A pályázat 5 példányához csatolandó mellékletek tartalomjegyzéke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pályázat 5 példányához csatolandó mellékletek tartalomjegyzéke"

Átírás

1 Mellékleti lista A pályázat 5 példányához csatolandó mellékletek tartalomjegyzéke 1 Mellékletek címe Aláírás * Alapítással, azonosítással, működéssel, képviselettel kapcsolatos dokumentumok a Kitöltési segédlet szerint: - 1.a. Létesítő okirat 1.b Cégkivonat vagy a bíróság kivonata a szervezet hatályos adatairól (30 napnál nem régebbi) 1.c Aláírási címpéldány 1.d Személyi igazolvány, valamint vállalkozói vagy őstermelői igazolvány, továbbá adó bejelentkezési lap az egyéni vállalkozónál 2 Pénzintézet nyilatkozata önerő meglétéről Önkormányzatok esetében testületi határozat és az elfogadott költségvetés 3 kivonata a saját forrás biztosításáról 4 Amennyiben a források között szerepel hitel, a bank hitelígérvénye Egyéb állami vagy európai uniós forrású támogatás esetén a befogadó 5 nyilatkozat (ok), vagy értesítés (ek) a támogatási döntésről, vagy támogatási szerződések másolata 6 A pályázat tartalmától függően jogerős hatósági engedély (ek) 7 Hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedély 8 A beruházás helye tulajdoni viszonyainak igazolására szolgáló dokumentumok Építési költségek tételes felsorolása és az adatokat alátámasztó 9 kivitelezői/tervezői költségvetés 10 Beszerzendő gépek, berendezések listája 11 Egyéb költségek listája 12 Üzleti terv és a minimálisan előirt működési időre számolt költség-haszon elemzés 13 Cash-flow kimutatás Önkormányzatok esetében az utolsó éves költségvetési mérleg másolata, 14 gazdasági társaságok, non profit szervezetek esetében az utolsó éves beszámoló letéti példányának másolata, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói SZJA bevallás másolata A pályázók által január 1. után igénybevett nem normatív állami 15 támogatások tételes kimutatásai, illetve nyilatkozat a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó kötelezettségvállalás teljesítéséről. 16 Biztosítékként felajánlott vagyontárgyak listája 17 A biztosítékként felajánlott ingatlan tulajdoni lap másolata, 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés, ingóság esetén tárgyieszköz-nyilvántartó karton 18 Jelzálog nyilatkozat, bank, vagy más garancia ígérvény.

2 Mellékletek címe Aláírás * A beruházás helye szerinti települési önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel a települési önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek, vagy rendezési terv hiánya esetén arról, hogy a beruházás illeszkedik 19 a meglévő települési környezethez, és az önkormányzat támogatja azt. Ingatlan beruházásoknál a területileg illetékes területfejlesztési tanácsok nyilatkozata a pályázat illeszkedéséről a megye, illetve a térség jóváhagyott fejlesztési programjaiba, azt a tanács támogatja-e, részesíti-e pénzügyi támogatásban is, és mekkora annak mértéke. Az adatlapban megjelölt nyilatkozatok (társult pályázat esetén valamennyi 20 társult pályázónak be kell nyújtani) 21 ÁFA nyilatkozat, a minta alapján A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal számlájára történt 22 pályázati díj befizetést igazoló banki terhelési értesítő másolata (kitöltése a Pályázati Kiírás szerint) A módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 8/b. sz. mellékletében 23 meghatározott, értelemszerűen kitöltött Adatlap a támogatási döntésről 24 Floppy/CD lemez (csak az eredeti példányhoz) Szociális földprogram (13.) jogcímre pályázók esetén a következő szakmai dokumentumok becsatolása szükséges: A program részletes szakmai tartalma, megvalósítása. (Az adatlap 5.1-es és 5.2-es pontjai szempontjainak részletes kifejtése, a következő struktúrában tevékenységek, szolgáltatások, célcsoport/programba bevont családok, fő száma /, ütemezés, indokoltság, becsült haszon, földterület nagysága, termelési 25 tevé-kenység típusa/önellátásra termelő, piaci, termelési integrációban/költségtérítés formája, működtető, kedvezményezettek aktivizálása, eddigi eredmények, a fejlesztés lehetőségei, jövőbeni tervek, kedvezményezettek képzése ) Önkormányzati rendelet, vagy tervezet a program működéséről, amely a helyi szociálpolitikai rendszerhez illeszti a programot. A bővülésnek, 26 programmódosulásnak megfelelően módosított leghatályosabb. Valamint a kedvezményezettekkel kötött szerződés tervezete. 27 Szervezeti és működési szabályzat, amely a program működését szabályozza Nem települési önkormányzat pályázata esetén a beruházás helye szerint 28 illetékes települési önkormányzat ajánlása Az előző 3 évben az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól 29 kapott szociálpolitikai fejlesztéseket szolgáló pályázatokon elnyert támogatások (Mellékelt adatlapon) A településen a korábbi években a szociális földprogramhoz hasonló célra kapott támogatások felsorolása. A szociális földprogram működési rendszeréhez nem kapcsolódó támogatásokat, programokat is sorolják fel. 30 (lehetséges támogatók: Autonómia Alapítvány, Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Soros Alapítvány, FVM, Területfejlesztési Tanács) (Mellékelt adatlapon) 31 Részvétel az ESZCSM rendszerébe tartozó a szociális földprogramhoz kapcsolódó szakmai programokon óta. (Mellékelt adatlapon) Belterületi kiépítetlen közúthálózat és kerékpárutak fejlesztése jogcímre pályázók esetén a következő szakmai dokumentumok becsatolása szükséges:

3 Mellékletek címe Aláírás * 32 Átnézeti helyszínrajz 33 Adatlap (2/a) 34 Érvényes nyilvántartási térképmásolat Érvényes nyilvántartási térképmásolat, melyen a tervezett létesítmény által 35 igénybeveendő terület határvonalai feltüntetésre kerültek 36 Egyéb külső, illetve helyi hozzájárulás igazolása az építés megvalósításához rendelkezésre álló, jelen pályázaton kívüli központi (állami) forrás fedezetigazolását [országos közúttal alkotott csomópont építése esetén az állami közúti beavatkozás fedezetvállalását az 37 illetékes Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaságtól], ha az állami közúti beavatkozás költségének fedezet egyéb állami forrásból biztosított, akkor azt is itt kell igazolni 38 Kkht. 6 hónapnál nem régebbi szakmai véleménye Terület-felhasználási ill. szabályozási tervlap másolata/település szerkezeti 39 tervlap másolata/bm területi főépítész nyilatkozata 40 A fejlesztés műszaki engedélyes tervdokumentációja Idegenforgalmi fejlesztések (11.) jogcímre pályázók esetén a következő szakmai dokumentum becsatolása: A Magyar Turizmus Rt. Észak-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának 41 támogató nyilatkozata * Kérjük aláírással jelölje, hogy mely dokumentumokat csatolta pályázatához. Ha a mellékletet (a pályázat tartalmától függően) nem kell csatolnia, Nemleges szóval jelölje. Kelt: Ph.

4 18. sz. melléklet Nyilatkozatok 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy - a pályázat benyújtásának időpontjában 60 napnál régebben lejárt, nem vitatott adó, vagy adók módjára behajtható köztartozásom nincs (APEH, VPOP, a pályázó székhelye és a pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzat, környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi vagy egyéb hatósági határozatban előírt teljesítetlen kötelezettségek). 2. Tudomásul veszem, hogy - 60 napon túli jogerős határozattal megállapított köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása a 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 13/A. (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon visszatartásra kerülhet, - elnyert támogatás esetén a hátralék-mentességet a támogatási szerződés megkötéséhez a székhely, valamint a pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzati adóhatóság, az I. fokú adóhatóság, az illetékhivatal 30 napnál nem régebben kiállított igazolásával bizonyítom. 3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy: - az adott előirányzatból vagy jogelődjétől a pályázatban szereplő beruházáshoz, a pályázat benyújtásának hónapját megelőző 3 évben beruházási támogatásban nem részesültem, - az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozásom nincs, - az adott előirányzatból vagy jogelődjétől a pályázat benyújtásának hónapját megelőző 3 évben elnyert támogatás felhasználásával kapcsolatban vállalt szerződéses kötelezettségeimet teljesítettem, - a pályázat benyújtását megelőző 2 évben államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bírósági végzéssel, jogerősen, munkaügyi jogszabály megsértése miatt, együttesen, 500 ezer Ft-ot meghaladó munkaügyi bírság megfizetésére nem köteleztek, - a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik a pályázatban szereplő vállalkozásom ellen csődfelszámolási, illetve végelszámolási eljárás, továbbá amennyiben ilyen eljárás indul vállalkozásom ellen a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentem, - a pályázat benyújtását megelőzően a beruházás nem kezdődött meg, - a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. 4. Vállalom, hogy amennyiben más állami forrásból (előirányzat, stb.) is igényeltem a pályázatban szereplő beruházásomhoz támogatást, és azt nem vagy csökkentett összegben ítélik oda, akkor a hiányzó pénzösszeget további saját forrásból és/vagy bankhitelből biztosítom.

5 5. Nyilatkozom, hogy beruházást a támogatási szerződésben meghatározott időpontban elkezdem, és az attól számított legkésőbb 2 éven belül (termelő, turisztikai szolgáltatást fejlesztő vagy humán infrastrukturális beruházás esetén 3 éven belül) befejezem, majd a létrehozott kapacitást a beruházás befejezésétől számított legalább 5 éven át (termelő vagy humán infrastrukturális beruházás esetén 10 éven át) megőrzöm és az eredeti, a pályázatban megjelölt céloknak megfelelően működtetem. 6. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeim nem teljesítése, vagy a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás jegybanki alapkamat mértékével növelt összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történjen. Az inkasszó érvényesítésére jogosult a Magyar Államkincstár. 7. Tudomásul veszem, hogy legfeljebb 3 évre kizárható az általam képviselt vállalkozás az adott támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik: - szerződéses kötelezettségeimet nem, vagy 75 %-ot el nem érő arányban teljesítem, - az elfogadott céltól eltérő feladatot valósítok meg, - haladéktalanul nem jelentem, ha a beruházás meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben vállaltakhoz képest késedelmet szenved. 8. Kijelentem, hogy a támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használom fel, és amennyiben a cég helyzetében, a pályázati célok megvalósításában akadályozó változás történik, úgy az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsot és a Magyar Államkincstárat haladéktalanul értesítem. 9. Kijelentem, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét saját, fenntartói, OEP* forrásból biztosítom. Megjegyzés: * - a megfelelő válasz aláhúzásra kerül, egynél több is aláhúzható 10. Hozzájárulok ahhoz, hogy támogatás esetén a kedvezményezett neve, székhelye, a támogatás célja, a bekerülési költsége, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye, és a célelőirányzat megnevezése nyilvánosságra hozható, továbbá az interneten megjelentethető. 11. Hozzájárulok ahhoz, hogy a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83. (2) bekezdésének j) pontja értelmében az Államháztartási Hivatal keretében működő Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR) a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat-kezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz. 12. Hozzájárulok ahhoz, hogy

6 - a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében az államháztartásról szóló évi XXXVII. törvény 13/A. -ának (4) bekezdése és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. (4) bekezdésében foglaltak szerint az adószámomat és a társadalombiztosítási azonosító jelem a Magyar Államkincstár, illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez. - a Korm. rendelet 87. -ának (8) bekezdése értelmében az MÁK a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti, nevemre (megnevezésemre), lakhelyemre (székhelyemre), adószámomra, adóazonosító jelemre, társadalombiztosítási azonosító jelemre és társadalombiztosítási folyószámla számomra vonatkozó adatokat elektronikus úton megyei bontásban megküldi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH), a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, valamint az ONYF részére. - a Korm. rendelet 92. -ának (4) bekezdése értelmében az APEH, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága és szervei, valamint az ONYF megyei igazgatási szervei az ÁHH b) pont szerinti tájékoztatása alapján számszerű adatot szolgáltassanak az utalványozónak, az OTMR-nek és a Kincstárnak, amikor 60 napot meghaladó, esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozásom alakul ki, illetőleg azt megfizettem, vagy arra időközben fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kaptam. Az OTMR-nek és a Kincstárnak nyújtott tájékoztatás elektronikus módon és folyamatosan történik. 13. Elfogadom azt, hogy jelen támogatás odaítélése esetén az Állami Számvevőszéknek, valamint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak a költségvetési pénzeszközök felhasználására vonatkozóan ellenőrzési jogosultsága van, továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a támogatási szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadom meg. 14. Kijelentem, hogy a létesítmény kialakításához, illetve a berendezések, gépek működtetéséhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezem (illetve támogatás esetén a támogatási szerződés megkötésére előírt határidőn belül beszerzem), és másolatukat csatolom. 15. Hozzájárulok ahhoz, hogy az RFT, a minisztérium, vagy az általuk felhatalmazott személyek/szervezetek a pályázatban szereplő valamennyi adatot, információt a vállalkozásom székhelyén és telephelyein ellenőrizhesse, amely magában foglalja a beruházás kivitelezési tervének, tervezett helyszínének ellenőrzését, valamint a vállalkozásom pénzügyi átvilágítását is. 16. Hozzájárulok ahhoz, hogy támogatás esetén a pályázatban szereplő beruházás megvalósításának szakszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban megjelölt ellenőrző szervezetek, az RFT, a minisztérium, vagy az általuk felhatalmazott szervezetek ellenőrizzék. 17. Tudomásul veszem, hogy a támogatás felhasználása során a közbeszerzésről szóló évi XL. törvény, valamint a közpénzek felhasználásának ellenőrzésével és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos jogszabályok előírásai szerint kell eljárnom. Kiépítetlen közúthálózat, valamint kerékpárutak fejlesztésének támogatására benyújtott pályázat esetében: 18. Nyilatkozom: az önkormányzat ebben a tárgyban korábban, illetve egyidejűleg nyújtott-e be pályázatot igen nem,

7 ha igen mikor:...hová:... ez a fejlesztés részesült-e támogatásban:......, ha igen, akkor támogatási összeg:... felhasználási határidő: Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatást nyújtó a támogatással megvalósult helyi közút üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátásában 10 éven belül jelentős hiányosságot tapasztal, akkor az önkormányzatot a helyi közútépítési pályázatokból 5 évre kizárhatja.

8 ÁFA nyilatkozat 19. sz. melléklet Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető ki! 1. A pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Kelt: P.h. a pályázó (cégszerű) aláírása 2. A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli. Kelt: P.h. a pályázó (cégszerű) aláírása 2.a. A pályázó alanya az ÁFA-nak, de azt a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem igényelheti vissza. A pályázó vállalja, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-t nem igényli vissza, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Kelt: P.h. a pályázó (cégszerű) aláírása 2.b. A pályázó alanya az ÁFÁ-nak és a jelen szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítja meg az ÁFA visszaigénylését. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők figyelembe. Kelt: P.h. a pályázó (cégszerű) aláírása 3. A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Kelt: P.h. a pályázó (cégszerű) aláírása

9 29. számú melléklet Igénybe vett minisztériumi támogatások A pályázó által az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól valamint jogelődjétől, 2001-től szociális földprogramok céljára pályázat alapján kapott támogatások felsorolása: év a program megnevezése támogatás összege (eft ) megvalósítás időpontja A pályázó által az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól valamint jogelődjétől, 2001-től más szociálpolitikai célú pályázaton elnyert támogatások felsorolása: év a program megnevezése támogatás összege (eft ) megvalósítás időpontja

10 30. számú melléklet A településen óta a szociális földprogramhoz hasonló célra kapott támogatások felsorolása év Támogató megnevezése a program megnevezése támogatás összege (e Ft ) megvalósítás időpontja

11 31. számú melléklet Részvétel az ESZCSM és jogelődjei rendszerébe tartozó a szociális földprogramhoz kapcsolódó szakmai programokon óta (koordinátorok képzése*, pályázatírási tanácsadás, szakmai nap, szakmai műhelymunka, konferencia) Program megnevezése Helyszín Időpont Résztvevő neve, beosztása ( a pályázó szervezet részéről ) Tanúsítvány száma: 33. sz. melléklet

12 M Ű S Z A K I A D A T L A P ( 2 / a ) a Regionális Fejlesztési Tanács az önkormányzati törzsvagyonba tartozó helyi közúthálózat építésének a évben elnyerhető támogatására meghirdetett pályázatához K ö z ú t é p í t é s e : 1. Az építendő útvonal (utca): - megnevezése:... - hossza:...m - burkolatszélessége:...m 2. Az építés jellege és hossza: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - szélesítés... m hosszban - szélesítés és burkolat-megerősítés... m hosszban - földút szilárd burkolattal való kiépítése... m hosszban - építés új nyomvonalon... m hosszban - egyéb... m hosszban 3. A tervezett útvonal átlagos napi forgalma: - jelenlegi tényleges:...egységjármű/nap - építés utáni várható:...egységjármű/nap 4. A település belterületén: - a belterületi helyi közúthálózat teljes hossza:... km - a szilárd burkolattal rendelkező belterületi helyi közúthálózat hossza:... km 5. A tehermentesülő országos közútszakasz adatai: (Az illetékes Kkht.-val egyeztetve töltendő ki.) - országos közút száma:... - országos közút szelvényhatárai:... - az útvonal osztálya: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - elsőrendű - másodrendű - mellékút - az útvonal jellege: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - külterületi - belterületi - a forgalmi sávok száma (keresztmetszeti):... - a burkolatszélesség:...m - az útszakasz átlagos napi forgalma: - jelenlegi:... gépjármű/nap - építés után várható:... gépjármű/nap - balesetek száma az utolsó 3 évben:... - ebből halálos:... Kelt:, hó..nap A fenti adatok helyességét igazolom:... Kkht. pályázati felelőse

13 M Ű S Z A K I A D A T L A P ( 2 / a ) a Regionális Fejlesztési Tanács az önkormányzati törzsvagyonba tartozó helyi közúthálózat építésének a évben elnyerhető támogatására meghirdetett pályázatához H í d é p í t é s e : 1. Az építendő híd pontos helye: - útvonal (utca) neve:... - keresztezett létesítmény megnevezése: Az építés jellege: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - felújítás, korszerűsítés - új híd építése - egyéb 3. A fejlesztendő híd adatai: - az építés éve:... - jelenlegi teherbírása:...tonna - a szabadnyílás hossza:...m - a hídon átmenő átlagos napi forgalom: - jelenlegi:... gépjármű/nap - építés utáni várható:... gépjármű/nap - a híd felszerkezetének keresztmetszete: - burkolatszélesség:...m - járdák szélessége:...m - teljes szélesség:...m - a híd területe:...m 2 - csatlakozó út: - burkolatszélessége:...m - koronaszélessége:...m - a hídon jelenleg érvényben lévô korlátozás: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - van - nincs - magasság - sebesség - súly - egyirányúsított forgalmi rend - a híd jellege: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - műemlék - műemléki jellegű - ipari műemlék 4. A tehermentesülő útvonal adatai:(az illetékes Kkht.-val egyeztetve töltendő ki.) - országos közút: - száma:... - km szelvényhatárok:... - osztálya: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - elsőrendű - másodrendű - mellékút - jellege: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - belterületi - külterületi - forgalmi sávok száma (keresztmetszeti):... - burkolatszélesség:... m - az útszakasz jelenlegi átlagos napi forgalma:...gépjármű/nap - az útszakasz baleseteinek száma az utolsó 3 évben:... - ebből halálos:... Kelt:, hó..nap A fenti adatok helyességét igazolom:...

14 Kkht. pályázati felelőse

15 M Ű S Z A K I A D A T L A P ( 2 / a ) a Regionális Fejlesztési Tanács az önkormányzati törzsvagyonba tartozó helyi közúthálózat építésének a évben elnyerhető támogatására meghirdetett pályázatához C s o m ó p o n t é p í t é s e : 1. Az építendő csomópontban keresztező, illetve csatlakozó utak: - országos közút száma:... - helyi út (utca) megnevezése: Az építendő csomópont pontos helye: - országos közúti szelvényszáma: Az építés jellege: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - jelzőlámpa létesítés - balra forduló sáv(ok) építése - csomópont átépítése - egyéb 4. Az országos közút adatai: (Az illetékes Kkht.-val egyeztetve töltendő ki.) - az útvonal osztálya: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - elsőrendű - másodrendű - mellékút - az útvonal jellege: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - külterületi - belterületi - folyópálya forgalmi sávjainak száma (keresztmetszeti):... - burkolatszélessége:...m - az útszakasz jelenlegi átlagos napi forgalma :...gépjármű/nap - az útszakaszt keresztező gyalogos forgalom :...gyalogos/nap - a balra fordulók részére felállósáv: - van - nincs - gyalogos átkelőhely: - van - nincs - jelzőlámpa: - van - nincs 5. A keresztező, illetve csatlakozó helyi út adatai: - az útvonal osztálya: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - főforgalmi út - forgalmi út - gyűjtőút - lakóút - az útvonal jellege: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - külterületi - belterületi - folyópálya forgalmi sávjainak száma:... - burkolatszélesség:...m - az útszakasz jelenlegi forgalma:...gépjármű/nap - balra fordulók részére felállósáv: - van - nincs - gyalogos átkelőhely: - van - nincs 6. A csomópontban a személyi sérüléses balesetek száma az utolsó 3 évben:... - ebből halálos:... Kelt:, hó..nap A fenti adatok helyességét igazolom:

16 ... Kkht. pályázati felelőse

17 M Ű S Z A K I A D A T L A P ( 2 / a ) a Regionális Fejlesztési Tanács az önkormányzati törzsvagyonba tartozó helyi közúthálózat építésének a évben elnyerhető támogatására meghirdetett pályázatához K e r é k p á r ú t é p í t é s e : 1. A fejlesztés nyomvonalának helye és hossza: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - országos közút mellett - száma:... - km szelvényhatárok: - jobb oldalon - hossza: m - bal oldalon.. - hossza: m - mindkét oldalon - hossza: m - helyi közút mellett - utcanév:... - utcától utcáig:... - páros oldalon - hossza:...m - páratlan oldalon - hossza:...m - mindkét oldalon... - hossza: m - egyéb (pl. folyó mellett): 2. A fejlesztés jellege: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - országos törzshálózat kapcsolódó üteme - kezdő szakasza - főutat tehermentesítő nemzetközi kapcsolat - nemzetközi jelentősége nincs - lakott területen kívüli, közúthálózatot nem tehermentesítő 3. A tervezett kerékpárút adatai: - hossza: m - szélessége: m - távolsága a közúttól: - min. m - max. m - forgalmi irányok száma: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - egyirányú - kétirányú - gyalogos forgalommal kombinált - e?(a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - igen - nem - részben m hosszban 4. A tehermentesülő útvonal adatai: (Országos közút esetén az illetékes Kkht-vel egyeztetve töltendő ki.) - a közút osztálya (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - elsőrendű - másodrendű - mellékút - forgalmi sávok száma (keresztmetszeti):... - burkolatszélesség:... m - az útszakasz jelenlegi átlagos napi forgalma: gépjármű/nap - ebből a nehézgépjármű forgalom aránya:... % - az útszakasz jelenlegi kerékpáros forgalma:.. kerékpáros/nap - az útszakasz kerékpáros baleseteinek száma az utolsó 3 évben: - ebből halálos:... Kelt:, hó..nap A fenti adatok helyességét igazolom:

18 ... Kkht. pályázati felelőse

19 L É T E S Í T M É N Y J E G Y Z É K (2/c) a Regionális Fejlesztési Tanács az önkormányzati törzsvagyonba tartozó helyi közúthálózat építésének a évben elnyerhető támogatására meghirdetett pályázatához Pályázó önkormányzat megnevezése: A fejlesztés megnevezése: (ÁFA-val) Létesítmények Mennyiség Költség Fajlagos költség 1. Pályázott létesítmény: Előkészítő munkák -...ezerft - Földmunka...m 3... ezerft... Ft/m 3 Burkolatalap...m 2... ezerft... Ft/m 2 (Aszfalt)burkolat...m 2...ezerFt... Ft/m 2 Híd...m 2... ezerft... Ft/m 2 Csőáteresz...fm...ezerFt... Ft/fm Burkolt árok, folyóka...fm...ezerft... Ft/fm Csapadékcsatorna...fm...ezerFt... Ft/fm Gyalogosátkelő megvilágítás -...ezerft - Jelzőlámpa...db...ezerFt... ezerft/db Befejező munkák -...ezerft - Lebonyolítás -...ezerft... ezerft/km Eng. és használatbavételi díj -...ezerft - 1. Összesítés a pályázott létesítményről: - Közút...fm...ezerFt... ezerft/km - Híd...m 2...ezerFt... ezerft/m 2 - Csomópont...db...ezerFt... ezerft/db 2. Keresztező közműkiváltások: Vízvezeték...fm...ezerFt... Ft/fm Szennyvízcsatorna...fm...ezerFt... Ft/fm Csapadékcsatorna...fm...ezerFt... Ft/fm Elektromos vezeték...fm...ezerft... Ft/fm Közvilágítás...fm...ezerFt... Ft/fm Postavezeték...fm...ezerFt... Ft/fm 2. Keresztező közmű-...fm...ezerft... ezer Ft/ kiváltások összesen: létesítmény km, m 2, db 3. MINDÖSSZESEN:...fm,m2...ezerFt... ezer Ft/ db létesítmény km, m 2, db Megjegyzés: 4 A 2. pontban csak a pályázatban szerepeltethető közmű keresztezések kiváltásainak költségeit kell feltüntetni. 4 Figyelem: ennek az adatlapnak a kitöltése nem pótolja a műszaki tervdokumentáció részeként beadandó beárazott méret- és mennyiség-kimutatást!

Nyilatkozatok. Igen/Nem

Nyilatkozatok. Igen/Nem Nyilatkozatok 1. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozásom, illetve adók módjára behajtható köztartozásom az állam vagy az önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:... Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága PÁLYÁZATI ADATLAP a helyi foglalkoztatottság növekedésének elősegítését, valamint a meglévő foglalkoztatotti létszám megtartását, ezáltal

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP Iktatószám:.../2012. /... Kategória:... 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1

PÁLYÁZATI ADATLAP Iktatószám:.../2012. /... Kategória:... 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1 1. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1 Alapítás időpontja (év, hó, nap) - - Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: Adószám (8+1+2 jegyű): - - Fő tevékenység (TEÁOR) 2 : Számlavezető

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ Pályázat kódszám: a: /2015. A D A T L A P A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve:* 2. Születési neve:* 3. Alapnyilvántartási száma

Részletesebben

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg. Nyilatkozat 1. Alulírottak kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek és megfelelnek a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

Kedvezményezetti Nyilatkozat I.

Kedvezményezetti Nyilatkozat I. Kedvezményezetti Nyilatkozat I. A(z)...... az kedvezményezett megnevezése...... (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében

Részletesebben

Intézményi Nyilatkozat I.

Intézményi Nyilatkozat I. Intézményi Nyilatkozat I. A(z)............ (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében a támogatásra

Részletesebben

FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ADATLAP A Fertőd városban 2013-2014-ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására kiírt PÁLYÁZATÁHOZ 2014. évben Eredeti - másolat 1 Pályázó neve: Fejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. a) (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-49 /2015 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 2/2016. (I.29.) Önkormányzati Rendelete keretében támogatott új munkahelyek létrehozása című pályázati

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására Pályázat száma: 2016/II Civil Szervezetek Pályázati Alapja 1./A pályázó szervezet megnevezése: 2./ A pályázó szervezet adatai

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó

Részletesebben

Számlavezető pénzintézet neve:.. Bankszámla száma: Számlavezető pénzintézet címe: Bank SWIFT (BIC) kódja:. IBAN számlaszáma:. )

Számlavezető pénzintézet neve:.. Bankszámla száma: Számlavezető pénzintézet címe: Bank SWIFT (BIC) kódja:. IBAN számlaszáma:. ) Pályázati adatlap Örkény István drámaírói ösztöndíj 2017. (Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) A pályázó adatai: Név:. Születési hely: Születési év.hó..

Részletesebben

(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!)

(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) Pályázati adatlap Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíjhoz 2017. (Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) A pályázó adatai: Név:... Születési hely:..

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó szervezet rövidített neve

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK A vállalkozás alapdokumentumai Alapító Okirat, Társasági Szerződés és módosításai, apportlista, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a cégkivonaton még nem szereplő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Pilisszentkereszt község Önkormányzatának Idegenforgalom fejlesztésének támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ADATLAP. Pilisszentkereszt község Önkormányzatának Idegenforgalom fejlesztésének támogatása című pályázati felhívásához 1.sz.melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Pilisszentkereszt község Önkormányzatának Idegenforgalom fejlesztésének támogatása 2015. című pályázati felhívásához A pályázó személy/szervezet a) megnevezése:... b) székhelye/lakóhelye:..

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BÖDEI SPORTEGYESÜLET... A kérelmező szervezet rövidített neve: BÖDEI SE... Gazdálkodási formakód

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére 1. Lízingbevevő vállalkozás adatai Lízingbevevő neve: Kapcsolattartó neve: Fő-. és fontosabb kiegészítő tevékenység megnevezése: Alapítás dátuma: Székhely: Telephely: Bankszámlaszám: Telefon, Fax: Vez.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSZSE... Gazdálkodási

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Nyilatkozatok. nem nyújtottam be benyújtottam Amennyiben benyújtottam, az alábbi helyre és időben:

Nyilatkozatok. nem nyújtottam be benyújtottam Amennyiben benyújtottam, az alábbi helyre és időben: Nyilatkozatok (Figyelem! A nyilatkozatot dátummal, bélyegzővel és cégszerű aláírással az utolsó oldalon, szignóval pedig minden oldalon el kell látni.) A pályázó vállalkozás megnevezése: Székhelye: Postacíme:

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

Városi Közművelődési Közalapítvány 8060 Mór, Szt. István tér 6.

Városi Közművelődési Közalapítvány 8060 Mór, Szt. István tér 6. Városi Közművelődési Közalapítvány 8060 Mór, Szt. István tér 6. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 23. PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI ADATLAP 1./ A pályázó neve/megnevezése:

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HOVÁNY CÉGCSOPORT BESZÁLLÍTÓI ADATLAP PÁLYÁZÓ CÉG NEVE PÁLYÁZATA

HOVÁNY CÉGCSOPORT BESZÁLLÍTÓI ADATLAP PÁLYÁZÓ CÉG NEVE PÁLYÁZATA BESZÁLLÍTÓI ADATLAP PÁLYÁZÓ CÉG NEVE PÁLYÁZATA Általános Információk A pályázó cég teljes neve: Cég rövidített neve: Cégjegyzék szám: Cégbírósági bejegyzés száma: Cégbírósági bejegyzés helye, kelte,: Adószám:

Részletesebben

A helyesen összeállított pályázat tartalma:

A helyesen összeállított pályázat tartalma: KITÖLTÉSI SEGÉDLET az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt Terület- és régiófejlesztési Célelőirányzat (regionális TRFC) pályázat adatlapjának és mellékleteinek elkészítéséhez. Tisztelt

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

1 / 5 2013.05.05. 17:37

1 / 5 2013.05.05. 17:37 1 / 5 2013.05.05. 17:37 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE 3

Részletesebben

honlapról.

honlapról. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:../2011. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 2200 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) részére Adózó neve:... Képviseletre

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

ADATLAP. rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

ADATLAP. rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására ADATLAP rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 1. A pályázó adatai: Neve:... Címe:... Adószáma:... Adószáma:... Képviseletére jogosult telefonszáma:... Kapcsolattartó telefonszáma:... elektronikus

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Pályázati kiírás Csongrád város közigazgatási területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések, korszerűsítések támogatására

Pályázati kiírás Csongrád város közigazgatási területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések, korszerűsítések támogatására Pályázati kiírás Csongrád város közigazgatási területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések, korszerűsítések támogatására Csongrád Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Csongrád

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági

Részletesebben

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 KERESKEDŐI REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK A Kereskedők

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja:

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja: Formanyomtatvány tulajdonosi(vagyonkezelői) hozzájárulás kéréséhez (a pályázói nyilatkozatok című rész a formanyomtatvány részét képezi) szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok vagyonkezelői

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Telefon: 0640 222 229, 061 237 1660 Telefax: 061 237 1666 E-mail: info@erstelakaslizing.hu www.erstelakaslizing.hu Lízingkérelem Gazdasági társaságok

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

NEP-2004-5 (magánszemélyek részére) 1 PÁLYÁZATI ADATLAP. a NEP-2004-5 jelű pályázathoz

NEP-2004-5 (magánszemélyek részére) 1 PÁLYÁZATI ADATLAP. a NEP-2004-5 jelű pályázathoz NEP20045 (magánszemélyek részére) 1 A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI ADATLAP a NEP20045 jelű pályázathoz A Nemzeti Energiatakarékossági

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára 2007. DECEMBER 31.-RE VONATKOZÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Az adatokat a jelzett év végi adatok alapján, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz.

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz. A pályázott feladat végrehajtásáról és a nyert pénzösszeg Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető

Részletesebben

Mezőgazdasági utak fejlesztése Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód: Benyújtandó az illetékes MVH Kirendeltséghez!

Mezőgazdasági utak fejlesztése Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód: Benyújtandó az illetékes MVH Kirendeltséghez! Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer ezőgazdasági utak fejlesztése Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód: 8.130.02.01 Benyújtandó az illetékes VH Kirendeltséghez! 1 Főlap iratkódja 2 Azonosítási

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Alapadatok 2. Az Önkormányzat gazdálkodási alapadatai 3. Kiegészítő adatok 4. Nyilatkozatok

1. Alapadatok 2. Az Önkormányzat gazdálkodási alapadatai 3. Kiegészítő adatok 4. Nyilatkozatok Adatszolgáltatási lap önkormányzati ügyfelek részére 1. Alapadatok 2. Az Önkormányzat gazdálkodási alapadatai 3. Kiegészítő adatok 4. Nyilatkozatok 1.1. Az önkormányzat alapadatai Önkormányzat neve: Oroszlány

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP a. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Munkahelyi képzések támogatása. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI ADATLAP a. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Munkahelyi képzések támogatása. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI ADATLAP a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: HEFOP-3.4.1-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma PÁLYÁZATI ADATLAP AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉG Neve: Címe: A szervezet telefon-, faxszáma, e-mail címe, A szervezet formája: Egyesület, alapítvány, egyházi szervezet, közhasznú szervezet, egyéb (éspedig).

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

TERVEZET a Vállalkozás Fejlesztési Bizottság javaslataival kibővítve. Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vállalkozás Fejles...

TERVEZET a Vállalkozás Fejlesztési Bizottság javaslataival kibővítve. Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vállalkozás Fejles... 1 / 7 TERVEZET a Vállalkozás Fejlesztési Bizottság javaslataival kibővítve Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Vállalkozásfejlesztési Alap szabályzata I. 1. Az Alap rendelkezésére álló összegét

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó I.1. Gazdálkodó szervezet neve: I.2. Tevékenység kezdeti időpontja: Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Cégjegyzékszáma: I.4. Az önkormányzati adóhatóság által képzett nyilvántartási száma: M/

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP a NEP-2004-5 jelű pályázathoz

PÁLYÁZATI ADATLAP a NEP-2004-5 jelű pályázathoz PÁLYÁZATI ADATLAP NEP-2004-5 1 A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI ADATLAP a NEP-2004-5 jelű pályázathoz A Nemzeti Energiatakarékossági Program

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása Pályázat kódszáma: LSZ-2015-2 2015. december 1. A pályázati konstrukció tárgya, célja Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP

TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP 1. számú melléklet TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni! 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI Pályázó megnevezése:

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben)

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1997.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben