Az évi sváb kitelepítés előzményei, történései és következményei Leányváron

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az 1945-46 évi sváb kitelepítés előzményei, történései és következményei Leányváron"

Átírás

1 Tartalomjegyzék: Az évi sváb kitelepítés előzményei, történései és következményei Leányváron 2 Szent Erzsébet Asszonyról születésének 800. évfordulóján 6 AKI ÁLMODNI IS CSAK GŐZMOZDONYRÓL ÉS GOLFPÁLYÁRÓL SZOKOTT 10 A lelkem mélyén a mai napig leányvári vagyok 15 Beszélgetés Dr Bartos Zoltán egyiptológussal 15 Egy emberöltő munkássága az egészségügy szolgálatában 20 Jó harcot harcoltam, a hitet megtartottam. 25 Beszélgetés a 78 éves Nagy József kőbányász lőmesterrel 34

2 Az évi sváb kitelepítés előzményei, történései és következményei Leányváron Március 24.-én lesz 61 éve annak, hogy falunkból 11: 30-kor elindult a vasútállomásról a svábokkal zsúfolt legszomorúbb vonat az ismeretlen idegenbe, Németországba. Az évfordulóra emlékezve szeretném közzé tenni könyvtári és levéltári gyűjtőmunkám témára vonatkozó jegyzeteit. A korabeli kimutatások jegyzőkönyvek, levelezések, rendeletek, törvények, kommentár nélküli, felsorolásszerű közlésére vállalkoztam, annak érdekében, hogy mindenki maga formáljon véleményt történelmünk e szomorú időszakáról. Igyekeztem megjelölni a kutatási forrásokat, a dokumentumokban szereplő nevek közlésétől csak akkor tekintettem el, ha a ma is köztünk élő leszármazottak személyiségi jogai azt indokolták. A második világháború utolsó periódusában a szövetséges hatalmak már a háború lezárását követő időszak helyzetét taglalták októberében Moszkvában Churchill, Eden, és Sztalin megállapodtak abban, hogy Magyarországot a Szovjet érdekszférához csatolják be a Potsdami- Konferencián a cseh és lengyel kitelepítésekhez hozzácsapták a magyarországi németek kitelepítését. A magyar ideiglenes nemzeti kormány 1945-ben felállította a Népgondozó Hivatalt, amelynek feladata volt a fasiszta németek kitelepítése. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt ellenében minden parlamenti párt a svábok kitelepítésére voksolt, s Nagy Ferenc miniszterelnök aláírta a hírhedt rendeletet. A 12330/1945 M.E. sz. miniszterelnöki rendelet már részletesen tartalmazza, hogy a kollektív büntetés alapján kit kell kitelepíteni. Ez időben fogalmazza meg Bibó István figyelmeztetését, mely szerint a szélsőséges gyűlölködés Bakyiék szörnyeteg akcióira, a zsidóüldözésekre emlékeztetik. Nagy Imre ekkori belügyminiszter /1946. B.M. sz. rendeletében már négy fejezetben taglalja a névjegyzékek, a vagyonleltárak és szállítási kérdések részleteit. A sajtó naponta tálalta a svábok bűneit. A Nemzeti Paraszt Párt központ lapja a Szabad Szó közli Kovács Imre Egy batyuval című írását Ki az országból a sváb hazaárulókkal! adta ki a jelszót a gatyás kommunisták pártja, a Nemzeti Paraszt Párt, amelynek vezér szónokai a népi írók voltak. Gerinces magyarokat követeltek a földigénylő és nemzeti bizottságokba tavaszán a belügyminiszter felfüggeszti a kitelepítésre kijelölt községekben- így Leányváron is- az önkormányzatokat és a járási főjegyző helyettük kijelöli a nemzeti bizottság tagjait. A leányvári önkormányzat én alakult. Tagjai: Bikfalvy Ernő bíró (MKP), Gerstner Ferenc bíró II. (!) (FKG), Boros Zsigmond közgyám (MKP), Kulik János (MKP), Szabó József (MKP), Marton Ferenc (MKP), Herrhoffer Ferenc (FKG) esküdtek. A nemzeti bizottság tagjai: Bikfalvy Ernő, Ali János, Orvos Gyula, Pléli András, Oláh András, Schnell József, Fink József, Gerstner Ferenc és Erdély Ferenc. A kitelepítés időszakában a miniszteri biztos kijárási, gyülekezési és szesztilalmat rendelt el. Az 1945 évi választásokon a sváb lakosság nagy részétől megvonták a szavazati jogot. Dr. Benczur Gyula miniszteri biztos kinevezi a II. kitelepítési bizottságot, amely felelős Leányvár, Máriahalom, Szomor sváb lakosságának kitelepítéséért. Leányváron 1946 március 4.-én, megalakul az összeíró bizottság, március 8.-án közzé teszik a kitelepítendők listáját, a mentesítést kérőknek öt nap fellebbezési határidőt adnak. Az összeíró bizottság A,B,C,D listákat készít. Az A listán a kitelepítendők szerepelnek. A II. számú kitelepítési bizottság 1210 főben jelöli meg a községünkből kitelepítendők számát, amely az össz lakosság 85%-a. Német és magyar nyelvű nagy

3 plakátokon közlik, hogy személyenként 7kg liszt, tészta vagy kenyér, 1kg zsír, 2kg húsnemű 2kg hüvelyes és 8kg burgonya lehet, amit magukkal vihetnek a kitelepítettek. Ez lett az egy batyuból március 8.-án háromtagú bányász küldöttség keresi fel Bán Antal iparügyi minisztert és a bányászok kitelepítés alóli mentesítését, kéri. Szepessy Géza miniszteri osztályfőnök a leányvári vasútállomáson a már bevagonírozott bányászokat kéri az itthon maradásra. A dorogi bányákban dolgozó csolnoki sváb bányászok szolidalítást vállalva nem szállnak le a bányákba. Március 15.-én a III. menetesítő bizottság Stefanik György (FKG) elnökletével 138 bányászt mentesít a kitelepítés alól. A kitelepítendők listája szinte óránként változik. A végső mentesítés után 124 bányász maradhatott itthon (77 aktív, 44 nyugdíjas, 3 hadifogoly). Családok, rokonságok szakadnak ketté, teljes a bizonytalanság. Te fiatal vagy, elkezdheted az életedet még egyszer, de én megöregedve, férj nélkül (fogság!) mit kezdhetek a bizonytalan idegenben - mondta anya a lányának. Wir ziehen hin und her, und haben keine Heimat mehr írták a marhavagonokra ( Mi ide- oda költözünk, és nincsen már hazánk ) A kitelepítettek számáról pontos adatok nincsenek. Egy 1947 évi telepfelügyelői jelentés 151 kitelepített családról ír, a község lakóinak számát főre becsüli, melynek fele sváb bányász, fele telepes. A jegyzői ház gangja (folyosó) tele volt a kitelepítettek lakáskulcsaival - mondja az egyik visszaemlékező. A telepítés szervezettségét minősíti, hogy William Key amerikai vezérőrnagy december 10.-én Vorosilov marsaltól, a SZEB szovjet képviselőjétől levélben kéri, hogy az induló vonatoknak parancsnokai kapjanak angol és német nyelvű utasítást. Felhatalmazásuk nélkül Magyarországról vonatok ne induljanak, a vonatok indulásáról, uticéljáról, útvonaláról a berlini amerikai hatóságokat értesítsék. A kitelepítést megelőzően főleg Békés megyéből érkeztek magyar telepesek a községbe. A Szabad Esztergom 1946 május 10.-én, írja, hogy Leányvárra 120 család lett telepítve(60 földműves, 10 iparos, 24 vasutas, 26 bányász ) án a leányvári telepesek levelet írtak a belügyminiszternek, melyben az olvasható a Népgondozó Hivatal június havában 48 családot telepített le Leányvár községben. A kitelepített svábok házaiba telepeseket, költöztettek. A nagypolitika helyi igazságszolgáltatói is megjelentek községünkben. Aki tegnap még nyilas keresztes karszalaggal szaladgált, az mára meggyőződéses antifasiszta lett, egy- egy volksbundistából magyarságáért üldözött mártír lett, aki nappal a törvényről szavalt, az éjszaka fosztogatni járt. Kiszolgáltatott embereket félemlítettek meg. A község jegyzője március 24.-én, közli a győri kereskedelmi és iparkamarával, hogy az alábbiaknak a német kitelepülés folytán ipari foglalkozása a mai napon megszűnt (40 név felsorolva). Kik voltak az elűzöttek és a honfoglalók? A levéltárban Kimutatás Leányvár község volksbundos lakóiról felsorol 320 nevet, számontartva és részletezve kinek milyen vagyontárgyai voltak. Közülük többen voltak német katonák vagy az SS-ben szolgáltak. A többség, az ártatlanok közé tartozott. Bünöségükhöz elég volt magyarosított nevük visszanémetesítése vagy az évi népszámláláson bejegyzett német nemzetiség vagy anyanyelv, ez alapján már fasiszta érzelmű volt az illető, de ez Antonescu Romániájában vagy Tito Jugoszláviájában nem számított, onnan nem volt kitelepítés. A németeknek két pártjuk van, a magyar svábok és a hitlersvábok A magyar svábok a magukat magyarnak valló német nemzetiségűek voltak. Többnyire ők kerülhettek a mentesítési listákra. Akik helyükre jöttek az úri Magyarország kisemmizett, nincstelen földönfutói voltak, akiknek szegénységéről ugyanazok a népi írók írtak a legtöbbet, akik a svábok kitelepítését a leghangosabban követelték. A két náció kezdeti együttélése nem volt gondmentes. Idézetek az Esztergom megyei alispán jelentéseiből március 9. a községek lakosságának hangulata

4 megnyugtatónak mondható, egyedül Leányvár község, ahol a telepesek, és a kitelepítés után visszamaradó lakosság egyetértésre jutni nem tud. Ennek oka a telepesek túlkapásai és a még a községben lévő sváb lakosság a betelepülőkkel szembeni merev elzárkózása április 13 A svábok nem dolgoznak és a telepeseknek nem áll rendelkezésükre megfelelő igavonó állat. Szükséges azonban, hogy a telepesekkel szemben jóakaratot is tanúsítsanak január 16. i már említett telepesek által a belügyminiszternek írt panaszlevél szerint Mindannyian bucsai nincstelen magyarok vagyunk, akik a föld szeretetétől áthatva jöttünk, úttörői voltunk egy újabb honfoglalásnak. Szűnjön meg végre a svábok uralma felettünk, saját országunkban, ne vezessenek újra és tovább a régi hazaáruló, országpusztító sváb barátok és svábok október 18.-án az Eszergom megyei főispán írja: A telepesek nagy száma a mezőgazdasági munkához nem ért, azt intenzíven folytatni nem tudja június 28-án kelt jegyzőkönyvben a megyei főispánhoz érkezik egy hét aláírásos panaszbejelentés, mely szerint a telepesek és svábok között igazságtalanul került elosztásra a lábon álló gabona. A főispán rendelkezése: helybeli ellátatlan lakos 303, ellátatlan betelepülők 264, összesen 570 személy 142 kat. hold alapján 4 személyre jut egy kat. hold ; 5 mázsa /hold termésátlag és 300pengő/ mázsa búza árral számolva a gabona ilyen formájú szétosztásának június 29.-e reggel hat órát tűzi ki március 5.én hat telepes a községi irodatiszt és a jegyzőkönyv vezető aláírásával panaszos beadvány készült a községi bíró ellen a bírói háznál tartott lakodalomban olyan sütés- főzés ment, ami még a békebeli körülményeket is meghaladja. Így például biztos tudomásunk szerint sütöttek 500 db zsemlyét, 9kg lisztből vajas kiflit, 140 tepsi süteményt, 70 kenyeret, egy sertést és egy borjút vágtak A panasz alapján március 9.-én a sváb Remény József községi bírót a járási főjegyző felmentette és helyette Bikfalvy Ernő telepest nevezte ki április 1-jei feljegyzés szerint a legjobb beszolgáltatóknak az oroszok sót és gyufát adtak, a 27kg sóból és 104 doboz gyufából a telepesek összesen 6kg sót és 24doboz gyufát kaptak panaszolják a telepesek Reményi bíró igazságtalan intézkedését. (A lakosság a szovjet jóvátétel fejében a Vörös Hadsereg részére élelmiszer és takarmány beszolgáltatására volt kötelezve.) Hogy milyen volt az együttélés a svábok és telepesek között a mindennapok során? Szinte naponta készültek jegyzőkönyvek a különböző panaszos ügyekről a községi jegyzőnél én K. Frigyesné részére kiutalásra került (a mai Ibi fodrászat) épület pékműhelye. Mellette volt a községi orvosi rendelő, ahova Szekeres József a földigénylő bizottság helyi elnöke felesleges ingóságait betárolta, ezért az orvos január 2.- án nem tudott rendelést tartani. K. Frigyesné kérte Szekeres Józsefet az ingóságok elszállítására. A doktorúr vizsgáljon, ahol akar, ott az ól vizsgáljon, ottan vagy vizsgáljon az anyja p -ban volt a pöfeteg bizottsági elnök válasza.1946 január 2.-án Éliás József panaszt tesz Dr. Korpás Pál jegyzőnél és elmondja csak akkor juttatnak számára 8 hold földet, ha tanúsítom, hogy Grosz János főút 108 sz. alatti lakos a volksbund tagja volt. A hamis vallomást nem vállaltam december 22.-én Ébelle Antalné és Kurcz Mihály panaszosok jegyzőkönyvbe mondják: Szekeres József földigénylő bizottsági elnök elvitte a következő tárgyakat: 2db rádió, 1db singer varrógép, 1pár férfi csizma, egy db vadonatúj lavór, 2db üvegezett ablak tokkal együtt, 2zsák burgonya, 1zsák búza, 1db fejsze január 4.-én Máté László helybeli telepfelügyelő és a helyi földigénylő bizottság több tagja Péter Ferencné, Huy Mária Szent István u. 47 sz. alatti lakostól elvittek: 5mázsa szén, 1 üst, 2tyúk, éjjeliszekrény, tükör, gyúrótábla, vejling, 3db 2 m-es villanyoszlop (!), kisfejsze, villanyóra Elvitték, elvitték, elvitték, olvashatjuk két- három tucat jegyzőkönyvben. A közölt példákkal, csak azt igazolom, hogy nem voltak válogatósak a rekvirálók. Amit nem

5 vittek el, arról a belügyminiszteri rendeletnek megfelelően- leltárt készítettek, prezentálva a törvényes eljárást. 239 ilyen leltárívet találtam a levéltárban, amely mind azzal zárul, hogy az aláírás megtagadva én Klotz Mihályné született Perger Anna 151 hsz. háza (utca nincs jelölve). Vida István telepesnek lett juttatva. A telepes a következő élő gyümölcsfákat vágta ki: 3db spanyol meggyfát cca évesek, 2db szilvafát, magvaváló cca. 13évesek. Tanú Ecker Lőrinc községi mezőőr. Emlékezők szerint a fára tüzelőként volt szükség január 21.-én Kollár Károly felvidéki telepes kéri a részére átadott ház hiányosságaink jegyzőkönyvezését, nehogy később a hiányzó tárgyakért őt tegyék felelőssé 1-7 pontban, foglalja: az istálló ajtója hiányzik, villanyóra nincs meg, 1db 80cm magas 150literes káposztás hordó nincs meg Különösen kegyetlenül durván bántak el Engler Pálné, Czivisz Anna Kálvária u 251 sz. alatti lakossal ei jegyzőkönyv szerint Szekeres József elvitte tőle a kecskéjüket, amely négytagú családjának biztosította a napi tejet a gyerekeket nem sajnálom, azoknak nem kell tej volt a könyörgésre a pökhendi válasz én készült özv. Fink Jánosné (született Herháger Erzsébet) Szent Erzsébet u.i lakós panaszáról a jegyzőkönyv november 3.-án a községi földosztó bizottság, mint 79 éves öreg, állandóan beteg asszonyt lakásából kitették,úgy hogy szalmazsákon felemelték és másik lakásba vitték. Akár csak a népmesékben, ahol a gonosz a mese végén elnyeri méltó büntetését: a kitelepítési krónika utolsó dossziéja Bikfalvy Ernő fegyelmi ügye április 13.-án a járási főjegyző felfüggeszti állásából a telepes Bikfalvy Ernő nemzeti bizottsági elnököt megokolás: íratok, jegyzőkönyvek szerinti ingóságok megőrzéséről nem gondoskodott, az őrizetére bízott és lezárt lakások kulcsait a telepesek között kiosztatta, és így a leltárba vett ingóságok eltűntek. A községünkben élő felvidékiek kitelepítése is a hontalan magyarok csehszlovákiai tömeges és szélsőséges megalázását igazolják. Ezek részletei egy külön írást igényelnek, de ide kívánkozik, hogy az ismertetett jegyzőkönyveket Dr. Korpás Pál községünk akkori jegyzője vette fel, aki április 7.-én Garamkövesdről települt át Magyarországra a Csehszlovákiából való kiutasítás megelőzése okán. Hosszú oldalakon olvasható a leányvári azonosító névjegyzék, amelyben minden lakos megkapta a listák szerinti besorolási számát. 32-es sorszámú Eifert Antal III/270 besorolási számon, 33.-as sorszámon neje III/241-es besorolási számon adataik között szerepel Eifert Rozália, mint hat éves gyermek, későbbi nejem, aki a rendszerváltás utáni első kisebbségi önkormányzati választásokon az elnöke lett a leányvári német kisebbségi önkormányzatnak, mint egy bizonyítva, hogy az emberek származásuk, hitük, nyelvük különbözősége ellenére is a békességben és közös munkájukban megtalálják egymást. Az idáig vezető időszak rögös útjáról a cselédlányokkal folytatott beszélgetéseimben olvashatnak a következő számokban. Így köszönnek ránk a korabeli dokumentumokból, szüleink, nagy és dédszüleink életének legszomorúbb napjai. Legyenek a korabeli dokumentumok figyelmeztető üzenetek községünk kitelepített és mai lakóinak. Ilyet soha többé nem akarunk! Ne válasszon szét bennünket vallás, ideológia, pártok, származás, anyanyelv. Hisszük, hogy a közéletünkben eluralkodó durvaságok, kölcsönös vádaskodások, kirekesztő útszéli nacionalista megnyilatkozások nem torkolnak szélsőségekbe és előbb utóbb nagykorú tagjai leszünk az Európai Unió népes családjának. Leányvár, február 24. Dr. Szakmár János

6 Szent Erzsébet Asszonyról születésének 800. évfordulóján Kis gyermekségétől fogva, az Istennek / Szolgála szüntelen, édes mesterének. / Szép áhítatossággal példa vólt mindennek, / Mint kellyen keresni úttyát idvességnek. Cantus Catolici Pázmány Péter esztegomi érsek 1629-ben, Nagyszombati zsinaton elrendelte a katolikus népénekek összegyűjtését és kiadását. A Lőcsén megjelent első kottás magyar katolikus énekgyűjteményben a fenti szép sorokkal emlékeznek a szentéletű asszonyról. A mai jubileumi évben sok szép kiállítás, könyv, emlékünnepség ismerteti az ő szent életét. Írásomban arra teszek kísérletet, hogy életének egy-két eseményén keresztül közelebb kerüljünk mai hétköznapjainkhoz, történelmünk korabeli eseményeibe illesztve keresem a választ a leányvári Szent Erzsébet-kultusz eredetére, kialakulására. Számos településnél olvashatjuk, hogy róla nevezték el az Isten házát. A mi templomunk oltárképének témáját találjuk a mogyoródi, a galyatetői, a zebegényi, a ditrói, a kosdi templomok oltárképeként. A vatikánai magyar kápolnát, a párizsi Szent Erzsébet templomot, a prágai Szent Vitus templomot díszítik szent életének képei. Egy Európa szerte szeretett és tisztelt szentünk, II. Endre és meráni Gertrú gyermeke 1207-ben Magyarföldön, Sárospatakon született. Testvére IV. Béla királyunk, nagynénje volt Árpád-házi Szent Margitnak és V. Istvánnak. Kortársa volt Assisi Szent Ferenc. Négyévesen Thüringiába viszik, s ott nevelkedve 14 évesen feleségül megy IV. Lajos thüringiai őrgrófhoz, s három gyermekkel ajándékozza meg őt. (Herman, Zsófia és Gertrúd). Férje 27 évesen a keresztes háborúba menet Otrantóban, Erzsébet 24 évesen szeretett férjét gyászolva Marburgban halt meg. A szentéletű asszonyt halála után négy évvel IX. Gergyely pápa 1235 Pünkösd vasárnapján Perugiában az egyház szentjei közé emelte, és november 19- ét Erzsébet emléknapjává nyilvánította. Az első Szent Erzsébet templomot sógora Konrád építtette Marburgban, és itt kerültek 1236-ban végleges elhelyezésre Szent Erzsébet hamvai. Tengernyi sokaság volt részese a megindító szertartásnak. Gyermekei, sógorai, érsekek, püspökök, főúri előkelőségek és messze földről érkezett zarándokok álltál körül koporsóját. II. Frigyes német-római császár fejéről levette koronáját, és Erzséber koporsójára helyezte: Ha nem tudtalak császánővé koronázni ezen a földön, fogadd hódolatom jeléül ezt a koronát, aki Isten országában már királynő vagy. A magyar egyháznak alig van tárgyi emléke Erzsébetről. A hercegasszony ágyából faragott botot az Esztergomi székesegyház kincstárában őrzik. Az életét elemző kritikai vizsgálatok (Gábriel Asztrik) a templomi oltárképünkön is megörökített legendás rózscsodát nem Thüringiába, hanem még leánykorában II. Endre királyunk óbudai udvarába helyezi. Nagy prédikátorunk Temesvári Pelbárt, (az esztergomi bencés gimnázium névadója) a késő középkorban ízes magyarsággal így fogalmaz: Mikor még kicsi volt megtörténék egy napon, mikor nagy hideg volna, hogy úgy mint senki sem látá, vinne apró maradékot a várkapuja elébe a szegényeknek. És íme elöl talála az ő atyját, csodálkozni rajta az nemes királynak leánya, miért szeérmes vala, nagyon megszégyenlé magát, és megijede, és nem tudva félelmében mit felelni. Ím rózsát viszek- (mondá). Az ő atyja pedig, mint eszös ember, meggondolá, hogy nem volna rózsvirágzásnak ideje. Hozzá hívja, s meglátá kebelét. Hát mend szép rózsavirág: azaz jó apró portéka. Ó nagy ártatlanság, ó szeplőtlenségnek halhatatlan malasztja! Íme az áldott mennyei király nem hagyá ő szerelmetes szolgálólánya beszédét hamisságban. Milyen földi és égi emelkedettség!

7 Forráskritikák szerint (Győrffy György) Erzsébet Eczilburg várában vagyis Óbudán született. Házassága (1221) Pest városában a mai Belvárosi templom helyén álló templomban köttetett. A hercegnő szent életének híre mint Magyarföldön mint Európában elterjedt. Bátyja IV. Béla király a Gellért-hegy lábánál lévő Alhévízen a szegények számára ispotályt emelt, melyet Szent Erzsébet ispotálynak nevezett el, s mely egészen a középkor végéig betegek ezreit gyógyította. A Szent Erzsébet-kultusz jellemző emléke a tömeges XII-XIV. századi Erzsébet névadás. Ssak szűkebb családjába: az ő nevére kereszteltette egyik lányát V. István és Kun László. Erzsébetre változtatta nevét Kun László felesége, Anjou Izabella. Sírhelyét zarándokok látogatják. Szobrok, üvegablakok, könyvek állandó témája a szent élete. Szent Erzsébet oratóriumát a szerző Liszt Ferencünk maga vezényelte Marburg várának 700 éves jubileumi ünnepségén. Richard Wagner a Tanhauser oprában emlékezik a szentre. Becses nyelvemlékünk, az Érdy-kódex ismeretlen szerzőtől Szent Erzsébet legrégebbi ismert magyar nyelvű életrajzát közli. Mayer István első magyarországi Szent Erzsébet életrajza 1841-ben jelenik meg. Térségünkben, a Duna mentén, a Pilis és budai hegyek vonulatában ment végbe a magyar királyságnak és az ország vezető egyházmegyéjének szervezés imunkája. Esztergom az ország fővárosa volt, Óbuda III. Béla és II: Endre királyi szálláshelye oklevelekkel bizonyított. Budán, Pesten és Óbudán meg a peremvidékein mintegy száz templom tornyában kondult meg a harang. A középkor írója Magyarországot Boldogasszony virágos kertjének nevezi. A megalakuló kolduló rendek barátai a krisztusi szegénység szellemében agitálnak, élnek és terjeszkednek. Szent Domonkos 1221-ben alapítja rendjét. Az első domonkosok Esztergomban és Pesten kezdték térítő munkájukat. Assisi Szent Ferenc 1219-ben alapítja rendjét. A franciskánusok Pesten, Óbudán, a budai várban és a Nyulak szigetén alapítja kolostoraikat. Ők fordították elsőként magyarra a Szentírást ben Szent Erzsébet ferences kolostort alapít Eisenachban ban Boldog Öszéb esztergom kanonok megalapítja az egyetlen magyar alapítású rendet, a pálos rendet. Első kolostoruk a mai Kesztölc Klastrompusztán épült. A szegénység és az egyszerűség életeszméjét vallja az 1113-ban alakult ciszterciek rendje. Hatalmas monostorukat Pilisszentkereszten emelik. A kolostort II: Endre, Szent Ertsébet atyja az alapítás ünnepén 250 kiló ezüsttel (100 márka) ajándékozza meg. A ciszterciek híres építők voltak. Építészi munkájuk a magyar építészettörténet jelentős korszaka ban pilisi monostorukban temetik el Szent Erzsébet meggyilkolt édesanyját Meráni Gertrúd királyné. (Története ismert Katona József Bán bánjából.) Malmaik voltak, értettek a szőlőműveléshez. Bertold kalocsai érsek, - Meráni Gertrúd öccseis jelentős szőlőket adományoz a rendnek. A premontreiek a zsámbéki Szent János kolostort építették. Ők III. Béla francia feleségével kerültek Magyarországra. A Nyulak-szigeti domonkos rendi apácák földszerzéseikkel az ország egyik legjelentősebb földesuraságává váltak. Megindul a királyi földadományok lavinája, övék lesz Pomáz (1278), Tököl (1280) Sáp (1279) (a mai Sárisáp), Csolnok vásártartási joggal (!) (1290) Solomárpuszta (1255) (a mai Solymár), Piliscsaba (1322), Csév (1276), Dorog (1278) és még vagy kéttucatnyi település birtokai. Csolnokon vásárvámokat szednek a dominikánák. Károly király özvegye, Nagy Lajos király anyja, Piaszt Erzsébet az 1340-es években alapította a ferences klarisszák hatalmas óbudai kolotorát. A főurak és királyi családi rokonok gazdag mecénásai voltak a rendnek. Az özvegy anyakirályné tinnyei birtokaival gazdagon megajándékozta a rendet. És a történelmi és egyháztörténeti kitérő után a Pilis gazdag történelmi emlékei közepette érkezzünk vissza Leányvárra.

8 A leányvári templom hegy mögötti völgyében létezett a királyi erdőőrök faluja, Aberthis után a Nyugat- szigeti dominikánák kaptak itt birtokot. A középkorban Pilis vármegyéhez tartozott községünk, és Walmod volt a neve ben az esztergomi szandzsák része, lakatlan falu, amely Dorog pusztájává vált. Csak a XVIII. Században népesül be újra ban a mai község területe a budai klarisszák birtokába kerül. A klarisszák nagy tisztelő és ápolói voltak Szent Erzsébet emlékének. A svájci Königsfelden az egykori klarissza kolostortemplom üvegablaka is Szent Erzsébetünket ábrázolja a kettős aposoli kereszten ben báró Sándor Mihály bajani földesúr veszi bérbe a klarissza birtokú mai Leányvárt. (Sándor Móric az ördöglovas egyik őse.) mikor a Szent Erzsébetre keresztelt templom után kutattam, a legrégebbi írott forrásokat, a kanonika vizitációkat tekintette át. (Egyházközségi jegyzőkönyvek). A források megerősítették, hogy a község birtoka a budai klarisszáké volt, majd a vallásalap tulajdonába került. Következtetéseimmel eljutottam a felismeréshez, hogy a mai templom helyén állott királyi kápolna (capelle regie) évadói a dominikánák vagy a klarisszák lehettek. Ezt erősítő körülmény, hogy Leányvárt először az 1755-ben készült Canonica Visitatio említik, mint Bajna (!) leányegyházát. Bajnáról mint anyaegyházról 1732-ben is készül visitatio, de abban még csak Sárisáp, Nagy-Sáp és Epöl szerepel leányegyházakként. (filiálé) évi visitatiókban már rövidített formában találkozunk leányvári bejegyzéssel is. A birtokot bérlő bajnai Sándor báró lehet a magarázata a bajnai anyaegyházhoz csatolásnak. A visitatiók a kor szintjén készült alapos és részletes feljegyzések egy-egy anyaegyház és leányegyházai részéről. Annak elkészítését a hercegprímás rendelte el. Készítésékor jelen voltak a földesúr (kegyúr) vagy gazdatisztje, a megyei hatóság képviselője, a falu elöljárói. A gyönyörű kézírással készült nagyalakú feljegyzések latin nyelven, tíz fejezetre osztva taglalják: mely szent tiszteletére épült a templom, mikor van a búcsú napja, mekkora a templom vagyona, megtekintik az anyakönyvet, hívektől tudakozódnak a plébános kötelességteljesítéséről, az iskolamester (kántor) munkájáról, fizetségéről. A Leányvárt először említő Canonica Visitatiót 1755-ben Csáky Miklós hercegprímás megbízásából Kusznics György esztergomi apát, kanonok készítette. Bajna anyaegyház kettes számú leányegyházaként Leányvárról a következőket tartalmazza: Leányvár a Sándor-család által újon telepített falu, mely Csolnoktól egy órányira fekszik. Temploma nincs, mindnyájan katolikusok: 198, ezek közül 65 nem gyónóképes. A plébános járandósága 16 frt. (forint), /száz ezüst denár = 1frt=20 közönséges garas=60 krajcár/, 20 pozsonyi szapu gabona és ugyanannyi zab. Három szekér széna és hat öl fa, továbbá egy teleknek megfelelő, azaz 36 pozsonyi szapu alávaló földjét művelik részben. A kántortanítói teendőket stóla fejében (papi illeték) a csolnoki végzi. Az egyházlátogató a falut inkább N. /nagy/ Csévhez óhajtaná csatolni úny és Dágh helyett. Csakhogy akkor a plébánosnak magyarul, németül és tótul is kell tudnia. Így fogalmaz Villányi Szaniszló forrásokkal megjelölt művében. /egy pozsony szapu= 75 itcz vízzel=63,6 liter; egy pozsonyi akó= 64 itcz= 0, 54 hektoliter vízzel/ E szerint a nótában énekelt 100itcz bort ide az asztalra 85 liter bor felszolgálását jelenti. Az újon telepített falu utalás a svábok betelepítésére, mely között történt, s telepítők a Sándor grófok voltak, s nem a több helyütt megjelölt Grassalkovich Antal től azután a csolnoki anyaegyházhoz tartozott a község, és 1812-ig annak leányegyházaként került sor három visitatióra. Csolnok vonatkozásában nem jelenthetett gondot a plébános nyelvtudása. A helyi Szent Erzsébet kultuszt az az indirekt okfejtés is erősítheti, miszerint a községet birtokló dominikánák és klarisszák jelentős szőlő -és borgazdálkodást folytattak. A forrásmunkákban utalást találtam a fejltett helyi szőlőtermesztésre. A leányvári híres borok a XVIII. században Pozsony és Győr megyéig is eljutottak.

9 A község XVIII-XIX. századi viaszpecsétjén látható szőlőfürtök is igazolhatják ezt. Hipotézisem, hogy a szorgalmas szőlőtelepítő rendek nemcsak a bortermelés kultuszát, hanem rendtársuk, Szent Erzsébet szeretetét és tiszteletét is magukkal hozták településünkre. Egy alternatív okfejtés lehetne az is, mely szerint a leányvári templom 1822-ben épült. Építése éveiben a Mária Terézia uralkodása időszakában betelepült svábság volt a domináns községünkben. Ők is elnevezhették épített templomukat Szent Erzsáébetről, hiszen Németföldön ugyanúgy szentként ünnepelték őt a katolikus betelepültek. A szőlő és bortermesztés kultúráját ők is ismerték július 22.-ei keltű Canonica Visitatiókban először szereple önálló anyaegyházként Leányvár, s már itt szerepel Szent Erzsébet, mint községünk védőszentje. Itt olvashatjuk először községünk első plébánosának ékes aláírását, Josephi Gianone volt a neve. S a visitatióban találjuk az első betelepülőkből választott községi elöljárókat. A nevek az utódok révén ma is élnek: Georg Jillich, Georg Stadtmüller, Jakobi Pregitzer, Joannis Gölcz, Jakobi Weisenburger voltak ők. S ha Szent Erzsébet tíz évvel a templomépítés előtt már a község patrónus szentjeként volt említve, akkor csak erősödhet az a gondolat, hogy a helyi Erzsébet-kultusz a községet birtokló rendtársai szeretetéből, tiszteletéből eredeztethető a templomépítő betelepült svávbság tiszteletben tartotta a már létező Szent Erzsébet. Kultuszt, s a templomot is róla nevezték el. Az istenhívő katolikusok és plébánosuk bizonyára tudta, hogy ki volt a szentéletű Erzsébet, hiszen a pápai szentté avatás az egész katolikus világban ismertté tette őt. Áttekintettem a levéltárban megtalálható legrégebbi képviselő-testületi jegyzőkönyveket. Ezek az ös időszakra vonatkoznak. Ezekben a templomépítéssel, Szent Erzsébettel kapcsolatos utalásokat nem találtam, de temetőnkben meg van még a síremléke Eifert Jakabnak, akit negyvenéves korában, 1889-ben választottak községünk bírójává. Érdekes döntéseket hoztak, sokat tanulhatnának tőlük mai képviselőink is, de ez már legyen egy másik írás témája. S mi most jöjjünk vissza községünk védőszentjének ünnepéhez. A falu búcsúja mindig is a falu kiemelt ünnepe volt. A gyermekek a búcsúfiának, a hintázásoknak örültek, a felnőttek az imádság mellett a földi mulatságokra, búcsúbálokra készültek. Az emberek a falu ünnepére készülve kicsinosították portáikat, takarítottak, meszeltek, rendet, tisztaságot tartottak, s így várták vendégésébe a faluból elszármazott rokonaikat, ismerőseiket. Ma a vendég autóval érkezik, s mindig siet. A bálok, a meghitt beszélgetések elmaradnak, a gyermekek az ajándékokat többnyire nem értékelik, az ünnepi készülődés már munkának tűnik, a falu kicsinosítása már régen nem jellemző. Mára e szép tradíciók már elkoptak, elvesztették egykori izgalmukat, örömüket, szépségüket. Szent életű Erzsébet igazságai felértékelődtek, s ma is aktuálisak. Ma is vannak nélülöző szegények, gyógyításre szoruló betegek, elhagyott gyerekek, és ma is vannak a másikat semmibe néző dölyfös élvhajhász pukkoncsok, vagyont harácsoló törtetők, akik csak önmagukért élenk. Ha életünket úgy szervezzük, hogy örömünkből másnak is jusson, ha másnak gondjában, bajában segítünk, ha egymásra is vigyázunk és segítünk, akkor olyat cselekszünk, amely méltó Szent Erzsébet életszentségéhez, példás alázatához. Az igaz értékeket nem kezdi ki az idő, azok átélik az emberöltőket, az évszázadokat. Szent Erzsébet élete, tanítása és cselekedetei ezt bizoyítják nekünk. Legyünk méltók az ő földi életéhez, példájához itt e kis hazában, és szűkebb otthonunkban, Leányváron. Dr. Szakmár János Leányvár, november 5.

10 AKI ÁLMODNI IS CSAK GŐZMOZDONYRÓL ÉS GOLFPÁLYÁRÓL SZOKOTT Beszélgetés a 78 éves Soproni Lászlóval életéről, munkájáról, sikereiről Többször megtörtént már, hogy idegenekkel találkozva magyarázom, hogy Leányvár a 10 sz. főút mellet Dorog és Budapest között található. Igen, most már beugrott a kép összetévesztettük a fürdőhellyel, Leányfaluval. Azaz a község ahol a falu elején olyan szépen gondozott a fű, és fehérre meszelt szegély díszíti az utcát? Így asszociálnak többen Leányvárra, akik a főváros felé autózva érintették községünket. Soproni László és Családja Bécsi u.8 sz. alatti otthonának látványos, gondozott utcarésze ad tekintélyt a pázsitok és gyepek mesterének, a falunkban köztiszteletben álló Laci bácsinak. Rég óta készülök egy vele való hosszabb beszélgetésre, de dologidőben Őt nehéz elérni. Tavasszal, mikor a természet ébredőre fordul, Ő is mint a költöző madarak, elindul szokott helyeire. Neki a kert, a fű, a gyepek és a golfpályák jelentik a megújulást, az életet. Laci bácsi ismeri a község múltját, megszállott lokálpatrióta, mindenkinek készséggel segít, aki igényes környezetére, szépíti kertjét, udvarát. Az Ő egész élete azt példázza számunkra, hogy minden helyzetben meg lehet találni boldogulásunkat, ha szorgalmas, következetes igyekezettel végezzük munkánkat. Otthoni környezetében és tanuló éveiben már ifjú korában megszokta az alaposságot, a rendet. Az esztergomi bencés gimnáziumban jó tanuló volt. Szülei szerették volna ha történelem és magyar tanár lesz, de Ő a vasas szakmát választotta. Lakatos lett, majd a korszak nagy gépei, a gőzmozdonyok hozták lázba. Mozdonyvezető lett. Úgy beszél a gőzparipájáról, mint egy huszonéves, szíve választottjáról. Vigyázta, óvta, gondozta a rábízott szépséget. Gőzösöm úgy ketyegett, mint egy vekker óra. Nem lassult, nem nyögött mikor a Piliscsév utáni emelkedő szakaszhoz ért a szerelvény. Oda paskoltunk neki és ő még a késői indítások időveszteségét is behozta az úton. Beszél a régi vasutas életről, a rendről, a gondozott pályaudvarokról, a virág kertes takaros őrházakról ig volt mozdonyvezető, majd később forgalomvezénylő vasúti tiszt lett. Dorogon 37 gőzösöm volt mondja a rábízott jószágokról az Ő életében is változást hozott. Feleségével és 2 éves kislányával elhagyta az országot. Hatvan ezer (!) magyar honfitársával együtt Kanadába került. A hosszú tengeri úton, a három napig viharban hánykolódó hajón kétségbe esve imádkozott szeretteiért. Kanadában az első benyomásai kedvezőek voltak. A tisztaság, a rend, a fegyelem és a szorgalom soha nem volt idegen tőle. Két év alatt megtanult angolul. Napi 30 angol szó megtanulása és begyakorlása volt az önként vállalt házi feladata. Sajnálattal konstatálta, hogy Kanadában már nem voltak gőzmozdonyok Egy golfpálya építkezéséhez került, ahol több magyar sorstársával, valamint spanyol és portugál segítőikkel elkezdték egy pálya építését. Ő, a szürke eminenciás gondosan kijegyzetelte a Turf Manegament for Golf Curses című, 650 oldalas golfbibliát, A golfpálya építés vezérfonalát (Ezt az agyonolvasott kézikönyvet ma is használja Laci bácsi. ) A jó Isten irányított bennünket mert sikerült hat nap alatt (!) egy szeméttelep helyére golfpályát varázsolnunk. Később egy gazdag bankár kastélyát kellett lebontanunk és végrendelete szerint a kastély és az azt körülvevő park helyére építettünk egy golfpályát Megismertem és megszerettem e felelősségteljes és szép munkát. Kanadában minden évben értékelik a golfpályák minőségét, szépségét. Laci bácsiék pályája a mintegy 150 golfpálya (!)

11 vetélkedésében a harmadik helyezett pálya lett. Ekkor Laci bácsi 3 éve volt már greenkeeper (golfpályamester). A Torontó melletti Humber Walley Golf Club építésének és gondozásának sok nehéz feladatát oldotta meg Laci bácsi, ím már nem szürke, hanem zöld eminenciásként. A vasúti mozdonyok mestere itt is pályamesterként elöl menetelt és vezette a szerelvényt, a rábízott szorgalmas embereket és drága gépeket. Szakmai tudása alapján azon kevés hazai greenkeeper közé sorolható, aki a szakma háború utáni hazai újraélesztésében tevékenyen részt vett. Egy-egy magyar golfpályakrízis levezénylésében elméleti és gyakorlati tudása ma is nélkülözhetetlen. Ő a betegeskedő pázsitok egyik biztos kezű, tapasztalt hazai gyógyítója. Pontosan megnevezi a napot, július 2.-át, amikor Családjával együtt hazatért. Több sorstársával együtt Őt is haza hozta a szíve, honvágya. Itthon ismét a vasútnál vállalt munkát, de ekkor már egyre többen keresték kanadai greenkeeperként szerzett elméleti és gyakorlati tudása miatt. Könyveit és szakmai tapasztalatát is magával hozta. Házat építettek és elkészült a ház kertjében és utcai részén a minta pázsit, amelynek mindenki csodájára jár. A minőségi fűkezeléshez nélkülözhetetlen első, úgy nevezett forgó késes, kézi fűnyíróját egy házi füstöltsonkáért hozta neki Németországból egy ismerőse. Itthon a gardenia márkájú kertápoló gépcsalád akkoriban még ismeretlen volt. Részletesen elmagyarázza e kézi gép előnyét a motoros gépekkel szemben. A fűszálak merev, élben való elmetszésére és a gépi, tépésszerű nyírásra még színében is eltérően viselkedik a gyepszőnyeg. Egy tudományos kurzus alapja lehetne, ami a szép golfpázsit feltétele. Csak címszavakban és nem a teljesség igényével: a talaj kémhatása, szerkezete, vízháztartása, öntözés, tápanyagigény, a talajerő utánpótlás módja és gyakorisága, éghajlati tényezők, a fűfajták sokféleségéből az optimális összetételű vetőmagkeverék összeállítása, a fűnyírás minősége és gyakorisága, a talaj gondozása, lazítása, szellőzése, kártevők (gombák, talajférgek, emlősök) elleni védekezés módszerei, permetező szerek, locsoló rendszerek építése, kezelése. És még eddig csak a pázsitról volt szó, s ha ehhez hozzávesszük, hogy ezeknek a munkáknak a folyamatos elvégzésére a pályákon folyó sportolás következtében nagyon kevés idő áll rendelkezésre, akkor érzékelhetjük, hogy egy minden részletében összehangolt, precíz, igényes csapatmunkáról van szó. A golfpályák 100 hektáros méretei, és az időjárásfüggő gondozási lehetőség, további finomításokat és teljesítménynövelő technológiákat igényelnek. A golfpályák pázsitja rendkívül igényes. Egy jó állagú gyepfelület folyamatos odafigyelést igényel. Több esetben előfordul, hogy egy-egy fertőző gombabetegség elhárítása órapontosságú azonnali beavatkozást igényel. Egy szépen gondozott golfpálya nagyvonalú, hányaveti munkával akár 6 hét alatt is tönkre tehető. Itt milliókban mérhetőek a keletkezett károk. A lelkiismeretes pályamester a kora hajnali pályaviziteken, a napfelkelte első sugaraitól ébredő gyepszőnyeg leheletéről ismerheti fel legelőször a kezdődő betegségek, elváltozások jeleit mondja Laci bácsi. A beteg gyep nem tud beszélni, mutogatni, hogy hol milye fáj, nem tud orvoshoz menni, ezért gondozója az ő mindennapos állapotából konstatálja, hogy milyen a páciens állapota. Fokozatosan tágul a kép. A golfozás öröme nem csak egy gondozott pázsitot igényel, hanem sok egyéb költséges beruházást is szükségessé tesz. A teljes összkomfort nem csak egy sportszenvedélyt, hanem egy életformát is jelent. A pázsit, az ősparkok, a telepített vízi szárnyasok, tavak, konferencia termek, szállodák, kaszinók, klubházak, éttermek, kávézók, wellness létesítmények, parkolók, utak mind-mind fontosak egy golfcentrum életében. A golfturizmus egy új idegenforgalmi szakterületté vált. Egy több százéves múltú labdajáték napjainkban milliárdos iparággá bővül, ahol a sportsiker egy ember teljesítményét, fizikai képességét jelzi. A világon 70 millió (!) ember hódol az újszerű életformának, a golfozás örömeinek. Egy egy golfpálya bejárására közel 5 óra szükséges, miközben élvezhetjük a játékot és a táj természeti szépségeit.

12 A fizikai állóképesség, az egészséges környezet kiegészül a játék szigorú etikettjével, amely önfegyelemre, a szabályok betartására, őszinteségre, udvariasságra nevel. Ez utóbbi előnyeiért kifejezetten honatyáinknak lenne ajánlható az egykor elit sportnak titulált szórakozás. Az urak sportja beidegződést igazolja, hogy a háború után hazánkban elsorvasztották e szép játékot. Egyesek még a golfütőiket is elásták, a felszabadítók pedig radarállomást építettek az egykori budapesti golfpálya helyén. Napjainkban egy három hetes sí üdülés áraihoz hasonlítható egy éves golfklub tagsági és pályahasználati díja. Ennek ellenére szegényedő, inflálódó országunkban még mindig csak a középosztályok tehetősebbjei és a gazdagok kiváltsága a golfozás. Napjainkban nő azoknak a száma, akiknek olcsóbb szórakozásra sem telik. Az első fővárosi golfpálya a svábhegyen épült. Szlávy Béláné sz. Hevesi Erzsébet 1924-től 18 alkalommal megnyeri a magyar bajnokságot ban Ő Európa legjobb, és a világ ötödik legjobb női golfozója.. A híres versenyzőnő fia, annak a tatai Old Lake Golf Clubnak ajándékozta édesanyja híres golfütőjét, amelynek pályáját Soproni László tervezte. A híres golfütőt a club díszes vitrinében őrzik. Laci bácsi egy 120 (!) hektáros területen elhelyezkedő pályát tervezett, területén 12 tóval. Kivitelezése közben érte Őt szerencsés kimenetelű szívinfarktusa, s így a pályaépítés egy jelentős részében az unokára, Zoltánra várt, aki ekkor még a Villányi úti Kertészeti Egyetem hallgatója volt. A hatodikként épült tatai magyar golfpálya 3 év alatt 1998-ra elkészült. Laczkó Zoltánnak és csapatának nagy része volt abban, hogy a tatai golf club 2005-ben az év hazai legjobbja lett. Zoltán diploma munkáját már a golfpályák növényvilágáról írta. A diploma védéskor az unoka már egy megépített golfpálya tapasztalatainak, és nagyapja elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában érvelt és indokolt az őt faggató szaktekintélyeknek. Imponáló tudása alapján Ő lett a tatai golfklub vezető greenkeepere. Az egyetem büszke volt tehetséges tanítványára, Zoltánra, a nagyapa pedig a legszebb ajándékot kapta unokájától, aki azt folytatta amit Ő tanított neki először. Soproni László egy tengerentúli országban megtanult egy - akkor Magyarországon a háború után alig ismert - szakmát, hazaérkezve aktívan részt vett e szakma itthoni népszerűsítésében, és két unokájának Zoltánnak és Tamásnak is megtanította e szép szakmát, a foglalkozás szépségeit, mesterfogásait. A családi triumvirátus ma Magyarországon mindent tud, ami a golfpályák építéséhez és gondozásához tartozik. Községünkben ilyen tehetséges emberek nevelkedtek és dolgoznak, és ez nem kevés! Legyünk valamennyien mi leányváriak is büszkék rájuk! Laci bácsi az első tervezők és építők szűk csapatához tartozott. Akkor, 1981-ben, amikor Gáti Ferenccel, a Magyar Golf Szövetség alapító elnökével együtt elkezdték a háború utáni első hazai golfpályának, a kisoroszi golfpályának építését még mindig politikai kérdés volt a golf. Soproni László vitatkozott, érvelt a döntést engedélyező korifeusok előtt, és az akkor merésznek tűnő jóslatai mára valósággá váltak ban Magyarországon 7 golfpálya működött, igaz a régió Csehországában ekkor már 63 pályán sportoltak. A jelentős beruházási igényű golfcentrumok többnyire magántőkével épülnek ben Bicskén kitűzték a helyét annak a golfpályának, amelynek 2010-re tervezett elkészülte után a Forma I analógiájára Bicske lehet Magyarország Mogyoródja. Az unokák nemzedéke már teljesen más feltételrendszerben végzi munkáját. Korszerű pályákkal, nagy értékű karbantartó gépekkel, képzett szakmai csoportokkal, világcégek szponzorálásával folyik a munka. Ezeknek a pályáknak beruházásigénye és folyamatos karbantartása több százmillió forintos (!) nagyságrendű. Ha csak a pályáknál maradunk: a 25-5o mm-re vágott ideális gyep évi átlagban fűnyírást jelent. A pályaméret akár 150 hektáros nagyságrendű is lehet, amelynek locsolóvíz igénye ezer köbméter/ év (!). (Községünkben egy átlagos háztartás évi vízigénye köbméter) Egy-egy

13 pályagondozó csapat fővel és millió forint (!) értékű gépparkkal végzi munkáját. Ez a golfpálya már inkább egy jól szervezett nagyüzem. Csak a játékosok küzdelme, a szabályok, az eszközök, a pályák természeti szépsége emlékeztet a múltra. Egy felmérés szerint napjainkban az uniós gazdaság nagyobb üzleteinek mintegy kétharmadában golfozás közben döntenek. Zoltán és Tamás szakmai sikerei már e világhoz tartoznak. Az újabb- kori első budapesti golfpálya, a Highland Golf Club pályája a tétényi fennsík 36 hektáros természetvédelmi területén épült. Idézem a Hungarian Golf Portálból Lehoczky Gábor golfigazgató kiemelésében: A Laczkó testvérek a Highland Golf Club csapatát erősítik. Laczkó Zoltán és testvére Laczkó Tamás szakmai felkészültsége és tapasztalata a garancia, hogy a golf játék felületeinek minősége eléri a golfozók várakozását, sőt remélhetőleg meg is haladják majd azt. Örömmel üdvözöljük őket a Highland csapatában. Zoltán azzal köszöni meg az üdvözlést, hogy számunkra azért igazán öröm a Highland Golf Kft-vel kötött szerződés, mert így ifjú magyar szakemberekből álló csapatunk a kezdetektől fogva vehet részt a budapesti golfélet fejlesztésében. E minősítéshez már nem igen lehet kiegészítést fűzni, hacsak azt nem, hogy Laci bácsinak a szerény, segítőkész, volt kanadai golfpályamesternek ilyen lelkes unokák magas szintű szakmai elismeréséért haza kellett jönnie. Ez a legszebb fizetsége tudatosan vállalt munkájának. Az idézett tudósítást egy ragyogó mosolyú kép egészíti ki a két testvérről. Mosolygó arcuk egyfajta tömény igenlés, válasz a megfogalmazott kihívásra, mintha csak azt mondanák, hogy abban biztosak lehetnek, hogy rajtunk nem fog múlni A budapesti golfpályán 2000 db facsemete telepítése, és a gyepfelületek felújítása már a testvérek szorgalmát és szakértelmét dicséri. Zoltán rendszeres publikációi a szakmai berkekben közismertek és olvasottak.. Laci bácsi hétköznapi örömei is kifejezőek. Mikor a helyi Katica óvoda udvarát szépítettük, addig nem kezdhettünk a gyepesítés munkáihoz, míg nem mutatta meg a helyszínen, a talaj előkészítés, a fűmag szórás és hengerezés részleteit. Mutatta, magyarázta hogyan kell kézzel, határozott mozdulatokkal egyenletesen elszórni a fűmagot. Mi nagyon igyekeztünk, de ahol Ő szórta a magot ott nem foltokban jöttek elő a fűszálak. Ahogyan Laci bácsi mondta, pontosan 8 napra megjelentek a barnás, zöldes pamacsok. Megvigasztalt, mondta ahol nem nőtt ki a fű ott valószínű fordítva került a fűmag a talajba, mert nem jó szórtuk azt. Derültünk a szakmai élcelődésén. A 3 óránkénti locsolás és az őszi meleg után szép, egyenletes zöld udvarunk lett, s az első óvodások Laci bácsival és velünk együtt örültek a szép udvarnak. Az első fűnyíráshoz is az Ő füstöltsonkás fűnyíró gépét használhattuk Egy meleg vasárnap délelőtt a. házuk előtt beszélgettünk. Egy utasok nélküli csuklós busz állt meg a ház előtt, s mi azt hittük, hogy felforrt a hűtőfolyadék és segítséget kér a buszsofőr, de ő a pázsitokról kérdezett. Laci bácsi készségesen és örömmel tartott rögtönzött szaktanácsadást, miközben megint kihűlt a már tálalt ebéd. Másik esetben egy amerikai rendszámú autó utasai érdeklődésére angolul adott szakmai útbaigazítást. Az amerikaiak nem győztek csodálkozni az anyanyelvükön fogalmazott szakmai tájékoztató hallatán. Búcsúzóul a pázsit felé fordulva, imára kulcsolt kézzel kérték Isten áldását e szépséges munkára. Volt olyan érdeklődő, aki a közeli Leánykában vásárolt négy üveg hűtött sörrel tért vissza és vallatóra fogta a zöld doktort. Laci bácsi azt mondja, hogy aki pázsitját összetapossa, vagy szemetet szór ki az autójából a háza előtt az neki olyan, mintha Őt személyesen bántanák. Ezen a télen is négyszer permetezett már egyes pázsit részeket. Az autózók sokszor dudálnak és mosolyognak. Elmondja, hogy az igaz, hogy ilyenkor nincs gombabetegség, de a fagyos, jeges hótakarótól nem lélegzik rendesen a talaj és a gyökérzet a fű pedig kipállik.

14 Ilyen az Ő munkája és napjainak sok-sok apró öröme. Ő egy örökmozgó, kedves, segítőkész ember. Neki azzal szerezhetünk örömet, ha a virágos kertek és udvarok szépítéséhez segítségét kérjük. Ha rajta múlna akkor Leányvár minden portája szép lenne és szépségdíjas mintaközség lennénk. Ha mernénk álmodni talán még golfpályánk is lehetne, de mi úgy elálmodoztunk, hogy fejünk fölött még azt a szép füves fotbalpályánkat is eladták, amelyen egykor Laci bácsi és társai is kergették a labdát. Napjainkban nem csak a vidéki sportpályák zsugorodnak, hanem divatba jött egy másik fűfajta a parlagfű is. Irtására kevés hatékonysággal szintén százmilliókat költünk évente, miközben a világon egyre bővül, a zöldek népes tábora., nő a különböző zöldpártok befolyása. Az ő céljuk nem a hatalom megszerzése, hanem a természet értékeinek óvása, megtartása. Falunk szépet kedvelő lakói nevében mondok köszönetet Laci bácsinak. Ő és Családja olyan házban lakik, amelyet nem a házszámáról, hanem gondozott utcarészéről jegyeznek meg az emberek Örültem, hogy Laci bácsi közreadta ismeretei, élményei egy részét. Ő nem szeret sokat beszélni ahogy Ő mondja dicsekedni Ő inkább megmutatja, hogyan kell a szépet megcsinálni. Ő nem csak a pázsitokhoz és a mozdonyokhoz ért. Ő olyan lakótársunk, aki ha valamit tesz, alkot az csak tökéletes lehet. Örömére van, ha igyekezetében mások is követik. Ő az igényes rendpártiak zsugorodó táborához tartozik, aki mozdonyvezetőként is, golfpálya mesterként is a szerelvény és a csapat elején haladt és vezette azt. Első szakmájához is rokonítható egy régi szólás amely szerint A kalauz után nem mesterség eltalálni az utat. Ő szeretteinek is megmutatta az utat, szakmai tudását tovább adta szorgalmas és tehetséges unokáinak. Szerelmetes munkája friss, fiatal, tehetséges erőkkel megújulva, mindnyájunk örömére tovább él, folytatódik. Az Ő egész eddigi élete egyszerűen csak erről szól és ez nem kevés! Köszönjük LACI BÁCSI! Leányvár, 2oo9. február 22-én Dr Szakmár János

15 A lelkem mélyén a mai napig leányvári vagyok Beszélgetés Dr Bartos Zoltán egyiptológussal Eddigi írásaimban több mint két tucat leányvári lakótársam életéről, sorsáról, sikereiről gyűjtöttem történeteket, dokumentumokat 1. Törekvésemben egy-egy sikeres leányvári életút bemutatásával igyekeztem igazolni, hogy kis faluközösségünk milyen derék embereket adott egy-egy családnak, szakmának, intézménynek, munkahelynek. Mindnyájan községünk fáklyavivői. Sorsuk révén megismerhettük az elmúlt idők hétköznapi hőseit, szűkebb vagy tágabb környezetük alakítóit, formálóit. Egy elszármazott, de magát ma is leányvárinak valló egykori lakótársunkkal, Dr Bartos Zoltán 49 éves egyiptológussal beszélgettem életéről, munkájáról, sikereiről, terveiről. Ő az egyiptológia mai hazai képviselői közé tartozik, munkasikerei egy több mint 3000 éves kultúra kutatásáról, feltárásáról szólnak. Zoltán az egyszerű, szerény falusi gyerekek életét élte. Leányváron töltötte gyermekéveit, itt járt óvodába és általános iskolába.. Édesapja korai halála miatt szűkös keresményét kellett beosztania a kétgyermekes özvegyen maradt dolgos édesanyjának. Zoltán már gyermekkorában kitűnt szorgalmával és példás tanulmányi előmenetelével. Nagyon szeretett olvasni. A helyi könyvtár szorgalmas és állandó látogatója volt. Második osztályos kora óta általában heti két-három könyvet olvasott. Szeretettel gondol Erdélyi Jenő iskolaigazgatóra, Meszes Mihályné és Kuti Gáborné tanárnő kre. Iskolánk német nyelvoktatására ma is úgy emlékszik, hogy a keserves kezdés után megszerette a nyelvórákat, s az 1975 tavaszán tartott megyei német tanulmányi versenyen a megye iskolásai közül a harmadik lett. Előfordult, hogy a szomszédban lakó id.engler Gyuribácsi segített neki a német házi feladatok elkészítésében. Kuti tanárnő a történelmet és a magyart tanította a fogékony Zoltánnak. Tanárai munkájának legszebb elismerése, hogy Zoltán az általános iskola elvégzése után már tudatosan választotta a budapesti Kossuth Gimnáziumot, ahol tovább bővíthette német és történelem tudását, s innen már szinte evidens volt, hogy a jó képességű fiú a budapesti Eötvös Lóránt Tudomány Egyetemen, a történelemnémet szakra jelentkezzen. A német nyelvismeret meghatározó voltára többször hivatkozik. Leányváron már hetedik osztályos korában német könyveket olvas, és az Engler családhoz érkező németországi Perger gyerekekkel már örömmel társalog németül. Az egyetemen a második év után differenciálódott az oktatás. Ő az egyiptológiát választotta,.. s ekkor látta igazi előnyét német tudásának. A 19. század második felétől az angol és a francia mellett, német nyelven jelentek meg a legjelentősebb egyiptológiai szakkönyvek, s német nyelven jelenik meg 1863-tól az első egyiptológiai folyóirat is. Zoltán szakmai előmenetele is megfogalmaztatja velem azt a fontos körülményt, ami talán nem eléggé kap hangsúlyt óvodánk és iskolánk mai megítélésében. Öt éves uniós tagságunkkal, az óvodák és iskolák integrációjának időszakában hatványozott jelentősége van annak, hogy gyermekeink az óvodás koruktól kezdve német nyelvet is tanulnak Községi intézményeinkben ez minden tanulónknak biztosított és nem kell drága különórákra, nyelvi kurzusokra beiratkozni. 1 A leányváriakról írtakat az Internet szakmarjanos.mlap.hu címen találják

16 Az egyiptológiai alapozóra Zoltán évfolyamából tízen jelentkeztek, s Zoltánnal együtt három fő fejezte be a kurzust. Szorgalmat, kitartást követelő, nehéz időszak nyert sikeres befejezést. Az egyetemi tanszék vezetője Kákosy László professzor, az egyiptológia nemzetközileg ismert szaktekintélye volt. Professzor úr valamennyi külföldi útjáról válogatott szakkönyvgyűjteménnyel tért haza. Szinte már rituálé számba ment, hogy egy-egy külföldi kiküldetés első napja a legfrissebb szakirodalom. begyűjtésével telt el -mondja Zoltán. A professzor úr végrendeletében az egyetem tanszékére hagyatékozta gazdag könyvtárát Az első magyar vonatkozású egyiptomi régészeti feltárásra folyamán, Back Fülöp műkedvelő kereskedő költségén került sor a Nílus parti Sarunában. Az asszuáni gát építésekor az Unesco égisze alatt, 1964-ben a magyar Castiglione László folytatott nubiai feltárásokat.. Kákosy professzor úr kutatócsoportja 1983-ban kezdte meg a Krisztus előtti 13. században II. Ramszesz és fia Merneptah uralkodása alatt élt Dzsehutimesz királyi írnok thébai sírjának (TT 32) feltárását.. Az egyiptológia története fordulatokban gazdag, izgalmas regény. A Napóleoni egyiptomi expedíció kincse az angolok hadizsákmányaként került a londoni British Múzeumba, de azért jutott a párizsi Louvre-ba és a berlini Pergamon Múzeumba is Egyiptom nagy értékű kincseiből. A francia Champollion 1822-ben megfejti az óegyiptomi hieroglifák titkait. Kincskereső kalandorok, diplomaták, katonatisztek, ügynökök, királyok, kormányzók szerezték meg potom áron a felbecsülhetetlen értékű műkincseket, és adták tovább azokaz valóságos vagyonokért. A magyarok kutatta Dzsehutimesz-sír híres szarkofágfedele is kalandos úton került a torinói múzeumba. Az es szabadságharcunk törökországi emigránsai közül többen kerültek Egyiptomba. Közülük került ki Sipos György, az alakuló kairói Magyar Egylet elnöke. Ő küldte haza Sesonk trónörökös herceg szobrát. A budapesti Szépművészeti Múzeumban 1939-ben nyílt meg az első állandó egyiptomi kiállítás. A ma látogatható kiállítás a harmadik a múzeum állandó egyiptomi kiállításainak sorában. Zoltán tanulmányai előrehaladtával egyre inkább elköteleződött az egyiptológia iránt. Mikor utolsó egyetemi vizsgáit követően professzora a tegeződést kezdeményezte, érezhette, hogy a szakma tagjai sorába fogadta. Ez idő tájt már az egyiptomi kutatómunka engedélyezését korlátozták, szigorú szakmai és tudományos feltételekhez kötötték. Napjainkban az Egyiptomi Régészeti Hivatal többnyire csak egyetemeknek és múzeumoknak ad kutatási koncessziót ban Kákosy professzor kapott engedélyt a már említett thébai feltárásra ben, az akkor 3o éves Bartos Zoltán jelentős megbízást kapott professzorától: Kákosy László Őt bízta meg az expedíció állandó egyiptomi képviseletével, az ásatási szezonok munkálatainak előkészítésével. Zoltán öt évet töltött Egyiptomban Ez időszakban eredményes munkája alapján négyszer hosszabbították meg megbízását. A Dzsehutimesz-sír feltárása még a professzor életében befejeződött, az angol nyelvű publikáció 2004 es megjelenését azonban Kákosy László már nem élhette meg. Zoltán két vaskos nagyalakú kötetet mutat, amelyekben tudományos alapossággal dolgozták fel az ásatások részletes eredményét. A nagyméretű magán sír három udvarból, öt egymásból nyíló teremből, 67,5 m hosszú lejtős folyosóból, nyolc méter mély aknából, és az akna alján kialakított sírkamrából áll- mondja Zoltán A feltárásokról szóló két kötetes tudományos munkát 400 példányban adták ki Budapesten. Ez nem nagy példányszám, de elegendő ahhoz, hogy a világ jelentősebb egyiptológiai gyűjteményei és egyetemi tanszékei beszerezhessék, és az újbirodalmi sírok feltárására specializálódott szakemberek olvashassák a kiadványt.

17 A feltárások részletes leírása a legizgalmasabb olvasmányokkal vetekszik. Az angol nyelvű köteteket öt magyar egyiptológus Kákosy László, Gaál Ernő, Bács Tamás, Fábián Zoltán és Bartos Zoltán írta. A Szépművészeti Múzeumban folytatott munkája mellett Zoltán olykor az ELTE hallgatóinak is tart előadásokat, ott ahol egykor Őt is okították e szép hivatásra. Az egyetemi speciális kollégium hallgatóinak az óegyiptomi.állatkultuszokról beszél. Az ELTE múzeumpedagógiai tanszékén azt részletezi hallgatóságának, hogy hogyan ismerte meg Európa az egyiptomi kultúrát. A beszélgetés izgalmas témái mellett szinte alig esik szó munkahelyéről. Február 1-én lesz 22 éve, hogy a Szépművészeti Múzeumban dolgozik. A Múzeumpedagógiai Osztály vezetőjeként munkatársaival az elmúlt években sok szép kiállításhoz kapcsolódó rendezvény előkészítő, kivitelező feladatát oldotta meg. A múzeumi foglalkozások sikerét igazolja, hogy irányításával a múzeumban 2006-ban 2277 (!) 2007-ben pedig már 3300(!) tárlatvezetést és osztályfoglalkozást tartott a Múzeumpedagógiai Osztály.. Múzeumi munkáját 2004-ben nívós elismeréssel, Arany Érdemkereszt adományozásával értékelték. Örült a kitüntetésnek, de az igazi sikerének az egyiptomi feltárásokat és azok jó hírű publikációját tartja Ezeknek örülök igazán mutat az asztalon lévő kiadványokra. Megemlíti, hogy az újabb kori lexikonkiadásunk sikeres vállalkozása, a 19 kötetes Magyar Lexikon,.mintegy 350 egyiptológiai vonatkozású szócikkét írta meg. Megajándékoz 3-4 egyiptológiával kapcsolatos írásával. Mikor Családja felöl érdeklődöm örömmel és elégedetten beszél gyermekeiről, feleségéről. Családjával egy kedves Budapest közeli városban, Szigetszentmiklóson él. Felesége korábban a tanári pályán dolgozott, ma köztisztviselő. Lányuk, a 15 éves Ágnes és fiuk, a 13 éves Mátyás a szigetszentmiklósi gimnáziumban tanul. Ők még tervezgetik jövőjüket, de Zoltán fontosnak tartja, hogy a gimnáziumi képzés akár két középfokú nyelvvizsgát is elérhetővé tesz számukra. Vajon Mátyás aki nagyapja nevét viseli egyiptológus lesz? Nekik már bizonyára könnyebb lesz, hiszen szüleik kvalifikált értelmiségi hátterével folytathatják a tanulást. Beszélgetésünk vége felé tolakodnak a kíváncsi kérdések. Mit jelent számodra leányvári gyermekkorod? Milyen a kötődésed a mai leányváriakhoz? Mit jelent számodra az első iskolád? Ő pátosz nélkül, de tömören és emelkedetten fogalmaz. A lelkem mélyén a mai napig leányvári vagyok. Én Leányvárra mindig haza megyek. Családommal többször kirándultunk a leányvári határban. Ha időm engedi és Családom nem tud velem tartani, egyedül is meglátogatom Leányváron élő Édesanyámat és édesapám sírját. A leányvári iskolások már többször voltak tárlatlátogatáson a Szépművészeti Múzeumban. A leányvári tanulóknak egykori iskolámban a zsibongóban, a felnőtteknek pedig a kultúrotthonban tartottam előadásokat. Kedves Zoltán, a leányvári iskolában megőrizték a zsibongóban, 1999 november 15-én tartott egyiptológiai előadásod videó felvételét. A 78 perces előadásodon a tanulók és nevelőik áhítatos csöndben hallgatják színes, érdekfeszítő mondataidat. A vetítő vásznon látjuk a sok szép színes amulettet, szarkofágot, korabeli bútorokat, munkaeszközöket. Egyszerű szavakkal szóltál az óegyiptomiak halotti kultuszáról, a túlvilági életben való újjászületésről, az állatkultuszról, a mumifikálás szertartásszerű gyakorlatáról. Visszavezettél bennünket egy 3000 éves kultúra ünnep- és hétköznapjaiba. Ma is élményt jelent a felvétel megtekintése.

18 A köztiszteletben álló egykori tanárnője, Meszes Mihályné így emlékezik Zoltánra: A búcsúzó nyolcadikosok osztályfőnöke voltam, amikor Zoltánék osztálya elköszönt iskolánktól. Jól emlékszem, egy nagyon szerény visszafogott fiú volt, őt minden érdekelte, nyitott volt az új ismeretek iránt, nagyfokú önállóság és szorgalom jellemezte. Önálló gondolkodását jól jellemzi, hogy egy német nyelvű ünnepi szavalatra készülve, még a tisztelt és szigorú igazgató úrnak is érvelt, hogy ő hogyan értelmezi, miként hangsúlyozza, tagolja a vers sorait. Az igazgató úrnak is és nekem is szimpatikus volt Zoltán racionális és önálló gondolkodása. Zoliból lehetett volna egy jó matematikus is, mert minden iránt nyitott volt, de egy 3 napos székesfehérvári osztálykirándulásunkkor tapasztalhattam, hogy Zoltánt szinte elbűvölte a tárlatvezető történelmi ismertetője. Megértettem, hogy az ő igazi világa más, mint amire én gondoltam. Tudtam, hogy Zoltán érti a számok világát is, de van ami ennél is jobban lázba hozza őt. A tanárnő Eötvös József egy szép gondolatát idézi: Vannak dolgok, amelyeket csak az érez akinek esze, s vannak olyanok, amelyeket csak az ért akinek szíve van. Zoltán gondolkodása, és értő szíve is imponáló volt. Három alkalommal látogattam el fős leányvári felnőtt csoporttal a Szépművészeti Múzeumba. Zoltán volt a házigazdánk. Mit érzek mikor ilyen szintű tanítványommal találkozom? kérdezte tőlem csoportunkból Mártai Jánosné. Az ilyen tanítványokkal való találkozás a mi munkánk igazi fizetsége, öröme. Ekkor kap igazolást sok éves munkánk eredményessége, ettől lesz szép pedagógus hivatásunk. A tanárnő hangsúlyozza Zoltán édesanyjának áldozatos munkáját. Ő mindent elkövetett, hogy a két korán félárván maradt gyermek ne érezze édesapjuk hiányát. Búcsúzóul egy 34 éves fénykép is előkerül a tanárnő gazdag képgyűjteményéből. A fénykép Zoltánnak, az utolsó leányvári tanévzáró ünnepélyen, a bizonyítványosztáskor az osztályfőnökétől, való búcsúkézfogását örökítette meg. Iskolánkban a tanárnő hosszú éveken át nemzedékeket nevelt jóra, tisztességre, a számok szeretetére. Községünk a köztiszteletben álló tanárnőnek, Meszes Mihálynénak a díszpolgári cím odaítélésével értékelte több éves eredményes munkáját. Az is beszédes, ahogyan Zoltán egykori történelem tanárnője, az esztergomi Kuti Gáborné, emlékezik eminens tanítványára.. Íme: 1968-ban kerültem a leányvári tantestületbe. Zoltán osztályát, a 2. osztályt tanítottam. Jól emlékszem Zoltánra, aki legkedvesebb tanítványaim közé tartozott. Csendes, szerény, tisztelettudó és nagyon szorgalmas fiú volt. 5.-es korában lettem Zoltán osztályfőnöke. A történelem tanítás az óegyiptomi, görög és római kultúrák tanításával kezdődött. Zoltánon már akkor észrevehető volt, hogy rendkívüli az érdeklődése és figyelme az óegyiptomi történelem és kultúra iránt. A 8. osztályt csak félévig vezettem. Ma is emlékszem az utolsó órára. Az osztályterembe benyitva, az osztály tanulói kisírt szemekkel csak némán álltak. Nekem is nehéz perceim voltak. Néma, csendes és megható búcsú volt. Tudtam, hogy tanítványaim megértették a Magasabb szempontból című írást, amelyet egy magyar órán olvastam fel nekik. Az írás egy tanítványaitól elváló tanító nehéz napjairól szólt. Éreztem, hogy Zoltáné volt a szeretet és ragaszkodás e rendhagyó ötlete. Büszke vagyok Zoltán szakmai és tudományos sikereire. Később a dorogi Eötvös iskolába kerültem, de Zoltánnal való kapcsolatom megmaradt. Meghívtam Zoltánt, hogy tartson egy előadást dorogi tanítványaimnak az egyiptológiáról. A gyermekek és tanártársaim előtt nagy sikere volt Zoltán oldott, átfogó, szabatos előadásának. Kuti tanárnő mutatja a Zoltántól ajándékba kapott értékes, kézzel festett egyiptomi papirusz képet, amely szép lakásukat díszíti. Az évi 2. osztályosok fényképén látjuk a mosolygós képű Zoltánt és osztálytársait Grósz Henit, Barlangi Györgyit, Mayer Évát, Sallay

19 Csillát és a többieket. Egy másik képen a tanárnő az osztály két él-tanulójával, Zorics Ilonával és Zoltánnal látható. A fénykép 1975-ben, a ballagásról készült. Zorics Ilona és Barlangi Györgyi, Zolival együtt tanultak tovább a Kossuth gimnáziumban. Dorogon a Hír harang c. helyi lap nyugdíjba vonulásakor riportot készített Kuti tanárnővel. Az írás címe A tehetséges tanítványai sokra vitték. A tanárnő az interjúban Bartos Zoltán és Sallay Csilla leányvári tanítványairól, mint elsőkről emlékezett meg. Úgy érzem sokunk köszönetét fogalmazhatom meg a példás pedagógus leányvári munkájáért, aki egy rövid időszakra iskolánk igazgató helyettese is volt.. A közel három órás beszélgetés után Zoltán az egyiptomi kiállítás egy-két érdekességének megtekintésére invitál. Éppen egy látogató gyermekcsoport ismerkedik a kiállítással. A gyermekek kezében papír, ceruza. Jegyzetelnek, rajzolnak. Az un. négyzethálós módszerrel saját fantáziájuk szerint alakítják tovább az ásatásokon feltárt templomok és sírok falát díszítő töredékeket. Keresik a töredékek kiegészítésére alkalmas korabeli motívumokat. Igazi pezsgés egy 3000 éves kultúra budapesti relikviái között. Zoltán szerényen egészíti ki a kiállított tárgyak magyarázó szövegeit. Mikor egy faltöredék aprólékos kőfaragását csodálom, Ő megadja a hieroglif felirat magyar értelmezését, jelentését. Az óegyiptomi íráskultúrát igazolják a híres írnok szobrok is. A budapesti Imhotep, vagy a kairói Egyiptom Múzeum és a párizsi Louvre kiállított töröküléses írnok szobrai e műfaj világhírű remekei. Mutatja az óegyiptomi állatkultusz múzeumi darabjait. Ki hinné, hogy már akkor is volt macska temető. A borjak közül választott szent Apisz bika pusztulásakor országos gyászt tartottak, a bikát állami költségen mumifikálták és gránit szarkofágban temették. Ebből a pompából még Napóleonnak is csak a gránit szarkofág jutott. A bölcs óegyiptomiak állataikat istenítették, a civilizált 20. században embereket istenítettek, amelyért több millió embertársunknak kellett lágerekben, háborúkban elpusztulnia. A vitrinekben amulettek, ékszerek, használati tárgyak sokasága, műves istenszobrok, fakoporsók, szarkofágok. Igazi varázslat, tömény élményanyag a szépség kedvelőinek. Zoltán ebben a közegben él és dolgozik Egy délelőtti találkozás végére érve mivel is búcsúzhatnék Zoltántól? Egykoron óvodánk, iskolánk adott rangot neked azzal, hogy tanított, nevelt, befogadott. Az idő múlásával kiteljesedő életed, eszmélésed e kis faluban indult. Az egyszeregy százszor ismételt igazsága, az ABC első görcsös rajzolatú betűi, a der, die, das monoton következetessége indulásodkor talán a legnehezebb volt, de azután mindig fényesebben ragyogott a Nap, kezdted érteni és értékelni a betűket, a számokat majdan iskolánk, falunk egyik büszkesége lettél. Akkor Te voltál a büszke iskolás, ma pedig iskolánk büszke rád, akkor téged tanítottak ma pedig te tanítod gyermekeinket, és józsefattilásan szólva nem középiskolás fokon. A szépség szentélyében ezt csak így szabad tenni, ez méltó hozzád! Te és a hozzád hasonló szorgos, igyekvő emberek munkája ad rangot, tekintélyt egy közösségnek, kis falunknak. Mi akik itt élünk, mindig hazavárunk, sikereidre büszkék vagyunk, és örömünkre van, hogy egykoron egy parányit annak alakítói is lehettünk. Leányvár 2009.január 23 Dr Szakmár János.

20 Egy emberöltő munkássága az egészségügy szolgálatában Érdi Ferencné, Julika községünk betegápolója ez év augusztus 31.-én, 38 évi leányvári aktív munkája után vonult végleges nyugdíjba. Vele történt beszélgetésem alapján egy szegény sorsú család keserves helytállása, és egy felelősségteljes, szép hivatás bontakozik ki. Julika a Beke család legfiatalabb gyermekeként december 10.-én született, a Szolnok megyei Rákóczifalván. A Varsány nevű Árpád kori településen, II. Rákóczi Ferenc 1706-ban vadászkastélyt építtetett, melyet 1892-ben lebontottak, s ez után 1900-ban kapta mai nevét a nagyközség. Említést érdemel rákóczifalvai híres Novotny-féle gyümölcsfa iskola, amely az 1920-as években országos hírű volt, mintegy jelezve az intenzívebb, belterjes mezőgazdasági termeléshez való adottságot, és hajlamot. E faiskola hagyományai nyomán ma is működik csemetekert a nagyközségben. A Középtiszai Tájvédelmi Körzet településének 5600 lakója zömmel katolikus. Julika gyermekkorában a megélhetést leginkább a föld biztosította, később a szolnoki, és martfűi üzemek (TVK, cukorgyár, cipőgyár), a paraszti életforma domináns jellege mellett ipari munkalehetőséget is biztosítottak. Az édesapa, Beke Lajos a helyi gazdáknál munkát vállaló földtelen, szegény paraszt volt. Ez időszakban a magyar paraszt társadalom 65-70%-a sorolható ide. Julika másfél éves volt, mikor az apa sok sorstársával együtt megkapta az orosz frontra szóló behívóját. Lajos bátyja ekkor kilenc éves, nővérei Erzsébet hat, Mária, pedig négy évesek voltak. Az édesanya Vizsnyei Erzsébet egyedül maradt a négy kiskorú gyermekkel, és a szegényparaszti gazdasággal. Az apáról már csak két hazatért hadifogoly mesélte, hogy hol voltak utoljára együtt. Ő is hősi halált halt a hazáért a Don kanyarban. Beke Lajos félárván maradt gyermekeinek, és az anyának is jutott nyolc hold föld a földosztáskor, hogy aztán később a tagosítások időszakában visszakerüljön az össznépi tulajdont reprezentáló közösbe. A családfő nélküli élet nem csak nélkülözést, hanem korai és nehéz fizikai munkát jelentett a gyermekeknek, és az anyának is. Lajos tizennégy éves volt, amikor három hold (!) búzát learatott a család segítségével. A paraszti munka alig biztosította a megélhetést. A beszolgáltatási lapon előírták, hogy a földterület nagysága, és aranykorona értéke után hány búzakilogramm volt a beszolgáltatási kötelezettség. Egy búzakilogrammnak (egy kiló búza értékének) 1,7 kg bab vagy borsó, 1,3 kg napraforgó, 0,85 kg kukorica, árpa vagy zab, 0,33 kg burgonya felelt meg. Az évi beadási rendelet a fejadagon, és a vetőmagon kívül minden terményre kiterjesztette a beadási kötelezettséget. A háborús élelmezési nehézségekre tekintettel 1944-ben még Jurcsek Béla, a fasisztoid Sztojay kormány fölművelés ügyi minisztere készítette el 55 oldalas beszolgáltatási rendeletét, mely a háború után még 1956-ig szabályozta a beszolgáltatás igazgatási mechanizmusát. Milyen bájos a konszenzualitás az úri és a népi demokratikus Magyarország urai között! A háború utáni koalíciós évek falusi társadalomtörténete a paraszti társadalom erodálását, felbomlási folyamatát jelentette. Julika édesanyja is a termelőszövetkezetbe kényszerült, de hogy jusson kenyér az éhes gyerekeknek, még két munkát vállalt. Reggel a tűzéptelepen kiadta az árút, napközben a Tsz kertészetében kapált, este, pedig a mozi pénztárban pihent. E szomorú éveket jól tükrözi a falu névváltozása is. A Rákoczifalva előbb Rákosifalva, majd Szabadságfalva lett, hogy aztán újra Rákóczifalva lehessen. 11 településünk nevében szerepel szabadságharcunk legendás vezetőjének neve. Szabadság előtagú településnévből is 11 van. Rákosi előtagú települést nem találtam a helységnévtárban. Julika 1956-ban végezte el az általános iskolát. A gyermekéveiből emlékezetes képként él benne ma is, amikor a szövetkezetből kapott kenyérnek örültek. Egy ültükben megették a friss kenyeret az asztalnál, a mama a küszöbről nézte a négy éhenkórászt, s mikor megkérdezték: édesanyánk evett már?- igen volt az éhes anya csendes válasza. Nagy

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Ünnepre készülve Szent Erzsébet jubileumi évében

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Ünnepre készülve Szent Erzsébet jubileumi évében Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Ünnepre készülve Szent Erzsébet jubileumi évében Mint minden évben, idén is beköszöntött az ısz, s november havában Mindenszentek és Halottak napján

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Köszöntjük március tizenötödikét!

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Köszöntjük március tizenötödikét! Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA I/6. szám 2007. március Köszöntjük március tizenötödikét! Fiatal Március, most nézz a szemünkbe S úgy adj nekünk erıt, sugarat, hatalmat, Amily híven

Részletesebben

Leányvári Újság. Értékeink megırzése. Leinwarer Zeitung

Leányvári Újság. Értékeink megırzése. Leinwarer Zeitung Leányvári Újság Leinwarer Zeitung Többször találom magam szembe azzal a nézettel, hogy egy olyan kis falu, mint a miénk, miért erılködik az iskolájával. Miért költ az állami normatíván felül saját bevételeibıl

Részletesebben

Leányvári Újság. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás üzenete a leányvári híveknek

Leányvári Újság. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás üzenete a leányvári híveknek Leányvári Újság VI. évf. 4. szám Leinwarer Zeitung 2012. április Dr. Erdő Péter bíboros, prímás üzenete a leányvári híveknek Országunk legfőbb egyházi méltósága 2012. március 24-én a máriahalmi templomban

Részletesebben

UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH. Acta Historica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 55. sz.

UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH. Acta Historica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 55. sz. UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 55. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa Budapest

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus)

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus) Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. NOVEMBER 14. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Szobi Hírnök XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Kicsit másként ünnepeltünk - a IX. Városnapok margójára A Bon Bon együttes városnapi koncertje Az idei

Részletesebben

Leinwarer Zeitung. VII. évf. 2. szám. 2013. február. Farsangoltunk. Az Önkormányzat Lapja

Leinwarer Zeitung. VII. évf. 2. szám. 2013. február. Farsangoltunk. Az Önkormányzat Lapja Leányvári VII. évf. 2. szám Leinwarer Zeitung Farsangoltunk Az Önkormányzat Lapja Újság 2013. február Iskola hírei Sítábor Nemzetiség A téli szünet után máris eseménydús napok következtek az iskolában.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó Szentandrási Híradó ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám Itt a helyem Itt a helyem, itt kell állanom egyenesen az élen. Mint a betüknek is megvan a helyük a könyvben s állniok

Részletesebben

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia Meghalt Habsburg Ottó Igazi európai, katolikus keresztény, odaadó családapa 3. oldal A család és a társadalom A család az emberséggel adott érték, lehetőség, kincs 4. oldal Vezércikk Az evangéliumi úton

Részletesebben

Köszöntõ 5 év elteltével

Köszöntõ 5 év elteltével mindenkinek van véleménye 2011. február V. évfolyam, 2. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Köszöntõ 5 év elteltével Egy izgalmas, kalandos útra hívunk Jászfényszarura, Kedves Olvasó! Fedezzük fel

Részletesebben

Történelmet. alakító máltaiak. Ócsa: nem valóságshow. Miklós püspök Mürából. Imádkozzunk egymásért és hordozzuk együtt a terheket!

Történelmet. alakító máltaiak. Ócsa: nem valóságshow. Miklós püspök Mürából. Imádkozzunk egymásért és hordozzuk együtt a terheket! A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XIX. évfolyam :: 4. szám :: 2013. december Ócsa: nem valóságshow Miklós püspök Mürából Történelmet alakító máltaiak Imádkozzunk

Részletesebben

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története Készítette: Tóth Dorina Anna Debrecen, 2014. április 28. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Részletesebben

Látványos kisfilm Gyomaendrődről

Látványos kisfilm Gyomaendrődről A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 210 Ft XXI. évfolyam 2. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2014. február 3. A tartalomból: Önkormányzati hírek Látványos kisfilm Gyomaendrődről

Részletesebben

ADVENT, KARÁCSONY TAT NAGYKÖZSÉG ONKORMANYZATANAK KOZELETI LAPJA. 2012. december XXIII. évfolyam 2. szám

ADVENT, KARÁCSONY TAT NAGYKÖZSÉG ONKORMANYZATANAK KOZELETI LAPJA. 2012. december XXIII. évfolyam 2. szám TAT NAGYKÖZSÉG ONKORMANYZATANAK KOZELETI LAPJA 2012. december XXIII. évfolyam 2. szám ADVENT, KARÁCSONY Az üstökösök szilárd részét - a Nap melegének hatására - a belőlük kipárolgó vízgőz, gázok, porszemcsék

Részletesebben

AUGUSZTUS régi magyar neve: Kisasszony hava; székelynaptár szerint: Új kenyér hava. LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ERÕSEN ÁLLJ!

AUGUSZTUS régi magyar neve: Kisasszony hava; székelynaptár szerint: Új kenyér hava. LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ERÕSEN ÁLLJ! XXIV. évfolyam 8. szám AUGUSZTUS régi magyar neve: Kisasszony hava; székelynaptár szerint: Új kenyér hava. 2012. augusztus 27. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok Még szebb

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2010. január

III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2010. január III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. január 2010. JANUÁR Ismerjük meg városunk történetét! Beszélgetés dr. Tóth Péter történésszel Mozaik Sokak régi álma vált valóra azzal, hogy elkészült a Sajószentpéter történetét

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Boldog Új Évet! Egy új év kezdetekor legtöbben viszszatekintünk

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Boldog Új Évet! Egy új év kezdetekor legtöbben viszszatekintünk Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA VI/01. szám 2012. január Boldog Új Évet! Egy új év kezdetekor legtöbben viszszatekintünk az elmúlt évre, mérleget állítunk fel arról, mit sikerült

Részletesebben

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A 1 2 4 3 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A hittanosok kirándulása Falunapi

Részletesebben

ZIRCEN VOLTUNK 2011. ÁPRILIS 30-ÁN

ZIRCEN VOLTUNK 2011. ÁPRILIS 30-ÁN XVIII. évf. 1. (61.) sz. 2011. HÚSVET EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja ZIRCEN VOLTUNK 2011. ÁPRILIS 30-ÁN Apátavatás a zirci bazilikában Egy beszélgetés Sixtus apátúrral

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Mindenszentek

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Mindenszentek . Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja X. évfolyam, 5. szám, 2011. Minden Minden Ez az ünnepkör minden hívő számára ismert fogalom, de hogy

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERSEKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetiségi hagyományok Pilisvörösváron

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERSEKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetiségi hagyományok Pilisvörösváron BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERSEKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI FŐISKOLAI KAR Nemzetiségi hagyományok Pilisvörösváron Konzulens: Dr.Csizmadia László Wieszt Hajnalka Idegenforgalmi szakmenedzser

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 210 Ft XXI. évfolyam 6. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2014. június Nemzeti Összetartozás Napja AZ ENDRŐDI HÍD NÉVADÓ ÜNNEPSÉGE 2. 3.

Részletesebben

Magyarország forradalma

Magyarország forradalma III. évfolyam 3. szám GYOMAENDRÔD A keresztény nemzeti gondolat hírnöke 1996. március Magyarország forradalma A bontakozó kikelet legszebb napja március idusa. Ahogy a tavasz a természet megújulását hozza,

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. http://www.szikszi.hu/isk/gellert/

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. http://www.szikszi.hu/isk/gellert/ IV. évfolyam 7. szám Pirul az ég, akár szemérmes lányka, Dereng a fény az alvó táj fölött. Harmat szitál a bíboros homályból, Pacsirta szól és fürj a fű között. Kakas kiált, s harsány visszhangja támad,

Részletesebben

2009. ADVENT. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2009. ADVENT. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XIII. évfolyam 1. szám 2009. ADVENT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A talajterhelési díj fizetési kötelezettség törvényen alapuló kötelezettség. díj mértékét talajterhelési díj alapja : Sallai

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK   A talajterhelési díj fizetési kötelezettség törvényen alapuló kötelezettség. díj mértékét talajterhelési díj alapja : Sallai XV. évfolyam 4-5. szám Csépai Kaszanyiné Óberna Erzsébet 35 éves jubileuma alkalmából köszöntötték munkatársai a KKÖH Csépai kirendeltségén Nyílt nap az ėszikék Otthonban Szüreti felvonulás 2013. október

Részletesebben