A Balassi Bálint Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Balassi Bálint Gimnázium"

Átírás

1 A Balassi Bálint Gimnázium ELLENŐRZÉSI NYOMVONALA (217/1998. (XII. 30.) korm. r. 145/B alapján) A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklete Jóváhagyásról rendelkező képviselő-testületi határozat száma és kelte: aláírás

2 Ellenőrzési nyomvonal l. Költségvetés tervezése Ssz. Tevékenység Felelős Jogszabályok Előkészítés, egyes feladat leírása, dokumentum Határidő Kockázat Ellenőrzési pont Ellenőrzést végrehajtó Ellenőrzés gyakorisága 1. Felügyeleti szervtől megérkezik a tervezési irat. A költségvetési tervek számszaki összeállítása (kiemelt előirányzatok bontásáig).. Áht.: : Fenntartói irat. Áht.: : Tervezési körirat alapján meghatározásra kerül a bevétel, személyi juttatások+járulékok, dologi kiadások elkészítésének felelőse. Intézményi költségvetési terv, előirányzatokra vonatkozó költségvetési terv Beérkezés után nap A tervezési iratban meghatározott határidő Az irat késhet a határidő szűkös. Beérkezés ideje:, iktatás, másolata. Intézményvezető. A határidő csúszik. Beérkezés időpontja Bevételek számszaki elkészítése. Személyi juttatások + járulékok számszaki tervezése.. Pü.adminsztrát or Iskolatitkár Számv.törv KJT92/XXXIII.tör vény Tény és tapasztalati adatok alapján az előző évi előirányzatok és teljesítés alapján a bevételek kiszámítása IMI rendszerből dolgozók juttatásainak táblázatba foglalása, soros előlépések jubileumi jutalmak megállapítása, bejáró dolgozók munkába járásának vizsgálata. A tervezési iratban meghatározott határidő figyelembe vételével. A tervezési iratban meghatározott határidő figyelembe vételével. Tervezés időpontja után bérlemény felmondása következik be. Imi rendszer nem megfelelő működése. Járulékok téves számítása. Előzetes felmérés elmulasztása. Szakmai tervek kialakított sablonok...

3 Dologi kiadások meghatározása. Elemi költségvetés tervezése. Elemi költségvetés elfogadása... Felügyeleti szerv Önkormányzati körirat Számv.törv Számv.törv Számv.törv Tapasztalati adatok alapján a dologi kiadások tervezése figyelembe véve a tervezési év változásait, a fenntartó által közölt adatok alapján a kiemelt előirányzatok bázis évhez való számítása./áram, gáz,víz/+ a közölt infláció mértékével való számítás. Karbantartási feladatok tervezése. Kv. részletes indoklása, előirt táblázatba foglalása. Fenntartóval történi kv. tárgyalások. A tervezési iratban meghatározott határidő figyelembe vételével. A tervezési iratban meghatározott határidő figyelembe vételével.. Fenntartó által kitűzött időpont Energia fogyasztási adatok elszámolása, feladatok kimaradása a tervezetből. adatok nem megfelelő értékelése. Téves adatok rögzítése, összeolvasás során figyelmetlenség. Határidő be nem tartása. Előző évi pénzforgalmi adatok összehasonlítása tervezettel, előző év tervadataitól való lényeges eltérések vizsgálata. Táblázat és részletes indoklás összevetése.. 8. Elemi költségvetés Rögzítése a K11 rendszerben.. Számv.törv K 11 rendszerben rögzített költségvetés. Fenntartó által közölt határidő. Ha késedelmesen rögzítik az elemi költségvetést a számviteli rendszerben, addig nem lehet az adott évre kifizetést rögzíteni. K 11 rendszerben rögzített költségvetés hiba listájába nincs adat. A fenntartó visszajelzése. Felügyeleti szerv

4 -átcsoportosítás, módosítás felügyeleti szerv hatáskörében átcsoportosítás,- 1. módosítás kezdeményezése fenntartó szerv részéről. Fenntartó szerv munkatársa Áht. 3. A felügyeleti hatáskörben meghozott előirányzat változtatás iktatása. A megváltozott előirányzat felvitele az informatikai rendszerbe. Adminisztrátor Áht. Áht. -gazdálkodás Fenntartó által küldött irat, . A módosítás dokumentuma. Kontírozó lap kiállítása,tatigazd rendszerbe rögzített módosított előirányzat -átcsoportosítás módosítás költségvetési szerv hatáskörében átcsoportosítás, módosítás kezdeményezése a 1. fenntartónál. Áht. Döntés-előkészítő anyag megírása melyből kiderül, mi indokolja az előirányzat átcsoportosítás, módosítás igényét. Az anyagot az igazgatóval egyeztetni szükséges. 3. változtatásról szóló döntés. A megváltoztatott előirányzat felvitele az informatikai rendszerbe. Áht. Áht. Előterjesztésről írásosos anyag születik. Tatigazd rendszerbe rögzített módosított előirányzat. Fenntartó által közölt határidő. Érkezéskor azonnal. Hónapot követő 10-e. Tárgy hónapot követő 20-ka. Tárgy hónapot követő 20-ka. Hónapot követő 15-ke. Nem megfelelő részletezés. Nem kerül iktatásra, nem kerül olvasásra, nyomtatásra. Téves kontírozás, határidő be nem tartása. Az előirányzat átcsoportosítási, módosítási javaslat nem elég megalapozott. Nem megfelelő összeg, vagy nem megfelelő kiadási rovat megjelölése. A fenntartó nem fogadja el a többletfinanszírozásra való igényünket. Helytelen vagy késedelmes adatrögzítés. egyeztetése fenntartó szerv illetékes munkatársával. Egyeztetés a fenntartó munkatársával. Lekönyvelt tételek ellenőrzése, ellenőrzés a kiküldött előirányzat módosító táblázattal. Főkönyvi nyilvántartás havi pénzforgalmi kimutatás ellenőrzése. Beérkezett módosító irat Tatigazd rendszer nyilvántartása.. átcsoportosítá s,- módosítás valamennyi esetében átcsoportosítá s,- módosítás valamennyi esetében átcsoportosítá s,- módosítás valamennyi esetében átcsoportositá sonként, módosításonk ént. átcsoportositá sonként, módosításonk ént. havonta

5 3. Könyvvezetés Főkönyvi évnyitás Költségvetési szervezet felépítése. 1. Év megnyitása a főkönyvben. Adóügyek kezelése Illetmény kifizetéséhez,bérjellegű költségtérítéshez kapcsolódó,külső személyi jutatással és egyéb Szja és járulékvonzattal járó(bérlettérítés,munká 1. ba járás,étkezési utalvány)adó és járulékkifizetéssel összefüggő adatszolgáltatáshoz információ átadása a gazdasági vezető által kijelölt adóbevallás elkészítéséért felelős Pü.adminisztrát or Áht. Adott évre vonatkozó költségvetési törvény Számv.törv Szja tv Jóváhagyott költségvetési törvény szerint a számviteli rendszerben ki kell alakítani a költségvetési szerkezetet. Főkönyvi számlák megnyitása a jogszabályi változások figyelembevételével, évnyitással összefüggő feladatok ellátása. Adatszolgáltatás az szja,tb bevalláshoz. Tárgyév január 31-ig. Tárgyév március 20-ka. Hónapot követő -ka. Ha nem a költségvetési törvényben jóváhagyott szerkezetben építik fel a számviteli rendet, akkor helytelen könyvelés esetén nehezebb a helyzetet tisztázni. Helytelen főkönyvi számla alkalmazása. Ha az adatszolgáltatás nem pontos vagy nem teljes körű, ebből adódóan a bevallás is helytelen lesz. Késedelmesen történik az adatszolgáltatás. Költségvetési törvény, költségvetési szerkezet összehasonlítása. Alkalmazott főkönyvi számlák összehasonlítása a jogszabályban foglalt kötelezően alkalmazandó főkönyvi számlákkal. Főkönyv, adatszolgáltatáshoz felhasznált bizonylatok-.. havonta

6 munkatárs felé. Illetmény kifizetéséhez, Pü.adminisztrát bérjellegű or költségtérítéshez kapcsolódó, külső személyi jutatással és egyéb Szja és járulékvonzattal járó (telefonadó) adó és járulék-kifizetéssel összefüggő adatszolgáltatáshoz információ átadása a gazdasági vezető által kijelölt adóbevallás elkészítése. Intézményi átutalásos kifizetések végrehajtása Számla megérkezése. Szakterületek vezetői 1. MÁK felé továbbított bevallások. Levél, számla/megrendelés, szerződés, szállítólevél, szakmai teljesítés igazolása. Bevallás a jogszabályban rögzített határidő szerint Folyamatos. Ha a bevallás nem készül el időben vagy pontatlan alapadatok, dokumentumok kerülnek felhasználásra a bevalláshoz vallás a jogszabályban rögzített határidő Ha nem megfelelő bizonylatokkal felszerelt a kifizetésre vonatkozó utalványrendelet. Elkészült bevallás beadási időpontja. Kifizetéseket igazoló felszerelt számla. havonta A számla ellenőrzése, utalványrendelet elkészítése. Érvényesítő Számv.törv. A számla, kifizetésről szóló alapbizonylatok ellenőrzését követően el kell készíteni az utalványrendeletet. A kiadások teljesítését, bevételek elrendelését megelőzően meg kell győződni a kifizetés jogosultságáról, összegszerűségéről, fedezet meglétéről a szolgáltatás, áruszállítás átvételéről a számviteli bizonylatok kiállításának alaki és tartalmi Az alapbizonylato k beérkezését követő egy héten belül de lehetőleg még a fizetési határidő előtt. Ha az érvényesítő Nem fedezi fel a számlán azokat a hiányosságokat, amelyek nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak. Ha nem a megfelelő mennyiségről és összegről szól a számla. Számlához csatolt bizonylatok.

7 3. 4. Utalványozás, utalvány ellenjegyzés. Átutalási megbízás küldése az OTP terminálon keresztül.. 36/1999(XII.27. követelményeinek meglétéről, a szakmai teljesítést igazoló személy jogosultságáról utóbbi személyek aláírásának hitelességéről. fent felsorolt feltételek fennállása esetén megtörténhet az utalványrendelet érvényesítése. Utalványozás, ellenjegyzés során meg kell győződni a szakmai teljesítésigazolás és érvényesítés megtörténtéről, a gazdasági esemény szabályszerű lebonyolításáról Ha az utalványozást vagy annak ellenjegyzését végző személy nem ért egyet a kifizetés szabályszerűségével, akkor a jogosítványait csak írásbeli utasításra köteles gyakorolni, melyről 8 napon belül írásban köteles tájékoztatni a fenntartót. OTP kivonat Az utalványrendel et kiállítását követő 5 napon belül. Esedékesség előtt 1 nappal. Ha alaki hibás számla kerül kifizetésre úgy hogy az ellenőrzés során nem derül ki. Késedelmes utalás, téves utalás nem a megadott számlára érkezik az átutalt összeg. Gazdasági eseményt alátámasztó összes rendelkezésre álló bizonylat. Számla száma, fizetési határidő számla összege, számlaszám. Gazd.vez

8 OTP kivonat felszerelése. A számviteli rendszerben a kifizetés (OTP kivonat) és a könyvelés összevetése,a bankkivonat rögzítése a Tatigazd rendszerben. Főkönyvi feladás, naplók, pénzforgalmi kimutatás ellenőrzése. Feladott tételek könyvelése. Kötelezettség rögzítése a TATIGAZD rendszerben.. könyvelő Gazd. vez. Pénztári kifizetések végrehajtása Pénztári ellátmány Pénztáros felvétele a 1. pénzintézettől. Felvett készpénz pénztárból való Pénztáros f.).) 249/2000 (XII.24.). 249/2000 (XII.24.). 249/2000 (XII.24.). 249/2000 (XII.24.). OTP kivonat felszerelés,bizonylatok mellékelés(számla szerződés,megrendelés,s zállítólevél, Napi OTP kivonat egyenlegének egyeztetése a könyveléssel Főkönyvi napló elkészítése és ellenőrzése Rögzített gazdasági Események könyvelése Kötelezettségeket összesítés analitikus nyilvántartása Készpénzfelvételi csekk kiállítása Valuta pénztári rendszer használata Beérkezéstől számított 3 munkanapon belül. OTP kivonat Beérkezéstől számított 3 munkanapon belül. Havonta. Hónapot követő 10-ig. Havonta. Készpénz felvételekor azonnal. Készpénz felvételekor Ha nem az összes bizonylat kerül a bankkivonathoz csatolásra, bizonylatok elkallódnak, előre utalt számla nem érkezik meg, csúszik a felszerelés határideje. Téves könyvelés rögzítése, nem egyezik a könyvelés és a kivonat. Ha főkönyvi naplók ellenőrzésére nincs elég idő, vagy ha az ellenőrzés felületes. Helytelen könyvelés. H a nem kerül valamely kötelezettség a nyilvántartásba. Nem kerül bevételezésre a felvett ellátmány. Ha a pénztárban többlet vagy hiány Felszerelt banki kivonatok. OTP kivont és számviteli nyilvántartás összevetése. könyvelő Naplók, feladások. havonta Analitika. havonta OTP számlakivonat kiadási oldalának egyeztetése. Pénztártár zárás összevetése a Pénztári ellenőr Pénztári ellenőr hetente

9 elhelyezése. Pénztári kifizetés utalványrendelet kiállítása érvényesítés utalványozás ellenjegyzés. Kifizetés rögzítése a A pénztári rendszerben. Pénztáros Pénztáros 249/2000 (XII.24.). 249/2000 (XII.24.). Főkönyvi könyvelés. Vagyongazdálkodás A tárgyi eszköznyilvántartásba vételéhez szükséges 1. előkészítés. Az adatok rögzítése a számviteli rendszerben és a bevételezési bizonylat kiállítása. Elkészült utalványrendeletet Érvényesítő utalványozó ellenjegyző aláírja Pénztári kiadási bizonylat azonnal. Folyamatos. Folyamatos. jelentkezik hibás rögzítés miatt. Ha a kifizetés dokumentáltsága nem teljes körű. Ha a pénztárban többlet vagy hiány keletkezik. Főkönyvi 20-as napló Folyamatos. Ha a rögzítési adatok pontatlanok. Nyilvántartáshoz szükséges bizonylatok(számla,üze mbe helyezési okmány összegyűjtése az adatrögzítéshez Bevételezési bizonylatok kiállítása adatok rögzítése a tárgyi eszköz analitikában. Kis értékű tárgyi eszköz Ft alatti érték ) költségként egy összegben az 5-ös számlaosztályban elszámolásra kerül. az analitikában mennyiségi nyilvántartásba kerül a személyes használatra kiadott eszközök az átvevő által aláírásra kerülnek a számlán,amennyiben ott Az eszköz beszerzésétől számított 5.napon. Legkésőbb a könyvelés előtti napon. Ha az eszköz nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok csak részben találhatók meg a bizonylaton. Az eszköz mozgásából eredő átvezetések nem minden esetben történnek meg. készpénzzel. Utalványrendelet. Pénztári ellenőr Pénztárjelentés. Pénztári ellenőr Főkönyv. Megrendelés. Bevételezéssel kapcsolatban kiállított számviteli bizonylatok.

10 Bevételi bizonylatok aláírás. Bevételezési bizonylat mellékelése számlához, vegyes bizonylatok közé. Adatok feladása a főkönyvi könyvelés felé, vegyes naplóban való rögzítése. Időszaki értékcsökkenés elszámolása. Követelések nyilvántartása Számlázó rendszerben kiáltott számlák alapján 1. követelés előírása a pénzügyi és a számviteli rendszerben. Követelések könyvelése (befolyt bevételek kezelése) Követeléseket tartalmazó analitika negyedéves egyeztetése. Könyvelést követő egyeztetések, ellenőrzések. nem lehetséges külön átvételi elismervényen a jellemzők feltüntetésével (gyártási szám,márkanév stb.) Aláirt bevételi bizonylat Folyamatos. Ha a bevételi bizonylat aláírása késedelmesen Tárgyi eszköz beszerzéshez archivált anyagok Analitika adatainak feladása a főkönyv felé Értékcsökkenés naplózással való elszámolása Követelés előírása a számviteli rendszerben Folyamatos. Havonta. Negyed. Folyamatos. történik meg. Bizonylatok tárolása nem biztosított az előirt határidőben. Ha a feladott adatok nem valósak. Téves értékcsökkenési kulcs alkalmazása. Ha nem minden követelés kerül be a nyilvántartásba. Követelés könyvelése Folyamatos. Ha a könyvelés nem naprakész. Követeléseket tartalmazó analitikus nyilvántartás vezetése Főkönyvi kivonat,könyvelési naplók analitikák egyeztetése Folyamatos. Havonta. Ha az adatfeldolgozás nem napra kész. Egyeztetés idő hiányában elmarad, vagy felületes. Bevételezési bizonylat. Főkönyvi kivonat. havonta Főkönyvi kivonat.. negyed Kimenő számlák nyilvántartása és az előírások összevetése. Gazd vez. Számviteli rendszer gazdasági események dokumentációjának összevetése. Gazd vez Számviteli rendszer. könyvelő A havi egyeztetések tényét dokumentálni kell (ki, mikor, mit, kivel egyeztetett, ha. havonta

11 5. 6. Főkönyvi analitikák összeállítása. Főkönyvi számlák zárása.. Főkönyvi analitikák összeállítása Havonta. Főkönyvi számlák zárása Jogszabályban előirt határidő. A nyilvántartások nem valósak nem minden esetben került sor a módisítások karbantartására Főkönyvi kivonat. eltérés volt miként történik annak egyeztetése) Az egyeztető dokumentumok lefűzése a vegyes bizonylatok közé. Analitikus nyilvántartások. Számviteli nyilvántartási rendszer. 4. Leltározás, selejtezés A leltározási ütemterv elkészítése (leltárkörzetek kijelölése,leltár időpontjaink és kiértékelésének kijelölése. ütemterv jóváhagyása ban részt vevők. felkészítése, feladatuk tudomásulvételének aláírása a leltározási ütemtervben leltárívek Számviteli törv. Leltározók kijelölése,leltárkörzetek meghatározása Összeállított leltározási ütemterv szerint ütemtervbe foglalt feladatok engedélyezése Leltározáshoz szükséges bizonylatok elkészítése,kiadása Legkésőbb tárgyév december 15- ig. A leltározási ütemterv ütemterv Nem készül el az ütemterv határidőre. Ha a leltározási ütemterv túl szoros határidőket ír elő amely humán erőforrás miatt nem tartható. A szervezet belül érzékelhető munkaterhelés miatt a leltárfelvétel gyors végrehajtása kerülhet előtérbe a Ütemterv aláírása. Leltárfelvételi ívek pontos ellenőrzése.

12 4. 5. kiadása. A leltár felvétel. A leltárak értékelése, egyeztetése, a különbözetek megállapítása. Leltárfelelősök, Pénzügyi mérlegtételek vonatkozásába n. Leltározás bizonylatai leltárfelvételi ív leltárfelvételi összesítő Leltáregyeztetések elvégzését követően meg kell állapítani akár a többlet akár a hiány leltárkülönbözetet ütemterv ütemterv pontossággal szemben. Ha a leltárfelvétel alatt az eszközmozgások nem szüntethetők meg. ha az eszközazonosítók nem olvashatók le, vagy nem szerepelnek rajta. A leltárívek, és nyilvántartás között jelentős eltérés lehet. bizonylatok teljes körű kitöltése. Tárgyi eszközök nyilvántartó lapjai. Gazd.vez. 6. Különbözetek okainak vizsgálata. egység vezetői Ki kell vizsgálni a leltáreltérések okait,ha lehetséges meg kell állapítani a felelősök neveit. leltározási jegyzőkönyv ütemterv Ha a felelősök megállapítása nem lehetséges. Érintett leltárfelelősök nyilatkozatai Az intézmény vezetője dönt az esetleges hiány megtérítéséről. Leltározást alátámasztó bizonylatok 10 évig való megőrzése. A feleslegessé vált vagyontárgyak előkészítése. hasznosításra, vagy selejtezésre. Irattáros 254/2007 (X.4.) Határozata különbözet rendezésének módjáról Bizonylatok irat tarozása,megőrzése A leltározást megelőzően elő kell készíteni a nem hasznosítható,feleslegess é vált vagyontárgyak jegyzékét. ütemterv ütemterv szeptember 15- és október 15 között. Nehezen bizonyítható hiányok esetében gondatlanság. Ha a bizonylatok elvesznek, utólagos ellenőrzés emiatt nem lehetséges. Ha a használhatatlan és feleslegessé vált vagyontárgyak jegyzéke nem teljes és nem készül el határidőre. Létrejött határozatok. Irattározás, leltározási bizonylatok A feleslegessé vált vagyontárgyak vélt és nem hasznosítható vagyontárgyak jegyzékrés ehhez kapcsolódó iratok (nem javítható

13 10. A selejtezési eljárás lefolytatása. Kijelölt selejtezési bizottság vezetője 254/2007 (X.4.) A selejtezési bizottság a selejtezetési szabályzat alapján valamint a selejtezési jegyzék szerint lefolytatja a selejtezést A selejtezéssel összefüggő iratokban meghatározott határidők. Ha a selejtezés nem az előírásoknak megfelelően történik, selejtezett tárgy visszakerül használatba. vélemény). A selejtezés lefolytatása során készült iratok, előírások Könyvvezetés utóellenőrzése. Főkönyvi kivonat egyeztetése. Évközi mérlegjelentések összeállítása. Féléves é éves beszámoló összeállítása. Féléves é éves beszámoló továbbítása a fenntartó önkormányzat felé. A táblázatok kitöltése és a szöveges indoklás elkészítése /2000 (XII.2 5. Beszámolás, zárszámadás Főkönyvi számlák forgalmi adatainak áttekintése Utóellenőrzés során feltárt téves gazdasági események helyesbítő könyvelése Főkönyvi naplók és főkönyvi kivonatok egyeztetése Évközi mérlegjelentés elkészítése Féléves és éves beszámoló elkészítése(könyvviteli mérleg,pénzforgalmi jelentés,tájékoztató adatok K11 rendszerben elkészített költségvetési beszámoló továbbítása Mérlegjelentés ek leadása előtt 10 nappal Mérlegjelentés ek leadása előtt 5 nappal. Április 20 október 20. Beszámolási határidő előtt 5 nappal. Előirt határidő Időhiány miatt csak néhány főkönyvi számlára terjed ki. Ha az egyeztetés nem teljes körű. Ha a könyvelés szabályszerűsége nem megfelelő.. Ha a könyvelés szabályszerűsége nem megfelelő. Ha téves az előirányzati sorok könyvelése. Határidőre nem készül el a beszámoló. Számviteli nyilvántartási rendszer, kiválasztott gazdasági események alapbizonylatai Főkönyvi naplók és főkönyvi kivonatok. Számviteli rendszer rögzített könyvviteli. Számviteli rendszerben rögzített adatok. Fenntartó önkormányzat munkatársa Fenntartó önkormányzat munkatársa negyed negyed negyed egyszer Iktatás, .. Táblázatok, mellékletek Előirt határidő Szűkös határidő miatt Táblázatok vizsgálata. kitöltése nem pontos adatok 6. jöhetnek létre. 7. A tárgyévi kötelezettség. ok és Határidő Ha nem minden Számviteli rendszer

14 8. 9. vállalással terhelt és nem terhelt pénzmaradvány megállapítása. Szöveges pénzügyi értékelés elkészítése Zárszámadás továbbítása.. teljesítés felülvizsgálata. kötelezettségvállalás kerül összesítésre. Szöveges kiértékelés elkészítése Zárszámadás továbbítása Határidő Határidő szerint Ha szöveges indoklás és a táblázatok adatai nincsenek összhangban. Felületes az elkészítés. Ha a zárszámadás nem érkezik be időben. kötelezettségvállalási nyilvántartása. Szöveges értékelése táblázatok összevetése Iktatási rend. 6. Kötelezettségvállalás, szerződéskötés Szerződés kidolgozása szükséges szerződéses kötelezettségek megadása. Pénzügyi fedezetvizsgálat,válasz továbbítása szerződő félnek. Kötelezettségvállalás rögzítése a számviteli rendszerben. Szerződéskötés ért felelős munkatárs Szerződéskötés ért felelős munkatárs Korm.redelet:224/ 2000 ( 249/2000 (XII.24XII.19) Minta szerződés alkalmazása (XII.24XII.19) Esetenként. Szerződés ellenjegyzése Folyamatos. Számviteli rendszerben rögzített kötelezettségvállalás tárolása Aláirt szerződés átvételét követő 3. munkanap Ha a szerződéstervezet nem kidolgozott. Nem kerül sor a kötelezettség vállalás felvezetésére,vagy nincs fedeztet a költségvetésben. Ha a kötelezettségvállalás rögzítés elmarad. Mintaszerződés alkalmazása. Ellenjegyző felülvizsgálata. Számviteli rendszer nyilvántartása. Szerződést aláíró vezető.

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. november 26., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. november 26., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. november 26., péntek 99. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 16/2010. (XI. 26.) BM utasítás a folyamatba épített,

Részletesebben

Pályázatkezelés eljárási rendje ellenőrzési nyomvonala. Pályázati szakasz

Pályázatkezelés eljárási rendje ellenőrzési nyomvonala. Pályázati szakasz ellenőrzési nyomvonala szakasz 1. 2. 3. 4. ok figyelése Projekt kinevezése Pályázatok, tartalmi összeállítása Pályázatok technikai előkészítése, mellékletek beszerzése Végrehajtó: igazgató PSZH anyag Pályázat,

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2311-2/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. 2. oldal

A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. 2. oldal Költségvetési szerv megnevezése: 10/1.számú táblázat A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 1. 1.1. 1. 1.3. A költségvetési javaslatához adatszolgáltatások Fejlesztési többletigények összeállítása

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Fővárosi Bíróság 2010. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése Az vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi

Részletesebben

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala és Humánpolitikai Osztály jének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala kötelezettségvállalás 1 Munkaerő felvétele 2 Megbízási szerződés 3 Szolgáltatások megrendelése 4 Anyag

Részletesebben

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata 2007. Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. Vállalkozás neve: Con-Túr Iroda Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Adószám: 00000000-0 - 00 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/503-085 Mobil: 06-30/901-4655 E-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu Web: www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Hatályba lépés:

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar Ü G Y R E N D Az Intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2013. január 1.-től Jóváhagyta:... igazgató Ü G Y R E N D A Győri Filharmonikus

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Tiszadob Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködésére

MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Tiszadob Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködésére 1. számú melléklet a 4/2014. (I. 29.) határozathoz MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Tiszadob Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködésére A költségvetés,

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

1. A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ 2011. évben az általános forgalmi adó tekintetében a következőképpen adózik:

1. A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ 2011. évben az általános forgalmi adó tekintetében a következőképpen adózik: Az intézmény, mint kifizetőt az egyes személyi jövedelemadó vonzattal járó kifizetéseik után lejelentési kötelezettség terheli. A lejelentés alapján kerülnek nyilvántartásra, elszámolásra, számfejtésre

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:1606/2014. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A kisebbségi

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

2.1 Szakmai ismeretek

2.1 Szakmai ismeretek 2 Általános ismeretek 2.1 1 2.1.1 Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetés: az a tevékenység, amelynek során a gazdálkodó a tevékenysége során felmerülő gazdasági eseményekről a törvényben rögzített általános

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Medgyesbodzás Község Román nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n

Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n Szervezetfejleszti alprojekt az SZTE-n 2013. december 12. Dr. Majó Zoltán SZTE gazdasági műszaki főigazgató High Level Design Magas szintű rendszerkoncepció Premisszák, alapelvek rögzíte Súlyponti kérdek

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 175/2005. (VI. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 175/2005. (VI. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 175/2005. (VI. 29.) számú h a t á r o z a t a az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények közötti munkamegosztásra és a felelősség-vállalásra

Részletesebben

A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, feladatellátásért és ellenőrzésért felelős személyek

A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, feladatellátásért és ellenőrzésért felelős személyek A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, feladatellátásért és ellenőrzésért felelős ek 1. A költségvetési tervezés Munkafolyamat 1. Költségvetési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Költségvetési szervek ügyrendje Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE

Költségvetési szervek ügyrendje Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE... igazgató P.H. A szabályzat az írásba foglalás napjától és a fenti hatálybaléptetés nappal hatályos, alkalmazásáért az intézményvezető a felelős.

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata Hatályos: 2014. április 1. 1. Pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása...3 Elszámolóház pénzgazdálkodási

Részletesebben

5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az

5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az 5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az egyes mérlegtételek (római számok) tartalmát! A vállalkozás

Részletesebben

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott 9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Melléklet az 5. napirendi ponthoz amely létrejött egyrészről Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2523

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 8/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! A Decs Kulturális,

Részletesebben

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ellenőrzési nyomvonal T E R V E Z É S

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ellenőrzési nyomvonal T E R V E Z É S 1. Közép és hosszú távú program - intézményeknek: pl. nevelési program 2. Költségvetési tervezés, koncepció elkészítése - az intézmény költségvetési koncepciójának összeállítása (a részben önállóknak is

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S az önállóan működő költségvetési szervekkel Együttműködési Megállapodás megkötésére tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése!

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! Új verzió, 2012. november Könyvelő program Megjelent! Kulcs-Könyvelés frissítés 2012. november 15. Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! A Kulcs-Könyvelés 2012. novemberi verziója már a közösségen

Részletesebben

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Határidő: azonnal Felelős: polgármester ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok

Részletesebben

4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről

4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről 4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről 1. Az utasítás hatálya 1.1. Az utasítás hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi gazdálkodó egységére.

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor főigazgató 2 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u 3. SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Hatályos: 2014. április 1. Az ügyrend célja A Számviteli, Költségvetési

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat)

székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat) Együttműködési megállapodás mely létrejött: és Dombóvár Város Önkormányzata székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat) Dombóvári Horvát Nemzetiségi

Részletesebben