Joganyagok - 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Joganyagok - 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból"

Átírás

1 1. oldal 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: A támogatás célja 1. A támogatás célja a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók szakmai ismereteinek bővítése a kölcsönös megfeleltetés követelményeit, a gazdálkodás környezeti hatásait, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) keretében támogatott műveletek rendeltetésszerű végrehajtását, és a megvalósított beruházás szakszerű üzemeltetését illetően. Fogalommeghatározások 2. E rendelet alkalmazásában: a) 1 ÚMVP Képző Szervezet: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) által e rendelet alapján támogatott képzéseket megvalósító szervezet; b) 2 képzési projekt: az ÚMVP Képző Szervezetnek az 1. és 6. számú mellékletben felsorolt képzések szervezésére vonatkozó, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI) által jóváhagyott, egy naptári évre vonatkozó terve; c) 3 képzési program: az 1. és a 6. számú mellékletben felsorolt képzések tananyagát, az oktatás tárgyi és személyi feltételeit, a számonkérés módját magában foglaló dokumentum; d) 4 erdőgazdálkodó: az a természetes vagy jogi személy, akit vagy amelyet az erdészeti hatóság külön jogszabály alapján nyilvántartásba vett; e) 5 kölcsönös megfeleltetés előírásai: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletben foglaltak szerint; f) 6 tárgyév: az a naptári év, amelyre vonatkozóan az ÚMVP Képző Szervezet elkészíti a képzési projektjének tervét; 1 Megállapította: 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. (1). Hatályos: VI. 8-tól. 2 Megállapította: 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 1. (1). Módosította: 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 8. a), 4/2013. (II. 4.) VM rendelet Megállapította: 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. (1). Hatályos: IV. 30-tól. 4 Módosította: 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 66. a). 5 Megállapította: 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 1. (1). Hatályos: X. 1-től. 6 Beiktatta: 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 1.. Hatályos: II. 3-tól.

2 2. oldal g) 1 mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, jogi személy, aki/amely a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklete szerinti - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 16. (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett , 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó tevékenységet folytat, valamint minden őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy; h) 2 de minimis támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános "de minimis" rendelet) alapján nyújtott támogatás; i) 3 az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszere: valamennyi ÚMVP Képző Szervezet számára elérhető elektronikus rendszer, amely az e rendeletben előírt egyes adatközlési kötelezettségeik teljesítéséhez alkalmazható, és amelyen keresztül tájékozódhatnak az általuk indítható képzésekről. A támogatott célterületek, a támogatás jellege 3. 4 (1) 5 E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. és 6. számú mellékletben felsorolt képzéseken való részvételhez. A támogatott képzések szervezése a Vidékfejlesztési Minisztérium által előírt képzési programoknak megfelelően az alábbi célterületeken történhet: a) a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére az 1. számú mellékletben felsorolt szakképesítést nem adó és Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti, valamint hatósági képzések keretében (a továbbiakban: 1. célterület); b) az alábbi ÚMVP intézkedések keretében előírt, a 6. számú mellékletben felsorolt kötelező képzések (a továbbiakban: 2. célterület): ba) Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (kivéve: a gépvásárlási támogatást); bb) A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása; bc) A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása; bd) Mezőgazdasági termékek értéknövelése; be) Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések; bf) Erdő-környezetvédelmi kifizetések; bg) Natura 2000 kifizetések. (2) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadásnak minősül a NAKVI által jóváhagyott projektterven alapuló felnőttképzési szerződésben szereplő képzés részvételi díja, amely tartalmazza a felnőttképzési szerződés szerinti - előzetesen megszerzett tudás beszámításával meghatározott - óraszámú elméleti és gyakorlati oktatás, a számonkérés vagy szakmai vizsga, a képzés előkészítési, szervezési és adminisztrációs költségeit, valamint szakképesítést nem adó képzések esetében egy nyomtatott - legalább 5 gépelt oldal terjedelmű - oktatási segédlet költségét. Nem nyújtható támogatás a képzésen részt vevő ügyfél étkezési költségeinek, szállásköltségeinek, és a képzés helyszínére való oda- és visszautazása költségeinek térítéséhez, tankönyvek vásárlásához, továbbá a pótló-, illetve javítóvizsga díjához. (3) 6 Az 1. és a 6. számú mellékletben felsorolt képzések képzési programjait a NAKVI - a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) közreműködésével az ÚMVP Képző Szervezetek rendelkezésére bocsátja. A támogatás igénybevételének a feltételei 7 1 Beiktatta: 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 1. (2). Módosította: 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 66. b). 2 Megállapította: 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 42.. Hatályos: IV. 5-től. 3 Megállapította: 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. (2). Hatályos: IV. 30-tól. 4 Megállapította: 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. (2). Hatályos: VI. 8-tól. 5 Megállapította: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 6.. Hatályos: IX. 28-tól. 6 Beiktatta: 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. (3). Hatályos: X. 1-től. 7 Megállapította: 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. (3). Hatályos: VI. 8-tól.

3 3. oldal 4. (1) 1 Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő, az erdőgazdálkodó, továbbá a 3. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott intézkedésekhez kapcsolódóan az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján a támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal - a 3. (1) bekezdés bg) alpontjában meghatározott intézkedés esetén a kifizetési kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal - rendelkező személy (a továbbiakban együtt: ügyfél), aki a) a képzési díjat az ÚMVP Képző Szervezet részére - annak számlája alapján - kifizette, és b) saját maga, vagy egyéni vállalkozó ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, valamint nem természetes személy ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezető tisztségviselője, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazottja útján ba) az ÚMVP Képző Szervezettel kötött felnőttképzési szerződésben foglalt képzés keretében tartott, a képzésben előírt követelményekkel megegyező tartalmú előzetes tanulmányok beszámításával csökkentett elméleti óráknak és gyakorlati óráknak külön-külön legalább a 80%-án igazoltan részt vett, és bb) a képzési programban meghatározott beszámolási vagy vizsgakötelezettségének eredményesen eleget tett. (2) 2 Képzésben való részvételre jogosult az ÚMVP Képző Szervezettel felnőttképzési szerződést kötő, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személy (a továbbiakban: képzésben részt vevő). (3) 3 Egy felnőttképzési szerződés egy képzésre vonatkozhat. (4) 4 A felnőttképzési szerződések az ÚMVP Képző Szervezet éves projekt tervének jóváhagyását követően folyamatosan köthetők. (5) 5 Az ügyfél az 1. és 6. számú mellékletben meghatározott képzések közül egy adott képzés tekintetében csak egy képzésben résztvevő után, egyszer részesülhet támogatásban. Azonos kódszámú képzés vonatkozásában ugyanazon természetes személy képzésen való részvétele csak egy ügyfelet jogosít támogatásra. (6) Az ügyfél az 1. célterület szerinti képzésekre vonatkozóan egy naptári évben legfeljebb 4 képzésre nyújthat be támogatási és kifizetési kérelmet. (7) 6 Támogatás csak olyan felnőttképzési szerződés alapján nyújtható, amely tartalmazza a támogatást igénylő ügyfél nevét és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) 28. -a szerinti ügyfél-azonosító számát, mint a szerződés alapján a képzés költségeit viselő adatait. A jogcím keretében kizárólag az ügyfél nevére kiállított számla fogadható el. (8) 7 Amennyiben azonos kódszámú képzés vonatkozásában egy ügyfél több képzésben részt vevő, vagy több ügyfél egy képzésben részt vevő személy után igényel támogatást, csak az elsőként benyújtott kérelem támogatható. 4/A. 8 A támogatás mértéke 5. 9 (1) 10 Az egy naptári évben, egy ügyfél által benyújtott kérelmek alapján megállapítható támogatás összege az 1. célterületre vonatkozóan a augusztus 31-ét követően benyújtásra kerülő kérelmek esetében legfeljebb forint. (2) Nem támogatható az a támogatási és kifizetési kérelem, amely esetén a támogatás nem éri el a forintot. 1 Megállapította: 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. (4). Hatályos: VI. 8-tól. 2 Módosította: 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet Módosította: 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet Módosította: 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet Megállapította: 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 2. (2). Módosította: 4/2013. (II. 4.) VM rendelet Megállapította: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 7.. Hatályos: IX. 28-tól. 7 Beiktatta: 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 2. (3). Hatályos: X. 1-től. 8 A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. (13) b). Hatálytalan: VI. 8-tól. 9 Megállapította: 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. (5). Hatályos: VI. 8-tól. 10 Megállapította: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 8.. Hatályos: IX. 28-tól.

4 4. oldal (3) Az igénybe vehető támogatás szempontjából, egyes képzésekre a képzésekben részt vevő személyenként elszámolható kiadások felső határértékét a 4. számú melléklet tartalmazza. Az ÚMVP Képző Szervezet által az ügyfél részére kiszámlázott képzési díj e rendeletben megállapított elszámolható kiadás felső határértékét meghaladó részére támogatás nem nyújtható. (4) Csak a 6. (4) bekezdés b) pontja szerint, az ÚMVP Képző Szervezet által biztosított gyakorlati képzésre számolható el kiadás. (5) A támogatás mértéke az elszámolható kiadás 100%-a. A képzést szolgáltató szervezetek 1 6. (1) ÚMVP Képző Szervezet lehet az a szervezet, amely a) 2 Magyarországon vagy más EU tagállamban székhellyel rendelkező, agrár-szakképzési tevékenységet folytató jogi személy, nonprofit szervezet, vagy ezek konzorciuma, és b) 3 a felnőttképzésről szóló törvényben foglaltak alapján felnőttoktatás folytatására jogosult, regisztrált képzési hely, c) 4 rendelkezik ügyfél-azonosító számmal. (2) Konzorciumi formában működő ÚMVP Képző Szervezet esetében a) legalább a konzorciumot vezető partnernek meg kell felelnie az (1) bekezdésben, a képzést végző partnereknek az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt feltételeknek; b) a konzorcium vezető partnere felel az ÚMVP Képző Szervezet e rendeletből eredő kötelezettségeinek teljesítéséért. (3) 5 Az ÚMVP Képző Szervezet köteles írásban bejelenteni az (1) bekezdés a)-c) pontjaihoz kapcsolódó adataiban bekövetkezett változásokat a NAKVI részére, a változás időpontját követő 20 napon belül. (4) 6 Az ÚMVP Képző Szervezet e rendelet alapján támogatható képzések szolgáltatására akkor jogosult, ha a) 7 a 2. számú melléklet szerinti formában évenként képzési projekt tervet készít, amelyet felülvizsgálatra benyújt a NAKVI-hoz tárgyévet megelőző év szeptember 1-jéig, évre vonatkozóan e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül; b) a gyakorlati képzés időtartamának 100%-át - az OKJ szerinti szakképesítések esetében legalább 50%-át - az általa biztosított képzési helyszínen és oktató közreműködésével teljesíti; c) a képzéseket saját szervezésben bonyolítja le; d) 8 a képzések megvalósítása során a képzési programban meghatározott elméleti és gyakorlati ismeretek teljes körét oktatja, elvégzi az abban előírt számonkérést, és elégedettségmérést, melynek összesített adatait a NAKVI által megadott időpontban évente egy alkalommal feltölti az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerébe; e) 9 a felnőttképzésről szóló törvény szerinti haladási naplót és a 3. számú mellékletben meghatározott tartalmú napi jelenléti ívet vezet; f) 10 a képzési projekt megvalósítására a NAKVI-val kötött hatályos megállapodással rendelkezik. (5) 11 A NAKVI az ÚMVP Képző Szervezet képzési projekt tervének felülvizsgálatát a képzési szolgáltatás országos lefedettségének biztosítása és a jogcím éves támogatási kerete figyelembevételével elvégzi, szükség esetén az ÚMVP Képző Szervezet egyetértésével a tervet módosítja, dönt a jóváhagyásukról vagy elutasításukról, és a jóváhagyott képzési projekt terveket nyilvánosságra hozza. 1 Megállapította: 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. (6). Hatályos: VI. 8-tól. 2 Módosította: 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 66. c). 3 Megállapította: 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 12.. Hatályos: XII. 22-től. 4 Megállapította: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 9. (1). Hatályos: IX. 28-tól. 5 Módosította: 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. (27), 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 8. b). 6 Megállapította: 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 3.. Hatályos: X. 1-től. 7 Módosította: 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 8. c). 8 Megállapította: 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 2. (1). Módosította: 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 8. b). 9 Megállapította: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 9. (2). Hatályos: IX. 28-tól. 10 Módosította: 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 8. d). 11 Módosította: 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 8. b).

5 5. oldal (6) 1 Az ÚMVP Képző Szervezet az éves képzési projekttervét tárgyévben módosíthatja az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) előzetes jóváhagyása esetén. A projektterv módosításának tervezetét a NAK részére kell megküldeni, amely a jóváhagyást támogató vagy elutasító javaslattal továbbítja az IH és a NAKVI részére. Az IH a döntését a tárgyévben rendelkezésre álló támogatási forráskeret, és a módosított terv teljesítéséhez az ÚMVP Képző Szervezet által biztosított személyi és tárgyi feltételek figyelembe vételével hozza meg. (7) 2 Az ÚMVP Képző Szervezet a képzésben részt vevővel kötött felnőttképzési szerződését legkésőbb a szerződés keltétől számított 20 napon belül rögzíti az ÚMVP Képző Szervezetek elektronikus nyilvántartási rendszerében. Az elektronikus nyilvántartási rendszer csak az ÚMVP Képző Szervezet jóváhagyott képzési projektjével egyezően engedélyezi a felnőttképzési szerződések rögzítését. (8) 3 Ha az ügyfél az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 2. (4) bekezdésében meghatározott módon meghatalmazza az ÚMVP Képző Szervezetet, akkor az köteles elvégezni az ügyfél támogatási és kifizetési kérelmének ügyfélkapun keresztül történő elektronikus benyújtását. (9) 4 Az egy képzésre megkötött felnőttképzési szerződéseknek a támogatás megállapításához szükséges adatait a NAKVI jelenti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) felé a képzés kezdési időpontját követő első támogatási és kifizetési kérelem benyújtási időszakot megelőzően. (10) 5 Az ÚMVP Képző Szervezetnek az integrált elektronikus rendszerbe rögzített adatai alapján a NAKVI évenként értékeli a Szervezet munkáját. Az értékelés eredményét megküldi az IH, az ÚMVP Képző Szervezet és az MVH részére. (11) 6 Ha a NAKVI a (10) bekezdés szerinti értékelés alapján megállapítja, hogy az ÚMVP Képző Szervezet valamely évben nem teljesíti a képzési projektben vállalt támogatott képzések legalább 50%-át, vagy két egymást követő évben legalább a 70%-át, a következő évben nem köthet megállapodást az ÚMVP Képző Szervezettel. (12) 7 Az ÚMVP Képző Szervezetek működését a NAKVI ellenőrzi. A NAKVI az általa végzett ellenőrzések adatait az MVH, valamint az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet részére átadja. (13) 8 Az ÚMVP Képző Szervezet minden felnőttképzési szerződés esetében rögzíti annak igazolását az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerében, hogy az ügyfél a 4. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét teljesítette vagy nem teljesítette. (14) 9 6/A. 10 A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása (1) 12 Az ügyfél egyesített támogatási és kifizetési kérelme, a képzés befejezését követően - az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerében rögzített adatok alapján - a (8) bekezdésben meghatározott benyújtási időszakokban, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 2. (4) bekezdésében foglaltak alapján, elektronikus űrlapon nyújtható be az MVH-hoz. (2) 13 Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása során: 1 Megállapította: 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. (4). Hatályos: X. 1-től. 2 Megállapította: 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 4. (1). Módosította: 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. (27). Lásd: 1/2011. (I. 11.) VM rendelet Megállapította: 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 4. (1). Hatályos: II. 3-tól. 4 Megállapította: 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. (7). Hatályos: VI. 8-tól. 5 Megállapította: 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 2. (2). Módosította: 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 8. b). 6 Megállapította: 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 4. (2). Módosította: 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 8. b). 7 Megállapította: 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. (5). Hatályos: X. 1-től. 8 Megállapította: 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. (5). Hatályos: X. 1-től. 9 Hatályon kívül helyezte: 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 9.. Hatálytalan: X. 1-től. 10 A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. (13) c). Hatálytalan: VI. 8-tól. 11 Megállapította: 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. (8). Hatályos: VI. 8-tól. 12 Megállapította: 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 4. (1). Hatályos: X. 1-től. 13 Megállapította: 50/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 4. (1). Hatályos: IV. 19-től.

6 6. oldal a) 1 a kérelmen fel kell tüntetni a felnőttképzési szerződés számát; b) 2 írott formában, postai úton az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtásával azonos benyújtási időszakban az elektronikus benyújtást teljesítő ÚMVP Képző Szervezetnek be kell nyújtania az ügyfél székhelye vagy lakhelye szerint illetékes MVH-kirendeltséghez az ÚMVP Képző Szervezet által kiállított, pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának másolatát, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolatát, melyeken az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy "eredetivel megegyező másolat", és azt alá kell írnia; c) 3 az őstermelői igazolvány hiteles másolatát nem kell csatolni; d) 4 egyéni vállalkozó ügyfél esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 15. (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni; e) 5 amennyiben a képzésen az ügyfél meghatalmazottja vesz részt, csatolni kell az arról szóló igazolást, hogy legkésőbb a felnőttképzési szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődően a képzésen résztvevő és az ügyfél között a 4. (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony fennáll. (3) 6 A képzés elszámolható kiadásait igazoló számviteli bizonylatokon a) 7 fel kell tüntetni az igénybe vett képzésnek az 1. és 6. számú mellékletben meghatározott kódszámát és a felnőttképzési szerződés számát, b) 8 nem kell feltüntetni a Vhr. 19. (6) bekezdésében szereplő támogatási határozat azonosító számot, és a 19. (8) bekezdés f)-g) pontjaiban foglaltakat. (4) 9 Az ügyfél képzésenként egy egyesített támogatási és kifizetési kérelmet nyújthat be. A támogatási és kifizetési kérelem csak a benyújtási időszakot megelőző nyolcadik munkanapon lezárult, és a benyújtást megelőzően pénzügyileg rendezett képzésekre vonatkozóan nyújtható be. (5) 10 A szerződés hatálybalépésének napja nem lehet korábbi a szerződés megkötésének napjánál. (6) 11 Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmet a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától számított 24 hónapon belül, de legkésőbb január 31-ig lehet benyújtani. (7) 12 Az MVH és a NAKVI helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti a Képző Szervezeteket, valamint a képzéseket, beleértve például a képzésen vezetett, a 3. számú melléklet szerinti jelenléti ívet. (8) 13 Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka: a) évben aa) március 1-jétől április 30-ig; ab) szeptember 1-jétől október 31-ig; b) évben ba) március 1-jétől március 31-ig; bb) szeptember 1-jétől szeptember 30-ig; c) évben január 1-jétől január 31-ig. (9) 14 Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmet a 3. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani. Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem elektronikus űrlapját az MVH rendszeresíti, és azt közzé kell tenni az MVH honlapján. (10) 15 Az erdőgazdálkodó ügyfélnek az egyesített támogatási-kifizetési kérelmének benyújtásakor meg kell felelnie az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. -ában meghatározott feltételeknek. 1 Módosította: 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet Megállapította: 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. (6). Hatályos: IV. 30-tól. 3 Megállapította: 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 18. (1). Hatályos: III. 19-től. 4 Beiktatta: 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 18. (2). Hatályos: III. 19-től. 5 Megállapította: 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. (10). Hatályos: VI. 8-tól. 6 Megállapította: 50/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 4. (1). Hatályos: IV. 19-től. 7 Módosította: 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 8., 4/2013. (II. 4.) VM rendelet Megállapította: 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 18. (3). Hatályos: III. 19-től. 9 Megállapította: 50/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 4. (1). Módosította: 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 7. (3). 10 Módosította: 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 8.. A korábbi első mondatot hatályon kívül helyezte: 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 9.. Hatálytalan: X. 1-től. 11 Megállapította: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 10. (1). Hatályos: IX. 28-tól. 12 Megállapította: 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 5. (3). Módosította: 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 8. b). 13 Megállapította: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 10. (2). Hatályos: IX. 28-tól. 14 Megállapította: 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. (11). Hatályos: VI. 8-tól. 15 Megállapította: 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 43.. Hatályos: IV. 5-től.

7 7. oldal 7/A. 2 7/B. 3 A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása a 2. célterület esetében 1 A támogatási és kifizetési kérelem elbírálása 8. 4 (1) 5 Az MVH az egyesített támogatási és kifizetési kérelmeket az Eljárási tv. 32. (1) bekezdés c) pontja szerint az ÚMVP Képző Szervezet és a képzésben részt vevő között létrejött felnőttképzési szerződés megkötésének dátuma szerint kialakított rangsor alapján bírálja el. (2) 6 A NAKVI által a képzés során végzett ellenőrzések támogatási jogosultságot érintő adatait az MVH a támogatási határozat meghozatala során figyelembe veszi. (3) 7 Erdőgazdálkodó ügyfél esetében: a) ha a kérelem alapján az MVH által megállapított támogatási összeggel együtt az általános "de minimis" rendelet szerinti egyéni keret túllépésre kerül, úgy az MVH a kérelmet elutasítja; b) a támogatási határozatnak tartalmaznia kell, hogy az ügyfél de minimis támogatásban részesül, továbbá utalnia kell az általános "de minimis" rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét euróban és forintban kifejezve. (4) 8 Amennyiben a támogatás kedvezményezettje - a támogatási határozatban foglaltak szerint - erdőgazdálkodó, a kedvezményezett értesítése, a támogatás ellenőrzése és folyósítása során az általános "de minimis" rendelet 3. és 6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni. (5) 9 E rendelet vonatkozásában az általános "de minimis" rendelet 6. cikk 4. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti. Jogkövetkezmények 9. Ha az ügyfél nem tesz eleget a 4. (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének, az adott képzés vonatkozásában a támogatáshoz való jogosultsága megszűnik. 9/A. 10 Záró rendelkezés 10. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 10/A. 11 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 18/2010. (IX. 30.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 2. e) és g) pontját, 3. (1) bekezdés b) pontját, 4. (1), (5) és (8) bekezdését, 6. (4) bekezdését, 7. (5) és (6) bekezdését, valamint a 6. (14) bekezdésének hatályon kívül helyezését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 1 Beiktatta: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 5. (1). Hatályos: VIII. 15-től. 2 Hatályon kívül helyezte: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 13.. Hatálytalan: IX. 28-tól. 3 Hatályon kívül helyezte: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 13.. Hatálytalan: IX. 28-tól. 4 Megállapította: 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 6.. Hatályos: II. 3-tól. 5 Megállapította: 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 4. (1). Hatályos: X. 3-án órától. 6 Módosította: 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 8. b). 7 Beiktatta: 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 4. (2). Hatályos: X. 3-án órától. 8 Beiktatta: 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 4. (3). Módosította: 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 44. a). 9 Beiktatta: 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 4. (4). Módosította: 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 44. b). 10 Hatályon kívül helyezte: 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. (13) e). Hatálytalan: VI. 8-tól. 11 Beiktatta: 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 6.. Hatályos: X. 1-től.

8 8. oldal 10/B. 1 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 90/2011. (X. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 90/2011. (X. 3.) VM rendelet] módosított 7. (6) és (10) bekezdését, valamint 8. (3), (4) és (5) bekezdését a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 10/C. 2 Amennyiben a képzésre kötelezett a kötelező képzésen való részvételt azért nem tudja teljesíteni, mert a jogszabályban meghatározott időszakban nem volt képzés, vagy a képzésre kötelezett a képzés helyszínéről és időpontjáról a képzés koordinálójától nem kapott megfelelő értesítést, akkor a NAKVI köteles biztosítani részére a kötelező képzésen való részvétel lehetőségét legkésőbb december 15-ig. 10/D. 3 (1) A kötelező képzésekre vonatkozóan augusztus 15. előtt hatályba lépett felnőttképzési szerződésekhez kapcsolódó támogatások vonatkozásában, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2013. (II. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2013. (II. 4.) VM rendelet] hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben az e rendeletnek a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) 4 10/E. 5 A 10/D. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően, a kötelező képzésekre vonatkozóan, a augusztus 15. előtt hatályba lépett szerződésekhez kapcsolódó egységes támogatási kifizetési kérelmek benyújtására évtől kezdődően - e rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 86/2013. (IX. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet] megállapított 7. (8) bekezdés b) és c) pontját kell alkalmazni. 10/F. 6 E rendeletnek a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelettel megállapított 7. (6) bekezdését a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet hatálybalépését követően hatályba lépett felnőttképzési szerződésekre vonatkozóan kell alkalmazni. 10/G. 7 Az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet [a továbbiakban: 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet] által megállapított 7. (2) bekezdés b) pontját a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. Az Európai Unió jogának való megfelelés 11. Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 20. cikk a) pont i) alpontjának, valamint 21. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. 1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez 9 1 Beiktatta: 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 8.. Hatályos: X. 3-án órától. 2 Beiktatta: 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 11. (1). Hatályos: II. 5-től. 3 Megállapította: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 5. (2). Hatályos: VIII. 15-től. 4 Hatályon kívül helyezte: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 13.. Hatálytalan: IX. 28-tól. 5 Beiktatta: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 11. (1). Hatályos: IX. 28-tól. 6 Beiktatta: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 11. (1). Hatályos: IX. 28-tól. 7 Beiktatta: 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. (7). Hatályos: IV. 30-tól. 8 Beiktatta: 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 5.. Hatályos: X. 3-án órától. 9 Megállapította: 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 12. (1), 1. melléklet. Hatályos: II. 5-től.

9 9. oldal 1. célterület: választható képzések 1. A B C D 2. A képzés 3. kódszáma megnevezése időtartama (45 perces tanóra) 4. elmélet gyakorlat 5. Szakképesítést nem adó képzések 6. an1 Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezőgazdasági és 22 - Környezeti Állapot követelményei 7. A képzés tartalma: Kölcsönös megfeleltetés 9. - célja, alapelvei; jogszabályi háttere; a követelmények csoportosítása, általános ismertetésük; a követelmények ellenőrzése, jogkövetkezmények; természetvédelmi követelmények; környezetvédelmi követelmények; állatjelölés és nyilvántartás A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai Európai Uniós jogszabályok rendelkezései, illetve az azoknak való megfelelés Előzmények a korábbi években alkalmazott HMKÁ előírások; a változtatás szükségessége Az új, évtől alkalmazandó HMKÁ előírásokról általában a szabályozásról; kikre és hol vonatkozik Az uniós jogszabályban meghatározott 4 témakör és a hazai 8 HMKÁ előírás ismertetése talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások; a talaj szervesanyag tartalmára vonatkozó előírások; talaj szerkezetére vonatkozó előírások; minimális művelés szintjének megőrzése A parlagfű elleni védekezés módszerei 30. an2 Az agráriumban előállítható vagy keletkező biomassza 22 - hasznosítása és elsődleges feldolgozása 31. A képzés tartalma: az energetikai célú biomassza előállításhoz, elsődleges feldolgozáshoz igényelhető támogatások; lágy szárú energianövények termesztése; fás szárú energianövények termesztése, és annak jogi szabályozása; a biomassza begyűjtése, felhasználása, feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás), különös tekintettel a mezőgazdasági és kistérségi alkalmazásokra; az agrárszakigazgatás rendszere. 37. an3 Aktuális növényvédelmi ismeretek A képzés tartalma: 39. Elméleti képzés új növényvédő szerek ismertetése; új védekezési módszerek egyes károsítók ellen; a használatból kivont növényvédő szerek és helyettesítési lehetőségeik; a növényvédelem ökonómiája; növényvédelmi előrejelzési információk, és azok felhasználása; a növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai; a parlagfű elleni védekezés módszerei. 47. Gyakorlati képzés

10 10. oldal fontosabb kórképek, kárképek, gyomnövények felismerése; permetezőgépek beállítása; permetlékészítési, kijuttatási számítások. 51. an4 Kistermelői élelmiszer előállítás, elsődleges feldolgozás és értékesítés szabályai A képzés tartalma: kistermelői élelmiszer-előállítás, elsődleges feldolgozás és értékesítés jogi szabályozása; élelmiszerhigiénia; a termékek csomagolása; a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése; a termékek nyomonkövethetősége; az agrárszakigazgatás rendszere. 59. an5 Talaj-tápanyaggazdálkodási terv készítése A képzés tartalma: 61. Elméleti képzés a növények tápanyagfelvétele; a talaj tápanyagmérlege és befolyásoló tényezői; a tápanyaggazdálkodás célja, feladatai, ökonómiai vonatkozásai; a tápanyaggazdálkodási terv készítésének elve, lépései; a nitrát-direktíva lényege, betartásának módja; az agrárszakigazgatás rendszere. 68. Gyakorlati képzés tápanyaggazdálkodási terv készítése. 70. an6 Agrárvállalkozói ismeretek A képzés tartalma: A vállalkozás (kisvállalat) stratégiai tervezése a stratégia kialakításának folyamata; a cég tőkeköltségvetése; beruházási változatok értékelése, beruházási döntés; a kisvállalkozás életére ható kockázati tényezők, kockázatmenedzselés humánerőforrás (szakmai végzettségek) A vállalkozás működtetése az üzlet finanszírozása; költséggazdálkodás, költségelemzés; a vállalati hozamok mérése, elemzése; egyszerűsített mérleg, eredménykimutatás; a nyereség növelésének lehetőségei a mezőgazdasági termelésben; főbb pénzügyi mutatók képzése Üzleti terv készítése Adózási ismeretek Társadalombiztosítás Az agrárszakigazgatás rendszere 89. an7 Ökológiai gazdálkodás A képzés tartalma: az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei; az ökológiai növénytermesztés jellemző technológiai elemei; az ökológiai állattenyésztés jellemző technológiai elemei; az ökológiai kertészet jellemző technológiai elemei; átállás az ökológiai gazdálkodásra; ökológiai gazdálkodáshoz igénybe vehető támogatások; az ökológiai gazdálkodás jogszabályi háttere; a biotermékek értékesítési lehetőségei; az ökológiai gazdálkodás ökonómiája; az agrárszakigazgatás rendszere an8 Termékértékesítés lehetőségei, termelői csoportok alakítása, helyi termékek értékesítése 22 -

11 11. oldal 102. A képzés tartalma: termelői csoportok formái, alakításuk lépései; piacrajutási lehetőségek; a helyi termékek marketingje, értékesítési lehetőségei; az agrárszakigazgatás rendszere an9 Alkalmazott számítástechnika, alapfokú 8 30 számítógép-kezelői ismeretek gazdálkodók számára. Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele 108. A képzés tartalma: 109. Elméleti képzés: általános informatikai ismeretek (hardver, szoftver, OP rendszerek); a Word és az Internet alapszintű ismertetése; a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele Gyakorlati képzés: a Word használata; az Internet használata (gazdálkodók számára hasznos honlapokról információszerzés); elektronikus levelezés an10 Jó Mezőgazdasági Gyakorlat A képzés tartalma 119. Elméleti képzés: a mezőgazdaság és környezet viszonya, alkalmazott mezőgazdasági gyakorlatok, EU és hazai szabályozási rendszer, az EMVA tengelyei; a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy) helye a termesztési rendszerekben; a JMGy alkalmazása a növénytermesztésben; termőterület kiválasztása, vetésforgó, fajtakiválasztás; talajművelés, trágyázás, öntözés; növényvédelem, hulladékanyagok kezelése; betakarítás és betakarítás utáni kezelések; élelmiszer- és takarmánybiztonság, a termékek nyomonkövetése; a JMGy alkalmazása az állattenyésztésben, általános követelmények, telephely, az állomány nyomonkövetése, nyilvántartási rendszerek; takarmányozás, takarmánygyártás és tárolás, állatjólét, állatszállítás; a JMGy és a mezőgazdasági minőségbiztosítási rendszerek kapcsolata; a parlagfű elleni védekezés módszerei Gyakorlati képzés: helyzetelemzések, gyakorlati kivitelezések an11 Az integrált növény- és talajvédelmi ismeretek A képzés tartalma: 136. az integrált növényvédelem helye, szerepe az élelmiszerláncban 137. integrált növénytermesztési ismeretek (szántóföldi, zöldség- gyümölcs); 138. a növényvédelem közegészségügyi vonatkozásai, munkavédelem követelményei, eszközei; 139. a növényvédő szerek alkalmazásának kockázatai és veszélyei, ezek felismerése és szabályozása; 140. a növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai; 141. a növényvédelem jogi szabályozása; 142. tápanyag-utánpótlás az integrált növény-termesztésben; 143. talajművelés az integrált növény-termesztésben; 144. a növény - és talajvédelmi szakigazgatás rendszere an12 A fás szárú energiaültetvények telepítése és kezelése A képzés tartalma: az agrárszakigazgatás rendszere;

12 12. oldal fás szárú energiaültetvények telepítésére vonatkozó jogszabályok; a fás szárú energianövények termesztéstechnológiája, betakarítása, tárolása; a biomassza felhasználása, illetve feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás) an13 Élelmiszerbiztonsági ismeretek gazdálkodók részére A képzés tartalma: az élelmiszerbiztonság fogalma, jelentősége; biztosításának lehetőségei a termőföldtől a fogyasztó asztaláig; élelmiszerek minősége, mikrobiológiai minősége, meghatározó tényezői; alap- és adalékanyagok minősége, a késztermék minőségére gyakorolt hatása; élelmiszerek biztonságos előállítása, csomagolása, tárolása, szállítása, értékesítése; nyomon követés biztosítása az egész termékpályán; romlást okozó tényezők, élelmiszer-fertőzés, ételmérgezés okai, következményei, megelőzési lehetőségek; élelmiszer-előállítás higiéniája, személyi higiénia jelentősége, biztosításának lehetőségei az élelmiszer-előállításban, HACCP; génmódosított élelmiszerrel kapcsolatos információk; a kistermelői élelmiszer előállítás és forgalmazás jogi szabályozása; fogyasztóvédelem célja, feladata, jelentősége, biztosításának lehetőségei; az agrárszakigazgatás rendszere an14 Erdőgazdálkodás A képzés tartalma: az erdőgazdálkodás keretrendszerét jelentő jogszabályi környezet ismertetése; az erdő, mint ökoszisztéma; alapfokú dendrológiai ismeretek; az erdőgazdálkodás fenntarthatósága; erdőgazdálkodói szervezeti formák; erdőgazdálkodó hatósági nyilvántartásba vétele; erdészeti szakszemélyzet alkalmazása; erdőtervezés; erdőnevelési, fakitermelési módok ismertetése; erdőfelújítás; az erdőgazdálkodási tevékenység hatósági engedélyezése; erdőtelepítés; természetközeli erdőgazdálkodási módszerek ismertetése; az agrárszakigazgatás rendszere an15 Vízgazdálkodás, belvízvédelem, melioráció (gazdákat 22 - érintő területe), Víz Keretirányelv fő követelményei 182. A képzés tartalma: Melioráció, mezőgazdasági vízgazdálkodás természeti tényezői időjárás-változás, változékonyság Magyarországon; időjárási szélsőségek; a klímaváltozás történelmi vonatkozásai A mezőgazdasági termelés kettős veszélyeztetettsége Aszály történelmi aszályos időszakok; aszálykárok; az aszály enyhítésének lehetőségei Melioráció és az öntözés kapcsolata

13 13. oldal melioráció; a melioráció összetevői; hatósági engedélyek; a meliorációs tervek talajvédelmi szempontból történő megítélése; a melioráció kivitelezése Vízgazdálkodás víz Keretirányelv hazai végrehajtása; vízkárelhárítás, belvízvédelem; 201. = belvíz által veszélyeztetett területek; 202. = erózió által veszélyeztetett területek; 203. = belvízvédekezéssel kapcsolatos főbb teendők; 204. = belvízvédekezés szervezeti rendje Agrárstratégiánk Az uniós csatlakozásból adódó lehetőségeink Az agrárszakigazgatás rendszere 208. an16 Közvetlen kifizetések az SPS rendszerben, aktuális 22 - földügyi és birtokrendezési kérdések 209. A képzés tartalma: Az SPS rendszer Aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések a termőföld tulajdonjogának megszerzése; a birtokrendezés eszközei; a termőföld használata és a földhasználati nyilvántartás; a termőföldet érintő hasznosítási kötelezettség és a parlagfű-mentesítés; a termőföld más célú hasznosítása Az agrárszakigazgatás rendszere 218. an17 Vadgazdálkodási ismeretek A képzés tartalma: a vadgazdálkodás jogszabályi keretei; vadgazdálkodási célú élőhelyfejlesztés és az ÚMVP kapcsolata; apróvad-gazdálkodási alapismeretek; az agrárszakigazgatás rendszere an18 Borpiaci ismeretek A képzés tartalma világpiaci és hazai trendek a borpiac alakulásában a szőlő-bor ágazat hazai intézményrendszere új borpiaci szabályozás az EU-ban szőlő-bor ágazati támogatások borkészítés és forgalomba hozatal szabályai szőlő- és bortermelői adatszolgáltatási kötelezettségek az eredetmegjelölés szabályai, termékleírások a kölcsönös megfeleltetés szőlészeti vonatkozásai 234. an19 Mezőgazdasági szállítás, anyagmozgatás speciális esetei A képzés tartalma a megengedett össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedésének feltételei az üzemanyag és mezőgazdasági vegyszer szállítására vonatkozó általános előírások a főbb veszélyek a különböző veszélytípusoknak megfelelő megelőző és biztonsági intézkedések a járművek és a küldeménydarabok jelölése a be- és kirakodás, valamint a szállítás során alkalmazandó óvintézkedések a rendkívüli esemény során alkalmazandó magatartási szabályok, a tűzoltó készülék használata 243. an20 Természetközeli gazdálkodás A képzés tartalma Általános ismeretek a természetvédelemről természetvédelmi alapismeretek;

14 14. oldal a mezőgazdaság kulcsszerepe a környezet- és természetvédelemben; a hazai természetvédelem működése; Nemzeti Parkjaink, gazdálkodás a NP-ok területén; Magyarország védett állatai és növényei; gyógynövény és gombaismeret Környezetkímélő gyepgazdálkodás A vadkár megelőzése, csökkentése a mezőgazdaságban Környezetvédelmi bevallási kötelezettségek, bevallások készítése 255. an21 Pályázatírási ismeretek A képzés tartalma: EU források, EU alapok A projekt fogalma, felépítése, projekt menedzsment Üzleti terv szerepe a pályázatírásban Tervezési technikák Pályázatok formai és tartalmi követelményei Közbenső ellenőrzések Pályázatírási praktikák Pályázatok bírálata, döntéshozatal A sikeres pályázatok megvalósítása, elszámolások, beszámolók 266. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján indítható képzések 267. ao Aranykalászos gazda 268. ao Mezőgazdasági vállalkozó 269. ao Elágazás: Kertészeti gép kezelő 270. ao Elágazás: Majorgép-kezelő 271. ao Elágazás: Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő 272. ao Elágazás: Mezőgazdasági rakodógép kezelő 273. ao Elágazás: Növényvédelmi gépkezelő 274. ao Elágazás: Önjáró betakarítógép kezelője 275. ao Részszakképesítés: Növényvédő és méregraktár-kezelő 276. ao Részszakképesítés: Motorfűrész-kezelő 277. ao Részszakképesítés: Fakitermelő 278. ao Méhész 279. ao Szőlőtermesztő 280. ao Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó 281. ao Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó 282. ao Vadász, vadtenyésztő 283. ao Lótartó és -tenyésztő 284. ao Belovagló 285. ao Bioállat-tartó és tenyésztő 286. ao Biomasszaelőállító 287. ao Bionövény-termesztő 288. ao Ökogazda a hatályos Szakmai és Vizsgakövetelményekbe meghatározott maximális képzési időtartam legalább 30%-a, amit a NAKVI a képzési projektterv felülvizsgálata ellenőriz során

15 15. oldal 289. ao Élelmiszeripari gépsor- és rendszerüzemeltető 290. ao Részszakképesítés: Csomagológép-kezelő 291. ao Részszakképesítés: Élelmiszeripari gépkezelő 292. ao Részszakképesítés: Élelmiszeripari készülék kezelője 293. ao Részszakképesítés: Növényolaj-gyártógép kezelője 294. ao Részszakképesítés: Palackozógép-kezelő 295. ao Erdőgazdasági gépkezelő 296. ao Részszakképesítés: Erdészeti felkészítőgép kezelője 297. ao Részszakképesítés: Erdészeti kötélpálya kezelője 298. ao Részszakképesítés: Erdészeti közelítőgép kezelője 299. ao Részszakképesítés: Erdészeti rakodógép kezelője 300. ao Részszakképesítés: Többfunkciós fakitermelőgép kezelője 301. ao Elágazás: Erdőgazdasági gépésztechnikus 302. ao Elágazás: Mezőgazdasági gépésztechnikus 303. ao Virágkötő, -berendező, virágkereskedő 304. ao Részszakképesítés: Virágbolti eladó 305. ao Részszakképesítés: Virágdekoratőr 306. ao Részszakképesítés: Virágkereskedő 307. ao Részszakképesítés: Virágkötő 308. ao Elágazás: Erdészeti gépszerelő, gépjavító 309. ao Elágazás: Kertészeti gépszerelő, gépjavító 310. ao Elágazás: Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító 311. ao Ráépülő szakképesítés: Dieseladagoló-javító 312. ao Ráépülő szakképesítés: Erő- és munkagépjavító 313. ao Ráépülő szakképesítés: Hidraulika-javító 314. ao Ráépülő szakképesítés: Járműelektromos szerelő 315. ao Mezőgazdasági technikus 316. ao Vidékfejlesztési technikus 317. ao Részszakképesítés: Állattartó-telepi munkás 318. ao Elágazás: Haszonállat-gondozó 319. ao Elágazás: Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 320. ao Elágazás: Állattenyésztő (juh és kecske) 321. ao Elágazás: Állattenyésztő (sertés) 322. ao Elágazás: Állattenyésztő (szarvasmarha)

16 16. oldal 323. ao Részszakképesítés: Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd 324. ao Elágazás: Állategészségügyi technikus 325. ao Elágazás: Állattenyésztő technikus 326. ao Részszakképesítés: Faiskolai munkás 327. ao Részszakképesítés: Faiskolai termesztő 328. ao Részszakképesítés: Növényházi dísznövénytermesztő 329. ao Részszakképesítés: Szabadföldi dísznövénytermesztő 330. ao Részszakképesítés: Erdészeti növényvédő 331. ao Részszakképesítés: Erdőművelő 332. ao Részszakképesítés: Erdőőr 333. ao Részszakképesítés: Digitálistérkép-kezelő 334. ao Részszakképesítés: Földügyi számítógépes adatkezelő 335. ao Részszakképesítés: Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 336. ao Elágazás: Földmérő és térinformatikai technikus 337. ao Elágazás: Térképésztechnikus 338. ao Ráépülő szakképesítés: Földügyi térinformatikai szaktechnikus 339. ao Ráépülő szakképesítés: Kataszteri szaktechnikus 340. ao Gazda 341. ao Részszakképesítés: Ezüstkalászos gazda 342. ao Részszakképesítés: Mezőgazdasági munkás 343. ao Ráépülő szakképesítés: Elektromos halászgép kezelője 344. ao Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó 345. ao Lovastúra-vezető 346. ao Elágazás: Inszeminátor (baromfi és kisállat) 347. ao Elágazás: Inszeminátor (juh és kecske) 348. ao Elágazás: Inszeminátor (ló) 349. ao Elágazás: Inszeminátor (sertés) 350. ao Elágazás: Inszeminátor (szarvasmarha) 351. ao Kertész 352. ao Részszakképesítés: Fűszernövénytermesztő 353. ao Részszakképesítés: Gombatermesztő 354. ao Részszakképesítés: Gyógynövénytermesztő 355. ao Részszakképesítés: Kerti munkás 356. ao Elágazás: Gyümölcstermesztő

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Észak-Magyarországi Képző Szervezet. Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Központ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Észak-Magyarországi Képző Szervezet. Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Központ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Észak-Magyarországi Képző Szervezet Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Központ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ÉS ERDŐGAZDÁLKODÓK SZÁMÁRA 2009. évi

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Képzések. A képzés megnevezése

Képzések. A képzés megnevezése 1. számú melléklet az 50/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez [1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez] Képzések kódszáma an1 an2 A képzés megnevezése 1. célterület: Választható képzések Szakképesítést

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 2., kedd. Tartalomjegyzék. 12/2010. (II. 2.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 2., kedd. Tartalomjegyzék. 12/2010. (II. 2.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 2., kedd 12. szám Tartalomjegyzék 12/2010. (II. 2.) Korm. rendelet 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 1018/2010.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a félig önellátó gazdaságok szerkezetátalakításához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Közlemény: a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos változásokról

Közlemény: a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos változásokról Közlemény: a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos változásokról Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet módosítása alapján a fiatal mezőgazdasági termelői

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez

3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez 64814 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 126. szám 3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993.

Részletesebben

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára 1 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat) 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás 22 2 6131

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 28898 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 113. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 90/2011. (X. 3.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2010. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2010. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2010. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők elindításához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FELHÍVÁS a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések

Részletesebben

Képzések. A képzés megnevezése

Képzések. A képzés megnevezése 1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez Képzések kódszáma an1 an2 A képzés megnevezése 1. célterület: Választható képzések Szakképesítést nem adó képzések Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes

Részletesebben

1. számú melléklet. Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések

1. számú melléklet. Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések 1. számú melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján Szakképesítés Megnevezése 1. 26 2 8299 02 2 2 01

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FELHÍVÁS a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 145/2011. (IX. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 145/2011. (IX. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 145/2011. (IX. 20.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU. 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM

,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU. 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM ,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM Köszöntô Tisztelt Olvasó! A magyar mezôgazdaság versenyképességének megôrzéséhez

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C 6. számú szakmai melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján 1. Szakképesítés azonosító száma A B C

Részletesebben

69/2013. (VII. 29.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

69/2013. (VII. 29.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések - 1 - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

Fiatal gazdálkodók támogatása ÚMVP 112.

Fiatal gazdálkodók támogatása ÚMVP 112. Fiatal gazdálkodók támogatása ÚMVP 112. A támogatás célja A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2014. (02.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2014. (02.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2014. (02.20.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről Jelen közlemény az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez 5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl (kivonat) 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész 22 2 6131 06 1 0 01 Állattenyésztı

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről Jelen közlemény az

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 132/2012. (VIII. 16.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 132/2012. (VIII. 16.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 132/2012. (VIII. 16.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

.../2010. (...) FVM rendelet

.../2010. (...) FVM rendelet .../2010. (...) FVM rendelet az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról Tájékoztatás és

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE történő jelentkezésre A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 15. (2) bekezdése

Részletesebben

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

megnevezése gépész Erdőgazdasági gépkezelő Erdészeti gépész Erdészeti felkészítőgép kezelője

megnevezése gépész Erdőgazdasági gépkezelő Erdészeti gépész Erdészeti felkészítőgép kezelője 4. számú melléklet a 8/2008. (I. 23.) FVM rendelethez Külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetése a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel és az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott OKJ-ban

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../... (..) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti

Részletesebben

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések MAGYAR KÖZLÖNY 24. évi 51. szám 4837 1. melléklet az./24. (..) VM rendelethez 1. melléklet a 34/24. (IV. 4.) VM rendelethez Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

1. melléklet a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelethez. A képzés idıtartama (45 perces tanóra)

1. melléklet a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelethez. A képzés idıtartama (45 perces tanóra) 1. melléklet a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez A képzés kódszáma megnevezése idıtartama (45 perces tanóra) elmélet gyakorlat 1. célterület: Választható

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló közlemények

Részletesebben

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G YA R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter./.... (..) VM rendelete a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

A farmgyakornoki program a magyar agrárium fellendítéséért

A farmgyakornoki program a magyar agrárium fellendítéséért Bevezető Az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés viszonylag új és tudásanyagában rohamosan fejlődő-változó szakterületein a tájékozottság, vagy az újabb szakismeretek, támogatási lehetőségek elérése komoly

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna

Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna NEMZETI AGÁRGAZDASÁGI KAMARA Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna Budapest, 2014. október 30. Jogszabályok módosulása 2014. október 1-én hatályba

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 1. oldal 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban 13614 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 62. szám 7. a támogatás igénybevételével megvásárolni tervezett gép, berendezés 7.1. gépkatalógus szerinti 8 jegyû gépkódja 7.2. beszerezni tervezett darabszáma

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

152/2013. (VIII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

152/2013. (VIII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 152/2013. (VIII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben