SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft."

Átírás

1 SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tagja Általános Szerz dési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balaton szöd, Balatonlelle, Tab, Balatonszabadi, Ságvár, Szólád, Siójut, Ádánd, K röshegy, Zala települések területén Hatályba lépés kelte: Utolsó módosítás kelte Kovács András ügyvezet igazgató

2 Utolsó módosítás kelte: oldal, összesen: 101 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok, elérhet ség A szolgáltató neve és címe A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhet ségei (cím, telefonszám, egyéb elérhet ség, nyitvatartási id ) és annak a helynek, elérhet ségnek, internetes elérhet ségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhet ségei naprakészen megismerhet k A szolgáltató hibabejelent jének elérhet ségei (cím, telefonszám, egyéb elérhet ség, nyitvatartási id ) A szolgáltató internetes honlapjának címe: A felügyeleti szervek elérhet sége (cím, telefonszám, egyéb elérhet ség) Az általános szerz dési feltételek elérhet sége Az el fizet i szerz dés megkötése és feltételei Az el fizet i szerz dés megkötésére vonatkozó eljárás, az el fizet i szerz dés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az el fizet i szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges id beli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai Az el fizet i szerz dés megkötéséhez szükséges el fizet i adatok listája A szerz déskötést l számítva az el fizet i hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz történ csatlakozására, és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határid Az el fizet i szerz dés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattev és az el fizet adataiban Az el fizet i szolgáltatás tartalma A szolgáltató által nyújtott el fizet i szolgáltatás tartalma A szolgáltatás igénybevehet ségének földrajzi területe A segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információkhoz való hozzáférés és azok használatára vonatkozó leírás Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e A szolgáltató felel sségi határát jelent el fizet i hozzáférési pont helye Az el fizet i szolgáltatás min sége, biztonsága Az el fizet i szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás min ségének az el fizet k és felhasználók védelmével összefügg követelményeir l szóló kormányrendeletben meghatározott, vagy a szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásmin ségi követelményeinek célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellen rzésének mérési módszere Tájékoztatás azon intézkedésr l, amelyeket a szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhet pontokkal kapcsolatban tehet Az el fizet i végberendezés csatlakoztatásának feltételei A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása Az el fizet i szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az el fizet által kérhet szüneteltetés leghosszabb id tartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, és a fizetend díj mértéke Az el fizet i szolgáltatás korlátozásának, így különösen az el fizet által indított vagy az el fizet nél végz dtetett forgalom korlátozásának, az el fizet i szolgáltatás min ségi vagy más jellemz i csökkentésének esetei és feltételei Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás... 33

3 Utolsó módosítás kelte: oldal, összesen: Az el fizet i bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) Az el fizet jogai az el fizet i szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az el fizet t megillet kötbér mértéke, az el fizet i szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Az ügyfélszolgálat m ködése, a panaszok kezelési rendje, az ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér Az el fizet i szolgáltatásokért fizetend díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, díjazási id szakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy id tartamra vonatkozó bármely követelményt, a szerz dés megsz nése, szüneteltetése, módosítása, korlátozás feloldása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, beleértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének id pontja, minden egyéb díj A kínált díjfizetési módok, a különböz fizetési módokból adódó, el fizet t érint eltérések Az akciók és akciós díjak elérhet sége A kártérítési eljárás szabályai A kötbér meghatározása, mértéke és módjai A számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai A számhordozás általános szabályai A számhordozási eljárás A szerz dés id tartama A szerz dés id tartama, valamint a szolgáltatás nyújtásának, korlátozásának, szüneteltetésének és megszüntetésének feltételei és esetei, különösen a határozott idej el fizet i szerz dés rendkívüli felmondásának esetei Az el fizet i szerz dés módosításának esetei és feltételei, a szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerz désmódosításra, az el fizet err l történ tájékoztatásának módja, az egyoldalú szerz désmódosítással kapcsolatban az el fizet t megillet jogok Az el fizet által kezdeményezett szerz désmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje Adatkezelés, adatbiztonság A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, id tartama Az el fizet tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeir l Az el fizet jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje (elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítéséhez, és üzletszerzés céljából történ személyes adatok kezeléséhez, egyéni el fizet i min ségre vonatkozó nyilatkozat) Az el fizet i szerz dés megsz nésének esetei és feltételei, azon határid megjelölése, ameddig az el fizet díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerz dést felmondaná A közvetít választással kapcsolatos eljárás részletes szabályai, a közvetít választást biztosító összekapcsolási szerz désekben foglaltakkal összhangban Az el fizet nek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei Az együttm ködési és tájékoztatási kötelezettség... 69

4 Utolsó módosítás kelte: oldal, összesen: A szolgáltatás rendeltetésszer használata A végberendezéssel, illetve az el fizet nek átadott, de a szolgáltató tulajdonát képez más elektronikus hírközl eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek Az adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás M sorterjesztési el fizet i szolgáltatás nyújtása esetén a díjcsomagba tartozó médiaszolgáltatások és kiegészít médiaszolgáltatások meghatározása, valamint amennyiben a szolgáltató fel kívánja tüntetni az Eht (2a) bekezdés a) pontja szerinti adatok sz. melléklet: Ügyfélszolgálat és hibabejelent szolgálat elérhet sége (cím, telefonszám, nyitvatartási id ) sz. melléklet: Az El fizet felszólamlási lehet ségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén sz. melléklet: A szolgáltatás min ségi mutatói sz. melléklet: El fizet i szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások a.) Helyhez kötött telefon szolgáltatás díjszabás: Zónastruktúra: b.) Egyéb szolgáltatások díjai, kapcsolódó díjak és költségtérítések: c.) Díjmeghatározások: sz. melléklet: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat... 90

5 Utolsó módosítás kelte: oldal, összesen: Általános adatok, elérhet ség 1.1. A szolgáltató neve és címe A szolgáltató neve: SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felel sség Társaság Rövidített neve: SUPRA Kábeltelevízió Kft. Cégjegyzékszáma: Székhelyének címe: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi u. 29. Telephelyének címe: 8600 Siófok, F u Telefonszám: 84/ Telefaxszám: 84/ A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhet ségei (cím, telefonszám, egyéb elérhet ség, nyitvatartási id ) és annak a helynek, elérhet ségnek, internetes elérhet ségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhet ségei naprakészen megismerhet k Ügyfélszolgálat címe Nyitva tartási ideje Elérhet ségek: 8600 Siófok, u hétf : 8:30-20:00 kedd csütörtök 8:30-16:30 péntek: 8:30 13:00 telefonszáma: (84) (40) (84) telefaxszáma: (84) címe: 1.3. A szolgáltató hibabejelent jének elérhet ségei (cím, telefonszám, egyéb elérhet ség, nyitvatartási id ) Terület megjelölése Elérhet ségének id tartama Elérhet ségek: Általános hibabejelent folyamatos telefonszáma: (84) (40)

6 Utolsó módosítás kelte: oldal, összesen: A szolgáltató internetes honlapjának címe: A felügyeleti szervek elérhet sége (cím, telefonszám, egyéb elérhet ség) A felügyeleti szervek megjelölését, elérhet ségeit a 2. sz. melléklet tartalmazza Az általános szerz dési feltételek elérhet sége A Szolgáltató az ÁSZF-et az ügyfélszolgálatán és internetes oldalán teszi hozzáférhet vé. A Szolgáltató az ÁSZF-et tartós adathordozón vagy elektronikus levélben térítésmentesen, illetve az el fizet kérésére nyomtatott formában bocsátja el fizet i számára rendelkezésre A 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. (1) bekezdésében foglaltak alapján üzleti el fizet k esetében az Eht , 127. (4b) bekezdés, a 129. (2) és (4)-(6) bekezdés, 131. (1) bekezdés, 132., 134. (1)-(3), (6)-(13) bekezdés, 135., és a Rendelet 3. (9)-(10) bekezdés, 5., 6. (3)-(6) bekezdés, 8., 21. (2)-(3) és (6) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása, így ennek alapján az ÁSZF , , , , , , , , , , , 12.3., , , , 5.1., , , , , , , a), b), , , 4.c.)melléklet 23. pontjainak alkalmazása nem kötelez. A Rendelet 4. (1) bekezdésében foglaltak alapján az üzleti el fizet k esetében a felek egyez akarattal eltérhetnek az Eht (2) bekezdés, 134. (14)-(15) bekezdés, , továbbá a Rendelet 7. és 9. rendelkezéseit l, így ennek alapján az ÁSZF , , sz. melléklet, , EESZ, , , , , , , , , pontjainak alkalmazásától. 2. Az el fizet i szerz dés megkötése és feltételei 2.1. Az el fizet i szerz dés megkötésére vonatkozó eljárás, az el fizet i szerz dés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az el fizet i szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges id beli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai Az el fizet i szerz dés megkötésére vonatkozó eljárás A Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatása csak el fizet i hozzáférési pont létesítését követ en illetve a Szolgáltató vagy jogel de által jogszer en kiépített el fizet i hozzáférési pont meglétének igazolását követ en írásban megkötött el fizet i szerz dés alapján vehet igénybe, a jelen ÁSZF-ben megjelölt kivétellel Ajánlattételi eljárás

7 Utolsó módosítás kelte: oldal, összesen: Az ajánlattételt (el fizet i hozzáférési pont létesítésére illetve szolgáltatási szerz dés megkötésére irányuló ajánlatot) az alábbiak szerint lehet megtenni: - szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán vagy a Szolgáltató meghatalmazott képvisel jénél, - szóban a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatánál, Amennyiben az ajánlattétel az el fizet i szerz dés megkötésével egyidej leg történik, úgy az ajánlattételi eljárás mell zhet Az ajánlattétel szempontjából Igényl vagy Ajánlattev (továbbiakban: Ajánlattev ) az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki, illetve amely a szolgáltatást igénybe kívánja venni Az ajánlattétel akkor min sül teljeskör nek, ha tartalmazza az el fizet i szerz déskötéshez szükséges és pont szerinti adatokat, valamint az Ajánlattev nek az ezen adatok szerinti szolgáltatásigénylésre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát magánokirati formában, az Ajánlattev vagy szerz déskötésre feljogosított képvisel jének aláírásával, vagy elektronikus úton tett ajánlat esetén az ezen személyekt l származó ajánlati min ség hitelt érdeml igazolásával Az Ajánlattev az el fizet i hozzáférési pont kiépítését csak olyan ingatlanba kérheti, melyet jogszer en használ és melyben az el fizet i szerz désb l ered kötelezettségeinek (különösen ellen rzés, karbantartás, hibaelhárítás biztosítása) eleget tud tenni úgy a külön-, mint a közös tulajdonú ingatlan vonatkozásában A Szolgáltató a hiányosan vagy egyéb szempontból nem megfelel en megtett igénybejelentés kiegészítésére annak a Szolgáltatóval való közlését l számított legfeljebb 15 napon belül határid megjelölésével igazolható módon (írásban, vagy szóban hírközlési eszköz útján, vagy képvisel je útján személyesen) felhívja az Ajánlattev t Az igénybejelentés id pontja az az id pont, amikor a teljeskör igénybejelentés a Szolgáltatóhoz megérkezik. A Szolgáltató jogosult valamely adat megadásától eltekinteni, ha az adat a Szolgáltató el tt már ismert, vagy a Szolgáltató rendelkezésére áll Az Ajánlattev köteles biztosítani, hogy szükség esetén az általa el fizet i hozzáférési pont létesítési helyként megjelölt ingatlanra a Szolgáltató az el fizet i hozzáférési pont létesítése érdekében szükséges el zetes felmérések elvégzése érdekében, egyeztetett id pontban beléphessen A Szolgáltató az el fizet i szolgáltatás igénybevételére vonatkozó el fizet i szerz dés megkötésére irányuló teljeskör ajánlat (igény) szolgáltatóhoz való beérkezését, illetve jelenlév k között az Ajánlattev erre irányuló ajánlatáról való tudomásszerzést követ en - amennyiben szükséges és a szerz dés megkötésére egyidej leg nem kerül sor - haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül elvégzi az ajánlat teljesíthet sége érdekében szükséges vizsgálatait, és ezen határid n belül a szerz déses ajánlat beérkezésének megfelel módon nyilatkozik és értesíti az ajánlattev t arról, hogy

8 Utolsó módosítás kelte: oldal, összesen: 101 a) az ajánlatot elfogadja, és az ajánlat elfogadásával egyidej leg az általa aláírt egyedi el fizet i szerz dést átadja, megküldi, vagy távollév k között szóban kötött szerz dés esetén az általa írásba foglalt szerz dést hozzáférhet vé teszi, vagy b) a szolgáltatás nyújtását m szaki lehet ség hiányában a pontban foglalt id pontig nem tudja biztosítani, de az ajánlatot elfogadja, ezzel egyidej leg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkés bbi id pontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az ajánlat beérkezését l számított 3 hónapot vagy c) az ajánlatot elutasítja Amennyiben a Szolgáltató a pont szerinti felmérést követ en vagy saját nyilvántartása alapján megállapítja, hogy az el fizet i hozzáférési pont létesítésére az igénybejelentés idejét l kezd 15 napon belül, vagy az Ajánlattev által kért kés bbi, de legfeljebb 3 hónapon belüli id pontban képes, az igénybejelentés alapján írásban megteszi normál csatlakozási feltételek (lásd pont) esetén az el fizet i szerz dés megkötésére vonatkozó aláírt ajánlatát, illetve nem normál csatlakozási feltételek esetén megfelel indoklással nyilatkozik a hozzáférési pont létesítés egyedi díjkalkuláción alapuló vállalásának költségér l és annak fizetési feltételeir l Az Ajánlattev a Szolgáltató ajánlatára az ajánlat kézhezvételét l számított 15 napon belül a Szolgáltatóhoz beérkez en jogosult írásban válaszolni a b) pont szerinti id pont elfogadásáról, illetve a nem normál csatlakozási feltételek elfogadásáról, valamint elfogadó nyilatkozata esetén ugyanezen id tartamon belül a bekapcsolási díjat, illetve az egyedi díjkalkuláció szerinti összeget megfizetni. Ha az Ajánlattev az ajánlatot nem fogadja el, vagy arra az el írt határid n belül nem nyilatkozik, igénye a nyilvántartásból törlésre kerül A Szolgáltató jogosult az igénybejelentést nyilvántartásából törölni, ha az Ajánlattev a bekapcsolási díjat, vagy nem normál csatlakozási feltételek esetén az egyedi díjkalkuláció szerinti összeget nem fizeti meg, vagy ha a részére levélben megküldött ajánlatot a Szolgáltatónak a levélben megadott, de legfeljebb 15 napos határid n belül annak elfogadásáról nyilatkozva nem küldi vissza Szerz déskötési eljárás A pont szerinti ajánlattételi és -elfogadási eljárás alapján az el fizet i szerz dés az alábbi id pontban jön létre: a) jelenlév k között - különösen ügyfélszolgálati helyiségben tett szerz déses jognyilatkozatok esetében - az egyedi el fizet i szerz dés aláírásával, illetve jelenlév k között szóban tett szerz déses jognyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással, b) írásban a Szolgáltatóhoz beérkezett ajánlat esetében a Szolgáltató által aláírt egyedi el fizet i szerz dés megküldése, illetve hozzáférhet vé tétel id pontjában, a c) pontban foglalt esetet kivéve, c) amennyiben a Szolgáltatóhoz írásban beérkezett ajánlatban szerepl szolgáltatás nyújtását szaki lehet ség hiányában a szolgáltató a pontban foglalt id pontig nem tudja biztosítani, de az ajánlatot a b) pont szerint elfogadja, akkor az ezen értesítésben a szolgáltatásnyújtás megkezdésére meghatározott id pont El fizet általi elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldésével,

9 Utolsó módosítás kelte: oldal, összesen: 101 d) távollév k között szóban (telefonon) tett szerz déses jognyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással, e) ráutaló magatartás esetében a ráutaló magatartás tanúsításával Az elektronikus úton (különösen internetes honlapon elérhet szerz déskötési felület, vagy elektronikus levél útján) kötött el fizet i szerz dés írásba foglalt (írásban megkötött) szerz désnek min sül. Az iktatott szerz dést a Szolgáltató az iktatástól számított 5 napon belül köteles az El fizet nek elektronikus levélben ( ) megküldeni, vagy az iktatott szerz dés hozzáféréséhez szükséges adatokat elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus úton megadni és amely esetben ezen megküldés vagy hozzáférés megadása id pontjában jön létre az el fizet i szerz dés Amennyiben a szerz déskötésre nem az El fizet kifejezett kívánságára a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kívül (pl. El fizet lakása, munkahelye, átmeneti tartózkodási helye) kerül sor, az El fizet t a szerz déskötési ajánlat akkor köti, ha a Szolgáltató képvisel je útján azt nyomban elfogadja. Az El fizet a lakásán 19 és 9 óra között szerz déskötés céljából nem kereshet fel. A Szolgáltató ügyfélszolgálatán kívül kötött szerz dés esetén az El fizet a szerz déskötés napjától, vagy ha ez kés bbi, a szolgáltatás nyújtásának megkezdését l számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerz dést l, mely elállási jogról a Szolgáltató a szerz dés megkötésekor írásban köteles az El fizet t tájékoztatni a Szolgáltató nevének és azon címének megjelölésével, akivel szemben az El fizet az elállási jogát gyakorolhatja és amely keltezéssel ellátott tájékoztató tartalmazza a megkötött szerz dés azonosítását lehet vé tev adatokat. A jelen pont szerinti elállás határid ben érvényesítettnek min sül, ha az El fizet nyilatkozatát a határid lejárta el tt elküldi (postára adja). A jelen pont szerinti elállás esetén a Szolgáltató nem köteles a bekapcsolási díj vagy a pont szerinti díj visszafizetésére, ha a hozzáférési pont kiépítését, illetve a csatlakozást megvalósította, míg a csatlakozás megvalósítása hiányában a belépési vagy a pont szerinti díjat kamatmentesen köteles visszafizetni. Amennyiben a csatlakozás megvalósításához a Szolgáltató kihelyezett hírközlési berendezést biztosít, az El fizet általi elállás esetén az El fizet köteles az elállásra vonatkozó nyilatkozat megtételét l számított legkés bb 3 munkanapon belül a kihelyezett hírközlési berendezést a Szolgáltató részére visszaszármaztatni az El fizet saját költségére, valamint köteles megtéríteni a berendezés azon értékcsökkenését, mely az El fizet nek felróható. Nem min sül az El fizet nek felróható értékcsökkenésnek a rendeltetésszer használatból ered értékcsökkenés. A Szolgáltató ugyancsak köteles az El fizet által fizetett rendszeres szolgáltatási díjat kamatmentesen visszafizetni az El fizet általi és jelen pont szerinti elállás esetén. Nem gyakorolhatja az El fizet a jelen pont szerinti elállási jogát, ha a Szolgáltató az el fizet i szerz désnek megfelel en a szolgáltatás nyújtását már megkezdte. Amennyiben az El fizet vel való szerz déskötésre a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kívül kifejezetten az El fizet kívánságára kerül sor, úgy az nem min sül az El fizet vel az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerz désekr l szóló jogszabály szerinti ügyfélszolgálaton kívül kötött szerz désnek és arra a szerz désre, valamint szerz déskötési eljárásra a jelen pont rendelkezési nem alkalmazhatók.

10 Utolsó módosítás kelte: oldal, összesen: Ha a felek az el fizet i szerz dést írásban kötik meg, a Szolgáltató köteles a szerz dés megkötésével egyidej leg az egyedi el fizet i szerz dést írásban, az ÁSZF-et pedig az El fizet kérése és választása alapján az általa igényelt módon és formában - tartós adathordozón, elektronikus levélben, vagy nyomtatott formában - a rendelkezésére bocsátani. Egyéb módon történ szerz déskötés esetén a szolgáltató köteles tájékoztatni az El fizet t az ÁSZF elérhet ségér l Az az el fizet i szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei El fizet i szolgáltatások az ÁSZF-ben megjelölt kivétellel csak írásban megkötött el fizet i szerz dés alapján vehet k igénybe. Az El fizet díjcsomagok (továbbiakban: díjcsomagok) közül választhat. Az El fizet az ÁSZF 4. sz. mellékletében rögzített eltér rendelkezés vagy a Szolgáltatóval való eltér megállapodás hiányában bármely díjcsomagot igénybe veheti, illetve a jelen ÁSZF feltételei szerint módosíthatja választását. A Szolgáltató új díjcsomagokat alakíthat ki saját döntése alapján, illetve a díjcsomagban lev szolgáltatásokat (továbbiakban: szolgáltatások) az El fizet el zetes értesítése mellett megváltoztathatja az egyoldalú szerz désmódosítás szabályai szerint Egy el fizet i hozzáférési pont létesítésére illetve azon történ szolgáltatásra vonatkozóan el fizet i jogviszony egyidej leg csak egy El fizet vel létesíthet A Szolgáltatót az el fizet i szerz dés megkötése körében szerz déskötési kötelezettség nem terheli. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az el fizet i szerz dés megkötését indokolási kötelezettség nélkül megtagadja különösen, ha a) az El fizet nek hírközlési szolgáltatás igénybevételéb l ered díjtartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben, vagy b) az El fizet korábbi el fizet i szerz désének megsz nésére 1 éven belül az El fizet érdekkörében felmerült okból ered felmondás miatt került sor, vagy c) a hozzáférési pont létesítésének m szaki vagy gazdasági korlátai vannak d) az igényl személyazonosító okmányának adatai szerint 18. életévét még nem töltötte be és emiatt az Mttv.-nek a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó szabályainak megtarthatósága nem biztosított Az El fizet szolgáltatás nyújtásának megkezdésére megjelölt határid n belül a távollév k között szóban megkötött szerz dés kivételével nem jogosult elállni. Az El fizet jogszer tlen elállása esetén az El fizet hátrányos jogkövetkezményként köteles a Szolgáltatónak az 4. sz. mellékletben megjelölt elállási díjat, valamint ha az el fizet i hozzáférési pont már kiépítésre került - az el fizet i hozzáférési pont megszüntetésével kapcsolatos és 4. sz. melléklet szerinti kiszállási díjat is megfizetni. Az El fizet jogszer tlen elállása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni, a Szolgáltató köteles az adott szerz dés alapján befizetett díjakat az elállási díjjal, illetve a kiszállási díjjal csökkentett összegben legfeljebb az elállást követ 30 napon belül visszatéríteni az El fizet számára, az El fizet pedig legkés bb 3 munkanapon belül köteles a Szolgáltató által részére átadott eszközöket a Szolgáltatónak átadni.

11 Utolsó módosítás kelte: oldal, összesen: Ha a Szolgáltató az el fizet i szerz désben a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére meghatározott határid t túllépi, akkor az el fizet i hozzáférési pont létesítését megel en az El fizet jogosult a szerz dést l hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni. Az El fizet elállása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni, a Szolgáltató köteles az adott szerz dés alapján befizetett díjakat legfeljebb az elállást követ 30 napon belül visszatéríteni az El fizet számára, az El fizet pedig egyidej leg köteles a szolgáltató által részére átadott eszközöket a Szolgáltatónak átadni A távollév k között szóban megkötött szerz dés esetén az El fizet a szerz dés megkötését l számított 8 munkanapon belül hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállhat a szerz dést l. Az El fizet elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a Szolgáltató az el fizet i szerz désnek megfelel en a szolgáltatás nyújtását megkezdte. A jelen pont szerinti El fizet általi elállásra jogszer elállás esetén a pont szerinti, jogszer tlen elállás esetén a pont szerinti eljárás az irányadó A szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének korlátai A szolgáltatás igénybevételének m szaki feltétele a kiépített csillagpontosított, visszirányú kábeltelevízió hálózat, és El fizet i szerz dést már el leg a Szolgáltató által kiépített, vagy a más által kiépített és Szolgáltató által szükség esetén ellen rz mérés alapján megfelel nek min sített el fizet i hozzáférési végponton történ szolgáltatás igénybevételre lehet kötni. A szolgáltatás igénybevételének jogi feltétele az írásban megkötött el fizet i szerz dés. A Szolgáltató használatában, azonban más tulajdonában lev és fentieknek megfelel kábeltelevíziós hálózaton csak akkor kerülhet sor a Szolgáltató általi Internet-hozzáférési szolgáltatásra irányuló szerz déskötésre és szolgáltatás nyújtására, ha a Szolgáltató és a kábeltelevíziós rendszer tulajdonosa egymással összekapcsolódási megállapodást kötött. A szolgáltatás igénybevételéhez a Szolgáltató által a szolgáltatás id tartama alatt biztosított kábelmodemen kívül szükséges a 4.3. pont szerinti elektronikus hírközlési végberendezés (legalább 486-os számítógép), egy hálózati kártya, szoftverek és amelyek hiánya vagy alkalmatlansága esetén az El fizet a saját felel sségére köt el fizet i szerz dést. A Szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki a végberendezés (számítógép), hálózati kártya, szoftverek szolgáltatására. A szolgáltatás nyújtásának feltétele esett l függ en a kábelmodem, acces point, vagy a router áramellátásának El fizet általi biztosítása saját költségére. A szolgáltató az el fizet i végberendezés és az azon tárolt adatok megóvása és biztonsága érdekében a szolgáltatás rendeltetésszer használhatóságát nem befolyásoló módon portsz rést alkalmazhat és egyes portok így különösen a 139-es port forgalmát letilthatja A szolgáltatásnak id beli korlátja nincs A szolgáltatást az El fizet nem veheti igénybe a Szolgáltatónak a hírközlési hatósághoz tett bejelentése alapján nyilvántartott azon földrajzi területen (vételkörzet) kívül, ahol a Szolgáltató hírközlési hálózattal rendelkezik, vagy internet hozzáférési szolgáltatást nyújt Minden El fizet csak a rá vonatkozóan a Szolgáltatónál nyilvántartott el fizet i hozzáférési ponton keresztül veheti igénybe az általa el fizetett szolgáltatásokat.

12 Utolsó módosítás kelte: oldal, összesen: A szolgáltatásnyújtás feltétele, hogy az El fizet és a Felhasználó illetve ha az ezekkel nem azonos az ingatlan tulajdonosa az igénybejelentés megtételekor, de legkés bb a szerz déskötéskor külön nyilatkozatban kifejezetten hozzájáruljon ahhoz, hogy az ingatlanon a hálózat további ellenérték nélkül a hálózat fennállásának idejéig elhelyezésre kerüljön Az el fizet i szerz dés megkötéséhez szükséges el fizet i adatok listája Az el fizet i szerz déskötéshez szükséges adatok azonosak az egyedi el fizet i szerz désben rögzítésre kerül alábbi el fizet i adatokkal: a) személyes adatok: aa) az el fizet neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, ab) az el fizet i hozzáférési pont helye, csatlakozó berendezések darabszáma, ac) az el fizet számlázási címe, szükség esetén számlaszáma, ad) egyéni el fizet esetén az el fizet születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje, ae) korlátozottan cselekv képes el fizet esetén az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó el fizet i szerz désben a törvényes képvisel aa), ac)-ad) pont szerinti adatai, af) nem egyéni el fizet esetén az el fizet cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, ag) kapcsolattartásra alkalmas elérhet ségek (telefon, telefax, ), b) a szerz dés tárgyát képez el fizet i szolgáltatás, c) a szolgáltatás megkezdésének határideje, d) forgalomtól függ díjazású díjcsomagok esetében a rendellenes fogyasztási szokások vagy túlzott fogyasztás esetén a Szolgáltató által küldött ingyenes értesítés módja, e) a díjfizetés módja, pénzintézeti úton történ fizetés esetén az el fizet pénzforgalmi számlaszáma, f) az el fizet i szerz dés hatálybalépése, id tartama, g) Ajánlattev el fizet i min sége (egyéni vagy üzleti), h) nyilatkozat a hozzáférést biztosító ingatlan tulajdonjogáról, i) kis- és középvállalkozásnak min sül Ajánlattev esetén az egyéni el fizet kre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történ alkalmazásának igénylése, k) elektronikus számlázás esetén az El fizet címe A Szolgáltató az El fizet által szolgáltatott adatok valódiságának ellen rzése céljából az alábbi eredeti dokumentumok vagy azok hiteles másolatának bemutatását (meghatalmazás, ingatlan tulajdonosi nyilatkozat esetén átadását) kérheti: a) Cégjegyzékben nyilvántartott szervezetek (korlátolt felel sség társaság, részvénytársaság, betéti társaság, közkereseti társaság, közös vállalat, szövetkezet, egyesülés, egyéni cég, oktatói munkaközösség, vízgazdálkodási társulat ) esetében: - 30 napon belüli és hatályos adatokat tartalmazó cégbírósági bejegyzés, vagy cégkivonat, vagy cégmásolat, amennyiben még nincs bejegyezve a Cégbíróság által érkeztetett bejegyzési kérelem teljes példánya, (melyeknél hiteles iratnak min sül a Cégbíróság vagy IRM Cégszolgálat által papíralapon kibocsátott irat fizikai átadása, vagy az iratot tartalmazó elektronikus akta elektronikus úton való megküldése a Szolgáltató által megjelölt -címre)

NET-TV Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz

NET-TV Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz NET-TV Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Budajenő Budapest XXI. kerület Páty Szigetszentmiklós Telki települések területén Utolsó módosítás

Részletesebben

HFC-Network Kft. szolgáltató

HFC-Network Kft. szolgáltató HFC-Network Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtására Dány, Kartal, Kerekharaszt, Kóka, Tóalmás, Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok települések

Részletesebben

Szabadhajdú Nonprofit Kft. szolgáltató. Hajdúböszörmény település területén

Szabadhajdú Nonprofit Kft. szolgáltató. Hajdúböszörmény település területén Szabadhajdú Nonprofit Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet-protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz Hajdúböszörmény település területén Hatályba lépés kelte: 2013.06.01.

Részletesebben

HFC-Network Kft. szolgáltató

HFC-Network Kft. szolgáltató HFC-Network Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Dány, Kartal, Kerekharaszt, Kóka, Tóalmás, Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok települések területén Hatályba

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Biatorbágyi Kábeltévé Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes internet szolgáltatására vonatkozóan. Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.05.01.. szolgáltató cégszerű aláírása 2. oldal, összesen:

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtására Hatályba lépés kelte: 2013.03.05 Készült: 2006.09.01 szolgáltató cégszerű

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2013.03.05 szolgáltató cégszerű aláírása 2. oldal, összesen: 117

Részletesebben

GERGI HÁLÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

GERGI HÁLÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft GERGI HÁLÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2013. 07. 24. Utolsó módosítás kelte: 2013. 06. 24.

Részletesebben

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz KEREKEGYHÁZA területén Hatályba lépés kelte: 2015.január 01. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

Beremend Nagyközség Önkormányzata szolgáltató. Beremend település területén

Beremend Nagyközség Önkormányzata szolgáltató. Beremend település területén Beremend Nagyközség Önkormányzata szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Beremend település területén szolgáltató cégszerű aláírása Készítés/utolsó módosítás

Részletesebben

Budajenő Budapest Páty Szigetszentmiklós Telki települések területén

Budajenő Budapest Páty Szigetszentmiklós Telki települések területén NET-TV Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Budajenő Budapest Páty Szigetszentmiklós Telki települések területén Hatályba lépés kelte: 2013.10.01. Utolsó

Részletesebben

Budapest Szigetszentmiklós települések területén

Budapest Szigetszentmiklós települések területén NET-TV Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Budapest Szigetszentmiklós települések területén Hatályba lépés kelte: 2012.07.01. Utolsó

Részletesebben

TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v

TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v Általános Szerződési Feltételek 1/88 TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Edelény-Felsőtelekes-Kazincbarcika-Izsófalva-Kánó-Múcsony-Ormosbánya-

Részletesebben

Spektrum Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. szolgáltató

Spektrum Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. szolgáltató Spektrum Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatáshoz Kiskunfélegyháza település területén Hatályba lépés kelte: 2012.

Részletesebben

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft.

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz, helyhez kötött (Internet alapú) telefon szolgáltatáshoz Csobánka

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Berente, Boldva, Edelény, Hangács, Nyomár, Ziliz települések területén Általános Szerződési Feltételek internet elérési

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezeték nélküli (Wi-Fi) internet elérési szolgáltatáshoz Enying

Részletesebben

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. március 01. Utolsó módosítás kelte: 2015.

Részletesebben

NetKábel Kft szolgáltató

NetKábel Kft szolgáltató NetKábel Kft szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Vép, Nemesbőd, Bozzai, Tanakajd, Kenéz, Pecöl, Megyehid települések területén Hatályba lépés kelte: 2013.10.01.

Részletesebben

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz PR-TELECOM Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Magyarország területén Utolsó módosítás kelte: 2014.01.29. Hatálybalépés időpontja: 2014.03.01. PR-TELECOM

Részletesebben

NET-TV Zrt. szolgáltató

NET-TV Zrt. szolgáltató NET-TV Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Budajenő, Budapest, Páty, Szigetszentmiklós, Telki, Bácsbokod, Bácsborsód, Csávoly, Gara, Katymár, Madaras,

Részletesebben

HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató. Alsópáhok, Balatonszentgyörgy, Felsőpáhok, Keszthely, Rezi, Sármellék, Várvölgy, Vörs, Zalaapáti települések területén

HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató. Alsópáhok, Balatonszentgyörgy, Felsőpáhok, Keszthely, Rezi, Sármellék, Várvölgy, Vörs, Zalaapáti települések területén HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Alsópáhok, Balatonszentgyörgy, Felsőpáhok, Keszthely, Rezi, Sármellék, Várvölgy, Vörs, Zalaapáti települések

Részletesebben

Vitech Uno Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Vitech Uno Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Vitech Uno Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Felpéc, Gyömöre, Kajárpéc, Szerecseny települések területén Hatályba lépés kelte: 2015.03.01 Utolsó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Celldömölki Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Celldömölk, Celldömölk- Alsóság, Celldömölk- Izsákfa, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén,

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2011. november 21. szolgáltató cégszerű aláírása 2. oldal, összesen:

Részletesebben

AKTÍV - I. szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

AKTÍV - I. szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság AKTÍV - I. szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Pásztó, (Hasznos, Mátrakeresztes), Csány, Ecséd, Hort, Budapest, IX. kerület,

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: Telefon: (30) 573-3687 E-mail: ugyfelszolgalat@is.hu

Részletesebben

SOMLÓ-NET KFT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

SOMLÓ-NET KFT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz SOMLÓ-NET KFT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Magyarország területén Utolsó módosítás kelte: 2014.08.28. Hatálybalépés időpontja: 2014.09.28. Somló-NET Kft..

Részletesebben

AKTÍV - I. szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

AKTÍV - I. szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság AKTÍV - I. szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Pásztó, (Hasznos, Mátrakeresztes), Csány, Ecséd, Hort, Budapest, IX. kerület,

Részletesebben