figyelem! A Budapesti Építész Kamara idôszakos tájékoztatója. 5. évfolyam / 2. szám 2003. június 27."

Átírás

1 HÍRLEVÉL A Budapesti Építész Kamara idôszakos tájékoztatója 5. évfolyam / 2. szám június 27. Mi kis világunk Az építészetünk -ben egyre több a jogszabály, a tulajdonérdek, a befektetési sikervágy, az érdekegyeztetés Íme: Budapesti Építész Kamara Szakmafelügyeleti Bizottság Mónus János elnök úr részére Tisztelt Elnök Úr! (kompromisszum), a kockázatmentesség, viszont egyre kevesebb az építészet. Házaink egyre inkább OTÉK- BVSZ-KSZ házak, bírósági keresetlevelek és ellenkeresetek szüleményei. Mónus János Építészirodánk a Bp. II. Völgy u. 24. Ötvös J. u. 1. területre, két épületre készített engedélyezési tervet, melyet januárjában nyújtottunk be engedélyezésre a kerület Építési és Mûszaki Osztályára. Az I. fokú hatóság az épület velük kialakítási módjában többször egyeztetett galéria szintre hivatkozva elutasította az engedély kérelmet. A II. fokú hatóság új eljárásra utasítása után az I. fok a kérelmet újból elutasította. Az Építési Engedélyt végül az ügyet saját hatáskörbe vonva a II. fokú hatóság adta meg. A szomszéd a Budapest Fôváros Közigazgatási Hivatal építési engedélyezési határozatát sérelmesnek találta, és pert kezdeményezett. A szomszéd által felkért Dr. Papp György szakértô szerint az általunk készített engedélyezési tervdokumentáció több tekintetben is ellentétes az építészeti mûszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeirôl szóló 45/1997 (XII.29) Rendelet (Dok.r.) 5 elôírásaival A Szakértôi vélemény idéz a fenti jogszabályból aláhúzva azok egy részét (mintha azok hiányoznának a dokumentációból), de összefoglalásában csak a mutatószámok ( zöldfelület, építménymagasság, kertészet ) teljesítésének részletes számítását hiányolja. Tisztelt Elnök Úr, kérjük az Ön által vezetett Bizottságot, hogy véleményezze a mellékelt a benyújtottal megegyezô tartalmú tervdokumentációt! Megbízónk tájékoztatása alapján számítottunk arra, hogy a terv bírni fogja a szomszéd kitüntetô figyelmét, így annak készítésekor, az egyeztetéseken igyekeztünk a szokásosnál is nagyobb körültekintéssel eljárni, a vonatkozó elôírásokat betartani, számításokat leellenôrizni. Az építménymagasság számítást, beépítettség számítást a számítógépes tervfeldolgozás lehetôségeit és pontosságát kihasználva digitális területméréssel végeztük. A mérés és számítás dokumentálásának módját az I. fokú építési hatósággal leegyeztettük. A dokumentáció tartalmaz minden olyan adatot, ami alapján a számítást hagyományos módon ellenôrizni lehet. Az elôírásoknak megfelelôen a dokumentáció tartalmáról és annak megfelelôségérôl tervezôi nyilatkozatot adtunk ki, melyet a terv valamennyi szerzôje aláírt, beleértve a kerttervezôt is. Meggyôzôdésünk szerint a dokumentáció esetleges hiányosságai miatt nem kényszerült az engedélyezô hatóság mint a szakértô úr írja egyértelmû jogsértô határozat meghozatalára. Budapest, április 14. A terv szerzôi: A terv szerzôi nevében: Kiss Albert É /99 Kaszás István É /03 Kaszás István Dulácska Zsolt É /99 építészmérnök Baraczka Katalin K /02 Szalonka Építésziroda ügyvezetôje Ügyfélfogadás 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2. Telefon: Fax: kamarai ügyekben: hétfô: szerda: péntek: jogi ügyekben: Dr. Enczi János ügyvéd július elôzetes bejelentkezés alapján! a BÉK jogi képviselôje adó ügyekben: Kovács Róbert könyvelô a BÉK megbízott könyvelô és adótanácsadója Figyelem! A Budapesti Építész Kamara az Építészek Háza bezárása miatt augusztus között zárva tart.

2 BÉK HÍRLEVÉL 5. évfolyam / 2. szám 2 Ikt.sz.: IV-0084/03 Szalonka Építésziroda Bt. Kaszás István Építész Úr részére Tisztelt Építész Úr! április 14-i levelében Kamaránkhoz fordult, hogy a Bp. II. ker. Völgy u. 24. Ötvös János u. 1. Területre Ön és tervezôtársai által tervezett két lakóépületnek a rendelkezésünkre bocsájtott építési engedélyezési tervdokumentációját véleményezzük (a csatolt iratok figyelembevételével). Szakmafelügyeleti Bizottságunk véleménye alapján állásfoglalásunk a következô: 1. Általánosságban megállapítható, hogy a tervezett épületek korszerû, jó építészetet képviselnek, átlagon felüli, jó lakáskialakításokkal. 2. A tervezett épületek megfelelnek az érvényes városrendezési szándéknak, a jóváhagyott az érintett területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervnek, minden lényeges általános elôírását tekintve. 3. A számítógépes módszerrel készített építmény és homlok magasság számítások megfelelnek a tervdokumentációk tartalmi követelményeinek (azok valódiságát a tervezôi nyilatkozat garantálja). E kimutatások szerint a KSZ-nek megfelelôk a tervezett létesítmények. (A számításokat opponálóknak az esetleges hibák, ellentmondás konkrét megjelölésével van csak alkalmuk nem megfelelôségüket bizonyítani). 4. Ez az engedélyezési tervdokumentáció minden tekintetben megfelel a tartalmi elôírásoknak, építési engedély kiadására alkalmas mûszaki információkkal rendelkezik. (A másodfokú építési hatóság által kiadott építési engedély is ezt bizonyítja. Az elsô fokú hatóság elutasító határozatai sem utaltak tartalmi, mûszaki alkalmatlanságra.) 5. Értelmezésünk szerint a tervek megfelelnek a KSZ azon szándékának, hogy a terepszint felett csak három használati szint épüljön. A legfölsô szintekhez kapcsolódó, a homlokzati síkoktól hátrahúzott helyzetû galériák ugyanis nem újabb használati szintet képviselnek, csupán a lapostetôk használhatóságát és lakáskapcsolatát biztosítják, azok kiegészítéseként. (A használati szint fogalom összekapcsolandó az építményszint fogalommal, egyéb pontosító értelmezés híján. Az építményszint pedig az amelyen helyiség, vagy helyiségcsoport létesül, olyan helyiségek sorozata amelyek minden irányból körülzárt terek. A galériák nem ezek!) 6. A létesítést akadályozó szomszéd és felkért szakértôje véleményünk szerint nem e terv, hanem az érvényes KSZ opponálója. A KSZ Csendes lakások helyett Zajos iskola építését is lehetôvé tette volna. Az elôírt 7,5 10 m-es oldalhatár helyett 9-14 m-es tervezôdött. A tervek mozgalmas, bontott, átlyukasztott épülettest létesítését jelentik, az érintett szomszéd épülettôl m távolságban! Jól látható a helyszínhez alkalmazkodó tervezôi szándék, mely az új építéseket a meglévô épületektôl lehetô legjobban eltávolítja, melynek révén a meglévô épületek benapozottsága nem romlik. 7. A felkért szakértô véleményét megalapozatlannak, (a tervdokumentáció tartalmának alkalmatlansági állítását illetôen), félreértelmezettnek (a galériaszintre vonatkozóan), hibás végkövetkeztetésûnek (hogy 35 lakás tervszerinti létesítése: lakótelep, mely zajosabb, mint egy nevelési-oktatási intézmény) értékeljük. Budapest, április 28. Sylvester Ádám DLA elnök Budapesti Építész Kamara Etikai-Fegyelmi Bizottsága Dobó János elnök részére Tisztelt Elnök Úr! Ezúton teszek bejelentést etikai-fegyelmi vétség alapos gyanúja miatt Mónus János (bizottsági elnök) és Kaszás István kamarai tag ellen a Budapesti Építész Kamara Szakmafelügyeleti Bizottsága április 28-án keltezett (határozat és ügyszám nélküli) állásfoglalása ismeretében. Bejelentésemet a következôk szerint indokolom 1. Kaszás István nem alperesi beavatkozó, ezért nem jogosult egy folyamatban lévô per iratait véleményezés céljára a Kamarája számára kiadni és a bírósági eljárás során történô felhasználásra állásfoglalást kérni. (...) folytatás a következô oldalon

3 3 5. évfolyam / 2. szám BÉK HÍRLEVÉL folytatás az elôzô oldalról (...) 2. Jogsértô a Szakmafelügyeleti Bizottság állásfoglalása, mert az évi LVIII. tv rendelkezése értelmében a Budapesti Építész Kamara nem jogosult egy folyamatban lévô közigazgatási bírósági perre vonatkozó állásfoglalást kiadni és a peres eljárás során keletkezett iratokra is kiterjedô véleményt nyilvánítani. 3. Különösen jogsértô a szóban forgó állásfoglalás 2. pontjában megfogalmazott minôsítés az elsôfokú építésügyi hatóság határozatáról. 4. Megsértette a Szakmaflügyeleti Bizottság az 53/1993 (IV.2) Korm. Rendelet 7 -át is, mert a Budapesti Építész Kamara nem jogosult igazságügyi szakértôi vélemény felülvizsgálatára. Jelen esetben az igazságügyi szakértô nem az Építész Kamara tagja, így egy másik kamara tagjára, annak perbeli véleményére vonatkozóan szakmafelügyeleti állásfoglalás nem alakítható ki. 5. Ha a Budapesti Építész Kamara az április 28 án keltezett állásfoglalását csak egy szakértôi véleménynek szánta volna, akkor is jogsértést követett el, ugyanis megsértette a 159/1997 (IX.26) Korm. Rendelet 4 (3) bekezdését, amely kimondja: a szakértôi véleményen fel kell tüntetni a szakértô személy nevét, szakértôi nyilvántartási számát, szakértôi szakterületének megnevezését. Meg kell jegyeznem, hogy az állásfoglalás szövegébôl megállapítható: nem egy szakértôi véleményrôl, hanem a bírósági megítélést befolyásolni akaró szándékról van szó. A fentiek alapján kérem intézkedését az etikai-fegyelmi szabályzat szerint. Budapest, május 22. Üdvözlettel Dr. Torma Árpád Kivonat a Budapesti Építész Kamara Elnökségének i Elnökségi ülésének jegyzôkönyvébôl Az Elnökség elôzetes eljárásban vizsgálta dr Torma Árpád etikai-fegyelmi panasz bejelentését: Dr. Torma Árpád május 22. napján kelt kérelmével etikai fegyelmi vétség alapos gyanúja miatt panaszt nyújtott be Mónus János Szakmafelügyeleti Bizottság Elnökével és Kaszás István építésszel szemben. Az Elnökség megismerve az ügy részleteit az alábbi állásfoglalását alakította ki: Dr. Torma Árpád beadványa megalapozatlan, beadványának sorszámozását követve az alábbiak szerint: 1.) Kaszás István április 14. napján kelt kérelmében nem perbeli felhasználás végett kérte a Szakmafelügyeleti Bizottság állásfoglalását, hanem az általa, illetve szerzôtársai által készített tervdokumentáció véleményezése végett. 2.) A Budapesti Építész Kamara április 28. napján kelt levelével nem a folyamatban lévô közigazgatási bírósági perre vonatkozó állásfoglalást adott ki, hanem a Budapest II. kerület Völgy u. 24.-Ötvös J. u. 1. területre készített építési engedélyezési tervdokumentációt véleményezte. 3.) Semmiféle jogsértés nincs az állásfoglalás 2. pontjában. 4.) A rendelkezésemre álló iratok (Kaszás István április 14-én kelt beadványa) alapján az állapítható meg, hogy Dr. Papp György szakértô által készített szakvélemény a szomszéd (Dr. Torma Árpád) felkérése alapján készült, így az magánszakvéleménynek minôsül, perbeli felhasználása során álláspontunk szerint bizonyítékként nem vehetô figyelembe, csupán a peres fél személyes elôadásaként. Jogi álláspontunk szerint bizonyítékként az eljáró bíróság által kirendelt igazságügyi szakértô által készített szakvélemény vehetô figyelembe. Ehhez képest teljességgel megalapozatlan Dr. Torma Árpád hivatkozása az 53/1993. (IV.2.) Korm. rendelet 7. -ára. 5.) Megalapozatlan Dr. Torma Árpád 5. pontban leírt hivatkozása, melynek semmiféle köze nincs a Budapesti Építész Kamara Szakmafelügyeleti Bizottságának eljárásához, és közremûködése alapján kiadott BÉK állásfoglaláshoz. Fentiek alapján a Budapesti Építész Kamara Elnöksége a panasz tartalom szerinti vizsgálata alapján a következô határozatot hozta: 41./03. sz. határozat A tervezô- és szakértô mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról évi LVIII. törvény II. fejezet 3. (1) c bekezdése, valamint a MÉK Etikai-Fegyelmi Szabályzat VII. fejezet pont, továbbá a pont alapján lefolytatott elôzetes vizsgálat eredményeképpen a a) pont szerint Dr. Torma Árpád panaszát elutasítja. Az elôzetes vizsgálat határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. (21.5.) Az Elnökség a határozatban foglaltakról egybehangzóan döntött. Budapest, június 11. Kiadmány hiteléül: Sára Lászlóné titkár

4 BÉK HÍRLEVÉL 5. évfolyam / 2. szám 4 Zsüror jelentés I. A Szent János Kórház Regionális Egészségügyi központ létesítése tervpályázat kiírásáról, bírálatáról (kivonat a szerk.) Az október 22-i határidôre 10 tervpályázat érkezett, melyek bontására október 29-én került sor. Mivel a kiírásban elôírt tervezési programot két pályamû nem tartalmazta, ezeket a Bizottság kizárta a bírálatból. A bontás után a Bíráló Bizottság három munkacsoportban alakította ki véleményét a pályamûvekrôl (orvosszakmai koncepció, környezetalakítás és beépítés, építészet). Az egységes elbírálás és megfogalmazás érdekében a zsûritagok a pályázatokat csak a saját szakterületükön bírálták. A munkacsoportok véleményének ismertetése, egyeztetése után szerkesztették meg a vezetôik a részletes szakmai bírálatot. A Bíráló Bizottság november 15-i együttes ülésén meghatározta a pályamûvek értéksorrendjét, megvitatta a díjazás és megvétel lehetôségeit és döntött a díjról, a kiemelt megvételekrôl és a megvételekrôl. A Bizottság záró ülését november 20-án tartotta. A zárójelentés fontosabb ajánlásai: Az orvosszakmai program átdolgozása szükséges, a díjazott terv koncepcióját és a megvételben részesített pályamûvek ötleteit figyelembe véve. A Bíráló Bizottság javasolja, hogy a tervpályázati kiírás szerint Kiíró (Megbízó) a pályázat díjazottjával kössön tervezési szerzôdést a címzett támogatás elnyeréséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. A Bíráló Bizottság szükségesnek tartja, hogy a fentiekkel egyidejûleg kezdôdjön el a kórház területére vonatkozó szabályozási terv készítése is. E tervmûvelet nélkülözhetetlen alapja a megvalósíthatósági tanulmánynak. A szabályozási terv készítése során a díjazott terv beépítési koncepcióját kell alapul venni, kiegészítésként figyelembe véve egyéb hasznosítható ötleteket is. A zárójelentés elfogadása és aláírása után a nyertesek adatait tartalmazó zárt borítékok felbontására került sor. Ez alapján a tervpályázat végeredménye a következô: Díjazott: 2. sz. pályamû Rimely Károly, Zajácz Katalin, Neményi Erzsébet, Borsos András, Nyeste Tímea, Annus Tamás, Varga Virág Kiemelt megvétel: 1. sz. pályamû Marosi Miklós, Sebô István, Ács István, Török Dávid, Szabó István, Havassy Gabriella, Tóth Károly, Bihari Zsóka, Tallér András Kiemelt megvétel: 8. sz. pályamû Pál István, Nagy Gábor Megvétel: 5. sz. pályamû Kiss Zsolt István, Szathmáry Zsolt, Kiss Miklós, Vásárhelyi Kinga, Helfrich Szabolcs, Cse Zoltán, Szabó Sándor, Nagy Dániel, Dankovich Olivér, Garancsy András, Nagy Géza, Kun Gábor, Farmos Sándor, Tóth Károly, Bihari Zsóka, Elek Attila Megvétel: 6. sz. pályamû Csontos Csaba, Boór Zoltán, Emôdi-Kiss Tamás, Horváth Ákos, Csontos Csenge, Unger Tamás, Dohár Anna, Szalkai Béláné, ifj. Pólya Endre, Csiza Gyula Megvétel: 9. sz. pályamû Köves András, Rádóczy F. László, Lukáts István, Béres István, Bondor Gabriella, Kanosik Ilona Kaszás Károly DLA Durkó Gábor Zsüror jelentés II. A Békásmegyeri Tûzoltólaktanya tervezésére kiírt országos, nyilvános, titkosan lefolytatott versenypályázat bírálatáról A meghirdetett határidôre 38 db pályamû érkezett meg. Egy db pályamûvet a Bíráló Bizottság a postai feladóvevény névszerû kitöltése miatt a bírálatból kizárt. A pályázat meghirdetése illetve lebonyolítása szabályszerû volt. A nagyszámú beérkezett pályamû alapján a tervpályázaton az építész szakma széles rétege vett részt. A pályázati anyag igazolta a helykiválasztást: a tervezési programban leírt funkció az adott helyszínen magas színvonalon megvalósítható. A pályamûvek elbírálásának szempontjai az alábbiak voltak: technológiailag jól mûködô, gazdaságosan megvalósítható és üzemeltethetô kialakítás; a rendkívül heterogén beépítésû környezetben, karakteres építészeti megoldás. A pályázatok kb. harmada magas építészeti színvonalat képviselt, habár változtatás nélkül egyik pályamû sem javasolható megvalósításra. Ezért a Bíráló Bizottság a díjazásra fordítható teljes összeget kiadta, mindamellett elsô díjat nem adott ki. Az általános ma-

5 5 5. évfolyam / 2. szám BÉK HÍRLEVÉL gas színvonal követekezménye, hogy a végeredmény illetve a díjazottak köre is többségi szavazással dôlt el. A nem díjazott mezônybôl építészeti szempontból is jónéhány pályamû kiemelkedett. Díjazottak: II. díj: Hodossy László és Gulyás Róbert Megosztott III. díj: ABK Építésziroda Kft. Anschau Péter és Krikovszky Balázs Megosztott III. díj: Építész Kaláka Kft. Kaló Emese, Pásztor József, Dudics Krisztián, Jakab Veronika Kiemelt megvétel: Fábryak Bt. Fábry Zoltán Kiemelt megvétel: König és Wagner Építészek Kft. König Tamás, Wagner Péter, Ország Attila, Fixek Mónika Megvétel (technológiai szempontból kiemelkedô terv): Dienes Szabolcs Fekete Antal Taggyûlés A Budapesti Építész Kamara május 23-án tartotta a Szent István Egyetem Dísztermében Területi Küldöttgyûlését, mely az Alapszabályban foglaltaknak megfelelôen az éves rendes Taggyûlésnek felel meg. Az összejövetel, a 91 fô küldött (küldöttek összlétszáma: 127 fô) megjelenésének köszönhetôen határozatképes volt. Tanácskozási joggal, az ülésen részt vett további 104 fô kamarai tag is. A meghirdetett Napirend elfogadása elôtt, megválasztásra kerültek a küldöttgyûlés tisztségviselôi. A levezetô elnök: O. Ecker Judit, a Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Bolberitz Henrik, Dragonits Márta, Szerényi Gyôzô és Vikár András, a jegyzôkönyv hitelesítôi: Mónus János és Sáros László építészek lettek. 1. Sylvester Ádám DLA, a Budapesti Építész Kamara Elnöke tartotta meg beszámolóját. Az elmondottakból, a jelenlévôk képet kaphattak a BÉK Elnökségének és Titkárságának munkájáról, a Szakmafelügyeleti Bizottság mint kinevezett bizottság tevékenységérôl, az EU csatlakozással és ehhez kapcsolódóan az elnyert Széchenyi-terv pályázattal összefüggô munkáról, a kamara internetes megjelenésérôl, valamint tagjaink jogosultság és végzettség szerinti megoszlásáról. A helyszínen feltett kérdések megválaszolása után, a Területi Küldöttgyûlés egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta az Elnök beszámolóját. 2. A Felügyelô Bizottság Elnöke, Patonai Dénes DLA beszámolója következett. Ebben külön-külön értékelte az Elnökség, az Etikai-Fegyelmi Bizottság, a Szakmafelügyeleti Bizottság, a Tagfelvételi és Minôsítô Bizottság, valamint a Titkárság mûködését. Részletesen kitért a költségvetés egyes fejezeteire, az EU csatlakozás, a szerzôi jogi kérdés, az ISOminôsítés és a tervpályázatokkal kapcsolatban felmerült problémákra és feladatokra. A Területi Küldöttgyûlés, a Felügyelô Bizottság Elnökének beszámolóját három tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta. 3. A évi költségvetés tervezet irányelveit Sylvester Ádám DLA Elnök terjesztette elô. Részletesen kitért a nagymértékû tagdíjkintlévôségre (29 millió), a MÉK részére kötelezôen, elôírt határidôben fizetendô hozzájárulásra (38 millió), a Széchenyi-terv pályázat önrészének kigazdálkodására (10 millió). A Területi Küldöttgyûlés a évi költségvetési irányelveket egyhangúlag elfogadta. 4. Az Alapszabály-módosítási javaslatot Dr. Enczi János ügyvéd, a BÉK jogi képviselôje mondta el. A 21 pontban megfogalmazott változtatást, elsôsorban a MÉK Alapszabályának változása és az új szabályzatok hatályba lépése, a következô évben esedékes választás, valamint a kamara szerveinek mûködése során gyûjtött tapasztalatok tették szükségessé. Az írásban érkezett további egy módosító indítvány megtárgyalása után, a Területi Küldöttgyûlés a BÉK Alapszabályának módosítására elôterjesztett indítványt egyhangúlag elfogadta. (a módosítás szövege a Hírlevél mellékletét képezi a szerk.) 5. Az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolóját Dobó János, a Bizottság Elnöke tartotta meg. Röviden összegezte az elôzô beszámoló óta vizsgált 30 etikai ügy jellemzôit, és az eljárások eredményét. Kitért a Magyar Mérnök Kamara és a BÉK Szakmafelügyeleti Bizottságával való együttmûködés fontosságára, és kiemelte a jogosulatlan tervezés tekintetében az engedélyezô hatóságok felelôsségét. A Területi Küldöttgyûlés az Etikai-Fegyelmi Bizottság Elnökének beszámolóját három tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta. Az Elnök zárszavát követôen a Területi Küldöttgyûlés eredményesen lezárult. Sára Lászlóné titkár

6 BÉK HÍRLEVÉL 5. évfolyam / 2. szám 6 Tervpályázati hirdetmény Budapest Fôváros Önkormányzata Fôpolgármesteri Hivatal (1052 Bp., Városház u. 9-11) megbízásából, a FÔBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztô és Mérnöki Rt. (1075 Bp., Rumbach S. u. 14.) országos, nyilvános versenypályázatot hirdet a dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat (Bp. XIV. ker. Újváros park 1.) elhelyezésére, meglévô épület átalakításával, bôvítéssel. (átalakítás cca: 1080 m 2, bôvítés cca: 1300 m 2 ) A tervpályázaton való részvétel feltétele, a 16/1998 (VI.3) KTM rendelet 10 -ban foglaltak, a részletes tervpályázati kiírás megvétele, valamint megfelelô tervezôi jogosultság. A tervpályázati kiírás beszerezhetô a FÔBER Rt. Fôvárosi Beruházási Irodájában (Bp. VI. ker. Jókai u. 10. bejárat a Zichy utca felôl), április 7. június 12. között, ,-Ft + ÁFA kivételi költség befizetése után (csekk átvehetô a beszerzés helyén). A pályamûvek benyújtásának határideje: július 14. a részletes tervpályázati kiírás szerint. Zsüror jelentés III. A Budapest XIII. ker. Önkormányzat megbízásából az Angyalföld-Újlipótváros-Vizafogó Vagyonkezelô Rt. által bonyolított Fecskeház címmel tartott meghívásos tervpályázatról A pályázat célja a XIII. kerület Lôportár u. 5. számú telken az Önkormányzat beruházásában pályakezdôk (elsô önálló lakásba költözôk), számára kislakás építése, illetve az épület tervezôjének kiválasztása. Elôzmények: A Budapesti Építész Kamara a tervpályázat kiírásának viszonylag késôi, lényegében a tervek beadása utáni idôpontban kapcsolódott be a pályázat bonyolításába. Ennek ellenére elmondható, hogy a kiírás a 16/1998 (VI.3) KTM rendelet szerint készült, az alaki feltételek, a meghívott zsûri összetétele is normálisnak mondhatóak. Észrevétel tehetô a pályázat elkészítésére szánt, az elôírttól eltérô rövid idô (melyet a pályázók tudomásul vettek, tervük beadásával teljesítettek is.) A pályázatok bontása február 20-án, a zsûri plenáris ülésén történt. A regisztrálás során megállapítást nyert, hogy az egyik pályamunka sajnos (a postai pecsét tanúsága szerint), a határidô utáni napon került feladásra. A zsûri ezt a pályázatot a bírálatból kizárta. Alaki és tartalmi kifogás a többi pályázattal kapcsolatosan nem merült fel. Még ezen a zsûrinapon a Bizottság a tervek mûszakigazdasági összehasonlítását végezte el. A következô ülésen (2003. március 3.), a tervek építészeti-mûszaki összehasonlítása történt, melyet követôen a Bíráló Bizottság szavazással döntött a tervek sorrendjérôl, a díjak és a meghívási díj odaítélésérôl. Ezt követôen kerültek a tervezôk nevét tartalmazó borítékok felbontásra. A Kamara képviseletében megállapítható, hogy a teljes eljárás korrekten és jogszerûen zajlott. Díjazottak: I. díj és tervezési megbízás Nedlár és Dóczy Építész Stúdió Kft. (Nedlár Ferenc és Dóczy Pál) II. díj Lukács és Vikár Építész Stúdió Kft. (Lukács István és Vikár András) Megvétel Vadász és Társai Építômûvész Kft. (Vadász Bence) Megvétel Citinvest Kft. (dr. Fekete Lajos) Dobai János Megjelent Guzsik Tamás: A pálos rend építészete a középkori Magyarországon címû könyve a Mikes Kiadó gondozásában.

7 7 5. évfolyam / 2. szám BÉK HÍRLEVÉL Pályázat: Bp. XI. ker. Szerémi u Mezôkövesd u. Hunyadi J. u. Kitérô u által határolt m 2 telken 400 lakásos épület tervezése, meghívásos építészeti tervpályázat Kiíró: Albertfalva Üzletközpont Kereskedelmi Kft. Zsüror: Hajnal Zsolt ( ) Pályázat: dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat (Bp. XIV. ker. Újváros park 1.) elhelyezésére, meglévô épület átalakításával, bôvítéssel (átalakítás cca: 1080 m 2, bôvítés cca: 1300 m 2 ) országos, nyilvános versenypályázat Kiíró: Fôber Rt. Zsüror: Callmeyer Ferenc DLA ( ) Pályázat: Magyar Köztársaság Ungvári Fôkonzulátusa hivatali épületének, rezidenciájának és szolgálati lakásainak tervezése, meghívásos tervpályázat Kiíró: Külügyminisztérium Gazdálkodási Fôosztály Zsüror: Koris János DLA ( ) Pályázat: Gregersen Körönd térépítészetének kialakítása; Haller kapu építészeti kialakítása Kiíró: Duna Sétány Székház Kft. Zsüror: Roth János DLA ( ) Pályázat: Szerencsejáték Felügyelet irodaépületének átalakítása, meghívásos versenypályázat Kiíró: ÉPBER Építôipari Beruházási Szervezô Rt. Zsüror: Nagy Iván ( ) Az Alaprajz folyóirat és a VELUX közös, nyilvános Tetôtér-díj 2003 pályázatának zárójelentése A tervpályázati kiírásra 11 pályamû érkezett be. Mind a 11 pályamû megfelelt a formai követelményeknek. A bírálat során a Bíráló Bizottság 3 pályamûvet emelt ki és tartott díjazásra érdemesnek. A Bíráló Bizottság 1. díjban részesítette a 7. bírálati sorszámú pályamûvet: Tervezô: ifj. Benczúr László A Vár keleti lejtôjén épült szecessziós kész meglévô tetôteret hasznosítja a valaha volt vagy lehetett oromzati kiemelések felhasználásával. A tetôterek elônyét megtartja, összefûzôdô nagy tereket alkot, galériákkal és igényes lépcsôkkel élénkítve. Egyszerû és igényes a belsôépítészeti munka, ami kiviteli tervek alapján készült. A belsô tereket napossá, világossá teszik a felülvilágítóként indirekt megvilágítása is a szokásostól eltérôen alkalmazott tetôsíkablakok. A Bíráló Bizottság 2. díjban részesítette az 1. bírálati sorszámú pályamûvet: Tervezô: Kajdócsi Jenô Zsüror jelölések Zsüror jelentés IV. Pályázat: Magyar Honvédség Központi Honvédkórház rekonstrukciója, új szárny tervezése, meghívásos tervpályázat Kiíró: Honvédelmi Minisztérium Zsüror: Vajai Tamás DLA ( ) Pályázat: Bp. IX. ker. Tûzoltó u. Thaly K. u. által határolt tömbben, a Semmelweis Egyetem Oktatási Centrumának megépítése, nyilvános tervezési versenypályázat Kiíró: Semmelweis Egyetem Egyetemi Tanács Zsüror: Hegedûs Péter ( ) Pályázat: Bp. XVIII. ker. Közdûlô Benedekfalva Tövishát u. által határolt telken 40 fôs Gyermekotthon tervezése, országos nyilvános versenypályázat Kiíró: Fôber Rt. Zsüror: Csomay Zsófia, Kapitány József ( ) Pályázat: Wekerle-telep szabályozási terve, országos nyílt tervpályázat Kiíró: Kispest Polgármesteri Hivatal, Fôépítészeti Iroda Zsüror: Schômer András ( ) Pályázat: Ferihegyi Repülôtér 2 terminálhoz kapcsolódó multifunkciós épület Kiíró: Budapest Airport Rt. Zsüror: Sylvester Ádám DLA ( ) A Városmajorra nézô harmadik emeleti tetôtéri két lakás közül az egyik az építész saját céljaira épült. Nagyvonalú, nagy léptékû, kinyíló tereket alkalmaz, különleges burkolatokkal, bontott téglával, üveg korláttal. Rendkívül igényes luxus kategóriájú lakás, egy építészeti kiállítás kiszámítottságával, profizmusával. A Bíráló Bizottság 3. díjban részesítette az 5. bírálati sorszámú pályamûvet: Tervezô: Vér Péter Az 1982-ben épült, középszerû építészeti kialakítású balatonfüredi épület kétszintes tetôterét építette be az építész saját célra 2002-ben, magas belsôépítészeti színvonalon. Az egyterû konyha-étkezô-nappali tere az erkélyajtón keresztül a teraszon folytatódik. A nappali étkezô részében a tetôtéri ablakok bevilágítási funkciójúak, így magasságuk nem zavaró, míg a fürdôben és a hálószobában az alacsony tetôhajlásszög miatt túl magasra kerültek. A galérián tervezett üvegpadló-betét várhatóan majd tovább javítja a konyha megvilágítását. A Bíráló Bizottság a Velux-különdíjat nem adta ki. Hônich Richárd

8 BÉK HÍRLEVÉL 5. évfolyam / 2. szám 8 Zsüror jelentés V. A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium korszerûsítésének és bôvítésének tervpályázatáról A fenti tervpályázat Bíráló Bizottságában a Budapesti Építész Kamara küldötteként vettem részt. A meghívásos ötletpályázatot közgyûlési határozat alapján, a II. kerületi önkormányzat írta ki, a 16/1998 (VI.3) KTM rendelet 3-4 -ában foglaltak szerint. A Bíráló Bizottság négy alkalommal ült össze. Elôször július 25-én, amikor a bizottság megalakult, megválasztotta elnökét és társelnökét, véglegesítette a meghívott építészek körét, a díjazás legmagasabb és legkisebb értékét. Az ülésen javaslatot tettem arra, hogy a kiíró növelje a meghívott építészek számát, de ettôl a kiíró a pályázat céljára rendelkezésre álló pénzügyi keret szûkösségére hivatkozva elzárkózott, és a jelenlévôk többsége sem támogatta. Így az eredetileg javasolt hat építésziroda meghívására került sor. A tervpályázati kiírás szövegét kibocsátása augusztus 6. elôtt áttanulmányoztam és véleményeztem. Augusztus 15-én mód nyílt a helyszín megtekintésére mind a pályázók, mind a bizottság tagjai számára. A második bizottsági ülésre szeptember 2-án került sor, melynek feladata a pályázattal kapcsolatos kérdések megválaszolása volt. A beérkezett tizenegy kérdésre a bizottság az elôírások szerint válszolt. A Bíráló Bizottság harmadszor a pályázatok beadásának napján (2002. október 7.) a pályamûveket tartalmazó csomagok bontására ült össze. Az elôírt határidôre öt pályamû érkezett meg, a néhány órás késéssel érkezett hatodikat a bizottság nem bontotta fel, a vele kapcsolatos döntést a következô ülésre halasztotta. A negyedik ülés a pályamûvek részletes bírálata két napon át tartott. A Bizottság elôször arról döntött, hogy a határidô után érkezett 6. számú pályamûvet nem bontja fel, a pályázatból bírálat nélkül kizárja. Az öt pályamû értékelése és részletes megvitatása után a Bizottság a pályázatot eredményesnek nyilvánította, szavazással döntött a sorrendrôl, a díjakról és a megvételekrôl. Elkészült a zárójelentés, amit október 14 én kiállítással egybekötött eredményhirdetésen kaptak meg a pályázók. Díjazottak: I. díj Cságoly Ferenc DLA III. díj Pazár Béla III. díj Csomay Zsófia Meghívási díj Wéber József, Tóth Péter Meghívási díj Tomay Tamás A zsûrizés szabályosan, a kamarai szabályzatok és elôírások szerint zajlott. A Bizottság ajánlásai között szerepelt, hogy amennyiben a kiíró a további tervezést újabb meghívásos pályázat útján kívánja folytatni, akkor az elsô forduló díjazottjait hívja meg. Tudomásom szerint erre nem került sor, az önkormányzat az ötletpályázat I. díjjal jutalmazott tervezô kollektíváját kívánja a tervezéssel megbízni. Dr. Ferkai András Tervpályázati hirdetmény Budapest Fôváros Önkormányzata Fôpolgármesteri Hivatal (1052 Bp., Városház u ) megbízásából, a FÔBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztô és Mérnöki Rt. (1075 Bp., Rumbach S. u. 14.) országos, nyilvános versenypályázatot hirdet a Bp. XVIII. ker. Közdûlô Benedekfalva Tövishát utca által határolt /92 hrsz. telken 40 fôs Gyermekotthon tervezésére (cca: m 2 ) A tervpályázaton való részvétel feltétele, a 16/1998 (VI.3) KTM rendelet 10 -ban foglaltak, a részletes tervpályázati kiírás megvétele, valamint megfelelô tervezôi jogosultság. A tervpályázati kiírás beszerezhetô a FÔBER Rt. Fôvárosi Beruházási Irodájában (Bp. VI. ker. Jókai u. 10. bejárat a Zichy utca felôl), június 2-tôl munkanapokon 8 14 óra között, ,- Ft + ÁFA kivételi költség befizetése után (csekk átvehetô a beszerzés helyén). A pályamûvek benyújtásának határideje: szeptember 1. a részletes tervpályázati kiírás szerint.

9 9 5. évfolyam / 2. szám BÉK HÍRLEVÉL Kedves Kollégák! Meghívó 1974 óta okleveles építészmérnökként, 1985 óta pedig okleveles épületszigetelô szakmérnökként dolgozom ben dr. Laczkovits Zoltánnal megalapítottuk jelenlegi cégünket. Az épületszigetelések területén kizárólag mérnöki tevékenységgel foglalkozunk, ezen belül tervezéssel, szakértéssel, fejlesztéssel, oktatással. Foglalkozunk lapostetô szigeteléssel, ennek keretében kiemelten a zöldtetôkkel, továbbá talajszint alatti szigeteléssel, pincék utólagos szigetelésével, hôszigeteléssel és épületfizikával. Évek óta több építészirodával állunk szakmai kapcsolatban, számukra szigetelési tervdokumentációkat készítünk, illetve konzultálunk szigetelési kérdésekben. Tapasztalataink alapján a szigetelôanyagok választéka és a mûszaki megoldási lehetôségek köre az elmúlt években olyan mértékben kiszélesedett hazánkban, amelyet az építésztervezôk mivel sok szakmát kell ismerniük és összefogniuk természetesen nem tudnak naprakészen követni. Szakértôi tevékenységünk során számos, épületszigetelésbôl eredô épületkárral, meghibásodással találkozunk, amelyek egy része véleményünk szerint a tervezési fázisban elkerülhetô lett volna. Ezt felismerve döntöttük el kollégámmal, hogy 20 éves szakmai tapasztalatainkat alapul véve, szívesen lennénk az építésztervezôk segítségére oly módon, hogy havonta két alkalommal 2-2 órában díjmentes épületszigetelési konzultációt biztosítanánk számukra a Budapesti Építész Kamara keretein belül. Elsô konzultációs idôpont: július 9. szerda, óra között. Következô idôpont július 23. A kamarai augusztusi nyári szünet miatt a konzultáció szeptember 10-tôl folytatódik. Üdvözlettel Horváth Istvánné Pintér Judit okl. építészmérnök okl. épületszigetelô szakmérnök Dr. Laczkovits Zoltán okl. gépészmérnök okl. épületszigetelô szakmérnök Zsüror jelentés VI. Az Albertfalva Üzletközpont Kereskedelmi Kft. társaság tulajdonában álló 43569/5 hrsz. (Budapest, XI. Mezôkövesd u.) ingatlanon több szakaszban megvalósítható, egy tervezési feladatként elvégezendô lakásépítési program építési engedélyezési- és tender tervdokumentáció elkészítésére kiírt meghívásos és kezelésében titkos tervezési versenypályázatról A kiíró március 5-én kelt levelében öt pályázót hívott meg a tervpályázaton való részvételre. A pályázati kiírást tartalmazó dokumentációt a pályázók március 12-én 9.00 és között vásárolhatták meg. A kiíró a pályázók részére, a kérdéseik feltételére élôszóban a március 21-én tartott konzultáción, illetve írásban március 24-ig biztosított lehetôséget. Az írásban feltett kérdések március 31- én megválaszolásra kerültek. A kiírás szerinti április 14-i határidôn belül 4 db pályamû érkezett. A pályamûvek valamennyi munkarésze külön bírálati sorszámmal lett ellátva. A pályázatok felbontása elôtt azok kiírása szerinti alaki megfelelôségét, valamint sértetlenségét a Bíráló Bizottság Elnöke ellenôrizte. A pályamûvek értékelését a Bíráló Bizottság a kiírásban foglaltaknak megfelelôen a formai-esztétikai megfelelôségnek, a feladathoz illeszkedô gazdasági célszerûséggel való összhangja, és a kiírásban foglaltakban való megfelelôség szempontjai alapján végezte. A Bíráló Bizottság tagjai tanulmányozták a pályamûveket, közösen elemezték ôket, majd a kiírásban megfogalmazott bírálati szempontok figyelembe vételével, a pályázók egyéni rangsorolása alapján, azok összesítésével határozták meg a pályázók végleges sorrendjét. Díjazottak: 1. hely: Mérték Építészeti Stúdió Kft. Bérces László 2. hely: HOCHPLAN Tervezô és Szolgáltató Kft. Dési Gyula, Rosta S. Csaba Dr. Sitnikiewitz László jogi szakértô megállapította, hogy a pályamûvek bontása, értékelése, valamint a tervpályázati eljárás lebonyolítása, a 16/1998 (VI. 3.) KTM rendelet alapján és annak megfelelôen történt. Az eljárás során a törvényesség követelményei, valamint a titkosság elve betartásra kerültek. Hajnal Zsolt

10 BÉK HÍRLEVÉL 5. évfolyam / 2. szám 10 Zsüror jelentés VII. A Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképzô Iskola (1134 Budapest, Huba utca 7.) épületbôvítés és tornaterem építés országos, nyilvános titkos tervpályázatról A szakközépiskola bôvítése alapvetôen a XIII. Huba utca 6. egyház tulajdon visszaigénylés következtében megszûnt iskola funkciók biztosítása miatt vált szükségessé. Fentiek mellet a mai kor követelményeihez igazodó tornacsarnok és kiszolgáló helyiségeinek építési igénye határozta meg a tervpályázat programját. A részletes értékelés után, a Bizottság a tervpályázatot eredményesnek minôsítette, annak ellenére is, hogy a pályamûvek illetve a díjazott tervek között kifogástalanul megoldott, a komplex építészeti szakmai követelményeket maradéktalanul teljesítô vagyis változtatás nélkül továbbtervezésre javasolható tervet nem talált. A Bíráló Bizottság fenti értékítéletét egyrészt a tervek rangsorolásával, másrészt a díjak nagyságrendjével fejezte ki. A kiírásban jelölt maximális pályadíjat nem adta ki, ugyanakkor a megbízással is járó I. díjjal azt a tervet jutalmazta, amely a kiíró részére megfogalmazott ajánlásaival továbbfejlesztve megvalósításra javasolható. Díjazottak: I. díj Kiss János, Mészöly Csaba A kiírókhoz 13 pályamû érkezett. A Bíráló Bizottság valamennyi tervet tartalmi, és formai szempontból megfelelônek, részletes bírálatra alkalmasnak találta, a kiírásban rögzített bírálati szempontok szerint vizsgálta, értékelte, majd jelenôs szavazati többséggel, ugyanakkor a kiíró és üzemeltetô iskola számára is megnyugtatóan döntött a tervek építészeti rangsorolásáról. A Budapest XIII. kerület Reiter Ferenc utca 13. szám alatti ingatlanra kiírt többlakásos lakóépület meghívásos építészeti tervpályázatról A XIII. ker. Önkormányzat Képviselôtestülete a bérlakásállomány növelése végett költségalapú bérlakások építésérôl döntött, amelyhez anyagi támogatást a Széchenyi-terv keretében kíván megpályázni. A tervpályázat célja volt a kijelölt telken megvalósítandó, várhatóan lakásos, P+F+3 szintes lakóépület legoptimálisabb beépítési és építészeti megoldásának kiválasztása. A pályázat lebonyolítását az Angyalföld Újlipótváros Vizafogó Vagyonkezelô Rt. végezte. A kamarai zsûror az idôben történt jelölése ellenére csak a pályamûvek beérkezése után értesült a feladatról, nem vonták be a kiírás kimunkálásába, nem tudta véleményezni a kiírást, a bírálati szempontok szakszerûségét, a meghívási díj mértékét stb. Ennek ellenére elmondható, hogy mindezeken túl a beérkezett pályamûvek felbontása a tervek vizsgálata, összességében és részleteiben a zsûrizés lebonyolítása példamutatóan szakszerû volt. A meghívott öt építésziroda kiírt határidôre benyújtotta pályamûveit, amelyek mindegyike megfelelt a kiírásban foglalt követelményeknek. II. díj Karácsony Tamás, Herceg Tamás, Klobusovszky Péter, Zombor Gábor III. díj Kaló Emese, Pásztor József Megvétel Városy Péter Megvétel Kis Gyula, Járomi Irén Dobó János Zsüror jelentés VIII. A felkért illetve delegált zsûritagok megfelelô számban képviselték a kiíró és a szakma érdekeit. A zsûrizés a Polgármesteri Hivatal helyiségében zajlott, a munkát folyamatos jegyzôkönyvezés kísérte. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a pályázat eredményes volt, mind az öt pályamû magas színvonalon készült el, ezért mind a meghívási díjat, illetve a díjazásra szánt teljes összeget kiadta. A pályamûvek közül kiemelkedôek voltak a 4. és 1. számú alkotások. Elsô díjban a 4. számú pályamûvet részesítette a zsûri, mert magas színvonalú építészeti megoldásaival minden tekintetben megfelelt a kiírás feltételeinek, maradéktalanul tartotta be az építési elôírásokat, továbbá mind a megvalósítás, mind a fenntartás szempontjából gazdaságos megoldást adott. Második díjban részesült az 1. számú pályamû. A pályázó a telek L alakú beépítésével nem alkalmazkodott maradéktalanul a telek adottságaihoz, a szomszéd telkek beépíthetôségéhez, azonban az épület tömegalakítására, homlokzati megjelenésére példamutatóan magas színvonalú, megoldásokat hozott, jó lakásalaprajzokkal. A Bíráló Bizottság a többi alkotást is jól használhatónak tartotta, vagy alaprajzi, vagy telepítési megol-

11 11 5. évfolyam / 2. szám BÉK HÍRLEVÉL dásaik miatt, ezért e pályamûveket megvételben részesítette. Díjazottak: II. díj: Bálint és Társa Kft. Bálint Imre Megvétel: K.J.T. Építész Stúdió Kajdócsi Jenô Megvétel: S.A.M.O.Kft. Streit Ágnes építész Megvétel: Tér 4 Kft. Vajai Tamás DLA építész I. díj: Lukács Vikár Építész Studió Kft. Lukács István, Vikár András Zsüror jelentés IX. Felcsuti László a Budapest X. kerület Kôbánya, Kolozsvári utca szám alatti ingatlanra kiírt lakóház meghívásos építészeti tervpályázatról A X. ker. Önkormányzat Beruházási és Városüzemeltetési Bizottsága mint kiíró, szociális bérlakásokat tartalmazó lakóépület építését határozta el, amelyhez anyagi támogatást a Széchenyi-terv keretében kíván megpályázni. A jelen tervpályázat célja volt olyan szociális bérlakásokat tartalmazó lakóépület tervezése, amely maximálisan kielégíti az adott lakossági célcsoport igényeit, és az épület üzemeltetését optimális élettartamköltséggel teszi lehetôvé. A pályázat lebonyolítását a Kôbányai Vagyonkezelô Rt. végezte. A meghívottaknak kiküldött pályázati kiírás nem felelt meg sem a vonatkozó 16/1998.(VI.3.) KTM rendelet elôírásainak, sem a MÉK Tervpályázati Szabályzatának. A kamara zsürorja kiírást csak utólag kapta meg, ezért észrevételeit késve tudta átadni. A lebonyolító méltányolta az észrevételeket, ezért a kiírást módosította, és új beadási határidôvel újra kiküldte. Ezt követôen a pályázat meghirdetése, a pályamûvek felbontása a zsûrizés lebonyolítása lényegében szakszerû volt. A zsûrizés a Polgármesteri Hivatal helyiségében zajlott. Az Önkormányzatot képviselô zsürorok, és a felkért szakmai zsürorok idôegyeztetési problémák miatt külön-külön vizsgálták a terveket, a zsûri két félre szakadt, majd végül közös ülésen értékelték ki a pályamûveket. Úgy vélem az elbírálás során, a felkért szakmai zsürorok véleményei, a különálló ülések miatt, nem épülhettek be a kiírót képviselô egyébként szintén szakember zsûritagok értékelésébe. A nyertes pályamû kijelölésekor a fele-fele arányban létrejött szavazatokat a jogszabályoknak megfelelôen az elnök szavazata döntötte el. Összességében azonban elmondható, hogy a zsûrizés menete nem sértette a vonatkozó rendeleteket. A meghívott öt építésziroda kiírt határidôre benyújtotta pályamûveit. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a pályázat eredményes volt, mind az öt pályamû megfelelt a kiírásban foglalt követelményeknek, ezért a meghívási díjat maradéktalanul kiadta. A pályamûvek közül kiemelkedôek voltak a 3. és 4. számú alkotások. A Bíráló Bizottság a 3. számú pályamûvet jelölte nyertes pályamûnek, amely a továbbtervezésre szóló tervezési megbízás odaítélését jelentette. A zsûri a továbbtervezéshez javaslatokat fogalmazott meg. 1. számú pályamû szerzôje: Kálmán Ernô építész 2. számú pályamû szerzôje: Paunoch János építész 3. számú pályamû szerzôje: Streit Ágnes építész a pályázat nyertese 4. számú pályamû szerzôje: Gyüre Zsolt építész 5. számú pályamû szerzôje: Nemes Zsolt építész Felcsuti László Tervpályázati hirdetmény A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megbízásából, a Budai Várgondnokság Kht. (1014 Bp. Színház u. 5-9.) országos, nyilvános, titkos építészeti ötletpályázatot Budavár-Kapuház címen, a budavári volt Honvéd Fôparancsnokság és a volt Honvédelmi Minisztérium tömbjének felújításával, átépítésével létrejövô új épülettömb tervezési programja szakmai elôkészítésére. A tervpályázat résztvevôi saját pályamûvükkel azok a természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel rendelkezô szervezetek lehetnek: akik a kiírás feltételeit magukra nézve kötelezôen elfogadták, akikkel, illetve közremûködô munkatársaikkal szemben a 16/1998 (VI.3) KTM rendelet 10 -ban foglalt kizáró okok nem állnak fenn, akik a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a vonatkozó jogszabályok szerint jogosultak, azaz érvényes É1 tervezôi névjegyzéki bejegyzéssel rendelkeznek. A tervpályázati kiírás beszerezhetô a Budai Várgondnokság Kht. Irodájában (Bp. I. ker. Színház u. 5-9.), munkanapokon 9-16 óra között, ,- Ft kivételi költség befizetése után. A pályamûvek benyújtásának határideje: szeptember 20. (postai úton a Kht. címére)

12 BÉK HÍRLEVÉL 5. évfolyam / 2. szám 12 Tagfelvételi és Minôsítô Bizottság hírei február 25. óta regisztráltak (teljes névjegyzék a web-lapon) É2 /03 Antal Miklós 1021 Budapest Kuruclesi út 49. I/ É2 /03 Bárány Tamás 1101 Budapest Csilla u. 10/l É2 /03 Bardóczky Péter 1196 Budapest Esze T. u É2 /03 Benedek Attila 1037 Budapest Erdôszél u. 5/a É2 /03 Berecz Tamás1142 Budapest Teleki Blanka u. 6. Co: Intertraverz Rt É2 /03 Berta Károly 1108 Budapest Kôvágó u. 14. II/ É2 /03 Bonta László 1124 Budapest Pagonyu É3 /03 Busné Baracza Emôke 1021 Budapest Labanc u É2 /03 Cseh Krisztina 1148 Budapest Szervián u Dobó Magdolna 1124 Budapest Liptó u É2 /03 Doszpoly András 1061 Budapest Andrássy út É2 /03 Erdei István 1028 Budapest Kerényi F. u. 21/a É2 /03 Fáy Piros1027 Budapest Frankel Leó út 20. V/ É2 /03 Fialovszky Tamás 1026 Budapest Radna u É2 /03 Finta Sándor 1063 Budapest Szinyei M. Pál u K2 /03 Frigyesi Gabriella 1113 Budapest Dávid F. u É2 /03 Gazdag Mária 1029 Budapest Turul köz É2 /03 Gombár Sándor 1098 Budapest Távíró u. 19. III. lh. III/ É2 /03 Gyüre Zoltán 1072 Budapest Rákóczi út 6. III/ É2 /03 Hajdú Mária 1131 Budapest Keszkenô u É2 /03 Halász Györgyi 1126 Budapest Hollósy Simon u É2 /03 Halmos Tamás 1067 Budapest Eötvös u. 42. fsz É3 /03 Horváth Gergely 1115 Budapest Ballagi Mór u É2 /03 Kardos Diána 1091 Budapest Üllôi út /C É2 /03 Korda Zsolt János 1093 Budapest Közraktár u. 10. VI/ É2 /03 Kós László 1098 Budapest Epreserdô u lh. IV/ K2 /03 Kovácsné Papp Katalin 1147 Budapest Szentes u. 63/a É2 /03 Kövesi Béla 1186 Budapest Margó T. u É2 /03 Márk Péter 1095 Budapest Mester u É2 /03 Nádainé Kovács Sarolta 1088 Budapest Krúdy u É2 /03 Nágel Barbara 1112 Budapest Beregszász u. 66. I/ K2 /03 Nagy Eszter 1015 Budapest Hattyú u. 14. V/612. Co.: Miniszterelnöki Hiv É2 /03 Nyuli Edit 1196 Budapest Jókai u É2 /03 Rehák Nóra 1125 Budapest Trencséni u. 50. II/ É2 /03 Roszik Pál 1074 Budapest Csengery u. 26. I/ É2 /03 Schmidt Péter 1021 Budapest Budakeszi út É2 /03 Skoumal Gabriella 1013 Budapest Attila út 17. III/ É1 /03 Solymosi Zsuzsanna 8048 Schweiz, Zürich Engen Huber- str É2 /03 Stefán Réka Anett 1016 Budapest Zsolt u. 6/a. fszt É2 /03 Szabó Alexa 1111 Budapest Kruspér u. 4. IV/26/A K2 /03 Szentesné Dandé Eszter 1039 Budapest Jós u / É2 /03 Szentkuti Viktor 1111 Budapest Bicskei u. 6. 2/ É2 /03 Szôke Andor 1158 Budapest Drégelyvár u É2 /03 Szombati Zoltán 1192 Budapest Mészáros L. u. 42. fsz É2 /03 Szônyi Krisztián 1149 Budapest Kövér L. u. 13. IV/ É2 /03 Szûcs Szabolcs Bence 1118 Budapest Csiki-hegyek u É3 /03 Takács Zoltán 1118 Budapest Rétköz u É2 /03 Tarnóczkyné Bálint Andrea 1046 Budapest Bôröndös u. 8. II/ É2 /03 Ükös Tamás 1118 Budapest Iglói u É2 /03 Varga Sebôk Gabriella 1094 Budapest Tompa u. 17/b. I/ É2 /03 Vincze Krisztián 1117 Budapest Hamzsabégi u A fenti felsorolásban a névjegyzék számok a könnyebb áttekinthetôség miatt a hivatalostól eltérô módon szerepelnek. A számok helyes használata pl.: É1 /03 esetében É /03 (mint a Hivatalos Névjegyzékben). Felelôs kiadó: Sylvester Ádám DLA Szerkesztôségi tagok: Dobosné Fontana Vera, Sára Lászlóné Szerkesztôség címe: 1088 Bp., Ötpacsirta u. 2. Tel.: