ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ 2013."

Átírás

1 Szendrő és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 3752 Szendrő, Hősök tere 2. sz. Cg.: ÉVES BESZÁMOLÓ Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Üzleti jelentés...

2 TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása Számviteli szabályozás Számviteli változások és hatásuk Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok Általános előírások szerinti bemutatások Tételes bemutatások a mérleghez Egyéb a mérlegtételekhez kapcsolódó tételes kiegészítés III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Általános előírások szerinti kiegészítések Tételes kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz IV. Tájékoztató rész Tételes tájékoztató adatok V. Sajátos hitelintézeti kiegészítések ) Tárgyévi céltartalék-képzés és felhasználás ) Értékvesztés alakulása ) Ráfordítások terhére elszámolt adók ) Betét biztosítási alapokban és intézményvédelmi alapokban való részvétel ) Hátrasorolt eszköz a Takarékszövetkezetünknél nincs ) Hátrasorolt kötelezettség a Takarékszövetkezetnél nincs ) A mérleg eszköztételeiben szereplő forgatási és befektetési célú értékpapírok ) Cash -flow kimutatás (A): csatolva 1. sz. melléklet ) Valós és piaci értéken történő értékelés ) Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok (fajtánként) ) Készletek leltára ) Függővé tett kamatok ) A fedezetek értékelése és kezelése ) Mérlegen kívüli tételek VI. Záradék sz. mell. CASH FLOW KIMUTATÁS sz. melléklet: Forgatási célú értékpapírok tételes bemutatása a.sz. melléklet: Lejárati összhang b.sz. melléklet: Legrégebbi hátrálék... 66

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett 1. Az éves beszámolót a mérleg fordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig letétbe kell helyezni és közzé kell tenni a céginformációs szolgálaton keresztül, valamint a takarékszövetkezet közzéteszi az internetes honlapján 2 is! I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 3 A beszámolót készítő vállalkozás megnevezése: Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzék száma: Adószáma: A vállalakozás bejegyzés szerinti országa Magyarország A vállalakozás székhelye 3752 Szendrő, Hősök tere 2 sz. A vállalakozás jogi formája Szövetkezeti hitelintézet A beszámoló egy vállalkozásra, vagy Egy vállalkozásra vállalkozások csoportjára vonatkozik: Alkalmazottak létszáma átlag fő 35 A beszámoló pénzneme: HUF A beszámolóban közölt adatok számításának Ezer forint, ha ettől eltérő, az jelezve nagyságrendje A mérleg fordulónapja és a beszámolási időszak: december A vállalkozás internetes elérhetősége: A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet márc.3-án alakult. Működési körzete 37 községre terjed ki. A cégjegyzékbe a Cégbíróság sz. alatt jegyezte be. Szövetkezeti formában működő hitelintézet. A takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII.(2013.dec.31-ig hatályos) törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján az MNB (jogelőd Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) által engedélyezett 4 következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű nyilvánosságtól történő elfogadása, 1 Az Sztv.88..(8)bek.szerinti közlés 2 3 Az Sztv.88..(1), 89..(5)szerint 4 ÁPTF 36241/1986/VI.sz.hat 12

13 pénzkölcsön nyújtása, - ide nem értve a forfetírozást, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, kiegészítő pénzügyi szolgáltatások A évi CXX. törvény (Tpt.) 81. alapján biztosítási ügynöki tevékenység Devizaforgalmazással a takarékszövetkezet nem foglalkozik. A takarékszövetkezet tevékenységét elsősorban természetes személyek körében fejti ki, a jogi ügyfelek száma azonban emelkedő tendenciát mutat. A tevékenység Központja Szendrő, Hősök tere 2. sz. alatt van. Kirendeltségei: 3752 Szendrő, Hősök tere 2. sz Rudabánya, Petőfi Sándor utca 8. sz Bódvaszilas, Akácos út 2/b. sz Izsófalva, Izsó Miklós út 86. sz Szalonna, Kossuth Lajos utca 34. sz. Betétgyűjtő pénztárak az alábbi községekben működnek: 3734 Szuhogy, József Attila utca 78/c. sz Rakaca, Petőfi Sándor utca 53. sz Szögliget, Kossuth Lajos utca 96. sz. Hitelintézet testületi szervei és működésük: a, Részközgyűlés A hitelintézet legfőbb testületi szerve, mely szövetkezetünknél a nagy taglétszámra és működési területének tagoltságára, nagy kiterjedésére tekintettel, részközgyűlés formában működik. b, Küldöttgyűlés Hatáskörébe tartozó kérdések eldöntésére küldöttgyűlést működtet. A küldöttgyűlés 9 fős igazgatóságot és 7 fős felügyelő-bizottságot választott a tagok soraiból. c, Igazgatóság Részközgyűlés, küldöttgyűlés határozatainak megfelelően irányítja a hitelintézet tevékenységét. d, Felügyelő Bizottság A hitelintézet igazgatóságától független, kizárólag a küldöttgyűlésnek van alárendelve. e, Jelölőbizottság Feladata a tagsággal történő elbeszélgetés alapján javaslatot tenni a küldöttgyűlésnek a tisztségviselők személyére. 13

14 A hitelintézet testületi szerveinek működését és hatáskörének részletezését a hitelintézet jóváhagyott Alapszabálya tartalmazza. A évi küldöttgyűlés határozatait a választott testületek és a dolgozók végrehajtották. Az Igazgatóság kéthavonta tervezetten ülésezett és 7 soron kívüli ülést is tartott, melyeken összesen 104 határozatot hozott, a Felügyelő Bizottsággal és kirendeltségekkel folyamatosan kapcsolatot tartott. A szövetkezet az Alapszabály előírásainak megfelelően március hónapban a részközgyűléseket és május hónapban küldöttgyűlést megtartotta. Beszámoltunk a év eredményeiről és a tervek teljesítéséről, ismertettük a évi feladatokat, célkitűzéseket. A évi CXXXV. törvény (ISZ tv.) rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a testületek és az ügyvezetés minden kötelezettségének eleget tett. A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete által megküldött minta Alapszabály megtárgyalása, ill. az Alapszabály tervezet elfogadásra került a részközgyűlések és a küldöttgyűlés által (2013. augusztus 24). Ezáltal a Takarékszövetkezet gazdálkodása, működése új törvényi kereteken és új Alapszabályi rendelkezésen nyugszik. A Felügyelő Bizottság az éves ellenőrzési terve alapján hatszor ülésezett. Ellenőrzéseit és javaslatait jelentésekbe foglalta. Kiemelt feladatát képezte a belső ellenőrzés irányítása, a belső ellenőrök beszámoltatása. A Belső Ellenőrzési Szabályzat átfogja a takarékszövetkezeti ellenőrzés egészét. Leszabályozza a döntési jogköröket és hatásköröket, a vezetői és a folyamatba épített ellenőrzést. A takarékszövetkezet két személyt alkalmaz a belső ellenőri teendők ellátására, mely a folyamatba épített és vezetői ellenőrzést jól kiegészíti. Munkájukat a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott munkaterv alapján végzik. A függetlenített belső ellenőrök ellenőrzési tevékenysége kiterjed a központra, a kirendeltségekre, ellenőrzi továbbá a Felügyelet és az MNB-nek megküldött jelentéseket, és ellenőrzéseket végez a zálogházakban. Jelentéseit az FB-nek és az Igazgatóságnak megküldi. Az alkalmazottak átlagos statisztikai létszáma 2013 évben 35 fő volt. Az Alapszabályt a Cégbírósághoz benyújtottuk és ez alapján a hitelintézet cégbejegyzése a szám alatt megtörtént. Adószáma: KSH száma: A Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása: Megnevezés 2012.XII XII.31. Fő Részjegy eft Fő Részjegy eft Jogi személy Természetes személy tagok Összesen:

15 2. Számviteli szabályozás A 2013.évi CXXXV tv. (ISz.tv) 11 (1)a. pontja alapján a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (SZHISZ) Igazgatósága a SZHISZ MFB-n kívüli tagjaira kötelező szabályzatot fogadott el Számviteli Rend címen, amely az integrációs közös számviteli keretszabályokat tartalmazza. A számviteli szabályozás keretébe tartozó közös szabályzatok: - Számviteli Rend - Számviteli Politika - Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata, és annak sajátos értékelési előírások címén: Fedezetértékelési szabályzat Monitorin-, Eszközértékelés-, Értékmentés elszámolási-, és céltartalék képzési Szabályzat A Számviteli Politika keretébe tartozó takarékszövetkezet által meghatározott tartalmú szabályzatot: - Számlarend és Számlatükör - Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata - Pénz és értékelési szabályzat - Szigorú számadású nyomtatványok kezelési szabályzata Tekintettel arra, hogy a többször módosított 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet továbbiakban: Szkr.) - részletesen meghatározza a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámolókészítési és könyvvezetési sajátosságait - így a takarékszövetkezetnek önálló mozgástere a sajátos számviteli megoldások alkalmazására korlátozott. A beszámoló összeállításának szabály rendszere és főbb jellemzői: A Takarékszövetkezetnek mint a Sztv (3) bekezdése szerint kettős könyvvitel vezetésre kötelezett, a számlarend összeállításánál a takarékszövetkezet az éves beszámoló számviteli követelményeinek maradéktalan biztosításán túlmenően a belső számviteli információs rendet úgy alakítja ki, hogy annak adataiból évközben is kielégíthető legyen a Felügyelet és a Magyar Nemzeti Bank információs igénye.(jegybanki) Az üzleti év január 1.-től december 31.-ig tartott. A takarékszövetkezet az Szkr. értelmében az 1. sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2. sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatásból álló éves beszámolót, valamit az általános szabályok szerint üzleti jelentést köteles készíteni. A mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő év (2014.) január 31. A számviteli nyilvántartások havi zárása során a Takarékszövetkezet a következő zárlati munkákat végzi el: 15

16 - havonta rendezi a főkönyvi számlákat és ennek megfelelően készíti el a főkönyvi kivonatot a tárgyhót követő 5. munkanap végéig - az aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolása - értékvesztés, értékvesztés visszaírása és céltartalék állomány változások elszámolása - mérlegen kívüli tételek értékelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzése. - analitikus nyilvántartások összesítése és a feladások elkészítése a főkönyvi könyvelés részére, valamint analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetése. Negyedéves zárás során a következő zárlati munkálatokat végzi el: - beruházások aktiválása - értékcsökkenés elszámolása Éves zárása során a következő zárlati munkálatokat végzi el: - havi + negyedéves zárásnál felsoroltakat, valamint főkönyvi számlák technikai zárását is elvégzi. A jelentőség határai: A lényegesség elvével összhangban jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a feltárás évében, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, és/vagy saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegétől függően az alábbiak szerint alakul: Az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszege Hibák eredményt, saját tőkét módosító értéke 25 Mrd HUF> mérlegfőösszeg> 50MHUF Jelentős összegű hiba>mérlegfőösszeg 2%-a - Jelentős összegű hibát az előző évekre vonatkozóan elkülönített hatásként kell kimutatni. A mérlegben és az eredménykimutatásban külön harmadik oszlopban egy összegben, a kiegészítő mellékletben évenkénti részletezésben. A költségek elszámolására kizárólag az 5-ös költség-nemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet. A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése megállapításának módja, ami lineáris, időarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása negyedévenként történik, az eszközök állományba vételét követő negyedév első napjától kezdődően terv szerinti értékcsökkenést számol el, a Tao 2 sz. melléklete alapján. Az immateriális javak közül a szellemi termékek leírásának idejét 3 évben határozta meg a takarékszövetkezet. 16

17 A Szt. 80. (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve január 1-től a takarékszövetkezet ,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenés leírásként elszámolja. A takarékszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az un. FIFO módszer alapján veszi számításba, illetve az utolsó beszerzési áron értékeli. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg. A takarékszövetkezet köteles eszközeit, vállalt kötelezettségit, egyéb kihelyezéseit értékelni és minősíteni. Szövetkezetünk minősítés, értékvesztés és céltartalék elszámolására 2013.dec.31-től a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezet Igazgatósága által egységes értékelési eljárások alapján összeállított és elfogadott szabályzatokat, valamint azok mellékleteit alkalmazza. Az értékelés során egy ügyfél ügyletei összevonásra nem kerülnek. A e Ft-ot 5 meg nem haladó lakossági ügyféllel szembeni fogyasztási, jelzáloghitelekből, valamint vállalkozói értékhatár alatti követelések besorolásánál csoportos egyszerűsített értékelés során A verziót alkalmaz, a fizetési késedelem időtartamához kötődően. A késedelem szerint 5 minősítési kategóriába sorolja a tételeket, amelyekhez tartozó elszámolandó értékvesztés mértéke a következő: problémamentes 0%, külön figyelendő kategóriában 5%, átlag alatti kategóriában 20%, kétes követelésnél 50 %, a rossz minősítésű kintlévőségnél pedig 90 %. A fenti összeghatárt meghaladó lakossági fogyasztási és jelzáloghitelek esetén egyedi egyszerűsített (nem teljes körű szempont rendszeren alapuló) minősítést alkalmaz, minden egyéb tétel egyedi teljes körű minősítés alá esik. Az egyedi értékelés alá tartozó tételek is 5 minősítési kategóriába sorolandók a könyv szerinti érték és a várható megtérülés különbségének megfelelően, melynek százalékos aránya határozza meg a minősítési kategóriát: A 0% problémamentes, 1-10 % különfigyelendő, % átlag alatti, 31-70% kétes és a % rossz minősítésű tétel. A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes minősített kamatok és kamatjellegű jutalékok függővé tételre kerülnek. A takarékszövetkezet jelen idő szerint ingatlanjai tekintetében él az értékhelyesbítés lehetőségével. 5 Auditált szavatoló tőke 1%-a 17

18 3. Számviteli változások és hatásuk A takarékszövetkezet az előző (2012.) évhez viszonyítva számviteli politikáját, számbavételi eljárásait, értékelési módszereit jogszabályi módosítások miatt nem változtatta. A SZHISZ által elfogadott Számviteli Rend tartalmazza azokat az integrációs közös számviteli szabályokat, melyek hatályba lépése jan.1, az abban foglalt értékelési eljárásokat a Szövetkezeti Hitelintézetnek a 2013-as üzleti évről szóló éves beszámoló összeállítása során alkalmaznia kell. A fentiek együttes hatása az eredményre, pénzügyi- és vagyoni helyzetre nem jelentős. 4. A évi ellenőrzések során olyan jelentős összegű hibákat nem tártak fel, amelyek az eredményre, vagyonra hatással lettek volna. 5. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása A takarékszövetkezet mérleg-főösszege a december 31-i eft-ról eft-tal emelkedett, elérte a eft-ot 2013.december 31-én. Ebből: a saját tőke növekedése eft a kötelezettség növekedése eft az átmenő passzívák csökkenése eft a céltartalék növekedése 844 eft A növekedés döntőrészben a kötelezettségek emelkedéséből származik. A takarékszövetkezet kamatpolitikája, a szolgáltatások színvonalának emelkedésének köszönhetően az ügyfelektől származó források bővültek. 18

19 a. Az eszközállományok alakulása A főbb eszközcsoportok állománya a mérleg-főösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: 1. Tábla Egyes eszközcsoportok állománya és mérleg-főösszeghez viszonyított aránya Az eszközállomány alakulása, szerkezete e Ft M e g n e v e z é s 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,8% ,1% 0,4% 2. Állampapírok ,0% ,3% 9,3% 3.Hitelintézetekkel szembeni köv ,8% ,4% -9,4% 4. Ügyfelekkel szembeni köv.-ek ,6% ,4% -3,2% 5. Egyéb értékpapírok, részv.,részes ,5% ,5% 1,9% 6. Immateriális javak ,1% ,1% -0,1% 7. Tárgyi eszközök ,4% ,6% 1,2% 8. Saját részv.,egyéb eszközök ,8% ,5% -0,3% 9. Aktív időbeli elhatárolások ,1% ,2% 0,1% E S Z K Ö Z Ö K xx Az előbbieket szemlélteti a következő diagramm:

20 A takarékszövetkezet jövedelmezősége szempontjából az eszközállomány összetétele arányaiban kisebb eltérést mutat az előző évhez képest. Az ügyfelekkel szembeni követelések aránya a hitelezési aktivitás csökkenése miatt 3,2%-kal alatta marad az előző évinek, valamint a hitelintézetekkel szembeni követelés csökkenése a forgóeszközként kimutatott állampapírok állományának növekedését eredményezte. A évi 42%-os bruttó hitel-betét arány év végére 36,8%-ra csökkent. Az ügyfelekkel szembeni követelés év végén eft volt, melyet a mérlegben csökkentett a eft-os értékvesztés állomány. Ez az eszköz csoport az előző évihez viszonyítva 7,75%-kal csökkent nettó értéken, aránya a mérlegfőösszeghez viszonyítva 3,2%-kal csökkent. 20

21 2. Tábla Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések megoszlása Hitelint.-el és ügyfelekkel szembeni követelések szerkezetének alakulása e Ft M E G N E V E Z É S 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni látra ) Hitelintézetekkel szembeni pü.i éb ) Hitelintézetekk szembeni pü.i ét ) Hitelintézetekkel szembeni bef ) Ügyfelekkel szembeni pü.i éb ) Ügyfelekkel szembeni pü.i ét ) Ügyfelekkel szembeni bef.i MÉRLEG 3,+4.SORA ÖSSZ xx A fentieket szemlélteti a következő diagramm: A 2. sz. tábla a követelések két fő csoportját mutatja be. b. Az eszközállomány minősége A Hpt 86. előírása és a 250/2000. Korm. rendelet alapján minősített eszközállomány 6 a takarékszövetkezetnél 2013.XII.31.-én eft volt, eft-tal kevesebb az előző évi bruttó összegnél. 6 19/2011. PSZÁF rendelet (8PBB 7.sor) 21

22 3. Tábla Portfolió elemzés minősítés Portfolió-minősítés elemzés (bruttó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- Problémamentes ,0% ,4% -5,6% Külön figyelendő ,3% ,5% 6,1% Átlag alatti ,9% ,3% -0,6% Kétes ,3% ,8% -1,5% Rossz ,4% ,0% 1,6% Mindössz.(mérleg+mérl.kiv.) xx e Ft Portfolió-minősítés elemzés (nettó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo.% 2013.XII.31. Mo.% Elt.+.- Problémamentes ,3% ,3% -6,0% Külön figyíelendő ,2% ,0% 6,8% Átlag alatti ,8% ,3% -0,5% Kétes ,7% ,0% -0,7% Rossz 0 0,0% ,5% 0,5% Mindössz. (mérlegt.+mérl.k.) xx Portfolió átlagosztályzata bruttó sz. 4,62 4,56 Az összes minősített állomány átlagosan 4,56 "osztályzatot" 7 kaphatott volna, ami minimális eltérést mutat az előző évihez képest. 3/a Tábla Ügyfelekkel szembeni kintlévőség (bruttó hitelállomány) megoszlása minősítés szerint /e Ft/ Megnevezés 2012.dec dec.31. összeg arány összeg arány Problémamentes % % Külön figyelendő % % Átlag alatti % % Kétes % % Rossz % % Összesen: % % A minősített eszközökön belül legnagyobb jelentőségű az ügyfelekkel (vállalkozók, lakosság) szembeni követelésállomány, ami december 31-én bruttó eft volt, december 31-én pedig bruttó eft, csökkenés 8,7% 5 Az 1-5 értékelési skálán : a problémamentes= 5,a rossz = 1. 22

23 A problémamentes és a különfigyelendő minősítésű állományok arány összességében 84,1%-ról 86%-ra nőtt, amely alig hordoz kockázatot a szövetkezet számára. A problémás minősítésű állományok (átlag alatti, kétes, rossz) aránya a bruttó hitelállományhoz képest 15,9%-ról 14,0%-ra csökkent. A takarékszövetkezet hitelezési politikája óvatosabb lett, de emellett erőfeszítéseket tett az igazgatóság a kihelyezések növelésére. Folytattuk a kedvezményes fogyasztási hitelakciót, tagjaink 1 alkalommal 18%-os kamattal vehettek igénybe fogyasztási kölcsönt. Lehetőség szerint kihasználta szövetkezetünk a mezőgazdasági vállalkozók területalapú és környezetgazdálkodási támogatásának előfinanszírozását. Az év folyamán 93,2 millió Ft-ot folyósítottunk. A lakosság, illetve a vállalkozók részéről felmerült hitel igényeket takarékszövetkezetünk kielégítette. A hitelezés során elsődleges szempontnak az adós hiteltörlesztési képességét tekintjük, de főként a nagyobb összegű hitelek esetében fedezetül egyéb biztosítékot (kezesek, ingatlan, ingó fedezet) is kikötünk. A takarékszövetkezet eszköz portfoliója tartalmazza azokat a kockázat vállalásokat, ahol a Hpt előírásait figyelembe kell venni. (Szavatoló tőke eft.) ba.) A takarékszövetkezetnek nincs olyan kockázat vállalása, ahol a szavatoló tőke 25%-át ( eft) meghaladná a nettó kitettség értéke. bb.) A szavatoló tőke 10%-át ( eft) elérő kockázat vállalás szövetkezetünknél 3 ügyféllel (ügyfélcsoporttal) szemben fordul elő: 1.) Ügyfélcsoport: Pénzforgalmi számla hitelkeret eft, igénybevett hitel Külön figyelendő minősítésű, értékvesztés képzés 10%. Mezőgazdasági Támogatás előfinanszírozása (1db) Külön figyelendő minősítésű, értékvesztés képzés 10%. Mezőgazdasági Támogatás előfinanszírozása (1db) Problémamentes minősítésű eft eft eft. Nettó kockázat vállalás összesen eft. 2.) Ügyfél: NHP.I. hitelkeret eft, lehívott hitel Külön figyelendő minősítésű, értékvesztés képzés: 1% Nettó kockázat vállalás: eft eft 23

24 3.)Ügyfél: Széchenyi kártya hitelkeret eft, igényelt hitel: 0 eft és Széchenyi beruházási hitel eft, problémamentes minősítésűek. Nettó kockázatvállalás: eft bc.) Kapcsolódó hitelek és újra tárgyalt hitelek nincsenek. bd.) Belső hitelek: - 2 db fizetési számla hitelkeret 470 eft, igénybevett hitel: 0 eft, problémamentes minősítésűek. - 1 db nem jogi személyiségű vállalkozói Széchenyi kártya folyószámla hitelkeret eft, igénybevett hitel eft, problémamentes minősítésű. - 1 db nem jogi személyiségű vállalkozó pénzforgalmi számla hitelkeret eft, igénybevett hitel eft, különfigyelendő minősítésű, értékvesztés képzés 1%. - 1 db fiatalok lakáscélú hitele eft, Különfigyelendő minősítésű, értékvesztés képzés 1%. A belső hitelt csak a Hpt (1) bekezdésében felsorolt személyek részére engedélyezett az Igazgatóság. Hitelállományi szerkezet december 31. Szendrő Rudabánya Bódvaszilas Izsófalva Szalonna Összesen db Tőke db Tőke db Tőke db Tőke db Tőke db Tőke Lakossági fogyasztási Záloghitel Lakáscélú hitelek Szabad felhasználású jelzálog Deviza kiváltó hitel Lakossági folyószámla Nonprofit szervezetek hitelei Egyéni vállalkozók hitelei Jogi, nem jogi vállalkozók hitelei Önkormányzati hitelek Összesen e Ft 24

25 c. Források A takarékszövetkezet forrásainak alakulását a következő 2 táblázatban mutatjuk be. 4. Tábla Az idegen és saját forrás megoszlása A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt. Saját források ,3% ,0% -0,3% Idegen források ,7% ,0% 0,3% F O R R Á S O K xx A saját források - idegen források aránya, nem mutat kimagasló eltérést az előző évhez képest. 5. Tábla Az idegen források összetételének alakulása A kötelezettségek szerkezetének alakulása Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni röv. 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 2.) Ügyfelekkel szembeni rövid ,7% ,9% -0,7% 3.) Egyéb rövid ,4% ,0% -0,4% Rövid lejáratú kötelezettségek ,1% ,0% -1,1% 4.) Hitelintézetekkel sz. hosszú ,6% ,7% 1,1% 5.) Ügyfelekkel szembeni hosszú ,3% ,3% 0,0% 6.) Egyéb hosszú 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,9% ,0% 1,1% K Ö T E L E Z E T T S É G EK xx Az idegen források között meghatározó az ügyfelekkel szembeni kötelezettség. Ez összességében eft-tal nőtt. A takarékszövetkezet betétállomány növekedési tervét 100%-ra tudta teljesíteni, a betétállomány a bázis időszakhoz viszonyítva 103%-ra nőtt. Takarékszövetkezetünk betétállományának 82%-át a lakossági betét teszi ki, továbbra is kedveltek a rövid lejáratú értékpapír jellegű betétek (42,1%) év során a pénzügyi kormányzat 12 lépcsőben összesen 2,5%-kal csökkentette a jegybanki alapkamatot. Az Igazgatóság az egész év során folyamatosan nyomon követte a jegybanki alapkamat csökkenését és összesen 6 alkalommal hozott a betéti kamatmértékek csökkentésére vonatkozó határozatot. A forrásszerzés költsége, a megtakarítási jellegű betétek kamatai így összességében 2,15%-kal csökkent, 86%-ban követve a jegybanki alapkamat csökkenését. A látra szóló betétek kamatai kisebb mértékben követték a változásokat. e Ft e Ft 25

26 Kamatpolitikánk összességében eredményesnek bizonyult, egész év során gyarapodott a szövetkezet betétállománya. d. Tőkemegfelelés Súlyozott eszközök összetételének alakulása: január 1-től bevezetésre kerülő új tőkemegfelelési szabályozás (BASEL II) alapján eszközeinket illetve azok kötelezettjeit kitettségi osztályokba szükséges sorolni, a kitettségekhez külön jogszabályban meghatározott kockázati súlyt kell hozzárendelni, amely a kockázatok lefedésére számított tőkekövetelményt megadja. 8 A takarékszövetkezet elfogadta, beépítette szabályozásába az Integráció által kidolgozott egységes kockázatkezelési rendszer módszertanát, és a kisintézményekre vonatkozó módszereket alkalmazza. Szövetkezetünk december 31-re számított értékei: Minimális szabályozói szavatoló tőkeszükséglet: eft. Sztenderd módszer (SA) tőkekövetelmény hitelezési és partner kockázatra, kitettségi osztályok szerint: Központi kormányok, Központi bank: 480 eft Regionális kormányok, helyi önkormányzatok: 305 eft Közszektorbeli intézmények: 0 eft Hitelintézetek és befektetési vállalkozások: eft Vállalkozások: eft Lakosság: eft Ingatlannal fedezett követelések: eft Késedelmes tételek: eft Egyéb tételek eft eft Alapmutató módszer (BIA) tőkekövetelmény a működési kockázatra 9 : eft. Kereskedési könyvi kockázat tőkekövetelmény 10 : eft A kockázatok fedezetére figyelembe vehető szavatoló tőkénk eft. Az I. pillér minimum szabályozói tőkeszükségletet december 31-én eft. Szavatoló tőke többlet eft, tőkemegfelelési mutató 28,10%. A hitelezési kockázat szintjén a mutató 51,52% lenne /2007. Korm.rend /2007. Korm.rend /2000. Korm.rend. 26

27 2012. augusztus 21. és augusztus 31. között időszakban a PSZÁF átfogó helyszíni vizsgálatot tartott szövetkezetünknél. A Vizsgálat keretében a Felügyelet lefolytatta a Takarékszövetkezet évi belső tőkemegfelelés értékelési folyamatának felülvizsgálatát (SREP) is. Ennek alapján a következő felülvizsgálat időpontjáig a Takarékszövetkezet tevékenységéhez a Felügyelet által megállapított tőkekövetelmény a mindenkori szabályozói tőkeszükséglet 126 százaléka. Ez alapján számított értékek december 31-én Szavatoló tőke (ICAAP): Tőkekövetelmény: Szavatoló tőke többlet: eft eft eft Tőkemegfelelési mutató: 22,30% 6. Tábla Kockázatok tőkekövetelménye PSZÁF kód Megnevezés előző év tárgyév Index/eltérés CS0-m Kockázattal súlyozott kitettségi érték összesen % CS0-a Kitettség eredeti értéke % Átlagos kockázati súly 32% 23% -8,5% CS11-m Mérlegtételek kockázati súlyozott kitettségi érték % CS11-a Mérlegtételek eredeti értéke % Mérlegtételek átlagos kockázati súlya 32% 23% -8,6% Kockázatok tőkeszükséglete összesen % ebből: hitelezési % működési (alapmutató módszer) % egyéb % Tőkepuffer értéke:max (stressz tesztek, önértékelés) % Összes tőkeszükséglet a 2.pillér alatt tőkepufferrel % e Ft A takarékszövetkezet alkalmazza az egységes belső tőkeszámítási modellszámításokat, a számszerűsített I. pillér tőkeszükségletén felül minimálisan tartandó tőkepuffert határoz meg eft értékben a nem-számszerűsített kockázati típusokra. Valamint szövetkezetünk a 90 napon túli késedelemben lévő fedezetlen hitelekre dec. 31-én eft, továbbá egyedi mérlegelés alapján a záloghitelezés és lakossági folyószámlahitelezésre összesen: e Ft többlet tőkét határoz meg. A takarékszövetkezet tőke megfelelési mutatója a II. pillér alatt 22,48%, az előírt 8%-kal szemben. 27

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS Nyírbéltek, május 27. Szmutkó Illés elnök ügyvezető... 1 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 1

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS... 1 ÜZLETI JELENTÉS A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Nyírbélteki

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 10043433 6419 122 04 Cg.: 04-02-000216 Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) (adatok: ezer Ft-ban) S. sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Cg:09-02-000184 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 3. Internet: www.balmaztakarek.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 14369164191225 Cg: 5-2-266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 213év 214év a b c d 1 1Kapott kamatok

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben