ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS"

Átírás

1 ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: TALLÉR JÚLIA ZÁGON BERTALANNÉ A képzések és a regionális szakmai műhelyek tapasztalatainak felhasználásával átdolgozta: Zágon Bertalanné

2 KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZPONTI PROGRAM (HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA AZ OKTATÁSI RENDSZERBEN) A KOMPONENSE KERETÉBEN Szakmai vezető Kovács Gábor Projektvezető Sándor Brigitta ( ) Kurucz Magdolna ( ) Tallér Júlia, Zágon Bertalanné, 2008 Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008 Azonosító: 8/211/A/2/árny/kk/K Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Felelős kiadó: Kerekes Gábor ügyvezető igazgató 1134 Budapest, Váci út 37. Telefon: Fax:

3 Tartalom A TOVÁBBKÉPZÉSI CSOMAG TARTALMA... 5 FORGATÓKÖNYVEK foglalkozás: Bevezető beszélgetőkör foglalkozás: Előzetes ismeretek felmérése. Igényfelmérés elvárások foglalkozás: Elképzelések a roma származással és hátrányos helyzettel kapcsolatban foglalkozás: A pedagógiai értékelés foglalkozás: A fejlesztő értékelés foglalkozás: Értékelés és motiváció foglalkozás: Osztályozás, osztályozásnélküliség foglalkozás: Fejlesztő értékelés a gyakorlatban foglalkozás: A fejlődés nyomon követése foglalkozás: Az értékelés és a szülők foglalkozás: Fejlesztő értékelés a gyakorlatban foglalkozás: Szöveges értékelések elemzése gyakorlat SZAKIRODALOM... 58

4

5 A TOVÁBBKÉPZÉSI CSOMAG TARTALMA

6

7 A TOVÁBBKÉPZÉSI CSOMAG TARTALMA 7 1. Hallgatói segédlet (kapcsos könyv) az Árnyalt értékelés 30 órás továbbképzés résztvevői számára. (A forgatókönyvben jelöli, ha a Hallgatói segédlet szövege kerül feldolgozásra.) 2. Képzési kézikönyv (forgatókönyvek) az Árnyalt értékelés 30 órás továbbképzést vezető képzők számára. A forgatókönyvek az Árnyalt értékelés 30 órás pedagógus-továbbképzést vezető képzők számára készültek. Tartalmazzák az akkreditált tematika megvalósítását segítő módszertani leírásokat a résztvevők számára készült ún. kapcsos könyv anyagainak feldolgozásával. A szövegeket nem ismételjük, a feldolgozáshoz a hallgatói segédletet használják a képzők! A 30 órás továbbképzés célja Megismertetni a résztvevőket az árnyalt értékelés nézet- és tevékenységrendszerével, a pedagógiai gyakorlatba való beépítés lehetőségeivel: tanulási sikerességét, iskolai karriert befolyásoló hatásával, a hiteles értékelés alapját képező gyermekmegismerés szempontjaival és módszereivel, a minősítő és a fejlesztő értékelés az osztályozó és az osztályzat nélküli értékelés különbözőségével, az árnyalt értékelés tanórai és lezáró eszközeivel, a szülőkkel való sikeres kommunikáció módszereivel, saját gyakorlatuk kialakításának lehetőségeivel. A továbbképzés végére teljesítendő követelmények A képzés résztvevője ismerje a pedagógiai értékelés elméleti rendszerét, az értékelés személyiségfejlesztő és tanulásmotivációs hatását, az értékelés és osztályozás, a fejlesztő értékelés és a minősítő teljesítményértékelés különbözőségét, az értékelés és a tanulásszervezési rendszer összefüggését; ismerje és tudja alkalmazni a hiteles értékelés alapját képező gyermekmegismerés módszereit; tudja alkalmazni a fejlesztő értékelést; ismerje és tudja alkalmazni az árnyalt értékelés elfogadtatásához (szülők, gyerekek), megértéséhez szükséges kommunikáció eszközeit; legyen képes helyzetelemzés alapján saját értékelési rendszer fejlesztési stratégiájának kidolgozására; ismerje a pedagógiai értékelés és az integrációs szabályozás jogszabályi hátterét. Az értékelés alapja portfólió, amely tartalmazza a továbbképzési folyamat alatt készülő munkákat: a gyermekmegismerés szempontjai alapján készült különböző értékelési megoldásokat, elemzéseket, saját tanulási célokat, önelemzést, az önállóan gyűjtött anyagokat, a saját gyakorlat kialakításához szükséges önképzés, a továbbképzés tervezését, az értékelésre vonatkozó általános és integrációs jogszabályok leírását. Az értékelés szempontjai: a saját tanulási célok realitása, az önálló feladatok tükrözik-e az árnyalt, fejlesztő értékelés pedagógiai szemléletét.

8 8 ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV A záróértékelés alapja a portfólió, amely tartalmazza: a továbbképzési folyamat alatt készülő munkákat, elemzéseket; a feldolgozott témák reflexióit; az önállóan gyűjtött anyagokat; saját tanulási célokat, önelemzést; a saját gyakorlat kialakításához szükséges önképzés, továbbképzés tervezését. Az értékelés szempontjai: Az önálló feladatok és reflexiók tükrözik-e a személyes értékelő attitűd alakulását, az árnyalt, fejlesztő értékelés pedagógiai szemléletét? A fentiek alapján a saját tanulási célok realitása. A tapasztalatok alapján a portfólió újszerűsége gondot okozott a résztvevőknek és a képzőknek egyaránt. Ezért javasoljuk: Minden résztéma elején beszéljék meg, hogy mi kerüljön a feldolgozandókból a portfólióba! Természetesen ennél több mindig lehet. A téma, a foglalkozási blokk végén vagy akár közben is a témától függően fel kell hívni a figyelmet, illetve feladatul kell adni a reflexiók leírását. Lehet tanulási naplóként is használni, nap elején a célkitűzések, nap végén az önértékelés, a tapasztalatok megfogalmazásával. A képzés célcsoportjának jellemzői A képzés eredményessége szempontjából a képzőknek fontos figyelembe venni a következőket: A képzésben részt vevő pedagógusok az oktatási folyamatot megelőzően már különböző tapasztalatokkal rendelkeznek. Abban az esetben, ha a képzési program által közvetített szemlélet ezzel ellentétes, akkor az új információkat elutasítják, ez az ismeret azonban eredeti prekoncepcióikat nem alakítja át, az adaptációs folyamat nem valósul meg. A szaktanárok általában feltétel nélkül az osztályozás mellett foglalnak állást. Ennek a csoportnak a tanítási gyakorlatában a frontális tanítás dominál. Csoportszervezésnél a homogén csoportok képzését helyezik előtérbe, amely az osztályon belüli szegregációt erősíti. A megnevezett okok összetettek: továbbtanulás, átmenetek, a tanulás szinte kizárólagos motivációja, fegyelmezés, a társadalom minősítő volta. Értékeléssel kapcsolatos elméleti ismereteik hiányosak, rosszul értelmezettek, nem várható sem a fogalmi, sem az attitűdváltás elindulása. Nagy csoportot képviselnek az ún. ingadozók, akik az osztályozó minősítő értékelést nehéznek, problémásnak ítélik, látják negatív hatásait is, viszont ismereteik, főként értékelési technikáik hiányosak, ezért nem tudják megvalósítani annak kiküszöbölését. Tanulásszervezésükben már fellelhetők páros, némi differenciált, netán kooperatív elemek is. Törekszenek a heterogén csoportokban folyó munkára. Tanulásszervezésük fejlesztésé-

9 A TOVÁBBKÉPZÉSI CSOMAG TARTALMA 9 vel párhuzamosan a képzéssel, támogatással értékelési rendszerük is fejlődik. Ennél a csoportnál elindulhat a fogalmi és az attitűdváltás. Az adaptációhoz sok segítségre, támogatásra van szükségük. Kisebb csoportot képviselnek a többségében minősítő-osztályozó értékelést már elutasítók. Ők általában a tanítók, akik egyrészt a jogszabályok adta lehetőség, másrészt gyermekközpontú gondolkodásuk folytán a fejlesztő és osztályozás nélküli értékelést alkalmazták már eddig is munkájukban. Ennél a csoportnál főként a fejlesztő értékelés technikai megoldásaiban vannak hiányosságok. Tanulásszervezésükben korszerű, a különbségeket, szükségleteket figyelembe vevő kooperatív, differenciált megoldások dominálnak. Rájuk támaszkodva erőteljesebb hatás érhető el a nevelőtestületben,tapasztalataik segíthetik az iskola új értékelési rendszerének kialakítását. A célcsoport összetétele, jellemzői indokolttá teszik az optimális tanulási környezet különös figyelemmel történő megteremtését: A tanulást, de főként az értékeléssel kapcsolatos változásokat erős érzelmek befolyásolják. Ehhez olyan biztonságot nyújtó környezetet kell teremteni, amelyben a résztvevők el és ki tudják mondani problémáikat, gondjaikat, a változással kapcsolatos javaslataikat, felelősséget tudnak vállalni saját tanulásukért. A különböző pályázatokhoz kapcsolódó továbbképzéseken gyakran nem önkéntes a részvétel. Ezért rendkívül differenciáltan, rugalmasan kell a továbbképzések célját, tartalmát, módszereit alakítani ahhoz, hogy a résztvevők el akarják végezni a tanfolyamot. A legfontosabb motívum, hogy amit ott tanulnak, azt értelmes dolognak tartsák. Értelmesnek tartsák azt az erőfeszítést, amely főként a hétvégékre eső képzési napok miatt meglehetősen nagy terhet ró a résztvevőkre. A felnőttek önirányított tanulók. Nem tolerálják a passzív, felelősség nélküli tanulást. Ezért a képzés módszerei a megtanulandó módszerekből, eszközökből épülnek fel, ezzel saját élményt biztosítanak a résztvevőknek. Az egyéni átélés során keletkező érzelmek, a folyamatok tudatosítása erősíti a létrejövő tudást, segíti a készségek alakulását. A célcsoport attitűdváltását elősegítő tréningvezetés szempontjai: A műhelymunkában részt vevők saját, csak rájuk jellemző igényekkel, érdeklődési körrel, tapasztalatokkal rendelkező személyiségek. Ne kényszerítsünk senkit a tevékenységben történő részvételre! Tiszteljük a résztvevőket, véleményüket, élményeiket! Vegyük figyelembe a résztvevők személyes igényeit! Olyan munkarendet, napirendet szervezzünk, amelyet be is tudunk tartani! A napirendben megszabott időt ne lépjük túl! Ne feledkezzünk meg arról, hogy a tanulás a felnőttek többsége számára kockázatokat rejt. Ezért a számukra szervezett tanulást a gyerekekhez hasonlóan differenciáltan szervezzük! A munkavégzés jó hangulatban teljen és élvezetes legyen mindenki (így az előadó) számára is! A továbbképző program hatékonyságát segítő elemek: Egyesíti magában az intézmény és az egyén szükségleteit. Az értékelés téma egyébként sem tárgyalható anélkül, kivéve az egyéni visszajelzést-értékelést, hogy ne érintené az egész intézmény értékelési rendszerét.

10 10 ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Ha a képzés-, illetve tréningvezető jól felkészült, alapos ismerettel bír az általa előadott tárgyról (a sok képzés után kialakuló rutin veszélyes). A tréningvezető a lehetőségekhez képest figyelembe veszi a résztvevők szükségleteit, igényeit, rugalmasan alkalmazkodik a helyzetekhez, feltételekhez, A tréningvezető lehetőséget biztosít gyakorlati tapasztalatok megszerzésére, illetve a résztvevők közötti interakcióra. A tréningvezető hiteles, lelkes, változatos módszereket alkalmaz. A képzés fejlődést elősegítő környezetben folyik. A tantestületen belüli jó kapcsolatok nagyban elősegítik a továbbképzés eredményeképp létrejövő változások bekövetkezését. A változás foka szoros összefüggésben áll a tanárok egymással való kapcsolatának milyenségével, és azzal, hogy a pedagógusok milyen mértékben képesek segíteni egymást. Ha képzés résztvevői egész tantestület vagy annak nagy része, akkor csapatépítésre is fel kell használni a képzést: játékok, kooperatív csoportmunka stb. A tréningvezető alkalmazkodik a résztvevőkhöz: Olyan szükségletről esik szó, amely az adott időpontban érinti őket; gyakorlatias és a munkájuk során alkalmazható valódi szakmai továbblépést jelentsen számukra; aktív részvételt igényel; kiindulópontként korábbi tapasztalataikra épít; támogatja a korábbi tapasztalataikról, értékeikről és feltevéseikről szóló reflektív gondolkodást; a foglalkozás élvezetes, jó hangulatú; sikerélményt nyújt; A képzés világosan meghatározott célok mentén folyik; felkészíti a résztvevőket a tanultak alkalmazására; értékelési elemeket is magában foglal. Az értékelésnek modellálnia kell a hallgatók által elsajátítandó fejlesztő értékelést. Amikor csak lehet, értékelni kell a résztvevők reakcióit, tanulásukat, együttműködésüket, magatartásukat, valamint az eredményeket is. A képzés módszerei TRÉNINGSZERŰ KÉPZÉS A 30 órás továbbképzés céljának megvalósításához: az attitűdváltás, a konceptuális váltás, és a megvalósításhoz szükséges készségek kialakításához nem elegendő a hagyományos képzés, amely elsősorban az ismeretek leíró átadását teszi a középpontba, az attitűdváltozást, a gyakorlati megvalósítást, és az ahhoz szükséges készségek alakítását meg sem célozva. Az árnyalt, fejlesztő értékeléshez szükséges fogalmi váltást előkészítő és segítő tanulási folyamatot, valamint a megvalósításhoz szükséges kompetenciák fejlesztését, gyakorlat- és tevékenységorientált, saját élményű, tréning-

11 A TOVÁBBKÉPZÉSI CSOMAG TARTALMA 11 jellegű képzési folyamattal valósítjuk meg, melynek során ezt segítő tanulásszervezési formák és módszerek érvényesülnek. Miért tréningszerű? A tréning olyan módszer, amely kiszélesíti a tanulás spektrumát, és megfelelő környezetet teremt: az elméleti tudás és annak alkalmazási módjai, a készségek, az értékek, attitűdök elsajátításához. A tanulás olyan folyamat, amely során ismeretszerzés, készségek elsajátítása történik önálló tanulással, tapasztalat útján vagy tanítás közreműködésével. BESZÉLGETŐKÖRÖK (SZÖVEG A KAPCSOS KÖNYVBEN) Céljai: A résztvevők megértsék a beszélgetőkörök jelentőségét, elsősorban azt, hogy a tanulás a közösségépítés folyamatában bármilyen célra használható. Értsék és alkalmazni tudják a foglalkozásokat és a napot záró beszélgetést, különösen az önértékelés, értékelés céljainak megvalósítása szempontjából! Képesek legyenek a beszélgetéshez szükséges környezet és hangulat megteremtésére! Tudjanak tervezni önállóan értékelés céljaira szervezett beszélgetőkört! Értsék, hogy a beszélgetőkörnek nagyon sok variánsát használják ahhoz, hogy érdekes maradjon, ne váljon formálissá (köszöntések, közösségépítő játékok, szabályalkotás stb.)! Ennek érdekében megvalósítandó feladatok: Minden tréningnapot beszélgetőkörrel kezdünk és záró-értékelő megbeszéléssel zárunk. Az első napon a két tréner vezeti a beszélgetőkört és a záró-értékelő megbeszélést. A következő napokon két hallgató a tanítópárost modellálva vezeti a reggeli és két hallgató a záró-értékelő megbeszélést (a vezető trénerek felkészítése alapján). JÁTÉKOK A játékok aktív részvételen alapuló gyakorlatai segítenek a korlátok lebontásában, a motiváció növelésében és a kevésbé izgalmas témaköröknél a résztvevők felélénkítésében. A játékok alkalmasak egy témakör bevezetésére bármely téma és bármilyen csoport esetén. Tréningkezdéskor energizálja, ráhangolja a résztvevőket. Ha egy megfelelő játékot választunk ki kezdésül, azzal nemcsak azt érhetjük el, hogy a résztvevők bennünket elfogadjanak, hanem azt is, hogy magát a tanulási tevékenységet is. Segítenek abban, hogy a képzésvezetők jó kapcsolatot alakíthassanak ki a csoporttal, illetve hogy a résztvevők ráhangolódjanak a tréningre; hogy az energiaszint növekedjen, és hogy a részvételen és a hangulaton legyen a hangsúly. A zárógyakorlatok legalább olyan fontosak a tréningen, mint a tréning egésze. A lezárást és az elköszönést segítő játékok finoman vezetik le a hangulatokat, segítségükkel a résztvevőkben tudatosíthatjuk, hogy mi is az, amivel az

12 12 ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV adott tréningen tudásuk gyarapodott, értékelhetjük a résztvevőket, illetve visszajelzésre is használhatjuk mind a tréner, mind a résztvevők felé. Játékok a képzés folyamatában: Valamennyi játék után, annak témájával, lényegével kapcsolatos kérdés után, és azon kívül, hogy érezték magukat, mindig kérjünk javaslatokat az osztálytermi gyakorlatban való felhasználására! 1. A képzés indításakor, a formális ismerkedés, bemutatkozás után ismerkedő, névtanulójáték. Egymást ismerő csoporttagoknáll olyan játékok, amelyekben új dolgokat tudhatnak meg egymásról, pl. Keress valakit, aki 2. Egymást nem ismerő csoporttagoknál törekedni kell az együttműködést, csoportidentitást erősítő játékok szervezésére. 3. Új téma indításakor azt bevezető didaktikus játékkal indítsunk. 4. Egy-egy hosszabb időt igénylő feldolgozás, de az azt követő szünet után mindenképpen játékkal lehetőleg mozgással indítsuk a következőt! 5.A nap indításakor és zárásakor a ráhangolódás és a levezetés megkönnyítésére mindig szervezzünk játékot! KOOPERATÍV TECHNIKÁK A kooperatív módszerek használatának több célja van. Elsődleges célja, hogy a pedagógusok megérezzék, az iskola értékelési rendszerének kialakításában és tanulóik értékelésében együtt kell működniük. Érzékelik, hogy az egységes szemlélet kialakulását, annak megfelelő eszközrendszer kidolgozását, a szülőkkel és a tanulókkal való elfogadtatását csakis a többiekkel együtt tudják elérni. Egy intézmény és benne az egyes pedagógus értékelési rendszere csak akkor lehet hiteles, ha valamennyien ugyanazt, ugyanúgy képviselik, kommunikálják. Ehhez azonban az eredménynek konszenzussal kellett létrejönnie. A kooperatív tanulás saját élményként való megélése, hatása segíti a résztvevőket a közös döntések létrehozásához szükséges együttműködés, kompromisszumkészség, elfogadás kialakulásában. Nem mellékes cél az sem, hogy bővüljön módszertani repertoárjuk, amely által tanítványaikat is együttműködésre, elfogadásra, toleranciára nevelhetik. A képzéssel kapcsolatos általános képzői feladatok TANULÁSI FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE A képzés tartalmához, módszereihez igazodó környezet jellemzői: Tárgyi feltételek Komfortérzést biztosító feltételek Időbeosztás készítése: alkalmazkodás a résztvevők bioritmusához, a tanulás-figyelem törvényszerűségeihez, időkeretek, szünetek, tevékenységváltások, napirend, a továbbképzési napok ütemezése

13 A TOVÁBBKÉPZÉSI CSOMAG TARTALMA 13 Emlékeztető A környezet azért fontos, hogy hozzásegítsen mindenkit a legjobb tanulási állapot eléréséhez. Ellenőrizd a leendő helyszínt, változtasd az igényeknek megfelelően meghatározva a követelményminimumot! Ellenőrizd még kezdés előtt a termet, eszközöket, anyagokat a lista szerint! Tanulókörnyezet-ellenőrző lista Megfelelő nagyságú tér Kényelmes ülések variálható elhelyezés Speciális igényekhez igazodó eszközök (érzékszervi sérültek, beteg speciális igény stb.) Ülésterv foglalkozások jellegének, céljainak megfelelően A terem általános elrendezése Zajmentesség Megfelelő természetes vagy mesterséges világítás Jó szellőzési lehetőség Megfelelő higiénés feltételek: víz, poharak, elsősegélynyújtó eszközök Elegendő mellékhelyiség mindkét nem számára Menekülési készenlét Személyes tárgyak biztonságos elhelyezése Könnyű megközelíthetőség

14

15 FORGATÓKÖNYVEK

16

17 FORGATÓKÖNYVEK 17 Tematika 1. Bevezető beszélgetőkör, ismerkedés 2. foglalkozás Előzetes ismeretek felmérése. Igényfelmérés elvárások 3. foglalkozás Elképzelések a roma származással és hátrányos helyzettel kapcsolatban 4. foglalkozás A pedagógiai értékelés 5. foglalkozás A fejlesztő értékelés 6. foglalkozás Értékelés és motiváció 7. foglalkozás Osztályozás, osztályozásnélküliség 8. foglalkozás Fejlesztő értékelés a gyakorlatban 9. foglalkozás A fejlődés nyomon követése 10. foglalkozás Az értékelés és a szülők 11. foglalkozás Fejlesztő értékelés a gyakorlatban 12. foglalkozás Szöveges értékelések elemzése gyakorlat

18 18 ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV 1. foglalkozás Bevezető beszélgetőkör Az egység tartalma Hogyan lehet pozitív hangulattal, kellemes élménnyel indítani, megalapozni a résztvevők közötti együttműködés feltételeit, kölcsönös tiszteletet, elfogadást stb.? A beszélgetőkör szervezésének, irányításának módszerei, moderálása Ismerkedés célja, eszközei, módszerei A csoportnormaszabályok kialakítása Részcélok Elfogadó, bensőséges hangulat megteremtése, a csoportösszetételnek leginkább megfelelő ismerkedés módszere, adekvát, valamint mindenki által elfogadható szabályok és azok megalkotása. Eszközök Nagy papírívek, filctoll, ragasztó vagy írásvetítő, fólia, filctoll. A bevezető szakasz feladatai Az ismerkedés előkészítése: egymást ismerő, egymást nem ismerő résztvevők számára más bemutatkozás, névkártyakészítés, bemelegítő és névtanuló gyakorlatok. A KÖZÖS SZABÁLYOK KIALAKÍTÁSA Módszer Beszélgetés Emlékeztető A környezet, az eszközök előkészítés a beszélgetőkörhöz és a bemutatkozáshoz Pontos kezdés Teremtsd meg saját szavahihetőségedet, hitelességedet! Keresd meg a kulturális különbségeket, és alkalmazkodj! Teremtsd meg a működés kereteit megfelelő szabályokkal! Készülj fel sokszínű nyitógyakorlattal, játékkal: bemelegítő, névtanuló gyakorlatok stb.

19 FORGATÓKÖNYVEK foglalkozás Előzetes ismeretek felmérése. Igényfelmérés elvárások ELŐZETES ISMERETEK FELMÉRÉSE Célok 1. Tájékozódás a résztvevők előzetes ismereteiről, tapasztalatairól, problémáiról, elvárásairól a képzés témájával kapcsolatban stb. A tájékozódás célja a gyűjtött információk felhasználása a képzés folyamatában. A céloknak és az igényfelmérésnek megfelelően történik a képzés, de elsősorban a mentorálás taralmának, módszereinek adaptálása a cél. 2. A fogalmi váltás megalapozása a nevelőtestület és az egyes pedagógusok értékeléssel kapcsolatos ismereteinek, a téves nézeteinek, előítéleteinek feltárásával, tudatosításával. Egymás nézeteinek megismerése, az egységes fogalmi rendszer kialakításával a közös gondolkodás, együttműködés alapjának megteremtése. 3. Az előképzettség, az olvasott szakirodalom és a mindennapi tapasztalatok alapján az értékeléssel kapcsolatos nézetek, vélemények, gondolatok, előítéletek, tapasztalatok összegyűjtése, majd összegzése következtetések levonása, a fogalmak tisztázása. Eszközök Csomagolópapír, írásvetítő fólia, írásvetítő, filctollak. Feldolgozás Mit tudunk az értékelésről előzetes ismeretek, vélemények feltárása. A portfólió értékelési szempontjainak kidolgozása ötletbörzével, kiscsoportokban. ELŐISMERETEK FELTÁRÁSA Módszer Kerekasztal csoportonként azonos színnel dolgoznak. A lapokat körbeadják, mindenki kiegészíti a megkezdett mondatot. Csoportok: vagy a meglévő alapcsoport, vagy az egymás megismerését segítő, új, véletlenszerűen alakított vegyes csoport. Feladat Üres A/4-es lapok felső részén megkezdett mondatokat találunk. Mindenki ír az adott mondathoz befejezést, majd behajtja a papírt úgy, hogy csak a kezdő mondat látszik. Ezt követően továbbadja a következő csoporttagnak. A lapokon lévő lehetséges mondatok: Egy osztályban a tanulók különfélék, ezért az értékelés A haladás értékelésének kifejezésére többnyire alkalmas A szülő és a gyerek leginkább akkor tudja, érti meg további teendőit, ha

20 20 ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Összegezés A feladat befejezése után a befejezett mondatokat témánként csomagolópapírra ragasztják, majd a plakátokat fel a falra. A résztvevők körbejárnak, és az összes feliratot elolvassák, majd csoportonként összegezik véleményüket. MIT TUDUNK A FEJLESZTŐ ÉRTÉKELÉSRŐL? Módszer Csoport-ötletroham Összegezés Plakáton az összegyűjtöttek csoportosítva. Értékelés A képzési időn kívül mindenki a saját portfóliójában megválaszolja a következő kérdéseket: Mit tudok, milyen ismeretekkel, képességekkel rendelkezem a fejlesztő értékelés megvalósításához? Milyen tudásomat tudom felajánlani a többieknek? Mi fog nekem nehézségeket okozni? Mit kell még megtanulnom? Miben kell fejlődnöm? Miben segíthetünk egymásnak? A folyamat reflexiója Beszéljük meg az alábbi kérdéseket! Tudtál-e meg új, meglepő információt magadról vagy a társaidról? Milyen érzéseket keltett benned a megismerési, felismerési folyamat? A használt módszerekről Hogyan tudnánk ezt a tanórán alkalmazni? Milyen témák feldolgozására alkalmasak ezek a módszerek? Mire nem alkalmasak? Források Képzésvezetők számára: Kagan, Spencer (2004): Kooperatív tanulás. Önkonet Kiadó, Budapest

21 FORGATÓKÖNYVEK foglalkozás Elképzelések a roma származással és hátrányos helyzettel kapcsolatban Az egység tartalma és céljai A programcsomag egyik legfontosabb célja, hogy a gyakorló pedagógusokat felkészítse a hátrányos helyzetű és ezen belül roma származású tanulók differenciált fejlesztéséhez kapcsolódó árnyalt, fejlesztő értékelés használatára. Ehhez szükséges az is, hogy a pedagógusok a problémás, kedvezőtlen szociokulturális háttérrel rendelkező diákokkal és ezen belül a romákkal kapcsolatos attitűdjeit az elfogadás és a problémák tudatos, szakmai jellegű kezelése jellemezze. Az egység e cél eléréséhez az ismeretek és a tudatos, reflektív viszonyulás kiépítésével kíván hozzájárulni. Mint azt a szakirodalomban jelzett vizsgálatok kimutatták, a gyakorló pedagógusok romákkal kapcsolatos beállítódását többségében jelenleg nem ez jellemzi. Az előítéletesség e foglalkozási csoportban éppen olyan jelentős mértékű, mint a mai magyar társadalom egészében. Az elutasító attitűd jellemző módon tévképzetek egész rendszerével kapcsolódik össze. Mivel az előítéletesség mértéke a személyiség szerveződéséből következő jellegzetesség, ezért nem feltételezzük azt, hogy pusztán ismeretek átadásával, vagy akár egy 30 órás továbbképzéssel változtathatunk e beállítódáson, azonban ez az egység és a program egésze azt célozza, hogy a szakmai kompetenciák fejlesztésével, a problémák kompetens kezelése iránti igény felébresztésével azt a pedagógusképet erősítsük a résztvevőkben, amely szakmai felkészültségéből adódóan képes e problémák szakszerű, reflektív értelmezésére és kezelésére. Az egység feldolgozása során a résztvevők megismerik a romákkal kapcsolatos sztereotípiákat, valóságos sajátosságaikat, a hátrányos helyzet tartalmát, valamint megismerkednek egymás nézeteivel is. Ezért kiemelten fontos, hogy a kurzus vezetője elfogadóan és egymás elfogadását ösztönözve, bátorítóan viszonyuljon a résztvevőkhöz, ezzel segítve a program egészének hatékony megvalósításához fontos aktív, a nyílt kommunikációra építő viszonyok kialakulását. Várható, hogy a beszélgetések, megbeszélések során erős előítéletről tanúskodó vélemények is megjelennek, ezek esetében a képzés vezetője igyekezzen elkerülni a nyílt konfrontációkat, mivel ez a feszültségből adódóan éppen a személyiség belső feszültségének levezetését is szolgáló előítéletek felerősödéséhez vezet. Ehelyett arra törekedjen, hogy a felmerülő problémák során a résztvevőket a helyzetek távolságtartó, reflektív, szakmai értelmezésére ösztönözze. Részcélok A hallgatók előzetes ismereteinek, attitűdjeinek feltárása; a képzés tartalma iránti érdeklődés, motiváció felkeltése. Eszközök Részlet Szuhay Péter: A magyarországi cigány/roma kultúra a többségi sztereotípiák és a belső önmeghatározások kereszttüzében című írásából (Hallgatói segédlet 7. oldal) Részletek Cs. Czachesz Erzsébet Radó Péter: Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények In: Jelentés a magyar közoktatásról, 2003 (Hallgatói segédlet 11. oldal)

22 22 ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Nagy papírívek, filctoll, ragasztó, vagy írásvetítő, fólia, filctoll.

23 FORGATÓKÖNYVEK 23 MIT GONDOLUNK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKRÓL? ELŐZETES ISMERETEK, VÉLEMÉNYEK FEL- TÁRÁSA A KIALAKULT ALAPCSOPORTOKBAN FELDOLGOZÁS 1. Ötletroham Feladat: Minél több ötlet összegyűjtése a hátrányos helyzet" témában. A papír vagy fólia közepére előre írják fel a hívószót: hátrányos helyzet! Összegezés A szóvivők ismertetik a táblánál a plakátokat ismérvek csoportosítása. 2. Szövegfeldolgozás, reflexió Részletek Cs. Czachesz Erzsébet Radó Péter: Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények című tanulmányából (In: Jelentés a magyar közoktatásról 2003.) (Hallgatói segédlet 11. oldal) Módszer Szöveg feldolgozása INSERT technikával. Összegezés Saját csoportban, majd nagycsoportban. A csoportok ismertessék egymással kiegészítéseiket, valamint kérdéseiket! Adjunk lehetőséget a vitára! MIT GONDOLUNK A ROMA TANULÓKRÓL? ELŐZETES ISMERETEK, VÉLEMÉNYEK FELTÁRÁSA ÖTLET- BÖRZÉVEL, A KIALAKULT ALAPCSOPORTOKBAN. ÚJ ISMERETEK SZERZÉSE. Szuhay Péter: A magyarországi cigány/roma kultúra a többségi sztereotípiák és a belső önmeghatározások kereszttüzében (részlet) (Hallgatói segédlet 7. oldal) Módszer Az 1. témánál ismertetett folyamat szerint dolgozzuk fel a szöveget. A folyamat reflexiója Beszéljük meg az alábbi kérdéseket: Mit csináltunk? Hogyan tudnánk ezt a tanórán alkalmazni? Milyen témák feldolgozására alkalmasak a használt módszerek? Mire nem alkalmas? Teremtsünk lehetőséget a saját környezetben, iskolában, osztályban tapasztalt problémák megbeszélésésére! Értékelés Kerüljön a portfólióba mindkét témával kapcsolatos egyéni zárógondolat!

24 24 ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Források KÉPZÉSVEZETŐK SZÁMÁRA Kagan, Spencer (2004): Kooperatív tanulás. Önkonet Kiadó, Budapest Szabó Ildikó Horváth Ágnes (2001): Tanítóképző főiskolások elképzelései a kisebbségekkel létesíthető kapcsolatokról. In: Andor Mihály (szerk.): Romák és oktatás. Comenius Kiadó, Pécs, Kertesi Gábor Kézdi Gábor (1996): Cigány tanulók az általános iskolában helyzetfelmérés és egy cigány oktatási koncepció vázlata. In: Cigányok és iskola. Educatio Füzetek, Budapest RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA: Pólya Zoltán (2001): Kilenc év Csenyétén. In: Andor Mihály (szerk.): Romák és oktatás. Comenius Kiadó, Pécs Radó Péter (1997): Jelentés a magyarországi cigány tanulók oktatásáról. NEKH, Budapest

25 FORGATÓKÖNYVEK foglalkozás A pedagógiai értékelés Az egység célja A pedagógiai értékelés rendszerének áttekintésével a résztvevők lássák és átérezzék a pedagógiai értékelés és ellenőrzés szerves egységét mint a pedagógiai munka és az oktatás hatékonyságát, eredményességét befolyásoló központi szerepét. Az értékelés sokoldalú funkcióinak (visszacsatolási, megerősítési, motiválási, információs, orientáló, szabályozó, korrekciós, diagnosztikai, prognosztikai, fejlesztő, szelekciós) bemutatásával, a viszonyítás különböző lehetőségeinek tudatosításával az egység feldolgozása során kívánjuk eloszlatni azt a pedagógiai tévhitet, amely szerint az értékelés legfontosabb funkciója a szelekció. Segíteni szeretne abban, hogy megszűnjön az a helytelen gyakorlat amelyben egyoldalúan érvényesül az osztályozás, a jegycentrikusság, valamint, hogy az adott tanuló teljesítményét elsősorban az osztálytársak teljesítményéhez, az osztály átlagához, valamint a pedagógus elvárásaihoz lehet és kell viszonyítani. A résztvevők saját élményű tanulás hatására megtapasztalják az értékelés különböző feladatainak, stratégiáinak, formáinak, módjainak, módszereinek hatását, szerepét, átélik az értékelés pozitív és/vagy negatív hatását. Cél, hogy a megtapasztaltak önelemezésre, önellenőrzésre, önértékelésre, illetve önfejlesztésre ösztönözzék a résztvevőket. Az egység feladata A résztvevők tapasztalatai és a szövegfeldolgozás segítségével feltárni és tudatosítani azt, hogy az iskolai értékelés hogyan járulhat hozzá a tanulás hatékonyságához, egyéni sikerességéhez, miképpen lehet segítségével megállítani, csökkenteni az iskolai kudarcot, a bukást, megszüntetni a lemorzsolódást, olyan tanulási környezet kialakítani, amely erősíti a tanulási motivációt, s ezáltal a jobb tanulói teljesítményt, illetve a hátrányok korrekcióját. Az optimális pedagógiai értékelés lényeges elemei: Nem csupán a tanulás kognitív területeire fókuszál, hanem az affektív, effektív, szociális területekre is. Differenciált feladatok nyújtása. Fejlesztő, kompetencia orientált teljesítmény-visszajelzés. A szociokulturális háttér befolyásoló hatásának kiegyenlítése. A formatív, fejlesztő és a szummatív, lezáró, minősítő értékelés összhangja. Az önmagához viszonyított és a kritériumra irányuló értékelés megfelelő aránya. A diagnosztizáló értékelés folyamatos beépítése. Pozitív gondolkodás, erősségek hangsúlyozása. Segítés: a gondolkodási hibák korrigálása, a blokkolódó akarat aktivizálása az értelem segítségével (képes vagyok rá, érdekelhet engem), az iskolai tanulás értelmének egyéni keresése,

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Report of Module IV. Seminar-design

Report of Module IV. Seminar-design Comenius 2.1 E:BOP Empowerment: Burn Out-Prevention Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Report of Module IV. Seminar-design (MAGYARORSZÁG) E-BOP Nemzetközi projekt Konstruktív magatartásváltoztatás

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

KOOPERATÍV MÓDSZERTANRA ÉPÜLŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS

KOOPERATÍV MÓDSZERTANRA ÉPÜLŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS KOOPERATÍV MÓDSZERTANRA ÉPÜLŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS A kooperáció egyik alapfeltétele a pedagógusok szemléletváltozása, de szükségesek azok a pedagógus mesterségbeli tudások is, amelyek megalapozzák a szemléletváltást.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE AZ ERKÖLCSI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN

A SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE AZ ERKÖLCSI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 A SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE AZ ERKÖLCSI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN CZIKE

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt Alprojekt vezető Szenes Márta Szolnok, 2014. május 14. Mottó A befogadó társadalom

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

A főnökön is lehet változtatni

A főnökön is lehet változtatni A főnökön is lehet változtatni Futótűzként terjednek el a 360 fokos felmérések a cégeknél, amelyek a vezetők teljesítményét hívatottak mérni. Ennek során a nagyfőnök, a beosztottak és más vezetők is véleményt

Részletesebben

Gyerek, kamasz, felnőtt

Gyerek, kamasz, felnőtt szka105_06 É N É S A V I L Á G Gyerek, kamasz, felnőtt Mit üzennek a testünkből jövő kellemes és kellemetlen jelzések? Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

A siker ösvénye az önbizalom

A siker ösvénye az önbizalom É N É S M Á S I K siker ösvénye az önbizalom MODUL SZERZŐJE: PLÁNKINÉ SEBŐK ZSUZSNN SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM SZKB_106_12 tanári siker ösvénye az önbizalom 6. évfolyam

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette?

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? SZKC 208_10 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? modul szerzője: orbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári VILÁG

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről

Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről Képzés címe Olvasáskultúra- és szövegértés-fejlesztés Társadalmi integráció és méltányos oktatás az együttnevelés támogatásának lehetőségei Olvasáskultúra-

Részletesebben

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése PK7A Továbbképzés címe: A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése Helyszín: Városi Óvodai Intézmény; Jászberény, Mártírok útja. Időpont..7.,..8.,..9., Oktató(k) Dr. Váry Annamária Résztvevők száma: 6

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben SZKB_105_06 Titkok a Titkok Kamrájából 3. Én és a MÁSIK Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS,

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben