MINISZTERELNÖKI HIVATAL Infokommunikációs Államtitkárság. Múlt és jövı. Eredmények és lehetıségek az infokommunikáció és az e-közigazgatás területén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINISZTERELNÖKI HIVATAL Infokommunikációs Államtitkárság. Múlt és jövı. Eredmények és lehetıségek az infokommunikáció és az e-közigazgatás területén"

Átírás

1 Múlt és jövı Eredmények és lehetıségek az infokommunikáció és az e-közigazgatás területén

2 A siker záloga az e-közigazgatásban: Egyetértés Támogatottság Együttmőködés

3 I. Az elmúlt idıszak eredményei

4 Stratégiaalkotás 1. E-kormányzat 2005 stratégia és programterv a szolgáltató állam kialakítása az e-közigazgatás fejlesztésével hatékonyabb, átláthatóbb és olcsóbb közigazgatási mőködés kialakítása

5 2. E-közigazgatás 2010 Stratégia a közszolgáltatások átalakítása az állampolgárok, a vállalkozások és a velük közvetlen kapcsolatban dolgozó köztisztviselık érdekében a közigazgatás szervezetei és a közszolgáltatások háttérrendszerei számára integrált szolgáltatások bevezetése a hatékony közszolgáltatások nyújtása érdekében a közszféra szakmai hozzáértésének növelése ikt területen a vállalkozások, az állampolgárok és kiemelten az információs társadalom szempontjából hátrányos helyzetőek e-közigazgatás alkalmazási képességének fejlesztése

6 3. Informatikai Átfogó Stratégia az informatikai jellegő fejlesztéseket érintı stratégiai dokumentumok rendszerbe foglalása: Integrált szolgáltatások Ügyfélorientált szolgáltatások Elektronikus ügyintézés Állampolgári bevonás Vállalkozások IKT fejlesztése

7 Szabályozás Az elektronikus közszolgk zszolgáltatásról l szóló évi LX. törvény június 15. : az OGY ellenszavazat nélkül elfogadja Szabályozási területei: a központi elektronikus szolgáltató rendszeren át elérhetı szolgáltatások nyújtásának és hozzáférésének eljárási és technikai feltételei az elektronikus közszolgáltatást nyújtó vagy a szolgáltatás mőködéséhez, engedélyezéséhez kapcsolódó hatósági tevékenységet végzı személyek jogai és kötelezettségei a szolgáltatást igénybe vevık jogai és kötelezettségei

8 Az elektronikus közszolgk zszolgáltatásról l szóló évi LX. törvény végrehajtv grehajtási rendeletei 1. Az elektronikus ügyintézés szabályozása az ügyfelek számára: az elektronizálással megnyíló lehetıségek, feladatok ügyfélközpontú megközelítése, bemutatása. 2. Az elektronikus ügyintézés a szolgáltatók oldaláról: elsıdlegesen a szolgáltatók kötelezettségeit, eljárásrendjét, és a hozzá kapcsolódó infrastrukturális szolgáltatásokat tartalmazza. 3. A biztonsági rendelet: koncentráltan tartalmazza a biztonsággal kapcsolatos követelményeket a központi elektronikus szolgáltató rendszer minden elemére (a felhasználókat is beleértve) 4. Az azonosítással kapcsolatos kérdések átfogó rendezése.

9 2008. évi CXI. törvt rvény Ket. novella Alapelv: 8. (1) A közigazgatási hatósági eljárásban az egyes eljárási cselekmények törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet eltérı rendelkezése hiányában, jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton is gyakorolhatók. Hatóság-hatóság (G2G) kapcsolattartás Ha a hatóságok közötti kapcsolattartás irattovábbítást nem igényel, a hatóságok elektronikus levélben vagy telefonon kötelesek egymással kapcsolatot tartani A kapcsolat módjának megválasztásában elsıdleges a költségtakarékosság, hatékonyság A központi rendszeren keresztüli kapcsolattartás január 1-tıl kötelezı

10 Ügyfél-hatóság (C2G) kapcsolattartás Ügyfél és az eljárás egyéb résztvevıje számára csak törvény teheti kötelezıvé az elektronikus kapcsolattartást Ügyfél szabadon választhatja (nyilatkozatban vagy elektronikus beadvánnyal) az elektronikus kapcsolattartást, ha az adott ügyben az értelmezhetı és ha törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet eltérıen nem rendelkezik Jogszabály elıírhatja, hogy az ügyfél a kérelmét az e célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus kapcsolattartás esetén elektronikus őrlapon nyújtsa be. Ha törvény az elektronikus kapcsolattartást kötelezıvé teszi, és a kérelmet elektronikus formanyomtatványon vagy szoftver használatával kell benyújtani, az elektronikus formanyomtatvány kitölthetı és letölthetı, valamint a szoftver letölthetı változatát a hatóság az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzéteszi.

11 2009. évi LII. törvény a hivatalos iratok elektronikus kézbesítésérıl és az elektronikus tértivevényrıl Jelentısége: az elektronikus iratküldést közjogi szempontból, az elektronikus iratok hitelessége, joghatás kiváltó képessége alapján közelíti meg. Ennek legfontosabb elemei az okirat tartalmi változatlansága és a továbbításátvételhez főzıdı jogkövetkezmények rendezése Elektronikus tértivevény: elektronikus okirat, amely alapján a hivatalos iratot feladó hitelt érdemlı módon megbizonyosodhat arról, hogy az átvételre jogosult szerv vagy személy az elektronikusan kézbesített küldeményt átvette, és ez mely idıpontban történt meg. Az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltatón keresztül, közokirat kiállítására jogosult feladó által kézbesíttetett hivatalos irat - a hivatalos szerv saját minısített elektronikus aláírása nélkül is - elektronikus közokirat. a magánokirat, ha a szerzıje küldi az ügyfélkapuján keresztül, elektronikus aláírás nélkül is teljes bizonyító erejő magánokirat lehet

12 E-ügyintézés a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren Hivatali feldolgozó háttér- és szolgáltató rendszerek Háttérrendszerek Okmányirodák, Népesség nyilvántartó stb. Ágazati szolgáltató rendszerek (APEH elektronikus bevallás, OEP TAJ, stb.) Önkormányzati háttérrendszerek Csatlakozó Hivatali kliensek Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer Közmő kiszolgáló rendszerek BEDSZ - biztonságos elektronikus dokumentumtovábbítási szolgáltató réteg Tár k e z e l ı Hivatali kapu E-ügyintézés üzenetek ellenırzése, átvételátadása, logisztikája, idıpecsét, napló Szervezeti postafiók Értesítési tárhely E K G Ügyfélkapu személyazonosító alrendszer Bejelentkeztetı felület eid/jelszavas Mo.hu Ágazati portálok Elektronikus ügyintézések: Ügytár, ügyindítás, őrlapkitöltés, direkt ügyintézés, lekérdezések Egyablakos ügyintézési pont Személyes ügyintézési interaktív felület Letöltések kulcstár, őrlapok, szerkesztık Publikus Tájékoztat ás K Ü K Ügyfél

13 EKG Budapesten létrejön a a központi kormányzati intézményeket szélessávú csatlakozással összekötı hálózat Létrejönnek a 18 megyeszékhelyet összekötı nagysebességő hálózati összeköttetések folyamatos fejlıdés vége: 1700 bekötött intézményi telephely EKG-ba integrált telefonszám

14 Ügyfélkapu IV. 1. nem áprilisi tréfa: elindul a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptetı és - azonosító rendszere november: több mint regisztrált Ügyfélkapu felhasználó több mint 30 közigazgatási intézmény e- szolgáltatásai érhetıek el

15 Szolgáltatás megnevezése [szolgáltatást nyújtó szervezet] Okmányirodai szolgáltatások [KEKKH] Értesítés személyi iratok lejártáról [KEKKH] Elektronikus árverés [APEH] Adó- és járulékbevallás - SZJA, ÁFA, TÁNYA [APEH] Elektronikus cégeljárás [IRM] Elektronikus cégbeszámoló [IRM] Mezıgazdasági adatszolgáltatás [MVH] Mezıgazdasági e-kérelmek benyújtása [MVH] Általános nyomtatványkitöltı szolgáltatás [MeH-APEH] Rendırségi ügyekkel kapcsolatos e-ügyintézés [ORFK] Jövedéki és energiaadó bevallás [VPOP] Vámügyintézés [VPOP] Munkaügy, álláskeresés [SZMM] Társadalombiztosítás, betegéletút lekérdezés [OEP] Nyugdíjügyintézés [ONYF] Felsıoktatási felvételi [OKM, OFH] A leggyakrabban használt ÜK szolgáltatások Csatlakozás idıpontja január (május 1-tıl kötelezı!) (2009-tıl kötelezı!) Magán-nyugdíjpénztári nyilvántartással összefüggı elektronikus szolgáltatás [PSZÁF]

16 Proaktív szolgáltatás: januárjától az Ügyfélkapu-regisztrációval rendelkezı felhasználók automatikusan értesítést kapnak arról, ha személyi igazolványuk, vezetıi engedélyük vagy útlevelük érvényességi ideje a végéhez közeledik. Az értesítést három alkalommal: az érvényességi idı lejárta elıtt 2 hónappal (útlevél esetén 6 hónappal), majd 1 hónappal és végül a lejárat napján küldik meg a felhasználóknak a regisztrációnál megadott címükre. A szolgáltatás ingyenes és lemondható.

17 2009. Január Március Május Július Szeptember November November Szeptember Július Május Március MINISZTERELNÖKI HIVATAL Ügyfélkapus regisztráltak (2005.április november 13.) Január Március Május Július Szeptember November Január Március Május Július Szeptember November Január Március Május Július Szeptember November 2008 Január

18 Kormányzati Portál Létrejön a egy olyan egységes kommunikációs felület, amelynek segítségével a kormányzat egyszerően és gyorsan képes kormányzati, államigazgatási információkat eljuttatni az állampolgárokhoz Legfontosabb szolgáltatások: Idıpontfoglalás okmányirodába Közel 1000 ügyleírás napi ügyintézéshez Jogszabálykeresı Hivatalkeresı Pályázati keresı Dokumentumkeresı (szerzıdések, egyéb nyomtatványok) Országinformációk Hirdetmények EU-szolgáltatások listája Hasznos linkek ügyek intézéséhez (jogszabályokkal) Hírek, háttéranyagok, sajtótájékoztatók Hírlevél Párbeszéd fórum

19 Július Október Január Április Július Október Április MINISZTERELNÖKI HIVATAL Halmozott oldalletöltés a Kormányzati portálról (2003. április november) Április Július Október Január Április Július Október Január Április Július Október Január Április Július Október Január Április Július Október 2008 Január

20 Március Május Július Szeptember November MINISZTERELNÖKI HIVATAL Központi rendszerbe feltöltött összes küldemények száma (2006. május november 12) Január Március Május Július Szeptember November Január Március Május Július Szeptember November 2008 Január Március Május Július Szeptember November Január

21 Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ május: megkezdi mőködését a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ (KÜK) Feladata: segítségnyújtás és szakszerő tájékoztatás az állampolgárok és a vállalkozások közigazgatási ügyintézéséhez Fıbb jellemzık: - 7X24 órás rendelkezésre állás - Többcsatornás elérés: telefonon (189), -ben július 1. új elérési csatorna bevezetése: VoIP - Az indulás óta több mint hívás - Átlagos szolgáltatási szint: 87 %

22 E-gazdaság fejlesztése E-gazdaság fejlesztését célzó programok, intézkedések 2007 és 2008-as ÚMFT pályázatok (indulás 2007 nyarán): GOP (KMOP 1.2.5) Vállalati folyamatmenedzsment támogatása GOP (KMOP 1.2.7) E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása Eredmény: összesen 9 kiírás révén 1040 darab KKV részesült informatikai fejlesztéseihez támogatásban (megítélt támogatás: 8,4 milliárd Ft) Jelenleg folyamatban lévı (2009-es) pályázatok: GOP Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása (idei keret: 2,5 milliárd Ft) KMOP Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása (idei keret: 1,2 milliárd Ft) GOP Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása (idei keret: 2 milliárd Ft) GOP Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása (idei keret: 1,5 milliárd Ft)

23 E-számlázás Az elektronikus számlázás akadálymentesítése, népszerősítése 2009-ben projekt az érintett szakmai szervezetek, piaci szereplık bevonásával ennek eredményeként elkészültek, és a oldalon elérhetıek: közérthetı tájékoztató anyagok a számlakibocsátók és a számlabefogadók számára az e-számlázás gyakorlati alkalmazásáról, elınyeirıl online, interaktív döntéstámogató alkalmazás a projekttel összhangban 2009 októberében megjelent egy új, korszerő APEH közlemény az elektronikus számlázás jogszabályainak értelmezésérıl Fair Business e-kereskedelmi minısítı rendszer 2009 szeptemberében megkezdte mőködését a szakmai szervezetekkel közösen kialakított Fair Business minısítı rendszer (www.fairbusiness.hu ) szigorú jogi, biztonsági, fogyasztóvédelmi minısítés után az e- kereskedelmi honlapok két évig jogosultak használni a Fair Business védjegyet ez a logo a fogyasztók számára a megbízható webáruházakat jelöli, amelyekben nem kell félniük a vásárlástól

24 Elektronikus árverési rendszer Az Elektronikus Árverési Felület (EÁF) olyan virtuális árverési csarnok, ahol az APEH végrehajtási eljárásai során lefoglalt és az APEH birtokában lévı ingóságok és ingatlanok értékesítése történik. Árverési vevı lehet bárki, aki regisztrálta magát az Ügyfélkapun és az árverés szabályait elfogadja ban, a szolgáltatás indulásakor az elektronikus árverésbe bevont vagyontárgyak köre elsısorban gépjármővekre és kisebb elektronikai termékekre terjedt ki január 1-jétıl üzletrészek és ingatlanok is értékesíthetık az adóhivatal elektronikus árverésein, így teljessé vált az elektronikus árverésre kerülı vagyontárgyak köre.

25 E-árlejtés Az elektronikus árlejtés alkalmazását elısegítı tájékoztató anyagok: a közbeszerzési eljárásban új megoldásként jelent meg az elektronikus árlejtés, amit az ajánlatkérık akár harmadik fél piaci szolgáltató segítségével is igénybe vehetnek az elsı idıszak tapasztalatait felhasználva elkészült a rendelet részletes szakmai kommentárja, gyakran feltett kérdések és válaszok győjteménye, valamint szemléletes tájékoztató az elektronikus árlejtésrıl az ajánlatkérık illetve az ajánlattevık számára.

26 Nyílt forráskódú szoftverek tavaszán a kormány megteremtette a lehetıséget a nyílt forráskódú szoftverek és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése elıtt a költségvetési intézmények, valamint a közoktatás és a felsıoktatás számára, a Microsoft és a Novell szoftverekkel azonos keretösszeg erejéig. A program célja, hogy elısegítse a nyílt szabványokon alapuló gondolkodásmód, tevékenységek és társadalomszervezés elterjedését.

27 E-Magyarország 2.0 emagyarország 2.0 közösségi internet-hozzáférési pontok hálózata A 2003-ban induló program célja a közösségi internet hozzáférés, az emagyarország Pontok hálózatának biztosítása és kiterjesztése az ország teljes területére, különös tekintettel a hátrányos helyzető térségekre és kistelepülésekre az esélyegyenlıség biztosítása céljából. A program koncepciója az egységes szolgáltatásokat megvalósító környezet és a feltételi rendszerre koncentrál: 2007-tıl az etanácsadók képzése: - emagyarország Pontokon mőködı humáninfrastruktúra, ill. etanácsadó segítı hálózat fejlesztése, - az internet használat és a különbözı e-közszolgáltatások igénybevételének segítése céljából. Jelenleg 1555 regisztrált, képzett etanácsadó, többségük az emagyarország pontokon dolgozik.

28 Védekezés a káros internetes tartalmakkal szemben a gyermekek számára káros internetes tartalmak elleni védekezés technikai lehetıségeirıl elkészült két kézikönyv, melyek az etanácsadók képzésében is felhasználásra kerülnek a jövıben: egy a laikus felhasználóknak (pl. szülık) egy a professzionális felhasználóknak (pl. iskolai rendszergazdák, pedagógusok) Az útmutatók a oldalon érhetıek el.

29 NETre Kész A NETre Kész 2007 pályázat szintén motivációs programként indult, az információs társadalom fejlesztéséért, az internet-használat bıvüléséért 2008-ban. Eddigi eredményei: a 40 nyertes pályázó programja egy részét 2009-ben valósította meg. Jelenleg 31 pályázó küldte be elszámolását, melybıl 28 került elfogadásra. Az eddig beérkezett beszámolók alapján fıt értek el a pályázók oktatás, elıadás, klubfoglalkozás, roadshow és egyéb rendezvény formájában. Ebbıl fı végzett tanfolyamot, közülük az alábbi hátrányos helyzető csoportok azonosíthatók (fı):

30 NETre Kész Célja: az internet-használat bıvítése, az információs társadalom fejlesztése országos és helyi nonprofit szervezetek mintaértékő projektjeinek pályázati úton történı támogatásával, az infokommunikációs eszközök, alkalmazások, és tartalmak iránti társadalmi nyitottság növelése, a motivációs gátak lebontása, a tudatosság növelése az ismeretterjesztés, a tudás és a bizalom erısítésén keresztül. 57 nyertes pályázat Lekötött támogatási összeg: 282 millió Ft A projektek megvalósítási határideje szeptember 30. A projekt lezárása várhatóan december.

31 Menet 2008 A pályázattal a kormányzat támogatja olyan civil szervezetek projektek megvalósítását, amelyek: feltárják a közösségi terek közötti együttmőködési lehetıségeket erısítik a hálózati mőködést összehangolják a civil és üzleti szféra törekvéseit minısítik a meglévı e-szolgáltatásokat és új e- közszolgáltatások, valamint speciális tudástárak kidolgozására tesznek javaslatot. 47 nyertes pályázat Lekötött támogatási összeg: 739 millió Ft A projektek megvalósítási határideje szeptember 30. A projekt lezárása várhatóan december.

32 Támogatott tevékenységek megoszlása Tevékenységek a MENET, NETre Kész 2008 keretében az eddigi beszámolók alapján Felmérések, kutatások, tanulmányok, tananyagok Rendezvények, konferenciák Roadshow 317 Oktatás db A pályázatkezelést végzı Közremőködı Szervezet kalkulációja szerint a nyertes pályázók számszerően tett vállalásai alapján a három program összesen 200 ezer embert céloz elérni a digitális írástudást népszerősítı, különbözı formában (oktatással, elıadással, fórummal, egyéb anyagokkal) vállalt oktatással

33 Elektronikus hírközlés, frekvenciagazdálkodás Jogszabályalkotási tevékenység: Közösségi jogalkotás: Hírközlési keretszabályozási csomag felülvizsgálata (NRF Review) Roaming szabályozás GSM irányelv módosítás Digitális hozadék Hazai jogalkotás: Pályázatok: Törvényi szint (Eht.) Kormányrendeleti szint (azonosítógazdálkodás, frekvenciagazdálkodás) Miniszteri (MeHVM) rendeleti szint (jogharmonizációs, frekvenciagazdálkodás) Öt digitális televízió, valamint egy VHF sávi digitális rádió mősorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságának megszerzésére Negyedik GSM/UMTS, 26 GHz, valamint a 450 MHz-es frekvenciasáv használatára Egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatások biztosítása (Eht. módosítás)

34 Magyar Nemzeti Interoperabilitási Keretrendszer Elsıdleges célja azoknak a szabványoknak, követelményeknek és elıírásoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az elektronikus közigazgatás teljes fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez az egységes technikai, szemantikai, IT biztonsági, alkalmazásfejlesztésmódszertani, valamint projektmenedzselési és monitoring platformot. A Keretrendszer kialakítása során elkészült dokumentumokat a Közigazgatási Informatikai Bizottság Jogi- és Mőszaki Szabályozási Albizottsága véleményezése után a KIB I. negyedévében elfogadta

35 Digitális örökség 5183 híradóbejátszás megtekintés egy hét alatt

36 II. Futó projektek a jövı lehetısége

37 E-közigazgatási Tudásportál A projekt célja, hogy feltárja és elérhetıvé tegye a központi és a helyi közigazgatás intézményeiben már meglévı e- közszolgáltatásokkal összefüggı szakmai információkat és tudásbázisokat. Az E-közigazgatási Tudásportál projekt egyik eredménye egy olyan interaktív tudásbázis lesz, amely a strukturáltan győjtött, rendszerezett és a Tudásportálon megjelenített információk, valamint a hazai és nemzetközi tapasztalatok, trendek, stratégiák folyamatos nyomon követése által megszerzett tudás felhasználásával támogatja, hogy a hazai közigazgatásban átgondolt, országosan és nemzetközileg is összehangolt, interoperábilis fejlesztések jöjjenek létre. A projekt befejezésének idıpontja: március

38 SZIR Belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv implementálása A projekt célja a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése érdekében olyan elektronikus egyablakos ügyintézési pont létrehozása amelynél: a szolgáltatók és a szolgáltatások igénybevevıi távolról és elektronikus úton férhetnek hozzá az irányelv által elıírt szolgáltatásokhoz. a szolgáltatók minden, a Szolgáltatási Irányelv hatókörébe tartozó eljárást és alaki követelményt távolról és elektronikus úton teljes körően teljesíthetnek. Az millió Ft támogatás mellett három fázisban megvalósuló projekt végrehajtására június 30. és november 30. között kerül sor.

39 E-levéltár Elektronikus levéltár Az EKOP támogatásával megvalósuló projekt alapvetı célja: A központi államigazgatási szervek és - amennyiben élni kívánnak ezzel a lehetıséggel - az önkormányzatok maradandó értékő elektronikus iratainak kezelésére kialakításra kerüljön az elektronikus iratok hosszú távú megırzését biztosító, az elektronikus levéltári kezelést támogató informatikai infrastruktúra. A projekt egy hosszú távú fejlesztés elsı üteme, amelynek végsı célja valamennyi maradandó értékő közirat és védett magánirat idıkorlát nélküli megırzése.

40 HBONE+ A HBONE+ projekt eredményeként a hazai egyetemek, kutatóintézetek által használt országos informatikai infrastruktúra színvonala eléri az európai szintet. A magyar kutatók, egyetemi oktatók és hallgatók egyenrangúan, azonos színvonalú eszközökkel kapcsolódhatnak be az európai kutatási-oktatási programokba. Az intézmények az új adathálózati infrastruktúra kiépítésének köszönhetıen a korábbiaknál nagyságrendekkel nagyobb kapacitás felett rendelkeznek majd, és a fejlesztések eredményeként az eddigieknél jóval rugalmasabban férhetnek hozzá a legmodernebb európai (GEANT2/3) és globális (pl. Internet2) kutatói hálózatokhoz, illetve az extrém, nagy sávszélességet igénylı kutatási erıforrásokhoz.

41 E-fizetés Elektronikus fizetés megvalósítása Projekt célja a központi elektronikus fizetési szolgáltatás és a kapcsolódó elszámolási rendszer létrehozása, mely intézményhez köthetı adatokat biztosít a központi gazdálkodási rendszer számára, láthatóvá teszi a fizetési rendszer mőködésének költségeit. Megvalósuló eredmények: Közszolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése, továbbá más állammal szembeni fizetési kötelezettségek megfizetése elektronikus úton. Az egy ügyhöz tartozó, de különbözı jogosultaknak történı befizetések egy fizetési tranzakcióval történjenek, így csökkentve a tranzakciók számát, a tranzakciós költségeket. A projekt 3,9 milliárd Ft EKOP támogatásban részesül.

42 Multicsatornás elektronikus és telefonos ügyfél kiszolgálási rendszer, Contact Center (CC) integrációs és harmonizációs program A program infrastrukturális hátteret kíván biztosítani az e-közigazgatás szélesebb elterjesztése, az esélyegyenlıség javítása, illetve az olcsóbb közigazgatás és a szolgáltató állam kialakítása érdekében. A rendszer az alábbi fıbb elemekbıl épül fel, és a következı funkciókat valósítja meg: Multicsatornás Contact Center (MCC) Elektronikus ügyfélszolgálat (ContactCenter Agent - CCA) Intelligens Kikérdezı Rendszer (IKR) és Tudástár (SZIR projekt keretében) Információmenedzsment és monitoring.

43 Ügyfélkapu 2 A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer bıvítése és a közmővesített közszolgáltatások kialakítása, valamint szolgáltatásfejlesztése. Az elektronikus kormányzati tevékenység sikerének elıfeltétele, hogy az állampolgárok úgy kommunikálhassanak a kormányzati szervekkel, hogy a nap bármely szakaszában, bárhonnan elérhessék az Ügyfélkapu szolgáltatásait. Biztosnak kell lenniük abban, hogy adataik nem jutnak illetéktelen kezekbe, nem használják azokat szándékaiktól eltérı célra, nem vesznek el A projekt célja: A Központi Rendszer megbízhatóságának, rendelkezésre állásának és üzembiztonságának növelése. A kor követelményeinek megfelelıen a meglévı szolgáltatások minıségének javítása, a szolgáltatások ügyfélbarát jellegének erısítése.

44 Ügyfélkapu 2 Az Ügyfélkapu 2 projekt keretében januárjától megújul a Kormányzati Portál is. A változás indokai: - Megváltozott szolgáltatási és jogszabályi környezet - Felhasználói visszajelzések: túlzsúfolt, nehezen áttekinthetı A változás célja: - A rendszer megbízhatóságának és üzembiztonságának növelése. - Szolgáltatások minıségének javítása, ügyfélbarát jelleg erısítése

45

46

47

48

49 A változás várható eredményei: Használhatóbb elektronikus közszolgáltatások Ergonomikusabb,tagoltabb, átláthatóbb, felhasználóbarát portálfelület Nagyobb üzembiztonság Személyre szabható portálfunkciók

50 Nemzeti Digitális Közmő Optikai körzethálózati szolgáltatók száma Települések száma Nincs Egy Kettı 773 Három+ 72 A települések egyharmadát egy optikai szolgáltató sem éri el körzethálózati szinten Valódi szélessávval csak a települések egyharmada érhetı el Összes település Települések legalább 2 Mbps -os eléréssel Települések legalább 6 Mbps-os eléréssel (valódi szélessáv) A valódi szélessávú eléréssel rendelkezı ~1.000 településen is csak ~ háztartásnak van valódi szélessávú hozzáférése a 3,8 millióból A Közháló által elért település közül is csak ben van ADSL kapcsolat (minimum 2 Mbps-os sávszélesség) A körzethálózati infrastrukturális hiány determinálja a települések nagy részén tapasztalható gyenge szélessávú ellátást Forrás: GKIeNET; NHH

51 A NEMZETI DIGITÁLIS KÖZMŐ MINT ALAPINFRASTRUKTÚRA Mi a célja Digitális Közmő kiépítésének? 1. A Digitális Közmőnek az a célja, hogy a valódi szélessávú (6+ Mbps) elıfizetıi hozzáférés egész Magyarország területén lehetıvé váljon (tömeges valódi elıfizetıi szélessávhoz megfelelı kapacitást ad minden településen) Milyen infrastruktúrát jelent a Digitális Közmő? 2. A Digitális Közmő egy homogén, nyílt hozzáféréső optikai gerinc- és körzethálózat. Társadalmi cél: minden településen valódi szélessávú elıfizetıi elérés. Kinek elınyös a Digitális Közmő? 3. A Digitális Közmő mindenki számára elınyös: a lakosság, a vállalkozások, az IKT piac szereplıi és az állam számára egyaránt pozitív a fejlesztés Hol tart a folyamat? 4. A Digitális Közmő koncepciója kidolgozott, az EU-val folynak az egyeztetések, az illetékes döntéshozói fórumok (kormányzat, az EU képviselıi) egyaránt pozitívan fogadták a kezdeményezést

52 Köszönöm a figyelmet! Dr. Baja Ferenc infokommunikációért felelıs kormánybiztos, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára

A magyar e-közigazgatás modernizációja az. alkalmazásával. Szittner Károly, MEH EKK Risztics Péter Károly, BME IK február 2.

A magyar e-közigazgatás modernizációja az. alkalmazásával. Szittner Károly, MEH EKK Risztics Péter Károly, BME IK február 2. A magyar e-közigazgatás modernizációja az információtechnológia iót i alkalmazásával Szittner Károly, MEH EKK Risztics Péter Károly, BME IK 2010. február 2. Tartalom A közigazgatás-korszerűsítés megalapozása

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere

Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere Bódi Gábor Infokommunikációért és e-közigazgatásért felelıs szakállamtitkár Informatikai és távközlési albizottság Budapest, 2009. március

Részletesebben

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Dr. Baja Ferenc kormánybiztos 2008. április 29. Áttekintés Problémák Paradigmaváltás E-közszolgáltatások stratégiai modellje EKOP ÁROP mint

Részletesebben

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2008. Székesfehérvár március 12-14 Tartalomjegyzék Az e-aláírással és az

Részletesebben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Csurgai Katalin Főosztályvezető-helyettes Budapest, 2010. április 16. Tartalom I. Bevezetés II. III. IV. Jogszabályi alapok Elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

Új működtetési környezet

Új működtetési környezet EDR és elektronikus közszolgáltatások Új működtetési környezet Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Dr. Ignácz István elnök Budapest 2009. április 9. Tartalom I. A KEK KH bemutatása

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

Digitális Magyarország program. Gódor Csaba Miniszterelnökség

Digitális Magyarország program. Gódor Csaba Miniszterelnökség Magyarország program Gódor Csaba Miniszterelnökség Program célja Az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetősége szélesedjen minőségileg javuljon növekedjen

Részletesebben

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23.

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23. Az ügyfélkapu informatikai háttere Budapest, 2009. április 23. Az elektronikus egyéni adó- és járulék-bevallási rendszer Célok: az adózási, jövedéki bevallások során a bevallások e- beküldésének tömeges

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével, ÁNYK űrlap benyújtás

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Elektronikus fizetés megvalósítása

Elektronikus fizetés megvalósítása Elektronikus fizetés megvalósítása A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1 MIRİL LESZ SZÓ A projekt környezete, célcsoportjai,

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft.

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Tartalom Az ECOD bevezetésének költségei Források Pályázati lehetıségek Eredmények Az ECOD bevezetésének

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt

e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt Keringer Zsolt irodavezetı e-mail: keringer@szombathely.hu Elektronikus ügyintézés megvalósításához szükséges környezet Jogszabályok (országos,

Részletesebben

Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes. kekkh

Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes. kekkh Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? 2016. november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes kekkh Elektronizálás a SZEÜSZ-ök segítségével Szabályozott Elektronikus Ügyintézési

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Infokommunikációs fejlesztések. Dr. Kelemen Csaba február 22.

Infokommunikációs fejlesztések. Dr. Kelemen Csaba február 22. 2014-2020 Infokommunikációs fejlesztések Dr. Kelemen Csaba 2014. február 22. EX-ANTE FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE Az Európai Bizottság Ex-ante feltételekhez köti a támogatások odaítélését Digitális növekedésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Nyomtatványok elektronizálása

Nyomtatványok elektronizálása Nyomtatványok elektronizálása Nyomtatványtervezı- és kitöltı alkalmazások bemutatása Tarpai Zoltán Budapest, 2009. június j 17. Tartalom 1. Elızmények 2. Célok 3. Nyomtatványtervezı alkalmazás, tapasztalatok

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedések, az emberi erıforrások fejlesztése - átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26.

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az

Részletesebben

NHH sajtótájékoztató Mobilvégzıdtetési-díjak és Versenyélénkítés a mobil-piacon

NHH sajtótájékoztató Mobilvégzıdtetési-díjak és Versenyélénkítés a mobil-piacon Pataki Dániel, elnök Ludányi Edgár, közgazdasági fıigazgató-helyettes NHH sajtótájékoztató Mobilvégzıdtetési-díjak és Versenyélénkítés a mobil-piacon 2008.10.22 2 Tartalom Mobilvégzıdtetési-díjak Versenyélénkítés

Részletesebben

Összefoglaló a közigazgatási informatika terén végzett tevékenységekrıl és eredményekrıl (2008. január- december)

Összefoglaló a közigazgatási informatika terén végzett tevékenységekrıl és eredményekrıl (2008. január- december) Összefoglaló a közigazgatási informatika terén végzett tevékenységekrıl és eredményekrıl (2008. január- december) Szervezeti és szabályozási keretek Az informatika és az infokommunikáció tekintetében a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI.

JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI. JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA elektronikus aláírással, ÁNYK segítségével, ügyintézési rendelkezésben meghatározott egyéb módon. ÁNYK ŰRLAP BENYÚJTÁS TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

KvVM 2009. évi közbeszerzési terve

KvVM 2009. évi közbeszerzési terve 2009. évi közbeszerzési terve Sorszám A beszerzés Az eljárás fajtája A pénzügyi fedezet forrása A beszerzési elıirányzat (bruttó eft) Az eljárás megindításának tervezett ideje A szerzıdés teljesítésének

Részletesebben

Az ÁFSZ 1 ügyviteli folyamatainak támogatása. Az alprojekt bemutatása

Az ÁFSZ 1 ügyviteli folyamatainak támogatása. Az alprojekt bemutatása 2.5. - Az ÁFSZ 1 ügyviteli folyamatainak támogatása Az alprojekt bemutatása Az alprojekt célja, indoklása, kapcsolódás a kiemelt projekt általános céljához Az NFSZ bıvülı tevékenységének ellátását hatékony,

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

Dr. Baja Ferenc informatikáért felelıs kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal államtitkára október

Dr. Baja Ferenc informatikáért felelıs kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal államtitkára október Dr. Baja Ferenc informatikáért felelıs kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal államtitkára 16. TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK SZEMINÁRIUM ÉS KIÁLLÍTÁS 2008. október A kormányzati informatikai feladatok

Részletesebben

A fejlődés záloga - a digitális írástudás

A fejlődés záloga - a digitális írástudás A fejlődés záloga - a digitális írástudás 2012. november 22. Vályi-Nagy Vilmos AZ ÁLLAMTITKÁRSÁG INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM VONATKOZÁSÚ TEVÉKENYSÉGE 3 1 Legyen teljes szélessávú lefedettség az ország minden

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában Zalán László osztályvezetı Informatikai Osztály 2013.06.10. 1/23 A hivatal informatikai hálózata 2013.06.10. 2/23 Forrás integrált

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Az elıadás vázlata 1.A Közbeszerzési Hivatal feladatai és céljai 2.Közbeszerzési folyamat és közbeszerzési

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

E-közigazgatás 2010 Stratégia és Programterv Indikátor rendszere

E-közigazgatás 2010 Stratégia és Programterv Indikátor rendszere E-közigazgatás 2010 Stratégia és Programterv Indikátor rendszere 2008. szeptember 30. 1. Az E-közigazgatás 2010 Stratégia és Programterv hatásindikátorai Az E-közigazgatás 2010 Stratégia és Programterv

Részletesebben

Összefoglaló a közigazgatási informatika terén végzett tevékenységekrıl és eredményekrıl (2009. szeptemberig bezárólag)

Összefoglaló a közigazgatási informatika terén végzett tevékenységekrıl és eredményekrıl (2009. szeptemberig bezárólag) Összefoglaló a közigazgatási informatika terén végzett tevékenységekrıl és eredményekrıl (2009. szeptemberig bezárólag) Szervezeti és szabályozási keretek Az informatika és az infokommunikáció tekintetében

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

Tanulási trendek, kormányzati informatikai válaszok április 11. Vályi-Nagy Vilmos

Tanulási trendek, kormányzati informatikai válaszok április 11. Vályi-Nagy Vilmos Tanulási trendek, kormányzati informatikai válaszok 2012. április 11. Vályi-Nagy Vilmos A közeljövő tanulási trendje b bárhol rmikor tanulhass #1 anulhass on-off #2 ibrid módszerekkel line Információkat

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár

Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

XXXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2010. április 27-29.

XXXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2010. április 27-29. XXXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2010. április 27-29. Mit nevezünk elektronikus ügyintézésnek? (előzmények, alapfogalmak, jogszabályi háttér) Az elektronikus ügyintézés az ügyfél

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

e-közigazgatás fejlesztési koncepció

e-közigazgatás fejlesztési koncepció Miniszterelnöki Hivatal e-közigazgatás fejlesztési koncepció 2007. március Stratégiai munkaanyag Tartalomjegyzék Elızmények 3 Az e-kormányzás útja a hatékonyságtól a szolgáltató államig az EU-ban 9 Az

Részletesebben

nyzati igazgatásban 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató

nyzati igazgatásban 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató 1 Korszerő technológi giák k az önkormányzati nyzati igazgatásban és s település üzemeltetésben 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató 2 Önkormányzatok feladatai Hatósági tevékenység

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya A kutatás-fejlesztés és az innováció a válságkezelés hosszú távú eszköze A válság természete A jelenlegi válság: globális, nemzeti sajátosságok egyszerre pénzügyi és gazdasági,

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem Helyzetkép Szabályozás Egyéb kormányzati intézkedések Dr. Csiszér Gábor Miniszterelnöki Hivatal Informatikai államtitkárság Bevezetés Tartalom Az elektronikus kereskedelem helyzete

Részletesebben

Gondolatok a postai hálózathoz való hozzáférés egyes kérdéseirıl

Gondolatok a postai hálózathoz való hozzáférés egyes kérdéseirıl Gazdasági Versenyhivatal MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2010. január 13. dr. Urbán Péter Gondolatok a postai hálózathoz való hozzáférés egyes kérdéseirıl 1. Mi a (nyilvános) postai hálózat? Mi a hozzáférési

Részletesebben

Összefoglaló a közigazgatási informatika terén végzett tevékenységekrıl és eredményekrıl (2009. december 31-ig bezárólag)

Összefoglaló a közigazgatási informatika terén végzett tevékenységekrıl és eredményekrıl (2009. december 31-ig bezárólag) Összefoglaló a közigazgatási informatika terén végzett tevékenységekrıl és eredményekrıl (2009. december 31-ig bezárólag) Szervezeti és szabályozási keretek Az informatika és az infokommunikáció tekintetében

Részletesebben

Ügyfélkapu. etananyag

Ügyfélkapu. etananyag Ügyfélkapu etananyag 1. Bevezető Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító- és ügyfélbeléptető rendszere. Biztosítja, hogy használói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Önkormányzati megújulás konferencia 2011

Önkormányzati megújulás konferencia 2011 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Önkormányzati megújulás konferencia 2011 2011. november 3 4. Dr. Ignácz István általános elnökhelyettes A KEK KH a közigazgatás központi

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h.

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Megnyit itó - Célkitőzések 1 Elızetes program I. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach: a projekt és a résztvevık 9.00-9.10 Megnyitó. A projekt

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben