Színházi nevelési programok és a társadalmi részvételre nevelés (BethlenfalvyÁdám CzibolyÁdám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Színházi nevelési programok és a társadalmi részvételre nevelés (BethlenfalvyÁdám CzibolyÁdám"

Átírás

1 C IVIL SZEMLE Xi. évfolyam 4. Szám nnközösségek ÉS CIVIL TÁRSADALOM Színházi nevelési programok és a társadalmi részvételre nevelés (BethlenfalvyÁdám CzibolyÁdám a bennünk élô alkotó felébresztése a közösségi mûvészetek útján (KatonaKrisztina) a kulturális tevékenységet folytató nonprofit Szervezetek jellemzôi, támogatásuk változása (ReisingerAdrienn) nntársadalom ÉS ÁLLAM a kormányzás minôsége és a bizalom Szerepe a civil Szektor kulturális SzerepvállaláSában (TóthÁkos) nnkisebbségek ÉS CIVIL TÁRSADALOM a romániai magyar kulturális Szervezetek erôforrásainak Szociológiai vizsgálata (DánielBotond KissDénes) 2014/4nnnnn

2 CIVIL SZEMLE XI.ÉVFOLYAM4.SZÁM

3 Szerkesztôbizottság/EditorialBoard BeliaAnna,HarsányiLászló,KirschnerPéter,KutiÉva, MarschallMiklós,MiszlivetzFerenc,NagyÁdám Szerkesztôség/Editors Felelôs szerkesztô/executive Editor NáraiMárta Rovatszerkesztôk/Editors CsongorAnna(Társadalomésállam/SocietyandState) KákaiLászló(Elméletileg/Theoretically) PéterfiFerenc(Közösségekésciviltársadalom/Community andcivilsociety) SebestényIstván(Világ-nézet/InternationalReview) Képszerkesztô/Image Editor GönczôViktor Online szerkesztô/online Editor BodLevente Elôfizethetôawww.civilszemle.hucímen MMAMagyarMûvészetiAkadémia EmberiErôforrásokMinisztériuma,NemzetiségiésCivilTársadalmiKapcsolatokértFelelôs HelyettesÁllamtitkárság EMBERI ERÔFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, NEMZETISÉGI ÉS CIVIL TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELÔS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG Kiadó CIVIL SZEMLE ALAPÍTVÁNY 1137Budapest,Pozsonyiút14. Tel./fax:(+36-1) Felelôskiadó:NizákPéterkuratóriumielnök Tördelôszerkesztô:Erlei&TársaBt. KészültaPharmaPressNyomdában Felelôsvezetô:DávidFerenc ISSN

4 TARTALOM KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM BethlenfalvyÁdám CzibolyÁdám:Színházi nevelési programok 5 és a társadalmi részvételre nevelés KatonaKrisztina:a bennünk élô alkotó felébresztése 19 a közösségi mûvészetek útján ReisingerAdrienn:a kulturális tevékenységet folytató nonprofit Szervezetek 37 jellemzôi, támogatásuk változásai TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM TóthÁkos:a kormányzás minôsége és a bizalom Szerepe 55 a civil Szektor kulturális SzerepvállaláSában KISEBBSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM DánielBotond KissDénes:a romániai magyar kulturális Szervezetek 71 erôforrásainak Szociológiai vizsgálata SZERZÔINK 107 CIvIl SzEmlE 2014/4. 3

5 Fotó/GönczôViktor

6 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Színházi nevelési programok és a társadalmi részvételre nevelés Bethlenfalvy Ádám Cziboly Ádám A2012 /13-asszínháziévadmásodikfelébenegységesszempontsormenténfelmértük, milyen főbb színházi nevelési gyakorlatok léteznek ma Magyarországon. Ennek a kutatásnakazeredményeképpen2013végénjelentmegaszínházinevelésiprogramok kézikönyve(cziboly Bethlenfalvy2013).Színházinevelésiprogramalattolyan(tánc-,bábstb.)színházielőadástvagyjelenetsorttartalmazóprogramotértünk,amelyhezkapcsolódik valamilyen interaktív program, beszélgetés, előkészítő vagy feldolgozó foglalkozás. A kutatásba bevont programok esetében további négy szempontot is figyelembe vettünk,deazelőadásésazinterakciómeglétevoltakiindulókétalapszempont. Jelencikkünkbenarraszeretnénkrámutatni,hogyaszínházinevelésterületemilyen sokféle módon és témában kínál lehetőséget a társadalmi részvétel erősítésére, milyen lehetőségeket kínál diákoknak az önkifejezés, az akaratképzés fejlesztésében, illetve az egyéniéstársadalmiproblémákravalóreflektálásban. Mivel kutatásunk nem hatásvizsgálat volt, hanem a magyarországi színházi nevelési programokteljeskörűfeltérképezéséreéselsősorbanazeredményekrendszerezésére,a definíciókésafőkérdéskörökmegfogalmazásárakoncentrált,ígyaterületátfogóképét bemutatvafogunkkitérniazokraalehetőségekre,melyekkimondottankapcsolódnaka társadalmi részvétel általánosabb témájához. A cikkben a társadalmi részvétel erősítése alattelsősorbanbizonyosegyéniésközösségikészségekfejlesztésétértjük.annakellenére,hogyakutatásunksoránnemmértünkhatást,bátranfeltételezhetjük,hogyaszínházi nevelési programoknak van társadalmi részvételt erősítő következménye, hiszen CIvIl SzEmlE 2014/4. 5

7 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM több kvantitatív kutatás is erre az eredményre jutott. Például kimutatták már, hogy a komplexszínházinevelésielőadások(aszínházinevelésiprogramokegyspeciálisformája)pozitívanhatnakademokratikusattitűdre(németh Cziboly2003),illetveanemzetközi DICE kutatás 1 kimutatta, hogy a dramatikus eszközök (köztük a színházi nevelési programok) pozitívan hatnak öt lisszaboni kulcskompetenciára, köztük a személyközi, interkulturális és szociális kompetenciára, állampolgári kompetenciára, illetve az anyanyelvi kommunikációra (Cziboly 2010). Kvalitatív kutatásaikban rámutattak többen is, hogy a színházi nevelési programok hatással vannak a résztvevők későbbi hétköznapi cselekvéseire is, tudják az ott tanultakat máshol is hasznosítani (Horváth 2009; Fernezelyi Váradi2010). miért volt szükség egy átfogó, feltérképező kutatásra? Leginkábbazért,mertakutatáselőttislátszott,hogyrendkívülimértékbenmegnőtt aszínházinevelésiprogramokszáma.akutatásadatfelvételiidőszakaalatt298szervezetetkerestünkmeg.akönyvben(cziboly Bethlenfalvy2013)legjobbismereteinkszerint valamennyi fontosabb színházi nevelési program helyet kapott: 119 szervezet és 172 program leírása mellett rövid ismertetés szerepel benne további kb. 250 határterületi programról. A leírt programokból összesen 118-at néztünk meg személyesen. Ezeket a programokat összehasonlítható szempontok mentén, közérthetően mutattuk be, ez egyrésztaszülőket,iskolákat,befogadóintézményeketsegíthetiamegfontoltválasztásban,másrésztaterületszakembereitsegítiabban,hogyszéleskörű,átfogóképetkapjanakamaihelyzetről. Nem volt mindig ennyire sok színházi nevelési program Magyarországon ben készültelazelsőszínházinevelésiprogramakerekasztalszínházinevelésiközpontgondozásában, 1996-ban alakult a Káva Kulturális Műhely, és ezt követően sok évig e két szervezetmelletttöbb,projektszerűendolgozókistársulatvoltmégjelenamagyarszínházinevelésipalettán.akétezresévektőlaztánafüggetlentársulatokmellettmindtöbb színház is elkezdett ilyen típusú programokat létrehozni, mára már a legtöbb magyar színháznakvanszínházinevelésiprogramja. A növekedés újkeletű: a színházi nevelési programok száma csak az elmúlt három évbennőttcsaknemduplájáramagyarországon.azilyenmértékűnövekedésnemzetközi viszonylatban is egyedülálló. A magyar színházi nevelési szcéna európai, sőt világviszonylatbantekintveissajátosolvasztótégely:többangolszászirányzat,valamintagermán, a skandináv és más nemzetközi gyakorlatok hatása is érződik és keveredik a magyarországihagyományokkal. A következőkben a módszertan rövid bemutatása után először a főbb(a helyszűke miatt elsősorban statisztikai) eredményeket foglaljuk össze, majd bemutatjuk, milyen javaslatokattettünknéhányalapfogalomdefiniálásáraésaprogramokkategorizálására. 6 CIvIl SzEmlE 2014/4.

8 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM módszertan Összesen298intézménytkerestünkfel,és118programotnéztünkmegszemélyesen. Akutatásbanmindenszervezetönkéntesenvettrészt.Kivételnélkülminden olyanszervezetetbevontunkakutatásba,amelyekmegfeleltekazelőremeghatározottalacsonyküszöbűkritériumainknak,válaszoltakamegkeresésünkre,azadatfelvételiidőszakbana kutatásbailleszkedőprogramjukfutott,éserrőltájékoztattakbennünket.nemvégeztünk semmilyen szelekciót vagy válogatást a szervezetek között: aki küldött időpontokat, annak a programját meglátogattuk. Ez alapján feltehetően csaknem a teljes magyar képetlefedikakönyvbenközzétettleírások. Mindenegyesprogramkapcsánösszesenhatkülönbözőforrásbólgyűjtöttünk adatot: 1.aprogramokonrésztvevőgyerekektőlvagyfiataloktól; 2. arésztvevőketkísérőpedagógusoktól; 3. aszervezetekkelkapcsolatbanaszervezetekkapcsolattartóitól; 4.aprogramokkalkapcsolatbanaprogramokalkotóitól; 5. aprogramokmegfigyelésévelés 6. internetesmásodlagoskutatással. Minden szervezetet nemcsak ugyanazon szempontok szerint, ugyanazokkal az eszközökkelvizsgáltunk,hanemakapcsolatfelvétellépéseiésalátogatásmeneteisazonos forgatókönyvszerintzajlottak. Nem rangsoroltunk a programok között, nem minősítettünk. Ehelyett összefoglaló képet adtunk a hazai trendekről; közzétettünk statisztikai adatokkal alátámasztható eredményeketésmegfigyelésekenalapulóelemzéseketegyaránt.nemrejtettükelsenki elől sem a múltunkat, sem a jelenünket (lásd Szerzőink c. rovatunkban Bethlenfalvy ÁdámésCzibolyÁdámbemutatkozását megjegyzésaszerkesztőtől ),deakutatásés a könyv megírása során legjobb tudásunk szerint a lehető legobjektívebb módon, azonosmódszertanmenténközelítettünkaszakmamindenérintettjefelé. Akutatássoránateljesképrekíváncsiakvoltunk:hategyszerűkritériumothatároztunkcsakmeg,szembenazzalamásiklehetségesalternatívával,hogymárakutatáselején definíciókat alkotunk, műfaji meghatározásokat teszünk közzé. Egy még feltáratlan, nemkutatottterületenmeggyőződésünkszerintcsakazelsőmegközelítéshozhateredményeket.megkérdeztükazösszesérintettszervezetet,őkhogyanneveziksajátmunkájukat, ők milyen definíciót adnának annak, amit csinálnak. A teljes kép ismeretében megnéztük, lehetséges-e a programokat egységes rendszerbe foglalni, valamilyen modellt felállítani. A terület széles körű feltárása, azaz jelen kutatás eredményei alapján nyolckülönfélekategorizálásratettünkjavaslatot,ebbőlakétlegfontosabbbemutatásávalésnéhánykulcsfogalomdefiniálásávalfolytatjukacikket,amitaztánaszínházinevelésiprogramokjellemzőinekismertetésekövet. CIvIl SzEmlE 2014/4. 7

9 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM főbb eredmények és ezek összefüggései a társadalmi aktivitásra neveléssel a színházi nevelés rendszerezése Amegfigyeltprogramokbólésaszervezetekönmeghatározásaibóliskiderül,hogya színházi nevelés nagyon tág és szerteágazó terület, sokféle képzettséggel és háttérrel rendelkezőérintettalehetőlegkülönfélébbtartalmúésformájúprogramokatértialatta. MegítélésünkszerintMagyarországonpillanatnyilaganehézségetésafélreértéseketleginkább az okozza, hogy átjárás van forma alapján, pedagógiai cél alapján vagy irányzat alapjántörténőkategorizálásirendszerekközött,illetve,hogyezeketegyszerrehasználják. AMagyarországonmeghonosítottkifejezésektöbbségének(példáulszínházinevelés, színházpedagógia,osztályterem-színház)szintemindigvanegyangolvagynémetalapja, demagyarországonazeredetijelentésekmindenesetbenmódosultak,rendszerintkitágultak.példáula színházpedagógia eredetileganémetiskolábóltükörfordítássalátvett elnevezés (Theaterpädagogik), amihez Németországban sajátos módszertan tartozik; Magyarországonviszontnapjainkbanmársokkaltágabbértelembenhasználják. Kutatásunkalapjánjavaslatottettünknéhánykulcsfogalomegységesdefiniálásáraés háromkategorizálásirendszerre,cikkünkkövetkezőrészébeneztfoglaljukössze. alapfogalmak Javaslatunkszerintaszínházi nevelés/színházpedagógia tágterületébesorolhatómindenolyantevékenység,amelyegyüttesenmegfelelazalábbiháromkritériumnak: 1.elsődlegesenagyermek- ésifjúságikorosztályveszbennerészt; 2. elsődlegesenpedagógiaiszándékavanatevékenységvezetőinek; 3. akikdramatikuseszközökkelés/vagyszínházitartalommaldolgoznak. Javaslatunk szerint a színházi nevelési program tág műfajába sorolható minden olyantevékenység,amelyegyüttesenmegfelelazalábbiötkritériumnak: 1.elsődlegesenaköznevelésbenérintettekszámárakészült; 2. színházi,bábszínházivagytáncszínházielőadásvagyjelenetsorvanbenne; 3. pedagógiaicéljavanazalkotóknak; 4.arésztvevőkaprogramsoránannakmenetétérdembenbefolyásolóvagyazabban történtekreérdembenreflektálóinterakciókbanvehetnekrészt; 5. repertoárszerűen többször, minden alkalommal különböző csoportoknak játszott program;mindenprogramegyszerialkalom,azalkalomhozkapcsolódvaelő- ésutókövetéslehetséges. Aszakmanyelvhasználatábólkiindulvajavasoljuk,hogyhasználjukszinonimaként: aszínházineveléstésaszínházpedagógiát; aszínházinevelést,aszínházraneveléstésaszínházzalnevelést; a színházi nevelési programot, a színházi nevelési foglalkozást és a színházi nevelési alkalmat. 8 CIvIl SzEmlE 2014/4.

10 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Megkülönböztetjük a zárt végű interakciókat a nyílt végű interakcióktól. A zártvégűinterakciókajátszószínészekvagyamoderátoráltalfeltettolyankérdések vagykérések,amelyekdramaturgiailagzártak,azelőadásmenetétérdembennembefolyásolják, a nézők reakciója szinte százszázalékosan kiszámítható. A nyílt végű interakcióknálarésztvevővalósdöntésihelyzetbekerül,vagyisvagyvalóshatássallehetazeseményekre (szavai és/vagy cselekedetei hatással vannak arra, hogyan cselekednek a karakterek vagy hogyan alakul a történet), vagy érdemben reflektálhat az előadásban történtekre,érdembengondolkodhatazelőadásáltalfelvetettproblémán. kategorizálás forma alapján Azáltalunkjavasoltmodellakövetkező: interaktív értelmezô osztályterembáb-/tánc- színház komplexszínházinevelésielőadás(tie) felkészítőbeszélgetéssel/foglalkozással feldolgozóbeszélgetéssel/foglalkozással Aközépsősorbanlévőszínházegykonstanselem,deehhezkapcsolódhatvalamilyen jelző, ami a színházi formára utal. A jobb oldali oszlop pedig a színházhoz kapcsolódó interaktív részt írja le. A legalsó sorban, egy külön műfajként, az interaktív részek és a színházirészekvegyítésévellétrejövőkomplexszínházinevelésielőadásáll.aműfajokról kicsitrészletesebben: Interaktív színház:azokazelőadások,amelyekkizárólagzártinterakciókatalkalmaznak.ezeketönmagában,hanemkapcsolódikhozzáfelkészítésvagyfeldolgozás, nemtartjukszínházinevelésiprogramnak. Értelmező színház: az előadást gyakran, akár jeleneten belül is többször megmegszakítjaegymoderátor,akiadarabotanézőknekértelmezivagyazértelmezést kérdésekkel segíti. A kérdések nélküli változatot értelmező színháznak nevezzük. A kérdéseketisfeltevőváltozatot interaktívértelmezőszínháznak hívjuk. Osztályterem-színház :olyan,tanterembenjátszódóelőadás,amelyben adarabotáltalában1 6szereplőadjaelő; adarabtémájábanleginkábbagyerekeket,fiatalokatérintőmorális,társadalmivagy életkorikérdésekrőlszól; az előadáshoz az osztálytermet nem rendezik át, a játék a standard osztálytermi kellékek(katedra,tanáriasztal,padok,tábla)között,gyakranazokfelhasználásával zajlik; a színészek gyakran a jelenetből pontosan meghatározható szerepet kínálnak az osztálynak; a program alacsony díszlet-, jelmez és technikaigényű, könnyen utaztatható, alacsonyköltségvetésű. CIvIl SzEmlE 2014/4. 9

11 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Komplex színházi nevelési előadás (TIE): olyan színházi nevelési program, amelyben előadás-részletekvagyjelenetsorok,felkészítőésfeldolgozóbeszélgetésekésdramatikusmunkaformákegyarántmegtalálhatók; jellemzőentöbbfélemunkaformát,ezekbengyakrantöbbféleszerepetésnézőpontotkínálnakarésztvevőknek; ezenmunkaformákközöttgyakoriakaváltások; aszínházirészekésafelkészítő/feldolgozórészeknemválnakel,hanemegyüttesenadnakkiegyszervesegészet; aprogramkb.2-4óraidőtartamú,többnyiretanrendbevanillesztve,ésmeghatározottkorcsoportbatartozórésztvevőknekkészült. A színházi előadást önmagában nem tekintjük színházi nevelési programnak, akkor sem, ha valamennyi jelző kapcsolódik hozzá(például interaktív értelmező osztályterem-színház).ezekaformákönmagukbanaszínházinevelés/színházpedagógiaszélesebb területéhez tartoznak, de nem színházi nevelési programok. Ha beszélgetés vagyfoglalkozáskapcsolódikhozzájuk,akkormárszínházinevelésiprogramok. Akomplexszínházinevelésielőadás(TIE)színházinevelésiprogram. Akomplexszínházinevelésielőadástkivéveamodellösszeselemeszabadonkombinálható, és a feltüntetett sorrendben logikusan összeolvasandó. Ha egy szervezet eszerintamodellszerintakarjabesorolniprogramját,egyszerűencsakazösszeseleméről végig kell gondolnia, igaz-e a programra, és az összes olyan elemet, amelyet igaznaktalált,csaksorrendbenösszekellolvasnia. kategorizálás pedagógiai cél alapján Aprogramokatazalábbifőpedagógiaicélokmenténsoroltukbe: emberi/társadalmi kérdéseket felvető: morális,emberi,társadalmi,filozófiaikérdéseketvizsgálóprogramok; beavató: aszínháziformanyelvértését,adarabértelmezését,aszínházműködésénekmegismerésétsegítőprogramok; ismeretátadó: elsődlegesenanat-hozkapcsolódótananyagismeretátadását(példáulirodalom)vagyegyébismeretátadásátcélzóprogramok.ennekalfajaarendhagyóirodalomóra; prevenciós: afüggőségésaszerhasználatmegelőzésére,pszichológiaivagypszichiátriai problémák kezelésére vagy baleset- és bűnmegelőzésre szakosodott programok; készségfejlesztő: különféle kompetenciákat (például mozgás, kommunikáció, idegennyelv)fejlesztőprogramok. Alegtöbbprogramhangsúlyosanezencélokegyikébeilleszkedik,báremellettrészbenmegvalósíthatmáscélokatis. 10 CIvIl SzEmlE 2014/4.

12 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Mintarramárkorábbanutaltunk,aszínházinevelésiprogramokatérdemesformaés pedagógiaiszándékmenténiskategorizálni,hiszenakettőegyüttárulhatelfontosinformációtaprogramrólegykívülállószámára. Mígaformaleginkábbarrólárulkodik,hogymilyenszerepet,aktivitásiformátkínálnakazalkotókanézőnek,addigapedagógiaiszándékbólkiderülazis,hogymilyencélok vezérlik őket ebben. Az emberi/társadalmi kérdéseket felvető programok erőteljesen kapcsolódhatnak olyan témákhoz, amelyek a társadalmi aktivitást erősítik. Itt érdemes megemlíteni,hogyezeknélaszínházinevelésiprogramoknálkétélesenelválómegközelítéssel dolgoznak a foglalkozásokban. A felkínált problémák kapcsán két feldolgozási móddal találkoztunk, az egyikben a felvetett probléma megoldásának lehetőségeit keresték, a másikban inkább a probléma okait vagy párhuzamait vizsgálták. Mindkettő teretnyithataproblémákravalóreflektálásnakésazilyentémákhozvalóegyéniviszonyokkialakításának. Bizonyosszempontbólabeavatócélúprogramokiselősegíthetikeztacélt,hiszena színház kifejezési formáinak, gondolkodásának megismerése elősegítheti az önkifejezés formáinakfejlődését.példáultöbbbeavatócélúprogramalkalmazaszínésztréningbenis használtgyakorlatokat,ezekahétköznapiéletreisadaptálhatókészségeketfejlesztenek. Akövetkezőkbenaszínházinevelésiprogramokfontosabbjellemzőitmutatjukbe,majd ismétvisszatérünkatágabbképhez,ésbemutatjuk,hogymilyenmértékbenvanjelenez aterületországosszinten. a színházi nevelési programok fontosabb jellemzői a programok tartalma és hatása A kutatásba vont programokat áttekintve a következő alapanyagok a legnépszerűbbek : 5program:Shakespeare:Hamlet; 4program:Shakespeare:RómeóésJúlia; 3program:Antigoné-történetkülönfélefeldolgozásokban; 3program:JanneTeller:Semmi. Természetesen egy-egy alapanyagból nagyon különböző szálakat, témákat lehet kiemelni.tapasztalatunkszerintaprogramokfókuszábanleggyakrabbanállótémaahatalom(gyakorlás) és az ideális vezető kérdésköre, életkortól és műfajtól függetlenül. Ugyancsak többeket foglalkoztat a jövő kapcsán a kontrollált, manipulált utópia témaköreésgyakoriakajelenünketisbefolyásolótörténelmi témákatfeldolgozóprogramok.mindezreflektálamaimagyarországitársadalmi-politikaihelyzetreis. Mígeztazalapanyagokbólnehézlennemegállapítani,aválasztotttémákbólegyértelműenkiderül,hogymilyenfontosterepeaszínházinevelésannak,hogyfiatalokatársadalomésazegyénviszonyánakproblémáivalfoglalkozzanak. CIvIl SzEmlE 2014/4. 11

13 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Aprogramokhatásárólalkotottvéleménytvizsgálvaötfőhatásprofilbontakozikki: olyan programok, amelyek egy központi probléma mentén gondolkodtatnak, ezt különféle nézőpontokból járják körül, és ezáltal hatással vannak az empátiára és az önismeretre,éshelyenkéntmegkísérelikadiszkriminatívattitűdökcsökkentésétis; olyanprogramok,amelyekakommunikációtésakreativitástfejlesztik; olyanprogramok,amelyekszínházi,dramaturgiaiismereteketadnakát. Kisebb,deönállócsoportkéntjelentkeznekmég: aprevencióshatásúprogramokés bizonyosnat-fejezetekrőlés/vagyadarabról,szerzőjérőlkonkréttudástátadóprogramok. Természetesenmindenprogramkifejthatástmindazötterületen,dehangsúlyosan csakazegyikprofilérvényesül. Afelsőháromprofilteljesenegyértelműenkapcsolódik,bárkülönbözőmódokon,a társadalmiaktivitástémaköréhez,azutóbbikettőiskapcsolódhatbizonyosmódokon,de ezáltalábannemjellemző. mi tetszik a diákoknak? Mindenalkalommal,amikorarésztvevőkkelbeszélgettünk,ugyanaztanyolckérdést tettükfel,ebbőlazegyikazvolt,hogy Mitetszettnektekaleginkábbamainapban? A válaszokatlejegyeztük,abbanbizonyoskulcsszavakatkerestünk,ésezalapjánarésztvevőkaleggyakrabbanazalábbiakatemlítették: 48%:azelőadás szép,érdekes,izgalmasvolt; 46%:színészi játék; 36%:azaprobléma,amirőlgondolkodhattunk; 32%:beszélhettünk arendezővel,színésszel,ügyelővelstb.; 32%:meghallgattak bennünket,kíváncsiakvoltakavéleményünkre; 30%:partnerként kezeltekbennünket; 29%:beleszólhattunk,hogyanalakulatörténet,hogyancselekednekakarakterek; 19%:kipróbálhattuk adíszleteket,bábokat,jelmezeketstb.; 10%:nem voltunk iskolában; 7%:sokattanultunk egyadotttémakapcsán; 4%:új környezet (bejöttünkavárosba,szépnagyépületstb.); 3%:büfé, ruhatár; 3%:buli volt,haverokkalvoltunkstb. Adiákokvisszajelzésébőlkétrendkívülfontosmegállapításszűrhetőle.Azegyikaz, hogyrendkívülfontosaszínházinevelésiprogramokesetébenaminőségiszínházielőadás.hanemelégjóazelőadásszínháziszempontból,akkoradiákoksemfognakkapcsolódnihozzá,ésezazinteraktívelemekreiskifoghatni.másrészt,adiákoknakegyértelműenfontosazis,hogyizgalmasproblémáról,ésazőgondolataikirántinyitottsággal, partnerséget kínálva kezdeményezzenek velük interakciót a programot vezetők. Leegy- 12 CIvIl SzEmlE 2014/4.

14 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM szerűsítve a dolgot, a diákok jó színházat, számukra fontos kérdéseket és partneri viszonyt igényelnek egy színházi nevelési programtól, és nem igazán izgatja őket, hogy milyenabüfévagyaruhatár. az interakció formái Érdekesránézniarra,hogyafenticélokatmilyenformákonkeresztülvalósítjákmega programokvezetői.azösszesprogramösszesmunkaformájaközöttazarányokakövetkezőkvoltak: Színházielőadásvagyjelenetsor 24,6% Egészcsoportosmunka,semavezetők,semarésztvevőknincsenekszerepben(példáulfejtés) 20,7% Programvezetőprezentál,előad 14,1% Egészcsoportosmunka,arésztvevőknincsenekszerepben,avezetőkközüllegalábbegyigen (példáulforrószék) 8,7% Egészcsoportosszabályjáték,gyakorlat(példáulbogozódás) 6,9% Résztvevő(k)prezentáljákacsoportnakakiscsoportosmunkaeredményét 6,6% Kiscsoportosmunka,semavezetők,semarésztvevőknincsenekszerepben (példáulkiscsoportosmegbeszélés) Egészcsoportosmunka,legalábbegyvezetőszerepben,ésarésztvevőkisszerepbelép(het)nek (példáulegészcsoportosimprovizáció) Kiscsoportosmunka,legalábbegyvezetőszerepben,ésarésztvevőkisszerepbelép(het)nek (példáulkiscsoportosimprovizáció) Kiscsoportosmunka,arésztvevőknincsenekszerepben,avezetőkközüllegalábbegyigen (példáulkiscsoportosjelenetrendezés) 6,2% 4,8% 3,6% 1,6% Önállómunka 1,4% Kiscsoportosszabályjáték,gyakorlat(példáulkoncentrációsjáték) 0,5% Párosmunka 0,3% Azt látjuk, hogy a színházi előadás, jelenetsor mellett a programvezetői prezentáció és az egész csoportos szerep nélküli munka a legközkedveltebb munkaforma, ez a három együtt kiteszi az összes programban megfigyelt összes munkaforma csaknem 60 százalékát(!).bizonyosformák,mintpéldáulapárosvagyönállómunka,vagyakiscsoportosszabályjátékmeglepőenalulreprezentáltak. Nehézlenneaztmondaniazinterakcióbármelyikformájára,hogyjobbanvagykevésbésegítielőatársadalmiaktivitást.Mindenesetbenérdemesafeldolgozotttémával,a megvalósításkörülményeivelésazelérnikívántcéllalösszefüggésbenvizsgálniaformát. Avezetőkrészérőlalegnagyobbbiztonsággalmegvalósíthatóinteraktívformaabeszélgetés, ami egy izgalmas emberi vagy társadalmi probléma kapcsán könnyen kimozdíthatja a megszokott iskolai paradigmából a diákokat, és egy szerepfelvételre késztető CIvIl SzEmlE 2014/4. 13

15 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM játékakáraztislehetővéteheti,hogyújmódokonszerezzenektapasztalatotilyenproblémahelyzetekrőlarésztvevők. Aszokásosiskolaiműködésbőlvalókimozdításbanazisszerepetjátszik,hogyújdolgokkalkerülhetnekinterakcióbaadiákok.Aleggyakrabban,azesetek49százalékábana kellékekkel kerültek kapcsolatba a résztvevők, ezt követte az esetek 37 százalékában a díszlet,16százalékábanajelmezek.megfigyeléseinkalapjánaprogramok85százalékábanaszínészekkel,23százalékábanarendezővelbeszélgettekvagydolgoztakarésztvevők.atöbbialkotóvalcsakjóvalkevesebbprogrambanvoltlehetőségüktalálkozni. mibe szólhattak bele a résztvevők? Fontoshatássallehetadiákokönkifejezéséreésakaratképzésére,hogyszándékuknak hatásalehetaszínházfiktívvilágában.azáltalunkkutatottszínházinevelésiprogramokbanaleggyakrabbanabbaszólhattakbele,hogyancselekednekakarakterek(37százalék), és kicsit kevesebbszer abba, hogyan alakuljon a történet (26 százalék), vagy hogy milyenközpontiproblémákatvizsgáljonaprogram(21százalék).aprogramok18százalékaezenaháromlehetőségenkívülegyébbeleszólásiformákatiskínált. Eztkiegészítőinformáció,hogyaprogramok98százalékakínáltnézőiattitűdöt,94 százalékabeszélgetést,52százalékaeljátszástvagyszerepbelépést,30százalékarendezéstés15százalékaegyébrészvételimódot.azelőadástartalmátólfügg,deönmagában máranézőipozícióiskínálhatlehetőségetatársadalmikérdésekrevalóreflektálásra,és azönkifejezéssokféleformájátkínáljákabeszélgetés,szerepbelépésvagyrendezés. létszám Az alkotók által megadottak alapján a legkisebb programon egyszerre kb. 10 fő veszrészt,míga legnagyobbon egyszerrekb.300.aprogramoktöbbmintfelén25 32közöttiazátlagoslétszám,vagyisaprogramoktöbbmintfeleegyszerreegyosztállyal dolgozik.aprogramokkb.20százalékadolgozikkisebbcsoportokkal,mintegyosztály, és kb. 27 százaléka nagyobb csoportokkal. Ebből a programok 5 százalékán vesz részt 100 vagy annál több fő. Összességében elmondható, hogy a színházi nevelési programoktöbbségeegyosztállyalvagykevesebbrésztvevőveldolgozik. Akisebblétszámönmagábanmégnemjelentiazt,hogytársadalmiaktivitásravaló neveléstörténik,viszontfontoselőfeltételelehet.hiszenegykisebbcsoportbansokkal valószínűbb, hogy többen megszólalnak, érdemi beszélgetésre vagy cselekvő részvételre nyílhat lehetőség, míg egy több száz fős nézőtéren erre kisebb az esély. A programkészítőirészérőlarésztvevőklétszámánakmeghatározásábantöbbtényezőszerepet játszhat, de azt bátran állíthatjuk, hogy a kisebb létszám mögött leggyakrabbanaz érdemikommunikáció,aközösgondolkodásilehetőségmegteremtésénekszándékaáll. 14 CIvIl SzEmlE 2014/4.

16 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM korosztály Aprogramok11százalékakészülazóvodaikorosztálynak,16százalékaalsótagozatosoknak(1 4.évfolyam),19százalékafelsőtagozatosoknak(5 8.évfolyam)és54százaléka, azaz a programok több mint fele a középiskolai korosztálynak (9 12. évfolyam) vagyidősebbeknek.aközépiskoláskorosztálynakkészülalegtöbbprogram,alegváltozatosabbformákéspedagógiaicélokszerint.azalkotókaztgondolhatják,hogyőkmár majdnemfelnőttek,számukrafelnőtttartalomisbemutatható,vagyisaközépiskolaikorosztállyalvalófoglalkozásnemigényelkülönösebb plusz szakértelmet.emellettőkmár önálló büdzsével rendelkező, fizetőképes, potenciális nézők, akik beszoktathatók a színházba.azóvodásokamásik véglet :afentiokokbólkiindulvaésazokatmegfordítva számukra vélhetően azért készül nagyon kevés program, mert a velük való munka speciális szakértelmet, felkészültséget igényel, másrészt nem ők, hanem pedagógusaik vagyszüleikdöntenekarról,hogyvisszajönnek-easzínházba. a programok hossza transzferhatás A legrövidebb program az alkotók szerint 30 perc (félóra), a leghosszabb program 360 perc(hat óra) hosszú utóbbi egy háromalkalmas program. Az átlagos programhossz kb. két óra (121 perc). A leggyakoribb programhosszok 60 perc, 150 perc és 180 perc. A megfigyelések mindezt visszaigazolni látszanak: a legrövidebb megfigyelt program34perc,aleghosszabb352perchosszúvolt,azátlagosprogramhossz134perc volt.természetesensokesetbenaprogramhosszaésacélcsoportéletkoraközöttvolt összefüggés,alegtöbb30perckörüliprogramóvodásoknakvagykisiskolásoknakszólt. Azátlagosprogramhosszegyérdemiintervenciórakínállehetőséget,2óraalattegyegytéma legyenazemberiproblémavagyszínháziforma kapcsánlehetújmegértésrejutni,újszempontokatmegérteni. Aszínházinevelésiprogramokkapcsángyakranfelmerülőkérdésaszínházakrészéről, hogy hatásos ellenszerei-e a színházi nézők öregedésének és megfogyatkozásának. Igyekeztünkennekakérdésnekisutánajárni.Arraakérdésre,hogy Aprogramalapján kedvet kaptatok-e, hogy gyakrabban menjetek színházba? az esetek 63 százalékában egyöntetűigen,15százalékábanegyöntetűnemvoltaválasz,22százalékbanvegyesvolt a kép (általában a résztvevők olyan típusú színházra kaptak kedvet, amilyenen éppen résztvettek,másranem).arraakérdésre,hogy Segített-eaprogramabban,hogyegy másikszínházielőadástjobbanmegértsetek? arésztvevők46százalékbanegyöntetűen igent,34százalékbanegyöntetűennemetmondtak,és20százalékbannemvoltközöttükegyetértés. CIvIl SzEmlE 2014/4. 15

17 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Ez alapján nem állíthatjuk azt, hogy a színházak számára ez az a csodafegyver, ami megoldjaaproblémáikat,deazegyértelművolt,hogyolyanelőadásokra,amelyeknekik szólnak,sőtmegisszólítjákőket,szívesenmennénekmáskorisadiákok. robbanás a színházi nevelési programokban Aprogramokjellemzőinekbemutatásautántérjünkvisszaatágabbképhez.Aszínházinevelésiprogramokmárkorábbanemlítetthirtelenelterjedésestatisztikailagisbeigazolódottakutatássorán.Aszínházineveléstekintetébena robbanás a2010/2011-es évadbankövetkezettbe,amikoraszervezetekönbevallásaszerintazilyentípusúprogramokszámaazegyikévrőlamásikra109-ről200-raemelkedett.mindeközbenaszínházakelőadásszámaradikálisannemváltozott,tehátaműsorpolitikákonbelülihangsúlyeltolódásokról,illetveazelőzőévekbenkifejezettenszínházinevelésiprogramokjátszására létrehozottszervezetek felfutásáról beszélhetünk.ezaztjelenti,hogyegynagyongyorsan növekvő, ugyanakkor rendkívül fiatal területről van szó, ami jelenleg is keresi saját határait,szakkifejezéseit,eszköztárát,módszertanát. A2011 /2012-esévadban,ésnagyvalószínűséggelazaztkövetőévadokbanisezafajtatevékenységtöbbmintszázezergyereket,fiataltérintett.Nemegymarginálisterületrőlvantehátszó,hanemegyerősödőtrendről.Mindeközbenviszontazérintettiskolák számacsakkb.20százalékkalemelkedett,ezaztjelenti,hogyvélhetőencsakaziskolák egy bizonyos köre vonható be színházi nevelési tevékenységekbe, értük viszont egyre növekszikaverseny. Többmint2000iskolátmégnemtudtakmegszólítaniaszínházak, társulatok.azegyértelmű,hogyigennagyszámúgyerek,fiataltalálkozikszínházinevelési programmal, így ezek hatása is nagy számokban válhat érzékelhetővé. Viszont fontos figyelmeztetésahozzáférésszempontjábólaszínházinevelésiprogramokatkínálószervezetekföldrajzieloszlása. Székhely tekintetében erőteljes budapesti túlsúlyt tapasztalunk: a könyvünkben (Cziboly Bethlenfalvy2013)szereplő117szervezetből67-nekBudapestenvanaszékhelye, ez a teljes mezőny több mint fele (igaz, közülük többen rendszeresen dolgoznak vidékenés/vagylátnakvendégülvidékicsoportokatis).ezaztisjelenti,hogybudapesten sokkalnagyobbeséllyeltalálkozikilyenprogrammalegyfiatal,éshogyvannakazországnakteljesenellátatlanrégióiis. Öt nagyobb kategóriába sorolhatók a szervezetek, színházak aszerint, hogy hány színházinevelésiprogramjukfut: azokaszínházak,szervezetek,aholnincsszínházinevelésiprogram(ésgyakranszínházinevelésitevékenységsem); azokaszínházak,szervezetek,aholnagyobbrepertoármellettegyszínházinevelési program fut. Itt az esetek többségében a program a színház számára marginális, kísérletijelleggelfutóvagyakár megtűrt tevékenység; azokaszínházak,szervezetek,aholnagyobbrepertoármellettnéhány(2 4)program fut.ezekaszínházakmáráltalábanfelismertékaterületfontosságát,gyakranaszín- 16 CIvIl SzEmlE 2014/4.

A kocka magyar oldalace

A kocka magyar oldalace A kocka magyar oldalace A DICE kutatás magyar eredményei DICE Drama Improves Lisbon Key Competences in Education DICE A drámapedagógia hatása a lisszaboni kulcskompetenciákra DICE Consortium, 2010 Belgrade

Részletesebben

FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok

FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok 01 FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok Szerzők, köszönetnyilvánítás Szerkesztők Szerzők Szanyi F. Eleonóra Bálint Mónika (2., 5. fejezet) Lukács Ágnes Gáspár Judit (4., 5. fejezet) Susánszky Pál

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Közösségi lehetőségek a mélyszegénység elleni küzdelemben Önszerveződés és szakmaközi együttműködés Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Változások világa. DICE tanári csomag tanítási színházzal és drámával foglalkozóknak

Változások világa. DICE tanári csomag tanítási színházzal és drámával foglalkozóknak Változások világa DICE tanári csomag tanítási színházzal és drámával foglalkozóknak DICE Consortium, 2010 Drama Improves Lisbon Key Competences in Education A drámapedagógia hatása a lisszaboni kulcskompetenciákra

Részletesebben

Kutatásmódszertan. A kutatás maga három fázisban zajlik majd:

Kutatásmódszertan. A kutatás maga három fázisban zajlik majd: Rövid összefoglaló Magyarországon a kőszínházi és a független előadóművészeti szférában is egyre elterjedtebbek a színházi nevelés legkülönbözőbb válfajai. Az utóbbi években a kormányzat is kiemelt figyelmet

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke A záró tanulmány megírásának célja, felépítése

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke A záró tanulmány megírásának célja, felépítése Tartalom Előszó 4 1 Előszó Mindenik embernek a lelkében dal van És a saját lelkét hallja minden dalban És akinek szép a lelkében az ének, Az hallja a mások énekét is szépnek. Babits Mihály: Második ének

Részletesebben

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István TANDEM, n.o. 2012 Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István A kutatás a Bethlen Gábor Alap anyagi

Részletesebben

I.2 Az ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka 68

I.2 Az ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka 68 I.2 Az ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka 68 Jelen fejezet meghatározza az ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka fogalmait, leírja azok területeit, bemutatja azok szereplőit. Különbséget

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

A felfedeztető tanulás támogatásának eszköze a tanártovábbképzés és a tanári mentorálás során: a PISCES modul

A felfedeztető tanulás támogatásának eszköze a tanártovábbképzés és a tanári mentorálás során: a PISCES modul Réti Mónika Á. Majer Anna: A felfedeztető tanulás támogatásának eszköze a tanártovábbképzés és a tanári mentorálás során: a PISCES modul H Á T T É R T A N U L M Á N Y készült a TÁMOP 3.1.1. projekt 3.

Részletesebben

Gyermekvédelem és bűnmegelőzés

Gyermekvédelem és bűnmegelőzés Gyermekvédelem és bűnmegelőzés kutatási jelentés 2015.04.17. Nemes Attila Tartalom Bevezetés... 2 Iskola a határon... 2 A kutatásról... 3 A kutatás módszertana... 4 I. Személyekkel összefüggő kérdések...

Részletesebben

Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja. Az Óperenciástengeren. 2011 / 2. szám

Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja. Az Óperenciástengeren. 2011 / 2. szám Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja Az Óperenciástengeren túl 2011 / 2. szám TARTalom rajzpályázat A rajzpályázat nyertesei... 1 a differenciálás lehetősége matematikaórán... 2 Matekfilm... 3 indítókulcs

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Gyakorlatközelben

magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Gyakorlatközelben Gyakorlatközelben magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet MAGTÁR Megelõzés Alkalmazkodás Gondoskodás Ötlettár

Részletesebben

Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez

Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez KOMPASZ Szerzők: Patricia Brander Rui Gomes Ellie Keen Marie-Laure Lemineur Bárbara Oliveira Jana Ondráčková Alessio Surian Olena Suslova A rajzokat készítette:

Részletesebben

Hálózati Évkönyv. hálózat. szolgáltatás. országos. komplex. foglalkoztatás. Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat

Hálózati Évkönyv. hálózat. szolgáltatás. országos. komplex. foglalkoztatás. Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat Hálózati Évkönyv munkaerőpiac partnerség foglalkoztatás együttműködés személyre szabott hálózat munkáltatók országos rehabilitáció komplex Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat

Részletesebben

Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány cigánynak lenni ismerjük meg egymást! című középiskolai foglalkozásának értékelése

Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány cigánynak lenni ismerjük meg egymást! című középiskolai foglalkozásának értékelése Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány cigánynak lenni ismerjük meg egymást! című középiskolai foglalkozásának értékelése Váradi Luca 2013. Augusztus A Projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult

Részletesebben

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat?

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A 2012. évi Tudatos vezetés kutatás eredményei kpmgakademia.hu 2 Section or Brochure name Tartalom: Bevezetés 3 A kutatás koncepciója 4 A felmérésben

Részletesebben

A matematika tanításában alkalmazható néhány korszerű módszerről

A matematika tanításában alkalmazható néhány korszerű módszerről Tanári szakdolgozat Tanulmány A matematika tanításában alkalmazható néhány korszerű módszerről Készítette: Herczeg Petra tanári mesterszakos hallgató német-matematika szakterület Témavezető: Dr. Ambrus

Részletesebben

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013)

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE NEVELÉSI TANÁCSADÓK EGYESÜLETE 2012 1 A DOKUMENTUM A MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ

Részletesebben

ROMA MENTOR PROJEKT. Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív megközelítése

ROMA MENTOR PROJEKT. Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív megközelítése ROMA MENTOR PROJEKT Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív megközelítése Budapest 2011 1 ROMA MENTOR PROJEKT Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben