TÁJÉKOZTATÓ A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2014. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató I.1 H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) Fax: (94) Szám: 36800/3024-5/2015.ált. TÁJÉKOZTATÓ A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Szombathely, május -n Erdélyi Krisztián tűzoltó ezredes megyei igazgató

2 -2- TARTALOM I. Bevezetés... 3 II. Az év legfontosabb célkitűzései... 3 III. Vezetés-irányítás fő feladatai... 4 IV. Humán tevékenység... 5 V. Szakmai tevékenység... 5 V/1. Tűzoltósági szakterület... 5 V/2. Polgári védelmi szakterület V/3. Iparbiztonsági szakterület V/4. Katasztrófavédelmi hatósági szakterület VI. Gazdálkodási tevékenység VII. Együttműködési tevékenység VIII. Összegzés IX. Mellékletek... 24

3 -3- I. BEVEZETÉS A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) mint a katasztrófavédelem területi szerve tevékenységével biztosítja a területi szintű megelőzési, felkészülési és műveleti feladatok végrehajtását. Hatékonyan ellátja a polgári veszélyhelyzetek tervezési és szervezési feladatait. Gyakorolja a katasztrófavédelmi, továbbá szeptember 10. napjával a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet alapján a vízügyi, vízvédelmi hatósági és szakhatósági jogköröket. Továbbá a fenti jogszabály alapján jogutódlással - a Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság, mint jogelőd szerv az igazgatóság szervezetébe integrálódott. Az igazgatóság (rendvédelmi szerv) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely irányítja a katasztrófavédelmi kirendeltségeket és a hivatásos tűzoltóságokat. Az igazgatóság helyi szervei a katasztrófavédelmi kirendeltségek, ezek alárendeltségében működnek a hivatásos tűzoltóparancsnokságok. A járások közigazgatási területéhez igazodóan a hivatásos tűzoltóparancsnokságok szintjén kialakított katasztrófavédelmi megbízotti rendszer pedig a települési szintű védelmi igazgatási, polgári védelmi és egyes hatósági feladatok ellátását biztosítja. Az igazgatóság működési rendjéhez tartozik továbbá, hogy - jogszabályi előírás alapján a hivatásos tűzoltóparancsnokságok szakmai felügyeletet látnak el a megyében lévő öt Kőszeg, Csepreg, Répcelak, Celldömölk, Vasvár önkormányzati tűzoltóparancsnokság és egy létesítményi BPW Hungária Kft.- tűzoltóság felett, továbbá ellenőrzi az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai tevékenységét. Jelentős szervezeti és személyi változásokat lezárva megvalósult az egységes hivatásos katasztrófavédelmi szervezet kialakítása és működtetése. (1. számú melléklet) II. AZ ÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI A Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) stratégiai céljaihoz való igazodáson túl a 2014-es évre vonatkozóan az alábbi fő feladatok kerültek meghatározásra: 1) Szlovén-magyar együttműködési programból (SI-HU projekt) adódó feladatok végrehajtása. 2) Iparbiztonsági beavatkozó egység létrehozására elgondolás készítése és annak megvalósítása. 3) Kritikus infrastruktúra védelemmel kapcsolatos hatósági felkészítések. 4) KML és KIV gépjárművek felszerelése, iparbiztonsági központ kialakítása. 5) Új típusú polgári védelmi szervezetek kialakítása, határozatok kiadása. 6) Települési önkéntes polgári védelmi szervezetek felállításának megkezdése. 7) Járási mentőcsoportok felszerelése, minősítésük végrehajtása. 8) Első és második katasztrófavédelmi osztályba besorolt településeken a polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlatának végrehajtása. 9) Civil szervezetek katasztrófavédelmi felkészítésének folytatása. 10) Őrség Mentőcsoport éves kiképzésének végrehajtása. 11) Hosszantartó tüzek felszámolásának támogatására törzskari vezetés megszervezése, tárgyi és személyi feltételek biztosítása.

4 -4-12) Önálló beavatkozást vállaló önkéntes tűzoltó egyesületek rendszerbe állítása, felkészítése, fokozott ellenőrzése. 13) Önkéntes tűzoltó egyesületek és önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok felkészítése a hatósági megelőző munka végrehajtására. 14) Önkéntes parancsnoki tanfolyam folytatása. 15) A Vas Megyei Önkéntes Mentőszervezetek Szövetségének megalakítása. +1 Kereskedelmi és szálláshelyek tűzvédelmi ellenőrzése. III. VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS FŐ FELADATAI A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a vezetés-irányítás területén a kiemelt feladatok közé tartozott a munkatervezés, a vezetői fórumrendszer, a jelentési kötelezettségek, a rezsimszabályok, a normaalkotás egységes rendje érdekében a belső szabályzók felülvizsgálata, illetve szükség esetén az újraszabályozás. A szervezeti változásokat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása követte, valamint kidolgozásra kerültek a szervezeti elemek új ügyrendjei is. Az igazgatóság és helyi szervei, valamint az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, a megállapodás alapján együttműködő önkéntes tűzoltó egyesületek vezetői fórumrendszerének, egységes megszervezésének és működésének szabályozására új normát adtunk ki. Az intézkedéssel egységes elvek mentén, periodikus jelleggel működő vezetői fórumok működnek az igazgatósági szervezet minden szintjén. A kontrollált rendszer megvalósulásának fontos eleme az Ellenőrzési Szolgálat tevékenysége. A szolgálat több alkalommal célellenőrzés keretében vizsgálta a vezetői fórumrendszer működtetésével kapcsolatos szabályok betartását. A vezető-irányító munka hatékonyabbá tétele érdekében megalakításra kerültek a Szolgálatparancsnokok Tanácsa és a Tiszthelyettesi Küldöttgyűlés testületek. Létrehozásra került továbbá az igazgatóság és az önkormányzati tűzoltóparancsnokságok, a létesítményi tűzoltóparancsnokságok, valamint a megállapodás alapján együttműködő önkéntes tűzoltó egyesületek közötti szorosabb kapcsolattartás kialakítása, valamint a szervezeti célok hatékony megvalósítása érdekében az önkormányzati tűzoltóparancsnokok, létesítményi tűzoltóparancsnokok és a megállapodás alapján együttműködő önkéntes tűzoltó egyesületi parancsnokok tanácsa testület. A vezető-irányító munkát a Hivatal, mint funkcionális szervezeti elem biztosítja. A Hivatal alapvető feladata meghatározott elvek így jogszerűség, szakszerűség, tervszerűség és követelménytámasztás mentén a vezetői tevékenység támogatása, az egységes katasztrófavédelem megjelenítése, valamint a zökkenőmentes működéshez szükséges háttér biztosítása. A hatékonyabb szakmai döntés előkészítés támogatása érdekében létrehozásra kerültek a polgári védelmi, tűzoltósági és iparbiztonsági munkacsoportok, melyek havi rendszerességgel tartották üléseiket. A munkacsoportok munkájába - témától függően - eseti jelleggel a gazdasági szakterület is bevonásra került.

5 -5- IV. HUMÁN TEVÉKENYSÉG A Humán Szolgálat alapvető feladata az eredményes szakmai munkavégzéshez szükséges humán erőforrás folyamatos biztosítása, a humánpolitikai feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása, valamint, hogy a szakmai feladatokhoz a megfelelő iskolai végzettséggel, szakképzettséggel rendelkező, tenni akaró, innovatív, a szervezet iránt lojális munkaerő álljon rendelkezésre. Az igazgatóság a költségvetési létszámhoz viszonyítva 94%-os feltöltöttséggel hajtotta végre feladatait. Az igazgatóság hivatásos állományú tagjainak átlag életkora 37 év. Az év során 33 fő érkezett a megyei katasztrófavédelemhez és 12 fő távozott a szervezetből. Az alacsony fluktuáció bizonyítja azt a tényt, hogy az igazgatóság állománya hivatásának tekinti a szakmáját, és azt társadalmi megbecsülés övezi. Kiemelt figyelmet fordítunk az állomány képzésére, melynek eredményeként az év során 211 fő vett részt különböző témájú rendészeti vezetővé képző, rendészeti szakvizsga, alapismereti tanfolyam, szerparancsnoki képzés stb. - oktatáson. Az alapfeladatok eredményes végrehajtásához az állomány felelősségteljes, fegyelmezett helytállása megfelelő erkölcsi, morális hátteret biztosított. Ennek elismeréseként 45 fő első sorban a végrehajtásban dolgozó részesült dicséretben, jutalomban. Az igazgatóság fegyelmi helyzete stabil. Közösségi szolgálat és ifjúságfelkészítés Hatályos együttműködési megállapodások biztosítják, hogy a diákok minél szélesebb köre ismerkedjen meg és éljen a katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítésének lehetőségével. A tavalyi évben 708 kilencedik és tizedik évfolyamos tanuló vett részt a foglalkozásokon. Az értékelt időszakban is nagy hangsúlyt kapott a gyermek és ifjúságfelkészítés, melynek keretében több oktatási intézményben is gyermeknapi rendezvény keretén belül a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével játékos, interaktív foglalkozások keretében veszélyhelyzeti ismeretek oktatására került sor. V. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG V/1. Tűzoltósági szakterület A közbiztonság meghatározó, szerves részeként működő tűzvédelem célja, hogy a jogszabályok és szabványok segítségével a valós élet, valós problémáira nyújtson megfelelő megoldási lehetőségeket. A tűzoltósági szakterület feladata, hogy a szabályok következetes betartásával és betartatásával védje az állampolgárokat, teremtse meg a tüzek oltását célzó hatékony beavatkozás feltételeit és emellett biztosítsa a beavatkozó állomány alapvető biztonságát is.

6 -6- A tűzoltósági szakterület integrált hatósági tevékenységének szerteágazó jellege miatt a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, a Katasztrófavédelmi Mobil Labor és a hivatásos tűzoltóparancsnokságok is részt vesznek egyes eljárási cselekmények végrehajtásában. A szakterület eljárásaira jellemző, hogy az elsődleges és halaszthatatlan eljárási cselekményeket a készenléti szolgálat hajtja végre (szén-monoxid mérgezések, kéménytüzek, tűzvizsgálat), majd a hatósági eljárás időigényes eljárási cselekményeit a tűzoltósági felügyelők koordinálásával a hatósági osztályok ügyintézői végzik el. A helyszíni szemlék és az egyes eljárási cselekmények végrehajtásába a területi munkát végző katasztrófavédelmi megbízottak is bevonásra kerülnek. Tűzvizsgálat A tűzvizsgálat a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló hatósági tevékenység. Célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és a kárfelszámolási tevékenység feltételeinek javítására. A évben keletkezett tűzeseteket követően 40 tűzvizsgálati eljárás indult, amely tizenhárommal több, mint a évben (48%-os növekedés). A tűz keletkezését 14 esetben a nyílt láng használata, 1-1 esetben hőtermelő berendezés, dohányzás és robbanás, 2-2 esetben elektromos energia és technológiai hiba okozta, valamint 19 esetben ismeretlen volt a tűz keletkezésének oka. (2. számú melléklet, 2/a. ábra) Katasztrófavédelmi műveletek A hivatásos, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóparancsnokságok a hatályos jogszabályoknak és belső szabályozóknak megfelelően végezték tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa elhárítási tevékenységüket. A tűzoltóságok az eseményekhez történő vonulásokat az előírásoknak megfelelő létszámmal, normaidőn belül, a rendszeresített eszközökkel és felszerelésekkel hajtották végre. (3. számú melléklet) Az igazgatóság megyei illetékességgel Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatot (a továbbiakban: KMSZ) működtet, melynek állománya 6 fő, szolgálati rendjük a hivatásos tűzoltóparancsnokságokéval megegyező. Fő feladatuk a káresemény helyszínén a beavatkozók felügyelete és ellenőrzése, valamint a helyszíni szemlék végrehajtása. A KMSZ alkalmazására 2014-évben 303 alkalommal került sor. Vas megyében évben 17,8 %-kal csökkent a tűzoltói vonulást igénylő esetek száma. A megyei műveletirányítási ügyeleten 1624 eseményt regisztráltak. A megye tűzoltóságai 326 alkalommal tűzesethez, 1081 alkalommal műszaki mentéshez vonultak. Téves jelzés 197, utólagos jelzés 14 esetben történt. Szándékosan megtévesztő jelzést 6 alkalommal rögzített a megyei műveletirányítási ügyelet. Minden esetben szabálysértési feljelentést tettünk. (2. számú melléklet 2/b., 2/c., 2/d., 2/e. ábrák) A csapadékosabb téli és tavaszi időjárás miatt a hatósági megelőző tevékenységnek, valamint a Vas Megyei Tűzmegelőzési Bizottság figyelemfelhívó kampányának eredményeként jelentősen, mintegy 25,6%-kal csökkent a tűzesetek, ezen belül pedig 32,5%-kal a szabadtéri tűzesetek száma. A tűz- és egyéb káreseteket felszámoló erők a legalacsonyabb I. fokozatban az esetek 98%- ban, II. fokozatban 1,9%-ban, míg ennél magasabb III-V. fokozatban 0,1 %-ban kerültek bevetésre az elmúlt évben.

7 év kiemelt katasztrófavédelmi műveletei január 24. havazás január 24-én órakor a BM OKF országos polgári védelmi főfelügyelője elrendelte a megyei operatív törzs részleges alkalmazását. A törzs a tevékenységét, másnap 17 óráig végezte. Az operatív törzs működési ideje alatt a megyében nem alakult ki rendkívüli időjárási körülmény, azonban Szlovénia órától korlátozta a területére belépő tehergépjárművek forgalmát, így elő kellett készülni a megye déli részén a 86-os főút térségében a kényszervárakoztató helyek aktiválására, illetve ezeken a helyeken az ellátás szükség szerinti megszervezésére. A kényszervárakoztató helyek aktiválása nem vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a szlovén hatóságok órától feloldották a korlátozást a magyar- szlovén államhatáron január 30. ónos eső, jegesedés január 30-án órakor elrendelésre került a megyei Operatív Törzs felállítása, valamint a Katasztrófavédelmi Mobil Labor készenlétének elrendelése. A Szlovéniában kialakult rendkívüli téli időjárási körülmények miatt a szlovén hatóságok korlátozták a belépő teherforgalmat, ezért a nemzetközi szállításban résztvevő kamionok kényszervárakoztatását kellett végrehajtani. Az éjszaka folyamán a kijelölt várakozó helyen veszteglő kamionok ellátást nem igényeltek mivel a helyszíneken kereskedelmi egységek (benzinkutak, üzletek, vendéglátóhelyek) üzemeltek. A várakoztatott kamionok legnagyobb száma az eseménykor 151 volt. A megyében a közútkezelő folyamatosan síkosságmentesítette, érdesítette az utakat, ezért járhatatlan útszakasz nem alakult ki. Február 02-án órától a Vas megyei operatív törzs beszüntette a működését, a továbbiakban készenlétet látott el február 16. Rába árhullám, helyi vízkárok Az aznap délután lehulló jelentős mm - csapadék hatására a korábbi napok magas vízállására ráfutva harmad fokot elérő árhullám alakult ki a Rába folyó körmendi szakaszán. A helyzet kezelése érdekében Csákánydoroszló Dózsaliget településrészén volt szükség megelőző jelleggel lakóházak homokzsákos bevédésére, illetve a 86-os főút Csörnöc-híd és Szarvas-csárda közötti szakaszán vált szükségessé a forgalom folyamatos biztosítása érdekében ideiglenes védmű építése. Az árhullám által veszélyeztetett településeken a katasztrófavédelmi megbízottak és az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai folyamatos figyelőszolgálatot láttak el. Egyéb lakosságvédelmi intézkedés meghozatala nem vált szükségessé május 15. Viharos időjárás A viharos időjárással összefüggésben 24 óra alatt több mint 150 jelzés érkezett a megyei műveletirányítási ügyeletre. Túlnyomóan fakidőlés és veszélyes fa eltávolítása, magasból lógó tárgy eltávolítása vagy rögzítése, valamint sérült tetőszerkezetek, épületkárok miatt érkezett bejelentés. A különböző kárhelyszíneken a műszaki mentésben a hivatásos tűzoltóparancsnokságokon kívül a megye öt önkormányzati tűzoltósága, valamint tizenhat önkéntes tűzoltó egyesület is részt vett. Lukácsházán a kőszegi önkormányzati tűzoltók, valamint a nemescsói és a kőszegdoroszlói önkéntes tűzoltók mellett a Kőszegi Járási Írottkő Mentőcsoport hat fős műszaki kárelhárítási egysége is alkalmazásra került.

8 -8- Az Apátistvánfalva és Kétvölgy közötti útszakaszt le kellett zárni a tömegesen útra dőlő fák okozta veszély miatt. Az egymás után kidőlő fák miatt mindaddig lehetetlen volt a fák eltávolítása, amíg a szél nem mérséklődött. A megyében a maximális széllökések meghaladták a 100 km/h-t május Vihar, extrém nagy mennyiségű csapadék, vízkárok A május 16-ról 17-re virradó éjszaka lehullott nagy mennyiségű csapadék következtében a Rába folyón és a megye kis vízfolyásain árhullám alakult ki, ezért szükségessé vált a folyóvölgyeken keresztülvezető alsóbbrendű utak - öt út teljes és három út részleges - lezárása. A megye nyugati részén öt településen, köztük Kőszegen alakultak ki olyan helyi vízkárok, amelyek kezelése érdekében homokzsákokból ideiglenes védműveket kellett építeni. A védekezés során összesen homokzsák került felhasználásra. A védekezésben önkormányzati és önkéntes tűzoltók, polgárőrök, települési önkéntesek vettek részt a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hivatásos állománya, valamint a vízügy szakembereinek irányításával. Kőszeg Hatházak városrészén 10 fő önkéntes kitelepülő volt, melyből 5 fő rokonoknál, 5 fő az Evangélikus Szeretetszolgálathoz került ideiglenes elhelyezésre. A kialakult helyzet kezelése érdekében elrendelésre került az igazgatóság operatív törzsének részleges alkalmazása, valamint helyszíni műveletirányítók kirendelése a veszélyeztetett településekre. A gyors reagálás biztosította a kialakult helyzet által felvetett feladatok hatékony megoldását, a megfelelő katasztrófavédelmi döntések előkészítését és végrehajtását, a beavatkozások megyei és helyi szintű koordinációját július 30. Zivatar és felhőszakadás A viharos időjárás következtében Szombathely, Kőszeg és Körmend térségében harmincöt esetben került sor a katasztrófavédelem beavatkozására letört faágak, úttesteket elöntött, illetve pincékbe betört víz eltávolítása érdekében. A hivatásos erőkön kívül a kárfelszámolásban részt vettek a megye önkéntes tűzoltó egyesületei is. A magasan fekvő területekről lezúduló víz miatt Kőszeg környékén 6 településen védekezési munkálatokra volt szükség, melyhez 6000 homokzsákot biztosított a megyei katasztrófavédelem. A helyszíni védekezési munkákat az igazgatóság hivatásos tisztjei irányították szeptember 13. extrém nagy mennyiségű csapadék, vízkárok A nap folyamán a lehullott extrém mennyiségű csapadék hatására a Rába folyón és a megye kis vízfolyásain árhullámok alakultak ki. A Rábán Szentgotthárdnál harmadfokú, Körmendnél másodfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Körmenden a Helyi Védelmi Bizottság rendkívüli ülést tartott, melynek során határozatot adott ki a 86-os főút Csörnöc-patak menti szakaszának bevédésére. A védművet 4000 homokzsák felhasználásával 115 méter hosszan a Körmendi Városgondnokság építette ki a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság irányításával. Körmenden a Rába folyó magassághiányos védtöltésének magasítása 700 méter hosszan, 8000 homokzsák felhasználásával történt meg. Csákánydoroszló Dózsaliget településrészén tíz lakóházat veszélyeztetett a víz, itt a Csákánydoroszlói Önkéntes Települési Mentőcsoport avatkozott be, homokzsákokkal védték meg az ingatlanokat a víz betörésétől. A munkálatokat a katasztrófavédelmi kirendeltség tisztjei irányították. A kialakult helyzet miatt 18 személy került kitelepítésre.

9 -9- A fenti eseményekkel összefüggésben 72 esethez riasztották a megye tűzoltó egységeit. A három hivatásos és három önkormányzati tűzoltóparancsnokság mellett 16 önkéntes tűzoltó egyesület, 122 fővel és 18 technikai eszközzel vett részt a beavatkozásokban. A Hármashatár Mentőcsoport 21 fővel, az Őrség Mentőcsoport 24 fővel, a Csákánydoroszlói Önkéntes Települési Mentőcsoport 18 fővel avatkozott be, valamint a szakonyfalui települési polgári védelmi szervezet 20 fővel védekezett. A tűzoltó egységek és mentőcsoportok szivattyúzási és homokzsákolási feladatokat láttak el, mindösszesen 58 lakóházat védtek meg a víz betörésétől. A lehullott csapadék miatt összesen 19 településen került sor védekezési és vízszivattyúzási munkálatok végrehajtására. A védekezési munkákat mindenütt a megyei katasztrófavédelem helyszíni műveletirányító tisztjei irányították, a katasztrófavédelem közel homokzsákot és 36 szivattyút biztosított a települések megvédéséhez szeptember Zala megyei helyi vízkárok, illetve Mura és Dráva áradás szeptember közötti időszakban a Zala megyében bekövetkezett helyi vízkárok, majd a Mura és a Dráva folyókon levonuló rendkívüli árhullám kezelése érdekében a BM OKF főigazgatója elrendelte a Regionális Irányító Törzs felállítását. A törzsbe munkavégzésre vezényelték az igazgatóság állományából a megyei polgári védelmi főfelügyelőt és a területi vízügyi hatóság osztályvezetőjét. A vezényelt személyek a Regionális Irányító Törzsben döntés-előkészítési, szakértői és koordinációs tevékenységet hajtottak végre szeptember 28. Nádasd, benzol-szállító kamion balesete szeptember 28-án este órakor jelzés érkezett a megyei műveletirányítási ügyeletre egy Nádasd térségében oldalára borult, mintegy liter benzolt szállító tartányjárműről. A tartány a baleset során nem sérült meg, így a veszélyes anyag nem jutott ki a szabadba. A veszélyes anyagot át kellett fejteni egy másik tartányjárműbe és csak azután lehetett talpra állítani. A kárfelszámolás másnap óráig tartott, melyben a körmendi egységeken kívül a százhalombattai FER Létesítményi Tűzoltóság speciális eszközei és szakemberei, valamint az igazgatósággal együttműködési megállapodással rendelkező civil mentőszervezet technikai eszközei vettek részt. A nagy szakértelmet, precizitást és óvatosságot igénylő kárfelszámolás során sikerült elkerülni, hogy a rendkívül gyúlékony és mérgező anyag a szabadba jusson október 22. Rába árhullám, helyi vízkárok A nap folyamán a lehullott nagy mennyiségű csapadék hatására a Rába folyón és a megye kis vízfolyásain árhullámok, Szombathely és Körmend térségében helyi vízkárok alakultak ki. A tizenhét esetben érkezett riasztást követően a kivonuló egységek homokzsákolási feladatokat, a felgyülemlett víz szivattyúzását, valamint letört faágak eltávolítását hajtották végre. Összesen 18 lakóház bevédésére került sor, melyhez az igazgatóság homokzsákokat biztosított. A hivatásos tűzoltók mellett 7 önkéntes tűzoltó egyesület 43 tagja, valamint 147 helyi önkéntes vett részt a kárelhárítási munkákban. A védekezési munkálatokat a helyi katasztrófavédelmi megbízottak irányították, lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor december 27. hófúvás december 27-én és 28-án cm friss hó hullott, továbbá a viharos erejű széllökések hatására jelentős hófúvások alakultak ki megyeszerte. A helyzet kezelése érdekében elrendelésre került az igazgatóság Operatív Törzsének részleges alkalmazása.

10 -10- December 28-án az esti órákban a megye útjai legalább egy nyomon járhatóak voltak. Kőszeghegyalján és a Répce mentén azonban kritikus állapot alakult ki amiatt, hogy a szél hordta a havat és a látótávolság ezeken a szakaszokon 1-2 m-re lecsökkent. A kamionforgalom előtt lezárásra került a Kőszeg - Bük - Csepreg közötti összekötő út. A megyében december 29-én reggelre az időjárási viszonyok normalizálódtak, a megye útjainak állapota télies jellegű, de járható volt, ezért az operatív törzs órakor befejezte működését. Hivatásos tűzoltóparancsnokságok irányítása, szakmai felügyelete Az igazgatóság a tavalyi évben is folyamatosan felügyelte és ellenőrizte a hivatásos tűzoltóparancsnokságokon a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység szakszerűségét, hatékonyságát, a biztonsági előírások betartását. Szakmai állásfoglalások kiadásával szabályozásra került a szolgálatváltás, a szolgálati okmányok rendszerének, tartalmának és vezetésének kérdése, a készenléti állomány ciklikus képzésének rendje, valamint az ügyeletekre érkező jelzésekkel kapcsolatos eljárásrend. Fontos kiemelni, hogy a beavatkozó tűzoltói állomány a feladatait szakszerűen és hatékonyan végezte, megfelelő szinten elsajátította a rendszeresített eszközök szakszerű alkalmazását, a beavatkozásoknál a szabályozókban előírt protokollnak megfelelően hajtotta végre a mentő és beavatkozó tevékenységet. A beavatkozásoknál nem csak a mentendő személyek érdekében, de a vonatkozó munkavédelmi szabályok betartásának figyelemmel kísérése mellett hajtotta végre feladatát. Ügyeleti szakterület A 2012-es szervezeti átalakítás jelentős változást eredményezett az ügyeleti rendszerben is. A kialakított műveletirányítás új rendszere megszilárdult. A szolgálatot teljesítő műveletirányítók és a főügyeletes az informatikai programok (DÖMI és PAJZS) használatát jól elsajátították. A döntéstámogató program egy térinformatikai hálózattal való összekapcsolása révén egy dinamikus, a szerek tényleges tartózkodási helyét figyelembe vevő riasztási rendszert eredményezett a korábban használt statikus alkalmazással szemben. Az igazgatóság felkészült a Hívásfogadó Központokból érkező jelzések fogadására, valamit a Rendőrségi Tevékenységirányító Központokban való szolgálat ellátására. Önkormányzati tűzoltóparancsnokságokkal kapcsolatos tevékenység Az igazgatóság illetékességi területén öt önkormányzati tűzoltóparancsnokság lát el tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. Az önkormányzati tűzoltóparancsnokságok tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehetők, 8 perces riasztási idővel, egy gépjármű fecskendővel és négy fő bevethető tűzoltóval kivonuló, 24 órás készenléti szolgálatot ellátó, elsődleges műveleti körzettel rendelkező tűzoltóságok. A tűzoltóságok szakmai felügyeletének és irányításának keretében az igazgatóság ellenőrizte az önkormányzati tűzoltóságok működéséhez adott állami támogatások felhasználását is. (2. számú melléklet 2/c. ábra.) Önkéntes tűzoltó egyesületek A megyében 63 önkéntes tűzoltó egyesület rendelkezett hivatásos tűzoltóparancsnokságokkal kötött együttműködési megállapodással.

11 -11- Önkéntes tűzoltó egyesületek beavatkozásai káreseteknél Az együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: ÖTE) különösen a vegetációtüzek, az árvíz elleni védekezés és a viharkárok időszakában nyújtanak a tűzoltóságoknak hathatós támogatást. Az ÖTE-k vezetői a hivatásos tűzoltókkal azonos időben SMS alapú jelzést kapnak a területükön bekövetkezett káresettel kapcsolatban. Ez az új elektronikai rendszer lecsökkenti az ÖTE-k riasztási idejét, így rövidebb időn belül kezdhetik meg a kárhelyre történő vonulást. A kárhelyi kommunikáció, valamint a megyei műveletirányítási ügyelettel való megfelelő kapcsolat érdekében az elmúlt évben 22 egyesület jutott EDR rádióhoz, míg a évi pályázaton újabb 11 kézi és 1 mobil EDR készüléket biztosított a pályázatkiíró. A májusban bekövetkezett csapadékos és viharos időjárás következményeinek felszámolásában 22 tűzoltó egyesület több mint 200 fővel, a szeptemberi vízkár-elhárítási feladatokban 16 ÖTE 122 fővel működött közre. Az ÖTE-k évben összesen 220 káresemény felszámolásában vettek részt. Beavatkozó ÖTE-k tevékenységének megkezdése Az ÖTE-k a katasztrófavédelem rendszerének fontos elemei. A nagy kiterjedésű, illetve időben elhúzódó káresetek kezelésében jelentős szerepet vállalnak. A téli rendkívüli időjárás, a kialakult árvízi helyzet, valamint a viharkárok kezelése során is bebizonyosodott, hogy az önkéntes közreműködők komoly segítséget nyújthatnak a hivatásos katasztrófavédelmi szervek részére. A megye közbiztonságának növelése érdekében kiemelten fontos feladat volt olyan ÖTE tevékenységének a megkezdése, amely ún. fehér folton, azaz a beavatkozó tűzoltóságoktól 25 perces vonulási távolságon kívül található. Az együttműködési megállapodással rendelkező hatvanhárom ÖTE közül elsőként a hosszúperesztegi felelt meg a feltételeknek és kapta meg a lehetőséget, hogy önállóan, hivatásos tűzoltók jelenléte nélkül is végrehajtson tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A Hosszúperesztegi Önkéntes Tűzoltóság április elsejei indulásával mind az öt, általa ellátott településre a korábbinál gyorsabban ér oda a tűzoltói segítség, Hosszúpereszteg esetében például megfeleződik ez az idő. ÖTE pályázatok évben 54 egyesület nyújtott be pályázatot. A pályázatok előkészítését, szakmai értékelését Bíráló Bizottságok segítették. A szakszerű előkészítő munka eredményeként mind az 54 pályázat sikeres volt. A vasi önkéntesek munkájának országos szakmai elismertségét jelzi, hogy az elnyert pályázati támogatás az idén 33 millió 735 ezer forint, szemben a es évben elnyert 14 millió 129 ezer forintos, illetve a 2013-as évben elnyert 28 millió 102 ezer forintos pályázati támogatással. A vasi tűzoltó egyesületek pályázati sikere kiemelkedőnek mondható abból a szempontból is, hogy a 19 megye figyelembevételével, ez az összeg közel 13%-os támogatást jelent.

12 -12- Gyakorlatok szervezése A megye hivatásos és önkormányzati tűzoltóparancsnokságai részére évben 216 alkalommal került sor különböző típusú gyakorlat szervezésére. Kiemelkedő szerepet kapott a parancsnoki és megyei ellenőrző gyakorlatokon a komplex feladat-feldolgozás. A gyakorlatokon nem csak a tűzoltó állomány hajtott végre feladatokat, hanem a polgári védelmi, az iparbiztonsági és a hatósági szakterület is. Tekintettel a gazdálkodó tevékenységet folytató vállalkozások egyre szélesebb skálán mozgó veszélyes anyag felhasználására, a bekövetkezett események élet- és vagyonbiztonságot, természeti és mesterséges környezetet veszélyeztető hatásaira a gyakorlatok helyzetbeállításaiba, a gyakorlatok feladatainak kidolgozásába be kellett vonni az iparbiztonsági és a polgári védelmi szakterületet is. Ezzel elérhető volt a kárhelyparancsnokok komplex nem csupán az életmentésre és tűzoltásra koncentráló gondolkodásának, feladatmegoldó képességének fejlesztése. Ugyanakkor más szakterületek vezetői, illetve beosztott állománya is gyakorolhatták szakterületük feladatait, felkészülhettek valós helyzetben felmerülő problémákra és azok megoldására. Az ellenőrző gyakorlatok során az érintett katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztálya a gyakorlattal egybekötve tűzvédelmi ellenőrzést hajtott végre a tűzvédelmi előírások érvényesülésének felmérése érdekében. A évben az igazgatóság a komplex feladatmegoldás mellett a speciális felkészítésre is nagy hangsúlyt helyezett. Ennek keretében jégről és vízből mentési gyakorlat, mélyből és magasból mentési módszertani gyakorlat, a rendőrséggel közös komplex tűzvizsgálói gyakorlat, a csényei volt megyei vezetési ponton pszichikai szituációs gyakorlat, három ország mentőerői részvételével erdőtűzoltási gyakorlat és a Szombathelyi Országos Büntetésvégrehajtási Intézet, a Rendőrség, a TEK, a Mentőszolgálat és a Vöröskereszt részvételével katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlat végrehajtására került sor. V/2. Polgári védelmi szakterület A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) meghatározza a katasztrófavédelem polgári védelmi feladatait, melyek a természeti vagy civilizációs katasztrófák megelőzését és az azokkal szembeni védekezést szolgáló feladat- és intézkedési rendszer működtetése. A szakterület alapfeladata a lakosságvédelem, tehát az életet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat veszélyeztető hatások elhárítása, az ennek érdekében szükséges szervezési és felkészítő munka, valamint a mindezt megalapozó tervezés, amellyel hozzájárul a közbiztonság hatékonyságának növeléséhez, az emberek életminőségének javításához, valamint a nemzetgazdaság biztonságosabb működéséhez. Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek A katasztrófák elleni védekezések sikeres végrehajtása érdekében a jogszabályok előírják, hogy a településeknek, illetve a megyéknek mekkora létszámú polgári védelmi szervezeteket kell létrehozniuk, felkészíteniük. A január elsején hatályba lépett Kat. tv. értelmében az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében létrehozott polgári védelmi szervezetek lehetnek önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek. Az önkéntes polgári védelmi szervezetek három pillérre épülnek: az önkéntes mentőszervezetekre, a társadalmi és karitatív szervezetekre, valamint az önkéntes állampolgárokra.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-14/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Szám:

Részletesebben

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű.

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű. Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató TÁJÉKOZTATÓ a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Szám: 35610/1219-3/2015.ált. 2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai

1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai 1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai Az egyik fő célkitűzése igazgatóságunknak 2014-ben a szemléletváltás volt. Szemléletváltás a lakosság körében, a társszerveknél,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója Szám: 09/1/275-1/2014/ DB KIR. J ó v á h a g y o m! Kovács Ferenc tű. dandártábornok, tanácsos, igazgató Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója F e l t e r j e s z t e m! Dr. Nagy

Részletesebben

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: 94/513-430 Fax: 94/513-437 Web: www.vas.katasztrofavedelem.hu E-mail cím: vas.mki@katved.gov.hu

Részletesebben

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 1 Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: 94/513-430 Fax: 94/513-437 Web: www.vas.katasztrofavedelem.hu E-mail cím:

Részletesebben

II.Az év legfontosabb célkitűzései

II.Az év legfontosabb célkitűzései I. BEVEZETŐ A katasztrófavédelem nemzeti ügy és a társadalom által elvárt szerepének betöltése az új Alaptörvénnyel összhangban megköveteli a különböző természeti-, és egyéb változásokhoz igazodó korrekciók

Részletesebben

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 1 Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: 94/513-430 Fax: 94/513-437 Web: www.vas.katasztrofavedelem.hu E-mail cím:

Részletesebben

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8600 Siófok, Somlay A. utca 3. : 8600, Siófok Pf. 94 Tel: +36 (84) 310-938 Fax: +36 (84) 310-509

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

I. Vezetés-irányítási tevékenység

I. Vezetés-irányítási tevékenység 2 I. Vezetés-irányítási tevékenység A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. január 1-i megalakulását követően látom el a kirendeltség-vezetői feladatokat.

Részletesebben

A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1

A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1 1 Muhoray Árpád A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1 Absztrakt A szerző 2012. október 11-én tartotta meg előadását a Magyar Honvédség Stefánia úti kultúrotthonában, a Magyar Hadtudományi Társaság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.2/286-2/2013/D. Jóváhagyom: Szabó Jenő tű. alezredes kirendeltség-vezető BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ Szám:111-2/2013/SZEGHHT Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Tel: 06/66 371-211

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről Csorvás

B E S Z Á M O L Ó az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről Csorvás Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5900 Orosháza, Kossuth Lajos tér 3. Tel: 06/66 549-481 Fax: 06/68 414-244

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség. és a. Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 2013. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség. és a. Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 2013. évi tevékenységéről szám:08-01/740-1/2013/gy B E S Z Á M O L Ó a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről i K készítette és felterjesztette: Sári Ákos tűzoltó

Részletesebben

Tájékoztató a katasztrófavédelem rendszeréről

Tájékoztató a katasztrófavédelem rendszeréről Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezetö H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. Tel: (+36 42) 404-444 Fax: (+3642) 404-444 e-maii:

Részletesebben

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: 94/513-430 Fax: 94/513-437 Web: www.vas.katasztrofavedelem.hu E-mail cím: vas.mki@katved.gov.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről

T Á J É K O Z T A T Ó A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8700 Marcali, Árpád u. 10. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85) 515-280 e-mail: marcali.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

VÁL KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE VÁL POLGÁRMESTERI HIVATAL Szám: Jóváhagyom! Martonvásár, 2013...... Dr. Koltai Gábor Hivatalvezető HVB Elnök VÁL KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! K é s z í t e t t e! Székesfehérvár,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről Békés Megyei Katasztrófavédeirni Igazgatóság Békéscsahai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Bt.kecsahai ivatao Tuzoitoparanciiokag JNe H-5600 Békéscsaba. Kazinczy utca 9. Fel: 06/66 549-471 Fax: 06/66 322-188

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...77

I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...77 2 TARTALOMJEGYZÉK I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...7 1. HUMÁN TEVÉKENYSÉG...8 2. HIVATAL TEVÉKENYSÉGE...15 3. EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...23 III.

Részletesebben