KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ"

Átírás

1 KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek javítása előkészítése megnevezésű KÖZOP projekt megvalósíthatósága érdekében készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti vizsgálat és értékelés dokumentumát összeállította: Tót hné Pocso k Kat a li n okl. táj- és kertépítész mérnök, városgazdálkodási szakmérnök, környezetgazdálkodási szakmérnök TK és TT /06 tájvédelmi szakértő SZTjV-058 Siófok, április Topo Plan Kft 1

2 A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TARTALMA SIÓFOK VÁROS 49/2005. (IV.28.) sz. Kt. határozattal megállapított, többször módosított településszerkezeti terve, továbbá a 23/2005. (IV.29.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott, többször módosított helyi építési szabályzata és szabályozási terve A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek javítása előkészítése megnevezésű KÖZOP project megvalósíthatósága érdekében történő módosításához az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet környezeti értékelés általános tartalmi követelményeiről szóló 4. sz. melléklet alapján 1 1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése Előzmények, tematika A környezeti értékelés kapcsolódása a településrendezési terv készítésének folyamatához A környezeti értékelés tervezést befolyásoló javaslatai A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása 7 2. A terv (és a kidolgozásakor vizsgált változatok) rövid ismertetése A terv célja, tartalma, a környezeti értékelés szempontjából fontos elemei, jellemzői A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása A terv megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, összefüggésben lévő elemeinek ismertetése A terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol A terület természetvédelmi, tájvédelmi jellemzése A terület jelenlegi zajterhelésének ismertetése A terület jelenlegi levegőtisztaság-védelmi állapota A terület felszíni, felszín alatti vizeinek állapota A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása Topo Plan Kft 2

3 A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok feltárása Természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelést közvetlenül előidéző tényezők Közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők A terv megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése Jól azonosítható környezet igénybevételek vagy terhelések A környezeti elemekre gyakorolt hatás (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre) A környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra gyakorolt hatás A Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire gyakorolt hatás Az érintett emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében - különösen életminőségében, kulturális örökségében, területhasználata feltételeiben - várhatóan fellépő változások A közvetett módon hatást kiváltó tényezők hatásai Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése A helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való eltérés fenntartására vagy létrehozására A táj eltartó képességéhez alkalmazkodó helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítése A természeti erőforrások megújulásának korlátozása A nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használata vagy a helyi természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítása A környezeti következmények alapján a terv értékelése A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben szereplő intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra vonatkozóan a tervben szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ Topo Plan Kft 3

4 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 1.1. Előzmények, tematika A Balaton északi és déli partján is jellemző, hogy nincs megfelelő kapacitású, gyors és kényelmes közlekedést biztosító közösségi közlekedési szolgáltatás. Ezen helyzeten a meglévő vasúti infrastruktúra fejlesztésével átépítés, korszerűsítés lehet segíteni. A fejlesztés kapcsán használni kell az EU által biztosított, alacsony arányú önrészt megkívánó pályázati források lehetőségét. A közösségi forrásokkal támogatható fejlesztés keretében a térség vasútvonalain megvalósítható a vasúti pálya és a közúti kapcsolatainak korszerűsítése, a biztosító berendezések felújítása, cseréje, illetve a nagyobb állomásközöknél a második vágány megépítése. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. előkészítő forráskérő Adatlapot nyújtott be a KIKSZ Zrt. részére 2010 elején a Balaton kötött pályás elérhetősége fejlesztése I. üteme előkészítése finanszírozására, amely sikeres elbírálása án megtörtént. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megrendelésére a FŐMTERV TT Zrt. készíti az engedélyezési terveket. Az engedélyezési tervek készítésekor a vasúti vonalszakasz egyes részterületeit érintő változtatásoknál nyilvánvalóvá vált, hogy a fejlesztéshez szükséges területbiztosítás, a korszerűsíteni kívánt vasúti vonal környezeti illesztése, a tervek közötti összhang biztosítása szükségessé teszi Siófok Város területére vonatkozóan is a településrendezési eszközök vonatkozó részeinek módosítását. Siófok Város Képviselő-testülete a NIF Zrt. megkeresésére, a fent nevezett fejlesztés megvalósíthatósága érdekében a 172./2012. (X.25.) számú határozatával településfejlesztési döntést hozott a településrendezési eszközök, a város hatályos 49/2005. (IV.28.) sz. Kt. határozattal megállapított, többször módosított településszerkezeti tervének, 23/2005.(IV.29.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott, többször módosított helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról. A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat módosításának célja a Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek javítása előkészítése megnevezésű KÖZOP projekt megvalósíthatósága érdekében készített ágazati tervek és a város településrendezési terveinek és a helyi építési szabályzatának összehangolása. A Balatonaliga Balatonszentgyörgy vonalszakasz átépítése I. ütem fejlesztési projekt az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (1. melléklet 27. pont) hatálya alá tartozik. A Város a településrendezési terv eszközeinek módosításához szükséges tervezési feladatok elvégzésére a Pécsi Építész Kör Kft-nek adott megbízást. A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat módosításának megalapozására készült a környezeti vizsgálat és értékelés jelen egyeztetési dokumentációja (Tóthné Pocsok Katalin, Topo Plan Kft. 2013) évi LXIV. törvén 66. (1) "Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település fejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Amennyiben a fejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni." A település teljes közigazgatási területére a hatályos településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata keretében májusában készült örökségvédelmi hatástanulmány (Pécsi Építész Kör Kft.) Topo Plan Kft 4

5 A vasútvonal fejlesztéssel érintett területére, illetve annak szűkebb környezetére vonatkozó Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmányt a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, a tanulmányhoz a régészeti szakvéleményt Németh Péter Gergely és dr. Honti Szilvia régész készítette. Az Étv. 9. (2) bekezdése alapján az ügyben érintetteknek megküldött előzetes véleménykérő levélben az önkormányzat - az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. (3) (a), 4. (2) b) pontja, valamint 3. számú melléklet II. pontja alapján kérte az érintettség szerint érdekelt államigazgatási szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről, illetve arról, hogy várható-e jelentős környezeti hatás a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően. A benyújtandó terv a Rendelet 1. (2) bekezdésének ba) pontja alá tartozik, ezért Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal, Állami Főépítésze és a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség nyilatkozata alapján egyaránt szükséges a környezeti vizsgálat elkészítése. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 36. pontja (Vasúti pálya országos törzshálózat részeként) alapján a vasútvonal tervezett bővítése, korszerűsítése környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. A felügyelőség az előzetes konzultációs eljárást lezáró /2012. iktató számú véleményében megállapította, hogy az előzetes konzultáció során a környezetvédelmi engedélyt kizáró ok nem merült fel. A Balatonaliga Balatonszentgyörgy vonalszakasz átépítése I. ütem megvalósításához szükséges környezeti hatásvizsgálatot a FŐMTERV TT Zrt. megbízásából a VIBROCOMP Kft. készítette el. A környezeti hatásvizsgálati dokumentációt és az eljárást kezdeményező kérelmet én nyújtották be a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez. A környezeti vizsgálat az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdés alábbi előírását figyelembe véve készült: 8. (2) A környezeti értékelésnek azt az információt kell tartalmaznia, ami a Kvt. 43. (7) bekezdésében foglaltak, valamint a 7. (4) bekezdés szerinti tematika kielégítéséhez a jelenlegi ismeretek és vizsgálati módszerek, a terv, illetve program tartalmának és részletezettségének, a döntéshozatali folyamatban elfoglalt helyének figyelembevételével megkívánható. A környezeti értékelés kidolgozásához felhasználható minden rendelkezésre álló, az adott terv, illetve program környezeti hatásaira vonatkozó korábbi vagy folyamatban lévő tervezési, illetőleg programalkotási munkákból származó, valamint más közösségi jogszabály végrehajtása során keletkezett információ is. A fentiek figyelemmel, a környezeti értékelés készítéséhez felhasználtuk a Balatonaliga Balatonszentgyörgy vonalszakasz átépítése I. ütem megvalósításához a VIBROCOMP Kft. által készített, én benyújtott környezeti hatástanulmány vonatkozó megállapításait, a tervezés és a környezeti hatásvizsgálati eljárás során született terviratokat, dokumentumokat, amelyeket a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint költségviselő megbízó adatszolgáltatásként bocsátott rendelkezésre a Város, illetve a településrendezési terv készítői számára. A környezeti vizsgálat és értékelés szempontjából kiemelten fontos szakanyagok: - Környezeti hatástanulmány Balatonaliga Balatonszentgyörgy vonalszakasz átépítése I. ütem megvalósításához, VIBROCOMP Kft augusztus. - A Balatonaliga Balatonszentgyörgy vonalszakasz átépítése I. ütem megvalósításához készült engedélyezési tervek dokumentációi FŐMTERV TT Zrt A környezeti értékelés kapcsolódása a településrendezési terv készítésének folyamatához A környezeti értékelés a településrendezési terv módosításához szükséges tervműveletnek a folyamatában befolyásolja a tervmódosítás tartalmát, azon belül a terv által kitűzött célok, fejlesztési elképzelések, intézkedési Topo Plan Kft 5

6 javaslatok érvényesítéséhez szükséges településrendezési tervi feltételeket. A környezeti értékeléshez szükséges adatok beszerzése a településrendezési terv elkészítéséhez kapcsolódó adatok begyűjtésével párhuzamosan történt. A tervezés fő adatforrásai a közlekedési létesítmény, a vasút fejlesztéséhez kapcsolódó tervi anyagok (engedélyezési terv, környezeti hatástanulmány, terviratok, stb.), továbbá a településre és azon belül a tervmódosítással érintett területre vonatkozó tervelőzmények, releváns tervek, önkormányzati, szakági terviratok. A településnek a vasúti vonalszakasz átépítése I. ütem tervezésével és létesítésével érintett részén elvégzett feltáró vizsgálatok (pl. terepbejárás, a területre vonatkozó tervezést befolyásoló programok, tervek, egyéb dokumentumok), tanulmányok (Környezeti hatástanulmány, Kulturális örökségvédelmi tanulmány) alapján kerül összeállításra a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési anyaga. A tervmódosítás egyeztetési dokumentuma a környezeti értékelés kapcsán felmerülő környezeti konfliktusokat feloldó területfelhasználási-, szabályozási, illetve műszaki tervezési megoldásokat, környezetvédelmi intézkedési javaslatokat tartalmaz. Siófok Város Önkormányzata a nevezett vasúti fejlesztés megvalósíthatósága érdekében a 172./2012. (X.25.) számú határozatával hozott településfejlesztési döntése után az Étv.) 9. (2) c) bekezdésének megfelelően novemberében megindította a város hatályos 49/2005. (IV.28.) sz. Kt. határozattal megállapított, többször módosított településszerkezeti tervének, 23/2005.(IV.29.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott, többször módosított helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítási eljárását. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 7. (1) alapján a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének (a továbbiakban: tematika) megállapításához a kidolgozó kikéri a környezet védelméért felelős szervek szakmai véleményét, ezért az Önkormányzat, mint kidolgozó a rendelet 7. (3) szerinti véleményezés céljából i keltezésű levelében (ügyiratszám: /2013.) megküldte a tárgyi vonatkozású Környezeti értékelés tartalmára vonatkozó tematikáját az érintett szerveknek. A környezet védelméért felelős szervek a válaszlevelükben megadott szakmai véleményükkel elfogadták a környezeti értékelésnek véleményezésre megküldött tematikáját. Az önkormányzat, mint kidolgozó úgy döntött, hogy a környezeti értékelés egyeztetési eljárását a tervmódosítás egyeztetési eljárásával együtt folytatja le annak érdekében, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított fejlesztési projekthez szükséges településrendezési tervmódosítás eljárási folyamata időben a lehető legrövidebb legyen A környezeti értékelés tervezést befolyásoló javaslatai A környezeti értékelésnek a zajvédelmi megfelelőség biztosítására, a magaspart, mint földtani veszélyforrás, csúszásveszélyes terület védelmére, valamint a településkép védelemre vonatkozó megállapításai érvényesülnek a településrendezési tervek módosításának tartalmában. Figyelembe véve a vasútvonal átépítéséhez, fejlesztéséhez készített Környezeti hatástanulmánynak a zavaró környezeti hatások elkerülésére vonatkozó intézkedési javaslatait - különösen a zajvédelmi megfelelőség igazolására készített zajvédelmi szakértői fejezetben meghatározott szükséges zajvédelmi intézkedéseket a környezeti értékelés javaslatot tesz a Környezeti hatástanulmány ügyben érintett szakigazgatási szervek által támogatott, előírt környezetvédelmi intézkedéseinek a településrendezési tervben történő érvényesítésére. A környezeti értékelés során áttekintettük a Környezeti hatásvizsgálatot, azon belül kiemelt figyelemmel a zaj- és rezgésvédelemmel foglalkozó fejezeteit és a vonatkozó terviratokat. A Környezeti hatásvizsgálat zaj- és rezgésvédelmi számításait és megállapításait elfogadva, a környezeti vizsgálat és értékelés nem határoz meg a zajárnyékoló falak építéséhez újabb, a hatásvizsgálatban nem szerepeltetett vasútvonal szakaszokat. A környezeti hatásvizsgálatban a zajvédelmi szakvélemény zajmérési eredményeit és a becsült távlati forgalomból számított zajés rezgésterhelés mértékét figyelembe véve születtek meg a zaj- és rezgésvédelmi intézkedési javaslatok, és ezzel összefüggésben lettek kijelölve a zajterhelés monitorozására legalkalmasabb mérőpontok. Topo Plan Kft 6

7 A környezeti értékeléskor a környezeti hatásvizsgálat zajvédelmi intézkedési javaslatait mérlegelve, a zaj- és rezgésterhelés mérésére javasolt monitorozási mérőpontok helyszíneit, a zajárnyékoló falak adott helyen történő létesítését javasoljuk beépíteni a tervmódosítás dokumentumába. A településkép védelme érdekében a környezeti értékelésben javaslatot teszünk arra, hogy a zajárnyékoló falakat legalább a látvány szempontjából érzékeny helyeken (Vitorlás u. - Zsilip sor közötti szakasz; Szabadifürdő megállóhely Állomás tér Goldmark u.; Somlói u. Viola u. közötti szakasz; Szabadisóstó állomás szakasza) fontos átlátszó anyagból készíteni A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (Étv.) 9. (2) pontja szerint a településrendezési eszközök kidolgozása előtt az államigazgatási szervektől megkért vélemények közül a környezeti értékelés szempontjából releváns vélemények az alábbiak: Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal, Állami Főépítész (XV-D-08/242-2/2012.) "Az OTÉK 3. (3) bekezdés 2. pontjában előírt környezetalakítási alátámasztó munkarészben részletezni szíveskedjenek a közlekedési létesítmények fejlesztéséből adódó tér- és (köz)területalakításokat az azokra adandó megoldások kidolgozása mellett, különös tekintettel a zajvédelmi követelmények teljesítésére, az esztétikus környezet kialakítására, a 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben foglalt tartalmi követelmények betartásával. "Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdésének előírásait figyelembe kell venni, az abban foglalt eljárásokat le kell folytatni." Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Üisz.: 26057/2012): Vízvédelem: "A tervezett módosítás területe vízbázis védőterületet nem érint, vízgazdálkodási szempontból előzetesen észrevételt nem teszek." Táj- és természetvédelem: "A tervezési területet nem érint védett terület, nem tartozik a Natura 2000 hálózatba, valamint természetes és védendő élőhelyek ezen a területen nem ismertek, ezért a tárgyi módosításhoz táj és természetvédelmi szempontból sem teszek előzetes észrevételt." Környezeti vizsgálat: "A benyújtandó terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. alá tartozik." "A Rendelet 1. (2) bekezdésének ba) pontja szerint a környezeti vizsgálat lefolytatása mindig kötelező arra a tervre, illetve programra, amely a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás, energetika, ipar, szállítás, közlekedés, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, elektronikus hírközlés, idegenforgalom, regionális fejlesztés számára készül, és keretet szab olyan tevékenységek vagy létesítmények jövőbeli hatósági engedélyezése számára, amelyek a környezeti hatásvizsgálatról szóló külön jogszabály mellékletében vannak felsorolva, azonban - e rendelet alkalmazása szempontjából - függetlenül az abban megadott küszöbértéktől és területi megkötéstől. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (Iktsz.: XV-R-074/00285-/3/2012) Nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Üisz.: 360-2/2012/HAT) Környezeti vizsgálat szükségességéről nem nyilatkozott. Somogy Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája (XV-B-38/55-6/2012) Környezeti vizsgálat szükségességéről nem nyilatkozott. "A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek javítása több nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint (KÖH azonosító: 19406, Balatonszabadi-Sóstó, KÖH azonosító: 48078, Balatonszéplak - felső v.m). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti területet érintő engedélyezési eljárás során a Somogy Megyei Topo Plan Kft 7

8 Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Osztálya bevonása szükséges. A földmunkával járó beruházásokkal a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (Kövtv.) alapján a lelőhelyeket el kell kerülni. Ha ez nem lehetséges, a Kövtv. 22. (2) bekezdés alapján a beruházás megkezdése előtt megelőző régészeti feltárást kell végezni. A megelőző feltáráshoz a beruházónak biztosítania kell a szükséges időt és anyagi feltételeket." "Tájékoztatom továbbá, hogy a Kövtv. 66. (1) bekezdése kötelezően előírja az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését a település fejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Amennyiben a fejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 9. (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett." Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága (Üisz.: 636-9/2012) Környezetvédelmi vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatal (Üisz.: /12/2012) A fejlesztés belterületi fekvése miatt nem tartozik hatáskörébe. Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (Iktz.: XV-F-23/1568-2/2012) A módosítás mezőgazdasági művelési ágban nyilvántartott területet nem érint, így hatásköre hiányát állapította meg. Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatal Erdészeti Igazgatósága (Üisz.: XV-G-26/5391/1/2012.) "a tervezett módosítás üzemtervezett erdőterületet nem érint." Pécsi Bányakapitányság (Iktsz.: PBK/3342-2/2012) "A Bk. az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1. (3) (a), 4. (2) bekezdése, valamint 3. számú melléklet II. pontja bekezdéseire figyelemmel közli, hogy amennyiben a módosítás a magasparti területekre is kiterjed, a földtani közeg védelmének szempontja szerint jelentős környezeti hatás várható." A módosítás területén szilárdásvány bányászati létesítmény és megkutatott, nyilvántartott ásványi nyersanyag lelőhely nem található." A környezeti értékelés során kiemelt figyelmet kaptak a tervezett fejlesztéssel kapcsolatos zaj- és rezgésvédelem, a zajvédelmi megfelelőség, valamint a vasútvonal melletti kedvezőtlen földtani adottságú magaspart védelme miatt szükséges településtervezési, illetve településrendezési feladatok meghatározása. Tervelőzmények: - A évi XXVI. törvénnyel elfogadott Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT) - A évi CXII. Törvénnyel elfogadott Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve - 22/1997.(II.20.) sz. Kt.határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepció - Siófok Város Önkormányzata 49/2005. (IV.28.) sz. Kt. határozatával megállapított, többször módosított településszerkezeti terve, 23/2005.(IV.29.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott, többször módosított helyi építési szabályzata és szabályozási terve - Siófok Város Önkormányzata 180/2009. (XI.05.) számú határozatával elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia, Balatonparti Kft Siófok Város Önkormányzata 431/2005. (XII.15.) számú határozatával elfogadott Környezetvédelmi programjának felülvizsgálata és aktualizálása a közötti időszakra, Balatoni Integrációs Kft Topo Plan Kft 8

9 2. A TERV (ÉS A KIDOLGOZÁSAKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK) RÖVID ISMERTETÉSE 2.1. A terv célja, tartalma, a környezeti értékelés szempontjából fontos elemei, jellemzői A tervnek, a településrendezési eszközök módosításának célja: a Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek javítása előkészítése megnevezésű KÖZOP projekt megvalósíthatósága érdekében készített ágazati tervek és a város településrendezési terveinek és a helyi építési szabályzatának összehangolása. A tervmódosítás célja konkrétabban megfogalmazva: a Siófok Város területén hatályos településrendezési eszközöknek a Balatonaliga Balatonszentgyörgy vasúti vonalszakasz I. ütem átépítéséhez, korszerűsítéséhez szükséges módosítása. A vasútvonal fejlesztésével, átépítésével érintett területet, a terv helyszínrajzát és a fejlesztés jelentősebb környezeti hatásait, a hatások kiválasztott monitorozási helyszíneit, annak kiegészítő javaslatait valamint a környezetvédelmi intézkedések célzott területeit a Környezeti értékelés dokumentációjához csatolt tervi melléklet szemlélteti összefoglalóan. A vasútvonal jelenleg Balatonaliga és Balatonszentgyörgy között egyvágányú, villamosított vasútvonal. A vonalszakasz jelenlegi kiépítési sebessége 100km/h, de helyi adottságok (pálya állapota, helyi kötöttségek) miatt sok helyen van 60km/h, illetve 80km/h sebességkorlátozás. A Balatonaliga és Balatonszentgyörgy közötti vasútszakasz vízszintes vonalvezetése a tervezett állapotban a mai nyomvonalat követi a 120km/h tervezési sebességnek megfelelő ívkorrekciókkal. Siófok területén nem tervezett a 120km/h-ra történő sebességemelés. A meglévő megállóhelyek, peronok átépítése, rekonstrukciója tervezett. Szabadisóstó állomás területére vonatkozóan a teljes rekonstrukciójához készítettek tervet. A tervezett fejlesztés keretében Siófokon Aranypart elnevezésű újmegállóhely létesítését határozták el, amihez szintén elkészültek a tervek. Siófok Város területén átépítésre kerülő megállóhelyi és állomási peronok: Szabadisóstó állomás, 380m hosszú, sk.:+55cm Szabadifürdő megállóhely, 360m hosszú, sk:+55cm Balatonszéplak felső megállóhely, 360m hosszú, sk.:+55cm A tervezett peronok szélsőperonos kialakításúak, távolságuk a vágánytengelytől 1,65 m, magassága sk+55 cm, a peronokra 5,0%-os rámpák vezetnek fel. A tervezett peronok burkolata elemes térkő, az elsodrási határ jelölésével két színben. Az elsodrási határ vágánytengelytől mért távolsága 120 km/h esetén 3,00 m illetve 80 km/h esetén 2,50 m.a peronok megtámasztása L55 előregyártott elemekből készül. A vasútvonal rekonstrukció I. üteme keretében második vágányok megépítését három helyen terveznek a távlatban, amiből kettő Siófok területét érinti: 1. Siófok ( szelvény) Siófok 4. sz. kitérő ( ) között, 2. Siófok ( szelvény) Zamárdi felső 2. sz. kitérő ( ) között 3. (A harmadik helyszín Balatonszemes ( ) Balatonlelle felső 2. sz. kitérő ( ) között tervezett.) A távlatban megépítendő második vágányok létesítéséhez a következő építési feladatokat kell megvalósítani: 1. Siófok állomás 2. sz. és 4. sz. kitérőjét el kell bontani, az új 2. sz. kitérőt a szelvényben (Siófok, Gábor áron utca) kell elhelyezni. A kitérőkapcsolatnak kitérő irányban 120 km/h sebességgel járhatónak kell lennie. Az új 2. Topo Plan Kft 9

10 sz. régi 4. sz. kitérő között épülne meg az új 2. vágány, részben a meglevő kihúzó csonka vágány nyomvonalán ( , Gábor áron utca térségéig). 2. Siófok Zamárdi felső között a szelvényben (Siófok, Bethlen Gábor u.) kell beépíteni a nyíltvonali kiágazás kitérőjét. A nyíltvonali kiágazásnak lehetővé kell tenni kitérő irányban történő közlekedést. A nyíltvonali kiágazás és Zamárdi-felső között létesülne az új 2. vágány. Zamárdi-felső állomás esetében a 2. sz. kitérőt el kell bontani. A tervmódosítás tartalma: - a vasúti és közúti közlekedés területszükségleteinek biztosítása a településrendezési terv eszközeivel; - a vasúti vonalszakasz átépítése, korszerűsítése, valamint a beruházás részeként kapcsolódó közúti fejlesztések zavaró környezeti hatásainak minimalizálása mind az építés, mind az üzemeltetés időszakára vonatkozóan. A Balatonaliga Balatonszentgyörgy vasúti vonalszakasz I.ütem átépítése, korszerűsítése a kapcsolódó tervezett városi úthálózati elemek és csomópontok átépítése miatt kisebb mértékben beépítésre szánt területek kisajátítását igényli Siófok Város közigazgatási területén. Valamint közúti közlekedési területek és erdőterületek kismértékű igénybevételével jár. A vasúti vonalszakasz tervezett fejlesztésének megvalósításához szükséges a kötött pályás közlekedési terület biztosítása a hatályos Településszerkezeti terv és a hatályos Szabályozási terv módosításával. Biológiai aktivitásérték Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény a 8. (2) b) pontjában megfogalmazottak szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. A tervek készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mint a törvényben hivatkozott külön jogszabály előírásai szerint kell számítani. A tervmódosítás a Balatonaliga Balatonszentgyörgy vasúti vonalszakasz I.ütem átépítéséhez, korszerűsítéséhez kötöttpályás és közúti beépítésre nem szánt közlekedési területet határoz meg, tehát a tervmódosítás a hatályos TSZT tartalmához képest nem jelöl ki új beépítésre szánt területet, így a jogszabályi előírások alapján a biológiai aktivitásérték változás számítása nem szükséges a biológiai aktivitásérték egyensúlyának megőrzése érdekében. Az érintett terület közműadottságai, közműellátása A vasúti pálya töltésen halad, a vízelvezetés csak néhol megoldott, illetve rossz állapotban van. A csapadékvíz elvezetés tervezésénél, ahol megoldható volt, ott a meglévő létesítmények (árkok) felhasználásával számoltak a vasúti létesítmény tervezői. Ez elsősorban a meglévő hálózat nyomvonalán kialakított új felszíni vízelvezető hálózatot jelenti, de ahol a meglévő árkok jókarba helyezésével alkalmassá tehetők a további hasznosításra, ott ez a megoldás is elfogadható lehet. A jókarba helyezés (profilozás) jelentheti a vízelvezető árok tisztítását, kotrással történő mélyítését, szélesítését, burkolását is. A vasúti vonalszakasz területi bővítését a közmű-adottságok, a meglévő gerincvezetékek korlátozzák, ezért ezek védelme vagy áthelyezése szükséges. A közműellátás környezetvédelmi szempontból kiemelendő elemei: - A meglévő közművezetékek védelme - A felszíni vízelvezetés szükséges elemeinek a biztosítása, kiépítése Topo Plan Kft 10

11 2.2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal A településrendezési tervek készítésekor meghatározó, hogy a város megbízásából készülő tervmódosításban foglaltak összhangban legyenek a magasabb rendű tervekkel, programokkal, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal, valamint az érintett államigazgatási szervek és közműkezelők jogszabályon alapuló véleményével, a tervmódosításban érdekeltek elképzeléseinek megvalósíthatósága érdekében. Fontos, hogy a tervmódosítási szándék élvezze az érintett lakosság, a civil szervezetek támogatását. Siófok Város a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. Tv. (Btv.) hatálya alá tartozó település. Az országos jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését az OTrt 9. (1) bekezdése alapján a 2. számú melléklet tartalmazza. Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó szabályokat az OTrT 9. -a határozza meg, ahol az alábbi előírások kiemelt fontosságúak a tervmódosítás szempontjából: 9. (5) Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalait és az egyedi építmények helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben, valamint az érintett települések településszerkezeti tervében kell meghatározni. A magasabb rendű tervekkel való összhang értékelése alapján megállapítható, hogy a Balatonaliga Balatonszentgyögy vonalszakasz I.ütem átépítéséhez, korszerűsítéséhez készülő engedélyezési terve összhangban van a Btv. tartalmával, így az engedélyezési terv megvalósíthatóságához szükséges településrendezési terv és a Btv. közötti összhang is biztosítható. A vizsgált terület az alábbi térségi övezetek vonatkozásában érintett: Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület (Sz-1) Települési terület övezete (U-1) Földtani veszélyforrás terület övezete (P-1) A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Siófok vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpartrehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról 42/2004. (XII. 30.) TNM rendelet előírásaival az összhang biztosítható 2.3. A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása A tervmódosítás célja, hogy a Balatonaliga Balatonszentgyörgy vonalszakasz I.ütem átépítéséhez, korszerűsítéséhez szükséges terület és építésszabályozás a településrendezési tervek szintjén is biztosított legyen, valamint a tervezett változtatás, fejlesztés, mint tevékenység, valamint a módosuló településrendezési tervek a környezetvédelmi előírásoknak megfeleljenek. A Balatonaliga Balatonszentgyörgy vonalszakasz nyomvonala a város kialakult településszerkezetére tekintettel, az átépítés, korszerűsítés során nem változik. A jelenlegi vasúti terület a vasútvonal egy-egy szakaszánál azonban nem elegendő szélességű az átépítés, korszerűsítés megvalósításához. A vasúti terület bővítése, illetve csökkenése, a vasúti átkelő csomópontok átépítése a vasúttal párhuzamos közúti terület, illetve egyes helyeken a beépített üdülőterület és kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület övezeti határmódosítását igényli, ezért a hatályos Településszerkezeti tervet és Szabályozási tervet is módosítani kell. A Szabályozási tervnek a vasút korszerűsítés Topo Plan Kft 11

12 megvalósításához szükséges teljes területet (vasúti pálya, földművek, közműsávok, átjárók, zajárnyékoló falak) az engedélyezési tervnek megfelelő helyen, megfelelő méretben biztosítania kell. Jelen tervmódosításnál vasúti nyomvonal változatokkal nem kellett számolni. A vasútvonal tervezésének indításakor szeptember 14-én a NIF Zrt, a MÁV és a Balatoni Fejlesztési Tanács részvételével a tervezők helyszíni bejárást tartottak, ahol több, a vasúti fejlesztés sikeres megvalósítását befolyásoló javaslat, kérés merült fel részben a MÁV, részben a Balatoni Fejlesztési Tanács részéről. A pályafelújítás által érintett Önkormányzatokkal folytatott egyeztetések során további észrevételeket tettek a résztvevők. A felmerült javaslatok alapján a FŐMTERV tervezői többek között tanulmányban vizsgálták a Siófok - Zamárdi közötti szakaszon új különszintű útátjáró létesítésének feltételeit is. A Siófok - Zamárdi közötti szakaszon az új különszintű útátjáró engedélyezési tervek készítése során megvizsgált változatai: A Siófok - Zamárdi közötti szakaszon az új különszintű útátjáró számára három helyszínt (Kinizsi Pál utca, Mártírok útja, Vitorlás utca) vizsgáltak meg, amelyek közül a Vitorlás utcai helyszínre 4 változat készült. Siófok Város Önkormányzata Képviselő testületének 127/2012 (VII.05) sz. határozata, és a Nif Zrt K-14459/2012 sz. levele alapján a FŐMTERV az engedélyezési tervben Siófok, Vitorlás utcai útátjáróban a változatokat vizsgáló tanulmány 2. változatának terveit készítette el, ahol az átjáró a Fő utca és a körforgalom között külön szinten keresztezi a vasutat., és szerviz úttal biztosítják a Vitorlás utcai ingatlanok megközelítését. Tanulmány készült a 120 km/h sebességemelésre alkalmas szakaszok meghatározására is, továbbá a 2. vágányok helyének meghatározása is egy tanulmányterv alapján történt. A 120 km/h sebességemelés Siófok területét nem érinti. A vasútvonal rekonstrukciója I. üteme keretében második vágány távlati kiépítése, helybiztosítása Siófok területén az alábbi szakaszokon tervezett: 1. Siófok ( szelvény) Siófok 4. sz. kitérő ( ) között 2. Siófok ( szelvény) Zamárdi felső 2. sz. kitérő ( ) között 3. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA 3.1. A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal A Nemzeti Környezetvédelmi Program 96/2009. (XII. 9.) OGY határozattal elfogadott, közötti időszakra szóló átfogó célterületei a következők: A települési élet-és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése Cél az emberhez méltó, kiegyensúlyozott, egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása. Ezek közé tartozik a környezet-egészségügyi feltételek teljesülése, a magas színvonalú környezeti infrastruktúra, a település, a lakóhely épített és természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége és összhangja, valamint a környezetbiztonság javítása. Ez utóbbi az élet-és vagyonbiztonság szempontjait is figyelembe véve kiterjed a szélsőséges természeti folyamatok és természeti katasztrófák (pl. árvizek, szélviharok, földrengések, erdőtüzek) előrejelzésére és kárainak csökkentésére, valamint az ipari balesetek, technológiai eredetű katasztrófák (pl. vegyi balesetek) megelőzésére és kárcsökkentésére. A Balatonaliga Balatonszentgyörgy vasúti vonalszakasz I. ütemű tervezett átépítése, korszerűsítése jelentősen javítja a környezetkímélő közösségi közlekedés minőségét, gyorsaságát, kényelmét. Ezzel a személygépkocsival történő egyéni utazás mértéke csökkenhet, ami egyértelműen az egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek Topo Plan Kft 12

13 biztosítását szolgálja, hiszen a közúti közlekedésből eredő, a védett épített környezetet érő zavaró mértékű környezeti hatások által okozott környezeti konfliktusok mérséklődésével, a közlekedés feltételeinek javításával jár, vagyis a településen élők élet- és környezetminősége javul. Természeti erőforrásaink és értékeink megőrzése Ezen átfogó cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítására, a környezetszennyezés megelőzésére, a terhelhetőség/megújuló képesség figyelembevételére épülő fenntartható használat megvalósítására irányul. Kiemelt figyelmet kap a természeti értékek, ökoszisztémák védelme, az életközösségek működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása. A Balatonaliga Balatonszentgyörgy vasúti vonalszakasz nyomvonala Siófok területén nem érint Natura 2000 területet, valamint országosan védett természeti területet. A vonalszakasz vasúti közlekedési területe határos a helyi védettségű Szabadi magaspart és a közelében halad az országos védettségű Töreki Halastavak Természetvédelmi Területének, de a fejlesztés a védett területek természeti állapotát, természeti értékeit nem veszélyezteti. A fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése E célok nem valósíthatók meg a társadalom környezettudatosságának erősítése nélkül. Ezáltal biztosítható, hogy az életminőséget közvetlenül érintő tényezők mellett az emberi élet alapjait jelentő természeti erőforrások és értékek védelme és fenntartható használata, valamint az ezekkel szorosan összefüggő életmód, fogyasztási és termelési szokások együttesen szolgálják a társadalom hosszú távú jóllétét. A tervezett közlekedési infrastruktúrafejlesztés forrástakarékos az anyag-, a víz-, a termőföld-és energiahasználat tekintetében, így a Program célkitűzéseinek megfelel. A kényelmes, gyors, megfelelő járatsűrűségű közösségi közlekedés vonzó alternatívája az egyéni gépjármű-közlekedésnek. A gépjárműforgalom egy részének kiváltásával a fejlesztés eredményeként csökkenhet a településközi gépjárműforgalom mértéke, és ezzel csökken a településközi összekötő utak zsúfoltsága, illetve az utak mellett a közúti forgalomból eredő kedvezőtlen környezeti hatás, a zsúfoltságból eredő közúti balesetveszély Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben A Balatonaliga Balatonszentgyörgy vonalszakasz átépítése I. ütem fejlesztési projekt megvalósításának, ebből kifolyólag a településrendezési eszközök tervezett módosításának alapvető célja, hogy a térség közösségi közlekedése szempontjából egyik kiemelt jelentőségű vasútvonalának fejlesztésével, a vonalszakasz átépítésével, korszerűsítésével a környezetkímélő közösségi közlekedés minőségét, gyorsaságát, kényelmét javítani és ezzel a település védett környezetét az egyéni közlekedés közúti forgalmából eredő zavaró környezeti hatásoktól mentesíteni lehessen. A Balatonaliga Balatonszentgyörgy vonalszakasz Siófok területén jelentős hosszon érint védendő funkciójú beépített területet, lakó- és üdülőterületet. A vasútvonal mentén ezért a fejlesztés, korszerűsítés kapcsán kiemelt jelentőségű környezetminőségi elvárás a zajvédelmi megfelelőség biztosítása. A vasútvonal településszerkezeti helyzete miatt a fejlesztés, korszerűsítés kiegészítő környezetvédelmi intézkedéseket, műszaki zajvédelmet is igényel. A tervmódosítás egyik alapvető környezetvédelmi célja, hogy a fejlesztés eredményeként a környezeti zajhelyzet javuljon, ehhez a tervmódosítás a keretein belül a szükséges és lehetséges tartalommal készül (helyi építési előírásokkal, szabályozási tervvel területbiztosítás a műszaki zajvédelemhez, a létesítmény településképi illesztésének figyelembe vételével). A villamosított forgalom légszennyező hatása minimális, lokális, alapvetően nem lehet több mint a menetszél által alkalomszerűen kialakuló porfelverődés, vagy baleset, havária esetén adódó rendkívüli esemény. Topo Plan Kft 13

14 3.3. A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, összefüggésben lévő elemeinek ismertetése A terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol A terület természetvédelmi, tájvédelmi jellemzése Táji adottságok Siófok több más Balaton déli településsel együtt a Somogyi parti sík kistáj területén fekszik. A Balatonaliga Balatonszentgyörgy vasúti vonalszakasz nyomvonala Siófok területén nem érint Natura 2000 területet, valamint országosan védett természeti területet. A vonalszakasz vasúti közlekedési területe határos a helyi védettségű Szabadi magaspart területével. Az országos jelentőségű védett Töreki tavak Természetvédelmi Terület északi határát a 7. sz főút választja el a vasúttól. A vasútvonal fejlesztése a területi közelség ellenére sem veszélyezteti a védett területek természeti állapotát, természeti értékeit. A vasútvonalat helyenként csak egy beépített teleksor választja el a Balaton ökológia hálózathoz tartozó magterületétől. Éghajlati adottságok A Somogyi parti síkmérsékelten meleg éghajlatú, a mérsékelten száraz és mérsékelten nedves típus határán fekvő kistáj. Az évi napfénytartalom 2020 és 2050 óra között van. Nyáron óra, télen 205 óra körüli a napsütés. Az évi csapadékösszeg mm. A téli félévben a hótakarós napok száma 32 körüli, az átlagos maximális hóvastagság cm. Az uralkodó szélirány az É-i és az ÉNy-i. Az átlagos szélsebesség a part közvetlen közelében 3,5 m/s körüli, a parttól távolodva 3m/s-ig csökken. A parti sík É-i, ÉNy-i uralkodó szélirányaira jellemző, hogy zivatarok és hidegfrontok általában hirtelen szélerősödéssel járnak. Vízrajzi adottságok, talajvíz A vasúti vonalszakasz nyomvonala Balatonpart közelében, többé-kevésbé azzal párhuzamosan halad. A nyomvonala a tó időszakos nagy vizeit levezető Sió-csatornát, Cinege árkot keresztezi. A vasútvonal közelében van Siófok keleti részén a siófoki Sóstó területe. Talajtani adottságok A vasút alapvetően beépített területeken halad keresztül, így a területre jellemző eredeti talajtípusok már csak nyomokban lelhetők fel. Siófok területén a vasútvonal nem érint mezőgazdasági művelésű területeket. A nyomvonalváltozással érintett területen lévő talajtípusok Magyarország genetikai talajtérképe alapján a következők: lápos réti talajok, agyagbemosódásos barna erdőtalaj, humuszos homoktalaj, lecsapolt és telkesített síkláp talajok, csernozjombarna erdőtalajok, Ramann-féle barna erdőtalajok, mészlepedékes csernozjomok (Környezeti hatástanulmány VIBROCOMP Kft ) Növényzet A vasútvonal fejlesztéssel érintett terület jellemzően már kivett közúti területet, illetve kisebb mértékben beépített területet érint. A korszerűsítés, átépítés érdemben nem befolyásolja sem a tájra jellemző természetes növényzet, sem a városi zöldfelületek növényzetének állapotát, élőhelyeit. Állatvilág A módosítással érintett terület állatvilága a városias környezetnek, a közlekedési folyosó használatának megfelelően zavart, illetve átalakult. Környező tájhasználatok A vasútvonal fejlesztésével érintett és szomszédos területek legjellemzőbb tájhasználata, területhasználata a lakó, üdülő, valamint helyenként a településközponti, gazdasági funkciókkal beépített városias területhasználat, továbbá az Topo Plan Kft 14

15 egész települést átszelő vonalszakasz melletti erdőterületek és zöldterületek, közlekedési területek célzott használata A terület jelenlegi zajterhelésének ismertetése A beruházási terület térségének jelenlegi zajhelyzetét alapvetően a meglévő vasúti vonalszakaszon zajló vasúti teherés személyforgalom zajhatása határozza meg. A vasútvonallal párhuzamos utcákban haladó gépjármű forgalom a védendő létesítmények szempontjából közlekedési zajforrásnak minősül. A vonalszakasz menti helyszínen jelenleg nem jellemző a környezet minőségét befolyásoló üzemi zajforrás, de a vasútállomás, a vasúti megállóhelyek (Szabadifürdő, Szabadisóstó, Balatonszéplak Felső) a vasúti területen belül üzemi zajforrásnak tekinthetők. Más, a védendő környezet minőségét befolyásoló üzemi zajkibocsátó létesítmény a vasútvonal környezetében nincs. A Balatonaliga Balatonszentgyörgy vasúti vonalszakasz korszerűsítés, átépítése (építés, üzemelés) kapcsán zajvédelmi szempontból meghatározható közvetlen hatásterület védendő létesítményeire a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet 5. (2) e) és (5) pontjai, illetve a 6. előírásai szerint, a VIBROCOMP Kft. készített 2012-ben zajvizsgálatot. A 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet 7. (1) bekezdése szerint: 7. (1) Új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási tevékenység hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 db mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz. A VIBROCOMP Kft. zajvédelmi szakértője megállapította, hogy a fejlesztés kapcsán a tervezett, jelen állapotban is meglévő tevékenység szállításának zajvédelmi hatásterülete nem határolható le, mivel a megközelítő utak mentén a szállítási és fuvarozási tevékenység nem okoz 3 db-nél nagyobb mértékű járulékos zajterhelés változást. Az átépítésre, korszerűsítésre tervezett vasútvonal zajterhelésének hatásterületét a távlati, évi zajterhelésre vonatkozóan a 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet 6. (1) bekezdés a) és d) pontja, valamint a (2) bekezdés a) pontja, illetve (3) bekezdése szerint, a zajszámítások eredményei alapján határozták meg. A hatásterület jelző zajgörbe a zajtól védendő környezetben a területre vonatkozó határértéktől (- 10) db-lel kisebb értéknek megfelelő izophon, ami üdülőterület esetén 40 db, lakóterület esetén 45 db, illetve a zajtól nem védendő környezetben 50 dbes isophon. A hatásterület jelenlegi zajhelyzetét a meglévő vasúti fővonal forgalmának zajterhelése, illetve helyenként részben a települések közúti forgalmának zaja határozza meg. A vasútvonal környezetére a VIBROCOMP Kft. által készített Környezeti hatásvizsgálat zajvédelmi vizsgálatainak (alapállapot 2011.) eredményét Siófok területére vonatkoztatva az alábbi táblázat mutatja be: ZM1. táblázat Közvetlen hatásterület alapállapot (2011. év) zajterhelése, túllépéssel érintett épületek megadása -Siófok Zajterhelési alapállapot Határérték Túllépés Vizsgálati pontok L AM kö L AM kö L AM kö L AM kö db db nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel Baross Gábor u ,9 48, Ágnes u , ,2 Baross Gábor u ,1 51, ,3 Őrház u ,5 52, ,7 Topo Plan Kft 15

16 Zajterhelési alapállapot Határérték Túllépés Vizsgálati pontok L AM kö L AM kö L AM kö L AM kö db db nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel Baross Gábor u ,7 52, ,9 Baross Gábor u. 136/c. 56,4 51, ,6 Őrház u ,1 48, Baross Gábor u ,7 53, ,9 Sóstói Panzió 1. 59,7 54, ,9 Baross Gábor u ,5 52, ,7 Than Mór u ,3 50, ,5 Baross Gábor u , ,2 Baross Gábor u. 27/B 62,7 57, ,7 7,9 Baross Gábor u ,5 54, ,7 Kenesei u. 29/a 61,1 56, ,3 Baross Gábor u ,6 53, ,8 Ady Endre u , ,8 10 Ady Endre u ,2 52, ,4 Ady Endre u ,2 54, ,4 Ady Endre u ,1 54, ,3 Ady Endre u ,1 54, ,3 Ady Endre u ,6 54, ,8 Fő u , Fő u ,1 52, ,3 Fő u ,9 52, ,1 Ady Endre u ,2 54, ,4 Ady Endre u ,4 55, ,4 5,6 Fő u ,4 48, szint 54,5 49, szint 55,1 50, Ady Endre u. 1/a 57,3 52, ,9 56, ,1 Indóház u ,4 47, szint 53,4 48, szint 53,7 48, Hrsz.: ,1 53, Fenyves sor ,1 51, szint 57,5 52, Rigó u. 9/c 63,1 58, ,1 8,3 Fő út ,1 51, Topo Plan Kft 16

17 Zajterhelési alapállapot Határérték Túllépés Vizsgálati pontok L AM kö L AM kö L AM kö L AM kö db db nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel Vasút sor ,2 57, ,2 7,4 Vasút sor 37/B 60,4 55, ,4 5,6 Kató u. 19/A 58,7 53, ,9 Kató u ,2 55, ,2 5,4 Kató u. 49/A 60, ,8 6 Kató u. 67/B 60 55, ,2 A jelenlegi zajterhelési adatok alapján látható, hogy egyes ingatlanoknál változó mértékben jelenleg is vannak határérték túllépések, amelyekből az éjszakai túllépések a jelentősebbek. A tervezett évi állapot zajterhelésének megítélésekor a jelenlegi kialakult állapot zajterhelési értékei a mértékadó, betartandó határértékek. A zajszámítás alapjául szolgáló adatbázis bizonytalansági tényezői az előrebecslés alapjául szolgáló társadalmi és gazdasági folyamatok modellezésének bizonytalanságából adódnak. (Környezeti hatástanulmány, VIBROCOMP Kft ) A terület jelenlegi levegőtisztaság-védelmi állapota A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet előírásai rendelkeznek. A levegőterheltségi szint határértékeit és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit a 4/2011.(I.14.) VM rendelet határozza meg. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.)KvVM rendelet az ország egyes területeit az adottságaiktól függően más-más légszennyezettségi zónába sorolja. Ezen rendelet meghatározása szerint Siófok Város területe a 10. számú Az ország többi területe elnevezésű légszennyezettségi zónába tartozik. A területen lévő légszennyezőanyag-kibocsátók pontforrásaira vonatkozó egyes kibocsátási határértékeket a környezetvédelmi hatóság a légszennyezettségi zóna határértékeinek megfelelően írja elő. A település területe az egyes légszennyező anyagok tekintetében az alábbi légszennyezettségi zónacsoportokba tartozik, ahol a szennyezőanyagok szerinti minősítés az alábbi: a) kéndioxid: F, b) nitrogéndioxid: F, c) szénmonoxid: F, d) szilárd (PM10): E, e) benzol: F E: a légszennyezettség a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. F: a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. A zónában nincs a légszennyezettségi határérték feletti zónacsoport. A vasútépítéssel érintett területen nincs bejelentés kötelezett légszennyező pontforrás. A fejlesztéssel érintett vasúti vonalszakasz szűkebb környezetének levegőminőségét a háttérszennyezésen túl a közúti közlekedésben résztvevő járművek kibocsátása, a közlekedési területeken előforduló időszakos felporzás befolyásolhatja. Jelentős légszennyező létesítmény a terület közelében nincs. Topo Plan Kft 17

18 A Balatonaliga - Balatonszentgyörgy közötti villamosított vasútvonalon dízel üzemű mozdonyok nem közlekednek, a vasúti közlekedésből minimális a légszennyező anyag kibocsátás. A fejlesztéssel érintett vasútvonal szűkebb és tágabb környezetében, a szakasz több részén, a mikroklímát és a levegő minőségét módosító fás zöldfelület (védelmi célú erdőterületek, zöldterületek) van A terület felszíni, felszín alatti vizeinek állapota A jelentősebb felszíni vízfolyások minőségét az országos törzshálózati monitoring program keretein belül a Felügyelőségek megadott időpontokban rendszeresen vizsgálják. Somogy megye területén lévő vízfolyásokat az országos-, regionális- és lokális hálózat kereti között a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség min alkalom/év gyakorisággal, rendszeresen vizsgálja. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet módosításáról szóló 7/2005. (III.1.) KvVM rendelet alapján a vasútvonal mentén fekvő települések mindegyike, így Siófok Város is a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területen lévő település A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása A Balatonaliga Balatonszentgyörgy vonalszakasz déli oldalán lévő, a Füredi utca-viola utca közötti kertvárosias lakóterületi tömbök északi teleksorát, valamint a Szabadisóstó állomástól D-re lévő üdülőterületi tömböt, továbbá az ezeken kívüli beépítetlen, véderdőként szabályozott zöldsávot - a Füredi utca vonalától K-re a Pusztatorony térig - kedvezőtlen földtani adottságú (csúszásveszélyes) területként jelöli a hatályos szabályozási terv a Pécsi Bányakapitányság korábbi adatszolgáltatása alapján. (ld. Környezeti vizsgálat tervi melléklete) A vizsgált magaspart löszből épül fel. A lösz ún. hullóporos, a levegőből kiülepedett finom-szemcséjű képződmény, amelynek speciális geotechnikai tulajdonságai vannak. Érzékeny a vízre és a mechanikai igénybevételre (rezgés). Keletkezésénél fogva függőlegesen jól vezeti a vizet, vízszintesen közel vízzáró, vízrekesztő. A magaspartok jellegzetes jelenségei az úgynevezett felszínmozgások (szakadások, rogyások, csúszások), amelyek a partfal anyagának szerkezetéből, összetételéből és a belső vízmozgásoktól eredeztethetők. Az új vasúti pályán folyó forgalom jelentős hatású lehet a löszpartra, ezért javasoljuk a pálya és nyomvonalának tervezésekor a talajszerkezet részletes, nagymélységű geotechnikai feltárását, hogy a fenti eseményeket meg lehessen előzni. A földtani veszélyforrást jelentő terület, a magaspart állékonysága megfelelő víztelenítés és rezgésvédelem mellett biztosítható. A tervben javasolt módosítás alapján jelentős mértékű, a környezeti állapotot veszélyeztető környezeti hatások bekövetkezése a terv távlatán túl sem várható, nem prognosztizálható. A Balatonaliga Balatonszentgyörgy vonalszakasz átépítése I. ütem fejlesztési projekt megvalósítása a 314.(2005.(XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, a terv, illetve a tervhez készült Környezeti hatástanulmány környezetvédelmi engedélyeztetése a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél még folyamatban van. A terv megvalósításának környezeti hatásai a településnek a változtatással érintett része terhelhetőségének határain belül maradnak, biztosítva ezzel a környezeti kockázatok, a környezetterhelések szinten-tartható szabályozását A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg A Balatonaliga Balatonszentgyörgy vonalszakasz átépítése I. ütem fejlesztési projekt megvalósításának elmaradása esetén a jelenlegi vasúti forgalomból eredő határértéken túli zajterheléssel érintett épületek zajvédelmét lehetővé tevő zajárnyékoló falak sem épülnek meg. Topo Plan Kft 18

19 A város belterületét, védendő beépített területét érintő vasúti teher- és személyforgalom, mint közösségi közlekedés kapacitása, gyorsasága, kényelme - tekintettel a közlekedésből eredő zavaró környezeti hatások mértékére, a közlekedésbiztonsági feltételek korlátozó körülményeire - az adott műszaki kiépítettségű, állapotú vasúti pályán csak kis mértékben növekedhetne. A lakó- és üdülőterületeket terhelő közlekedési eredetű zavaró környezeti hatások (zajés rezgésterhelés, légszennyezés) mértéke, a közutak terheltsége a távlatban is növekedne. A fejlesztés elmaradásának következtében a közúti közlekedés zsúfoltsága, a közösségi közlekedés hiányosságai korlátozhatják a turisztikai fejlesztések lehetőségeit, minőségi javítását, továbbá kedvezőtlenül befolyásolhatják a lakó- és üdülőterületek környezeti minőségét A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok feltárása Természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelést közvetlenül előidéző tényezők a talajt érő közvetlen hatások jelentkeznek a vasútvonal teljes építési területén, a csapadékvíz elvezető rendszer területén és az építéshez igénybe vett anyagnyerő helyeken, a vasútterülethez kötődően mind az építés, mind az üzemelés során, havária alkalmával jelentkező esetekben (pl. felszínroncsolás; anyagnyeréshez, deponáláshoz kötődő igénybe vételek). A talaj eredeti funkciója megváltozik a második vágány építésekor Siófok külterület ( ) Siófok 4. sz. kitérő ( ) között, Siófok külterület ( ) Zamárdi felső 2. sz. kitérő ( ) között. Üzemelés során a talaj és a felszín alatti víz szennyeződését elsősorban a légszennyező anyagok bemosódásából érheti szennyezés. A légszennyező anyagok kimosódásának helyszíne pontosan nem lehatárolható, a vasúti és a vasút melletti területek érintettsége várhatóan nem jelentős. a környezeti levegőre közvetlen hatást gyakorolhatnak az építés során kibocsátott légszennyező anyagok; a villamosított vasútvonal üzemelése kapcsán a vasúti járművekből légszennyezőanyag kibocsátás nem, vagy igen kismértékben várható; a pályán felporzást okozó szél, menetszél okozhat lokális, kismértékű légszennyező hatást a vasúti vonalszakaszon a tervezett átépítés után a vasúti forgalom napi járatszáma és a tervezési sebessége is megnő, aminek következtében a vasúti közlekedésből eredő környezeti zajkibocsátás szintje is megnő a tervezett fejlesztés megvalósításakor mind az építés, mind a üzemelés idején a csapadékvíz elvezetés, a felszín alatti vizek szempontjából közvetlen hatások nem határozhatók meg; a pálya átépítése kapcsán, illetve az építéshez szükséges anyagnyerő helyek igénybevételekor változhatnak az érintett területek beszivárgási viszonyai, de ezek a változások várhatóan igen kis mértékűek, jelentéktelenek. A tervezett vasút-víztelenítést a nyílt pályán a vasúti töltéssel párhuzamosan futó oldalárkok, a vasútállomásokon a pálya alatti szivárgók biztosítják. Az árkok kialakítására a földművek építésekor kerül sor, de gyakori a meglévő árkok hasznosítása a jókarba helyezésük után. A kis mennyiségben összefolyó víz az árkokban elszikkad, csak nagyobb mennyiségű csapadék esetén várható vízelvezetés. Az összegyűjtött csapadékvíz elhelyezésére befogadó hiányában gyakran csak a szikkasztó-párologtató árkok állnak rendelkezésre. Kommunális hulladék a felújított pályán már nem keletkezik (zárt rendszerű toalett tartályok). A felújítás az állomásokon csak az átmenő sínpárt érinti, más vasútüzemi műveleti területet (vasútállomásokat, parkolókat) nem, ezért azok esetében a keletkező szennyvizek mennyisége, kezelése nem változik. Az üzemi forgalomból eredő esetleges szennyezés miatt a nyílt pályára nem szükséges speciális műtárgy beépítése. a létesítmény fizikai megjelenése, településképi hatása a vágánybővítési szakaszok és a zajárnyékoló falak építésével érintett szakaszok kivételével kismértékben változik; a 2. vágánypár egyes területrészeken történő kiépítése a vasúti terület bővítését igényli; a Vitorlás utcai különszintű vasúti átjáró kiépítése a Topo Plan Kft 19

20 környezet átépítését kívánja, aminek eredményeként a beépített terület és a közterület arculata is változik. Jelentős változást hoznak a vasút településképi megjelenésében a vasút mentén megépülő zajárnyékoló falak. a vasútvonal átépülése, korszerűsítése kapcsán az élővilágra gyakorolt közvetlen hatás lehet a vasúti pálya építése következtében történő területfoglalás, az építés és az üzemelés következményeként jelentkező zajterhelés miatt a közvetlen környezetben élő állatok zavarása, a pályára tévedő állatok elütése Közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők havária esetén a talaj, illetve felszín alatti vizek közvetve szennyeződhetnek a tervezett fejlesztés, építés kapcsán az építési terület megközelítését, a ki-beszállítást biztosító utak környezetében a forgalomátrendeződés következtében levegőszennyezettség változás (csökkenés vagy növekedés) várható a vasút-korszerűsítés közvetett hatása, hogy az átépítés velejárójaként egyes érintett utak környezetében forgalomátrendeződés, annak következtében zajterhelés változás (csökkenés vagy növekedés) várható a vasúti vonalszakaszon a tervezett átépítés településképi, tájképi szempontból közvetve hatással van minden olyan területre, ahonnan a vasútvonal látszik az élővilág szempontjából közvetett hatásoknak tekinthetők a levegő- és talajszennyezés hatására az út, menti növény és állatvilág élőhelyeire gyakorolt hatások; továbbá a vasút környezetében élő és mozgó kisebb testű madarakra, rovarokra gyakorolt hatása a magasabb zajárnyékoló falak megépülésének 3.5. A terv megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése Jól azonosítható környezet igénybevételek vagy terhelések A környezeti elemekre gyakorolt hatás (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre) Földre A második vágány építésekor, Siófok külterület ( ) Siófok 4. sz. kitérő ( ) között, Siófok külterület ( ) Zamárdi felső 2. sz. kitérő ( ) között lévő, ma még talajjal fedett területsávok eredeti funkciója megváltozik, építés számára igénybe vett területté válnak, ami a felszínüket fedő humuszos talaj letermelését, mentését és újrahasznosítását igényli majd. Levegőre A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet előírásai rendelkeznek. A levegőterheltségi szint határértékeit és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit a 71/2012. (VII.16.) VM rendelet által módosított 4/2011.(I.14.) VM rendelet határozza meg, melynek egészségügyi határértékeit a rendelet 1. számú melléklete alapján alábbi táblázat (Környezeti hatásvizsgálat, VIBROCOMP 2012.) tartalmazza. Topo Plan Kft 20

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE

KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE E L Ő Z E T E S T Á J É K O Z T A T Á S ÉS K Ö R N Y E Z E T I V I Z S G Á L A T J A V A S O L T T E M A T I K A A

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

É P Í T É S Z - É S T E L E P Ü L É S T E R V E ZŐ K F T. 7 6 2 4 P é c s, B u d a i N a g y A n t a l ú t 1.

É P Í T É S Z - É S T E L E P Ü L É S T E R V E ZŐ K F T. 7 6 2 4 P é c s, B u d a i N a g y A n t a l ú t 1. É P Í T É S Z - É S T E L E P Ü L É S T E R V E ZŐ K F T. 7 6 2 4 P é c s, B u d a i N a g y A n t a l ú t 1. Siófok város tel epülésrende zési t erveinek és hel yi ép ítési szabályz atának módosítása

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) MÁTRAMINDSZENT Településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításához a 07/9, 07/10

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28.

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Dorner Lajos és Sebestyén István közlekedési szakértők Balatoni Integrációs

Részletesebben

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Nemzeti Közlekedési Napok 2014 Siófok, 2014. október 29. Dorner Lajos Kronológia A térség korábbi közlekedési stratégiájának felülvizsgálata 2005 A Balaton Nagytérség

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei

Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei Bite Pálné dr. VIBROCOMP Kft Az előadás tartalma a környezeti zaj és rezgés ellen védelem

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft.

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve: Komárom3 dokumentumok véglegesítés.docx

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr.

A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr. A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr. VIBROCOMP Kft Az előadás tartalma 284/2007.(X.29) Korm. rendelet a környezeti zaj

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 1122 1/ 2015 Javaslat Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út és Kun utca, Bóna Kovács Károly út, Budapesti út 29. és Ipari Park III. területét érintő településrendezési

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról Pomsár és Társai Építész Iroda egyeztetési anyag 2014. február ELŐSZÁLLÁS

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

Jelen környezeti értékelés Hejőkeresztúr Településrendezési Terv módosításához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.

Jelen környezeti értékelés Hejőkeresztúr Településrendezési Terv módosításához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. Környezeti értékelés 1. Bevezető 1.1. Előzmények Jelen környezeti értékelés Hejőkeresztúr Településrendezési Terv módosításához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. 1.2. A környezeti

Részletesebben

Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31.

Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31. Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31. Tartalom 1. Bevezetés 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük 3. Esettanulmány bemutatása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL DECS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Szente Zoltán okleveles geofizikus-mérnök környezetvédelmi szakértő Tóth Dóra

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE 2014. JÚLIUS HÓ VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA TERVEZŐK

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. Mosonmagyaróvár Város Településrendezési eszközök módosítása 0121 hrsz.-ú út 0120 hrsz.-ú út 0123/2 hrsz.-ú út 0132 hrsz.-ú

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A tárgyi terület a XVI. kerülettel nem határos, a területre készülő szabályozási terv a XVI. kerületre közvetlen hatást nem gyakorol.

POLGÁRMESTERE. A tárgyi terület a XVI. kerülettel nem határos, a területre készülő szabályozási terv a XVI. kerületre közvetlen hatást nem gyakorol. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest XV. kerület, 71. sz. Budapest - Veresegyház - Vác vasútvonal és környezete területére szabályozási terv készítése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 7/8.4 Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása A 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet három területrendezésről szóló kormányrendeletet módosított: területrendezési hatósági eljárásokról

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium 1 A folyó oly simán, oly szelíden Ballagott le parttalan medrében, Nem akarta, hogy a nap sugára Megbotoljék habjai

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek Környezetvédelem / Levegőtisztaság; Zaj- és rezgésvédelem / Hírek Zajtérképek 2007-06-27 10:01:27 Az idei évben elkészül Budapest és a közvetlen környeztében lévő huszonegy település stratégiai zajtérképe.

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 59/2006. (VII.31.) sz. Kt. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 9/2006. (VII.31.) sz. Önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. áprilisi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail. L~. PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.hu OPPONENSIVÉLEMÉNY a Fürged-Felsonyék-Magyarkeszi külterület,

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete a helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról Kihirdetve: 2013. augusztus 29. Kifüggesztve:

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax:

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/1997. (VII.09.) rendelete a zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/1997. (VII.09.) rendelete a zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/1997. (VII.09.) rendelete a zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól Halmaj Község képviselő-testülete a zaj és rezgésvédelemről szóló többször módosított

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

LEVÉL. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17

LEVÉL. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17 LEVÉL Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17 2 Levél Településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J t:._. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele a hálózatfejlesztés elemeinek előkészítésében és megvalósításában

Környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele a hálózatfejlesztés elemeinek előkészítésében és megvalósításában Környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele a hálózatfejlesztés elemeinek előkészítésében és megvalósításában Hegyi Zoltán Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Konferencia Balatonföldvár

Részletesebben

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: jogerős: Iktatószám: 6957-19/2010. Hiv. szám: - Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi

Részletesebben