A Balassi Bálint Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Balassi Bálint Gimnázium"

Átírás

1 A Balassi Bálint Gimnázium ELLENŐRZÉSI NYOMVONALA (217/1998. (XII. 30.) korm. r. 145/B alapján) A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklete Jóváhagyásról rendelkező képviselő-testületi határozat száma és kelte: aláírás

2 Ellenőrzési nyomvonal l. Költségvetés tervezése Ssz. Tevékenység Felelős Jogszabályok Előkészítés, egyes feladat leírása, dokumentum Határidő Kockázat Ellenőrzési pont Ellenőrzést végrehajtó Ellenőrzés gyakorisága 1. Felügyeleti szervtől megérkezik a tervezési irat. A költségvetési tervek számszaki összeállítása (kiemelt előirányzatok bontásáig).. Áht.: : Fenntartói irat. Áht.: : Tervezési körirat alapján meghatározásra kerül a bevétel, személyi juttatások+járulékok, dologi kiadások elkészítésének felelőse. Intézményi költségvetési terv, előirányzatokra vonatkozó költségvetési terv Beérkezés után nap A tervezési iratban meghatározott határidő Az irat késhet a határidő szűkös. Beérkezés ideje:, iktatás, másolata. Intézményvezető. A határidő csúszik. Beérkezés időpontja Bevételek számszaki elkészítése. Személyi juttatások + járulékok számszaki tervezése.. Pü.adminsztrát or Iskolatitkár Számv.törv KJT92/XXXIII.tör vény Tény és tapasztalati adatok alapján az előző évi előirányzatok és teljesítés alapján a bevételek kiszámítása IMI rendszerből dolgozók juttatásainak táblázatba foglalása, soros előlépések jubileumi jutalmak megállapítása, bejáró dolgozók munkába járásának vizsgálata. A tervezési iratban meghatározott határidő figyelembe vételével. A tervezési iratban meghatározott határidő figyelembe vételével. Tervezés időpontja után bérlemény felmondása következik be. Imi rendszer nem megfelelő működése. Járulékok téves számítása. Előzetes felmérés elmulasztása. Szakmai tervek kialakított sablonok...

3 Dologi kiadások meghatározása. Elemi költségvetés tervezése. Elemi költségvetés elfogadása... Felügyeleti szerv Önkormányzati körirat Számv.törv Számv.törv Számv.törv Tapasztalati adatok alapján a dologi kiadások tervezése figyelembe véve a tervezési év változásait, a fenntartó által közölt adatok alapján a kiemelt előirányzatok bázis évhez való számítása./áram, gáz,víz/+ a közölt infláció mértékével való számítás. Karbantartási feladatok tervezése. Kv. részletes indoklása, előirt táblázatba foglalása. Fenntartóval történi kv. tárgyalások. A tervezési iratban meghatározott határidő figyelembe vételével. A tervezési iratban meghatározott határidő figyelembe vételével.. Fenntartó által kitűzött időpont Energia fogyasztási adatok elszámolása, feladatok kimaradása a tervezetből. adatok nem megfelelő értékelése. Téves adatok rögzítése, összeolvasás során figyelmetlenség. Határidő be nem tartása. Előző évi pénzforgalmi adatok összehasonlítása tervezettel, előző év tervadataitól való lényeges eltérések vizsgálata. Táblázat és részletes indoklás összevetése.. 8. Elemi költségvetés Rögzítése a K11 rendszerben.. Számv.törv K 11 rendszerben rögzített költségvetés. Fenntartó által közölt határidő. Ha késedelmesen rögzítik az elemi költségvetést a számviteli rendszerben, addig nem lehet az adott évre kifizetést rögzíteni. K 11 rendszerben rögzített költségvetés hiba listájába nincs adat. A fenntartó visszajelzése. Felügyeleti szerv

4 -átcsoportosítás, módosítás felügyeleti szerv hatáskörében átcsoportosítás,- 1. módosítás kezdeményezése fenntartó szerv részéről. Fenntartó szerv munkatársa Áht. 3. A felügyeleti hatáskörben meghozott előirányzat változtatás iktatása. A megváltozott előirányzat felvitele az informatikai rendszerbe. Adminisztrátor Áht. Áht. -gazdálkodás Fenntartó által küldött irat, . A módosítás dokumentuma. Kontírozó lap kiállítása,tatigazd rendszerbe rögzített módosított előirányzat -átcsoportosítás módosítás költségvetési szerv hatáskörében átcsoportosítás, módosítás kezdeményezése a 1. fenntartónál. Áht. Döntés-előkészítő anyag megírása melyből kiderül, mi indokolja az előirányzat átcsoportosítás, módosítás igényét. Az anyagot az igazgatóval egyeztetni szükséges. 3. változtatásról szóló döntés. A megváltoztatott előirányzat felvitele az informatikai rendszerbe. Áht. Áht. Előterjesztésről írásosos anyag születik. Tatigazd rendszerbe rögzített módosított előirányzat. Fenntartó által közölt határidő. Érkezéskor azonnal. Hónapot követő 10-e. Tárgy hónapot követő 20-ka. Tárgy hónapot követő 20-ka. Hónapot követő 15-ke. Nem megfelelő részletezés. Nem kerül iktatásra, nem kerül olvasásra, nyomtatásra. Téves kontírozás, határidő be nem tartása. Az előirányzat átcsoportosítási, módosítási javaslat nem elég megalapozott. Nem megfelelő összeg, vagy nem megfelelő kiadási rovat megjelölése. A fenntartó nem fogadja el a többletfinanszírozásra való igényünket. Helytelen vagy késedelmes adatrögzítés. egyeztetése fenntartó szerv illetékes munkatársával. Egyeztetés a fenntartó munkatársával. Lekönyvelt tételek ellenőrzése, ellenőrzés a kiküldött előirányzat módosító táblázattal. Főkönyvi nyilvántartás havi pénzforgalmi kimutatás ellenőrzése. Beérkezett módosító irat Tatigazd rendszer nyilvántartása.. átcsoportosítá s,- módosítás valamennyi esetében átcsoportosítá s,- módosítás valamennyi esetében átcsoportosítá s,- módosítás valamennyi esetében átcsoportositá sonként, módosításonk ént. átcsoportositá sonként, módosításonk ént. havonta

5 3. Könyvvezetés Főkönyvi évnyitás Költségvetési szervezet felépítése. 1. Év megnyitása a főkönyvben. Adóügyek kezelése Illetmény kifizetéséhez,bérjellegű költségtérítéshez kapcsolódó,külső személyi jutatással és egyéb Szja és járulékvonzattal járó(bérlettérítés,munká 1. ba járás,étkezési utalvány)adó és járulékkifizetéssel összefüggő adatszolgáltatáshoz információ átadása a gazdasági vezető által kijelölt adóbevallás elkészítéséért felelős Pü.adminisztrát or Áht. Adott évre vonatkozó költségvetési törvény Számv.törv Szja tv Jóváhagyott költségvetési törvény szerint a számviteli rendszerben ki kell alakítani a költségvetési szerkezetet. Főkönyvi számlák megnyitása a jogszabályi változások figyelembevételével, évnyitással összefüggő feladatok ellátása. Adatszolgáltatás az szja,tb bevalláshoz. Tárgyév január 31-ig. Tárgyév március 20-ka. Hónapot követő -ka. Ha nem a költségvetési törvényben jóváhagyott szerkezetben építik fel a számviteli rendet, akkor helytelen könyvelés esetén nehezebb a helyzetet tisztázni. Helytelen főkönyvi számla alkalmazása. Ha az adatszolgáltatás nem pontos vagy nem teljes körű, ebből adódóan a bevallás is helytelen lesz. Késedelmesen történik az adatszolgáltatás. Költségvetési törvény, költségvetési szerkezet összehasonlítása. Alkalmazott főkönyvi számlák összehasonlítása a jogszabályban foglalt kötelezően alkalmazandó főkönyvi számlákkal. Főkönyv, adatszolgáltatáshoz felhasznált bizonylatok-.. havonta

6 munkatárs felé. Illetmény kifizetéséhez, Pü.adminisztrát bérjellegű or költségtérítéshez kapcsolódó, külső személyi jutatással és egyéb Szja és járulékvonzattal járó (telefonadó) adó és járulék-kifizetéssel összefüggő adatszolgáltatáshoz információ átadása a gazdasági vezető által kijelölt adóbevallás elkészítése. Intézményi átutalásos kifizetések végrehajtása Számla megérkezése. Szakterületek vezetői 1. MÁK felé továbbított bevallások. Levél, számla/megrendelés, szerződés, szállítólevél, szakmai teljesítés igazolása. Bevallás a jogszabályban rögzített határidő szerint Folyamatos. Ha a bevallás nem készül el időben vagy pontatlan alapadatok, dokumentumok kerülnek felhasználásra a bevalláshoz vallás a jogszabályban rögzített határidő Ha nem megfelelő bizonylatokkal felszerelt a kifizetésre vonatkozó utalványrendelet. Elkészült bevallás beadási időpontja. Kifizetéseket igazoló felszerelt számla. havonta A számla ellenőrzése, utalványrendelet elkészítése. Érvényesítő Számv.törv. A számla, kifizetésről szóló alapbizonylatok ellenőrzését követően el kell készíteni az utalványrendeletet. A kiadások teljesítését, bevételek elrendelését megelőzően meg kell győződni a kifizetés jogosultságáról, összegszerűségéről, fedezet meglétéről a szolgáltatás, áruszállítás átvételéről a számviteli bizonylatok kiállításának alaki és tartalmi Az alapbizonylato k beérkezését követő egy héten belül de lehetőleg még a fizetési határidő előtt. Ha az érvényesítő Nem fedezi fel a számlán azokat a hiányosságokat, amelyek nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak. Ha nem a megfelelő mennyiségről és összegről szól a számla. Számlához csatolt bizonylatok.

7 3. 4. Utalványozás, utalvány ellenjegyzés. Átutalási megbízás küldése az OTP terminálon keresztül.. 36/1999(XII.27. követelményeinek meglétéről, a szakmai teljesítést igazoló személy jogosultságáról utóbbi személyek aláírásának hitelességéről. fent felsorolt feltételek fennállása esetén megtörténhet az utalványrendelet érvényesítése. Utalványozás, ellenjegyzés során meg kell győződni a szakmai teljesítésigazolás és érvényesítés megtörténtéről, a gazdasági esemény szabályszerű lebonyolításáról Ha az utalványozást vagy annak ellenjegyzését végző személy nem ért egyet a kifizetés szabályszerűségével, akkor a jogosítványait csak írásbeli utasításra köteles gyakorolni, melyről 8 napon belül írásban köteles tájékoztatni a fenntartót. OTP kivonat Az utalványrendel et kiállítását követő 5 napon belül. Esedékesség előtt 1 nappal. Ha alaki hibás számla kerül kifizetésre úgy hogy az ellenőrzés során nem derül ki. Késedelmes utalás, téves utalás nem a megadott számlára érkezik az átutalt összeg. Gazdasági eseményt alátámasztó összes rendelkezésre álló bizonylat. Számla száma, fizetési határidő számla összege, számlaszám. Gazd.vez

8 OTP kivonat felszerelése. A számviteli rendszerben a kifizetés (OTP kivonat) és a könyvelés összevetése,a bankkivonat rögzítése a Tatigazd rendszerben. Főkönyvi feladás, naplók, pénzforgalmi kimutatás ellenőrzése. Feladott tételek könyvelése. Kötelezettség rögzítése a TATIGAZD rendszerben.. könyvelő Gazd. vez. Pénztári kifizetések végrehajtása Pénztári ellátmány Pénztáros felvétele a 1. pénzintézettől. Felvett készpénz pénztárból való Pénztáros f.).) 249/2000 (XII.24.). 249/2000 (XII.24.). 249/2000 (XII.24.). 249/2000 (XII.24.). OTP kivonat felszerelés,bizonylatok mellékelés(számla szerződés,megrendelés,s zállítólevél, Napi OTP kivonat egyenlegének egyeztetése a könyveléssel Főkönyvi napló elkészítése és ellenőrzése Rögzített gazdasági Események könyvelése Kötelezettségeket összesítés analitikus nyilvántartása Készpénzfelvételi csekk kiállítása Valuta pénztári rendszer használata Beérkezéstől számított 3 munkanapon belül. OTP kivonat Beérkezéstől számított 3 munkanapon belül. Havonta. Hónapot követő 10-ig. Havonta. Készpénz felvételekor azonnal. Készpénz felvételekor Ha nem az összes bizonylat kerül a bankkivonathoz csatolásra, bizonylatok elkallódnak, előre utalt számla nem érkezik meg, csúszik a felszerelés határideje. Téves könyvelés rögzítése, nem egyezik a könyvelés és a kivonat. Ha főkönyvi naplók ellenőrzésére nincs elég idő, vagy ha az ellenőrzés felületes. Helytelen könyvelés. H a nem kerül valamely kötelezettség a nyilvántartásba. Nem kerül bevételezésre a felvett ellátmány. Ha a pénztárban többlet vagy hiány Felszerelt banki kivonatok. OTP kivont és számviteli nyilvántartás összevetése. könyvelő Naplók, feladások. havonta Analitika. havonta OTP számlakivonat kiadási oldalának egyeztetése. Pénztártár zárás összevetése a Pénztári ellenőr Pénztári ellenőr hetente

9 elhelyezése. Pénztári kifizetés utalványrendelet kiállítása érvényesítés utalványozás ellenjegyzés. Kifizetés rögzítése a A pénztári rendszerben. Pénztáros Pénztáros 249/2000 (XII.24.). 249/2000 (XII.24.). Főkönyvi könyvelés. Vagyongazdálkodás A tárgyi eszköznyilvántartásba vételéhez szükséges 1. előkészítés. Az adatok rögzítése a számviteli rendszerben és a bevételezési bizonylat kiállítása. Elkészült utalványrendeletet Érvényesítő utalványozó ellenjegyző aláírja Pénztári kiadási bizonylat azonnal. Folyamatos. Folyamatos. jelentkezik hibás rögzítés miatt. Ha a kifizetés dokumentáltsága nem teljes körű. Ha a pénztárban többlet vagy hiány keletkezik. Főkönyvi 20-as napló Folyamatos. Ha a rögzítési adatok pontatlanok. Nyilvántartáshoz szükséges bizonylatok(számla,üze mbe helyezési okmány összegyűjtése az adatrögzítéshez Bevételezési bizonylatok kiállítása adatok rögzítése a tárgyi eszköz analitikában. Kis értékű tárgyi eszköz Ft alatti érték ) költségként egy összegben az 5-ös számlaosztályban elszámolásra kerül. az analitikában mennyiségi nyilvántartásba kerül a személyes használatra kiadott eszközök az átvevő által aláírásra kerülnek a számlán,amennyiben ott Az eszköz beszerzésétől számított 5.napon. Legkésőbb a könyvelés előtti napon. Ha az eszköz nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok csak részben találhatók meg a bizonylaton. Az eszköz mozgásából eredő átvezetések nem minden esetben történnek meg. készpénzzel. Utalványrendelet. Pénztári ellenőr Pénztárjelentés. Pénztári ellenőr Főkönyv. Megrendelés. Bevételezéssel kapcsolatban kiállított számviteli bizonylatok.

10 Bevételi bizonylatok aláírás. Bevételezési bizonylat mellékelése számlához, vegyes bizonylatok közé. Adatok feladása a főkönyvi könyvelés felé, vegyes naplóban való rögzítése. Időszaki értékcsökkenés elszámolása. Követelések nyilvántartása Számlázó rendszerben kiáltott számlák alapján 1. követelés előírása a pénzügyi és a számviteli rendszerben. Követelések könyvelése (befolyt bevételek kezelése) Követeléseket tartalmazó analitika negyedéves egyeztetése. Könyvelést követő egyeztetések, ellenőrzések. nem lehetséges külön átvételi elismervényen a jellemzők feltüntetésével (gyártási szám,márkanév stb.) Aláirt bevételi bizonylat Folyamatos. Ha a bevételi bizonylat aláírása késedelmesen Tárgyi eszköz beszerzéshez archivált anyagok Analitika adatainak feladása a főkönyv felé Értékcsökkenés naplózással való elszámolása Követelés előírása a számviteli rendszerben Folyamatos. Havonta. Negyed. Folyamatos. történik meg. Bizonylatok tárolása nem biztosított az előirt határidőben. Ha a feladott adatok nem valósak. Téves értékcsökkenési kulcs alkalmazása. Ha nem minden követelés kerül be a nyilvántartásba. Követelés könyvelése Folyamatos. Ha a könyvelés nem naprakész. Követeléseket tartalmazó analitikus nyilvántartás vezetése Főkönyvi kivonat,könyvelési naplók analitikák egyeztetése Folyamatos. Havonta. Ha az adatfeldolgozás nem napra kész. Egyeztetés idő hiányában elmarad, vagy felületes. Bevételezési bizonylat. Főkönyvi kivonat. havonta Főkönyvi kivonat.. negyed Kimenő számlák nyilvántartása és az előírások összevetése. Gazd vez. Számviteli rendszer gazdasági események dokumentációjának összevetése. Gazd vez Számviteli rendszer. könyvelő A havi egyeztetések tényét dokumentálni kell (ki, mikor, mit, kivel egyeztetett, ha. havonta

11 5. 6. Főkönyvi analitikák összeállítása. Főkönyvi számlák zárása.. Főkönyvi analitikák összeállítása Havonta. Főkönyvi számlák zárása Jogszabályban előirt határidő. A nyilvántartások nem valósak nem minden esetben került sor a módisítások karbantartására Főkönyvi kivonat. eltérés volt miként történik annak egyeztetése) Az egyeztető dokumentumok lefűzése a vegyes bizonylatok közé. Analitikus nyilvántartások. Számviteli nyilvántartási rendszer. 4. Leltározás, selejtezés A leltározási ütemterv elkészítése (leltárkörzetek kijelölése,leltár időpontjaink és kiértékelésének kijelölése. ütemterv jóváhagyása ban részt vevők. felkészítése, feladatuk tudomásulvételének aláírása a leltározási ütemtervben leltárívek Számviteli törv. Leltározók kijelölése,leltárkörzetek meghatározása Összeállított leltározási ütemterv szerint ütemtervbe foglalt feladatok engedélyezése Leltározáshoz szükséges bizonylatok elkészítése,kiadása Legkésőbb tárgyév december 15- ig. A leltározási ütemterv ütemterv Nem készül el az ütemterv határidőre. Ha a leltározási ütemterv túl szoros határidőket ír elő amely humán erőforrás miatt nem tartható. A szervezet belül érzékelhető munkaterhelés miatt a leltárfelvétel gyors végrehajtása kerülhet előtérbe a Ütemterv aláírása. Leltárfelvételi ívek pontos ellenőrzése.

12 4. 5. kiadása. A leltár felvétel. A leltárak értékelése, egyeztetése, a különbözetek megállapítása. Leltárfelelősök, Pénzügyi mérlegtételek vonatkozásába n. Leltározás bizonylatai leltárfelvételi ív leltárfelvételi összesítő Leltáregyeztetések elvégzését követően meg kell állapítani akár a többlet akár a hiány leltárkülönbözetet ütemterv ütemterv pontossággal szemben. Ha a leltárfelvétel alatt az eszközmozgások nem szüntethetők meg. ha az eszközazonosítók nem olvashatók le, vagy nem szerepelnek rajta. A leltárívek, és nyilvántartás között jelentős eltérés lehet. bizonylatok teljes körű kitöltése. Tárgyi eszközök nyilvántartó lapjai. Gazd.vez. 6. Különbözetek okainak vizsgálata. egység vezetői Ki kell vizsgálni a leltáreltérések okait,ha lehetséges meg kell állapítani a felelősök neveit. leltározási jegyzőkönyv ütemterv Ha a felelősök megállapítása nem lehetséges. Érintett leltárfelelősök nyilatkozatai Az intézmény vezetője dönt az esetleges hiány megtérítéséről. Leltározást alátámasztó bizonylatok 10 évig való megőrzése. A feleslegessé vált vagyontárgyak előkészítése. hasznosításra, vagy selejtezésre. Irattáros 254/2007 (X.4.) Határozata különbözet rendezésének módjáról Bizonylatok irat tarozása,megőrzése A leltározást megelőzően elő kell készíteni a nem hasznosítható,feleslegess é vált vagyontárgyak jegyzékét. ütemterv ütemterv szeptember 15- és október 15 között. Nehezen bizonyítható hiányok esetében gondatlanság. Ha a bizonylatok elvesznek, utólagos ellenőrzés emiatt nem lehetséges. Ha a használhatatlan és feleslegessé vált vagyontárgyak jegyzéke nem teljes és nem készül el határidőre. Létrejött határozatok. Irattározás, leltározási bizonylatok A feleslegessé vált vagyontárgyak vélt és nem hasznosítható vagyontárgyak jegyzékrés ehhez kapcsolódó iratok (nem javítható

13 10. A selejtezési eljárás lefolytatása. Kijelölt selejtezési bizottság vezetője 254/2007 (X.4.) A selejtezési bizottság a selejtezetési szabályzat alapján valamint a selejtezési jegyzék szerint lefolytatja a selejtezést A selejtezéssel összefüggő iratokban meghatározott határidők. Ha a selejtezés nem az előírásoknak megfelelően történik, selejtezett tárgy visszakerül használatba. vélemény). A selejtezés lefolytatása során készült iratok, előírások Könyvvezetés utóellenőrzése. Főkönyvi kivonat egyeztetése. Évközi mérlegjelentések összeállítása. Féléves é éves beszámoló összeállítása. Féléves é éves beszámoló továbbítása a fenntartó önkormányzat felé. A táblázatok kitöltése és a szöveges indoklás elkészítése /2000 (XII.2 5. Beszámolás, zárszámadás Főkönyvi számlák forgalmi adatainak áttekintése Utóellenőrzés során feltárt téves gazdasági események helyesbítő könyvelése Főkönyvi naplók és főkönyvi kivonatok egyeztetése Évközi mérlegjelentés elkészítése Féléves és éves beszámoló elkészítése(könyvviteli mérleg,pénzforgalmi jelentés,tájékoztató adatok K11 rendszerben elkészített költségvetési beszámoló továbbítása Mérlegjelentés ek leadása előtt 10 nappal Mérlegjelentés ek leadása előtt 5 nappal. Április 20 október 20. Beszámolási határidő előtt 5 nappal. Előirt határidő Időhiány miatt csak néhány főkönyvi számlára terjed ki. Ha az egyeztetés nem teljes körű. Ha a könyvelés szabályszerűsége nem megfelelő.. Ha a könyvelés szabályszerűsége nem megfelelő. Ha téves az előirányzati sorok könyvelése. Határidőre nem készül el a beszámoló. Számviteli nyilvántartási rendszer, kiválasztott gazdasági események alapbizonylatai Főkönyvi naplók és főkönyvi kivonatok. Számviteli rendszer rögzített könyvviteli. Számviteli rendszerben rögzített adatok. Fenntartó önkormányzat munkatársa Fenntartó önkormányzat munkatársa negyed negyed negyed egyszer Iktatás, .. Táblázatok, mellékletek Előirt határidő Szűkös határidő miatt Táblázatok vizsgálata. kitöltése nem pontos adatok 6. jöhetnek létre. 7. A tárgyévi kötelezettség. ok és Határidő Ha nem minden Számviteli rendszer

14 8. 9. vállalással terhelt és nem terhelt pénzmaradvány megállapítása. Szöveges pénzügyi értékelés elkészítése Zárszámadás továbbítása.. teljesítés felülvizsgálata. kötelezettségvállalás kerül összesítésre. Szöveges kiértékelés elkészítése Zárszámadás továbbítása Határidő Határidő szerint Ha szöveges indoklás és a táblázatok adatai nincsenek összhangban. Felületes az elkészítés. Ha a zárszámadás nem érkezik be időben. kötelezettségvállalási nyilvántartása. Szöveges értékelése táblázatok összevetése Iktatási rend. 6. Kötelezettségvállalás, szerződéskötés Szerződés kidolgozása szükséges szerződéses kötelezettségek megadása. Pénzügyi fedezetvizsgálat,válasz továbbítása szerződő félnek. Kötelezettségvállalás rögzítése a számviteli rendszerben. Szerződéskötés ért felelős munkatárs Szerződéskötés ért felelős munkatárs Korm.redelet:224/ 2000 ( 249/2000 (XII.24XII.19) Minta szerződés alkalmazása (XII.24XII.19) Esetenként. Szerződés ellenjegyzése Folyamatos. Számviteli rendszerben rögzített kötelezettségvállalás tárolása Aláirt szerződés átvételét követő 3. munkanap Ha a szerződéstervezet nem kidolgozott. Nem kerül sor a kötelezettség vállalás felvezetésére,vagy nincs fedeztet a költségvetésben. Ha a kötelezettségvállalás rögzítés elmarad. Mintaszerződés alkalmazása. Ellenjegyző felülvizsgálata. Számviteli rendszer nyilvántartása. Szerződést aláíró vezető.

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 8877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. december 12., péntek XI. évfolyam, 2008/50. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 15. számú melléklet MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az Önkormányzat által fenntartott, az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó I. sz. Gazdasági Működtető Központ (9023 Győr, Szigethy Attila

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Számadó és az alapfokú nevelési-, oktatási

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. számú melléklet MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az Önkormányzat által fenntartott, az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Óvodák Gazdasági Működtető Központja (a továbbiakban: ÓGMK),

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése

A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése Balatonfüred Város Önkormányzata 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése Előadó: Répásy Ildikó osztályvezető

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény ( továbbiakban: Ötv.) értelmében a képviselő-testület 10/2006. (XI.20) sz. rendeletével

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

É S. 1. sz. melléklet

É S. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet É V E S E L L E N Ő R Z É S I É S É V E S Ö S S Z E F O G L A L Ó E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 25-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel

Részletesebben

BIZONYLATI REND ÉS ALBUM

BIZONYLATI REND ÉS ALBUM MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. BIZONYLATI REND ÉS ALBUM Hatályos: 2013. január 01. napjától Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. BIZONYLATI

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Gazdálkodási Szabályzata

Gazdálkodási Szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Gazdálkodási Szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I. FEJEZET A GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 4 1. A gazdálkodási szabályzat célja, hatálya... 4 2. A szabályzat jogszabályi

Részletesebben

PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány

PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány CIGÁND VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány Kapcsolódó ÁROP részterületek: ÁROP 2.h) Készítette: Közigazgatási Igazgatósága A projekt az Európai Unió Támogatásával,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 25-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 17. (5) bekezdése

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK Eszközök és források leltározási, hasznosítási és selejtezési szabályzata. Hatályba lépés napja: 2013. augusztus 23.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK Eszközök és források leltározási, hasznosítási és selejtezési szabályzata. Hatályba lépés napja: 2013. augusztus 23. Oldal: 1/33 ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI, LELTÁRKÉSZÍTÉSI, HASZNOSÍTÁSI, ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI

Részletesebben

Bizonylati szabályzat

Bizonylati szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Bizonylati szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 45/2015. sz. határozatával 1 Tartalomjegyzék I. Általános rész... 2 1. A szabályzat célja... 3 2. Bizonylati elv,

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben