ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ 2013."

Átírás

1 Szendrő és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 3752 Szendrő, Hősök tere 2. sz. Cg.: ÉVES BESZÁMOLÓ Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Üzleti jelentés...

2 TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása Számviteli szabályozás Számviteli változások és hatásuk Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok Általános előírások szerinti bemutatások Tételes bemutatások a mérleghez Egyéb a mérlegtételekhez kapcsolódó tételes kiegészítés III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Általános előírások szerinti kiegészítések Tételes kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz IV. Tájékoztató rész Tételes tájékoztató adatok V. Sajátos hitelintézeti kiegészítések ) Tárgyévi céltartalék-képzés és felhasználás ) Értékvesztés alakulása ) Ráfordítások terhére elszámolt adók ) Betét biztosítási alapokban és intézményvédelmi alapokban való részvétel ) Hátrasorolt eszköz a Takarékszövetkezetünknél nincs ) Hátrasorolt kötelezettség a Takarékszövetkezetnél nincs ) A mérleg eszköztételeiben szereplő forgatási és befektetési célú értékpapírok ) Cash -flow kimutatás (A): csatolva 1. sz. melléklet ) Valós és piaci értéken történő értékelés ) Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok (fajtánként) ) Készletek leltára ) Függővé tett kamatok ) A fedezetek értékelése és kezelése ) Mérlegen kívüli tételek VI. Záradék sz. mell. CASH FLOW KIMUTATÁS sz. melléklet: Forgatási célú értékpapírok tételes bemutatása a.sz. melléklet: Lejárati összhang b.sz. melléklet: Legrégebbi hátrálék... 66

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett 1. Az éves beszámolót a mérleg fordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig letétbe kell helyezni és közzé kell tenni a céginformációs szolgálaton keresztül, valamint a takarékszövetkezet közzéteszi az internetes honlapján 2 is! I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 3 A beszámolót készítő vállalkozás megnevezése: Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzék száma: Adószáma: A vállalakozás bejegyzés szerinti országa Magyarország A vállalakozás székhelye 3752 Szendrő, Hősök tere 2 sz. A vállalakozás jogi formája Szövetkezeti hitelintézet A beszámoló egy vállalkozásra, vagy Egy vállalkozásra vállalkozások csoportjára vonatkozik: Alkalmazottak létszáma átlag fő 35 A beszámoló pénzneme: HUF A beszámolóban közölt adatok számításának Ezer forint, ha ettől eltérő, az jelezve nagyságrendje A mérleg fordulónapja és a beszámolási időszak: december A vállalkozás internetes elérhetősége: A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet márc.3-án alakult. Működési körzete 37 községre terjed ki. A cégjegyzékbe a Cégbíróság sz. alatt jegyezte be. Szövetkezeti formában működő hitelintézet. A takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII.(2013.dec.31-ig hatályos) törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján az MNB (jogelőd Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) által engedélyezett 4 következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű nyilvánosságtól történő elfogadása, 1 Az Sztv.88..(8)bek.szerinti közlés 2 3 Az Sztv.88..(1), 89..(5)szerint 4 ÁPTF 36241/1986/VI.sz.hat 12

13 pénzkölcsön nyújtása, - ide nem értve a forfetírozást, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, kiegészítő pénzügyi szolgáltatások A évi CXX. törvény (Tpt.) 81. alapján biztosítási ügynöki tevékenység Devizaforgalmazással a takarékszövetkezet nem foglalkozik. A takarékszövetkezet tevékenységét elsősorban természetes személyek körében fejti ki, a jogi ügyfelek száma azonban emelkedő tendenciát mutat. A tevékenység Központja Szendrő, Hősök tere 2. sz. alatt van. Kirendeltségei: 3752 Szendrő, Hősök tere 2. sz Rudabánya, Petőfi Sándor utca 8. sz Bódvaszilas, Akácos út 2/b. sz Izsófalva, Izsó Miklós út 86. sz Szalonna, Kossuth Lajos utca 34. sz. Betétgyűjtő pénztárak az alábbi községekben működnek: 3734 Szuhogy, József Attila utca 78/c. sz Rakaca, Petőfi Sándor utca 53. sz Szögliget, Kossuth Lajos utca 96. sz. Hitelintézet testületi szervei és működésük: a, Részközgyűlés A hitelintézet legfőbb testületi szerve, mely szövetkezetünknél a nagy taglétszámra és működési területének tagoltságára, nagy kiterjedésére tekintettel, részközgyűlés formában működik. b, Küldöttgyűlés Hatáskörébe tartozó kérdések eldöntésére küldöttgyűlést működtet. A küldöttgyűlés 9 fős igazgatóságot és 7 fős felügyelő-bizottságot választott a tagok soraiból. c, Igazgatóság Részközgyűlés, küldöttgyűlés határozatainak megfelelően irányítja a hitelintézet tevékenységét. d, Felügyelő Bizottság A hitelintézet igazgatóságától független, kizárólag a küldöttgyűlésnek van alárendelve. e, Jelölőbizottság Feladata a tagsággal történő elbeszélgetés alapján javaslatot tenni a küldöttgyűlésnek a tisztségviselők személyére. 13

14 A hitelintézet testületi szerveinek működését és hatáskörének részletezését a hitelintézet jóváhagyott Alapszabálya tartalmazza. A évi küldöttgyűlés határozatait a választott testületek és a dolgozók végrehajtották. Az Igazgatóság kéthavonta tervezetten ülésezett és 7 soron kívüli ülést is tartott, melyeken összesen 104 határozatot hozott, a Felügyelő Bizottsággal és kirendeltségekkel folyamatosan kapcsolatot tartott. A szövetkezet az Alapszabály előírásainak megfelelően március hónapban a részközgyűléseket és május hónapban küldöttgyűlést megtartotta. Beszámoltunk a év eredményeiről és a tervek teljesítéséről, ismertettük a évi feladatokat, célkitűzéseket. A évi CXXXV. törvény (ISZ tv.) rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a testületek és az ügyvezetés minden kötelezettségének eleget tett. A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete által megküldött minta Alapszabály megtárgyalása, ill. az Alapszabály tervezet elfogadásra került a részközgyűlések és a küldöttgyűlés által (2013. augusztus 24). Ezáltal a Takarékszövetkezet gazdálkodása, működése új törvényi kereteken és új Alapszabályi rendelkezésen nyugszik. A Felügyelő Bizottság az éves ellenőrzési terve alapján hatszor ülésezett. Ellenőrzéseit és javaslatait jelentésekbe foglalta. Kiemelt feladatát képezte a belső ellenőrzés irányítása, a belső ellenőrök beszámoltatása. A Belső Ellenőrzési Szabályzat átfogja a takarékszövetkezeti ellenőrzés egészét. Leszabályozza a döntési jogköröket és hatásköröket, a vezetői és a folyamatba épített ellenőrzést. A takarékszövetkezet két személyt alkalmaz a belső ellenőri teendők ellátására, mely a folyamatba épített és vezetői ellenőrzést jól kiegészíti. Munkájukat a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott munkaterv alapján végzik. A függetlenített belső ellenőrök ellenőrzési tevékenysége kiterjed a központra, a kirendeltségekre, ellenőrzi továbbá a Felügyelet és az MNB-nek megküldött jelentéseket, és ellenőrzéseket végez a zálogházakban. Jelentéseit az FB-nek és az Igazgatóságnak megküldi. Az alkalmazottak átlagos statisztikai létszáma 2013 évben 35 fő volt. Az Alapszabályt a Cégbírósághoz benyújtottuk és ez alapján a hitelintézet cégbejegyzése a szám alatt megtörtént. Adószáma: KSH száma: A Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása: Megnevezés 2012.XII XII.31. Fő Részjegy eft Fő Részjegy eft Jogi személy Természetes személy tagok Összesen:

15 2. Számviteli szabályozás A 2013.évi CXXXV tv. (ISz.tv) 11 (1)a. pontja alapján a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (SZHISZ) Igazgatósága a SZHISZ MFB-n kívüli tagjaira kötelező szabályzatot fogadott el Számviteli Rend címen, amely az integrációs közös számviteli keretszabályokat tartalmazza. A számviteli szabályozás keretébe tartozó közös szabályzatok: - Számviteli Rend - Számviteli Politika - Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata, és annak sajátos értékelési előírások címén: Fedezetértékelési szabályzat Monitorin-, Eszközértékelés-, Értékmentés elszámolási-, és céltartalék képzési Szabályzat A Számviteli Politika keretébe tartozó takarékszövetkezet által meghatározott tartalmú szabályzatot: - Számlarend és Számlatükör - Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata - Pénz és értékelési szabályzat - Szigorú számadású nyomtatványok kezelési szabályzata Tekintettel arra, hogy a többször módosított 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet továbbiakban: Szkr.) - részletesen meghatározza a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámolókészítési és könyvvezetési sajátosságait - így a takarékszövetkezetnek önálló mozgástere a sajátos számviteli megoldások alkalmazására korlátozott. A beszámoló összeállításának szabály rendszere és főbb jellemzői: A Takarékszövetkezetnek mint a Sztv (3) bekezdése szerint kettős könyvvitel vezetésre kötelezett, a számlarend összeállításánál a takarékszövetkezet az éves beszámoló számviteli követelményeinek maradéktalan biztosításán túlmenően a belső számviteli információs rendet úgy alakítja ki, hogy annak adataiból évközben is kielégíthető legyen a Felügyelet és a Magyar Nemzeti Bank információs igénye.(jegybanki) Az üzleti év január 1.-től december 31.-ig tartott. A takarékszövetkezet az Szkr. értelmében az 1. sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2. sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatásból álló éves beszámolót, valamit az általános szabályok szerint üzleti jelentést köteles készíteni. A mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő év (2014.) január 31. A számviteli nyilvántartások havi zárása során a Takarékszövetkezet a következő zárlati munkákat végzi el: 15

16 - havonta rendezi a főkönyvi számlákat és ennek megfelelően készíti el a főkönyvi kivonatot a tárgyhót követő 5. munkanap végéig - az aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolása - értékvesztés, értékvesztés visszaírása és céltartalék állomány változások elszámolása - mérlegen kívüli tételek értékelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzése. - analitikus nyilvántartások összesítése és a feladások elkészítése a főkönyvi könyvelés részére, valamint analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetése. Negyedéves zárás során a következő zárlati munkálatokat végzi el: - beruházások aktiválása - értékcsökkenés elszámolása Éves zárása során a következő zárlati munkálatokat végzi el: - havi + negyedéves zárásnál felsoroltakat, valamint főkönyvi számlák technikai zárását is elvégzi. A jelentőség határai: A lényegesség elvével összhangban jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a feltárás évében, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, és/vagy saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegétől függően az alábbiak szerint alakul: Az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszege Hibák eredményt, saját tőkét módosító értéke 25 Mrd HUF> mérlegfőösszeg> 50MHUF Jelentős összegű hiba>mérlegfőösszeg 2%-a - Jelentős összegű hibát az előző évekre vonatkozóan elkülönített hatásként kell kimutatni. A mérlegben és az eredménykimutatásban külön harmadik oszlopban egy összegben, a kiegészítő mellékletben évenkénti részletezésben. A költségek elszámolására kizárólag az 5-ös költség-nemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet. A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése megállapításának módja, ami lineáris, időarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása negyedévenként történik, az eszközök állományba vételét követő negyedév első napjától kezdődően terv szerinti értékcsökkenést számol el, a Tao 2 sz. melléklete alapján. Az immateriális javak közül a szellemi termékek leírásának idejét 3 évben határozta meg a takarékszövetkezet. 16

17 A Szt. 80. (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve január 1-től a takarékszövetkezet ,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenés leírásként elszámolja. A takarékszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az un. FIFO módszer alapján veszi számításba, illetve az utolsó beszerzési áron értékeli. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg. A takarékszövetkezet köteles eszközeit, vállalt kötelezettségit, egyéb kihelyezéseit értékelni és minősíteni. Szövetkezetünk minősítés, értékvesztés és céltartalék elszámolására 2013.dec.31-től a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezet Igazgatósága által egységes értékelési eljárások alapján összeállított és elfogadott szabályzatokat, valamint azok mellékleteit alkalmazza. Az értékelés során egy ügyfél ügyletei összevonásra nem kerülnek. A e Ft-ot 5 meg nem haladó lakossági ügyféllel szembeni fogyasztási, jelzáloghitelekből, valamint vállalkozói értékhatár alatti követelések besorolásánál csoportos egyszerűsített értékelés során A verziót alkalmaz, a fizetési késedelem időtartamához kötődően. A késedelem szerint 5 minősítési kategóriába sorolja a tételeket, amelyekhez tartozó elszámolandó értékvesztés mértéke a következő: problémamentes 0%, külön figyelendő kategóriában 5%, átlag alatti kategóriában 20%, kétes követelésnél 50 %, a rossz minősítésű kintlévőségnél pedig 90 %. A fenti összeghatárt meghaladó lakossági fogyasztási és jelzáloghitelek esetén egyedi egyszerűsített (nem teljes körű szempont rendszeren alapuló) minősítést alkalmaz, minden egyéb tétel egyedi teljes körű minősítés alá esik. Az egyedi értékelés alá tartozó tételek is 5 minősítési kategóriába sorolandók a könyv szerinti érték és a várható megtérülés különbségének megfelelően, melynek százalékos aránya határozza meg a minősítési kategóriát: A 0% problémamentes, 1-10 % különfigyelendő, % átlag alatti, 31-70% kétes és a % rossz minősítésű tétel. A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes minősített kamatok és kamatjellegű jutalékok függővé tételre kerülnek. A takarékszövetkezet jelen idő szerint ingatlanjai tekintetében él az értékhelyesbítés lehetőségével. 5 Auditált szavatoló tőke 1%-a 17

18 3. Számviteli változások és hatásuk A takarékszövetkezet az előző (2012.) évhez viszonyítva számviteli politikáját, számbavételi eljárásait, értékelési módszereit jogszabályi módosítások miatt nem változtatta. A SZHISZ által elfogadott Számviteli Rend tartalmazza azokat az integrációs közös számviteli szabályokat, melyek hatályba lépése jan.1, az abban foglalt értékelési eljárásokat a Szövetkezeti Hitelintézetnek a 2013-as üzleti évről szóló éves beszámoló összeállítása során alkalmaznia kell. A fentiek együttes hatása az eredményre, pénzügyi- és vagyoni helyzetre nem jelentős. 4. A évi ellenőrzések során olyan jelentős összegű hibákat nem tártak fel, amelyek az eredményre, vagyonra hatással lettek volna. 5. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása A takarékszövetkezet mérleg-főösszege a december 31-i eft-ról eft-tal emelkedett, elérte a eft-ot 2013.december 31-én. Ebből: a saját tőke növekedése eft a kötelezettség növekedése eft az átmenő passzívák csökkenése eft a céltartalék növekedése 844 eft A növekedés döntőrészben a kötelezettségek emelkedéséből származik. A takarékszövetkezet kamatpolitikája, a szolgáltatások színvonalának emelkedésének köszönhetően az ügyfelektől származó források bővültek. 18

19 a. Az eszközállományok alakulása A főbb eszközcsoportok állománya a mérleg-főösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: 1. Tábla Egyes eszközcsoportok állománya és mérleg-főösszeghez viszonyított aránya Az eszközállomány alakulása, szerkezete e Ft M e g n e v e z é s 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,8% ,1% 0,4% 2. Állampapírok ,0% ,3% 9,3% 3.Hitelintézetekkel szembeni köv ,8% ,4% -9,4% 4. Ügyfelekkel szembeni köv.-ek ,6% ,4% -3,2% 5. Egyéb értékpapírok, részv.,részes ,5% ,5% 1,9% 6. Immateriális javak ,1% ,1% -0,1% 7. Tárgyi eszközök ,4% ,6% 1,2% 8. Saját részv.,egyéb eszközök ,8% ,5% -0,3% 9. Aktív időbeli elhatárolások ,1% ,2% 0,1% E S Z K Ö Z Ö K xx Az előbbieket szemlélteti a következő diagramm:

20 A takarékszövetkezet jövedelmezősége szempontjából az eszközállomány összetétele arányaiban kisebb eltérést mutat az előző évhez képest. Az ügyfelekkel szembeni követelések aránya a hitelezési aktivitás csökkenése miatt 3,2%-kal alatta marad az előző évinek, valamint a hitelintézetekkel szembeni követelés csökkenése a forgóeszközként kimutatott állampapírok állományának növekedését eredményezte. A évi 42%-os bruttó hitel-betét arány év végére 36,8%-ra csökkent. Az ügyfelekkel szembeni követelés év végén eft volt, melyet a mérlegben csökkentett a eft-os értékvesztés állomány. Ez az eszköz csoport az előző évihez viszonyítva 7,75%-kal csökkent nettó értéken, aránya a mérlegfőösszeghez viszonyítva 3,2%-kal csökkent. 20

21 2. Tábla Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések megoszlása Hitelint.-el és ügyfelekkel szembeni követelések szerkezetének alakulása e Ft M E G N E V E Z É S 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni látra ) Hitelintézetekkel szembeni pü.i éb ) Hitelintézetekk szembeni pü.i ét ) Hitelintézetekkel szembeni bef ) Ügyfelekkel szembeni pü.i éb ) Ügyfelekkel szembeni pü.i ét ) Ügyfelekkel szembeni bef.i MÉRLEG 3,+4.SORA ÖSSZ xx A fentieket szemlélteti a következő diagramm: A 2. sz. tábla a követelések két fő csoportját mutatja be. b. Az eszközállomány minősége A Hpt 86. előírása és a 250/2000. Korm. rendelet alapján minősített eszközállomány 6 a takarékszövetkezetnél 2013.XII.31.-én eft volt, eft-tal kevesebb az előző évi bruttó összegnél. 6 19/2011. PSZÁF rendelet (8PBB 7.sor) 21

22 3. Tábla Portfolió elemzés minősítés Portfolió-minősítés elemzés (bruttó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- Problémamentes ,0% ,4% -5,6% Külön figyelendő ,3% ,5% 6,1% Átlag alatti ,9% ,3% -0,6% Kétes ,3% ,8% -1,5% Rossz ,4% ,0% 1,6% Mindössz.(mérleg+mérl.kiv.) xx e Ft Portfolió-minősítés elemzés (nettó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo.% 2013.XII.31. Mo.% Elt.+.- Problémamentes ,3% ,3% -6,0% Külön figyíelendő ,2% ,0% 6,8% Átlag alatti ,8% ,3% -0,5% Kétes ,7% ,0% -0,7% Rossz 0 0,0% ,5% 0,5% Mindössz. (mérlegt.+mérl.k.) xx Portfolió átlagosztályzata bruttó sz. 4,62 4,56 Az összes minősített állomány átlagosan 4,56 "osztályzatot" 7 kaphatott volna, ami minimális eltérést mutat az előző évihez képest. 3/a Tábla Ügyfelekkel szembeni kintlévőség (bruttó hitelállomány) megoszlása minősítés szerint /e Ft/ Megnevezés 2012.dec dec.31. összeg arány összeg arány Problémamentes % % Külön figyelendő % % Átlag alatti % % Kétes % % Rossz % % Összesen: % % A minősített eszközökön belül legnagyobb jelentőségű az ügyfelekkel (vállalkozók, lakosság) szembeni követelésállomány, ami december 31-én bruttó eft volt, december 31-én pedig bruttó eft, csökkenés 8,7% 5 Az 1-5 értékelési skálán : a problémamentes= 5,a rossz = 1. 22

23 A problémamentes és a különfigyelendő minősítésű állományok arány összességében 84,1%-ról 86%-ra nőtt, amely alig hordoz kockázatot a szövetkezet számára. A problémás minősítésű állományok (átlag alatti, kétes, rossz) aránya a bruttó hitelállományhoz képest 15,9%-ról 14,0%-ra csökkent. A takarékszövetkezet hitelezési politikája óvatosabb lett, de emellett erőfeszítéseket tett az igazgatóság a kihelyezések növelésére. Folytattuk a kedvezményes fogyasztási hitelakciót, tagjaink 1 alkalommal 18%-os kamattal vehettek igénybe fogyasztási kölcsönt. Lehetőség szerint kihasználta szövetkezetünk a mezőgazdasági vállalkozók területalapú és környezetgazdálkodási támogatásának előfinanszírozását. Az év folyamán 93,2 millió Ft-ot folyósítottunk. A lakosság, illetve a vállalkozók részéről felmerült hitel igényeket takarékszövetkezetünk kielégítette. A hitelezés során elsődleges szempontnak az adós hiteltörlesztési képességét tekintjük, de főként a nagyobb összegű hitelek esetében fedezetül egyéb biztosítékot (kezesek, ingatlan, ingó fedezet) is kikötünk. A takarékszövetkezet eszköz portfoliója tartalmazza azokat a kockázat vállalásokat, ahol a Hpt előírásait figyelembe kell venni. (Szavatoló tőke eft.) ba.) A takarékszövetkezetnek nincs olyan kockázat vállalása, ahol a szavatoló tőke 25%-át ( eft) meghaladná a nettó kitettség értéke. bb.) A szavatoló tőke 10%-át ( eft) elérő kockázat vállalás szövetkezetünknél 3 ügyféllel (ügyfélcsoporttal) szemben fordul elő: 1.) Ügyfélcsoport: Pénzforgalmi számla hitelkeret eft, igénybevett hitel Külön figyelendő minősítésű, értékvesztés képzés 10%. Mezőgazdasági Támogatás előfinanszírozása (1db) Külön figyelendő minősítésű, értékvesztés képzés 10%. Mezőgazdasági Támogatás előfinanszírozása (1db) Problémamentes minősítésű eft eft eft. Nettó kockázat vállalás összesen eft. 2.) Ügyfél: NHP.I. hitelkeret eft, lehívott hitel Külön figyelendő minősítésű, értékvesztés képzés: 1% Nettó kockázat vállalás: eft eft 23

24 3.)Ügyfél: Széchenyi kártya hitelkeret eft, igényelt hitel: 0 eft és Széchenyi beruházási hitel eft, problémamentes minősítésűek. Nettó kockázatvállalás: eft bc.) Kapcsolódó hitelek és újra tárgyalt hitelek nincsenek. bd.) Belső hitelek: - 2 db fizetési számla hitelkeret 470 eft, igénybevett hitel: 0 eft, problémamentes minősítésűek. - 1 db nem jogi személyiségű vállalkozói Széchenyi kártya folyószámla hitelkeret eft, igénybevett hitel eft, problémamentes minősítésű. - 1 db nem jogi személyiségű vállalkozó pénzforgalmi számla hitelkeret eft, igénybevett hitel eft, különfigyelendő minősítésű, értékvesztés képzés 1%. - 1 db fiatalok lakáscélú hitele eft, Különfigyelendő minősítésű, értékvesztés képzés 1%. A belső hitelt csak a Hpt (1) bekezdésében felsorolt személyek részére engedélyezett az Igazgatóság. Hitelállományi szerkezet december 31. Szendrő Rudabánya Bódvaszilas Izsófalva Szalonna Összesen db Tőke db Tőke db Tőke db Tőke db Tőke db Tőke Lakossági fogyasztási Záloghitel Lakáscélú hitelek Szabad felhasználású jelzálog Deviza kiváltó hitel Lakossági folyószámla Nonprofit szervezetek hitelei Egyéni vállalkozók hitelei Jogi, nem jogi vállalkozók hitelei Önkormányzati hitelek Összesen e Ft 24

25 c. Források A takarékszövetkezet forrásainak alakulását a következő 2 táblázatban mutatjuk be. 4. Tábla Az idegen és saját forrás megoszlása A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt. Saját források ,3% ,0% -0,3% Idegen források ,7% ,0% 0,3% F O R R Á S O K xx A saját források - idegen források aránya, nem mutat kimagasló eltérést az előző évhez képest. 5. Tábla Az idegen források összetételének alakulása A kötelezettségek szerkezetének alakulása Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni röv. 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 2.) Ügyfelekkel szembeni rövid ,7% ,9% -0,7% 3.) Egyéb rövid ,4% ,0% -0,4% Rövid lejáratú kötelezettségek ,1% ,0% -1,1% 4.) Hitelintézetekkel sz. hosszú ,6% ,7% 1,1% 5.) Ügyfelekkel szembeni hosszú ,3% ,3% 0,0% 6.) Egyéb hosszú 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,9% ,0% 1,1% K Ö T E L E Z E T T S É G EK xx Az idegen források között meghatározó az ügyfelekkel szembeni kötelezettség. Ez összességében eft-tal nőtt. A takarékszövetkezet betétállomány növekedési tervét 100%-ra tudta teljesíteni, a betétállomány a bázis időszakhoz viszonyítva 103%-ra nőtt. Takarékszövetkezetünk betétállományának 82%-át a lakossági betét teszi ki, továbbra is kedveltek a rövid lejáratú értékpapír jellegű betétek (42,1%) év során a pénzügyi kormányzat 12 lépcsőben összesen 2,5%-kal csökkentette a jegybanki alapkamatot. Az Igazgatóság az egész év során folyamatosan nyomon követte a jegybanki alapkamat csökkenését és összesen 6 alkalommal hozott a betéti kamatmértékek csökkentésére vonatkozó határozatot. A forrásszerzés költsége, a megtakarítási jellegű betétek kamatai így összességében 2,15%-kal csökkent, 86%-ban követve a jegybanki alapkamat csökkenését. A látra szóló betétek kamatai kisebb mértékben követték a változásokat. e Ft e Ft 25

26 Kamatpolitikánk összességében eredményesnek bizonyult, egész év során gyarapodott a szövetkezet betétállománya. d. Tőkemegfelelés Súlyozott eszközök összetételének alakulása: január 1-től bevezetésre kerülő új tőkemegfelelési szabályozás (BASEL II) alapján eszközeinket illetve azok kötelezettjeit kitettségi osztályokba szükséges sorolni, a kitettségekhez külön jogszabályban meghatározott kockázati súlyt kell hozzárendelni, amely a kockázatok lefedésére számított tőkekövetelményt megadja. 8 A takarékszövetkezet elfogadta, beépítette szabályozásába az Integráció által kidolgozott egységes kockázatkezelési rendszer módszertanát, és a kisintézményekre vonatkozó módszereket alkalmazza. Szövetkezetünk december 31-re számított értékei: Minimális szabályozói szavatoló tőkeszükséglet: eft. Sztenderd módszer (SA) tőkekövetelmény hitelezési és partner kockázatra, kitettségi osztályok szerint: Központi kormányok, Központi bank: 480 eft Regionális kormányok, helyi önkormányzatok: 305 eft Közszektorbeli intézmények: 0 eft Hitelintézetek és befektetési vállalkozások: eft Vállalkozások: eft Lakosság: eft Ingatlannal fedezett követelések: eft Késedelmes tételek: eft Egyéb tételek eft eft Alapmutató módszer (BIA) tőkekövetelmény a működési kockázatra 9 : eft. Kereskedési könyvi kockázat tőkekövetelmény 10 : eft A kockázatok fedezetére figyelembe vehető szavatoló tőkénk eft. Az I. pillér minimum szabályozói tőkeszükségletet december 31-én eft. Szavatoló tőke többlet eft, tőkemegfelelési mutató 28,10%. A hitelezési kockázat szintjén a mutató 51,52% lenne /2007. Korm.rend /2007. Korm.rend /2000. Korm.rend. 26

27 2012. augusztus 21. és augusztus 31. között időszakban a PSZÁF átfogó helyszíni vizsgálatot tartott szövetkezetünknél. A Vizsgálat keretében a Felügyelet lefolytatta a Takarékszövetkezet évi belső tőkemegfelelés értékelési folyamatának felülvizsgálatát (SREP) is. Ennek alapján a következő felülvizsgálat időpontjáig a Takarékszövetkezet tevékenységéhez a Felügyelet által megállapított tőkekövetelmény a mindenkori szabályozói tőkeszükséglet 126 százaléka. Ez alapján számított értékek december 31-én Szavatoló tőke (ICAAP): Tőkekövetelmény: Szavatoló tőke többlet: eft eft eft Tőkemegfelelési mutató: 22,30% 6. Tábla Kockázatok tőkekövetelménye PSZÁF kód Megnevezés előző év tárgyév Index/eltérés CS0-m Kockázattal súlyozott kitettségi érték összesen % CS0-a Kitettség eredeti értéke % Átlagos kockázati súly 32% 23% -8,5% CS11-m Mérlegtételek kockázati súlyozott kitettségi érték % CS11-a Mérlegtételek eredeti értéke % Mérlegtételek átlagos kockázati súlya 32% 23% -8,6% Kockázatok tőkeszükséglete összesen % ebből: hitelezési % működési (alapmutató módszer) % egyéb % Tőkepuffer értéke:max (stressz tesztek, önértékelés) % Összes tőkeszükséglet a 2.pillér alatt tőkepufferrel % e Ft A takarékszövetkezet alkalmazza az egységes belső tőkeszámítási modellszámításokat, a számszerűsített I. pillér tőkeszükségletén felül minimálisan tartandó tőkepuffert határoz meg eft értékben a nem-számszerűsített kockázati típusokra. Valamint szövetkezetünk a 90 napon túli késedelemben lévő fedezetlen hitelekre dec. 31-én eft, továbbá egyedi mérlegelés alapján a záloghitelezés és lakossági folyószámlahitelezésre összesen: e Ft többlet tőkét határoz meg. A takarékszövetkezet tőke megfelelési mutatója a II. pillér alatt 22,48%, az előírt 8%-kal szemben. 27

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szendrő és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 3752 Szendrő, Hősök tere 2. sz. Cg.: 05-02-000281 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Üzleti jelentés... MAGYAR

Részletesebben

Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu ÉVES BESZÁMOLÓ

Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu ÉVES BESZÁMOLÓ Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Cg.: 07-02-000504 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Dunakanyar TAKARÉKSZÖVETKEZET 2023 Dunabogdány, Hajó u.3. Internet: www.dkanyar-tksz.hu Cg.: 13-02-050251 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Cg.: 20-02-050064 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG...3

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900. ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Cg.: 20-02-050052 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012 Név: SZABOLCS Takarékszövetkezet Cím: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 I T T H O N V A G Y U N K, É R T É K E T T E R E M T Ü N K

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/a. Internet: www.ujszaszitakarek.hu Cg.: 16-02-001531 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 14 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 14 2. Számviteli politika

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Cégjegyzék szám: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

09-02-000644 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

09-02-000644 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.:.: 09-02-000644 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet bemutatása... 3 2. Számviteli

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali, Rákóczi u.16. Cg.: 14-02-000326 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Keltezés: Marcali, 2014. március 19. Berkes Györgyné elnök-ügyvezető 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 211. évi mérlegbeszámolójához 1 I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Kiszombor és Vidéke megnevezése:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

2013. Kiegészítő melléklet

2013. Kiegészítő melléklet 2013. Kiegészítő melléklet... 1 AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva

Részletesebben

BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET

BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013.ÉVI HITELINTÉZETI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Bogács, 2014. január. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet Hitelintézeti Éves beszámolóját köteles közzétenni,

Részletesebben

Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete

Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 7400 Kaposvár Berzsenyi u. 44. Cg.: 14-02-000327 Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete 2013. január 01. - 2013. december 31. Készült: Kaposvár,

Részletesebben

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ Szeged, 2014. március 10. Statisztikai számjel: 1 0 0 4 3 9 9 0-6 4 1 9-1 2 2-0 6 PARTISCUM XI Takarékszövetkezet 2013. december 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA A vállalkozás

Részletesebben

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG KSH: 10116058-6419-122-12 Cg.: 12-02-000365 Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet M É R L E G S.sz. M e g n e v

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 03-02-000284 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. www.szabadszallasitakarek.hu Cg.: 03-02-000284 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben