Méltán azt m utatja, Ha gúnyáját m agára aggatja, N yugat is sorába fogadhatja!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Méltán azt m utatja, Ha gúnyáját m agára aggatja, N yugat is sorába fogadhatja!"

Átírás

1 A N 's K etskem éti család képe 1967-ben, am 1 Méltán azt m utatja, Ha gúnyáját m agára aggatja, N yugat is sorába fogadhatja!

2 AZ ŐSMAGYAROK VALLÁSA ÉS KULTÚRÁJA EDITED BY MAGYAR LITERATURE AND RADIO MISSION SANTA ROSA, CA. PRINTED 1972

3 T A R T A L O M FAŐszó 3 M iért a probléma? 12 A z egyház 14 - A gyónás 16 - A szabadság 18 - A z eklézsia 18 A magyar vallás gyökerei 20 A kisugárzó eró 24 A mcxiern kor kívánalma 25 A világnézet 28 ő s i legendák 31 -É zsaiás álma 39 - A z eredendő bűn 39 -M iért kell a jónak szenvedni? 40 - A közbenjáró 41 - A földműves és a juhász 43 - A vízözön 49 - A nagytemplom 51 -Abrahám 54 A z Isten ism erete 63 -Cosmologia 68 -Cosmogonia 69 Erkölcstan 78 A csillagok törvénye 86 Papkirályság 92 - A papok,a mágusok szerepe 93 - A Theokrácia 94 - A közerkölcs 97

4 «Jézus tanítása 99 Vallás és állam 103 F/gy és más a kultúrtörténeti módszertanról 106 A dolgok summája 111 A szerz<5 vallomása 116

5 E L Ó S S Ó Vallásról és kultúráról beszélünk és nem történelem ről. A z é r t sem az Idő, sem a távolság, sem a nemzetiségi határvonal nem jöhet számításba.csak a h atást,az eredményt akarjuk mérni mind az egyén, mind a nép életében: mi a jó, mi az életre való a vallás szimbólumaiban és a kultúra alkotásaiban? Tartsuk szemünk elő tt azt a tényt,hogy hat és több ezer év tá v latában nem találunk élesen ö rzö tt országhatárokat vagy egymással fa r kas szemet pézö nem zetiségeket. Ha törzsek vagy népcsoportok közti csatározásról van szó,akkor az a népek fe le tti u r a l o m é r t vagy kultúrájuk birtokba vételéért tö rté n t. A z akkádok oly nagyra becsülték a sumir kulturát,hogy saját szavaikat összeillesztették a sumir szavakkal,hogy a fogalmakat átvegyék és megőrizzék, Nabukodonozor a népet hurcolta el Palesztinából és Dánielnek azt kellett bebizonyítania,hogy az 6 Is t e ne eró'sebb más istennél. Dárius azután visszaküldte a zsidókat hazájukba, hogy a hires templomot, a közös kultúr kincset az ö költségén felépítsék.

6 A. semita Hammurabi,ahelyett, hogy eltem ette volna, összegyűjtötte a sumir törvén yeket.abrahám pedig magával vitte őseinek vallásos szimbólumait, Mózes kötáblára írta a midianita főpaptól kapott évezredes törvén yt és nem zetté kovácsolta vele az egyptomi kultúr hagyományoktól erőszakkal elvála sztott népet. A z é r t aki belép az ősmagyar vallás és kultúr hagyományok templomába, az legyen elkészülve arra,hogy szembe találja magát a fenségessel,a hatalmassal és az örökké ta rtó értékekkel! A fenséges; az Egy Éld Igaz Isten, az Úr Isten, a Seregeknek Hatalmas Nagy Királya, az A tya Úr Isten, akinek a nevével fogad,áld és elbocsát magyar te s tv é r e d. Isten h o zo tt, fogadj Isten, Isten áldjon meg, Isten hozzád. Isten veled az igaz magyar köszöntés és őszinte jókívánság. A hatalmas az ország volt: Kínától Pannóniáig. A Nippur és Susa-i törzsek kelet felé menekültek az afghanisztán, pakisztáni tájakon keresztül, I. Hí Fu kínai király (K r.e ) elismeréssel nyilatkozik a Hinár kornyékéről jövő menekültek munkájáról,akik csatornákat

7 ép ítettek. Még ma is sok rokon vonás mutatkozik a sumir-kínai vallási,társadalmi és tudományos intézmények kö - z ö t t.- Y A O császár (K r.e ) 12 susai herceget fogadott csatorna építé s re. Susa Tibetben van.a Tibet szó: T ó Bö Táj-ból származik. Tób Öt áj i-ak néven voltak ismertek egészen K r.u. 612-ig. F-rös tö rzs : Sunghria ta rtó - mányban. Ma: O R D A S O K a Sárga folyó völgyében. K ét milliónyi nomád, lovas nép. ( Szelényi Im re: Sumir - Magyar rokonság.münchen, I96I. ) Közism ert tény,hogy Kórffsi Csoma Sándor magyar leszárm azottakat talált Biharban, India északi terü letén.-b első Mongólia lakói még ma is tartják a rokonságot a magyarokkal, hasonlókép a Japánok is sejtenek valami rokoni szálakat közöttünk. Badiny ü'ós térképei szerint a legészakibb terület Baktria és Szibéria volt s onnan egész Á zsiát Magyaror - szágig uralták kisebb-nagyobb törzsek a történelem különbözö szakaszaiban. A délnyugati terjeszkedés pedig állandóbb és hatásosabb. Szelényi fen t idézett műve szerint az elsó' sumir birodalom népe há

8 rom irányba m enekült:!. A Gutha-i had felhúzódott az B u frates völgyében a Fekete tenger délnyugati völgyeibe. Fzekről jegyzi meg Plinius,hogy fek ete nyakú nép, amely saját törvényei s z e rint kormányozza m agát. Felhüzódott a Kaukázus nyugati lankáira is,ahol a K r.e. X IX. században már Kút ashy fő várossal terjedelmes birodalmat alapít o t t. -K risztu s után 10-ben a perzsa, görög,róm ai támadások elól visszatérnek és megalapítják a Káspi tó és Ural között a Góg és Mágóg birodalmát. I I. A Fóth törzsek a Magnar hegyek mellől a líbiai sivatagon keresztül északra a Sudán-F-thiópiai vadon okba.-hannibál K r. e. 216-ban a Cannae-i csatában velük arat győzelm et. Onnan eltűnnek s Pannóniában bukkannak fel Moor, Rab, B a la t, S om or, Bakon t ö r zsek alakjában. A Canaanita törzsek a görög szigetvilágban megalapítják a Kárpátos s z ig e te t. Fzek is Pannóniába húzódnak K r. e. 512-ben * Baráth Tibor és más források szerint Ménes alapítja meg az első Fgyptom -i dinasztiát K r.e.a negyedik évezred elején s itt is találunk adatokat két Magyarországra vonatkozólag.

9 A I I I. á g vándorlását Tibet és Kína i rányába már fentebb leírtuk. A z örökké ta rtó értékek pedig a vallásos és kultúr hagyományok és t e r mékek formájában találhatók ennek a népnek az életében. Aki ennek a bűvkörébe esik,nem tud tőle szabadulni. S ir Woolley lelkesedve áradozik arról az élet módról: A kaldeusok Úr városában minden ember az élet eredetéről és arról a term észet fe le tti hatalomról gondolkodott, aki azt létre hozta. F z képezte azt az állandóan növekvő hagyomány kincset,amit szájról-szájra, apáról-fiúra,tö rzs rő l-tö rzs re hagytak. F-nnek a sumi r kultúrának a sémita ideálizmussal való összetalálkozása (a babiloni korszakban) olyan szellemi megtermékenyülést hozott létre az emberek agyában, amihez hasonlót az ember tö rté n ete nem ism er." (The S to r y o f the Bibié, I. p ) Sámuel Noah Kram er pedig azt a cimet adta kónyvének,hogy: A t ö r ténelem a Sumir birodalomban kezdődik,és azt szeretné,ha a mai tudósok is olyan becsületesen törekednének az igazság m egism erésére, mint a sumir tudósok te tté k azt. Kézdy-Vásárhelyi Béla pedig azt

10 írja A ttiláról,hogy "neki köszönhetjük F'Urópa szellemi életének a megindu - lását. Ném etország, Skandinávia neki köszönhetik epikai költészetüket; az olaszok a róla költött rémhírekkel terem tették meg monda világukat és nélküle a francia chancons de gesteek is aligha keltek volna é le tr e.a mix - hellen-szittya ékszermüvészet alapja az egész európai műveltségnek: az pedig az övé (A ttila ) volt-é^^s mivel neki köszönhetjük,hogy az addig szétesetten élő gótok megismerkedtek az öszszeállás előnyeivel,atyja F-urópának." (é l- e még A ttila vére európai családokban?stockholm. ) Bobula Ida a kővetkezőkben adja elénk az ösmagyar kultúrának a jelentőségét: Mezopotámiában,a Tigris és az B u frátes völgyében élt ősi kultiirnép volt a megteremtője nemcsak az Írásnak,de a modern civilizáció összes alap-találmányainak és vívmányainak. Ök voltak a feltalálói a k e - réknek és kocsiknak, ó k voltak a ló első megszelidítöi és ök használták először harci eszközöket. Ugyancsak ök alkalmazták először a m esterséges öntözést és csatornázást,tehát a tervszerű,tbbbterm elésre berende

11 z e tt földművelést is. ó k építettek először gabona tárlók at, emeletes házakat és városi csatornázást s az (5 alkotásaik a hatalmas templom piramisok,a 'z ig u ra t'-o k.a sumírok éltek először kultür értelemben v e tt társadalmi é le te t, ók irták a világ elsb szerelmi ver s e it, Isten t dicsőítő zsoltárait, melyek nagy r é s z it az Ótestámentum őrzi;állat meséit és a csodálatos szépségű Gilgames eposzt. Sumir ásatásoknál került elő a világ legrégibb fém lelete,három darab 9000 éves réztü ;ők voltak a bronz és később a vas feltalálói és első alkalmazói is. A sumírok készítették a világ első, igaz! szob rait, amelyekhez hasonló tökéletességű darabokat csak a későbbi görög kultúra alkotott. Csodálatos arany és ezüst ékszereik voltak; igen fe jle tt ötvös művészettel rendelkeztek.a férfiak ráncos,bő gatyát és báránybőr kucsmát viseltek. FŐ fegyvereik a fokos, a kopja s a nyíl voltak. Fejlett csillagászati ismeretekkel rendelkeztek; ismerték a Nap bolygóit és a csillagképeket, a számtan, mértan alapelemeit és alapműveleteit.

12 Csodálatos fejszámoló művészek voltak. A római jog alapjai szintén a sumeroktól erednek. Város államokat, kis királyságokat alkottak,amelyeknek az igazi vezetői a mágusok, a papi vezetek voltak. így a sumirok olyan magas általános jólétet és műveltséget t e rem tettek, amelyhez hasonló a Krisztus elő tti korai évezredekben a föld egyetlen más részén nem lé t e z e t t. Padányi V ictor pedig, az tí új történelem átértékelésével,úgy nyilatkozik, hogy "Mezopotámia minden idők emberi civilizációjának alapvetője, megterem tője és kiindulása. A csodálatosan magas fokú ókori civilizáció és kultúra délbalkáni és appenin félszigeti maradványai is mezopotámiai kisugárzás v o lt. Ha pedig ennek a népnek a kultúrája olyan tág mezőn olyan nagy jelentőséggel bír, mennyivel jelentősebb akkor a kultúra mögött rejlő vallásos szimbólum. Nemcsak Z o ro a s zte rt inspirálta,hanem a zsidő és arab népeket is úgy annyi-

13 ra,hogy nemes voltuk jele még ma is az,hogy Abrahámot, a sumir vallásos élet legendás hirü hősét tartják atyjuknak.az Ótestám entum legősibb szövege sumir; a nagy próféták álma valóság volt a a sumir földön; és a keresztyénség is,j ezus képviseletében,egy csodálatos sumir vallásos újraéled és, renaissance. Dadiny vjós szerint Jézus tanítása a sumir vallás nemesebb,tisztultabb fajtája.h a ez így van, akkor a tanító szerepet nem háríthatja el magától a magyar!

14 M IO R T A P R O B L É M A? A z Isten meghalt jelsz<ír újabb fellángolása Amerikában és a gyülekezetekből nagy számban távozó tagság magatartása szigorú önvizsgálatra kénys z e ríte tte mind a hívőket, mind a lelkészeket. A z bizonyos,hogy az Isten é\ és benne nincs változás, m ert ha lenne, akkor az é 1 e t megszűnne és a világ összeomlana. A világ és a föld azomban - legalább is érzékszerveink bizonysága szerint - rr.ég epsegbenvan, annak ellenére, hogy a levegó'-víz-föld megmérgezése manapság több veszélyt jelent a föld hasznossága és az ember életben maradása tekintetében, mint bármikor máskor a föld t?:jrténete fo lyamán. Ez azomban nem Isten,hanem ember csinálta veszedelem. A z Isten t nem lehet okolni a szabad akarattal rendelkezel ember hibájáért! A z ember hibáját Önmaga ellen elkövetett bíjfnnek nevezzük és abból m egtérést ajánlunk. A bűn magában hordja a büntetést és amikor az ember érzi,hogy rosszul megy sorsa,akkor a változásra vagy újjászületésre ó szt6 nzö kényszert nevezhetjük "isteni beavatkozásnak" az emberi történelem be.

15 A z Isten jelenlétét mindig a változás iránya jelenti: jóra, az élet fenntartására irányuló erő feszítés, m ert ez következik a T erem tő és a gondviselő jó Isten fogalm ából.a romboló erőt viszont a Sátán jelenlétének véljük. A változás, vagy m egtérés azomban nagyon nehéz dolognak látszik.vjézus szavait méltán alkalmazhatjuk erre a helyzetre: KÖnyebb a tevének átmenni a tlifokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába!az emberiség gazdag, mert a föld gazdag.a baj azomban az,hogy az ember akar azzal rendelkezni a saját tetszése szerint és nem akar számot adni róla a Terem tönek: nem akarja a term észet törvén yeit, elgondolását és céljait követni.az amerikai indiánok és a sumirok igyekeztek "harmóniában élni a term észettel s a zért nem is tapasztaltak a maihoz hasonló krízist. A nagy kérdés azért mindig az ember és nem az Isten problémája: Hogyan lehet a tékozló fiú t visszatéríteni az A ty a hajlékába, az A ty a elgondolása szerint való életmódra? Hogyan lehet az emberiséget rábírni arra,hogy a Teremtő^ nyilván való törvényének engedelmeskedjen?

16 Egy csoport gondolkodó theológus rádöbbent a következő tévedésekre: Nem értjük a Krisztus szó igazi jelent é s é t. Ki J é zuskát csináltunk bel(ííle. Áldozatának a szerepét is e lfe rd íte t tük; a bűnökért való kiengesztelés vég e tt a vágóhidon a száját ki nem nyitó báránykát látijink benne. E)z azomban, angol nyelvjárás szerint,csak önámitás: wishful thinking.ez által a bűnösöknek, az Isten törvényével ellenkező irányba haladó embereknek hamis reményt nyújtottunk a keresztfával és elfelejtettü k,hogy ö voltaképen ország alapító vo lt.v ele és általa elköze líte tt az Isten országa. A 2 E G Y H A 2 A z egyház minden formájában csak egy deus ex machina", automatikus üdvintézmény le tt s azt hiszi, hogy Krisztus "feláldozásáért" megérdemli azt,hogy épületeket építsenek neki és papjait eltartsák.manapság pedig sokan nem hisznek ebben az áldozatban és nem hajlandók eltartani az egyházat. Ha talán nem is a tökéletes igazság, de bizonyos logikai kényszeríiség

17 és történelm i tapasztalat az,hogy a N ázáreti Jézus nem a "bűnösökért", hanem inkább a "bűnösök m iatt" a m eg té rte k é rt, b a r á t a i é r t halt meg. "Nincsen annál nagyobb szer e t e t, mintha az ember meghal a bar á ta ié r t! "-J é zu s nem azt a kijelentést hozta,hogy Isten megbocscftott a bűnösnek, tehát örvendezzen az örömhírnek, az evangéliomnak,hanem inkább azt, hogy az embernek van hatalma arra, hogy megbocsássa a bűnt és épen azért ennek a hatalomnak a gyakorlása a fe l té te le annak,hogy az em bertársa és az Isten az ó' bűnét is megbocsássa.az úri imában is ilyen feltételesen kérjük a bűneink bocsánatát: úgy bocsáss meg nekünk, mint ahogy mi is megbocsátunk másoknak! A "megbocsátás" viszont azt jelenti,hogy máskép érzünk em bertársunk, iránt, mint eddig, teh át" megtértünk " előbbi érzésvilágunkból.-ebben van az újjászületés kulcsa. Ez az ember istenfiúi kötelezettsége,"divine imperativejf amit kikerülni nem lehet és nem is ajánlatos, mert a "búnnek a zsoldja a halál!" Ez alól a k ötelezettség alól nem menthet fe l a Bárány áldozata; áldozatának a példája csakis ösztöke

18 lehet a gyenge és határozatlan ember számára. Akinek a bűnét megbocsátjátok, azé m egbocsáttatik, akinek a bűnét nem bocsátjátok meg, azé m egtart a t ik. *'Iszonyú felelősség ez mind magunk, mind ember társaink iránti A G Y Ó N A S M egváltoztatja ez a felism erés a gyóntatószék és az Úrvacsora szerepét is.nem a zért megyünk a gyónta tó székbe hogy salyát bűneinket elmondjuk valakinek,hogy azokért imád - Ságokkal büntessenek bennünket és így joggal bocsánatot remélhessünk,hanem azért,h ogy megmondjuk magunknak, a papnak, az Istennek,hogy ellenségeinknek minden bűnét megbocsátottuk és nem lihegünk ellenük többé boszut. Nem az ellenségünk s ze re te te, hanem jól fe lfo g o tt önérdekünk ez. Ha ellenségünket szeretni kell,azért van az,hogy ne gyűlölet (m éreg) legyen bennünk,hanem valami egészségesebb é rzés ;a s ze re te t. Sajnos, a történelem és a jelen helyzet azt bizonyítja,hogy az évezredeken át gyakorolt gyónás (zsidó, vagy keresztény) nem eredm ényezett

19 m egbocsátást, kibékülést és békességes együtt lakozást sem az Istennel, sem az emberiség nagy családjával: még mindig nyugtalan az emberi szív és keresi az isten ét.-majd meglátjuk, mennyiben nyújt segítséget e téren az (5svallás. Nagy segítségül lesz a második t é tel értékelésében,hogy K risztus meghalt az országért, egy gyüjt(5 fogalomé rt és nem egyénért.n em az én Megváltóm,hanem a mi m egváltónk.azért az egyén erkölcsi magatartása ebben a tá r sadalomban azonos a közerkölccsel. Nincs kettes erkölcsi kivánalom. Ez az irig y lésre méltó egység,harmónia az egyik legfontosabb jellemzője a sumir vallásnak és erkölcsi m agatartásnak.az ég és a föld egyben volt s így azok életfe lté telei is azon osak.-e zért beszél vjézus az Isten Fiáról és az Embernek Fiáról azonos értelemben. A z Isten országa vagy királysága a földen azonos a Mennyek Országával. Ebben az egységes nézetben a halál és feltámadás is csak egy fordulat ugyanabban az é 1 e t b e n.

20 F'Z a sokat gjrotört fogalom abban nyer létezési leh etőséget, hogy a közjó vonzó ereje oly hatalmas,hogy nem kell kényszert alkalmazni a jó kivitelére. A közjóhoz való társulás a v é r s z e r z ő d é s alapján t ö r ténik, amit a N ázáreti»jézus az utolsó vacsorája alkalmával a tanítványain, mint az emberiség képviselőin keresztül minden ember számára lehetővé és hozzáférhetővé t e t t. L é t r e hozta ez által a "covenant", a szerződt^ses tá r sadalmat, ami mintaképe az igazi szabad társadalomnak,amit sokan demokráciának neveznek. Fbben a társadalomban, mivel minden szerződés kétoldalú, a szabadság azonos a felelősséggel. A 2 F K L É 2 S I A A harmadik felfed ezés az öskeresztyén egyház formájának és életének a részletesebb ism erete. Fz az ideális sumir társadalomnak a leszűkített,bs z- sze tö m ö r íte tt, egy ellenséges világba "be ékelt" form ája,a kovász,a só, a világító gyertya s ugyanakkor az örök erős piramis,ami az örök érvényű szimbólumokat teste s íti meg mind matema- 18

21 tikaí f elépítettségével, ami a szervez e té t illeti, mind a benne folyó élettel. F z t az egyházad nem hívei t a r t ják fenn,hanem ez tartja meg a híveket; mert a rajta kívül foly6 élet nem igazi él<-ít:a külső sötétség élete, mely a fogait csikorgatja és lerombolja önmagát - bűneiből újjá nem születvén. Bz viszont nem épület, templom s nem is látható s z e rv e z e t, hanem egy lelki közösség: a Krisztus te s te,a v é r- szerződéses társadalom diadalmas élete. E'z az Ősmagyar vallás m egértésével m egei'ösített «Jézus követés.

22 A MAGYA.R V A L L Á S G Y Ö K E R E I A z ösztönös megérzések i*itkán csalnak.l.átszólag nem is vallásos emberek em lítették nekem is, másoknak is,hogy valakinek le kellene fektetn i a magyar vallás alapjait.a reform átus lelkészekre szokták azt mondani,hogy a magyar vallás papjai,term észetesen csak abban az értelemben,hogy Ők nincsenek összeköttetésben egy a hazánkon kívül álló vallási hatalommal, mint például a római katólikus papok. A jelen kivánság azomban túlmegy a fen ti függetlenségi kívánalmon. Ezek az emberek valami másféle vallást várnak, mint a mai keresztyénség.-n ém e lyek fehér ló áldozásra gondolnak,különösen gúnyolodó ellenségeink. A velem beszél:f5nek azomban az tűnt fel,hogy a reform átus lelkészek foglalkoznak behatóbban a sumir-magyár rokonság kérdésével.vájjon miért? Van valami r e jte tt vallási jelentősége ennek a kutató munkának?igenis van. Sokkal nagyobb a jelentősége, mint a- hogy azt a laikusok elképzelik.szinte a legnagyobb elmék foglalkoznak ezzel a kérdéssel s m.a már oda fajult a helyzet,hogy a római katolikus papok

23 és régészek is azon versengenek,hogy melyik ág, a katólikus vagy reform átus lelkész! kar foglalkozott elftbb és többet a problémával? Bárki olvashatja az ide vonatkozó tanulmányokat. Reform átus oldalról csak a három legnagyobbat említőm: a legendás hírű Varga Z*sigmond debreceni egyetem i ta n á rt, Kecskeméthy István kolozsvári theológiai tanárt, akit az "Ö reg Magyar" cirrmel tiszteltek meg ezirányú munkájáért és 2'siros J ó z s e f sárospataki theologiai tanárt, aki még banket-i felszólalásaiban is a sumir-magyar szavak azonosításáról b e s zé lt.a katolikusok is hosszú listát mutatnak fel tudósaik soraiból. Tény az,hogy a régi magyar tö r ténelem értékei eddig csak langymeleg fogadtatásban részesültek, ma azomban már nagy hévséggel izgatjak még az átlag embernek is a képzeletét. -Mindig nagyobb tömegek jelennek meg az ilyen term észetű előadásokon.nem is csoda, mert olyan dolgokat tárnak ezek az előadások a magyarság elé, amiket csak tapsviharral jutalmazhat: ismerős dolgokat. Ha valamelyik ősmagyar faluban - öcsén y, Decs,Madocsa - nőttünk fel, vagy o tt töltöttünk pár hónapot a népszokások tanulmányozásával és abban a

24 szerencsés helyzetben vagyunk,hogy összehasonlíthatjuk azt a sumir falvak életével, úgy érezzük,hogy az idö megállt hatezer évvel ezelő tt, mert mind a két helyen - az B ufrátes mellett és a Duna völgyében - ugyanolyan gatyában ballagott a magyar,napsütötte fejjel az ugyanolyan járomba fo g o tt Ökrei után a szántófölden búzát, rozsot és árpát term elve, mint manapság. Ugyanakkor otthon a ház teljhatalmú úrnője a Nana, nagymama volt, aki akis szógáj át ugyanolyan palatáblával és palavesszővel,ugyanolyan táskával s benne fe hér kenyérrel és egy almával kuldte az iskolába,hogy betű vetést tanuljon, mint utódai teszik hatezer év távlatában.a földből "v e r t" vagy vályogból ép ített ház hosszában ugyanúgy észak-déli fekvésű volt a nyugati,nagyon meleg oldalon csak egy kis szellőző lyukkal, az elején pedig árnyékos ganggal, ami ugyanakkor "szúnyog hálónak" is nagyon hasznos volt a kellemes, hűvös nyári éjszakákon.-a mennyei atyját ugyanúgy Istennek nevezte s alázatosan levette kucsmáját előtte-t élen ugyanolyan báránybör bundával védte te s té t és ugyanúgy mulatott nótaszóval,borivás közben, citera kísérettel. A z édesanya ugyanolyan "köcsögbe" ön tötte a t e je t, ugyanolyan "lábasba" (három lábú vas vagy agyag edény) sü tötte

25 a lacipecsenyét és ugyanolyan bográcsban fő z te a gulyás vagy tyúkhús levest, mint a madocsai aszony teszi még manpságis. A sumir anya ugyanolyan bölcsódalt éne - kelt kisdedének bölcsője felett,m in t a mai kor édesanyái és az öreg aszonyok tanácsa épenúgy megszólta vagy összeboronálta az ifjakat, mint manapság. Idnap estjén pedig nagyapó,nagyanyó ugyanolyan táltos és tündér meséket font az ifjúság szórakoztatására és oktatása céljából, mint még a század elején is te tté k az Ösmagyar falvak lakói. M iért csodálkoznánk a kultúrának ily makacs volta f e l e t t, amikor élő példa előttünk a hatezer éves megszakítatlan kínai kultúra?! Egjpár falu kivételével a magyar történelem azomban nagyon keservesen és csaknem végzetesen darabokra tö r te ezt a kultúr-folytonosságot. Csak három, négy Duna melléki község és Erdély falvai kerülték ki a t a t á r, török,osztrá k átkot. így amíg az ősmagyar falvak lakói azonosíthatják magukat a sumir kultúr hagyományok teljességével,az elpusztított és elhanyagolt, vagy tudatosan elnyomott magyarok csak - mintegy évezredes álomból ébredve - kor vonaliban sejthetik a rokon von ások at.-a parázs azomban lángra lobban, ha szabad levegő élesztgetil

26 A K IS U G A I^ S Ó BRÓ A missziói, kisugárzó erő és felelőség érzet embert kereső és m egtartó hatalma adja meg még ma is mindo-n nagy vallásnak a létjogosultságát és életben maradásának a t itk á t./iddig é l, amíg képes terjeszkedni,hódítani.-ha a sumir kultúra; államtudomány, tö rv é nyek, irás-olvasás, földművelés 6s kézművesség olyan hódító erejű volt,hogy az egész nyugati civilizáció alapját képezi, akkor a vallásnak is hasonló átformáló erővel kellett rendelkeznie a környező vallási felfogásokkal szemben.az is v o lt.a z Ótestámentumnak ez adta meg minden fontos alap té te lé t a legősibb legendákoji, a mózesi törvényeken, a próféciákon és zsoltárokon keresztül a N ázáreti ü'ézusig.fz az alapja a perzsa Z o ro a ster tanításának, a mohammedánizmusnak és rokonságban van a hinduizmussal is. Látni fogjuk,hogy hogyan vá lto t ta fel a gondviselő, szerető mennyei A ty a tudata a boszuálló istenség fo galmat és hog^/ an szült békességet f é lelem és háborúság h e lye tt. Ugyanakkor sok elferdült tan tételt is ki igazítunk, ami jogos kritikára,kételkedésre es hitvesztésre adott alkalmat még a Uézus követői között is.

27 A vallás az embernek leikéből lelkedzett m agzata. Testh ez álló köntös. É -letének Icigfontosabb kérdéseire ad fe le le te t; honnan jöttünk, mi lesz velünk? A családi kórból származik; beszél anyáról, atyáról, f Iűi*61, G zeretetró l,tisztességről, becsületről, ragaszkodásról, hűségről, áldozatról, munkáról, pihenésről, az élet értékeiről, 3tb.-Ú j vallást kereső korunknak azért az az üzenet,hogy az a vallás a lég megfelelőbb, amelyik a lég kielégítőbb fe leletet adja ezekre a kérdésekre.a z életnek azokról az alapvető kérdéseij 61 beszélünk, amik nélkül nem érdemes élni- Civilizációnk Összeomlott és maga alá fo g temetni bennünket, ha meg nem találjuk a kivezető ú ta t. Üj ' kultúrára, tehát az azt létrehozó új vallásra van szükségünk. A z oroszok már levetették a civilizáció köpenyét magukról,de nem tudtak létre hozni "új kultúrát", hanem csak a régi kultur elemeket illesztették bele új politikai és társadalmi keretekbe: ballet,balalajka, irányított irodalom és tudomány, képzőművészet, gyáripar és propaganda edzik ugyan az iz

28 maikat,de elsorvaszt;jcík a lelkűket, mert ezek már nem az orosz lélek spontán, megnyilatkozásai,hanerr kimustrált köntös. Fz az új, m esterséges kultúra vagy máris civilizáció nem egyébb,mint erőszaktétel az ember szívén. Halál büntetéssel és börtönnel.tudják csak te s t - hez állóvá tenni az orosz nép számára. Ha Összehasonlítjuk majd e zt a sumir élet és törvények dicsőítő zsoltáraival, akkoi megértjük, mi az igaz vallás és az igazi kultúra. A z oroszok által a világra erőszakolt civilizáció sem új vallást, sem új kultú rát nem szülhet, mert mind a vallásnak, mind a kultúrának s z a b a d o n, spontán kell a n<^p leikéből kivirágozni s akkor az övé lesz és akkor otthon érzi magát benne s nem kell börtönnel kényszeríteni rá. A z amerikai civilizáció már s zétzüllesztette a társadalmat és milliókat tö r össze: az ital áldozatai, a kábítószerek rabjai, az elmegyógyintézetek, kórházak,börtönök lakói, a vandálok,lázongók, órgyilkosok nagy száma mind egy beteg gondolkodásnak és magatartásnak az áldozatai. A z elváltak töm egei,a gazdasági, társadalmi és politikai élet végletei mind nyilvánvaló Jelei egy vonzerejét

29 v e s z te tt vallásnak, elszegényedett és kiégett kultúrának, összeonnló civilizációnak. -A z egyetlen biztató jel benne a valláskeresó nyugtalansága. F/-nélkül a vallási forradalom nélkül nincs ujjászuletés:új vallás és új kultúra kibontakozása. A vallásnak a gyökerei pedig mindörökké azonosak: az isten-jelenlét igénye és tudata. E'zeket kell meggyí^zéí form á ban átadni korunk keresó emberének még ma.mi úgy érezzük,hogy nagy segítséget nyújthat az ősrégi vallásnak és kultúrának az örök értékű bölcsesége,tudománya és mieggyóződése. F'loszÖr a vallási szimbólumoknak kell új, izgató és lelkesítő form át ölteni magukra s azokból fakad najd az újongó ének, az új gondolkodás, a fe lfris s ü lt, bizakodó érzések áradata;új isten tiszteleti form ák, megújult társas viszonyok.

30 A VILAGN i'z'f;t Fontos az, hogy mi a véleményünk a körülöttünk látott, világról és az abban nyüzsgö életról.k ogy vájjon az egy vakon, célt. liánul forgó csillag ren d szerek tór:-ege vagy egy irán yított, célszerü élet berendezkedés? FJogy az magától, a véletlen folytán jött létre,vagy hogy van mögötte egy intelligens m.érnöki elme ;hogy azt magára hagyta a terem tó - je,vagy még most is igaz gat ja? Hogy az állat és ember életében van vmlami maradandó érték és értelem,vagy csak egy buborék, ami ma virágzik s holnap már elhervad s nyomtalanul eltűnik? A modern tudomány mind ezekre igenlően felel: A világ tervszerűen rend e ze tt és igazgatott rendszerek egysége és az életnek épen ezé rt van komoly célja.-egy kietlen,elhagyott világban nem tud nyugalmat találni az ember.szíve. De, milyen világban élt az ösmagyar? A z (Ssmagyar világképet az irigylésre méltó e g y s é g jellem ezte. Az ég és a föld egy volt még akkor. A történelem horizontális vonala még nem szakgatta szét az ember életét: nem a holnapiért dolgoztak,nem a holnapra gyűjtöttek.

31 hanem fölfelé néztek s mindent onnan k a p t a k.a fa gyümölcsét,a fold term ését egy láthatatlan jó szellem hozta a felszínre az ember javára s az ember áldozattal, orömünneppel és jókedvvel adott érte hálát.. Atyjának és szülőjének ism erte ezt az e r ő t.a z é r t nem aggódott a holnapja fem l.m ég az uralkodó is Tőle nyerte megbízatását, amint hogy minden te re m te tt lénynek ö határozta meg a term észetét és ren d eltetését. Eniek a vertikális,fölfelé nézó" szemléletnek azután az le tt a következménye, hogy az ember inkább a tö kéletességre, mint a hosszű életre tö rek ed ett; a nagy Szellemmel rokon lelki és szellemi tulajdonságait fejleszt e t t e testedzés h elyett;a csillagok járását fürkészte és a term észet törvényeit tanulmányozta.a tudóst fogadta el vezetőjének és nagyra becsülte mind a földművest és juhászt, mind a kézművest.-társadalmukat a kés(5bbi tudomány a mágusokról "mágián és a csillagászaikról "astrál* jelzökkel ille tte. Királyaik pedig "tökéletességgel dicsekedtek a kormányzás tudományát illetőleg. A z egész életben a minőség és

32 nem a mennyiség volt a fon tos. Modern kifejezéssel,egy rudós Mágus nagyobb tekintély volt, mint egy milliomos gazda.-más szóval,az emberben is a felsőbb régiókra helyezték a súlyt és szellemi, lelki kiválóságra törekedtek vagyonszerzés h elyett. Ideálisták és a matériálizmus ellenségei voltak. «Jézus te s te s íte tte meg ezt az életn ézetet a legtökéletesebb mértékbe s épen az volt a veszte: a matérialista farizeusok nem birták ki a személyében hord o tt kritikát. él lő ítélet volt a számukr a.- A z é r t elfogadhatjuk P ro fe s szo r Badiny ijós megállapítását, hogj'- az Őskeresztyén ideál a.jézus követés. A z eredmény sok kiváló csillagász, matematikus, jogász és államtudományi bölcsész v o lt. Térképet készíte tte k a csillagok állásáról és bele építe tte k azt a gizehi és mexikói piramisokba.-de nem csak a csillagok állását és járását ismei ték,hanem a kozmikus sugárzás hatását is; a holdnak a vonzó erejét és a kos csillagképnek a hatását.

33 Ő S I l b g f n d A k A kultúrtörténet megállapítása szerint a legenda mindig "lényeget" hordoz. Fbben a formában adják át a népek tudósai, vénei évszázadok, sőt évezredek tudását és bölcseségét apáról fiúra;vagy ebben a formában vándorol az az eg:/-ik néptől a másikhoz. A vallási f^s kultúrális értékek átvételének, megőrzésének és tovább adásának legékesebb bizonysága a sumir legendakor és az Ótestám entum legrégibb elemeinek a szoros kapcsolata. P ro fes szo r Kramer szerint : vérrokonsága. S ir Leonard Wooley pedig így ír erről a kapcsolatról: " A modern ásatások sok eddig ismeretlen agyag táblát hoztak a felszín re, amik feltű nő hasonlatosságról tanúskodnak a babyloniai szent-írások és a Mózes els<5 könyve koz o tt. Ma már világos a köztük lévő rokonság és nagyon hálásak lehetünk a régészeknek a zért, hogy ezeket a történ etek et egymás mellé állíthatjuk." (The S to ry o f the Bibié,1.51 o. ) A héberek előtti terem tés t ö r tén et több táblán megtalálható és

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Szövegfeldolgozás Versenyző neve: RÓTH ESZTER. 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat Ellenőrizte:

Szövegfeldolgozás Versenyző neve: RÓTH ESZTER. 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat Ellenőrizte: Érkezett: Pontszám Elérhető Elért Elérhető Elért KVALITÁS EXTRA Oktatási és Szolgáltató Bt. 6001 Kecskemét, Pf. 703. 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 8 41 10 4 10 6. feladat 7. feladat

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL - és vacsorára mit kapunk? - ez az idős hölgy cukorbeteg! - ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább, a Bakonyit már ismerjük. - van a csoportban két vegetariánus! - sertéshúst ne, mert mohamedánok.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról IRÁNYTŰ a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket válogatta Karikó Éva A bibliai idézetek a Szent István Társulat által kiadott

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Jólét-Isten áldásainak mértéke

Jólét-Isten áldásainak mértéke - 1 - Jólét-Isten áldásainak mértéke Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

Részletesebben

Bibliai Olimpia 2015. I. forduló 2015. március 7. 1

Bibliai Olimpia 2015. I. forduló 2015. március 7. 1 Biliai Olimpia 05. I. forduló 05. március 7. Jövendölések a Egyéni versenyző neve A csoport neve Milyen jövendölések utalnak a Szaadítóra a Mózes. könyvéen? Tegyél x-et a megfejtés oszlopa a helyes állítások

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy '

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' H ov a t e t s z i k mo st me n n i? A re n d e lő b e n v o l t a m a le le t e ké r t, mo st me g me g y e k a kö r ze t i o r v o s h o z, h o g y me g b e s zé l j

Részletesebben