Méltán azt m utatja, Ha gúnyáját m agára aggatja, N yugat is sorába fogadhatja!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Méltán azt m utatja, Ha gúnyáját m agára aggatja, N yugat is sorába fogadhatja!"

Átírás

1 A N 's K etskem éti család képe 1967-ben, am 1 Méltán azt m utatja, Ha gúnyáját m agára aggatja, N yugat is sorába fogadhatja!

2 AZ ŐSMAGYAROK VALLÁSA ÉS KULTÚRÁJA EDITED BY MAGYAR LITERATURE AND RADIO MISSION SANTA ROSA, CA. PRINTED 1972

3 T A R T A L O M FAŐszó 3 M iért a probléma? 12 A z egyház 14 - A gyónás 16 - A szabadság 18 - A z eklézsia 18 A magyar vallás gyökerei 20 A kisugárzó eró 24 A mcxiern kor kívánalma 25 A világnézet 28 ő s i legendák 31 -É zsaiás álma 39 - A z eredendő bűn 39 -M iért kell a jónak szenvedni? 40 - A közbenjáró 41 - A földműves és a juhász 43 - A vízözön 49 - A nagytemplom 51 -Abrahám 54 A z Isten ism erete 63 -Cosmologia 68 -Cosmogonia 69 Erkölcstan 78 A csillagok törvénye 86 Papkirályság 92 - A papok,a mágusok szerepe 93 - A Theokrácia 94 - A közerkölcs 97

4 «Jézus tanítása 99 Vallás és állam 103 F/gy és más a kultúrtörténeti módszertanról 106 A dolgok summája 111 A szerz<5 vallomása 116

5 E L Ó S S Ó Vallásról és kultúráról beszélünk és nem történelem ről. A z é r t sem az Idő, sem a távolság, sem a nemzetiségi határvonal nem jöhet számításba.csak a h atást,az eredményt akarjuk mérni mind az egyén, mind a nép életében: mi a jó, mi az életre való a vallás szimbólumaiban és a kultúra alkotásaiban? Tartsuk szemünk elő tt azt a tényt,hogy hat és több ezer év tá v latában nem találunk élesen ö rzö tt országhatárokat vagy egymással fa r kas szemet pézö nem zetiségeket. Ha törzsek vagy népcsoportok közti csatározásról van szó,akkor az a népek fe le tti u r a l o m é r t vagy kultúrájuk birtokba vételéért tö rté n t. A z akkádok oly nagyra becsülték a sumir kulturát,hogy saját szavaikat összeillesztették a sumir szavakkal,hogy a fogalmakat átvegyék és megőrizzék, Nabukodonozor a népet hurcolta el Palesztinából és Dánielnek azt kellett bebizonyítania,hogy az 6 Is t e ne eró'sebb más istennél. Dárius azután visszaküldte a zsidókat hazájukba, hogy a hires templomot, a közös kultúr kincset az ö költségén felépítsék.

6 A. semita Hammurabi,ahelyett, hogy eltem ette volna, összegyűjtötte a sumir törvén yeket.abrahám pedig magával vitte őseinek vallásos szimbólumait, Mózes kötáblára írta a midianita főpaptól kapott évezredes törvén yt és nem zetté kovácsolta vele az egyptomi kultúr hagyományoktól erőszakkal elvála sztott népet. A z é r t aki belép az ősmagyar vallás és kultúr hagyományok templomába, az legyen elkészülve arra,hogy szembe találja magát a fenségessel,a hatalmassal és az örökké ta rtó értékekkel! A fenséges; az Egy Éld Igaz Isten, az Úr Isten, a Seregeknek Hatalmas Nagy Királya, az A tya Úr Isten, akinek a nevével fogad,áld és elbocsát magyar te s tv é r e d. Isten h o zo tt, fogadj Isten, Isten áldjon meg, Isten hozzád. Isten veled az igaz magyar köszöntés és őszinte jókívánság. A hatalmas az ország volt: Kínától Pannóniáig. A Nippur és Susa-i törzsek kelet felé menekültek az afghanisztán, pakisztáni tájakon keresztül, I. Hí Fu kínai király (K r.e ) elismeréssel nyilatkozik a Hinár kornyékéről jövő menekültek munkájáról,akik csatornákat

7 ép ítettek. Még ma is sok rokon vonás mutatkozik a sumir-kínai vallási,társadalmi és tudományos intézmények kö - z ö t t.- Y A O császár (K r.e ) 12 susai herceget fogadott csatorna építé s re. Susa Tibetben van.a Tibet szó: T ó Bö Táj-ból származik. Tób Öt áj i-ak néven voltak ismertek egészen K r.u. 612-ig. F-rös tö rzs : Sunghria ta rtó - mányban. Ma: O R D A S O K a Sárga folyó völgyében. K ét milliónyi nomád, lovas nép. ( Szelényi Im re: Sumir - Magyar rokonság.münchen, I96I. ) Közism ert tény,hogy Kórffsi Csoma Sándor magyar leszárm azottakat talált Biharban, India északi terü letén.-b első Mongólia lakói még ma is tartják a rokonságot a magyarokkal, hasonlókép a Japánok is sejtenek valami rokoni szálakat közöttünk. Badiny ü'ós térképei szerint a legészakibb terület Baktria és Szibéria volt s onnan egész Á zsiát Magyaror - szágig uralták kisebb-nagyobb törzsek a történelem különbözö szakaszaiban. A délnyugati terjeszkedés pedig állandóbb és hatásosabb. Szelényi fen t idézett műve szerint az elsó' sumir birodalom népe há

8 rom irányba m enekült:!. A Gutha-i had felhúzódott az B u frates völgyében a Fekete tenger délnyugati völgyeibe. Fzekről jegyzi meg Plinius,hogy fek ete nyakú nép, amely saját törvényei s z e rint kormányozza m agát. Felhüzódott a Kaukázus nyugati lankáira is,ahol a K r.e. X IX. században már Kút ashy fő várossal terjedelmes birodalmat alapít o t t. -K risztu s után 10-ben a perzsa, görög,róm ai támadások elól visszatérnek és megalapítják a Káspi tó és Ural között a Góg és Mágóg birodalmát. I I. A Fóth törzsek a Magnar hegyek mellől a líbiai sivatagon keresztül északra a Sudán-F-thiópiai vadon okba.-hannibál K r. e. 216-ban a Cannae-i csatában velük arat győzelm et. Onnan eltűnnek s Pannóniában bukkannak fel Moor, Rab, B a la t, S om or, Bakon t ö r zsek alakjában. A Canaanita törzsek a görög szigetvilágban megalapítják a Kárpátos s z ig e te t. Fzek is Pannóniába húzódnak K r. e. 512-ben * Baráth Tibor és más források szerint Ménes alapítja meg az első Fgyptom -i dinasztiát K r.e.a negyedik évezred elején s itt is találunk adatokat két Magyarországra vonatkozólag.

9 A I I I. á g vándorlását Tibet és Kína i rányába már fentebb leírtuk. A z örökké ta rtó értékek pedig a vallásos és kultúr hagyományok és t e r mékek formájában találhatók ennek a népnek az életében. Aki ennek a bűvkörébe esik,nem tud tőle szabadulni. S ir Woolley lelkesedve áradozik arról az élet módról: A kaldeusok Úr városában minden ember az élet eredetéről és arról a term észet fe le tti hatalomról gondolkodott, aki azt létre hozta. F z képezte azt az állandóan növekvő hagyomány kincset,amit szájról-szájra, apáról-fiúra,tö rzs rő l-tö rzs re hagytak. F-nnek a sumi r kultúrának a sémita ideálizmussal való összetalálkozása (a babiloni korszakban) olyan szellemi megtermékenyülést hozott létre az emberek agyában, amihez hasonlót az ember tö rté n ete nem ism er." (The S to r y o f the Bibié, I. p ) Sámuel Noah Kram er pedig azt a cimet adta kónyvének,hogy: A t ö r ténelem a Sumir birodalomban kezdődik,és azt szeretné,ha a mai tudósok is olyan becsületesen törekednének az igazság m egism erésére, mint a sumir tudósok te tté k azt. Kézdy-Vásárhelyi Béla pedig azt

10 írja A ttiláról,hogy "neki köszönhetjük F'Urópa szellemi életének a megindu - lását. Ném etország, Skandinávia neki köszönhetik epikai költészetüket; az olaszok a róla költött rémhírekkel terem tették meg monda világukat és nélküle a francia chancons de gesteek is aligha keltek volna é le tr e.a mix - hellen-szittya ékszermüvészet alapja az egész európai műveltségnek: az pedig az övé (A ttila ) volt-é^^s mivel neki köszönhetjük,hogy az addig szétesetten élő gótok megismerkedtek az öszszeállás előnyeivel,atyja F-urópának." (é l- e még A ttila vére európai családokban?stockholm. ) Bobula Ida a kővetkezőkben adja elénk az ösmagyar kultúrának a jelentőségét: Mezopotámiában,a Tigris és az B u frátes völgyében élt ősi kultiirnép volt a megteremtője nemcsak az Írásnak,de a modern civilizáció összes alap-találmányainak és vívmányainak. Ök voltak a feltalálói a k e - réknek és kocsiknak, ó k voltak a ló első megszelidítöi és ök használták először harci eszközöket. Ugyancsak ök alkalmazták először a m esterséges öntözést és csatornázást,tehát a tervszerű,tbbbterm elésre berende

11 z e tt földművelést is. ó k építettek először gabona tárlók at, emeletes házakat és városi csatornázást s az (5 alkotásaik a hatalmas templom piramisok,a 'z ig u ra t'-o k.a sumírok éltek először kultür értelemben v e tt társadalmi é le te t, ók irták a világ elsb szerelmi ver s e it, Isten t dicsőítő zsoltárait, melyek nagy r é s z it az Ótestámentum őrzi;állat meséit és a csodálatos szépségű Gilgames eposzt. Sumir ásatásoknál került elő a világ legrégibb fém lelete,három darab 9000 éves réztü ;ők voltak a bronz és később a vas feltalálói és első alkalmazói is. A sumírok készítették a világ első, igaz! szob rait, amelyekhez hasonló tökéletességű darabokat csak a későbbi görög kultúra alkotott. Csodálatos arany és ezüst ékszereik voltak; igen fe jle tt ötvös művészettel rendelkeztek.a férfiak ráncos,bő gatyát és báránybőr kucsmát viseltek. FŐ fegyvereik a fokos, a kopja s a nyíl voltak. Fejlett csillagászati ismeretekkel rendelkeztek; ismerték a Nap bolygóit és a csillagképeket, a számtan, mértan alapelemeit és alapműveleteit.

12 Csodálatos fejszámoló művészek voltak. A római jog alapjai szintén a sumeroktól erednek. Város államokat, kis királyságokat alkottak,amelyeknek az igazi vezetői a mágusok, a papi vezetek voltak. így a sumirok olyan magas általános jólétet és műveltséget t e rem tettek, amelyhez hasonló a Krisztus elő tti korai évezredekben a föld egyetlen más részén nem lé t e z e t t. Padányi V ictor pedig, az tí új történelem átértékelésével,úgy nyilatkozik, hogy "Mezopotámia minden idők emberi civilizációjának alapvetője, megterem tője és kiindulása. A csodálatosan magas fokú ókori civilizáció és kultúra délbalkáni és appenin félszigeti maradványai is mezopotámiai kisugárzás v o lt. Ha pedig ennek a népnek a kultúrája olyan tág mezőn olyan nagy jelentőséggel bír, mennyivel jelentősebb akkor a kultúra mögött rejlő vallásos szimbólum. Nemcsak Z o ro a s zte rt inspirálta,hanem a zsidő és arab népeket is úgy annyi-

13 ra,hogy nemes voltuk jele még ma is az,hogy Abrahámot, a sumir vallásos élet legendás hirü hősét tartják atyjuknak.az Ótestám entum legősibb szövege sumir; a nagy próféták álma valóság volt a a sumir földön; és a keresztyénség is,j ezus képviseletében,egy csodálatos sumir vallásos újraéled és, renaissance. Dadiny vjós szerint Jézus tanítása a sumir vallás nemesebb,tisztultabb fajtája.h a ez így van, akkor a tanító szerepet nem háríthatja el magától a magyar!

14 M IO R T A P R O B L É M A? A z Isten meghalt jelsz<ír újabb fellángolása Amerikában és a gyülekezetekből nagy számban távozó tagság magatartása szigorú önvizsgálatra kénys z e ríte tte mind a hívőket, mind a lelkészeket. A z bizonyos,hogy az Isten é\ és benne nincs változás, m ert ha lenne, akkor az é 1 e t megszűnne és a világ összeomlana. A világ és a föld azomban - legalább is érzékszerveink bizonysága szerint - rr.ég epsegbenvan, annak ellenére, hogy a levegó'-víz-föld megmérgezése manapság több veszélyt jelent a föld hasznossága és az ember életben maradása tekintetében, mint bármikor máskor a föld t?:jrténete fo lyamán. Ez azomban nem Isten,hanem ember csinálta veszedelem. A z Isten t nem lehet okolni a szabad akarattal rendelkezel ember hibájáért! A z ember hibáját Önmaga ellen elkövetett bíjfnnek nevezzük és abból m egtérést ajánlunk. A bűn magában hordja a büntetést és amikor az ember érzi,hogy rosszul megy sorsa,akkor a változásra vagy újjászületésre ó szt6 nzö kényszert nevezhetjük "isteni beavatkozásnak" az emberi történelem be.

15 A z Isten jelenlétét mindig a változás iránya jelenti: jóra, az élet fenntartására irányuló erő feszítés, m ert ez következik a T erem tő és a gondviselő jó Isten fogalm ából.a romboló erőt viszont a Sátán jelenlétének véljük. A változás, vagy m egtérés azomban nagyon nehéz dolognak látszik.vjézus szavait méltán alkalmazhatjuk erre a helyzetre: KÖnyebb a tevének átmenni a tlifokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába!az emberiség gazdag, mert a föld gazdag.a baj azomban az,hogy az ember akar azzal rendelkezni a saját tetszése szerint és nem akar számot adni róla a Terem tönek: nem akarja a term észet törvén yeit, elgondolását és céljait követni.az amerikai indiánok és a sumirok igyekeztek "harmóniában élni a term észettel s a zért nem is tapasztaltak a maihoz hasonló krízist. A nagy kérdés azért mindig az ember és nem az Isten problémája: Hogyan lehet a tékozló fiú t visszatéríteni az A ty a hajlékába, az A ty a elgondolása szerint való életmódra? Hogyan lehet az emberiséget rábírni arra,hogy a Teremtő^ nyilván való törvényének engedelmeskedjen?

16 Egy csoport gondolkodó theológus rádöbbent a következő tévedésekre: Nem értjük a Krisztus szó igazi jelent é s é t. Ki J é zuskát csináltunk bel(ííle. Áldozatának a szerepét is e lfe rd íte t tük; a bűnökért való kiengesztelés vég e tt a vágóhidon a száját ki nem nyitó báránykát látijink benne. E)z azomban, angol nyelvjárás szerint,csak önámitás: wishful thinking.ez által a bűnösöknek, az Isten törvényével ellenkező irányba haladó embereknek hamis reményt nyújtottunk a keresztfával és elfelejtettü k,hogy ö voltaképen ország alapító vo lt.v ele és általa elköze líte tt az Isten országa. A 2 E G Y H A 2 A z egyház minden formájában csak egy deus ex machina", automatikus üdvintézmény le tt s azt hiszi, hogy Krisztus "feláldozásáért" megérdemli azt,hogy épületeket építsenek neki és papjait eltartsák.manapság pedig sokan nem hisznek ebben az áldozatban és nem hajlandók eltartani az egyházat. Ha talán nem is a tökéletes igazság, de bizonyos logikai kényszeríiség

17 és történelm i tapasztalat az,hogy a N ázáreti Jézus nem a "bűnösökért", hanem inkább a "bűnösök m iatt" a m eg té rte k é rt, b a r á t a i é r t halt meg. "Nincsen annál nagyobb szer e t e t, mintha az ember meghal a bar á ta ié r t! "-J é zu s nem azt a kijelentést hozta,hogy Isten megbocscftott a bűnösnek, tehát örvendezzen az örömhírnek, az evangéliomnak,hanem inkább azt, hogy az embernek van hatalma arra, hogy megbocsássa a bűnt és épen azért ennek a hatalomnak a gyakorlása a fe l té te le annak,hogy az em bertársa és az Isten az ó' bűnét is megbocsássa.az úri imában is ilyen feltételesen kérjük a bűneink bocsánatát: úgy bocsáss meg nekünk, mint ahogy mi is megbocsátunk másoknak! A "megbocsátás" viszont azt jelenti,hogy máskép érzünk em bertársunk, iránt, mint eddig, teh át" megtértünk " előbbi érzésvilágunkból.-ebben van az újjászületés kulcsa. Ez az ember istenfiúi kötelezettsége,"divine imperativejf amit kikerülni nem lehet és nem is ajánlatos, mert a "búnnek a zsoldja a halál!" Ez alól a k ötelezettség alól nem menthet fe l a Bárány áldozata; áldozatának a példája csakis ösztöke

18 lehet a gyenge és határozatlan ember számára. Akinek a bűnét megbocsátjátok, azé m egbocsáttatik, akinek a bűnét nem bocsátjátok meg, azé m egtart a t ik. *'Iszonyú felelősség ez mind magunk, mind ember társaink iránti A G Y Ó N A S M egváltoztatja ez a felism erés a gyóntatószék és az Úrvacsora szerepét is.nem a zért megyünk a gyónta tó székbe hogy salyát bűneinket elmondjuk valakinek,hogy azokért imád - Ságokkal büntessenek bennünket és így joggal bocsánatot remélhessünk,hanem azért,h ogy megmondjuk magunknak, a papnak, az Istennek,hogy ellenségeinknek minden bűnét megbocsátottuk és nem lihegünk ellenük többé boszut. Nem az ellenségünk s ze re te te, hanem jól fe lfo g o tt önérdekünk ez. Ha ellenségünket szeretni kell,azért van az,hogy ne gyűlölet (m éreg) legyen bennünk,hanem valami egészségesebb é rzés ;a s ze re te t. Sajnos, a történelem és a jelen helyzet azt bizonyítja,hogy az évezredeken át gyakorolt gyónás (zsidó, vagy keresztény) nem eredm ényezett

19 m egbocsátást, kibékülést és békességes együtt lakozást sem az Istennel, sem az emberiség nagy családjával: még mindig nyugtalan az emberi szív és keresi az isten ét.-majd meglátjuk, mennyiben nyújt segítséget e téren az (5svallás. Nagy segítségül lesz a második t é tel értékelésében,hogy K risztus meghalt az országért, egy gyüjt(5 fogalomé rt és nem egyénért.n em az én Megváltóm,hanem a mi m egváltónk.azért az egyén erkölcsi magatartása ebben a tá r sadalomban azonos a közerkölccsel. Nincs kettes erkölcsi kivánalom. Ez az irig y lésre méltó egység,harmónia az egyik legfontosabb jellemzője a sumir vallásnak és erkölcsi m agatartásnak.az ég és a föld egyben volt s így azok életfe lté telei is azon osak.-e zért beszél vjézus az Isten Fiáról és az Embernek Fiáról azonos értelemben. A z Isten országa vagy királysága a földen azonos a Mennyek Országával. Ebben az egységes nézetben a halál és feltámadás is csak egy fordulat ugyanabban az é 1 e t b e n.

20 F'Z a sokat gjrotört fogalom abban nyer létezési leh etőséget, hogy a közjó vonzó ereje oly hatalmas,hogy nem kell kényszert alkalmazni a jó kivitelére. A közjóhoz való társulás a v é r s z e r z ő d é s alapján t ö r ténik, amit a N ázáreti»jézus az utolsó vacsorája alkalmával a tanítványain, mint az emberiség képviselőin keresztül minden ember számára lehetővé és hozzáférhetővé t e t t. L é t r e hozta ez által a "covenant", a szerződt^ses tá r sadalmat, ami mintaképe az igazi szabad társadalomnak,amit sokan demokráciának neveznek. Fbben a társadalomban, mivel minden szerződés kétoldalú, a szabadság azonos a felelősséggel. A 2 F K L É 2 S I A A harmadik felfed ezés az öskeresztyén egyház formájának és életének a részletesebb ism erete. Fz az ideális sumir társadalomnak a leszűkített,bs z- sze tö m ö r íte tt, egy ellenséges világba "be ékelt" form ája,a kovász,a só, a világító gyertya s ugyanakkor az örök erős piramis,ami az örök érvényű szimbólumokat teste s íti meg mind matema- 18

21 tikaí f elépítettségével, ami a szervez e té t illeti, mind a benne folyó élettel. F z t az egyházad nem hívei t a r t ják fenn,hanem ez tartja meg a híveket; mert a rajta kívül foly6 élet nem igazi él<-ít:a külső sötétség élete, mely a fogait csikorgatja és lerombolja önmagát - bűneiből újjá nem születvén. Bz viszont nem épület, templom s nem is látható s z e rv e z e t, hanem egy lelki közösség: a Krisztus te s te,a v é r- szerződéses társadalom diadalmas élete. E'z az Ősmagyar vallás m egértésével m egei'ösített «Jézus követés.

22 A MAGYA.R V A L L Á S G Y Ö K E R E I A z ösztönös megérzések i*itkán csalnak.l.átszólag nem is vallásos emberek em lítették nekem is, másoknak is,hogy valakinek le kellene fektetn i a magyar vallás alapjait.a reform átus lelkészekre szokták azt mondani,hogy a magyar vallás papjai,term észetesen csak abban az értelemben,hogy Ők nincsenek összeköttetésben egy a hazánkon kívül álló vallási hatalommal, mint például a római katólikus papok. A jelen kivánság azomban túlmegy a fen ti függetlenségi kívánalmon. Ezek az emberek valami másféle vallást várnak, mint a mai keresztyénség.-n ém e lyek fehér ló áldozásra gondolnak,különösen gúnyolodó ellenségeink. A velem beszél:f5nek azomban az tűnt fel,hogy a reform átus lelkészek foglalkoznak behatóbban a sumir-magyár rokonság kérdésével.vájjon miért? Van valami r e jte tt vallási jelentősége ennek a kutató munkának?igenis van. Sokkal nagyobb a jelentősége, mint a- hogy azt a laikusok elképzelik.szinte a legnagyobb elmék foglalkoznak ezzel a kérdéssel s m.a már oda fajult a helyzet,hogy a római katolikus papok

23 és régészek is azon versengenek,hogy melyik ág, a katólikus vagy reform átus lelkész! kar foglalkozott elftbb és többet a problémával? Bárki olvashatja az ide vonatkozó tanulmányokat. Reform átus oldalról csak a három legnagyobbat említőm: a legendás hírű Varga Z*sigmond debreceni egyetem i ta n á rt, Kecskeméthy István kolozsvári theológiai tanárt, akit az "Ö reg Magyar" cirrmel tiszteltek meg ezirányú munkájáért és 2'siros J ó z s e f sárospataki theologiai tanárt, aki még banket-i felszólalásaiban is a sumir-magyar szavak azonosításáról b e s zé lt.a katolikusok is hosszú listát mutatnak fel tudósaik soraiból. Tény az,hogy a régi magyar tö r ténelem értékei eddig csak langymeleg fogadtatásban részesültek, ma azomban már nagy hévséggel izgatjak még az átlag embernek is a képzeletét. -Mindig nagyobb tömegek jelennek meg az ilyen term észetű előadásokon.nem is csoda, mert olyan dolgokat tárnak ezek az előadások a magyarság elé, amiket csak tapsviharral jutalmazhat: ismerős dolgokat. Ha valamelyik ősmagyar faluban - öcsén y, Decs,Madocsa - nőttünk fel, vagy o tt töltöttünk pár hónapot a népszokások tanulmányozásával és abban a

24 szerencsés helyzetben vagyunk,hogy összehasonlíthatjuk azt a sumir falvak életével, úgy érezzük,hogy az idö megállt hatezer évvel ezelő tt, mert mind a két helyen - az B ufrátes mellett és a Duna völgyében - ugyanolyan gatyában ballagott a magyar,napsütötte fejjel az ugyanolyan járomba fo g o tt Ökrei után a szántófölden búzát, rozsot és árpát term elve, mint manapság. Ugyanakkor otthon a ház teljhatalmú úrnője a Nana, nagymama volt, aki akis szógáj át ugyanolyan palatáblával és palavesszővel,ugyanolyan táskával s benne fe hér kenyérrel és egy almával kuldte az iskolába,hogy betű vetést tanuljon, mint utódai teszik hatezer év távlatában.a földből "v e r t" vagy vályogból ép ített ház hosszában ugyanúgy észak-déli fekvésű volt a nyugati,nagyon meleg oldalon csak egy kis szellőző lyukkal, az elején pedig árnyékos ganggal, ami ugyanakkor "szúnyog hálónak" is nagyon hasznos volt a kellemes, hűvös nyári éjszakákon.-a mennyei atyját ugyanúgy Istennek nevezte s alázatosan levette kucsmáját előtte-t élen ugyanolyan báránybör bundával védte te s té t és ugyanúgy mulatott nótaszóval,borivás közben, citera kísérettel. A z édesanya ugyanolyan "köcsögbe" ön tötte a t e je t, ugyanolyan "lábasba" (három lábú vas vagy agyag edény) sü tötte

25 a lacipecsenyét és ugyanolyan bográcsban fő z te a gulyás vagy tyúkhús levest, mint a madocsai aszony teszi még manpságis. A sumir anya ugyanolyan bölcsódalt éne - kelt kisdedének bölcsője felett,m in t a mai kor édesanyái és az öreg aszonyok tanácsa épenúgy megszólta vagy összeboronálta az ifjakat, mint manapság. Idnap estjén pedig nagyapó,nagyanyó ugyanolyan táltos és tündér meséket font az ifjúság szórakoztatására és oktatása céljából, mint még a század elején is te tté k az Ösmagyar falvak lakói. M iért csodálkoznánk a kultúrának ily makacs volta f e l e t t, amikor élő példa előttünk a hatezer éves megszakítatlan kínai kultúra?! Egjpár falu kivételével a magyar történelem azomban nagyon keservesen és csaknem végzetesen darabokra tö r te ezt a kultúr-folytonosságot. Csak három, négy Duna melléki község és Erdély falvai kerülték ki a t a t á r, török,osztrá k átkot. így amíg az ősmagyar falvak lakói azonosíthatják magukat a sumir kultúr hagyományok teljességével,az elpusztított és elhanyagolt, vagy tudatosan elnyomott magyarok csak - mintegy évezredes álomból ébredve - kor vonaliban sejthetik a rokon von ások at.-a parázs azomban lángra lobban, ha szabad levegő élesztgetil

26 A K IS U G A I^ S Ó BRÓ A missziói, kisugárzó erő és felelőség érzet embert kereső és m egtartó hatalma adja meg még ma is mindo-n nagy vallásnak a létjogosultságát és életben maradásának a t itk á t./iddig é l, amíg képes terjeszkedni,hódítani.-ha a sumir kultúra; államtudomány, tö rv é nyek, irás-olvasás, földművelés 6s kézművesség olyan hódító erejű volt,hogy az egész nyugati civilizáció alapját képezi, akkor a vallásnak is hasonló átformáló erővel kellett rendelkeznie a környező vallási felfogásokkal szemben.az is v o lt.a z Ótestámentumnak ez adta meg minden fontos alap té te lé t a legősibb legendákoji, a mózesi törvényeken, a próféciákon és zsoltárokon keresztül a N ázáreti ü'ézusig.fz az alapja a perzsa Z o ro a ster tanításának, a mohammedánizmusnak és rokonságban van a hinduizmussal is. Látni fogjuk,hogy hogyan vá lto t ta fel a gondviselő, szerető mennyei A ty a tudata a boszuálló istenség fo galmat és hog^/ an szült békességet f é lelem és háborúság h e lye tt. Ugyanakkor sok elferdült tan tételt is ki igazítunk, ami jogos kritikára,kételkedésre es hitvesztésre adott alkalmat még a Uézus követői között is.

27 A vallás az embernek leikéből lelkedzett m agzata. Testh ez álló köntös. É -letének Icigfontosabb kérdéseire ad fe le le te t; honnan jöttünk, mi lesz velünk? A családi kórból származik; beszél anyáról, atyáról, f Iűi*61, G zeretetró l,tisztességről, becsületről, ragaszkodásról, hűségről, áldozatról, munkáról, pihenésről, az élet értékeiről, 3tb.-Ú j vallást kereső korunknak azért az az üzenet,hogy az a vallás a lég megfelelőbb, amelyik a lég kielégítőbb fe leletet adja ezekre a kérdésekre.a z életnek azokról az alapvető kérdéseij 61 beszélünk, amik nélkül nem érdemes élni- Civilizációnk Összeomlott és maga alá fo g temetni bennünket, ha meg nem találjuk a kivezető ú ta t. Üj ' kultúrára, tehát az azt létrehozó új vallásra van szükségünk. A z oroszok már levetették a civilizáció köpenyét magukról,de nem tudtak létre hozni "új kultúrát", hanem csak a régi kultur elemeket illesztették bele új politikai és társadalmi keretekbe: ballet,balalajka, irányított irodalom és tudomány, képzőművészet, gyáripar és propaganda edzik ugyan az iz

28 maikat,de elsorvaszt;jcík a lelkűket, mert ezek már nem az orosz lélek spontán, megnyilatkozásai,hanerr kimustrált köntös. Fz az új, m esterséges kultúra vagy máris civilizáció nem egyébb,mint erőszaktétel az ember szívén. Halál büntetéssel és börtönnel.tudják csak te s t - hez állóvá tenni az orosz nép számára. Ha Összehasonlítjuk majd e zt a sumir élet és törvények dicsőítő zsoltáraival, akkoi megértjük, mi az igaz vallás és az igazi kultúra. A z oroszok által a világra erőszakolt civilizáció sem új vallást, sem új kultú rát nem szülhet, mert mind a vallásnak, mind a kultúrának s z a b a d o n, spontán kell a n<^p leikéből kivirágozni s akkor az övé lesz és akkor otthon érzi magát benne s nem kell börtönnel kényszeríteni rá. A z amerikai civilizáció már s zétzüllesztette a társadalmat és milliókat tö r össze: az ital áldozatai, a kábítószerek rabjai, az elmegyógyintézetek, kórházak,börtönök lakói, a vandálok,lázongók, órgyilkosok nagy száma mind egy beteg gondolkodásnak és magatartásnak az áldozatai. A z elváltak töm egei,a gazdasági, társadalmi és politikai élet végletei mind nyilvánvaló Jelei egy vonzerejét

29 v e s z te tt vallásnak, elszegényedett és kiégett kultúrának, összeonnló civilizációnak. -A z egyetlen biztató jel benne a valláskeresó nyugtalansága. F/-nélkül a vallási forradalom nélkül nincs ujjászuletés:új vallás és új kultúra kibontakozása. A vallásnak a gyökerei pedig mindörökké azonosak: az isten-jelenlét igénye és tudata. E'zeket kell meggyí^zéí form á ban átadni korunk keresó emberének még ma.mi úgy érezzük,hogy nagy segítséget nyújthat az ősrégi vallásnak és kultúrának az örök értékű bölcsesége,tudománya és mieggyóződése. F'loszÖr a vallási szimbólumoknak kell új, izgató és lelkesítő form át ölteni magukra s azokból fakad najd az újongó ének, az új gondolkodás, a fe lfris s ü lt, bizakodó érzések áradata;új isten tiszteleti form ák, megújult társas viszonyok.

30 A VILAGN i'z'f;t Fontos az, hogy mi a véleményünk a körülöttünk látott, világról és az abban nyüzsgö életról.k ogy vájjon az egy vakon, célt. liánul forgó csillag ren d szerek tór:-ege vagy egy irán yított, célszerü élet berendezkedés? FJogy az magától, a véletlen folytán jött létre,vagy hogy van mögötte egy intelligens m.érnöki elme ;hogy azt magára hagyta a terem tó - je,vagy még most is igaz gat ja? Hogy az állat és ember életében van vmlami maradandó érték és értelem,vagy csak egy buborék, ami ma virágzik s holnap már elhervad s nyomtalanul eltűnik? A modern tudomány mind ezekre igenlően felel: A világ tervszerűen rend e ze tt és igazgatott rendszerek egysége és az életnek épen ezé rt van komoly célja.-egy kietlen,elhagyott világban nem tud nyugalmat találni az ember.szíve. De, milyen világban élt az ösmagyar? A z (Ssmagyar világképet az irigylésre méltó e g y s é g jellem ezte. Az ég és a föld egy volt még akkor. A történelem horizontális vonala még nem szakgatta szét az ember életét: nem a holnapiért dolgoztak,nem a holnapra gyűjtöttek.

31 hanem fölfelé néztek s mindent onnan k a p t a k.a fa gyümölcsét,a fold term ését egy láthatatlan jó szellem hozta a felszínre az ember javára s az ember áldozattal, orömünneppel és jókedvvel adott érte hálát.. Atyjának és szülőjének ism erte ezt az e r ő t.a z é r t nem aggódott a holnapja fem l.m ég az uralkodó is Tőle nyerte megbízatását, amint hogy minden te re m te tt lénynek ö határozta meg a term észetét és ren d eltetését. Eniek a vertikális,fölfelé nézó" szemléletnek azután az le tt a következménye, hogy az ember inkább a tö kéletességre, mint a hosszű életre tö rek ed ett; a nagy Szellemmel rokon lelki és szellemi tulajdonságait fejleszt e t t e testedzés h elyett;a csillagok járását fürkészte és a term észet törvényeit tanulmányozta.a tudóst fogadta el vezetőjének és nagyra becsülte mind a földművest és juhászt, mind a kézművest.-társadalmukat a kés(5bbi tudomány a mágusokról "mágián és a csillagászaikról "astrál* jelzökkel ille tte. Királyaik pedig "tökéletességgel dicsekedtek a kormányzás tudományát illetőleg. A z egész életben a minőség és

32 nem a mennyiség volt a fon tos. Modern kifejezéssel,egy rudós Mágus nagyobb tekintély volt, mint egy milliomos gazda.-más szóval,az emberben is a felsőbb régiókra helyezték a súlyt és szellemi, lelki kiválóságra törekedtek vagyonszerzés h elyett. Ideálisták és a matériálizmus ellenségei voltak. «Jézus te s te s íte tte meg ezt az életn ézetet a legtökéletesebb mértékbe s épen az volt a veszte: a matérialista farizeusok nem birták ki a személyében hord o tt kritikát. él lő ítélet volt a számukr a.- A z é r t elfogadhatjuk P ro fe s szo r Badiny ijós megállapítását, hogj'- az Őskeresztyén ideál a.jézus követés. A z eredmény sok kiváló csillagász, matematikus, jogász és államtudományi bölcsész v o lt. Térképet készíte tte k a csillagok állásáról és bele építe tte k azt a gizehi és mexikói piramisokba.-de nem csak a csillagok állását és járását ismei ték,hanem a kozmikus sugárzás hatását is; a holdnak a vonzó erejét és a kos csillagképnek a hatását.

33 Ő S I l b g f n d A k A kultúrtörténet megállapítása szerint a legenda mindig "lényeget" hordoz. Fbben a formában adják át a népek tudósai, vénei évszázadok, sőt évezredek tudását és bölcseségét apáról fiúra;vagy ebben a formában vándorol az az eg:/-ik néptől a másikhoz. A vallási f^s kultúrális értékek átvételének, megőrzésének és tovább adásának legékesebb bizonysága a sumir legendakor és az Ótestám entum legrégibb elemeinek a szoros kapcsolata. P ro fes szo r Kramer szerint : vérrokonsága. S ir Leonard Wooley pedig így ír erről a kapcsolatról: " A modern ásatások sok eddig ismeretlen agyag táblát hoztak a felszín re, amik feltű nő hasonlatosságról tanúskodnak a babyloniai szent-írások és a Mózes els<5 könyve koz o tt. Ma már világos a köztük lévő rokonság és nagyon hálásak lehetünk a régészeknek a zért, hogy ezeket a történ etek et egymás mellé állíthatjuk." (The S to ry o f the Bibié,1.51 o. ) A héberek előtti terem tés t ö r tén et több táblán megtalálható és

Teremtés és megváltás Mózes első könyve

Teremtés és megváltás Mózes első könyve Bibliatanulmányok Teremtés és megváltás Mózes első könyve Írta: Arthur J. Ferch 2006. október, november, december Copyright Arthur J. Ferch, 2006 Copyright Élet és Egészség Könyvkiadó, 2006 Felelõs kiadó:

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA költeményei

KENÉZ HEKA ETELKA költeményei KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft.

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás. Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás. Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém Hogy utamon nem hagysz magamra, nem ölsz meg, mint halálra méltót, de megtapostad ama régi kígyót, mely tönkretette

Részletesebben

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM vetés és aratás EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015/1 Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében

Részletesebben

vagyis 1981 nyarán készült el. Az előszót írta, valamint az amerikai kiadást szervezte és szerkesztette

vagyis 1981 nyarán készült el. Az előszót írta, valamint az amerikai kiadást szervezte és szerkesztette 2 3 4 Mahmúd Terdzsüman MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE Tárih-i Ungürüsz vagyis Üngürüsz története Az 1740. évi Névtelen MAGYAR TÖRTÉNET Macar Tárihi vagyis Madzsar Tárihi II. Nagy Szittya Történelmi Világkongresszus

Részletesebben

2000/2. Elindulni a kereszt alól Túrmezei Erzsébet, 1985. A kegyelem Ábrahám életében ifj. Kovács Béla

2000/2. Elindulni a kereszt alól Túrmezei Erzsébet, 1985. A kegyelem Ábrahám életében ifj. Kovács Béla {k20002a} {k20002b} 2000/2 VEZÉRCIKK Elindulni a kereszt alól Túrmezei Erzsébet, 1985 %%Boldog titok: a Golgotán kezdhetek el minden napot, megköszönve a meghálálhatatlan, csodálatos áldozatot s akkor

Részletesebben

Ve t é s é s Ara t á s

Ve t é s é s Ara t á s Eva n g é liu m i fo lyó ira t Ve t é s é s Ara t á s A teljes Írás Istentõl ihletett... (2 Timóteus 3,16) 2 0 0 6 /3 4 4. é vfo lya m 3. s zá m Írás a Bibliába Ez a könyv a könyvek könyve, Szegény ember

Részletesebben

LY. ÉVF. 1923. ÁPRILIS JUNIUS 2. FÜZET.

LY. ÉVF. 1923. ÁPRILIS JUNIUS 2. FÜZET. KERESZTÉNY MAGVETŐ LY. ÉVF. 1923. ÁPRILIS JUNIUS 2. FÜZET. RENAN ERNŐ Születése századik évfordulója alkalmából Emerson a nagyemberek hasznáról irva megállapítja, hogy a valódi és állandó érték azok útján

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 2001. Augusztus. Tartalom: Pdoljunk csak a Galata levélre, vagy a kolossébelieknek adott tanácsaira. Nem könnyû

Élõ Gyülekezetek. 2001. Augusztus. Tartalom: Pdoljunk csak a Galata levélre, vagy a kolossébelieknek adott tanácsaira. Nem könnyû Járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Efézus 5,2 2001. Augusztus IV. Évf. 4. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben

IMA HÉT. A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért. 2009. ja nu ár 18-25. ... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17)

IMA HÉT. A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért. 2009. ja nu ár 18-25. ... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17) IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2009. ja nu ár 18-25. 2009... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17) TAR TA LOM 3 Elõszó, köszöntõ a magyar kiadáshoz 5 Út mu ta tó az Ima hét szer ve zõi szá má ra

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ

TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ ÚJ REMÉNY BAPTISTA GYÜLEKEZET MÁSODIK ALKALOM A TEREMTÉS ÉS A TEREMTŐ NAGYSZERŰSÉGE TARTALOMJEGYZÉK Bev: A teremtés nagyszerűsége Zsolt 8 Milyen nagyszerű a világ I, Isten

Részletesebben

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN Biblia-tanulmányok 2015 július szeptember Isten tanúságtevői az Őt nem ismerők körében Biblia-tanulmányok (2015. július szeptember) Biblia-tanulmányok (2015.

Részletesebben

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET * * * MELLÉKLETÜNK TÉMÁJA: AZ ISMERKEDÉS, BARÁTSÁG

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET * * * MELLÉKLETÜNK TÉMÁJA: AZ ISMERKEDÉS, BARÁTSÁG BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2005. március A Biblia Szövetség folyóirata XVII. évfolyam 1. szám Ára: 300,- Ft AZ ÉLET URA MI TÖRTÉNT A KERESZTEN? HÚSVÉTI KÜLDETÉSBEN HISZEM, AMIT JÉZUS HITT A KÖZÉLET TISZTASÁGA

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

2014. december VI. évfolyam 2. szám

2014. december VI. évfolyam 2. szám בס"ד מ ע י י ן מ ק ו ר 2014. december VI. évfolyam 2. szám כסלו תשע"ד למען תחייה יהודית בהונגריה Alapítvány Idoszaki kiadvány Kiadja a Lativ Egy új magyar nyelvű zsidó honlap - lativ.hu oktatási program

Részletesebben

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE DÁNIEL KÖNYVE Biblia-tanulmányok 2004. IV. negyedév DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE BUDAPEST, 2004 A tanulmányt összeállította:

Részletesebben

Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni

Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni 1 2 Amiért érdemes keresztyénnek lenni Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni Kiadja: Éjféli Kiáltás Misszió 3 Copright by: Verlag Mitternachtsruf

Részletesebben

A MAGYAR NÉP EREDETE

A MAGYAR NÉP EREDETE Origin of the Hungarian Nation A MAGYAR NÉP EREDETE Dr. Bobula Ida Fordította: Oláh Béla 1 Tartalomjegyzék A MAGYAR NÉP EREDETE... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELŐSZÓ... 7 A MAGYAR NÉP EREDETE... 10 BEVEZETÉS...

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

\1GnJA. Felelős szeokesztő: Sik Sándor. Szerkeszti: Mihelics Vid

\1GnJA. Felelős szeokesztő: Sik Sándor. Szerkeszti: Mihelics Vid XXVII. : VF'OLYAM \1GnJA 4. SZÁM TARTALOM Uldat Sík Sándor: "Nagy dolog a szeretet" 193 Görgényi Béla: A Qumrani messianizmus 199 Vasadí Péter: Mondd, mi rejt el?, Jó pásztor (Versek) 205 Nagy Miklós:

Részletesebben

http://misszio.lutheran.hu Híd 2011. III. szám evangélikus missziói magazin

http://misszio.lutheran.hu Híd 2011. III. szám evangélikus missziói magazin Híd evangélikus missziói magazin http://misszio.lutheran.hu 2011. III. szám Jézus Krisztus a híd a menny és a föld, az Örökkévaló és az em - ber kö zött! szerkesztõi üzenet: Még egyszer a szabadságról

Részletesebben

Boldogan szeretni! Kegyelemteljes, békés Karácsonyt és Istentől áldott, boldog új esztendőt kívánunk minden Kedves Olvasónknak!

Boldogan szeretni! Kegyelemteljes, békés Karácsonyt és Istentől áldott, boldog új esztendőt kívánunk minden Kedves Olvasónknak! 2013. December - XVIII. évfolyam 4. (135.) szám TARTALOM Újabb érmek a szőlőfürtben!...2-4 Karitászos lelkigyakorlat........5 Mit jelent számomra a hit?......6 Az emeritus pápa sikerkönyve..7 Séta az őszi

Részletesebben

Fernando Olihuera: Háború a második égben. Háború a második égben

Fernando Olihuera: Háború a második égben. Háború a második égben Fernando Olihuera: Háború a második égben Fernando Olihuera: Háború a második égben Magas szintű képzés a területi közbenjárásban La Paz, Bolívia 2006 1 1 Az angyalok teremtése A. A Teremtő Mózes első

Részletesebben

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők Olvasóinkhoz Régi és új A Messiás haláláról Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos teteiről, Vele szerzet tapasztalataikról. Van azonban egy különös igehely, ami ennek

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1.

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1. Evangéliumi folyóirat 2006/1...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 44. évfolyam 1. szám HA ÉLNI AKARSZ Ha élni akarsz, de nemcsak itt a múló időben, hanem azon is túl örökkön

Részletesebben