A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása"

Átírás

1 A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása Magyarország-Szlovénia Magyarország-Szlovénia Phare CBC 2003 Program Maksimizacija potencialov človeških virov v obmejni regiji Program Phare CBC 2003 Madžarska-Slovenija Maximising the human resource potential of the border region Hungary-Slovenia Phare CBC 2003 Programme

2 Bevezetô Az 1990-es évektôl az Európai Unió egyre nagyobb figyelmet fordít a határon átnyúló együttmûködések támogatására mind az uniós külsô határon belül, mind az EU-tagországok határ menti térségeiben. Ezek a térségek, települések gyakran érzik annak hátrányát, hogy a terület távol fekszik az ország középpontjától, nem megfelelô a közlekedés és az infrastruktúra, illetve nehezen átjárható a határ és szegényesek a kétoldalú kapcsolatok. Az EU belsô határrégióinak fejlesztését célzó INTERREG program mintájára 1995-ben, Ausztria csatlakozásakor indult el a Phare CBC (cross-border cooperation) határ menti együttmûködési program Magyarországon. Kezdetben a magyarosztrák határtérségben alakultak ki a közös fejlesztések tárgyi, személyi és pénzügyi feltételei, majd a határ menti programokba bekapcsolódtak a román, szlovák, szlovén határrégiók, végül a magyar-horvát, magyar-ukrán és a magyar-szerb határszakaszok is. A projektek eredményeként tovább erôsödött az együttgondolkodás és cselekvés, amely hozzájárul az Európai Unió régióin belüli különbségek kiegyenlítôdéséhez a határ mindkét oldalán. A program befejezésekor megállapítható, hogy hosszú távon megoldásokat találtunk a 2004 májusában tagországgá vált Szlovénia és Magyarország között olyan helyi, alulról jövô kezdeményezések megvalósítására, amelyek a gazdasági fejlôdés és versenyképesség alapját teremtették meg. A Phare-korszak befejezését követôen egy-egy program sikeres lezárása olyan ünnepi pillanat, amelyet megragadva köszönetet mondok az együttmûködésért és az eredményekért a kedvezményezetteknek, a szakembereknek, a külföldi partnereknek és a közremûködô szervezeteknek. Az ô szakértelmük és lelkesedésük példaértékû lehet mindenki számára. Kiadványunk egyúttal útmutatóul szolgálhat újabb határokon átnyúló fejlesztésekhez és együttmûködésekhez a közötti idôszakban is. Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter 1

3 Uvod Že od 1990 Evropska unija posvečuje vedno večjo pozornost podpori čezmejnega sodelovanja, tako ob zunanjih mejah unije, kakor tudi v obmejnih regijah znotraj držav članic EU. Te regije, naselja velikokrat čutijo slabosti tega, da je območje oddaljeno od središča države, prometne povezave so neugodne in infrastruktura je slaba oziroma meje so težko prehodne in dvostranske povezave skromne. Po modelu programa INTERREG, namen katerega je razvoj notranjih obmejnih regij v EU, se je leta 1995, ob priključitvi Avstrije k Evropski Uniji začel program Phare CBC (cross-border-cooperation) oziroma program čezmejnega sodelovanja na Madžarskem. V prvi fazi so se izoblikovali materialni, osebni in finančni pogoji skupnih razvojnih spodbud ob madžarsko-avstrijski meji, pozneje so se v obmejne programe vključile regije ob romunski, slovaški in slovenski meji ter nazadnje so se v sodelovanje vključila tudi območja ob hrvaški, ukrajinski in srbski meji. Rezultat projektov je, da se je okrepilo skupno razmišljanje in dejanje, in s tem na obeh straneh meje pripomogel k izenačitvi razlik znotraj regij Evropske Unije. Ob končanju programa lahko ugotavljamo, da smo našli dolgoročne rešitve za uresničitev lokalnih spodbud, ki predstavljajo osnovo za razvoj gospodarstva in konkurenčnosti na Madžarskem in v Sloveniji - ki sta leta 2004 postali države članice. Ob končanju obdobja Phare, je uspešen zaključek vsakega programa svečan trenutek in ob tej priložnosti se zahvaljujem za sodelovanje in za rezultate vsem upravičencem, strokovnjakom, tujim partnerjem in sodelujočim organizacijam. Njihova strokovnost in navdušenje je lahko vsakemu za vzor. Izdana publikacija pa obenem lahko postane smernica za nove čezmejne razvojne spodbude in sodelovanje tudi v obdobju Gordon Bajnai minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 2

4 Introduction Since the 1990 s, the European Union has paid an increasing attention to the support of cross-border co-operations both within the external border of the Union and in the border localities of the EU Member States. Such areas, localities often feel the disadvantage that the area is far from the centre of the country, traffic and infrastructure are not satisfactory, the border crossing is difficult and bilateral relations are poor. The Phare CBC (cross-border cooperation) programme started in Hungary in 1995, upon the accession of Austria to the European Union, for which the INTERREG programme, aiming at developing the internal border regions of the EU, served as a sample. At the beginning, the objective, personal and financial conditions of the shared developments were set up in the Hungarian-Austrian border regions then Romanian, Slovak and Slovenian border regions joined the cross-border programmes and in the end, Hungarian-Croatian, Hungarian-Ukrainian and Hungarian-Serbian border sections also joined. As a result of the projects, co-thinking and co-acting further strengthened, which contribute to the levelling of the differences within the regions of the European Union, on both sides of the border. At the end of the programme it can be stated that we found long-term solutions for realising local initiatives, coming from the lower level between Slovenia and Hungary, which became an EU Member State in May 2004, which created the basis of economic development and competitive ability. After the end of the Phare-period, the closing of each programme is such a ceremonial moment by grasping of which I thank for the co-operation and the results to the beneficiaries, the professionals, foreign partners and the co-operating organisations. Their competence and enthusiasm can be exemplary to everyone. Our publication can serve also as a guide for cross-border developments and co-operations in the period between 2007 and Gordon Bajnai Minister of Municipalities and Regional Development 3

5 Phare CBC 2003 Program Magyarország-Szlovénia A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása 2003/ A határon átnyúló együttmûködéseket hazánkban 1995 óta támogatja az Európai Unió a Phare CBC programokon keresztül. Az évi Phare CBC programok összesen 135 millió euró támogatási kerettel segítették elô a kapcsolatok fejlôdését és a határ menti térségek felzárkózását. A belsô EU-határrégiók fejlesztését célzó INTERREG program mintájára 1995-ben, Ausztria csatlakozásakor indult el a Phare CBC program Magyarországon, mely az évek során fokozatosan kiterjedt az ország mind a hét határszakaszára. A magyar-szlovén határszakaszon elôször Ausztriával közösen ún. trilaterális formában kezdôdtek meg a határon átnyúló együttmûködések európai uniós támogatással 1995-ben és 1996-ban. Önállóan Szlovéniával a évtôl futnak Phare CBC programok, melyek keretében évente egy-egy kiemelt nagyprojekt valósult meg, majd 2003-ban a humán erôforrások fejlesztését célzó támogatási alap indult. A kisprojekt alapokban összességében közel 50 fejlesztés támogatására nyílt lehetôség a magyar-szlovén határrégióban. A évi humán erôforrás-fejlesztési támogatási konstrukció célja a foglalkoztatás növelése, továbbá fenntartható munkaerô-piaci együttmûködések kialakításának ösztönzése volt a határrégióban. A program keretében - a Közös Programozási Dokumentum intézkedéseivel összhangban definiált célok elérése érdekében - a munkanélküliek foglalkoztatását elôsegítô képzési és foglalkoztatási programok kidolgozását és megvalósítását, valamint a munkaerôpiaci szereplôk közötti határon átnyúló együttmûködési hálózatok létrejöttének elôsegítését. A projekteknek a magyarszlovén bilaterális határtérségen belül kellett megvalósulniuk, Vas vagy Zala megye területén és legalább egy partnert be kellett vonni Szlovéniából, a szomszédos Pomurje régióból. A programban az alábbi magyar-szlovén határterületen központtal vagy képviselettel rendelkezô szervezetek pályázhattak támogatásra: nonprofit és nem-kormányzati szervezetek, munkaügyi szervezetek, munkaügyi központok, önkormányzatok és önkormányzatok társulásai kamarák helyi és regionális szintû szervezetek helyi és térségi fejlesztési társulások szakképzô és képzôintézmények (iskolák is), alapítványok, egyesületek. A projektek idôtartama maximum 18 hónap. A Határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció pályázható keretösszege magyar oldalon euró volt. Az egy projektre elérhetô támogatás minimum összege euró, a maximum összege euró volt. A pályázóknak a projekt költségvetésének minimum 10%- át saját hozzájárulásként kellett biztosítaniuk. A projekteken belül többek között - az alábbi példaértékû tevékenységek támogatására került sor a határon átnyúló együttmûködések keretében: kistérségi fejlesztési ügynökség létesítése Lentiben, a régióban mûködô foglalkoztatási paktumok között mûködô koordináció, információs hálózat a határ menti régió foglalkoztatottságának javításáért, fiatalok foglalkoztatása a zalaszentgróti térségben, roma szociális és munkaerô-piaci szolgáltató hálózat kiépítése, mesterképzô, hagyományôrzô és foglalkoztatási program, valamint új munkalehetôségek létrehozása védett területeken. A pályázati programok iránti érdeklôdést, a fejlesztési igényt jól tükrözi, hogy a jelentkezések másfél-kétszeresen meghaladták a programok adta lehetôségeket és 25 pályázóból 13 juthatott támogatáshoz. A program sikerét vetítette elôre a támogatási keret közel száz százalékos lekötési aránya. Az eredményhez jelentôsen hozzájárultak a pályázók korábbi években szerzett tapasztalatai. A Phare CBC programok folytatásának tekinthetô Interreg Közösségi Kezdeményezésben további hasonló programok szerepelnek a magyar-szlovén határszakaszon is. 4

6 Program Phare CBC 2003 Madžarska Slovenija Maksimizacija potencialov človeških virov v obmejni regiji 2003/ Čezmejno sodelovanje Evropska Unija podpira od leta 1995 preko programov Phare CBC. Med leti so programi Phare CBC podpirali razvoj čezmejnih povezav in mejnih regij v skupni vrednosti 135 milijonov evrov. Po modelu programa INTERREG, namen katerega je razvoj notranjih obmejnih regij v EU, se je leta 1995, ob priključitvi Avstrije k Evropski Uniji začel program Phare CBC na Madžarskem, ki se je z leti postopoma razširil na vseh sedem obmejnih območij. Začetki madžarsko-slovenskega čezmejnega sodelovanja s podporo iz Evropske Unije so bili oblikovani v okviru trilateralnega programa z Avstrijo v letih 1995 in Samostojno s Slovenijo se programi Phare CBC izvajajo od leta 2000, v okviru katerega se je letno realiziral po en večji projekt, leta 2003 pa se je pričel projekt razvoja človeških virov. V okviru Skladov za male projekte se je v madžarsko-slovenski obmejni regiji odprla možnost za podprtje približno 50 razvojnih programov. Cilj podpiranja razvoja človeških virov v letu 2003 je bil spodbujanje rasti zaposlovanja, nadalje izoblikovanje sodelovanja na trgu delovne sile v obmejni regiji. V okviru programa doseganje ciljev je usklajeno z nalogami, določenimi v Skupnem programskem dokumentu je bilo potrebno izdelati in izvesti izobraževalne programe za pospešitev zaposlovanja brezposelnih oseb in zaposlitvene programe, ter ustanovitev mreže čezmejnega sodelovanja med nastopajočimi na trgu delovne sile. Projekti so se morali uresničiti na madžarsko-slovenskem bilateralnem obmejnem območju, na območju Železne in Zalske županije pri čemer je bilo potrebno vključiti vsaj enega partnerja iz Slovenije, iz sosednje Pomurske regije. V program za sofinanciranje so se lahko prijavile sledeče organizacije ali njihove izpostave z madžarsko-slovenskega mejnega območja: neprofitne in nevladne organizacije, delovna združenja in uradi za delo, občine in lokalne skupnosti, zbornice, lokalne in regionalne organizacije, lokalna in območna razvojna združenja, poklicno-izobraževalne in izobraževalne ustanove (tudi šole), skladi, društva. Trajanje projekta: maksimalno 18 mesecev. Okvirni skupni znesek razpisa Maksimizacija potencialov človeških virov v obmejni regiji je na madžarski strani znašal evrov. Minimalni znesek podpore je bil , maksimalni pa evrov. Prijavitelj je moral, kot lastno udeležbo, prispevati najmanj 10% celotne vrednosti projekta. Znotraj projekta med drugimi v okviru čezmejnega sodelovanja so bile podprte sledeče dejavnosti: ustanovitev Razvojne agencije regije Lenti, koordiniranje med zaposlitvenimi pakti v regiji, izgradnja informacijske mreže za izboljšanje zaposlovanja v obmejni regiji, zaposlovanje mladih v predelu Zalaszentgrót, programi za poklicno izobraževanje, za ohranjanje dediščine in zaposlitveni programi ter ustvarjanje novih zaposlitvenih priložnosti na zaščitenih območjih. Zanimanje za razpis se dobro odraža v razvojnih potrebah, saj so prispele prijave od 1,5 do 2 krat presegle dane možnosti programov in od 25 prijavljenih kandidatov je lahko dobilo subvencijo le 13 kandidatov. Uspeh programa je nakazala tudi skoraj sto odstotna izkoriščenost podpore. K uspehu so bistveno pripomogle tudi v prejšnjih letih pridobljene izkušnje udeležencev razpisa. V okviru pobude skupnosti Interreg, ki je nadaljevanje programa Phare CBC, so tudi v bodoče prisotni podobni programi za madžarsko-slovensko obmejno območje. 5

7 Phare CBC 2003 Program Hungary-Slovenia Maximising the Human Resources Potential of the Border Region 2003/ The European Union has supported cross-border co-operations in Hungary via the Phare CBC programmes since The Phare CBC programmes of the years improved the development of relations and the economic catch-up of the border regions with a subsidy framework of a total 135 million euros. The Phare CBC programme was started in Hungary in 1995, following the Austrian accession to the EU, after the INTERREG Programme, serving as an example, which aimed at the development of EU border regions, and was extended gradually on all the seven borders of the country. On the Hungarian-Slovenian border cross-border co-operation was first started in a so-called tri-lateral form with Austria, with European Union funding in 1995 and in The Phare CBC programmes started to be run independently with Slovenia in Within this framework a large project with large significance was carried out each year, and then in 2003 a grant scheme aiming at the development of human resources was launched. In the small project funds almost 50 developments were supported in the Hungarian-Slovenian border region. The objective of the human resources development grant scheme of the year 2003 is to increase the proportion of the employed, and to give incentives for establishing the sustainable labour market co-operations in the border region. Within the framework of the programme, complying with the objectives set out in the Joint Programming Document, the elaboration and realisation of training and employment programmes improving employment and the establishment of cross-border co-operation networks among the labour market players were in the focus. The projects were carried out within the Hungarian-Slovenian bilateral border region, in Vas and Zala Counties with the involvement of at least one Slovenian partner from the neighbouring Pomurje region. Only organisations, with their headquarters or representative offices in the Hungarian-Slovenian border region were entitled to apply for subsidy in the programme: non-profit and non-governmental organisations, labour organisations, labour centres, municipalities and associations of municipalities, chambers, local and regional organisations, local and regional development associations, vocational and professional training institutions (also schools), foundations and associations, The length of the projects was maximum 18 months. The amount for allocation of the grant scheme Maximising the Human Resources Potential of the Border Region was 2,134,000 euros on the Hungarian side. The minimum amount that could be applied for one project was 66,670 euros and the maximum amount was 400,000 euros. The applicants had to insure a minimum of 10% of the project budget as their own contribution. Among the projects, the following benchmark activities were subsidised within the framework of cross-border cooperation: the establishment of a small regional development agency in Lenti, the co-ordination working among the employment pacts operating in the region, information network for the improvement of the border region employment, employment of the young in the region of Zalaszentgrót, construction of a Roma social and labour market service providing network, master-training, tradition-preserving and employment programme and creation of new work opportunities in the protected areas. The interest in the application programmes and the development needs are well mirrored by the fact that although the number of applications was more by one and a half times, almost twice as much as the opportunities provided by the programme and out of 25 applications, support could only be granted to13 applicants. The allocation of almost one hundred percent of the scheme forecast the success of the programme. Previous experiences of the applicants contributed considerably to the results. Further similar programmes are included in the Interreg Community Initiative for the Hungarian-Slovenian border region, which can be regarded as the continuation of the Phare CBC programmes. 6

8 Kistérségi Fejlesztési Ügynökség létesítése Lentiben Kedvezményezett: Lenti Város Önkormányzata 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4. Támogatás összege: euró A projekt célja Közös Fejlesztési Térségben, Lenti és Lendva vonzáskörzetében a meglévô humán erôforrások hatékonyabb kihasználása ezáltal a terület foglalkoztatási szintjének növelése. További cél a nonprofit szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások közötti hazai és nemzetközi kooperáció kialakítása és erôsítése. Ezek elérése érdekében Lenti Város Önkormányzata létre kívánt hozni egy Fejlesztési Ügynökséget, kiépített infrastruktúrával és az irodát mûködtetô szakemberek biztosításával. A projekt tartalma A projekt során elkészült egy 4 helyiségbôl álló, 80 m 2 - es, 10 fô munkavégzésére és tárgyalások lefolytatására alkalmas bútorozott és technikai eszközökkel felszerelt iroda. Megtörtént 10 fô fiatal, 6 különbözô szakterületet képviselô diplomás munkanélküli képzése és 13 hónapon át történô foglalkoztatása Lenti Kistérségben. Elkészült egy 300 órás, 6 modulból álló térségfejlesztô szakember-képzettséget adó, alternatív képzési terv. Létrejött egy Fejlesztési adattár, mely tartalmazza a közös Fejlesztési Térség területi és ágazati terveit (39 db magyar, 10 db szlovén), 51 db települési és önkormányzati igényfelmérést, 157 db, a térségben található nagy-, közép-, kis- és mikrovállalkozásokat felmérô kérdôív szövegét, 84 db nonprofit szervezet igényfelmérését, 20 db térségrôl megjelent marketinganyagot. Mindez elektronikus formában is megjelent az Interneten a címen. Elkészült 1 db, valamennyi ágazat munkaerô-igényét, foglalkoztatási jellemzôit bemutató 65 oldalas térkép. A projekt ideje alatt létrejött 83 db egyszerûbb és 17 db integrált projektdokumentáció a képzési és foglalkoztatási szakaszban. Az ezek alapján elnyert támogatások értéke összesen 387 millió Ft volt. A projekt megvalósításának ideje alatt 6 db térségi hírlevelet küldtek ki, 6 alkalommal szerveztek szakmai találkozót a közös Fejlesztési Térség gazdasági szereplôinek megismerése, tapasztalatcsere, és a közös fejlesztési lehetôségek feltérképezése céljából. Elkészült egy Foglalkoztatási Paktum, 51 db települési kiajánlási dokumentáció, mely településenként db nagyfelbontású digitális fényképet tartalmazott. Megjelentettek 1 db, a Közös Fejlesztési Térséget bemutató kiadványt magyar, szlovén, angol nyelven és 1 db, Lenti Kistérségi Fejlesztési Ügynökség címû bemutatkozó prospektust ugyancsak mindhárom nyelven. Megrendeztek 1 alkalommal egy 2 napos nemzetközi Területfejlesztési Konferenciát. Itt történt meg a Közös Fejlesztési Térség megalakításáról szóló megállapodás aláírása. A projekt során megvalósított tevékenységeket, gyakorlati tapasztalatokat részletes menedzsment-beszámoló elkészítésével összegezték. A projekt eredményei A humán erôforrások hatékonyabb kihasználására tett lépések sikeresek voltak, hiszen érzékelhetô volt a Fejlesztési Ügynökség segítségével az érdekelt nonprofit szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások közötti hazai és nemzetközi kooperáció kialakítása s erôsítése, közös fejlesztések elindítása, a szervezetek közötti kooperációk megerôsödése. Együttmûködô partner Razvojni sklad Lendava Lenti Kistérség Többcélú Társulása 7

9 Ustanovitev Razvojne agencije regije Lenti Koristnik: Samouprava mesta Lenti 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4. Vsota podpore: eurov Cilj projekta Učinkovitejša izraba človeških virov v skupni razvojni regiji, na območju mest Lenti in Lendava s tem povečanje ravni zaposlitve omenjenega območja. Nadaljnji cilj je vzpostavitev in krepitev domačega in mednarodnega sodelovanja med neprofitnimi organizacijami, samoupravami, podjetništvi. Za doseganje teh ciljev je Samouprava mesta Lenti želela ustanoviti razvojno agencijo z izgrajeno infrastrukturo in z zagotovitvijo strokovnjakov za vodenje in obratovanje pisarne. Vsebina projekta V projektu se je realizirala 80 m 2 velika, s pohištvom in tehničnimi sredstvi opremljena pisarna s 4 prostori, ki zagotavlja prostor za opravljanje dela 10 oseb ter možnosti za izvajanje sestankov. V regiji Lenti so izvedli šolanje ter 13 mesečno zaposlitev 10 mladih diplomiranih brezposelnih oseb, ki zastopajo 6 različnih strokovnih področij. Pripravili so 300 urni, 6 modulni alternativni učni načrt za usposabljanje strokovnjakov za regionalni razvoj. Pripravili so tudi Razvojno podatkovno bazo, ki vsebuje teritorialne načrte skupnega razvojnega področja (39 kom madžarskih, 10 kom slovenskih), 51 kom vprašalnikov po naseljih in samoupravah, 157 kom vprašalnikov o velikih, srednjih in majhnih podjetjih, 84 kom anket neprofitnih organizacij, 20 kom marketinškega materiala o regiji. Vso gradivo lahko najdete tudi na internetu, na spletni strani: Pripravljen je 1 kom 65 stranskega zemljevida, ki prikazuje potrebe vseh panog na trgu zaposlovanja, ter karakteristike zaposlovanja. Med potekom projekta je pripravljenih 83 kom enostavnejših in 17 kom integriranih projektnih dokumentacij v fazi šolanja in zaposlovanja. Skupna vrednost podpor, pridobljenih na podlagi teh dokumentov je 387 milijonov forintov. V času uresničevanja projekta je bilo razposlanih 6 kom regijskih novic, ob 6 priložnostih so organizirali strokovna srečanja s ciljem spoznavanja gospodarskih subjektov razvojne regije, izmenjave izkušenj, in pregleda skupnih razvojnih možnosti. Pripravljen je Zaposlitveni pakt, 51 kom ponudbene dokumentacije, ki vsebuje kom digitalnih fotografij o vsakem naselju. Objavili so 1 kom publikacije s predstavitvijo skupne razvojne regije v madžarskem, slovenskem in angleškem jeziku, ter 1 kom predstavitvenega prospekta o Razvojni agenciji regije Lenti prav tako v treh jezikih. Enkrat so organizirali dvodnevno mednarodno konferenco o razvoju regij. Tukaj so podpisali sporazum o ustanovitvi skupne razvojne regije. O uresničenih dejavnostih med izvajanjem projekta ter o izkušnjah v praksi so pripravili podrobno poročilo menedžmenta. Rezultati projekta Ukrepi za učinkovitejšo izrabo človeških virov so bili uspešni, saj je s pomočjo Razvojne agencije bilo čutiti okrepitev domačih in mednarodnih sodelovanj med neprofitnimi organizacijami, samoupravami, podjetništvi, ter sprožitev skupnih razvojnih projektov. Sodelujoči partnerji Razvojni sklad Lendava Lenti Kistérség Többcélú Társulása (Večnamensko združenje regije Lenti) 8

10 The establishment of a Micro-Region Development Agency in Lenti Beneficiary: Local Government of Lenti 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4. Subsidy amount: EUR Aim of the project To utilise the existing human resources more effectively in the Joint Development Region, in the catchment area of Lenti and Lendva thus increasing the employment level of the area. It is a further objective to establish and strengthen domestic and international cooperation among non-profit organisations, local governments, and enterprises. In order to achieve all these the Local Government of Lenti wishes to establish a Development Agency, with relevant infrastructure in place and by employing experts to run the office. Content of the project During the project an office fully furnished and equipped with technical appliances, made up of 4 rooms, on 80 m 2 was established. The office space is suitable for 10 people and is equipped with a separate meeting facility. Training 10 young unemployed graduates representing 6 different fields of specialty was carried out, and they were employed for 13 months in the Micro-Region of Lenti. A 300-hour, 6-module alternative training course was designed providing regional development expert qualification. A Development Database was created, which includes the regional and sectoral plans of the Joint Development Region (39 Hungarian, 10 Slovenian), 51 settlement- and local-governmental surveys of demands, the text of 157 questionnaires surveying large-, medium-, small-sized and micro enterprises in the region, surveys of demands of 84 non-profit organisations, 20 marketing materials published about the regions. All these were published in an electronic version on the Internet as well at the following web-site A 65-page map presenting the workforce demand and employment features of each sector was prepared. During the project 83 simple and 17 integrated project documentations were drafted in the training and employment stage. The subsidy obtained based on them amounted to altogether 387 million Forints. During the project implementation period 6 regional newsletters were distributed, professional meetings were organised on 6 occasions in order to make the economic partners of the Joint Development Region get to know one another, to exchange best practices and to map out the common development possibilities. An Employment Pact was completed, and 51 settlement reference documentations, which included high-resolution digital pictures per settlement, were also prepared. One publication presenting the Joint Development Region was published in Hungarian, Slovenian and English and also one introductory leaflet, titled Lenti Micro-Region Development Agency, was published in all three languages. A two-day international Regional Development Conference was also organised, where the agreement on the establishment of the Joint Development Regions was signed. The activities implemented during the project and the practical experiences were summarised with the preparation of a detailed management report. Results of the project The steps made to utilise human resources more effectively were successful, since the establishment of and strengthening domestic and international cooperation among the concerned non-profit organisations, local governments, enterprises with the help of the Development Agency, launching joint developments, strengthening co-operation among organisations were all perceived. Co-operating partners Razvojni sklad Lendava Lenti Kistérség Többcélú Társulása 9

11 A régióban mûködô foglalkoztatási paktumok közötti koordináció Kedvezményezett: Vas Megyei Munkaügyi Központ 9700 Szombathely, Hollán Ernô u. 1. Támogatás összege: euró A projekt célja Fenntartható munkaerô-piaci együttmûködések kialakítása a határ mindkét oldalán. A Vas Megyei Munkaügyi Központ fô feladata, hogy a régióban már mûködô, illetve létrehozás elôtt álló foglalkoztatási paktumok közötti koordinációt megteremtse, a hálózati együttmûködést kialakítsa, az egységesen értelmezett és alkalmazott minôségi sztenderdeket alkalmazza, a módszertani segédletek készítését koordinálja. Cél továbbá elôsegíteni a szlovén oldali partnerszervezet felkészülését is a formális paktumok létrehozására és a határ menti együttmûködés kialakítására. A projekt tartalma 4 alkalommal fôs workshopot rendeztek. A programban résztvevôk közül 30 fô kétnapos tanulmányút keretében Ausztriába látogatott, 60 fô pedig egy kétnapos nemzetközi konferencián vett részt. Elkészült egy 40 oldalas képzési tananyag, egy 50 oldalas minôségi kézikönyv, továbbá egy Best Practice címû CD-ROM 50 példányban. Kifejlesztettek 5 olyan honlapot, melyek különbözô munkaügyi szolgáltatásokat nyújtanak. Lefolytatták 10 paktum próbaminôsítését. Együttmûködô partner Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, regija Murske Sobote Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, Vállalkozói Központ A projekt eredményei A lebonyolított projektrendezvények segítségével jelentôsen megnôtt a partnerségi együttmûködések száma és a módszertani támogatás, így hatékonyabb információáramlás alakult ki. A megalkotott képzési tananyag és a kidolgozott, lefolytatott képzési program segítségével a szakemberek újabb kompetenciákkal gazdagodtak a munkaerô-piaci együttmûködések terén. Elkészült egy kidolgozott minôségi rend, a próbaminôsítések is megtörténtek. Összességében növekedett a szervezeti együttmûködések száma a régióban. Az eddig szerzett tapasztalatok alapján valószínûsíthetô, hogy a jelenleg mûködô 6 paktumpartnerség közötti együttmûködésbe középtávon további 4 fog csatlakozni. 10

12 Koordinacija zaposlitvenih paktov v regiji Koristnik: Center za delo Železne županije 9700 Szombathely, Hollán Ernô u. 1. Vsota podpore: eurov Cilj projekta: Izoblikovanje trajnostnega sodelovanja na področju trga delovne sile na obeh straneh meje. Glavni cilj Centra za delo Železne županije je vzpostavitev koordinacije med že obstoječimi zaposlitvenimi pakti, oziroma med pakti v pripravi, vzpostavitev mrežnega sodelovanja, uporaba enotnega standarda kvalitete, koordiniranje priprav metodičnih pripomočkov. Cilj je nadalje tudi to, da pomaga slovenski partnerski organizaciji pri pripravi formalnih paktov in pri vzpostavitvi obmejnega sodelovanja. Vsebina projekta: Organiziranje članskih workshopov ob 4 priložnostih. Izmed sodelujočih v programu je 30 oseb obiskalo Avstrijo v okviru dvodnevne ekskurzije, 60 oseb pa se je udeležilo dvodnevne mednarodne konference. Pripravljen je 40 stranski poučni material, 50 stranski kakovostni priročnik, nadalje CD-ROM z Best Practice v 50 izvodih. Izdelali so 5 domačih strani, ki nudijo raznovrstne usluge na področju zaposlovanja. Izvedli so poskusno kvalifikacijo 10 paktov. Sodelujoči partnerji: Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, regija Murske Sobote Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, Vállalkozói Központ Rezultati projekta: S pomočjo izvedenih projektnih prireditev se je znatno povečalo število partnerskih sodelovanj in metodičnih podpor, kar je pripomoglo k učinkovitejšemu pretoku informacij. S pomočjo izdelanega poučnega materiala in izvedbo programa šolanja so se strokovnjaki obogatili z novimi kompetencijami na področju sodelovanja na področju trga delovne sile. Pripravljen je kvalitetni sistem, izvedli so tudi poskusne kvalifikacije. V celoti se je povečalo število organizacijskih sodelovanj v regiji. Na podlagi dosedanjih izkušenj je pričakovati, da se bo k sedanjemu 6 paktov-partnerskemu sodelovanju srednjeročno pridružilo še 4. 11

13 Co-ordination between employment pacts functional in the region Beneficiary: Vas County Labour Centre H-9700 Szombathely, Hollán Ernô u. 1. Subsidy amount: EUR Aim of the project To establish sustainable labour market co-operation on both sides of the border. The main role of the Vas County Labour Centre is to promote co-ordination between employment pacts already functioning or being about to be established in the region. To establish network collaboration, to apply common quality standards, and to co-ordinate the preparation of methodological aids. It is a further objective to facilitate the preparation of partner organisations on the Slovenian side for the establishment of formal pacts and cross-border co-operation. Content of the project 4 workshops with participants each were organised. 30 programme participants visited Austria within the framework of a two-day study tour, and 60 people participated in a two-day international conference. A 40-page training curriculum, a 50-page quality handbook, and a CD-ROM titled Best Practice in 50 copies were prepared. 5 websites were developed, which provide various labour market services. The test qualification of 10 pacts was implemented. Results of the project Through the implementation of the project programme activities the number of partnerships and the methodological co-operation have increased significantly, thus a more efficient information flow has been created. Through the training curriculum created and the training programme implemented the experts have developed new skills in the field of labour market co-operation. A quality regulation procedure was developed and test qualifications have also been implemented. On the whole, the number of organisational co-operation has increased in the region. Based on the experiences so far, it is likely that besides the currently functioning 6 pact-partnerships 4 more will join the co-operation in the medium run. Co-operating partners Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, regija Murske Sobote Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, Vállalkozói Központ 12

14 Versenyképes visszatérés szaktudással! Kedvezményezett: III. Béla Szakképzô Iskola 9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10. Támogatás összege: euró A projekt célja A tartós munkanélküliek és a 25 év alatti, munkában még nem álló fiatalok részére Szentgotthárdon és vonzáskörzetében végzett fémmegmunkáló felnôttképzési tevékenységgel hozzájárulni a munkanélküliség csökkenéséhez, valamint támogatni a tartós munkanélküliek munkaerô-piacra való visszatérését. A projekt további célja a szlovén-magyar képzési és foglalkoztatási együttmûködés megvalósítása Pomurje régió és Szentgotthárd vonzáskörzetében. A projekt tartalma Az NC-CNC fémipari képzés keretén belül 660 szakmai humán tanórás kurzus indult el 24 résztvevôvel, melybôl 22 fô tett eredményes vizsgát. Megtörtént a Felnôttképzési és Humánerôforrás Központ kialakítása, melynek ünnepélyes átadására március 16-án, Szentgotthárdon került sor. A program résztvevôi számos tanulmányúton és szakmai programon vettek részt Muraszombatban, Lendván, Nagykanizsán, Szombathelyen, Sárváron, Pulán, Celje-ben, Budapesten, Dunaújvárosban és Szentgotthárdon. A szlovéniai sajátosságok megismerése érdekében február 27. és március 10. között szakmai gyakorlatot szerveztek a muraszombati SPTŠnél, majd kölcsönös tapasztalatcsere céljából március én, Szentgotthárdon pedig felnôttképzési konferenciát. Elkészült egy kétnyelvû CNC marás tananyag, valamint 100 példányban egy projektzáró DVD, mely tartalmazza a projektrôl készült tanulmányt, dokumentumfilmet, fali tabló sorozatot és a konferencia prezentációit. A pályázó web-oldalt alakított ki a projekt eseményeinek, illetôleg a Felnôttképzési és Humánerôforrás Központ megnyitásának és mûködésének bemutatására. A projekt eredményei A munkaerô-piaci elônyök megteremtésével a programban résztvevôk korszerû ismeretekkel rendelkezô, önálló munkavégzésre képes szakemberekké váltak. A partnerségi viszony kialakítása és a felnôttképzési tevékenység stabilizálása hosszú távú hatással lehet a térség munkanélküliségének csökkentésére. Együttmûködô partner Pomurski zavod za izobraževanje in raziskave Murska Sobota Srednja poklicna in tehniška šola (SPTŠ) GEWA 2000 Gépipari és Célszerszámgyártó Kft. Szentgotthárd Város Önkormányzata 13

15 Konkurenčna vrnitev s strokovnim znanjem! Koristnik: Srednja poklicna šola Bele III Szentgotthárd, Honvéd út 10 Vsota podpore: eurov Cilj projekta Za dolgotrajno brezposelne osebe in za osebe mlajše od 25 let, ki še niso bili zaposleni, se v Szengotthárdu in okolici organizira izobraževanje za odrasle s področja obdelave kovin in tako se prispeva k zmanjšanju brezposelnosti ter se spodbudi vrnitev dolgotrajno brezposelnih oseb na trg delovne sile. Nadaljnji cilj projekta je, da se uresniči sodelovanje med Pomursko regijo in območjem Monoštra (Szentgotthárd) na področju izobraževanja v slovensko-madžarskem jeziku in pri zaposlovanju. Vsebina projekta V okviru NC-CNC izobraževanja za potrebe kovinske industrije se je začel tečaj v obsegu 660 šolskih ur strokovnih vsebin šolskih ur humanističnih vsebin z 24 udeleženci, od katerih je 22 oseb uspešno opravilo izpit. Ustanovljen je bil Center za izobraževanje odraslih in za človeške vire, katere svečana otvoritev je bila 16. marca 2006 v Szengotthárdu. Udeleženci programa so se udeležili številnih študijskih potovanj in strokovnih programov v Murski Soboti, Lendavi, Nagykanizsi, Szombathelyu, Sárváru, Puli, Celju, Budimpešti, Dunaújvárosu in Szengotthárdu. Za prepoznavanje slovenskih posebnosti, so v času med 27. februarjem in 10. marcem 2006 organizirali v SPTŠ - ju v Murski Soboti strokovno prakso, ter z namenom medsebojne izmenjave izkušenj v času od marca 2006 v Szengotthárdu konferenco izobraževanja odraslih. Pripravljena je bila dvojezična CNC učna snov za rezkanje, ter v 100 izvodih DVD o zaključitvi projekta, na katerem je predstavljena študija projekta, dokumentarni film, obvestila s stenske table in predstavitve s konference. Udeleženec natečaja je oblikoval spletno stran za prikaz dogodkov projekta oziroma za prikaz otvoritve in delovanja Centra za izobraževanje odraslih in za človeške vire. Rezultati projekta Za ustvarjanje prednosti na trgu delovne sile so udeleženci programa postali strokovnjaki, ki razpolagajo s sodobnim znanjem in so sposobni za samostojno opravljanje dela. Z izoblikovanjem partnerskega odnosa in s stalnim izobraževanjem odraslih se lahko na dolgi rok vpliva na zmanjšanje brezposelnosti na območju. Sodelujoči partnerji Pomurski zavod za izobraževanje in raziskave Murska Sobota Srednja poklicna in tehniška šola (SPTŠ) GEWA 2000 Gépipari és Célszerszámgyártó Kft. Szentgotthárd Város Önkormányzata 14

16 Competitive return with professional skills! Beneficiary: Béla III Professional Training School 9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10. Subsidy amount: EUR Aim of the project To contribute to the reduction of unemployment and to aid the return of the long-term unemployed to the labour market, via adult training activities in metal machining. The above objectives are aimed at the long-term unemployed and at the unemployed under 25 in Szentgotthárd and its surroundings. A further objective of the project is to establish a Slovenian- Hungarian training and employment co-operation in Pomurje region and in Szentgotthárd and its surroundings. Content of the project Within the framework of the NC-CNC metal industry training a 660-lesson professional course + a 220-lesson, human course were started with 24 participants out of which 22 passed the examination. The Adult Training and Human Resources Centre was established, and a handover ceremony took place in Szentgotthárd on the 16 March The participants of the programme participated in several study trips and trade programmes in Muraszombat, Lendva, Nagykanizsa, Szombathely, Sárvár, Pula, Celje, Budapest, Dunaújváros and in Szentgotthárd. In order to get acquainted with the Slovenian characteristics, a professional practice-course was organised at SPTŠ in Muraszombat on the 27 February 10 March 2006 and with the aim of having mutual exchange of experiences on the March 2006 and adult-training conference was organised in Szentgotthárd. A bilingual CNC milling synopsis and 100 copies of a project concluding DVD were made, which includes a study on the project, a documentary film, a wall picture series and the presentation of the conference. The applicant established a web page for presenting the events of the project and the opening and operation of the Adult Training and Human Resources Centre. Results of the project Via the establishment of the labour market advantages, the participants of the programme became professionals equipped with modern knowledge and able to work independently. The creation of the partnership relations and the stabilisation of the adult training activity may have a long-term effect on the reduction of the unemployment rate in the region. Co-operating partners Pomurski zavod za izobraževanje in raziskave Murska Sobota Srednja poklicna in tehniška šola (SPTŠ) GEWA 2000 Gépipari és Célszerszámgyártó Kft. Szentgotthárd Város Önkormányzata 15

17 ÚTJELZÔ Munkahely információ szolgáltatás a zalai aprófalvakban Kedvezményezett: Zalai Falvakért Egyesület 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Támogatás összege: euró A projekt célja A zalai falvakban élô munkanélküliek foglalkoztatásának bôvítése olyan információs és szolgáltató kisközpontok létrehozásával teleház bázison, amelyek egyben munkahelyet teremtenek, ugyanakkor különbözô szolgáltatásokkal hozzásegítik a falvak lakóit munkaerô-piaci helyzetük javításához. A program az atipikus foglalkoztatási formákkal lehetôséget kínál a résztvevô fiatal pályakezdô, vagy gyes-rôl, gyed-rôl visszatérni kívánó, illetve 45 év feletti munkanélküli nôk számára új munkahelyek létrehozására. A modell értékû kezdeményezés védett környezetet teremt azon munkanélküli nôk számára, akik vállalják a projektben való részvételt. A projekt tartalma A projekt megvalósítása során hatékony együttmûködés alakult ki a zalai és a szlovén Pomurje régió munkaügyi területen érintett szervezetei között. Találkozókon, megbeszéléseken közösen került kialakításra a képzési program a kistelepülési munkaügyi helyzet segítésére. 11 Foglalkoztatási Információs Pont (FIP) nyílt meg, melyek célja munkaerô-piaci információk nyújtása. A 329 órás alap- és speciális képzésbe 20 fôt vontak be, akik pályakezdô munkanélküliek, gyesrôl a munkapiacra visszatérni kívánók, vagy 45 év feletti munkanélküli nôk voltak, míg a 60 órás utókövetô képzésen 18 fô vett részt. A képzést követôen 11 FIP munkatárs és egy koordinátor kezdhette meg munkáját. A munkavégzés elôsegítése érdekében 10 notebookot, 12 munkaállomást, 12 tájékoztató táblát és 12 mobiltelefont szereztek be. A megvalósítás ideje alatt 5 mentor segítette a program célcsoportját különbözô problémáik (jogi, mentális, számítástechnikai) megoldásában, összesen 660 óra idôkeretben. A pályázó a program megvalósításában fontosnak tekintette a nyilvánosság elvét. Ennek érdekében folyamatosan tájékoztatta a sajtót a projektrôl, a tevékenységek befejezését követôen kiadványt jelentetett meg 300 példányban és zárókonferenciát szervezett. Elkészült a program eredményességét bemutató hatásvizsgálat. A projekt eredményei 11 foglalkoztató szervezettel hatékony és eredményes együttmûködés alakult ki, 9 önkormányzat és civil szervezet tovább foglalkoztatja a programba bevont hölgyeket. A Zala Megyei Munkaügyi Központtal igen szoros szakmai együttmûködés alakult ki, az egyesület projektje mintává vált. A helyi szükségletekhez és igényekhez alakított alap-, speciális képzéssel és foglalkoztatási programmal, valamint ezeket kísérô humán szolgáltatásokkal (mentori szolgálat, jogi segítségnyújtás) új munkahelyek teremtôdtek az aprófalvakban. A projekt eredményeként erôsödött a kapcsolat a zalai és a szlovén Pomurje régió munkaügyi területen érintett szervezetei között. Együttmûködô partner: Občina Dobrovnik Zala Megyei Munkaügyi Központ 16

18 KAŽIPOT Delovno mesto informacija storitev v mikro-vaseh v Zali Koristnik: Društvo za vasi v Zali 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10 Vsota podpore: eurov Cilj projekta Širitev zaposlitvenih možnosti brezposelnih, ki živijo v vaseh v Zali z ustanovitvijo takšnih informacijskih in storitvenih mikro-centrov na bazi tele-hiš, ki hkrati ustvarjajo nova delovna mesta in obenem z različnimi storitvami pripomorejo k izboljšanju položaja prebivalcev vasi na trgu delovne sile. Program z neobičajnimi zaposlitvenimi oblikami nudi možnosti za odprtje novih delovnih mest mladim, ki so na začetku poklicne poti ali tistim, ki se želijo vrniti s porodniškega dopusta, oziroma brezposelnim ženskam, starejšim od 45 let. Model spodbuja ustvarjanje varnega okolja za tiste ženske, ki sprejmejo sodelovanje v projektu. Vsebina projekta V času izvajanja projekta se je razvilo učinkovito sodelovanje med organizacijami na področju dela in zaposlovanja v županiji Zala in Pomurski regiji. Na srečanjih, dogovarjanjih so skupaj oblikovali izobraževalni program za pomoč na področju dela v mikro-naseljih. Odprlo se je 11 Zaposlitvenih Informacijskih Točk (ZIT), katerih namen je nudenje informacij na trgu delovne sile. K 329 ur trajajočemu osnovnemu in specialnemu izobraževanju so pritegnili 20 oseb, ki so bili brez zaposlitve na začetku poklicne poti, osebe, ki se želijo s porodniškega dopusta vrniti na trg delovne sile oziroma bile so brezposelne ženske, starejše od 45 let, medtem ko se je 60 ur trajajočega nadaljevalnega izobraževanja udeležilo 18 oseb. Po zaključenem izobraževanju je lahko z delom pričelo 11 sodelavcev ZIT-a in en koordinator. Kot pomoč za opravljanje dela so nabavili 10 prenosnih računalnikov, 12 delovnih postaj, 12 informacijskih tabel in 12 mobilnih telefonov. V času izvajanja je ciljni skupini projekta pri reševanju različnih problemov (pravo, razumevanje, računalništvo) pomagalo 5 mentorjev v trajanju 660 ur. Obveščanje javnosti je bil pomemben element izvajanja programa, zato je koristnik sproti obveščal tisk o projektu, po končanih dejavnostih je izdal 300 izvodov publikacije in organiziral zaključno konferenco. Pripravljen je bil prikaz uspešnosti programa. Rezultati projekta Z 11 delodajalci je bilo vzpostavljeno učinkovito in uspešno sodelovanje, 9 samouprav in civilnih organizacij še naprej zaposlujejo ženske, ki so bile povabljene k programu. Z Uradom za delo županije Zala se je razvilo tesno strokovno sodelovanje, projekt združenja pa je postal vzorčni projekt. Krajevnim potrebam in zahtevam prilagojeni osnovni programi s specialnimi izobraževanji in zaposlitvenimi programi, ter spremljajoče storitve (mentorstvo, pravna pomoč) so ustvarila nova delovna mesta v manjših naseljih. Kot rezultat projekta pa so stiki med organizacijami na področju dela in zaposlovanja v županiji Zala in v Pomurski regiji postali tesnejši. Sodelujoči partnerji Občina Dobrovnik Zala Megyei Munkaügyi Központ 17

19 ROAD SIGN Job information service in the small villages of Zala county Beneficiary: Association for the villages of Zala 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Subsidy amount: EUR Aim of the project To increase the employment of the unemployed living in the villages of Zala county via the establishment of information providing and service providing small centres, on tele-house basis, which also create jobs and help the inhabitants of the villages improve their labour market position at the same time. The programme, via the atypical employment forms, offers opportunities for creating new jobs for young people starting their career, women returning from maternity leave or women over 45. The bench-mark value initiative establishes a protected environment to unemployed women that undertake to participate in the project. Content of the project An efficient co-operation was established among the organisations focusing on labor market issues of Zala and the Slovenian Pomurje regions. The training programme was established through meetings and discussions in order that the labour situation of the little villages can be improved. 11 Employment Information Points (FIP) were opened, the objective of which was to provide labour market information. 20 people were involved in the basic and special training courses of 329 lessons. Such people were young unemployed starting their career, women returning from maternity leave to the labour market or unemployed women over the age of 45, while 18 people participated in a follow-up training course of 60 lessons. After the end of the training courses, 11 FIP staff members and one co-ordinator were able to start their jobs. To make work smoother, 10 notebook computers, 12 work stations, 12 information boards and 12 mobile phones were purchased. During the implementation, 5 mentors helped the target group of the programme with solving their problems (legal, mental, information technology) in a time frame of total 660 hours. The applicant considered the principle of publicity very important during the implementation of the programme. For this objective, the applicant continuously informed press on the project and after the completion of each activity, the applicant published a publication in 300 copies and organised a closing conference. The impact examination showing the efficiency of the programme was realised. Results of the project Efficient and successful co-operation was established with 11 employment organisations, 9 local governments and non-governmental organisations (NGOs) further employ the women involved in the programme. Very close professional co-operation was established with the Zala County Labour Centre and the project of the association became a sample project. New jobs were created in small villages via the basic and special training courses adapted to the local needs and requirements and via the human services accompanying them (mentor service, legal aid). As a result of the project, the relations between the organisations of Zala County and the Slovenian Pomurje region concerned with the labour subject were strengthened. Co-operating partners: Občina Dobrovnik Zala Megyei Munkaügyi Központ 18

20 Minden pillanatban felelôsen másokért Kedvezményezett: MSZOSZ Vas Megyei Képviselete 9700 Szombathely, Deák Ferenc u. 42. Támogatás összege: euró A projekt célja Új alapokon nyugvó szervezeti együttmûködés kialakítása Nyugat-Magyarország két megyéje, Vas és Zala megyék, valamint Szlovénia Pomurje régiója között, egyrészt a tárgyi és infrastrukturális feltételek javításával, személyzeti fejlesztéssel, illetve a már mûködô szombathelyi regionális iroda (RISZTI) és zalaegerszegi aliroda tevékenysgének bôvítésével. További cél a határ menti kapcsolatokban minôségi javulás elérése a Lentiben és Szentgotthárdon nyíló Kistérségi Információs és Tanácsadó Irodák, valamennyi magyar és szlovén munkavállaló, valamint igény esetén munkáltatók támogatásra. Az irodák megnyitásával tervezik tovább bôvíteni az érdekvédelmi hálózatot és létre kívánják hozni a megye nagyobb városait érintô munkaügyi és munkajogi tanácsadási rendszert szlovén és magyar munkavállalók részére. A projekt tartalma A munkavállalók igényes képviselete érdekében a kiválasztott Üzemi Tanácsi tisztségviselôket tovább képezték. A képzés elsôsorban a kommunikáció, szociális partnerség, érdekvédelem, jogbiztonság, döntés-elôkészítés, konfliktuskezelés témakörére épült. A képzés egyrészt elméleti modulból és mellette gyakorlati tréningbôl állt. A képzésben résztvevôk száma megyénként 2 x 10 fô volt. Fejlesztésre kerültek a regionális és Zala megyei információs, szolgáltató és tanácsadó irodák. Bôvült az információs irodák rendszere két újonnan kialakított Kistérségi Információs és Tanácsadó Irodával (KITI), melyben két pályakezdôt foglalkoztattak. Havi rendszerességgel egy-egy napon keresztül fogadóórákat tartottak a munkavállalók részére. Megszervezték az elsô magyar szlovén német munkajogi szakszótár kiadását. A projekten belül OKJ-s képzés indult munkanélkülieknek kiemelten nôknek és pályakezdô fiataloknak Vállalkozási ügyintézô szakon, amellyel lehetôséget kaptak munkavállalásra vagy akár a továbbtanulásra, mérlegképes könyvelô, pénzügyi tanácsadó szakra. A projekt zárásaként és értékeléseként konferenciát szerveztek a projektben közremûködô partnerek bevonásával. A projekt eredményei Az irodák valamennyi magyar és szlovén munkavállaló és munkáltató számára információs, szolgáltató, tanácsadó és érdekvédelmi lehetôséget biztosítanak a foglalkoztatás, a jogbiztonság, munkaügyi kapcsolatok terén. A képzésben részt vett 24 fôbôl 20 sikeres vizsgát tett. A speciális munkaerô-piaci szereplôk a képzési programmal magas szintû elméleti és gyakorlati tudást szereztek. A köztisztviselôk ezzel a képzéssel a határon átnyúló munkaerô-piaci és foglalkoztatási politikában kiváló ismereteket szereztek ahhoz a munkához, mely az üzemi tanácsoknak a két régió eltérô munkajogi és szociális alapjainak közelítéséhez és megismeréséhez szükséges. A magyar szlovén német munkajogi (munkaügyi) szótár 1500 példányban került kiadásra. Együttmûködô partner Območna Organizacija Zveze Svobodnih Sindikatov Slovenije Pomurje Vas Megyei Munkaügyi Központ Zala Megyei Munkaügyi Központ 19

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA Aleš Mrkela, Irányító hatóság/organ upravljanja 18.1.2016, Radenci, Slovenija Programozás

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró)

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró) SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Márton György területfejlesztési szakértő Logframe Tanácsadó Iroda Budapest, 2014.10.16. HGF kezdeményezések támogatási problematikája Komplex, sokrétű

Részletesebben

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 1. JAVNEGA RAZPISA / AZ ELSŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Gábor Vámosi Managing director Establishment of our Agency Established by the support of Intelligent

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: ELEKTRIKAR Izobraževalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

1 BIO EXPERIENCE. Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró) 1. prioriteta / 1.

1 BIO EXPERIENCE. Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró) 1. prioriteta / 1. SEZNAM POGOJNO ODOBRENIH OPERACIJ V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN FELTÉTELESEN JÓVÁHAGYOTT PÁLYÁZATOK LISTÁJA OP SI-HU Operativni program Slovenija Madžarska 2007-2013

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014 Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04 in 57/2012), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik

Részletesebben

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program SEE Joint Technical Secretariat Közös Szakmai Titkárság Tartalom Bevezetés Transznacionális együttmőködés

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2010. OKTÓBER 10.

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2014. OKTÓBER 5. PRAVILA

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Na sedmih mejah PHARE PROGRAMME FOR CROSS-BORDER DEVELOPMENTS

Na sedmih mejah PHARE PROGRAMME FOR CROSS-BORDER DEVELOPMENTS Héthatáron PHARE PROGRAM A HATÁR MENTI FEJLESZTÉSEKÉRT Na sedmih mejah PHARE PROGRAM ZA OBMEJNE RAZVOJE Seven Borders PHARE PROGRAMME FOR CROSS-BORDER DEVELOPMENTS Phare CBC Magyarország-Szlovénia 2003

Részletesebben

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

INNONET Innovációs és Technológiai Központ TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ INNONET Innovációs és Technológiai Központ Vasvári Bálint - projektmenedzser ismertető / INNONET INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kedvezményes

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: ADMINISTRATOR Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA ÖSSZEFOGLALÁS A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: TRGOVEC Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

InterregIVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

InterregIVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület InterregIVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Business Network Földrajzi helyzet Austria, Slovakia,

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata Hungarian Network of Excellent Centers on Nanosciences c. FP6-os projekt (2004-2007) koordinációja során szerzett tapasztalatok Dr. Kálmán Erika MTA

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus Alprojektek A finanszírozott nemzetközi alprojektek száma 10, minden alprojekt r illetve a nemzeti partnerek által képviselt földrajzi régiókban kell tevékenykedjenek.

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái Some dilemmas about the development programmes of the most depressed Hungarian micro-regions Regional development funds in Hungary are allocated

Részletesebben

Magyarország Szlovénia Phare CBC Program Kisprojekt Alap 2002 Mad arska Slovenija Sklada za Male Projekte 2002 Phare CBC

Magyarország Szlovénia Phare CBC Program Kisprojekt Alap 2002 Mad arska Slovenija Sklada za Male Projekte 2002 Phare CBC Magyarország Szlovénia Phare CBC Program Kisprojekt Alap 2002 Mad arska Slovenija Sklada za Male Projekte 2002 Phare CBC Hungary Slovenia Program Phare CBC Small Project Fund 2002 BEVEZETÔ Az Európai Bizottság

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation Dr Zoltan Marczinka Director 2017 Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre Founded: 2001, Re-established: 2012

Részletesebben

zott az e- - z- r- ben e- r- -es i- - t-

zott az e- - z- r- ben e- r- -es i- - t- a zott az 1960 e z r ben e r es i a a i r meghaladja t The Republic of Korea is one of the newly industrializing economies of Asia (ANIES) which showed spectacular economic development during the recent

Részletesebben

Nagy László Ügyvezető

Nagy László Ügyvezető Nagy László Ügyvezető Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. / Baja Public Port Ltd. H - 6500 Baja, Szentjánosi utca 12. Tel/Fax: +36 79/422-502 info@portofbaja.hu, www.portofbaja.hu 2015.02.19.

Részletesebben

A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem WiFi alapú helymeghatározó rendszere

A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem WiFi alapú helymeghatározó rendszere A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem WiFi alapú helymeghatározó rendszere Gál Zoltán 1 Marius Onic 2 1 IT igazgató, Debreceni Egyetem TEK, zgal@unideb.hu 2 IT vezet, Nagyváradi Egyetem, omar@uoradea.ro

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

COOPERATION AGREEMENT

COOPERATION AGREEMENT COOPERATION AGREEMENT I, Mátyás Prikler hereby confirm in the name of the above partner organisation my interest in participating in the preparation, realization and evaluation of the 5 th GOMBUSHO WORKSHOP

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction

EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction Introducing the school - founded in 1945 - one of the oldest education centers in this field of study - almost 500 students,

Részletesebben

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22.

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22. A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22. 2. pályázati felhívás Irányító Hatóság: A Szlovén Köztársaság

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Partnership between Gerjen and Desnogorsk

Partnership between Gerjen and Desnogorsk Honnan érkeztünk? Where do we come from? Testvérvárosi Megállapodás aláírása Gerjenben, 2016. szeptember 25. 25 September 2016 - signing of the Town Twinning Agreement in Gerjen A 2016. évi közös programok

Részletesebben

Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Business Network Földrajzi helyzet Austria, Slovakia,

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

WHAT WE DO BEFORE THE EXCHANGE MIT CSINÁLTUNK A KÖZÖS MUNKA ELŐTT COSA ABBIAMO FATTO PRIMA DELLO SCAMBIO

WHAT WE DO BEFORE THE EXCHANGE MIT CSINÁLTUNK A KÖZÖS MUNKA ELŐTT COSA ABBIAMO FATTO PRIMA DELLO SCAMBIO Tecnical school "G.G. Marinoni Udine - Italy WHAT WE DO BEFORE THE EXCHANGE MIT CSINÁLTUNK A KÖZÖS MUNKA ELŐTT COSA ABBIAMO FATTO PRIMA DELLO SCAMBIO Our preparatory work is based on use of working languages

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere BAGÓ JÓZSEF Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere Az európai foglalkoztatási stratégia kialakulásával mind jelentõsebb szerepet töltenek be az EU alapintézményei, tanácsadói szervezetei,

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Majthényi László. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink!

Majthényi László. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink! 20 éves a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor Majthényi László Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink! Különleges és sajátos alkalom a mai konferencia, hiszen olyan

Részletesebben

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Training of integrity advisors in Hungary dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Strategic frameworks I. Magyary Program Good State Task Organization Procedure

Részletesebben

Állatkísérletek Elmélete és Gyakorlata B kurzus

Állatkísérletek Elmélete és Gyakorlata B kurzus Állatkísérletek Elmélete és Gyakorlata B kurzus Core modul 1/2 szeminárium Állatkísérletek jogi szabályozásának gyakorlata I. Dr. Kaszaki József Sebészeti Műtéttani Intézet SZTE ÁOK 2015-2016-I. szemeszter

Részletesebben

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development 101/2012. (V. 18.) Korm. rendelet a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között 2007. december 20-án létrejött

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG Izobraţevalni program, prilagojen

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

http://www.lendava.si

http://www.lendava.si Občina Lendava, marec 2007 http://www.lendava.si POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE 2007-2013 POVZETEK RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2007-2013 UVOD mag. Anton Balažek župan Občine

Részletesebben