Oláh Lajos Az antiszemitizmus története

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oláh Lajos Az antiszemitizmus története"

Átírás

1 Oláh Lajos Az antiszemitizmus története Bevezetés Az antiszemitizmus mint fogalom, csak viszonylag későn, a XIX. században vált használatossá a zsidóellenesség meghatározására. Mindennapi szóhasználatban jelentheti általában véve is a zsidóellenességet, precíz fogalomhasználat esetén azonban leginkább a XIX. században keletkezett, és az ideológiává szerveződő politikai antiszemitizmusra használjuk. A korábbi századok zsidóellenes mozgalmainak megnevezésére különféle kifejezések alakultak ki a témával foglakozó szakirodalomban. Ennek értelmében beszélünk ókori judeofóbiáról, amely a mindenkori ókori xenophóbia egy altípusaként jelent meg. Az antik görögség körében alakult ki az irodalmi jellegű zsidóellenesség. A középkorra a teológiai indíttatású antijudaizmus volt jellemző, amely azután éppen az újkorban változott politikai antiszemitizmussá. A német nemzetiszocializmus a faji alapú politikai antiszemitizmust tette egyik uralkodó eszméjévé. A második világháború után újabb alakváltozatként jelent meg az antiszemitizmus, többek között a holokauszttagadás, az anticionizmus formájában. Az eddigi felsorolásból is látható a zsidóellenesség egyik fontos vonása: figyelemre méltó módon konstans tényezője az emberiség történelmének. Nem kerülhető ki a kérdés, miből fakad ez az állandóság. Nyilvánvaló, hogy nem szabad a különböző korok antiszemitizmusa (a fogalmat most általános értelemben használva) közé egyenlőségjelet tenni, hiszen a zsidó identitás is folyamatosan változott az üldöztetések hatására, éppúgy, mint ahogyan az üldözőkről is elmondható, hogy gyakran éppen az üldözöttekkel szemben alakítja ki a sajátját. Mégis felismerhető, hogy a zsidóellenesség alakváltozásai mögött több olyan tényező húzódik meg, amelyek nem kevés kontinuitást kölcsönöznek a jelenségnek. Az üldözöttek, jelen esetben a zsidók szempontjából pedig lényegében mindegy, hogy ki, mit gondol a zsidó identitásról éppen egy adott korban, őket, mint zsidókat üldözik, és az üldözöttet mindig a társadalmi környezete látja, stigmatizálja, nyilvánítja üldözendőnek. A másik fontos tényező, amely az antiszemitizmus történetének különlegességét adja, a zsidó vallásnak, kultúrának a nyugati civilizáció kialakulásában játszott kitüntetett szerepe. Sajátságos, hogy éppen az a kereszténység biztosítja a zsidó hagyomány kitüntetett szerepét a nyugati kultúrában, amely egyben, mint ahogyan ezt a későbbiekben látni fogjuk, a transzmissziós szerepet is eljátssza az ókorban kialakult zsidóellenes toposzok továbbadásában. 1 A harmadik fontos tényező, és ez ennek az üldöztetéstörténetnek a következő specifikuma, hogy nehéz ezt a történeti folyamatot nem a holokauszt felől visszafelé olvasni, mintegy okot keresve

2 a megmagyarázhatatlanra. Miképpen történhetett meg Európa közepén, hogy éppen a modern állam, amely, mint intézmény méltán tekinthető a nyugati kultúra egyik legfontosabb civilizációs eredményének, a zsidóság teljes elpusztítására tör, faji alapon elpusztítandónak ítélve kortól, nemtől függetlenül állampolgárainak egy részét? Kereshetjük a magyarázatot a történelmi körülményekre koncentrálva, bemutatva azokat a történeti okokat, amelyek elvezetnek a holokauszthoz, de előbb-utóbb világossá válik, hogy önmagában történeti okokkal az antiszemitizmust megmagyarázni nem lehet. A történelmi okok mellett tehát fontossá válhatnak a téma iránt érdeklődők számára a háttérben rejlő egyéni, illetve társadalmi szinten működő pszichológiai tényezők. Természetesen egy ilyen rövid, alapjában véve oktatási célokat szolgáló összefoglalásnak nem lehet célja az antiszemitizmus pszichológiai, szociálpszichológiai vonatkozásainak teljes körű bemutatása, néhány fontosabb elmélet ismertetésére a történeti áttekintés után mégis sor kerül majd, így segítve a megértés teljességét. Ókor Az ókori-keleti birodalmak és a zsidóság A zsidóságot ért legkorábbi üldöztetéstörténetek a Bibliában lelhetők fel. Hiba lenne azonban ezeket az elbeszéléseket az antiszemitizmus történetének szorosabban vett részeinek tekinteni, azaz az üldözés motívumai között valamiféle kifejezetten a zsidók ellen irányuló specifikumot keresni. Egy, a különböző ókori birodalmak között sodródó, őrlődő nép üldöztetése nem kivételes történet. Az ókori társadalmak históriájának kutatói szerint a zsidó nép kezdeti története nem tartalmazott más népek kialakulásától gyökeresen eltérő elemeket. 1 A történetek kivételessége a korokon átívelő fennmaradásukban rejlik, nyilván összefüggésben magának a zsidóságnak a fennmaradásával, túlélésével. A bibliai történetek legtöbbször visszatekintő jellegűek, céljuk a tanítás, a példa, s pontosan annak a különleges identitásnak a kialakításában van nagy szerepük, amely a nép túlélését szolgálta. Figyelemreméltó, hogy az identitás legfontosabb elemévé váló egyistenhit, illetve az ezzel együtt megjelenő kiválasztottság tudata a későbbiek során a homogenizáló nagy birodalmak türelmetlenségét is kiváltja, tehát az üldözés ekkor már bizonyos szempontból mégis zsidóspecifikussá válik. Az első, üldöztetésről szóló történet a Kivonulás Könyvében olvasható. Az egyiptomi birodalomban élő zsidókról szólva közli a Biblia, miszerint a fáraó a zsidók nagy számát, 1 Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a században. Debrecen, Csokonai Kiadó, o. 2

3 megsokasodását már a birodalom szempontjából veszélyesnek érezve, ellenlépésekre határozta el magát. 2 Ezek az intézkedések vezetnek el majd az exodushoz, az Egyiptomból való kivonuláshoz. A történetnek természetesen az elsődleges jelentősége a monoteizmus kialakulása szempontjából van, hiszen, mint a későbbiek során látni fogjuk, a Biblia könyveinek megfogalmazása, az addigi, részben szóbeli hagyomány írásba foglalása az i.e. 600-as évekre tehető, amikor az asszír hódítást még átvészelő Júdea királya Jósiás, az Újbabiloni Birodalom fokozódó nyomása miatt kezd vallási reformok sorozatába. 3 A történet alapmotívuma, valamely istennel kötött különleges szövetség, még nem különösebben egyedi az ókori népek, vallások történetében. Hasonló törekvésekkel találkozhatunk, Mezopotámiában Marduk vagy Assur, Egyiptomban Ámon-Ré vagy Atón kultuszában. A monolátriának vagy henoteizmusnak nevezett egyistenimádat átalakulása, átalakítása következetes egyistenhitté, monoteizmussá azonban csak a zsidó vallás fejlődésében történt meg, éppenséggel pontosan a zsidó államiságot ért támadások hatására. A zsidóellenesség története szempontjából mégis van egy fontos vonatkozása a mózesi történetnek. A hellenizmus, majd a római világ görögsége zsidóellenes érvei között tűnik majd fel az motívum, amely szerint a zsidóknak Egyiptomból azért kellett távozniuk, mert bélpoklosságot terjesztettek. 4 (A vád továbbéléséről, változatairól lásd később a görög irodalmi zsidóellenesség történeténél.) Történeti szempontból következő fontos eseménysor a zsidó államiság felszámolása az i.e. VIII-VII. század során. Az első támadó az asszír hatalom volt. I.e. 721-ben II. Sarrukín elfoglalja az északi királyságot, Izraelt, és az ott élő lakosság nagyobbik részét deportálja. A deportáltak teljesen eltűnnek az ókori népek tengerében. Egy ország, egy nép megsemmisítése egyáltalán nem különleges esemény a korban, az asszír nagyhatalom rutinszerűen űzött gyakorlata volt ez. Hosszasan lehetne sorolni azokat a népeket, akik az asszíroknak köszönhetően tűntek el a történelem porondjáról. Róluk a nevükön kívül semmit nem tudunk. A déli Júda adófizetéssel elkerüli a hódítást, de komoly válságon ment át. Ennek a válságnak a hatására indul meg a már említett Jósiás-féle reform. Az új nagyhatalom, az asszírokat legyőző Újbabiloni Birodalom azonban már nem volt kíméletes, az ellenszegülő Júdeát elpusztítja, Salamon templomát lerombolja, a lakosság egy részét (elsősorban az értelmiséget) Babilonba hurcolja. A babiloni fogság néven ismert korszakban így egy zsidó kisebbségi csoport került idegen környezetbe. Az új helyzet egyrészt a monoteizmus, a templomi kultusz nélküli judaizmus megszilárdulását hozta magával. Rendkívül jelentős folyamatról van szó, hiszen ezzel vált véglegessé, hogy a zsidóság a szigorú monoteizmus, az ókori népek között 2 Biblia, A Kivonulás Könyve I Jósiás (i.e ) Jahve kultuszát Jeruzsálembe központosítja, teret enged a prófétai mozgalomnak. Ezt egészíti ki i.e. 621-ben a Mózesi törvények váratlan megtalálása. 4 Josephus Flauvius : Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról. Helikon Kiadó, o. 3

4 egyedülálló vallása miatt könnyen beazonosíthatóvá válik. Másrészt éppen ez a különválás, a diaszpóra lényegéből fakadó idegenség a zsidóellenesség új típusainak a megjelenését eredményezte. Ókori antiszemitizmusról, tehát egyfajta elvi jellegű zsidóellenességről lényegében csak a diaszpóra létrejöttétől beszélhetünk. Az ókori népek történetében a vallásnak ugyanis fontos állami szerepe is volt. A győztes birodalom hivatalos kultusza legyőzte, beolvasztotta a legyőzött népek isteneit, azonban ez a zsidóság esetében lehetetlenné vált, hiszen egy mindenható, egyetlen istent nem lehet legyőzni, beolvasztani. Ettől kezdve a zsidókra a szerveződő birodalom, illetve a többségi, általában politeista kultuszokat folytató környezet gyanakvással, értetlenséggel nézett. A Perzsa Birodalmat megalapító Nagy Kürosz hazaengedte Babilonból a zsidókat, a deportáltak egy része azonban nem tért haza, Babilonban maradt, így az újra létrejövő zsidó államiság mellett immár folyamatosan létezett a diaszpóra zsidósága is. A babiloni fogság utáni időszakban a diszpóra állandósulása, a templom nélküli kultusz kialakulása tovább erősíti az immár kialakult monoteista vallás kereteit, ami a jövőben a legfontosabb identitásképző erővé vált. Érdekes körülmény, hogy pont az egyébként vallásilag általában toleráns Perzsa Birodalomhoz kötődik a később nem kanonizált 5 Eszter Könyvében olvasható történet, amely szerint a birodalomban élő zsidókat a gonosz, zsidógyűlölő Hámán, Ahasvérus király tanácsadója teljesen ki akarja pusztítani, és akik csak a zsidó Eszter közbenjárására kerülhették el sorsukat. A történet nagy valószínűséggel teljes egészében kitalált, és a már részben diaszpórában élő zsidóság körében keletkezett, és nem elsősorban a zsidók és a perzsák, hanem a kialakuló judaizmus és a zsidókat körülvevő pogány világ ellentétéről szól 6 határozottan identitáserősítő szándékkal. Elephantiné Az egyik legrégebbi zsidó kolónia, még a zsidó államiság ókori megszűnése előtti időkben i. e. 570 körül a Nílus első zuhatagánál, az egyiptomi-szudáni határon jött létre Elephantiné szigetén. Az egyiptomi állam zsidó katonákat telepített ide, akiknek a feladata az állam déli határainak a védelme volt. A családjukkal együtt itt letelepedetteknek széleskörű autonómiát adtak, szabadon gyakorolhatták az akkor még nem teljesen monoteista vallásukat, még templomot is építhettek. Amikor a perzsák i.e. 525-ben meghódították Egyiptomot, szintén zsoldjukba fogadták az itt élő zsidókat. Az i.e. 5. században perzsaellenes felkelés robbant ki Egyiptomban, ebben a zsidók a perzsák oldalán harcoltak. A helyi lakosok és a kolónia között részben ezért, részben vallási okok miatt kiéleződött a viszony. Elephantiné szigetén állt ugyanis az egyiptomi Hnum kosisten legfontosabb szentélye, a zsidók 5 A héber nyelvű Bibliát Alexandriában i.e. 300 körül görögre fordították. Ezt a Septuaginta néven ismert változatot fordították azután latinra, és vált így a legismertebb bibliaszöveggé a középkorban. A hagyomány szerint a nagy zsidó háborút (i.e ) túlélő Johanan ben Zakkaj Javnéban rabbinikus iskolát hoz létre, és itt került sor a Bibliai könyvek újrakanonizálására. Ebbe a kánonba több, a Septuagintában szereplő könyv már nem került be, ilyen volt például az Eszter könyvének nevezett rész is. A továbbiakban a Septuaginta vált a katolikus Biblia alapjává, míg a protestantizmus a javnei kánont fogadta el, ebből ered a katolikus és protestáns bibliafordítások közötti terjedelembeli, tartalmi különbség is. 6 Gábor György: Fejezetek az antik és középkori metafizikai antijudaizmus történetéből. PhD disszertáció. Budapest, Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem 4

5 templomában viszont bárányokat is áldoztak. A konfliktus i.e. 410-ben robbant ki. Hnum papjai valószínűleg megvesztegették az egyik perzsa tisztviselőt és ezt követően a perzsa katonaság a helyi lakossággal együtt betört a templomba, amit kirablása után lerombolt. A tartomány perzsa helytartója a zavargást elfojtotta, a felkelés elfogott résztvevőit kivégeztette. A görög világ és a zsidóság Sajátos módon a görög világ a hellenizmus koráig nem vesz tudomást a zsidóságról. Ennek az lehetett az oka, hogy a zsidók által lakott terület határa egészen az i.e. 3. századig nem éri el a Földközi-tengert. A későbbi Júdea területét Hérodotosz filiszteus föld néven ismeri, ráadásul a zsidók ekkor még többnyire földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkoztak, így nem jelentettek konkurenciát a görögök számára, így azután szempontjukból érdektelenek voltak. Nagy Sándor hódításával (i.e ) megváltozott a helyzet, a zsidók részeivé váltak egy nagy görög-makedón birodalomnak. Bár a birodalom Sándor halála után részeire esett, a zsidók új helyet találtak ebben az új, globalizált görög világban. Tudjuk, hogy Alexandriában, az új világ egyik reprezentatív városában már I. Ptolemaiosz korában kialakult egy kisebb zsidó közösség. Ettől kezdve datálható egy, kezdetben jóindulatúnak mondható, a zsidók irányában megnyilvánuló, még mindig igen mérsékelt görög érdeklődés. Az i.e. 2. században gyökeresen megváltozik a kép, a jóindulatú érdeklődés ellenségesebbé válik, majd az évtizedek múltával ez az új, kicsit sem barátságos attitűd válik uralkodóvá. A változás nagy valószínűséggel IV. Antiokhosz kudarcba fulladt erőszakos hellenizálási kísérletéhez, és az ennek ellenhatásaként kirobbanó makkabeus felkeléshez 7 köthető. A felkeléssel fontos ponthoz érkeztünk a zsidóellenesség történetében. A görög világban ekkor fogalmazódnak meg azok a vádak, amelyek később visszatérő, korokon átívelő módon jelennek meg a zsidókkal kapcsolatban. Az ellenségesség mögött nem nehéz felfedezni a gazdasági motívumokat: a zsidók a kereskedelembe bekapcsolódva komoly konkurenseivé váltak a görögöknek. Jellemző és érdekes, hogy a vádakat megfogalmazó művek jelentős része elveszett, és a vádak nagy részét a zsidó Josephus Flauvius hagyományozza ránk, amikor a vádak cáfolatára megírta saját művét (Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról). A vádak egy része titkos kultuszokról szólt, amelyek szerint a zsidók a jeruzsálemi templom szentélyében egy arany szamárfejet imádnak. Itt említi meg Flauvius azt a már korábban említett történetet, miszerint azért kellett a zsidóknak Egyiptomból távozniuk, mert a bélpoklosságot terjesztették. Bár a közvetlen kontinuitás szövegszerűen nem bizonyítható, nem nehéz felismerni ebben a középkorban oly elterjedt kútmérgezési, pestisterjesztési vádakat. Megfogalmazódott a görög szerzőknél továbbá, hogy a titkos kultusznak része a kannibalizmus: a zsidók minden évben feláldoznak egy görögöt, és a húsából mindannyian esznek. Ez a vádpont a későbbi vérvád előképének 7 Az i.e között lezajlott, a Szeleukida Birodalom ellen vívott szabadságharc sikerrel járt, egy független zsidó állam, a Hasmoneus királyság jött létre. A felkelés történetéhez kacsolódik a hanuka ünnepe. 5

6 tekinthető. Megjelenik az összeesküvés vádja is: a zsidók megesküsznek, hogy ellenségei lesznek minden idegennek. Az ellentétek a már a római világba betagolt Alexandriában zsidóellenes pogromba torkollottak. Az eseményeket Alexandriai Philó 8 leírásából ismerjük. I.e. 38-ban a görögök azt követelték a város római helytartójától, Flaccustól, hogy utasítsa a zsidókat Caligula császár szobrának a templomaikban való felállítására. Flaccus csapdába került, mert tudta, hogy nem sértheti meg a császárt, viszont a rendelet kiadását a zsidók nem fogják végrehajtani, hiszen az bálványimádás lett volna, amit vallási törvényeik ekkor már szigorúan tiltottak. A félelme beigazolódott, a rendelet kiadása után a felheccelt görög-egyiptomi csőcselék a rendeletnek ellenálló zsidókra rontott. Valóságos hajtóvadászat indult: korra, nemre való tekintet nélkül folyt a gyilkolás, a zsidók házait kifosztották, az életben maradottakat a város legegészségtelenebb részébe szorították, ezzel lényegében létrehozva az első gettót. Aki kilépett erről a területről a halál fia volt. A történet folytatásához tartozik, hogy amikor Caligula tudomást szerzett a történtekről, rendet teremtett, Flaccust leváltotta. Utóda, az új császár, Claudius pedig kárpótolta az áldozatokat, a főbűnösöket pedig kivégeztette. A feszültség a görögök és zsidók között azonban továbbra is megmaradt. Zsidók a Római Birodalomban Az alexandriai eseményekkel már egy új korszakba értünk. A Makkabeus-felkelés után a Hasmóneus-dinasztia által újjászervezett zsidó államot Kr.e. 63-ban érte el a római hódítás. Korábban ugyan a Hasmóneus állam szövetségesi kapcsolatban állt Rómával, de ekkor Pompeius, aki Szíriát meghódította, Júdeát is betagolta a birodalomba, bár az egyelőre még látszólag önálló maradt: megtűrték Nagy Heródes és utódainak uralmát, széleskörű autonómiát biztosítva. Augustus uralma alatt i.e. 6-ban a terület Júdea és Szamaria néven római provincia lett. A rómaiak valláspolitikája általánosságban, néhány szabály betartása mellett toleránsnak volt mondható. Róma szent határán belül (pomerium) csak Róma ősi isteneinek, illetve azokkal azonosítható isteneknek lehetett oltárt és szentélyt építeni. A Város szent határán kívül azonban minden olyan kultusz gyakorolható volt, amelynek gyakorlása nem sértette Róma politikai érdekeit, illetve amelyet nem akartak rómaiak körében terjeszteni. 9 Tiltottak voltak továbbá a titokzatos módon, zárt csoportban gyakorolt vallások. Azokat a vallásokat, amelyek megfeleltek a kritériumoknak ú.n. collegiumokba sorolták, és így gyakorlásukat engedélyezték. Ezek közé a vallások közé tartozott a 8 Alexandriai Philó (Philón) (i.e k.-i.sz.41) Zsidó filozófus, aki műveiben egyedülálló módon ötvözni tudta a zsidó gondolkodás és hellenisztikus filozófia tudásanyagát. I. sz. 40 körül ő volt annak a zsidó küldöttségnek az egyik vezetője, amely Caligula császárhoz ment. 9 Ezzel a tilalommal kapcsolatos a zsidók római jelenlétének első bizonyítéka. A külföldiek ügyében illetékes praetor, Cn. Cornelius Hispalus i.e. 139-ben Rómából és Itáliából kiűzte a csillagjós káldeusokat és az eredményes missziót folytató zsidókat azzal az indokkal, hogy megrontják a római erkölcsöket. 6

7 zsidó vallás is. Látható, hogy a rómaiaknál a birodalmi szempont volt az elsődleges, tehát ha egy vallásban nem láttak biztonsági kockázatot, gyakorlásukat tolerálták. Fontos megjegyezni, hogy a zsidó vallással szemben, legalábbis kezdetben, nem teljes mértékben érvényesülhetett a birodalmi politika. Ezt egyrészt megnehezítette a zsidóság hosszú ideig érezhető, időnként fegyveres felkelésbe torkolló politikai ellenállása. Megnehezítette az integrációt a rituálé néhány, a nem zsidókkal való érintkezést megnehezítő mozzanata, illetve a zsidók elzárkózása minden vallási jellegű szinkretizmustól. Ezekkel a kitételekkel együtt egyértelmű, hogy a római állam zsidóellenessége nem valamely zsidó sajátosságnak, hanem egy, a birodalom érdekeivel, törekvéseivel szembehelyezkedő népnek szólt. Ilyen ellenállást a Birodalom nem tűrt. További római jogi sajátosság, hogy a római polgárjog, eltérően a korábbi, a görög poliszokban követett eljárástól, nem kapcsolódott kötelező vallási rítusokhoz. Ellenkezőleg, Julius Caesar például több rendeletben általános elvként szögezte le, hogy a zsidók vallásuk előírásainak megtartása mellet is részesülhetnek a teljes polgárjogban. A zsidó állam betagolása a Római Birodalomba már a nagy zsidó háborúk, felkelések előtt kinyitotta a zsidók előtt a nyugatra költözés lehetőségét. Így az időszámítás kezdete körüli időben már jelentős római diaszpóráról tudunk. Az első század első felében a város zsidó lakossága nem keltett különösebb feltűnést. Róma zsidó lakossága nagyrészt kézművesekből állt, egyetlen kirívóan gazdag zsidóról sem tudunk, a pénzügyek területén semmiféle különleges szerepet nem játszanak. Josephus Flavius zsidó történetíró szerint Augustus korában a számuk már több ezerre tehető. Josephus Flavius beszámol az ottani zsidók prozelita-tevékenységéről is, 10 valószínűleg ez, illetve a Tiberius (14-37) császár időszakára már érezhető júdeai politikai feszültség vezetett oda, hogy a császár, zsidógyűlölő kegyence, Aelius Seianus hatására tömegesen utasítja ki a zsidókat (és tegyük hozzá az Izisz-hívőket is) titkos kultusz folytatásának, illetve térítésnek a vádjával. Így történt, hogy i.sz. 19-ben 4000 zsidót Szardínia szigetére internáltak. I.sz. 32-ben Tiberius visszavonta a rendeletet, hogy azután Claudius i.sz. 50-ben újra kitiltsa a zsidókat Rómából. 11 A helyzet drámai módon változott az i.sz között zajló nagy zsidó felkelés után. A felkelés a római uralom ellen tört ki, történetét a már többször idézett Josephus Flauvius elmondásából ismerjük. Kirobbanásának közvetlen oka vallási jellegű volt. I.sz. 66-ban Florus prokurátor tizenhét talentum aranyat elvitt a jeruzsálemi templomból, s ez a zsidók vallási érzékenységét oly súlyosan érintette, hogy a nép felkelt a rómaiak ellen. A felkelés leverése során ismét elpusztult Jeruzsálem, benne a második templommal, és valóságos pogrom sorozat söpört végig a főleg göröglakta keleti városokban. A háborúban százezrek pusztultak el vagy kerültek rabszolgasorba. 10 Az időszámítás kezdete körüli időben a zsidó vallás a későbbi időkre jellemzőnél sokkal jelentősebb mértékben fordult térítő szándékkal a környezete felé. Az áttérteket nevezték prozelitának. Josephus Flavius: A zsidók története XVII. 2,1; XVIII. 3,5 11 Suetonius: Caesarok élete. Ötödik könyv: Claudius 7

8 A felkelés után a császár, a felkelés leverésében kezdetben aktívan részvevő Vespasianus, elrendelte a zsidóadó bevezetését, kifejezetten a felkelésben részt nem vevő diaszpóra zsidóságát sújtva. 12 Fia, Domitianus szigorította az adó beszedését, illetve megtiltotta mind a zsidó, mind a keresztény szokások követését, ennek a rendeletnek részeként a származásuk szerint nem zsidókon a körülmetélés végrehajtását is. Az állam istenei iránti tisztelet elmulasztását istentagadásnak minősítette. A következő császár, Nerva, viszont megint jelentősen enyhített a szigoron. Hamarosan újabb véres események következtek. Már Hadrianus császár uralkodása alatt került sor az utolsó kétségbeesett júdeai szabadságharcra. Ez volt a Barkochba-felkelés ( ), amely kegyetlen leverése után a császár kitiltja a zsidókat Jeruzsálemből, még a város nevét is megváltoztatta, s a Templom-hegyen Jupiter tiszteletére emeltetett templomot. A felkelés következményeképpen egyre inkább a diaszpóra lett a zsidóság élettere. Ezután a zsidóság helyzete egy időre nyugvópontra került. A birodalom szempontjából már semmiféle veszélyt nem jelentettek, így súlyosabb konfliktusok nem alakultak ki. Pragmatikus gyakorlat alakult ki vallási kérdésekben is: a zsidók nem mennek be a császár templomába, de a zsinagógában imádkoznak a császárért, a születésnapját megünneplik. A római (és görög) világba való beilleszkedés leginkább nyelvi téren volt érezhető. A júdeai, szíriai és mezopotámiai zsidóság beszélt nyelve az arámi volt, az ettől nyugatra fekvő diaszpórában azonban leginkább a görög. (A Rómában feltárt zsidó katakombák sírfeliratainak kb. 70%-a görög, 25%-a latin és csak 4-5%-a héber. A nevek kb. kétharmada idegen, görög vagy latin hangzású, csak egyharmada bibliai eredetű héber név.) A kereszténység és a zsidóság. A keresztény antijudaizmus kialakulása A korai évek. A konstantini fordulat előtt. A kereszténység zsidó szektaként keletkezett, a két vallás elválása egymástól főként krisztológiai kérdések miatt történt meg. A kereszténység történetének kezdeti időszakában a zsidó többség kezdetben legalábbis ők voltak többségben Jézust mint messiást nem fogadta el. A kereszténység a páli fordulattal lépett ki a zsidóság népi-vallási kereteiből, ettől kezdve gyorsan terjedt, először elsősorban görög környezetben, majd megállíthatatlanul hódította meg a birodalom távolabbi nyugati területeit is. Hamarosan a nem zsidó keresztények alkották a túlnyomó többséget az új valláson belül, az ő teológiájuknak már nem volt semmi aktuális kapcsolata a zsidósággal. 12 A zsidóság e két denarius összegű önkéntes adóval a jeruzsálemi szentély fenntartásának költségeihez járult hozzá, most - a szentély elpusztítása után - ugyanilyen összegű különadóra lett kötelezve. Ezt az adót külön császári kincstár, a fiscus Judaicus kezelte, és ebből fedezték a 80-ban elhamvadt capitoliumi Jupiter-templom újjáépítését. A sértő megkülönböztetést is érzékeltető adót Vespasianus csak a diaszpóra azon tagjaitól szedte be, akik mindaddig rendszeresen fizették a szentélynek járó adományt. 8

9 Jeruzsálem pusztulásával és a templomi istentisztelet megszűntével a távolság a két vallás között még nagyobb lett. A római hatalom kezdetben rendkívül bizalmatlan, időnként kifejezetten ellenséges volt az új vallással szemben. A magatartás oka most sem teológiai természetű volt elsősorban. A kereszténység titkos szertartásai, s térítő jellege elég volt a hatósági gyanakvás felkeltéséhez. Ez a gyanakvás többször eredményezett birodalmi méretű üldözést. Jellemző, hogy a később a zsidókkal szemben hangoztatott irracionális vádak, mint például a vérvád, a korai keresztényekkel szemben is megfogalmazódtak. Mindeközben azonban ekkorra a zsidóság és kereszténység viszonya is ellenségesre fordult, bár ez az ellenségeskedés ekkor még nem lépett túl a teológiai vita keretein. Zsidóellenesség az Újszövetségben Sajátos körülmény, hogy már az Evangéliumokban több zsidóellenes kijelentés található, ami első látásra rendkívül furcsának tűnhet, hiszen mint köztudott, nemcsak az első keresztények, de az evangéliumok megfogalmazói is zsidók voltak. A jelenség ószövetségi párhuzamokkal együtt érthető meg legjobban. Amikor ott a próféták Izráelt ostorozzák, kritikájuk nem kifelé irányul, elsősorban a nép vezetőinek szól. Az Evangéliumok szerzői, amikor a zsidókat kritizálják, a messiást el nem fogadó zsidók ellen beszélnek, ezek a kritikák nem tekinthetők általában zsidóellenesnek. Fontos megjegyezni, hogy a kereszténység keletkezésének időszakában a zsidó vallás sem tekinthető dogmatikus értelemben zártnak. Főleg a messiás kérdésében intenzív teológiai viták folytak az időszámítás kezdete körüli századokban. A zsidó hittant akkor még nagyfokú pluralizmus jellemezte. Az azonban teljesen világos volt már akkor is, hogy a zsidó valláson belüli értelmezés szerint a keresztre feszített, szenvedő-ember Jézus nem lehet a Messiás. Ezzel együtt ezek az evangéliumi helyek rendkívül fontosak, hiszen az éppen ezekben a kezdeti vitákban formálódó, majd a konstantini fordulat után határozott alakot öltő vádak a keresztény antijudaizmus számára jelentenek majd folyamatos hivatkozási alapot. Tehát amikor Máté evangéliuma szerint elhangzik, hogy vére rajtuk és fiaikon 13, vagy ahogyan János evangéliumában olvasható Sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni 14, vagy ugyanitt: ti nem vagytok az Istentől valók 15, hosszútávon ezek a mondatok antijudaista tartalommal telítődtek a későbbi keresztény teológia zsidóellenes fejtegetéseiben. 16 Láthatóan Jézus emberi vagy isteni természetéről, messiásságáról folyó vita már a konstantini fordulat előtt élesen szembeállította a korai (gyakran zsidó) keresztényeket és az eredeti hitüket megtartó zsidókat. Miközben zsidó részről talán már a II. században belekerült a napi fő imába, az 13 Mt 27, Jn 8,44 15 Jn 8,47 16 Nyíri Tamás: Előszó helyett, In: Szenes Sándor: Befejezetlen múlt. Keresztények és zsidók, sorsok. Beszélgetések. Budapest, o. 9

10 úgynevezett 18-as imába az eretnek Názáreti elátkozása, a keresztény oldalon a vita közben formálódnak azok az elméletek, amelyek a zsidóság helyét, sorsát az immár hatalomra jutott keresztény világban kijelölték. Ezekben a korai elvi jelentőségű vitákban egyre kevesebb szó esett azokról a körülményekről, amelyek biztosíthatták volna a két vallás békés egymás mellett élését. Pedig ilyen szöveget is találhatunk az Újszövetségben. Pál a Rómaiakhoz írott levelében egyértelműen fogalmaz, az üdvösség a zsidókon keresztül vezet, a zsidóság az a nemes olajfa, amelynek törzsébe a kereszténységet beleoltották. Szent Cyprián a III. században már egészen más hangon szól, lényegében összefoglalva az alakuló antijudaista koncepciót: 1. A zsidókat Isten haragja kíséri, mert elszakadtak tőle, és bálványoknak hódolnak. 2. Nem hittek a prófétáknak sem, és meggyilkolták őket. 3. Meg volt jövendölve, hogy Jézust nem fogják elfogadni. 4. Nem értik az Írásokat, Krisztus eljövetele óta csak az egyház érti és magyarázza ezeket helyesen. 5. Amíg a zsidók Krisztust nem fogadják el, soha nem is fogják megérteni a Szentírás igazságait. 6. A zsidók szükségszerűen elvesztik a nekik ígért országot, és helyükbe a pogányságból származó keresztények lépnek, akik új törvényt kapnak Istentől, új prófétákat, új választottságot és vezetést. Ez az úgynevezett helyettesítési elmélet vált uralkodóvá az elkövetkező századokban. 17 Az egyházatyák fogalmazzák meg a kollektív bűnösség elvét is. Így érte végül is utol az isteni büntetés a zsidókat, akik kezet mertek vetni Krisztusra írja Euszebiosz Jeruzsálem pusztulása kapcsán. 18 Szent Jeromos 19 is kivette a részét a későbbi közgondolkodás megformálásában. Műveiben a zsidókat kígyónak nevezi, akik gyűlölik az emberi nemet, példaképük Júdás, az áruló apostol; imádságaik, a zsoltárok pedig olyanok, mint a szamarak ordítása. Aranyszájú Szent János úgy véli, hogy a zsidók kéjelgő, kapzsi, álnok banditák, gyilkosok, csalók, ördögtől megszállottak, s kegyetlenebbek a vadállatoknál is. Azért ennyire elfajzottak, mert megkínozták Jézust. Ezért nem lehet számukra semmiféle kiengesztelődés vagy bocsánat. A bosszúnak nem lehet vége, a zsidóknak örökké templom és haza nélkül kell maradniuk. Elvetettségüket Isten haragja okozta, aki teljesen elfordult tőlük. A keresztények kötelessége gyűlölni a zsidókat. Aki szereti Krisztust, az sohasem küzdhet eléggé a Krisztust gyűlölő zsidók ellen. Alakot öltött immár a krisztusgyilkosság vádja, amely ugyan soha nem válik hivatalosan dogmává, de mélyen beivódik a keresztény közgondolkodásba. A nyugati egyház legtiszteletreméltóbb atyáinak egyike, Szent Ágoston azzal érvelt, hogy a Káin és Ábel közötti gyilkos összeütközés előrevetítette a keresztények és zsidók közötti állandó 17 A bizonyítékok három könyve Quirinushoz <a zsidók ellen> / Testimoniorum libri tres ad Quirinum adversus Iudaeos Szöveg: Vanyó László, szerk., Szent Cyprianus mővei (Ókeresztény írók, 15)(Budapest: Szent István Társulat, 1999), pp. 31 skk. 18 Euszebiosz: Hisztoria ekklésziasztiké, II, 6, 8. In: Euszebiosz Egyháztörténete. Budapest, Fordította Baán István. Hasonlóképpen foglal állást Órigenész (Contra Celsum, I, 47) és Tertullianus (Adversus Judaeos, 13). 19 Szent Jeromos ( ) a kereszténység egyik legfontosabb személyisége volt, mert az ő fordításában olvasták a keresztények a héberül írt Ószövetséget és a görögül írt Újszövetséget egészen a reformációig. 10

Roóz Zoltán:A zsidó-keresztény kapcsolatok áttekintése a kezdetektől 1945-ig

Roóz Zoltán:A zsidó-keresztény kapcsolatok áttekintése a kezdetektől 1945-ig Roóz Zoltán:A zsidó-keresztény kapcsolatok áttekintése a kezdetektől 1945-ig Az apostoli korszak, mint a bibliai mintadialógus alapja Nagy Antal Mihály, Örök szövetség című tanulmánya szerint a zsidó-keresztyén

Részletesebben

IV. HELLÉNIZMUS ÉS A ZSIDÓSÁG

IV. HELLÉNIZMUS ÉS A ZSIDÓSÁG IV. HELLÉNIZMUS ÉS A ZSIDÓSÁG A keresztény történészek által intertestamentális kornak nevezett csaknem 400 év egyaránt óriási jelentőséggel bír a keresztény vallás és az ún. rabbinikus judaizmus kialakulása

Részletesebben

A zsidó nép történelme

A zsidó nép történelme Jamie Cowen messiáshívő rabbi A zsidó nép történelme a bibliai kinyilatkoztatás fényében II. 30 RÓMA VASMARKÁBAN HERÓDES I.e. 90-80 tájékára a Hasmoneus család, amelynek tagjai korábban tiszta és jó célokért

Részletesebben

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 A Biblia első teljes magyar fordítása, a Vizsolyi Biblia: A kezdetek: Mózes első könyvének első lapja, a címlap, János evangéliumának első lapja Boldogító

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

Újszövetségi bevezetés

Újszövetségi bevezetés U Újszövetségi bevezetés Összeállította: Farkas Péter I. ÚJSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS 1. Az Újszövetség fogalma Végrendeletet, testámentumot jelent. Hivatkozás az eredeti fogalomra a Zsid. 9:15-17-ben található.

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

Az iszlám vallás és jog története

Az iszlám vallás és jog története Az iszlám vallás és jog története Szerző: Merki Ágnes 2012. április 6. I. Aki csak egyet ismer, nem ismer egyet sem (Goethe) Világunk megállíthatatlan fejlődésével párhuzamosan az ember mind több és több

Részletesebben

Válság: az ökumenikus gondolkodás terepe

Válság: az ökumenikus gondolkodás terepe Válság: az ökumenikus gondolkodás terepe Teológia a vallási vetületű társadalmi feszültségek gyógyításának szolgálatában OROVA CSABA Absztrakt: A vallási jelenségeket, különösen a vallási fundamentalizmust

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat 5. szám 2005. január

konzervatív pedagógiai folyóirat 5. szám 2005. január konzervatív pedagógiai folyóirat 5. szám 2005. január A kereszténykeresztyén pedagógia Konzervatív pedagógiai folyóirat A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar folyóirata 5. szám, 2005.

Részletesebben

Biacsi Dávid SJ beszélgetése Henri Boulad jezsuita atyával

Biacsi Dávid SJ beszélgetése Henri Boulad jezsuita atyával A TARTALOMBÓL: Az út a lehetetlen maga.............. 2 Biblia és régészet.................... 4 Az Ószövetség nem Isten igéje........ 7 Iszlám és Nyugat.................... 8 Végsõ kisemmizésünk és likvidálásunk

Részletesebben

Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL. Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI

Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL. Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI A kötet fényképanyaga a szerző gyűjtéséből való Foto materijal knjige je iz zbirke autora A könyv megjelenését a Szerb Köztársaság Vallásügyi

Részletesebben

KÁKOSY LÁSZLÓ FÉNY ÉS KÁOSZ A kopt gnosztikus kódexek

KÁKOSY LÁSZLÓ FÉNY ÉS KÁOSZ A kopt gnosztikus kódexek KÁKOSY LÁSZLÓ FÉNY ÉS KÁOSZ A kopt gnosztikus kódexek TARTALOM ELŐSZÓ 11 I. FEJEZET MI A GNOSZTICIZMUS? 15 A királyfi küldetése 15 Simon mágus 18 A gnoszticizmus fő vonásai 21 II. FEJEZET A VALLÁSI KÖRNYEZET

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA Harangszó XV. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2014. október 31. Választások előtt állunk Alighogy véget ért a választási év Magyarországon (országygyűlés, Európai

Részletesebben

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- Bernard Lazare: Antiszemitizmus Tartalom Jegyzet: Bernard Lazare Elõszó 1. Fejezet : Az antiszemitizmus általános okai 2. Fejezet : Zsidóellenesség az ókorban 3. Fejezet : Zsidóellenesség a kereszténység

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS 1 DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS Varga Norbert Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2013. 2 Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori

Részletesebben

EVANGÉLIUMI KERESZTÉNYSÉG POLITIKAI FELELŐSSÉG

EVANGÉLIUMI KERESZTÉNYSÉG POLITIKAI FELELŐSSÉG EVANGÉLIUMI KERESZTÉNYSÉG POLITIKAI FELELŐSSÉG Kevés kérdés okozott nagyobb vitát az egyháztörténelemben, mint az egyház és a politikai hatalom viszonyának ügye. A kereszténység olyan világban született,

Részletesebben

Csendes percek. A Gyermek

Csendes percek. A Gyermek Ajánlás Ajánlás Az Úr Jézus a legnagyobb egyszerűségben és szegénységben lépett a világba. Tudta, hogy hol vannak a. márványpaloták és porfür-oszlopok; de lemondott róluk, és megelégedett egy istállóval.

Részletesebben

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára?

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? avagy Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? Bibliaismereti előadások a presbiterképzés keretében Készítette: Vető István lelkész Cinkota Révfülöp 2 Vető

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

nem voltak fogyatékosok a történelemben

nem voltak fogyatékosok a történelemben nem voltak fogyatékosok a történelemben A fogyatékosság jelensége a történettudományban Kőszeghy Miklós Parragh Szabolcs Budapest, 2003. tavasz Tartalom A történeti kutatás és a fogyatékossággal élők...1

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

A világvallások közelebbről

A világvallások közelebbről MESTERHÁZY BALÁZS A világvallások közelebbről Tanári kézikönyv BUDAPEST, 2011 A könyv a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával készült. Lektorálta PETRI GÁBOR SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Minden

Részletesebben

A keresztyénség hatása az állam- és jogbölcselet fejlődésére

A keresztyénség hatása az állam- és jogbölcselet fejlődésére Szathmáry Béla A keresztyénség hatása az állam- és jogbölcselet fejlődésére Augustus császársága idején a Földközi-tenger térségében egységessé vált a Római Birodalom. Ez azt jelentette, hogy a társadalom

Részletesebben

Komoróczy Géza Judea története a hellénisztikus korban 1

Komoróczy Géza Judea története a hellénisztikus korban 1 Komoróczy Géza Judea története a hellénisztikus korban 1 Mezopotámia történetéhez csak távolabbról kapcsolódnak, ellenben a nyugat-előázsiai térséggel foglalkozó történetírás számára annál érdekesebbek

Részletesebben

BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László. Szerkesztette:

BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László. Szerkesztette: PANNON EGYETEM BTK ANTROPOLÓGIA ÉS ETIKA TANSZÉK BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László Szerkesztette: Géczi János habilitált egyetemi docens és Stirling János egyetemi

Részletesebben

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik Amit a Bibliáról tudni kell Siegfried Hermann Bevezetés az Ószövetségbe Walter Klaiber Bevezetés az Újszövetségbe Keletkezésük és könyveik Kiadja a Magyar Bibliatársulat megbízásából a Kálvin János Kiadó

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben