HÍRMONDÓ KATOLIKUS Október. Üdvösségünk eszközei: a szentségek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRMONDÓ KATOLIKUS. 2009. Október. Üdvösségünk eszközei: a szentségek"

Átírás

1 KATOLIKUS HÍRMONDÓ Október Üdvösségünk eszközei: a szentségek Az egyházi rend (III. RÉSZ) Az egyházi rend szentségérôl szóló sorozatunk harmadik, egyben befejezô részében szót kell ejtenünk egy másfajta papságról is; nevezetesen: a hívek általános, vagy egyetemes papságáról. Az általános emberi és keresztény papsággal kapcsolatban a papi méltóság és feladat lényegét úgy foglalhatjuk össze: önmagunk és a mi világunk célra vezetése. Ezek szerint a krisztusiak általános papsága azt jelenti, hogy minden egyes keresztény képes és köteles önmagát az Atyának adni, olyan szeretet-átadással, mint Jézus tette életének minden pillanatában és megváltó keresztáldozatában. Emellett úgy is szoktuk jellemezni a papságot, hogy annak leglényegesebb eleme a közvetítés Isten és ember között. Míg az elsô meghatározás a hívek általános, vagy egyetemes papságára vonatkozik, addig az utóbbi a papok szolgálati (felszentelt, krisztusi) papságára. Az egyházi rend szentsége valóban közvetítôkké keni fel a kiválasztottakat. Vagyis olyan természetfeletti életerôvel ruházza fel ôket, amelynek erejében képesek és kötelesek úgy közvetíteni Isten és az ô népe között, hogy ezáltal létrejöjjön a szent találkozás Isten és ember között. Vajon milyen kapcsolatnak kellene lennie e kétfajta papság között? Elsôsorban a papoknak a krisztushívô laikusok támaszaivá kell lenniük (és fordítva), hiszen az ô hitük, reményük és szeretetük szolgálatára állították ôket. Fel kell ismerniük a krisztushívôkben Isten fiainak méltóságát, és segítségükre kell lenniük. Az egyetemes papságnak szorosan kapcsolódnia kell a misszióhoz, Izraelnek királyi papsággá kell lennie. Ez azt jelenti, hogy aktívan kell misszíonálnunk elsôsorban abban a közegben, amelyben élünk. A hívek feladata ugyanis, hogy az evangélium az élet minden területére, szervezett intézmények és egyéni jelenlét útján eljuthasson. A II. vatikáni zsinat dokumentumai nemcsak elméletileg hangsúlyozzák az egyetemes papság fontosságát, hanem útmutatásokat is adnak a gyakorlati megvalósításra. Így például hangsúlyozzák a hívek tanításának, liturgiai nevelésének fontosságát. Tudniuk kell, mi történik a liturgiában. Aktív részvételüket lehetôvé kell tenni. Jézus Krisztus, a legfôbb és örök fôpap, mivel tanúságtételét és szolgálatát a világi hívek által is folytatni akarja, Lelkével élteti és szüntelenül serkenti ôket minden jó és tökéletes cselekedetre. Azoknak ugyanis, akiket bensôségesen a maga életéhez és küldetéséhez kapcsol, saját papi hivatalából is részt ad lelki istentisztelet bemutatására, hogy Isten megdicsôüljön és az emberek üdvözüljenek. Ezért a Krisztusnak elkötelezett és Szentlélek által fölkent világi hívek csodálatosan arra hívatnak és válnak képessé, hogy a Lélek gyümölcsei egyre bôségesebben teremjenek bennük. Mert minden cselekedetük, imádságuk, apostoli kezdeményezésük, hitvestársi és családi Vessetek le hát minden gonoszságot, minden álnokságot és képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, és mint a most született kisdedek, hamisítatlan szellemi tej után vágyakozzatok, hogy általa növekedjetek az üdvösségre, miután megízleltétek, milyen édes az Úr. Járuljatok hozzá, mint élô kôhöz, akit az emberek elvetettek ugyan, de Isten kiválasztott és megtisztelt. Ti is, mint élô kövek, épüljetek fel rajta lelki házzá, szent papsággá lelki áldozatok bemutatására, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. (1Pét 2,1-5) #

2 életük, mindennapi munkájuk, testi-lelki pihenésük, ha a Szentlélek tölti be, sôt az élet terhei is, ha türelmesen hordozzák azokat, Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozattá válnak, melyet az Eucharisztia ünneplésében az Úr testének fölajánlásával együtt nagy áhítattal ajánlanak föl az Atyának. Így a világi hívek, mint mindenütt szentül cselekvô imádók, magát a világot szentelik Istennek. A hívôk közös papsága és a szolgálati, azaz hierarchikus papság jóllehet nemcsak fokozatilag, hanem lényegileg különböznek egymástól egymásra vannak rendelve, mert mindegyik a maga sajátos módján Krisztus egy papságából részesedik. Akit a szolgálati papságra szenteltek föl, szent hatalom birtokában kialakítja és kormányozza a papi népet, Krisztus személyében létrehozza az eucharisztikus áldozatot, és az egész nép nevében fölajánlja Istennek; a hívek pedig királyi papságuk erejével részt vesznek az eucharisztikus áldozatban, és azt a szentségek felvételében, az imádságban és hálaadásban, a szent élet tanúságtételével, önmegtagadással és tevékeny szeretettel gyakorolják, illetôleg valósítják meg. (HT) Ezt az Mária ünnepet, több mint négy évszázaddal ezelôtt vezették be hálaadásként egy nagy gyôzelem emlékére, amelyet a keresztények Szûzanyának tulajdonítanak. Különbözô helyeken, pl. Mária-kegyhelyeken, már korábban is szokás volt, hogy a hívek minden nap egy bizonyos számú Áve Máriát elimádkoztak, és közben minden tizedik után a Miatyánk-ot latin nyelven. Ehhez az imádsághoz fokozatosan kapcsolták hozzá, Jézus életének fôbb eseményeit megfogalmazó rövid titkokat. Így alakultak ki a tizedek és a három csokor, amit késôbb II. János Pál pápa egészített ki a világosság rózsafüzér titkaival. A rózsafüzér tehát Máriával végzett evangéliumi elmélkedés. Együtt imádkozunk vele, utánozzuk ôt, amint Fia életének eseményeit emlékezetébe véste és szívében gyakran gondolkozott rajtuk (Lk 2, 19). A nehéz órákban, amelyek nem hiányoztak Mária életébôl sem, gondoljunk a betlehemi szegény körülményekre, az Egyiptomba menekülésre, hányszor, de hányszor emlékezetébe idézte és fontolgatta az angyal szavait: Gyermeket fogansz, fiat szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Fiad nagy lesz és a Magasságos fiának fogják hívni (Lk 1, 31-32). Nem felejtette el Erzsébet köszöntését sem, aki isteni közremûködéssel, de felismerte Máriában a várva-várt Messiás édesanyját. Bizonyára gyakran emlékezetébe idézte Jézus születésének boldog pillanatát, az angyalok énekét, a pásztorok látogatását. Valószínû Máriának köszönhetjük, hogy Jézus életének e mozzanatait megörökítették az evangéliumok. Mária, mint kincset, ôrizte szívében ezeket az eseményeket, és Jézus mennybemenetele után elbeszélte ezeket az elsô tanítványoknak, mint például Lukács evangélistának, aki leírta Jézus gyermekségtörténetét. Egy másik szó Mária életében, amelyet biztosan nem felejtett el, Simeon jövendölése: miszerint gyermeke az ellentmondás jele lesz, az ô anyai szívét pedig tôr járja majd át (Lk 2,34-35). Jézusnak hozzá és Józsefhez fûzött szavai is elevenen élhettek Máriában: Hát nem tudjátok, hogy Atyám dolgaiban kell lennem? (Lk 2,49). Akkor talán még nem is értette egészen a kemény szavak jelentését, de késôbb a názáreti csöndes években, majd a magányban, amikor Fia Isten országát hirdetve bejárta Palesztinát. Bizonyára eljutottak Máriához a Fiát ért fenyegetô gyûlölet visszhangjai is, amelyek fájdalmas elmélkedéseket jelenthettek egy édesanya számára. Az utolsó vacsorán Mária nincs jelen, de miután a tanítványok tájékoztatták Jézus kínszenvedésének elsô mozzanatairól: a halálküzdelmérôl, a megostorozásról, a töviskoronázásról, ô is a kivégzés helyére siet. A Golgotán már egybeolvad a Fiú és az Anya kínszenvedése: a kereszt mellett állva haldokló fiával együtt mutatja be a teljesen elégô áldozatot. A keresztrôl megtört szívvel veszi karjaiba Jézus holttestét, sírba teszi, de hite nem inog meg. Biztos benne, hogy a Magasságbeli Fia nem lehet a halál zsákmányává. A harmadik nap hajnalán, amikor elterjednek a Feltámadásról szóló elsô hírek, Máriának se ellenvetése, se kétsége nincs. Jézus mennybemenetelén sem csodálkozik, tudta és hitte: országának nem lesz vége. Azok között maradt, akiket Jézus a kereszten ôrá bízott, az apostolokkal és a tanítványokkal együtt várja a Szentlelket. Mária segíti imájukat, erôsíti hitüket, és állandóan emlékezteti ôket szent Fia tanítására. A rózsafüzér nekünk is segít, hogy Máriával együtt végigelmélkedjük Fia életének szent titkait: a Megtestesülést, Csodáit, Kínszenvedését, és a Feltámadását. Amikor a keresztény ember a rózsafüzért imádkozza, vagyis elkíséri Máriát élete különféle mozzanataiban, akkor megsejthet valamit a Szent Szûz szívét eltöltô érzelmekbôl, hiszen ô tanúja és fôszereplô -je volt Jézus életének. Így válik a rózsafüzér elmélkedéssé, Mária vezetésével végzett szemlélôdéssé. Az Üdvözlégyek állandóan Máriához emelik az emberi lelket, aki kéri, hogy Mária vezesse az isteni titkok megértésében: Atyánk, add meg népednek, hogy nagy hittel újra átélje Fiad misztériumait és lássa a megváltás ígéreteinek megvalósulását. Ámen. (SA) 2 Rózsafûzér Királynôje

3 Engedjétek hozzám a gyermekeket! EBBEN A HÓNAPBAN TERÉZ ANYÁRÓL OLVASHATSZ, AKI MINDENÉT FELADVA SEGÍTETTE AZ UTCÁN ÉLÔ SZEGÉNYEKET. NEM TETT KÜLÖNBSÉGET KÖZÖTTÜK, ÖNZETLEN SZERETETTEL ÉS TISZTELETTEL SZOLGÁLTA ÔKET. Teréz anya augusztus 27-én, Skopjeban, Agnes Gonxha Bojaxhio-ként jött a világra egy albán építômunkás család harmadik gyermekeként. Már 18 évesen belépett a Loreto Nôvérek Rendjébe, ahol felvette Szent Teréz (Lesiux), a misszionáriusok patrónusa nevét. A rend indiai rendházába került Darjeelingbe, s egy kalkuttai katolikus leányiskolában tanított közel 20 éven át földrajzot és hittant ban vonaton Darjeeling felé tartott, amikor egy belsô hang arra szólította, hogy életét a szegények megsegítésére áldozza. ( Szolgálja Istent a szegények legszegényebbjei között. ) ban rendje engedélyével Kalkuttába ment, és itt egy nyomornegyedben megalapította elsô iskoláját, majd 1949-ben egy patanai iskolában kitanulta az ápolónôi munkát. Felvette az indiai állampolgárságot, s felöltötte késôbbi, egyenruhájává vált öltözékét, a fehér szárit kék csíkokkal. Elkezdte összeszedni, ápolni, tisztálkodásra tanítani Kalkutta utcagyerekeit, hajléktalanjait.1952-ben pápai engedéllyel megalapította a Szeretet Misszionáriusai Nôvérek rendjét, amelyet 1965-ben VI. Pál pápa közvetlen vatikáni irányítás alá vont. A kalkuttai szegényeket és betegeket ápolta. Minden elesettnek, haldoklónak igyekezett segíteni, mindenkiben Isten gyermekét látta. Leprásoknak, AIDS-eseknek enyhítette szenvedését, s imádkozott értük, velük, hogy békében, és méltósággal távozzanak az élôk sorából. A szegények, nélkülözôk, betegek, árvák közötti emberbaráti tevékenységéért 1979-ben Nobel-békedíjjal tüntették ki. Utolsó éveiben súlyos betegségekkel küszködvén orvosai azt tanácsolták, hagyjon fel fárasztó munkájával, de ô ezt soha nem tette. Egyszer azt mesélte, hogy álmában a mennyország kapujában állt, ahol Szent Péter azt mondta neki, még menjen vissza a Földre, hiszen itt fent nincsenek nyomornegyedek. Teréz anya szeptember 5-én hunyt el Kalkuttában, július 26-án elkezdôdött boldoggá avatásának folyamata. (BPR) Keresd meg és húzd ki az alábbi szavakat a betûrejtvénybôl. (függôlegesen, vízszintesen és átlósan is!) A maradék betûket összeolvasva megkaphatod, hogy mi volt az alapja Teréz anya szolgálatának. IMA HIT ANYA KÔ ÉG SÓ BÉKE ALÁZAT Teréz anya szolgálatának alapja a volt. (megfejtés helye) 3

4 Mária, Magyarok Nagyasszonya Szent István király halála elôtt, augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, Szûz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Ôseink ezt a felajánlást szent örökségként adták tovább. A Mária tiszteletnek a nemzeti jellegét a Szentszék is elismerte. A Magyarok Nagyasszonya ünnepet XIII. Leó pápa rendelte el 1896-ban, majd X. Szent Piusz az ünnepet október 8-ra tette ban II. János Pál pápa ezen a napon a Szent Péter bazilika altemplomában a Magyarok Nagyasszony tiszteletére kápolnát szentelt. Azóta évente a magyar püspökök és a Rómában tartózkodó magyar papok ünnepi szentmisét mutatnak be a kápolnában. Máriát, Jézus anyját többféle megszólítással is illetik szerte a világon, például Istenszülô, Égi Királynô, Egyház Anyja, stb. Azonban egy nyelv sem használja a mi Nagyasszony, vagy boldogságos szavainkat, amelyek nemcsak hogy kifejezésükben, de még sajátosan történelmünkben is egyedülállóak. A legfontosabbnak tartom talán azt, hogy az egyházi képzômûvészetben kizárólag a magyar nemzetnek van arra joga, hogy a koronázási inszignákkal, jelvényekkel ábrázolja a Szûzanyát. A leggyakoribb ábrázolása általában szobrokon, amikor Mária a Szent koronával a fején, palásttal, karjában a gyermek Jézus (Jézus kezében az országalma) és a jogar. Ez valóban egyedülálló, a Magyarok Nagyasszonya méltó felékesítése és szimbóluma a Szent Istváni felajánlásnak. Ajánlom esetleg a kedves Hívek figyelmébe látnivalóul, hogy térségünkben, Szankon, a Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban, a fenti leírásnak megfelelôen áll a Nagyasszony szobra a fôoltáron. Mi, magyarok elsôként, de nem egyedül tiszteljük Nagyasszonyunknak, azaz nemzeti Patrónánknak, a Boldogságos Szûz Máriát. Hogy csak néhány más országot említsek: Bajorországban 1620-ban, a fehérhegyi csata után kezdték nemzeti Patrónaként tisztelni Máriát, s 1916-tól ünneplik. Franciaországot XIII. Lajos király ajánlotta Máriának 1638-ban és Nagyboldogasszony napján emlékeznek rá. Ausztriát III. Ferdinánd ajánlotta fel Máriának, 1647-ben, ôk december 8-án ünneplik. Lengyelország Királynôjévé János Kázmér király nyilvánította a Szûzanyát 1656-ban ben a Mexikói Alkirályságot, 1821-ben Mexikót, 1910-ben egész Latin-Amerikát a Szûzanya oltalma alá helyezték. XIII. Leó adta jóváhagyását ahhoz, hogy a Szûzanyát Katalónia és Dél-Ázsia Patrónájaként tiszteljék, valamint, hogy az angol püspökök 1893-ban fölajánlják Angliát, melyet attól fogva Mária hozományának tartanak. A magyar nép mindig átélte, hogy Mária segítsége ott volt mellette, hiszen öt évszázadon át pénzeit arról ismerték meg, hogy Mária képét ütötték rá, országunkban máriással fizettünk. Alakja ott volt a szabadságért vívott zászlónkon és katonai lobogókon. Magyarország napjainkra elég sok kollektíve utaló jelzôt összeszedett, amik nem éppen a máriással vannak összefüggésben, inkább annak szöges ellentétei. Olyanok váltak dicsekvéssé, amelyek az erkölcstelenség és a szégyenteljesség tulajdonságai. Egyesek odáig mentek, hogy a nyilvánosság elôtt kijelentették: Mária levette a kezét az országról, nem kell már az Ô segítsége, megvagyunk nélküle is! Az így gondolkodóknak üzenem, hogy inkább ôk tették rá a kezüket Mária országára és nem Ô vette le rólunk. Mária anyai természete tökéletes az ô gyermekei iránt, még akkor is, ha bûnösök vagyunk. Minden Krisztusban hívônek szeretettel írom ezt a kis imarészletet, mondjuk ki együtt a viszontagságok ellenére is: Magyarország Nagyasszonya, könyörögj érettünk! (KP),,Áldott Nagyasszonyunk! [...] Vedd pártfogásodba a magyar apákat, hogy keményen állják a nehéz idôk küzdelmeit, és állhatatosan viseljék az élet terheit. Oltalmazd és erôsítsd meg hivatásuk szeretetében a magyar anyákat, hogy gyermekeikben hûséges és igaz polgárokat neveljenek az Anyaszentegyháznak és drága magyar hazánknak. Terjeszd ki anyai oltalmadat hazánk ifjúságára, hogy beváltsák azt a szép reményt, amellyel minden magyar szem feléjük tekint. (Hozsanna imakönyv.) 4

5 Egyházközségünk archívumából Ôt dicsérje éneked, mert Ô a te Istened! (5Mz 10,21) Ismét eltelt a nyár, sárgulni kezdtek a falevelek, és a diákok is visszaültek az iskolapadokba. Megjött az ôsz. S ha ôsz, akkor ismét elkezdôdik egy év, nem csak az iskolákban, hanem a városi ifjúsági szentmisék tekintetében is. Ebben az évben is minden hónap második péntekjén Isten kegyelmébôl újra összegyûlik a város ifjúsága, hogy együtt dicsérhesse az Urat. Nem volt ez másként szeptember 4-én sem, amikor is újra megtöltôdött élettel és vidámsággal a Kalmár kápolna. Új atyákkal és a régi lelkesedéssel kezdtük el az idei évad -ot, ami immár a 3. közös év. Isten kegyelmét és áldását kérjük erre az esztendôre is, hogy mindannyiunknak épülésére szolgáljon, és egész évben hónapról hónapra imádsággal és vidámsággal tölthessük meg a Kalmár kápolnát. (BPR) Ti vagytok a Föld sója Városmisszió 2009 Dr. Bábel Balázs érsek atya, székfoglalásának 10. esztendeje alkalmából, egyházmegyei missziót hirdetett, melyhez egyházközségünk is csatlakozott. A Missziós Mária Napok programsorozat keretein belül került megrendezésre a város katolikus közösségeinek nyílt délelôttje, ahol volt lehetôség egymást jobban megismerni, találkozni, beszélgetni és megszólítani az utca emberét is. Hûvös és borús reggel köszöntött ránk, elsô pillantásra az idôjárás nem tûnt túl kegyesnek. De egy kis lelkesedés és énekszó kellett csak, és máris oszlani kezdtek a felhôk. A színpadon az Ótemplom és Újtemplom fiataljai énekszóval, színdarabbal tették színesebbé a délelôttöt. Természetesen nem maradhatott el a közösségek bemutatkozása sem. A város valamennyi közössége képviselôket küldött, aki bemutatkozott a csoport nevében. Hallhattunk igazi és értékes tanulságtételeket, ôszinte hívásokat és láthattunk egymás felé nyitott szíveket s mások megismerésére kíváncsi füleket. Kézbe vehettük a közösségek bemutatkozó szórólapjait is. A Betánia közösség jóvoltából pedig mindenki pörgethetett egy-egy üzenetet, hogy hogyan töltse el a napját, mint például: mosolyogjon rá egy idegenre, legyen türelmes vagy menjen el gyónni. Az idô elôrehaladtával egyre jobban sütött a Nap, és egyre többen csatlakoztak hozzánk. A délelôtt nagyon jó hangulatban telt és jelentôsége Simon András szavaival foglalható össze a legjobban: Nem baj, hogy nem vagyunk egyformák, talán unalmas is lenne a világ, ha mindenben hasonlóak lennénk és mindenben egyetértenénk. Ahogy magamat szeretem, téged is úgy fogadlak el. Gyökereink összeérnek a föld mélyén, s a nap is ugyanúgy simogatja szirmainkat.. (BPR) E jelben gyôzni fogsz! Zsibvásár volt akkor is, ahogy ma is kezdte a szentmisét Dr. Bábel Balázs, egyházmegyénk fôpásztora szeptember 13-án a Kálvárián. A párhuzam Krisztus keresztre feszítése és 2009 szeptembere között a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe (szeptember 14.) volt. Az Érsek Úr akit Dr. Sulyok László köszöntött a Sarlós Boldog Asszony Plébánia Képviselôtestülete nevében szentbeszédében történelmi összefoglalót adott a Szent Kereszt megtalálásáról. Az idegenek régen azt gondolták, ha ellopják a keresztet, elveszik a keresztények erejét. A Szent Kereszt nem szentség, de legszentebb jelünk, melynek darabját az oltáron is ôrizzük. Homíliájában arra is kitért, hogy a mai embert a kereszt idegesíti, nem tud mit kezdeni vele, de a keresztény emberek számára Isten szeretetének a jele, a hívô 5

6 embereknek pedig a remény forrása. Kitárt két vízszintes karja, mintha át akarná ölelni, a függôleges pedig összeköt Istennel. A régi korok embere, ha elment a feszület elôtt mindig megállt imádkozni, megemelte kalapját, keresztet vetett, most legalább gondolatban mondjunk köszönetet a kereszt elôtt elhaladva, Isten szeretetéért zárta beszédét az érsek. A Kálvárián tartott szentmise jó alkalmat szolgáltatott arra, hogy Isten szent ege alatt, a gyönyörû ôszi napsütésben, közösen elmélkedhessünk a Szent Keresztrôl, melynek segítségével képessé válhatunk Isten akaratának teljesítésére. (SK) [MI IS OTT VOLTUNK CONSTANTINUM 12/E] Spanyolországi osztálykirándulás Barcelona-Calella: Viva Espania vagy inkább Catalonya?! Idén (szeptemberben) már másodszor, viszont egy új tanév keretében volt lehetôségünk 5 napot (4 éjszakát) a katalán fôvárosban, Barcelonában és közelében, Calellában eltölteni. A februári római kirándulásunkhoz hasonlóan ez is egy osztálykirándulás volt, amin teljes létszámmal plusz néhány kísérôvel vettünk részt. Hogy biztosított legyen a lelki élet és a biztos földet érés repülôvel, vittünk magunkkal egy ferences atyát, a saját osztályfônök nôvérünk mellé. Velük zsolozsmáztunk, imádkoztunk és miséztünk is. A nagy távolság miatt 2 egész nap utazással telt. Pénteken a csipet-csapat vonatra szállt és Ferihegy 2-rôl indulva menetrend szerint 16:40-kor landoltunk Barcelonában. Aznap délután elbuszoztunk a tengerpaton fekvô kis üdülôvárosba Calellába, ahol elfoglaltuk a szállodai szobáinkat, majd felfedeztük az ínycsiklandó finomságokkal teli svédasztalos büfét. Este még ismerkedtünk a várossal majd nyugovóra tértünk. Szombat reggel bô reggeli után elsô utunk a partra vezetett, ahol hajóra szálltunk és sokan elôször megcsodáltuk a hatalmas Földközi-tengert. Blanestôl Tossa de Mar-ig hajókáztunk és közben megtekintettük a parton fekvô mediterrán városkákat is. Blanes-ben idôztünk még egy botanikus kertben is, ahol testközelbe kerültünk az ottani jellegzetes növényekkel: pálmafákkal, kaktuszokkal, örökzöldekkel (a legjobban talán a velünk tartó biológia tanárnô élvezte ezt a kis kitérôt). Délután nagy örömünkre fürödtünk Costa Brava (vad part) hirtelen mélyülô, de meleg és legtisztább vizû öblében. Este sikerült bejutnunk egy hazai focimérkôzésre, ahol a katalán FC Barcelona csapata játszott a spanyol Atlético Madrid ellen. (A katalánokról sok új dolgot tanulhattunk meg: a mai Katalónia területén éves leletek tanúskodnak az ember megjelenésérôl. Ahogy fejlôdött az emberiség, a kereskedelem, a gyarmatosítás és vándoroltak a népek hasonlóan a mi országunkhoz sokan megpróbálták ôket bekebelezni és elnyomni. Spanyolországgal a Napóleon elleni függetlenségi háború idején egyesültek végérvényesen. Próbálták ôket beolvasztani, megtiltották a nyelvük nyilvános használatát, de nem sikerült. A mai napig egy nemzetnek tartják magukat a nemzetben. Ôk nem csupán spanyolok. Külön nyelvük van, eltérô szokásaik, nemzeti ételük, városaik ) Természetesen nekik szurkoltunk és ezt ki is mutattuk minden egyes gólnál. Barcás védjegyekkel ellátott sálakban, sapkákban, zászlót lengetve örültünk a fölényes 5:2 gyôzelemnek. Vasárnap délelôtt a szállodában volt számunkra magyar mise, majd egy magyar idegenvezetôvel együtt buszra szálltunk és újra Barcelonába gurultunk. Gyalogos sétánkon a Güell-park színes mozaikos padsorai (Gaudi keze nyomai), árkádjai és díszkútjai ejtettek 6

7 bámulatba bennünket. Megnéztük a híres Aquáriumot (ami hasonló a budapesti Topikáriumhoz, csak sokkal nagyobb). Sétáltunk a híres Ramblason (magyar jelentése: kiszáradt folyómeder), Barcelona fô sétáló utcáján, láttuk a Plaza Real-t, Kolombusz szobrát és jártunk a Katalán téren is. Az eredeti program szerint este még megnéztük volna a zenélô-táncoló szökôkutakat, de egy hirtelen jött nagy esô keresztülhúzta a számításainkat. Akkora zápor kerekedett, hogy a járdán csorgott a víz és görgette a szemetet, még a buszból sem tudtunk kimenni. Aznap sokan megfáztunk, de hétfôn mégis folytattuk a barcelónai városnézést. Megcsodáltuk Gaudi munkásságának egyik csúcspontját, a Sagrada Familia (Szent Család) templomot, amely a város egyik jelképének is számít. Belülrôl nem csodáltuk meg, hiszen még nincs is kész, története nagyon érdekes: a templom építésének ötlete egy gazdag barcelonai könyvkereskedôtôl ered, José María y Bocabella álma volt egy olyan bazilika felépítése, ahol gazdagok és szegények egyaránt imádkozhatnak. Alapítványa így megvásárolt egy 2 hektáros területet a város akkori egyik szegénynegyedében. Az épület alapjait Francesc Paula de Villar tervezte. Majd összeveszett az építtetôkkel, akik a munkával ezután Joan Martorell-t, Barcelona egyházmegyei fôépítészét keresték meg ban kapta meg Gaudí a templom készítésének feladatát. Életének további részét fôként ennek a munkának szentelte. A spanyol polgárháború alatt a félkész épület egy részét, Gaudí modelljeit és mûhelyét is lerombolták. Nem sok ép terv maradt fent, de jelenleg is igyekeznek az eredeti stílushoz hasonlóan befejezni. Több, mint 100 éve épül, de mivel nem kapnak hozzá támogatást, nagyon lassan halad. Még egy mise sem volt benne, hisz még fölszentelve sincsen. Jelenleg 8 tornya van, de ha kész lesz, akkor 18 lesz neki, és a 157 méter magas tornyával (ha addig nem épül egy még nagyobb) a legmagasabb épület lesz Barcelonában. Innen továbbhaladva sajnos csak buszból, de megcsodáltuk Passeig Gracia gazdag polgári házait, köztük a két Gaudi tervezésû házat (Casa Mila, Casa Batlló). Utána a Plaza Catalunya-ra mentünk. Megismerkedtünk a középkori város magjával, a Gótikus Negyeddel, a Katedrálissal (ezt már belülrôl is megcsodáltuk) és a királyi Palotával. Látogatást tettünk Barcelona karakteres hegyére, a kikötô felett emelkedô Montjuic-re (zsidók hegyére). Azon megtekinthetô volt az olimpiai stadion, a Nemzeti Múzeum, a Plaza de Espana, a díszkert és egy kilátópont. Ezt követôen a közeli hegyekben felkerestük a vad sziklák közé ékelt Montserratot. A híres bencés zarándokhelyen megérinthettük a Fekete Madonnát, amelytôl ha szívbôl kérünk valamit, teljesíti azt. A sok utazás és látnivaló között azért volt szabadidônk is, amikor vásárolhattunk ajándékokat az itthoniaknak. Alig-alig, de hazafelé sem léptük túl a bôröndökre szabott súlyhatárt. A fárasztó, tartalmas hétfô után jött egy még fárasztóbb egész napos utazós nap haza busszal, repülôvel és vonattal. Rengeteg szép emlékkel és fényképpel jöttünk haza. Hálásak vagyunk a Jóistennek (és persze mellette az osztályfônökünknek és az angyalkáinak), hogy eljuthattunk egy ilyen különleges helyre, és épségben haza is tértünk; hogy gazdagodhattunk tapasztalatban és fejlôdhettünk lelkileg is. És van még valami, ami a katalánokra a leginkább jellemzô és soha sem szabad szem elôl tévesztenünk: Mindenhol jó, de azért a legjobb, mégiscsak itthon! (KG) KATOLIKUS HÍRMONDÓ A KISKUNFÉLEGYHÁZI SARLÓS BOLDOGASSZONY EGYHÁZKÖZSÉG HAVILAPJA Kiadja: Római Katolikus Plébánia I. Kiskunfélegyháza, Béke tér 1., Felelôs kiadó: Talapka István c. apát, plébános Fôszerkesztô: Dr. Hevér Tibor A szerkesztôség tagjai: Barna-Pap Rozália, Hevér Nóra, Keresztesi Gréta, Papp Alexandra, Sárkány Bence, Selb Györgyné, Dr. Sipos Krisztina, Tarjányi Attila E havi számunk további munkatársa: Könyves Péter, Seffer Attila Nyomda: Pressman Nyomdaipari Bt. (Dabas) 29/ , 30/

8 31. Szo köznap # Teréz anya imája Uram, akarod a kezemet, hogy ez a nap a rászoruló szegények és betegek megsegítésével teljen el? Uram, neked adom ma a kezemet. Uram, akarod a lábamat, hogy a mai nap azok látogatásával teljen el, akiknek barátra van szükségük? Uram, neked adom a lábamat. Uram, akarod a hangomat, hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal, akik a szeretet szavát szomjazzák? Uram, neked adom ma a hangomat. Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap a magányosok szeretetével múljon el, mert hiszen ôk is emberek? Uram, ma neked adom a szívemet. Liturgikus naptár Október Dátum Liturgikus esemény, ünnep / Miseruha színe Evangélium 1. Cs A gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szûz és egyháztanító Lk 10, P Szent Ôrzôangyalok Mt 18, Szo köznap Szûz Mária szombatja Lk 10, V Évközi 27. vasárnap Mk 10, H köznap Lk 10, K köznap Szent Brúnó áldozópap Lk 10, Sze Rózsafûzér Királynôje Lk 11, Cs Szûz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Fôpátrónája Lk 1, P köznap Szent Dénes püspök és társai vértanúk Leonardi Szent János áldozópap Lk 11, Szo köznap Szûz Mária szombatja Lk 11, V Évközi 28. vasárnap Mk 10, H köznap Lk 11, K köznap Lk 11, Sze köznap Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú Lk 11, Cs A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szûz és egyháztanító Lk 11, P köznap Szent Hedvig szerzetesnô Alacoque Szent Margit Mária szûz Lk 12, Szo Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú Lk 12, V Évközi 29. vasárnap Mk 10, H köznap De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák áldozópapok és társaik vértanúk Keresztes Szent Pál áldozópap Lk 12, K köznap Lk 12, Sze köznap Lk 12, Cs köznap Lk 12, P Kapisztrán Szent János áldozópap Lk 12, Szo köznap Claret Szent Antal Mária áldozópap Szûz Mária szombatja Lk 13, V Évközi 30. vasárnap Mk 10, H köznap Lk 13, K köznap Lk 13, Sze Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok Lk 6, Cs köznap Lk 13, P köznap Lk 14,1-6 Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú Szûz Mária szombatja Lk 14,1.7-11

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek 1 V Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) - főünnep 2 H Nagy Szt. Vazul és Naziánzi Szt. Gergely püspökök és egyháztanítók 3 K 4 Sze Bayley Seton Szt. Erzsébet Anna 5 Cs 6 P Urunk megjelenése (Vízkereszt) - főünnep

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 A Ko m á r o m i p l é b á n i a h í r l e v e l e 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 Nem jó az embernek egyedül lennie. Ebben a kijelentésben több van, mint a férfi és

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

HÍRMONDÓ KATOLIKUS. 2009. Július. Üdvösségünk eszközei: a szentségek A bûnbocsánat szentsége (III. RÉSZ)

HÍRMONDÓ KATOLIKUS. 2009. Július. Üdvösségünk eszközei: a szentségek A bûnbocsánat szentsége (III. RÉSZ) KATOLIKUS HÍRMONDÓ 2009. Július Üdvösségünk eszközei: a szentségek A bûnbocsánat szentsége (III. RÉSZ) Az, hogy a gyónást mint fölösleges terhet vagy mint szabadulást éljük meg, nagy mértékben függ attól,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben