Az örökség napjai» Célja ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉRT FELELŐS EURÓPAI MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJÁN -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az örökség napjai» Célja ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉRT FELELŐS EURÓPAI MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJÁN -"

Átírás

1 A KEZDETEK 1984-BEN FRANCIAORSZÁGBAN TÖRTÉNELMI MŰEMLÉKEK NYÍLT NAPJA (MELY HISTORIC MONUMENTS OPEN DAY NÉVEN VÁLT ISMERTTÉ) CÍMMEL EGYEDÜLÁLLÓ KEZDEMÉNYEZÉS INDULT ÚTJÁRA, AZZAL A CÉLLAL, HOGY AZOK A KIEMELKEDŐ, VÁRHATÓAN SZÉLES ÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT TARTÓ MŰEMLÉKÉPÜLETEK, AMELYEK ÁLTALÁBAN ZÁRVA VANNAK A NAGYKÖZÖNSÉG ELŐTT, EGY HÉTVÉGÉN NYISSÁK MEG KAPUIKAT, ÉS INGYEN, LEHETŐLEG SZAKSZERŰ VEZETÉSSEL FOGADJÁK A KÍVÁNCSI LÁTOGATÓKAT. A KEZDEMÉNYEZÉS RENDKÍVÜLI SIKERÉN FELBUZDULVA AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉRT FELELŐS EURÓPAI MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJÁN - MELYET A SPANYOLORSZÁGI GRANADÁBAN TARTOTTAK OKTÓBER 3-ÁN - JACK LANG, AKKORI FRANCIA KULTURÁLIS MINISZTER KEZDEMÉNYEZTE, HOGY AZ EURÓPA TANÁCS KAROLJA FEL A RENDEZVÉNYT ÉS SEGÍTSE, HOGY NEMZETKÖZI MÉRETŰVÉ VÁLHASSON. NÉHÁNY EURÓPAI ORSZÁG, MINT HOLLANDIA, BELGIUM, LUXEMBURG, MÁLTA, SVÉDORSZÁG, VALAMINT AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG HAMAROSAN CSATLAKOZOTT A KEZDEMÉNYEZÉSHEZ ÉS MEGRENDEZTE A "NYITOTT KAPUK NAPJÁT". A granadai ülés után az Európa Tanács lépéseket tett a mozgalom beindítására. A különbözı kezdeményezéseket összefogta, ezáltal is erısítve a köztük lévı kohéziót és a mozgalom nemzetközi jellegét ben az Európai Unió támogatásával hivatalosan is intézményesítette és útjára indította saját rendezvénysorozatát Európai Örökség Napok (European Heritage Days) címmel, s egyben felszólította az Európai kulturális egyezmény tagállamait, hogy csatlakozzanak, és szervezzék meg hazájukban is minden évben az Európai Örökség Napokat. Az esemény megszervezésének és gyakorlati végrehajtásának felelısségét egy nemzetközi koordinációs irodára bízta. Ezt a központi szervezési feladatot 1991-tıl 1994-ig a hollandiai székhelyő Stichting Open Monumentendag végezte, majd 1994-ben átvette a belga King Baudouin Foundation tıl a portugál Centro Nacional de Cultura végzi a koordinációs teendıket. Mivel a rendezvényt összeurópai viszonylatban indították útjára - amit az azóta is érvényben lévı szlogen szintén megerısít: "Európa, közös örökségünk" - az Európai Örökség Napok jelentısége évrıl-évre növekedett mind a résztvevı országok, mind az ingyenesen látogatható helyszínek, mind a látogatók számát tekintve. Mára e rendezvényt a Baltikumtól a Balkánig, Izlandtól az Ibériai-félszigetig 48 országban ünneplik minden szeptemberben, túllépve az Európai Unió határait is. Az esemény megvalósítását minden országban nemzeti koordinátorok fogják össze, akiknek a munkáját rendszerint helyi szervezık, aktivisták, civil szervezetek képviselıi segítik. Ezek a támogatók a mőemlékvédelem, a helytörténet, az építészet, a közmővelıdés és az idegenforgalom területét képviselik. A nemzeti koordinátorok minden évben találkoznak az Európa Tanács székhelyén, Strasbourgban, hogy elmondják szervezési tapasztalataikat, javaslataikat, ezzel is segítve egymást a minél sikeresebb lebonyolítás érdekében. A rendezvény hagyományosan minden év szeptemberének elején nemzetközi megnyitó ünnepséggel kezdıdik, mely az esemény összeurópai jellegének és európai szellemiségének hangsúlyozása érdekében a csatlakozott országok, az Európa Tanács, valamint az Európai Unió képviselıinek részvételével zajlik. A megnyitónak minden évben más ország ad otthont (pl ban az írországi Dublin, 2004-ben pedig a spanyolországi Barcelona). Az esemény rangjához méltó módon az Európa Tanács, a fogadó ország és helyszín magas rangú tisztségviselıkkel képviselteti magát az ünnepségen. Az összeurópai megnyitó után az egyes országok - így Magyarország is - saját megnyitó ünnepségeket szerveznek, melyekkel minden, a rendezvényhez csatlakozó országban kezdetét veszi az Európai Örökség Napok hétvégéje. Az örökség napjai» Célja

2 CÉLJA AZ 1984-BEN MEGFOGALMAZOTT GONDOLAT - HOZZÁFÉRHETŐVÉ, INGYENESEN MEGTEKINTHETŐVÉ TENNI EMLÉKHELYEKET, MŰEMLÉKEKET A NYILVÁNOSSÁG SZÁMÁRA - AZ ÉVEK SORÁN ALAPJAIBAN NEM VÁLTOZOTT. AZ EURÓPA TANÁCS ÁLTAL INDÍTOTT EURÓPAI ÖRÖKSÉG NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT SORÁN A KAPUK MEGNYITÁSA MÁR NEM CÉL, HANEM ESZKÖZ AZ ALÁBBI CÉLOK ÉRDEKÉBEN: megismertetni, közelebb vinni az európai polgárokat kulturális örökségükhöz, felhívni a figyelmüket az örökség folyamatos megırzésére, védelmére (különös tekintettel a veszélyeztetett emlékekre), lehetıvé tenni számukra, hogy jobban megismerjék és megértsék egymást a nyelvi és kulturális különbözıségek ellenére, más közösségek kulturális értékeinek, mőemlékeinek megismertetése, felfedezése, tudatosságnövelı tevékenység (sikere növeli azoknak a magán- és közintézményeknek az elismertségét, presztízsét, amelyek az örökség védelmével és bemutatásával foglalkoznak), a látogatók megismertetése különbözı kulturális intézmények tevékenységével, a kulturális értelemben vett másság elfogadása, sokkal nyitottabb viselkedés elımozdítása és így hatékonyabb ellenállás a szélsıségekkel (nácizmus, idegengyőlölet, intolerancia) szemben, a lakóhelyhez, országhoz való kötıdés, az azonosságtudat erısítése, kulcsszerep az identitás-keresésben és a kollektív tudat erısítésében. Az a cél tehát, hogy a rendezvény egyfajta mozgósító akció legyen, mely a polgárokban erısíti a kulturális örökség megóvásának igényét. Egy kicsit leegyszerősítve azt is mondhatjuk, hogy csak azt tudjuk igazán szeretni, aminek az értékeit jól ismerjük, s amit jól ismerünk és szeretünk, arról gondoskodunk is. Az Európai Örökség Napok fontos szerepet játszik az európai identitástudat kialakításában, nemcsak kulturális, hanem szociális, politikai és gazdasági értelemben is. Köszönhetıen legalább részben a közös örökség felfedezésének, Európát egyfajta győjtıhelynek lehet nevezni, amelyet a kölcsönös megbecsülés, megértés és a másság elfogadása jellemez. M A T Y Ó M Ú Z E U M 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 8. MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK A 2005-ben megnyílt új Matyó Múzeum Mezıkövesden az egykori Korona Szálló patinás épületében került elhelyezésre. A múzeumben az állandó kiállításoknak helyt adó termeken kívül többek közt kialakítsára került idıszaki kiállító terem, múzeumpedagógiai foglalkoztató, restaurátor mőhely és népmővészeti ajándékbolt is. szombat: vasárnap: 09-17» E G Y ELTŰNT T EL E PÜLÉS EMLÉKEZETE - NAGYECSÉR KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ A múzeum új idıszaki kiállításának megnyitója, majd hozzá kapcsolódó elıadások

3 Rendezvény helye: 3400 Mezıkövesd, Szent László tér 8. Rendezvény idıpontja: T Á R L A T V EZET ÉS Ingyenes tárlatvezetés a múzeum Matyó népélet - tárgyakban élı hagyomány c. állandó kiállításán. Séta indulási ideje: óra, és 14 óra Séta indulási helye: Matyó Múzeum pénztár Tervezett idıtartam: 30 perc G Ö R Ö G K A T O L I K U S T E M P L O M Boldogkőváralja, Béke u Az 1600-as évek közepén épült fatemplom többször leégett, de az ıseink hitéhez és hagyományaihoz való ragaszkodás mindig újjá tudta építeni és szépíteni, amint történt ez 2005-ben is. Az épület belsıleg teljesen felújított, a vár alatt igazi lelki nyugalmat árasztó gyöngyszeme egész Abaújnak. szombat: 8-19 vasárnap: 8-19 S Z ENTLITUR GIA ELŐADÁS 9 órától szentliturgia, 11 órától templomi áhitat, 14 órától vecsernye és rózsafüzér ájtatosság. Rendezvény helye: Boldogkıváralja, Görög katolikus templom Rendezvény idıpontja: 16-án 9 órától F A L U M Ú Z E U M Cigánd, Fő u. 54. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL Cigánd a Bodrogköz egyetlen városa, amely több mint 700 éves település a Tisza partján. A Falumúzeum a húszas évek paraszti polgárosodási folyamatába bekapcsolódó falut jelenti meg. A 100 éves ház bemutatja Cigánd népi építészetét, lakáskultúráját, népmővészetét és helytörténetét. A Falumúzeum mai formája rekonstrukció eredménye. Az udvar és építményei a hagyományok megelevenítésének ideális színtere. szombat: 8-21 vasárnap: 10-18» S ZŐTTESKARNEVÁL FALUNAP A Szıtteskarnevál keretében lesz néprajzi elıadás, kiállítás, népmővészeti bemutató és vásár, játszóház, sütés kemencében, színjátszás, néptánc bemutató, valamint táncház 21 óráig. Rendezvény helye: Cigánd, Nagy Dezsı Mővelıdési Ház (Fı u. 38.) Rendezvény idıpontja: 15-én 13 órától C I GÁND NEVEZETESSÉGEI Séta útvonala: Nagy Dezsı Mővelıdési Ház - Kántor Mihály Általános Iskola - Óvoda - Tájház - Református templom - Városháza - Hısök tere - Katolikus templom - Falumúzeum. A felsorolt épületeket az Óvoda és Falumúzeum kivételével csak kívülrıl tekintjük meg.

4 Séta indulási ideje: 10 órától folyamatosan Séta indulási helye: Cigánd, Nagy Dezsı Mővelıdési Ház (Fı u. 38.) Tervezett idıtartam: 2 óra N A P K Ö Z I O T T H O N O S Ó V O D A Cigánd, Iskola u. 10. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Óvodai Nevelı Tervünk a helyi hagyományokon alapul. Az ide látogatót igazi falusi környezet fogadja. A szövés-fonás tárgyi emlékei, korhő bútorok, az állattartás kellékei, régi ruhanemők, de itt áll a guzsaly is, amin nagyanyáink fontak. A gyermekeket ebben a környezetben, légkörben neveljük, amely óhatatlanul a szülıföldünk szeretetére, hagyományaink ápolására nevel. szombat: 8-21 vasárnap: 10-12» L H U I L L I E R - C O B U R G - K A S T É L Y Edelény, Borsodi u. 7. VÁLTOZÁS Az edelényi L Hullier-Coburg-kastély a keleti országrész legszebb barokk kastélya között épült a Bódva által körülvett mesterséges szigetre. Emeleti helyiségeit a világi freskófestészet jelentıs emlékei díszítik, melyek közül egyet 2004-ben restauráltak. szombat: vasárnap: F Ö L DVÁR MEGTEKINTÉSE A kastély és a park rejtett zugainak bemutatása mellett délelıtt 11 és délután 15 órakor szervezett sétát tartunk Edelény határába, a közeli földvárhoz. Séta indulási ideje: 11 és 15 óra Séta indulási helye: L Huillier - Coburg - kastély B O R S O D I T Á J H Á Z Edelény, Borsodi út 155. NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK A Borsodi Tájház a Bódva-völgy tájmúzeuma. Három lakóházban és portáján a XX. századi népi lakóházak, a paraszti gazdálkodás eszközei, lakáskultúrája tekinthetık meg. A népi kismesterségek mőhelyei mellett a bányászat, a katonaság emlékei is láthatók. Az államalapítás-kori borsodi földvár ásatása során elıkerült leletek is megtekinthetık. szombat: 9-17 vasárnap: 9-17» E L Ő A DÁS RAGÁLYI TAMÁ SRÓL ELŐADÁS Ragályi Tamásról, a reformkor borsodi politikusáról szeptember 15-én 16 órakor elıadás lesz.

5 Rendezvény helye: Edelény, Borsodi Tájház Rendezvény idıpontja: 15-én 16 órakor T Á J H Á Z Emőd, Szilfa u.10. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL A Tájház egygangos parasztház, amely a XIX. század elsı felében épült. A ház pitvarból, konyhából és tiszta szobából áll. A vertfalú, mestergerendás, nádfedeles épületet korabeli berendezési tárgyaival szeptember 15-tıl látogathatják az érdeklıdık. Az udvaron hajdan istállóként használt melléképület, borospince és kerekeskút is található. szombat: 9-18 vasárnap: 9-16 V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S K Ö N Y V T Á R E N C S Encs, Rákóczi út 9. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL A Közkincs programból felújított Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár épülete, Városi Galéria Encs, Encs köztéri szobrai, Görög katolikus templom. A fenti helyszíneket séta során is bemutatjuk az érdeklıdıknek. A közel egy óra hosszú séta szombaton 10, 14 és 18, vasárnap 15 órakor indul. szombat: vasárnap: E N C S I ROCK KONCERT Rockzenei koncertek lesznek 21 és 01 óra között. Rendezvény helye: Városi Mővelıdési Központ Encs, Encs, Rákóczi út 9. Rendezvény idıpontja: Szombat B É R E S S Z Ő L Ő B I R T O K É S P I N C É S Z E T Erdőbénye, Lőcse dűlő IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK A tokaji borvidék mértani középpontjában, a hegyek által körülölelt Bényei-medence hidegtıl védett völgyében festıi szépségő falucska húzódik, Erdıbénye. Ennek határában található a Béres Szılıbirtok és Pincészet 92 hektáros birtoka. A gyógyszeripari tevékenységgel hírnevet szerzett Béres család 2002-ben azzal a szándékkal vásárolt itt földeket, hogy a borvidék e patinás részérıl újra olyan kiváló minıségő borok kerüljenek ki, melyek tovább öregbíthetik a tokaji borok jó hírnevét. A birtokalapítás óta kiterjedt útépítési, talajelıkészítési, telepítési munkák folytak, és 2006 tavaszán átadásra került Anthony Gall és Társai Építészeti Iroda által tervezett új birtokközpont. A tervezett és megvalósult épület körülöleli a szimbólummá váló nagy diófát, és közvetlenül a régi pince elé épült. A tájba illı, funkcióiban mai igényekhez igazodó 3000 négyzetméter összterülető épületegyüttes magába foglalja a szılészeti, borászati, vendéglátói és irodai funkciókat is. Minden bizonnyal az ország legmodernebb feldolgozói

6 közé tartozik, ahol a modern technika jól megfér a hagyományokon nyugvó tokaj-hegyaljai borászati technológiával. Az épület szerkezetében jól átgondolt, belsı terei könnyen áttekinthetık, anyaghasználatában visszafogott, ugyanakkor nemesen igényes. A méltóságos kı, mely a helyi bányákból való, idézi a hagyományos építészetet. A sok helyen megjelenı fa barátságossá szelídíti a kı hidegét. A hosszan elnyúló tradicionális pasztell-piros cseréptetı szép koronája az épületnek. A vakolt épületrészt saját kıporból készített vakolat borítja. A hordós erjesztıtér pincébe vezetı falán, és a kiskóstoló falaiban az egykori Lıcse tanya megmentett eredeti kövei csöndes finomsággal ırzik, idézik a múltat.» F Á Y - K A S T É L Y Fáj, Bolt u. 1. A Fáj család kastélya az 1750-es években épült barokk stílusban. A hozzá tartozó lejtıs park 2 hektáron terül el körül átépítették, ekkor készítette dísztermének híres dombormőveit Marco Casagrande. Néhány korhően berendezett termével és a közelmúltban felújított homlokzatával várja a vendégeket. szombat: vasárnap: K Á R O L Y I - K A S T É L Y Füzérradvány, Kossuth u. 4. VÁLTOZÁS A Réthey család XVI. századi rezidenciájának helyén építtette a mai romantikus stílusú épületet gróf Károlyi Ede Ybl Miklós közremőködésével 1860 és 1870 között. Gróf Károlyi László és felesége gróf Apponyi Franciska reneszánsz szellemben rendezte be a kastélyt Firenzébıl és más helyekrıl vásárolt régiségek, faragott kövek, bútorok segítségével. A kastélyban reprezentatív szálló mőködött az 1930-as évek végétıl az államosításig. A vezetés során a látogatók egy nem mindennapi élmény során megismerkedhetnek a pár éve megnyitott torony történeti acélszerkezető lépcsıjével, és a festıi kilátást élvezve megleshetik az ipartörténeti különlegességnek számító zászlókitoló szerkezet mőködését is. szombat: vasárnap: G Ö R Ö G K A T O L I K U S T E M P L O M Hejőkeresztúr, Petőfi Sándor út 27. Az egyházközség alapításának éve ısi, a XVI. században már fennállt. A templom mérete: 25x8m. Anyakönyve 1784-bıl származik. A templom 1757-ben épült, az idén ünnepeltük a templom felszentelésének 250 éves jubileumát. A templom Urunk mennybemenetelének ünnepére van szentelve, ikonosztázionja 1900-ban a jubileumi évben készült, Rétay és Benedek mőtermében. szombat: vasárnap: » J Ó S V A F Ő I T Á J H Á Z Jósvafő, Dózsa György u. 3. NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK

7 Az 1890-ben épült Szakál-porta háromosztatú, egy szobasoros elrendezéső lakóháza, csőr, istálló, nyári konyha, pinceház épületegyüttese a tornai területre jellemzı enteriırrel, a mezı és erdıgazdálkodás, szılı- és gyümölcstermesztés, len- és kenderfeldolgozás eszközeinek bemutatásával betekintést enged a XX. század eleji település lakóinak életébe, mindennapjaiba. N A G Y G É Z A M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Karcsa, Szabadság út 7. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL Az épület 1958-ban épült, most közel 5 évig elhúzódó felújítás után augusztusban kerül átadásra. Homlokzata klasszicista stílusjegyő. Három fı részbıl áll, egy kiállításokra alkalmas aulából, 200 fıt befogadó nagyterembıl, és a könyvtárból. Most történik az amatır csoportok alakítása, pezsgıbb kulturális élet elindítása. szombat: 9-18 vasárnap: 9-18 Ő SZKÖ SZÖNTŐ FALUNAP Szilvalekvárfızés bemutatása a magvalástól a kifızésig. Közben hagyományos ételek elkészítésének bemutatása kóstolással egybekötve, népdaltanulás, óvodások bemutatkozása, termésbábok készítése. Rendezvény helye: Karcsa, Tájház Rendezvény idıpontja: 15-én 8 órától S ÉT A KARCSÁN A séta útvonala: Mővelıdési Központ - románkori templom - tájház. Séta indulási ideje: mindkét nap 9 órakor Séta indulási helye: Karcsa, Nagy Géza Mővelıdési Központ Tervezett idıtartam: 2 óra D E R E N K I E M L É K H Á Z, S A F A R C S I K T I B O R G Y Ű J T E M É N Y E Ládbesenyő (Andrástanya), Fő u. 4. NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK Derenkrıl tömbben Andrástanyára, Istvánmajorba, és Büdöskútpusztára telepítették ki a lakosságot, akiknek le kellett saját házukat bontani, az építıanyagot (téglát, faszerkezeteket, nyílászárókat) magukkal vitték újonnan kijelölt lakóhelyükre. Az emlékházat a kitelepítéskor 1943-ban építették fel, két családnak szolgált élettérül. A lakóház 3. szobájában szövıszék és egy andrástanyai paraszti szoba látható. A 4. helyiségben helybéli lakberendezést és a gazdálkodás tárgyi anyagait mutatják be. A győjtı derenki származású, már Andrástanyán született. A kulcs a Fı u. 11. szám alatt Kusztván Józsefnétıl vehetı át. szombat: vasárnap: K I S J A N K Ó B O R I E M L É K H Á Z Mezőkövesd, Kis Jankó Bori u. 24. NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK

8 A híres mezıkövesdi rajzolóasszony életének, tevékenységének állít emléket a Kis Jankó Bori Emlékház. Az ún. Hadas városrész szívében lévı ház 1850 körül épült, s máig ırzi a hajdani népi építészet jellegzetes elrendezését és lakáskultúráját. A házba belépve a szabadkéményes konyhát, a Bori néni bútoraival berendezett szobát és a kamrát tekinthetik meg a látogatók. Mindkét napon a tájház gondnokai a látogatók fogadása mellett hímzés bemutatót tartanak.» J É Z U S S Z Í V E T E M P L O M Mezőkövesd, Mátyás király u. 73. A Jézus Szíve templomot október 13-án szentelték fel. Az egyházközösség modern, kéttornyú templomát és plébánia épületét Rátkai Attila és neje, Kiss Róza tervezte. A díszítı falfestmények egy fiatal mezıkövesdi mővész, Köteles István munkái. A templom a szomszédos Millennium Emlékparkkal és Kavicsos-tó környékével kedvelt helyszíne a városi rendezvényeknek. szombat: vasárnap: T EMPLOMI SÉTA Gyülekezés szeptember 15-én 10 órától a Jézus Szíve Templom elıtti téren. Vezetéssel bejárjuk a templom épületét, megismerjük a régi és új templom történetét. Megtekintjük az altemplom részét, mely temetkezési helyül szolgál. Séta indulási ideje: 15-én órakor Séta indulási helye: Jézus Szíve templom elıtti tér (Mezıkövesd, Mátyás király u. 73.) Tervezett idıtartam: 1 óra R E F O R M Á T U S R É G I P A R Ó K I A Mezőzombor, Kölcsey u. 2. A XX. század elején épült parókia épületében a református egyházközség mőtárgyai tekinthetık meg, bemutatva a mezızombori kálvinista egyház történetét a XVII. századtól az 1950-es évekig. szombat: 10-18» S Z Í N H Á Z T Ö R T É N E T I É S S Z Í N É S Z M Ú Z E U M Miskolc, Déryné u. 3. REFORMKOR, KLASSZICIZMUS A Színháztörténeti és Színészmúzeum klasszicista épülete Magyarország elsı magyar nyelvő kıszínházának helyén áll. Az 1843-ban leégett teátrum falmaradványainak felhasználásával, Misk Ferenc rimaszombati építész tervei alapján katonai szálláshelyet emeltek 1845-ben, ami késıbb szakiskolaként mőködött. Bodonyi Csaba tervei alapján 1996 óta a miskolci teátristák emlékhelye: A miskolci színjátszás története címő kiállításnak és idıszakos tárlatoknak ad helyet. szombat: 9-17» F I L MEK A MÚ ZEU MBAN FILMVETÍTÉS "Thália szekerén - A vándorszínészet filmen Videovetítés: Liliomfi c. magyar film

9 Rendezvény helye: Miskolc, Színháztörténeti és Színészmúzeum Rendezvény idıpontja: 15-én 10 és 14 óra I F J Ú S Á G I É S S Z A B A D I D Ő H Á Z Miskolc, Győri kapu 27. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL» B O R S O D - A B A Ú J - Z E M P L É N M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A, H E R M A N O T T Ó M Ú Z E U M Miskolc, Görgey Artur u. 28. MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK A Herman Ottó Múzeum Képtárában található, országos jelentıségő képzımővészeti győjteményben a magyar nemzeti festészet valamennyi kiemelkedı mővészétıl láthatók alkotások: festmények, szobrok, rajzok, grafikák. A tárlaton ritkaságszámba menı iparmővészeti tárgyak is helyet kaptak. A 2005-ben megújult, közel 300 négyzetméter alapterülető, és mintegy 200 mőtárgyat felvonultató állandó kiállítás látogatója a magyar képzımővészet történetével - az 1700-as évektıl a 20. század közepéig - rangos alkotásokon keresztül ismerkedhet meg.a képzımővészeti alkotások elhelyezésekor a hazai képzımővészet nagy korszakainak bemutatására törekedtek a barokktól az avantgárdig (Bogdány Jakab, Mányoki Ádám, Barabás Miklós, Munkácsy Mihály, Benczúr Gyula, Gulácsy Lajos, Csontváry Kosztka Tivadar, Aba Novák Vilmos, stb.) A kiállítás - a látványtári koncepciót követve - az egyes korszakoknál a festmények és a szobrok mellett az iparmővészeti alkotások elıtérbe állításával teremt intim kölcsönhatást a terek és az alkotások között. 15-én 10 órakor A Herman Ottó Múzeum központi épületének és Képtárának építészeti bemutatása a kezdetektıl napjainkig. 16-án 10 órakor- Millió évek emlékezete - amirıl a faévgyőrők mesélnek ökológiai elıadássorozat és gyermekfoglalkozások a bükkábrányi mocsárciprusok kapcsán.» K I SÉRLETI R É GÉ S Z ETI NAP GYERMEKPROGRAM - Mi a régészet? a Herman Ottó Múzeum régész szakembereinek ismeretterjesztı elıadása - Az írás fejlıdése agyagformába vésett írásjelek - Középkori játékok népi játékok bemutatása a Borókás tánccsoport elıadásában - Honfoglaló fegyverek és viseletek bemutatása kézmőves foglalkozásokkal egybekötve A rendezvény szervezıi frissen sült lepénnyel várják az érdeklıdıket. Rendezvény helye: Herman Ottó Emlékház, Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 33. Rendezvény idıpontja: Szeptember 15-én óráig M E G Y E H Á Z A Miskolc, Városház tér 1. KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Megyeháza 170 éve épült mőemlék Miskolcon. A közgyőlés ülésterme, a díszterem megtekinthetı, valamint a Szász Endre alkotásaival díszített, a nevét viselı terem is. Az épületben félóránként indul vezetett séta.

10 szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 A N D R Á S S Y - K A S T É L Y Monok, Kossuth L. u. 15. Dombon álló egyemeletes barokk épület, melyet 1750-ben gr. Andrássy György építtetett. Andrássy Dénes 1908-ban a Gyermekvédı Ligának ajándékozta, melyben 1914 óta általános iskola mőködik. Lovagtermének falfestése a XVIII. századi magyarországi képzımővészet egyik jeles emléke. A kápolna belseje teljes épségében maradt ránk. szombat: 8-17 vasárnap: 8-17 M O N A K Y - K A S T É L Y Monok, Széchenyi u. 12. A falutól délnyugatra lévı domb tetején épült fel a Monaky család udvarháza, mely szabálytalan négyszög alakú, hátsó homlokzatán kerek saroktorony áll. szombat: 8-17 vasárnap: 8-17 Z S I D Ó T E M E T Ő Mád, Magyar utca vége sírkövek állnak. Z S I N A G Ó G A Mád, Rákóczi út A község határában található Hegyalja legnagyobb zsidó temetıje, amelyben éves A mádi zsidóság a XVIII. században építtette a copf stílusú zsinagógát. A templom belsı kialakítása lengyelországi hagyományokat követ. A központi teret négy hatalmas oszlopon nyugvó kilenc boltszakasz fedi, itt helyezték el a függönyös tóraszekrényt és a tóraolvasó asztalt is. A közelmúltban kívülrıl és belülrıl is felújított templomban a falakat bibliai szövegő kártusok díszítik. Egy márványtábla a II. világháború idején elhurcolt 336 mádi zsidó emlékét ırzi. A felújítás Európa Nostra díjban részesült. szombat: 9-18 vasárnap: 9-18 L Á M P A É S N É P R A J Z I E M L É K H Á Z Mád, Rákóczi út 65. MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK Az emlékházban régi helyi és környékbeli lámpák és néprajzi tárgyak győjteménye tekinthetı meg. szombat: 9-18 vasárnap: 9-18 K Ö Z Ö S S É G I H Á Z É S K Ö N Y V T Á R

11 Mályi, Botond u KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL A könyvtárban megtekinthetı lesz Bakó Barnabásné csuhébáb készítı népi iparmővész állandó kiállítása. A Közösségi Házban pedig kézmőves programokkal (kosárfonással, csuhébáb készítéssel) várjuk az érdeklıdıket. szombat: vasárnap: 10-14» K É Z MŰVES BEMUT A T Ó K KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS Az intézményben mindkét napon kézmőves programokkal (kosárfonással, csuhébáb készítéssel) várjuk az érdeklıdıket. 15-én 11 órától csuhébáb készítés, kosárfonás, 16-án 10 órától táncház. Mindkét napon a "Csuhévilág" kiállítás megtekintése. A könyvtárban megtekinthetı lesz Bakó Barnabásné csuhébáb készítı népi iparmővész állandó kiállítása. A Közösségi Házban, vasárnap, Szabadosné Kappel Sarolta keramikus, és Bım Gabriella festımővész kiállítása nyílik. Rendezvény helye: Mályi, Közösségi Ház Rendezvény idıpontja: mindkét nap M Ó R I C Z Z S I G M O N D E M L É K H Á Z Prügy, Móricz Zsigmond u. 8. NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK A Móricz Zsigmond Emlékház 1897-ben épült az eredeti Móricz ház helyén. A XIX. század végi épület vályogtégla falazatú, háromosztatú, nádtetıvel fedett parasztház. Két állandó kiállítás látogatható idegenvezetéssel (kb. 30 perc): a "Parasztportrék" és a Móricz Zsigmond és Prügy kapcsolatát bemutató tárlat. szombat: vasárnap: M ÚLTUNKB A N A JÖ VŐNK KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ Fotókiállítás Prügy község épített örökségérıl Rendezvény helye: Prügy, Móricz Zsigmond Ált. Isk. (Kinizsi u. 2.) Rendezvény idıpontja: 15-én 10 óra P A L L A V I C I N I K A S T É L Y S Z Á L L Ó Pusztaradvány, Kossuth u. 11. REFORMKOR, KLASSZICIZMUS A Pusztaradvány ısfás parkjában található klasszicista stílusú kastélyban a XIX. század hangulatát idézi a belsı terek kialakítása. Korhő berendezési tárgyak, köztük számos értékes másfél százados biedermeier bútor eleveníti fel a Pallavicini ırgrófi család korát. Az épület jelenleg szállodaként üzemel. A kastélyban vezetés kérhetı. szombat: vasárnap: 11-18»

12 R Á K Ó C Z I - V Á R Szerencs A johannita lovagrend és a bencés szerzetesek által alapított apátság helyén építette fel Némethy Ferenc az erıdítményt ban Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem birtokába került. A Rákóczi-várban zajlott a nemzetegyesítı, fejedelemválasztó országgyőlés világi eseménye. II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem a várban tanácskozott a szabadságharc tábornokaival. Ma a Zempléni Múzeum található a várban, ahol a szombati nap folyamán biztosítanak vezetést. A múzeum kiállításai: A képeslap története, Rákóczi és kora, Építéstörténet. szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 S Z Á D V Á R Szögliget Szádvár elsı említése V. István 1268-ben kelt oklevelébıl származik. Szabálytalan alaprajzú, belsıtornyos vár. Története során több birtokosa is volt, a legjelentısebb szerepet a Bebek család játszotta a vár életében, akik elıször a XV. század elején szerezték meg. Szádvár 1686 óta romokban áll, de egy várbaráti kör felkarolta, hogy megırizze az utókor számára. A Szalamandra-háztól óránként indulnak csoportok, a túra idıtartama 1,5-2 óra. szombat: 8-18 vasárnap: 8-18» D E R E N K Szögliget közelében TERMÉSZETI ÉRTÉKEK Szögliget közelében A leghőségesebb település, a magyarországi lengyelek történelmi emlékhelye (a település ban megszőnt) megközelíthetı Szögligettıl erdei úton (kék jelzés), kb. 5 km-re. Az Esterházy herceg birtokán a XVIII. sz. végén a Szepességbıl érkezett gurálok (hegyi lakók) telepedtek le. A szénégetık, favágók an lehettek. Egyutcás falujukban az utca középvonalán húzták meg a trianoni határt. Emiatt fatemplomuk és iskolájuk is a határ túlsó oldalára került. Az ezt követı népszavazáson a derenkiek a Magyarországhoz tartozásról döntöttek. A lengyel falu így nyerte el a leghőségesebb település címet. A környezı vadászterületre való tekintettel egy 1934-es kormányrendelettel megszüntette az itteni közösséget. Az Aggteleki Nemzeti parkban található egykori falu helyét az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a közelmúltban bérbe vette. Idıkorlát nélkül megtekinthetık az iskola romjai, a temetı és az 1994-ben emelt kápolna. K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T T Á J H Á Z A Szögliget, Szabadság tér 26. NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK szombat: vasárnap: 10-18» szogliget.hu A M Ű V E L Ő D É S H Á Z A

13 Sárospatak, Eötvös út 6. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL Makovecz Imre építész álmai valósultak meg a kımővesek, ácsok, egyéb mesteremberek keze nyomán. A Mővelıdés Házát méltán választották a világ tíz ban átadott - legszebb épülete közé, s lett Sárospatak városképét, s építkezéseit meghatározó alkotás. Az épületben mőködı intézmények a város kulturális életét, idegenforgalmát szolgálják. szombat: 10-16» S Á R O S P A T A K I R E F O R M Á T U S K O L L É G I U M Sárospatak, Rákóczi u. 1. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A Perényi család által a XVI. században létesített ısi iskola területén épült fel a Sárospataki Református Kollégium ma is látható épületrendszere. A múzeum barokk épülete 1770 és 72 között létesült ban nagy építkezés sorozat kezdıdött, melynek eredményeképpen 1844-re felépült a nagykollégium klasszicista stílusban. Különleges látványosság a Pollack Mihály által tervezett Nagykönyvtár, mely 1834 és 37 között készült el. Teljes berendezése követ és márványt utánzó fa, Brenning Kristóf asztalos mester mőve, a mennyezeti festést Linzbauer József kassai mester készítette. Minden egész órában a kollégium udvarából a Múzeumon át a Nagykönyvtárba sétálunk, ami kb. 50 percig fog tartani. szombat: 9-16 vasárnap: 9-16» R EFORMÁTUS KOLLÉGI UM KINCSEI A múzeum és a nagykönyvtár kincseit szakavatott vezetık mutatják be az érdeklıdıknek. Séta indulási ideje: minden egész órában Séta indulási helye: Sárospatak, Rákóczi u. 1., udvar Tervezett idıtartam: 50 perc S Z E N T E R Z S É B E T H Á Z Sárospatak, Szent Erzsébet út 13. MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK Az egykori királynéi udvarház telkén, Szent Erzsébet születésének helyén áll a XX. század elején épület római katolikus elemi iskola, a mai Szent Erzsébet Ház. Az intézmény 2007-ben Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóján nyílik meg az "In honorem Santae Elisabeth" címő kortárs képzı- és iparmővészeti kiállítással. szombat: vasárnap: 12-18» S ÉT A SÁROSPATAKON A séta útvonala: Szent Erzsébet tér - Plébániatemplom - Szent Erzsébet Ház. Séta indulási ideje: mindkét nap 12, 14, 16 órakor, szombaton 10 órakor is Séta indulási helye: Szent Erzsébet Ház Tervezett idıtartam: 1 óra

REFORMÁTUS TEMPLOM ÉS EGYHÁZKÖZSÉG Alsódobsza, Rákóczi u. 37. A régi Zemplén vármegye déli részén, a Hernád folyó mentén a Miskolc és Szerencs között levő település lassan 200 éves temploma éke és büszkesége

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum BÁCS-KISKUN MEGYE Pásztormúzeum Bugac, Nagybugac Bugac a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb területű homokpusztája, ahol a száraz malmok stílusában épült múzeumban a bugaci pásztorélet tárgyi emlékeit

Részletesebben

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek.

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek. BUDAPEST, I. Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu tér 2-4. Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Magyar Országos Levéltár 1923-ban épült Pecz Samu tervei alapján. Az épületet a pécsi Zsolnay Gyár díszes

Részletesebben

Programlehetıségek Hidvégardóban és környékén

Programlehetıségek Hidvégardóban és környékén Programlehetıségek Hidvégardóban és környékén 2 Tartalomjegyzék SZLOVÁKIAI PROGRAMLEHETİSÉGEK... 4 TORNA /8KM/... 4 SZÁDELİI-VÖLGY /10KM/... 4 ÁJ /12KM/... 5 SZEPSI (MOLDAVA N BODVOU) /15KM/... 6 JÁSZÓ

Részletesebben

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN 1. HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS... 6 1.1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS A KISTÉRSÉGRİL ÉS A FEJLESZTÉSBEN ÉRINTETT TELEPÜLÉSEKRİL... 6 1.2. GAZDASÁGI

Részletesebben

Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben?

Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben? Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben? Tállya www.tallya.hu Rákóczi-kúria: A Rákóczi-kúriát a római katolikus templommal szemben találhatjuk. Ebben az épületben fordította le Károli Gáspár a Szent

Részletesebben

BARANYA MEGYE MAGYAR CEMENTLAP MÚZEUM Erzsébet, Fő u. 40. Vezetés: lesz Információs anyag: lesz Az egyetlen magyar Cementlap Múzeum egy 100 éves

BARANYA MEGYE MAGYAR CEMENTLAP MÚZEUM Erzsébet, Fő u. 40. Vezetés: lesz Információs anyag: lesz Az egyetlen magyar Cementlap Múzeum egy 100 éves BARANYA MEGYE MAGYAR CEMENTLAP MÚZEUM Erzsébet, Fő u. 40. Az egyetlen magyar Cementlap Múzeum egy 100 éves restaurált parasztház padlásán található. Az utolsó 100 év 100-féle lapja látható és vásárolható

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július III. évfolyam 2. szám 2005. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

[Kulturális örökség napjai 2009. szeptember 19-20., helyszínek]

[Kulturális örökség napjai 2009. szeptember 19-20., helyszínek] [Kulturális örökség napjai 2009. szeptember 19-20., helyszínek] ---BUDAPEST, I.--- Helyszín neve: Magyar Országos Levéltár BUDAPEST, I. Bécsi kapu tér 2-4. Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK A Magyar

Részletesebben

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények Pató Mária: Új típusú múzeumi találkozások Változó igények változó múzeum(ok) (A Damjanich János Múzeum elmúlt tíz évének közmővelıdési, múzeumpedagógiai példáján) Az út rejtett és neve nincsen. Egyedül

Részletesebben

Kulturális Örökség Napjai EZER MAGYAR HÁZ MAGYARORSZÁG. 2011. szeptember 17 18. 2011. XIV. évfolyam, 1. különszám

Kulturális Örökség Napjai EZER MAGYAR HÁZ MAGYARORSZÁG. 2011. szeptember 17 18. 2011. XIV. évfolyam, 1. különszám 2011. XIV. évfolyam, 1. különszám EZER MAGYAR HÁZ Mezőkövesd, Matyó örökség Budapest, Barabás villa Székesfehérvár, Hiemer-Font-Caraffa épületegyüttes Budapest, MÁV Nosztalgia Kft., Élményvonat Kulturális

Részletesebben

MISKOLC. Látnivalók. események. www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. Látnivalók. események. www.hellomiskolc.hu MISKOLC Látnivalók események www.hellomiskolc.hu 2015 Május Május 1. Népkerti Majális Helyszín: Népkert A régi békeidős majálisok, sétálós vasárnap délutánok hangulatát idézik vissza térzenével, kikiáltóval,

Részletesebben

---BUDAPEST, I.--- Liszt és a Hubay család kapcsolata Gombos László zenetörténész előadása. Hubay Jenő Zeneterem 17-én 16 órakor

---BUDAPEST, I.--- Liszt és a Hubay család kapcsolata Gombos László zenetörténész előadása. Hubay Jenő Zeneterem 17-én 16 órakor ---BUDAPEST, I.--- Hubay Jenő Zeneterem Bem rakpart 11. Hubay Jenő hegedűművész felújított "híres fehér zeneterme", melyben kamarazenei koncerteket tartanak ismert művészek előadásában. szombat: 11-17.30

Részletesebben

Útvonal leírás és látnivalók a monori vasútállomástól Tetepusztáig a és + turistajelzéseken. Összeállította: Kiss Attila középiskolai tanár

Útvonal leírás és látnivalók a monori vasútállomástól Tetepusztáig a és + turistajelzéseken. Összeállította: Kiss Attila középiskolai tanár 1 Útvonal leírás és látnivalók a monori vasútállomástól Tetepusztáig a és + turistajelzéseken végighaladva. Összeállította: Kiss Attila középiskolai tanár Vasútállomás: 1847-ben adták át az országban másodikként

Részletesebben

Jókai Anna író-olvasó találkozó Jókai Anna írónő "A keresztény ember felelőssége" címmel tart előadást. Zichy kúria 17-én 17 óra

Jókai Anna író-olvasó találkozó Jókai Anna írónő A keresztény ember felelőssége címmel tart előadást. Zichy kúria 17-én 17 óra Zichy kúria Adony, Rákóczi út 28. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Közösségi- kulturális Központ és Könyvtár az 1820-as években épült, majd a XIX. század utolsó harmadában

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007.március IV. évfolyam, 3. szám

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007.március IV. évfolyam, 3. szám HOTE Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007.március IV. évfolyam, 3. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és

Részletesebben

Múzeumok Éjszakája. - Változatos látnivalók - változatlan mondanivaló - - Befektetés a jövı látogatóiba -

Múzeumok Éjszakája. - Változatos látnivalók - változatlan mondanivaló - - Befektetés a jövı látogatóiba - Múzeumok Éjszakája - Változatos látnivalók - változatlan mondanivaló - - Befektetés a jövı látogatóiba - Készítette: Dr. Gyenes Kata Szak: Közmővelıdési szakember I. Kezdés éve: 2010. Beadás dátuma: 2010.

Részletesebben

Cséby Géza Kultúra és turizmus Adalékok Keszthely kulturális turizmusának történetéhez

Cséby Géza Kultúra és turizmus Adalékok Keszthely kulturális turizmusának történetéhez Cséby Géza Kultúra és turizmus Adalékok Keszthely kulturális turizmusának történetéhez Ma, amikor minden vendégért, látogatóért külön-külön meg kell harcolnia a turizmusból élı országok idegenforgalomban

Részletesebben

A Kisteleki kistérség turisztikai helyzetelemzése

A Kisteleki kistérség turisztikai helyzetelemzése A Kisteleki kistérség turisztikai helyzetelemzése 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezetés...4 2. A Kisteleki kistérség...5 2.1. Elhelyezkedése...5 2.2. A térség területe, népessége...6 2.3.Településszerkezet,

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június VI. évfolyam 2. szám 2008. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

MISKOLC. Miskolcznak javai TARTALOMJEGYZÉK

MISKOLC. Miskolcznak javai TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2-3 A Belváros 4-6 A belvárosi templomok 7 Mária út 8-9 Az Avas és a Népkert 10-11 Miskolctapolca MISKOLC Szrogh Sámuel Miskolcznak javai Van jó levegője: Vize, melyen

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Szent istván király ünnepén. Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát. Szent István-napi ünnepségünkre,

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Szent istván király ünnepén. Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát. Szent István-napi ünnepségünkre, Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXII. évfolyam 8. szám 2006. augusztus Szent istván király ünnepén Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát Szent István-napi ünnepségünkre,

Részletesebben

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás a Monori Pincefalu környezetében Legyen Neked is pincéd! Kiadta: Keress minket az interneten: www.monoriborut.hu www.legyennekedispinced.hu

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél 2007. április IV. évfolyam, 4. szám

Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél 2007. április IV. évfolyam, 4. szám HOTE Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél IV. évfolyam, 4. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december IV. évfolyam 4. szám 2007. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2009. 4. füzet Jósvafı, 2009. december

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2009. 4. füzet Jósvafı, 2009. december Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2009. 4. füzet Jósvafı, 2009. december VII. évfolyam 4. szám 2009. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntjük a LXII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó résztvevőit!

Sok szeretettel köszöntjük a LXII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó résztvevőit! EGRI KÖSZÖNTŐ Sok szeretettel köszöntjük a LXII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó résztvevőit! A VTSZ újjáalakulásának 25. évfordulóján a találkozót a Záhonyi VSC és az MVSC közös szervezésében

Részletesebben

Jánoshalmai kistérség

Jánoshalmai kistérség Jánoshalmai kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun A Jánoshalmi kistérség a Bácsalmási kistérségtıl északra helyezkedik el, négy település tartozik ide, bár területe 399 km 2, alapvetıen tanyavilág

Részletesebben