Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2009. évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük."

Átírás

1 Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár évi tevékenységér l Szakmai tevékenységünket az évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. I. Az intézmény m ködése, személyi, tárgyi feltételeinek alakulása 1. Az intézmény m ködési körülményei A könyvtár épülete sajnos évek óta változatlan ban az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Bányatiszti Kaszinó rekonstrukciójára, amely értelemszer en a könyvtár felújítását is jelenti. Sajnos a rekonstrukció megkezdése csúszik. Reménykedünk a felújítás közel jöv beni megvalósulásában. A könyvtár bels tereiben változás nem történt. Kisebb karbantartási munkák elvégzésér l azonban beszámolhatunk. A gyermekkönyvtár rosszul záródó ajtaját a Városüzemeltet Kft. megjavíttatta. Nyáron a könyvtár el terét és a ruhatári részleget kifestették, a gyermekkönyvtár bejárati ajtaját, illetve a f bejárati ajtót lemázolták, ami kissé javított a könyvtárépület esztétikumán. A tavalyi évben létrejött mozgókönyvtári hálózat tíz tagkönyvtára kilencre csökkent, Nagysáp település visszalépése miatt. Az idei évben ismét tízre egészülhet ki a hálózat, ugyanis Kesztölc jelezte csatlakozási szándékát. Állandó, szinte napi kapcsolatban vagyunk a települések könyvtárosaival és módszertani feladatainkat folyamatosan végezzük. 2. Személyi ellátottság Intézményünkben változatlanul 6 f könyvtáros dolgozik. Két éve újra megkezd dött fiókkönyvtárunkban is a kölcsönzés, itt a Közm vel dési Kft-vel kötött szerz dés alapján a könyvtári feladatokat az általuk megbízott könyvtáros végzi. Rendszeres kapcsolattartással segítjük munkáját. Felmerül problémáinak megoldásában segítjük, kéréseit igyekszünk teljesíteni. Az idei évben sikerült úgy gazdálkodnunk, hogy lehet ségünk nyílott a Textlib könyvtári rendszer felhasználói körének b vítésére. Ezzel még jobbá tehetjük a fiókkönyvtárral való kapcsolatot és a város lakóinak kulturális információival való ellátását. 1 f igazgató, 1 f igazgatóhelyettes gyermekkönyvtáros, 1 f feldolgozó könyvtáros informatikus, 1 f helyismereti könyvtáros, 2 f olvasószolgálati-tájékoztató könyvtáros. 1 f könyvtárosnak egyetemi informatikus végzettsége van, 5 f könyvtáros f iskolai és könyvtárosi szakképzettséggel rendelkezik, 2 f könyvtárosnak van középfokú nyelvvizsgája. Jelenleg 2 f egy éves továbbképzésben vesz részt a KKDSZ közm vel dési tanfolyamán, amelynek elvégzésével kulturális menedzser szakképesítést kapnak. A képzés a hétéves továbbképzési terv részét képezi. 1 f elvégezte az etanácsadói tanfolyamot. 3. Tárgyi feltételek Eszközállományunk jó, 27 db számítógépünk van. Könyvtárunkban 14 db, a fiókkönyvtárban 3 db. A mozgó könyvtár tagkönyvtáraiban szintén elhelyeztünk 1-1 számítógépet, melyek munkaállomások. 1

2 A központi könyvtárban minden könyvtáros rendelkezik saját számítógéppel, ami hatékonyan segíti a tájékoztatást, könyvtárközi kölcsönzést. Mivel minden könyvtáros végez módszertani feladatot, a saját számítógéppel megteremt dött az állandó kapcsolattartás lehet sége a mozgókönyvtári hálózat tagkönyvtáraival. Eszközállományunkat gyarapítja: 1 db DVD lejátszó (gyermekkönyvtári foglalkozásokat segíti), 1 db digitális fényképez gép (segíti az archiválást, helyismereti munkát). Rendelkezünk továbbá 1 db TV készülékkel, 2 db video készülékkel, 2db szkennerrel, 6 db nyomtatóval, 1 db fénymásolóval, 1 db írásvetít vel. Az idén a Kulturális Közalapítvány jóvoltából lehet ségünk volt 1 db nagyobb szkennert vásárolni, ez segíti a helyismereti munkát, ugyanis eddig problémát jelentett az újságok szkenelése, ami az archiváláshoz elengedhetetlen. II.. A könyvtár szakmai tevékenysége Szakmai munkánkat az évi CXL törvény szellemében összeállított küldetésnyilatkozat szerint végezzük. Könyvtárunk a város nyilvános könyvtáraként arra törekszik, hogy használói számára biztosítsa a magyar és egyetemes kultúra kincseit, a hazai és nemzetközi információkhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést. fogalmaztuk meg küldetésnyilatkozatunkban és törekszünk minden területen ennek megfelel en dolgozni. Mozgókönyvtár Mozgókönyvtári munkánk során folyamatosan végezzük a módszertani feladatokat. Felügyeljük és tanácsokkal segítjük a települési könyvtárak dokumentum beszerzését. A csolnoki könyvtáros tanácsunkra megkezdte segédkönyvtárosi képzését Gy rben. A képzéshez szükséges szakmai gyakorlatot a központi könyvtárban végzi el. Az új jogszabály alapján kialakítottuk a tagkönyvtárak nyitvatartási idejét, melyet ellen rzünk. A Textlib könyvtári rendszer segítésével állandó kapcsolatot tartunk a könyvtárosokkal. Könyvtárközi kölcsönzési igényüket megoldjuk. Évente egy alkalommal beszámoltatjuk a könyvtárosokat az elvégzett feladatokról. Olvasószolgálat A könyvtári ellátást és szolgáltatásokat szellemi beruházásnak kell tekinteni, amely az egész ország létének és fejl désének nélkülözhetetlen el feltétele. Az információ ebben az összefüggésben t keként mutatkozik meg, melynek haszna az egész ország javát szolgálja. írja Papp István az új könyvtári törvény kéziratában (1995). Ennek értelmében kívánunk olvasóink elvárásainak megfelelni és szolgáltatásinkat kialakítani. A városban könyvtári munkánkat 2007 szeptemberét l két helyszínen végezzük: a központi könyvtárban (Bécsi u. 42.) és a fiókkönyvtárban (Otthon tér l.), valamint az olvasószolgálati munka kib vült a mozgókönyvtári hálózat módszertani munkálataival mindkét olvasószolgálati munkatárs számára. Évek óta a beiratkozott (regisztrált) olvasók számában csökkenés tapasztalható. A munka értéke azonban nemcsak az olvasói létszámmal mérhet, hanem a könyvtárhasználók 2

3 számával és az információ átadás min ségével. Nem utolsó szempont az sem, hogy a lakosság szabadid eltöltéséhez biztosítunk jó és kulturált körülményeket ben a feln tt beiratkozók száma kicsit visszaesett (44 f ). Ennek oka, hogy a lakosság beiratkozás szempontjából megoszlik a két könyvtár között. Örvendetes tény azonban, hogy az új beiratkozók száma évr l évre növekedést mutat. Olvasószolgálatban mért adatok: Olvasóink száma 2009-ben: Ebb l 14 éven aluli: Fiókkönyvtári: Újonnan regisztrált: Rendezvények: Rendezvényi résztvev k: Kiállítások: 1416 f 498 f 200 f 439 f 30 alkalom 782 f 13 alkalom Könyvtárhasználat adatai: Személyes használat: f Fiókkönyvtárban: 3146 f 14 éven aluli: 6692 f Fiókkönyvtárban 14 éven aluli: 2290 f Kölcsönz k száma: 5894 f Fiókkönyvtárban: 890 f 14 éven aluli: 2073 f Fiókkönyvtárban 14 éven aluli: 163 f Internet használók : 1677 f Fiókkönyvtárban internet használók: 323 f Telefon, fax, használat: 2005 alkalom OPAC használat: 1797 alkalom Kölcsönzött dokumentumok száma: db Fiókkönyvtárban: 3419 db 14 éven aluli: 5671 db Fiókkönyvtárban 14 éven aluli: 416 db Helyben használt dokumentumok száma: 5086 db Fiókkönyvtárban db Referensz kérdések száma: 1694 db Referensz kérdések fiókkönyvtárban: 832 db 2009-ben emeltünk a beiratkozási díjakon. Az aktív keres k díját 800,-Ft-ról 1.000,-Ft-ra, míg a nyugdíjasok, GYED-en, GYES-en lév k, 16 éven felüli diákok díját 400,-Ft-ról 500,-Ft-ra. A válságos id szak anyagi nehézségein kívántunk könnyíteni azzal, hogy újításként bevezettük a családi jegyet (házaspároknak), ami 1.000,-Ft. Szintén új szolgáltatás a napijegy (200,-Ft), amelyet a helytörténeti kutatásért és a kézikönyvtár használatáért kell fizetni a nem regisztrált olvasóknak. 3

4 Sajnos az internet használat el retörésével nem jelent számottev bevételt ez a szolgáltatás, mert használják ugyan a kézikönyvtárat, de leginkább a beiratkozott olvasók, akik ezért nem fizetnek. Az internet használat díján nem változtattunk, ennek ellenére 599 f vel csökkent az internetet igénybe vev k száma. Ez nem érdektelenséget jelent a szolgáltatás iránt, hanem az internet szolgáltatók nagyon kedvezményes árajánlatát, amely lehet vé tette azt a tényt, hogy szinte minden háztartás rendelkezik internet el fizetéssel. Internet használat: 1677 f Fiókkönyvtárban: 322 f 14 éven aluli: 2073 f Könyvtárunk sokoldalú szolgáltatást nyújt a lakosság számára, valamint segít a közhasznú információk megoldásában is. Ezt igazolják az alábbi mutatók: Telefon, fax, használat: 2005 alkalom OPAC honlap használat: 1797 alkalom Másolt dokumentumok: 1646 db Helyben használt dok.: 5086 db Referensz kérdések száma: 1694 db A helyben használt dokumentumok és a referensz kérdések számossága igazolja, hogy intézményünk min ségi munkát végez az olvasók körében. Hiszen a magas számokból látszik, hogy törekszünk személyes foglalkozás keretében megoldani az olvasói problémákat. Jó törekvésünket pozitív olvasói visszajelzések igazolják. A folyóiratok iránt rendkívül nagy az érdekl dés. A legkeresettebbek a napilapok és hetilapok. Örömmel tapasztaljuk, hogy növekszik azoknak a száma, akik folyóirat olvasásra térnek be könyvtárunkba. Nagy fontosságú szolgáltatásunk a könyvtárközi kölcsönzés, amely évr l évre népszer bbé válik az olvasók körében. Annak ellenére növekszik a könyvtárközi kölcsönzés rendeléseinek száma, hogy már két éve a szolgáltatás nem ingyenes ben eddig rekordmennyiség 350 db könyvtárközi rendelést vettünk fel. 77 rendeléssel többet, mint 2008-ban. A lényegesen több rendelés okaként talán azt feltételezhetjük, hogy a szolgáltatás egyre elterjedtebb és egyre ismertebb mi is igyekszünk rendszeresen propagálni. A könyvtárközi kölcsönzésekb l 327 lebonyolítása nevezhet sikeresnek: ebb l 3 elektronikusan érkezett (2 db -ben, 1 db pedig DVD hordozón), 17 fénymásolat formájában. Sikertelen kérésünk 23 volt: közülük 2 db DVD-s, 2 db rendelést id közben mondtak le. A 2009-es évet sikeresnek könyvelhetjük el a kérések figyelembe vételével, s t a sikeres és sikertelen rendelések arányainak tekintetében is. A dokumentumok raktározása továbbra is gondot okoz a hely sz ke miatt. Tervszer állomány apasztással igyekszünk úrrá lenni az elhelyezési nehézségeken. Enyhítheti raktározási nehézségeinket a mozgókönyvtári hálózat. Ugyanis állományunkból letétbe adással elégíthetjük ki a hálózati könyvtárak szükségleteit (kötelez olvasmányok, népszer irodalom). 4

5 2009-ben a továbbképzési tervek megvalósításaként 2 könyvtáros egy éves képzésben vesz részt a KKDSZ által szervezett tanfolyamon. Kulturális menedzser képesítést szereznek a sikeres vizsga letétele után. Intézményünk informatikus könyvtárosa etanácsadói vizsgát tett, ez segíti az immár évek óta a nyugdíjasok számára szervezett internetes tanfolyamainkat. Idén is folytattuk a fontos évfordulókhoz köt d kiállítások rendezését. Ezekkel a kiállításokkal szeretnénk olvasóink figyelmét ráirányítani olyan irodalmi és ismeretterjeszt alkotásokra, amelyek egyébként elkerülnék figyelmüket. Mindkét olvasószolgálati könyvtáros munkaköri feladatai mellett módszertani feladatokat lát el a mozgókönyvtári hálózat két-két településén. Könyvtári feldolgozó munka Állományunkat a közm vel dési könyvtár kritériumainak megfelel en alakítottuk ki. Az Új Könyvek ajánlásaiból válogatjuk nagy körültekintéssel az irodalmat és törzsanyagot. A rendelésnél nagy gondot fordítunk az olvasói igényekre. Állomány 2009-ben: - könyv- és folyóirat: db - audiovizuális dokumentum: 1598 db - elektronikus dokumentum: 88 db - fiókkönyvtár állománya: db A magas könyvárak miatt ebben az évben igénybe vettük a Könyvellátó szolgáltatását, ahonnan nagyobb kedvezménnyel sikerült beszerezni a dokumentumokat. Ezzel a szolgáltatással lehet vé vált, hogy nagyobb példányszámmal gyarapítsuk fiókkönyvtárunk állományát is (126 db). Ebben az évben 1367 db dokumentumot vásároltunk. Keressük a lehet ségeket, hogy könyvvásárlási keretünket növeljük (adományok, érdekeltség növel támogatás). Id szaki kiadványok száma: 92 db. Állománygyarapításra 2009-ben ,- Ft-ot fordítottunk. A vásárolt dokumentumok leltározása, feldolgozása, gépbe vitele folyamatosan történik. Ez a munkafázis növekedett a fiókkönyvtár ellátásával. (1367 db, fiók: 126 db) Az állomány feltárása A tájékoztatás fontos eszközei a katalógusok, amelyeket a feldolgozó könyvtáros folyamatosan frissít és b vít. A rendelt dokumentumok céduláit leltározás után a katalógusba soroljuk. Rendszeres a kurrens, illetve retrospektív anyagok feldolgozása és Textlib-be vitele (1332 db dokumentum, ebb l 1302 db könyv, 30 db hangzó- és számítógépes dokumentum). Az ajándékba kapott könyvekr l bibliográfiai leírást készítünk, azokat számítógépbe visszük (42 db). Néhány éve informatikai eszközök segítségével történik a cédula nyomtatás. Ez némileg gyorsítja a feldolgozást. Állandó feladat az állomány revíziója. A kevésbé forgalmazott állományrészeket leválogatjuk és raktározzuk. Ezek céduláit átsoroljuk a katalógusokban és jelöljük a Textlib-ben. 5

6 A feldolgozói munkakört ellátó könyvtáros szintén végez módszertani feladatot a mozgókönyvtári hálózatban. A könyvtári programokról tájékoztatót készít és elküldi a sajtóreferensnek. Alapfeladatán kívül rendszergazdai feladatokat is ellát és szerdánként olvasószolgálati ügyeletet teljesít. A két éve elkészült honlapunkat folyamatosan aktualizálja és frissíti. Feldolgozó könyvtárosunk az idei évben etanácsadói képesítést szerzett. Ez lehet vé teszi, hogy segítse olvasóinkat a közhasznú információk megszerzésében. Segítséget nyújtunk a számítógépet használó olvasóknak. Állandó kapcsolatot tartunk az Infoker és a CompL szakembereivel, illetve a Polgármesteri Hivatal rendszergazdájával is. Helyismereti munka A helyismereti munka fontos területe a könyvtári szolgáltatásoknak. Ebben az évben különösen nagy hangsúlya volt a helyismereti munkának, hiszen 2009-ben ünnepeltük Dorog várossá nyilvánításának 25. évfordulóját. Az évfordulóra számos programmal készült a város. Ezek egyike volt a helytörténeti vetélked sorozat. A vetélked tematikájának összeállításában a könyvtár két munkatársa is részt vett és a vetélked re való felkészülésben fontos szerepet kapott helyismereti állományunk. Részt vettünk a verseny feladatinak kidolgozásában és a zs rizésben. Folyamatos a sajtófigyelés. Figyeljük a megyei újságokat és folyóiratokat (24 óra, KEM Hírlap, Limes, Új Forrás). Ugyancsak átnézzük az országos folyóiratokat, valamint dorogi, illetve térségi vonatkozású folyóiratok: Közhírré Tétetik, Zöld Sorok, Helyi Téma, Hídlap 2009-es számai. A helyi vonatkozású cikkeket kimásoljuk, dossziékban elhelyezzük és számítógépen is feldolgozzuk. rizzük és az érdekl d k rendelkezésére bocsátjuk a testületi ülések jegyz könyveit. Gy jtjük a dorogi meghívókat, képeslapokat, plakátokat és aprónyomtatványokat. Rendszeresen kiállítási anyagokat helyezünk el a H sök-terei tárlóban. A kiállítások segítenek tájékoztatni a város lakosságát a sokoldalú ismereteket nyújtó helyismereti állományunkról. A helyismereti könyvtáros alapfeladata mellett mozgókönyvtári módszertani munkát is ellát. Folyamatosan segíti a hálózati könyvtárosok adatfelvev i munkáját. A könyvtár rendezvényeire plakátokat, meghívókat készít. Alkalmanként helyettesít a gyermekkönyvtárban és hetente egyszer ügyeletes az olvasószolgálatban. A helyismereti gy jtemény 2009-es statisztikája: Látogatók: Kérdés: 47 f 50 db Tájékoztatáshoz felhasznált: Könyv: 86 db Dosszié: 19 db Pick gy jtemény: 2 db Önkormányzati rendelet: 4 db CD: 5 db 6

7 Kézirat: 8 db Gyermekkönyvtári munka Legifjabb olvasóink rendelkezésére áll a kellemes környezet, a jó könyvállomány, hogy m velt, sokoldalúan fejlett feln ttekké fejl djenek. Természetesen munkánkkal és minden tevékenységünkkel erre törekszünk. Els sorban az olvasás népszer sítése a célunk, de be kell látnunk, hogy el térbe kerülnek más szabadid s tevékenységek is ben a beiratkozott gyermekolvasók száma: 440 f. Ez az el z évhez képest 10 f vel csökkent. Ebb l a csökkenésb l nem kell messzemen következtetéseket levonni, hiszen ez országos tendencia. Örvendetes viszont, hogy a gyermekkönyvtárban is növekszik az újonnan beiratkozottak száma (115 f ). Egy könyvtár munkájában nem a beiratkozott olvasók száma jelenti a legfontosabb értékmér t. Sokkal fontosabb a könyvtárhasználók száma, mert az a forgalmat mutatja. Már a tavalyi évben is látogatták óvodás korú gyermekek a könyvtárat. Ennek a korosztálynak a száma növekedést mutat. Sajnos a éves korosztály száma csökkent. Látogatók száma: Kölcsönz k száma: Internetez k száma: Kölcsönzött kötetek sz.: 6692 f 2105 f 2073 f 5671 db A gyermekkönyvtárban nagy fontosságúak a rendezvények ben is számos foglalkozást, vetélked t és rendezvényt szerveztünk. Január végén rendeztük meg az Óvodások Hetét. Városunk valamennyi nagycsoportosa eljött a könyvtárba. Könyvtárbemutatón vettek részt, amelyet versekkel, mesékkel színesítettek. Az óvodások hetének vendége volt: Csernik Szende, aki láb-bábozásával és ízes beszédével b völte el közönségét. Februárban megemlékeztünk Eric Kästner születésének 100. évfordulójáról. Márciusban a Víz Világnapján játékos vetélked keretében ismerkedtek meg a gyerekek a víz fontosságával Áprilisban a Költészet Napján szavalóversenyt tartottunk, Radnóti születésének 100. évfordulója alkalmából. Megemlékeztünk a Nemzetközi Gyermeknapról, Andersen születésnapjáról. Ezen a napon a gyerekeknek bemutattuk a legújabb kiadványokat, a legnépszer bb szerz ket. Célunk, hogy egy-egy jó könyv elolvasására bíztassuk a gyerekeket volt a Magyar Nyelv Éve és Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója. Ezért gyermekkönyvtárunk térségi vetélked t hirdetett 5-6. osztályosok számára. Ennek keretében a 7

8 tanulók dr. H. Tóth István nyelvész tanár el adását hallhatták Nagyjaink szépirodalmi nyelvér l, Kazinczy örökségér l. A vetélked dönt jére májusban került sor, a jó hangulatú versenyen tíz csapat mérte össze tudását érdekes feladatok megoldásában. A verseny lebonyolításához ,-Ft-ot nyertünk KEMÖ-tól pályázat útján. A nyári szünid re is kaptak feladatot a gyermekolvasók. Ismét meghirdettük a Legyél te a nyár könyvfalója olvasópályázatot. A verseny népszer ségét mutatja, hogy többen jelentkeztek a pályázatra és több könyvet olvastak el az elmúlt évhez képest. Szeptemberben immár hagyományosan felolvasó napot és mesemondó versenyt tartottunk a Népmese Napján, mellyel Benedek Elek születésnapját köszöntöttük méltó módon. Októberben új elképzelésünket valósítottuk meg. Örömkör címmel baba-mama klubot szerveztünk a véd n i szakszolgálattal közösen. Mivel a beiratkozottak között egyre nagyobb számban jelentek meg a 3 éven aluliak. A rendezvény célja a közösségi együttléten és könyvhasználaton túl, hogy a szül k szakel adók segítségével számos tudnivalókhoz jussanak a gyermekneveléssel kapcsolatban. A nagy érdekl désre való tekintettel 2010-ben is folytatni kívánjuk a baba-mama klubot. Novemberben Dóka Péter szerkeszt, ifjúsági regényíró volt a vendégünk. Az író-olvasó találkozó helyszínéül az Eötvös József Általános Iskola szépen felújított könyvtárát választottuk ben is sok, változatos programmal igyekeztünk népszer síteni a könyvtárhasználatot és olvasást. Folyamatos a gyermekkönyvtári állomány frissítése. A gyermekkönyvtáros olvasószolgálati munkája mellett az újonnan szerzeményezett ifjúsági könyveket a Textlib programba tárolja, valamint a mozgókönyvtári hálózat két tagkönyvtárának módszertani feladatait is ellátja. A könyvtár mint m vel dési intézménye helye, szerepe a város életében Könyvtárunk a hagyományos irodalom népszer sít és oktatást segít, valamint informáló munkája mellett rendezvények, kiállítások szervezésével színesíti programját ben sokoldalú és színvonalas rendezvényekr l számolhatunk be. Április 6-án hagyományosan megrendeztük a Költészet Napi szavalóversenyt, melyen több munkatársunk is közrem ködött (zs ri). Április 20-án a BEBTE Barlangász Egyesülettel közösen Földgömb ankétot tartottunk, vendégünk volt Nagy Balázs f szerkeszt. Május 5-én a gyermekkönyvtár nyelvi vetélked jén a könyvtár dolgozói tevékenyen részt vettek zs rizéssel és egyéb technikai feladatokkal. Június 4-6-ig az Ünnepi Könyvhét 80. évfordulója alkalmából 3 napos könyvvásárt szerveztünk a helyi Novella Könyvesbolttal közösen. A vásáron népszer kiadók könyveit és 8

9 helyi kiadványokat vásárolhattak. A könyvsátornál a dorogi kiadványok szerz i dedikálták m veiket. A 3 napos rendezvényt kézm ves foglalkozás és az Aranycseng mazsorett csoport programja színesítette. A könyvvásár, amellyel hagyományt kívánunk teremteni, nagyon népszer volt a város lakossága körében. Július 5-én könyvbemutatót tartottunk. A rendezvényen Papp Márió költ beszélgetett Szilas Zoltán újságíróval Találkoztam boldog zenészekkel cím könyvér l. A jó hangulatú programon fotókiállítást is láthattak a résztvev k. Október 6-a és 10-e között került sor a Komárom-Esztergom megyei 38. Könyvhét programsorozatára. A sorozat keretében 3 el adásra és egy kiállításra került sor. A rendezvény célközönségét a nyugdíjasok alkották. Október 6-án délel tt Kökény Mária természetgyógyász az egészséges táplálkozáshoz adott tanácsot az id skorú közönségének. Ugyanezen a napon Dr. Tóth Noémi reumatológus tartott el adást Id s korban is fitten, fiatalosan. Hogyan tartsuk karban ízületeinket? címmel. Október 9-én este Vadas Zsuzsa újságírón kellemes, jó hangulatú beszélgetés keretében találkozott a dorogi olvasókkal. A Vidám úti dilik cím beszélgetés felejthetetlen élményt nyújtott a szép számú hallgatóságnak. Október 6-tól 10-ig ugyancsak a KEM Könyvhét keretében kiállítást rendeztünk Kaczmarczyk Jánosné gyönyör kézimunkáiból és Solymár Judit egyedülálló képeslap és úti emlékeib l. A kiállítás megtekintésének lehet ségét a nagy érdekl désre való tekintettel egy héttel meghosszabbítottuk. Október 28-án került sor a Mobil Kávéház cím programunkra. Ennek keretében a dorogi olvasók találkoztak a prózaíró m hely tagjaival és megismerkedhettek írásaikkal az alkotók tolmácsolásában. Rendezvényeink színvonalát és sikerességét mutatja, hogy 782 f vett részt ezeken. A könyvtár kapcsolatai más intézményekkel, szervezetekkel Évek óta jó kapcsolatot ápolunk a Dorog Város Barátainak Egyesületével, a Dorogi Környezetvédelmi Egyesülettel, a Tájak, Korok, Múzeumok Dorogi Csoportjával, valamint a Biokultúra Csoporttal, Dorog Város Kulturális Közalapítványával. Az alapítvány az idei évben ,-Ft-tal támogatta intézményünket, melyet informatikai eszköz vásárlására fordítottunk. A kapcsolattartás szempontjából fontosnak tartom naprakész kapcsolatunkat a város Önkormányzatával. Helyismereti anyagunkat rendszeresen gyarapítják a testületi ülések jegyz könyveivel, valamint megkapjuk és archiváljuk az önkormányzati rendeleteket, melyeket tárolunk állományunkban és a lakosság igényeinek megfelel en rendelkezésre bocsátjuk. 9

10 A városban m köd intézményekkel jó kapcsolatunk van, segítjük egymás munkáját, többször fordulnak hozzánk helytörténeti vonatkozású kérdésekkel, melyeket igyekszünk maximálisan megválaszolni. Továbbra is jó együttm köd kapcsolatot folytatunk a kisebbségi önkormányzatokkal. Segítségünkre vannak irodalmi el adások rendezésében és folyóirat állományunk gyarapításában. Szlovák Kisebbségt l rendszeresen megkapjuk a Ludové Novyni, Ezredvég, Szlovák Kalendárium c. kiadványokat. Szakmai nap keretében részt vettünk a Megyei Könyvtár által szervezett továbbképzésen, ahol a könyvtári tájékoztatáshoz szükséges honlapokkal ismerkedtünk meg. Könyvtárunk a város életének meghatározó intézménye. Munkánkkal arra törekszünk, hogy ez a dominancia tovább er södjék. Kérem beszámolóm elfogadását. Dorog, február 9. Mucha Ildikó igazgató 10

11 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2008 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. VÁLTOZÁSOK KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBEN A 2007. ÉVBEN... 2 2. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2008-RA

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység Beszámoló a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2010. július 1-jétől - 2011. július 31-ig terjedő időszak munkájáról Készítette: Tányér József igazgató 2011. augusztus Tartalom Bevezető

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 0 Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Az intézmény vezetője: Pálmann Judit igazgató 2015. február 20. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év során

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2009 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2009-RE TERVEZETT ÁLLOMÁNY SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA...

Részletesebben

16. számú elıterjesztés

16. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 16. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. február 09-én, 14-órakor megtartandó ülésére a közmővelıdési intézmények

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2014 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Készítette: Vadászi Istvánné Vecsés, 2015.06.15. 1/18

BESZÁMOLÓ. Készítette: Vadászi Istvánné Vecsés, 2015.06.15. 1/18 BESZÁMOLÓ 2014 Készítette: Vadászi Istvánné Vecsés, 2015.06.15. 1/18 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető... 3 2. Az intézmény személyi feltételei... 3 3.Gazdasági feltételek... 4 4. Statisztikai adatok... 5 5.

Részletesebben

Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről

Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Csorvás, 2011. június 17. 1 A könyvtár 2010. évi munkájának értékelése Könyvtárunk típusából adódóan kettős funkciót lát

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2012 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db

Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Pf.: 58. Ikt.sz.: 02-15602-2/2005. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai

Részletesebben

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról Az Év könyvtára 2008-ban Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról TARTALOM KÖZÉPPONTBAN AZ OLVASÓ...3 A 2011. év újdonságai...3 A helyismereti gyűjtemény új szolgáltatásai...

Részletesebben

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve Orosháza, 2015. január 30. Készítette: Buzai Csaba könyvtárigazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár jövőképe...3 2. Küldetésnyilatkozat...3

Részletesebben

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ A Lamberg-kastély Kulturális Központ törekszik arra, hogy a már eddig is elismert munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. május 24-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. május 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2011. évi tevékenységéről Erdősné Sági Mária igazgató Békés Városi Püski Sándor Könyvtár Oktatási, Kulturális

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV 2014 2018. ÉV AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: KAPOSVÁR CSOKONAI U. 4. 7400 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: HORVÁTH KATALIN Tartalom

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Nemes Csaba Elnök Úr részére

Jánossomorja Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Nemes Csaba Elnök Úr részére Jánossomorja Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Nemes Csaba Elnök Úr részére BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2009. ÉVI KÖZMŐVELİDÉSI TEVÉKENYSÉGÉRİL, VALAMINT

Részletesebben

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI MUNKATERVE Összeállította:... Farkasné Gellért Erzsébet könyvtárigazgató TARTALOM BESZÁMOLÓ A 2010-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL...4 1. KÖLTSÉGVETÉS, GAZDÁLKODÁS...4 1.1. KIADÁSOK...4

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Beszámoló a csanádpalotai Városi Könyvtár 2011-2012. évi munkájáról

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Beszámoló a csanádpalotai Városi Könyvtár 2011-2012. évi munkájáról TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Beszámoló a csanádpalotai Városi Könyvtár 2011-2012. évi munkájáról A csanádpalotai Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános, közművelődési könyvtár. Szakmai tevékenységünket

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben