Oktatáspolitika. Prioritások. A szervezet tevékenyságe CEPI-CEAB CEPI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oktatáspolitika. Prioritások. A szervezet tevékenyságe CEPI-CEAB CEPI"

Átírás

1 Hungarian Real Estate Association Management(HAREM) European Real Estate Council CEPI CEPI dr Miklos Nemeth MIGSZ fıtitkf titkár Fıtitkár r CEPI-CEAB CEAB Nemzetközi non-profi szervezet, Brüsszeli székhellyel, mely belga nemzeti jog szabályai szerint mőködik ban 22 államban 32 szakmai tag egyesülete volt ben 42 szövetség és 27 ország. A szervezet fı célja, hogy az európai ingatlanos szakemberek részére az együttmőködés kidolgozása. 2 CEPI-CEAB Oktatáspolitika 1. Oktatás: - Transzeurópa 1, 2, 3,4 : újabb tagállamok jogi szabályozásának a közzététele, a meglévık korszerősítése; - Eureduc; új oktatási intézményeknél a CEPI Eur elnevezés népszerősítése - Euro Oktatási Program: a diákcsere program bevezetése. l2. Lobby, terjeszkedés, közkapcsolat szervezés, propaganda: - a CEPI betőszó jogi védelme - A CEPI logo megtervezése és a reklámkampány megszervezése - Kapcsolatfelvétel az új tagállamokkal - Az Európai Parlament és a Bizottság tagjaival találkozók, egyeztetések 3. Weboldal : évente kétszeri aktualizálása A CEPI EUR cím : a CEPI 42 egyetemnek és kereskedelmi iskolának adta meg ezt a minıségi megjelölést(füti OMEGA 2006) EURO Oktatási Program: diákcsere program nemzetközi kongresszus Brüsszelben: az összes egyesület képviseltette magát az elnökökkel együtt 54 európai egyetem és kereskedelmi iskola minimális egységes tanmenetének megalkotása és kialakitása. Leonardo programokban való részvétel Prioritások A szervezet tevékenyságe 11 ülésszak az Európai Bizottság képviselıivel, 7 találkozó az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal 14 közgyőlés, 30 igazgatósági ülés Transzeurópa Program: Anglia,Wales, Belgium,Franciaország, Ausztria, Dánia, Hollandia és Írország a tulajdonjoggal kapcsolatos jogi szabályozásnak teljes közzététele a CEPI honlapján Elért eredmények: több száz oldalas weboldal frissítése, aktualizálása: címen 6 éves jelentés, magába foglalva az Európai Ingatlan piac áttekintését egységes minimális oktatási követelmények megfogalmazása a szakmai felelısségbiztosítás és a pénzügyi garanciák minimális követelményeinek a megteremtése Statútum a Minıségi Követelmények biztosításáról 5 6

2 CEPI( Conseil europeen des Professions immobilieres) A szervezet tevékenysége: Feladatok mind európai, mind nemzetközi szinten lobby tevékenység folytatása ingatlanos szakemberek közötti kommunikáció elısegítése, tréning és oktatás - Kutatás - projektek bevezetése - politikai dialógus Brüsszel és az európai Fıvárosok politikai vezetıi között Konkrét piaci adatok összefoglalása a tagszervezetek bevonásával Európai minısítési rendszer továbbfejlesztése a kezelıi és üzemeltetıi területen Adatbázis létrehozása ICREA CEPI együttmőködés keretein belül,ami most 2009-ben Luxemburgi Közgyőlésen aláírásra került a megállapodás 7 Európai ingatlanos kódex Az Európai tagállamok 320 ezer ingatlanos szakembert tömöritenek(közvetitık,kezelık) és több mint 1 millió munkavállalót foglakoztatnak. Körülbelül kétharmada az emlitett szakembereknek tartozik valamilyen ingatlanszövetséghez. Néhány országban többé-kevesbé szigorú szabályozás található,de egyes országokban már idejétmúlt szabályokkal is találkozunk. Az ingatlanközvetitık és kezelık tevékenysége fokozatosan megköveteli a szigorúbb,professzionálisabb, mélyebb tudást például a jog területén vagy az adózás,biztositás,gazdaság,számvitel,épitési technológiák,szociológia,finanszirozási mechanizmusok,technológiai információk,várostervezés,régió tervezés területein. Ez a tudásanyag csak a folyamatos továbbképzés révén tartható naprakészen. Eredménynek nem tekinthetı,hogy nagy számú résztvevıje az ingatlanos szektornak nem rendelkezik fogyasztóvédelmi garanciákkal. Az Egyesült Európai alapokmány szellemében valamint figyelembe véve mindazon ránk háruló felelısséget,mely az ingatlanos szakemberek civil,gazdasági és szociális szerepvállalásából következik,alapitottuk meg az egységes etikai kódexet, melynek megalkotásakor figyelembe vettük a szervezetek etikai szabályait is. Mindegyik szervezet mely szigorúan elfogadja a kódex szellemiségét, mindent megtesz azért,hogy a kódexet megismertesse az adott ország ingatlanos társadalmával. 2.Definiciók Az ingatlan közvetitı harmadik fél számára nyújt szolgáltatást,annak érdekében fejti ki a tevékenységét hogy az értékesités, vásárlás,váltás,bérbeadás vagy az ingatlanos transzferek nyújtása során a jogokat és az üzletet tisztességesen mővelje. Az ingatlankezelı bármely személy,aki elsı vagy másod tevékenysége vagy harmadik fél részére nyújtott munkája révén,ingatlan közvetitı segitségével vagy anélkül, kezeljen ingatlantesteket mint kezelı együttmőködésben a tulajdonossal. Ingatlanos szakember: -ismeri a rendeleteket,információkat és fejlesztéseket hogy védje az ügyfelei érdekeit, -ismeri a piac kondicioit,mikor tanáccsal szolgál ügyfele számára, -nem fogad el semmilyen olyan megbizást mely a gyakorlati tapasztalait felülmúlja,kivéve ha biztos hogy az erıfeszitései pontosan meghatározott cél irányában hatnak, - a tevékenysége megóvja ügyfelét a bajtól,túlzásba bocsátkozásoktól, a helytelen prezentációkótól és a tényekbıl történı helytelen következtetések levonásától. - a munkavállalói szaktudását tekintve arra törkeszik hogy a helyi,regionális és nemzeti szintre jusson el. -meglátogatja és hallgatja a munkavállalóit,hogy a folyamatos továbbképzés területein a releváns törvényhozási rendeleteket megismerhessék

3 Az ügyfelekhez való viszony Az ügyfeleivel való viszonyát illetıen az ingatlanos szakember a következıkért köteles tevékenykedni: a munkája megköveteli,hogy a tevékenységét professzionálisan köteles ellátni, moderált és óvatos viselkedés jellemez, biztos abban hogy a tevékenysége nem veszélyezteti a saját és ügyfele helyzetét, védi és segiti az ügyfele érdekét,mind a tanácsai illetve mind a végzett munkája során a mások jogainak teljes tiszteletben tartása mellett, megvédi ügyfelét a csalástól,helytelen prezentációtól,vagy az inkorrekt gyakorlattól a szakmán belül és arra törekszik hogy biztositja a közvetitıi és kezelıi szakma méltóságának erısödését. Professzionális diszkréció: Mindet megtesz azért ı maga,hogy teljes diszkrécióval viseltessen az ügyfele és harmadik fél irányában és ezt a munkavállalóitól is megköveteli. Integritás: Nem ad ki információt sem a megbizó sem az ügyfél sem pedig harmadik fél irányában. -informálja a vevıt,hogy a tárgyi ingatlan hozzá tartozik és értékesitésre van kijelölve, -Nem fogad el értékelési megbizást mely az érdekköréhez tartozik,hacsak nincs erre utalás a már elkészitett értékbecslésben, -Nem fogad el kommissziót,csökentést mely az ügyfél érdekét sérti,anélkül hogy az elsıdleges információ birtokában lenne,mely szerint a termékeik és szolgáltatásaik transzparenssé tehetık. - TRENDEK Trendek az Európai Lakó ingatlanpiacon Változó kilátások és nehéz év a piacon Ha 2007 a lakó ingatlanpiacon a változás éve volt,2008 volt az az év amikor a kilátások megváltoztak. A pénzügyi krízis elsıként 2007 évben az USA területén mutatkozott meg és ez eredményezett nehéz gazdasági és pénzügyi kondíciókat az árak esésével az európai országokban. Növekvı olaj árak, erıs euro és a hitelek költségeinek emelkedésének kombinációja a kereskedelmi kamatláb emelkedésével és több kölcsönbe kapott kritérium borzolta a befektetık és fogyasztók idegeit. Az európai integrációs folyamatban rejlı elınyök ellenére, távol vagyunk az egységes európai piactól. Sok különbség maradt az európai uniós országok gazdasága és ingatlanpiaca között. A keletkezı vihar a különféle országokban különbözı idıkben és különbözı módokon jelentkezett. A kutatás alapjait képezı információk elsıdlegesen a CEPI szövetségeitıl származnak. A szándék hogy meghatározzuk az általános trendeket. Általános áttekintés A 2007-es példa Fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy 2007 végén az árak még emelkedtek a legtöbb európai országban. Írország volt az elsı példa erre a szabályra, amit követett a csökkenés területén az Egyesült Királyság és Spanyolország. A Közép és Kelet Európa bizonyos részei szintén jelentıs emelkedést mutattak,mely az Egyesült Államok jelzáloghitel piacának volt köszönhetı augusztusa egy jelentıs hónap volt a jelzáloghitel piacokon, amikor a hitelezési válság megtámadta jelzáloghitel piacot és egyéb piacokat volt az elsı év amikor az Európai országokban a sebesség csökkenése jobban befolyásolta a piacokat, mint az egyes piacok valós különbségei. KRIZIS A fokozatosan súlyosbodó pénzügyi krízis Bizonyítottan a pénzügyi piacok legsúlyosabb hónapja a 2008 szeptembere volt, mikor látszott már a Lehman Brothers befektetési bank összeomlása. A pénzügyi rendszerben megmutatkozó bizalomvesztés és ennek tovaterjedése igen gyors volt az európai banki rendszerekben. A pénzügyi krízis és a pénzügyi piacokon 2008 végén tapasztalható izgalom három fı fázisra különíthetı el, 1.Kezdıdött 2007 augusztusában a Bear Stearns megmentése majd ezt 2. Követte a 2008 szeptemberi Lehman Brothers bankcsıd és a 3. A 2008 szeptember utáni bankcsıdöt követı állapot. A banki hitelezési kockázat nehézkessé vált és az is, hogy egymás számára meghatározatlan idıtartamra kölcsönt nyújtsanak a bankok. A pénzügyi piacok 2008 márciusában indult nyugtalansága az volt, mikor a JP Morgan megmentette a Bear Sternset a USA Szövetségi Tartalékának támogatásával. Helyzet rózsásnak tőnt az eladási piacban bízó bankok számára és ez megalapozta kölcsönadási aktivitásukat. A szintén megváltozott piaci erıtér a nem letétkezelı pénzügyi intézmények(mint például a befektetési bankok) fontosak voltak a piaci likviditás fenntartásában a megfelelı piaci szinteken. Ez a piacok likviditásának nagyobb problémájához vezetett és ezek az intézmények nehézségekbe jutottak.

4 IRORSZÁG Mint az elızıekben emlitettük Írország volt az elsı olyan európai ország amelyik a világgazdaság ingatlanpiacra gyakorolt sokkhatását megérezte.2008,amint a CEPI ingatlanszövetsége az IAVI leírta a Szerencseváltozás éve volt: A Valódi vihar éve. A házas ingatlanárak 2007 elsı felében elkezdtek csökkenni a további csökkenés az év következı részében problémákat generált.2008 júliusában az elırejelzések szerint az ingatlanárak 12%-kal csökkentek és így körülbelül a 2005 év végi szintet érték el,dublin tapasztalta meg a legnagyobb ingatlanár csökkenést ban szignifikáns csökkenés mutatkozott a GDP és a fogyasztói bizalom területén egyaránt,nem okozott meglepetést, hogy az ingatlanárak 2008 elsı felében nagyobb mértékben csökkentek mint csökkentek 2007 elsı felében.az értékesitési idıtartamok érezhetıen megnıttek. A piaci kondiciók nagyon gyengék voltak az IAVI felmérése szerint,amely 15-50% közötti ár csökkenést prognosztizált az ingatlanpiac valamennyi területén és a tranzakciók száma pedig 50-90% közötti csökkenést mutatott. rossz hatással volt az átlagos 40%-os árcsökkenés egész 2008-ban,mely még 2006-ban kezdıdött. ÍRORSZÁG A piaci aktivitás szintén csökkent, sok lehetséges vevı kivárt és megnézte mi is történik a piacon. A hatás az Írországi ingatlanpiacra hatalmas volt. A problémák országos szintővé terebélyesedtek, ami mellett helyi problémák is jelentkeztek mint például az év második felében a dublini új lakáspiacon. A mezıgazdasági szektor volt legkevésbé a pénzügyi krízis áldozata,de természetesen itt is árcsökkenés volt tapasztalható. Az egész ország területén minden tevékenységben és árban jelentıs csökkenés történt. A legnagyobb akadálya az árszintek újonnan felépülésének a vevık elképzelése egy nagyobb mérvő árcsökkenésében( a házak 7%-a 1 millió font feletti értékő és az egyensúly az elsı 125 ezer font feletti lakásoknál kezdıdik a piacon az árak visszaestek a 2005-ös szintre és egyesek szerint az ezekkel való kereskedés sokkal drágábbnak tőnik.) ÍRORSZÁG A 2008 évi vizsgált idıszak a dublini új városi lakóingatlan piac területén -15,1 %-os esést mutatott( a 2 hálószobás városi házak piacán) és -17,95-ot mutatott (a városi 2 hálószobás appartman lakások piacán). Leinsterben az árak -15,2%-al csökkentek(a 2 szobás városi házak területén) és -18,4%-al csökkentek (a 2 hálószobás appartman lakások területén) és az új városi házak piacán -16,2%-os csökkenés és a használt városi lakások piacán -19,3%-os csökkenés történt A bérleti piac Dublin területén -7,8%-os csökkenést mutatott és a lakóingatlan piac bérleti területén pedig és Connaughtban -9,1%-os csökkenést mutatott a korábbiakban már emlitett ingatlanok nagyobb mérvő elérhetıségére tekintettel. Az ír kereskedelmi ingatlanpiac szintén fájdalmasan nehéz helyzetben van,irország elsıszámú bevásárló fı utcája a Grafton utca Dublinban a hozam virtuálisan megduplázodott 2,6-5,1%-ra és ténylegesen év során a felére csökkent EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Az Egyesült Királyság mutatói nincsenek túl messze az ir mutatók mögött, a piac a hitelezési válság teljes hatását átérezte. A piac jól viselkedett 2007-ben mikor a hitelezést csökkentették. A bizalom csökkenése a piaci árak csökkenésében mutatkozott meg. Átlagos mértéken számolva -15,9%-os csökkenésre került sor 2008 év végére,melynek három fı oka volt a -hitel kondíciók, -elvárások, -háztartások befektetési lehetıségei. A hitelezési területen megnyilvánuló feszességet egy gyengébb gazdaság és az ingatlanárak csökkenéséhez kapcsolódó várakozás követte. Az Egyesült Királyság jelzálog hitelpiacát az Egyesült Államok jelzálog hitelpiacának összeomlása súlyosan érintette. SPANYOLORSZÁG 2008 novemberében a spanyol lakásügyi miniszter asszony Beatriz Corrdeor a tv-ben nyilatkozta, hogy az árak -15%-al csökkentek az utóbbi hónapban. A CEPI tagszövetsége is árcsökkenésrıl beszélt februárban, de - 30%-kal csökkentek az árak a 2006 év áraihoz képest. A CGCOAPI a házak piacán -40%-os és a lakások piacán -30%-os csökkenést mutat ki. Kis pénz volt a körbeforgásban és limitált volt a hitelkeret a tranzakciók elmaradásával a jelzáloghitel-piac -60%-kal csökkent és a brókerek bevétele -50%-kal. Bezárnak jelentıs ingatlanközvetitı láncok például a Fincas Corral is. Több mint 200 ingatlanirodáját zárja be,tulajdonképpen az egész spanyol és portugál láncot. A bérleti piac jobban teljesített +3,4%-os bérleti díj emelkedés révén. DÁNIA Dánia Dánia szintén mutat problémákat a lakáspiac területén. Ez az ország volt, ahol az árak erıteljesen nıttek és alkalma volt 2008 augusztusában a Roskilde bank összeomlása révén a kereskedelmi ingatlanok piacán mutatkozott összeomlást megélni. AZ IMF szerint a lakóingatlan piacon az árak -12%-kal csökkentek. A Dán Külügyminisztérium szintén a lakóingatlan piac gyengeségére hivta fel a figyelmet és a pénzügyi válság dán gazdaságára gyakorolt hatásaira és arra, hogy a lakóingatlan piacon történı fejlesztések jelentik a legnagyobb pénzügyi kockázatot a dán piacon a következı években. A hivatalos adatok országosan -4%os csökkenést prognosztizálnak az árak területén, de különféle területeken nagy szórással. A bérleti piac kis emelkedést mutat +2,8%-os mértékben.

5 FRANCIAORSZÁG Franciaország 2007-ben a hivatalos adatok mutatták a piac lassulását ban pedig a hitelhez jutás nehézségei és magas kamatlábak okoztak problémát. Ez természetesen az aktivitás csökkenése irányába vezetett. AZ FNAIM(Francia Ingatlanszövetség) CEPI tag szerint a 2008-év 2 traumát is hozott, háztulajdonláshoz jutás könnyítése muttakozott az árakban, valamint a pénzügyi lehetıségek könnyitésében és az amerikai jelzálogpiaci válság a francia pénzügyi intézményeknek is likviditási gondokat jelentett. Az év elején jelentkezett felváltva csökkenés és növekvés, de júliustól a havi index csökkenést mutatott, mely elég nagynak bizonyult ahhoz hogy lerontsa az év végi növekedés esélyeit. FRANCIAORSZÁG 2008 negyedik negyedévében-6,5%-kal csökkentek az árak és elérték éves szinten ---3,1%-os csökkenést. A 2007-s év azonos idıszakával összehasonlítva az árak csökkenése -9,9% volt. A végsı adatsorok éves szinten -4,9%-os csökkenést mutattak a házingatlanok és-1,2 %-os csökkenést az apartmanok piacán. A jelzálog kondíciók sokkal bonyolultabbak váltak és a vevık pedig a várj és nézz körbe stratégiát alkalmazzák. Yves Boussard az FNAIM elnöke és 2008-ban az EPAG elnöke megjegyezte, hogy 2008-ban az ingatlanok értékesítése több idıt vesz igénybe és bonyolult és általánosan elmondható, hogy a bizalom krízise jellemzı a helyzetben. Az értékesítések területén 15-20%-os csökkenésre került sor, természetesen Franciaország különbözı területein más hatással így Párizs érdekes maradt továbbra is a vevık számára. A bérleti piacon is aggodalom mutatkozott Franciaországban,Paul Rolland CNAB elnök és között a CEAB elnöke szerint a bérleti piac stabil volt 2008-ban, de azzal a tendenciával hogy az emberek nem mozogtak hacsak nem kell. FRANCIAORSZÁG Nem meglepı, hogy 2008-ban Franciaországban a kezelık és közvetítık üzletei csökkentek harmadik negyedévére 22%-kal csökkent a bevétel a 2007-s év azonos idıszakához képest és természetesen mind a nagy és kis cégek is nehézségekbe kerültek. Az eladások számának csökkenését a bérletek növekedése hozta egyensúlyba. Az eladások területén 29%-os csökkenés míg a bérleti piacon 1,5%-os emelkedés jelentkezett. A tranzakciók területén több idı szükséges a lebonyolításra és öt szakmai jelentés megállapításai szerint még több látogatás, illetve bemutatás szükséges mint 2007 hasonló idıszakában szükséges volt a sikeres tranzakció lebonyolításához. Összegzés A kitörési irányok tekintetében csak egy jól átdolgozott és meggyúrt hitelezési rendszer és a friss tıke révén elérhetı befektetési kedv hozhat lendületet a válságban. Az összefogott cselekvések és munkák hozhatják meg a piac számára a kívánt biztonságot és munkahelyeket és természetesen le kell számolni a piac majd mindent megold helyettünk doktrínával. Az európai gyakorlat és a közös minıség biztosítási rendszerbıl származó szinergikus elınyök tudnak kijelölni új utakat egy válság utáni helyzetben Kıbányai Vagyonkezelı KVK ZRt 2008 Miskolci Vagyonkezelı MIK ZRT 2009 XVIII.Kerületi városrehabilitáció-vagyon 18 ZRT 2009 Gyıri INSZOL ZRT CEPI Brüsszel CEAB Elnökség

6 Köszönöm megtisztelı figyelmüket Köszönöm megtisztelı figyelmüket! Dr Németh Miklós Fıtitkár Tel: Fax: Mobil:

Hungarian Real Estate Association Management(HAREM) European Real Estate Council CEPI. titkár CEAB

Hungarian Real Estate Association Management(HAREM) European Real Estate Council CEPI. titkár CEAB Hungarian Real Estate Association Management(HAREM) European Real Estate Council CEPI dr Miklos Nemeth MIGSZ főtitkf titkár Főtitkár CEPI-CEAB CEAB CEPI Nemzetközi non-profi szervezet, Brüsszeli székhellyel,

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Nyugat-Magyarországi Egyetem Róth Gyula Erdészeti- Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdıvagyon-gazdálkodás program (E5) DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Az erdıgazdálkodás számviteli és finanszírozási

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁJÁNAK GAZDASÁGI ELEMZÉSE

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁJÁNAK GAZDASÁGI ELEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁS ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Gazdaság és Vidékpolitikai Tanszék Doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ GÁBOR

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat 2006. október 16. Verzió: EKOP 2.2 Oldalszám összesen: 55 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 1. Glosszárium...4

Részletesebben

FHB Lakásárindex 2014. I. negyedév és nemzetközi kitekintés

FHB Lakásárindex 2014. I. negyedév és nemzetközi kitekintés FHB Lakásárindex 2014. I. negyedév és nemzetközi kitekintés FHB lakásárindex 2014. I. negyedév Az országos Index csökkenése lassul Az FHB Lakásárindex 2014 I. negyedévében 154,9-re csökkent (1. ábra).

Részletesebben

A román gazdaság és a migráció

A román gazdaság és a migráció Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (39 67. o.) A román gazdaság és a migráció RÉTI TAMÁS Magas növekedési ütem, folyamatos dezinfláció, a külföldi tıke növekvı beáramlása jellemezte az európai

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Kormány részére. a nemzeti munkavédelmi politikáról és a nemzeti munkavédelmi politika végrehajtását elısegítı kormányzati programról

ELİTERJESZTÉS. A Kormány részére. a nemzeti munkavédelmi politikáról és a nemzeti munkavédelmi politika végrehajtását elısegítı kormányzati programról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER ELİTERJESZTÉS A Kormány részére a nemzeti munkavédelmi politikáról és a nemzeti munkavédelmi politika végrehajtását elısegítı kormányzati programról Dr. Herczog László

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓK

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓK ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓK UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. összesen 50.000.000.000 forint keretösszegő 2009. évi Jelzáloglevél Program alapján kibocsátott Jelzáloglevelek nyilvános forgalombahozatalára Vezetı

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT.

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT. 1 2 Magyar Nemzeti Jelentés a vállalkozói környezetrıl (a nemi egyenlıség tükrében) Készítette: Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium 3 4 Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló... 7 1. Bevezetés...

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Doktori (PhD) értekezés tézisei Kiss

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl. 2009. május

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl. 2009. május Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ... 3 II. A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

A kockázati tıke hozzáadott és elvett értéke

A kockázati tıke hozzáadott és elvett értéke DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Versenyképesség, globalizáció és regionalitás A kockázati tıke hozzáadott és elvett értéke Elmélet és gyakorlat TÉZISFÜZET

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata...

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata... Záró beszámoló Jelen kutatás-fejlesztési célú tanulmányt az Autonómia Alapítvány készítette a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság finanszírozásával és megbízásából. Az Esélykassza

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015. június 30.

Féléves jelentés. 2015. június 30. Féléves jelentés 2015. június 30. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) VEZETŐSÉGI JELENTÉS I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ 81/2009. (X. 2.) OGY határozat az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról 1. Az Országgyőlés a) elfogadja a határozat mellékletét képezı Idısügyi Nemzeti Stratégia címő stratégiai programot; b) felkéri a Kormányt,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR BANKSZÖVETSÉG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR BANKSZÖVETSÉG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL MAGYAR BANKSZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ A MAGYAR BANKSZÖVETSÉG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL BUDAPEST, 2009. ÁPRILIS 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BANKRENDSZER 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK Fİ JELLEMZİI... 4 II. SZABÁLYOZÁSI, SZAKMAI

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Baracsi Mária Dóri Gergely

OTDK-dolgozat. Baracsi Mária Dóri Gergely OTDK-dolgozat Baracsi Mária Dóri Gergely 2009 Az emberi döntéshozatal sajátosságai és annak gazdasági következményei Nature of human decision-making process and their influence on economy L e z á r v a

Részletesebben

Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztı Programja EQUAL BRIDGE A/64

Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztı Programja EQUAL BRIDGE A/64 Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztı Programja EQUAL BRIDGE A/64 I. Bevezetés A tanulmányban a Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztı programja kapcsán próbáljuk megközelíteni

Részletesebben

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június MAGYAR Trendfigyelı 2007. június Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007. június 2 TARTALOM FÓKUSZ...4 Hiteltelen

Részletesebben

Faiskolai Értesítı. A magyarországi faiskolai szektor áttekintése. 26. szám Különszám 2005. január. Geert Hanmstra Wilco van den Berg:

Faiskolai Értesítı. A magyarországi faiskolai szektor áttekintése. 26. szám Különszám 2005. január. Geert Hanmstra Wilco van den Berg: Faiskolai Értesítı 26. szám Különszám 2005. január Geert Hanmstra Wilco van den Berg: A magyarországi faiskolai szektor áttekintése A magyarországi faiskolai szektor áttekintése PT 2004/46a Zoetermeer,

Részletesebben

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2009. évi tevékenységérıl. 2010. május

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2009. évi tevékenységérıl. 2010. május Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS a Befektetı-védelmi Alap 2009. évi tevékenységérıl 2010. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ... 3 II. A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben