Oláh Sándor KIVIZSGÁLÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oláh Sándor KIVIZSGÁLÁS"

Átírás

1 Oláh Sándor KIVIZSGÁLÁS 1

2 2

3 Oláh Sándor KIVIZSGÁLÁS Írások az állam és a társadalom viszonyáról a Székelyföldön, Pro-Print Könyvkiadó Csíkszereda,

4 A könyv megjelenését a Communitas Alapítvány támogatta. A kötet I. fejezete a XX. Század Intézet támogatásával végzett kutatás alapján készült. Oláh Sándor Pro-Print Könyvkiadó ISBN

5 TARTALOMJEGYZÉK Az Olvasóhoz I. Fejezet: KEDVEZMÉNYEK ÉS KONFLIKTUSOK KORA Bevezetés Általános helyzet Tervek, elképzelések a Székelyföld gazdasági felemelésére A közvetítõ intézmények A mezõgazdaság állami támogatása Az erdõgazdaság támogatása Pénzügy, ipar, kereskedelem Építkezések, infrastrukturális fejlesztés Településfejlesztés Szociálpolitika Az állami támogatások jelentõsége az emlékezet tükrében Társadalmi viszonyulások, adaptív folyamatok Összefoglalás II. Fejezet: MINDEN ÚJ RENDBE MEGY... (egy földmûves naplójából, 1949) A Magyar Autonóm Tartomány a Román Népköztársaságban. Vázlatos statisztikai betájolás, különös tekintettel a gazdaságra Rendeleti tulajdonkisajátítás a Magyar Autonóm Tartományban,

6 A cukor ügyétõl az Internácionálé elénekléséig. Egy falusi politikai szervezet színeváltozásai, Társadalmi konfliktusok egy székely falu kollektivizálása idején Egy elõrenézõ ember Hétköznapi társadalmi viszonyok 1956-ban a Székelyföldön Kivizsgálás. Egy zûrzavaros történet álnok szereplõkkel. 347 Kliensek és patrónusok. Egy szocialista termelõszervezet tündöklése és bukása A kötet írásainak elsõ megjelenési helyei

7 Az Olvasóhoz E kötet írásaiban az állam és a társadalom viszonyának kivizsgálásával próbálkozunk, két a köztudatban egymástól élesen elkülönülõ történeti korszakban. Az közötti székelyföldi magyar idõ, a kicsi magyar világ elsõsorban, mint erõteljes nemzetépítõ korszak él az emlékezetben. Az elmúlt bõ másfél évtizedben errõl az idõszakról ezt a képet forgalmazta és erõsítette a történeti tárgyú publicisztika is. Az ezt követõ több mint négy évtizedet a szocialista korszakként ismert félmúltunkat, a rendszerváltás utáni nyilvánosság az elõbbitõl gyökeresen eltérõ toposzokkal minõsítette: a közéleti fórumokon a társadalmi, nemzeti elnyomás korszakáról szólt a diskurzus, ám a lenti fél-nyilvánosságban, a különbözõ társadalmi csoportokban errõl az idõszakról egymásnak olykor élesen ellentmondó, egymásnak feszülõ narratívák élnek. A letûnt korok társadalmi viszonyait vizsgáló történeti kutatás olykor a jelen nyilvánosságában uralkodó kánonoktól eltérõ tartalmú következtetésekre juthat. A fent említett két történeti idõszakban az állam-társadalom viszony megnyilvánulási formáit vizsgálva, arra a következtetésre jutottunk, hogy a sok vonatkozásban különbözõ politikai berendezkedések, élesen szembenálló ideológiák ellenére például a tulajdon kérdésében a két történeti idõszakban ez a viszony struktúrájában azonosságokat, tartalmában hasonlóságokat, párhuzamosságokat mutat. A köznapi gondolkodásnak nem része, hogy az olyan hatalmi technikák, mint az erõforrások (föld, erdõ) használatának szabályozása, a javak elvonása, az árak hatósági szabályozása napirenden volt mindkét korszak uralomgyakorlásában. Ki gondolná, hogy az olyan gazdasági kényszereket, mint a hatósági áron történt állami terménybegyûjtést, a termelési versenyeket, az ipari növények 7

8 kötelezõ termeltetését, nem a szocializmus hajnalán a kollektivizálás idõszakában találták ki a Román Népköztársaságban, hanem alkalmazták ezeket már a központosító magyar állam kereteiben is, a hadigazdálkodás idején. E behatolási akciók, szabályozó korlátozások hárítására a társadalom mindkét korszakban ugyanazokkal a magatartás- és viszonyulásmódokkal válaszolt. A társadalom életvilágába behatoló hatalmi szándék, terv, lehetett modernizáló, építõ vagy romboló, tiltó vagy kirekesztõ, a társadalmi csoportokban, családokban, munkahelyi közösségekben voltak a hatalmi szándékokkal azonosulók és a hatalmi szándékok elõl kitérõ, azzal szembeszálló, vagy azokat eltávolítani igyekvõ társadalmi szereplõk. A hatalmi behatolás konfliktusokat, feszültségeket gerjeszthetett a hasonló életvitelû, vagyoni helyzetû társadalmi csoportok között, válaszfalakat emelhetett nemzedékeken, családokon belül is. A hatalom erõk játéka, amely áthatja a társadalom egészét írta egy neves francia gondolkodó. Az olvasó e kötet írásaiban a különféle erõk játékainak változatos formáit követheti nyomon, makro- és mikroszinten, az állami és regionális szinttõl a munkahelyi, települési, családi kapcsolatokban, viszonyokban bekövetkezett változásokig. Nem gondoljuk, hogy vizsgálódásainkkal a szóban forgó viszony részletes diagnózisa készült volna el, a kutatás folyamata lezárhatatlan. A magunk számára kitûzött szemléleti kereteket, módszertani eljárásokat a különbözõ helyzetekben cselekvõ emberek döntéseinek, viszonyulásainak megértése motiválta. Az I. fejezet több részfejezetbõl álló hosszabb tanulmányában egy rövid, nagypolitikai eseményektõl zaklatott idõszakban kutattuk az állam-társadalom viszony alakulását. E korszak vizsgálatát a budapesti XX. Század Intézet támogatása tette lehetõvé ben, egyéni kutatási program keretében. A II. fejezet néhány esettanulmányának témája a szocialista korszak idõszakának uralomgyakorlási formái, és a hatalomnélküliek ezekhez való viszonyulása. A tanulmányok elkészüléséhez 8

9 a probléma iránti egyéni érdeklõdésen túl a Székelyföld az ötvenes években Magyar Autonóm Tartomány kutatási programban való részvétel és a kutató-feltáró munka során kialakult szakmai közeg, illetve a publikációs lehetõségek, konferencia-részvételek járultak hozzá. A kötet utolsó írása Gagyi József nyárádmenti kutatási programjában készült. A vizsgált jelenségre vonatkozó dokumentumokat, forrásokat a csíkszeredai, marosvásárhelyi és budapesti levéltárakban kutattuk, emellett korabeli folyóirat- és újságkollekciókat, magángyûjteményekben lévõ iratokat is használtunk. A kutatás és feldolgozás intézményes és anyagi kereteinek biztosításához a XX. Század Intézet támogatása mellett a Teleki László Intézet járult hozzá, az értelmezõ, feldolgozó munkához a csíkszeredai KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja biztosított kereteket. Kivizsgálási kísérleteinket szakmai tanácsokkal segítette a maga után fájdalmas ûrt hagyó Benda Gyula, valamint Bárdi Nándor és Csanády András. A forrásfeltárásban Boér Hunor muzeológus és Lõrincz György író nyújtott segítséget. Mindannyiuknak hálás köszönettel tartozunk. A szerzõ Csíkszereda, június 2. 9

10 I. Fejezet KEDVEZMÉNYEK ÉS KONFLIKTUSOK KORA 1. Bevezetés Az augusztus 30-án kihirdetett második bécsi döntéssel Magyarországhoz visszacsatolt erdélyi területek és a trianoni terület között jelentõs fejlettségbeli különbség volt. A visszacsatolás utáni gyors helyzetfeltárásban a kormányzati intézmények mellett részt vettek a társadalomtudományok képviselõi is (közgazdászok, történészek, földrajzosok, statisztikusok, demográfusok). A visszatért területek helyzetét, társadalmi viszonyait, gazdasági, demográfiai, közegészségügyi és más mutatókkal dokumentáló társadalomkutatók, statisztikusok, publicisták, agrárszakemberek egybehangzó véleménye volt, hogy Magyarország területe gazdaságilag elmaradott, társadalmi viszonyaiban fejletlen, hátrányos helyzetû országrésszel gyarapodott. Az elmaradottságot a társadalom szegmentáltsága, a gazdaság teljesítõképessége, intézményrendszere, az ipari termelés technikai színvonala, a mezõgazdasági termelés technológiája és hozamai, a jövedelmi viszonyok, a szociális ellátás színvonala, az alapellátás és más szolgáltatások területén mutatták ki. A helyzet azonnali szemrevételezése után az állami beavatkozásokat sürgetõ idõszak következett. A visszacsatolás utáni években két eltérõ sajátosságokat mutató társadalom lépett kölcsönhatásba. Egyfelõl a modernizáló szerepben megjelenõ magyar állam individualizálódó társadalma intézményeivel, bürokratikus szervezeteivel és támogatáspolitikájával, másfelõl a két évtizedig egy másik állam keretében létezõ 10

11 területrész archaikusabb sajátosságokat mutató társadalma. Az erdélyi társadalmi berendezkedést, gazdasági, kulturális viszonyokat fejletlenebb piaci viszonyok, erõteljesebb közösségideológiák jellemezték, nemcsak a közéleti, politikai szférában, hanem a társadalom mikro-viszonyainak szintjén is. Az eltérõ sajátosságok szisztematikus elemzését hosszas, alapos feltáró munka elvégzése után lehetne összegezni: a gazdasági és társadalmi viszonyok egészének komplex elemzésével. Ebben a kötetben csak a konfliktusokban, feszültségekben felszínre bukkanó sajátosságokat vehettük számba. A kormányzat széleskörû fejlesztési programot bontakoztatott ki az erdélyi területek gazdasági, társadalmi felemelésére, az országrészek közötti különbségek mérséklésére. Az állami és társadalmi intézmények, szervezetek akciókat indítottak a gazdaság fellendítésére, a szolgáltatások színvonalának emelésére, a foglalkoztatási gondok felszámolására. Az alapellátási hiányok enyhítésétõl a hálózati infrastruktúra (utak, vasutak, posta) fejlesztéséig, a korszerû termelési ismeretek terjesztésétõl (pl. az iskolán kívüli népoktatás szervezése), az adminisztratív rendszer tökéletesítéséig számos területen modernizációs célú beavatkozásokra került sor. A társadalomirányítás és a gazdasági törvényhozás egyik célja az ország területi, társadalmi egyenlõtlenségeinek csökkentése, az integrációs folyamatok serkentése volt. Ebben a könyvben a gazdasági, társadalmi viszonyok átalakításának kísérletében két szomszédos székelyföldi megyében Csík és Udvarhely használt eszközrendszer, a fejlesztési szempontok és konkrét megvalósítások felleltározását végeztük el. Ugyanakkor igyekeztünk feltárni a fogadó környezetben fennálló viszonyok megváltoztatására indított állami kezdeményezések, fejlesztési akciók meggyökeresedésének feltételeit, azonnali és hosszú távú társadalmi hatásait, az elmaradott vidék felemelését célzó kormányzati politika nyomán a falvak és kisvárosok mindennapi életében, a társadalmi csoportok közötti viszonyokban bekövetkezett változásokat. 11

12 Céljaink és forráslehetõségeink a kutatási módszertant is meghatározták. Munkánkat a hagyományos írásbeli történeti források kutatásával kezdtük. Budapesti és székelyföldi kutatóhelyeken a korabeli intézmények (kormányzati szervek, gazdasági, társadalmi szervezetek, mint pl. az Erdélyrészi Gazdasági Tanács, a Nemzeti Önállósítási Alap, az Országos Közegészségügyi Intézet, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület, az Erdélyi Párt, az Erdélyi Ipari Munkaszervezési Intézet, az Erdélyi Szociális Szervezet, Országos Nemzet és Családvédelmi Alap és más intézmények) iratanyagát kutattuk. A társadalmi, gazdasági változások mibenlétének, mértékének feltárását, a fejlesztõ jellegû állami beavatkozások hatásait a korszak emberének életvilágára, a vizsgálat földrajzi területén a helyi sajtóanyagok és a személyes történeti emlékezet rögzítésével oral history felvételekkel végeztük. Nyilvánvaló, hogy a fennmaradt iratanyag túlnyomó többsége az állami intézmények, hivatalok irattermelésének része és elsõsorban a kormányzati célokat, megvalósításokat, és ideológiát dokumentálja. Ezekben a dokumentumokban kevés adalékot találunk a támogatott társadalmi csoportok viszonyulás- és magatartásmódjára, fogadókészségére. Valamivel bõvebben tükrözõdik az alullévõ, hatalmi intézményekkel kapcsolatba lépõ csoportok gazdasági, társadalmi változásokkal összefüggõ beállítódásainak alakulása, az erdélyi társadalmi szervezetek (EMGE, Hangya) aktivistáinak jelentéseiben és szórványosan a cenzúrázott napi sajtóban. A viszonylag közeli történeti korszak folyamatainak megértéséhez ezért személyes dokumentumokat emlékezéseket is felhasználtunk. Figyelembe véve, hogy ezek forrásként történõ használata épp olyan problematikus, mint a kormányzati sikerpropagandát visszhangozó írott dokumentumoké, igyekeztünk a személyes identitáskonstrukciók, az önlegitimációs jelzések ideológiáit mellõzve, az állami fejlesztések, támogatások tárgyi konkrétumaira, ezek hatásaira vonatkozó emlékezetanyaggal dolgozni. 12

13 A negyvenes évek elsõ felében a Székelyföld társadalmának felemelésére jelentõs állami támogatással, korszerû tudás- és technológiatranszferrel elindított folyamat felülrõl kezdeményezett modernizációs kísérletként értelmezhetõ. A modernség, modernizáció fogalmának meghatározásával kísérletezni e helyen reménytelen vállalkozás lenne. Magunk részérõl e fogalom munkadefiníciójaként a székelyföldi, döntõen agrárius, számos vonatkozásban inkább kollektív, mint individuális jellegû társadalom viszonyaiban a külsõ beavatkozásra beindult, illetve felgyorsult változásokat, adaptív folyamatokat értjük. Úgy véljük a korszak jelenségeinek ilyen szempontú tárgyalása egy rendkívül aktuális kérdésfelvetést jelent a mai és az elkövetkezõ években várható székelyföldi társadalmi folyamatok megértéséhez. Az elmaradott és fejlett régiók viszonyában mûködõ mechanizmusok kutatása a jelen társadalmi folyamatainak megértéséhez is fontos társadalomismereti tapasztalatokat jelenthet. Olyan ismeretekre tehetünk szert, amelyek közvetetten eligazíthatnak saját korunk jelenségeinek megértésében is. Átfogó, folyamatjellegû kulturális jelenségként definiálva a fejlesztõ, erõforrásokat elosztó ugyanakkor a termelt javak egy részét elvonó állam és a felemelni kívánt régió társadalmának kölcsönhatásaiban megvalósult átalakulásokat, válaszokat kaphatunk a mai fejlesztési törekvések esélyeire is. Egy rövid, nagypolitikai eseményektõl zaklatott társadalomtörténeti idõszakot kutattunk, amikor a politikum mélyen belenyúlt a társadalmi életvilágok sûrûjébe. Szûk idõ- és földrajzi határok között vizsgálódtunk, a korszak politikai, eszmei irányzataira csak a támogatáspolitika alakulása szempontjából fordítottunk figyelmet. Ennek az önkéntes korlátozásnak fõ oka az egyszemélyes kutatói apparátus volt. Eredményeinket abban a reményben foglaltuk e kötetbe, hogy talán más kutatótársakkal szövetkezve szélesebb földrajzi, tematikai keretben elvégezhetõ lehetne ennek az izgalmas, ma is hasznosítható tanulságokban bõvelkedõ korszaknak átfogó történeti vizsgálata. 13

14 2. Általános helyzet Az erdélyi magyarság két világháború közötti társadalmi, gazdasági, politikai viszonyairól, jogi helyzetérõl, a két évtized társadalmi folyamatairól több munka megjelent, illetve ért meg újrakiadást. 1 Rövid áttekintésünkben a 2. bécsi döntés idejének erdélyi viszonyairól ezért csak a gazdasági helyzet néhány sajátosságát tárgyaljuk. A döntõen rurális jellegû térség mezõgazdaságában ezeken a területeken nagyobb volt a súlya az õstermelésnek a trianoni területtel szemben... a területi visszacsatolás egyik következménye mégis az lett, hogy országos szinten 60,7%-ról 50,6%-ra csökkent a szántóterület aránya, 12,3%-ról 20,7%-ra emelkedett az erdõterület. 2 A földtulajdonviszonyokra jellemzõ volt a szétaprózott birtokszerkezet, elmaradott volt a termelési kultúra és alacsonyak a termésátlagok. A gabonanemûek hektáronkénti termésátlagai a trianoni Magyarország területén és Erdélyben az elsõ világháború elõtti és az évi adatok alapján az alábbiak voltak: 3 (q) búza rozs árpa zab kukorica Erdély ,8 10,6 13,9 12,5 16, ,4 10,0 10,4 9,7 11,2 Magyarország ,3 11,3 13,5 12,2 18,5 Látható, hogy a mezõgazdasági termelés színvonala Erdélyben a két világháború között visszaesett. (Megjegyezzük, hogy nem egész Erdély területén. Vita Sándor: A Székelyföld önellátása c. tanulmányának adatai szerint a barcasági szászok termésátlagai, 1 A kolozsvári Hitel folyóiratban Vita Sándor, Parajdi Incze Lajos, Venczel József tollából megjelent tanulmányokra, cikkekre gondolunk. 2 Hantos László: Változások a magyar nemzetgazdaság szerkezetében. In: Hitel. 8 évf p. 3 Pongrácz Kálmán: Erdély és a Székelyföld gazdasági problémái. In: Közgazdasági Szemle, sz. 804 p. 14

15 a gabonanemûeknél a kukorica kivételével meghaladták a magyarországi átlagokat is. 4 ) A harmincas évek végére az alacsony termelési színvonal és terményárak következtében a mezõgazdasági lakosság életszínvonala egész Erdély területén, de fõleg a Székelyföldön tovább süllyedt s bár szakszerû üzemstatisztikai felvételek nem készültek, szakértõk véleménye szerint egy 3-4 holdas kisbirtok évi jövedelmét leinél, vagyis kb. 500 pengõnél többre nem lehet értékelni. 5 E megállapítás idõszakának mezõgazdasági napszámbéreit figyelembe véve, egy ilyen kisbirtok 500 pengõs évi jövedelme egy gazdasági cseléd kb napi bérének felelt meg. 6 Az agrárszakemberek a mezõgazdaság alacsony termelékenységének okait abban látták, hogy a földmûvelõ gazdák nem rendelkeztek megfelelõ vetõmagvakkal, rét és legelõgazdálkodás gyakorlatilag nincs, a gyümölcstermesztés külterjes. Az állattenyésztésben szükséges a fajtajavítás és az állatorvosi szolgálat megszervezése. 7 Erdély állattenyésztése alig fejlõdött a két világháború között, a 100 km 2 számított állatlétszámban visszaesés mutatkozott a szarvasmarháknál, juhoknál, sertéseknél. Minõségi szempontból azonban az erdélyi állattenyésztés felülmúlta az ország többi régiójának színvonalát. Erdély szántóföldi termelését Románia termelésének keretében vizsgálva, Vita Sándor megállapította, hogy a csökkenõ terméseredmények ellenére felülmúlta a jobb termõhelyi adottságú Ókirályság átlageredményeit. Bár az erdélyi szántóterület az országosnak csak 25%-át jelentette, pl ben Románia búzatermésének 32%-át, kukoricatermésének 30%-át, zabtermésének 41%- 4 Vita Sándor: A Székelyföld önellátása. In: Hitel, 2 évf p. 5 Pongrácz Kálmán: i. m. 802 p. 6 Fol. Hung Jelentés Kolozs, Szolnok-Doboka, Beszterce-Naszód, Maros-Torda, Csík, Udvarhely és Háromszék Vármegyék nemzetiségi és társadalmi viszonyairól, valamint gazdasági és hitelügyi helyzetérõl. 9p. 7 Dr. Solty Ernõ: Agrárpolitikai feladatok Erdélyben. In: Kárpátmedence. Gazdaságpolitikai Szemle május p. 15

16 át Erdély adta és csak a rozs és árpatermelés arányszáma maradt a szántóterület arányszáma alatt. 8 Az erdélyi ipar helyzetének elemzõi is az elmaradottságot, fejletlenséget állapították meg. A 100 km 2 -re jutó gyárak átlagos számát tekintve a trianoni terület és a visszacsatolt részek helyzete a következõ volt: 9 Trianoni Magyarország Felvidék Kárpátalja Erdély Délvidék 4,30 4,42 2,21 0,9 1,14 2,80 A kis- és nagyiparban az üzemek és alkalmazottak száma valamint a termelési érték szerint a trianoni terület és Erdély adatai az 1941-es a népszámláláskor végrehajtott iparstatisztikai adatgyûjtés alapján az alábbiak voltak (a %-os arányszámok a két országrész részesedését jelzik Magyarország évi mutatóiból): 10 Trianoni Erdély Magyarország üzemek száma % 73,6 11,2 ezer lakosra jutó üzemek száma 20,6 11,4 alkalmazottak száma % 81,6 7,6 ezer lakosra esõ alkalmazottak 77,2 26,1 száma termelési érték % 85,4 4,8 8 Vita Sándor: Erdély mezõgazdaságának helyzetképe. In: Hitel. Válogatta, a bevezetõ tanulmányt írta és a repertóriumot összeállította Záhony Éva. Bethlen Gábor Könyvkiadó p. 9 Hantos László: i. m.: 486 p. 10 Szalay Zoltán: Az évi népszámlálással kapcsolatban végrehajtott iparstatisztika elsõ eredményei. In: Magyar Statisztikai Szemle. 21 évf p. 16

17 Az ipar termelékenységi-technológiai színvonalának különbségeit legrelevánsabban a megvalósított termelési érték arányai jelzik. Erdélyben, különösen Székelyföldön sok volt a kézmûipari szinten mûködõ kisiparos. Az erdélyi politikusok szerint az itteni magyarság gazdasági képe egészségtelen a kisipar tönkrement. Ennek a helyzetnek egyik okát, a gyáripar térhódítása mellett az elmúlt idõszak etnikai alapú gazdasági diszkriminációiban látták: az erdélyi városok híres kisipara elsorvadt és mûvelõi tízezres tömegekben vándoroltak át az Ókirályságba. Az itt maradt iparosság az igazságtalan adóztatás miatt s minden hitellehetõség hiányában elszegényedett, iparengedélyét tömegesen adta vissza s jelentõs tömege kontárként vagy alkalmi munkákból tengette életét. 11 Az erdélyi magyar kisebbség politikai, gazdasági sérelmeit 1938-ban memorandumban összefoglaló Szász Pál (ekkor az Erdélyi Gazdasági Egyesület elnöke, szenátor) a román kormánytól az iparosok és kereskedõk számára érdekképviseleti lehetõséget, egyenlõ közteherviselést, a román iparosokkal egyenlõ hitelellátási és támogatási esélyeket kért. A székelyföldi gazdasági, termelési feltételek könnyítésére kérte, hogy a móc vidék részére nyújtott gazdasági elõnyök, szállítási kedvezmények, adóleszállítások terjesztessenek ki a székelyvidékre is, amelynek gazdasági helyzete azonos a mócvidék helyzetével. 12 A következõkben a székelyföldi viszonyokra korlátozzuk a 2. bécsi döntést közvetlenül megelõzõ társadalmi, gazdasági viszonyok jellemzését. Székelyföld: csak a szegénység nagy. A Székelyföld társadalmi-gazdasági helyzete a visszacsatolt erdélyi területen belül is egyike volt a legrosszabbaknak. Székelyföld -ön a korabeli közéleti, politikai nyelvezetben gyakran hasz- 11 Zathureczky Gyula: Metamorphosis Transylvaniae. In: Hitel. 6 évf sz (A szerzõ dr. Pál Gábornak az erdélyi képviselõk budapesti bemutatkozásakor elhangzott parlamenti beszédébõl idézi az itt felhasznált hivatkozást). 12 Szász Pál memoranduma a román Koronatanácshoz. (1938. április 27.) Közzéteszi: György Béla. Pro Minoritate. 2002/õsz p. 17

18 nált négy székely megye : Maros-Torda, Csík, Háromszék és Udvarhely megyék területének gazdaság- és társadalom-földrajzi viszonyait értjük, itt élt a visszacsatolt észak-erdélyi lakosságnak 28,7%-a. A magyar népesség megyénként a következõképpen oszlott meg: 13 Megye Összes lakosság (fõ) Magyar nemzetiségû lakosság (%) Csík ,6 Háromszék ,9 Maros-Torda ,5 Udvarhely ,3 A Székelyföld települései a korabeli magyar közigazgatási beosztás szerint az alábbi típusokba tartoztak: 14 Törvényhatóságú város Megyei város Nagyközség Kisközség Kültelki lakott hely Az erdélyi társadalomfejlõdés lassú folyamataira jellemzõ, hogy az 1910-es népszámlálás óta jelentékeny társadalomszerkezeti- és foglalkozási változások vizsgálatunk idõszakára nem következtek be. Ekkor a fõ foglalkozási csoportok arányai megyénként a következõk voltak: Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. I. Kovászna, Hargita és Maros megye. Népszámlálási adatok között. Teleki László Alapítvány, Pro Print Könyvkiadó. Budapest, Csíkszereda p. 14 Magyarország helységnévtára Szerkesztette és kiadja: A Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Budapest. Hornyánszky Viktor Rt. Nyomdai Mûintézet. 15 Thirring Lajos dr: Terület és népesség. In: Magyar Statisztikai Szemle. 18 évf sz. 678 p. 18

19 Csík % Háromszék % Maros- Torda % Udvarhely % mezõgazdaság 72,1 64,8 72,5 76,4 ipar, bányaipar, forgalom 17,7 24,8 17,3 14,9 A döntõen mezõgazdasági termeléssel foglalkozó lakosság jövedelmi viszonyait az elmaradott, jórészt extenzív termelési mód, az osztott örökösödési szokásjog következtében (a századelõn végrehajtott tagosítások óta) szétaprózódott birtokszerkezet, a rossz értékesítési lehetõségek határozták meg. A három székely megyében az átlagos birtoknagyság 1,7 hektárt tett ki, míg ez a szám az öt hektáron aluli birtokosoknál 0,9 hektárra süllyedt, vagyis oly csekély terület, amelyen többet tervszerûen gazdálkodni nem lehet. 16 [Maros-Torda vármegyét nem érti ide aszerzõ O.S.] A harmincas évek elsõ felének gazdasági válsága a székelyföldi kistermelõket is súlyosan érintette. Vita Sándor a harmincas évek közepén megállapította, hogy a Székelyföld évente tonna gabona-behozatalra szorul. A szarvasmarha állomány között hozzávetõlegesen fõvel csökkent, a sertésállomány ugyanez idõ alatt rõl re esett vissza. 17 Vita elemzése szerint a székelyföldi mûvelési módok és az elért terméseredmények nemcsak a közép európai gazdálkodás mögött maradnak el, hanem a barcasági szászok gazdálkodását sem közelítik meg Pongrácz Kálmán: i.m.: p. 17 Vita Sándor: i. m.: 277 p. 18 Vita Sándor: i.m.: 272 p. 19

20 Mûvelési ágak A földterület mûvelési ágak szerinti megoszlása törvényhatóságonként 1940-tõl 1942-ig 19 Csík ha Háromszék ha Maros-Torda ha Udvarhely ha Szántóföld Kert Rét Szõlõ Legelõ Erdõ Nádas 203 Adó alá nem esõ Összes terület A mezõgazdaság alacsony termelékenységéhez amellett, hogy a kisbirtokrendszer volt uralkodó az is hozzájárult, hogy a harmincas évek végén még mindig jelentõs területeken ugarhagyó gazdálkodás folyt. Csík és Udvarhely megyékben az ugar aránya meghaladta a 20%-ot. 20 Ez a mûvelési rendszer azt jelentette, hogy a szántóhatáron az ugarföldet pihentették csak legelõként hasznosult. A szántóterület felhasználása a székely megyékben, 1937-ben: 21 (%) Megye Élelmi növények Ipari növények Gabonafélék Takarmányfélék Ugar Csík 61,4 13,2 0,5 3,2 21,7 Háromszék 60,4 15,9 1,3 13,3 9,1 Maros 74,8 3,0 1,6 12,2 8,4 19 Magyar Statisztikai Évkönyv. Új folyam. L Szerkeszti és kiadja: A Magyar Kir. Központi Statiszikai Hivatal. Budapest p. 20 Magyar Statisztikai Szemle. XVIII évf sz. 702 p. 21 Vita Sándor: Erdély mezõgazdaságának helyzetképe 245 p. 20

21 Megye Élelmi növények Ipari növények Gabonafélék Takarmányfélék Ugar Udvarhely 63,6 4,5 0,8 8,6 22,5 Erdélyi átlag 74,0 4,5 1,6 8,2 11,5 A kedvezõtlen domborzati adottságok ellenére, a vetésterület nagyobb részét a gabona foglalta el még a zord éghajlatú Csík megyében is. A feldolgozóipar hiányát is jelzi, hogy ipari növényeket alig termesztettek a székely megyékben. Az élelmi növények közül Csík és Háromszék megyében a burgonya volt a legfontosabb kultúra. A termesztett takarmányok Csíkban voltak a legkevésbé elterjedve, ennek egyik oka a szûkös szántóterület volt. Az egyes gabonanemûek hektáronkénti átlagtermése 1932 és 1937 között: 22 q Megye Búza Rozs Árpa Zab Kukorica Csík 8,68 9,60 9,86 9,76 9,30 Háromszék 11,24 11,64 11,24 10,82 11,78 Maros 11,76 9,08 9,98 9,84 11,28 Udvarhely 10,48 9,04 10,28 9,54 12,62 Erdélyi átlag ,02 10,43 9,68 11,25 Összehasonlítva a székely megyék átlagterméseit, látható, hogy Háromszék megyében voltak a legmagasabbak, meghaladva minden kultúránál az erdélyi átlagokat is. A magasabb termelékenység, a természetföldrajzi viszonyok mellett, feltehetõen a nagybirtokok nagyobb részarányával is magyarázható. Az alacsony termelékenység egyik következményeként, a székelyföldi egyoldalú szemtermelés ellenére a lakosságot gabonahiány sújtotta. A visszacsatolás utáni napokban Bárdossy László bukaresti követ a helyzettel és a viszonyokkal ismerõs szakembe- 22 Vita Sándor: i.m.: 247 p. 21

22 rek meghallgatása után a Székelyföld közellátásának megszervezésére igen sürgõs javaslatot küldött a Külügyminisztériumba. Nem érdektelen részletezni Bárdossy javaslatát: tükrözi a Székelyföldön tapasztalható közellátási hiányosságokat. A javaslat szerint a meglévõ három Hangya áruraktár mellé (Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely) az elsõrendû közszükségleti cikkek megfelelõ elosztásának állandó biztosítására a székelyföldi járásközpontokban még további tizenkét raktárt kellene felállítani. A tizenöt raktárt elsõsorban kenyérliszttel (vagy esetleg õröletlen búzával) és tengerivel kellene ellátni... a szakemberek megegyeznek abban, hogy havonként minden egyes raktárban legalább 3 vagon kenyérlisztnek és 4 vagon tengerinek rendelkezésre kellene állani. A többi legfontosabb közszükségleti cikkbõl a következõ mennyiségû készletnek kellene minden egyes raktárban havonként rendelkezésre állani: cukor 1-2 vagon, petróleum 1 vagon, zsír kg (különösen Sepsiszentgyörgy és Oklánd környékén, valamint Csík megyében mutatkozik nagyobb szükséglet), étolaj 100 kg, szappan kg, mosó szóda kg, ecet liter, gyufa kis doboz, talp 500 kg, bõr 50 kg, pamutfonal, dohány, cigaretta, patkóvas, kerékabroncs, patkósarok, patkószeg, valamint építéshez szükséges szeg mindenfajta méretben, gyógyszerek, só-ellátás, tûzifa-ellátás biztosítása. A gyáriparral rendelkezõ Brassó elszakításával kialakult szolgáltatási hiányok pótlására sürgõsen gondoskodni kellene különösen Háromszék, Udvarhely és Csík megyékben kisebb gépjavító mûhelyek felállításáról. 23 Az évi népszámlálás iparstatisztikai eredményei azt mutatják, hogy a Székelyföld iparosodottsága is messze elmaradt az országos átlagtól. Míg az egy üzemre esõ termelési érték országosan (ezer pengõben) 7,29, addig Csík (1,85) Háromszék (2,56) és Udvarhely (2,04) megyék átlaga csak 2,15 ezer pengõ volt. 24 A Kolozsváron megjelenõ Hitel egyik cikkírója szerint a 23 MOL K d Szalay Zoltán: i.m.: 277 p. 22

23 székelyföldi gazdasági helyzetre jellemzõ, hogy nincs tõke, nincs ipar. A székely vidékek ma alig bírnak valamit eladni, de ugyanakkor rá vannak utalva a bevitelre, ruházkodási, közhasználati és élelmi cikkekben egyaránt... Nincs nagybirtok, nagytõke és nagyváros. (Csak a szegénység nagy). 25 Az új országhatár súlyos gazdasági problémákat is felvetett a Székelyföldön. A háromszéki, Udvarhely megyei és Csík megyei falvakat elválasztotta Brassótól, a legnagyobb dél erdélyi várostól, amelyhez a székelységet számos gazdasági érdek fûzte: nemcsak munkalehetõséget jelentett, de a mezõgazdasági termények felvevõpiaca is volt: Brassó élelmezését kb %-ig különösen a baromfi, tejtermékek, tojás, zöldség, fõzelék félék és gyümölcs szükséglet tekintetében Háromszék megye látta el. 26 A Nyárádés Küküllõ menti zöldségtermelõ falvakat a bécsi határ a dél erdélyi városok piacaitól választotta el. Elvágta a vasúti összeköttetést a Székelyfölddel, az áruforgalmat csak gépkocsikkal, a Beszterce Szászrégen közötti rossz állapotban lévõ köves úton költségesen és nehézkesen lehetett bonyolítani. A rossz utakon a szállítás lassan haladt, Besztercén nagymérvû volt az árutorlódás. 27 Az áldatlan közlekedési viszonyok miatt hiányos volt az áruellátás. A közszükségleti cikkek megdrágultak, vagy eltûntek a piacról, a fizetések stagnáltak, esetleg csökkentek. Ahogy azt a Bárdossy-féle javaslat már szeptember elején helyesen elõrelátta és próbálta megelõzni, a visszacsatolás után néhány hónappal akadozott az élelmiszerellátás: a petróleum, a cukor, idõnként a liszt, sõt a kenyér, a burgonya is hiánycikk volt Parajdi Incze Lajos: A Székelyföld az országépítésben. In: Hitel. 5 évf sz p. 26 MOL K d MOL K d L. Balogh Béni: A magyar-román kapcsolatok 1939-ben és a második bécsi döntés. Gazdasági következmények c. fejezet. Pro-Print Könyvkiadó Csíkszereda, p. 23

4. A közvetítõ intézmények

4. A közvetítõ intézmények 4. A közvetítõ intézmények A kormányzati támogatások célba juttatását, a segélyezések célterületeinek megállapítását, a támogatási javaslatok felterjesztését a központi fórumokhoz, állami és társadalmi

Részletesebben

III. Székelyföld a vasútépítés korszakában

III. Székelyföld a vasútépítés korszakában III. Székelyföld a vasútépítés korszakában Székelyföld két természetföldrajzi tájegység, a Keleti-Kárpátok és az Erdélyimedence területén helyezkedik el. A hagyományos történelmi, közigazgatási egységek,

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés. A SZÉKELY AKCIÓ TÖRTÉNETE, 1902 1914 Állami szerepvállalás Székelyföld felzárkóztatására BALATON PETRA

Doktori (PhD) értekezés. A SZÉKELY AKCIÓ TÖRTÉNETE, 1902 1914 Állami szerepvállalás Székelyföld felzárkóztatására BALATON PETRA Doktori (PhD) értekezés A SZÉKELY AKCIÓ TÖRTÉNETE, 1902 1914 Állami szerepvállalás Székelyföld felzárkóztatására BALATON PETRA DEBRECENI EGYETEM BTK 2006 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI TÉMA BEMUTATÁSA:

Részletesebben

HITEL TARTALOM: A Vásárhelyi Találkozó hatása

HITEL TARTALOM: A Vásárhelyi Találkozó hatása HITEL TARTALOM: A Székelyföld önellátása Az új értelmű román nacionálizmus Mit olvas a diákság Nemzedékváltás elvben Nemzedékváltás gyakorlatban VITA SÁNDOR JUHÁSZ ISTVÁN LAZÁNYI ENDRE VENCZEL JÓZSEF ALBRECHT

Részletesebben

Balaton Petra A SZÉKELY AKCIÓ ELŐZMÉNYE ÉS TÖRTÉNETE

Balaton Petra A SZÉKELY AKCIÓ ELŐZMÉNYE ÉS TÖRTÉNETE Balaton Petra A SZÉKELY AKCIÓ ELŐZMÉNYE ÉS TÖRTÉNETE 100 évvel ezelőtt a századforduló Magyarországának egyik leghátrányosabb helyzetű régiója a Székelyföld volt. Pedig természeti szépségei és fekvése

Részletesebben

Oláh Sándor ADALÉKOK SZOCIÁLPOLITIKAI GYAKORLATOKHOZ, 1940 1944 1

Oláh Sándor ADALÉKOK SZOCIÁLPOLITIKAI GYAKORLATOKHOZ, 1940 1944 1 Oláh Sándor ADALÉKOK SZOCIÁLPOLITIKAI GYAKORLATOKHOZ, 1940 1944 1 A negyvenes évek első felében a politikai, közéleti diskurzusok vezérgondolata a visszacsatolt erdélyi területek társadalmi-gazdasági integrálásának

Részletesebben

1 Petrovay Tibor: Szövetkezeti ügyünk. In: Erdélyi Magyar Évkönyv, Brassó, 1937, 118.

1 Petrovay Tibor: Szövetkezeti ügyünk. In: Erdélyi Magyar Évkönyv, Brassó, 1937, 118. A hitelszövetkezetek jelentõsége Erdély gazdaságának alakulásában Somai József 1. A hitelszövetkezetek szerepe Ha valaki nem képes egymagában egy kitûzött célt elérni, akkor társat vagy társakat keres,

Részletesebben

Stefano Bottoni SZTÁLIN A SZÉKELYEKNÉL A Magyar Autonóm Tartomány története (1952 1960)

Stefano Bottoni SZTÁLIN A SZÉKELYEKNÉL A Magyar Autonóm Tartomány története (1952 1960) Stefano Bottoni SZTÁLIN A SZÉKELYEKNÉL A Magyar Autonóm Tartomány története (1952 1960) 1 2 Stefano Bottoni SZTÁLIN A SZÉKELYEKNÉL A Magyar Autonóm Tartomány története (1952 1960) Pro-Print Könyvkiadó

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

HARGITA MEGYE KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2002-2013

HARGITA MEGYE KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2002-2013 HARGITA MEGYE KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2002-2013 Készítette: PRO PROFESSIONE TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG, BUDAPEST Projektvezető: Dr. Kulcsár László 2002. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Alföld iparosítása Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány

Az Alföld iparosítása Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Modernkor (Új- és legújabb kor) Program Ph.D. értekezés Az Alföld iparosítása Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány Témavezető: Dr. Belényi

Részletesebben

A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben

A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben Dr. Benke Magdolna A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben Zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN. Készítette: Czimbalmas Róbert.

Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN. Készítette: Czimbalmas Róbert. DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM KARCAGI KUTATÓINTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank

Erdélyi Magyar Adatbank MAGYAR NÉPKÖZÖSSÉG A NÉPKÖZÖSSÉG belső kérdéseinek általában nem kedvez az időjárás, az emberek figyelmét a világ felett tornyosuló fellegek s a vihart megelőző légköri feszültség tartja fogságban. Mióta

Részletesebben

A GAZDASÁGI KOOPERÁCIÓ ESÉLYEI A SZÉKELYFÖLDÖN

A GAZDASÁGI KOOPERÁCIÓ ESÉLYEI A SZÉKELYFÖLDÖN SOMAI JÓZSEF A GAZDASÁGI KOOPERÁCIÓ ESÉLYEI A SZÉKELYFÖLDÖN Egy másfél milliós népnek a fennmaradási igénye, bármilyen történelmi, gazdasági, művelődési körülmény között, több mint jogos. Jelen dolgozatban

Részletesebben

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Készítette: Baranyi Aranka Gödöllő 2003 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

KÖRKÉP REFORM UTÁN Tanulmányok a nyugdíjrendszerrõl

KÖRKÉP REFORM UTÁN Tanulmányok a nyugdíjrendszerrõl KÖRKÉP REFORM UTÁN Tanulmányok a nyugdíjrendszerrõl KÖRKÉP REFORM UTÁN Tanulmányok a nyugdíjrendszerrõl Szerkesztette Augusztinovics Mária Közgazdasági Szemle Alapítvány Budapest, 2000 A kötet az Országos

Részletesebben

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK Horváth Gyula, Lelkes Gábor TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK 1. BEVEZETÉS A Kárpát-medencét alkotó természeti régiók, gazdasági terek és közigazgatási egységek fejlődésében az

Részletesebben

Fehér György: Darányi Ignác, a korszerű agrárpolitika első hazai képviselője

Fehér György: Darányi Ignác, a korszerű agrárpolitika első hazai képviselője Fehér György: Darányi Ignác, a korszerű agrárpolitika első hazai képviselője A fegyveres erővel elfojtott 1848 49-es forradalom és szabadságharc után kialakuló polgári tulajdon fokozatosan teret nyert

Részletesebben

Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez

Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez Tóth-Bartos András Acta Siculica 2011, 355 371 Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez Erdély 20. századi történetében egyik meghatározó, a kollektív tudatra is hosszú távon hatást kifejtő

Részletesebben

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák?

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák? Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

A magyar szövetkezeti intézményrendszer Erdélyben 1885 1918 között Hunyadi Attila Aszövetkezeti intézményrendszer kialakulásának kezdetei az 1870 1880-as évtizedekre nyúlnak vissza. Ebben az idõszakban

Részletesebben

Oláh Sándor VIDÉKFEJLESZTÉS CSÍK ÉS UDVARHELY MEGYÉKBEN 1940 1944 KÖZÖTT 1

Oláh Sándor VIDÉKFEJLESZTÉS CSÍK ÉS UDVARHELY MEGYÉKBEN 1940 1944 KÖZÖTT 1 Oláh Sándor VIDÉKFEJLESZTÉS CSÍK ÉS UDVARHELY MEGYÉKBEN 1940 1944 KÖZÖTT 1 Mielőtt az olvasó mai fogalmak erőltetett múltba vetítésével gyanúsíthatna, sietek leszögezni, hogy a Székelyföldön a vidékfejlesztés,

Részletesebben

URBANIZÁCIÓS KÍSÉRLETEK SZÉKELYFÖLD ELMARADOTT RÉGIÓIBAN

URBANIZÁCIÓS KÍSÉRLETEK SZÉKELYFÖLD ELMARADOTT RÉGIÓIBAN DEMETER CSANÁD URBANIZÁCIÓS KÍSÉRLETEK SZÉKELYFÖLD ELMARADOTT RÉGIÓIBAN Város- és falurendezési program 1965 után, Nicolae Ceauşescu hatalomra jutásával elkezdődött annak a közigazgatási és városfejlesztési

Részletesebben

mm f h í rnmrnn i mmíbmw^mbmmi RENDI TARSADALOM - POLGÁRI TARSADALOM RENDI TARSADALOM - POLGÁRI TARSADALOM RENDI TARSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM

mm f h í rnmrnn i mmíbmw^mbmmi RENDI TARSADALOM - POLGÁRI TARSADALOM RENDI TARSADALOM - POLGÁRI TARSADALOM RENDI TARSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM 7. RENDI TARSADALOM - POLGÁRI TARSADALOM mm f mm ww i o KŐFALLAL, SÁRPALÁNKKAL...» Debrecen RENDI TARSADALOM - POLGÁRI TARSADALOM mm f h í rnmrnn i RENDI TARSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM 1 W I 1 " : ' p

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek regionális kutatási periodikus kiadvány, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az MTA Regionális Kutatások Központja,

Részletesebben

Hargita Megye Tanácsa Középtávú Gazdaságfejlesztési Programja 2012-2020

Hargita Megye Tanácsa Középtávú Gazdaságfejlesztési Programja 2012-2020 Hargita Megye Tanácsa Középtávú Gazdaságfejlesztési Programja 2012-2020 Elnöki köszöntő Új időket élünk. Olyan idők ezek, amelyek sorsdöntőek megyénk és Székelyföld jövője szempontjából. Most kell jó döntéseket

Részletesebben

REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN Szerkesztette RÁCZ SZILÁRD Pécs, 2006 E könyv a Magyar Regionális Tudományi Társaság 2005. évi soproni vándorgyűlésének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben