Földrajz BSc alapképzési szak tantárgyleírásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földrajz BSc alapképzési szak tantárgyleírásai"

Átírás

1 Földrajz BSc alapképzési szak tantárgyleírásai I. Alapozó modulok Tantárgy neve Informatika I. AIB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlat Tantárgyfelelős neve Dr. Ionescu Klára Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MI 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Szövegszerkesztés: Általános fájlműveletek, szövegbeírás, szerkesztés. Sablonok, vágólap használata, karakter-formázás. 2. A tantárgy tartalma: Felsorolások létrehozása, szegély és mintázat készítése, tabulátorok használata. Táblázat és hasábos szöveg készítése. Lábjegyzet, fejléc, lábléc, oldalszámozás beszúrása a dokumentumba. Tartalomjegyzék, tárgymutató létrehozása. Táblázatkezelés: Képernyőbeállítások: szerkesztőléc, állapotsor, eszköztárak, sor és oszlopazonosító, nagyítás. Cellák: kivágás, másolás, beillesztés, törlés. Fejléc, lábléc. Cellarácsok. Betűtípusok. Munkalapok. Képletek és a legfontosabb függvények használata. Diagrammok készítése. Oldalbeállítások, nyomtatás előkészítése. A prezentációkészítés lépései: szöveg formázási lehetőségek, képek-vagy diagramok beszúrása, különböző effektek beállítása. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom jegyzéke: Mogyorósi I.-né: Szövegszerkesztés. Bp.: Kossuth Kiadó, ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő 3. Jókúti G. - Kovalcsik G. - Tringer É.: Táblázatkezelés. - Bp.: Kossuth Kiadó, ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő 4. Bártfai B. - Szűcs S.: Prezentáció és grafika. Bp., ECDL és számítógép-kezelői vizsgaelőkészítő A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: számítógépes terem

2 Környezettani alapismeretek AIB1004 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Ferenc Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja KT 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Földünk és kozmikus környezetünk. A környezet a környezetvédelem a környezettudomány és az ökológia fogalma. 2. A tantárgy tartalma: Ember és a természet közötti kapcsolat a kezdetektől napjainkig. Az emberi tevékenység káros hatásai. A talaj, a víz és a levegő szennyeződése. Globális környezeti problémák: üvegházhatás, ózonréteg vékonyodása, savas esők, füstköd. A megváltozott környezeti feltételek hatása az emberi egészségre. Biológiai sokféleség megtartásának szükségessége, az emberiség felelőssége és feladatai. Hulladékgazdálkodási értékrend. Környezet és társadalom. Fenntartható fejlődés. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom jegyzéke: Kiss F. Vallner J.t: Környezettudományi alapismeretek, a Természettudományi alapismeretek tankönyvben (Iszály F. szerk.) Kerényi A.: Környezettan, Moser M. - Pálmai Gy.: A környezetvédelem alapjai, D.D. Chiras: Environmetal Science, Action for Sustainable Future, Multimédiás környezettudományi oktatóanyag:

3 EU alapismeretek AIB1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Ibolya Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja NP 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az egységes Európa gondolat politikai, gazdasági gyökerei, az egységesülés kezdeti lépései. Az Európai Közösségek kialakulása, a továbbfejlődés útjai. A Párizsi és Római Szerződések. Az Egyesülési Szerződés és az Egységes Európai Okmány. 2. A tantárgy tartalma: Nemzetközi gazdasági szervezetből nemzetközi politikai szervezetté válás folyamata Maastricht, az Európai Uniós Szerződés elfogadása, majd ratifikálása, az Európai Unió létrejötte. A három pillérre épülő Európai Unió modellje. Az Amszterdami Szerződés. Az Európai Unió intézményrendszere. Az Európai Tanács a tagállamok legmagasabb szintű találkozójából a közösség legfőbb döntéshozó szervévé válásának folyamata, az Európai Tanács politikai szerepe. Az Európai Unió Tanácsának funkcionálisan rétegződő modellje. Eljárási módok, szavazási módok a Tanácsban. A szupranacionális bürokráciára épülő kormányközi együttműködést biztosító Európai Bizottság felépítése és összetétele. Az európai biztosok és az európai bizottsági apparátus működési modellje, funkciók és hatáskörök a Bizottságban. Az Európai Parlament vitafórumból felelős döntéshozó szervvé válásának útja, a hatáskörök bővítésének folyamata. A Parlament hatáskörei. A parlamenti képviselők jogállása. Európai politikai pártok parlamenti csoportjai, csoportközi csoportok. Az európai érdekcsoportok rendszere. Az autonóm jogrendszerként létező közösségi jog, mint a jogszabályok szervezett és strukturált rendje, amelynek saját forrásai, intézményei és eljárási módjai vannak. A luxemburgi Európai Bíróság, az Elsőfokú Bíróság és a Főügyészi Hivatal szerepe, felépítése, módszerei, eljárási módjai. A közösségi jog közvetlen hatálya, elsőbbsége, az előfoglalás és a jogharmonizáció kérdései. Egyéb Uniós szervezetek. Az Európai Közösségek Számvevőszéke. Az Uniós Szerződés által fő szervvé vált Számvevőszék feladat-és hatásköre. Az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási Bank A Gazdasági és Szociális Bizottság tanácsadó, véleményező, konzultatív szerepe. A Régiók Bizottságának feladatköre, az Európai Unió regionális politikája. Gazdasági és Monetáris Unió. A monetáris integráció kialakulása, a közös pénz előnyei. Az Európai Unió költségvetése. Az Uniós intézmények szerepe a költségvetés előkészítésében, elfogadásában és ellenőrzésében. Közös politikák és közösségi tevékenységek az Európai Unióban. Kereskedelem és versenypolitika. Mezőgazdasági és halászati politika. Közös közlekedési politika és transzeurópai hálózatok. Foglalkoztatás-és szociálpolitika. Ipar-, energia-, és kutatás-fejlesztési politikák. Környezetvédelem, fogyasztóvédelem és egészségügyi politikák. Oktatási és kulturális politikák. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom: Horváth Z.: Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyűlés. Bp Navracsics T. : Európai belpolitika. Korona, Kende T. : Európai közjog és politika. Osiris-Századvég Az Európai Bizottság éves jelentése Magyarország előrehaladásáról a tagság felé. 1997,1998,1999, Európa A-tól Z-ig. Az Európai Integráció Kézikönyve. Európai Bizottság A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátás

4 Ált. gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Egri Imre Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja UT 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A gazdasági és társadalmi élet alapfogalmai, szükséglet, gazdálkodás, újratermelés. A szükséglet kielégítés szintjei és mechanizmusa. 2. A tantárgy tartalma: Jövedelmek és szükségletek, árutermelés és a piacgazdaság kialakulása. Munka, munkamegosztás, a gazdasági élet szektorai. Mérés a gazdaságban. A pénz kialakulásának mechanizmusa. A klasszikus és modern pénz. A piac törvényszerűségei. Árutermelés és piacgazdaság. A gazdaság mikrorendszere, háztartás, non-profit szervezetek, közüzemek. A vállalkozás, a mikrorendszer integrációja. A gazdaság makrorendszere. Az állam szerepe a gazdaságban. Az ágazati rendszer. A gazdaság nemzetközi kapcsolódása. Ár és pénz a modern gazdaságban. Árelméletek, pénzelméletek. Infláció. Pénzforgalom szabályozása. A bankrendszer. Bér, profit, jövedelmek. Az állam szerepe, adórendszere. Az állam támogatási rendszere. Üzleti vállalkozások. Monopóliumok. Nemzetközi vállalatok és a globalizáció. Szervezeti alapismeretek, non-profit és profit orientált szervezetek fejlődése és működése. Menedzsment ismeretek. A menedzsment rendszer fejlődése: tulajdonosi menedzsment, stratégiai menedzsment, termelésmenedzsment, pénzügyi menedzsment, marketing menedzsment, humánmenedzsment, szakmenedzsmentek, csődmenedzsment. A gazdaság nemzetközi integrációja. Globalizáció a világgazdaságban. Az Európai Unió gazdasági céljai és gazdasági mechanizmusa. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom: Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan I-II-III. (KJK 1998.) Egri I. Hegedűs L.: Gazdasági alapismeretek (Jegyzet és munkafüzet, Stúdium 2004.) Egri I.: Vállalkozási ismeretek (Könyv és munkafüzet, Debreceni Egyetem 2004.) Hegedűs L.: Marketing ismeretek (Stúdium 2004.) Egri I.: Menedzsment ismeretek (Stúdium 2004.)

5 Minőségirányítás alapjai AIB1008 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Szigeti Ferenc János Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja MU 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A minőség fogalma és értelmezése. A minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás fogalom és kapcsolatrendszere. A minőségirányítási rendszerek alapszabványai. A minőségirányítás dokumentációs rendszere, a rendszer auditálása, akkreditálás. A TQM és az EFQM modell főbb jellemzői. 2. A tantárgy tartalma: A minőségfejlesztés és megvalósítás területén használatos eljárások és módszerek: problémamegoldó technikák (brainstorming, NCM, 635, Delphi módszer,kaizen, PDC, 5S, stb.), minőségfejlesztéshez használatos technikák (adatgyűjtés és elemzés, Ishikawa diagram, Pareto analízis, korrelációs diagramok, fa-diagram, benchmarking, SPC, stb.), hibamegelőzési módszerek (QFD, FMEA, Poka-yoke, stb.). A HACCP fogalma és alkalmazása az élelmiszergazdaságban. A minőségügy jogi kérdései: fogyasztóvédelem, termékfelelősség, jogharmonizáció, az új megközelítés EU irányelvei. Minőségi díjak, áru és védjegyek. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom: Szigeti F. - Dr. Végső K.: A minőségirányítás alapjai., Egységes jegyzet. NYF január 19. Bálint J.: Minőség tanuljuk, tanítsuk és valósítsuk meg., TERC KFT., Bp Koczor Z.: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése, TÜV Rheinland Akadémia, Bp Győri Z.: Minőségirányítás az élelmiszergazdaságban, Primom, Nyíregyháza Juhász Cs.: Minőségbiztosítás a mezőgazdaságban, Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Bp

6 Kémiai alapismeretek KEB1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium (írásbeli) Tantárgyfelelős neve Dr. Vallner Judit Erika Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az általános természetszemlélet kialakítása; a gyakorlati (mindennapi) élet számára fontos kémiai ismeretek továbbítása a hallgatók számára, valamint az adott szakterületen való továbbhaladáshoz szükséges ismeretek elsajátíttatása. 2. A tantárgy tartalma: A kémia és más természettudományi tárgyak kapcsolata. A kémia tárgya. A kémiai elem fogalma, relatív atom és móltömeg. Az atomok elektronszerkezete. Kvantumszámok. A hidrogénatom. A periódusos rendszer. A kémiai kötés fogalma. Vezetők és félvezetők. Az anyag halmazállapotának jellemzői. Oldatok. Kristályos és amorf anyagok. A kémiai reakciók. A kémiai egyenlet jelentése. A kémiai reakciók sebessége, típusai. Az oldat kémhatása, ph fogalom. Hidrolízis és elektrolízis. Szervetlen kémia. Nemfémes elemek és vegyületeik tulajdonsága. Fémek, az ötvözetek fogalma. Korrózió. Szénvegyületek általános jellemzése. A szénhidrogének. Metán, etilén, acetilén. Alkoholok, fenolok, éterek, aldehidek, ketonok. Szénhidrátok. Karbonsavak. Műanyagok. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 5. A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke: Ménes-Kónya-Kónyáné: Természetismeret I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, SH atlasz KÉMIA Springer Hungarica Kft. Budapest, Nyilasi J.: Általános kémia, Gondolat Kiadó, Budapest, Nyilasi J.: Szervetlen kémia, Gondolat Kiadó, Budapest, Verő J.: Fémtan, Tankönyvkiadó Nagy P.-Szabolcsi L.: Általános és fizikai kémia I., Tankönyvkiadó, Budapest, Kovács K. - Halmos M.: A szerves kémia alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Audiovizuális és szemléltető eszközökkel ellátott előadóteremben.

7 Biológiai alapismeretek BIB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Cserné dr. Szappanos Henrietta Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja KT 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az élő rendszerek felépítése és életfolyamataik. Az élővilág rendszerezése. A humánbiológia alapjai. A 2. A tantárgy tartalma: A klasszikus és a modern genetika elméleti és gyakorlati lehetőségei. A mikrobiológia, a molekuláris biológia és biotechnológia múltja, jelene és várható jövője. Az élővilág egyed feletti szerveződési szintjei. Az ökológiai világkép alapjai. Az élővilág evolúciója. Az ember evolúciója. Az állati magatartásformák. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom jegyzéke: - G. dr. Szabó T.- dr. Nyilas K. (1995): Biológia. ART-EAST Kft. Nyíregyháza - Fazekas Gy.-Szerényi G. (2002): Biológia I., II. Scolar Kiadó Budapest. - Szerényi G.- Albäcker V.-Berend M.-Fazekas Gy.(2003): Biológia I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest.

8 Természettudományos alapismeretek AIB1007 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Szabó Sándor Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja FI 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A fizika helye a természettudományok körében. 2. A tantárgy tartalma: A fizikai megismerési folyamat és módszerei. Alapvető fizikai kölcsönhatások, jellemzésük, megjelenésük a természetben. Mozgások kinematikai- és dinamikai leírása. A termodinamika főtételei. Halmazállapot-változások. Elektrosztatikai alapfogalmak és alapjelenségek. Az elektromos tér, térerősség fogalma értelmezése. Egyenáramú áramforrások és jellemzésük. Ohm-törvénye, Kirchoff-törvények. Áramvezetési mechanizmusok. Elektromos vezetés félvezetőkben. Váltakozó áram és szerepe a mindennapokban. A teljes elektromágneses színkép és tartomány. Természetes- és poláros fény. A radioaktivitás és szerepe a mindennapi életben. Méret és energiatartományok. Anyagvizsgálati módszerek. Az energiatermelés alapelvei és lehetséges formái. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom jegyzéke: Természettudományi alapismeretek (Társszerzők), (Bessenyei Könyvkiadó, 2000) Holics László: Fizika I.-II. (Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1986) LIFE-A TUDOMÁNY CSODÁI sorozat: Az anyag, Az energia, Az idő. (Műszaki Könyvkiadó, 1978) Öveges könyvek (Gondolat Kiadó, 1979)

9 Éghajlattan I-II. FDB1301; FDB1302 Meghirdetés féléve 2-3 Kreditpont 3-3 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 gyakorlati jegy + kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) FDB1301 Tantárgyfelelős neve Dr. Tar Károly Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: megismertetni a hallgatókat az általános meteorológia, fizikai klimatológia és leíró éghajlattan legfontosabb fogalmaival, összefüggéseivel 2. A tantárgy tartalma: Általános meteorológiai alapismeretek. A légkör mozgásjelenségei. A sugárzás. Kondenzációs folyamatok a légkörben. Légtömegek és időjárási frontok, ciklonok anticiklonok. Az éghajlat-meghatározó tényezők. A légkör általános cirkulációja. A Föld éghajlatának múltja, éghajlat-ingadozások. Leíró éghajlattan. Az éghajlatok osztályozása. A Föld éghajlati képe. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozatok 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom jegyzéke: Péczely Gy.: Éghajlattan A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem, audiovizuális eszközök, térképek, atlaszok

10 Térkép- és vetülettan FDB1304 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 0+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Sütő László Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A hallgatók ismerjék meg a térképek készítésének és használatának lényeges alapelemeit. A térképtörténet megismerése, általános vetülettani alapismeretek, az egyes vetületi típusok, térképtani és műszertani ismeretek elsajátítása. 2. A tantárgy tartalma: A térkép- és vetülettan gyakorlati vonatkozású alapelemeinek elsajátítása. Gyakorlati órák keretében a hagyományos térképszerkesztési módszerek gyakorlása. Vonalszintezési és tájékozódási gyakorlatok terepi körülmények között. Alapvető ismertszerzés a számítógépes vetület- és térképszerkesztésről. Vetülettani ismeretek alkalmazása. A tematikus térképek megismerése. Szerkesztésének alapvető ismeretei. Hagyományos és modern (digitális) térképszerkesztés, rendszerezés, gyakorlati haszna. Térképészeti munkák megjelenítése gyakorlati térképezés. Általános iskolai, középiskolai tematikus térkép szerkesztése, falitérkép sajátosságai. Kartodiagram szerkesztése. A tematikus térképek szerkesztésének, térképi ábrázolásának hagyományos és újabb módszerei, alapelvei. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat 6. A kötelező ill. ajánlott irodalom: Unger J.: Bevezetés a térképészetbe. JATE Express Horváth G. - Zsiga A.: Térképészeti gyakorlatok (Főiskolai gyakorlatok) Budapest, Irmédi M. L.: Térképalkotás. Budapest, Stegena L.: Térképtörténet. Budapest, Papp-Váry Á. - Hrenkó P.: Magyarország régi térképeken, Gondolat/Officina Nova Világatlasz 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása:-

11 Csillagászati földrajz I-II. FDB1305; FDB1306 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2+1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0, 0+1 kollokvium + gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) FDB1306E Tantárgyfelelős neve Dr. Tar Károly Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Alapismeretek a Földről, mint égitestről, tájékozódás a csillagászati koordinátarendszerekben, ezek űrkutatási alkalmazásaiban és szűkebb égitest-környezetünkben, a Naprendszerben. 2. A tantárgy tartalma: 1. Csillagászati koordinátarendszerek: Horizontális, 1. Ekvatoriális, 2. Ekvatoriális, Ekliptikai. 2. A csillagászati időszámítás: Csillagidő, a Nap éves mozgása, naptár. 3. A Föld égitest erőterei, az anyagok a bolygótest környezetében. Gravitációs erőtér. Mágneses erőtér. Bolygómagnetoszférák. Bolygólégkörök. 4. A Föld típusú bolygótestek felszíne. Geomorfológia: a felszíni formák csoportosítása, fotogeológiai térképezése. Fizikai leírás és interpretáció különválasztása. Asztrogeológia. 5. Bolygótestek felszíni rétegtani térképezése. A sztratigráfia alapelvei. Asztrogeológia. Káterstatisztika. A Hold rétegsora. 6. A kozmikus szondák által föltárt égitestek felszíne, földrajza és sztratigráfiája. A Merkúr, a Mars és a Vénusz geológiája. A Jupiter Galilei féle holdjainak geológiája. 7. Anyagvizsgálatok a Naprendszerben. (Kozmopetrográfia I.) Meteoritek. Főbb típusaik. Kémiai és ásványos összetételük. Színképük. Összevetésük a kisbolygók színképével. Meteoritek az Antarktiszról. 8. Holdkőzetek. (Kozmopetrográfia II.) A holdkőzetek kémiai és ásványos összetétele. Összevetésük a földi kőzetekkel. A holdkőzetek kialakulásának modellezése fázisdiagramokkal. 9. Holdkőzetek és holdfelszíni kőzettestek összehasonlítása. A Hold geokémiája és fejlődéstörténete. Földi és holdi bazaltok összehasonlítása. Az Apolló expedíciók mérései, a holdi geofizika eredményei. 10. Kéreg-köpeny kapcsolatok a Földön. Köpenyzárványok Kárpát-medencei bazaltokban. RFF mennyiségének változása parciális olvadási folyamatokban. (szentbékkállai sorozat). 11. A Naprendszer ásványos szerkezete, övei, kozmogeokémiája. A lehülő szoláris köd gázaiból kicsapódó ásványok sorozata Lewis-Barshay és Larimer-Grossman modelljei szerint. Kettőskristályosodás a Naprendszerben. 12. Összefoglalás. Égitestek felszíne, környezete, földrajza. Övesség a Naprendszerben, övesség a planetáris testek anyagában. Összehasonlító planetológia, ásvány-kőzettan és kozmogeokémia. Tudományágunk szemléletformáló szerepe és visszahatása a földtudományokra. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom jegyzéke: Bérczi Sz. (1978): Planetológia. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest (J3-1154)

12 Bérczi Sz. Kabai S. (2002): Kis Atlasz a Naprendszerről (5): Űrkutatás és geometria. ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, UNICONSTANT, Budapest, Püspökladány (ISBN XÖ, ) Bérczi Sz. Hargitai H., Kereszturi Á., Sik A. (2001): Kis Atlasz a Naprendszerről (3): Bolygótestek atlasza. UNICONSTANT, Budapest, Püspökladány (ISBN XÖ, ) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: földgömbök, audiovizuális eszközök, tájolók, GPS

13 Fejezetek az általános földtan témaköreiből I-II. FDB1307; FDB1308 Meghirdetés féléve 1-1 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 gyakorlati jegy + kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Szepesi János Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1.A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy alapozó ismereteket kíván nyújtani a litoszféra legfontosabb ásványtani és kőzettani fogalmairól, alapösszefüggéseiről, az ott zajló anyagfejlődési folyamatokról, majd a Föld és az élet fejlődéstörténetét tekinti át 2. A tantárgy tartalma: Kristálytani alapfogalmak, kristályrendszerek és kristályosztályok. Kristálykémiai, ásványfizikai alapfogalmak. A magmás kristályosodás szakaszai. Magmás kőzetek. Az üledékes kőzetek genetikája, rendszere. A metamorf kőzetek genetikája, a metamorfózis jelenségeinek osztályozása. A metamorf kőzetek rendszere. Őslénytani alapfogalmak. Az élet keletkezésére vonatkozó elméletek. A prekambrium, a paleozoikum, a mezozoikum és a kainozoikum főbb földtörténeti eseményei. Hazánk vázlatos földtani fejlődéstörténete 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozatok 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és /vagy irodalom jegyzéke: Szederkényi T.: Ásvány- és kőzettan. Szeged, Dr. Boros L. (szerk.): Általános természeti földrajzi gyakorlatok Pellant C.: Kőzetek és ásványok. Határozó kézikönyvek Bognár L.: Ásványhatározó Molnár B.: A Föld és az élet fejlődése A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem, ásvány- és kőzetgyűjtemények, ősmaradványok, földtani térképek stb.

14 Földtudományi alapismeretek FDB1401 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Tar Károly Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy átfogó ismereteket kíván nyújtani a földrajzi burok legfontosabb folyamatairól és azok környezetre és a társadalmi-gazdasági életre kifejtett hatásairól 2. A tantárgy tartalma: Alapismeretek a Naprendszerről, a Föld helyzetéről, mozgásairól, azok következményeiről. A Föld belső szerkezete. A fölkéreg felépítése, mozgásai, a legfontosabb kőzetképző folyamatok. A lemeztektonika alapjai. A hegységképződések folyamatai. A földtörténet alapjai. A földtörténet korbeosztása, az egyes idők, időszakok, korok és korszakok legfontosabb eseményeinek a bemutatása. A legfontosabb geomorfológiai folyamatok alapismeretei. A hidroszféra általános jellemzése. A talajföldrajz alapjai. A legfontosabb talajképző folyamatok és magyarországi talajtípusok bemutatása. A légkör felépítése, összetétele, időjárási jelenségek alapelemei. Ciklonok, anticiklonok, a nagy földi légkörzés alapjai. A földrajzi övezetesség általános ismeretei. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek rendszere. Az egyes földrajzi övezetek felszínformálódása és fő természetföldrajzi jellemzői. 3. Az évközi ellenőrzés módja: - 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom: Gábris Gy. - Marik M. - Szabó J.: Csillagászati földrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Péczely Gy.: Éghajlattan. Tankönyvkiadó, Bp Borsy Z. (szerk.): Általános természetföldrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Molnár B.: A Föld és az élet fejlődése. Tankönyvkiadó, Bp A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: projektor, térképek

15 Történeti földrajz I-II. FDB1402; FDB1403 Meghirdetés féléve 2-2 Kreditpont 3-3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Tömöri Mihály Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanársegéd 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja a világgazdaság jelenségeinek és folyamatinak bemutatása (a neolitikus forradalomtól napjainkig. 2. A tantárgy tartalma: A történeti földrajz c. stúdium bevezetője a világgazdasági elméletekkel és modellekkel foglalkozik, majd felvázolja a gazdasági élet fejlődését az ősembertől napjainkig. Foglalkozik a gazdálkodás kezdeteivel, a neolitikus forradalommal (Kr. e ), a potamikus kultúrákkal, az első városok és államok gazdálkodásával (Kr. e ), az óvilági birodalmak gazdasági életével (Kr. e Kr. u. 650), az Újvilág ősi kultúrközpontjaival (Kr. e Kr. u. 1600), a feudális kor gazdasági fejlődésével, a 5. századi regionális piacokkal, a sztyeppei népek gazdasági tevékenységével, a merkantil világ kialakulásával ( ), a kereskedelmi kapitalizmus időszakával ( ), az ipari kapitalizmus, a modern világgazdaság kialakulásával ( ), a kolonizációval, a világgazdaság fejlődésének további korszakaival, a gyarmati rendszer felbomlásával, az integrációkkal, a világgazdaság térszerkezetével, a globalizációval stb. A Kárpát-medence természeti képe a honfoglalás és az államalapítás korában. Az emberi tevékenységi formák fejlődése és térbeli rendszerei. A Kárpát-medence népei, interetnikus kapcsolatai és az etnikai térszerkezet változásai ( ). A Kárpát-medence településhálózatának kialakulása és fejlődése. A Kárpát-medence földrajzi munkamegosztása, a régiók és az interregionális kapcsolatok kialakulása és fejlődése. A társadalom integrált környezetátalakító munkája és a modern infrastruktúra-rendszer kiépítése. Hazánk közigazgatás-történeti földrajza. 3. Évközi ellenőrzés módja: Feladatmegoldások (pl. tematikus térképek, grafikonok, rajzok és rendszerező táblázatok) és topográfiai gyakorlatok. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom jegyzéke: Frisnyák S.: Magyarország történeti földrajza. Budapest, Cameron: A világgazdaság történeti földrajza. Budapest, Frisnyák S.: Az Alföld történeti földrajza. Nyíregyháza, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása:

16 Geoinformatika I-II. FDB1404; FDB1405 Meghirdetés féléve 2-3 Kreditpont 2-2 Összóraszám (elm+gyak) 0+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) FDB1404 Tantárgyfelelős neve Dr. Szepesi János Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az alapozó tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák földtudományi statisztika alapjait, amelynek anyagára további stúdiumok épülnek. 2. A tantárgy tartalma: Valószínűség számítás elemei. A valószínűség fogalma, a legfontosabb valószínűség számítási tételek. A feltételes valószínűség és az események függetlensége. Valószínűségi változók és jellemzőik ezek kapcsolatrendszere, a kovariancia, korreláció fogalma ezek kiszámítása. Diszkrét valószínűségi változók. Néhány nevezetes diszkrét eloszlás. (Binomiális, geometriai, hipergeometriai és Poisson eloszlás) Várható érték, szórás fogalma, meghatározása. Lineáris regresszió meghatározása. Folytonos valószínűségi változók. Eloszlás- és sűrűségfüggvény fogalma. Nevezetes folytonos eloszlások (egyenletes eloszlás, Gauss-eloszlás, exponenciális eloszlás, lognormális eloszlás). Hipotézis vizsgálat: normál eloszlású mintákra vonatkozó próbák, illeszkedés, függetlenség és homogenitás vizsgálat. A sztochasztikus folyamatok elméletének alapjai, néhány fontosabb sztochasztikus folyamat. A sztochasztikus folyamatokra vonatkozó becslések és próbák: trendillesztés periodicitás vizsgálat, autokorreláció. A tárgy feladata hogy a hallgatók elsajátítsák a regionális elemzések módszertanának elméleti problémáit. Megismerkedjenek az alapvető térelméleti modellekkel, a településhierarchia rendszerével, vonzáskörzet kutatási módszerekkel. A regionális információbázisok, adatforrások adatfelvételi módszerek, alapján képesek legyenek a társadalomszerkezet települési és regionális szintű vizsgálatára, elemzésére. A térképi mérések, gazdasági adatok számítógépes feldolgozásához szükséges az alapvető táblázatkezelő szoftverek használatának a tematikus térképek típusainak, szerkesztési alapelveinek, módszereinek ismerete. Ezt követi a GIS néhány alapvető programjának alkalmazásainak megismerése (Mapinfo, Arcview): A GIS helye a regionális elemzési módszerek sorában, viszonya más térelméleti modellekhez, eljárásokhoz. GIS közigazgatási, önkormányzati alkalmazásai, koordinált és decentralizált rendszerek. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom: Sikos T.T.: Matematikai és statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségei a területi kutatásokban. Akadémiai Kiadó Budapest Péczely György: Éghajlattan (5. fejezet.) Az éghajlatelemzés matematikai statisztikai módszerei.) Dévényi Dezső - Gulyás Ottó: Matematikai statisztikai módszerek a meteorológiában. Steiner Ferenc: A geostatisztika alapjai. Detrekői Á. - Szabó Gy.: Bevezetés a térinformatikába, Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, Kertész Á.: A térinformatika alkalmazásai Holnap Kiadó Budapest, Lóki J.: A GIS alapjai Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Nemes Nagy J.: Regionális elemzési módszerek ELTE Eötvös Kiadó Budapest, Tózsa István: A térinformatika alkalmazása a természeti és humán-erőforrás gazdálkodásban, Aula Kiadó Budapest, 2001.

17 Magyarország turizmusföldrajza FDB1406 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 3+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Prof. Dr. Hanusz Árpád Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A szabadidő és a turizmus fogalmának meghatározása, lehetséges csoportosításai, alapfogalmak. A turizmus történeti fejlődése, tömegessé válásának folyamata, jelentősége napjainkban. A turizmus piaca, a piac összetevői, jellemzői, működése, sajátosságai /a kereslet tényezői, a kínálat tényezői, ár, verseny, kockázat, krízisérzékenység/. 2. A tantárgy tartalma: Az idegenforgalmi keresletet és kínálatot befolyásoló tényezők. Szükséglet, motiváció, idegenforgalmi adottságok, attrakció, vonzerő. A turisztikai termék fogalma, alkotóelemei. Fogadókészség, fogadóképesség. A fogyasztási magatartást befolyásoló tényezők. A turizmus mérése, a statisztikai adatgyűjtés szerepe és jelentősége. Adatgyűjtési módszerek, az érkezők valamint a turisztikai bevételek és kiadások számbavételének módozatai. A világ és hazánk turizmusa a számadatok tükrében. Fejlődési trendek, tendenciák. Az idegenforgalmi szektor és főbb jellemzői: a versenyszféra, a közlekedés, szálláshely és vendéglátás, ember alkotta idegenforgalmi attrakciók működtetői, a szervezett turizmust szolgáló létesítmények. Idegenforgalmi szektor II.(A turizmus irányítása). Állami és területi, ágazati, irányítási és koordinációs feladatok. Magyarországi helyzet. IKM Turizmus Főosztály. Országos Idegenforgalmi Bizottság. Magyar Turisztikai Szolgálat. Információszolgáltatás, TourInform, nemzeti propaganda feladatok. Az államigazgatás felelőssége a turizmusban. Idegenforgalmi szektor III. (Civil szerveződések) Közérdekű szervezetek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szerveződések. Nemzetközi közérdekű szervezetek. A turizmus hatásai. A turizmus közvetett és közvetlen gazdasági szerepe, hatásai /GNP - GDP, fizetési mérleg funkció, regionális és multiplikátor hatás/. A turizmus társadalmi, szociális, kulturális és ökológiai, környezeti hatásai. Fenntartható fejlődés a turizmusban (sustainable tourism). Napjaink idegenforgalmának jellemző tendenciái Magyarországon. Az idegenforgalom hosszú távú fejlesztési stratégiája, prioritások, termékfejlesztési lehetőségek és forrásaik a minőségi/exkluzív turizmus kínálati piacán. Idegenforgalmi koncepció, turizmuspolitika. Idegenforgalmi Célelőirányzat. A turizmus integrált tervezése. Idegenforgalmi politika Magyarországon. Turizmus menedzsment a fogadóhelyen. A turizmus jövője. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom: Turizmus szakfolyóirat Mundruczó Gy.-né Graham, S. (1996): Turizmus elmélet és gyakorlat. Közgazdasági és Jogi könyvkiadó. Ritter J. (1995): Vendéglátás és elszállásolás munkafüzet. KVIF Csizmadia L. (1990): Étel-ital ismeret, nemzetek konyhája. KVIF Eöry I. (1994): Szabadidő management. KVIF Lengyel M. (1994): A turizmus általános elmélete. VIVA, KIT Kaspar, C. (1992): Turisztikai alapismeretek. KIT Puczkó L. Rátz T. (2001): A turizmus hatásai. Budapest, Aula Kiadó. 482 p.

18 II. Szakmai törzsmodulok Tantárgy neve Általános természeti földrajz I-II-III. FDB1407; FDB1408; FDB1409 Meghirdetés féléve Kreditpont Összóraszám (elm.+gyak.) 3+0, 2+0, 0+1 kollokvium + kollokvium + gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) FDB1407,FDB1409E Tantárgyfelelős neve Dr. Szepesi János Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a földrajzi burok komplexitásának kialakulási folyamatát, a földrajzi burok egyes elemeinek jellegét és törvényszerűségeit, s a megszerzett ismeretek birtokában képesek legyenek a földrajzi burokról a valóságnak megfelelő korrekt képet kialakítani. További cél, hogy az általános természetföldrajz - a hozzá kapcsolódó éghajlattani és csillagászati földrajzi ismeretekkel együtt - megalapozza a további földrajzi stúdiumokat, s a hallgatókat felkészítse az önálló szakmai munkára. 2. A tantárgy tartalma: A Föld fejlődése és szerkezete. A Föld szilárd kérge. A Föld belső felépítésére vonatkozó elméletek. A Föld geofizikai jellemzői. A földrengések. A kontinensek és az óceánok kialakulása, a lemeztektonikai elmélet ismertetése, a lemeztektonikai folyamatok és kéregszerkezeti jelenségek összefüggése. A magmatizmus és a vulkánizmus jelenségei. Geomorfológiai folyamatok. Az aprózódás és a mállás. Tömegmozgásos folyamatok. A pluviális és a fluviatilis erózió. A szárazföldi jég felszínalakító tevékenysége. Az állandóan fagyott területek formái. Karsztjelenségek. A szél felszínalakító tevékenysége. A tenger felszínalakító tevékenysége. Vulkánmorfológia. Geomorfológiai szintézis. Éghajlati morfológiai régiók. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozatok 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom jegyzéke: Borsy Z. (szerk.): Általános természetföldrajz (Csak a kijelölt fejezetek.) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem, audiovizuális eszközök, térképek

19 Környezeti földtudományok alapjai I-II-III. FDB1410; FDB1411; FDB1412 Meghirdetés féléve Kreditpont Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0, 1+0, 0+2 kollokvium + +kollokvium + gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) FDB1410 Tantárgyfelelős neve Dr. Sütő László Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tárgy kiegészíti az Általános természeti földrajz tantárgy ismereteit azokkal a földrajzi szférákkal, amelyek az élet elterjedését biztosítják, az emberi tevékenységek és hatások közvetlen földrajzi környezetét jelentik. Itt kerül sor a talajföldrajzi, vízföldrajzi és életföldrajzi jelenségek ismertetésére a földrajzi övezetesség, illetve a tájszerkezet alakulása szempontjából. A stúdium zárófejezeteként a hallgatók betekintést nyernek az emberi hatásokra is. Megismerik e szférák károsításából eredő, az emberiséget fenyegető globális környezeti veszélyeket, azok megszüntetésének lehetséges módjait, és szűkebb környezetünk, a magyarországi környezetés természetvédelem jelenlegi gyakorlatát. 2. A tantárgy tartalma: Elsőként a pedoszféra jellemzésével foglalkozik. A talajok funkciói az ökológiai rendszerben. A talajképződést meghatározó környezeti tényezők és a talajképződés során lejátszódó folyamatok. Talajosztályozási rendszerek. A vízfolyások és tavak földfelszíni elterjedésének sajátosságai, keletkezési körülményei. A vízfolyások fizikai tulajdonságai, a felszínformáló munka szempontjából. A felszíni alatti vizek eredete, tároló képződményei, osztályozása. Erre épül az életföldrajz rendszerének ismertetése. Az életfeltételek eloszlása a földrajzi burokban, az élőlények környezethez való alkalmazkodása. A természetföldrajzi törvényszerűségek, jelenségek és folyamatok a földrajzi tájak övezetességi rendszerében. A trópusi övezet biomjai és talajtípusai. A meleg mérsékelt öv biomjai és talajtípusai. A valódi mérsékelt öv biomjai és talajtípusai. A hideg mérsékelt öv és a hideg övezet biomjai és talajtípusai. A vertikális övezetesség és a tengerek biomjai. A Kárpát-medence talajföldrajzi és életföldrajzi jellegzetességei (a fő talajképző tényezők, talajtípusok, a legfontosabb társulások, a fő társulás alkotó fajok megismerése). Ezekre az előadásokra alapozva kerülnek sorra a tájföldrajzi ismeretek. A tájökológia alapfogalmai, a tájak hierarchikus rendszere. A táj formálódása az állandóan nedves és a váltakozóan nedves-száraz trópusokon (felszínfejlődés, az itt előforduló jellegzetes tájtípusok). A félig száraz és a száraz éghajlatú területeken a nedves és félig nedves szubtrópusokon a valódi mérsékelt övezetben (a mai és a korábbi felszínfejlődés fő formái, az itt előforduló jellegzetes recens és maradványtájak). A poláris és szubpoláris területek jelenlegi éghajlati viszonyainak hatásai a táj fejlődésére nézve, s a globális éghajlatváltozás okozta felszínfejlődési, tájökológiai problémák. Az élőszervezet hatása az élettelen környezetre. Erre épülnek a környezetvédelmi ismeretek. A földi rendszerek kapcsolatainak és fontosabb típusaik, a fő ciklusok jellemzése környezetvédelmi szempontból. A környezetvédelem, környezetgazdálkodás és természetvédelem témaköreinek fontosabb fogalmai. A környezetre káros folyamatoknak, jelenségeknek, a károsítás formáinak és az ellenük való védekezés módozatainak rendszerezett áttekintése: az élővilág pusztítása, az ember által okozott szennyeződések és felgyorsított káros folyamatok, az ökológiai katasztrófa, a környezetszennyezés stb. A folyamatok lassításának és megakadályozásának módjai a környezetvédelmi alapelvek figyelembevételével. A magyarországi környezet- és természetvédelem néhány földrajzi vonatkozása. A tájtípusok műszaki, ökológiai és esztétikai tájrendezésének elvei, tervezési, megvalósítási és hatósági feladatai. 2. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozatok.

20 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom jegyzéke: Csorba P. (1997): Tájökológia. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 113 p. Mezősi G. (1993): A földrajzi táj. In.: Általános természetföldrajz - Borsy Z. (szerk.). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. p Attenborough, D.: Az élő bolygó. 323 p., Hortobágyi T. - Simon T.: Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó. 546 p., Budapest, Kerényi A.: A Föld talajai. - In.: Általános természetföldrajz. Borsy Z. (szerk.) Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, p Láng S. - Nagy J.-né: Biogeográfia és talajföldrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó. 289 p. Budapest, Papp S.: Az élővilág földrajza. In.: Általános természetföldrajz. Borsy Z. (szerk.) Nemzeti Tankönyvkiadó. p Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: projektor, térképek, botanikai gyűjtemények, talajképek

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika Informatika Tantárgy kódja AIB1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy. Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Mihály, főiskolai tanár Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDRAJZ 9 10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának tantervi előzményeire

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZAKCSOPORT AL. Informatika I. modul : ECDL felkészítés. Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZAKCSOPORT AL. Informatika I. modul : ECDL felkészítés. Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés. Informatika I. modul : ECDL felkészítés Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés. ST1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 6 Összóraszám (elm+gyak) 0+40 K Tantárgyfelelős neve Dr. Iszáj

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Matematika MT1006 Meghirdetés féléve 1. kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tibor Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg tanulmányaik eredményes

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Bevezetés az informatikába ST1101 Meghirdetés féléve 1 Óraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Tóthné Dr. Szűcs Etelka Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.10.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.10. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Földrajz készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.10. alapján 9-10. évfolyam 2 FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Részletesebben

Földünk és környezetünk FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM. 9-10. évfolyam

Földünk és környezetünk FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM. 9-10. évfolyam Gimnázium FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM 9-10. évfolyam A földrajz tantárgy sajátos pedagógiai feladatai, követelményei A tantárgy tanításának célja: a természeti és a társadalmi folyamatokban való tájékozódás, változások,

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Környezetmérnöki szak

Környezetmérnöki szak Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Környezetmérnöki szak Főiskolai szintű B.Sc. alapképzési Szakindítási kérelem TARTALOM JEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szakindítási

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

Földrajz tantárgy helyi tanterve. Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján. Választott taneszközök

Földrajz tantárgy helyi tanterve. Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján. Választott taneszközök Földrajz tantárgy helyi tanterve Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján Választott taneszközök MS-2621 Jónás Ilona, Kovács Lászlóné Dr., Vízvári Albertné: Földrajz 9. Természetföldrajzi környezetünk

Részletesebben

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS MATEMATIKA

TANTÁRGYLEÍRÁS MATEMATIKA OK MATEMATIKA MMB1111 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Balogh Zsolt, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék

Részletesebben

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással Helyi tanterv Földrajz 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajz tanításának célja és feladatai A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel.

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi alap kerettanterveknek (2 2) megfelelően készült Alapdokumentumok: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra) FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK MŰVELTSÉGI TERÜLET FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam Bevezetés A Földünk és környezetünk műveltségi terület a tanulókat tájékozódni, eligazodni tanítja hazánkban és a kontinenseken. Tudatosuljon

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földrajz helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9. évfolyam matematika

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDRAJZ. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDRAJZ 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9 10. évfolyamon: a természetföldrajzi és társadalomföldrajzi, környezeti jelenségek, folyamatok, összefüggések átfogó rendszerekbe helyezésén van a fő hangsúly.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP Cél, az

Részletesebben