Az örökség napjai» Célja ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉRT FELELŐS EURÓPAI MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJÁN -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az örökség napjai» Célja ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉRT FELELŐS EURÓPAI MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJÁN -"

Átírás

1 A KEZDETEK 1984-BEN FRANCIAORSZÁGBAN TÖRTÉNELMI MŰEMLÉKEK NYÍLT NAPJA (MELY HISTORIC MONUMENTS OPEN DAY NÉVEN VÁLT ISMERTTÉ) CÍMMEL EGYEDÜLÁLLÓ KEZDEMÉNYEZÉS INDULT ÚTJÁRA, AZZAL A CÉLLAL, HOGY AZOK A KIEMELKEDŐ, VÁRHATÓAN SZÉLES ÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT TARTÓ MŰEMLÉKÉPÜLETEK, AMELYEK ÁLTALÁBAN ZÁRVA VANNAK A NAGYKÖZÖNSÉG ELŐTT, EGY HÉTVÉGÉN NYISSÁK MEG KAPUIKAT, ÉS INGYEN, LEHETŐLEG SZAKSZERŰ VEZETÉSSEL FOGADJÁK A KÍVÁNCSI LÁTOGATÓKAT. A KEZDEMÉNYEZÉS RENDKÍVÜLI SIKERÉN FELBUZDULVA AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉRT FELELŐS EURÓPAI MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJÁN - MELYET A SPANYOLORSZÁGI GRANADÁBAN TARTOTTAK OKTÓBER 3-ÁN - JACK LANG, AKKORI FRANCIA KULTURÁLIS MINISZTER KEZDEMÉNYEZTE, HOGY AZ EURÓPA TANÁCS KAROLJA FEL A RENDEZVÉNYT ÉS SEGÍTSE, HOGY NEMZETKÖZI MÉRETŰVÉ VÁLHASSON. NÉHÁNY EURÓPAI ORSZÁG, MINT HOLLANDIA, BELGIUM, LUXEMBURG, MÁLTA, SVÉDORSZÁG, VALAMINT AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG HAMAROSAN CSATLAKOZOTT A KEZDEMÉNYEZÉSHEZ ÉS MEGRENDEZTE A "NYITOTT KAPUK NAPJÁT". A granadai ülés után az Európa Tanács lépéseket tett a mozgalom beindítására. A különbözı kezdeményezéseket összefogta, ezáltal is erısítve a köztük lévı kohéziót és a mozgalom nemzetközi jellegét ben az Európai Unió támogatásával hivatalosan is intézményesítette és útjára indította saját rendezvénysorozatát Európai Örökség Napok (European Heritage Days) címmel, s egyben felszólította az Európai kulturális egyezmény tagállamait, hogy csatlakozzanak, és szervezzék meg hazájukban is minden évben az Európai Örökség Napokat. Az esemény megszervezésének és gyakorlati végrehajtásának felelısségét egy nemzetközi koordinációs irodára bízta. Ezt a központi szervezési feladatot 1991-tıl 1994-ig a hollandiai székhelyő Stichting Open Monumentendag végezte, majd 1994-ben átvette a belga King Baudouin Foundation tıl a portugál Centro Nacional de Cultura végzi a koordinációs teendıket. Mivel a rendezvényt összeurópai viszonylatban indították útjára - amit az azóta is érvényben lévı szlogen szintén megerısít: "Európa, közös örökségünk" - az Európai Örökség Napok jelentısége évrıl-évre növekedett mind a résztvevı országok, mind az ingyenesen látogatható helyszínek, mind a látogatók számát tekintve. Mára e rendezvényt a Baltikumtól a Balkánig, Izlandtól az Ibériai-félszigetig 48 országban ünneplik minden szeptemberben, túllépve az Európai Unió határait is. Az esemény megvalósítását minden országban nemzeti koordinátorok fogják össze, akiknek a munkáját rendszerint helyi szervezık, aktivisták, civil szervezetek képviselıi segítik. Ezek a támogatók a mőemlékvédelem, a helytörténet, az építészet, a közmővelıdés és az idegenforgalom területét képviselik. A nemzeti koordinátorok minden évben találkoznak az Európa Tanács székhelyén, Strasbourgban, hogy elmondják szervezési tapasztalataikat, javaslataikat, ezzel is segítve egymást a minél sikeresebb lebonyolítás érdekében. A rendezvény hagyományosan minden év szeptemberének elején nemzetközi megnyitó ünnepséggel kezdıdik, mely az esemény összeurópai jellegének és európai szellemiségének hangsúlyozása érdekében a csatlakozott országok, az Európa Tanács, valamint az Európai Unió képviselıinek részvételével zajlik. A megnyitónak minden évben más ország ad otthont (pl ban az írországi Dublin, 2004-ben pedig a spanyolországi Barcelona). Az esemény rangjához méltó módon az Európa Tanács, a fogadó ország és helyszín magas rangú tisztségviselıkkel képviselteti magát az ünnepségen. Az összeurópai megnyitó után az egyes országok - így Magyarország is - saját megnyitó ünnepségeket szerveznek, melyekkel minden, a rendezvényhez csatlakozó országban kezdetét veszi az Európai Örökség Napok hétvégéje. Az örökség napjai» Célja

2 CÉLJA AZ 1984-BEN MEGFOGALMAZOTT GONDOLAT - HOZZÁFÉRHETŐVÉ, INGYENESEN MEGTEKINTHETŐVÉ TENNI EMLÉKHELYEKET, MŰEMLÉKEKET A NYILVÁNOSSÁG SZÁMÁRA - AZ ÉVEK SORÁN ALAPJAIBAN NEM VÁLTOZOTT. AZ EURÓPA TANÁCS ÁLTAL INDÍTOTT EURÓPAI ÖRÖKSÉG NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT SORÁN A KAPUK MEGNYITÁSA MÁR NEM CÉL, HANEM ESZKÖZ AZ ALÁBBI CÉLOK ÉRDEKÉBEN: megismertetni, közelebb vinni az európai polgárokat kulturális örökségükhöz, felhívni a figyelmüket az örökség folyamatos megırzésére, védelmére (különös tekintettel a veszélyeztetett emlékekre), lehetıvé tenni számukra, hogy jobban megismerjék és megértsék egymást a nyelvi és kulturális különbözıségek ellenére, más közösségek kulturális értékeinek, mőemlékeinek megismertetése, felfedezése, tudatosságnövelı tevékenység (sikere növeli azoknak a magán- és közintézményeknek az elismertségét, presztízsét, amelyek az örökség védelmével és bemutatásával foglalkoznak), a látogatók megismertetése különbözı kulturális intézmények tevékenységével, a kulturális értelemben vett másság elfogadása, sokkal nyitottabb viselkedés elımozdítása és így hatékonyabb ellenállás a szélsıségekkel (nácizmus, idegengyőlölet, intolerancia) szemben, a lakóhelyhez, országhoz való kötıdés, az azonosságtudat erısítése, kulcsszerep az identitás-keresésben és a kollektív tudat erısítésében. Az a cél tehát, hogy a rendezvény egyfajta mozgósító akció legyen, mely a polgárokban erısíti a kulturális örökség megóvásának igényét. Egy kicsit leegyszerősítve azt is mondhatjuk, hogy csak azt tudjuk igazán szeretni, aminek az értékeit jól ismerjük, s amit jól ismerünk és szeretünk, arról gondoskodunk is. Az Európai Örökség Napok fontos szerepet játszik az európai identitástudat kialakításában, nemcsak kulturális, hanem szociális, politikai és gazdasági értelemben is. Köszönhetıen legalább részben a közös örökség felfedezésének, Európát egyfajta győjtıhelynek lehet nevezni, amelyet a kölcsönös megbecsülés, megértés és a másság elfogadása jellemez. M A T Y Ó M Ú Z E U M 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 8. MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK A 2005-ben megnyílt új Matyó Múzeum Mezıkövesden az egykori Korona Szálló patinás épületében került elhelyezésre. A múzeumben az állandó kiállításoknak helyt adó termeken kívül többek közt kialakítsára került idıszaki kiállító terem, múzeumpedagógiai foglalkoztató, restaurátor mőhely és népmővészeti ajándékbolt is. szombat: vasárnap: 09-17» E G Y ELTŰNT T EL E PÜLÉS EMLÉKEZETE - NAGYECSÉR KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ A múzeum új idıszaki kiállításának megnyitója, majd hozzá kapcsolódó elıadások

3 Rendezvény helye: 3400 Mezıkövesd, Szent László tér 8. Rendezvény idıpontja: T Á R L A T V EZET ÉS Ingyenes tárlatvezetés a múzeum Matyó népélet - tárgyakban élı hagyomány c. állandó kiállításán. Séta indulási ideje: óra, és 14 óra Séta indulási helye: Matyó Múzeum pénztár Tervezett idıtartam: 30 perc G Ö R Ö G K A T O L I K U S T E M P L O M Boldogkőváralja, Béke u Az 1600-as évek közepén épült fatemplom többször leégett, de az ıseink hitéhez és hagyományaihoz való ragaszkodás mindig újjá tudta építeni és szépíteni, amint történt ez 2005-ben is. Az épület belsıleg teljesen felújított, a vár alatt igazi lelki nyugalmat árasztó gyöngyszeme egész Abaújnak. szombat: 8-19 vasárnap: 8-19 S Z ENTLITUR GIA ELŐADÁS 9 órától szentliturgia, 11 órától templomi áhitat, 14 órától vecsernye és rózsafüzér ájtatosság. Rendezvény helye: Boldogkıváralja, Görög katolikus templom Rendezvény idıpontja: 16-án 9 órától F A L U M Ú Z E U M Cigánd, Fő u. 54. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL Cigánd a Bodrogköz egyetlen városa, amely több mint 700 éves település a Tisza partján. A Falumúzeum a húszas évek paraszti polgárosodási folyamatába bekapcsolódó falut jelenti meg. A 100 éves ház bemutatja Cigánd népi építészetét, lakáskultúráját, népmővészetét és helytörténetét. A Falumúzeum mai formája rekonstrukció eredménye. Az udvar és építményei a hagyományok megelevenítésének ideális színtere. szombat: 8-21 vasárnap: 10-18» S ZŐTTESKARNEVÁL FALUNAP A Szıtteskarnevál keretében lesz néprajzi elıadás, kiállítás, népmővészeti bemutató és vásár, játszóház, sütés kemencében, színjátszás, néptánc bemutató, valamint táncház 21 óráig. Rendezvény helye: Cigánd, Nagy Dezsı Mővelıdési Ház (Fı u. 38.) Rendezvény idıpontja: 15-én 13 órától C I GÁND NEVEZETESSÉGEI Séta útvonala: Nagy Dezsı Mővelıdési Ház - Kántor Mihály Általános Iskola - Óvoda - Tájház - Református templom - Városháza - Hısök tere - Katolikus templom - Falumúzeum. A felsorolt épületeket az Óvoda és Falumúzeum kivételével csak kívülrıl tekintjük meg.

4 Séta indulási ideje: 10 órától folyamatosan Séta indulási helye: Cigánd, Nagy Dezsı Mővelıdési Ház (Fı u. 38.) Tervezett idıtartam: 2 óra N A P K Ö Z I O T T H O N O S Ó V O D A Cigánd, Iskola u. 10. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Óvodai Nevelı Tervünk a helyi hagyományokon alapul. Az ide látogatót igazi falusi környezet fogadja. A szövés-fonás tárgyi emlékei, korhő bútorok, az állattartás kellékei, régi ruhanemők, de itt áll a guzsaly is, amin nagyanyáink fontak. A gyermekeket ebben a környezetben, légkörben neveljük, amely óhatatlanul a szülıföldünk szeretetére, hagyományaink ápolására nevel. szombat: 8-21 vasárnap: 10-12» L H U I L L I E R - C O B U R G - K A S T É L Y Edelény, Borsodi u. 7. VÁLTOZÁS Az edelényi L Hullier-Coburg-kastély a keleti országrész legszebb barokk kastélya között épült a Bódva által körülvett mesterséges szigetre. Emeleti helyiségeit a világi freskófestészet jelentıs emlékei díszítik, melyek közül egyet 2004-ben restauráltak. szombat: vasárnap: F Ö L DVÁR MEGTEKINTÉSE A kastély és a park rejtett zugainak bemutatása mellett délelıtt 11 és délután 15 órakor szervezett sétát tartunk Edelény határába, a közeli földvárhoz. Séta indulási ideje: 11 és 15 óra Séta indulási helye: L Huillier - Coburg - kastély B O R S O D I T Á J H Á Z Edelény, Borsodi út 155. NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK A Borsodi Tájház a Bódva-völgy tájmúzeuma. Három lakóházban és portáján a XX. századi népi lakóházak, a paraszti gazdálkodás eszközei, lakáskultúrája tekinthetık meg. A népi kismesterségek mőhelyei mellett a bányászat, a katonaság emlékei is láthatók. Az államalapítás-kori borsodi földvár ásatása során elıkerült leletek is megtekinthetık. szombat: 9-17 vasárnap: 9-17» E L Ő A DÁS RAGÁLYI TAMÁ SRÓL ELŐADÁS Ragályi Tamásról, a reformkor borsodi politikusáról szeptember 15-én 16 órakor elıadás lesz.

5 Rendezvény helye: Edelény, Borsodi Tájház Rendezvény idıpontja: 15-én 16 órakor T Á J H Á Z Emőd, Szilfa u.10. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL A Tájház egygangos parasztház, amely a XIX. század elsı felében épült. A ház pitvarból, konyhából és tiszta szobából áll. A vertfalú, mestergerendás, nádfedeles épületet korabeli berendezési tárgyaival szeptember 15-tıl látogathatják az érdeklıdık. Az udvaron hajdan istállóként használt melléképület, borospince és kerekeskút is található. szombat: 9-18 vasárnap: 9-16 V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S K Ö N Y V T Á R E N C S Encs, Rákóczi út 9. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL A Közkincs programból felújított Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár épülete, Városi Galéria Encs, Encs köztéri szobrai, Görög katolikus templom. A fenti helyszíneket séta során is bemutatjuk az érdeklıdıknek. A közel egy óra hosszú séta szombaton 10, 14 és 18, vasárnap 15 órakor indul. szombat: vasárnap: E N C S I ROCK KONCERT Rockzenei koncertek lesznek 21 és 01 óra között. Rendezvény helye: Városi Mővelıdési Központ Encs, Encs, Rákóczi út 9. Rendezvény idıpontja: Szombat B É R E S S Z Ő L Ő B I R T O K É S P I N C É S Z E T Erdőbénye, Lőcse dűlő IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK A tokaji borvidék mértani középpontjában, a hegyek által körülölelt Bényei-medence hidegtıl védett völgyében festıi szépségő falucska húzódik, Erdıbénye. Ennek határában található a Béres Szılıbirtok és Pincészet 92 hektáros birtoka. A gyógyszeripari tevékenységgel hírnevet szerzett Béres család 2002-ben azzal a szándékkal vásárolt itt földeket, hogy a borvidék e patinás részérıl újra olyan kiváló minıségő borok kerüljenek ki, melyek tovább öregbíthetik a tokaji borok jó hírnevét. A birtokalapítás óta kiterjedt útépítési, talajelıkészítési, telepítési munkák folytak, és 2006 tavaszán átadásra került Anthony Gall és Társai Építészeti Iroda által tervezett új birtokközpont. A tervezett és megvalósult épület körülöleli a szimbólummá váló nagy diófát, és közvetlenül a régi pince elé épült. A tájba illı, funkcióiban mai igényekhez igazodó 3000 négyzetméter összterülető épületegyüttes magába foglalja a szılészeti, borászati, vendéglátói és irodai funkciókat is. Minden bizonnyal az ország legmodernebb feldolgozói

6 közé tartozik, ahol a modern technika jól megfér a hagyományokon nyugvó tokaj-hegyaljai borászati technológiával. Az épület szerkezetében jól átgondolt, belsı terei könnyen áttekinthetık, anyaghasználatában visszafogott, ugyanakkor nemesen igényes. A méltóságos kı, mely a helyi bányákból való, idézi a hagyományos építészetet. A sok helyen megjelenı fa barátságossá szelídíti a kı hidegét. A hosszan elnyúló tradicionális pasztell-piros cseréptetı szép koronája az épületnek. A vakolt épületrészt saját kıporból készített vakolat borítja. A hordós erjesztıtér pincébe vezetı falán, és a kiskóstoló falaiban az egykori Lıcse tanya megmentett eredeti kövei csöndes finomsággal ırzik, idézik a múltat.» F Á Y - K A S T É L Y Fáj, Bolt u. 1. A Fáj család kastélya az 1750-es években épült barokk stílusban. A hozzá tartozó lejtıs park 2 hektáron terül el körül átépítették, ekkor készítette dísztermének híres dombormőveit Marco Casagrande. Néhány korhően berendezett termével és a közelmúltban felújított homlokzatával várja a vendégeket. szombat: vasárnap: K Á R O L Y I - K A S T É L Y Füzérradvány, Kossuth u. 4. VÁLTOZÁS A Réthey család XVI. századi rezidenciájának helyén építtette a mai romantikus stílusú épületet gróf Károlyi Ede Ybl Miklós közremőködésével 1860 és 1870 között. Gróf Károlyi László és felesége gróf Apponyi Franciska reneszánsz szellemben rendezte be a kastélyt Firenzébıl és más helyekrıl vásárolt régiségek, faragott kövek, bútorok segítségével. A kastélyban reprezentatív szálló mőködött az 1930-as évek végétıl az államosításig. A vezetés során a látogatók egy nem mindennapi élmény során megismerkedhetnek a pár éve megnyitott torony történeti acélszerkezető lépcsıjével, és a festıi kilátást élvezve megleshetik az ipartörténeti különlegességnek számító zászlókitoló szerkezet mőködését is. szombat: vasárnap: G Ö R Ö G K A T O L I K U S T E M P L O M Hejőkeresztúr, Petőfi Sándor út 27. Az egyházközség alapításának éve ısi, a XVI. században már fennállt. A templom mérete: 25x8m. Anyakönyve 1784-bıl származik. A templom 1757-ben épült, az idén ünnepeltük a templom felszentelésének 250 éves jubileumát. A templom Urunk mennybemenetelének ünnepére van szentelve, ikonosztázionja 1900-ban a jubileumi évben készült, Rétay és Benedek mőtermében. szombat: vasárnap: » J Ó S V A F Ő I T Á J H Á Z Jósvafő, Dózsa György u. 3. NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK

7 Az 1890-ben épült Szakál-porta háromosztatú, egy szobasoros elrendezéső lakóháza, csőr, istálló, nyári konyha, pinceház épületegyüttese a tornai területre jellemzı enteriırrel, a mezı és erdıgazdálkodás, szılı- és gyümölcstermesztés, len- és kenderfeldolgozás eszközeinek bemutatásával betekintést enged a XX. század eleji település lakóinak életébe, mindennapjaiba. N A G Y G É Z A M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Karcsa, Szabadság út 7. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL Az épület 1958-ban épült, most közel 5 évig elhúzódó felújítás után augusztusban kerül átadásra. Homlokzata klasszicista stílusjegyő. Három fı részbıl áll, egy kiállításokra alkalmas aulából, 200 fıt befogadó nagyterembıl, és a könyvtárból. Most történik az amatır csoportok alakítása, pezsgıbb kulturális élet elindítása. szombat: 9-18 vasárnap: 9-18 Ő SZKÖ SZÖNTŐ FALUNAP Szilvalekvárfızés bemutatása a magvalástól a kifızésig. Közben hagyományos ételek elkészítésének bemutatása kóstolással egybekötve, népdaltanulás, óvodások bemutatkozása, termésbábok készítése. Rendezvény helye: Karcsa, Tájház Rendezvény idıpontja: 15-én 8 órától S ÉT A KARCSÁN A séta útvonala: Mővelıdési Központ - románkori templom - tájház. Séta indulási ideje: mindkét nap 9 órakor Séta indulási helye: Karcsa, Nagy Géza Mővelıdési Központ Tervezett idıtartam: 2 óra D E R E N K I E M L É K H Á Z, S A F A R C S I K T I B O R G Y Ű J T E M É N Y E Ládbesenyő (Andrástanya), Fő u. 4. NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK Derenkrıl tömbben Andrástanyára, Istvánmajorba, és Büdöskútpusztára telepítették ki a lakosságot, akiknek le kellett saját házukat bontani, az építıanyagot (téglát, faszerkezeteket, nyílászárókat) magukkal vitték újonnan kijelölt lakóhelyükre. Az emlékházat a kitelepítéskor 1943-ban építették fel, két családnak szolgált élettérül. A lakóház 3. szobájában szövıszék és egy andrástanyai paraszti szoba látható. A 4. helyiségben helybéli lakberendezést és a gazdálkodás tárgyi anyagait mutatják be. A győjtı derenki származású, már Andrástanyán született. A kulcs a Fı u. 11. szám alatt Kusztván Józsefnétıl vehetı át. szombat: vasárnap: K I S J A N K Ó B O R I E M L É K H Á Z Mezőkövesd, Kis Jankó Bori u. 24. NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK

8 A híres mezıkövesdi rajzolóasszony életének, tevékenységének állít emléket a Kis Jankó Bori Emlékház. Az ún. Hadas városrész szívében lévı ház 1850 körül épült, s máig ırzi a hajdani népi építészet jellegzetes elrendezését és lakáskultúráját. A házba belépve a szabadkéményes konyhát, a Bori néni bútoraival berendezett szobát és a kamrát tekinthetik meg a látogatók. Mindkét napon a tájház gondnokai a látogatók fogadása mellett hímzés bemutatót tartanak.» J É Z U S S Z Í V E T E M P L O M Mezőkövesd, Mátyás király u. 73. A Jézus Szíve templomot október 13-án szentelték fel. Az egyházközösség modern, kéttornyú templomát és plébánia épületét Rátkai Attila és neje, Kiss Róza tervezte. A díszítı falfestmények egy fiatal mezıkövesdi mővész, Köteles István munkái. A templom a szomszédos Millennium Emlékparkkal és Kavicsos-tó környékével kedvelt helyszíne a városi rendezvényeknek. szombat: vasárnap: T EMPLOMI SÉTA Gyülekezés szeptember 15-én 10 órától a Jézus Szíve Templom elıtti téren. Vezetéssel bejárjuk a templom épületét, megismerjük a régi és új templom történetét. Megtekintjük az altemplom részét, mely temetkezési helyül szolgál. Séta indulási ideje: 15-én órakor Séta indulási helye: Jézus Szíve templom elıtti tér (Mezıkövesd, Mátyás király u. 73.) Tervezett idıtartam: 1 óra R E F O R M Á T U S R É G I P A R Ó K I A Mezőzombor, Kölcsey u. 2. A XX. század elején épült parókia épületében a református egyházközség mőtárgyai tekinthetık meg, bemutatva a mezızombori kálvinista egyház történetét a XVII. századtól az 1950-es évekig. szombat: 10-18» S Z Í N H Á Z T Ö R T É N E T I É S S Z Í N É S Z M Ú Z E U M Miskolc, Déryné u. 3. REFORMKOR, KLASSZICIZMUS A Színháztörténeti és Színészmúzeum klasszicista épülete Magyarország elsı magyar nyelvő kıszínházának helyén áll. Az 1843-ban leégett teátrum falmaradványainak felhasználásával, Misk Ferenc rimaszombati építész tervei alapján katonai szálláshelyet emeltek 1845-ben, ami késıbb szakiskolaként mőködött. Bodonyi Csaba tervei alapján 1996 óta a miskolci teátristák emlékhelye: A miskolci színjátszás története címő kiállításnak és idıszakos tárlatoknak ad helyet. szombat: 9-17» F I L MEK A MÚ ZEU MBAN FILMVETÍTÉS "Thália szekerén - A vándorszínészet filmen Videovetítés: Liliomfi c. magyar film

9 Rendezvény helye: Miskolc, Színháztörténeti és Színészmúzeum Rendezvény idıpontja: 15-én 10 és 14 óra I F J Ú S Á G I É S S Z A B A D I D Ő H Á Z Miskolc, Győri kapu 27. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL» B O R S O D - A B A Ú J - Z E M P L É N M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A, H E R M A N O T T Ó M Ú Z E U M Miskolc, Görgey Artur u. 28. MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK A Herman Ottó Múzeum Képtárában található, országos jelentıségő képzımővészeti győjteményben a magyar nemzeti festészet valamennyi kiemelkedı mővészétıl láthatók alkotások: festmények, szobrok, rajzok, grafikák. A tárlaton ritkaságszámba menı iparmővészeti tárgyak is helyet kaptak. A 2005-ben megújult, közel 300 négyzetméter alapterülető, és mintegy 200 mőtárgyat felvonultató állandó kiállítás látogatója a magyar képzımővészet történetével - az 1700-as évektıl a 20. század közepéig - rangos alkotásokon keresztül ismerkedhet meg.a képzımővészeti alkotások elhelyezésekor a hazai képzımővészet nagy korszakainak bemutatására törekedtek a barokktól az avantgárdig (Bogdány Jakab, Mányoki Ádám, Barabás Miklós, Munkácsy Mihály, Benczúr Gyula, Gulácsy Lajos, Csontváry Kosztka Tivadar, Aba Novák Vilmos, stb.) A kiállítás - a látványtári koncepciót követve - az egyes korszakoknál a festmények és a szobrok mellett az iparmővészeti alkotások elıtérbe állításával teremt intim kölcsönhatást a terek és az alkotások között. 15-én 10 órakor A Herman Ottó Múzeum központi épületének és Képtárának építészeti bemutatása a kezdetektıl napjainkig. 16-án 10 órakor- Millió évek emlékezete - amirıl a faévgyőrők mesélnek ökológiai elıadássorozat és gyermekfoglalkozások a bükkábrányi mocsárciprusok kapcsán.» K I SÉRLETI R É GÉ S Z ETI NAP GYERMEKPROGRAM - Mi a régészet? a Herman Ottó Múzeum régész szakembereinek ismeretterjesztı elıadása - Az írás fejlıdése agyagformába vésett írásjelek - Középkori játékok népi játékok bemutatása a Borókás tánccsoport elıadásában - Honfoglaló fegyverek és viseletek bemutatása kézmőves foglalkozásokkal egybekötve A rendezvény szervezıi frissen sült lepénnyel várják az érdeklıdıket. Rendezvény helye: Herman Ottó Emlékház, Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 33. Rendezvény idıpontja: Szeptember 15-én óráig M E G Y E H Á Z A Miskolc, Városház tér 1. KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Megyeháza 170 éve épült mőemlék Miskolcon. A közgyőlés ülésterme, a díszterem megtekinthetı, valamint a Szász Endre alkotásaival díszített, a nevét viselı terem is. Az épületben félóránként indul vezetett séta.

10 szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 A N D R Á S S Y - K A S T É L Y Monok, Kossuth L. u. 15. Dombon álló egyemeletes barokk épület, melyet 1750-ben gr. Andrássy György építtetett. Andrássy Dénes 1908-ban a Gyermekvédı Ligának ajándékozta, melyben 1914 óta általános iskola mőködik. Lovagtermének falfestése a XVIII. századi magyarországi képzımővészet egyik jeles emléke. A kápolna belseje teljes épségében maradt ránk. szombat: 8-17 vasárnap: 8-17 M O N A K Y - K A S T É L Y Monok, Széchenyi u. 12. A falutól délnyugatra lévı domb tetején épült fel a Monaky család udvarháza, mely szabálytalan négyszög alakú, hátsó homlokzatán kerek saroktorony áll. szombat: 8-17 vasárnap: 8-17 Z S I D Ó T E M E T Ő Mád, Magyar utca vége sírkövek állnak. Z S I N A G Ó G A Mád, Rákóczi út A község határában található Hegyalja legnagyobb zsidó temetıje, amelyben éves A mádi zsidóság a XVIII. században építtette a copf stílusú zsinagógát. A templom belsı kialakítása lengyelországi hagyományokat követ. A központi teret négy hatalmas oszlopon nyugvó kilenc boltszakasz fedi, itt helyezték el a függönyös tóraszekrényt és a tóraolvasó asztalt is. A közelmúltban kívülrıl és belülrıl is felújított templomban a falakat bibliai szövegő kártusok díszítik. Egy márványtábla a II. világháború idején elhurcolt 336 mádi zsidó emlékét ırzi. A felújítás Európa Nostra díjban részesült. szombat: 9-18 vasárnap: 9-18 L Á M P A É S N É P R A J Z I E M L É K H Á Z Mád, Rákóczi út 65. MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK Az emlékházban régi helyi és környékbeli lámpák és néprajzi tárgyak győjteménye tekinthetı meg. szombat: 9-18 vasárnap: 9-18 K Ö Z Ö S S É G I H Á Z É S K Ö N Y V T Á R

11 Mályi, Botond u KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL A könyvtárban megtekinthetı lesz Bakó Barnabásné csuhébáb készítı népi iparmővész állandó kiállítása. A Közösségi Házban pedig kézmőves programokkal (kosárfonással, csuhébáb készítéssel) várjuk az érdeklıdıket. szombat: vasárnap: 10-14» K É Z MŰVES BEMUT A T Ó K KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS Az intézményben mindkét napon kézmőves programokkal (kosárfonással, csuhébáb készítéssel) várjuk az érdeklıdıket. 15-én 11 órától csuhébáb készítés, kosárfonás, 16-án 10 órától táncház. Mindkét napon a "Csuhévilág" kiállítás megtekintése. A könyvtárban megtekinthetı lesz Bakó Barnabásné csuhébáb készítı népi iparmővész állandó kiállítása. A Közösségi Házban, vasárnap, Szabadosné Kappel Sarolta keramikus, és Bım Gabriella festımővész kiállítása nyílik. Rendezvény helye: Mályi, Közösségi Ház Rendezvény idıpontja: mindkét nap M Ó R I C Z Z S I G M O N D E M L É K H Á Z Prügy, Móricz Zsigmond u. 8. NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK A Móricz Zsigmond Emlékház 1897-ben épült az eredeti Móricz ház helyén. A XIX. század végi épület vályogtégla falazatú, háromosztatú, nádtetıvel fedett parasztház. Két állandó kiállítás látogatható idegenvezetéssel (kb. 30 perc): a "Parasztportrék" és a Móricz Zsigmond és Prügy kapcsolatát bemutató tárlat. szombat: vasárnap: M ÚLTUNKB A N A JÖ VŐNK KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ Fotókiállítás Prügy község épített örökségérıl Rendezvény helye: Prügy, Móricz Zsigmond Ált. Isk. (Kinizsi u. 2.) Rendezvény idıpontja: 15-én 10 óra P A L L A V I C I N I K A S T É L Y S Z Á L L Ó Pusztaradvány, Kossuth u. 11. REFORMKOR, KLASSZICIZMUS A Pusztaradvány ısfás parkjában található klasszicista stílusú kastélyban a XIX. század hangulatát idézi a belsı terek kialakítása. Korhő berendezési tárgyak, köztük számos értékes másfél százados biedermeier bútor eleveníti fel a Pallavicini ırgrófi család korát. Az épület jelenleg szállodaként üzemel. A kastélyban vezetés kérhetı. szombat: vasárnap: 11-18»

12 R Á K Ó C Z I - V Á R Szerencs A johannita lovagrend és a bencés szerzetesek által alapított apátság helyén építette fel Némethy Ferenc az erıdítményt ban Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem birtokába került. A Rákóczi-várban zajlott a nemzetegyesítı, fejedelemválasztó országgyőlés világi eseménye. II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem a várban tanácskozott a szabadságharc tábornokaival. Ma a Zempléni Múzeum található a várban, ahol a szombati nap folyamán biztosítanak vezetést. A múzeum kiállításai: A képeslap története, Rákóczi és kora, Építéstörténet. szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 S Z Á D V Á R Szögliget Szádvár elsı említése V. István 1268-ben kelt oklevelébıl származik. Szabálytalan alaprajzú, belsıtornyos vár. Története során több birtokosa is volt, a legjelentısebb szerepet a Bebek család játszotta a vár életében, akik elıször a XV. század elején szerezték meg. Szádvár 1686 óta romokban áll, de egy várbaráti kör felkarolta, hogy megırizze az utókor számára. A Szalamandra-háztól óránként indulnak csoportok, a túra idıtartama 1,5-2 óra. szombat: 8-18 vasárnap: 8-18» D E R E N K Szögliget közelében TERMÉSZETI ÉRTÉKEK Szögliget közelében A leghőségesebb település, a magyarországi lengyelek történelmi emlékhelye (a település ban megszőnt) megközelíthetı Szögligettıl erdei úton (kék jelzés), kb. 5 km-re. Az Esterházy herceg birtokán a XVIII. sz. végén a Szepességbıl érkezett gurálok (hegyi lakók) telepedtek le. A szénégetık, favágók an lehettek. Egyutcás falujukban az utca középvonalán húzták meg a trianoni határt. Emiatt fatemplomuk és iskolájuk is a határ túlsó oldalára került. Az ezt követı népszavazáson a derenkiek a Magyarországhoz tartozásról döntöttek. A lengyel falu így nyerte el a leghőségesebb település címet. A környezı vadászterületre való tekintettel egy 1934-es kormányrendelettel megszüntette az itteni közösséget. Az Aggteleki Nemzeti parkban található egykori falu helyét az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a közelmúltban bérbe vette. Idıkorlát nélkül megtekinthetık az iskola romjai, a temetı és az 1994-ben emelt kápolna. K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T T Á J H Á Z A Szögliget, Szabadság tér 26. NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK szombat: vasárnap: 10-18» szogliget.hu A M Ű V E L Ő D É S H Á Z A

13 Sárospatak, Eötvös út 6. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL Makovecz Imre építész álmai valósultak meg a kımővesek, ácsok, egyéb mesteremberek keze nyomán. A Mővelıdés Házát méltán választották a világ tíz ban átadott - legszebb épülete közé, s lett Sárospatak városképét, s építkezéseit meghatározó alkotás. Az épületben mőködı intézmények a város kulturális életét, idegenforgalmát szolgálják. szombat: 10-16» S Á R O S P A T A K I R E F O R M Á T U S K O L L É G I U M Sárospatak, Rákóczi u. 1. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A Perényi család által a XVI. században létesített ısi iskola területén épült fel a Sárospataki Református Kollégium ma is látható épületrendszere. A múzeum barokk épülete 1770 és 72 között létesült ban nagy építkezés sorozat kezdıdött, melynek eredményeképpen 1844-re felépült a nagykollégium klasszicista stílusban. Különleges látványosság a Pollack Mihály által tervezett Nagykönyvtár, mely 1834 és 37 között készült el. Teljes berendezése követ és márványt utánzó fa, Brenning Kristóf asztalos mester mőve, a mennyezeti festést Linzbauer József kassai mester készítette. Minden egész órában a kollégium udvarából a Múzeumon át a Nagykönyvtárba sétálunk, ami kb. 50 percig fog tartani. szombat: 9-16 vasárnap: 9-16» R EFORMÁTUS KOLLÉGI UM KINCSEI A múzeum és a nagykönyvtár kincseit szakavatott vezetık mutatják be az érdeklıdıknek. Séta indulási ideje: minden egész órában Séta indulási helye: Sárospatak, Rákóczi u. 1., udvar Tervezett idıtartam: 50 perc S Z E N T E R Z S É B E T H Á Z Sárospatak, Szent Erzsébet út 13. MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK Az egykori királynéi udvarház telkén, Szent Erzsébet születésének helyén áll a XX. század elején épület római katolikus elemi iskola, a mai Szent Erzsébet Ház. Az intézmény 2007-ben Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóján nyílik meg az "In honorem Santae Elisabeth" címő kortárs képzı- és iparmővészeti kiállítással. szombat: vasárnap: 12-18» S ÉT A SÁROSPATAKON A séta útvonala: Szent Erzsébet tér - Plébániatemplom - Szent Erzsébet Ház. Séta indulási ideje: mindkét nap 12, 14, 16 órakor, szombaton 10 órakor is Séta indulási helye: Szent Erzsébet Ház Tervezett idıtartam: 1 óra

14 L I S ZT FER ENC: SZENT ER Z SÉB ET L E GEN DÁJA A MISKOLCI S Z I M FONIKU S ZENEKAR ELŐADÁ SÁBAN KONCERT Rendezvény helye: Sárospatak, Plébániatemplom Rendezvény idıpontja: vasárnap 19 órakor M A G Y A R N E M Z E T I M Ú Z E U M R Á K Ó C Z I M Ú Z E U M A Sárospatak, Szent Erzsébet út 19. A várat Perényi Péter építtette a XVI. században, aki a mohácsi vész után kapta meg a sárospataki birtokot. A késı reneszánsz épületegyüttes állandó és idıszaki kiállításokkal várja a látogatókat. A Vörös-toronyban enteriır kiállítás látható, ami a XVI. és XVII. századi fıúri életet mutatja be. A palotaszárnyban két állandó tárlat tekinthetı meg: a vár építéstörténete és a Rákóczi-kiállítás - "Rákócziak dicsı kora" címen. A Múzsák Temploma 2003-ban átadott új épületében szintén két állandó tárlat várja a látogatókat: a Farkas Ferenc Emlékszoba és a Képek az épület történetébıl. További állandó kiállítások: Reneszánsz és Gótikus Kıtár, Hegyaljai szılészeti és borászati kiállítás, "Gyızhetetlen kıváram"-dny-i sarokbástya. A "Szent Erzsébet tisztelete" emlékkiállítás május december 31-ig látogatható. szombat: vasárnap: 10-18» P Á L O S - P I A R I S T A T E M P L O M É S R E N D H Á Z Sátoraljaújhely, Deák u. 14. Az újhelyi pálosok Szent Egyed kolostorát a XIII. sz. 2 felében alapították. A kolostor és templom gótikus elıdje 1501 elıtt már állott, késıbb azonban többször átépítették ban a tatárok a várost és a kolostort is felgyújtották. A templom ma is megırizte jellegzetes középkori, pálos alaprajzát. A rendházat 1258-ban IV. Béla építtette, majd a török korban lerombolták. A XVII. században újjáépült, emeletet a XVIII. században kapott. A pálosok után piaristákat rendelt ide II. József, azóta rendház. Szombaton reggel 8 órakor idegenvezetı mutatja be a templomot és a rendházat, melynek idıtartama 30 perc. szombat: 8-12 K A Z I N C Z Y F E R E N C M Ú Z E U M Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 11. MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK A reformkori Zempléni Casino, a múzeum mőemlék épülete a városközpontban áll. Klasszicista stílusú fıhomlokzatán, szép kovácsoltvas kapuja fölött 1827-es évszám olvasható. A reformkorban itt mőködött a Zempléni Casino Társaság, amely a megye és a város haladó gondolkodású férfiúit győjtötte össze. Az épület ig városházaként szolgált. 15-én 10 órától és 16-án 15 órától séta indul pincétıl a padlásig. szombat: 9-16 vasárnap: 9-16» I S MER ETTER J ESZTŐ ELŐADÁ S ELŐADÁS Rendezvény helye: Sátoraljaújhely, Kazinczy Múzeum Rendezvény idıpontja: 15-én 10, 16-án 15 órától

15 B - A - Z M E G Y E I L E V É L T Á R S Á T O R A L J A Ú J H E L Y I F I Ó K L E V É L T Á R A Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK A levéltár a barokk stílusú Megyeháza elsı emeletén található. A Megyeháza között készült el, a levéltár két legrégebbi helyiségének bútorzata pedig 1776-ban között három teremmel bıvült a levéltár, amelyben ma is Zemplén vármegye feudális kori iratanyaga van elhelyezve. A levéltár elızetes bejelentkezéssel ( ) tekinthetı meg, egyszerre 30 fıt tudunk fogadni. szombat: 8-12 L A T A B Á R S Z Í N H Á Z Sátoraljaújhely, Táncsics tér 3. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL A Kossuth Lajos Mővelıdési Központ Latabár Színháza 1929-ben épült eredetileg színháznak ben az addig névtelen Színház felvette a Latabár nevet, mivel Latabár Árpád 1903-ban Sátoraljaújhelyben született és a színész dinasztia minden tagja vendégszerepelt városunkban. A kívül-belül empire stílusú, impozáns épületet neves építészetek tervezték (Tıry Emil és Pogány Móric) nyitható tetıvel. Klebelsberg Kuno kultuszminiszter a színház ünnepélyes megnyitóján elismerését fejezte ki, hogy "Sátoraljaújhely a trianoni határon templomot emelt a magyar kultúrának". Jelenleg befogadó színházként mőködik és számos kulturális rendezvény helyszíne. szombat: 14-2 vasárnap: 14-2» P A T C H W O R K KIÁLLÍTÁS É S MOZI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS A Latabár Színházban a Patchwork szakkör munkáit láthatjuk, ezután éjszakai mozi lesz és amatır szakköreink is bemutatkoznak. Rendezvény helye: Sátoraljaújhely, Latabár Színház Rendezvény idıpontja: 15-én 18 órától S Á T O R A L JAÚJHELY VÁROSKÖZPONT-SÉTA A másfél órás séta alatt a város barokk és eklektikus épületeit mutatjuk be, majd a Latabár Színházba visz utunk. Séta indulási ideje: 15-én 15 óra Séta indulási helye: Városközpont, Hısök Tere (Tourinform Iroda) Tervezett idıtartam: 1,5-2 óra Vezetı: Budainé Bodnár Edit K A Z I N C Z Y E M L É K C S A R N O K Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy kert REFORMKOR, KLASSZICIZMUS

16 Széphalomban, a magyar nyelvújítás legismertebb településén, természetvédelmi parkban, Kazinczy egykori lakóháza helyén áll, az Ybl Miklós által tervezett, antik szentély alakját idézı emléképület, amely az író életével kapcsolatos dokumentumokat ıriz. szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 I S MER ETTER J ESZTŐ ELŐADÁ S ELŐADÁS Rendezvény helye: Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy Emlékcsarnok Rendezvény idıpontja: mindkét nap 10 órától P A T A Y - K A S T É L Y Taktabáj, Alkotmány u. 39. A barokk kastélyt Patay Sámuel és felesége építtette 1723-ban. A község központjában található kastély a most felújítás alatt levı lovardával egy csodálatos parkban áll, amely ıshonos fáival természetvédelmi terület. szombat: 10-16» R E F O R M Á T U S T E M P L O M Taktabáj, Kossuth u. 13. Taktabájon található az ország egyetlen fıúri barokk református temploma, ahol a falfestmények secco technikával készültek. Felújított orgonája hátul játszós. Lelkészi vezetés Balogh Endréné harangozónál a os telefonszámon kérhetı. T U R Z U L V E Z É R S Í R E M L É K Tarcal 1894-ben szılıtelepítés során talált gazdag leletanyag alapján kiderült, hogy honfoglalás kori vezéri sírra bukkantak ezen a helyen. Az 1930-as években egy kıbıl készült emlékoszlopot emeltek a helyi lakosok. Anonymussal egybehangzóan "kun" harcosként (Tursol miles cumanus) azonosították és így az emlékmőre rovásírással a Tarcal nevet vésték. K Ö N Y V E S K Á L M Á N Ú T É S S Z O B O R Tarcal MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK Tarcal fontos útvonal mellett feküdt, így került sor körül Könyves Kálmán elnökletével országgyőlés megtartására a településen. Itt mondta ki a boszorkányokról szóló törvényt. " A boszorkányokról pedig, mivel ilyenek nincsenek, semmiféle vizsgálatot ne tartsanak..." A szobor alkotója Andrey Wrona lengyel fafaragó mővész. Az alkotás a Közép- Európai mővésztelepen készült, avatása május 1-én volt. B Á N Y A T Ó Tarcal TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

17 A föld és a víz harcából ezúttal is az utóbbi gyızött. A mélyülı bányát az egyre növekvı forrásvizek feltöltötték és kiszorították a gépeket. Varázslatos hangulatú geológiai látványosság alakult így ki. A vízben nemes halak lubickolnak. T A R C A L I A R É N A Tarcal IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK Az Aréna az amfiteátrumhoz hasonló kialakítása miatt alkalmas koncertek, szabadtéri színházi produkciók lebonyolítására fı befogadására képes. Szombaton és vasárnap 14 órakor Helyi amatır hagyományırzı csoportok bemutatói. K I R Á L Y U D V A R Tarcal, Fő u. 92. Az épületegyüttes zárt udvarával tipikus, középkori értelemben vett fıúri udvarház. Építésének pontos ideje ismeretlen. Az épületegyüttes felújítása és a korona uradalmi központhoz való kialakítása közé tehetı. Az átalakítás során a tiszttartói lakás, valamint a fiskális ház mellett gazdasági épületek is helyet kaptak benne. Felújítását követıen Tokaj-Hegyalja egyik kiemelkedı borászatának ad helyet. K I N C S T Á R I K E R E S K E D E L M I B O L T Tarcal, Fő út 100. A település régi piactere a középkortól egészen a XIX. század végéig az Andrássy-kúria, a parókia és a Verébárok által határolt területen volt. Az épület a többi koronaudvarhoz hasonlóan az es évek körül épült. Földszinti boltozatos helyiségében négy üzletet alakítottak ki. Az emeletre két lakást terveztek. A katolikus egyház tulajdonában van. Az épület csak kívülrıl tekinthetı meg. R E F O R M Á T U S T E M P L O M Tarcal, Fő út 106. Tarcalon már a reformáció kezdetén szinte minden család református hitre tér át, de templomuk csak 1772-ben kezdett el épülni. Egyszerő kialakítású, téglalap alaprajzú templom. Homlokzata elıtt bádogsisakos, órapárkányos torony van. Ablak és ajtónyílásai kıkeretesek. A bejárati oldal feletti kórus gerendás szerkezető és két ión oszlopra támaszkodik. A N D R Á S S Y - K Ú R I A Tarcal, Fő út 116. A Királyudvarhoz hasonlóan ez is egy fıúri udvarház. Az Andrássyak tulajdonába az 1830-as években került. İk alakították ki az épület jelenlegi formáját. A lakóépület alatt boltozatos pinceszint található, melybıl többágú pincerendszer nyílik. Falaiból, oszlopaiból látható, hogy az épület jóval idısebb, mint ahogy arról az írásos emlékek szólnak. Felújítása után magas igényeket kielégítı szállodának, étteremnek és borászatnak ad majd otthont.

18 I N F O R M Á C I Ó S I R O D A, P I N C E G A L É R I A, H E L Y T Ö R T É N E T I M Ú Z E U M Tarcal, Fő út 61. MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK A Pincegalériában állandó helytörténeti kiállítás látható. Innen indulnak az egyéni és csoportos séták, elızetes megbeszélés után, igény szerint vezetıvel. Bármilyen közérdekő információval (szállás, intézmények, turisztika, borkóstolás, vendéglátás stb.) rendelkezésre áll. A Tokaj Bodrogzug Tájvédelmi Körzet Mercsák József tájvédelmi körzetvezetıvel való elızetes megbeszélés után járható be. T A R C A L ÉRTÉKE I I. séta: Sebı-kúria - Királyudvar - Prefektus székház - Andrássy-kúria - Kincstári kereskedelmi bolt - Római katolikus templom - Református templom - Turzul vezér síremlék - Aréna - Bányató - Rákóczi borház - Zsinagóga. II. séta + Könyves Kálmán út és szobor - Magazin - Keresztúri úti pincesor - Kastélyszálló és szılıbirtok - Terézia kápolna. Séta indulási ideje: mindkét nap 10 és 14 órakor Séta indulási helye: Tarcal, Pincegaléria Tervezett idıtartam: I. séta: 2 óra, II. séta: 3,5 óra S E B Ő - K Ú R I A Tarcal, Fő út 71. VÁLTOZÁS Az épület egy XVIII. századi kisnemesi kúria késı barokk stílus jegyekkel. Egész homlokzatára jellemzı az egységes, eredetileg kıkeretes nyíláshatárolás (ajtó, kapu, ablakok). Az ablakokat míves kovácsoltvas rácsokkal díszítették. A tornácos folyosók metszéspontjában zárt terasz van. Belsı térelosztását napjainkig szerencsésen megırizte. K I Á L L Í T Á S KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ T. Varga László pécsi, Kozma István egri-nagybányai, valamint Dömötör Dóra miskolci festımővész munkáiból nyilik kiállítás, amely egy hónapon át látogatható. Rendezvény helye: Tarcal, Fı út 71. Rendezvény idıpontja: 14-én 15 óra P R E F E K T U S S Z É K H Á Z ( K É Z M Ű V E S H Á Z ) Tarcal, Fő út 81. Az épületet Jung János építımester tervei alapján építették a XVII. század 80-as éveiben. Barokk stílusjegyei jól láthatók a homlokzatán. Az épület egytraktusos, fatornácos kialakítású. Az udvarán álló börtön (karcer) jelzi a prefektusra ruházott jogkör jelentıségét. R Ó M A I K A T O L I K U S T E M P L O M Tarcal, Fő út 96. A XIV. századi gótikus tornyú barokk plébániatemplom a település közepén emelkedı dombra épült. Ma is uralja a faluképet. Az egyszerő felépítéső templomhajóban a kiemelkedı szépségő fából faragott rokokó fıoltár és mellékoltárok,

19 a szószék és a festett faszobrok jelzik a régmúlt gazdagságát. A szentélyt és a karzatot határoló kovácsoltvas rácsok a régi mesterek tudását mutatják. Északnyugati oldalán értékes piéta kıszobor található. T E R É Z I A K Á P O L N A Tarcal, Henye domb A Henye dombon álló barokk kápolnát ben gróf Grassalkovich Antal építtette - uralkodójának, Mária Teréziának hálából adományaiért. A kápolnát Szent Teréz tiszteletére szentelték fel. A tarcali hagyományos szüretkezdı napon - Teréz október a katolikus hívık búcsújárással tisztelegnek a szent elıtt. Az épület barokk stílusú, ovális alaprajzú, a homlokzatán alacsony toronnyal. A bejárat feletti gerendás szerkezető karzatra kis falépcsın lehet feljutni. Jelenleg felújításra vár. P I N C E S O R Tarcal, Keresztúri út NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK Bodrogkeresztúr felé haladó út jobb oldalán a hegyoldalban több magán borospince és présház mőködik. Mindegyik egyedi kialakítású, nemespenésszel borított falai hően tükrözik a régmúlt borérlelését, bortárolását. A bortermelés alapját a kiváló minıségő tarcali szılık biztosítják. Az idelátogató vendégek megkóstolhatják, megvásárolhatják a sajátterméső finom tokaji borokat, borkülönlegességeket. M A G A Z I N ( V Á R O S I M A G T Á R ) Tarcal, Klapka út 7. IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK Feltehetıen az 1800-as évek elején épült, az építés pontos ideje és az építıje ismeretlen. Tarcalról 1854-ben készült térképen már rajta van az épület. Két részbıl állt, a kisebbik rész lakás vagy iroda célját szolgálhatta, a nagyobbik részben és a padláson különbözı mezıgazdasági terményeket tárolhattak. A késıbbiekben raktározási célt szolgált az épület, ma magántulajdonban van. Az épület csak kívülrıl tekinthetı meg. Z S I N A G Ó G A Tarcal, Könyves Kálmán út A zsinagóga építése 1790 és 1810 közötti idıszakra tehetı. Az épület déli hosszoldalán kiképzett kıkeretes kapun keresztül lehet az elıcsarnokba bejutni. A központi templomtérhez emeletnyi megosztással kapcsolódik a nıi karzat és az alatta fekvı elıcsarnok. A tórafülkét körülvevı, festett, koronával záródó baldachin ábrázolás a pusztai szent sátrat idézi. Ma a Tarcali Galériának ad helyet. R Á K Ó C Z I - B O R H Á Z Tarcal, Könyves Kálmán út IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK Az ún. Rákóczi udvari szüretelı házat Jung János tervei alapján a XVIII. század második felében építették meg a mai formájában. Ekkor alakították ki azt a négyágú pincét amelyhez bekötötték a XIV-XV. századi labirintus pincéket is. A

20 ház földszintjén pillértámaszos, négy boltmezıs présházat építettek. Itt dolgozták fel a koronabirtok szılıtermését. Ma borászati üzemek és a Kutató Állomásnak ad helyet. G R Ó F D E G E N F E L D K A S T É L Y S Z Á L L Ó É S S Z Ő L Ő B I R T O K Tarcal, Terézia kert 9. VÁLTOZÁS A német-magyar származású grófi család elsı osztályú szılıbirtokaival jelentıs szerepet játszott és játszik ma is a Tokaj-Hegyalja életében. A birtok parkjának közepén található egykori kúria, amely helyet adott a Tarcali Vincellérképzı Iskolának 1873-tól 1953-ig. Napjainkban négycsillagos szállodaként üzemel. 20 kétágyas szoba és egy lakosztály várja a vendégeket. A korhő szalon és könyvtár az igazi XIX. századi miliıt idézi. K I Á L L Í T Á S KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ Máger Ágnes festımővész és Tóth Sándor szobrász közös kiállítása nyílik, amely egy hónapon át várja az érdeklıdıket. Rendezvény helye: Tarcal, Terézia kert 9. Rendezvény idıpontja: 15-én 16 óra T Á J H Á Z A K Tard NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK A tájházak a XVIII-XIX. századi népi építészetének ritkaságai. A házakban láthatjuk a tardi matyóság bútorait, használati eszközeit és színes népviseletét. A házi szıttesek sokasága szemet gyönyörködtetı, színes textíliák, egyedi ritkaságok tekinthetık meg. szombat: vasárnap: V A S Á R N A P DÉLUT Á N FALUNAP Hagyományırzı rendezvény - népdalok bemutatása. Rendezvény helye: Tard, Hagyományırzı Központ Rendezvény idıpontja: 16-án 14 órakor R E F O R M Á T U S T E M P L O M Tiszalúc, Alkotmány u. 46. A református templom hajdan huszita templom volt, az 1520-as években épülhetett ben tőzvész alkalmával leégett, majd újra helyreállítottak. Az I. világháború pusztítása után 1927-ben a torony gömbjét újraaranyozták, a templomot kívül-belül felújították és kor organonazene és szintetizátorjáték fogadja a látogatókat. szombat: 10-18» K A T O L I K U S T E M P L O M Tiszalúc, Hársfa u. 19.

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Varga Attiláné. www.kalyhamuzeum.hu Tanai Péter 20/4824771. Varga Attiláné

Varga Attiláné. www.kalyhamuzeum.hu Tanai Péter 20/4824771. Varga Attiláné MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Múzeum - 9022, Széchenyi tér 5. www.gymsmuzeum.hu

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény

Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény A fenti elnevezéssel készített pályázatot a Mőemlékek Nemzeti Gondnoksága, amely 2009-ben 2,2 milliárd forintot nyert a kastély épületének és parkjának

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének. 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének. 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 4/201 (II.2) önkormányzati rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelmérıl szóló 39/2009. (XII.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Kuslics Katalin 99/311-327 kuslics.katalin@gymsmuzeum.hu Kuslics Katalin 99/311-327. nyitva tartás idıszaka

Kuslics Katalin 99/311-327 kuslics.katalin@gymsmuzeum.hu Kuslics Katalin 99/311-327. nyitva tartás idıszaka MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Gyır-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

Mérés tervezett helye

Mérés tervezett helye 2015. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály november 01. vasárnap 07.00-08.00 Miskolc, József

Részletesebben

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti területek és helyi védettség alatt álló természeti értékek Név Cím Telefon, e-mail, honlap - Iskola-tó és környéke

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

23/2005 (XII. 23.) Hev. Ör.

23/2005 (XII. 23.) Hev. Ör. 23/2005 (XII. 23.) Hev. Ör. Semjén kastély, a Halász-kúria, a Borpince, a Református templom és az Erzsébet kápolna helyi egyedi védelem alá helyezésérıl Heves Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára rendezvényi ajánló A Wenckheim-palota A Belsõ-Józsefvárosban, a Nemzeti Múzeum háta mögött az 1860-as évektõl kezdõdõen épült ki a palotanegyed. A historizáló

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás:

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás: szociális intézmény neve, címe fenntartója szolgáltatásai elérhetısége Idısek 3916 Bodrogkeresztúr, Kastély köz 18. Idısek 3672 Borsodnádasd, Móricz Zs. u. 4. Idısek 3743 Ormosbánya, Ady Endre u. 33. Idısek

Részletesebben

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt.

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A nagy barokk városrendezés során, a téren épültek fel a ma is látható legszebb

Részletesebben

2016. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B-A-Z Megyei Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály október

Részletesebben

Városi Könyvtár. 8460 Devecser, Petıfi tér 5.

Városi Könyvtár. 8460 Devecser, Petıfi tér 5. Devecser Devecser a Dunántúl egyik legısibb kultúrterületén létrejött település, a Somló hegy tıszomszédságában, meghatározó jelentıségő közutak találkozásánál, valamint a Budapest-Szombathely vasútvonal

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem téríthető támogatás felhasználására Nemzeti Kulturális Alap Azonosító:

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben

2016. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B-A-Z Megyei Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály november

Részletesebben

FELSİZSOLCA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (V.4.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

FELSİZSOLCA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (V.4.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE FELSİZSOLCA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (V.4.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRİL SZÓLÓ 4/1999. (III.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (TOVÁBBIAKBAN: RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály szeptember 1. kedd 04.00-06.00 Miskolc, József

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

MŰEMLÉKEK. MK= műemléki környezet

MŰEMLÉKEK. MK= műemléki környezet MŰEMLÉKEK Legend: M = műemlék MK= műemléki környezet Bodrogkeresztúr M 1394 00863/1953 hrsz.: 7 R. k. templom, késő gótikus, 15. sz. vége MK 6686 16114/1968 A r. k. templom műemléki környezete M 1396 50041/1958

Részletesebben

Sellyei-szigetvári kistérség

Sellyei-szigetvári kistérség Sellyei-szigetvári kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya Sellyei Turisztikai és Szolgáltató Iroda 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. e-mail: turisztika@sellye.hu sellyetourinfor@freemail.hu telefon: 73/580-900

Részletesebben

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG Bácsalmási kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun A kistérség a Bácskai löszsíkságon, Bács-Kiskun megye déli részén helyezkedik el, a Baját Szegeddel összekötı 55-ös fıút és az országhatár közötti

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat A Közgyűlés XIII-203/315.097/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye

2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye 2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály január 01. szerda 08.00-10.00 Miskolc, Andrássy

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 26-ai ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1063/2008 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

2016. július hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. július hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. július hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály július

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Rotary Club Sátoraljaújhely H 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 3. www.rotarysatoraljaujhely.hu E-mail: rcsatoraljaujhely@gmail.

Rotary Club Sátoraljaújhely H 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 3. www.rotarysatoraljaujhely.hu E-mail: rcsatoraljaujhely@gmail. Rotary Club Sátoraljaújhely 2 ZEMPLÉN A LEGEK FÖLDJE - A legészakibb magyarországi térség, szomszédos Szlovákiával. - A legtisztább levegőjű, legérintetlenebb hazai vidék. - Hazánk legváltozatosabb természeti

Részletesebben

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Szervezıje Idıpontja Helyszíne Magyar Kultúra Napi rendezvények Lajosmizse Város január Lajosmizse Szabadság bérletes felnıtt-

Részletesebben

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna Szecesszió Kárpátalján Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna B E R E G S Z Á S Z 2 Egykori úri kaszinó - Arany Páva étterem Az

Részletesebben

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 Ingyenes használat OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 028948 028949 Bársony-Hunyadi Általános Iskola 3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a. ingyenes használat 22336/61 8551 13. sz. Hunyadi

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17.

SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR- FŐKAPITÁNYSÁG SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17. Sorszám Ellenőrzést végző rendőri szerv Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzés kezdetének időpontja Ellenőrzés végének időpontja

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

2016. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály január

Részletesebben

Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről

Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről A 30/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről 1. számú iskola-egészségügyi körzet Földes Ferenc Gimnázium 3525 Miskolc, Hősök tere 7. Miskolci

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály február

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

szeptember 18. szerda

szeptember 18. szerda szeptember 18. szerda szeptember 19. csütörtök szeptember 20. péntek szeptember 21. szombat szeptember 22. vasárnap szeptember 23. hétfő szeptember 24. kedd szeptember 25. szerda szeptember 26. csütörtök

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B-A-Z Megyei Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenörző Alosztály augusztus

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY

ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY KAPUK A KÁPTALANDOMBRA Megnyílt Magyarország legnagyobb területû egyházi

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Múzeum kiadványaihoz a Múzeum nyitvatartási idejében a Kiadványárudában vagy postai utánvéttel (amelyre a postaköltséget felszámítjuk) lehet hozzájutni. A 100

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Budapest 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. www.militaria.hu Jakusch Gabriella Általános információ

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeumpedagógiai szolgáltatások Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Blaskovich Múzeum Pest Tápiószele 2766

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Túra hossza: 70 km Nehézsége: Közepes Terep: Dombvidék Kerékpártúránkat a kőröshegyi templomnál indítjuk(1). A Petőfi úton tekerve hagyjuk el a falut déli irányba. Utunk

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Szehofnerné Széber Zsuzsanna Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 07-061-001-2, Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Csokonai utca teljes közterület 51 Mónus Illés utca 000001 000007 folyamatos

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Miskolci Tankerülete

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Miskolci Tankerülete FIT-jelentés :: 2013 KLIK Miskolci Tankerülete 3525 Miskolc, Városház tér 13. Fenntartói azonosító: 39011654-048000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata A

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: A megyei múzeumi szervezethez tartozó múzeumok nyitvatartási rendjérıl, belépıjegy

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Helyi értékvédelmi javaslat alátámasztó munkarész készítette : Farkas

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben