Huszonegy esztendõ BENKÕ LEVENTE. Még néhány nap, és újból döccen egyet a huszonegyedik

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Huszonegy esztendõ BENKÕ LEVENTE. Még néhány nap, és újból döccen egyet a huszonegyedik"

Átírás

1 Huszonegy esztendõ Még néhány nap, és újból döccen egyet a huszonegyedik század kereke. Rövidesen kétezertizenegyet írunk, fogadkozásokkal, hogy az új esztendõben jobbak leszünk; s hogy jobban odafigyelünk szeretteinkre, barátainkra, munkatársainkra, egyáltalán embertársainkra. És a természetre, amelyet Isten minden szépségével és jóságával olyanra teremtett, amilyen, vagyis szépre és jóra, s hogy a jövõ esztendõben nem fogjuk ezt a csodálatos alkotást ölni, gyilkolni, pusztítani, hanem oltalmazzuk, és barátságosan szólunk annak, aki errõl megfeledkezik: ne tedd. És ezzel is jobban odafigyelünk arra a mûfajra, amelyet úgy nevezünk, hogy egyszerû emberi alapmûveltség. De még mielõtt eljönne az ünnep s az Óesztendõt búcsúztató koccintás ideje, vessünk egy pillantást, mint õsszel jószágára és termésére a jó gazda, hogy mire is jutottunk. Megállapíthatjuk, hogy nem bizonyult túlságosan nyerõnek az decemberi rendszerváltozás utáni huszonegyedik esztendõ. Mindenféle politikai áthallásos vagy utalásos megfogalmazástól ódzkodva is leszögezhetjük, hogy az 1989-es rendszerváltozás óta eltelt több mint két évtizedben csak annyit léptünk elõre, amennyit a változásra következõ elsõ néhány esztendõben sikerült kikaparnunk magunknak. Jogban, anyagiakban, intézményeinkben, demokráciában, esélyben és -egyenlõségben, miegyebekben. Ugye, hosszú-hosszú évek teltek felesleges, csak a szélhámosok politikai és gyaníthatóan gazdasági tõkéjét gyarapító nemzetiségi vitákkal, illetve nemzetiségi hovatartozás alapján szított ellentétekkel, vélt vagy valós félelmekkel, gyanakvásokkal, amelyek közül mintegy érzékeltetésként csak egyet említenék. Amikor a kilencvenes évek elején Széman Péter és lelkes csapata Szilágysomlyón megszervezte az elsõ Báthory-napokat, a helybéli románok egy része, de még a hatóságok is gyanakodtak, hogy miféle Erdélyt elszakító terveket szõnek itt a magyarok. Miközben emezek semmi mást nem tettek, csak egy kicsi önazonosságot erõsítve pallérozták egy cseppet az érdeklõdõ közönség szellemét. Az ilyesfajta munkálkodások Erdély-szerte gyökeret vertek, legfeljebb a hangsúlyok voltak imitt-amott helyhez pászítottak, mert azért mégiscsak könnyebb a kultúra magyar nyelvû mûvelése mondjuk Székelyföldön, mint a Partiumban, a hepehupás vén Szilágyban, a Bánságban vagy másutt. A közös vonás ettõl függetlenül mindahány vidéken és helységben mégiscsak egy: eljuttatni tarisznyányi útravalót a mûvelõdés iránt érdeklõdõkhöz. Az Úrnak kétezertizedik esztendejében pedig ott állunk, hogy az egy évvel korábbi állapothoz képest semmit nem léptünk elõre, sõt! Megtorpantunk, mert idõközben honnan, honnan nem, a világot s vele együtt bennünket is ellepett valamiféle kór amirõl még kiderülhet, hogy pontosan olyan mondvacsinált vagy valakiknek a gazdasági érdekeit jól szolgáló ötlet volt mint a világijesztgetõ tyúk-, majd disznónátha, amit szaknyelven gazdasági válságnak neveznek. S akár van, akár nincs, széltében és hosszában megfelelõen szellõztetve, arra mindenképpen jó, hogy a társadalomból adók és illetékek alakjában kipréselt pénzbõl ne vagy alig jusson vissza valami. Így jutottunk vissza majdnem ugyanoda, ahol 1989 decemberében oly nagy reményekkel és várakozásokkal tartottunk. Azzal a különbséggel, hogy míg akkor a politika diktatúráját nyögtük, mostanság a pénzét kínlódjuk. Hirtelenjében nem tudnám megmondani, hogy az Európai Unióban átlagosan mennyi a bruttó nemzeti össztermék mûvelõdésre fordított aránya. Vagy a kultúrára fordított pénz egy fõre esõ összege. Mindenféle rosszindulatot, netán ártó beidegzõdést mellõzve attól tartok, hogy e téren még a kullogók is lekörözik azt az Romániát, amelyikre ma nem csak a kultúra terén súlyos nincstelenség nehezül, de amelyik az 1989 decemberi rendszerváltozáskor állítólag senkinek egyetlen garassal sem tartozott. Mindenféle félreértés elkerülése végett: az érdem nem a Ceauºescué volt, hiszen nem õ törlesztette az adósságot, hanem azt mi böjtöltük ki. Aligha sírja vissza bárki azt az idõszakot aki nem a gyomrával gondolkodik, amikor például a könyvkiadást, a mûvelõdési házakat, a színházakat, az operákat, a kulturális sajtót, de még a közszolgálatit is mint intézményes kereteket és mint tartalmat egyaránt az állam fizette. Mert aki fizet, az követelni is szokott. De azért azt a fajta támogatási rendszert, amely révén nyugodtan üzemelhet és fejlõdhet, újabb és újabb értékeket mutathat fel az a mûfaj, amelyet kultúrának, mûvelõdésnek, közmûvelõdésnek nevezünk, és amely tudvalevõleg nem nyereséget termelõ ágazat, nos ezt a fajta hátszelet azért mindannyian hiányoljuk. A magunkfajta, nem politikai, nem is túlzottan tudományos, de azért némi ismereteket mégiscsak továbbadó világok birodalmában bóklászó egyszerû emberek márpedig semmi különlegeset nem várnánk el, legfeljebb annyit, hogy azok, akik felelnek ezért, ne feledkezzenek meg arról, hogy minden ország annyit ér, amennyit a kultúrára és a tanulásra áldoz. Pontosabban amennyit a társadalom szellemi pallérozására a tõle kölcsönkért anyagi tõkébõl visszaad. De az eltelt huszonegy év egyebet is mutat. Azt, ami a jövõ esztendõre s talán az utána jövõkre is biztató lehet: a közmûvelõdés igen sok esetben önerõbõl is mûködik. Valami rejtett belsõ erõk tolják elébb és elébb a szekeret, csak az nem látja, aki nem akarja, vagy mert ostoba, hogy micsoda erõ és jó és szép iránti érzék munkál azokban, akik még mindig hiszik, hogy politikai és gazdasági helyzetektõl függetlenül a jó és a szép megmarad. Ideje volna jobban rájuk figyelni. Ideje volna jobban idefigyelni. Barátainkra, munkatársainkra, egymásra. Erre a világra, amelyet Isten minden szépségével és jóságával ilyenre teremtett, amilyen. Vagyis szépre és jóra. És ideje valóra váltani a huszonegy éves álmokat, a reményeket, az ígéreteket. BENKÕ LEVENTE 3

2 XVI. Partiumi Honismereti Konferencia Ismerkedés Nagyváraddal és környékével 4 A Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Társaság (PBMET) szeptember 3 5. között tartotta Nagyváradon a XVI. Partiumi Honismereti Konferenciát. A Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében lezajlott eseményre több mint százan voltak kíváncsiak. A Szózat eléneklése után Csûry István, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke és Fodor József, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség általános helynöke tartott áhítatot. A megjelenteket köszöntõ János Szatmári Szabolcs, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a jövõben erõsebb kapcsolatokat szeretne kötni egyesületünkkel, amelynek tevékenységét nagyon sikeresnek értékelte. Üdvözlõ beszédet mondott Bíró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere, Pethõ Csilla parlamenti képviselõ, Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei ügyvezetõ elnöke. Tõkés László, az Európai Parlament alelnöke nevében Török Sándor, a Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei elnöke köszöntötte a részvevõket, ugyanakkor jókívánságait tolmácsolta Széphegyi László, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) szegedi irodájának vezetõje, Borbáth Erika, a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus fõigazgatója, Debreczeni Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke, Révász Gizella, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány elnöke, Gaal György, a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság elnöke is. Tamás Juditnak, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökének üdvözlõ levelét Dukrét Géza olvasta fel. A konferenciát megtisztelte jelenlétével még Hõhn József, a KÖH gyulai irodájának vezetõje, Ráday Mihály, a Város- és Faluvédõk Szövetsége, a Hungaria Nostra Egyesület elnöke, Széman Péter, a Szilágysomlyói Báthory István Alapítvány elnöke, Mátyás Attila, a Nagyváradi Evangélikus-lutheránus Egyház esperese. Ezt követõen átadták a Fényes Elek-díjakat: Starmüller Gézának (Kolozsvár), Tácsi Erikának (Temesvár), Mihálka Magdolnának (Nagyvárad), valamint Gellért Gyula bihardiószegi tiszteletesnek. A konferencia fõ témái közé tartozott mûemlékeink védelme, a helytörténet, illetve a 20. század öröksége. Az elõadások sora hagyományosan a konferenciának helyt adó Nagyvárad megismerésével kezdõdött. Lakatos Attila történész (Nagyvárad) Várad õstörténetérõl, a város határában történõ ásatásokról értekezett, Dukrét Géza (Nagyvárad) a város történetét ismertette, megalapításától a 19. századig, Fleisz János történész (Nagyvárad) elõadását a város századi eseményeirõl Fleisz Judit olvasta fel. Mihálka Nándor (Nagyvárad) a váradi vár északi kazamatája régészeti kutatásait ismertette vetítettképes elõadásában. Tácsi Erika (Temesvár) az intézményalapító Schaffer Károlyról értekezett, Matekovits Mihály (Arad) az Arad megyei iskolák névadóit ismertette, Berek Lajos (Budapest) Bocskai István közterületi szobrait mutatta be. Az elõadások után Meleg Vilmos és Kupán Árpád megnyitották a Bocskai István dokumentumaiból válogatott kiállítást. Jakabffy László építészmérnök részletesen mutatta be a váradi várat, valamint az itt zajló munkálatokat, majd Péter I. Zoltán városnézõ sétán kalauzolta végig a tanácskozás részvevõit. A napot F. Márton Erzsébet színmûvész mûsora zárta. Másnap Ráday Mihály Budapest mûemlékvédelmét ismertette, de szóvá tette kötelezettségeinket mûemlékeink védelme érdekében. Szomorúan jelentette be, hogy az évtizedek óta közvetített Unokáink sem fogják látni címû televíziós mûsort megszüntették. Kupán Árpád (Nagyvárad) A legnagyobb magyar bihari napjai címmel Széchenyi István bihari kötõdéseit ismertette. Vajda Sándor (Borosjenõ) a szabadságharc zárófejezetének színhelyérõl és háziasszonyáról, Szõgyén Antóniáról értekezett. Ciorba Teréz (Érsemjén) Fráter Lóránd nótáskapitány halálának 80. évfordulója alkalmából mesélt Érmellék pacsirtájáról. Ezt követõen a részvevõk meglátogatták a római katolikus székesegyházat vagy kis bazilikát, ahol Fodor József általános helynök bemutatta az egyház kincstárát. Dénes Zoltán (Debrecen) partiumi testvértelepülésekrõl, testvérgyülekezetekrõl, egyházközségekrõl, majd Merlák Zsuzsanna (Debrecen) a magyarországi Gyomaendrõd és Bihardiószeg közötti testvértelepülési kapcsolatok kialakításáról beszélt. Pásztai Ottó (Nagyvárad) Nagyvárad elpusztult és megmentett egyházi mûemlékeit ismertette, Jancsó Árpád (Temesvár) Tündérhárfa ég és föld között címmel a Temesvár-gyárvárosi zsinagógát mutatta be. Debreczeni Droppán Béla (Budapest) az épített örökség és a honismeret kapcsolatait boncolgatta, külön kiemelve a civil szervezetek felelõsségét. Dánielisz Endre (Nagyszalonta) a Partium egyetlen hajdúvárosáról, Nagyszalontáról beszélt, Jósa Piroska (Nagyvárad) Püspökfürdõ és Félixfürdõ 20. század eleji helyzetét ismertette. Szendrõ Dénes (Isaszeg) az isaszegi református gyülekezet alapításáról és szolgálatáról, Vallasek István (Kolozsvár) a buziásfürdõi ásványvíz-hasznosítás történetérõl, Makai Zoltán (Nagyvárad) a resicabányai vízmû és a Grebla-vízi erõmû regényes történetérõl tartott elõadást. A konferencia közgyûléssel zárult, amelyen megtárgyaltuk az egyesület legfontosabb problémáit. Szálkai Tamás (Debrecen) bemutatta a nemrég alakult honismereti egyesületet. A végén a tagság petíciót írt alá, amelyben azt kéri, hogy a Duna Televízió indítsa újra Ráday Mihály mûemlékvédõ mûsorát. Este a rogériuszi református templomban Kozma Gyula karnagy közremûködésével orgonahangversenyt hallgathattak meg az érdeklõdõk. A háromnapos konferencia szakmai kirándulással zárult. Belényesben megtekintettük a reformá-

3 tus és a római katolikus templomot, Magyarremetén megcsodáltuk a református templomban a nemrég feltárt falképeket, Köröstárkányban meglátogattuk a református templomot, majd virágot helyeztünk el az április 19-én egy félkatonai román alakulat által legyilkolt 91 tárkányi magyar emlékmûvén. Tenkén megnéztük a református templomot és a természetrajzi múzeumot, Nagyszalontán pedig Dánielisz Endre vezetésével meglátogattuk az Arany János szülõháza helyén létesült tájházat, valamint a Csonkatornyot. DUKRÉT GÉZA Kulturális transzferek. Filológia színház pedagógia Visszapillantás az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendezvénysorozatára A Kulturális transzferek címû programunk célja az együttmûködés formáinak keresése, kialakítása volt tudományos eredmények kulturális eseményekké váltása a nyilvánosság elõtt, a megértésre törekvés hagyományainak, sõt erre vonatkozó nemzetközi dialógusnak kialakítása és csoportos megélése. Eseményeinkbe kulturális személyiségei révén Románia, Magyarország, Franciaország, Finnország kapcsolódott be a filológia, színház, a fordítás, a pedagógia, a zene kutatása területén. A sorozat márciusban kezdõdött. Április 12-én Jonctions címmel kerekasztal- beszélgetést szerveztünk a kulturális kapcsolatok kutatásának lehetõségeirõl. Külföldi meghívottunk Marie-Françoise Vajda, Közép-Európa történetére szakosodott kutató volt a Sorbonne-ról. Beszélgetõtársai: Sipos Gábor történész, az EME elnöke, Horváth Andor, a BBTE tanára, a Korunk szerkesztõje, Berki Timea, a BBTE doktorandusza, Claudiu Gaiu könyvtáros (Központi Egyetemi Könyvtár). A beszélgetés a kapcsolatok kutatásának tradicionális és újabb módszereit tette vita tárgyává, a kapcsolattörténet kutatásának a politikai helyzettõl való függését, a diplomáciatörténeti, mûvészettörténeti kapcsolatok kutatásának fontosságát hangsúlyozták. Május én mûfordító mûhelybe és kerekasztal-beszélgetésre invitáltuk az érdeklõdõket, meghívottaink Outi Hassi (Finnország), Pap Éva, Pap Vera Ágnes mûfordítók, Horváth Tamás szerkesztõ (Magyarország), továbbá kolozsvári magyar írók és mûfordítók (Berszán István, Selyem Zsuzsa, M. Bodrogi Enikõ, Mihálycsa Erika, Demény Péter, Karácsonyi Zsolt, Jankó Szép Ivett) voltak. A kisebb nyelvek közti kapcsolatokról és az erdélyi, illetõleg a skandináviai irodalomról való beszélgetést filmvetítés követte. A színházi találkozások folytatásaként május 25- tõl kezdve Arlecchino commedia dell arte címmel szerveztünk elõadássorozatot. Külföldi meghívottunk Rosalba Gasparro, a G. D Annunzio Egyetem (Pescara-Chieti) tanára, az olasz francia kulturális kapcsolatok szakértõje a commedia dell arte hagyomány áttekintésére vállalkozott, és a színpad e sajátos jelnyelvének jelenkori lehetõségeire is rámutatott az Arlecchino. Il parcorso della Commedia dell arte nell Europa ( ) címû elõadásaiban. Pirandello e la marionetta nell avanguardia címmel a Bölcsészettudományi Karon értekezett. Az olasz elõadásokat többnyelvû beszélgetés és az erre az alkalomra felújított bábszínházi produkciók megtekintése követte (a Pulcinella címû és Carlo Gozzi Szarvaskirálya a kolozsvári Puck Bábszínházban, mindkettõt Mona Chirilã rendezte). Június 18-án Filológia, színház, pedagógia címmel kiskonferenciát tartottunk, itt a fiatal irodalomkutatók mutatták be irodalom-, színház- és neveléstudományi kutatási eredményeiket, többek között a Spectator folyóirat. illetve a Robinson korai magyar fogadtatásáról, a Faust új színpadi adaptációjáról. 22-én a szövegkritikai kérdéseket tárgyaló interaktív mesterképzõs nyílt napon a magyar irodalmi kultúra európai kapcsolatairól volt szó, többek között II. Frigyes mûveinek (erdélyi) magyar fordításáról, Szervét Mihályról szóló magyar kéziratról. Október 6-án Jean-Marie Valentin professzor, színháztörténész, a párizsi Sorbonne, Kovács Flóra, a Szegedi Tudományegyetem összehasonlító irodalom tanára, illetõleg Tar Gabriella Nóra, a BBTE német nyelv és irodalom tanára volt a vendégünk; Lessing Hamburgi dramaturgiájáról és a színházi kritika fontosságáról szerveztünk kerekasztal-beszélgetést a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtárban, a tudományos tanácskozást francia, német, magyar és román nyelven folytattuk Lessing könyve francia fordítójának, közreadójának irányításával. Az európai drámaelméleti hagyományok mai értelmezése, a hagyománytörés kérdése váltott ki szakmai vitát a részvevõk körében. Október 8-9-én a neves finnországi írónõ, Rosa Liksom volt Kolozsvár vendége, a vele való beszélgetés részben a Marianumban (Bölcsészettudományi Kar), részben a kolozsvári Állami Magyar Színház stúdiótermében zajlott, itt A nõ burka címmel Rosa Liksom mûveibõl ihletett elõadást is tartottak a Szilágyi-Palkó Csaba által irányított színinövendékek, levetítették az írónõ Finlandia címû mûvét. A beszélgetés a fordítás kérdésein túl az olvasói elvá- 5

4 rásokról, az irodalom nyelvérõl is szólt, Visky András író, dramaturg moderálta. A beszélgetésben Harriet Lonka, a budapesti Finnagora központ vezetõje, Molnár Bodrogi Enikõ, a BBTE tanára, mûfordító és Jankó Szép Ivett (BBTE), Liksom magyar fordítója is részt vett. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Marco Pribilla, Finnország bukaresti nagykövetségének elsõ titkára és Vili Maunula, az írónõ irodalmi titkára. Október 27-én a Magyar Opera elõcsarnokában kettõs könyvbemutatót tartottunk, meghívottak: Gajdó Tamás (Országos Színészeti Múzeum és Intézet), Kiss Zsuzsánna (Nyíregyházi Egyetem). Bartha Katalin Ágnes: Shakespeare Erdélyben. XIX. századi magyar nyelvû recepció (Budapest, Argumentum, 2010), Kiss Zsuzsánna: Búnak bohócai. Lear magyar köntösben címû könyvét (Budapest, Protea, 2010) Egyed Emese ismertette. A rendezvényen a Báthory Gimázium diákjai (Bakó Barbara, Máté Péter, Vincze Bálint) adtak elõ részleteket a Lear királyból angol és magyar nyelven. Gajdó Tamás ezt követõ két színháztörténeti elõadása valóságos kulturális eseménnyé vált: Színházmûvészek Bécsben (2010. október 27., Kolozsvári Akadémiai Bizottság) és Az 50-es évek magyar színháza (Erdélyi Múzeum-Egyesület) címû alapkutatásokra épülõ elõadásait hallgatta a közönség. Bízunk abban, hogy színvonalas rendezvényeink az ifjúság kulturális fejlesztését, a kulturális cserekapcsolatokat és a jövõ Kolozsvárát is szolgálta. A rendezvényeken egyetemi hallgatók, tanárok, kutatók és érdeklõdõk vettek részt. Maga a sorozat az Erdélyi Múzeum-Egyesület (fõszervezõ) és Finnország bukaresti nagykövetsége, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a Communitas Alapítvány, az Interkulturali-THÉ Egyesület, a BBTE Magyar Irodalomtudományi Tanszéke és ennek finn tanszéki csoportja, a BBTE Magyar Nyelvészeti és Irodalomtudományi Tanulmányok mesterképzõje, a BBTE Színház és Televízió Kara, az Olasz Kulturális Központ, a kolozsvári Puck Bábszínház, a kolozsvári Állami Magyar Opera együttmûködésének eredménye. Köszönet érte. EGYED EMESE Lengyel Dénes emlékezései 6 Talán nincs is olyan olvasónk, aki nem emlékeznék Lengyel Dénes nevére, nem olvasta légyen, vagy akinek gyermekkorában nem olvastak volna a Régi magyar mondákból vagy valamelyik másik mondáskönyvbõl szüleik, nagyszüleik. A kisbaconi Benedek Elek portán száz esztendeje született Lengyel Dénes megírta önéletrajzi visszaemlékezéseinek két kötetét. Az elsõt három éve adtuk ki, s a centenáriumra szerettük volna a folytatást is az Olvasó kezébe adni. Nem sikerült támogatást szerezni sem a hazai, sem a magyarországi könyvpályázatokon. Ezért csak egy kis részlet közlésével állítunk emléket a szerzõnek, amelyben idézi a néprajzi gyûjtõmunkával egybekötött mézeshetek emlékeit, a Bácskából a szerbek elõl menekült székelyek s a Tolnából erõszakkal kitelepített svábok szomorú sorsát is. Nagyon bízunk benne, hogy elõbb-utóbb megjelenhet a teljes szöveg könyv formájában. (SZS) * A folytonos látogatások színesítették az életünket, s még színesebbé varázsolta csodálatos nászutunk. Mások a velencei galambok turbékolására, külföldi vagy hazai szállodák kényelmére, hálókocsira emlékeznek vissza; a mi nászutunk közös néprajzi gyûjtõmunkából állt. Ez felelt meg leginkább közös hivatásunknak, s erre adott módot Ortutay Gyula szép terve, az 1848-as hagyományok országos gyûjtése. Ágnes ekkor már a Táj- és Népkutató Intézetben dolgozott, s fõnöke, Gyõrffy György szervezte az egész gyûjtést. Így hát nem sokkal a házasságkötés után már Deme László kis szobájában álltunk, s a térképet néztük, hol akad még számunkra üres megye, hová mehetünk el gyûjteni. Nagyon megörültem, amikor Tolna megyét jelölte ki. Már annak is örültem, hogy végre megismerhetem azt a tájat, amelyet olyan sokszor magam elé képzeltem Babits és Illyés Gyula verse és prózája nyomán, de még inkább annak, hogy Tolnában székely telepesekkel találkozhatom. A szervezõktõl rengeteg pecsétes papírt kaptunk. Arra is figyelmeztettek, hogy a házasságlevelet feltétlenül vigyük magunkkal, kell az, amikor valakit a szállásán igazoltatnak. Én fölényesen mosolyogtam ezen a fontoskodáson, de azért jól eltettük a különbözõ igazolványokat. Akkor még nem sejtettem, hogy a szervezõknek van igazuk, s kár ilyen dologban fölényeskedni. Az elõkészület nem sokból állt. Bár a kirándulófelszerelés egy részét a háború elvitte, mert turistaöltözékben vonultam be munkaszolgálatra, maradt még annyi, amibõl erre az útra felöltözhettem. Ágnesnek is volt gyûjtõruhája s egyéb felszerelése, háztartásunk, ruházatunk korántsem volt olyan teljes, mint más fiatal házasé, de az 1947-es divatnak megfelelõ néprajzi gyûjtõkosztümöt még össze tudtuk szedni. Már nem marhavagonban, hanem szabályos fapadosban utaztunk. Az út nagy részét az ablaknál állva töltöttük, ahogy kutatókhoz illik. Amilyen szép volt a dunántúli õsz, olyan elszomorító a sok rom, a sok rongyos ember, kiéhezett háziállat. Az

5 országúton egyetlen valamirevaló jármûvet sem láttunk, a szekerek elé borjakat és csikókat fogtak, csak néha pillantottunk meg olyan ökröt vagy tehenet, amelynek tarisznyát lehetett akasztani a csípejére, hogy székely fordulattal éljek. Útinaplót nem írtam, sem az útvonalat, sem a gyûjtés egészét bemutatni nem tudom, csak néhány emléket elevenítek fel. Mi naivul néprajzi gyûjtõútra indultunk, de az egész környék lázas izgalomban élt. Egyrészt választási harc folyt, minden községben megtaláltuk a Független Kisgazdapárt, a Kommunista Párt, a szociáldemokraták és a parasztpártiak korteseit. A kocsma, ahol ételt-italt, szállást kaphattunk, egyegy párt hadiszállása volt. Az egyik kocsmában hosszan beszélgettem a szociáldemokraták kiküldöttjével, bizony, más beszélgetõpartnere alig akadt. A kisgazdák a község nagygazdáit, a kommunisták és a nemzeti parasztpártiak a szegénységet képviselték, falun a szociáldemokraták csak akkor érhettek el sikert, ha régi, megbízható szervezetekre támaszkodtak. Ennek az osztályharcnak a következményeit mi sem kerülhettük el: amikor Czakó Károly kastélyában megszálltunk, õ éppen Erdélybõl származó családjának múltját, egész családfáját állította öszsze, a faluvégi suszter pedig, aki a Kommunista Pártot szervezte, alaposan megmagyarázta, hogy rosszul választottuk meg patrónusunkat. A nagygazdák, az úgynevezett kulákok már érezték a veszedelmet, rendkívül bizalmatlanok voltak. Elzárkóztak minden városi elõl, be sem engedtek az udvarra, náluk nem lehetett gyûjteni. Szállást meg éppenséggel nem kaphattunk náluk, sok községben a kocsmárosnak sem volt üres szobája, ezért Tevelen istállóban aludtunk, másnap be sem mentünk a faluba, hanem Ágnes kívánságára egy nagy diófa tövében, a szabadban aludtunk. Azért az õ kívánságára, mert én már sokszor aludtam a kemény földön, a fogolymenet, a pasli egész tartama alatt az anyaföld ölelte át fáradt testünket, ahogy Vergilius mondaná, de bizony kemény volt az ölelése. Hát Ágnes kedvéért beleegyeztem a szabad éjszakázásba, de egyikünk sem aludt sokat. Hiába, így teljes a nászutazás! Amíg faluról falura vándoroltunk, rengeteget beszélgettünk. Egy percig sem unatkoztunk, eddigi életünk eseményeit, a politika, a szaktudomány, különösen az irodalmi népiesség és a népköltészet kérdései mind újra meg újra elõkerültek. Amikor elindultunk, azt hittük, nagyon ismerjük egymást, most, hogy ráértünk beszélgetni, nemegyszer még vitára is került sor. A vitában legtöbbször Ágnesé az utolsó szó. Ennek nem valamiféle udvariasság az oka, hanem az, hogy én általában vagyok mûvelt, olvasott, õ azonban egy szakterület alapos ismerõje. Ezért aztán minden részletkérdésben is tájékozott, s ahol én csak nagyjában ismerem ki magam, õ otthon van. Ezt újra meg újra felismerem beszélgetéseink, vitáink során, azért tudom stilárisan javítani az írásait, õ meg tudományosan pontosítja az enyémeket, eltünteti belõle a részletek hibáit. Maga a gyûjtés csak közepesen sikerült. A falusiak dolgoztak vagy politizáltak, nehezen vehettük rá õket, hogy a múlttal, a negyvennyolcas hagyománnyal foglalkozzanak. Mégis összegyûjthettünk néhány népmondát, köztük egyet Bem apóról, aki saját ágyújával lõtt le lováról egy orosz tábornokot. Találkoztunk székelyekkel is, köztük Földi István tanárral, aki a székely letelepülõk történetét készült megírni. Siralmas látványt nyújtott a vásár Tamásiban. Eszembe juttatta a baróti baromvásárt, amelyet gyerekkorunkban úgy megbámultunk. Milyen szép állatokat láttunk ott! Oda a gazdák még azt a szép csikót, lovat is elvitték, amit el sem akartak adni, s ha megkérdezték, mi az ára, mondták, hogy nem eladó. Hát akkor miért hajtotta ide? Hogy szebb legyen a vásár! Hát bizony a tamási vásár nem volt szép. Csupa görhes ló, sovány marha, fejletlen borjú. Pang is az üzlet, csak néhány cigány mint fekete varjú köröz az állatok körül. Tamásiban kaptunk éjjeli szállást, de a vendéglõs nagyon megnézte a papírjainkat, és azzal biztatott, hogy az õrjárat éjjel biztosan igazoltatni fog. Nem sokba vettem, egyrészt fenyegetésnek véltem, másrészt a hadifogoly fölényével gondoltam rá, ugyan mit tehet velem egy magyar õrjárat, hiszen nekem a Vörös Hadsereggel volt dolgom, elõtte meg horthysta katonák õriztek szuronyos puskával! Jöjjön hát az a híres õrjárat! No, ha hívtam, meg is jött. Éjjel kettõkor berúgták az ajtót, amelyet bezárni nem is lehetett, s bedugtak egy puskacsövet. Ez jól kezdõdik! Ezután behatolt a vegyes társaság, ez egy katonából és két rendõrbõl állt. Igazolják magukat! Tessék! Minden papirost gondosan elõkészítettem, pecsét, Ortutay-aláírás annyi volt, mint a parancsolat. Most láttam hasznát a szervezõk elõrelátásának! A sok tudományos papír nagyon meghatotta a fegyvereseket, bocsánatot kértek az alkalmatlankodásért, és lábujjhegyen távoztak, mert Ágnes úgy tett, mintha aludnék. Nemsokára megtudtuk, mit jelent az éjszakai igazoltatás. A szomszéd községben szemtanúi lettünk, hogyan telepítik ki a svábokat. Sikoltozó aszszonyok, síró gyerekek, puskás katonák s az út közepén egy nagy teherautó, annak a platóján zsúfolták össze azokat, akik németnek vallották magukat a hitlerista idõkben. Nekünk semmi okunk sem volt a sajnálkozásra, mert halálos ellenségeinket telepítették ki, mi mégis együtt éreztünk a szerencsétlenekkel. Maga a látvány volt embertelen: így senkivel sem szabad bánni! Ezt éreztük mind a ketten, s a látvány után eszünkbe sem jutott olyan hagyományt gyûjteni, amely a hét svábra emlékeztet, tehát azokra a svábokra, akik 48-ban mellettünk harcoltak. Gyûjtõmunkánk ezzel a szomorú epizóddal szakadt félbe. LENGYEL DÉNES 7

6 Galéria Álarcban Tekintetek Tájak (avagy a kettõsség állandó varázsában) Kötetlen beszélgetés Lõrincz András Ernõ színmûvésszel 8 Nemrég táblás ház, szép számú közönség elõtt került sor harmadik egyéni tárlatod megnyitójára Csíkszeredában a Csíki Játékszín elõcsarnokában Tájak címmel. Tulajdonképpen, mikor is kezdtél el kacérkodni a rajzolással, festészettel? Bizony elég régecske történt, még a középiskolai évek során, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnáziumban. Kezdõdött azzal, hogy elolvastam Dalos Sándor remekbe szabott könyvét Munkácsy Mihály életérõl. Igencsak megragadott a könyv, majd kaptam egy képeslapot, amelyen a Köpülõ aszszony címû festményének a reprója volt, és ezt én megpróbáltam eredeti nagyságában megfesteni. Nos, ezt tekinthetem az elsõ igazi impulzusnak, amely a festészet irányába sodort. A marosvásárhelyi Szakszervezetek házában mûködött egy festészeti szakkör, ahova beiratkoztam. Egyre többet foglalkoztam a rajzzal és a festészettel. Mivel reál osztályba jártam, többnyire autodidakta módon képeztem magam. Bekerültem egy képzõmûvész csoportba, akik befogadtak és nagyon sok hasznos szakmai tanáccsal láttak el. Marosvásárhely fõterén volt egy mûterme a csoportnak, jómagam is odajártam, amikor csak idõm volt. 89 decemberét követõen, karitatív szándékkal igencsak sok külföldi megfordult a városban, akik a mûterembe is ellátogattak és festményeket is vásároltak, köztük az én alkotásaimból is. Mikor volt az elsõ igazi megmérettetésed? 1990-ben volt a csoportnak egy közös tárlata az Ifjúsági Házban, nos ez volt számomra az elsõ jelentkezés. Ezután 1992-ig folyamatosan festettem... És érdekes módon mégis egy másik mûvészet felé fordultál a világot jelentõ deszkák irányába. Valóban igencsak érdekes, mondhatnám, fura fintora volt a sorsnak, hiszen az igazat megvallva meg sem fordult a fejemben, hogy a képzõmûvészeti fõiskolára felvételizzek. Mert elérkezett egy olyan idõszak, amikor egyre erõteljesebben a színház világa lett számomra a meghatározó ben felvételiztem a rendezõi szakra, de nem jutottam be, aztán 1992-ben sikeresen felvételiztem a marosvásárhelyi Színmûvészeti Akadémia színmûvészeti szakára, és ban végeztem. A festészet továbbra is megmaradt mintegy második szenvedélyként az életemben. A fõiskolai évek során, III. éven voltunk egy németországi turnén, ahova ajándékként elvittük néhány festményemet. Itt kell elmesélnem egy rendkívüli, meglepõ sztorit: a családnál, ahol el voltam szállásolva, igencsak ismerõsnek tûnt egy festmény, hamarosan rájöttem, hogy a saját alkotásommal (a korábbi évekbõl különben elég sok festményem került külföldre) szembesültem. Mikor volt az elsõ egyéni tárlatod? Erre a Szatmárnémeti Északi Színháznál töltött évek alatt került sor, Vihar címen (a fõiskola elvégzése után ugyanis ehhez a színházhoz szerzõdtem). Ezen a tárlaton ismerkedtem meg és barátkoztam össze Ion Sasu festõmûvésszel, a Szatmárnémeti Képzõmûvészeti Szövetség elnökével. Ennek a barátságnak köszönhetõen alkotásaimat kiállíthattam a szövetség két galériájában. Ebben az idõszakban Szatmáron is nagyon sok külföldi

7 megfordult, akik érdeklõdtek a képzõmûvészetek iránt, és képeket is vásároltak. Nekem mint kezdõ színésznek ez anyagilag is nagyon sokat jelentett. A kapcsolat mind a mai napig tart, jelenleg is küldök festményeket a galériába. Miként alakult a továbbiakban e kettõs mûvészi pálya? 1999-ben átkerültem Székelyudvarhelyre, a Tomcsa Sándor Színházhoz, s a felejthetetlen színészi feladatok mellett itt megrendezhettem egy egyéni kiállítást. Akkor térjünk a jelenbe, mikor is kerültél a Csíki Játékszínhez? 2003-ban. Örömmel mondhatom, hogy igencsak sikeres utat futhattam be a világot jelentõ deszkákon, hiszen nem kevesebb mint negyven szerep megformálásáról van szó, melyek közül a legnagyobb megvalósításnak azt tartom, hogy negyvenévesen eljátszhattam Claudius szerepét Shakespeare Hamlet címû darabjában, valamint Kós Károly Zalán Tibor Az országépítõ címû darabjában pedig kettõs szerepben léphettem a közönség elé (Radla, István nevelõ papja és egy festõ szerepében, aki a színpadon festette képeit). Mondjam azt, hogy véletlen a két szenvedély találkozhatott egy elõadás keretében, csodálatos, örökre felejthetetlen élmény. De a festészet sem maradt amolyan árva gyerek... Így igaz. Hiszen itt három egyéni tárlatom volt: az elsõ, Álarcban (többnyire figuratív, kissé groteszk, de igencsak széles skálájú megjelenítések a szerzõ megj.), a második Tekintetek, a harmadik pedig Tájak címmel. Nos ez utóbbi tárlat kapcsán szeretném megjegyezni, hogy a szép számban megjelent közönség számára igazi meglepetésként szolgált a kiállítás, hiszen az utóbbi években a tájképfestészet mintha eltûnt volna a tárlatok palettájáról. S ha már itt tartunk, akkor beszélj kedvelt technikádról. Ilyen nem volt és ma sincs tulajdonképpen, hiszen állandóan változott az évek során talán kissé többet fordul elõ a vászonra festett olaj, de akadnak jócskán pasztellek is. Ideje szólnunk a kettõsségrõl is. Én úgy gondolom, hogy az alkotó ember számára nem léteznek mûfaji korlátok, lett légyen szó színházról, irodalomról, képzõmûvészetrõl, vagy akár zenérõl is. Természetesen fennállhat annak a veszélye, hogy amatörizmussal, netán dilettantizmussal vádolják meg az embert én azonban ezzel sohasem foglalkoztam. Az, hogy ki milyen értéket teremt, nos a jelenkori megítélés mindig szubjektív, végül is az idõ adja meg majd erre a választ. Talán ezért sem véletlenül nevezték a képzõmûvészetet szépmûvészetnek. Befejezésül néhány szóban a terveidrõl. Szeretnék ezentúl évente legalább egy egyéni tárlatot összehozni. Remélem, hogy a színészi pályán is további kihívások várnak reám és meg tudok majd felelni a velem szembeni elvárásoknak. Köszönöm a beszélgetést és további sikereket kívánok mindkét mûvészi pályán! FORRÓ MIKLÓS 9

A nagyenyedi vártemplom

A nagyenyedi vártemplom Nagyenyedi mementó Nem könnyû feladat 2006-ban, jó másfél évszázaddal, egész pontosan 157 évvel, az események után Enyed pusztulásáról megemlékezni. 1849. január 8-a és ezt követôen 9 11-e Enyed gyásznapjai,

Részletesebben

Húszéves a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság

Húszéves a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság Húszéves a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság Ünnepi közgyûlés A Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság (KLMT) 1990. február 7-ét tekinti megalakulási idõpontjának, úgyhogy 2010-ben fennállása 20. évfordulóját

Részletesebben

EMKE-díjak 2007 SZABÓ ZSOLT

EMKE-díjak 2007 SZABÓ ZSOLT EMKE-díjak 2007 Az idén éppen úgy esett, hogy az Erdélyi Magyar Közmûvelôdési Egyesület hagyományos évi közgyûlése egyben születésnapi évforduló is volt: 123 esztendeje, 1885. április 12-én alakult meg

Részletesebben

LIX. évfolyam 2006. január www.muvelodes.ro

LIX. évfolyam 2006. január www.muvelodes.ro LIX. évfolyam 2006. január www.muvelodes.ro 120 éves az EMKE EMKE-díjak 2005 Kovács Géza plasztikai világa A néptánc ünnepe Csíkszeredában Gyalu-napok Etéden Bocskai István Csûrmúzeum alapító Bélafalván

Részletesebben

Magyar Örökség-díjak Kolozsvárt

Magyar Örökség-díjak Kolozsvárt Magyar Örökség-díjak Kolozsvárt Rangos hazai és határon túli személyiségek jelenlétében adták át szeptember 18-án a Magyar Örökségdíjakat Kolozsváron: a Magyar Örökség és Európa Egyesület által felkért

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

LXVIII. évfolyam február. művelődés. közművelődési havilap

LXVIII. évfolyam február. művelődés. közművelődési havilap 2015 2 LXVIII. évfolyam február művelődés közművelődési havilap művelődés közművelődési havilap Szerkesztőségi tanács: Benkő Judit Egyed Ákos Guttmann Szabolcs Kása Zoltán Kötő József Péter István Pozsony

Részletesebben

Kazinczy Emlékverseny a Magyar Nyelv Évében

Kazinczy Emlékverseny a Magyar Nyelv Évében Kazinczy Emlékverseny a Magyar Nyelv Évében Pályázati felhívás Tulajdonképpen az egész 2009-es esztendô, amely egyidejûleg Kazinczy Ferenc születésének 250., Benedek Elek születésének 150. (és halálának

Részletesebben

FARSANG. Az egykori tél és gonosz ûzô szokások szelídített változatai elevenednek

FARSANG. Az egykori tél és gonosz ûzô szokások szelídített változatai elevenednek FARSANG Az egykori tél és gonosz ûzô szokások szelídített változatai elevenednek meg a február eleji napokban szerte az országban, hagyományosabb vagy polgáriasultabb formában egyaránt. Ma is szükségét

Részletesebben

JUBILEUMOK SZABÓ ZSOLT

JUBILEUMOK SZABÓ ZSOLT JUBILEUMOK Közeledik az év vége, lassan számba kell vennünk eredményeinket, jövôre maradt feladatainkat, sikereinket, mulasztásainkat. Talán a legfontosabb: január 1-tôl Románia is belép az Európai Unióba,

Részletesebben

40 éve nyerte vissza városi rangját Mátészalka Díszünnepség emlékezésekkel, nagyszabású tervekkel és díszpolgár avatással

40 éve nyerte vissza városi rangját Mátészalka Díszünnepség emlékezésekkel, nagyszabású tervekkel és díszpolgár avatással MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye IX. évfolyam 3. szám 2009. augusztus muveszetbarat.mateszalka.hu 40 éve nyerte vissza városi rangját Mátészalka Díszünnepség emlékezésekkel, nagyszabású

Részletesebben

KÜRTÖS. A nemzeti összetartozás napja

KÜRTÖS. A nemzeti összetartozás napja k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 6. szám Közéleti havilap 2012. június Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft A nemzeti összetartozás napja Volt egyszer egy ország, ahol élt a magyar, A Kárpátok védték, ha jött a

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/4 november Tartalom Kodály Zoltán 130. évfordulójára Szubjektív megemlékezés Szőnyi Erzsébet............................................

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/2 június Tartalom Országos Kamaraének találkozó Kodály Zoltán tiszteletére Igó Lenke Zárszó Kollár Éva..........................................

Részletesebben

A XX. SZÁZAD UTOLSÓ NÉPTANÍTÓ NÓTAFÁJA

A XX. SZÁZAD UTOLSÓ NÉPTANÍTÓ NÓTAFÁJA FÜGEDI-BÁRD JUDIT A XX. SZÁZAD UTOLSÓ NÉPTANÍTÓ NÓTAFÁJA Vass Lajos pedagógiai munkássága DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2008 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori iskola (7.6 Zeneművészet) A XX. SZÁZAD UTOLSÓ

Részletesebben

ZeneSzó. ZeneSzó KÖSZÖNTJÜK SZÜLETÉSNAPJÁN: ÉVFORDULÓK 2013

ZeneSzó. ZeneSzó KÖSZÖNTJÜK SZÜLETÉSNAPJÁN: ÉVFORDULÓK 2013 2013 - A 6. szám tartalomjegyzéke: Címlap: VERDI 200 Ünnepi Gála - Budapest Címlap: Gál Béla Ünnepi hangverseny a Zene Világnapja tiszteletére (Fehér Anikó).................................................

Részletesebben

Angyalvár színes kréta

Angyalvár színes kréta Angyalvár színes kréta A közmûvelõdés fölöttébb szükséges voltáról Tapasztalataim szerint az erdélyi magyar sajtóban nem kap elegendõ nyilvánosságot a közmûvelõdés. Az úgynevezett magas, szûkebb körnek

Részletesebben

Az EMKE évi közgyűlése

Az EMKE évi közgyűlése Az EMKE évi közgyűlése Mentőövet kell nyújtani a szórványmagyarságnak Pusztakamaráson létesüljön Sütő András Művelődési Központ egyebek mellett ez az elképzelés is elhangzott az Erdélyi Magyar Közművelődési

Részletesebben

90 esztendeje született Gellért Sándor

90 esztendeje született Gellért Sándor 90 esztendeje született Gellért Sándor Az idei év több tekintetben az ünneplések, az évfordulók ideje, érdemes Gellért Sándorról is megemlékezni. Olyan szellemisége ô a magyar, és ezen belül a partiumi

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXVI. évfolyam 2015/1 MEGHÍVÓ A Magyar Kodály Társaság tisztelettel meghívja az UTAK KODÁLYHOZ című zenés beszélgetés-sorozat első alkalmára, amelyet 2015. február 13-án,

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az elmúlt évben is feladatának tekintette,

Részletesebben

Díszpolgári cím az év borászainak

Díszpolgári cím az év borászainak XXII. évfolyam, 3. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2012. január 22. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Díszpolgári cím az év borászainak FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES Vida Péternek Horváth

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

Legfontosabb szövetségesünk az erdélyi magyarság!

Legfontosabb szövetségesünk az erdélyi magyarság! 2 HUNYAD MEGYEI HÍRMONDÓ Alkotmányellenes a 2006. évi 95. számú egészségügyi törvény 259. szakaszának 2. bekezdése utasította a hasonló alkotmányellenességi kifogásokat, arra kerestem a választ, hogy miképpen

Részletesebben

A Piarista Diák elérkezett jubileumi 75. számához

A Piarista Diák elérkezett jubileumi 75. számához MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 75. szám 2012. szeptember A Piarista Diák elérkezett jubileumi

Részletesebben

(Folytatás a 2. oldalon) hogy e kapcsolatnak elsõsorban a sport, a kultúra, kell a civil szervezetek közötti kapcsolatteremtést.

(Folytatás a 2. oldalon) hogy e kapcsolatnak elsõsorban a sport, a kultúra, kell a civil szervezetek közötti kapcsolatteremtést. Vasvári Újság Vasvár, 2005. május 26. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Sportöltözõt avattunk Május 1-jén délután sportöltözõt avattunk. Az eseményt a sportbarátok, a sportolók, a város

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Könyvek, képek és emlékek a somlyói és csehi könyves napokon

Könyvek, képek és emlékek a somlyói és csehi könyves napokon Könyvek, képek és emlékek a somlyói és csehi könyves napokon Képzõmûvészeti kiállítás, könyvbemutató és -vásár, valamint népdal színesítette-fûszerezte a Szilágysomlyón és Szilágycsehben május 20-21-én

Részletesebben

A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton

A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton 1. 2008. október 31. 44. Ára: 1 lej A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton Több ezren vettek részt az RMDSZ országos kampányindító rendezvényén Együtt, tovább kell menni az úton: a romániai

Részletesebben