MINISZTERELNÖKI HIVATAL Infokommunikációs Államtitkárság. Múlt és jövı. Eredmények és lehetıségek az infokommunikáció és az e-közigazgatás területén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINISZTERELNÖKI HIVATAL Infokommunikációs Államtitkárság. Múlt és jövı. Eredmények és lehetıségek az infokommunikáció és az e-közigazgatás területén"

Átírás

1 Múlt és jövı Eredmények és lehetıségek az infokommunikáció és az e-közigazgatás területén

2 A siker záloga az e-közigazgatásban: Egyetértés Támogatottság Együttmőködés

3 I. Az elmúlt idıszak eredményei

4 Stratégiaalkotás 1. E-kormányzat 2005 stratégia és programterv a szolgáltató állam kialakítása az e-közigazgatás fejlesztésével hatékonyabb, átláthatóbb és olcsóbb közigazgatási mőködés kialakítása

5 2. E-közigazgatás 2010 Stratégia a közszolgáltatások átalakítása az állampolgárok, a vállalkozások és a velük közvetlen kapcsolatban dolgozó köztisztviselık érdekében a közigazgatás szervezetei és a közszolgáltatások háttérrendszerei számára integrált szolgáltatások bevezetése a hatékony közszolgáltatások nyújtása érdekében a közszféra szakmai hozzáértésének növelése ikt területen a vállalkozások, az állampolgárok és kiemelten az információs társadalom szempontjából hátrányos helyzetőek e-közigazgatás alkalmazási képességének fejlesztése

6 3. Informatikai Átfogó Stratégia az informatikai jellegő fejlesztéseket érintı stratégiai dokumentumok rendszerbe foglalása: Integrált szolgáltatások Ügyfélorientált szolgáltatások Elektronikus ügyintézés Állampolgári bevonás Vállalkozások IKT fejlesztése

7 Szabályozás Az elektronikus közszolgk zszolgáltatásról l szóló évi LX. törvény június 15. : az OGY ellenszavazat nélkül elfogadja Szabályozási területei: a központi elektronikus szolgáltató rendszeren át elérhetı szolgáltatások nyújtásának és hozzáférésének eljárási és technikai feltételei az elektronikus közszolgáltatást nyújtó vagy a szolgáltatás mőködéséhez, engedélyezéséhez kapcsolódó hatósági tevékenységet végzı személyek jogai és kötelezettségei a szolgáltatást igénybe vevık jogai és kötelezettségei

8 Az elektronikus közszolgk zszolgáltatásról l szóló évi LX. törvény végrehajtv grehajtási rendeletei 1. Az elektronikus ügyintézés szabályozása az ügyfelek számára: az elektronizálással megnyíló lehetıségek, feladatok ügyfélközpontú megközelítése, bemutatása. 2. Az elektronikus ügyintézés a szolgáltatók oldaláról: elsıdlegesen a szolgáltatók kötelezettségeit, eljárásrendjét, és a hozzá kapcsolódó infrastrukturális szolgáltatásokat tartalmazza. 3. A biztonsági rendelet: koncentráltan tartalmazza a biztonsággal kapcsolatos követelményeket a központi elektronikus szolgáltató rendszer minden elemére (a felhasználókat is beleértve) 4. Az azonosítással kapcsolatos kérdések átfogó rendezése.

9 2008. évi CXI. törvt rvény Ket. novella Alapelv: 8. (1) A közigazgatási hatósági eljárásban az egyes eljárási cselekmények törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet eltérı rendelkezése hiányában, jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton is gyakorolhatók. Hatóság-hatóság (G2G) kapcsolattartás Ha a hatóságok közötti kapcsolattartás irattovábbítást nem igényel, a hatóságok elektronikus levélben vagy telefonon kötelesek egymással kapcsolatot tartani A kapcsolat módjának megválasztásában elsıdleges a költségtakarékosság, hatékonyság A központi rendszeren keresztüli kapcsolattartás január 1-tıl kötelezı

10 Ügyfél-hatóság (C2G) kapcsolattartás Ügyfél és az eljárás egyéb résztvevıje számára csak törvény teheti kötelezıvé az elektronikus kapcsolattartást Ügyfél szabadon választhatja (nyilatkozatban vagy elektronikus beadvánnyal) az elektronikus kapcsolattartást, ha az adott ügyben az értelmezhetı és ha törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet eltérıen nem rendelkezik Jogszabály elıírhatja, hogy az ügyfél a kérelmét az e célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus kapcsolattartás esetén elektronikus őrlapon nyújtsa be. Ha törvény az elektronikus kapcsolattartást kötelezıvé teszi, és a kérelmet elektronikus formanyomtatványon vagy szoftver használatával kell benyújtani, az elektronikus formanyomtatvány kitölthetı és letölthetı, valamint a szoftver letölthetı változatát a hatóság az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzéteszi.

11 2009. évi LII. törvény a hivatalos iratok elektronikus kézbesítésérıl és az elektronikus tértivevényrıl Jelentısége: az elektronikus iratküldést közjogi szempontból, az elektronikus iratok hitelessége, joghatás kiváltó képessége alapján közelíti meg. Ennek legfontosabb elemei az okirat tartalmi változatlansága és a továbbításátvételhez főzıdı jogkövetkezmények rendezése Elektronikus tértivevény: elektronikus okirat, amely alapján a hivatalos iratot feladó hitelt érdemlı módon megbizonyosodhat arról, hogy az átvételre jogosult szerv vagy személy az elektronikusan kézbesített küldeményt átvette, és ez mely idıpontban történt meg. Az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltatón keresztül, közokirat kiállítására jogosult feladó által kézbesíttetett hivatalos irat - a hivatalos szerv saját minısített elektronikus aláírása nélkül is - elektronikus közokirat. a magánokirat, ha a szerzıje küldi az ügyfélkapuján keresztül, elektronikus aláírás nélkül is teljes bizonyító erejő magánokirat lehet

12 E-ügyintézés a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren Hivatali feldolgozó háttér- és szolgáltató rendszerek Háttérrendszerek Okmányirodák, Népesség nyilvántartó stb. Ágazati szolgáltató rendszerek (APEH elektronikus bevallás, OEP TAJ, stb.) Önkormányzati háttérrendszerek Csatlakozó Hivatali kliensek Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer Közmő kiszolgáló rendszerek BEDSZ - biztonságos elektronikus dokumentumtovábbítási szolgáltató réteg Tár k e z e l ı Hivatali kapu E-ügyintézés üzenetek ellenırzése, átvételátadása, logisztikája, idıpecsét, napló Szervezeti postafiók Értesítési tárhely E K G Ügyfélkapu személyazonosító alrendszer Bejelentkeztetı felület eid/jelszavas Mo.hu Ágazati portálok Elektronikus ügyintézések: Ügytár, ügyindítás, őrlapkitöltés, direkt ügyintézés, lekérdezések Egyablakos ügyintézési pont Személyes ügyintézési interaktív felület Letöltések kulcstár, őrlapok, szerkesztık Publikus Tájékoztat ás K Ü K Ügyfél

13 EKG Budapesten létrejön a a központi kormányzati intézményeket szélessávú csatlakozással összekötı hálózat Létrejönnek a 18 megyeszékhelyet összekötı nagysebességő hálózati összeköttetések folyamatos fejlıdés vége: 1700 bekötött intézményi telephely EKG-ba integrált telefonszám

14 Ügyfélkapu IV. 1. nem áprilisi tréfa: elindul a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptetı és - azonosító rendszere november: több mint regisztrált Ügyfélkapu felhasználó több mint 30 közigazgatási intézmény e- szolgáltatásai érhetıek el

15 Szolgáltatás megnevezése [szolgáltatást nyújtó szervezet] Okmányirodai szolgáltatások [KEKKH] Értesítés személyi iratok lejártáról [KEKKH] Elektronikus árverés [APEH] Adó- és járulékbevallás - SZJA, ÁFA, TÁNYA [APEH] Elektronikus cégeljárás [IRM] Elektronikus cégbeszámoló [IRM] Mezıgazdasági adatszolgáltatás [MVH] Mezıgazdasági e-kérelmek benyújtása [MVH] Általános nyomtatványkitöltı szolgáltatás [MeH-APEH] Rendırségi ügyekkel kapcsolatos e-ügyintézés [ORFK] Jövedéki és energiaadó bevallás [VPOP] Vámügyintézés [VPOP] Munkaügy, álláskeresés [SZMM] Társadalombiztosítás, betegéletút lekérdezés [OEP] Nyugdíjügyintézés [ONYF] Felsıoktatási felvételi [OKM, OFH] A leggyakrabban használt ÜK szolgáltatások Csatlakozás idıpontja január (május 1-tıl kötelezı!) (2009-tıl kötelezı!) Magán-nyugdíjpénztári nyilvántartással összefüggı elektronikus szolgáltatás [PSZÁF]

16 Proaktív szolgáltatás: januárjától az Ügyfélkapu-regisztrációval rendelkezı felhasználók automatikusan értesítést kapnak arról, ha személyi igazolványuk, vezetıi engedélyük vagy útlevelük érvényességi ideje a végéhez közeledik. Az értesítést három alkalommal: az érvényességi idı lejárta elıtt 2 hónappal (útlevél esetén 6 hónappal), majd 1 hónappal és végül a lejárat napján küldik meg a felhasználóknak a regisztrációnál megadott címükre. A szolgáltatás ingyenes és lemondható.

17 2009. Január Március Május Július Szeptember November November Szeptember Július Május Március MINISZTERELNÖKI HIVATAL Ügyfélkapus regisztráltak (2005.április november 13.) Január Március Május Július Szeptember November Január Március Május Július Szeptember November Január Március Május Július Szeptember November 2008 Január

18 Kormányzati Portál Létrejön a egy olyan egységes kommunikációs felület, amelynek segítségével a kormányzat egyszerően és gyorsan képes kormányzati, államigazgatási információkat eljuttatni az állampolgárokhoz Legfontosabb szolgáltatások: Idıpontfoglalás okmányirodába Közel 1000 ügyleírás napi ügyintézéshez Jogszabálykeresı Hivatalkeresı Pályázati keresı Dokumentumkeresı (szerzıdések, egyéb nyomtatványok) Országinformációk Hirdetmények EU-szolgáltatások listája Hasznos linkek ügyek intézéséhez (jogszabályokkal) Hírek, háttéranyagok, sajtótájékoztatók Hírlevél Párbeszéd fórum

19 Július Október Január Április Július Október Április MINISZTERELNÖKI HIVATAL Halmozott oldalletöltés a Kormányzati portálról (2003. április november) Április Július Október Január Április Július Október Január Április Július Október Január Április Július Október Január Április Július Október 2008 Január

20 Március Május Július Szeptember November MINISZTERELNÖKI HIVATAL Központi rendszerbe feltöltött összes küldemények száma (2006. május november 12) Január Március Május Július Szeptember November Január Március Május Július Szeptember November 2008 Január Március Május Július Szeptember November Január

21 Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ május: megkezdi mőködését a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ (KÜK) Feladata: segítségnyújtás és szakszerő tájékoztatás az állampolgárok és a vállalkozások közigazgatási ügyintézéséhez Fıbb jellemzık: - 7X24 órás rendelkezésre állás - Többcsatornás elérés: telefonon (189), -ben július 1. új elérési csatorna bevezetése: VoIP - Az indulás óta több mint hívás - Átlagos szolgáltatási szint: 87 %

22 E-gazdaság fejlesztése E-gazdaság fejlesztését célzó programok, intézkedések 2007 és 2008-as ÚMFT pályázatok (indulás 2007 nyarán): GOP (KMOP 1.2.5) Vállalati folyamatmenedzsment támogatása GOP (KMOP 1.2.7) E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása Eredmény: összesen 9 kiírás révén 1040 darab KKV részesült informatikai fejlesztéseihez támogatásban (megítélt támogatás: 8,4 milliárd Ft) Jelenleg folyamatban lévı (2009-es) pályázatok: GOP Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása (idei keret: 2,5 milliárd Ft) KMOP Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása (idei keret: 1,2 milliárd Ft) GOP Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása (idei keret: 2 milliárd Ft) GOP Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása (idei keret: 1,5 milliárd Ft)

23 E-számlázás Az elektronikus számlázás akadálymentesítése, népszerősítése 2009-ben projekt az érintett szakmai szervezetek, piaci szereplık bevonásával ennek eredményeként elkészültek, és a oldalon elérhetıek: közérthetı tájékoztató anyagok a számlakibocsátók és a számlabefogadók számára az e-számlázás gyakorlati alkalmazásáról, elınyeirıl online, interaktív döntéstámogató alkalmazás a projekttel összhangban 2009 októberében megjelent egy új, korszerő APEH közlemény az elektronikus számlázás jogszabályainak értelmezésérıl Fair Business e-kereskedelmi minısítı rendszer 2009 szeptemberében megkezdte mőködését a szakmai szervezetekkel közösen kialakított Fair Business minısítı rendszer (www.fairbusiness.hu ) szigorú jogi, biztonsági, fogyasztóvédelmi minısítés után az e- kereskedelmi honlapok két évig jogosultak használni a Fair Business védjegyet ez a logo a fogyasztók számára a megbízható webáruházakat jelöli, amelyekben nem kell félniük a vásárlástól

24 Elektronikus árverési rendszer Az Elektronikus Árverési Felület (EÁF) olyan virtuális árverési csarnok, ahol az APEH végrehajtási eljárásai során lefoglalt és az APEH birtokában lévı ingóságok és ingatlanok értékesítése történik. Árverési vevı lehet bárki, aki regisztrálta magát az Ügyfélkapun és az árverés szabályait elfogadja ban, a szolgáltatás indulásakor az elektronikus árverésbe bevont vagyontárgyak köre elsısorban gépjármővekre és kisebb elektronikai termékekre terjedt ki január 1-jétıl üzletrészek és ingatlanok is értékesíthetık az adóhivatal elektronikus árverésein, így teljessé vált az elektronikus árverésre kerülı vagyontárgyak köre.

25 E-árlejtés Az elektronikus árlejtés alkalmazását elısegítı tájékoztató anyagok: a közbeszerzési eljárásban új megoldásként jelent meg az elektronikus árlejtés, amit az ajánlatkérık akár harmadik fél piaci szolgáltató segítségével is igénybe vehetnek az elsı idıszak tapasztalatait felhasználva elkészült a rendelet részletes szakmai kommentárja, gyakran feltett kérdések és válaszok győjteménye, valamint szemléletes tájékoztató az elektronikus árlejtésrıl az ajánlatkérık illetve az ajánlattevık számára.

26 Nyílt forráskódú szoftverek tavaszán a kormány megteremtette a lehetıséget a nyílt forráskódú szoftverek és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése elıtt a költségvetési intézmények, valamint a közoktatás és a felsıoktatás számára, a Microsoft és a Novell szoftverekkel azonos keretösszeg erejéig. A program célja, hogy elısegítse a nyílt szabványokon alapuló gondolkodásmód, tevékenységek és társadalomszervezés elterjedését.

27 E-Magyarország 2.0 emagyarország 2.0 közösségi internet-hozzáférési pontok hálózata A 2003-ban induló program célja a közösségi internet hozzáférés, az emagyarország Pontok hálózatának biztosítása és kiterjesztése az ország teljes területére, különös tekintettel a hátrányos helyzető térségekre és kistelepülésekre az esélyegyenlıség biztosítása céljából. A program koncepciója az egységes szolgáltatásokat megvalósító környezet és a feltételi rendszerre koncentrál: 2007-tıl az etanácsadók képzése: - emagyarország Pontokon mőködı humáninfrastruktúra, ill. etanácsadó segítı hálózat fejlesztése, - az internet használat és a különbözı e-közszolgáltatások igénybevételének segítése céljából. Jelenleg 1555 regisztrált, képzett etanácsadó, többségük az emagyarország pontokon dolgozik.

28 Védekezés a káros internetes tartalmakkal szemben a gyermekek számára káros internetes tartalmak elleni védekezés technikai lehetıségeirıl elkészült két kézikönyv, melyek az etanácsadók képzésében is felhasználásra kerülnek a jövıben: egy a laikus felhasználóknak (pl. szülık) egy a professzionális felhasználóknak (pl. iskolai rendszergazdák, pedagógusok) Az útmutatók a oldalon érhetıek el.

29 NETre Kész A NETre Kész 2007 pályázat szintén motivációs programként indult, az információs társadalom fejlesztéséért, az internet-használat bıvüléséért 2008-ban. Eddigi eredményei: a 40 nyertes pályázó programja egy részét 2009-ben valósította meg. Jelenleg 31 pályázó küldte be elszámolását, melybıl 28 került elfogadásra. Az eddig beérkezett beszámolók alapján fıt értek el a pályázók oktatás, elıadás, klubfoglalkozás, roadshow és egyéb rendezvény formájában. Ebbıl fı végzett tanfolyamot, közülük az alábbi hátrányos helyzető csoportok azonosíthatók (fı):

30 NETre Kész Célja: az internet-használat bıvítése, az információs társadalom fejlesztése országos és helyi nonprofit szervezetek mintaértékő projektjeinek pályázati úton történı támogatásával, az infokommunikációs eszközök, alkalmazások, és tartalmak iránti társadalmi nyitottság növelése, a motivációs gátak lebontása, a tudatosság növelése az ismeretterjesztés, a tudás és a bizalom erısítésén keresztül. 57 nyertes pályázat Lekötött támogatási összeg: 282 millió Ft A projektek megvalósítási határideje szeptember 30. A projekt lezárása várhatóan december.

31 Menet 2008 A pályázattal a kormányzat támogatja olyan civil szervezetek projektek megvalósítását, amelyek: feltárják a közösségi terek közötti együttmőködési lehetıségeket erısítik a hálózati mőködést összehangolják a civil és üzleti szféra törekvéseit minısítik a meglévı e-szolgáltatásokat és új e- közszolgáltatások, valamint speciális tudástárak kidolgozására tesznek javaslatot. 47 nyertes pályázat Lekötött támogatási összeg: 739 millió Ft A projektek megvalósítási határideje szeptember 30. A projekt lezárása várhatóan december.

32 Támogatott tevékenységek megoszlása Tevékenységek a MENET, NETre Kész 2008 keretében az eddigi beszámolók alapján Felmérések, kutatások, tanulmányok, tananyagok Rendezvények, konferenciák Roadshow 317 Oktatás db A pályázatkezelést végzı Közremőködı Szervezet kalkulációja szerint a nyertes pályázók számszerően tett vállalásai alapján a három program összesen 200 ezer embert céloz elérni a digitális írástudást népszerősítı, különbözı formában (oktatással, elıadással, fórummal, egyéb anyagokkal) vállalt oktatással

33 Elektronikus hírközlés, frekvenciagazdálkodás Jogszabályalkotási tevékenység: Közösségi jogalkotás: Hírközlési keretszabályozási csomag felülvizsgálata (NRF Review) Roaming szabályozás GSM irányelv módosítás Digitális hozadék Hazai jogalkotás: Pályázatok: Törvényi szint (Eht.) Kormányrendeleti szint (azonosítógazdálkodás, frekvenciagazdálkodás) Miniszteri (MeHVM) rendeleti szint (jogharmonizációs, frekvenciagazdálkodás) Öt digitális televízió, valamint egy VHF sávi digitális rádió mősorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságának megszerzésére Negyedik GSM/UMTS, 26 GHz, valamint a 450 MHz-es frekvenciasáv használatára Egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatások biztosítása (Eht. módosítás)

34 Magyar Nemzeti Interoperabilitási Keretrendszer Elsıdleges célja azoknak a szabványoknak, követelményeknek és elıírásoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az elektronikus közigazgatás teljes fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez az egységes technikai, szemantikai, IT biztonsági, alkalmazásfejlesztésmódszertani, valamint projektmenedzselési és monitoring platformot. A Keretrendszer kialakítása során elkészült dokumentumokat a Közigazgatási Informatikai Bizottság Jogi- és Mőszaki Szabályozási Albizottsága véleményezése után a KIB I. negyedévében elfogadta

35 Digitális örökség 5183 híradóbejátszás megtekintés egy hét alatt

36 II. Futó projektek a jövı lehetısége

37 E-közigazgatási Tudásportál A projekt célja, hogy feltárja és elérhetıvé tegye a központi és a helyi közigazgatás intézményeiben már meglévı e- közszolgáltatásokkal összefüggı szakmai információkat és tudásbázisokat. Az E-közigazgatási Tudásportál projekt egyik eredménye egy olyan interaktív tudásbázis lesz, amely a strukturáltan győjtött, rendszerezett és a Tudásportálon megjelenített információk, valamint a hazai és nemzetközi tapasztalatok, trendek, stratégiák folyamatos nyomon követése által megszerzett tudás felhasználásával támogatja, hogy a hazai közigazgatásban átgondolt, országosan és nemzetközileg is összehangolt, interoperábilis fejlesztések jöjjenek létre. A projekt befejezésének idıpontja: március

38 SZIR Belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv implementálása A projekt célja a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése érdekében olyan elektronikus egyablakos ügyintézési pont létrehozása amelynél: a szolgáltatók és a szolgáltatások igénybevevıi távolról és elektronikus úton férhetnek hozzá az irányelv által elıírt szolgáltatásokhoz. a szolgáltatók minden, a Szolgáltatási Irányelv hatókörébe tartozó eljárást és alaki követelményt távolról és elektronikus úton teljes körően teljesíthetnek. Az millió Ft támogatás mellett három fázisban megvalósuló projekt végrehajtására június 30. és november 30. között kerül sor.

39 E-levéltár Elektronikus levéltár Az EKOP támogatásával megvalósuló projekt alapvetı célja: A központi államigazgatási szervek és - amennyiben élni kívánnak ezzel a lehetıséggel - az önkormányzatok maradandó értékő elektronikus iratainak kezelésére kialakításra kerüljön az elektronikus iratok hosszú távú megırzését biztosító, az elektronikus levéltári kezelést támogató informatikai infrastruktúra. A projekt egy hosszú távú fejlesztés elsı üteme, amelynek végsı célja valamennyi maradandó értékő közirat és védett magánirat idıkorlát nélküli megırzése.

40 HBONE+ A HBONE+ projekt eredményeként a hazai egyetemek, kutatóintézetek által használt országos informatikai infrastruktúra színvonala eléri az európai szintet. A magyar kutatók, egyetemi oktatók és hallgatók egyenrangúan, azonos színvonalú eszközökkel kapcsolódhatnak be az európai kutatási-oktatási programokba. Az intézmények az új adathálózati infrastruktúra kiépítésének köszönhetıen a korábbiaknál nagyságrendekkel nagyobb kapacitás felett rendelkeznek majd, és a fejlesztések eredményeként az eddigieknél jóval rugalmasabban férhetnek hozzá a legmodernebb európai (GEANT2/3) és globális (pl. Internet2) kutatói hálózatokhoz, illetve az extrém, nagy sávszélességet igénylı kutatási erıforrásokhoz.

41 E-fizetés Elektronikus fizetés megvalósítása Projekt célja a központi elektronikus fizetési szolgáltatás és a kapcsolódó elszámolási rendszer létrehozása, mely intézményhez köthetı adatokat biztosít a központi gazdálkodási rendszer számára, láthatóvá teszi a fizetési rendszer mőködésének költségeit. Megvalósuló eredmények: Közszolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése, továbbá más állammal szembeni fizetési kötelezettségek megfizetése elektronikus úton. Az egy ügyhöz tartozó, de különbözı jogosultaknak történı befizetések egy fizetési tranzakcióval történjenek, így csökkentve a tranzakciók számát, a tranzakciós költségeket. A projekt 3,9 milliárd Ft EKOP támogatásban részesül.

42 Multicsatornás elektronikus és telefonos ügyfél kiszolgálási rendszer, Contact Center (CC) integrációs és harmonizációs program A program infrastrukturális hátteret kíván biztosítani az e-közigazgatás szélesebb elterjesztése, az esélyegyenlıség javítása, illetve az olcsóbb közigazgatás és a szolgáltató állam kialakítása érdekében. A rendszer az alábbi fıbb elemekbıl épül fel, és a következı funkciókat valósítja meg: Multicsatornás Contact Center (MCC) Elektronikus ügyfélszolgálat (ContactCenter Agent - CCA) Intelligens Kikérdezı Rendszer (IKR) és Tudástár (SZIR projekt keretében) Információmenedzsment és monitoring.

43 Ügyfélkapu 2 A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer bıvítése és a közmővesített közszolgáltatások kialakítása, valamint szolgáltatásfejlesztése. Az elektronikus kormányzati tevékenység sikerének elıfeltétele, hogy az állampolgárok úgy kommunikálhassanak a kormányzati szervekkel, hogy a nap bármely szakaszában, bárhonnan elérhessék az Ügyfélkapu szolgáltatásait. Biztosnak kell lenniük abban, hogy adataik nem jutnak illetéktelen kezekbe, nem használják azokat szándékaiktól eltérı célra, nem vesznek el A projekt célja: A Központi Rendszer megbízhatóságának, rendelkezésre állásának és üzembiztonságának növelése. A kor követelményeinek megfelelıen a meglévı szolgáltatások minıségének javítása, a szolgáltatások ügyfélbarát jellegének erısítése.

44 Ügyfélkapu 2 Az Ügyfélkapu 2 projekt keretében januárjától megújul a Kormányzati Portál is. A változás indokai: - Megváltozott szolgáltatási és jogszabályi környezet - Felhasználói visszajelzések: túlzsúfolt, nehezen áttekinthetı A változás célja: - A rendszer megbízhatóságának és üzembiztonságának növelése. - Szolgáltatások minıségének javítása, ügyfélbarát jelleg erısítése

45

46

47

48

49 A változás várható eredményei: Használhatóbb elektronikus közszolgáltatások Ergonomikusabb,tagoltabb, átláthatóbb, felhasználóbarát portálfelület Nagyobb üzembiztonság Személyre szabható portálfunkciók

50 Nemzeti Digitális Közmő Optikai körzethálózati szolgáltatók száma Települések száma Nincs Egy Kettı 773 Három+ 72 A települések egyharmadát egy optikai szolgáltató sem éri el körzethálózati szinten Valódi szélessávval csak a települések egyharmada érhetı el Összes település Települések legalább 2 Mbps -os eléréssel Települések legalább 6 Mbps-os eléréssel (valódi szélessáv) A valódi szélessávú eléréssel rendelkezı ~1.000 településen is csak ~ háztartásnak van valódi szélessávú hozzáférése a 3,8 millióból A Közháló által elért település közül is csak ben van ADSL kapcsolat (minimum 2 Mbps-os sávszélesség) A körzethálózati infrastrukturális hiány determinálja a települések nagy részén tapasztalható gyenge szélessávú ellátást Forrás: GKIeNET; NHH

51 A NEMZETI DIGITÁLIS KÖZMŐ MINT ALAPINFRASTRUKTÚRA Mi a célja Digitális Közmő kiépítésének? 1. A Digitális Közmőnek az a célja, hogy a valódi szélessávú (6+ Mbps) elıfizetıi hozzáférés egész Magyarország területén lehetıvé váljon (tömeges valódi elıfizetıi szélessávhoz megfelelı kapacitást ad minden településen) Milyen infrastruktúrát jelent a Digitális Közmő? 2. A Digitális Közmő egy homogén, nyílt hozzáféréső optikai gerinc- és körzethálózat. Társadalmi cél: minden településen valódi szélessávú elıfizetıi elérés. Kinek elınyös a Digitális Közmő? 3. A Digitális Közmő mindenki számára elınyös: a lakosság, a vállalkozások, az IKT piac szereplıi és az állam számára egyaránt pozitív a fejlesztés Hol tart a folyamat? 4. A Digitális Közmő koncepciója kidolgozott, az EU-val folynak az egyeztetések, az illetékes döntéshozói fórumok (kormányzat, az EU képviselıi) egyaránt pozitívan fogadták a kezdeményezést

52 Köszönöm a figyelmet! Dr. Baja Ferenc infokommunikációért felelıs kormánybiztos, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára

A hatósági közigazgatási eljárás elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályainak akadálymentesítése. 1. Fázis: Állapotfelmérés kritikai elemzés

A hatósági közigazgatási eljárás elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályainak akadálymentesítése. 1. Fázis: Állapotfelmérés kritikai elemzés Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti jog tanszék, Elektronikus Akadálymentesítés Munkacsoport A hatósági közigazgatási eljárás elektronikus ügyintézésre

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat 2006. október 16. Verzió: EKOP 2.2 Oldalszám összesen: 55 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 1. Glosszárium...4

Részletesebben

FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP)

FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP) FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP) A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA E-KÖZIGAZGATÁSI ÉS INFORMATIKAI STRATGIÁJA (2007-2013)

EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA E-KÖZIGAZGATÁSI ÉS INFORMATIKAI STRATGIÁJA (2007-2013) GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA E-KÖZIGAZGATÁSI ÉS INFORMATIKAI STRATGIÁJA (2007-2013) 2005. szeptember 30. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Székhely:

Részletesebben

E-KÖZIGAZGATÁS 2010 PROGRAMTERV

E-KÖZIGAZGATÁS 2010 PROGRAMTERV Miniszterelnöki Hivatal Függelék az előterjesztéshez E-KÖZIGAZGATÁS 2010 PROGRAMTERV E-KÖZIGAZGATÁS 2010 MEGVALÓSÍTÁSI TERV 2 Tartalom oldal Előszó 3 Bevezető 4 Interoperábilis átfogó program 8 Felhasználói

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. a kormányzati informatika és az elektronikus kormányzás terén végzett tevékenységekről és eredményekről. (2002. július 2006. május 31.

ÖSSZEFOGLALÓ. a kormányzati informatika és az elektronikus kormányzás terén végzett tevékenységekről és eredményekről. (2002. július 2006. május 31. ÖSSZEFOGLALÓ a kormányzati informatika és az elektronikus kormányzás terén végzett tevékenységekről és eredményekről (2002. július 2006. május 31.) A kormányzati informatika elmúlt négy éve A kormányzati

Részletesebben

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben

Elektronikus közigazgatás

Elektronikus közigazgatás Elektronikus közigazgatás ÉVES JELENTÉS 2006 Készítette a BME-UNESCO Információs Társadalom és Trendkutató Központjának (ITTK) kutatócsoportja a Tárki és az ITHAKA szakmai partnersége mellett. Molnár Szilárd,

Részletesebben

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN *

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * FELBER ZSÓFIA 1. évf. 2. szám: 2011/ 2. Feltöltve: 2011. december 20. AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * Az új technológia itt van, vagy itt lesz,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány AZ ELEKTRONIKUS KORMÁNYZAT HELYZETE MAGYARORSZÁGON Budapest, 2006. Készítette:

Részletesebben

E-közigazgatási keretrendszer koncepció. E-közigazgatási keretrendszer koncepció. 2015. április 29.

E-közigazgatási keretrendszer koncepció. E-közigazgatási keretrendszer koncepció. 2015. április 29. E-közigazgatási keretrendszer koncepció E-közigazgatási keretrendszer koncepció 2015. április 29. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Vezetői összefoglaló... 3 E-közigazgatási keretrendszer koncepció...

Részletesebben

A kormányzati e-számla rendszer megvalósításának vizsgálata

A kormányzati e-számla rendszer megvalósításának vizsgálata A kormányzati e-számla rendszer megvalósításának vizsgálata 2007. október 24. Lengyel Tibor Elnök, vezérigazgató Euroexpert Zrt. Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló... 4 Az elektronikus számlabefogadás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2010. június 25-ei I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2010. június 25-ei I. rendkívüli üléséről. 40066-9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2010. június 25-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és

Részletesebben

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére NETEN A HIVATAL Közérthetően az e-közigazgatásról Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V. VI. Bevezetés Az e-közigazgatás helye, szerepe, jelentősége

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

1422/2012. (X. 4.) Korm. határozat

1422/2012. (X. 4.) Korm. határozat 1422/2012. (X. 4.) Korm. határozat az 2011-2013. közötti időszakra szóló akciótervének elfogadásáról, az 2009-2010. közötti időszakra szóló akciótervében szereplő egyes konstrukciók törléséről, és egyes

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör:

Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör: Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör: Magyarországon a munkaerı-piaci szereplık igényének, ill. viszonyulásának meghatározása a mentorság-mentorálás

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. Információs Társadalom Stratégia (2007-2013)

Érd Megyei Jogú Város. Információs Társadalom Stratégia (2007-2013) Érd Megyei Jogú Város (2007-2013) Készítette: Printnet Kft. Dátum: 2007. július 20. /ÉrdITS_v1.0.doc 1/157 Dokumentum történet Készült: 2007. július Összeállította: Dénes György Dellei László Sebık Viktória

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Egyeztetési változat! 2010. október ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 jelű projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezető, vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi

Részletesebben

E-közigazgatás az Európai Unióban

E-közigazgatás az Európai Unióban E-közigazgatás az Európai Unióban Szerzı: Molnár Szilárd Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

E-közigazgatási alapismeretek

E-közigazgatási alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JAVASLAT. a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájának elfogadására

JAVASLAT. a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájának elfogadására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-95 /2010. JAVASLAT a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájának elfogadására Készült: a

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Üzleti környezet egyes kérdései

Üzleti környezet egyes kérdései NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Üzleti környezet egyes kérdései Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 4. munkacsoport munkájának keretében

Részletesebben

Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta

Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta Szerzı: Tarmo Kalvet, PRAXIS Center for Policy Studies, tarmo@praxis.ee Tallinn, 2007 A jelentés megírását és kiadását támogatta: Az Európai

Részletesebben