Földrajz BSc alapképzési szak tantárgyleírásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földrajz BSc alapképzési szak tantárgyleírásai"

Átírás

1 Földrajz BSc alapképzési szak tantárgyleírásai I. Alapozó modulok Tantárgy neve Informatika I. AIB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlat Tantárgyfelelős neve Dr. Ionescu Klára Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MI 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Szövegszerkesztés: Általános fájlműveletek, szövegbeírás, szerkesztés. Sablonok, vágólap használata, karakter-formázás. 2. A tantárgy tartalma: Felsorolások létrehozása, szegély és mintázat készítése, tabulátorok használata. Táblázat és hasábos szöveg készítése. Lábjegyzet, fejléc, lábléc, oldalszámozás beszúrása a dokumentumba. Tartalomjegyzék, tárgymutató létrehozása. Táblázatkezelés: Képernyőbeállítások: szerkesztőléc, állapotsor, eszköztárak, sor és oszlopazonosító, nagyítás. Cellák: kivágás, másolás, beillesztés, törlés. Fejléc, lábléc. Cellarácsok. Betűtípusok. Munkalapok. Képletek és a legfontosabb függvények használata. Diagrammok készítése. Oldalbeállítások, nyomtatás előkészítése. A prezentációkészítés lépései: szöveg formázási lehetőségek, képek-vagy diagramok beszúrása, különböző effektek beállítása. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom jegyzéke: Mogyorósi I.-né: Szövegszerkesztés. Bp.: Kossuth Kiadó, ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő 3. Jókúti G. - Kovalcsik G. - Tringer É.: Táblázatkezelés. - Bp.: Kossuth Kiadó, ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő 4. Bártfai B. - Szűcs S.: Prezentáció és grafika. Bp., ECDL és számítógép-kezelői vizsgaelőkészítő A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: számítógépes terem

2 Környezettani alapismeretek AIB1004 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Ferenc Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja KT 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Földünk és kozmikus környezetünk. A környezet a környezetvédelem a környezettudomány és az ökológia fogalma. 2. A tantárgy tartalma: Ember és a természet közötti kapcsolat a kezdetektől napjainkig. Az emberi tevékenység káros hatásai. A talaj, a víz és a levegő szennyeződése. Globális környezeti problémák: üvegházhatás, ózonréteg vékonyodása, savas esők, füstköd. A megváltozott környezeti feltételek hatása az emberi egészségre. Biológiai sokféleség megtartásának szükségessége, az emberiség felelőssége és feladatai. Hulladékgazdálkodási értékrend. Környezet és társadalom. Fenntartható fejlődés. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom jegyzéke: Kiss F. Vallner J.t: Környezettudományi alapismeretek, a Természettudományi alapismeretek tankönyvben (Iszály F. szerk.) Kerényi A.: Környezettan, Moser M. - Pálmai Gy.: A környezetvédelem alapjai, D.D. Chiras: Environmetal Science, Action for Sustainable Future, Multimédiás környezettudományi oktatóanyag:

3 EU alapismeretek AIB1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Ibolya Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja NP 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az egységes Európa gondolat politikai, gazdasági gyökerei, az egységesülés kezdeti lépései. Az Európai Közösségek kialakulása, a továbbfejlődés útjai. A Párizsi és Római Szerződések. Az Egyesülési Szerződés és az Egységes Európai Okmány. 2. A tantárgy tartalma: Nemzetközi gazdasági szervezetből nemzetközi politikai szervezetté válás folyamata Maastricht, az Európai Uniós Szerződés elfogadása, majd ratifikálása, az Európai Unió létrejötte. A három pillérre épülő Európai Unió modellje. Az Amszterdami Szerződés. Az Európai Unió intézményrendszere. Az Európai Tanács a tagállamok legmagasabb szintű találkozójából a közösség legfőbb döntéshozó szervévé válásának folyamata, az Európai Tanács politikai szerepe. Az Európai Unió Tanácsának funkcionálisan rétegződő modellje. Eljárási módok, szavazási módok a Tanácsban. A szupranacionális bürokráciára épülő kormányközi együttműködést biztosító Európai Bizottság felépítése és összetétele. Az európai biztosok és az európai bizottsági apparátus működési modellje, funkciók és hatáskörök a Bizottságban. Az Európai Parlament vitafórumból felelős döntéshozó szervvé válásának útja, a hatáskörök bővítésének folyamata. A Parlament hatáskörei. A parlamenti képviselők jogállása. Európai politikai pártok parlamenti csoportjai, csoportközi csoportok. Az európai érdekcsoportok rendszere. Az autonóm jogrendszerként létező közösségi jog, mint a jogszabályok szervezett és strukturált rendje, amelynek saját forrásai, intézményei és eljárási módjai vannak. A luxemburgi Európai Bíróság, az Elsőfokú Bíróság és a Főügyészi Hivatal szerepe, felépítése, módszerei, eljárási módjai. A közösségi jog közvetlen hatálya, elsőbbsége, az előfoglalás és a jogharmonizáció kérdései. Egyéb Uniós szervezetek. Az Európai Közösségek Számvevőszéke. Az Uniós Szerződés által fő szervvé vált Számvevőszék feladat-és hatásköre. Az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási Bank A Gazdasági és Szociális Bizottság tanácsadó, véleményező, konzultatív szerepe. A Régiók Bizottságának feladatköre, az Európai Unió regionális politikája. Gazdasági és Monetáris Unió. A monetáris integráció kialakulása, a közös pénz előnyei. Az Európai Unió költségvetése. Az Uniós intézmények szerepe a költségvetés előkészítésében, elfogadásában és ellenőrzésében. Közös politikák és közösségi tevékenységek az Európai Unióban. Kereskedelem és versenypolitika. Mezőgazdasági és halászati politika. Közös közlekedési politika és transzeurópai hálózatok. Foglalkoztatás-és szociálpolitika. Ipar-, energia-, és kutatás-fejlesztési politikák. Környezetvédelem, fogyasztóvédelem és egészségügyi politikák. Oktatási és kulturális politikák. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom: Horváth Z.: Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyűlés. Bp Navracsics T. : Európai belpolitika. Korona, Kende T. : Európai közjog és politika. Osiris-Századvég Az Európai Bizottság éves jelentése Magyarország előrehaladásáról a tagság felé. 1997,1998,1999, Európa A-tól Z-ig. Az Európai Integráció Kézikönyve. Európai Bizottság A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátás

4 Ált. gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Egri Imre Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja UT 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A gazdasági és társadalmi élet alapfogalmai, szükséglet, gazdálkodás, újratermelés. A szükséglet kielégítés szintjei és mechanizmusa. 2. A tantárgy tartalma: Jövedelmek és szükségletek, árutermelés és a piacgazdaság kialakulása. Munka, munkamegosztás, a gazdasági élet szektorai. Mérés a gazdaságban. A pénz kialakulásának mechanizmusa. A klasszikus és modern pénz. A piac törvényszerűségei. Árutermelés és piacgazdaság. A gazdaság mikrorendszere, háztartás, non-profit szervezetek, közüzemek. A vállalkozás, a mikrorendszer integrációja. A gazdaság makrorendszere. Az állam szerepe a gazdaságban. Az ágazati rendszer. A gazdaság nemzetközi kapcsolódása. Ár és pénz a modern gazdaságban. Árelméletek, pénzelméletek. Infláció. Pénzforgalom szabályozása. A bankrendszer. Bér, profit, jövedelmek. Az állam szerepe, adórendszere. Az állam támogatási rendszere. Üzleti vállalkozások. Monopóliumok. Nemzetközi vállalatok és a globalizáció. Szervezeti alapismeretek, non-profit és profit orientált szervezetek fejlődése és működése. Menedzsment ismeretek. A menedzsment rendszer fejlődése: tulajdonosi menedzsment, stratégiai menedzsment, termelésmenedzsment, pénzügyi menedzsment, marketing menedzsment, humánmenedzsment, szakmenedzsmentek, csődmenedzsment. A gazdaság nemzetközi integrációja. Globalizáció a világgazdaságban. Az Európai Unió gazdasági céljai és gazdasági mechanizmusa. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom: Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan I-II-III. (KJK 1998.) Egri I. Hegedűs L.: Gazdasági alapismeretek (Jegyzet és munkafüzet, Stúdium 2004.) Egri I.: Vállalkozási ismeretek (Könyv és munkafüzet, Debreceni Egyetem 2004.) Hegedűs L.: Marketing ismeretek (Stúdium 2004.) Egri I.: Menedzsment ismeretek (Stúdium 2004.)

5 Minőségirányítás alapjai AIB1008 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Szigeti Ferenc János Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja MU 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A minőség fogalma és értelmezése. A minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás fogalom és kapcsolatrendszere. A minőségirányítási rendszerek alapszabványai. A minőségirányítás dokumentációs rendszere, a rendszer auditálása, akkreditálás. A TQM és az EFQM modell főbb jellemzői. 2. A tantárgy tartalma: A minőségfejlesztés és megvalósítás területén használatos eljárások és módszerek: problémamegoldó technikák (brainstorming, NCM, 635, Delphi módszer,kaizen, PDC, 5S, stb.), minőségfejlesztéshez használatos technikák (adatgyűjtés és elemzés, Ishikawa diagram, Pareto analízis, korrelációs diagramok, fa-diagram, benchmarking, SPC, stb.), hibamegelőzési módszerek (QFD, FMEA, Poka-yoke, stb.). A HACCP fogalma és alkalmazása az élelmiszergazdaságban. A minőségügy jogi kérdései: fogyasztóvédelem, termékfelelősség, jogharmonizáció, az új megközelítés EU irányelvei. Minőségi díjak, áru és védjegyek. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom: Szigeti F. - Dr. Végső K.: A minőségirányítás alapjai., Egységes jegyzet. NYF január 19. Bálint J.: Minőség tanuljuk, tanítsuk és valósítsuk meg., TERC KFT., Bp Koczor Z.: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése, TÜV Rheinland Akadémia, Bp Győri Z.: Minőségirányítás az élelmiszergazdaságban, Primom, Nyíregyháza Juhász Cs.: Minőségbiztosítás a mezőgazdaságban, Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Bp

6 Kémiai alapismeretek KEB1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium (írásbeli) Tantárgyfelelős neve Dr. Vallner Judit Erika Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az általános természetszemlélet kialakítása; a gyakorlati (mindennapi) élet számára fontos kémiai ismeretek továbbítása a hallgatók számára, valamint az adott szakterületen való továbbhaladáshoz szükséges ismeretek elsajátíttatása. 2. A tantárgy tartalma: A kémia és más természettudományi tárgyak kapcsolata. A kémia tárgya. A kémiai elem fogalma, relatív atom és móltömeg. Az atomok elektronszerkezete. Kvantumszámok. A hidrogénatom. A periódusos rendszer. A kémiai kötés fogalma. Vezetők és félvezetők. Az anyag halmazállapotának jellemzői. Oldatok. Kristályos és amorf anyagok. A kémiai reakciók. A kémiai egyenlet jelentése. A kémiai reakciók sebessége, típusai. Az oldat kémhatása, ph fogalom. Hidrolízis és elektrolízis. Szervetlen kémia. Nemfémes elemek és vegyületeik tulajdonsága. Fémek, az ötvözetek fogalma. Korrózió. Szénvegyületek általános jellemzése. A szénhidrogének. Metán, etilén, acetilén. Alkoholok, fenolok, éterek, aldehidek, ketonok. Szénhidrátok. Karbonsavak. Műanyagok. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 5. A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke: Ménes-Kónya-Kónyáné: Természetismeret I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, SH atlasz KÉMIA Springer Hungarica Kft. Budapest, Nyilasi J.: Általános kémia, Gondolat Kiadó, Budapest, Nyilasi J.: Szervetlen kémia, Gondolat Kiadó, Budapest, Verő J.: Fémtan, Tankönyvkiadó Nagy P.-Szabolcsi L.: Általános és fizikai kémia I., Tankönyvkiadó, Budapest, Kovács K. - Halmos M.: A szerves kémia alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Audiovizuális és szemléltető eszközökkel ellátott előadóteremben.

7 Biológiai alapismeretek BIB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Cserné dr. Szappanos Henrietta Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja KT 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az élő rendszerek felépítése és életfolyamataik. Az élővilág rendszerezése. A humánbiológia alapjai. A 2. A tantárgy tartalma: A klasszikus és a modern genetika elméleti és gyakorlati lehetőségei. A mikrobiológia, a molekuláris biológia és biotechnológia múltja, jelene és várható jövője. Az élővilág egyed feletti szerveződési szintjei. Az ökológiai világkép alapjai. Az élővilág evolúciója. Az ember evolúciója. Az állati magatartásformák. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom jegyzéke: - G. dr. Szabó T.- dr. Nyilas K. (1995): Biológia. ART-EAST Kft. Nyíregyháza - Fazekas Gy.-Szerényi G. (2002): Biológia I., II. Scolar Kiadó Budapest. - Szerényi G.- Albäcker V.-Berend M.-Fazekas Gy.(2003): Biológia I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest.

8 Természettudományos alapismeretek AIB1007 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Szabó Sándor Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja FI 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A fizika helye a természettudományok körében. 2. A tantárgy tartalma: A fizikai megismerési folyamat és módszerei. Alapvető fizikai kölcsönhatások, jellemzésük, megjelenésük a természetben. Mozgások kinematikai- és dinamikai leírása. A termodinamika főtételei. Halmazállapot-változások. Elektrosztatikai alapfogalmak és alapjelenségek. Az elektromos tér, térerősség fogalma értelmezése. Egyenáramú áramforrások és jellemzésük. Ohm-törvénye, Kirchoff-törvények. Áramvezetési mechanizmusok. Elektromos vezetés félvezetőkben. Váltakozó áram és szerepe a mindennapokban. A teljes elektromágneses színkép és tartomány. Természetes- és poláros fény. A radioaktivitás és szerepe a mindennapi életben. Méret és energiatartományok. Anyagvizsgálati módszerek. Az energiatermelés alapelvei és lehetséges formái. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom jegyzéke: Természettudományi alapismeretek (Társszerzők), (Bessenyei Könyvkiadó, 2000) Holics László: Fizika I.-II. (Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1986) LIFE-A TUDOMÁNY CSODÁI sorozat: Az anyag, Az energia, Az idő. (Műszaki Könyvkiadó, 1978) Öveges könyvek (Gondolat Kiadó, 1979)

9 Éghajlattan I-II. FDB1301; FDB1302 Meghirdetés féléve 2-3 Kreditpont 3-3 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 gyakorlati jegy + kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) FDB1301 Tantárgyfelelős neve Dr. Tar Károly Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: megismertetni a hallgatókat az általános meteorológia, fizikai klimatológia és leíró éghajlattan legfontosabb fogalmaival, összefüggéseivel 2. A tantárgy tartalma: Általános meteorológiai alapismeretek. A légkör mozgásjelenségei. A sugárzás. Kondenzációs folyamatok a légkörben. Légtömegek és időjárási frontok, ciklonok anticiklonok. Az éghajlat-meghatározó tényezők. A légkör általános cirkulációja. A Föld éghajlatának múltja, éghajlat-ingadozások. Leíró éghajlattan. Az éghajlatok osztályozása. A Föld éghajlati képe. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozatok 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom jegyzéke: Péczely Gy.: Éghajlattan A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem, audiovizuális eszközök, térképek, atlaszok

10 Térkép- és vetülettan FDB1304 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 0+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Sütő László Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A hallgatók ismerjék meg a térképek készítésének és használatának lényeges alapelemeit. A térképtörténet megismerése, általános vetülettani alapismeretek, az egyes vetületi típusok, térképtani és műszertani ismeretek elsajátítása. 2. A tantárgy tartalma: A térkép- és vetülettan gyakorlati vonatkozású alapelemeinek elsajátítása. Gyakorlati órák keretében a hagyományos térképszerkesztési módszerek gyakorlása. Vonalszintezési és tájékozódási gyakorlatok terepi körülmények között. Alapvető ismertszerzés a számítógépes vetület- és térképszerkesztésről. Vetülettani ismeretek alkalmazása. A tematikus térképek megismerése. Szerkesztésének alapvető ismeretei. Hagyományos és modern (digitális) térképszerkesztés, rendszerezés, gyakorlati haszna. Térképészeti munkák megjelenítése gyakorlati térképezés. Általános iskolai, középiskolai tematikus térkép szerkesztése, falitérkép sajátosságai. Kartodiagram szerkesztése. A tematikus térképek szerkesztésének, térképi ábrázolásának hagyományos és újabb módszerei, alapelvei. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat 6. A kötelező ill. ajánlott irodalom: Unger J.: Bevezetés a térképészetbe. JATE Express Horváth G. - Zsiga A.: Térképészeti gyakorlatok (Főiskolai gyakorlatok) Budapest, Irmédi M. L.: Térképalkotás. Budapest, Stegena L.: Térképtörténet. Budapest, Papp-Váry Á. - Hrenkó P.: Magyarország régi térképeken, Gondolat/Officina Nova Világatlasz 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása:-

11 Csillagászati földrajz I-II. FDB1305; FDB1306 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2+1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0, 0+1 kollokvium + gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) FDB1306E Tantárgyfelelős neve Dr. Tar Károly Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Alapismeretek a Földről, mint égitestről, tájékozódás a csillagászati koordinátarendszerekben, ezek űrkutatási alkalmazásaiban és szűkebb égitest-környezetünkben, a Naprendszerben. 2. A tantárgy tartalma: 1. Csillagászati koordinátarendszerek: Horizontális, 1. Ekvatoriális, 2. Ekvatoriális, Ekliptikai. 2. A csillagászati időszámítás: Csillagidő, a Nap éves mozgása, naptár. 3. A Föld égitest erőterei, az anyagok a bolygótest környezetében. Gravitációs erőtér. Mágneses erőtér. Bolygómagnetoszférák. Bolygólégkörök. 4. A Föld típusú bolygótestek felszíne. Geomorfológia: a felszíni formák csoportosítása, fotogeológiai térképezése. Fizikai leírás és interpretáció különválasztása. Asztrogeológia. 5. Bolygótestek felszíni rétegtani térképezése. A sztratigráfia alapelvei. Asztrogeológia. Káterstatisztika. A Hold rétegsora. 6. A kozmikus szondák által föltárt égitestek felszíne, földrajza és sztratigráfiája. A Merkúr, a Mars és a Vénusz geológiája. A Jupiter Galilei féle holdjainak geológiája. 7. Anyagvizsgálatok a Naprendszerben. (Kozmopetrográfia I.) Meteoritek. Főbb típusaik. Kémiai és ásványos összetételük. Színképük. Összevetésük a kisbolygók színképével. Meteoritek az Antarktiszról. 8. Holdkőzetek. (Kozmopetrográfia II.) A holdkőzetek kémiai és ásványos összetétele. Összevetésük a földi kőzetekkel. A holdkőzetek kialakulásának modellezése fázisdiagramokkal. 9. Holdkőzetek és holdfelszíni kőzettestek összehasonlítása. A Hold geokémiája és fejlődéstörténete. Földi és holdi bazaltok összehasonlítása. Az Apolló expedíciók mérései, a holdi geofizika eredményei. 10. Kéreg-köpeny kapcsolatok a Földön. Köpenyzárványok Kárpát-medencei bazaltokban. RFF mennyiségének változása parciális olvadási folyamatokban. (szentbékkállai sorozat). 11. A Naprendszer ásványos szerkezete, övei, kozmogeokémiája. A lehülő szoláris köd gázaiból kicsapódó ásványok sorozata Lewis-Barshay és Larimer-Grossman modelljei szerint. Kettőskristályosodás a Naprendszerben. 12. Összefoglalás. Égitestek felszíne, környezete, földrajza. Övesség a Naprendszerben, övesség a planetáris testek anyagában. Összehasonlító planetológia, ásvány-kőzettan és kozmogeokémia. Tudományágunk szemléletformáló szerepe és visszahatása a földtudományokra. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom jegyzéke: Bérczi Sz. (1978): Planetológia. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest (J3-1154)

12 Bérczi Sz. Kabai S. (2002): Kis Atlasz a Naprendszerről (5): Űrkutatás és geometria. ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, UNICONSTANT, Budapest, Püspökladány (ISBN XÖ, ) Bérczi Sz. Hargitai H., Kereszturi Á., Sik A. (2001): Kis Atlasz a Naprendszerről (3): Bolygótestek atlasza. UNICONSTANT, Budapest, Püspökladány (ISBN XÖ, ) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: földgömbök, audiovizuális eszközök, tájolók, GPS

13 Fejezetek az általános földtan témaköreiből I-II. FDB1307; FDB1308 Meghirdetés féléve 1-1 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 gyakorlati jegy + kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Szepesi János Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1.A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy alapozó ismereteket kíván nyújtani a litoszféra legfontosabb ásványtani és kőzettani fogalmairól, alapösszefüggéseiről, az ott zajló anyagfejlődési folyamatokról, majd a Föld és az élet fejlődéstörténetét tekinti át 2. A tantárgy tartalma: Kristálytani alapfogalmak, kristályrendszerek és kristályosztályok. Kristálykémiai, ásványfizikai alapfogalmak. A magmás kristályosodás szakaszai. Magmás kőzetek. Az üledékes kőzetek genetikája, rendszere. A metamorf kőzetek genetikája, a metamorfózis jelenségeinek osztályozása. A metamorf kőzetek rendszere. Őslénytani alapfogalmak. Az élet keletkezésére vonatkozó elméletek. A prekambrium, a paleozoikum, a mezozoikum és a kainozoikum főbb földtörténeti eseményei. Hazánk vázlatos földtani fejlődéstörténete 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozatok 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és /vagy irodalom jegyzéke: Szederkényi T.: Ásvány- és kőzettan. Szeged, Dr. Boros L. (szerk.): Általános természeti földrajzi gyakorlatok Pellant C.: Kőzetek és ásványok. Határozó kézikönyvek Bognár L.: Ásványhatározó Molnár B.: A Föld és az élet fejlődése A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem, ásvány- és kőzetgyűjtemények, ősmaradványok, földtani térképek stb.

14 Földtudományi alapismeretek FDB1401 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Tar Károly Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy átfogó ismereteket kíván nyújtani a földrajzi burok legfontosabb folyamatairól és azok környezetre és a társadalmi-gazdasági életre kifejtett hatásairól 2. A tantárgy tartalma: Alapismeretek a Naprendszerről, a Föld helyzetéről, mozgásairól, azok következményeiről. A Föld belső szerkezete. A fölkéreg felépítése, mozgásai, a legfontosabb kőzetképző folyamatok. A lemeztektonika alapjai. A hegységképződések folyamatai. A földtörténet alapjai. A földtörténet korbeosztása, az egyes idők, időszakok, korok és korszakok legfontosabb eseményeinek a bemutatása. A legfontosabb geomorfológiai folyamatok alapismeretei. A hidroszféra általános jellemzése. A talajföldrajz alapjai. A legfontosabb talajképző folyamatok és magyarországi talajtípusok bemutatása. A légkör felépítése, összetétele, időjárási jelenségek alapelemei. Ciklonok, anticiklonok, a nagy földi légkörzés alapjai. A földrajzi övezetesség általános ismeretei. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek rendszere. Az egyes földrajzi övezetek felszínformálódása és fő természetföldrajzi jellemzői. 3. Az évközi ellenőrzés módja: - 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom: Gábris Gy. - Marik M. - Szabó J.: Csillagászati földrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Péczely Gy.: Éghajlattan. Tankönyvkiadó, Bp Borsy Z. (szerk.): Általános természetföldrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Molnár B.: A Föld és az élet fejlődése. Tankönyvkiadó, Bp A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: projektor, térképek

15 Történeti földrajz I-II. FDB1402; FDB1403 Meghirdetés féléve 2-2 Kreditpont 3-3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Tömöri Mihály Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanársegéd 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja a világgazdaság jelenségeinek és folyamatinak bemutatása (a neolitikus forradalomtól napjainkig. 2. A tantárgy tartalma: A történeti földrajz c. stúdium bevezetője a világgazdasági elméletekkel és modellekkel foglalkozik, majd felvázolja a gazdasági élet fejlődését az ősembertől napjainkig. Foglalkozik a gazdálkodás kezdeteivel, a neolitikus forradalommal (Kr. e ), a potamikus kultúrákkal, az első városok és államok gazdálkodásával (Kr. e ), az óvilági birodalmak gazdasági életével (Kr. e Kr. u. 650), az Újvilág ősi kultúrközpontjaival (Kr. e Kr. u. 1600), a feudális kor gazdasági fejlődésével, a 5. századi regionális piacokkal, a sztyeppei népek gazdasági tevékenységével, a merkantil világ kialakulásával ( ), a kereskedelmi kapitalizmus időszakával ( ), az ipari kapitalizmus, a modern világgazdaság kialakulásával ( ), a kolonizációval, a világgazdaság fejlődésének további korszakaival, a gyarmati rendszer felbomlásával, az integrációkkal, a világgazdaság térszerkezetével, a globalizációval stb. A Kárpát-medence természeti képe a honfoglalás és az államalapítás korában. Az emberi tevékenységi formák fejlődése és térbeli rendszerei. A Kárpát-medence népei, interetnikus kapcsolatai és az etnikai térszerkezet változásai ( ). A Kárpát-medence településhálózatának kialakulása és fejlődése. A Kárpát-medence földrajzi munkamegosztása, a régiók és az interregionális kapcsolatok kialakulása és fejlődése. A társadalom integrált környezetátalakító munkája és a modern infrastruktúra-rendszer kiépítése. Hazánk közigazgatás-történeti földrajza. 3. Évközi ellenőrzés módja: Feladatmegoldások (pl. tematikus térképek, grafikonok, rajzok és rendszerező táblázatok) és topográfiai gyakorlatok. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom jegyzéke: Frisnyák S.: Magyarország történeti földrajza. Budapest, Cameron: A világgazdaság történeti földrajza. Budapest, Frisnyák S.: Az Alföld történeti földrajza. Nyíregyháza, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása:

16 Geoinformatika I-II. FDB1404; FDB1405 Meghirdetés féléve 2-3 Kreditpont 2-2 Összóraszám (elm+gyak) 0+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) FDB1404 Tantárgyfelelős neve Dr. Szepesi János Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az alapozó tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák földtudományi statisztika alapjait, amelynek anyagára további stúdiumok épülnek. 2. A tantárgy tartalma: Valószínűség számítás elemei. A valószínűség fogalma, a legfontosabb valószínűség számítási tételek. A feltételes valószínűség és az események függetlensége. Valószínűségi változók és jellemzőik ezek kapcsolatrendszere, a kovariancia, korreláció fogalma ezek kiszámítása. Diszkrét valószínűségi változók. Néhány nevezetes diszkrét eloszlás. (Binomiális, geometriai, hipergeometriai és Poisson eloszlás) Várható érték, szórás fogalma, meghatározása. Lineáris regresszió meghatározása. Folytonos valószínűségi változók. Eloszlás- és sűrűségfüggvény fogalma. Nevezetes folytonos eloszlások (egyenletes eloszlás, Gauss-eloszlás, exponenciális eloszlás, lognormális eloszlás). Hipotézis vizsgálat: normál eloszlású mintákra vonatkozó próbák, illeszkedés, függetlenség és homogenitás vizsgálat. A sztochasztikus folyamatok elméletének alapjai, néhány fontosabb sztochasztikus folyamat. A sztochasztikus folyamatokra vonatkozó becslések és próbák: trendillesztés periodicitás vizsgálat, autokorreláció. A tárgy feladata hogy a hallgatók elsajátítsák a regionális elemzések módszertanának elméleti problémáit. Megismerkedjenek az alapvető térelméleti modellekkel, a településhierarchia rendszerével, vonzáskörzet kutatási módszerekkel. A regionális információbázisok, adatforrások adatfelvételi módszerek, alapján képesek legyenek a társadalomszerkezet települési és regionális szintű vizsgálatára, elemzésére. A térképi mérések, gazdasági adatok számítógépes feldolgozásához szükséges az alapvető táblázatkezelő szoftverek használatának a tematikus térképek típusainak, szerkesztési alapelveinek, módszereinek ismerete. Ezt követi a GIS néhány alapvető programjának alkalmazásainak megismerése (Mapinfo, Arcview): A GIS helye a regionális elemzési módszerek sorában, viszonya más térelméleti modellekhez, eljárásokhoz. GIS közigazgatási, önkormányzati alkalmazásai, koordinált és decentralizált rendszerek. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom: Sikos T.T.: Matematikai és statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségei a területi kutatásokban. Akadémiai Kiadó Budapest Péczely György: Éghajlattan (5. fejezet.) Az éghajlatelemzés matematikai statisztikai módszerei.) Dévényi Dezső - Gulyás Ottó: Matematikai statisztikai módszerek a meteorológiában. Steiner Ferenc: A geostatisztika alapjai. Detrekői Á. - Szabó Gy.: Bevezetés a térinformatikába, Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, Kertész Á.: A térinformatika alkalmazásai Holnap Kiadó Budapest, Lóki J.: A GIS alapjai Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Nemes Nagy J.: Regionális elemzési módszerek ELTE Eötvös Kiadó Budapest, Tózsa István: A térinformatika alkalmazása a természeti és humán-erőforrás gazdálkodásban, Aula Kiadó Budapest, 2001.

17 Magyarország turizmusföldrajza FDB1406 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 3+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Prof. Dr. Hanusz Árpád Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A szabadidő és a turizmus fogalmának meghatározása, lehetséges csoportosításai, alapfogalmak. A turizmus történeti fejlődése, tömegessé válásának folyamata, jelentősége napjainkban. A turizmus piaca, a piac összetevői, jellemzői, működése, sajátosságai /a kereslet tényezői, a kínálat tényezői, ár, verseny, kockázat, krízisérzékenység/. 2. A tantárgy tartalma: Az idegenforgalmi keresletet és kínálatot befolyásoló tényezők. Szükséglet, motiváció, idegenforgalmi adottságok, attrakció, vonzerő. A turisztikai termék fogalma, alkotóelemei. Fogadókészség, fogadóképesség. A fogyasztási magatartást befolyásoló tényezők. A turizmus mérése, a statisztikai adatgyűjtés szerepe és jelentősége. Adatgyűjtési módszerek, az érkezők valamint a turisztikai bevételek és kiadások számbavételének módozatai. A világ és hazánk turizmusa a számadatok tükrében. Fejlődési trendek, tendenciák. Az idegenforgalmi szektor és főbb jellemzői: a versenyszféra, a közlekedés, szálláshely és vendéglátás, ember alkotta idegenforgalmi attrakciók működtetői, a szervezett turizmust szolgáló létesítmények. Idegenforgalmi szektor II.(A turizmus irányítása). Állami és területi, ágazati, irányítási és koordinációs feladatok. Magyarországi helyzet. IKM Turizmus Főosztály. Országos Idegenforgalmi Bizottság. Magyar Turisztikai Szolgálat. Információszolgáltatás, TourInform, nemzeti propaganda feladatok. Az államigazgatás felelőssége a turizmusban. Idegenforgalmi szektor III. (Civil szerveződések) Közérdekű szervezetek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szerveződések. Nemzetközi közérdekű szervezetek. A turizmus hatásai. A turizmus közvetett és közvetlen gazdasági szerepe, hatásai /GNP - GDP, fizetési mérleg funkció, regionális és multiplikátor hatás/. A turizmus társadalmi, szociális, kulturális és ökológiai, környezeti hatásai. Fenntartható fejlődés a turizmusban (sustainable tourism). Napjaink idegenforgalmának jellemző tendenciái Magyarországon. Az idegenforgalom hosszú távú fejlesztési stratégiája, prioritások, termékfejlesztési lehetőségek és forrásaik a minőségi/exkluzív turizmus kínálati piacán. Idegenforgalmi koncepció, turizmuspolitika. Idegenforgalmi Célelőirányzat. A turizmus integrált tervezése. Idegenforgalmi politika Magyarországon. Turizmus menedzsment a fogadóhelyen. A turizmus jövője. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom: Turizmus szakfolyóirat Mundruczó Gy.-né Graham, S. (1996): Turizmus elmélet és gyakorlat. Közgazdasági és Jogi könyvkiadó. Ritter J. (1995): Vendéglátás és elszállásolás munkafüzet. KVIF Csizmadia L. (1990): Étel-ital ismeret, nemzetek konyhája. KVIF Eöry I. (1994): Szabadidő management. KVIF Lengyel M. (1994): A turizmus általános elmélete. VIVA, KIT Kaspar, C. (1992): Turisztikai alapismeretek. KIT Puczkó L. Rátz T. (2001): A turizmus hatásai. Budapest, Aula Kiadó. 482 p.

18 II. Szakmai törzsmodulok Tantárgy neve Általános természeti földrajz I-II-III. FDB1407; FDB1408; FDB1409 Meghirdetés féléve Kreditpont Összóraszám (elm.+gyak.) 3+0, 2+0, 0+1 kollokvium + kollokvium + gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) FDB1407,FDB1409E Tantárgyfelelős neve Dr. Szepesi János Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a földrajzi burok komplexitásának kialakulási folyamatát, a földrajzi burok egyes elemeinek jellegét és törvényszerűségeit, s a megszerzett ismeretek birtokában képesek legyenek a földrajzi burokról a valóságnak megfelelő korrekt képet kialakítani. További cél, hogy az általános természetföldrajz - a hozzá kapcsolódó éghajlattani és csillagászati földrajzi ismeretekkel együtt - megalapozza a további földrajzi stúdiumokat, s a hallgatókat felkészítse az önálló szakmai munkára. 2. A tantárgy tartalma: A Föld fejlődése és szerkezete. A Föld szilárd kérge. A Föld belső felépítésére vonatkozó elméletek. A Föld geofizikai jellemzői. A földrengések. A kontinensek és az óceánok kialakulása, a lemeztektonikai elmélet ismertetése, a lemeztektonikai folyamatok és kéregszerkezeti jelenségek összefüggése. A magmatizmus és a vulkánizmus jelenségei. Geomorfológiai folyamatok. Az aprózódás és a mállás. Tömegmozgásos folyamatok. A pluviális és a fluviatilis erózió. A szárazföldi jég felszínalakító tevékenysége. Az állandóan fagyott területek formái. Karsztjelenségek. A szél felszínalakító tevékenysége. A tenger felszínalakító tevékenysége. Vulkánmorfológia. Geomorfológiai szintézis. Éghajlati morfológiai régiók. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozatok 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom jegyzéke: Borsy Z. (szerk.): Általános természetföldrajz (Csak a kijelölt fejezetek.) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem, audiovizuális eszközök, térképek

19 Környezeti földtudományok alapjai I-II-III. FDB1410; FDB1411; FDB1412 Meghirdetés féléve Kreditpont Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0, 1+0, 0+2 kollokvium + +kollokvium + gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) FDB1410 Tantárgyfelelős neve Dr. Sütő László Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tárgy kiegészíti az Általános természeti földrajz tantárgy ismereteit azokkal a földrajzi szférákkal, amelyek az élet elterjedését biztosítják, az emberi tevékenységek és hatások közvetlen földrajzi környezetét jelentik. Itt kerül sor a talajföldrajzi, vízföldrajzi és életföldrajzi jelenségek ismertetésére a földrajzi övezetesség, illetve a tájszerkezet alakulása szempontjából. A stúdium zárófejezeteként a hallgatók betekintést nyernek az emberi hatásokra is. Megismerik e szférák károsításából eredő, az emberiséget fenyegető globális környezeti veszélyeket, azok megszüntetésének lehetséges módjait, és szűkebb környezetünk, a magyarországi környezetés természetvédelem jelenlegi gyakorlatát. 2. A tantárgy tartalma: Elsőként a pedoszféra jellemzésével foglalkozik. A talajok funkciói az ökológiai rendszerben. A talajképződést meghatározó környezeti tényezők és a talajképződés során lejátszódó folyamatok. Talajosztályozási rendszerek. A vízfolyások és tavak földfelszíni elterjedésének sajátosságai, keletkezési körülményei. A vízfolyások fizikai tulajdonságai, a felszínformáló munka szempontjából. A felszíni alatti vizek eredete, tároló képződményei, osztályozása. Erre épül az életföldrajz rendszerének ismertetése. Az életfeltételek eloszlása a földrajzi burokban, az élőlények környezethez való alkalmazkodása. A természetföldrajzi törvényszerűségek, jelenségek és folyamatok a földrajzi tájak övezetességi rendszerében. A trópusi övezet biomjai és talajtípusai. A meleg mérsékelt öv biomjai és talajtípusai. A valódi mérsékelt öv biomjai és talajtípusai. A hideg mérsékelt öv és a hideg övezet biomjai és talajtípusai. A vertikális övezetesség és a tengerek biomjai. A Kárpát-medence talajföldrajzi és életföldrajzi jellegzetességei (a fő talajképző tényezők, talajtípusok, a legfontosabb társulások, a fő társulás alkotó fajok megismerése). Ezekre az előadásokra alapozva kerülnek sorra a tájföldrajzi ismeretek. A tájökológia alapfogalmai, a tájak hierarchikus rendszere. A táj formálódása az állandóan nedves és a váltakozóan nedves-száraz trópusokon (felszínfejlődés, az itt előforduló jellegzetes tájtípusok). A félig száraz és a száraz éghajlatú területeken a nedves és félig nedves szubtrópusokon a valódi mérsékelt övezetben (a mai és a korábbi felszínfejlődés fő formái, az itt előforduló jellegzetes recens és maradványtájak). A poláris és szubpoláris területek jelenlegi éghajlati viszonyainak hatásai a táj fejlődésére nézve, s a globális éghajlatváltozás okozta felszínfejlődési, tájökológiai problémák. Az élőszervezet hatása az élettelen környezetre. Erre épülnek a környezetvédelmi ismeretek. A földi rendszerek kapcsolatainak és fontosabb típusaik, a fő ciklusok jellemzése környezetvédelmi szempontból. A környezetvédelem, környezetgazdálkodás és természetvédelem témaköreinek fontosabb fogalmai. A környezetre káros folyamatoknak, jelenségeknek, a károsítás formáinak és az ellenük való védekezés módozatainak rendszerezett áttekintése: az élővilág pusztítása, az ember által okozott szennyeződések és felgyorsított káros folyamatok, az ökológiai katasztrófa, a környezetszennyezés stb. A folyamatok lassításának és megakadályozásának módjai a környezetvédelmi alapelvek figyelembevételével. A magyarországi környezet- és természetvédelem néhány földrajzi vonatkozása. A tájtípusok műszaki, ökológiai és esztétikai tájrendezésének elvei, tervezési, megvalósítási és hatósági feladatai. 2. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozatok.

20 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom jegyzéke: Csorba P. (1997): Tájökológia. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 113 p. Mezősi G. (1993): A földrajzi táj. In.: Általános természetföldrajz - Borsy Z. (szerk.). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. p Attenborough, D.: Az élő bolygó. 323 p., Hortobágyi T. - Simon T.: Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó. 546 p., Budapest, Kerényi A.: A Föld talajai. - In.: Általános természetföldrajz. Borsy Z. (szerk.) Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, p Láng S. - Nagy J.-né: Biogeográfia és talajföldrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó. 289 p. Budapest, Papp S.: Az élővilág földrajza. In.: Általános természetföldrajz. Borsy Z. (szerk.) Nemzeti Tankönyvkiadó. p Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: projektor, térképek, botanikai gyűjtemények, talajképek

Földrajz BSc alapszak tantárgyleírásai

Földrajz BSc alapszak tantárgyleírásai Földrajz BSc alapszak tantárgyleírásai I. Alapozó modulok Tantárgy neve Informatika I. AIB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlat Tantárgyfelelős neve Dr. Nagy Mihály

Részletesebben

Tantárgy neve Fejezetek az általános földtan témaköreiből I.

Tantárgy neve Fejezetek az általános földtan témaköreiből I. Tantárgy neve Fejezetek az általános földtan témaköreiből I. FDB1307 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:

Részletesebben

Tantárgy neve. Szakmai számítástechnikai programok. Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 0+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Tantárgy neve. Szakmai számítástechnikai programok. Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 0+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgy neve Szakmai számítástechnikai programok FDB2507 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Fejezetek az általános földtan témaköreiből I.; Általános földtani ismeretek I.; Általános földtani alapismeretek I. (ásvány-; kőzettan)

Fejezetek az általános földtan témaköreiből I.; Általános földtani ismeretek I.; Általános földtani alapismeretek I. (ásvány-; kőzettan) Fejezetek az általános földtan témaköreiből I.; Általános földtani ismeretek I.; Általános földtani alapismeretek I. (ásvány-; kőzettan) Tantárgy neve Fejezetek az általános földtan témaköreiből I. Általános

Részletesebben

Földrajz BSc alapszak tantárgyleírásai

Földrajz BSc alapszak tantárgyleírásai I. Alapozó modulok Földrajz BSc alapszak tantárgyleírásai Tantárgy neve Informatika I. AIB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlat Tantárgyfelelős neve Dr. Ionescu

Részletesebben

Földrajz BSc alapképzési szak tantárgyleírásai

Földrajz BSc alapképzési szak tantárgyleírásai Földrajz BSc alapképzési szak tantárgyleírásai I. Alapozó modulok Tantárgy neve Informatika I. AIB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlat Tantárgyfelelős neve Dr.

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyi programok, tantárgy-leírások Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismeretanyag rövid, leírása, valamint minden tantárgyhoz a tantárgyfelelős, az előtanulmányi feltételek, a kredit feltüntetése,

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

Tantárgy neve. Magyarország társadalomföldrajza I-II. Meghirdetés féléve 3-4 Kreditpont 3-3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

Tantárgy neve. Magyarország társadalomföldrajza I-II. Meghirdetés féléve 3-4 Kreditpont 3-3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Tantárgy neve Magyarország társadalomföldrajza I-II. Tantárgy kódja FDB1603; FDB1604 Meghirdetés féléve 3-4 Kreditpont 3-3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Tantárgy neve. Európa természet- és társadalomföldrajza I-II. Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2

Tantárgy neve. Európa természet- és társadalomföldrajza I-II. Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2 Tantárgy neve Európa természet- és társadalomföldrajza I-II. Tantárgy kódja FDB 1605; FDB1606 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2 Számonkérés módja kollokvium + gyakorlati

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Általános földtani alapismeretek I. (ásványkőzettan)

Általános földtani alapismeretek I. (ásványkőzettan) Tantárgy neve Általános földtani alapismeretek I. (ásványkőzettan) Tantárgy kódja FDO1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek 1. A Föld mozgásai, következményei és a pályaelemek szekuláris változásai. Az árapály jelenség természeti- és társadalmi következményei 2. A tematikus térképek

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó A különbözeti vizsga témakörei 9. évfolyam földrajz Gerséné Varga Ildikó I. Csillagászati földrajz II. Kőzetburok III. A légkör földrajza IV. A vízburok V. A földrajzi övezetesség: VI. Népesség-, és településföldrajz

Részletesebben

A földrajz alapszak tantervi hálója

A földrajz alapszak tantervi hálója A földrajz alapszak tantervi hálója A tantervi háló egységes rendszerbe foglaltan tartalmazza a földrajz alapszak tantervét, beleértve a fő képzési irányok (tanári és nem tanári irány) és a szakirányok

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. GPS műszerek és kapcsolódó szoftvereik bemutatása

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A szorgalmi időszak utolsó hetében, december 19-én írásbeli elővizsga tehető.

Részletesebben

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése. földrajz alapszak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése.

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése. földrajz alapszak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése. I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése földrajz alapszak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése geográfus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése földrajz, idegenforgalmi

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény FDB 1403 Történeti földrajz II. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A hazai történeti geográfia eredményei és feladatai. A Kárpát-medencében élő társadalmak

Részletesebben

Minden szakirány számára közös tételek

Minden szakirány számára közös tételek ELTE TTK Geográfus mesterszak (MSc) szóbeli felvételi vizsgatételek (Módosítva 2012. májusában) A felvételi vizsga során 1 általános és 1 szakirány szerinti tételből kell vizsgázni. Minden szakirány számára

Részletesebben

GEOGRÁFUS MSC záróvizsgatételek, Terület- és településfejlesztés szakirány (GEOGRÁFUS I. záróvizsgabizottság)

GEOGRÁFUS MSC záróvizsgatételek, Terület- és településfejlesztés szakirány (GEOGRÁFUS I. záróvizsgabizottság) Terület- és településfejlesztés szakirány (GEOGRÁFUS I. záróvizsgabizottság) 1) A hazai munkaerőpiac területi jellemzői (1989-től napjainkig) 2) A magyar ipar ágazati és területi átalakulása (1989-től

Részletesebben

Biológia BSc alapképzési szak - bioanalitikus

Biológia BSc alapképzési szak - bioanalitikus Biológia BSc alapképzési szak - bioanalitikus - ökológus operátor specializációk mintatanterve 2013. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak Tantágy neve EU alapismeretek AIB1005 1 0 K 1 TKI Dr. Rozgonyi

Részletesebben

Előfeltétel. lh2n1005 Új irányzatok a természetföldrajzi kutatásokban TEF - 2 1ea 1 A A A A

Előfeltétel. lh2n1005 Új irányzatok a természetföldrajzi kutatásokban TEF - 2 1ea 1 A A A A Geográfus MSc tantervi háló A táblázat tartalma: Kód: a tantervi egység azonosítója Tanulmányi egység: a tantervi kurzus v. tanulmányi egység elnevezése : a tantervi kurzus felvételét megelőzően teljesítendő

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

- tanári szeptemberétől. kódja

- tanári szeptemberétől. kódja - tanári KÉMIA alapszak - vegyész szakirányok mintatanterve - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

A földrajz alapszak tantervi hálója

A földrajz alapszak tantervi hálója A földrajz alapszak tantervi hálója A tantervi háló egységes rendszerbe foglaltan tartalmazza az ELTE TTK-n 2006-ban elindítandó földrajz alapszak tantervét, beleértve a fő képzési irányok (tanári és nem

Részletesebben

FDB1402(L) Történeti földrajz. FDO1441 A világgazdaság történeti földrajza. című tantárgyak követelményei a 2014-15-ös tanév II.

FDB1402(L) Történeti földrajz. FDO1441 A világgazdaság történeti földrajza. című tantárgyak követelményei a 2014-15-ös tanév II. FDB1402(L) Történeti földrajz FDO1441 A világgazdaság történeti földrajza című tantárgyak követelményei a 2014-15-ös tanév II. félévében írásbeli vizsga, három különböző alkalommal (A, B, C vizsga), melyek

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANARI SZAK. NAPPALI TAGOZAT. Matematikai statisztika alapjai Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

FÖLDRAJZ TANARI SZAK. NAPPALI TAGOZAT. Matematikai statisztika alapjai Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Matematikai statisztika alapjai Tantárgy kódja MT1001 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Tantárgyfelelős neve Dr. habil Gát György, a mat. tud. kandidátusa A hallgatók megismertetése a legáltalánosabb leíró

Részletesebben

I. Adatlap. Szakinformatikai Terület- és településfejlesztő 6. A képzési idő A félévek száma 6 Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 180

I. Adatlap. Szakinformatikai Terület- és településfejlesztő 6. A képzési idő A félévek száma 6 Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 180 ELTE TTK Földrajz alapszak indítására irányuló kérelem I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése földrajz alapszak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése geográfus 5. Az indítani tervezett

Részletesebben

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ 11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra A földrajz érettségire való felkészítés fő feladata a középiskolai földrajz tanítás 9-10. évfolyamán tanultak felelevenítése,

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. Bevezetés a térinformatikába. Kartográfia történet.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

3. A tantárgy teljesítésének követelményei 2014/2015-ös tanév II. félévében:

3. A tantárgy teljesítésének követelményei 2014/2015-ös tanév II. félévében: Kommunikáció alapjai FDB2201, FDB2201L Meghirdetés féléve 2, 4 Kreditpont 3 Összóraszám 2+0 (elm.+gyak.) kollokvium Tantárgyfelelős intézet TFI kódja 1. Kollokviumi tételsor: 1. Az emberi interakciók világa

Részletesebben

FDO1105, Éghajlattan II. gyak. jegy szerző dolgozatok: 2015. október 20, december 8 Javítási lehetőség: 2016. január Ajánlott irodalom:

FDO1105, Éghajlattan II. gyak. jegy szerző dolgozatok: 2015. október 20, december 8 Javítási lehetőség: 2016. január Ajánlott irodalom: Tantárgyi követelmények 2015-16 I. félév BSc: Kollokviummal záródó tárgy: Nappali tagozat: FDB1302, Éghajlattan II. jegymegajánló dolgozatok: 2015. október 20, december 8 kollokvium: 2016. január és február.

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

Tantárgyleírás. Matematikai statisztika alapjai. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0. Számonkérés módja kollokvium

Tantárgyleírás. Matematikai statisztika alapjai. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0. Számonkérés módja kollokvium Matematikai statisztika alapjai MT4001L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Tantárgyfelelős neve Dr. habil Gát György, a mat. tud. kandidátusa A hallgatók megismertetése a legáltalánosabb

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

Csillagászati földrajz I-II.

Csillagászati földrajz I-II. Tantárgy neve Csillagászati földrajz I-II. Tantárgy kódja FDB1305; FDB1306 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2+1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0, 0+1 Számonkérés módja kollokvium + gyakorlati jegy Előfeltétel

Részletesebben

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ 7. évfolyam I. A szilárd Föld anyagi és folyamatai Környezetünk anyagainak vizsgálata A földtani képződmények védelmének megismerése környékbeli példákon

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

AZ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS ÓRATERVE

AZ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS ÓRATERVE AZ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS ÓRATERVE 1. A képzés óraterve Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tanulmányi ideje négy félév. Az idegenvezetőhostess szakirányon ez a hallgatóktól összességében

Részletesebben

FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra)

FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra) FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra) A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Térkép és vetülettan I-II.

Térkép és vetülettan I-II. Tantárgy neve Térkép és vetülettan I-II. Tantárgy kódja FDB1303; FDB1304 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2+1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0, 0+1 Számonkérés módja kollokvium + gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése fizika alapszak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése fizikus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése tanári alkalmazott környezetfizikai

Részletesebben

KÉRELEM Geográfus mesterképzési szak indítására

KÉRELEM Geográfus mesterképzési szak indítására III. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó,

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

MS-4105 foldrajz atlasz borito_2011.qxd 2013.03.06. 10:06 Page 1 9 7896 36 976712 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Csillagászat... 2 Kontinensvándorlás. A Föld és a légkör szerkezete... 4

Részletesebben

Tantárgycím: A mezőgazdaság földrajza

Tantárgycím: A mezőgazdaság földrajza Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar TANTÁRGYI ADATLAP és tantárgyi követelmények 2005. Tantárgycím: A mezőgazdaság földrajza Földrajz alapszak Kötelező tantárgy 2. Tantárgy kódja Szemeszter

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

kreditszám teljesítés típusa tantárgyfelelős oktató

kreditszám teljesítés típusa tantárgyfelelős oktató tantárgy neve Szakmai törzsmodul félévek - heti óraszám 1 2 3 4 kreditszám teljesítés típusa tantárgyfelelős oktató tantárgyat ténylegesen oktató(k) Kötelező alapozó modellezés 2 3 K Geresdi I. Geresdi

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

Környezettan BSc. Szemeszter. (óraszám) kredit. előa gyak megjegyzés. I. Alapismeretek modulcsoport (25-35)

Környezettan BSc. Szemeszter. (óraszám) kredit. előa gyak megjegyzés. I. Alapismeretek modulcsoport (25-35) Környezettan BSc Szemeszter tárgy neve I. Alapismeretek modulcsoport (25-35) 1. Nem természettudományos alapismeretek (6 ) EU ismeretek (K) 2 2 2 Környezeti auditálás, minőségbiztosítás (K) 2 2 2 Méréstan

Részletesebben

ÓRÁN MÉG EGYEZETEJÜK!

ÓRÁN MÉG EGYEZETEJÜK! Kontinensek földrajza II., B. Dr. Pristyák Erika főiskola adjunktus FDB 1608 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, Számonkérés: kollokvium Követelmény: előadások látogatása Előadásokon

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul FÖLDTUDOMÁNYI BSC METEOROLÓGUS SZAKIRÁNY Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Óraszám: 3+0 Kredit: 4 Tantárgyfelelős: Dr habil Tar Károly tanszékvezető egyetemi docens

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Biológiai alapismeretek I. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Biológiai alapismeretek I. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Biológiai alapismeretek I. TO1003 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Cserné dr. Szappanos

Részletesebben

Környezeti informatika

Környezeti informatika Környezeti informatika Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038 Eger, 2012. november 22. Utasi Zoltán Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék

Részletesebben

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 - NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék Tantárgy neve: AGRÁRTÖRTÉNET MM1102 Meghirdetés féléve: 1. félév Kreditpont: 1 Össz óraszám (elm+gyak): Félév Száma heti óraszám 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató 2015/2016. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1.

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. Tantárgyi program II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Makroökonómia (Közgazdaságtan

Részletesebben

Debreceni Egyetem AGTC

Debreceni Egyetem AGTC Debreceni Egyetem AGTC GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan és Környezetgazdaságtan Tanszék 4032 DEBRECEN, Böszörményi út 138., 4015 DEBRECEN Pf.36. : (52)

Részletesebben

Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST

Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. A közepiskolak 9. evfolyama szamara MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST KÖRNYEZEl'ÜNK ABRAzOLAsA 7 A földrajzi környezet es abrazolasa 7 A termeszeti es a földrajzi

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgy megnevezése: TURIZMUS FÖLDRAJZ (Mo.) Kontaktórák száma: 2+0 Vizsgajelleg: kollokvium A tantárgy kreditértéke: 3 Tantárgy kódja: A tantárgy

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb földrajzi környezetük természeti és társadalmi, gazdasági jellemzőit, folyamatait. Ismerjék

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2)

FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2) FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2) A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmigazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

Történeti földrajz I-II.

Történeti földrajz I-II. Tantárgy neve Történeti földrajz I-II. Tantárgy kódja FDB1402; FDB1403 Meghirdetés féléve 2-3 Kreditpont 3-3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika

Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika Fizika alapszak - - Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak Alkalmazott matematika és módszerei I. MTB1901 2 2 G 4 MI Dr. Blahota

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN Szegedi Sándor Lakatos László Bíróné Kircsi Andrea MMT XXXIII. Meteorológiai Vándorgyőlés, Eger 2010 augusztus 30-31. Debreceni Egyetem 15

Részletesebben

- Fizika - X tanári. Alkalmazott környezetfizika

- Fizika - X tanári. Alkalmazott környezetfizika Fizika alapszak - - Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak Alkalmazott matematika és módszerei I. MTB1901 2 2 G 4 MI Dr. Blahota

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A geotudományok legújabb eredményei I. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 10+0

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A geotudományok legújabb eredményei I. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 10+0 A geotudományok legújabb eredményei I. FD8301 Meghirdetés féléve 3 Tantárgyfelelős neve Dr. Dobány Zoltán Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:

Részletesebben

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

B. Földrajz BSc Terület- és településfejlesztő specializáció Kötelezően választható tárgyai

B. Földrajz BSc Terület- és településfejlesztő specializáció Kötelezően választható tárgyai B. Földrajz BSc Terület- és településfejlesztő specializáció Kötelezően választható tárgyai Tantárgy neve A terület és településfejlesztés alapjai Tantárgy kódja FDB 2508 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben