A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása"

Átírás

1 A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása Magyarország-Szlovénia Magyarország-Szlovénia Phare CBC 2003 Program Maksimizacija potencialov človeških virov v obmejni regiji Program Phare CBC 2003 Madžarska-Slovenija Maximising the human resource potential of the border region Hungary-Slovenia Phare CBC 2003 Programme

2 Bevezetô Az 1990-es évektôl az Európai Unió egyre nagyobb figyelmet fordít a határon átnyúló együttmûködések támogatására mind az uniós külsô határon belül, mind az EU-tagországok határ menti térségeiben. Ezek a térségek, települések gyakran érzik annak hátrányát, hogy a terület távol fekszik az ország középpontjától, nem megfelelô a közlekedés és az infrastruktúra, illetve nehezen átjárható a határ és szegényesek a kétoldalú kapcsolatok. Az EU belsô határrégióinak fejlesztését célzó INTERREG program mintájára 1995-ben, Ausztria csatlakozásakor indult el a Phare CBC (cross-border cooperation) határ menti együttmûködési program Magyarországon. Kezdetben a magyarosztrák határtérségben alakultak ki a közös fejlesztések tárgyi, személyi és pénzügyi feltételei, majd a határ menti programokba bekapcsolódtak a román, szlovák, szlovén határrégiók, végül a magyar-horvát, magyar-ukrán és a magyar-szerb határszakaszok is. A projektek eredményeként tovább erôsödött az együttgondolkodás és cselekvés, amely hozzájárul az Európai Unió régióin belüli különbségek kiegyenlítôdéséhez a határ mindkét oldalán. A program befejezésekor megállapítható, hogy hosszú távon megoldásokat találtunk a 2004 májusában tagországgá vált Szlovénia és Magyarország között olyan helyi, alulról jövô kezdeményezések megvalósítására, amelyek a gazdasági fejlôdés és versenyképesség alapját teremtették meg. A Phare-korszak befejezését követôen egy-egy program sikeres lezárása olyan ünnepi pillanat, amelyet megragadva köszönetet mondok az együttmûködésért és az eredményekért a kedvezményezetteknek, a szakembereknek, a külföldi partnereknek és a közremûködô szervezeteknek. Az ô szakértelmük és lelkesedésük példaértékû lehet mindenki számára. Kiadványunk egyúttal útmutatóul szolgálhat újabb határokon átnyúló fejlesztésekhez és együttmûködésekhez a közötti idôszakban is. Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter 1

3 Uvod Že od 1990 Evropska unija posvečuje vedno večjo pozornost podpori čezmejnega sodelovanja, tako ob zunanjih mejah unije, kakor tudi v obmejnih regijah znotraj držav članic EU. Te regije, naselja velikokrat čutijo slabosti tega, da je območje oddaljeno od središča države, prometne povezave so neugodne in infrastruktura je slaba oziroma meje so težko prehodne in dvostranske povezave skromne. Po modelu programa INTERREG, namen katerega je razvoj notranjih obmejnih regij v EU, se je leta 1995, ob priključitvi Avstrije k Evropski Uniji začel program Phare CBC (cross-border-cooperation) oziroma program čezmejnega sodelovanja na Madžarskem. V prvi fazi so se izoblikovali materialni, osebni in finančni pogoji skupnih razvojnih spodbud ob madžarsko-avstrijski meji, pozneje so se v obmejne programe vključile regije ob romunski, slovaški in slovenski meji ter nazadnje so se v sodelovanje vključila tudi območja ob hrvaški, ukrajinski in srbski meji. Rezultat projektov je, da se je okrepilo skupno razmišljanje in dejanje, in s tem na obeh straneh meje pripomogel k izenačitvi razlik znotraj regij Evropske Unije. Ob končanju programa lahko ugotavljamo, da smo našli dolgoročne rešitve za uresničitev lokalnih spodbud, ki predstavljajo osnovo za razvoj gospodarstva in konkurenčnosti na Madžarskem in v Sloveniji - ki sta leta 2004 postali države članice. Ob končanju obdobja Phare, je uspešen zaključek vsakega programa svečan trenutek in ob tej priložnosti se zahvaljujem za sodelovanje in za rezultate vsem upravičencem, strokovnjakom, tujim partnerjem in sodelujočim organizacijam. Njihova strokovnost in navdušenje je lahko vsakemu za vzor. Izdana publikacija pa obenem lahko postane smernica za nove čezmejne razvojne spodbude in sodelovanje tudi v obdobju Gordon Bajnai minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 2

4 Introduction Since the 1990 s, the European Union has paid an increasing attention to the support of cross-border co-operations both within the external border of the Union and in the border localities of the EU Member States. Such areas, localities often feel the disadvantage that the area is far from the centre of the country, traffic and infrastructure are not satisfactory, the border crossing is difficult and bilateral relations are poor. The Phare CBC (cross-border cooperation) programme started in Hungary in 1995, upon the accession of Austria to the European Union, for which the INTERREG programme, aiming at developing the internal border regions of the EU, served as a sample. At the beginning, the objective, personal and financial conditions of the shared developments were set up in the Hungarian-Austrian border regions then Romanian, Slovak and Slovenian border regions joined the cross-border programmes and in the end, Hungarian-Croatian, Hungarian-Ukrainian and Hungarian-Serbian border sections also joined. As a result of the projects, co-thinking and co-acting further strengthened, which contribute to the levelling of the differences within the regions of the European Union, on both sides of the border. At the end of the programme it can be stated that we found long-term solutions for realising local initiatives, coming from the lower level between Slovenia and Hungary, which became an EU Member State in May 2004, which created the basis of economic development and competitive ability. After the end of the Phare-period, the closing of each programme is such a ceremonial moment by grasping of which I thank for the co-operation and the results to the beneficiaries, the professionals, foreign partners and the co-operating organisations. Their competence and enthusiasm can be exemplary to everyone. Our publication can serve also as a guide for cross-border developments and co-operations in the period between 2007 and Gordon Bajnai Minister of Municipalities and Regional Development 3

5 Phare CBC 2003 Program Magyarország-Szlovénia A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása 2003/ A határon átnyúló együttmûködéseket hazánkban 1995 óta támogatja az Európai Unió a Phare CBC programokon keresztül. Az évi Phare CBC programok összesen 135 millió euró támogatási kerettel segítették elô a kapcsolatok fejlôdését és a határ menti térségek felzárkózását. A belsô EU-határrégiók fejlesztését célzó INTERREG program mintájára 1995-ben, Ausztria csatlakozásakor indult el a Phare CBC program Magyarországon, mely az évek során fokozatosan kiterjedt az ország mind a hét határszakaszára. A magyar-szlovén határszakaszon elôször Ausztriával közösen ún. trilaterális formában kezdôdtek meg a határon átnyúló együttmûködések európai uniós támogatással 1995-ben és 1996-ban. Önállóan Szlovéniával a évtôl futnak Phare CBC programok, melyek keretében évente egy-egy kiemelt nagyprojekt valósult meg, majd 2003-ban a humán erôforrások fejlesztését célzó támogatási alap indult. A kisprojekt alapokban összességében közel 50 fejlesztés támogatására nyílt lehetôség a magyar-szlovén határrégióban. A évi humán erôforrás-fejlesztési támogatási konstrukció célja a foglalkoztatás növelése, továbbá fenntartható munkaerô-piaci együttmûködések kialakításának ösztönzése volt a határrégióban. A program keretében - a Közös Programozási Dokumentum intézkedéseivel összhangban definiált célok elérése érdekében - a munkanélküliek foglalkoztatását elôsegítô képzési és foglalkoztatási programok kidolgozását és megvalósítását, valamint a munkaerôpiaci szereplôk közötti határon átnyúló együttmûködési hálózatok létrejöttének elôsegítését. A projekteknek a magyarszlovén bilaterális határtérségen belül kellett megvalósulniuk, Vas vagy Zala megye területén és legalább egy partnert be kellett vonni Szlovéniából, a szomszédos Pomurje régióból. A programban az alábbi magyar-szlovén határterületen központtal vagy képviselettel rendelkezô szervezetek pályázhattak támogatásra: nonprofit és nem-kormányzati szervezetek, munkaügyi szervezetek, munkaügyi központok, önkormányzatok és önkormányzatok társulásai kamarák helyi és regionális szintû szervezetek helyi és térségi fejlesztési társulások szakképzô és képzôintézmények (iskolák is), alapítványok, egyesületek. A projektek idôtartama maximum 18 hónap. A Határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció pályázható keretösszege magyar oldalon euró volt. Az egy projektre elérhetô támogatás minimum összege euró, a maximum összege euró volt. A pályázóknak a projekt költségvetésének minimum 10%- át saját hozzájárulásként kellett biztosítaniuk. A projekteken belül többek között - az alábbi példaértékû tevékenységek támogatására került sor a határon átnyúló együttmûködések keretében: kistérségi fejlesztési ügynökség létesítése Lentiben, a régióban mûködô foglalkoztatási paktumok között mûködô koordináció, információs hálózat a határ menti régió foglalkoztatottságának javításáért, fiatalok foglalkoztatása a zalaszentgróti térségben, roma szociális és munkaerô-piaci szolgáltató hálózat kiépítése, mesterképzô, hagyományôrzô és foglalkoztatási program, valamint új munkalehetôségek létrehozása védett területeken. A pályázati programok iránti érdeklôdést, a fejlesztési igényt jól tükrözi, hogy a jelentkezések másfél-kétszeresen meghaladták a programok adta lehetôségeket és 25 pályázóból 13 juthatott támogatáshoz. A program sikerét vetítette elôre a támogatási keret közel száz százalékos lekötési aránya. Az eredményhez jelentôsen hozzájárultak a pályázók korábbi években szerzett tapasztalatai. A Phare CBC programok folytatásának tekinthetô Interreg Közösségi Kezdeményezésben további hasonló programok szerepelnek a magyar-szlovén határszakaszon is. 4

6 Program Phare CBC 2003 Madžarska Slovenija Maksimizacija potencialov človeških virov v obmejni regiji 2003/ Čezmejno sodelovanje Evropska Unija podpira od leta 1995 preko programov Phare CBC. Med leti so programi Phare CBC podpirali razvoj čezmejnih povezav in mejnih regij v skupni vrednosti 135 milijonov evrov. Po modelu programa INTERREG, namen katerega je razvoj notranjih obmejnih regij v EU, se je leta 1995, ob priključitvi Avstrije k Evropski Uniji začel program Phare CBC na Madžarskem, ki se je z leti postopoma razširil na vseh sedem obmejnih območij. Začetki madžarsko-slovenskega čezmejnega sodelovanja s podporo iz Evropske Unije so bili oblikovani v okviru trilateralnega programa z Avstrijo v letih 1995 in Samostojno s Slovenijo se programi Phare CBC izvajajo od leta 2000, v okviru katerega se je letno realiziral po en večji projekt, leta 2003 pa se je pričel projekt razvoja človeških virov. V okviru Skladov za male projekte se je v madžarsko-slovenski obmejni regiji odprla možnost za podprtje približno 50 razvojnih programov. Cilj podpiranja razvoja človeških virov v letu 2003 je bil spodbujanje rasti zaposlovanja, nadalje izoblikovanje sodelovanja na trgu delovne sile v obmejni regiji. V okviru programa doseganje ciljev je usklajeno z nalogami, določenimi v Skupnem programskem dokumentu je bilo potrebno izdelati in izvesti izobraževalne programe za pospešitev zaposlovanja brezposelnih oseb in zaposlitvene programe, ter ustanovitev mreže čezmejnega sodelovanja med nastopajočimi na trgu delovne sile. Projekti so se morali uresničiti na madžarsko-slovenskem bilateralnem obmejnem območju, na območju Železne in Zalske županije pri čemer je bilo potrebno vključiti vsaj enega partnerja iz Slovenije, iz sosednje Pomurske regije. V program za sofinanciranje so se lahko prijavile sledeče organizacije ali njihove izpostave z madžarsko-slovenskega mejnega območja: neprofitne in nevladne organizacije, delovna združenja in uradi za delo, občine in lokalne skupnosti, zbornice, lokalne in regionalne organizacije, lokalna in območna razvojna združenja, poklicno-izobraževalne in izobraževalne ustanove (tudi šole), skladi, društva. Trajanje projekta: maksimalno 18 mesecev. Okvirni skupni znesek razpisa Maksimizacija potencialov človeških virov v obmejni regiji je na madžarski strani znašal evrov. Minimalni znesek podpore je bil , maksimalni pa evrov. Prijavitelj je moral, kot lastno udeležbo, prispevati najmanj 10% celotne vrednosti projekta. Znotraj projekta med drugimi v okviru čezmejnega sodelovanja so bile podprte sledeče dejavnosti: ustanovitev Razvojne agencije regije Lenti, koordiniranje med zaposlitvenimi pakti v regiji, izgradnja informacijske mreže za izboljšanje zaposlovanja v obmejni regiji, zaposlovanje mladih v predelu Zalaszentgrót, programi za poklicno izobraževanje, za ohranjanje dediščine in zaposlitveni programi ter ustvarjanje novih zaposlitvenih priložnosti na zaščitenih območjih. Zanimanje za razpis se dobro odraža v razvojnih potrebah, saj so prispele prijave od 1,5 do 2 krat presegle dane možnosti programov in od 25 prijavljenih kandidatov je lahko dobilo subvencijo le 13 kandidatov. Uspeh programa je nakazala tudi skoraj sto odstotna izkoriščenost podpore. K uspehu so bistveno pripomogle tudi v prejšnjih letih pridobljene izkušnje udeležencev razpisa. V okviru pobude skupnosti Interreg, ki je nadaljevanje programa Phare CBC, so tudi v bodoče prisotni podobni programi za madžarsko-slovensko obmejno območje. 5

7 Phare CBC 2003 Program Hungary-Slovenia Maximising the Human Resources Potential of the Border Region 2003/ The European Union has supported cross-border co-operations in Hungary via the Phare CBC programmes since The Phare CBC programmes of the years improved the development of relations and the economic catch-up of the border regions with a subsidy framework of a total 135 million euros. The Phare CBC programme was started in Hungary in 1995, following the Austrian accession to the EU, after the INTERREG Programme, serving as an example, which aimed at the development of EU border regions, and was extended gradually on all the seven borders of the country. On the Hungarian-Slovenian border cross-border co-operation was first started in a so-called tri-lateral form with Austria, with European Union funding in 1995 and in The Phare CBC programmes started to be run independently with Slovenia in Within this framework a large project with large significance was carried out each year, and then in 2003 a grant scheme aiming at the development of human resources was launched. In the small project funds almost 50 developments were supported in the Hungarian-Slovenian border region. The objective of the human resources development grant scheme of the year 2003 is to increase the proportion of the employed, and to give incentives for establishing the sustainable labour market co-operations in the border region. Within the framework of the programme, complying with the objectives set out in the Joint Programming Document, the elaboration and realisation of training and employment programmes improving employment and the establishment of cross-border co-operation networks among the labour market players were in the focus. The projects were carried out within the Hungarian-Slovenian bilateral border region, in Vas and Zala Counties with the involvement of at least one Slovenian partner from the neighbouring Pomurje region. Only organisations, with their headquarters or representative offices in the Hungarian-Slovenian border region were entitled to apply for subsidy in the programme: non-profit and non-governmental organisations, labour organisations, labour centres, municipalities and associations of municipalities, chambers, local and regional organisations, local and regional development associations, vocational and professional training institutions (also schools), foundations and associations, The length of the projects was maximum 18 months. The amount for allocation of the grant scheme Maximising the Human Resources Potential of the Border Region was 2,134,000 euros on the Hungarian side. The minimum amount that could be applied for one project was 66,670 euros and the maximum amount was 400,000 euros. The applicants had to insure a minimum of 10% of the project budget as their own contribution. Among the projects, the following benchmark activities were subsidised within the framework of cross-border cooperation: the establishment of a small regional development agency in Lenti, the co-ordination working among the employment pacts operating in the region, information network for the improvement of the border region employment, employment of the young in the region of Zalaszentgrót, construction of a Roma social and labour market service providing network, master-training, tradition-preserving and employment programme and creation of new work opportunities in the protected areas. The interest in the application programmes and the development needs are well mirrored by the fact that although the number of applications was more by one and a half times, almost twice as much as the opportunities provided by the programme and out of 25 applications, support could only be granted to13 applicants. The allocation of almost one hundred percent of the scheme forecast the success of the programme. Previous experiences of the applicants contributed considerably to the results. Further similar programmes are included in the Interreg Community Initiative for the Hungarian-Slovenian border region, which can be regarded as the continuation of the Phare CBC programmes. 6

8 Kistérségi Fejlesztési Ügynökség létesítése Lentiben Kedvezményezett: Lenti Város Önkormányzata 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4. Támogatás összege: euró A projekt célja Közös Fejlesztési Térségben, Lenti és Lendva vonzáskörzetében a meglévô humán erôforrások hatékonyabb kihasználása ezáltal a terület foglalkoztatási szintjének növelése. További cél a nonprofit szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások közötti hazai és nemzetközi kooperáció kialakítása és erôsítése. Ezek elérése érdekében Lenti Város Önkormányzata létre kívánt hozni egy Fejlesztési Ügynökséget, kiépített infrastruktúrával és az irodát mûködtetô szakemberek biztosításával. A projekt tartalma A projekt során elkészült egy 4 helyiségbôl álló, 80 m 2 - es, 10 fô munkavégzésére és tárgyalások lefolytatására alkalmas bútorozott és technikai eszközökkel felszerelt iroda. Megtörtént 10 fô fiatal, 6 különbözô szakterületet képviselô diplomás munkanélküli képzése és 13 hónapon át történô foglalkoztatása Lenti Kistérségben. Elkészült egy 300 órás, 6 modulból álló térségfejlesztô szakember-képzettséget adó, alternatív képzési terv. Létrejött egy Fejlesztési adattár, mely tartalmazza a közös Fejlesztési Térség területi és ágazati terveit (39 db magyar, 10 db szlovén), 51 db települési és önkormányzati igényfelmérést, 157 db, a térségben található nagy-, közép-, kis- és mikrovállalkozásokat felmérô kérdôív szövegét, 84 db nonprofit szervezet igényfelmérését, 20 db térségrôl megjelent marketinganyagot. Mindez elektronikus formában is megjelent az Interneten a címen. Elkészült 1 db, valamennyi ágazat munkaerô-igényét, foglalkoztatási jellemzôit bemutató 65 oldalas térkép. A projekt ideje alatt létrejött 83 db egyszerûbb és 17 db integrált projektdokumentáció a képzési és foglalkoztatási szakaszban. Az ezek alapján elnyert támogatások értéke összesen 387 millió Ft volt. A projekt megvalósításának ideje alatt 6 db térségi hírlevelet küldtek ki, 6 alkalommal szerveztek szakmai találkozót a közös Fejlesztési Térség gazdasági szereplôinek megismerése, tapasztalatcsere, és a közös fejlesztési lehetôségek feltérképezése céljából. Elkészült egy Foglalkoztatási Paktum, 51 db települési kiajánlási dokumentáció, mely településenként db nagyfelbontású digitális fényképet tartalmazott. Megjelentettek 1 db, a Közös Fejlesztési Térséget bemutató kiadványt magyar, szlovén, angol nyelven és 1 db, Lenti Kistérségi Fejlesztési Ügynökség címû bemutatkozó prospektust ugyancsak mindhárom nyelven. Megrendeztek 1 alkalommal egy 2 napos nemzetközi Területfejlesztési Konferenciát. Itt történt meg a Közös Fejlesztési Térség megalakításáról szóló megállapodás aláírása. A projekt során megvalósított tevékenységeket, gyakorlati tapasztalatokat részletes menedzsment-beszámoló elkészítésével összegezték. A projekt eredményei A humán erôforrások hatékonyabb kihasználására tett lépések sikeresek voltak, hiszen érzékelhetô volt a Fejlesztési Ügynökség segítségével az érdekelt nonprofit szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások közötti hazai és nemzetközi kooperáció kialakítása s erôsítése, közös fejlesztések elindítása, a szervezetek közötti kooperációk megerôsödése. Együttmûködô partner Razvojni sklad Lendava Lenti Kistérség Többcélú Társulása 7

9 Ustanovitev Razvojne agencije regije Lenti Koristnik: Samouprava mesta Lenti 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4. Vsota podpore: eurov Cilj projekta Učinkovitejša izraba človeških virov v skupni razvojni regiji, na območju mest Lenti in Lendava s tem povečanje ravni zaposlitve omenjenega območja. Nadaljnji cilj je vzpostavitev in krepitev domačega in mednarodnega sodelovanja med neprofitnimi organizacijami, samoupravami, podjetništvi. Za doseganje teh ciljev je Samouprava mesta Lenti želela ustanoviti razvojno agencijo z izgrajeno infrastrukturo in z zagotovitvijo strokovnjakov za vodenje in obratovanje pisarne. Vsebina projekta V projektu se je realizirala 80 m 2 velika, s pohištvom in tehničnimi sredstvi opremljena pisarna s 4 prostori, ki zagotavlja prostor za opravljanje dela 10 oseb ter možnosti za izvajanje sestankov. V regiji Lenti so izvedli šolanje ter 13 mesečno zaposlitev 10 mladih diplomiranih brezposelnih oseb, ki zastopajo 6 različnih strokovnih področij. Pripravili so 300 urni, 6 modulni alternativni učni načrt za usposabljanje strokovnjakov za regionalni razvoj. Pripravili so tudi Razvojno podatkovno bazo, ki vsebuje teritorialne načrte skupnega razvojnega področja (39 kom madžarskih, 10 kom slovenskih), 51 kom vprašalnikov po naseljih in samoupravah, 157 kom vprašalnikov o velikih, srednjih in majhnih podjetjih, 84 kom anket neprofitnih organizacij, 20 kom marketinškega materiala o regiji. Vso gradivo lahko najdete tudi na internetu, na spletni strani: Pripravljen je 1 kom 65 stranskega zemljevida, ki prikazuje potrebe vseh panog na trgu zaposlovanja, ter karakteristike zaposlovanja. Med potekom projekta je pripravljenih 83 kom enostavnejših in 17 kom integriranih projektnih dokumentacij v fazi šolanja in zaposlovanja. Skupna vrednost podpor, pridobljenih na podlagi teh dokumentov je 387 milijonov forintov. V času uresničevanja projekta je bilo razposlanih 6 kom regijskih novic, ob 6 priložnostih so organizirali strokovna srečanja s ciljem spoznavanja gospodarskih subjektov razvojne regije, izmenjave izkušenj, in pregleda skupnih razvojnih možnosti. Pripravljen je Zaposlitveni pakt, 51 kom ponudbene dokumentacije, ki vsebuje kom digitalnih fotografij o vsakem naselju. Objavili so 1 kom publikacije s predstavitvijo skupne razvojne regije v madžarskem, slovenskem in angleškem jeziku, ter 1 kom predstavitvenega prospekta o Razvojni agenciji regije Lenti prav tako v treh jezikih. Enkrat so organizirali dvodnevno mednarodno konferenco o razvoju regij. Tukaj so podpisali sporazum o ustanovitvi skupne razvojne regije. O uresničenih dejavnostih med izvajanjem projekta ter o izkušnjah v praksi so pripravili podrobno poročilo menedžmenta. Rezultati projekta Ukrepi za učinkovitejšo izrabo človeških virov so bili uspešni, saj je s pomočjo Razvojne agencije bilo čutiti okrepitev domačih in mednarodnih sodelovanj med neprofitnimi organizacijami, samoupravami, podjetništvi, ter sprožitev skupnih razvojnih projektov. Sodelujoči partnerji Razvojni sklad Lendava Lenti Kistérség Többcélú Társulása (Večnamensko združenje regije Lenti) 8

10 The establishment of a Micro-Region Development Agency in Lenti Beneficiary: Local Government of Lenti 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4. Subsidy amount: EUR Aim of the project To utilise the existing human resources more effectively in the Joint Development Region, in the catchment area of Lenti and Lendva thus increasing the employment level of the area. It is a further objective to establish and strengthen domestic and international cooperation among non-profit organisations, local governments, and enterprises. In order to achieve all these the Local Government of Lenti wishes to establish a Development Agency, with relevant infrastructure in place and by employing experts to run the office. Content of the project During the project an office fully furnished and equipped with technical appliances, made up of 4 rooms, on 80 m 2 was established. The office space is suitable for 10 people and is equipped with a separate meeting facility. Training 10 young unemployed graduates representing 6 different fields of specialty was carried out, and they were employed for 13 months in the Micro-Region of Lenti. A 300-hour, 6-module alternative training course was designed providing regional development expert qualification. A Development Database was created, which includes the regional and sectoral plans of the Joint Development Region (39 Hungarian, 10 Slovenian), 51 settlement- and local-governmental surveys of demands, the text of 157 questionnaires surveying large-, medium-, small-sized and micro enterprises in the region, surveys of demands of 84 non-profit organisations, 20 marketing materials published about the regions. All these were published in an electronic version on the Internet as well at the following web-site A 65-page map presenting the workforce demand and employment features of each sector was prepared. During the project 83 simple and 17 integrated project documentations were drafted in the training and employment stage. The subsidy obtained based on them amounted to altogether 387 million Forints. During the project implementation period 6 regional newsletters were distributed, professional meetings were organised on 6 occasions in order to make the economic partners of the Joint Development Region get to know one another, to exchange best practices and to map out the common development possibilities. An Employment Pact was completed, and 51 settlement reference documentations, which included high-resolution digital pictures per settlement, were also prepared. One publication presenting the Joint Development Region was published in Hungarian, Slovenian and English and also one introductory leaflet, titled Lenti Micro-Region Development Agency, was published in all three languages. A two-day international Regional Development Conference was also organised, where the agreement on the establishment of the Joint Development Regions was signed. The activities implemented during the project and the practical experiences were summarised with the preparation of a detailed management report. Results of the project The steps made to utilise human resources more effectively were successful, since the establishment of and strengthening domestic and international cooperation among the concerned non-profit organisations, local governments, enterprises with the help of the Development Agency, launching joint developments, strengthening co-operation among organisations were all perceived. Co-operating partners Razvojni sklad Lendava Lenti Kistérség Többcélú Társulása 9

11 A régióban mûködô foglalkoztatási paktumok közötti koordináció Kedvezményezett: Vas Megyei Munkaügyi Központ 9700 Szombathely, Hollán Ernô u. 1. Támogatás összege: euró A projekt célja Fenntartható munkaerô-piaci együttmûködések kialakítása a határ mindkét oldalán. A Vas Megyei Munkaügyi Központ fô feladata, hogy a régióban már mûködô, illetve létrehozás elôtt álló foglalkoztatási paktumok közötti koordinációt megteremtse, a hálózati együttmûködést kialakítsa, az egységesen értelmezett és alkalmazott minôségi sztenderdeket alkalmazza, a módszertani segédletek készítését koordinálja. Cél továbbá elôsegíteni a szlovén oldali partnerszervezet felkészülését is a formális paktumok létrehozására és a határ menti együttmûködés kialakítására. A projekt tartalma 4 alkalommal fôs workshopot rendeztek. A programban résztvevôk közül 30 fô kétnapos tanulmányút keretében Ausztriába látogatott, 60 fô pedig egy kétnapos nemzetközi konferencián vett részt. Elkészült egy 40 oldalas képzési tananyag, egy 50 oldalas minôségi kézikönyv, továbbá egy Best Practice címû CD-ROM 50 példányban. Kifejlesztettek 5 olyan honlapot, melyek különbözô munkaügyi szolgáltatásokat nyújtanak. Lefolytatták 10 paktum próbaminôsítését. Együttmûködô partner Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, regija Murske Sobote Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, Vállalkozói Központ A projekt eredményei A lebonyolított projektrendezvények segítségével jelentôsen megnôtt a partnerségi együttmûködések száma és a módszertani támogatás, így hatékonyabb információáramlás alakult ki. A megalkotott képzési tananyag és a kidolgozott, lefolytatott képzési program segítségével a szakemberek újabb kompetenciákkal gazdagodtak a munkaerô-piaci együttmûködések terén. Elkészült egy kidolgozott minôségi rend, a próbaminôsítések is megtörténtek. Összességében növekedett a szervezeti együttmûködések száma a régióban. Az eddig szerzett tapasztalatok alapján valószínûsíthetô, hogy a jelenleg mûködô 6 paktumpartnerség közötti együttmûködésbe középtávon további 4 fog csatlakozni. 10

12 Koordinacija zaposlitvenih paktov v regiji Koristnik: Center za delo Železne županije 9700 Szombathely, Hollán Ernô u. 1. Vsota podpore: eurov Cilj projekta: Izoblikovanje trajnostnega sodelovanja na področju trga delovne sile na obeh straneh meje. Glavni cilj Centra za delo Železne županije je vzpostavitev koordinacije med že obstoječimi zaposlitvenimi pakti, oziroma med pakti v pripravi, vzpostavitev mrežnega sodelovanja, uporaba enotnega standarda kvalitete, koordiniranje priprav metodičnih pripomočkov. Cilj je nadalje tudi to, da pomaga slovenski partnerski organizaciji pri pripravi formalnih paktov in pri vzpostavitvi obmejnega sodelovanja. Vsebina projekta: Organiziranje članskih workshopov ob 4 priložnostih. Izmed sodelujočih v programu je 30 oseb obiskalo Avstrijo v okviru dvodnevne ekskurzije, 60 oseb pa se je udeležilo dvodnevne mednarodne konference. Pripravljen je 40 stranski poučni material, 50 stranski kakovostni priročnik, nadalje CD-ROM z Best Practice v 50 izvodih. Izdelali so 5 domačih strani, ki nudijo raznovrstne usluge na področju zaposlovanja. Izvedli so poskusno kvalifikacijo 10 paktov. Sodelujoči partnerji: Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, regija Murske Sobote Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, Vállalkozói Központ Rezultati projekta: S pomočjo izvedenih projektnih prireditev se je znatno povečalo število partnerskih sodelovanj in metodičnih podpor, kar je pripomoglo k učinkovitejšemu pretoku informacij. S pomočjo izdelanega poučnega materiala in izvedbo programa šolanja so se strokovnjaki obogatili z novimi kompetencijami na področju sodelovanja na področju trga delovne sile. Pripravljen je kvalitetni sistem, izvedli so tudi poskusne kvalifikacije. V celoti se je povečalo število organizacijskih sodelovanj v regiji. Na podlagi dosedanjih izkušenj je pričakovati, da se bo k sedanjemu 6 paktov-partnerskemu sodelovanju srednjeročno pridružilo še 4. 11

HU2002/000-317-02. Wien Umland-Süd. Niederösterreich Süd Burgenland. Győr-Moson-Sopron megye. Vas megye. Zala megye

HU2002/000-317-02. Wien Umland-Süd. Niederösterreich Süd Burgenland. Győr-Moson-Sopron megye. Vas megye. Zala megye Phare CBC Magyarország-Ausztria 2002 program Az együttműködés és infrastruktúra fejlesztése a képzés, a szakképzés és a kutatás területén Támogatási Alap Phare CBC Ungarn-Österreich 2002 Programm Förderfonds

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Tartalomjegyzék / Contents Köszöntő / Foreword...5 Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akademia

Rokodelska akademija Kézműves Akademia Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik III, št. 1, julij 2011 Projekthíradó III. évfolyam, 1. szám, 2011 július Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik III,

Részletesebben

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 UČENJE ZA ŽIVLJENJE I. UVOD V informacijski družbi je uporabno

Részletesebben

Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Phare CBC Hungary-Slovakia 2002 Programme

Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Phare CBC Hungary-Slovakia 2002 Programme Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Helyi kezdeményezéseken alapuló környezet- és természetvédelem a szlovák-magyar határ mentén Támogatási Alap Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Ochrana

Részletesebben

Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2

Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2 Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2 Glasilo projekta Letnik V, št. 1, julij 2013 Projekthíradó V. évfolyam, 1. szám, 2013 július UVODNIK Rokodelec kam gre tvoja pot? Rokodelci, ki živijo na zahodnem

Részletesebben

Rivers Connecting Cross-border Region towards Croatian Accession to the European Union

Rivers Connecting Cross-border Region towards Croatian Accession to the European Union Rivers Connecting Cross-border Region towards Croatian Accession to the European Union Brochure of Additional Projects / Annex to the Book of 140 Projects Published in June 2013 Magyarország-Horvátország

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY FEJÉR ENTERPRISE AGENCY HUNGARY 2012 21 ÉV A MAGYAR VÁLLALKOZÓKÉRT! 21 YEARS IN THE SERVICE OF HUNGARIAN ENTREPRENEURS! Székesfehérvári Regionális

Részletesebben

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report Member of ACT Alliance 2011 Éves Jelentés Annual report 2 Kik vagyunk? Who we are? Az 1991-ben alakult Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete.

Részletesebben

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont e d u c a t i o n - r e s e a r c h - b u s i n e s s o k t a t á s - k u t a t á s - ü z l e t the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont eit ict

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX Foundations ANDERSEN MUNKAERŐ-PIACI TÁMOGATÓ ÉS KÉPZÉSI PROGRAM 2009. júniusában indult az Andersen Program azzal a küldetéssel, hogy jelentősen megnövelje

Részletesebben

Európai Duna Régió Stratégia. European Danube Region Strategy. különszám / special edition 2009 / 1.

Európai Duna Régió Stratégia. European Danube Region Strategy. különszám / special edition 2009 / 1. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád A kiadvány megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. This

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies HUNGARY ACCESSING THE EU The win-win business experience of HEBC companies MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN A Magyar EU Bôvítési Üzleti Tanács tagvállalatainak üzleti tapasztalatai CONTENTS

Részletesebben

az Európai Felnőttképzési Társaság

az Európai Felnőttképzési Társaság Európai Felnőttképzési Társaság A mindenirányú tanuláshoz és annak hozzáférhetőségéhez való jogot mindenki számára garantálni kell Az Európai Felnőttképzési Társaság (European Association for Education

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

Regionális Phare 2001 Program Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban

Regionális Phare 2001 Program Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban Regionális Phare 2001 Program Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban Regional Phare 2001 Programme Supporting Tourism Development in Northern Hungary HU0105-06 Köszöntő To the Reader Készült

Részletesebben

A mai modern vezetô. Transformational Leader. A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF. 30 issue 2014

A mai modern vezetô. Transformational Leader. A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF. 30 issue 2014 X X X. s z á m 30 issue 2014 d e c e m b e r w w w. h b l f. h u A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Founding Members of 202020 Club; HBLF 202020 Club launching event; February

Részletesebben

SZEGÉNYSÉG, CIGÁNYSÁG PROGRAM KERTÉSZET 2000. együttmûködési lehetõségeinek bõvítését másodlagos programcélként

SZEGÉNYSÉG, CIGÁNYSÁG PROGRAM KERTÉSZET 2000. együttmûködési lehetõségeinek bõvítését másodlagos programcélként A 2001-es év fordulópont volt az alapítvány életében. Már évekkel ezelõtt tudtuk, hogy fõ támogatóink, az amerikai magánadományozók, akiknek folyamatos bizalmát a kezdetektõl fogva általános támogatás

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZEnSHIP HOPPÁ Disszeminációs füzetek 28. OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP Impresszum Imprint Szerkesztette

Részletesebben

Éves jelentés 2009. www.hia.hu

Éves jelentés 2009. www.hia.hu Éves jelentés 2009 www.hia.hu 1 Tartalom 8 9 10 6-7 6 7 8 9 Nemzetközi fejlesztés / Humanitarian assistance Afganisztán - Hosszú távú fejlesztõ programok Baghlanban / Afghanistan - Long-term development

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. A JICA Magyarországon: The JICA in Hungary:

CONTENTS TARTALOM. A JICA Magyarországon: The JICA in Hungary: TARTALOM CONTENTS A japán Hivatalos Fejlesztési Hozzájárulás (ODA) 2. Mi a JICA szerepe? 3. A JICA együttmûködése Közép-és Kelet-Európában 4. Együttmûködési térkép Közép- és Kelet-Európa 5. A JICA Magyarországon:

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA ÉS ÖNKORMÁNYZATI ENERGIASTRATÉGIÁKRA ÉPÜLŐ ÖNELLÁTÓ

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA ÉS ÖNKORMÁNYZATI ENERGIASTRATÉGIÁKRA ÉPÜLŐ ÖNELLÁTÓ @ RegionalmanagementOststeiermark MÚJULÓ NRIAORRÁSOKRA ÉS ÖNKORMÁNYZATI NRIASTRATÉIÁKRA ÉPÜLŐ ÖNLLÁTÓ regionális energiaellátási modellek kidolgozásának el segítése Paving the way for self-sufficient regional

Részletesebben