A L A P S Z A B Á L Y A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P S Z A B Á L Y A"

Átírás

1 VÖRÖSKŐ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ, MŰSZAKI-MENTŐ, A L A P S Z A B Á L Y A Amely létrejött a Leányfalu Nagyközség Tűzoltó Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) névváltoztatása, valamint a jogszabályi változások következtében szükséges jogharmonizáció teljesítése érdekében évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről vonatkozó rendelkezései, valamint a évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról rendelkezései alapján, az egyesület jogfolytonosságának fenntartása mellett. Általános rendelkezések: 1.1. A szervezet neve: VÖRÖSKŐ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ, MŰSZAKI-MENTŐ, 1.2. A szervezet rövidített neve: VÖRÖSKŐ TMVE 1.3. A szervezet székhelye: 2016 Leányfalu, Mátyás király u. 12/a. telephelye: 2016 Leányfalu, Petőfi sétány tűzoltószertár 1.4. Alapításának időpontja: március Működési területe: Magyarország, illetve az EU teljes területe 1.6. Az Egyesület önálló jogi személy, saját alapszabállyal, képviselettel, elkülönült gazdálkodással rendelkező társadalmi szervezet Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselő jelöltet nem állít, és nem támogat Az Egyesület nem közhasznú jogállású Az egyesület címere a) A címer leírása: Felül kettős íveltségű arany színű pajzs, benne a bal felső oldalon, a hagyományőrzés ápolására utaló, régi formájú piros színű tűzoltó sisak. A pajzsban a bal alsó saroktól, jobbra felfelé tűzoltó bontó-balta, a balta fokával felfelé. A pajzs közepén hullámokat szelő mentőhajó, fekete színnel. A pajzs alatt, világos kék színű vágott végű szalag, mely a Duna folyót hivatott jelképezni, közepén fekete színű LEÁNYFALU felirattal, utalva az egyesület alapító helyére és székhelyére. A pajzs felett, az egyesület nevét feltüntető VÖRÖSKŐ felirat, vörös színnel. 1/14

2 b) Az egyesület címerét bélyegzőn, illetve nyomtatón való alkalmazáskor fekete-fehér változatban is lehet használni. c) Kör alakú bélyegzőn a VÖRÖSKŐ felirat a címer körül, az egyesület teljes nevének feltüntetésével szerepel, nem a pajzs fölött. d) Az egyesület címerét idegen tárgyon, sajtóterméken - ideértve az elektronikus médiát is -, propaganda és reklám természetű kiadványon, csak az egyesület írásos engedélyével lehet. e) A 3. pont korlátozása nem vonatkozik, az egyesület által készíttetett reklám, és ajándék tárgyakra, amennyiben azt az egyesület adta a használónak. f) A címer grafikai képe: VÖRÖSKŐ Az Egyesület céljai: 2.1. Az Egyesület általános célja: a) A magyar tűzoltási kultúra társadalmi gyökereinek, tárgyi - és kulturális emlékeinek, társadalomszervező hatásainak Magyarországon belüli, illetve külhonbéli kutatása, a helyi -, a regionális -, és az országok közötti társadalmi erőforrások féltárása, a kapcsolódó gazdasági, társadalmii és civil szerveződések együttműködésének fejlesztése, amely hivatott biztosítani: b) A ésszerű előnyökön alapuló, célszérű együttműködést, a közösségfejlesztés, az ifjúsági-, a tűz- és katasztrófavédelmi, illetve a tűz- és katasztrófa megelőzési közszolgáltatások, valamint a kapcsolódó informatikai és tájékoztatási szolgáltatás területén; c) A gazdasági, társadalmi és a civil kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő tudatformaló, ismeretterjesztő közösségi programok, rendezvények, konferenciák szervezését, lebonyolítását; d) A helyi és regionális gazdasági, társadalmi és civil szféra aktivitásának és tenni akarásának integrálását, bekapcsolását a regionális, az országos és az 'Euroatlanti vérkeringésbe, 2/14

3 e) Leányfalu, a Dunakanyar és a Szentendrei -sziget régió stratégiai fejlesztést célzó folyamatok, programok, projektek kialakításával és megvalósításával, valamint az Európai Unió által lehetővé tett együttműködési feltételek fejlesztésével kapcsolatos gazdasági, társadalmi és civil kezdeményezések félkarolását; f) Régióközi és nemzetközi kapcsolatok kialakítását, ápolását fejlesztését gazdasági és g) társadalmi szervezetekkel történő együttműködéseken keresztül, h) tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési, katasztrófa elhárítási és védelmi feladatok, vizimentési feladatok ellátása együttműködési megállapodás, vagy felkérés alapján Leányfalu, valamint a Dunakanyar, és a Szentendrei-sziget régióban, továbbá felkérés alapján a teljes működési területen Fentiekre tekintettel az egyesület, tevékenységét az alábbiak kiemelt figyelembe vételével végzi Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Kulturális tevékenység Környezetvédelem Sport ( a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével) Euroatlanti integráció erősítése Az egyesület feladatai: 3. Az egyesület feladatának tartja, hogy a célmeghatározásban kifejtettek érdekében: a) felkutatja a lehetőségeket és a forrásokat céljai megteremtéséhez, azok fenntartásához és működtetéséhez b) Tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, polgárvédelmi oktatást, előadásokat, lakossági fórumokat, bemutatókat, rendezvényeket szervez a helyi, illetve a régióban élő lakosság számára. c) Nevelési, szakmai bemutatókat, gyakorlati tapasztalatcseréket szervez. d) Kapcsolatokat tart fenn más hasonló célú szervezettekkel, intézményekkel, irányító és felügyelő hatóságokkal. e) Egyéb jogszabályokban meghatározott képesítési követelmények, technikai felszereltség megléte esetén készenléti szolgálatot tart fenn Leányfalun, és részt vesz az igény szerinti tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófavédelmi, vizimentési feladatok ellátásában. f) gondoskodik a rendelkezésére álló építmények, technikai felszerelések őrzéséről, karbantartásáról, javításáról, rendeltetésszerű használatáról 3.1. a 3. e) pontban meghatározott készenléti szolgálat fenntartását és működtetését az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) vonatkozó rendelkezései szerint kell megvalósítani. 4. Az Egyesület tagja lehet minden belföldi és külföldi természetes és jogi személy, valamint annak jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, akik egyetértenek az Egyesület célkitűzésével, illetve az alapszabályt magukra nézve kötelezően elfogadják. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének bármely magyar állampolgár, továbbá Magyarországon letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. 3/14

4 Az egyesületnek rendes és pártoló tagjai lehetnek. A rendes tagokat tagdíjfizetési kötelezettség terheli. A tagdíj mértéke a közgyűlés eltérő határozatáig évi 6000 HUF azaz hatezer forint, mely összeget a tárgyév március 31. napjáig kell megfizetni az Egyesület pénztárába való befizetéssel, vagy banki utalással A rendes és pártoló tagság az írásbeli belépési nyilatkozatnak az Elnökség általi elfogadásával próbaidőre jön létre. Az Elnökség a belépési nyilatkozatról határozatban dönt. A próbaidős tag felvételi kérelmét az Elnökség a következő közgyűlés elé terjeszti, és a közgyűlés dönt a próbaidős tag teljes jogú taggá nyilvánításáról. A próbaidős tagot a próbaidő alatt a szavazat kivételével, a teljes jogú tag jogai illetik meg, és kötelezettségeit is a teljes jogú tagsággal azonos módon kell teljesítenie. Az Elnökség által belépést elutasító határozat ellen az érintett tagjelölt a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a közgyűléshez fordulhat fellebbezéssel A tagság megszűnik: a tag kilépésével, a tag kizárásával, természetes személy tag elhalálozásával jogi személyek, vagy jogi szemémelyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a szervezet jogutód nélküli megszűnésével, az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével, A tagsági viszony megszűnése esetén a tag törlésre kerül az Egyesület nyilvántartásából. A nyilvántartásban rögzíteni kell a tagság megszűnésének időpontját és okát A kilépés a tagnak az Elnökség felé tett írásbeli nyilatkozatával történik. Ha a kilépő tagnak lejárt, esedékes tartozása vagy bármilyen elszámolni valója ( különösen leltárfelelősséggel átvett, az Egyesület, vagy egyéb szervezet tulajdonát képező eszközökkel való elszámolás) áll fenn az egyesülettel szemben, azt a kilépési nyilatkozatnak az elnökség részére részére történő egyidejűleg köteles maradéktalanul teljesíteni. A tartozás kiegyenlítésének, illetve az elszámolás elmaradásának nem teljesítése nem feltétele a tagsági viszony megszüntetésének. A kilépési nyilatkozat átadásával a tagsági jogviszony megszűnik. Az egyesülettel szembeni tartozás kiegyenlítésére az Elnökség jogi lépéseket tehet, vagy indokolt esetben (amennyiben az egyesület működését nem veszélyezteti) eltekinthet a tartozás kiegyenlítésétől Ha a tag az Egyesület céljaival össze nem férhető magatartást tanúsít, tevékenységet folytat, vagy az alapszabályban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat súlyosan megszegi az Elnökség fegyelmi eljárás keretében 2/3-os többségű határozatával az érintett tagot kizárhatja. A kizárás előtt az Elnökség elnöke köteles írásban, 15 napos határidő kitűzésével felhívni az érintett figyelmét a jogellenes, alapszabály vagy SZMSZ ellenes-illetve a tagsági viszonnyal össze nem egyeztethető magatartás, állapot megszüntetésére. Amennyiben a tag a kitűzött határidőn belül a felszólításnak nem tesz eleget, abban az esetben meg kell indítani a fegyelmi eljárást. A fegyelmi eljárás megindításáról az Elnökség elnöke írásban értesíti a tagot. Az eljárás során biztosítani kell a tag számára a védekezés lehetőségét. Az Elnökségnek a kizárást kimondó határozatában, a kizárt tagot tájékoztatni kell a jogorvoslati lehetőségekről A kizárt tag a kizárást kimondó határozat ellen a tudomására jutástól számított 15 napon belül jogosult törvényszékhez fordulni. 4/14

5 Az Egyesület tagjainak jogai és kötelességei: 5. Az egyesület rendes tagjának jogai: a) Az Egyesület rendes tagja részt vehet az Egyesület közgyűlésein, ott szavazati joggal rendelkezik. Az Egyesület minden rendes tagjának a Közgyűlésben egy szavazata van. Az Egyesület tisztségeire minden rendes tagsági viszonnyal rendelkező természetes személy választható, és minden rendes tagsággal rendelkező természetes és jogi személy választhat. b) Részt vehet az egyesület szakmai és egyéb programjain, rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain. c) Javaslatot tehet az Egyesülete érintő bármely kérdésben. d) Felvilágosítást kérhet az Egyesület működésével kapcsolatosan. 6. Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei: a) Az egyesület rendes tagja köteles az alapszabályt betartani. b) A tevékenység ellátáshoz szükséges végzettséggel rendelkező rendes tagokra a SZMSZ rendelkezései is irányadók, kötelesek azokat betartani. c) Rendszeresen és tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, elősegítve az Egyesület általános és konkrét céljainak megvalósítását. d) Az egyesület közgyűlési határozatait végrehajtja. e) Részt vesz az előírt képzéseken, lehetőségeihez mérten képzi, fejleszti önmagát f) A tagsági díjat a meghatározott módon befizeti 7. Az Egyesület pártoló tagjának jogai: a) Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén. b) javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatosan. 8. Az egyesület pártoló tagjának kötelezettségei: a) Az alapszabály betartása. b) Az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi, illetve más módon történő támogatása. Az érintett tag megjelölheti a célt, amire a támogatást szánja, amit az egyesület köteles e megjelölés szerint felhasználni. Az Egyesület szervezeti felépítése 9.1. Az egyesület szervei: a) Közgyűlés b) Elnökség c) Ellenőrző testület d) 9.2. Az egyesület tisztségviselői: 5/14

6 a) Elnökség elnöke (aki az Egyesület elnöke) b) Elnökségi tagok c) Ellenőrző Testület elnöke d) Ellenőrző Testület tagjai e) Szakmai irányítást végző személyek f) sajtó és kommunikációs referens A célok és feladatok mindenkori hatékony ellátásának érdekében az Egyesület Vezetősége Szervezeti és Működési Szabályzatot készít, mely szervezeti és működési szabályzat az Egyesület munkaszervezete szervezeti és működési viszonyainak szabályozásával foglalkozik. A Szervezeti és Működési Szabályzat az Alapszabályhoz képest alárendeltségi viszonyban van, nem tartalmazhat az alapszabállyal ellentétes megállapítást, intézkedést. A szervezeti és Működési szabályzatot a közgyűlésnek el kell fogadnia A célok és feladatok ellátásának érdekében, különös tekintettel a készenléti szolgálat fenntartása érdekében szükséges feladatokra az egyesület munkavállalókat foglalkoztathat. Munkavállaló az egyesületi tag is lehet Az Egyesület Legfőbb szerve a Közgyűlés. A közgyűlés az egyesület rendes, szavazattal rendelkező tagjainak összessége. A közgyűlésen minden rendes tag, egy szavazattal rendelkezik A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek az egyesület szakmai vezetését ellátó, tagsági joggal nem rendelkező személyek. A közgyűlést össze kell hívni minden olyan esetben, ha a tagok 1/3 része írásban az indokok megjelölésével kéri, továbbá ha azt a törvényszék elrendeli. A közgyűlés összehívásáról a tagokat, és a meghívottakat az Elnökség legalább nyolc nappal a közgyűlés előtt írásban értesíti. Az értesítés történhet postai úton, kihirdetéssel, vagy elektronikus úton. A közgyűlési meghívó tartalmazza a napirendi pontok részletes felsorolását A közgyűlés hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály módosítása; b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; d) az éves költségvetés elfogadása; e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és k) a végelszámoló kijelölése. 6/14

7 11.4. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges A közgyűlés általában, eltekintve az alapszabályban megjelölt esetköröktől, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. A Közgyűlés személyi ügyekben, beleértve a tagfelvételt is titkos szavazást tart. A közgyűlés határozataiban nem vehet részt az a személy aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. (1) 1), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól alól mentesül, bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyéb módon érdekelt A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 50% +1 fő jelen van. Határozat képtelenség esetén az eredeti meghívóban szereplő, változatlan napirenddel a távolmaradás következményeire való figyelmeztetéssel, 30 napon belül megismételt közgyűlést kell összehívni. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes A Közgyűlésről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a levezető elnök, valamint a jegyzőkönyv vezetője aláír, és az Egyesület két tagja aláírásával hitelesít. A Közgyűlés döntéseit, határozati formában hozza. A közgyűlés határozatait, legkésőbb a közgyűlést követő második napon nyilvánosságra kell hozni. Mint hirdetményt, 15 napra ki kell függeszteni az egyesület székhelyén, telephelyén, valamint közzé kell tenni az Egyesület honlapján. A közgyűlés határozatait azokkal a személyekkel, akikre vonatkozóan a határozat rendelkezést tartalmaz, vagy egyéb módon érintettek úgy közli, hogy részükre postai úton tértivevényes levélként megküldi, vagy átvételi nyilatkozattal személyesen átveteti Az Egyesület pénzügyi beszámolójának elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Amennyiben az é v es beszámoló jóváhagyása miatt ö sszehívott közgyűlés, első alkalommal nem határozatképes, az egyesület, az általános szabályok szerint megismételt közgyűlést tart. Az Egyesület Elnöksége 12.1 Az Elnökséget a közgyűlésen megválasztott tisztségviselők alkotják. Tagjai: az Elnök és az elnökségi tagok Az Elnökség 3 (három) t a g ú. Az elnökségi tagok megbízatás időtartama határozott 5 év időtartamra szól. 7/14

8 Az Egyesület Elnöksége az alábbi személyekből ál l: Horváth Géza Elnökség Elnöke Anyja neve: Lakcíme: Helembai József Pál ügyvivő alelnök Anyja neve: Lakcíme: Szávoly Sándor Anyja neve: Lakcíme: egyesületi titkár 12.3 Az Elnökég feladat- és hatásköre: a.) Szervezi és irányítja az Egyesület tevékenységet, kidolgozza az éves munkatervet és a költségvetést. b) Előkészíti a Közgyűléseket, azok napirendjeinek megvitatását, előkészíti a Közgyűlés elé kerülő beszámolókat c) Javaslatot tehet m á s s z e m é l y e k k e l, szervezetekkel való együttműködésre, és új kapcsolatok felvételére. d) V é gr eh aj tj a és végrehajtatja a Közgyűlés határozatait, érvényt szerez az ajánlásoknak és javaslatokat dolgoz ki az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében. e) Vezeti az Egyesület könyveit. f) Meghatározza saját ügyrendjét Az Elnökség az általa meghatározott Ügyrend szerint, alábbi rendelkezések figyelembe vételével működik Az Elnökség szükség szerint, de legalább havonta egyszer tart ülést. Határozatkepés, ha mind a három Elnökségi tag megjelent Döntéseit, határozatait egyhangú szavazati aránnyal hozza, nyílt szavazással Bármelyik Elnökségi tag vagy az elnök huzatosabb (egy naptári evet meghaladó) akadályoztatása esetén (így különösen betegség, vagy külföldi távollét eseten) az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni, ahol a vonatkozó rendelkezések alapján, új Elnökségi tagot jelölnek ki Az Elnök feladatköre: a) Vezeti a Közgyűlést és az Elnökség üléseit. b) Önállóan képviseli az Egyesületet. c) gyakorolja az utalványozási jogot. 8/14

9 d) a) és b) pontban meghatározott jog és feladat körét az Elnök, tájékoztatási kötelezettség előírása mellett, írásban átruházhatja az ügyvivő alelnökre Az ügyvivő alelnök feladatköre: Az ügyvivő alelnök szorosan együttműködik az elnökkel és az egyesület titkárával, a szakmai vezetőkkel Ennek keretén belül feladata: a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben b) a beszámolók előkészítése c) az éves költségvetés előkészítése d) az egyesületi vagyon kezelésére, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések előkészítése e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; f) a közgyűlés összehívása esetén, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak előkészítése h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; i) a tagság nyilvántartása; egyéb nyilvántartások vezetése j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata m) az alapszabály felhatalmazása alapján új tag felvételéről való döntés előkészítése n) ellátja az egyesület működéséhez szükséges napi feladatokat, kapcsolatot tart a hatóságokkal, szervezetekkel, társ egyesületekkel o) gondoskodik az egyesület jogszerű és törvényes működéséhez szükséges feltételek megteremtéséről, azok betartásáról. A feltételek hiánya, változása esetén haladéktalanul értesíti az elnökség többi tagját p) tevékenysége során az ügyvitelről folyamatosan tájékoztatja az Elnököt. q) Az elnökség tagjaival, valamint a szakmai vezetéssel egyetértésben gyakorolja a munkáltatói jogot, az egyesület munkavállalói felett, amennyiben a munkavállaló nem tartozik a 1 f) pontjában foglalt munkavállalói körbe Nem lehet az Egyesületet vezető tisztségviselője, azaz az Elnökség elnöke ill.. tagja az a személy, aki egy másik olyan szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző 2. évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.. Ez a tilalom a másik szervezet megszűnését követő 2 évig áll fenn A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg, más szervezetnél is betölt Az Elnökség határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartózója (Ptk. 8:1. (1) 1), élettársa a) határozat alapján: kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 9/14

10 b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben, egyébként érdekelt. Ellenőrző testület Az Ellenőrző testület tagjait a Közgyűlés választja. A megbízatás 5 éves időtartamra szól.. Az Ellenorzó testületi tagjai az alábbi személyek: 1 Breznyicky László Anyja neve: Lakcíme: Urbán Erika Anyja neve: Lakcíme: Varga György Anyja neve: Lakcíme: Az Ellenőrző testület ügyrendjét maga állapítja meg Az Ellenőrző testület ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során, az Egyesület vezető tisztségviselőitől azaz az Elnökség elnökétől, tagjaitól jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet. Az Ellenőrző testület az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Ellenőrző testület tagja az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet Az Ellenőrző testület köteles az Elnökséget tájékoztatni, se annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysertés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy b) következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé; c) az Elnökség tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel, az Elnökség az Ellenőrző testület indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül köteles összehívni a Közgyűlést. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés összehívására az Ellenőrző testület jogosult. Ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző testület köteles haladéktalanul értesíteni a felügyeletet ellátó szervet Az ellenőrző testület testületként jár el. Az Ellenőrző Testület tagjai sorából elnököt választ. Az Ellenőrző Testület határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább kettő tag jelen van. 10/14

11 Az ellenőrző testület tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. Az ellenőrző testület tagját e minőségében az Egyesület vezetése, az Elnökség és a közgyűlés nem utasíthatja. Az ellenőrző testület üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével az Ellenőrző Testület bármelyik tagja kérheti írásban az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az Ellenőrző testület ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására Ha az Ellenőrző testület tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, az Egyesület Elnöksége az Ellenőrző Testület rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles a Közgyűlést összehívni Az ellenőrző testület egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzés állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti az Ellenőrző testületi tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, az Ellenőrző testület ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze Az ellenőrző testületi tagok egyetemlegesen felelnek az Egyesületnek az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért Nem lehet az ellenőrző testület elnöke vagy tagja, aki a) az elnökség elnöke vagy tagja b) az egyesülettel az Egyesület tisztségviselői megbízatásán, valamint a készenléti szolgálaton kívül, más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. c) Az a) és b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója Az Ellenőrző testület tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet tájékoztatni, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt. Az Egyesület gazdálkodása 14. Az egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint működik a Közgyűlés által megállapított költségvetési keretek között Az egyesület non profit szervezet, működése eredményét (beleértve a vállalkozási tevékenységből származó eredményt is) tagjai és más személyek között nem osztja fel, azt az egyesület érdekében használja fel az alapszabályban meghatározott célra, tevékenységre. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, céljainak megvalósítása érdekében, a célokat nem veszélyeztetve végez. Az egyesület a vállalkozási tevékenységből származó eredmény felhasználásáról az egyesület éves költségvetését elfogadó közgyűlés köteles határozni, megjelölve a felhasználás célját Az Egyesület bevételei: a) tagsági díjak b) pártoló tagok anyagi támogatásai c) Egyesületen kívüli természetes és jogi személyek támogatásai d) Az Egyesületi célok érdekében végzett gazdálkodási, vállalkozási és szolgáltatási tevékenységekből származó bevételek 11/14

12 e) pályázatokból, alapítványi támogatásokból származó bevételek f) egyéb bevételek Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 12/14

13 Az egyesület működésének, szolgáltatások igénybevételének módja, beszámolói közlésének nyilvánossága 15. Az egyesület szolgáltatásait az Egyesület célkitűzéseiben megjelölt keretek között bárki igénybe veheti. A szolgáltatások igénybevételéről az Elnökség kérelem alapján határoz. A kérelmek elsősorban írásban, de sürgős vagy halaszthatatlan esetben szóban, telefonon, vagy elektronikus úton is előterjeszthetők. A sürgős és halaszthatatlan kérelmek elbírálását az Elnökség, arra képes és jogosult személyre átruházhatja. Az átruházás részleteit az SZMSZ-ben kell meghatározni Az Elnökség a szolgáltatások igénybe vétele érdekében pályázatot írhat ki. A pályázat kiírásában az Elnökség határozza meg a pályázat pontos tartalmát, a pályázatok benyújtásának módját és határidejét, az elbírálási szempontokat, a pályázat elbírálásának határidejét, továbbá a pályázat elbírálását követően a pályázatok kiértékelésének határidejét. A pályázaton elért eredményéről valamennyi pályázót értesíteni kell. A pályázati kiírásokat az elnökség az Egyesület honlapján közzéteszi, valamint kifüggesztéssel kihirdeti. Az Elnökség az Egyesület működéséről a szolgáltatások igénybevételének módjáról, az Egyesület honlapján tájékoztatót tesz közzé. A tájékoztató minden esetben kifüggesztésre is kerül. 16. Az Elnökség köteles gondoskodni a szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. Az iratbetekintésnél, felvilágosításnál figyelemmel kell lenni a minősített tartalomra, és az adatvédelmi előírásokra Az iratokba való betekintés iránti kérelmet, a betekintés céljának megjelölésével írásban kell az Elnökség elnöke részére megküldeni. Az Elnök köteles a) jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, b) egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. 17.Az egyesület beszámolói nyilvánosak, melyeket az Elnökség közzétesz, illetve azokba b) szerint betekintést enged. 18. Az Egyesület a hirdetményeit az egyesület székhelyén és telephelyén kifüggeszti, valamint honlapján közzéteszi, illetve azokba betekintést enged. 19. Az egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. Az egyesület vagyonát jogutód nélküli megszűnésekor más, az Egyesület céljaival és szellemiségével rokon társadalmi szervezet támogatására kell fordítani. Hatályba léptetési, és a jogfolytonosságot biztosító intézkedések 20.1.Az egyesület a Vezetőséget, és az Ellenőrző testület tagjait a Közgyűlés május 28-n választotta meg öt évre. Ennek megfelelően megbízatásuk május 28-ig érvényes A folyamatosság érdekében az egyesület a régi domain nevet, 2 évi időszakra megtartva (leanyfaluote.hu), a látogatókat az új webcímre átirányítja, oly módon, hogy az új címen a régi tartalmat is elérhetővé teszi. 13/14

14 20.1.Ezt az alapszabályt az Egyesület június 27. napján összehívott közgyűlés elfogadta. Az elfogadó közgyűlés jelenléti íve a tagok aláírásaival az alapszabály mellékletét képezi. Kelt: Leányfalu, június 27. Horváth Géza elnök 14/14

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A ZÖLD ÓVODA HÁLÓZAT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A ZÖLD ÓVODA HÁLÓZAT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A ZÖLD ÓVODA HÁLÓZAT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A ZÖLD ÓVODA HÁLÓZAT EGYESÜLET (a továbbiakban: Egyesület ) alapító tagjai 2008. december 11-én alakuló ülést tartottak, ahol az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA - a szövegben aláhúzott és dőlt betűtípussal jelzett változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben