A L A P S Z A B Á L Y A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P S Z A B Á L Y A"

Átírás

1 VÖRÖSKŐ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ, MŰSZAKI-MENTŐ, A L A P S Z A B Á L Y A Amely létrejött a Leányfalu Nagyközség Tűzoltó Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) névváltoztatása, valamint a jogszabályi változások következtében szükséges jogharmonizáció teljesítése érdekében évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről vonatkozó rendelkezései, valamint a évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról rendelkezései alapján, az egyesület jogfolytonosságának fenntartása mellett. Általános rendelkezések: 1.1. A szervezet neve: VÖRÖSKŐ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ, MŰSZAKI-MENTŐ, 1.2. A szervezet rövidített neve: VÖRÖSKŐ TMVE 1.3. A szervezet székhelye: 2016 Leányfalu, Mátyás király u. 12/a. telephelye: 2016 Leányfalu, Petőfi sétány tűzoltószertár 1.4. Alapításának időpontja: március Működési területe: Magyarország, illetve az EU teljes területe 1.6. Az Egyesület önálló jogi személy, saját alapszabállyal, képviselettel, elkülönült gazdálkodással rendelkező társadalmi szervezet Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselő jelöltet nem állít, és nem támogat Az Egyesület nem közhasznú jogállású Az egyesület címere a) A címer leírása: Felül kettős íveltségű arany színű pajzs, benne a bal felső oldalon, a hagyományőrzés ápolására utaló, régi formájú piros színű tűzoltó sisak. A pajzsban a bal alsó saroktól, jobbra felfelé tűzoltó bontó-balta, a balta fokával felfelé. A pajzs közepén hullámokat szelő mentőhajó, fekete színnel. A pajzs alatt, világos kék színű vágott végű szalag, mely a Duna folyót hivatott jelképezni, közepén fekete színű LEÁNYFALU felirattal, utalva az egyesület alapító helyére és székhelyére. A pajzs felett, az egyesület nevét feltüntető VÖRÖSKŐ felirat, vörös színnel. 1/14

2 b) Az egyesület címerét bélyegzőn, illetve nyomtatón való alkalmazáskor fekete-fehér változatban is lehet használni. c) Kör alakú bélyegzőn a VÖRÖSKŐ felirat a címer körül, az egyesület teljes nevének feltüntetésével szerepel, nem a pajzs fölött. d) Az egyesület címerét idegen tárgyon, sajtóterméken - ideértve az elektronikus médiát is -, propaganda és reklám természetű kiadványon, csak az egyesület írásos engedélyével lehet. e) A 3. pont korlátozása nem vonatkozik, az egyesület által készíttetett reklám, és ajándék tárgyakra, amennyiben azt az egyesület adta a használónak. f) A címer grafikai képe: VÖRÖSKŐ Az Egyesület céljai: 2.1. Az Egyesület általános célja: a) A magyar tűzoltási kultúra társadalmi gyökereinek, tárgyi - és kulturális emlékeinek, társadalomszervező hatásainak Magyarországon belüli, illetve külhonbéli kutatása, a helyi -, a regionális -, és az országok közötti társadalmi erőforrások féltárása, a kapcsolódó gazdasági, társadalmii és civil szerveződések együttműködésének fejlesztése, amely hivatott biztosítani: b) A ésszerű előnyökön alapuló, célszérű együttműködést, a közösségfejlesztés, az ifjúsági-, a tűz- és katasztrófavédelmi, illetve a tűz- és katasztrófa megelőzési közszolgáltatások, valamint a kapcsolódó informatikai és tájékoztatási szolgáltatás területén; c) A gazdasági, társadalmi és a civil kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő tudatformaló, ismeretterjesztő közösségi programok, rendezvények, konferenciák szervezését, lebonyolítását; d) A helyi és regionális gazdasági, társadalmi és civil szféra aktivitásának és tenni akarásának integrálását, bekapcsolását a regionális, az országos és az 'Euroatlanti vérkeringésbe, 2/14

3 e) Leányfalu, a Dunakanyar és a Szentendrei -sziget régió stratégiai fejlesztést célzó folyamatok, programok, projektek kialakításával és megvalósításával, valamint az Európai Unió által lehetővé tett együttműködési feltételek fejlesztésével kapcsolatos gazdasági, társadalmi és civil kezdeményezések félkarolását; f) Régióközi és nemzetközi kapcsolatok kialakítását, ápolását fejlesztését gazdasági és g) társadalmi szervezetekkel történő együttműködéseken keresztül, h) tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési, katasztrófa elhárítási és védelmi feladatok, vizimentési feladatok ellátása együttműködési megállapodás, vagy felkérés alapján Leányfalu, valamint a Dunakanyar, és a Szentendrei-sziget régióban, továbbá felkérés alapján a teljes működési területen Fentiekre tekintettel az egyesület, tevékenységét az alábbiak kiemelt figyelembe vételével végzi Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Kulturális tevékenység Környezetvédelem Sport ( a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével) Euroatlanti integráció erősítése Az egyesület feladatai: 3. Az egyesület feladatának tartja, hogy a célmeghatározásban kifejtettek érdekében: a) felkutatja a lehetőségeket és a forrásokat céljai megteremtéséhez, azok fenntartásához és működtetéséhez b) Tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, polgárvédelmi oktatást, előadásokat, lakossági fórumokat, bemutatókat, rendezvényeket szervez a helyi, illetve a régióban élő lakosság számára. c) Nevelési, szakmai bemutatókat, gyakorlati tapasztalatcseréket szervez. d) Kapcsolatokat tart fenn más hasonló célú szervezettekkel, intézményekkel, irányító és felügyelő hatóságokkal. e) Egyéb jogszabályokban meghatározott képesítési követelmények, technikai felszereltség megléte esetén készenléti szolgálatot tart fenn Leányfalun, és részt vesz az igény szerinti tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófavédelmi, vizimentési feladatok ellátásában. f) gondoskodik a rendelkezésére álló építmények, technikai felszerelések őrzéséről, karbantartásáról, javításáról, rendeltetésszerű használatáról 3.1. a 3. e) pontban meghatározott készenléti szolgálat fenntartását és működtetését az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) vonatkozó rendelkezései szerint kell megvalósítani. 4. Az Egyesület tagja lehet minden belföldi és külföldi természetes és jogi személy, valamint annak jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, akik egyetértenek az Egyesület célkitűzésével, illetve az alapszabályt magukra nézve kötelezően elfogadják. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének bármely magyar állampolgár, továbbá Magyarországon letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. 3/14

4 Az egyesületnek rendes és pártoló tagjai lehetnek. A rendes tagokat tagdíjfizetési kötelezettség terheli. A tagdíj mértéke a közgyűlés eltérő határozatáig évi 6000 HUF azaz hatezer forint, mely összeget a tárgyév március 31. napjáig kell megfizetni az Egyesület pénztárába való befizetéssel, vagy banki utalással A rendes és pártoló tagság az írásbeli belépési nyilatkozatnak az Elnökség általi elfogadásával próbaidőre jön létre. Az Elnökség a belépési nyilatkozatról határozatban dönt. A próbaidős tag felvételi kérelmét az Elnökség a következő közgyűlés elé terjeszti, és a közgyűlés dönt a próbaidős tag teljes jogú taggá nyilvánításáról. A próbaidős tagot a próbaidő alatt a szavazat kivételével, a teljes jogú tag jogai illetik meg, és kötelezettségeit is a teljes jogú tagsággal azonos módon kell teljesítenie. Az Elnökség által belépést elutasító határozat ellen az érintett tagjelölt a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a közgyűléshez fordulhat fellebbezéssel A tagság megszűnik: a tag kilépésével, a tag kizárásával, természetes személy tag elhalálozásával jogi személyek, vagy jogi szemémelyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a szervezet jogutód nélküli megszűnésével, az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével, A tagsági viszony megszűnése esetén a tag törlésre kerül az Egyesület nyilvántartásából. A nyilvántartásban rögzíteni kell a tagság megszűnésének időpontját és okát A kilépés a tagnak az Elnökség felé tett írásbeli nyilatkozatával történik. Ha a kilépő tagnak lejárt, esedékes tartozása vagy bármilyen elszámolni valója ( különösen leltárfelelősséggel átvett, az Egyesület, vagy egyéb szervezet tulajdonát képező eszközökkel való elszámolás) áll fenn az egyesülettel szemben, azt a kilépési nyilatkozatnak az elnökség részére részére történő egyidejűleg köteles maradéktalanul teljesíteni. A tartozás kiegyenlítésének, illetve az elszámolás elmaradásának nem teljesítése nem feltétele a tagsági viszony megszüntetésének. A kilépési nyilatkozat átadásával a tagsági jogviszony megszűnik. Az egyesülettel szembeni tartozás kiegyenlítésére az Elnökség jogi lépéseket tehet, vagy indokolt esetben (amennyiben az egyesület működését nem veszélyezteti) eltekinthet a tartozás kiegyenlítésétől Ha a tag az Egyesület céljaival össze nem férhető magatartást tanúsít, tevékenységet folytat, vagy az alapszabályban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat súlyosan megszegi az Elnökség fegyelmi eljárás keretében 2/3-os többségű határozatával az érintett tagot kizárhatja. A kizárás előtt az Elnökség elnöke köteles írásban, 15 napos határidő kitűzésével felhívni az érintett figyelmét a jogellenes, alapszabály vagy SZMSZ ellenes-illetve a tagsági viszonnyal össze nem egyeztethető magatartás, állapot megszüntetésére. Amennyiben a tag a kitűzött határidőn belül a felszólításnak nem tesz eleget, abban az esetben meg kell indítani a fegyelmi eljárást. A fegyelmi eljárás megindításáról az Elnökség elnöke írásban értesíti a tagot. Az eljárás során biztosítani kell a tag számára a védekezés lehetőségét. Az Elnökségnek a kizárást kimondó határozatában, a kizárt tagot tájékoztatni kell a jogorvoslati lehetőségekről A kizárt tag a kizárást kimondó határozat ellen a tudomására jutástól számított 15 napon belül jogosult törvényszékhez fordulni. 4/14

5 Az Egyesület tagjainak jogai és kötelességei: 5. Az egyesület rendes tagjának jogai: a) Az Egyesület rendes tagja részt vehet az Egyesület közgyűlésein, ott szavazati joggal rendelkezik. Az Egyesület minden rendes tagjának a Közgyűlésben egy szavazata van. Az Egyesület tisztségeire minden rendes tagsági viszonnyal rendelkező természetes személy választható, és minden rendes tagsággal rendelkező természetes és jogi személy választhat. b) Részt vehet az egyesület szakmai és egyéb programjain, rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain. c) Javaslatot tehet az Egyesülete érintő bármely kérdésben. d) Felvilágosítást kérhet az Egyesület működésével kapcsolatosan. 6. Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei: a) Az egyesület rendes tagja köteles az alapszabályt betartani. b) A tevékenység ellátáshoz szükséges végzettséggel rendelkező rendes tagokra a SZMSZ rendelkezései is irányadók, kötelesek azokat betartani. c) Rendszeresen és tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, elősegítve az Egyesület általános és konkrét céljainak megvalósítását. d) Az egyesület közgyűlési határozatait végrehajtja. e) Részt vesz az előírt képzéseken, lehetőségeihez mérten képzi, fejleszti önmagát f) A tagsági díjat a meghatározott módon befizeti 7. Az Egyesület pártoló tagjának jogai: a) Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén. b) javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatosan. 8. Az egyesület pártoló tagjának kötelezettségei: a) Az alapszabály betartása. b) Az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi, illetve más módon történő támogatása. Az érintett tag megjelölheti a célt, amire a támogatást szánja, amit az egyesület köteles e megjelölés szerint felhasználni. Az Egyesület szervezeti felépítése 9.1. Az egyesület szervei: a) Közgyűlés b) Elnökség c) Ellenőrző testület d) 9.2. Az egyesület tisztségviselői: 5/14

6 a) Elnökség elnöke (aki az Egyesület elnöke) b) Elnökségi tagok c) Ellenőrző Testület elnöke d) Ellenőrző Testület tagjai e) Szakmai irányítást végző személyek f) sajtó és kommunikációs referens A célok és feladatok mindenkori hatékony ellátásának érdekében az Egyesület Vezetősége Szervezeti és Működési Szabályzatot készít, mely szervezeti és működési szabályzat az Egyesület munkaszervezete szervezeti és működési viszonyainak szabályozásával foglalkozik. A Szervezeti és Működési Szabályzat az Alapszabályhoz képest alárendeltségi viszonyban van, nem tartalmazhat az alapszabállyal ellentétes megállapítást, intézkedést. A szervezeti és Működési szabályzatot a közgyűlésnek el kell fogadnia A célok és feladatok ellátásának érdekében, különös tekintettel a készenléti szolgálat fenntartása érdekében szükséges feladatokra az egyesület munkavállalókat foglalkoztathat. Munkavállaló az egyesületi tag is lehet Az Egyesület Legfőbb szerve a Közgyűlés. A közgyűlés az egyesület rendes, szavazattal rendelkező tagjainak összessége. A közgyűlésen minden rendes tag, egy szavazattal rendelkezik A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek az egyesület szakmai vezetését ellátó, tagsági joggal nem rendelkező személyek. A közgyűlést össze kell hívni minden olyan esetben, ha a tagok 1/3 része írásban az indokok megjelölésével kéri, továbbá ha azt a törvényszék elrendeli. A közgyűlés összehívásáról a tagokat, és a meghívottakat az Elnökség legalább nyolc nappal a közgyűlés előtt írásban értesíti. Az értesítés történhet postai úton, kihirdetéssel, vagy elektronikus úton. A közgyűlési meghívó tartalmazza a napirendi pontok részletes felsorolását A közgyűlés hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály módosítása; b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; d) az éves költségvetés elfogadása; e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és k) a végelszámoló kijelölése. 6/14

7 11.4. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges A közgyűlés általában, eltekintve az alapszabályban megjelölt esetköröktől, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. A Közgyűlés személyi ügyekben, beleértve a tagfelvételt is titkos szavazást tart. A közgyűlés határozataiban nem vehet részt az a személy aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. (1) 1), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól alól mentesül, bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyéb módon érdekelt A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 50% +1 fő jelen van. Határozat képtelenség esetén az eredeti meghívóban szereplő, változatlan napirenddel a távolmaradás következményeire való figyelmeztetéssel, 30 napon belül megismételt közgyűlést kell összehívni. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes A Közgyűlésről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a levezető elnök, valamint a jegyzőkönyv vezetője aláír, és az Egyesület két tagja aláírásával hitelesít. A Közgyűlés döntéseit, határozati formában hozza. A közgyűlés határozatait, legkésőbb a közgyűlést követő második napon nyilvánosságra kell hozni. Mint hirdetményt, 15 napra ki kell függeszteni az egyesület székhelyén, telephelyén, valamint közzé kell tenni az Egyesület honlapján. A közgyűlés határozatait azokkal a személyekkel, akikre vonatkozóan a határozat rendelkezést tartalmaz, vagy egyéb módon érintettek úgy közli, hogy részükre postai úton tértivevényes levélként megküldi, vagy átvételi nyilatkozattal személyesen átveteti Az Egyesület pénzügyi beszámolójának elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Amennyiben az é v es beszámoló jóváhagyása miatt ö sszehívott közgyűlés, első alkalommal nem határozatképes, az egyesület, az általános szabályok szerint megismételt közgyűlést tart. Az Egyesület Elnöksége 12.1 Az Elnökséget a közgyűlésen megválasztott tisztségviselők alkotják. Tagjai: az Elnök és az elnökségi tagok Az Elnökség 3 (három) t a g ú. Az elnökségi tagok megbízatás időtartama határozott 5 év időtartamra szól. 7/14

8 Az Egyesület Elnöksége az alábbi személyekből ál l: Horváth Géza Elnökség Elnöke Anyja neve: Lakcíme: Helembai József Pál ügyvivő alelnök Anyja neve: Lakcíme: Szávoly Sándor Anyja neve: Lakcíme: egyesületi titkár 12.3 Az Elnökég feladat- és hatásköre: a.) Szervezi és irányítja az Egyesület tevékenységet, kidolgozza az éves munkatervet és a költségvetést. b) Előkészíti a Közgyűléseket, azok napirendjeinek megvitatását, előkészíti a Közgyűlés elé kerülő beszámolókat c) Javaslatot tehet m á s s z e m é l y e k k e l, szervezetekkel való együttműködésre, és új kapcsolatok felvételére. d) V é gr eh aj tj a és végrehajtatja a Közgyűlés határozatait, érvényt szerez az ajánlásoknak és javaslatokat dolgoz ki az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében. e) Vezeti az Egyesület könyveit. f) Meghatározza saját ügyrendjét Az Elnökség az általa meghatározott Ügyrend szerint, alábbi rendelkezések figyelembe vételével működik Az Elnökség szükség szerint, de legalább havonta egyszer tart ülést. Határozatkepés, ha mind a három Elnökségi tag megjelent Döntéseit, határozatait egyhangú szavazati aránnyal hozza, nyílt szavazással Bármelyik Elnökségi tag vagy az elnök huzatosabb (egy naptári evet meghaladó) akadályoztatása esetén (így különösen betegség, vagy külföldi távollét eseten) az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni, ahol a vonatkozó rendelkezések alapján, új Elnökségi tagot jelölnek ki Az Elnök feladatköre: a) Vezeti a Közgyűlést és az Elnökség üléseit. b) Önállóan képviseli az Egyesületet. c) gyakorolja az utalványozási jogot. 8/14

9 d) a) és b) pontban meghatározott jog és feladat körét az Elnök, tájékoztatási kötelezettség előírása mellett, írásban átruházhatja az ügyvivő alelnökre Az ügyvivő alelnök feladatköre: Az ügyvivő alelnök szorosan együttműködik az elnökkel és az egyesület titkárával, a szakmai vezetőkkel Ennek keretén belül feladata: a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben b) a beszámolók előkészítése c) az éves költségvetés előkészítése d) az egyesületi vagyon kezelésére, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések előkészítése e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; f) a közgyűlés összehívása esetén, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak előkészítése h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; i) a tagság nyilvántartása; egyéb nyilvántartások vezetése j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata m) az alapszabály felhatalmazása alapján új tag felvételéről való döntés előkészítése n) ellátja az egyesület működéséhez szükséges napi feladatokat, kapcsolatot tart a hatóságokkal, szervezetekkel, társ egyesületekkel o) gondoskodik az egyesület jogszerű és törvényes működéséhez szükséges feltételek megteremtéséről, azok betartásáról. A feltételek hiánya, változása esetén haladéktalanul értesíti az elnökség többi tagját p) tevékenysége során az ügyvitelről folyamatosan tájékoztatja az Elnököt. q) Az elnökség tagjaival, valamint a szakmai vezetéssel egyetértésben gyakorolja a munkáltatói jogot, az egyesület munkavállalói felett, amennyiben a munkavállaló nem tartozik a 1 f) pontjában foglalt munkavállalói körbe Nem lehet az Egyesületet vezető tisztségviselője, azaz az Elnökség elnöke ill.. tagja az a személy, aki egy másik olyan szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző 2. évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.. Ez a tilalom a másik szervezet megszűnését követő 2 évig áll fenn A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg, más szervezetnél is betölt Az Elnökség határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartózója (Ptk. 8:1. (1) 1), élettársa a) határozat alapján: kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 9/14

10 b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben, egyébként érdekelt. Ellenőrző testület Az Ellenőrző testület tagjait a Közgyűlés választja. A megbízatás 5 éves időtartamra szól.. Az Ellenorzó testületi tagjai az alábbi személyek: 1 Breznyicky László Anyja neve: Lakcíme: Urbán Erika Anyja neve: Lakcíme: Varga György Anyja neve: Lakcíme: Az Ellenőrző testület ügyrendjét maga állapítja meg Az Ellenőrző testület ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során, az Egyesület vezető tisztségviselőitől azaz az Elnökség elnökétől, tagjaitól jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet. Az Ellenőrző testület az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Ellenőrző testület tagja az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet Az Ellenőrző testület köteles az Elnökséget tájékoztatni, se annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysertés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy b) következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé; c) az Elnökség tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel, az Elnökség az Ellenőrző testület indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül köteles összehívni a Közgyűlést. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés összehívására az Ellenőrző testület jogosult. Ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző testület köteles haladéktalanul értesíteni a felügyeletet ellátó szervet Az ellenőrző testület testületként jár el. Az Ellenőrző Testület tagjai sorából elnököt választ. Az Ellenőrző Testület határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább kettő tag jelen van. 10/14

11 Az ellenőrző testület tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. Az ellenőrző testület tagját e minőségében az Egyesület vezetése, az Elnökség és a közgyűlés nem utasíthatja. Az ellenőrző testület üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével az Ellenőrző Testület bármelyik tagja kérheti írásban az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az Ellenőrző testület ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására Ha az Ellenőrző testület tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, az Egyesület Elnöksége az Ellenőrző Testület rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles a Közgyűlést összehívni Az ellenőrző testület egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzés állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti az Ellenőrző testületi tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, az Ellenőrző testület ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze Az ellenőrző testületi tagok egyetemlegesen felelnek az Egyesületnek az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért Nem lehet az ellenőrző testület elnöke vagy tagja, aki a) az elnökség elnöke vagy tagja b) az egyesülettel az Egyesület tisztségviselői megbízatásán, valamint a készenléti szolgálaton kívül, más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. c) Az a) és b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója Az Ellenőrző testület tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet tájékoztatni, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt. Az Egyesület gazdálkodása 14. Az egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint működik a Közgyűlés által megállapított költségvetési keretek között Az egyesület non profit szervezet, működése eredményét (beleértve a vállalkozási tevékenységből származó eredményt is) tagjai és más személyek között nem osztja fel, azt az egyesület érdekében használja fel az alapszabályban meghatározott célra, tevékenységre. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, céljainak megvalósítása érdekében, a célokat nem veszélyeztetve végez. Az egyesület a vállalkozási tevékenységből származó eredmény felhasználásáról az egyesület éves költségvetését elfogadó közgyűlés köteles határozni, megjelölve a felhasználás célját Az Egyesület bevételei: a) tagsági díjak b) pártoló tagok anyagi támogatásai c) Egyesületen kívüli természetes és jogi személyek támogatásai d) Az Egyesületi célok érdekében végzett gazdálkodási, vállalkozási és szolgáltatási tevékenységekből származó bevételek 11/14

12 e) pályázatokból, alapítványi támogatásokból származó bevételek f) egyéb bevételek Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 12/14

13 Az egyesület működésének, szolgáltatások igénybevételének módja, beszámolói közlésének nyilvánossága 15. Az egyesület szolgáltatásait az Egyesület célkitűzéseiben megjelölt keretek között bárki igénybe veheti. A szolgáltatások igénybevételéről az Elnökség kérelem alapján határoz. A kérelmek elsősorban írásban, de sürgős vagy halaszthatatlan esetben szóban, telefonon, vagy elektronikus úton is előterjeszthetők. A sürgős és halaszthatatlan kérelmek elbírálását az Elnökség, arra képes és jogosult személyre átruházhatja. Az átruházás részleteit az SZMSZ-ben kell meghatározni Az Elnökség a szolgáltatások igénybe vétele érdekében pályázatot írhat ki. A pályázat kiírásában az Elnökség határozza meg a pályázat pontos tartalmát, a pályázatok benyújtásának módját és határidejét, az elbírálási szempontokat, a pályázat elbírálásának határidejét, továbbá a pályázat elbírálását követően a pályázatok kiértékelésének határidejét. A pályázaton elért eredményéről valamennyi pályázót értesíteni kell. A pályázati kiírásokat az elnökség az Egyesület honlapján közzéteszi, valamint kifüggesztéssel kihirdeti. Az Elnökség az Egyesület működéséről a szolgáltatások igénybevételének módjáról, az Egyesület honlapján tájékoztatót tesz közzé. A tájékoztató minden esetben kifüggesztésre is kerül. 16. Az Elnökség köteles gondoskodni a szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. Az iratbetekintésnél, felvilágosításnál figyelemmel kell lenni a minősített tartalomra, és az adatvédelmi előírásokra Az iratokba való betekintés iránti kérelmet, a betekintés céljának megjelölésével írásban kell az Elnökség elnöke részére megküldeni. Az Elnök köteles a) jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, b) egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. 17.Az egyesület beszámolói nyilvánosak, melyeket az Elnökség közzétesz, illetve azokba b) szerint betekintést enged. 18. Az Egyesület a hirdetményeit az egyesület székhelyén és telephelyén kifüggeszti, valamint honlapján közzéteszi, illetve azokba betekintést enged. 19. Az egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. Az egyesület vagyonát jogutód nélküli megszűnésekor más, az Egyesület céljaival és szellemiségével rokon társadalmi szervezet támogatására kell fordítani. Hatályba léptetési, és a jogfolytonosságot biztosító intézkedések 20.1.Az egyesület a Vezetőséget, és az Ellenőrző testület tagjait a Közgyűlés május 28-n választotta meg öt évre. Ennek megfelelően megbízatásuk május 28-ig érvényes A folyamatosság érdekében az egyesület a régi domain nevet, 2 évi időszakra megtartva (leanyfaluote.hu), a látogatókat az új webcímre átirányítja, oly módon, hogy az új címen a régi tartalmat is elérhetővé teszi. 13/14

14 20.1.Ezt az alapszabályt az Egyesület június 27. napján összehívott közgyűlés elfogadta. Az elfogadó közgyűlés jelenléti íve a tagok aláírásaival az alapszabály mellékletét képezi. Kelt: Leányfalu, június 27. Horváth Géza elnök 14/14

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 20142015 2 I. Általános Rendelkezések 1. Egyesület neve: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Rövidítve: EGVE angolul: ASSOCIATION OF THE

Részletesebben

Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub Baba- Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub- Baba- Mama Egészség, Életmód,

Részletesebben

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alapítva: 2008. október 3. Alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Oszoly Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Az Oszoly Környezetvédő Egyesület 2008. október 30-iki közgyűlésén az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE: Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület Az Egyesület angol neve: Hungarian Association

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2013. DECEMBER 19. 1. oldal A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott,

Részletesebben

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodtak

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Nők Civilben Egyesület. Alapszabálya. Általános rendelkezések. Az Egyesület célja

Nők Civilben Egyesület. Alapszabálya. Általános rendelkezések. Az Egyesület célja Nők Civilben Egyesület Alapszabálya Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Nők Civilben Egyesület Székhelye: Pásztó, Régi vásártér út. 26. 1. 2. Az Egyesület célja Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum Alapító tagok, élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként

Részletesebben

A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014)

A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014) A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014) I. Az egyesület megnevezése, adatai: Az egyesület neve: Zöld Akció Egyesület (Green Action) Székhelye: H-3525 Miskolc, Kossuth

Részletesebben

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Sportegyesület neve: Phoenix Fireball Sport Sportegyesület. 1. Az Sportegyesület elnevezésében a Főnix madár a győzelmet és az arra való törekvést

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben