Színházi nevelési programok és a társadalmi részvételre nevelés (BethlenfalvyÁdám CzibolyÁdám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Színházi nevelési programok és a társadalmi részvételre nevelés (BethlenfalvyÁdám CzibolyÁdám"

Átírás

1 C IVIL SZEMLE Xi. évfolyam 4. Szám nnközösségek ÉS CIVIL TÁRSADALOM Színházi nevelési programok és a társadalmi részvételre nevelés (BethlenfalvyÁdám CzibolyÁdám a bennünk élô alkotó felébresztése a közösségi mûvészetek útján (KatonaKrisztina) a kulturális tevékenységet folytató nonprofit Szervezetek jellemzôi, támogatásuk változása (ReisingerAdrienn) nntársadalom ÉS ÁLLAM a kormányzás minôsége és a bizalom Szerepe a civil Szektor kulturális SzerepvállaláSában (TóthÁkos) nnkisebbségek ÉS CIVIL TÁRSADALOM a romániai magyar kulturális Szervezetek erôforrásainak Szociológiai vizsgálata (DánielBotond KissDénes) 2014/4nnnnn

2 CIVIL SZEMLE XI.ÉVFOLYAM4.SZÁM

3 Szerkesztôbizottság/EditorialBoard BeliaAnna,HarsányiLászló,KirschnerPéter,KutiÉva, MarschallMiklós,MiszlivetzFerenc,NagyÁdám Szerkesztôség/Editors Felelôs szerkesztô/executive Editor NáraiMárta Rovatszerkesztôk/Editors CsongorAnna(Társadalomésállam/SocietyandState) KákaiLászló(Elméletileg/Theoretically) PéterfiFerenc(Közösségekésciviltársadalom/Community andcivilsociety) SebestényIstván(Világ-nézet/InternationalReview) Képszerkesztô/Image Editor GönczôViktor Online szerkesztô/online Editor BodLevente Elôfizethetôawww.civilszemle.hucímen MMAMagyarMûvészetiAkadémia EmberiErôforrásokMinisztériuma,NemzetiségiésCivilTársadalmiKapcsolatokértFelelôs HelyettesÁllamtitkárság EMBERI ERÔFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, NEMZETISÉGI ÉS CIVIL TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELÔS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG Kiadó CIVIL SZEMLE ALAPÍTVÁNY 1137Budapest,Pozsonyiút14. Tel./fax:(+36-1) Felelôskiadó:NizákPéterkuratóriumielnök Tördelôszerkesztô:Erlei&TársaBt. KészültaPharmaPressNyomdában Felelôsvezetô:DávidFerenc ISSN

4 TARTALOM KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM BethlenfalvyÁdám CzibolyÁdám:Színházi nevelési programok 5 és a társadalmi részvételre nevelés KatonaKrisztina:a bennünk élô alkotó felébresztése 19 a közösségi mûvészetek útján ReisingerAdrienn:a kulturális tevékenységet folytató nonprofit Szervezetek 37 jellemzôi, támogatásuk változásai TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM TóthÁkos:a kormányzás minôsége és a bizalom Szerepe 55 a civil Szektor kulturális SzerepvállaláSában KISEBBSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM DánielBotond KissDénes:a romániai magyar kulturális Szervezetek 71 erôforrásainak Szociológiai vizsgálata SZERZÔINK 107 CIvIl SzEmlE 2014/4. 3

5 Fotó/GönczôViktor

6 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Színházi nevelési programok és a társadalmi részvételre nevelés Bethlenfalvy Ádám Cziboly Ádám A2012 /13-asszínháziévadmásodikfelébenegységesszempontsormenténfelmértük, milyen főbb színházi nevelési gyakorlatok léteznek ma Magyarországon. Ennek a kutatásnakazeredményeképpen2013végénjelentmegaszínházinevelésiprogramok kézikönyve(cziboly Bethlenfalvy2013).Színházinevelésiprogramalattolyan(tánc-,bábstb.)színházielőadástvagyjelenetsorttartalmazóprogramotértünk,amelyhezkapcsolódik valamilyen interaktív program, beszélgetés, előkészítő vagy feldolgozó foglalkozás. A kutatásba bevont programok esetében további négy szempontot is figyelembe vettünk,deazelőadásésazinterakciómeglétevoltakiindulókétalapszempont. Jelencikkünkbenarraszeretnénkrámutatni,hogyaszínházinevelésterületemilyen sokféle módon és témában kínál lehetőséget a társadalmi részvétel erősítésére, milyen lehetőségeket kínál diákoknak az önkifejezés, az akaratképzés fejlesztésében, illetve az egyéniéstársadalmiproblémákravalóreflektálásban. Mivel kutatásunk nem hatásvizsgálat volt, hanem a magyarországi színházi nevelési programokteljeskörűfeltérképezéséreéselsősorbanazeredményekrendszerezésére,a definíciókésafőkérdéskörökmegfogalmazásárakoncentrált,ígyaterületátfogóképét bemutatvafogunkkitérniazokraalehetőségekre,melyekkimondottankapcsolódnaka társadalmi részvétel általánosabb témájához. A cikkben a társadalmi részvétel erősítése alattelsősorbanbizonyosegyéniésközösségikészségekfejlesztésétértjük.annakellenére,hogyakutatásunksoránnemmértünkhatást,bátranfeltételezhetjük,hogyaszínházi nevelési programoknak van társadalmi részvételt erősítő következménye, hiszen CIvIl SzEmlE 2014/4. 5

7 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM több kvantitatív kutatás is erre az eredményre jutott. Például kimutatták már, hogy a komplexszínházinevelésielőadások(aszínházinevelésiprogramokegyspeciálisformája)pozitívanhatnakademokratikusattitűdre(németh Cziboly2003),illetveanemzetközi DICE kutatás 1 kimutatta, hogy a dramatikus eszközök (köztük a színházi nevelési programok) pozitívan hatnak öt lisszaboni kulcskompetenciára, köztük a személyközi, interkulturális és szociális kompetenciára, állampolgári kompetenciára, illetve az anyanyelvi kommunikációra (Cziboly 2010). Kvalitatív kutatásaikban rámutattak többen is, hogy a színházi nevelési programok hatással vannak a résztvevők későbbi hétköznapi cselekvéseire is, tudják az ott tanultakat máshol is hasznosítani (Horváth 2009; Fernezelyi Váradi2010). miért volt szükség egy átfogó, feltérképező kutatásra? Leginkábbazért,mertakutatáselőttislátszott,hogyrendkívülimértékbenmegnőtt aszínházinevelésiprogramokszáma.akutatásadatfelvételiidőszakaalatt298szervezetetkerestünkmeg.akönyvben(cziboly Bethlenfalvy2013)legjobbismereteinkszerint valamennyi fontosabb színházi nevelési program helyet kapott: 119 szervezet és 172 program leírása mellett rövid ismertetés szerepel benne további kb. 250 határterületi programról. A leírt programokból összesen 118-at néztünk meg személyesen. Ezeket a programokat összehasonlítható szempontok mentén, közérthetően mutattuk be, ez egyrésztaszülőket,iskolákat,befogadóintézményeketsegíthetiamegfontoltválasztásban,másrésztaterületszakembereitsegítiabban,hogyszéleskörű,átfogóképetkapjanakamaihelyzetről. Nem volt mindig ennyire sok színházi nevelési program Magyarországon ben készültelazelsőszínházinevelésiprogramakerekasztalszínházinevelésiközpontgondozásában, 1996-ban alakult a Káva Kulturális Műhely, és ezt követően sok évig e két szervezetmelletttöbb,projektszerűendolgozókistársulatvoltmégjelenamagyarszínházinevelésipalettán.akétezresévektőlaztánafüggetlentársulatokmellettmindtöbb színház is elkezdett ilyen típusú programokat létrehozni, mára már a legtöbb magyar színháznakvanszínházinevelésiprogramja. A növekedés újkeletű: a színházi nevelési programok száma csak az elmúlt három évbennőttcsaknemduplájáramagyarországon.azilyenmértékűnövekedésnemzetközi viszonylatban is egyedülálló. A magyar színházi nevelési szcéna európai, sőt világviszonylatbantekintveissajátosolvasztótégely:többangolszászirányzat,valamintagermán, a skandináv és más nemzetközi gyakorlatok hatása is érződik és keveredik a magyarországihagyományokkal. A következőkben a módszertan rövid bemutatása után először a főbb(a helyszűke miatt elsősorban statisztikai) eredményeket foglaljuk össze, majd bemutatjuk, milyen javaslatokattettünknéhányalapfogalomdefiniálásáraésaprogramokkategorizálására. 6 CIvIl SzEmlE 2014/4.

8 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM módszertan Összesen298intézménytkerestünkfel,és118programotnéztünkmegszemélyesen. Akutatásbanmindenszervezetönkéntesenvettrészt.Kivételnélkülminden olyanszervezetetbevontunkakutatásba,amelyekmegfeleltekazelőremeghatározottalacsonyküszöbűkritériumainknak,válaszoltakamegkeresésünkre,azadatfelvételiidőszakbana kutatásbailleszkedőprogramjukfutott,éserrőltájékoztattakbennünket.nemvégeztünk semmilyen szelekciót vagy válogatást a szervezetek között: aki küldött időpontokat, annak a programját meglátogattuk. Ez alapján feltehetően csaknem a teljes magyar képetlefedikakönyvbenközzétettleírások. Mindenegyesprogramkapcsánösszesenhatkülönbözőforrásbólgyűjtöttünk adatot: 1.aprogramokonrésztvevőgyerekektőlvagyfiataloktól; 2. arésztvevőketkísérőpedagógusoktól; 3. aszervezetekkelkapcsolatbanaszervezetekkapcsolattartóitól; 4.aprogramokkalkapcsolatbanaprogramokalkotóitól; 5. aprogramokmegfigyelésévelés 6. internetesmásodlagoskutatással. Minden szervezetet nemcsak ugyanazon szempontok szerint, ugyanazokkal az eszközökkelvizsgáltunk,hanemakapcsolatfelvétellépéseiésalátogatásmeneteisazonos forgatókönyvszerintzajlottak. Nem rangsoroltunk a programok között, nem minősítettünk. Ehelyett összefoglaló képet adtunk a hazai trendekről; közzétettünk statisztikai adatokkal alátámasztható eredményeketésmegfigyelésekenalapulóelemzéseketegyaránt.nemrejtettükelsenki elől sem a múltunkat, sem a jelenünket (lásd Szerzőink c. rovatunkban Bethlenfalvy ÁdámésCzibolyÁdámbemutatkozását megjegyzésaszerkesztőtől ),deakutatásés a könyv megírása során legjobb tudásunk szerint a lehető legobjektívebb módon, azonosmódszertanmenténközelítettünkaszakmamindenérintettjefelé. Akutatássoránateljesképrekíváncsiakvoltunk:hategyszerűkritériumothatároztunkcsakmeg,szembenazzalamásiklehetségesalternatívával,hogymárakutatáselején definíciókat alkotunk, műfaji meghatározásokat teszünk közzé. Egy még feltáratlan, nemkutatottterületenmeggyőződésünkszerintcsakazelsőmegközelítéshozhateredményeket.megkérdeztükazösszesérintettszervezetet,őkhogyanneveziksajátmunkájukat, ők milyen definíciót adnának annak, amit csinálnak. A teljes kép ismeretében megnéztük, lehetséges-e a programokat egységes rendszerbe foglalni, valamilyen modellt felállítani. A terület széles körű feltárása, azaz jelen kutatás eredményei alapján nyolckülönfélekategorizálásratettünkjavaslatot,ebbőlakétlegfontosabbbemutatásávalésnéhánykulcsfogalomdefiniálásávalfolytatjukacikket,amitaztánaszínházinevelésiprogramokjellemzőinekismertetésekövet. CIvIl SzEmlE 2014/4. 7

9 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM főbb eredmények és ezek összefüggései a társadalmi aktivitásra neveléssel a színházi nevelés rendszerezése Amegfigyeltprogramokbólésaszervezetekönmeghatározásaibóliskiderül,hogya színházi nevelés nagyon tág és szerteágazó terület, sokféle képzettséggel és háttérrel rendelkezőérintettalehetőlegkülönfélébbtartalmúésformájúprogramokatértialatta. MegítélésünkszerintMagyarországonpillanatnyilaganehézségetésafélreértéseketleginkább az okozza, hogy átjárás van forma alapján, pedagógiai cél alapján vagy irányzat alapjántörténőkategorizálásirendszerekközött,illetve,hogyezeketegyszerrehasználják. AMagyarországonmeghonosítottkifejezésektöbbségének(példáulszínházinevelés, színházpedagógia,osztályterem-színház)szintemindigvanegyangolvagynémetalapja, demagyarországonazeredetijelentésekmindenesetbenmódosultak,rendszerintkitágultak.példáula színházpedagógia eredetileganémetiskolábóltükörfordítássalátvett elnevezés (Theaterpädagogik), amihez Németországban sajátos módszertan tartozik; Magyarországonviszontnapjainkbanmársokkaltágabbértelembenhasználják. Kutatásunkalapjánjavaslatottettünknéhánykulcsfogalomegységesdefiniálásáraés háromkategorizálásirendszerre,cikkünkkövetkezőrészébeneztfoglaljukössze. alapfogalmak Javaslatunkszerintaszínházi nevelés/színházpedagógia tágterületébesorolhatómindenolyantevékenység,amelyegyüttesenmegfelelazalábbiháromkritériumnak: 1.elsődlegesenagyermek- ésifjúságikorosztályveszbennerészt; 2. elsődlegesenpedagógiaiszándékavanatevékenységvezetőinek; 3. akikdramatikuseszközökkelés/vagyszínházitartalommaldolgoznak. Javaslatunk szerint a színházi nevelési program tág műfajába sorolható minden olyantevékenység,amelyegyüttesenmegfelelazalábbiötkritériumnak: 1.elsődlegesenaköznevelésbenérintettekszámárakészült; 2. színházi,bábszínházivagytáncszínházielőadásvagyjelenetsorvanbenne; 3. pedagógiaicéljavanazalkotóknak; 4.arésztvevőkaprogramsoránannakmenetétérdembenbefolyásolóvagyazabban történtekreérdembenreflektálóinterakciókbanvehetnekrészt; 5. repertoárszerűen többször, minden alkalommal különböző csoportoknak játszott program;mindenprogramegyszerialkalom,azalkalomhozkapcsolódvaelő- ésutókövetéslehetséges. Aszakmanyelvhasználatábólkiindulvajavasoljuk,hogyhasználjukszinonimaként: aszínházineveléstésaszínházpedagógiát; aszínházinevelést,aszínházraneveléstésaszínházzalnevelést; a színházi nevelési programot, a színházi nevelési foglalkozást és a színházi nevelési alkalmat. 8 CIvIl SzEmlE 2014/4.

10 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Megkülönböztetjük a zárt végű interakciókat a nyílt végű interakcióktól. A zártvégűinterakciókajátszószínészekvagyamoderátoráltalfeltettolyankérdések vagykérések,amelyekdramaturgiailagzártak,azelőadásmenetétérdembennembefolyásolják, a nézők reakciója szinte százszázalékosan kiszámítható. A nyílt végű interakcióknálarésztvevővalósdöntésihelyzetbekerül,vagyisvagyvalóshatássallehetazeseményekre (szavai és/vagy cselekedetei hatással vannak arra, hogyan cselekednek a karakterek vagy hogyan alakul a történet), vagy érdemben reflektálhat az előadásban történtekre,érdembengondolkodhatazelőadásáltalfelvetettproblémán. kategorizálás forma alapján Azáltalunkjavasoltmodellakövetkező: interaktív értelmezô osztályterembáb-/tánc- színház komplexszínházinevelésielőadás(tie) felkészítőbeszélgetéssel/foglalkozással feldolgozóbeszélgetéssel/foglalkozással Aközépsősorbanlévőszínházegykonstanselem,deehhezkapcsolódhatvalamilyen jelző, ami a színházi formára utal. A jobb oldali oszlop pedig a színházhoz kapcsolódó interaktív részt írja le. A legalsó sorban, egy külön műfajként, az interaktív részek és a színházirészekvegyítésévellétrejövőkomplexszínházinevelésielőadásáll.aműfajokról kicsitrészletesebben: Interaktív színház:azokazelőadások,amelyekkizárólagzártinterakciókatalkalmaznak.ezeketönmagában,hanemkapcsolódikhozzáfelkészítésvagyfeldolgozás, nemtartjukszínházinevelésiprogramnak. Értelmező színház: az előadást gyakran, akár jeleneten belül is többször megmegszakítjaegymoderátor,akiadarabotanézőknekértelmezivagyazértelmezést kérdésekkel segíti. A kérdések nélküli változatot értelmező színháznak nevezzük. A kérdéseketisfeltevőváltozatot interaktívértelmezőszínháznak hívjuk. Osztályterem-színház :olyan,tanterembenjátszódóelőadás,amelyben adarabotáltalában1 6szereplőadjaelő; adarabtémájábanleginkábbagyerekeket,fiatalokatérintőmorális,társadalmivagy életkorikérdésekrőlszól; az előadáshoz az osztálytermet nem rendezik át, a játék a standard osztálytermi kellékek(katedra,tanáriasztal,padok,tábla)között,gyakranazokfelhasználásával zajlik; a színészek gyakran a jelenetből pontosan meghatározható szerepet kínálnak az osztálynak; a program alacsony díszlet-, jelmez és technikaigényű, könnyen utaztatható, alacsonyköltségvetésű. CIvIl SzEmlE 2014/4. 9

11 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Komplex színházi nevelési előadás (TIE): olyan színházi nevelési program, amelyben előadás-részletekvagyjelenetsorok,felkészítőésfeldolgozóbeszélgetésekésdramatikusmunkaformákegyarántmegtalálhatók; jellemzőentöbbfélemunkaformát,ezekbengyakrantöbbféleszerepetésnézőpontotkínálnakarésztvevőknek; ezenmunkaformákközöttgyakoriakaváltások; aszínházirészekésafelkészítő/feldolgozórészeknemválnakel,hanemegyüttesenadnakkiegyszervesegészet; aprogramkb.2-4óraidőtartamú,többnyiretanrendbevanillesztve,ésmeghatározottkorcsoportbatartozórésztvevőknekkészült. A színházi előadást önmagában nem tekintjük színházi nevelési programnak, akkor sem, ha valamennyi jelző kapcsolódik hozzá(például interaktív értelmező osztályterem-színház).ezekaformákönmagukbanaszínházinevelés/színházpedagógiaszélesebb területéhez tartoznak, de nem színházi nevelési programok. Ha beszélgetés vagyfoglalkozáskapcsolódikhozzájuk,akkormárszínházinevelésiprogramok. Akomplexszínházinevelésielőadás(TIE)színházinevelésiprogram. Akomplexszínházinevelésielőadástkivéveamodellösszeselemeszabadonkombinálható, és a feltüntetett sorrendben logikusan összeolvasandó. Ha egy szervezet eszerintamodellszerintakarjabesorolniprogramját,egyszerűencsakazösszeseleméről végig kell gondolnia, igaz-e a programra, és az összes olyan elemet, amelyet igaznaktalált,csaksorrendbenösszekellolvasnia. kategorizálás pedagógiai cél alapján Aprogramokatazalábbifőpedagógiaicélokmenténsoroltukbe: emberi/társadalmi kérdéseket felvető: morális,emberi,társadalmi,filozófiaikérdéseketvizsgálóprogramok; beavató: aszínháziformanyelvértését,adarabértelmezését,aszínházműködésénekmegismerésétsegítőprogramok; ismeretátadó: elsődlegesenanat-hozkapcsolódótananyagismeretátadását(példáulirodalom)vagyegyébismeretátadásátcélzóprogramok.ennekalfajaarendhagyóirodalomóra; prevenciós: afüggőségésaszerhasználatmegelőzésére,pszichológiaivagypszichiátriai problémák kezelésére vagy baleset- és bűnmegelőzésre szakosodott programok; készségfejlesztő: különféle kompetenciákat (például mozgás, kommunikáció, idegennyelv)fejlesztőprogramok. Alegtöbbprogramhangsúlyosanezencélokegyikébeilleszkedik,báremellettrészbenmegvalósíthatmáscélokatis. 10 CIvIl SzEmlE 2014/4.

12 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Mintarramárkorábbanutaltunk,aszínházinevelésiprogramokatérdemesformaés pedagógiaiszándékmenténiskategorizálni,hiszenakettőegyüttárulhatelfontosinformációtaprogramrólegykívülállószámára. Mígaformaleginkábbarrólárulkodik,hogymilyenszerepet,aktivitásiformátkínálnakazalkotókanézőnek,addigapedagógiaiszándékbólkiderülazis,hogymilyencélok vezérlik őket ebben. Az emberi/társadalmi kérdéseket felvető programok erőteljesen kapcsolódhatnak olyan témákhoz, amelyek a társadalmi aktivitást erősítik. Itt érdemes megemlíteni,hogyezeknélaszínházinevelésiprogramoknálkétélesenelválómegközelítéssel dolgoznak a foglalkozásokban. A felkínált problémák kapcsán két feldolgozási móddal találkoztunk, az egyikben a felvetett probléma megoldásának lehetőségeit keresték, a másikban inkább a probléma okait vagy párhuzamait vizsgálták. Mindkettő teretnyithataproblémákravalóreflektálásnakésazilyentémákhozvalóegyéniviszonyokkialakításának. Bizonyosszempontbólabeavatócélúprogramokiselősegíthetikeztacélt,hiszena színház kifejezési formáinak, gondolkodásának megismerése elősegítheti az önkifejezés formáinakfejlődését.példáultöbbbeavatócélúprogramalkalmazaszínésztréningbenis használtgyakorlatokat,ezekahétköznapiéletreisadaptálhatókészségeketfejlesztenek. Akövetkezőkbenaszínházinevelésiprogramokfontosabbjellemzőitmutatjukbe,majd ismétvisszatérünkatágabbképhez,ésbemutatjuk,hogymilyenmértékbenvanjelenez aterületországosszinten. a színházi nevelési programok fontosabb jellemzői a programok tartalma és hatása A kutatásba vont programokat áttekintve a következő alapanyagok a legnépszerűbbek : 5program:Shakespeare:Hamlet; 4program:Shakespeare:RómeóésJúlia; 3program:Antigoné-történetkülönfélefeldolgozásokban; 3program:JanneTeller:Semmi. Természetesen egy-egy alapanyagból nagyon különböző szálakat, témákat lehet kiemelni.tapasztalatunkszerintaprogramokfókuszábanleggyakrabbanállótémaahatalom(gyakorlás) és az ideális vezető kérdésköre, életkortól és műfajtól függetlenül. Ugyancsak többeket foglalkoztat a jövő kapcsán a kontrollált, manipulált utópia témaköreésgyakoriakajelenünketisbefolyásolótörténelmi témákatfeldolgozóprogramok.mindezreflektálamaimagyarországitársadalmi-politikaihelyzetreis. Mígeztazalapanyagokbólnehézlennemegállapítani,aválasztotttémákbólegyértelműenkiderül,hogymilyenfontosterepeaszínházinevelésannak,hogyfiatalokatársadalomésazegyénviszonyánakproblémáivalfoglalkozzanak. CIvIl SzEmlE 2014/4. 11

13 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Aprogramokhatásárólalkotottvéleménytvizsgálvaötfőhatásprofilbontakozikki: olyan programok, amelyek egy központi probléma mentén gondolkodtatnak, ezt különféle nézőpontokból járják körül, és ezáltal hatással vannak az empátiára és az önismeretre,éshelyenkéntmegkísérelikadiszkriminatívattitűdökcsökkentésétis; olyanprogramok,amelyekakommunikációtésakreativitástfejlesztik; olyanprogramok,amelyekszínházi,dramaturgiaiismereteketadnakát. Kisebb,deönállócsoportkéntjelentkeznekmég: aprevencióshatásúprogramokés bizonyosnat-fejezetekrőlés/vagyadarabról,szerzőjérőlkonkréttudástátadóprogramok. Természetesenmindenprogramkifejthatástmindazötterületen,dehangsúlyosan csakazegyikprofilérvényesül. Afelsőháromprofilteljesenegyértelműenkapcsolódik,bárkülönbözőmódokon,a társadalmiaktivitástémaköréhez,azutóbbikettőiskapcsolódhatbizonyosmódokon,de ezáltalábannemjellemző. mi tetszik a diákoknak? Mindenalkalommal,amikorarésztvevőkkelbeszélgettünk,ugyanaztanyolckérdést tettükfel,ebbőlazegyikazvolt,hogy Mitetszettnektekaleginkábbamainapban? A válaszokatlejegyeztük,abbanbizonyoskulcsszavakatkerestünk,ésezalapjánarésztvevőkaleggyakrabbanazalábbiakatemlítették: 48%:azelőadás szép,érdekes,izgalmasvolt; 46%:színészi játék; 36%:azaprobléma,amirőlgondolkodhattunk; 32%:beszélhettünk arendezővel,színésszel,ügyelővelstb.; 32%:meghallgattak bennünket,kíváncsiakvoltakavéleményünkre; 30%:partnerként kezeltekbennünket; 29%:beleszólhattunk,hogyanalakulatörténet,hogyancselekednekakarakterek; 19%:kipróbálhattuk adíszleteket,bábokat,jelmezeketstb.; 10%:nem voltunk iskolában; 7%:sokattanultunk egyadotttémakapcsán; 4%:új környezet (bejöttünkavárosba,szépnagyépületstb.); 3%:büfé, ruhatár; 3%:buli volt,haverokkalvoltunkstb. Adiákokvisszajelzésébőlkétrendkívülfontosmegállapításszűrhetőle.Azegyikaz, hogyrendkívülfontosaszínházinevelésiprogramokesetébenaminőségiszínházielőadás.hanemelégjóazelőadásszínháziszempontból,akkoradiákoksemfognakkapcsolódnihozzá,ésezazinteraktívelemekreiskifoghatni.másrészt,adiákoknakegyértelműenfontosazis,hogyizgalmasproblémáról,ésazőgondolataikirántinyitottsággal, partnerséget kínálva kezdeményezzenek velük interakciót a programot vezetők. Leegy- 12 CIvIl SzEmlE 2014/4.

14 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM szerűsítve a dolgot, a diákok jó színházat, számukra fontos kérdéseket és partneri viszonyt igényelnek egy színházi nevelési programtól, és nem igazán izgatja őket, hogy milyenabüfévagyaruhatár. az interakció formái Érdekesránézniarra,hogyafenticélokatmilyenformákonkeresztülvalósítjákmega programokvezetői.azösszesprogramösszesmunkaformájaközöttazarányokakövetkezőkvoltak: Színházielőadásvagyjelenetsor 24,6% Egészcsoportosmunka,semavezetők,semarésztvevőknincsenekszerepben(példáulfejtés) 20,7% Programvezetőprezentál,előad 14,1% Egészcsoportosmunka,arésztvevőknincsenekszerepben,avezetőkközüllegalábbegyigen (példáulforrószék) 8,7% Egészcsoportosszabályjáték,gyakorlat(példáulbogozódás) 6,9% Résztvevő(k)prezentáljákacsoportnakakiscsoportosmunkaeredményét 6,6% Kiscsoportosmunka,semavezetők,semarésztvevőknincsenekszerepben (példáulkiscsoportosmegbeszélés) Egészcsoportosmunka,legalábbegyvezetőszerepben,ésarésztvevőkisszerepbelép(het)nek (példáulegészcsoportosimprovizáció) Kiscsoportosmunka,legalábbegyvezetőszerepben,ésarésztvevőkisszerepbelép(het)nek (példáulkiscsoportosimprovizáció) Kiscsoportosmunka,arésztvevőknincsenekszerepben,avezetőkközüllegalábbegyigen (példáulkiscsoportosjelenetrendezés) 6,2% 4,8% 3,6% 1,6% Önállómunka 1,4% Kiscsoportosszabályjáték,gyakorlat(példáulkoncentrációsjáték) 0,5% Párosmunka 0,3% Azt látjuk, hogy a színházi előadás, jelenetsor mellett a programvezetői prezentáció és az egész csoportos szerep nélküli munka a legközkedveltebb munkaforma, ez a három együtt kiteszi az összes programban megfigyelt összes munkaforma csaknem 60 százalékát(!).bizonyosformák,mintpéldáulapárosvagyönállómunka,vagyakiscsoportosszabályjátékmeglepőenalulreprezentáltak. Nehézlenneaztmondaniazinterakcióbármelyikformájára,hogyjobbanvagykevésbésegítielőatársadalmiaktivitást.Mindenesetbenérdemesafeldolgozotttémával,a megvalósításkörülményeivelésazelérnikívántcéllalösszefüggésbenvizsgálniaformát. Avezetőkrészérőlalegnagyobbbiztonsággalmegvalósíthatóinteraktívformaabeszélgetés, ami egy izgalmas emberi vagy társadalmi probléma kapcsán könnyen kimozdíthatja a megszokott iskolai paradigmából a diákokat, és egy szerepfelvételre késztető CIvIl SzEmlE 2014/4. 13

15 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM játékakáraztislehetővéteheti,hogyújmódokonszerezzenektapasztalatotilyenproblémahelyzetekrőlarésztvevők. Aszokásosiskolaiműködésbőlvalókimozdításbanazisszerepetjátszik,hogyújdolgokkalkerülhetnekinterakcióbaadiákok.Aleggyakrabban,azesetek49százalékábana kellékekkel kerültek kapcsolatba a résztvevők, ezt követte az esetek 37 százalékában a díszlet,16százalékábanajelmezek.megfigyeléseinkalapjánaprogramok85százalékábanaszínészekkel,23százalékábanarendezővelbeszélgettekvagydolgoztakarésztvevők.atöbbialkotóvalcsakjóvalkevesebbprogrambanvoltlehetőségüktalálkozni. mibe szólhattak bele a résztvevők? Fontoshatássallehetadiákokönkifejezéséreésakaratképzésére,hogyszándékuknak hatásalehetaszínházfiktívvilágában.azáltalunkkutatottszínházinevelésiprogramokbanaleggyakrabbanabbaszólhattakbele,hogyancselekednekakarakterek(37százalék), és kicsit kevesebbszer abba, hogyan alakuljon a történet (26 százalék), vagy hogy milyenközpontiproblémákatvizsgáljonaprogram(21százalék).aprogramok18százalékaezenaháromlehetőségenkívülegyébbeleszólásiformákatiskínált. Eztkiegészítőinformáció,hogyaprogramok98százalékakínáltnézőiattitűdöt,94 százalékabeszélgetést,52százalékaeljátszástvagyszerepbelépést,30százalékarendezéstés15százalékaegyébrészvételimódot.azelőadástartalmátólfügg,deönmagában máranézőipozícióiskínálhatlehetőségetatársadalmikérdésekrevalóreflektálásra,és azönkifejezéssokféleformájátkínáljákabeszélgetés,szerepbelépésvagyrendezés. létszám Az alkotók által megadottak alapján a legkisebb programon egyszerre kb. 10 fő veszrészt,míga legnagyobbon egyszerrekb.300.aprogramoktöbbmintfelén25 32közöttiazátlagoslétszám,vagyisaprogramoktöbbmintfeleegyszerreegyosztállyal dolgozik.aprogramokkb.20százalékadolgozikkisebbcsoportokkal,mintegyosztály, és kb. 27 százaléka nagyobb csoportokkal. Ebből a programok 5 százalékán vesz részt 100 vagy annál több fő. Összességében elmondható, hogy a színházi nevelési programoktöbbségeegyosztállyalvagykevesebbrésztvevőveldolgozik. Akisebblétszámönmagábanmégnemjelentiazt,hogytársadalmiaktivitásravaló neveléstörténik,viszontfontoselőfeltételelehet.hiszenegykisebbcsoportbansokkal valószínűbb, hogy többen megszólalnak, érdemi beszélgetésre vagy cselekvő részvételre nyílhat lehetőség, míg egy több száz fős nézőtéren erre kisebb az esély. A programkészítőirészérőlarésztvevőklétszámánakmeghatározásábantöbbtényezőszerepet játszhat, de azt bátran állíthatjuk, hogy a kisebb létszám mögött leggyakrabbanaz érdemikommunikáció,aközösgondolkodásilehetőségmegteremtésénekszándékaáll. 14 CIvIl SzEmlE 2014/4.

16 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM korosztály Aprogramok11százalékakészülazóvodaikorosztálynak,16százalékaalsótagozatosoknak(1 4.évfolyam),19százalékafelsőtagozatosoknak(5 8.évfolyam)és54százaléka, azaz a programok több mint fele a középiskolai korosztálynak (9 12. évfolyam) vagyidősebbeknek.aközépiskoláskorosztálynakkészülalegtöbbprogram,alegváltozatosabbformákéspedagógiaicélokszerint.azalkotókaztgondolhatják,hogyőkmár majdnemfelnőttek,számukrafelnőtttartalomisbemutatható,vagyisaközépiskolaikorosztállyalvalófoglalkozásnemigényelkülönösebb plusz szakértelmet.emellettőkmár önálló büdzsével rendelkező, fizetőképes, potenciális nézők, akik beszoktathatók a színházba.azóvodásokamásik véglet :afentiokokbólkiindulvaésazokatmegfordítva számukra vélhetően azért készül nagyon kevés program, mert a velük való munka speciális szakértelmet, felkészültséget igényel, másrészt nem ők, hanem pedagógusaik vagyszüleikdöntenekarról,hogyvisszajönnek-easzínházba. a programok hossza transzferhatás A legrövidebb program az alkotók szerint 30 perc (félóra), a leghosszabb program 360 perc(hat óra) hosszú utóbbi egy háromalkalmas program. Az átlagos programhossz kb. két óra (121 perc). A leggyakoribb programhosszok 60 perc, 150 perc és 180 perc. A megfigyelések mindezt visszaigazolni látszanak: a legrövidebb megfigyelt program34perc,aleghosszabb352perchosszúvolt,azátlagosprogramhossz134perc volt.természetesensokesetbenaprogramhosszaésacélcsoportéletkoraközöttvolt összefüggés,alegtöbb30perckörüliprogramóvodásoknakvagykisiskolásoknakszólt. Azátlagosprogramhosszegyérdemiintervenciórakínállehetőséget,2óraalattegyegytéma legyenazemberiproblémavagyszínháziforma kapcsánlehetújmegértésrejutni,újszempontokatmegérteni. Aszínházinevelésiprogramokkapcsángyakranfelmerülőkérdésaszínházakrészéről, hogy hatásos ellenszerei-e a színházi nézők öregedésének és megfogyatkozásának. Igyekeztünkennekakérdésnekisutánajárni.Arraakérdésre,hogy Aprogramalapján kedvet kaptatok-e, hogy gyakrabban menjetek színházba? az esetek 63 százalékában egyöntetűigen,15százalékábanegyöntetűnemvoltaválasz,22százalékbanvegyesvolt a kép (általában a résztvevők olyan típusú színházra kaptak kedvet, amilyenen éppen résztvettek,másranem).arraakérdésre,hogy Segített-eaprogramabban,hogyegy másikszínházielőadástjobbanmegértsetek? arésztvevők46százalékbanegyöntetűen igent,34százalékbanegyöntetűennemetmondtak,és20százalékbannemvoltközöttükegyetértés. CIvIl SzEmlE 2014/4. 15

17 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Ez alapján nem állíthatjuk azt, hogy a színházak számára ez az a csodafegyver, ami megoldjaaproblémáikat,deazegyértelművolt,hogyolyanelőadásokra,amelyeknekik szólnak,sőtmegisszólítjákőket,szívesenmennénekmáskorisadiákok. robbanás a színházi nevelési programokban Aprogramokjellemzőinekbemutatásautántérjünkvisszaatágabbképhez.Aszínházinevelésiprogramokmárkorábbanemlítetthirtelenelterjedésestatisztikailagisbeigazolódottakutatássorán.Aszínházineveléstekintetébena robbanás a2010/2011-es évadbankövetkezettbe,amikoraszervezetekönbevallásaszerintazilyentípusúprogramokszámaazegyikévrőlamásikra109-ről200-raemelkedett.mindeközbenaszínházakelőadásszámaradikálisannemváltozott,tehátaműsorpolitikákonbelülihangsúlyeltolódásokról,illetveazelőzőévekbenkifejezettenszínházinevelésiprogramokjátszására létrehozottszervezetek felfutásáról beszélhetünk.ezaztjelenti,hogyegynagyongyorsan növekvő, ugyanakkor rendkívül fiatal területről van szó, ami jelenleg is keresi saját határait,szakkifejezéseit,eszköztárát,módszertanát. A2011 /2012-esévadban,ésnagyvalószínűséggelazaztkövetőévadokbanisezafajtatevékenységtöbbmintszázezergyereket,fiataltérintett.Nemegymarginálisterületrőlvantehátszó,hanemegyerősödőtrendről.Mindeközbenviszontazérintettiskolák számacsakkb.20százalékkalemelkedett,ezaztjelenti,hogyvélhetőencsakaziskolák egy bizonyos köre vonható be színházi nevelési tevékenységekbe, értük viszont egyre növekszikaverseny. Többmint2000iskolátmégnemtudtakmegszólítaniaszínházak, társulatok.azegyértelmű,hogyigennagyszámúgyerek,fiataltalálkozikszínházinevelési programmal, így ezek hatása is nagy számokban válhat érzékelhetővé. Viszont fontos figyelmeztetésahozzáférésszempontjábólaszínházinevelésiprogramokatkínálószervezetekföldrajzieloszlása. Székhely tekintetében erőteljes budapesti túlsúlyt tapasztalunk: a könyvünkben (Cziboly Bethlenfalvy2013)szereplő117szervezetből67-nekBudapestenvanaszékhelye, ez a teljes mezőny több mint fele (igaz, közülük többen rendszeresen dolgoznak vidékenés/vagylátnakvendégülvidékicsoportokatis).ezaztisjelenti,hogybudapesten sokkalnagyobbeséllyeltalálkozikilyenprogrammalegyfiatal,éshogyvannakazországnakteljesenellátatlanrégióiis. Öt nagyobb kategóriába sorolhatók a szervezetek, színházak aszerint, hogy hány színházinevelésiprogramjukfut: azokaszínházak,szervezetek,aholnincsszínházinevelésiprogram(ésgyakranszínházinevelésitevékenységsem); azokaszínházak,szervezetek,aholnagyobbrepertoármellettegyszínházinevelési program fut. Itt az esetek többségében a program a színház számára marginális, kísérletijelleggelfutóvagyakár megtűrt tevékenység; azokaszínházak,szervezetek,aholnagyobbrepertoármellettnéhány(2 4)program fut.ezekaszínházakmáráltalábanfelismertékaterületfontosságát,gyakranaszín- 16 CIvIl SzEmlE 2014/4.

18 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM konklúzió ház egyik munkatársa idejének nagyobb részében ilyen programokkal foglalkozik. A színházkommunikációjábanmegjelenikaszínházinevelésitevékenység,gyakrana honlapokonisönállómenüpontjelzi; azok a színházak, szervezetek, ahol a repertoárelőadások jelentős részéhez (5 vagy többelőadáshoz) kapcsolódikszínházinevelésiprogram.ezekaszínházakművészetiszakmai profiljukban, arculatukban hangsúlyos helyen képviselik a színházi nevelés ügyét.gyakrantöbbszínházpedagógussaldolgoznak.viszonylagkevésilyenszínház vanmagyarországon; azok a színházi nevelési társulatok, akik kifejezetten színházi nevelési programok (általábankomplexszínházinevelésielőadások,tie)létrehozásárajötteklétre. Ezasokszínűképleginkábbarravilágítrá,hogyelsősorbannemszervezetiformától függ az, hogy készül-e, és ha igen, akkor mennyi és milyen színházi nevelési program, hanem vezetői szándéktól és a rendelkezésre álló szakértőktől, illetve bizonyos esetekbenanyagierőforrásoktól. Acikkünkbenbemutatottkutatáspillanatképegyrohamosanváltozóterületről.Számos olyan kérdéskör maradt, amit érdemes lenne tovább kutatni, amiről fontos volna továbbidiskurzustfolytatni.jelenhelyzetbenmiakövetkezőháromkérdésttartjukalegfontosabbnakaszínházinevelésterületszempontjából: Mitőlleszegyprogramhatásos? Megtudjuk-emondani,melyekazokaháttértényezők,programvezetőikészségek,tudásokvagyszemélyiségjegyek,programszerkesztési szempontok, amelyek jó eséllyel predesztinálják egy program hatásosságát, eredményességét? Miaz,amiaszínházinevelésgyakorlatábóltaníthatóéstanulható? Egyáltalán:van-e igény arra, hogy akik a programokat vezetik, vagy abban részt vesznek (tovább)képezzék magukat? Szükség van-e egyáltalán ilyen irányú képzésekre vagy pedig végezhető a színházi nevelés csak színházi vagy drámapedagógusi végzettséggelis,vagyakármegfelelőképzettségnélkül? Ésvégül:létezhet-eérdemiszakmaiegyüttműködés,közösszakmaiérdekképviselet? Megítélésünkszerintakövetkezőévekbenatovábblépéshezaszínházinevelésiszakmánakerreaháromkérdésrekellválasztkeresnie. Azátfogókutatáscéljaazvolt,hogylegyenekdefiníciók,kategorizálásiformák,amelyekegykezdődőpárbeszédalapjailehetnek,éslegyenektájékozódásipontokszakmán belüléskívül.kitekintveaztlátjuk,hogyaterületirántiérdeklődésnemcsökkent,hanem ismertségeéselismertségetovábbnőttakönyvünk(cziboly Bethlenfalvy2013)megjelenése óta eltelt évben. Vannak biztató jelek, érdemi párbeszéd indult meg a szakmán belül,újfórumokjötteklétreezenpárbeszédektovábbvitelére.azelmúltévsoránszinte minden hónapra jutott egy meghatározó esemény, műhely, konferencia. Ezzel együtt a színházinevelésitevékenységtámogatásáranemlettekújpénzügyiforrások.ameglévő CIvIl SzEmlE 2014/4. 17

19 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM államiforrásokpályázatikiíróirészbenátvettékazáltalunkjavasoltterminológiát(nka), részben nem(emmi), a források elosztásának szakmaisága több esetben erősen megkérdőjelezhető. Reméljük,hogyezacikkisalátámasztja,hogyaszínházinevelésiprogramokrendkívül sokat kínálhatnak az önkifejezés, az akaratképzés, illetve az egyéni és társadalmi problémákra való reflektálás, a társadalmi aktivizálódás területén. Ez leginkább akkor lehet így, ha az ez iránti igényt érzik a színházi alkotók is a pedagógusok és a szülők részéről,ésebbentudnakpartnerkéntegyüttműködnicivilszervezetekkel,iskolákkal. Aztreméljük,hogykutatásunkésafentiíráskínálelégmuníciótmindenfélszámára ahhoz,hogymegtegyealegfontosabbkezdőlépéseketezirányba. irodalom CzibolyÁdám(2010):DICE akockaelvanvetve.kutatásieredményekésajánlásokatanításiszínházésdrámaalkalmazásávalkapcsolatban. Budapest:DICEKonzorcium. CzibolyÁdám BethlenfalvyÁdám(2013):Színházinevelésiprogramokkézikönyve. Budapest:L HarmattanKiadó. FernezelyiBori VáradiLuca(2010):AKerekasztalSzínházfoglalkozásainakhatásaamarginalizálódófiatalokra.In:LiptákIldikó(szerk.):Mindenkinekjogavanmegszólalni. Szada:KerekasztalSzínháziNevelésiKözpont, HorváthKata(2009):Azerőszakjátszótere.In:DemeJános(szerk.):Színházéspedagógia3. Budapest:KávaKulturális Műhely&AnBlokkEgyesület,6 82. Németh Vilmos Cziboly Ádám (2003): Hogyan hat a színházi nevelés a demokratikus attitűdökre? (Egy négyszáz gyerekrekiterjedőhatásvizsgálatismertetése).drámapedagógiaimagazin, 26.,(2.), jegyzet 1A DICE (Drama Improves Lisbon Key Competences in Education) kutatás 12 országban (Csehország, Egyesült Királyság,Hollandia,Lengyelország,Magyarország,Norvégia,Palesztina,Portugália,Románia,Svédország,Szerbia,Szlovénia)111programnálcsaknem évesfiatalbevonásávalvizsgáltaatanításiszínházésdráma hatásátakulcskompetenciákra(www.dramanetwork.eu). 18 CIvIl SzEmlE 2014/4.

20 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM a bennünk élő alkotó felébresztése a közösségi művészetek útján Katona Krisztina a murál morál mező és a pécsi Szín-tér egyesület kapcsolata Művelődésimenedzserszakoshallgatókénttalálkoztamelőszöraközösségfejlesztés fogalmával,ésazegyetemutolsókétévébengyakorlatban,testközelből,mélyvízszerűen tapasztalhattam ennek a szakmának különböző aspektusait: hátrányos helyzetű falvak kulturálisirányúfejlesztésén,valamintegyfaluközösségbenagyermekésifjúságikorosztállyalvalócsoportmunkánkeresztül. Az életemben hatalmas fordulatot jelentett, amikor 2007-ben Nicaraguában megismerhettem a közösségi falfestés módszerét. Részt vettem egy hatalmas falfestmény elkészítésében úgy, hogy előtte komolyabban sosem foglalkoztam képzőművészettel. Hihetetlen volt megtapasztalnom saját magamban egy olyan képességet, amiről nem tudtamvagynemhittem,hogylétezik.elsőgondolatomazvolt,hogyszeretném,haezt az élményt minél többen átélhetnék, hogy ezt az érzést saját magukkal kapcsolatban minéltöbbenérezhessék.azerősbelsőhívás»pályámraállított«:azottlátottmódszert a hazai igényekhez formálva elkezdtem alkalmazni hátrányos helyzetű csoportokkal. A közösségiművészettelvalóközösségfejlesztőmunkakereteként2007-benamódszer irántérdeklődőkkelmegalapítottukamurálmorálcsoportot amiazéveksoránmurál MorálMezőremódosult,és2010-benlétrehoztukaPécsiSzín-TérEgyesületet,amia közösségfejlesztő tevékenységünk hivatalos szervezeti hátterét biztosítja. Közösségi művészetekkelvalómunkánkazéveksoránsokféleközösségrekiterjedt:zártintézetek- CIvIl SzEmlE 2014/4. 19

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

JÁTSZANI IS ENGEDD. A drámapedagógia történetének vázlatos áttekintése. Készítette: Meleg Gábor. Budapest, 2009.

JÁTSZANI IS ENGEDD. A drámapedagógia történetének vázlatos áttekintése. Készítette: Meleg Gábor. Budapest, 2009. JÁTSZANI IS ENGEDD A drámapedagógia történetének vázlatos áttekintése Készítette: Meleg Gábor Budapest, 2009. ELSŐ RÉSZ A drámapedagógia térhódítása I. 1. A drámapedagógia fogalma Sokan tettek arra kísérletet,

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz Galambos Rita Matolcsi Zsuzsa Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Alma a fán Műhelykonferencia Tempus Közalapítvány Budapest. 2012. október 18. A környezet

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél:

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél: Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: A mindenséget kutató ember Az óra témája: Tudósaink, művészeink (példaképeink) Az óra célja és feladata: A művészek, tudósok munkájának feltárása

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 Tanodasztenderd 1 TARTALOM 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 4.1. Tudatos életpálya-építés támogatása... 4 4.2. Egyéni

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY SZEMÉLYES KOMPETENCIA FEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSBAN DOLGOZÓ VEZETŐK RÉSZÉRE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati

Részletesebben

Óravázlat. Az óra didaktikai feladatai. Idő. szemléltetés, eszközök Ellenőrző kérdések

Óravázlat. Az óra didaktikai feladatai. Idő. szemléltetés, eszközök Ellenőrző kérdések Óravázlat Készítette: Koczor Kinga Dóra (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Kirekesztés, előítéletek Az óra célja: Felismerni,

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3.

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3. Pedagógusok az egészségért konferencia 2014. október 3. Belső (M)órarend A Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola Egészségfejlesztési programja bemutatja: Dátán Attila Tartalom Előzmények,

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Gondolkodva építs kezeiddel!

Gondolkodva építs kezeiddel! Gondolkodva építs kezeiddel! Pénzügyi-gazdasági jó gyakorlatok a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában Debrecen, 2015.05.08. Agárdiné Burger Angéla Intézményvezető Számoljunk a jövővel! - a tudatos,

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon 12. modul Készítette: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 2. évfolyam 12 modul Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon modulleírás

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

MIT ÜZEN A HAGYMAMODELL A KÉPZÉSI RENDSZERNEK?

MIT ÜZEN A HAGYMAMODELL A KÉPZÉSI RENDSZERNEK? MIT ÜZEN A HAGYMAMODELL A KÉPZÉSI RENDSZERNEK? IFJÚSÁGÜGY=FIATAL+SZABADIDŐS KÖZEG +SZOLGÁLTATÁSALAPÚ KÖRNYEZET Fiatalok (NIS): intézményes felügyelet nélkül magáért felelősséget vállalótól; másokért is

Részletesebben

Közösségi SzínTér NTP-SZTG Szakmai beszámoló. Közösségi SzínTér NTP-SZTG

Közösségi SzínTér NTP-SZTG Szakmai beszámoló. Közösségi SzínTér NTP-SZTG Szakmai beszámoló Közösségi SzínTér 1 Pályázatunk célkitűzése Egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy a pályázatban részt vevő tehetséges fiatalok tanulják meg szakmunkásként is alkalmazni azokat az eljárásokat

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS. Tantervi egység

IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS. Tantervi egység IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Tantervi egység Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése TÁMOP 5.4.4 09/2 C 2009 0002 A kurzus címe: Ifjúsági közösségfejlesztés (animáció) A kurzus címe angolul

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu SOMOGY MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5. - EGYÜD Árpád Kulturális Központ, Agóra - ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com

Részletesebben

Coaching a szervezetben

Coaching a szervezetben Coaching a szervezetben 2017.03.08 A Legacyról Jövőbiztos szervezeteket építünk Az ember, a struktúra, a folyamatok és a technológia dinamikus egyensúlya Hatással vagyunk a szakmánkra ICF kompetenciákra

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

AZ ARCODRA VAN ÍRVA 5. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_105_02. A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

AZ ARCODRA VAN ÍRVA 5. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_105_02. A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János TÜKÖR II. SZK_105_02 a z é n d i m e n z i ó i Z RODR VN ÍRV modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári tükör ii. az arcodra van írva

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET

V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI KÉPZÉS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 1. Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó

Részletesebben

Ki foglakozik a hat. ken az emberi készs. szségekkel? Kinek és mivel kellene foglalkoznia? 99 előad. kről/5

Ki foglakozik a hat. ken az emberi készs. szségekkel? Kinek és mivel kellene foglalkoznia? 99 előad. kről/5 Ki foglakozik a hat határvid rvidéken ken az emberi készs szségekkel? Kinek és mivel kellene foglalkoznia? 99 előad adás a vidékr kről/5 Miről szól a cím? Miről szól a cím? A társadalmi tőke hiányáról

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Motiváció hátrányos helyzetűek körében. Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény

Motiváció hátrányos helyzetűek körében. Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény Motiváció hátrányos helyzetűek körében Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Szenczi Beáta Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SBP IRÁNYELV. Készítették: Mecsei Ilona Pacsuráné Bálint Éva Szabó János Zomboriné Batás Mária

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SBP IRÁNYELV. Készítették: Mecsei Ilona Pacsuráné Bálint Éva Szabó János Zomboriné Batás Mária SBP SEGÉLYEZETTEK BEILLESZKEDÉSI PROGRAMJA IRÁNYELV Készítették: Mecsei Ilona Pacsuráné Bálint Éva Szabó János Zomboriné Batás Mária SBP.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 52/1. oldal Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Perlusz Andrea ELTE BGGYK Inklúziós index felhasználási lehetőségei Műhelymunka Educatio Budapest 2015. 2 Az ördög a részletekben

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben