A pályázat 5 példányához csatolandó mellékletek tartalomjegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pályázat 5 példányához csatolandó mellékletek tartalomjegyzéke"

Átírás

1 Mellékleti lista A pályázat 5 példányához csatolandó mellékletek tartalomjegyzéke 1 Mellékletek címe Aláírás * Alapítással, azonosítással, működéssel, képviselettel kapcsolatos dokumentumok a Kitöltési segédlet szerint: - 1.a. Létesítő okirat 1.b Cégkivonat vagy a bíróság kivonata a szervezet hatályos adatairól (30 napnál nem régebbi) 1.c Aláírási címpéldány 1.d Személyi igazolvány, valamint vállalkozói vagy őstermelői igazolvány, továbbá adó bejelentkezési lap az egyéni vállalkozónál 2 Pénzintézet nyilatkozata önerő meglétéről Önkormányzatok esetében testületi határozat és az elfogadott költségvetés 3 kivonata a saját forrás biztosításáról 4 Amennyiben a források között szerepel hitel, a bank hitelígérvénye Egyéb állami vagy európai uniós forrású támogatás esetén a befogadó 5 nyilatkozat (ok), vagy értesítés (ek) a támogatási döntésről, vagy támogatási szerződések másolata 6 A pályázat tartalmától függően jogerős hatósági engedély (ek) 7 Hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedély 8 A beruházás helye tulajdoni viszonyainak igazolására szolgáló dokumentumok Építési költségek tételes felsorolása és az adatokat alátámasztó 9 kivitelezői/tervezői költségvetés 10 Beszerzendő gépek, berendezések listája 11 Egyéb költségek listája 12 Üzleti terv és a minimálisan előirt működési időre számolt költség-haszon elemzés 13 Cash-flow kimutatás Önkormányzatok esetében az utolsó éves költségvetési mérleg másolata, 14 gazdasági társaságok, non profit szervezetek esetében az utolsó éves beszámoló letéti példányának másolata, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói SZJA bevallás másolata A pályázók által január 1. után igénybevett nem normatív állami 15 támogatások tételes kimutatásai, illetve nyilatkozat a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó kötelezettségvállalás teljesítéséről. 16 Biztosítékként felajánlott vagyontárgyak listája 17 A biztosítékként felajánlott ingatlan tulajdoni lap másolata, 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés, ingóság esetén tárgyieszköz-nyilvántartó karton 18 Jelzálog nyilatkozat, bank, vagy más garancia ígérvény.

2 Mellékletek címe Aláírás * A beruházás helye szerinti települési önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel a települési önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek, vagy rendezési terv hiánya esetén arról, hogy a beruházás illeszkedik 19 a meglévő települési környezethez, és az önkormányzat támogatja azt. Ingatlan beruházásoknál a területileg illetékes területfejlesztési tanácsok nyilatkozata a pályázat illeszkedéséről a megye, illetve a térség jóváhagyott fejlesztési programjaiba, azt a tanács támogatja-e, részesíti-e pénzügyi támogatásban is, és mekkora annak mértéke. Az adatlapban megjelölt nyilatkozatok (társult pályázat esetén valamennyi 20 társult pályázónak be kell nyújtani) 21 ÁFA nyilatkozat, a minta alapján A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal számlájára történt 22 pályázati díj befizetést igazoló banki terhelési értesítő másolata (kitöltése a Pályázati Kiírás szerint) A módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 8/b. sz. mellékletében 23 meghatározott, értelemszerűen kitöltött Adatlap a támogatási döntésről 24 Floppy/CD lemez (csak az eredeti példányhoz) Szociális földprogram (13.) jogcímre pályázók esetén a következő szakmai dokumentumok becsatolása szükséges: A program részletes szakmai tartalma, megvalósítása. (Az adatlap 5.1-es és 5.2-es pontjai szempontjainak részletes kifejtése, a következő struktúrában tevékenységek, szolgáltatások, célcsoport/programba bevont családok, fő száma /, ütemezés, indokoltság, becsült haszon, földterület nagysága, termelési 25 tevé-kenység típusa/önellátásra termelő, piaci, termelési integrációban/költségtérítés formája, működtető, kedvezményezettek aktivizálása, eddigi eredmények, a fejlesztés lehetőségei, jövőbeni tervek, kedvezményezettek képzése ) Önkormányzati rendelet, vagy tervezet a program működéséről, amely a helyi szociálpolitikai rendszerhez illeszti a programot. A bővülésnek, 26 programmódosulásnak megfelelően módosított leghatályosabb. Valamint a kedvezményezettekkel kötött szerződés tervezete. 27 Szervezeti és működési szabályzat, amely a program működését szabályozza Nem települési önkormányzat pályázata esetén a beruházás helye szerint 28 illetékes települési önkormányzat ajánlása Az előző 3 évben az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól 29 kapott szociálpolitikai fejlesztéseket szolgáló pályázatokon elnyert támogatások (Mellékelt adatlapon) A településen a korábbi években a szociális földprogramhoz hasonló célra kapott támogatások felsorolása. A szociális földprogram működési rendszeréhez nem kapcsolódó támogatásokat, programokat is sorolják fel. 30 (lehetséges támogatók: Autonómia Alapítvány, Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Soros Alapítvány, FVM, Területfejlesztési Tanács) (Mellékelt adatlapon) 31 Részvétel az ESZCSM rendszerébe tartozó a szociális földprogramhoz kapcsolódó szakmai programokon óta. (Mellékelt adatlapon) Belterületi kiépítetlen közúthálózat és kerékpárutak fejlesztése jogcímre pályázók esetén a következő szakmai dokumentumok becsatolása szükséges:

3 Mellékletek címe Aláírás * 32 Átnézeti helyszínrajz 33 Adatlap (2/a) 34 Érvényes nyilvántartási térképmásolat Érvényes nyilvántartási térképmásolat, melyen a tervezett létesítmény által 35 igénybeveendő terület határvonalai feltüntetésre kerültek 36 Egyéb külső, illetve helyi hozzájárulás igazolása az építés megvalósításához rendelkezésre álló, jelen pályázaton kívüli központi (állami) forrás fedezetigazolását [országos közúttal alkotott csomópont építése esetén az állami közúti beavatkozás fedezetvállalását az 37 illetékes Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaságtól], ha az állami közúti beavatkozás költségének fedezet egyéb állami forrásból biztosított, akkor azt is itt kell igazolni 38 Kkht. 6 hónapnál nem régebbi szakmai véleménye Terület-felhasználási ill. szabályozási tervlap másolata/település szerkezeti 39 tervlap másolata/bm területi főépítész nyilatkozata 40 A fejlesztés műszaki engedélyes tervdokumentációja Idegenforgalmi fejlesztések (11.) jogcímre pályázók esetén a következő szakmai dokumentum becsatolása: A Magyar Turizmus Rt. Észak-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának 41 támogató nyilatkozata * Kérjük aláírással jelölje, hogy mely dokumentumokat csatolta pályázatához. Ha a mellékletet (a pályázat tartalmától függően) nem kell csatolnia, Nemleges szóval jelölje. Kelt: Ph.

4 18. sz. melléklet Nyilatkozatok 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy - a pályázat benyújtásának időpontjában 60 napnál régebben lejárt, nem vitatott adó, vagy adók módjára behajtható köztartozásom nincs (APEH, VPOP, a pályázó székhelye és a pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzat, környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi vagy egyéb hatósági határozatban előírt teljesítetlen kötelezettségek). 2. Tudomásul veszem, hogy - 60 napon túli jogerős határozattal megállapított köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása a 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 13/A. (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon visszatartásra kerülhet, - elnyert támogatás esetén a hátralék-mentességet a támogatási szerződés megkötéséhez a székhely, valamint a pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzati adóhatóság, az I. fokú adóhatóság, az illetékhivatal 30 napnál nem régebben kiállított igazolásával bizonyítom. 3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy: - az adott előirányzatból vagy jogelődjétől a pályázatban szereplő beruházáshoz, a pályázat benyújtásának hónapját megelőző 3 évben beruházási támogatásban nem részesültem, - az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozásom nincs, - az adott előirányzatból vagy jogelődjétől a pályázat benyújtásának hónapját megelőző 3 évben elnyert támogatás felhasználásával kapcsolatban vállalt szerződéses kötelezettségeimet teljesítettem, - a pályázat benyújtását megelőző 2 évben államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bírósági végzéssel, jogerősen, munkaügyi jogszabály megsértése miatt, együttesen, 500 ezer Ft-ot meghaladó munkaügyi bírság megfizetésére nem köteleztek, - a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik a pályázatban szereplő vállalkozásom ellen csődfelszámolási, illetve végelszámolási eljárás, továbbá amennyiben ilyen eljárás indul vállalkozásom ellen a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentem, - a pályázat benyújtását megelőzően a beruházás nem kezdődött meg, - a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. 4. Vállalom, hogy amennyiben más állami forrásból (előirányzat, stb.) is igényeltem a pályázatban szereplő beruházásomhoz támogatást, és azt nem vagy csökkentett összegben ítélik oda, akkor a hiányzó pénzösszeget további saját forrásból és/vagy bankhitelből biztosítom.

5 5. Nyilatkozom, hogy beruházást a támogatási szerződésben meghatározott időpontban elkezdem, és az attól számított legkésőbb 2 éven belül (termelő, turisztikai szolgáltatást fejlesztő vagy humán infrastrukturális beruházás esetén 3 éven belül) befejezem, majd a létrehozott kapacitást a beruházás befejezésétől számított legalább 5 éven át (termelő vagy humán infrastrukturális beruházás esetén 10 éven át) megőrzöm és az eredeti, a pályázatban megjelölt céloknak megfelelően működtetem. 6. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeim nem teljesítése, vagy a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás jegybanki alapkamat mértékével növelt összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történjen. Az inkasszó érvényesítésére jogosult a Magyar Államkincstár. 7. Tudomásul veszem, hogy legfeljebb 3 évre kizárható az általam képviselt vállalkozás az adott támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik: - szerződéses kötelezettségeimet nem, vagy 75 %-ot el nem érő arányban teljesítem, - az elfogadott céltól eltérő feladatot valósítok meg, - haladéktalanul nem jelentem, ha a beruházás meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben vállaltakhoz képest késedelmet szenved. 8. Kijelentem, hogy a támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használom fel, és amennyiben a cég helyzetében, a pályázati célok megvalósításában akadályozó változás történik, úgy az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsot és a Magyar Államkincstárat haladéktalanul értesítem. 9. Kijelentem, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét saját, fenntartói, OEP* forrásból biztosítom. Megjegyzés: * - a megfelelő válasz aláhúzásra kerül, egynél több is aláhúzható 10. Hozzájárulok ahhoz, hogy támogatás esetén a kedvezményezett neve, székhelye, a támogatás célja, a bekerülési költsége, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye, és a célelőirányzat megnevezése nyilvánosságra hozható, továbbá az interneten megjelentethető. 11. Hozzájárulok ahhoz, hogy a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83. (2) bekezdésének j) pontja értelmében az Államháztartási Hivatal keretében működő Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR) a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat-kezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz. 12. Hozzájárulok ahhoz, hogy

6 - a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében az államháztartásról szóló évi XXXVII. törvény 13/A. -ának (4) bekezdése és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. (4) bekezdésében foglaltak szerint az adószámomat és a társadalombiztosítási azonosító jelem a Magyar Államkincstár, illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez. - a Korm. rendelet 87. -ának (8) bekezdése értelmében az MÁK a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti, nevemre (megnevezésemre), lakhelyemre (székhelyemre), adószámomra, adóazonosító jelemre, társadalombiztosítási azonosító jelemre és társadalombiztosítási folyószámla számomra vonatkozó adatokat elektronikus úton megyei bontásban megküldi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH), a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, valamint az ONYF részére. - a Korm. rendelet 92. -ának (4) bekezdése értelmében az APEH, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága és szervei, valamint az ONYF megyei igazgatási szervei az ÁHH b) pont szerinti tájékoztatása alapján számszerű adatot szolgáltassanak az utalványozónak, az OTMR-nek és a Kincstárnak, amikor 60 napot meghaladó, esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozásom alakul ki, illetőleg azt megfizettem, vagy arra időközben fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kaptam. Az OTMR-nek és a Kincstárnak nyújtott tájékoztatás elektronikus módon és folyamatosan történik. 13. Elfogadom azt, hogy jelen támogatás odaítélése esetén az Állami Számvevőszéknek, valamint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak a költségvetési pénzeszközök felhasználására vonatkozóan ellenőrzési jogosultsága van, továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a támogatási szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadom meg. 14. Kijelentem, hogy a létesítmény kialakításához, illetve a berendezések, gépek működtetéséhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezem (illetve támogatás esetén a támogatási szerződés megkötésére előírt határidőn belül beszerzem), és másolatukat csatolom. 15. Hozzájárulok ahhoz, hogy az RFT, a minisztérium, vagy az általuk felhatalmazott személyek/szervezetek a pályázatban szereplő valamennyi adatot, információt a vállalkozásom székhelyén és telephelyein ellenőrizhesse, amely magában foglalja a beruházás kivitelezési tervének, tervezett helyszínének ellenőrzését, valamint a vállalkozásom pénzügyi átvilágítását is. 16. Hozzájárulok ahhoz, hogy támogatás esetén a pályázatban szereplő beruházás megvalósításának szakszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban megjelölt ellenőrző szervezetek, az RFT, a minisztérium, vagy az általuk felhatalmazott szervezetek ellenőrizzék. 17. Tudomásul veszem, hogy a támogatás felhasználása során a közbeszerzésről szóló évi XL. törvény, valamint a közpénzek felhasználásának ellenőrzésével és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos jogszabályok előírásai szerint kell eljárnom. Kiépítetlen közúthálózat, valamint kerékpárutak fejlesztésének támogatására benyújtott pályázat esetében: 18. Nyilatkozom: az önkormányzat ebben a tárgyban korábban, illetve egyidejűleg nyújtott-e be pályázatot igen nem,

7 ha igen mikor:...hová:... ez a fejlesztés részesült-e támogatásban:......, ha igen, akkor támogatási összeg:... felhasználási határidő: Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatást nyújtó a támogatással megvalósult helyi közút üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátásában 10 éven belül jelentős hiányosságot tapasztal, akkor az önkormányzatot a helyi közútépítési pályázatokból 5 évre kizárhatja.

8 ÁFA nyilatkozat 19. sz. melléklet Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető ki! 1. A pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Kelt: P.h. a pályázó (cégszerű) aláírása 2. A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli. Kelt: P.h. a pályázó (cégszerű) aláírása 2.a. A pályázó alanya az ÁFA-nak, de azt a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem igényelheti vissza. A pályázó vállalja, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-t nem igényli vissza, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Kelt: P.h. a pályázó (cégszerű) aláírása 2.b. A pályázó alanya az ÁFÁ-nak és a jelen szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítja meg az ÁFA visszaigénylését. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők figyelembe. Kelt: P.h. a pályázó (cégszerű) aláírása 3. A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Kelt: P.h. a pályázó (cégszerű) aláírása

9 29. számú melléklet Igénybe vett minisztériumi támogatások A pályázó által az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól valamint jogelődjétől, 2001-től szociális földprogramok céljára pályázat alapján kapott támogatások felsorolása: év a program megnevezése támogatás összege (eft ) megvalósítás időpontja A pályázó által az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól valamint jogelődjétől, 2001-től más szociálpolitikai célú pályázaton elnyert támogatások felsorolása: év a program megnevezése támogatás összege (eft ) megvalósítás időpontja

10 30. számú melléklet A településen óta a szociális földprogramhoz hasonló célra kapott támogatások felsorolása év Támogató megnevezése a program megnevezése támogatás összege (e Ft ) megvalósítás időpontja

11 31. számú melléklet Részvétel az ESZCSM és jogelődjei rendszerébe tartozó a szociális földprogramhoz kapcsolódó szakmai programokon óta (koordinátorok képzése*, pályázatírási tanácsadás, szakmai nap, szakmai műhelymunka, konferencia) Program megnevezése Helyszín Időpont Résztvevő neve, beosztása ( a pályázó szervezet részéről ) Tanúsítvány száma: 33. sz. melléklet

12 M Ű S Z A K I A D A T L A P ( 2 / a ) a Regionális Fejlesztési Tanács az önkormányzati törzsvagyonba tartozó helyi közúthálózat építésének a évben elnyerhető támogatására meghirdetett pályázatához K ö z ú t é p í t é s e : 1. Az építendő útvonal (utca): - megnevezése:... - hossza:...m - burkolatszélessége:...m 2. Az építés jellege és hossza: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - szélesítés... m hosszban - szélesítés és burkolat-megerősítés... m hosszban - földút szilárd burkolattal való kiépítése... m hosszban - építés új nyomvonalon... m hosszban - egyéb... m hosszban 3. A tervezett útvonal átlagos napi forgalma: - jelenlegi tényleges:...egységjármű/nap - építés utáni várható:...egységjármű/nap 4. A település belterületén: - a belterületi helyi közúthálózat teljes hossza:... km - a szilárd burkolattal rendelkező belterületi helyi közúthálózat hossza:... km 5. A tehermentesülő országos közútszakasz adatai: (Az illetékes Kkht.-val egyeztetve töltendő ki.) - országos közút száma:... - országos közút szelvényhatárai:... - az útvonal osztálya: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - elsőrendű - másodrendű - mellékút - az útvonal jellege: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - külterületi - belterületi - a forgalmi sávok száma (keresztmetszeti):... - a burkolatszélesség:...m - az útszakasz átlagos napi forgalma: - jelenlegi:... gépjármű/nap - építés után várható:... gépjármű/nap - balesetek száma az utolsó 3 évben:... - ebből halálos:... Kelt:, hó..nap A fenti adatok helyességét igazolom:... Kkht. pályázati felelőse

13 M Ű S Z A K I A D A T L A P ( 2 / a ) a Regionális Fejlesztési Tanács az önkormányzati törzsvagyonba tartozó helyi közúthálózat építésének a évben elnyerhető támogatására meghirdetett pályázatához H í d é p í t é s e : 1. Az építendő híd pontos helye: - útvonal (utca) neve:... - keresztezett létesítmény megnevezése: Az építés jellege: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - felújítás, korszerűsítés - új híd építése - egyéb 3. A fejlesztendő híd adatai: - az építés éve:... - jelenlegi teherbírása:...tonna - a szabadnyílás hossza:...m - a hídon átmenő átlagos napi forgalom: - jelenlegi:... gépjármű/nap - építés utáni várható:... gépjármű/nap - a híd felszerkezetének keresztmetszete: - burkolatszélesség:...m - járdák szélessége:...m - teljes szélesség:...m - a híd területe:...m 2 - csatlakozó út: - burkolatszélessége:...m - koronaszélessége:...m - a hídon jelenleg érvényben lévô korlátozás: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - van - nincs - magasság - sebesség - súly - egyirányúsított forgalmi rend - a híd jellege: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - műemlék - műemléki jellegű - ipari műemlék 4. A tehermentesülő útvonal adatai:(az illetékes Kkht.-val egyeztetve töltendő ki.) - országos közút: - száma:... - km szelvényhatárok:... - osztálya: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - elsőrendű - másodrendű - mellékút - jellege: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - belterületi - külterületi - forgalmi sávok száma (keresztmetszeti):... - burkolatszélesség:... m - az útszakasz jelenlegi átlagos napi forgalma:...gépjármű/nap - az útszakasz baleseteinek száma az utolsó 3 évben:... - ebből halálos:... Kelt:, hó..nap A fenti adatok helyességét igazolom:...

14 Kkht. pályázati felelőse

15 M Ű S Z A K I A D A T L A P ( 2 / a ) a Regionális Fejlesztési Tanács az önkormányzati törzsvagyonba tartozó helyi közúthálózat építésének a évben elnyerhető támogatására meghirdetett pályázatához C s o m ó p o n t é p í t é s e : 1. Az építendő csomópontban keresztező, illetve csatlakozó utak: - országos közút száma:... - helyi út (utca) megnevezése: Az építendő csomópont pontos helye: - országos közúti szelvényszáma: Az építés jellege: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - jelzőlámpa létesítés - balra forduló sáv(ok) építése - csomópont átépítése - egyéb 4. Az országos közút adatai: (Az illetékes Kkht.-val egyeztetve töltendő ki.) - az útvonal osztálya: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - elsőrendű - másodrendű - mellékút - az útvonal jellege: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - külterületi - belterületi - folyópálya forgalmi sávjainak száma (keresztmetszeti):... - burkolatszélessége:...m - az útszakasz jelenlegi átlagos napi forgalma :...gépjármű/nap - az útszakaszt keresztező gyalogos forgalom :...gyalogos/nap - a balra fordulók részére felállósáv: - van - nincs - gyalogos átkelőhely: - van - nincs - jelzőlámpa: - van - nincs 5. A keresztező, illetve csatlakozó helyi út adatai: - az útvonal osztálya: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - főforgalmi út - forgalmi út - gyűjtőút - lakóút - az útvonal jellege: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - külterületi - belterületi - folyópálya forgalmi sávjainak száma:... - burkolatszélesség:...m - az útszakasz jelenlegi forgalma:...gépjármű/nap - balra fordulók részére felállósáv: - van - nincs - gyalogos átkelőhely: - van - nincs 6. A csomópontban a személyi sérüléses balesetek száma az utolsó 3 évben:... - ebből halálos:... Kelt:, hó..nap A fenti adatok helyességét igazolom:

16 ... Kkht. pályázati felelőse

17 M Ű S Z A K I A D A T L A P ( 2 / a ) a Regionális Fejlesztési Tanács az önkormányzati törzsvagyonba tartozó helyi közúthálózat építésének a évben elnyerhető támogatására meghirdetett pályázatához K e r é k p á r ú t é p í t é s e : 1. A fejlesztés nyomvonalának helye és hossza: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - országos közút mellett - száma:... - km szelvényhatárok: - jobb oldalon - hossza: m - bal oldalon.. - hossza: m - mindkét oldalon - hossza: m - helyi közút mellett - utcanév:... - utcától utcáig:... - páros oldalon - hossza:...m - páratlan oldalon - hossza:...m - mindkét oldalon... - hossza: m - egyéb (pl. folyó mellett): 2. A fejlesztés jellege: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - országos törzshálózat kapcsolódó üteme - kezdő szakasza - főutat tehermentesítő nemzetközi kapcsolat - nemzetközi jelentősége nincs - lakott területen kívüli, közúthálózatot nem tehermentesítő 3. A tervezett kerékpárút adatai: - hossza: m - szélessége: m - távolsága a közúttól: - min. m - max. m - forgalmi irányok száma: (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - egyirányú - kétirányú - gyalogos forgalommal kombinált - e?(a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - igen - nem - részben m hosszban 4. A tehermentesülő útvonal adatai: (Országos közút esetén az illetékes Kkht-vel egyeztetve töltendő ki.) - a közút osztálya (a megfelelő válasz mellé kérjük tegyen x-et) - elsőrendű - másodrendű - mellékút - forgalmi sávok száma (keresztmetszeti):... - burkolatszélesség:... m - az útszakasz jelenlegi átlagos napi forgalma: gépjármű/nap - ebből a nehézgépjármű forgalom aránya:... % - az útszakasz jelenlegi kerékpáros forgalma:.. kerékpáros/nap - az útszakasz kerékpáros baleseteinek száma az utolsó 3 évben: - ebből halálos:... Kelt:, hó..nap A fenti adatok helyességét igazolom:

18 ... Kkht. pályázati felelőse

19 L É T E S Í T M É N Y J E G Y Z É K (2/c) a Regionális Fejlesztési Tanács az önkormányzati törzsvagyonba tartozó helyi közúthálózat építésének a évben elnyerhető támogatására meghirdetett pályázatához Pályázó önkormányzat megnevezése: A fejlesztés megnevezése: (ÁFA-val) Létesítmények Mennyiség Költség Fajlagos költség 1. Pályázott létesítmény: Előkészítő munkák -...ezerft - Földmunka...m 3... ezerft... Ft/m 3 Burkolatalap...m 2... ezerft... Ft/m 2 (Aszfalt)burkolat...m 2...ezerFt... Ft/m 2 Híd...m 2... ezerft... Ft/m 2 Csőáteresz...fm...ezerFt... Ft/fm Burkolt árok, folyóka...fm...ezerft... Ft/fm Csapadékcsatorna...fm...ezerFt... Ft/fm Gyalogosátkelő megvilágítás -...ezerft - Jelzőlámpa...db...ezerFt... ezerft/db Befejező munkák -...ezerft - Lebonyolítás -...ezerft... ezerft/km Eng. és használatbavételi díj -...ezerft - 1. Összesítés a pályázott létesítményről: - Közút...fm...ezerFt... ezerft/km - Híd...m 2...ezerFt... ezerft/m 2 - Csomópont...db...ezerFt... ezerft/db 2. Keresztező közműkiváltások: Vízvezeték...fm...ezerFt... Ft/fm Szennyvízcsatorna...fm...ezerFt... Ft/fm Csapadékcsatorna...fm...ezerFt... Ft/fm Elektromos vezeték...fm...ezerft... Ft/fm Közvilágítás...fm...ezerFt... Ft/fm Postavezeték...fm...ezerFt... Ft/fm 2. Keresztező közmű-...fm...ezerft... ezer Ft/ kiváltások összesen: létesítmény km, m 2, db 3. MINDÖSSZESEN:...fm,m2...ezerFt... ezer Ft/ db létesítmény km, m 2, db Megjegyzés: 4 A 2. pontban csak a pályázatban szerepeltethető közmű keresztezések kiváltásainak költségeit kell feltüntetni. 4 Figyelem: ennek az adatlapnak a kitöltése nem pótolja a műszaki tervdokumentáció részeként beadandó beárazott méret- és mennyiség-kimutatást!

A helyesen összeállított pályázat tartalma:

A helyesen összeállított pályázat tartalma: KITÖLTÉSI SEGÉDLET az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt Terület- és régiófejlesztési Célelőirányzat (regionális TRFC) pályázat adatlapjának és mellékleteinek elkészítéséhez. Tisztelt

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

Nyilatkozatok. nem nyújtottam be benyújtottam Amennyiben benyújtottam, az alábbi helyre és időben:

Nyilatkozatok. nem nyújtottam be benyújtottam Amennyiben benyújtottam, az alábbi helyre és időben: Nyilatkozatok (Figyelem! A nyilatkozatot dátummal, bélyegzővel és cégszerű aláírással az utolsó oldalon, szignóval pedig minden oldalon el kell látni.) A pályázó vállalkozás megnevezése: Székhelye: Postacíme:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Zöld Beruházási Program Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram és

Részletesebben

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Új Széchenyi Terv Zöld

Részletesebben

1. számú adatlap. A pályázat összefoglaló adatai

1. számú adatlap. A pályázat összefoglaló adatai Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által 2007. július hónapban - a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatására - kiírt pályázat elkészítéséhez 1. számú adatlap

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP a. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ADATLAP a. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ADATLAP a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A felsőoktatás rendszer szintű változásához kapcsolódó rövid ciklusú képzések címmel meghirdetett zártkörű pályázati felhíváshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B A projektek az Európai

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati formanyomtatvány mellékletei (beadáskor ezeket a mellékleteket kitöltve be kell adni

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. FORDULÓJÁHOZ KÓDSZÁM: KEOP 2009 7.1.1.1. érvényes: 2009.

Részletesebben

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft) PÁLYÁZATI ADATLAP Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére című pályázati felhíváshoz 1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI (Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008. ÉVI KÖZPONTI KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN A GYAKORLATI KÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ BERUHÁZÁS

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Projekt adatlap konzorciumi tagok részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Projekt adatlap konzorciumi tagok részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Projekt adatlap konzorciumi tagok részére a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter pályázati felhívása

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter pályázati felhívása A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter pályázati felhívása a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásához A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek

Részletesebben

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 12 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK...

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK... TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója... 3 2. A pályázat célja... 3 3. A pályázók köre... 3 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre... 4 5. Pályázati prioritás... 5 6. A pályázható támogatás

Részletesebben