EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Jézus Szíve szent életünk forrása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Jézus Szíve szent életünk forrása"

Átírás

1 Új évfolyam 122. szám 2009 június S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Jézus Szíve szent életünk forrása Miután köszöntöttük május legszebb virágát, Máriát, egyházunk Jézus Szíve tiszteletére irányítja figyelmünket. Gyermekkorunkban, ha szeretetünket akartuk leírni, szívet rajzoltunk. Emlékszem, ha általános iskolásként osztálytársaink között diákszerelmet sejtettünk, szívet rajzoltunk, s egy pluszjellel a közepén beleírtuk az érintettek nevének kezdőbetűt. A szívet a szervezet motorjának szokták nevezni, ugyanakkor az érzelmek középpontjának is. Nem hiába buzdít a Szentírás: Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet (Péld 4,23). Naponként újbóli feladatként jele nik meg a kérdés életünkben: hogyan őrizhetem meg szívemet? Szent Bonaventúra megkapó válasza jut eszembe: Jézus Szívébe, oldalsebébe menekülök, mint madár a sziklahasadékba, és ott tartózkodom. Sokat panaszkodunk manapság: rossz a világ, annyi benne a métely, a fertő, mindenütt tragédiákat, gyilkosságot, megvesztegetést, erkölcsi hanyatlást, elvilágiasodást látunk. S a panaszok áradata után kimondva vagy kimondatlanul felbuggyan lelkünkben a kérdés: ebben a helyzetben, ilyen körülmények között hogyan őrizhetem meg tisztán a szívemet? Szent versenyre kelve Való igaz, nem könnyű tisztának maradni. De nem árulok el titkot, s nem mondok újat: sohasem volt az, mindig meg kellett érte küzdeni! Minden embernek. És elsősorban mindenkinek saját magával. S aki minden féltett dolognál jobban őrizte a szívét, az eredményt is fel tudott mutatni minden korban. Igaz, egyre inkább megtapasztaljuk, korunk mennyire eredményhajhász. Még a kisember is nagyot akar alkotni, s fel akarja mutatni: íme, ez vagyok én, ezt tettem én, én erre is képes vagyok. Bezzeg nem mindenki tud ilyen eredményekkel büszkélkedni. Mily szép is lenne, ha kisemberek és nagy - emberek szent versenyre kelnének, s érintettek lennének abban, hogy beleírják abba a nagy, képzeletbeli szívbe saját maguk és embertársaik nevét, s ez a képzeletbeli szív tele lenne sok kis apró pluszjellel, ami egyértelműen arra utalna, hogy Jézus Szívében találkozik mindenki. De még szebb lehet sőt, még szebb lesz ha most elhagyjuk a feltételes módot. Azaz: ke - resztények, hívek, istenszerető emberek! Találkozzunk Jézusnál, Jézusban! Tudom, nem könynyű ezt megvalósítani. Sokszor szinte a porba sújtanak gondjaink: az otthoni, a családi nehézségek, a munkahelyi problémák, a betegség terhe Mégis! Nincs más út! Nincs más lehetőségünk, mint találkozni, ha a kereső-kérdező világnak valódi értékeket, s nem látszatkereszténységet akarunk felmutatni. Ez lenne az igazi s igazán fontos eredmény, melyet talán nem is kellene Herdics György (folytatása a második oldalon)

2 (folytatás az első oldalról) mutogatni egyre inkább észrevehetővé válna úgyis Jézus Szívének tisztelete II. János Pál pápa szavai szerint keresztények nemzedékeit késztette arra, hogy többet imádkozzanak és gyakrabban járuljanak a bűnbánat és az eucharisztia szentségéhez. Eudes Szent János, Alacoque Szent Margit Mária a legismertebb nevek, akik a Jézus Szíve-tisztelet terjesztői voltak, de számtalan szentet lehetne még felsorolni, akik ennek a tiszteletgyakorlatnak is köszönhetik szentté válásukat. Pápai engedéllyel megtartott ünnep. Jézus Szentséges Szívének tiszteletével kapcsolatban mi magyarok nem feledkezhetünk meg Mi is az a Jézus Szíve tisztelet? 1. Története. A középkorban már kimutatható bizonyos körökben a kifejezett Jé zus Szíve tisztelet, különösen a német misztikusoknál ( ). Elmélkedésük anyaga az Énekek éneke: az Egyház, mint Krisztus jegyese. A jezsuiták és a karthau ziak átvették a Jézus Szíve tiszteletet, és elterjesztették az Egyházban. Eudes Szent Já nos is buzgólkodott ebben. Itt kapcsolódtak be a Jézus Szíve tiszteletbe Alacoque Szent Margit látomásai ( ), melyekben Jézus különösen az emberi hálátlansá got fájlalta, s a Szív tisztelőitől engesztelést, a hónap első péntekjén gyónást és áldo zást kért. A terjedésében nagy szerepe volt Ala coque Szent Margit gyóntatójának, a jezsuita Colombiére-nek A felvilágosodás, ill. a jozefinizmus nem kedvezett a Jézus Szíve tisztelet terjedésének. Az 1814: visszaállított Jézus Szíve tisztelet azonban ismét legfőbb tömegpasztorációs programjának tekintette, s a társad, szolidaritás és meg bé kélés, a szociális megújhodás orvosságaként hirdette meg Jézus Szíve tiszteletét. Az óta alig van templom, ahol ne lenne jelen a Jézus Szíve tisztelete. Az Egyház hivata los liturgiája mindaddig tartózkodó maradt, amíg a Jézus Szíve teológiája nem volt kidolgozva. 1765: engedélyezte XIII. Ke lemen pápa ( ) a lengyel püspököknek, arról, hogy valaha e tekintetben is az élen jártunk. Vajda Sámuel tihanyi apát, aki mélyen vallásos és aszketikus életet élt, s akinek Jézus életéről szóló munkája 1772 és 1774 között jelent meg Po - zsony ban, a történelmi Magyarország területén sokat tett a Jézus Szíve-kultusz elterjesztéséért. A Jézus Szíve-tisztelet mint tudjuk csak 1856-tól vált általánossá az egyházban, ő azonban különleges pápai engedéllyel már az 1770-es években nagy ünnepélyességgel megtartotta ezt az ünnepet Tihanyban. E fentebb leírt néhány sor Vajda Sámuel apátról a múltat idézi. Legyen ilyen a jelen is: váljunk Jézus Szíve-tiszteletének terjesztőivé. S higgyük: van szebb és jobb jövő, mely mind inkább ránk köszönt, minél több összeadásjel lesz életünkben: köztünk, bennünk hogy bizonyos keretek között bevezessék Jézus Szíve miséjét és officiumát. IX. Pius pápa ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. XIII. Leó pápa ( ) 1899-ben hagyta jóvá a Jézus Szíve litániát az egész Egyház számára. XI. Pius 1928-ban a Miserentissimus Redemptor enciklikában már összefoglalást adott a Jézus Szíve tisztelet teológiai alapjairól. XII. Pius pápa ( ) a Haurietis aquas enciklikájával emlékezett meg a 100 évvel korábban bevezetett ünnepről. Főünnepe a pünkösd utáni 2. vasárnapot (úrnap nyolcadát) követő péntek (az egyházi év utolsó változó ünnepe). Ezenkívül a Jézus Szíve tisztelet ideje minden elsőpéntek és a június hónap. 2. A Jézus Szíve tisztelet dogmatikai megalapozása a Szentírásra megy vissza és a hagyomány adataira támaszkodott. Jézus kereszten át - szúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Ahogy Pál apostol arról beszélt, hogy ne szomorítsuk meg Isten lelkét, úgy lehet szó Jézus engeszteléséről is. A Jézus Szíve tiszteletben magát az Istenembert, magát Jézust ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. A szemé lyes egység révén Jézus egész embersége az isteni személy kifejezője. Az egyházi do kumentumok szerint a szív nem pusztán jelképe Jézus szeretetének, ha - 2

3 nem valósá gos emberségének kifejezése, melyet áldozatul adott értünk. A Szentírásban és a ha - gyományban a szív nem lélektani, hanem az egész embert kifejező fogalom, olyan ős-fogalom, amely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. A testben megnyilvánu ló személyesség belső központja, ahol a személyes elhatározások és a külső kapcsola tok megszületnek. Amikor Jézus szeretete helyett a szívét tiszteljük, akkor az elvont fogalom helyett a konkrét valóságra hivatkozunk, és ez egyúttal eszünkbe idézi a megtestesülés titkát is. Jézus Szíve ontológiailag megalapozott szimbólum, mely al kalmas arra, hogy a személyiséget a maga emberségében kifejezze. A szívben nem csak Jézus emberi, hanem istenemberi szeretetének is jelképét látjuk, amely egyszerre tükrözi az Atya iránti és az emberek iránti szeretetet. Mivel a Jézus Szíve tisztelet a szíven keresztül az isteni személyre vonatkozik, azért ezt a latreutikus, vagyis imádó kultusz körébe soroljuk. A Jézus Szíve tisztelet megnyilatkozási formái: az engesztelés, a viszontszeretet, Krisztus követése és önmagunk fölajánlása. Az engesztelés lényegében bekapcsoló dás abba az engesztelésbe, amelyet Jézus mint főpap az Atya elé visz, de az ellene el követett sértés jóvátétele is. Önmagunk fölajánlása azt fejezi ki, hogy egyesülni aka - runk a szeretettel, mellyel Isten szerette a világot, és minden fáradozásunkat, mun kánkat, szenvedésünket ennek érdekében tesszük és viseljük. Kerülni kell, hogy az ájtatosság elszakadjon a teljes Istenembertől, és csak a szívre, mintegy jelképre irá nyuljon. Szent Margit volt az első, aki a Szent Szív különös oltalmába ajánlotta ma gát. E fölajánlást később egészen napjainkig jámbor egyének és közösségek, városok és nemzetek követik. XI. Pius pápa ( ) az Egyházat is Jézus Szíve oltalmába ajánlotta. Lédeczi Dénes Jézus Szíve ígéretei I. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket. II. Családjaiknak megadom a békét. III. Minden bánatukban megvigasztalom őket. IV. Életükben s különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek. V. Minden vállalkozásukat megáldom. VI. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és végnélküli tengerét. VII. A lanyha lelkek gyorsan buzgókká lesznek. VIII. A buzgó lelkek hamar nagy tökéletességre jutnak. IX. Megáldom házaikat, hol Szívem képét kifüggesztik. X. Megadom a papoknak a kegyelmet, hogy a legkeményebb szíveket is megtérítsék. XI. Azok neveit, akik ez ájtatosságot terjesztik, szívembe írom és onnan soha ki nem törlöm. XII. Jézus Szíve nagyígérete: Mindazok, akik kilenc egymásután következő hónap első péntekén a szentségekhez járulnak, vagyis meggyónnak és megáldoznak, nem halnak meg szentségek nélkül. Forrás: 3

4 4 Jézus szíve Gárdonyi Gézának van egy rövidke elbeszélése, amely arról szól, hogy az apostolok egyszer megkérdezték Jézustól, hogy van-e Isten teremtett világában valami, ami mindegyiket felülmúlva a legremekebb alkotás? Jézus igennel válaszolt. Az apostolok találgatni kezdték, hogy melyik az. Az egyik azt mondotta, a csillagok. Ugyanis elérhetetlen magasságban vannak fölöttünk, és annyira le tud nyűgözni egy csillagos éjszaka. Jézus azt válaszolta, hogy Isten remeke nagyobb a csillagoknál. A másik azt mondotta, hogy talán a tenger lenne Isten remeke, mert mérhetetlen annak a mélysége. Isten remeke mélyebb a tengereknél, volt a válasz. Isten remeke a virág, szólt egy harmadik, hisz szépségükben utolérhetetlenek. Isten remeke szebb a virágoknál. A negyedik a hegyekre gondolt, amelyek sok szor megbabonázzák az embert. Isten remeke, erősebb a hegyeknél. Meddig hallgatod még Uram a mi balga be - szédünket szólt Péter? Mondd meg végre. Jézus pedig azt felelte: Isten legremekebb alkotása a szív. Már az Ó-szövetségben úgy tartották, hogy a szív mindenek középpontja. Onnan származik minden jó és rossz. A prófétáknál is több helyen olvasunk ilyeneket: hogy Isten szíve szánalomra gyúlt népe iránt, vagy hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét. Mindazok ellenére, hogy ma már tisztában vagyunk azzal, hogy nem a szív a gondolkodás és az érzelmek középpontja, mégis használjuk, hogy meglágyult a szíve valakinek, vagy éppen meg keményítette a szívét. Jézus szíve ünnepén, irántunk való nagy szeretetére irányul a figyelmünk. Ez az ünnep Jézus szeretet tetteit idézi. Ismerős az az evangéliumi rész, amelyben Jézus megbocsátotta a bűnös aszszony vétkeit. Itt különösképpen is Jézus irgalmas, megbocsátó szíve tárul fel azzal. Mennyire ellentétes az evangélium két szereplője Simon a farizeus, és a bűnös asszony. Si - mon farizeus meghívta Jézust, hogy nála étkezzék. A farizeus megnevezés ma elmarasztalást jelent, Jézus korában a legvallásosabb párthoz tartózó emberek voltak a farizeusok, és elkülö - nültet jelent. Simon nagyon rászolgált a képmutató, elkülönült megnevezésre. Álnok módon azt les te, hogy mit tesz Jézus, amikor a bűnös aszszony a könnyeivel mosta Jézus lábát, és a hajával törölgette. Közben magában arra gondolt, ha próféta lenne, tudná, hogy ez bűnös nő. Jézus rápirított, mert házigazda létére, a vendégfogadás akkori legelemibb részét is elmulasztotta. Nem adott vizet, hogy Jézus megmoshassa a lábát, míg ez az asszony könnyeivel áztatta. Csókkal sem üdvözölte, őt. Az asszony viszont a lábát csókolgatta. Mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett A hited megszabadított téged, menj békével. Íme ez az evangéliumi esemény igazolja, hogy a szív Istennek a legremekebb alkotása, ez pedig leginkább Jézus Isten-emberi szívében nyilvánul meg. A szív, amely érettünk dobogott, és a keresztfán érettünk szúrták át. Valójában, amikor Jézus szívét tiszteljük, akkor ez a hódolat és imádás Jézus személyének szól. Ilyenkor Jézus irántunk való szeretete van a középpontban. Irántunk való szeretettől indíttatva, Jézus ma és minden vasárnap meghív az ő házába. Nagy szeretettel fogad, és a szentmise elején felkínálja a bűnbánat fürdőjét, hogy megtisztulva telepedhessünk le az ő asztalához. Ugyanakkor Jézus szeretete arra késztet, hogy vizsgáljuk felül az iránta és embertársaink iránt érzett és táplált szeretetünket. Ez valójában azon dől el, hogy mi készek vagyunk-e befogadni Jézust a házunkba, lelkünk otthonába? Mennyire szép és hiteles, amit szent Pál mond: élek én, de nem én, hanem Krisztus él bennem. S, hogyha bennünk is él a vágy, hogy Jézus legyen életünk irányítója, tegyünk meg min dent, hogy egyre jobban birtokba vegye mindennapjainkat, cselekedeteinket és főleg szívünket, hogy a hozzá hasonlóan, a szívünk bennünk is megmaradhasson Isten legremekebb alkotásának. Bőjte Mihály OFM

5 Gyermeki szív A Bibliában Jézus azt mondja nekünk felnőt - teknek: Ha nem lesztek olyanok, mint a kis - gyermekek, nem mentek be a mennyek orszá - gába. De hát mi is az, ami Jézusnak olyan kedves a kisgyermekekben? Néhány apró történetet mesélek el róluk, ami nekem megvilágította a gyermeki szív titkait. Kisfiú korában az a timpanista, aki ma nagy zenekarokban játszik, a Garam-parti füzek bozót - jában bújócskázott az édesapjával. Sütött a Nap s a folyóparti nedves ho mokban tapsikoltak együtt. Nagyokat kacagott a kis lurkó, de egyszer csak csend lett és legörbült a kis száj. Mi bajod, Janikám? kérdezte az apja. Mit nézed a lábod, megütötted? Nem! rázta a fejét a gyermek; Hát fáj valami? Nem! volt a szipogó felelet. Dehát akkor mi lelt? Megölelte a kicsi az apja térdét és keserves sírás között vallotta: Nézd, apa, nézd, ott a homokban. Nem látod? Az, apja nézte, de nem látott semmit. Hát, apu, a lábnyomunk! Elhagyjuk őket, szegényeket ma gukra. És hangos lett a hüppögő gyereksírás. A lányom kicsi korából is van egy megrázó emlékem. Nálunk az Alföldön a krumplistésztát szegénygaluskának hívják. Judit ép pen csak meg - tanult beszélni, nem volt még hároméves. Az Al - föld nemzeti eledele ez a krumplistészta, gyakran került az asztalra nálunk is. A gyerek nem válo - gatott, megevett rendesen mindent. Egyszer azon ban el tolta maga elől a tányérkáját, hogy ezt ő nem eszi meg. Elképedve faggattuk, hogy mi tör tént vele. Nagy barna szemében megjelentek a krokodilkönnyek, amikor nagy so kára kinyögte: Szegény galuska. Egy orvosprofesszor barátom mondta el, hogy egy kisgyereknek kivette a manduláját s amikor már jól volt, a szülők egyéb ajándékok között egy pár szép új cipőt is vettek neki, amire nagyon vá gyott. Rögtön fel akarta húzni, de mondták neki, hogy az ágyban nem szabad cipővel feküdni. Azt kérte, hogy legalább az ágyán hagyják, ha elmen nek. Reggel az ápolónő úgy találta, hogy az ágya előtt térdelt az új cipőben s az ágyra borulva aludt. Az imádságról beszélgettünk az asszonyokkal, amikor valaki megkacagtatott egy gyerekimád sággal. A kicsik tudvalevőleg nem nagyon szere tik a spenótot és csuda cirkuszt tudnak csinálni, mikor gondos anyák beléjük akarják tömni. A szó ban forgó apróság nem kedvelte ezt a zöld eledelt és illedelmesen így imádkozott, mikor a tányért eléje tették: Édes Jézus, légy vendégünk... edd meg, amit adtál nekünk. Egy másik asszony azt mesélte, hogyan járt az unokájával, akit a szülők háta mögött sike rült az asztali áldásra megtanítania. Palika meg - tanulta és mondta is rendesen, de egyik nap így változtatta meg a szöveget: Aki ételt adott, le - gyen áldott. A nagyanyja rászólt: Nem jól mondod Pali, mondjad szépen végig. Palika megismételte saját szövegét, mire a nagymama felcsattant: De Palika, miért nem mondod szé - pen, ahogy tanultad? Mire Palika: De nagymama, az nem igaz, mert ital nem volt. Abban az időben, mikor a kötelező iskolai hit oktatás abbamaradt s a mamák nagy aggodalom ban voltak a gyerekeik hitélete felöl, egy kisfiú azt mondta nekem: Klára néni kérem, az én édes anyám olyan szép, amikor imádkozik. Hát igen, gondoltam, az elmaradt vallásórák helyett szépen imádkozó édesanyákra volna szükség... Nagy tanítást kaptam egyszer egy szöszke kis húgomtól a bombázások alatt. Rengett a föld, vijjogtak a halál-madarak. A pince fala úgy hajladozott, mint szélben a nádas. Minden felnőtt, a Zsuzsi mamája is, reszketett a borzalomtól, csak Zsuzsi csavargatta teljes nyugalomban a szvetterje gomb jait, magát tökéletes biztonságban érezve az anyja ölében. A bombázás soká tartott és Zsuzsi meg únta. Kis tenyerével megcirógatta az any - ja arcát és lecsúszva az öléből, azt mondta: Ne hara gudj, Mami, de én most egy kicsit elmegyek ját szani. Aztán biztató mosollyal hozzátette: De aztán majd mindjárt vissza jövök félni. Az asszony-konferenciáinkra annak idején sok anya elhozta kisgyerekét, akit nem volt kire hagyni. Volt velünk egy nagyon kedves diako - nisszánk, Irma testvér, aki nagyon szerette a kis - gyerekeket s azok is őt. Rendesen ő volt a gyerekpásztor, amíg a mamák Mária tanítását hall- Tüdős Klára 5

6 (folytatás az ötödik oldalról) gatták. Persze Irma testvér is az Úr Jézusról beszélt a kicsiknek, például, hogy az Úr hogyan szereti a kis gyerekeket s hogy azok hogyan követhetik őt. Egy bátor kisfiú egyszer felállott és beleszólt: De Irma testvér, kérem, ha én az Úr Jézust akarom követni, akkor nekem mindig a kisebbik almát kell választani? Próbáld ki szólt a felelet s meglátod, mennyivel jobb íze van, mint a nagy nak. Egy megrendítő jelenet jut még az eszembe két bikkfanyelvű kicsi fiúról. Ferike négy-, Bandika hároméves. Egy, nyáron a szőlőben Bandi fogott egy békát. Meg akarta őrizni s e célból mindenáron bele akarta gyömöszölni egy gyufásskatulyába. A skatulya azonban még egy leveli béka méreteihez is kicsinek bizonyult, s hol a feje, hol a lába maradt ki, míg végül elunva a birkózást, Bandi ráhúzta a félig kilógó, megdagasztott bé kára a skatulya borítóját. Feri egy darabig nézte ezt a brutális munkát, aztán rávetette magát az öccsére és püfölte, ahol érte. Bandi ordított, a ház összeszaladt s az előzményeket nem ismerő édes anya alaposan elfenekelte Ferit, amiért az öcsiké jét bántotta. Felnőttek nem érnek rá gyerek konfliktusoknak a végére járni, de ennek a két kis fiúnak volt egy öreg dajkája, a Nenne. Ő olyasmit is meglátott, amit más földi halandó nem, s ami kor Ferike egyre csak az ő ráncos szok nyájába temette bús fejét, ölbe vette a bűnöst és el kezdte analizálni tettének okát. A gyerek igazság talan büntetésének görcsében sokáig hallgatott, de Nenne győzte türelemmel. Aztán egyszer ráemelte könnyben úszó kis pofáját és azt hüppögte: De Nenne, hát az a béka is éjzi a fájdalmat. Hát hogy némi kommentárt fűzzek kis törté - neteimhez, értjük-e: mi az a gyermeki lelkület, amit a mi Urunk Jézus úgy szeret? Az a jóhisze - műség, őszinte nyíltság, feltétlen bizalom, amivel egy kisgyerek a felnőttre néz, az Isten országának a nyitja. Ezt hozta Jézus közénk, amikor így taní - tott imádkozni: Mi Atyánk. A kisgyerek szívében bizalom van, nem félelem. Hogy tudja egy kisgye rek rábízni magát a felnőttekre, amíg azok osto bán és gonoszul tönkre nem ijesztgetik. A kisgye rek mindent elhisz, amit bámulata tárgyai a na gyok mondanak. És mennyi keserves csalódás, szívfájdalom kell ahhoz, hogy félni és kételkedni megtanuljon a nagyoktól. És bizony igaz az Ige: Jobb annak, ha követ kötnek a nyakába... Tanulságos történet Három asszony ment vízért a kútra. Nem messze onnan egy öreg üldögélt a padon, és figyelte, hogyan dicsérték az asszonyok fiaikat. Az én fiam mondta az első ügyes és fürge. Felülmúlja fürgeségben a falu bármelyik gyermekét. Az én fiamnak mondta a második olyan hangja van, mint egy fülemülének. Ha énekel, mindenki csak hallgatja és bámulja őt. A harmadik hallgatott. Hát te miért nem dicséred a fiad? kérdezte a két másik. Nem tudom, mi miatt is dicsérhetném válaszolta az én fiam nem rendkívüli gyerek és nincs benne semmi különös. Az asszonyok megtöltötték vödreiket és elindultak hazafelé. Az öreg lassan követte őket. Látta milyen nehezére esik az asszonyoknak, hogy a vödrüket cipeljék és nem is csodálkozott azon, hogy egy idő múlva letették terhüket, hogy egy kis levegőhöz jussanak. Ekkor szembejöttek velük fiaik. Az első kézre állt és cigánykereket vetett. Milyen ügyes gyerek! kiáltották az asszonyok. A második egy dalba kezdett, s az asszonyok meghatottan figyelték, könnyekkel a szemükben. A harmadik fiú odaszaladt anyjához, szó nélkül átvette tőle a vödröket és elindult velük hazafelé. Az asszonyok odafordultak az öreghez és megkérdezték Mit szólsz a fiainkhoz? A fiaitokhoz? mondta csodálkozva az öreg én csak egyetlen fiút láttam! 6

7 A barátság Az igazi barátság értékei A barátság két lélek között fennálló bensőséges kapcsolat. A társas ösz tönben van a gyökere. Az ember vágyódik társak, segítők után. Egyik - másik emberrel jobban meg tudja értetni magát. Visszhangra talál az ő törekvése a másik emberben, így kerülnek közelebb egymáshoz. A természetes barátság csupán természetes motívumok alapján jön létre, pl. a zene kedvelése, a sportszeretet, az irodalom élvezete vagy va - lami más közös ügy, közös bajok és veszedelmek. Igazi mély barátsá gok kialakulhatnak természetes síkon is. Az emberi élet valódi értékei nek mennyi szép példáját láthatjuk az egymás megértésének, az egymá sért hozott áldozatoknak. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. A kölcsönös szeretet feltétlenül gazdagabbá teszi az embert, ezért a természetes síkon lévő barátság is nagy érték. Nyitottá teszi az embert más emberek felé: kinyitjuk a lelkünket, beletekinthet a barátunk is. De megnyílunk a cselekvésre is. Hiszen áldozatkészen teszünk is egyet s mást barátainkért. Az önzésnek, a zár kózottságnak egyik legjobb ellenszere az igazi barátság. Ha mást nem nyernénk vele, már ez is megéri, hogy törekedjünk feléje. De így könnyebben megoldjuk nehézségeinket is. Nemcsak el mondjuk azokat, hanem segítséget is kapunk. Jaj a társtalan, a magá nyos embernek!... Egyedül kell cipelnie keserves keresztjét. Sokan vannak, akik kevélységből vagy rideg önzésből, vagy számításból nem nyílnak ki senki felé sem. Inkább egyedül maradnak, hogy ne kelljen áldozatot hozniuk senkiért. Roszszul kalkulálnak! Mert így meglévő ér tékeik is devalválódnak, be rozsdásodnak. Hogyan állunk a természetes barátsággal? Vannak-e ilyen bará taink? Nem hagytuk-e cserben őket? A természetfeletti barátság olyanok közt létesül, akik természet feletti célokat tűztek maguk elé. Barátságukban ezzel is gazdagítani akarják egymást. Milyen furcsa lenne, ha azok, akik Isten szeretetét tartják életük legfőbb céljának; egymással barátkozva éppen életük fő kérdéseiről hallgatnának, és csak zenéről, sportról stb. be - szélnének... Kételkedni lehet a barátságban, ha valaki nem nyitja meg lelkét a má sik előtt, csak úgy félig-meddig, holott tudja, hogy a másik is ugyanazokat a célokat vallja. Ha nincs közlés, nincs barátság, csak társalgás egynémely közös témáról. Nagy kegyelem, ha természetfeletti barátságot tudunk kialakítani valakivel. Ha egymásnak be tudunk számolni lelki élményeinkről. Ha lelkileg támogatni tudjuk egymást. Mintegy lelki szövetségre lépünk, s egymás lelki javait közösen használjuk, s így számíthatunk egymás imádságára, áldozatára. Van-e ilyen barátságunk? Ha nincs, nem vagyunk-e benne hibá sak, hogy megakadtunk csak a természetes barátságnál, s nem mertünk tovább menni? A barátság veszélyei A barátság egyenlők közt létesül vagy egyenlővé tesz. Fennállhat tehát az a veszély, hogy nem a magasabb szinten lévő emeli fel az alacso - nyabbat, hanem lesüllyed ő is az alacsonyabb szintre. A természetes barátságoknál nagyobb en - nek a lecsúszásnak a veszélye. Hiszen termé - szetes vonzalomból indul ki, s könnyen válhat elvakulttá. Nem a józan ész irányítja, hanem a szimpátia, a rokonszenv. A másikban jónak látja azt is, amit másokban elítél. Az is veszély, hogy a barátság külső látszata alatt holmi érdek szövetség alakul ki. Még gyakoribb veszélye a természetes barátságnak, hogy kizáróla gos akar lenni. Különösen akkor, ha erősen a szimpátia hatására alakult ki. Mindenki mást kizár, féltékenykedik, s ezzel ahelyett, hogy a közös ség erősítőjévé lenne, a közösség bomlasztására tör, viszálykodások, ve - szekedések támadnak belőle. Nem tartunk-e fenn ilyen barátságot, amely csak rombol, de nincs javára senkinek? Bánk József 7

8 Anyaszentegyházunk Úrnapján az Oltáriszentségnek rendez ünnepet. Szentmisére hív bennünket, hogy rámutathasson a kenyér és bor színe alatt közöttünk lakó Úr Jézusra. A húsvéti idő lejártával külön ünnepet rendel el az Oltáriszentségnek, hogy jobban kiemelje és felhívja figyelmünket erre a nagy lelki ajándékra. Ugyanakkor arra buzdít, hogy használjuk ki az Úr Jézussal való személyes találkozás le hetőségét, és merítsünk ebből a számunkra felkínált erőforrásból. Az ünnep imádságos áhítatában hálával gondolunk az utolsó vacsorán történtekre, amikor az Úr Jézus az apostolokra bízta önmagát, a kenyér és bor színe alatt. Hány évszázados előkészület előzte meg ezt az első áldozást. Az egész Ó-szövetség va - lójában egy nagy előkészület. Az Oltáriszentség Ó-szövetségi előképe, amikor a vándorló nép mannát evett a pusztában. Mannával táplált., hogy megtudd: nem csak kenyérrel él az ember. Ez az előkép segít hittel elfogadni, amit szent Pál apostol mond a korintusiakhoz írt levelében: Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk Krisztus vérében való részesedés. És a kenyér, amelyet megtörünk, Krisztus testében való részesedés. Erről beszélt Jézus a kafarnaumi zsinagógában: Én vagyok a mennyből alászállott, élő ke - nyér. Aki ebből a kenyérből eszik örökké él. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ éle - téért. A hallgatóság meg is értette azt, amit Jézus mondott, hisz vita támadt közöttük, hogy miként adhatja saját testét eledelül. Az Úr Jézus pedig megerősítette, hogy valóban erről beszél, hogy ő lelkünk táplálékává lesz: Az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Találhatott volna sokféle más formát, rendkívüliebbeket, amelyek kétség nélkül bizonyítanák isteni hatalmát. Isten mégis nagyon emberi utat 8 Úrnapja választott. A mindennapi táplálékban a kenyérben, és a borban maradt közöttünk. Az Egyház ma különösképpen is ráirányítja a figyelmünket arra a tényre, hogy az Úr Jézus lelkünk táplálására maradt közöttünk az Oltáriszentségben. Nagy szűkségünk is van erre. Hisz az élet sokkmindenben próbára tesz. És senki sem lehet kivétel. Mindenkinek feladata a vallásos életvitel. Az Oltáriszentségben közöttünk lakó Jézus eligazító, lelki iránytű akar lenni a fiatalok számára. A kereső fiatal szeretne el - igazodni az élet kuszaságában, amelynek annyi meg annyi buktatója van. Az Úr Jézusban pe dig megértő barátra lelhetünk, akitől mindig lehet tanácsát kér ni, mert őt sosem zavarjuk. A fel nőtt sokszor reménytelennek találja a kenyérért való harcot, mert a verejtékes munka nem hoz za meg a várt gyümölcsöket. A lankadtság idején erőforrás és bíztatás az úr Jézus közelsége. Az idős nyugalomra vágyik, de előfordul, hogy még az előrehaladott kora ellenére is gondokkal küzd. Az Úr Jézusnál nincs megértőbb, erős támaszunk Ő. Az élet minden helyzetében előttünk áll Krisz tus megszentelt áldozata, amely értékessé teszi a tudatosan vállalt küzdelmet, szenvedést. Ennek gyümölcsei nem látványosak, nem is érnek be egyik pillanatról a másikra, mégis nagyon valóságosak. Sok életet változtatott meg már a Jézussal való rendszeres találkozás, hisz valóban mindennapi táplálék akar lenni, amely az élet alapvető feltétele. Úrnapján vessünk számot azzal, hogy mit is jelent nekünk a Szentáldozás. Vajon mi szomjazzuk-e a az Úr Jézussal való találkozást? Vallásos életünknek csak akkor lesz kihatása a mindennapi életre, ha gyakori vendégei leszünk Jézus asztalának. Sok minden táplálhatja benső életünket, sokfelőlről várhatunk hatékony segítséget, de semmi nem nyújt annyit, mint az Oltáriszentség, hisz Jézus személyes jelenlétét semmi nem pótolja.

9 A könyvünkről hatodik rész Eszembe jutott a Máté evangéliumban idézett izajási kép: A nép, mely sötétségben ült, nagy világosságot pillantott meg (Mt 4,16). Óriási, szellemi mérleghinta rajzolódott elém. A mozgást a magasságból megtestesülő Ige, Jézus indította el. Feldobja az első nemzedéket, mindenki őutána fut, róla beszél, őt hirdeti. Az első tanúk értesítik Lukácsot, majd az efezusiakat, a tengerparti városokat, a római közösséget. Mozogni kezd az égi mérleghinta. Antióchiai Szent Ignác ( 117) pattintja Polikárpot ( 155), az meg Ireneuszt ( 202). Telnek a katakombák, hosszabbodik a mindenszentek litániája, indulnak a missziók, épülnek a kolostorok, eltűnik a rabszolgaság, meghonosodik az irgalom. Krisztus óta kb. 66 nemzedék váltotta egymást. Most próbálnak téged is mozgásba hozni! Taxival Mózes nyomában Éles fények a fáradt éjszakában, bágyadt meleg, a tágas parkolóban unatkozó rendőrök és néhány gyanús alak Éjjel kettő, megérkeztünk Kairóba. Hirtelen a homályból elénk lép egy sötét árny. Széles mosollyal integet, bemutatkozik, így már tudom: ő Ráfát, útitársaim régi ismerőse, a taxis. Ránk várt, hiszen Budapestről odaszólt" a biblia professzora. Három napig ő lesz a házigazdánk, meg az idegenvezetőnk. Nyelvi problémánk nincs, hiszen velünk jött tudós barátunk is, aki az angolon kívül az arabot is tökéletesen beszéli. A hazai elemózsiával és a nélkülözhetetlen vizespalackokkal betelepedtünk a roskatag telepjáróba, és fél óra alatt, túl a hidakon és a most még néptelen autópályák szövevényén, magunk mögött hagytuk a majd 20 milliós világvárost. Keleti irányban tartottunk Szuez felé, majd a Sínai félszigetre. Hamar túljutottunk az ellenőrző pontokon, elkerültük az útszélén felejtett homokkotrót és máris virradt. Csak most vettük észre, hogy már a sivatagban járunk. Jobbról-balról ameddig elláttunk, csak homok, homok. Régen itt élet lehetett, hiszen ez a vidék még a Nílus deltája. Valamikor, ezredekkel ezelőtt erre hurcolták fogságba az egyiptomi Józsefet, s alighanem valahonnan innen figyelte Szent József a jeruzsálemi híreket. Mintegy 130 kilométernyi kocsikázás után száraz lábbal" átkeltünk a Vörös tengeren, mármint a szuezi csatorna alatti autóúton. Ettől kezdve délkeleti irányban haladtunk, immár szikrázó napsütésben. Október végi hétköznap lévén az üdülők, a nyaralók már elhagyatottak voltak. Kiértünk a tengerpartra, amely most sehogysem vöröslött, inkább azúrkéken hívogatott. Az útmenti pihenőt nehezen ismertem fel. Arab betűs feliratán nem igazodtam el, belül nem hasonlított se csárdára, se presszóra. Tea meg pipa volt az egyetlen választék, s mivel itt már az iszlám törvények tartották a rendet, természetesen az alkohol a külföldiek számára is ismeretlen. Múltak az órák, kicsinyke karavánunk a bibliai kivonulás rekonstruált útvonalán haladt. Annak idején erre menekültek a világ első monoteistái egy jobb haza reményében (vö. Zsid 11,14). Itt zajlott a történelem első húsvéti körmenete, ami persze hittanilag még csak mozgáspróbája" volt a mainak, nem beszélve arról, hogy az általunk szokott 40 perc helyett számukra legalább 40 év volt a menetidő, mégpedig sonkaszag és tömjénfüst nélkül. Térképeim szerint még vagy ötórányi út állt előttünk, a hőség pedig egyre elviselhetetlenebbé vált. Eltűntek a csábos mulatók, az elegáns szállodák, maradtak viszont a katonai őrbódék és a váratlan igazoltatások. Csak találgattuk, hogy ránk vigyáznak, vagy tőlünk félnek. A Sínai-félsziget máig hordja a számtalan harc emlékét. Beszélnek itt palesztin alagutakról, titkos fegyvercsempészetről, elrejtett izraeli atomkutatóról, az egyiptomi államelnök villájáról, közelünkben húzódik a stratégiai fontosságú olajszállítások utánpótlás-vonala is Tulajdonképpen ez az egész nem nagyon érdekelt, mi másért jöttünk. Balás Béla püspök írása a Bibliáról Forrás: Magyar Kurír (folytatása következő lapszámunkban) 9

10 A beszélő fák Élt egyszer egy dombtetőn három fa. Gyakran beszélgettek, elmondták egymásnak álmaikat, vágyaikat. Az első fa egyszer így szólt: Belőlem egy kincsesláda lesz. Megtöltenek majd arannyal, ezüst tel és sok-sok drágakővel. Külsőmet is megfaragják, mindenki csodálni fogja szépségemet. A második fa is elmondta vágyát: Belőlem hatalmas hajót fognak ácsolni az emberek. Császárok és királyok fognak utazni rajtam, hogy be - járják a Föld minden zeg-zugát. Utasaim biztosnak fogják érezni magukat rajtam! A harmadik fa is beszélni kezdett: Szeretnék magasra megnőni, hogy az erdő legmagasabb fája legyek. Az emberek mindenhonnan látni fognak engem a dombon, én pedig arra fogok gondolni, hogy nagyon közel kerültem az Istenhez és a mennyek országához. Minden idők legmagasabb fája lesz belőlem, az emberek örökké rám fognak emlékezni. Elmúlt néhány év, jöttek a favágók. Megnézték az első fát és az egyik ember azt mondta: Ez a fa nagyon erős, ha kivágom, biztosan megveszi tőlem az asztalos, és nekifogott, hogy a fát kivágja. A fa nagyon boldog volt, mert tudta, hogy az asztalos belőle kincses ládát fog készíteni. A második fánál is megszólalt egy favágó: Ez egy nagyon magas fa, a hajógyárban biztosan jó pénzt fogok kapni érte. A második fa is boldog volt, érezte, hogy álma beteljesült. Nagy ha - jót fognak ácsolni belőle. Amikor a favágók a harmadik fához értek, az nagyon elszomorodott. Úgy érezte reményei szer tefoszlottak. Egy favágó megszólalt: Ezzel a fával nincsenek terveim. Kivágom és anyagát elteszem. Az első fából az asztalos egy jászolt készített. Betették egy istállóba és megtöltötték szénával. A második fából egy kis halászcsónak ké - szült. A fa reményei, hogy fedélzetén császárok és királyok fognak hajózni, széjjelfoszlottak. A harmadik fát szálfákká vágták össze és darabjait egy sötét helyre rakták. Sok év múlt el és a fák már megfeledkeztek álmaikról. Egy napon egy asszony és egy ember jött be az istállóba ahol az asszony egy gyermeket hozott a világra és a kisdedet elhelyezte a szénával telt jászolba, amely az első fa anyagából készült. A fának eszébe jutott egykori álma és rájött arra, hogy a világ legnagyobb kincsét őrzi. Ismét elmúlott sok-sok év és néhány ember beült egy csónakba, amely a második fa anyagából készült. Az emberek közül az egyik fáradt volt és elaludt. Nagy vihar tört ki és a fa arra gondolt, hogy a belőle készített csónak képtelen lesz ellenállni a hullámoknak. Az emberek felébresztették alvó társukat, aki felállt, a szél felé fordult és elkiáltotta magát: Béke veled!. A vihar egy csapásra elmúlt. A fa, amelynek anyagából ké - szült a csónak, rádöbbent arra, hogy fedélzetén a királyok királya tartózkodik, aki képes volt még a legerősebb vihart is lecsendesíteni. Végül valaki jött, vállára tették neki a harmadik fa szálfáiból készített keresztet. Terhét egy vá ros utcáján vitte, ahol az emberek szidalmazták és gúnyolták őt. Amikor megálltak, az embert felszögezték a keresztre amit azután felállítottak a dombon. A harmadik fa rádöbbent arra, hogy álmai ne - ki is megvalósultak, erős maradt, magasan áll egy domb tetején, és nagyon közel került Istenhez, mert Jézus testét hordja magán. Amikor úgy látod, hogy a dolgok nem úgy alakultak, ahogyan azt elgondoltad, jusson eszedbe, hogy az Istennek tervei vannak veled. Ha hi szel benne, meg fog ajándékozni terved megvalósításával. Mind a három fának álmai valóra váltak, talán nem éppen úgy, ahogyan azt egykor elképzelték. ismeretlen szerző 10

11 Antonio Gaudí építész mesterműve, a Sagrada Família, avagy A szent család engesztelő temploma, vitathatatlanul Barcelona egyik jelképe. A római katolikus bazilika jelenleg is épül, elkészülte után feltehetően a világ legnagyobb bazilikája lesz. Ez a templom a jövő temploma lesz, ha elkészül egyszer. Ahogy maga Gaudí mondta: Az anyag tisztán, a maga asztrális görbületeiben tá - rulkozik majd ki, s ekkor majd a világ végre megsejtheti a paradicsom alakzatait. Sagrada Família, a befejezetlen álom 2005-ben a Születés Kapuja felőli homlokzatot az UNESCO a Világörökség részévé választotta. A templom építésének ötlete egy gazdag barcelonai könyvkereskedőtől ered. Az ő álma volt ugyanis egy olyan bazilika felépítése, ahol gazdagok és szegények együtt imádkozhatnak. Alapítványa így megvásárolt egy két hektáros területet a város egyik szegénynegyedében, melyet ma La Sagrada Família negyednek hívnak, majd elkezdte az építkezést. Gaudí mestert 1883-ban bízták meg a templom kivitelezési munkálataival. 40 évet dolgozott a rendhagyó épületen, életének utolsó 15 évét csak ennek a munkának szentelte. A le genda szerint a tervek annyira bonyolultak és nagy szabásúak, hogy az építkezés befejezhetetlen. Az ügyfelemnek nem sietős viccelődött Gaudí amikor már sehogy sem akart készen lenni az építmény. Bizton állíthatjuk, hogy a befejezetlen Szent Család templom a kontinens legfurcsább egyházi építménye. Első ránézésre olyan, mintha a játék örömébe belefelejtkezett kisgyerekek színes vi rá - gokkal és indákkal kidíszítették volna a csurgatott homokvárukat. Számos további mesebeli megoldással találkozunk az épületen, úgy, mint a gombakalapra emlékeztető tetők, arcot formázó ab - lakkeretek, összetört cserépből és csempéből kirakott színes mozaikok. (folytatjuk) 11

12 MAGUNKRÓL MAGUNKNAK A szent keresztségben részesült: Csutak Krisztina, Dobai Bence Albert, Márton Kristóf Daminic, Boga Vivien, Tamás Edina Beáta, Demeter Mariska An - na, Király Károly, Balázs Marcell, Csomós Oszkár Róbert, Biró Johanna, András Zsolt, Szotyori Tamás, Nagy Judit, Imre Kristóf, Kovács Imre Zalán, Barta Áron. Szentségi házasságot kötött: Deák Sándor Jánó Ibolya, Fekete Frigyes László Fogarasi Emőke. Az Úr hazahívta: Kedves Sándor, Sánta Ilona, Bálint Sándor, Sandi Piroska, Varga Margit, Gábor Rudolf, Bíbó Margit, Bartók Zoltán, Kuhn Vilmos, Kratochwil Ferenc, Molnár Gá - bor, Valoncs Béla. Irgalmas Jézus, adj neki örök nyugodalmat! Szent László király Június 27 Mi magyarok hálát adunk az Úrnak második szent királyunkért, Szent Lászlóért (1045 körül július 29.). Meghajlunk előtte, oltalmát kérjük, és próbáljuk jelezni, hogy szeretnénk, ha közünk lehetne hozzá ben, amikor meghal, éves. Az Egyház nézi az életművét, a té - nyeket, amik itt maradtak utána, s az első, ami csodálatot ébreszt: hogyan volt minderre ideje?! Mert 18 év alatt csata csata után, ugyanakkor egyházmegye-alapítás, kolostor-alapítás, tárgyalások, mégpedig sikeres tár gyalások, az országot rendbe rakja, megszilárdítja, közben megözvegyül, másodszor is nősül - és a nép emlékezetében az maradt meg, hogy jámbor volt, kegyes és igazságos. 12 Szent Lászlónak az egész királyságára jellemző, hogy ő keresztény király volt, aki tudta: az én egész uralkodásom semmit nem ér, ha a né pem meg nem ismeri a mindenség Urát, a megváltó Krisztust. Ezért mindenre hajlandó volt. Mindenét hajlandó volt állandóan kockára tenni. És a magyarság megtapasztalta, hogy László nem volt személyválogató: akár egy előkelő, akár egy jobbágy került eléje - nem mérlegelt, hogy ezzel így, mert ez jó üzletem ber, ezzel vigyázni kell, befolyása is van, csínján kell vele bánni... - Nem! Neki az emberi lélek mint ilyen volt fontos, akiért felelősséget érzett. Tudjuk róla, hogy 22 éves, herceg, övé az ország keleti része, Erdély, amikor betörnek a kunok, és ő látja, hogy a kun csapatnak az egyik főembere a lován, egy magyar lányt ragad magával. Akkor László nem arra gondol, hogy ez csak egy ki tudja honnan való kis pa raszt lány, hanem utánaered és megharcol azért a lélekért. A nép ezt érezte meg benne: hogy neki minden em - ber személy szerint fontos, mindenkiért felelősnek érzi magát. Ezért van az, hogy mind a mai napig alig van magyar templom, ahol legalább egy mellékoltáron ott ne volna az egyik oldalon Szent István, másik oldalon Szent László alakja. Jó el gondolkodni azon a kérdésen, mit szólna Szent László, ha ma betop panna közénk?! Ő, aki az életét adta minden magyarért. Mit szólna ő ma? De vajon mi magunk, személy szerint me rünke odaadni mindent azért a néhány emberért, aki ránk van bízva? Lel kekért, akiknek oda kellene találniuk az Úr Krisztushoz, odaadunk-e mindent? Segítsen nekünk Szent László jónak lenni, a rendelkezé sünkre álló energiákat jóra használni, főleg a gyöngébbek megsegítésére. Mert ami őt igazán kiemelte a többiek közül, az éppen ez volt, hogy nagyon fiatalon fölmérte: én erősebb vagyok, ügyesebb vagyok (még termetre is nagyobb, mint a többiek), és meghallotta az Úr Krisztustól azt, hogy aki na gyobb akar lenni, az legyen a kicsinyeknek a szolgája. És ő az lett. Segítsen nekünk ebben, ezt jól fölismerni és megvalósítani. És imádkozzon értünk, mai magyarokért, hogy a hitet, ami őt szentté tette, őrizni tudjuk és tovább tudjuk adni. Diós István

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 Lelket az életbe! Pár nappal ezelõtt szomorúan búcsúzni hívtak a harangok. Hisz szomorú volt a szí- vünk, kinek ne fájt volna belül

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17.

Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17. Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! Valami csoda folytán az "Ezeregy éjszaka" birodalmából néhány mesehõs átlépi egy szellem

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Szent Keresztút (Prohászka Ottokár Püspök) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Bevezetés A földön járó Úr Jézus szelleme az áldozat szelleme volt. Szemei előtt lebegett küldetése, érezte a nagy

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

KEDVES SZÜLŐK! SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 2015. MÁRCIUS 27.-ÉN 9.30-KOR A JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE.

KEDVES SZÜLŐK! SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 2015. MÁRCIUS 27.-ÉN 9.30-KOR A JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE. KEDVES SZÜLŐK! SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 2015. MÁRCIUS 27.-ÉN 9.30-KOR A JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE. Program: Közös imádkozás. A hét folyamán feldolgozott A HÁROM FA LEGENDÁJA

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

Idézetek a gyermekről. "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!"

Idézetek a gyermekről. Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot! Idézetek a gyermekről "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!" "A gyermek állandóan szembesül a kérdéssel: -Mi leszel, ha nagy leszel? Nagy bátorságot

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben