Színházi nevelési programok és a társadalmi részvételre nevelés (BethlenfalvyÁdám CzibolyÁdám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Színházi nevelési programok és a társadalmi részvételre nevelés (BethlenfalvyÁdám CzibolyÁdám"

Átírás

1 C IVIL SZEMLE Xi. évfolyam 4. Szám nnközösségek ÉS CIVIL TÁRSADALOM Színházi nevelési programok és a társadalmi részvételre nevelés (BethlenfalvyÁdám CzibolyÁdám a bennünk élô alkotó felébresztése a közösségi mûvészetek útján (KatonaKrisztina) a kulturális tevékenységet folytató nonprofit Szervezetek jellemzôi, támogatásuk változása (ReisingerAdrienn) nntársadalom ÉS ÁLLAM a kormányzás minôsége és a bizalom Szerepe a civil Szektor kulturális SzerepvállaláSában (TóthÁkos) nnkisebbségek ÉS CIVIL TÁRSADALOM a romániai magyar kulturális Szervezetek erôforrásainak Szociológiai vizsgálata (DánielBotond KissDénes) 2014/4nnnnn

2 CIVIL SZEMLE XI.ÉVFOLYAM4.SZÁM

3 Szerkesztôbizottság/EditorialBoard BeliaAnna,HarsányiLászló,KirschnerPéter,KutiÉva, MarschallMiklós,MiszlivetzFerenc,NagyÁdám Szerkesztôség/Editors Felelôs szerkesztô/executive Editor NáraiMárta Rovatszerkesztôk/Editors CsongorAnna(Társadalomésállam/SocietyandState) KákaiLászló(Elméletileg/Theoretically) PéterfiFerenc(Közösségekésciviltársadalom/Community andcivilsociety) SebestényIstván(Világ-nézet/InternationalReview) Képszerkesztô/Image Editor GönczôViktor Online szerkesztô/online Editor BodLevente Elôfizethetôawww.civilszemle.hucímen MMAMagyarMûvészetiAkadémia EmberiErôforrásokMinisztériuma,NemzetiségiésCivilTársadalmiKapcsolatokértFelelôs HelyettesÁllamtitkárság EMBERI ERÔFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, NEMZETISÉGI ÉS CIVIL TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELÔS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG Kiadó CIVIL SZEMLE ALAPÍTVÁNY 1137Budapest,Pozsonyiút14. Tel./fax:(+36-1) Felelôskiadó:NizákPéterkuratóriumielnök Tördelôszerkesztô:Erlei&TársaBt. KészültaPharmaPressNyomdában Felelôsvezetô:DávidFerenc ISSN

4 TARTALOM KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM BethlenfalvyÁdám CzibolyÁdám:Színházi nevelési programok 5 és a társadalmi részvételre nevelés KatonaKrisztina:a bennünk élô alkotó felébresztése 19 a közösségi mûvészetek útján ReisingerAdrienn:a kulturális tevékenységet folytató nonprofit Szervezetek 37 jellemzôi, támogatásuk változásai TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM TóthÁkos:a kormányzás minôsége és a bizalom Szerepe 55 a civil Szektor kulturális SzerepvállaláSában KISEBBSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM DánielBotond KissDénes:a romániai magyar kulturális Szervezetek 71 erôforrásainak Szociológiai vizsgálata SZERZÔINK 107 CIvIl SzEmlE 2014/4. 3

5 Fotó/GönczôViktor

6 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Színházi nevelési programok és a társadalmi részvételre nevelés Bethlenfalvy Ádám Cziboly Ádám A2012 /13-asszínháziévadmásodikfelébenegységesszempontsormenténfelmértük, milyen főbb színházi nevelési gyakorlatok léteznek ma Magyarországon. Ennek a kutatásnakazeredményeképpen2013végénjelentmegaszínházinevelésiprogramok kézikönyve(cziboly Bethlenfalvy2013).Színházinevelésiprogramalattolyan(tánc-,bábstb.)színházielőadástvagyjelenetsorttartalmazóprogramotértünk,amelyhezkapcsolódik valamilyen interaktív program, beszélgetés, előkészítő vagy feldolgozó foglalkozás. A kutatásba bevont programok esetében további négy szempontot is figyelembe vettünk,deazelőadásésazinterakciómeglétevoltakiindulókétalapszempont. Jelencikkünkbenarraszeretnénkrámutatni,hogyaszínházinevelésterületemilyen sokféle módon és témában kínál lehetőséget a társadalmi részvétel erősítésére, milyen lehetőségeket kínál diákoknak az önkifejezés, az akaratképzés fejlesztésében, illetve az egyéniéstársadalmiproblémákravalóreflektálásban. Mivel kutatásunk nem hatásvizsgálat volt, hanem a magyarországi színházi nevelési programokteljeskörűfeltérképezéséreéselsősorbanazeredményekrendszerezésére,a definíciókésafőkérdéskörökmegfogalmazásárakoncentrált,ígyaterületátfogóképét bemutatvafogunkkitérniazokraalehetőségekre,melyekkimondottankapcsolódnaka társadalmi részvétel általánosabb témájához. A cikkben a társadalmi részvétel erősítése alattelsősorbanbizonyosegyéniésközösségikészségekfejlesztésétértjük.annakellenére,hogyakutatásunksoránnemmértünkhatást,bátranfeltételezhetjük,hogyaszínházi nevelési programoknak van társadalmi részvételt erősítő következménye, hiszen CIvIl SzEmlE 2014/4. 5

7 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM több kvantitatív kutatás is erre az eredményre jutott. Például kimutatták már, hogy a komplexszínházinevelésielőadások(aszínházinevelésiprogramokegyspeciálisformája)pozitívanhatnakademokratikusattitűdre(németh Cziboly2003),illetveanemzetközi DICE kutatás 1 kimutatta, hogy a dramatikus eszközök (köztük a színházi nevelési programok) pozitívan hatnak öt lisszaboni kulcskompetenciára, köztük a személyközi, interkulturális és szociális kompetenciára, állampolgári kompetenciára, illetve az anyanyelvi kommunikációra (Cziboly 2010). Kvalitatív kutatásaikban rámutattak többen is, hogy a színházi nevelési programok hatással vannak a résztvevők későbbi hétköznapi cselekvéseire is, tudják az ott tanultakat máshol is hasznosítani (Horváth 2009; Fernezelyi Váradi2010). miért volt szükség egy átfogó, feltérképező kutatásra? Leginkábbazért,mertakutatáselőttislátszott,hogyrendkívülimértékbenmegnőtt aszínházinevelésiprogramokszáma.akutatásadatfelvételiidőszakaalatt298szervezetetkerestünkmeg.akönyvben(cziboly Bethlenfalvy2013)legjobbismereteinkszerint valamennyi fontosabb színházi nevelési program helyet kapott: 119 szervezet és 172 program leírása mellett rövid ismertetés szerepel benne további kb. 250 határterületi programról. A leírt programokból összesen 118-at néztünk meg személyesen. Ezeket a programokat összehasonlítható szempontok mentén, közérthetően mutattuk be, ez egyrésztaszülőket,iskolákat,befogadóintézményeketsegíthetiamegfontoltválasztásban,másrésztaterületszakembereitsegítiabban,hogyszéleskörű,átfogóképetkapjanakamaihelyzetről. Nem volt mindig ennyire sok színházi nevelési program Magyarországon ben készültelazelsőszínházinevelésiprogramakerekasztalszínházinevelésiközpontgondozásában, 1996-ban alakult a Káva Kulturális Műhely, és ezt követően sok évig e két szervezetmelletttöbb,projektszerűendolgozókistársulatvoltmégjelenamagyarszínházinevelésipalettán.akétezresévektőlaztánafüggetlentársulatokmellettmindtöbb színház is elkezdett ilyen típusú programokat létrehozni, mára már a legtöbb magyar színháznakvanszínházinevelésiprogramja. A növekedés újkeletű: a színházi nevelési programok száma csak az elmúlt három évbennőttcsaknemduplájáramagyarországon.azilyenmértékűnövekedésnemzetközi viszonylatban is egyedülálló. A magyar színházi nevelési szcéna európai, sőt világviszonylatbantekintveissajátosolvasztótégely:többangolszászirányzat,valamintagermán, a skandináv és más nemzetközi gyakorlatok hatása is érződik és keveredik a magyarországihagyományokkal. A következőkben a módszertan rövid bemutatása után először a főbb(a helyszűke miatt elsősorban statisztikai) eredményeket foglaljuk össze, majd bemutatjuk, milyen javaslatokattettünknéhányalapfogalomdefiniálásáraésaprogramokkategorizálására. 6 CIvIl SzEmlE 2014/4.

8 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM módszertan Összesen298intézménytkerestünkfel,és118programotnéztünkmegszemélyesen. Akutatásbanmindenszervezetönkéntesenvettrészt.Kivételnélkülminden olyanszervezetetbevontunkakutatásba,amelyekmegfeleltekazelőremeghatározottalacsonyküszöbűkritériumainknak,válaszoltakamegkeresésünkre,azadatfelvételiidőszakbana kutatásbailleszkedőprogramjukfutott,éserrőltájékoztattakbennünket.nemvégeztünk semmilyen szelekciót vagy válogatást a szervezetek között: aki küldött időpontokat, annak a programját meglátogattuk. Ez alapján feltehetően csaknem a teljes magyar képetlefedikakönyvbenközzétettleírások. Mindenegyesprogramkapcsánösszesenhatkülönbözőforrásbólgyűjtöttünk adatot: 1.aprogramokonrésztvevőgyerekektőlvagyfiataloktól; 2. arésztvevőketkísérőpedagógusoktól; 3. aszervezetekkelkapcsolatbanaszervezetekkapcsolattartóitól; 4.aprogramokkalkapcsolatbanaprogramokalkotóitól; 5. aprogramokmegfigyelésévelés 6. internetesmásodlagoskutatással. Minden szervezetet nemcsak ugyanazon szempontok szerint, ugyanazokkal az eszközökkelvizsgáltunk,hanemakapcsolatfelvétellépéseiésalátogatásmeneteisazonos forgatókönyvszerintzajlottak. Nem rangsoroltunk a programok között, nem minősítettünk. Ehelyett összefoglaló képet adtunk a hazai trendekről; közzétettünk statisztikai adatokkal alátámasztható eredményeketésmegfigyelésekenalapulóelemzéseketegyaránt.nemrejtettükelsenki elől sem a múltunkat, sem a jelenünket (lásd Szerzőink c. rovatunkban Bethlenfalvy ÁdámésCzibolyÁdámbemutatkozását megjegyzésaszerkesztőtől ),deakutatásés a könyv megírása során legjobb tudásunk szerint a lehető legobjektívebb módon, azonosmódszertanmenténközelítettünkaszakmamindenérintettjefelé. Akutatássoránateljesképrekíváncsiakvoltunk:hategyszerűkritériumothatároztunkcsakmeg,szembenazzalamásiklehetségesalternatívával,hogymárakutatáselején definíciókat alkotunk, műfaji meghatározásokat teszünk közzé. Egy még feltáratlan, nemkutatottterületenmeggyőződésünkszerintcsakazelsőmegközelítéshozhateredményeket.megkérdeztükazösszesérintettszervezetet,őkhogyanneveziksajátmunkájukat, ők milyen definíciót adnának annak, amit csinálnak. A teljes kép ismeretében megnéztük, lehetséges-e a programokat egységes rendszerbe foglalni, valamilyen modellt felállítani. A terület széles körű feltárása, azaz jelen kutatás eredményei alapján nyolckülönfélekategorizálásratettünkjavaslatot,ebbőlakétlegfontosabbbemutatásávalésnéhánykulcsfogalomdefiniálásávalfolytatjukacikket,amitaztánaszínházinevelésiprogramokjellemzőinekismertetésekövet. CIvIl SzEmlE 2014/4. 7

9 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM főbb eredmények és ezek összefüggései a társadalmi aktivitásra neveléssel a színházi nevelés rendszerezése Amegfigyeltprogramokbólésaszervezetekönmeghatározásaibóliskiderül,hogya színházi nevelés nagyon tág és szerteágazó terület, sokféle képzettséggel és háttérrel rendelkezőérintettalehetőlegkülönfélébbtartalmúésformájúprogramokatértialatta. MegítélésünkszerintMagyarországonpillanatnyilaganehézségetésafélreértéseketleginkább az okozza, hogy átjárás van forma alapján, pedagógiai cél alapján vagy irányzat alapjántörténőkategorizálásirendszerekközött,illetve,hogyezeketegyszerrehasználják. AMagyarországonmeghonosítottkifejezésektöbbségének(példáulszínházinevelés, színházpedagógia,osztályterem-színház)szintemindigvanegyangolvagynémetalapja, demagyarországonazeredetijelentésekmindenesetbenmódosultak,rendszerintkitágultak.példáula színházpedagógia eredetileganémetiskolábóltükörfordítássalátvett elnevezés (Theaterpädagogik), amihez Németországban sajátos módszertan tartozik; Magyarországonviszontnapjainkbanmársokkaltágabbértelembenhasználják. Kutatásunkalapjánjavaslatottettünknéhánykulcsfogalomegységesdefiniálásáraés háromkategorizálásirendszerre,cikkünkkövetkezőrészébeneztfoglaljukössze. alapfogalmak Javaslatunkszerintaszínházi nevelés/színházpedagógia tágterületébesorolhatómindenolyantevékenység,amelyegyüttesenmegfelelazalábbiháromkritériumnak: 1.elsődlegesenagyermek- ésifjúságikorosztályveszbennerészt; 2. elsődlegesenpedagógiaiszándékavanatevékenységvezetőinek; 3. akikdramatikuseszközökkelés/vagyszínházitartalommaldolgoznak. Javaslatunk szerint a színházi nevelési program tág műfajába sorolható minden olyantevékenység,amelyegyüttesenmegfelelazalábbiötkritériumnak: 1.elsődlegesenaköznevelésbenérintettekszámárakészült; 2. színházi,bábszínházivagytáncszínházielőadásvagyjelenetsorvanbenne; 3. pedagógiaicéljavanazalkotóknak; 4.arésztvevőkaprogramsoránannakmenetétérdembenbefolyásolóvagyazabban történtekreérdembenreflektálóinterakciókbanvehetnekrészt; 5. repertoárszerűen többször, minden alkalommal különböző csoportoknak játszott program;mindenprogramegyszerialkalom,azalkalomhozkapcsolódvaelő- ésutókövetéslehetséges. Aszakmanyelvhasználatábólkiindulvajavasoljuk,hogyhasználjukszinonimaként: aszínházineveléstésaszínházpedagógiát; aszínházinevelést,aszínházraneveléstésaszínházzalnevelést; a színházi nevelési programot, a színházi nevelési foglalkozást és a színházi nevelési alkalmat. 8 CIvIl SzEmlE 2014/4.

10 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Megkülönböztetjük a zárt végű interakciókat a nyílt végű interakcióktól. A zártvégűinterakciókajátszószínészekvagyamoderátoráltalfeltettolyankérdések vagykérések,amelyekdramaturgiailagzártak,azelőadásmenetétérdembennembefolyásolják, a nézők reakciója szinte százszázalékosan kiszámítható. A nyílt végű interakcióknálarésztvevővalósdöntésihelyzetbekerül,vagyisvagyvalóshatássallehetazeseményekre (szavai és/vagy cselekedetei hatással vannak arra, hogyan cselekednek a karakterek vagy hogyan alakul a történet), vagy érdemben reflektálhat az előadásban történtekre,érdembengondolkodhatazelőadásáltalfelvetettproblémán. kategorizálás forma alapján Azáltalunkjavasoltmodellakövetkező: interaktív értelmezô osztályterembáb-/tánc- színház komplexszínházinevelésielőadás(tie) felkészítőbeszélgetéssel/foglalkozással feldolgozóbeszélgetéssel/foglalkozással Aközépsősorbanlévőszínházegykonstanselem,deehhezkapcsolódhatvalamilyen jelző, ami a színházi formára utal. A jobb oldali oszlop pedig a színházhoz kapcsolódó interaktív részt írja le. A legalsó sorban, egy külön műfajként, az interaktív részek és a színházirészekvegyítésévellétrejövőkomplexszínházinevelésielőadásáll.aműfajokról kicsitrészletesebben: Interaktív színház:azokazelőadások,amelyekkizárólagzártinterakciókatalkalmaznak.ezeketönmagában,hanemkapcsolódikhozzáfelkészítésvagyfeldolgozás, nemtartjukszínházinevelésiprogramnak. Értelmező színház: az előadást gyakran, akár jeleneten belül is többször megmegszakítjaegymoderátor,akiadarabotanézőknekértelmezivagyazértelmezést kérdésekkel segíti. A kérdések nélküli változatot értelmező színháznak nevezzük. A kérdéseketisfeltevőváltozatot interaktívértelmezőszínháznak hívjuk. Osztályterem-színház :olyan,tanterembenjátszódóelőadás,amelyben adarabotáltalában1 6szereplőadjaelő; adarabtémájábanleginkábbagyerekeket,fiatalokatérintőmorális,társadalmivagy életkorikérdésekrőlszól; az előadáshoz az osztálytermet nem rendezik át, a játék a standard osztálytermi kellékek(katedra,tanáriasztal,padok,tábla)között,gyakranazokfelhasználásával zajlik; a színészek gyakran a jelenetből pontosan meghatározható szerepet kínálnak az osztálynak; a program alacsony díszlet-, jelmez és technikaigényű, könnyen utaztatható, alacsonyköltségvetésű. CIvIl SzEmlE 2014/4. 9

11 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Komplex színházi nevelési előadás (TIE): olyan színházi nevelési program, amelyben előadás-részletekvagyjelenetsorok,felkészítőésfeldolgozóbeszélgetésekésdramatikusmunkaformákegyarántmegtalálhatók; jellemzőentöbbfélemunkaformát,ezekbengyakrantöbbféleszerepetésnézőpontotkínálnakarésztvevőknek; ezenmunkaformákközöttgyakoriakaváltások; aszínházirészekésafelkészítő/feldolgozórészeknemválnakel,hanemegyüttesenadnakkiegyszervesegészet; aprogramkb.2-4óraidőtartamú,többnyiretanrendbevanillesztve,ésmeghatározottkorcsoportbatartozórésztvevőknekkészült. A színházi előadást önmagában nem tekintjük színházi nevelési programnak, akkor sem, ha valamennyi jelző kapcsolódik hozzá(például interaktív értelmező osztályterem-színház).ezekaformákönmagukbanaszínházinevelés/színházpedagógiaszélesebb területéhez tartoznak, de nem színházi nevelési programok. Ha beszélgetés vagyfoglalkozáskapcsolódikhozzájuk,akkormárszínházinevelésiprogramok. Akomplexszínházinevelésielőadás(TIE)színházinevelésiprogram. Akomplexszínházinevelésielőadástkivéveamodellösszeselemeszabadonkombinálható, és a feltüntetett sorrendben logikusan összeolvasandó. Ha egy szervezet eszerintamodellszerintakarjabesorolniprogramját,egyszerűencsakazösszeseleméről végig kell gondolnia, igaz-e a programra, és az összes olyan elemet, amelyet igaznaktalált,csaksorrendbenösszekellolvasnia. kategorizálás pedagógiai cél alapján Aprogramokatazalábbifőpedagógiaicélokmenténsoroltukbe: emberi/társadalmi kérdéseket felvető: morális,emberi,társadalmi,filozófiaikérdéseketvizsgálóprogramok; beavató: aszínháziformanyelvértését,adarabértelmezését,aszínházműködésénekmegismerésétsegítőprogramok; ismeretátadó: elsődlegesenanat-hozkapcsolódótananyagismeretátadását(példáulirodalom)vagyegyébismeretátadásátcélzóprogramok.ennekalfajaarendhagyóirodalomóra; prevenciós: afüggőségésaszerhasználatmegelőzésére,pszichológiaivagypszichiátriai problémák kezelésére vagy baleset- és bűnmegelőzésre szakosodott programok; készségfejlesztő: különféle kompetenciákat (például mozgás, kommunikáció, idegennyelv)fejlesztőprogramok. Alegtöbbprogramhangsúlyosanezencélokegyikébeilleszkedik,báremellettrészbenmegvalósíthatmáscélokatis. 10 CIvIl SzEmlE 2014/4.

12 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Mintarramárkorábbanutaltunk,aszínházinevelésiprogramokatérdemesformaés pedagógiaiszándékmenténiskategorizálni,hiszenakettőegyüttárulhatelfontosinformációtaprogramrólegykívülállószámára. Mígaformaleginkábbarrólárulkodik,hogymilyenszerepet,aktivitásiformátkínálnakazalkotókanézőnek,addigapedagógiaiszándékbólkiderülazis,hogymilyencélok vezérlik őket ebben. Az emberi/társadalmi kérdéseket felvető programok erőteljesen kapcsolódhatnak olyan témákhoz, amelyek a társadalmi aktivitást erősítik. Itt érdemes megemlíteni,hogyezeknélaszínházinevelésiprogramoknálkétélesenelválómegközelítéssel dolgoznak a foglalkozásokban. A felkínált problémák kapcsán két feldolgozási móddal találkoztunk, az egyikben a felvetett probléma megoldásának lehetőségeit keresték, a másikban inkább a probléma okait vagy párhuzamait vizsgálták. Mindkettő teretnyithataproblémákravalóreflektálásnakésazilyentémákhozvalóegyéniviszonyokkialakításának. Bizonyosszempontbólabeavatócélúprogramokiselősegíthetikeztacélt,hiszena színház kifejezési formáinak, gondolkodásának megismerése elősegítheti az önkifejezés formáinakfejlődését.példáultöbbbeavatócélúprogramalkalmazaszínésztréningbenis használtgyakorlatokat,ezekahétköznapiéletreisadaptálhatókészségeketfejlesztenek. Akövetkezőkbenaszínházinevelésiprogramokfontosabbjellemzőitmutatjukbe,majd ismétvisszatérünkatágabbképhez,ésbemutatjuk,hogymilyenmértékbenvanjelenez aterületországosszinten. a színházi nevelési programok fontosabb jellemzői a programok tartalma és hatása A kutatásba vont programokat áttekintve a következő alapanyagok a legnépszerűbbek : 5program:Shakespeare:Hamlet; 4program:Shakespeare:RómeóésJúlia; 3program:Antigoné-történetkülönfélefeldolgozásokban; 3program:JanneTeller:Semmi. Természetesen egy-egy alapanyagból nagyon különböző szálakat, témákat lehet kiemelni.tapasztalatunkszerintaprogramokfókuszábanleggyakrabbanállótémaahatalom(gyakorlás) és az ideális vezető kérdésköre, életkortól és műfajtól függetlenül. Ugyancsak többeket foglalkoztat a jövő kapcsán a kontrollált, manipulált utópia témaköreésgyakoriakajelenünketisbefolyásolótörténelmi témákatfeldolgozóprogramok.mindezreflektálamaimagyarországitársadalmi-politikaihelyzetreis. Mígeztazalapanyagokbólnehézlennemegállapítani,aválasztotttémákbólegyértelműenkiderül,hogymilyenfontosterepeaszínházinevelésannak,hogyfiatalokatársadalomésazegyénviszonyánakproblémáivalfoglalkozzanak. CIvIl SzEmlE 2014/4. 11

13 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Aprogramokhatásárólalkotottvéleménytvizsgálvaötfőhatásprofilbontakozikki: olyan programok, amelyek egy központi probléma mentén gondolkodtatnak, ezt különféle nézőpontokból járják körül, és ezáltal hatással vannak az empátiára és az önismeretre,éshelyenkéntmegkísérelikadiszkriminatívattitűdökcsökkentésétis; olyanprogramok,amelyekakommunikációtésakreativitástfejlesztik; olyanprogramok,amelyekszínházi,dramaturgiaiismereteketadnakát. Kisebb,deönállócsoportkéntjelentkeznekmég: aprevencióshatásúprogramokés bizonyosnat-fejezetekrőlés/vagyadarabról,szerzőjérőlkonkréttudástátadóprogramok. Természetesenmindenprogramkifejthatástmindazötterületen,dehangsúlyosan csakazegyikprofilérvényesül. Afelsőháromprofilteljesenegyértelműenkapcsolódik,bárkülönbözőmódokon,a társadalmiaktivitástémaköréhez,azutóbbikettőiskapcsolódhatbizonyosmódokon,de ezáltalábannemjellemző. mi tetszik a diákoknak? Mindenalkalommal,amikorarésztvevőkkelbeszélgettünk,ugyanaztanyolckérdést tettükfel,ebbőlazegyikazvolt,hogy Mitetszettnektekaleginkábbamainapban? A válaszokatlejegyeztük,abbanbizonyoskulcsszavakatkerestünk,ésezalapjánarésztvevőkaleggyakrabbanazalábbiakatemlítették: 48%:azelőadás szép,érdekes,izgalmasvolt; 46%:színészi játék; 36%:azaprobléma,amirőlgondolkodhattunk; 32%:beszélhettünk arendezővel,színésszel,ügyelővelstb.; 32%:meghallgattak bennünket,kíváncsiakvoltakavéleményünkre; 30%:partnerként kezeltekbennünket; 29%:beleszólhattunk,hogyanalakulatörténet,hogyancselekednekakarakterek; 19%:kipróbálhattuk adíszleteket,bábokat,jelmezeketstb.; 10%:nem voltunk iskolában; 7%:sokattanultunk egyadotttémakapcsán; 4%:új környezet (bejöttünkavárosba,szépnagyépületstb.); 3%:büfé, ruhatár; 3%:buli volt,haverokkalvoltunkstb. Adiákokvisszajelzésébőlkétrendkívülfontosmegállapításszűrhetőle.Azegyikaz, hogyrendkívülfontosaszínházinevelésiprogramokesetébenaminőségiszínházielőadás.hanemelégjóazelőadásszínháziszempontból,akkoradiákoksemfognakkapcsolódnihozzá,ésezazinteraktívelemekreiskifoghatni.másrészt,adiákoknakegyértelműenfontosazis,hogyizgalmasproblémáról,ésazőgondolataikirántinyitottsággal, partnerséget kínálva kezdeményezzenek velük interakciót a programot vezetők. Leegy- 12 CIvIl SzEmlE 2014/4.

14 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM szerűsítve a dolgot, a diákok jó színházat, számukra fontos kérdéseket és partneri viszonyt igényelnek egy színházi nevelési programtól, és nem igazán izgatja őket, hogy milyenabüfévagyaruhatár. az interakció formái Érdekesránézniarra,hogyafenticélokatmilyenformákonkeresztülvalósítjákmega programokvezetői.azösszesprogramösszesmunkaformájaközöttazarányokakövetkezőkvoltak: Színházielőadásvagyjelenetsor 24,6% Egészcsoportosmunka,semavezetők,semarésztvevőknincsenekszerepben(példáulfejtés) 20,7% Programvezetőprezentál,előad 14,1% Egészcsoportosmunka,arésztvevőknincsenekszerepben,avezetőkközüllegalábbegyigen (példáulforrószék) 8,7% Egészcsoportosszabályjáték,gyakorlat(példáulbogozódás) 6,9% Résztvevő(k)prezentáljákacsoportnakakiscsoportosmunkaeredményét 6,6% Kiscsoportosmunka,semavezetők,semarésztvevőknincsenekszerepben (példáulkiscsoportosmegbeszélés) Egészcsoportosmunka,legalábbegyvezetőszerepben,ésarésztvevőkisszerepbelép(het)nek (példáulegészcsoportosimprovizáció) Kiscsoportosmunka,legalábbegyvezetőszerepben,ésarésztvevőkisszerepbelép(het)nek (példáulkiscsoportosimprovizáció) Kiscsoportosmunka,arésztvevőknincsenekszerepben,avezetőkközüllegalábbegyigen (példáulkiscsoportosjelenetrendezés) 6,2% 4,8% 3,6% 1,6% Önállómunka 1,4% Kiscsoportosszabályjáték,gyakorlat(példáulkoncentrációsjáték) 0,5% Párosmunka 0,3% Azt látjuk, hogy a színházi előadás, jelenetsor mellett a programvezetői prezentáció és az egész csoportos szerep nélküli munka a legközkedveltebb munkaforma, ez a három együtt kiteszi az összes programban megfigyelt összes munkaforma csaknem 60 százalékát(!).bizonyosformák,mintpéldáulapárosvagyönállómunka,vagyakiscsoportosszabályjátékmeglepőenalulreprezentáltak. Nehézlenneaztmondaniazinterakcióbármelyikformájára,hogyjobbanvagykevésbésegítielőatársadalmiaktivitást.Mindenesetbenérdemesafeldolgozotttémával,a megvalósításkörülményeivelésazelérnikívántcéllalösszefüggésbenvizsgálniaformát. Avezetőkrészérőlalegnagyobbbiztonsággalmegvalósíthatóinteraktívformaabeszélgetés, ami egy izgalmas emberi vagy társadalmi probléma kapcsán könnyen kimozdíthatja a megszokott iskolai paradigmából a diákokat, és egy szerepfelvételre késztető CIvIl SzEmlE 2014/4. 13

15 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM játékakáraztislehetővéteheti,hogyújmódokonszerezzenektapasztalatotilyenproblémahelyzetekrőlarésztvevők. Aszokásosiskolaiműködésbőlvalókimozdításbanazisszerepetjátszik,hogyújdolgokkalkerülhetnekinterakcióbaadiákok.Aleggyakrabban,azesetek49százalékábana kellékekkel kerültek kapcsolatba a résztvevők, ezt követte az esetek 37 százalékában a díszlet,16százalékábanajelmezek.megfigyeléseinkalapjánaprogramok85százalékábanaszínészekkel,23százalékábanarendezővelbeszélgettekvagydolgoztakarésztvevők.atöbbialkotóvalcsakjóvalkevesebbprogrambanvoltlehetőségüktalálkozni. mibe szólhattak bele a résztvevők? Fontoshatássallehetadiákokönkifejezéséreésakaratképzésére,hogyszándékuknak hatásalehetaszínházfiktívvilágában.azáltalunkkutatottszínházinevelésiprogramokbanaleggyakrabbanabbaszólhattakbele,hogyancselekednekakarakterek(37százalék), és kicsit kevesebbszer abba, hogyan alakuljon a történet (26 százalék), vagy hogy milyenközpontiproblémákatvizsgáljonaprogram(21százalék).aprogramok18százalékaezenaháromlehetőségenkívülegyébbeleszólásiformákatiskínált. Eztkiegészítőinformáció,hogyaprogramok98százalékakínáltnézőiattitűdöt,94 százalékabeszélgetést,52százalékaeljátszástvagyszerepbelépést,30százalékarendezéstés15százalékaegyébrészvételimódot.azelőadástartalmátólfügg,deönmagában máranézőipozícióiskínálhatlehetőségetatársadalmikérdésekrevalóreflektálásra,és azönkifejezéssokféleformájátkínáljákabeszélgetés,szerepbelépésvagyrendezés. létszám Az alkotók által megadottak alapján a legkisebb programon egyszerre kb. 10 fő veszrészt,míga legnagyobbon egyszerrekb.300.aprogramoktöbbmintfelén25 32közöttiazátlagoslétszám,vagyisaprogramoktöbbmintfeleegyszerreegyosztállyal dolgozik.aprogramokkb.20százalékadolgozikkisebbcsoportokkal,mintegyosztály, és kb. 27 százaléka nagyobb csoportokkal. Ebből a programok 5 százalékán vesz részt 100 vagy annál több fő. Összességében elmondható, hogy a színházi nevelési programoktöbbségeegyosztállyalvagykevesebbrésztvevőveldolgozik. Akisebblétszámönmagábanmégnemjelentiazt,hogytársadalmiaktivitásravaló neveléstörténik,viszontfontoselőfeltételelehet.hiszenegykisebbcsoportbansokkal valószínűbb, hogy többen megszólalnak, érdemi beszélgetésre vagy cselekvő részvételre nyílhat lehetőség, míg egy több száz fős nézőtéren erre kisebb az esély. A programkészítőirészérőlarésztvevőklétszámánakmeghatározásábantöbbtényezőszerepet játszhat, de azt bátran állíthatjuk, hogy a kisebb létszám mögött leggyakrabbanaz érdemikommunikáció,aközösgondolkodásilehetőségmegteremtésénekszándékaáll. 14 CIvIl SzEmlE 2014/4.

16 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM korosztály Aprogramok11százalékakészülazóvodaikorosztálynak,16százalékaalsótagozatosoknak(1 4.évfolyam),19százalékafelsőtagozatosoknak(5 8.évfolyam)és54százaléka, azaz a programok több mint fele a középiskolai korosztálynak (9 12. évfolyam) vagyidősebbeknek.aközépiskoláskorosztálynakkészülalegtöbbprogram,alegváltozatosabbformákéspedagógiaicélokszerint.azalkotókaztgondolhatják,hogyőkmár majdnemfelnőttek,számukrafelnőtttartalomisbemutatható,vagyisaközépiskolaikorosztállyalvalófoglalkozásnemigényelkülönösebb plusz szakértelmet.emellettőkmár önálló büdzsével rendelkező, fizetőképes, potenciális nézők, akik beszoktathatók a színházba.azóvodásokamásik véglet :afentiokokbólkiindulvaésazokatmegfordítva számukra vélhetően azért készül nagyon kevés program, mert a velük való munka speciális szakértelmet, felkészültséget igényel, másrészt nem ők, hanem pedagógusaik vagyszüleikdöntenekarról,hogyvisszajönnek-easzínházba. a programok hossza transzferhatás A legrövidebb program az alkotók szerint 30 perc (félóra), a leghosszabb program 360 perc(hat óra) hosszú utóbbi egy háromalkalmas program. Az átlagos programhossz kb. két óra (121 perc). A leggyakoribb programhosszok 60 perc, 150 perc és 180 perc. A megfigyelések mindezt visszaigazolni látszanak: a legrövidebb megfigyelt program34perc,aleghosszabb352perchosszúvolt,azátlagosprogramhossz134perc volt.természetesensokesetbenaprogramhosszaésacélcsoportéletkoraközöttvolt összefüggés,alegtöbb30perckörüliprogramóvodásoknakvagykisiskolásoknakszólt. Azátlagosprogramhosszegyérdemiintervenciórakínállehetőséget,2óraalattegyegytéma legyenazemberiproblémavagyszínháziforma kapcsánlehetújmegértésrejutni,újszempontokatmegérteni. Aszínházinevelésiprogramokkapcsángyakranfelmerülőkérdésaszínházakrészéről, hogy hatásos ellenszerei-e a színházi nézők öregedésének és megfogyatkozásának. Igyekeztünkennekakérdésnekisutánajárni.Arraakérdésre,hogy Aprogramalapján kedvet kaptatok-e, hogy gyakrabban menjetek színházba? az esetek 63 százalékában egyöntetűigen,15százalékábanegyöntetűnemvoltaválasz,22százalékbanvegyesvolt a kép (általában a résztvevők olyan típusú színházra kaptak kedvet, amilyenen éppen résztvettek,másranem).arraakérdésre,hogy Segített-eaprogramabban,hogyegy másikszínházielőadástjobbanmegértsetek? arésztvevők46százalékbanegyöntetűen igent,34százalékbanegyöntetűennemetmondtak,és20százalékbannemvoltközöttükegyetértés. CIvIl SzEmlE 2014/4. 15

17 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Ez alapján nem állíthatjuk azt, hogy a színházak számára ez az a csodafegyver, ami megoldjaaproblémáikat,deazegyértelművolt,hogyolyanelőadásokra,amelyeknekik szólnak,sőtmegisszólítjákőket,szívesenmennénekmáskorisadiákok. robbanás a színházi nevelési programokban Aprogramokjellemzőinekbemutatásautántérjünkvisszaatágabbképhez.Aszínházinevelésiprogramokmárkorábbanemlítetthirtelenelterjedésestatisztikailagisbeigazolódottakutatássorán.Aszínházineveléstekintetébena robbanás a2010/2011-es évadbankövetkezettbe,amikoraszervezetekönbevallásaszerintazilyentípusúprogramokszámaazegyikévrőlamásikra109-ről200-raemelkedett.mindeközbenaszínházakelőadásszámaradikálisannemváltozott,tehátaműsorpolitikákonbelülihangsúlyeltolódásokról,illetveazelőzőévekbenkifejezettenszínházinevelésiprogramokjátszására létrehozottszervezetek felfutásáról beszélhetünk.ezaztjelenti,hogyegynagyongyorsan növekvő, ugyanakkor rendkívül fiatal területről van szó, ami jelenleg is keresi saját határait,szakkifejezéseit,eszköztárát,módszertanát. A2011 /2012-esévadban,ésnagyvalószínűséggelazaztkövetőévadokbanisezafajtatevékenységtöbbmintszázezergyereket,fiataltérintett.Nemegymarginálisterületrőlvantehátszó,hanemegyerősödőtrendről.Mindeközbenviszontazérintettiskolák számacsakkb.20százalékkalemelkedett,ezaztjelenti,hogyvélhetőencsakaziskolák egy bizonyos köre vonható be színházi nevelési tevékenységekbe, értük viszont egyre növekszikaverseny. Többmint2000iskolátmégnemtudtakmegszólítaniaszínházak, társulatok.azegyértelmű,hogyigennagyszámúgyerek,fiataltalálkozikszínházinevelési programmal, így ezek hatása is nagy számokban válhat érzékelhetővé. Viszont fontos figyelmeztetésahozzáférésszempontjábólaszínházinevelésiprogramokatkínálószervezetekföldrajzieloszlása. Székhely tekintetében erőteljes budapesti túlsúlyt tapasztalunk: a könyvünkben (Cziboly Bethlenfalvy2013)szereplő117szervezetből67-nekBudapestenvanaszékhelye, ez a teljes mezőny több mint fele (igaz, közülük többen rendszeresen dolgoznak vidékenés/vagylátnakvendégülvidékicsoportokatis).ezaztisjelenti,hogybudapesten sokkalnagyobbeséllyeltalálkozikilyenprogrammalegyfiatal,éshogyvannakazországnakteljesenellátatlanrégióiis. Öt nagyobb kategóriába sorolhatók a szervezetek, színházak aszerint, hogy hány színházinevelésiprogramjukfut: azokaszínházak,szervezetek,aholnincsszínházinevelésiprogram(ésgyakranszínházinevelésitevékenységsem); azokaszínházak,szervezetek,aholnagyobbrepertoármellettegyszínházinevelési program fut. Itt az esetek többségében a program a színház számára marginális, kísérletijelleggelfutóvagyakár megtűrt tevékenység; azokaszínházak,szervezetek,aholnagyobbrepertoármellettnéhány(2 4)program fut.ezekaszínházakmáráltalábanfelismertékaterületfontosságát,gyakranaszín- 16 CIvIl SzEmlE 2014/4.

18 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM konklúzió ház egyik munkatársa idejének nagyobb részében ilyen programokkal foglalkozik. A színházkommunikációjábanmegjelenikaszínházinevelésitevékenység,gyakrana honlapokonisönállómenüpontjelzi; azok a színházak, szervezetek, ahol a repertoárelőadások jelentős részéhez (5 vagy többelőadáshoz) kapcsolódikszínházinevelésiprogram.ezekaszínházakművészetiszakmai profiljukban, arculatukban hangsúlyos helyen képviselik a színházi nevelés ügyét.gyakrantöbbszínházpedagógussaldolgoznak.viszonylagkevésilyenszínház vanmagyarországon; azok a színházi nevelési társulatok, akik kifejezetten színházi nevelési programok (általábankomplexszínházinevelésielőadások,tie)létrehozásárajötteklétre. Ezasokszínűképleginkábbarravilágítrá,hogyelsősorbannemszervezetiformától függ az, hogy készül-e, és ha igen, akkor mennyi és milyen színházi nevelési program, hanem vezetői szándéktól és a rendelkezésre álló szakértőktől, illetve bizonyos esetekbenanyagierőforrásoktól. Acikkünkbenbemutatottkutatáspillanatképegyrohamosanváltozóterületről.Számos olyan kérdéskör maradt, amit érdemes lenne tovább kutatni, amiről fontos volna továbbidiskurzustfolytatni.jelenhelyzetbenmiakövetkezőháromkérdésttartjukalegfontosabbnakaszínházinevelésterületszempontjából: Mitőlleszegyprogramhatásos? Megtudjuk-emondani,melyekazokaháttértényezők,programvezetőikészségek,tudásokvagyszemélyiségjegyek,programszerkesztési szempontok, amelyek jó eséllyel predesztinálják egy program hatásosságát, eredményességét? Miaz,amiaszínházinevelésgyakorlatábóltaníthatóéstanulható? Egyáltalán:van-e igény arra, hogy akik a programokat vezetik, vagy abban részt vesznek (tovább)képezzék magukat? Szükség van-e egyáltalán ilyen irányú képzésekre vagy pedig végezhető a színházi nevelés csak színházi vagy drámapedagógusi végzettséggelis,vagyakármegfelelőképzettségnélkül? Ésvégül:létezhet-eérdemiszakmaiegyüttműködés,közösszakmaiérdekképviselet? Megítélésünkszerintakövetkezőévekbenatovábblépéshezaszínházinevelésiszakmánakerreaháromkérdésrekellválasztkeresnie. Azátfogókutatáscéljaazvolt,hogylegyenekdefiníciók,kategorizálásiformák,amelyekegykezdődőpárbeszédalapjailehetnek,éslegyenektájékozódásipontokszakmán belüléskívül.kitekintveaztlátjuk,hogyaterületirántiérdeklődésnemcsökkent,hanem ismertségeéselismertségetovábbnőttakönyvünk(cziboly Bethlenfalvy2013)megjelenése óta eltelt évben. Vannak biztató jelek, érdemi párbeszéd indult meg a szakmán belül,újfórumokjötteklétreezenpárbeszédektovábbvitelére.azelmúltévsoránszinte minden hónapra jutott egy meghatározó esemény, műhely, konferencia. Ezzel együtt a színházinevelésitevékenységtámogatásáranemlettekújpénzügyiforrások.ameglévő CIvIl SzEmlE 2014/4. 17

19 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM államiforrásokpályázatikiíróirészbenátvettékazáltalunkjavasoltterminológiát(nka), részben nem(emmi), a források elosztásának szakmaisága több esetben erősen megkérdőjelezhető. Reméljük,hogyezacikkisalátámasztja,hogyaszínházinevelésiprogramokrendkívül sokat kínálhatnak az önkifejezés, az akaratképzés, illetve az egyéni és társadalmi problémákra való reflektálás, a társadalmi aktivizálódás területén. Ez leginkább akkor lehet így, ha az ez iránti igényt érzik a színházi alkotók is a pedagógusok és a szülők részéről,ésebbentudnakpartnerkéntegyüttműködnicivilszervezetekkel,iskolákkal. Aztreméljük,hogykutatásunkésafentiíráskínálelégmuníciótmindenfélszámára ahhoz,hogymegtegyealegfontosabbkezdőlépéseketezirányba. irodalom CzibolyÁdám(2010):DICE akockaelvanvetve.kutatásieredményekésajánlásokatanításiszínházésdrámaalkalmazásávalkapcsolatban. Budapest:DICEKonzorcium. CzibolyÁdám BethlenfalvyÁdám(2013):Színházinevelésiprogramokkézikönyve. Budapest:L HarmattanKiadó. FernezelyiBori VáradiLuca(2010):AKerekasztalSzínházfoglalkozásainakhatásaamarginalizálódófiatalokra.In:LiptákIldikó(szerk.):Mindenkinekjogavanmegszólalni. Szada:KerekasztalSzínháziNevelésiKözpont, HorváthKata(2009):Azerőszakjátszótere.In:DemeJános(szerk.):Színházéspedagógia3. Budapest:KávaKulturális Műhely&AnBlokkEgyesület,6 82. Németh Vilmos Cziboly Ádám (2003): Hogyan hat a színházi nevelés a demokratikus attitűdökre? (Egy négyszáz gyerekrekiterjedőhatásvizsgálatismertetése).drámapedagógiaimagazin, 26.,(2.), jegyzet 1A DICE (Drama Improves Lisbon Key Competences in Education) kutatás 12 országban (Csehország, Egyesült Királyság,Hollandia,Lengyelország,Magyarország,Norvégia,Palesztina,Portugália,Románia,Svédország,Szerbia,Szlovénia)111programnálcsaknem évesfiatalbevonásávalvizsgáltaatanításiszínházésdráma hatásátakulcskompetenciákra(www.dramanetwork.eu). 18 CIvIl SzEmlE 2014/4.

20 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM a bennünk élő alkotó felébresztése a közösségi művészetek útján Katona Krisztina a murál morál mező és a pécsi Szín-tér egyesület kapcsolata Művelődésimenedzserszakoshallgatókénttalálkoztamelőszöraközösségfejlesztés fogalmával,ésazegyetemutolsókétévébengyakorlatban,testközelből,mélyvízszerűen tapasztalhattam ennek a szakmának különböző aspektusait: hátrányos helyzetű falvak kulturálisirányúfejlesztésén,valamintegyfaluközösségbenagyermekésifjúságikorosztállyalvalócsoportmunkánkeresztül. Az életemben hatalmas fordulatot jelentett, amikor 2007-ben Nicaraguában megismerhettem a közösségi falfestés módszerét. Részt vettem egy hatalmas falfestmény elkészítésében úgy, hogy előtte komolyabban sosem foglalkoztam képzőművészettel. Hihetetlen volt megtapasztalnom saját magamban egy olyan képességet, amiről nem tudtamvagynemhittem,hogylétezik.elsőgondolatomazvolt,hogyszeretném,haezt az élményt minél többen átélhetnék, hogy ezt az érzést saját magukkal kapcsolatban minéltöbbenérezhessék.azerősbelsőhívás»pályámraállított«:azottlátottmódszert a hazai igényekhez formálva elkezdtem alkalmazni hátrányos helyzetű csoportokkal. A közösségiművészettelvalóközösségfejlesztőmunkakereteként2007-benamódszer irántérdeklődőkkelmegalapítottukamurálmorálcsoportot amiazéveksoránmurál MorálMezőremódosult,és2010-benlétrehoztukaPécsiSzín-TérEgyesületet,amia közösségfejlesztő tevékenységünk hivatalos szervezeti hátterét biztosítja. Közösségi művészetekkelvalómunkánkazéveksoránsokféleközösségrekiterjedt:zártintézetek- CIvIl SzEmlE 2014/4. 19

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

JÁTSZANI IS ENGEDD. A drámapedagógia történetének vázlatos áttekintése. Készítette: Meleg Gábor. Budapest, 2009.

JÁTSZANI IS ENGEDD. A drámapedagógia történetének vázlatos áttekintése. Készítette: Meleg Gábor. Budapest, 2009. JÁTSZANI IS ENGEDD A drámapedagógia történetének vázlatos áttekintése Készítette: Meleg Gábor Budapest, 2009. ELSŐ RÉSZ A drámapedagógia térhódítása I. 1. A drámapedagógia fogalma Sokan tettek arra kísérletet,

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél:

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél: Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: A mindenséget kutató ember Az óra témája: Tudósaink, művészeink (példaképeink) Az óra célja és feladata: A művészek, tudósok munkájának feltárása

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY SZEMÉLYES KOMPETENCIA FEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSBAN DOLGOZÓ VEZETŐK RÉSZÉRE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon 12. modul Készítette: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 2. évfolyam 12 modul Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon modulleírás

Részletesebben

MIT ÜZEN A HAGYMAMODELL A KÉPZÉSI RENDSZERNEK?

MIT ÜZEN A HAGYMAMODELL A KÉPZÉSI RENDSZERNEK? MIT ÜZEN A HAGYMAMODELL A KÉPZÉSI RENDSZERNEK? IFJÚSÁGÜGY=FIATAL+SZABADIDŐS KÖZEG +SZOLGÁLTATÁSALAPÚ KÖRNYEZET Fiatalok (NIS): intézményes felügyelet nélkül magáért felelősséget vállalótól; másokért is

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Motiváció hátrányos helyzetűek körében. Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény

Motiváció hátrányos helyzetűek körében. Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény Motiváció hátrányos helyzetűek körében Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Szenczi Beáta Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu SOMOGY MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5. - EGYÜD Árpád Kulturális Központ, Agóra - ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com

Részletesebben

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 Tanodasztenderd 1 TARTALOM 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 4.1. Tudatos életpálya-építés támogatása... 4 4.2. Egyéni

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET

V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI KÉPZÉS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 1. Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Perlusz Andrea ELTE BGGYK Inklúziós index felhasználási lehetőségei Műhelymunka Educatio Budapest 2015. 2 Az ördög a részletekben

Részletesebben

A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára

A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára Gyermeknevelés 4. évf. 1. szám 55 64. (2016) A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára Szaszkó Rita Jezsik Kata Szent István Egyetem Alkalmazott

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A portfólió Falus Iván Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör A prezentációt

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről

Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről Képzés címe Olvasáskultúra- és szövegértés-fejlesztés Társadalmi integráció és méltányos oktatás az együttnevelés támogatásának lehetőségei Olvasáskultúra-

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14.

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. Máshogy mondom, furcsa módon Te a Földön én a Holdon Mondd

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben