Gustave Flaubert: Bovaryné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gustave Flaubert: Bovaryné"

Átírás

1 Gustave Flaubert: Bovaryné Életpályája Kedvezõ anyagi helyzetét bizonyos lelkifurdalással volt kénytelen élvezni, hiszen szûkebb és tágabb környezete íróbarátai kivételével a tétlen semmittevôt látta benne nem lévén keresô foglalkozása. Louise Colet nôi vonásai Bovaryné jellemében fedezhetôk majd fel. Gustave Flaubert (güsztáv flober; ) a mûvészet remetéje, a stílus aszkétája volt: lassan, legendás kínok között írta, éveken át csiszolta tökéletessé mûveit, alapos megfigyelés, szinte tudományos igényû anyaggyûjtés után. Már-már aprólékosságig menô stílusbeli követelményeket támasztott önmagával szemben. Rengeteg idôt fordított például arra, hogy mondatainak zengése minél könnyedebb, zeneibb legyen. Szövegének jó hangzását hangos felolvasással ellenôrizte. Míg Balzac öt regényt is írt egy év alatt, Flaubert-nak általában öt-hat évre volt szüksége egy mû megalkotására ben született Rouenban (ruan), Normandia ôsi, szép fôvárosában. Orvos volt anyai nagyatyja, édesapját, a roueni kórház kitûnô sebészét pedig nagy tisztelet vette körül egész Franciaországban. Orvos lett testvérbátyja is. Középiskoláit Rouenban végezte, majd 1842 és 1844 között Párizsban jogi tanulmányokat folytatott, de kezdôdô epilepsziája miatt abbahagyta egyetemi pályafutását. Élete további részét 1846-tól, apja halála után Croisset-ban (kroasze) élte le, ezen a Rouen közelében lévô Szajna-parti nyaralótelepen, ahol apja egy szép, kertes házat vásárolt. A család jómódja tette lehetôvé számára, hogy leszámítva az utolsó éveket függetlenül és anyagi gondok nélkül szentelhette életét az irodalomnak. Az 1848-as forradalmakat követô viharos történelmi idôkben gyakran megfordult Párizsban, s részt vett szülôvárosa politikai küzdelmeiben is és 1851 között nagy közel-keleti utazás szakította meg szüntelen irodalmi munkásságát: bejárta Egyiptomot, Palesztinát, Szíriát, Törökországot és Görögországot ban Tuniszba utazott, hogy anyagot gyûjthessen a helyszínen Salammbô (szalambó) címû regényéhez. Az érzelmek iskoláját két nagy szerelem jelentette számára. Viharos és érzéki szenvedély kötötte éveken át ( ) a nála jóval idôsebb Louise Colet-hoz (luiz kolé; ), egy közepes ké- 40 IRÁNYZATOK HATÁRÁN: A ROMANTIKÁTÓL A REALIZMUSIG

2 A regény hatalmas közönségsikert aratott (három hónap alatt két kiadást ért meg), s Flaubert egyszerre az irodalmi érdeklôdés középpontjába került. Az Érzelmek iskolájában Flaubert bírálatot mond a korról, önmagáról s nemzedéktársairól, akik csak kiábrándult és tehetetlen szemlélôi voltak az eseményeknek. A könyv egyúttal a tudományára olyannyira büszke 19. század kritikája is. pességû francia költônôhöz. Hozzá írta rendkívül jelentôs irodalmi leveleit, amelyekben a maga sajátos esztétikáját fejtette ki. Áhítatos, szinte angyalian tiszta érzelem és csodálat fûzte kamaszkorától öregségéig egy berlini származású párizsi zenemûkiadónak (Maurice Schlesinger morisz slézinger v. slezenzsé) szép és szigorú erkölcsû feleségéhez, Elisa Foucault-hoz (eliza fukó). Eszményképének állított örökös emléket az Érzelmek iskolája címû regény Arnoux-néjában (arnu), ebben a gyönyörû és erényes, a házasságtöréstôl visszariadó asszonyban, akit idôs koráig be nem vallott, rejtegetett szerelem kapcsol az ifjú fôhôshöz, Frédéric Moreau-hoz (frederik moro) ben fogott hozzá a Bovaryné megírásához, s öt esztendeig beletemetkezett az aprólékos gonddal elkészített regénytervbe. Szereplôirôl nagy tömegben gyártotta a feljegyzéseket tartalmazó cédulákat, pontos tereprajzokat készített történetének színtereirôl. Legelsô s az általános vélekedés szerint legkiválóbb alkotása 1857-ben jelent meg könyv alakban (Baudelaire bodler A Romlás virágai címû kötetével egy esztendôben). Az ügyészség azonnal perbe fogta közerkölcs elleni vétség címén, a bíróság azonban felmentette a vád alól. Vannak olyan irodalomtudósok, kritikusok, akik az Érzelmek iskoláját (1869) tartják Flaubert fô mûvének, kivételes remekmûnek. Az 1840 és 1851 közötti válságos történelmi idôkben játszódik a regény cselekménye (forradalmak, a monarchia bukása, második köztársaság, III. Napóleon vakmerô államcsínye, második császárság). Frédéric Moreau és Arnoux-né légiesen tiszta, ma már halhatatlanná vált szerelme köré fonva mutatja be az emberek érzelmi nevelôdését. Hôsei ezek az esetten tragikomikus Flaubert-hôsök (Poszler György) akaratgyenge, az eseményekkel csupán sodródó figurák. Életük kisiklik, maguk elsikkadnak, semmire sem viszik, félemberekké satnyulnak. A két jó barát Frédéric Moreau és Deslauriers (délorié) a regény utolsó fejezetében elhibázott életük alkonyán gyerekkori emlékeiket idézik. Egy vasárnap délutáni kalandnál állapodnak meg, mikor a kisvárosi nyilvánosházba litánia idején kezükben egy-egy virágcsokorral beléptek. Suta zavarukat látván a lányok kinevették a két fiút, ôk pedig szégyenkezve elszaladtak. Talán ez ért a legtöbbet! Bizony, talán igazad van. Ez ért még a legtöbbet! állapítják meg mind a ketten végsô mérlegre téve sorsukat. Harmadik jelentôs, realista igényû társadalmi regénye, a Bouvard és Pécuchet (buvár, péküsé) csak halála után, 1881-ben jelent meg befejezetlenül. Ez a szarkasztikus regény, melyet az emberi butaság enciklopédiájának, az ostobaság eposzának is szokás nevezni, a nyárspolgári korlátoltságot veszi célba. Flaubert egy életen át nagy kedvteléssel gyûjtötte a lapos közhelyek, az emberi balgaság sajtóbeli példáit, s ezekbôl egy egész szótárat állított össze (Készen kapott fogalmak szótára). Regényében a két barát két kishivatalnok unalmában és ostobaságában belekontárkodik minden tudományba, s mivel semmit sem értenek meg belôlük, mindegyikbôl kiábrándulnak. Flaubert 59 éves korában, május 8-án halt meg Croissetban magányosan és elszegényedve, miután minden vagyonát unokahúga és késôbbi örököse rendelkezésére bocsátotta (1875-ben), hogy megmentse ôt és férjét az üzleti csôdtôl s a családra háruló szégyentôl. Flaubert 41

3 Regényei Micsoda ember lett volna Balzac, ha írni tudott volna! írta egyik levelében. Az irodalomtudósok újabban a modern mûvész jelképes tragédiáját vélik felfedezni az írónak ebben a regényében. A franciák Flaubert-t tartják a próza legkiemelkedôbb, leghibátlanabb mesterének. Nem hozott gyökeresen új regényformát, csupán mûfajbeli elôdeinek romantikus-realista kalandosságát, bôven áradó hömpölygését zárta feszesre, merevítette márványba és ércbe (Gyergyai Albert), s Balzac és Stendhal széles körû társadalmi tablójával a hétköznapiságot, a vidék kisszerûségét állította szembe fôleg a Bovarynéban. Mûvészete ha csupán nagy társadalmi regényeit: a Bovaryné mellett az Érzelmek iskoláját és a Bouvard és Pécuchet-t nézzük a realizmus betetôzése s a naturalizmus kiindulópontja is. De vannak Flaubert-nek romantikus alkotásai is. Salammbô (1862) címû történelmi regénye az ókori Karthágó véres eseményeit, a zsoldoslázadás történetét idézi fel. Tobzódó színekben s szabadon csapongó fantáziával, vérengzô képzelettel ábrázolja Salammbônak, a lázadást leverô Hamilcar (hamilkár) leányának s a legyôzöttek vezérének tragikus szerelmét, bár hiányzik mûvébôl a romantikusokra jellemzô írói érzelemnyilvánítás, érzelmi azonosulás. A Szent Antal megkísértése (1874) az egyiptomi pusztában élô, 4. századi Remete Szent Antal furcsa víziói kapcsán csillogtatja meg Flaubert gazdag képalkotó fantáziáját. Roppant bôségben pergeti le a szent látomásaiban az ókori vallás isteneit, a különbözô babonákat, hiedelmeket, test és lélek kísértô csábításait. A polgárság krónikája A Bovaryné Vidéki erkölcsök alcímmel jelent meg 1857-ben. Ebbôl a prózai anyagból teremtett Flaubert Poszler György szerint egy groteszken poétikus tragédiát. A regény idôkerete egy bô évtized: az események az 1830-as évek elejétôl kb ig zajlanak. Ez az idôszak a francia történelemben a Lajos Fülöp-féle polgárkirályság kora. A diadalmas polgárság a gazdagodás jelszavát tûzte zászlajára, s mohón igyekezett nagy vagyonokat összeharácsolni. A felvilágosodás korának lelkesítô polgári illúziói már szétfoszlottak, a forradalmárok heroizmusát a nyárspolgárok hétköznapi józansága váltotta fel. A pénz, a vagyon a Bovarynéban is nagy szerepet játszik. Emma bukása elsôsorban nem a lelkifurdalás, a marcangoló önvád, hanem a kifizethetetlen adósságok következménye. Flaubert ennek a világnak, a polgárság erkölcsi és szellemi hanyatlásának realista krónikása. Kiábrándultan megvetette és gyûlölte a kispolgár betelt és öntelt nyugalmát. Balzac és Stendhal Párizsával és nagyvárosaival szemben itt az eseménysor színhelye földrajzilag meglehetôsen leszûkített tér, a francia vidék: Normandia két faluja (mezôvárosa), illetve néhány nap erejéig a fôváros : Rouen. Azok sikerestragikus, erôszakosan célratörô, tehetséges hôseivel szemben a Bovaryné szereplôi szánalmas és szánandó hétköznapi átlagemberek, akik vagy belesüppednek az élet vigasztalan szürkeségébe, unalmába, vagy képtelenek menekülni onnan, ha ki akarnak törni. A cselekmény is látszólag rendkívül sovány: egy falusi orvos feleségének életrajza: a meg nem értett asszony kettôs házasságtörése és öngyilkossága. A külsô események szûkösségét azonban ellensúlyozza a belsô történés gazdagsága: a 42 IRÁNYZATOK HATÁRÁN: A ROMANTIKÁTÓL A REALIZMUSIG

4 szegény, sokat vétkezett és szenvedett Emma lelkivilágának finom rajzú ábrázolása, a címszereplô gyötrelmes vergôdése romantikus vágyai és az álmait kioltó, kisszerû környezet között. Elbeszélõi magatartás Leveleiben Flaubert szinte rögeszmés makacssággal újra meg újra visszatért esztétikájának megfogalmazására, finomítására. Mûvészi törekvéseinek lényegét leginkább a személytelenség és a szenvtelenség szavakkal lehetne kifejezni. Ezek szerint az író ôrizze meg a megfigyelô pártatlanságát, a történetmondó személytelenségét, kerüljön minden vélemény- és érzelemnyilvánítást, ne kommentálja az eseményeket, hôsei cselekedeteit. Az elbeszélés álljon meg önmagában, s csupán stílusa és megszerkesztettsége révén hasson az olvasóra. Mindez természetesen nem azt jelenti, mintha a Flaubert-regények mentesek lennének a líraiságtól, a nagy érzelmektôl és szenvedélyektôl, hanem csupán azt, hogy maga az író nem szól közbe, nem avatkozik bele a történésbe, s mindvégig személytelenül a háttérben marad. Ezt az írói távolságtartást a flaubert-i nézôpont-technika alkalmazása teszi lehetôvé: a regényben elmondottakat, magukat a szereplôket mindig valaki másnak a szemével látjuk. S éppen a nézôpontoknak ez a szinte észrevétlen, de folyamatos váltása, mozgása talán a legnagyszerûbb újítása a regényíró Flaubert-nak. A történetet egy láthatatlan narrátor, Charles Bovary (sarl bovari) hajdani osztálytársa indítja el, s Emma halála után ismét ez a meg nem nevezett történetmondó veszi át a mesélô szerepét. A regénykezdet után Bovary nézôpontja érvényesül, majd késôbb s leghuzamosabban Emmáé, aki persze a bertaux-i (bertó) tanyáról kikerülve mint fiatalasszony megint más szemmel figyeli új környezetét, férjét, a tostes-i (tost) orvoslakást, majd a yonville-i (jonvill) embereket, két szeretôjét stb. Az elbeszélés során más-más nézôpontoknak is helyet ad az író: így idônként hol az öreg Bovaryné és Charles, hol pedig Homais (ome), Léon vagy Rodolphe (rodolf) szempontjai jelentkeznek. Az elbeszélést indító narrátor nemcsak a regény kezdetének szemléletmódját határozza meg, a cselekmény folyamán többször is átveszi a megfigyelô szerepét, s ilyenkor a tágabb környezet, a falusi közvélemény nézeteit közvetíti. A cselekménybonyolítás a biográfiai jellegnek megfelelôen idôrendben, lineárisan elôrehaladó, de vannak az eseménymenetnek sûrûsödési pontjai, amelyek minden alkalommal valamilyen változást, fordulatot visznek Emma életébe. Ezek nem robbanásszerû, konfliktusokkal terhes, vá- Flaubert 43

5 Ilyen nagyobb jelenetek: Emma férjhezmenetele (I. 4.); a márkiék bálja Vaubyessard-ban (vobiszár): Emma találkozása a nagyvilággal (I. 8.); Bovaryék megérkezése Yonvillebe (II. 2.); a tenyészvásár napja, a szerelmi kapcsolat kezdete Rodolphe-fal (II. 8.); a Rodolphe-szerelem megszakítása, Emma betegsége (II. 13.); Emma és Léon egymásra találása Rouenban a szállodában és a székesegyházban (III. 1.); Bovaryné öngyilkossága és halála (III. 8.). ratlan fordulatok (egyetlen kivételtôl, Bovaryné öngyilkosságától eltekintve), hanem az elôzmények ismeretében elôre kiszámítható, várható következmények, mint általában a realista regényekben. A csomópontok jól érzékelhetô szakaszokra tagolják a történetet. Charles és fôleg Emma történetének szakaszai nem jelentenek a cselekmény szintjén valamiféle fokozatosan emelkedô ívet (mint pl. Balzac és Stendhal elemzett regényeiben): ezek csupán átmenetileg takarhatják el a változatlanságot, a hétköznapok szürkeségét, unalmát, ahonnan nincsen szabadulás. Emma kiemelkedési törekvései mindannyiszor kudarcot vallanak. Az idô kérlelhetetlenül múlik, az események pedig állandóan ismétlôdnek. A regénytéma Kisszerû figurák ironikus ábrázolás A férj neve is mosolyt fakaszt, hiszen a latin bos, bovis (bósz, bovisz) ökör jelentésû szóra emlékeztet. Emma Rouault (ruól), a falusi lány, majd falusi orvosné megundorodva sorsa és környezete korlátolt középszerûségétôl, megszédülve romantikus olvasmányaitól olthatatlan vágyat hordoz magában valami más: egy színesebb, érdekesebb, tartalmasabb élet után. Kitörési kísérletei nem a hôsnô elszántságának, akaratának hiányán buknak el, hanem azért, mert be van zárva egy leszûkített földrajzi térbe, Rouen környékének néhány mérföldes távolságába. Csak álmodozhat Párizsról, Svájcról, Itáliáról, a hívó messzeségekrôl, de Rouennál messzebbre sohasem juthat. A falusias mezôváros kicsinyes és kiábrándító körülményei közt nem lehet hôs, csak áldozat. Ebben a világban, a normandiai kis hangyabolyban mindenki másnak, különbnek szeretne látszani, mint ami, s ezért valamennyien többé-kevésbé nevetségessé válnak. A leginkább ilyen szánalmas-nevetséges szereplô maga a férj, Charles Bovary. Már a regény elsô fejezetében komikus, sôt bárgyú alakként jelenik meg. Az a láthatatlan narrátor, aki elindítja a történetet, a tizenöt éves parasztfiú egykori iskolatársa, félszeg, ügyetlen, csetlô-botló figuraként mutatja be. Rajta röhög harsogó ordítások közepette ( ordítottak, ugattak, valósággal tomboltak ) az egész osztály, s a tanár rögtön azzal bünteti, hogy hússzor le kell írnia: ridiculus sum (rídikulusz szum: nevetséges vagyok). Nevetséges továbbá nehézfejû, magolós szorgalma, nevetséges, ahogyan anyja parancsára 22 évesen feleségül vesz a hozomány (késôbb kiderül, hogy hiú) reményében egy ijesztôen csúnya, beteges 45 éves özvegyasszonyt, akinek a neve ráadásul az örökké tartó és szenvedélyes érzelmet idézô Héloïse (eloíz). De leginkább orvosi és férji mivoltában komikus. Bovary valójában nem is orvos, nem doktor (egyetemet nem végzett), 44 IRÁNYZATOK HATÁRÁN: A ROMANTIKÁTÓL A REALIZMUSIG

6 Mivel igen félt, hogy netán megölhetne valakit, legtöbbször csak ártalmatlan csillapítószereket rendelt, néha-néha hánytatót, lábfürdôt vagy piócákat. Egyetlen, véletlenszerû szakmai sikere, hogy meggyógyította a bertaux-i tanya gazdájának, Rouault-nak törött lábát. Szakértelmének hiányát végzetesen leleplezi a roszszul sikerült ortopédiai mûtét. A yonville-i patikus beszélte rá Bovaryt, hogy hírneve növelése érdekében operálja meg a lôcslábú Hippolyte-ot (ipolit), az Arany Oroszlán fogadó istállószolgáját. Késôbb a vérmérgezéstôl elüszkösödött lábat Canivet (kanivé) doktor, a környék híres orvosa amputálta. Az ô tragikomikus ötlete ugyanis, hogy az emlékezetes színházi este után Emma még egy napot egyedül tölthessen Rouenban (II. 15.), s késôbb is ô javasolja, hogy pénzzavaraival kapcsolatban a fiatalasszony utazzék Rouenba tanácsot kérni Léontól (III. 2.). A szerelmesek ez alkalommal három teljes, ragyogó, gyönyörû napot töltöttek együtt: mézesheteknek is beillettek. csak egészségügyi tiszt, mégis büszkén tetszeleg a doktor szerepében. Tudományához nem ért, rossz orvos, alig tud valamit. Ezzel maga is tisztában van. Az orvosi lapon (Gyógykaptár) esténként öt perc múlva már elalszik, orvosi lexikonjának még a lapjait sem vágta fel. Teljesen tehetetlennek mutatkozik Emma haláltusájakor is, jóllehet tudja a gyógyszerésszel együtt, hogy arzénmérgezésrôl van szó. Csak a beteg torkába kellett volna dugnia a két ujját, s megmenthette volna feleségét. Charles Bovary, akit a regény nagy részében fôleg Emma szemszögébôl ismerünk meg, férjként még inkább csôdöt mond, mint orvosként. Az ironikus-komikus ábrázolás ezen a téren már groteszk tragikomédiába csúszik át. Bovarynak egyszerûen fogalma sincs arról, milyen a házassága, miféle érzelmi, gazdasági kapcsolatok fûzik feleségéhez. Otthonában, házaséletében is ugyanolyan ügyefogyott, mint orvosi praxisában. Emma kezének megkéréséig sem merészkedik el, az öreg Rouault bízza rá leányát. Mindvégig abban az illúzióban ringatózik, hogy a megvalósult szerelem teljességében él, hogy az ô és Emma boldogsága zavartalan és tökéletes. Csodálva bámulja feleségét, cirógató gyöngédséggel veszi körül. Büszke elbûvölô szépségére, tehetségére, s emiatt önmagát is többre kezdi értékelni. Az esetlen és balkezes Charles mint férj ügyefogyottan ostoba, s mi sem természetesebb, mint hogy felszarvazzák, és hogy ô lesz a legutolsó, aki megcsalatásáról az asszony halála után értesül. Gyanútlan jóhiszemûségében ô maga szolgáltatja ki Emmát mindkét szeretôjének. Mikor Rodolphe Boulanger (bulanzsé) arról beszél, hogy jót tenne a betegeskedô Emmának a lovaglás, Charles boldogan üdvözli ezt az ajánlatot ( Kitûnô, nagyszerû! Milyen remek gondolat! ). A lovaglóruha elkészülte után levelet ír Rodolphe-nak, hogy felesége rendelkezésére áll, s hogy számítanak a szívességére (II. 9.). A szoknyavadász dendivel történt szakítás után megint csak ô játssza Léon kezére szereleméhes feleségét. Gyámoltalan és együgyû férjét Emma az orránál fogva vezeti: Charles soha nem vesz észre semmit, sem a hûtlenségbôl, sem az esztelen költekezésbôl. Sôt! Minél inkább kivirul felesége a szerelemben (és az új ruhákban), annál inkább rajong érte, annál jobban el van bûvölve tôle. Épp a Léon-szerelem csúcspontján a halandók legboldogabbjának látszott. A féltékenység teljes hiányát, stupid nagylelkûségét még Emma sem tudja megbocsátani. A gyanakvás még akkor sem férkôzik a szívébe, mikor Emma halála után egy ízben megtalálja Rodolphe búcsúlevelét. Csak akkor hull le szemérôl a hályog, s döbben rá a rideg valóságra zokogva és üvöltözve, magánkívül, az eszét veszt- Flaubert 45

7 Azzal áltatja magát, hogy csak platonikusan szerették egymást, s nem csoda, ha mindenki imádta. Ôket részben Emma, részben a háttérbe húzódó narrátor szemszögébôl ismerhetjük meg. A fôszereplô: áldozat és hôs Az író iróniája szerint ugyanis a regényben három asszony viseli ugyanezt a nevet. A fônemes Andervilliers (andervilié) márki is úgy találja, hogy igen formás a termete, a prédára éhes Rodolphe szerint helyes asszonyka, sötét szemû, szép fogú, formás lábú s olyan könnyed, akárcsak egy párizsi nô ; az irigykedô yonville-i polgárasszonyok bámulják, elôkelô öltözködése és elütô viselkedése miatt pedig bolondnak mondják. A patikusnak is az a véleménye róla, hogy kivételes asszony ez, s még a járási székhelyen is megállná a helyét. ve, mikor egyhuzamban végigolvassa Rodolphe és Léon valamennyi levelét. Charles Bovaryhoz hasonlóan kisszerû és komikus figura a többi yonville-i polgár is. A legjellegzetesebb közülük a gyógyszerész, Homais, ez az önmagával megelégedett, beképzelt, hiú és öntelt tipikus nyárspolgár. Szabadgondolkodó voltaire-iánus, az egyház és a papok elszánt ellenfele. Az egyház képviselôje, a lelkek pásztora, a robusztus termetû Homais vaderôs bikához hasonlította plébános, Bournisien (burnizien) abbé is földhöztapadt gondolkodású ember, aki vajmi keveset törôdik híveinek lelki életével. A többiek sem különbek. Binet (biné), az adószedô például monomániásan, egy kispolgár korlátoltságával esztergapadján örökösen szalvétagyûrûket gyárt halomszám, úgyhogy már helyük sem volt a lakásban. Megvetésre méltó, aljas ember a harácsoló, zsaroló és uzsorás Lheureux (lörô), a helybeli divatáru-kereskedô, aki agyafúrt gonoszságával teljes anyagi romlásba sodorja Bovarynét. Lelke Yonville-ben Emmán kívül a polgárok között egyedül a sokat szidott és megalázott Justinnek (zsüszten), a patikusinasnak van. Néma, áhítatos rajongással szereti Emmát (aki ezt észre sem veszi), s mégis ô lesz halálának közvetlen és akaratlan elôidézôje. A temetés éjszakáján a sírhalmon térdre borulva, zokogva búcsúzott szeretett ideáljától. A normandiai kis mezôvárosok lapos, sekélyes világából magasan kiemelkedik a címszereplô, a harmadik Bovaryné. Különös, izgató szépsége, elbûvölô asszonyisága (gondoljunk csak a második Bovarynéra vagy Homais-né kiábrándító lomposságára) mindenkinek feltûnik, vele szemben senki sem lehet közömbös. Emma nem abba a világba való, ahová sorsa helyezte, semmiféle szál nem kapcsolja unalmas környezetéhez, ezért is olyan végtelenül magányos. Elsôsorban mégsem gyönyörû külseje, hanem bonyolultan gazdag lelkivilága, szenvedélyessége, érzelmeinek mélysége (igaz, hogy ezek az érzelmek csupán másodlagosak), túlérzékenysége, örökös belsô nyugtalansága s a boldogságért vívott küzdelmeinek gátakat leromboló merészsége különbözteti meg a többiektôl. Színes képzeletével annyira bele tudja élni magát egy-egy helyzetbe, hogy légvárainak összeomlása valóságos biológiai-testi összeroppanáshoz vezet. Belebetegszik a tostes-i unalomba, s mikor Léon otthagyja Yonville-t, fizikailag annyira legyöngül, hogy vért köp. Rodolphe árulása következtében 43 napos agylázban szenved, önkívületi állapotba jut. Bovaryné nem egyszerûen romlott, kéjvágyó asszony, aki testi örömöket hajszolva megcsalja férjét. Romantikus olvasmányainak esik áldozatul: a regények színesen tarka, 46 IRÁNYZATOK HATÁRÁN: A ROMANTIKÁTÓL A REALIZMUSIG

8 Léon, a rokonlélek, elsô találkozásukkor az ô rejtett gondolatait mondja ki: az olvasás messzi tájakra viszi az embert, elvegyül a regényalakokkal, gyönyörködik egy-egy nemes jellemben, egy-egy tiszta érzelemben és a boldogság képeiben. Vaubyessard-i utazása nagy repedést támasztott az életében, hasonlót egy nagy szakadékhoz, aminôt az orkán váj egykor, egyetlen éjszaka a hegyekben. (I. 8.) érdekes világát szeretné átültetni a valóságba sikertelenül. Így lesz szinte nôi párja a középkori lovagregényeket átélni akaró Don Quijoténak. A falusi életben nem sok örömet találó vidéki kislány tizenhárom évesen került a roueni zárdába, az apácák iskolájába. Falta a könyveket. Tizenöt éves korában már egy egész kölcsönkönyvtár porát szívta magába. Ezekben a regényekben nem volt szó másról, mint szerelemrôl, szerelmes nôkrôl és férfiakról, meg üldözött hölgyekrôl, akik hirtelen elájulnak egy magányos kéjlakban. Egy mesés és változatos világról ábrándozik késôbb is, szüntelenül álmait kergeti. Távol a nagyvilágtól egyetlen szórakozása az olvasás. Emma nagy tévedése, bukásai sorozatának oka az a naiv hit, hogy a dolgoknak nem lehet megismétlôdniük. Úgy gondolja, hogy életének minden fordulatával csak egy jobb korszak következhet, ha már a korábban átélt rossz volt. Mindannyiszor csalódnia kell: kiemelkedési kísérletei rendre zátonyra futnak: élete állandó ismétlôdés. A házasság elsô napjaiban igyekszik meggyôzni önmagát, hogy boldog, hogy ezek életének legszebb napjai. De hiába próbálja magát szerelembe ringatni, a hétköznapok eseménytelen egyhangúsága lassanként valami lelki elhidegülést lop szívébe kövér és esetlenül szellemtelen férjével szemben. Ez az elhidegülés az ideges ingerültségen át fokozatosan a teljes kiábrándulásig, sôt a megvetô undorig növekedik majd. Pedig szeretne tiszta lenni, megpróbálkozik az erényes és elérhetetlen asszony szerepével is. A Rodolphe-fal való szakítás után megtér, vallásos lesz, jótékonykodik: az égi szerelembe menekül. Charles-tól való irtózását orvosi hírnevének emelkedésével reméli ellensúlyozni. Azért beszéli rá ô is a szerencsétlen ortopéd mûtétre, hogy legalább orvosként becsülhesse férjét. A szégyen után teljesen kiábrándul belôle, ebbôl az élôlénybôl, s szinte kéjjel élvezi a gyôzelmes házasságtörés minden gonosz iróniáját. Az az önáltató meggyôzôdése, hogy minden boldogságának legfôbb akadálya a férje, s elfonnyadt reményeibôl, meddô erényének és áldozatának hiábavalóságából kovácsol jogalapot a házasságtörésre. Egész létét hovatovább a csalások és hazugságok szövedéke hálózza be. Legnagyobb élménye, életének valóságos vízválasztója a vaubyessard-i meghívás és a bál, a keringô egy igazi vicomtetal (vikomt). A márki pazar kastélyában egy pillanatra legalább olvasmányai világában érzi magát. Ebbe a már egyszer megismert, megtapasztalt nagyvilágba vágyódik állandóan. Ezeket az örömöket, a viharos, változatos, izgalmas életet keresi szeretôinél is. Hajszolja a boldogságot, de mindannyiszor csupán a boldogság látszatához jut el. Flaubert 47

9 Mindjobban átkozta a gondviselés igazságtalanságát; fejét a falnak támasztotta s úgy sírt; irigyelte mindazokat, akik viharos életet élnek, az álarcosbálokat, a szemérmetlen örömöket, mindazzal a mámorral, amit ô maga nem ismert, s amit ezek az örömök biztosan garmadával adnak. (I. 9.) Léon is döbbenve állapítja meg: Hol tanulta ez az asszony ezt az olyan mély és titkolt s szinte megfoghatatlan romlottságot? Kedvesei lélekben nem érnek fel hozzá: érzelmeik felszínesek. Átlagos, hétköznapi emberek, s éppen attól a viharos, izgalmas és lázongó élettôl riadnak vissza, amelyre pedig Emma olyannyira áhítozik. Titkos és kényelmes szerelmi társnak elfogadják Bovarynét, akitôl kaphatnak és akinek adhatnak ideiglenesen érzéki örömöket, de életük megszokott nyugalmát megzavarni nem engedik. Jellemzô Rodolphe-ra, hogy mikor megismeri Emmát, s fölfedezi benne a leendô gyengéd és odaadó szeretôt, a következô gondolata már akörül forog, hogy a nyilván kellemes viszony után miképpen szabaduljon meg tôle. Emma naivul ôszinte, Rodolphe hazudozik. Vallomásai, fogadkozásai, szöktetési tervei mind üres ámítások, amelyekkel egy ideig magához láncolhatja a gyönyörû fiatalasszonyt. Emma felajzott képzeletével hitelt ad mindennek, beleéli magát abba az álomba, hogy kettesben olyan mesebeli tájakra utaznak, ahonnan soha többé nem térnek vissza. Rodolphe-fal azonban nem a megálmodott egzotikus tájakra jut el, csupán a La Huchette-i (la üset) uradalom kastélyába. Léon, második szeretôje, aki az elsô yonville-i évben ugyanolyan romantikus álmodozónak mutatkozott, mint Emma, legalább a roueni nagyvilág rejtélyeibe vezeti be. De a már Párizst is megjárt volt segédjegyzô szemében sem több, mint tökéletes szeretô, igazi elôkelô hölgy, férjes asszony, akire egy fiatalember büszke lehet. Bovaryné azonban mindkét szerelmi kapcsolatában ennél jóval többet akar. Egyre szenvedélyesebb és kéjvágyóbb lesz, de szertelen rajongásával, szerelmi áradozásainak zuhatagával mindkét férfinak terhessé válik, s mind kevésbé titkolják közönyüket, elhidegülésüket, ugyanakkor titokban, maga elôtt rejtegetve Emma is érzékeli, hogy szerelmei kezdik elveszíteni az újdonság varázsát, s kapcsolataiban fölfedezi a házasélet minden íztelenségét, egyhangúságát. Boldogtalansága miatti kétségbeesése mind mélyebb és veszélyesebb erkölcsi és anyagi örvényekbe sodorja. A roueni álarcosbál fékevesztett dáridója után még ellenáll ugyan a yonville-i közjegyzô (Guillaumin úr gijjomen) szerelmi ajánlatainak, de Binet-nek a kért kölcsön fejében már valósággal felajánlkozik. Tragédiájának, ismétlôdô kudarcainak oka, hogy képtelen kitörni a sorsa által megszabott szûk keretekbôl, ô is akárcsak férje több és más szeretne lenni, mint ami lehetne. Végül marad egyszerû, boldogtalan asszony. Ebbe azonban nem hajlandó belenyugodni, így élni tovább nem tud és nem akar. Marad még annyi lelkiereje, hogy Julien Sorelhez hasonlóan kilépjen a csúf és kiábrándító életbôl, s ettôl válik ez a házasságtörô falusi asszony halottaságyán óriássá. A yonville-i törpék azonban mellette még törpébbé válnak. Emma arzénes haláltusáját a francia hagyomány két arca vi- 48 IRÁNYZATOK HATÁRÁN: A ROMANTIKÁTÓL A REALIZMUSIG

10 gyázza: a katolikus és a voltaire-iánus, a pap és a patikus (Poszler György: A regény válaszútjai. Korona Nova, l.). Vitájuk a halott mellett el-elcsendesedik, mindketten szundikálnak egyet. A különbség csupán arra szorítkozik már közöttük, hogy a pap szenteltvizet hint szét a szobában, a gyógyszerész pedig klórmésszel szórja tele a padlót. Mikor Bovarynét temették, Rodolphe és Léon nyugodtan aludtak, halála nem rendítette meg ôket. Hiteles korrajz Flaubert mûve ezzel a társadalmi háttérrel kiegészülve lett a korabeli francia valóság hiteles és feledhetetlen korrajza is, mely csendes iróniával ábrázolja Yonville-nak és lakosainak egész értékrendjét. A Bovaryné a realista hagyományokhoz kötôdik: története és helyszínei megfelelnek a valószerûség korabeli követelményeinek, jóllehet sem Tostes, sem Yonville nem található meg Normandia térképén, s a fôszereplôt sem tekinthetjük igazán tipikus alaknak, átlagos figurának. A térben és idôben meglehetôs pontossággal elhelyezkedô egyedi eseményeken s az aprólékosan részletezô leírásokon túl a regény ha nem is balzaci teljességében felvillantja az egész kort, Lajos Fülöp polgárkirályságának jellegzetes tényeit, a társadalmi mozgás fôbb irányait. A francia vidék társadalma még alapjában mezôgazdasági jellegû, de a földtulajdon mellett egyre erôteljesebb az iparosodás, s ez már eléri a falusi mezôvárost is: Yonville közelében pl. lenszövô üzemet építenek. A társadalmi élet súlypontja fokozatosan a jómódú kispolgárság rétegébe helyezôdik át: a regény meghatározó szereplôi többségükben idetartoznak. Mindenkit megszáll a gazdagodás szenvedélye, mindenki elvágyódik és fölfelé tör. Nemcsak Emma és Léon álmodozik Párizsról, a falusi borbély is nagyvárosi fodrászmûhelyrôl ábrándozik. [A regénybõl vett idézetek Gyergyai Albert fordításai.] Flaubert 49

A realizmus fogalma 1.

A realizmus fogalma 1. A realizmus A realizmus A romantikával egyidejűleg XIX. sz. elejétől a századforduló időszakáig terjedt el az európai festészetben, irodalomban. Az 1850-1870 közötti két évtizedben a legjelentősebb. Az

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma:

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma: Vajda János 1827-1897 Pesten született, szülei hamar meghaltak. Nagybátya neveli. Petőfi a példaképe. Részt vesz a 48-as forradalomban. Beáll katonának, önkéntes honvéd, utána hadnagy lesz. Forradalom

Részletesebben

Molière: A fösvény. A téma. Expozíció

Molière: A fösvény. A téma. Expozíció Molière: A fösvény A téma Figyeljük meg, betartja-e az író a hármas egység követelményét! Hol történik a cselekmény? Változik-e a színhely az egyes jelenetek, illetve felvonások között? Mennyi idõ alatt

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása A dolgozatban az antik szerelmi regény egyik képviselőjének, Kharitónnak Khaireas és Kallirhoé című regényét vesszük vizsgálat alá. A mű Kr. e I. század

Részletesebben

Lelkes Miklós Zsolt A MACSKAKLUB, avagy LISETTE NÉNI KETTŐS JÁTÉKA

Lelkes Miklós Zsolt A MACSKAKLUB, avagy LISETTE NÉNI KETTŐS JÁTÉKA Lelkes Miklós Zsolt A MACSKAKLUB, avagy LISETTE NÉNI KETTŐS JÁTÉKA 1. FEJEZET KÁRTYAPARTI, VALÓJÁBAN KI VESZTETT? A sem nem túl szerény, se nem túl elegáns ház az Allée de le Reine és a Marguerite út keresztezésénél

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Hölderlin. Életpályája

Hölderlin. Életpályája Hölderlin Életpályája Friedrich Hölderlin (1770 1843) a német költészet és az egyetemes világirodalom egyik legnagyobb lírikusa, a legtisztább eszményekért rajongó költô. Míg élt, kevés elismerésben volt

Részletesebben

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA A Hídban az 1960-as években Déry Tibornak több novellája és esszéje jelent meg, s új regényéből, a G A. úrx-ben címűből is küldött részleteket folyóiratunknak. Ezek a szövegek azonban

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Bevezetés. Szoboszlai Katalin: Fedél nélküli nôk hajléktalansága 1 *

Bevezetés. Szoboszlai Katalin: Fedél nélküli nôk hajléktalansága 1 * Szoboszlai Katalin: Fedél nélküli nôk hajléktalansága 1 * Bevezetés Mottó: Aki kint él az utcán, azt csak vegetál... Ez nem élet. Aki egyszer ide kikerül, és olyan közegbôl, mint én, akinek megvolt mindene,

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Mikszáth Kálmán (1847-1910)

Mikszáth Kálmán (1847-1910) Mikszáth Kálmán (1847-1910) - 1847-ben született a Nógrád megyei Szklabonyán (ma Szlovákia) az evangélikus vallás és a nemesi származás hagyományait őrző iparos-gazdálkodó családban - 1869-ben a győri

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A kritikusok kritikája

A kritikusok kritikája A kritikusok kritikája Az emberi élet fejlődésének, a haladás utja egyengetésének egyik feltétele a kritika. Olyan, mint a lámpás, amely irányt mutat; mint a gőz, amely mozgatja és előrehajtja a gépet.

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 27. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben

Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben Kelemen Emese Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben Tóth Krisztina: Pixel. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2011 Az Idegen szavak és kifejezések szótára szerint a pixel jelentése elemi képpont, amelyek

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Beküldendő válaszlap

Beküldendő válaszlap Irodalmi feladatsor Rejtő Jenő születésének 111. évfordulója alkalmából Beküldendő válaszlap (1905 194 A csapat neve: A csapat tagjai: Osztály: Elérhető pont: 250 pont Elért pont: pont Leadási határidő:

Részletesebben

A gyilkolás stratégiája

A gyilkolás stratégiája Magó Attila A gyilkolás stratégiája A Népirtásról Felesleges egy természetfeletti gonosz erőben hinnünk. Az ember maga is képes mindenféle gonoszságra. (Joseph Conrad) 106 Ferenc Ágota Az Újvidéki Színházban

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ Hedwig Courths-Mahler Szigethercegnõ 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Inselprinzessin Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása?

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? KÁNTÁS BALÁZS Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? Személyes hangvételű bekezdések Nyerges Gábor Ádám Sziránó című prózakötetéről Három, az irónia alakzata által erősen áthatott verseskötet és többéves,

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA AKG Kiadó Budapest 1995 TARTALOM A KOR FILOZÓFIÁJA 5 LENDVAIL. FERENC: A polgári filozófia vége 5 A pozitivista tudományfilozófiák 6 A klasszikus pozitivizmus

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

KRITIKA. A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI

KRITIKA. A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI KRITIKA A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI O. I.-nak Csorba Győző (1916 1995) a kortársi kritika szerint a Nyugat harmadik költőnemzedékének tagja, s nevét Kálnoky László, Nemes Nagy Ágnes,

Részletesebben

MARGONAUTÁK. Szerkesztők

MARGONAUTÁK. Szerkesztők MARGONAUTÁK Írások Margócsy István 60. születésnapjára Szerkesztők Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Vaderna Gábor (I. rész) Ambrus Judit, Bárány Tibor (II. rész) Munkatárs: Teslár Ákos (II. rész) rec.iti

Részletesebben

Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik?

Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik? Umberto Eco: A Foucault-inga Végül is mit akarnak tudatni az emberekkel? Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik? Három kiadói szerkesztő megunja az okkult

Részletesebben

Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk

Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk Kelemen Emese Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk Berniczky Éva: Várkulcsa, mesterek, kóklerek, mutatványosok, szemfényvesztõk. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2010 Berniczky Éva Várkulcsa című novelláskötete

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv)

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) SZIGETI CSABA Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) Füzi Lászlónak ez a második kötete, amely az énszigetről íródott és énkönyv. Különlegességét és értékét nem annyira

Részletesebben

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből Kölnei Lívia Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből A 19. század első évtizedei a szellemi-kulturális fellendülés időszakát hozták el Magyarországra.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Stendhal VÖRÖS ÉS FEHÉR

Stendhal VÖRÖS ÉS FEHÉR Stendhal VÖRÖS ÉS FEHÉR Stendhal Vörös és fehér Lucien Leuwen Fordította ILLÉS ENDRE 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu Borító: Rimanóczy Andrea ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Szemle. Péterfy Gergely

Szemle. Péterfy Gergely 44 Szemle Péterfy Gergely KÉT KIS NYOMOZÁS Elsõ xoktóberének végén Szadai András, egy frissen végzett fiatal 1954xxorvos, aki csak néhány hónappal korábban foglalta el körzeti orvosi állását egy Szeged

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

Munkamegosztás a mai családban

Munkamegosztás a mai családban Munkamegosztás a mai családban Előszó A témaválasztás időszerű, a családalapítás háttérbe szorulóban, Európára jellemző az öregedő társadalom A kormányok fontos társadalomfejlesztési programokat indítanak,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában

1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában Miklós Tamás A tudományos könyvkiadás lehetõségei 1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában Bár a magyar tudományos könyvkiadás ma elevennek, gazdagnak látszik, jó

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg?

Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg? Tartalomjegyzék Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg? 23 Bevezetés 27 Élet a csendes kétségbeesésben 1. Azt

Részletesebben

SZEKERES GYULA A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI HAGYOMÁNYOS, CSÓNAK ALAKÚ FEJFÁS NYUGATI TEMETŐRÉSZ

SZEKERES GYULA A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI HAGYOMÁNYOS, CSÓNAK ALAKÚ FEJFÁS NYUGATI TEMETŐRÉSZ SZEKERES GYULA A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI HAGYOMÁNYOS, CSÓNAK ALAKÚ FEJFÁS NYUGATI TEMETŐRÉSZ A hajdúböszörményi köztemetőben örvendetesen nőtt a hagyományos csónak alakú sírjellel (fejfa) ellátott sírok száma,

Részletesebben

Köszönöm mindazoknak, akik reagáltak a fenti című előző havi tájékoztatómra!

Köszönöm mindazoknak, akik reagáltak a fenti című előző havi tájékoztatómra! ART02 2010 05 10 Lelkednek sem Art egy kis táplálék Köszönöm mindazoknak, akik reagáltak a fenti című előző havi tájékoztatómra! Most pedig egy kis beszámoló következik, mert akadt egy-két dolog, amely

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A kígyó bennünk lakik?

A kígyó bennünk lakik? Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar IKV0101-L MAGYARORSZÁG KULTÚRÁJA A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Dr. Agárdi Péter egyetemi tanár A kígyó bennünk lakik? Gondolatok Rakovszky

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Az apa állandó metamorfózisa

Az apa állandó metamorfózisa Az apa állandó metamorfózisa Deres Kornélia Szőrapa című kötetéről Deres Kornélia első kötete már címével is felkeltheti a mindenkori olvasó érdeklődését. Miként az Kemény István fülszövegéből is kiderül,

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

abgang abszurd abszurd dráma adaptáció burleszk

abgang abszurd abszurd dráma adaptáció burleszk FOGALOMTÁR abgang (német) Elmenetel, kimenetel. Így nevezik a színész vagy énekes hatásos távozását a színpadról. Abgangmondat: hatásos, csattanós, tapsot provokáló mondat, mielőtt a színész távozna a

Részletesebben

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Meghatározása Fiatal angol írók, festők mozgalma a természethűség nevében. Raffaello művészetétől kezdődő akadémizmustól akarták elhatárolni magukat, a Raffaello

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Dinkafölde Engelbert, a Rettentő Könyvajánló. Készítette: Tanka Ákos Zoltán 9.c

Dinkafölde Engelbert, a Rettentő Könyvajánló. Készítette: Tanka Ákos Zoltán 9.c Könyvajánló Készítette: Tanka Ákos Zoltán 9.c Műfaja: Ifjúsági regény Írta: Paul Stewart Illusztrálta: Chris Riddel Eredeti címe: Muddle Earth Engelbert the Enormous Fordította: Rakovszky Zsuzsa Kiadta:

Részletesebben

Tartalom. I. Az európai felvilágosodás irodalmából

Tartalom. I. Az európai felvilágosodás irodalmából Tartalom I. Az európai felvilágosodás irodalmából A felvilágosodás 12 Klasszicizmus és szentimentalizmus 15 Klasszicizmus 15 Szentimentalizmus 19 Az angol próza 21 A modern regény születése 21 Daniel Defoe:

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

XIX. Kosztolányi Dezső

XIX. Kosztolányi Dezső XIX. Kosztolányi Dezső 1. Hol, mikor született és halt meg a Kosztolányi Dezső? 2. Hol, milyen tanulmányokat folytatott? 3. Milyen kapcsolat fűzte a következő személyekhez? Ady Endre: Babits Mihály: Brenner

Részletesebben

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM!

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! Első levél 1999. január 21. Kedves Barátném! Nagyon szégyellem, hogy ilyen régen írtam már neked, pedig annyi minden történt velem az utóbbi másfél évben. Gondoltam, éppen

Részletesebben

Ariadné fonala BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2004, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. EZ A MŰ AZ ÍRÓ HONLAPJÁRÓL, A

Ariadné fonala BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2004, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. EZ A MŰ AZ ÍRÓ HONLAPJÁRÓL, A BALLAI LÁSZLÓ Ariadné fonala COPYRIGHT 2004, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. EZ A MŰ AZ ÍRÓ HONLAPJÁRÓL, A HTTP://WWW.VASAROS.COM/ART/BALLAI/ OLDALRÓL SZÁRMAZIK. A SZÖVEG BÁRMINEMŰ MEGVÁLTOZTATÁSA,

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 2. szám - 2014. december Kik az Új Családok? Sokan kérdezik tőlünk mostanában, hogy kik az Új Családok, mi jellemző rájuk, mit tesznek, hogyan élnek? Összegyűjtöttünk néhány

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Az orosz epika a 19. század második felében

Az orosz epika a 19. század második felében Az orosz epika a 19. század második felében - az oroszok a romantika korában léptek be a világirodalomba - az orosz irodalom Puskinnal kezdődik - a berendezkedésében lényegében ázsiai típusú, despotikus

Részletesebben

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Írta: Tarnavölgyi László 2015. január 08. csütörtök, 23:59 Anka László és Kucza Péter Tápiószecső

Részletesebben

Peer Gynt az Örkény Színházban

Peer Gynt az Örkény Színházban Peer Gynt az Örkény Színházban Rendezte: Ascher Tamás [Spira Veronika: Miniesszék III.] [www.spiraveronika.hu] Polgár Csaba (Peer Gynt) Mintha manapság gyakrabban játszanák a Peer Gyntöt, mint korábban.

Részletesebben

Az oregoni Portlandben van olyan év, amikor a tél ónos

Az oregoni Portlandben van olyan év, amikor a tél ónos 1. Viharfelhők gyülekeznek Legszánandóbb az emberek között, ki álmait ezüstre és aranyra váltja. Kahlil Gibran Az oregoni Portlandben van olyan év, amikor a tél ónos esőt köpködő, havat hányó zsarnokot

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

EGY HAMUPIPŐKE KOMÉDIÁJA

EGY HAMUPIPŐKE KOMÉDIÁJA EGY HAMUPIPŐKE KOMÉDIÁJA VARGA ZOLTÁN Nem mindennapi regény, sok szempontból tagadhatatlanul újszerűnek is mondható. Annyira midenképpen, hogy ne csupán nehezen beskatulyázható legyen, hanem nehezen is

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Ilyen a Felvidék! Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu)

Ilyen a Felvidék! Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) 2012 április 10. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Talán a Rákóczi-felkelés óta, mikor a magyarság sorsa az északi vármegyékben dőlt

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK Szil Péter Az Integral folyóiratban 2001. márciusában megjelent írás (fordította: Cserháti Éva) bővített változata. Erőfeszítésünk, hogy

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Valódi, iszonyú krimi

Valódi, iszonyú krimi Valódi, iszonyú krimi Hálátlan dögök - Megyesi Zoltán Itt valami nagyon nem stimmel, de nem igazán lehet tudni, hogy mivel. Sőt, olybá tűnik, hogy Dr. Gát Gyula és környezete életében alapállapot a probléma

Részletesebben