Beszámoló az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban folyó oktató-nevelı munkáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban folyó oktató-nevelı munkáról 2009-2012"

Átírás

1 Beszámoló az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban folyó oktató-nevelı munkáról Sárospatak 2012

2 1. Bevezetı Tisztelt Képviselıtestület! Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban folyó oktató-nevelı munkáról, a 2009 októberében elkészített részletes ismertetımben olvashattak utoljára. A most elkészített tájékoztató keretén belül a 2009 novemberétıl napjainkig terjedı munka bemutatása a cél. Ezt a tevékenységet a törvényi elıírások mellett az iskola belsı szabályzatai, adottságai, hagyományai, a folyamatosan változó gazdasági, társadalmi környezet hatásai, az azok következtében jelentkezı felhasználói igények, és az igazgatói pályázatomban megfogalmazott célok, elképzelések határozták, határozzák meg. Beszámolómban a tárgyi és személyi feltételeken, valamint a gazdasági mutatókon túl az intézményünkben folyó oktató-nevelı munka eredményeit, valamint a következı év, évek feladatait kívánom bemutatni. 2. Helyzetkép a tárgyi-, és személyi feltételek alakulásáról Tanulói létszám adatokról A 2011/2012-es tanévet 21 osztályban 629 tanulóval indítottuk el. Diákjaink jelenleg 6 hat évfolyamos és 15 öt évfolyamos (ebbıl 5 a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjához tartozó a továbbiakban AJTP-s és 10 a nyelvi elıkészítı évfolyamra épülı gimnáziumi képzésben mőködı továbbiakban NYEK-es ) osztályban tanulhatnak. A 378 lány és 251 fiú közül 155-en hat évfolyamos, 156-an AJTP-s, és 318-an NYEK-s képzésben vesznek részt. Ahogy azt a 1.sz. mellékletben tátható táblázat adatai mutatják a tanulói létszám alakulására a 2010/2011-es tanévig a növekedés, majd idén a visszaesés jellemzı. Ez utóbbi elsısorban az AJTP-ben indítható osztályok számának csökkenésével (a 2010/2011-es tanévben elballagó 2 AJTP-s osztály helyett, a több mint kétszeres túljelentkezés ellenére, idén csak egy osztályt indíthattunk) magyarázható, míg az elıbbi a gimnáziumunkban folyó oktató-nevelı munka elismerésének talán legbiztosabb jele. Érdemes azonban azt a tényt is megemlíteni, hogy a beiskolázási térségünket, az átlagnál egyre jobban sújtó, kedvezıtlen demográfiai folyamatok (fokozódó elvándorlás, roma származású általános iskoláskorú gyerekek arányának növekedése) miatt, a jelenlegi színvonal megırzése mellett, az idei létszámadatokat is egyre nehezebb lesz megtartani. Szintén ezt a tendenciát erısíti az a körülmény, hogy a gazdasági helyzet romlása nivelláló hatással van térségünk értékrendjére is.

3 Ennek következtében beiskolázási körzetünk társadalmának, egy jelentıs csoportjában csökkent a munka becsülete és a minıségi tanulás iránti igény, rontva ezzel a diákjaitól nagyobb erıfeszítést elváró gimnáziumi oktatás lehetıségeit, népszerőségét. Diákjaink lakóhely szerinti összetételének vizsgálata során, azonban örömmel állapíthatjuk meg, hogy a szintén kedvezıtlen sárospataki népesedési mutatók ellenére, helyi tanulóink száma alig változott, összlétszámunk 31,6%-át adva (199 fı). Ez az arány azonban a sárospataki születési mutatók, és a gyermeklétszám adatok figyelembevételével állandósulni látszik, sıt valószínősíthetı, hogy a jelenlegi tanulói létszám megtartása esetén a vidéki tanulók aránya nıni fog. Intézményünk a nem helybeli tanulók magas, 68,4 %-os aránya miatt, térségi feladatot lát el. Vidéki diákjaink 95 településrıl érkeznek hozzánk, amelyek nagy része Bodrogköz, Hegyalja, Hegyköz, és Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyéb térségeiben találhatók. Más megyékbıl (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú- Bihar) az AJTP-ban járó diákjaink érkeznek, míg a határon túli tanulók száma a közoktatási és az államháztartási törvényben foglaltak (állami normatíva utánuk nem igényelhetı) miatt kevés, jelenleg 6 fı (5 felvidéki és 1 kárpátaljai). A 430 nem sárospataki diákunk közül 244 kollégista, 186 bejáró. Kollégiumunk létszám adata az elmúlt években folyamatosan csökkent, a Vay Miklós Szakképzı Iskolába járó kollégisták nélkül, 298-ról 244 fıre. Ez különösen szembetőnı az idei tanévben, ami elsısorban a már korábban említett AJTP-s osztályok számának csökkenésével magyarázható, hiszen az e programban résztvevık számára kötelezı a kollégiumi bentlakás. Ezen tény mellett érdemes azonban megemlíteni azt is, hogy országszerte megfigyelhetı a kollégiumok iránti csökkenı igény, egyrészt a családok romló anyagi helyzete, másrészt a diákok házirend által szabályozott kötöttségektıl való ódzkodása miatt. A mi diákotthonunk esetében nehezíti ezt a helyzetet még az is, hogy a korábban többször jelzett túlzsúfoltságból eredı problémák csökkentésének elmaradása (kollégiumi szobák számának bıvítése) miatt, a 6, 8 esetenként 10 ágyas szobák kényelmetlensége okán a diákok inkább vállalják a bejárás fáradalmait. Félı, hogy ez a tendencia tovább romolhat a Vay Miklós Szakképzı Iskola esetleges egyházi kézbe kerülésével, hiszen ennek következtében az eddig hozzánk jelentkezı szakmunkás és szakképzıs diákok - számuk évente fı - a Sárospataki Református Kollégium internátusaiban fognak valószínőleg elhelyezést kapni. Ennek ellenére kollégiumunk elıreláthatóan továbbra is zsúfolt marad, ami az ott folytatott nevelı munka körülményeit rontja, és iskolánk beiskolázási versenyképességére is negatívan hat. 2

4 2.2. A tanári-, dolgozói létszám alakulása A 2011/2012-es tanévben 55 fıállású (44 gimnáziumi, 11 kollégiumi) pedagógus áll iskolánkkal közalkalmazotti munkaviszonyban. Közülük kilenc (7 gimnáziumi, 2 fı kollégiumi) tartósan távollévı kollégánk hiányát 7 határozott idejő kinevezéssel foglalkoztatott pedagógussal, túlórákkal és 2 óraadóval oldottuk meg. A korábbi évekhez hasonlóan 2 gimnáziumi igazgatóhelyettes és 1 kollégiumvezetı igazgatóhelyettes segíti munkámat. Az elmúlt években növekvı problémát jelent a matematika-fizika, és biológiakémia szakos tanárok pótlása, ami az ilyen szakokon végzett pedagógusok rendkívül alacsony számával illetve Sárospatak kedvezıtlen földrajzi fekvésével magyarázható. Hiányukat nyugdíjas kollégák visszahívásával, a 7. és 8. osztályokban fıiskolai végzettségő nevelıtanárainkkal és túlórákkal próbáljuk pótolni. Sajnos a tavalyi tanév végeztével visszatért hazájába angol nyelvi lektorunk, helyére eddig nem sikerült anyanyelvi tanárt felvennünk. A tanárok végzettsége az oktatási törvényben meghatározottaknak megfelel. A pedagógusok törvény által elıírt továbbképzési kötelezettségének, beiskolázási tervünk alapján, kollégáink igyekeznek eleget tenni. A tanfolyamok részvételi díjának folyamatos emelkedése azonban egyre nagyobb nehézséget jelent, hiszen a pedagógusok továbbképzését támogató állami normatíva, ami többek között a kiesı pedagógusok helyettesítésének bérét is fedezné, évrıl-évre nem változott. A gazdasági, adminisztratív és technikai munkakörben dolgozók száma az elmúlt idıszakban, a képviselı testület döntése alapján 9 és fél fıvel csökkent. Jelenleg a pedagógusi munkát segítı munkakörben, 1 ápolónıt és 3 éjszakást foglalkoztatunk. Gazdasági munkakörben 3, adminisztratív munkakörben 3, gondnokként, rendszergazdaként 1-1, és technikai munkakörben 14 dolgozót (6 portást, 8 takarítót) alkalmazunk. Közcélúként, intézményünk munkáját 8 technikai dolgozó (1 portás és 7 takarító) segíti. Sajnos az elmúlt évben végrehajtott létszámleépítés költségvetési megtakarítást ugyan eredményezett, de munkánkat nem tette könnyebbé, különösen a közmunka programok átalakítása, valamint a laboráns, a karbantartók és a pedagógiai asszisztensek hiánya miatt. 3

5 2. 3. Tárgyi feltételeink Gimnáziumunk tantermi, és szaktermi ellátottsága nem változott. 18 nagy terem, és 8 kis terem áll a rendelkezésünkre. A termek nagy része (10) szakteremként mőködik, így diákjaink kabinet rendszerben, állandó vándorlással kénytelenek tanulni, sıt a kollégiumi tantermeket is igénybe vesszük a délelıtti tanítás során. Az épület hatékonyabb kihasználása érdekében két toronyszobánkban, Sipos István rendszergazdánk tervezı és kivitelezı munkájának köszönhetıen, galériákat alakítottunk illetve alakítunk ki a média szakkörünk valamint a képzımővészeti csoportunk részére. Ezzel az átalakítással javult és várhatóan javulni fog a két helyiség hıszigetelése is, lehetıvé téve ezzel azok jobb téli felmelegítését. Tornacsarnokunk az iskolai testnevelésóráknak, a délutáni diáksportköröknek, és szakosztályoknak, a gyógytestnevelés igényeinek, és egyéb városi jellegő (edzések, mérkızések, bajnokságok, versenyek, tornák) feladatoknak ad helyet. Ennek következtében nem csak hétköznapokon, hanem hétvégenként is szinte állandóan foglalt, ami nagy leterheltséget jelent a csarnok és kiszolgáló helyiségeinek, folyamatosan koptatva, rontva azok állagát. Egyre nagyobb gondot okoz az öltözık, szertárak kis mérete, és a vizesblokkok leamortizálódása is. Örvendetes tény azonban, hogy önkormányzatunk támogatásának és az AJTP-ban rejlı beruházási lehetıségek felhasználásával 2009/2010-es tanévben régi tervünket sikerült megvalósítani, térelválasztó függönyök, és elektromos kosárpalánkok beépítésével, valamint a világítás korszerősítésével. Ezen fejlesztéseknek köszönhetıen tornacsarnokunk kihasználtsága hatékonyabbá és olcsóbbá vált. Hasonló célok által vezérelve, lassú lépésekkel haladva, elkezdtük a gimnázium teljes épületének világítását egy olcsóbb, de hatékonyabb formává (energiatakarékos izzók, Led sorok) átalakítani, amelynek hatása már érzıdik is a 2 sz. mellékletben feltüntetett elektromos energiafogyasztásunkon. A nyári karbantartási munkálatok keretén belül rendszeresen sor került a gimnáziumi és kollégiumi épület meghatározott részeinek tisztasági meszelésére; évenkénti ütemezéssel a tantermek elkopott parkettázatának újra csiszolására, illetve két nagy és egy kis tanterem laminált padlóval történı befedésére. Sok gondot okoz a tetıszerkezet kivitelezési problémáiból fakadó beázása, amit az elmúlt évek többszöri próbálkozása ellenére sem sikerült tökéletesen megszőntetni. 4

6 2011 nyarán viszont komoly anyagi ráfordítással megtörtént a fa tetıszerkezet belsı és külsı lángmentesítése, amelyre így az elkövetkezı 8-10 évben remélhetıleg nem kell jelentısebb összeget fordítani. Sajnos, gimnáziumi épületünk állapota, viszonylag fiatal kora ellenére, egyre több problémával küzd (mőkılábazat repedése, vakolatomlás, vizesblokkok nem megfelelı szellızése, nyílászárók deformálódása), amelyek megoldatlansága a késıbbiekben komoly anyagi ráfordítást igénylı beruházásokat tesz szükségessé nyarán a gimnázium épülete mögötti terület parkosításával, intézményünk egy elegáns, kulturált pihenı udvarral gazdagodott, amivel tanulóink régi vágya teljesült. Köszönet illeti meg ezért a tisztelt képviselı testületet, amely támogatta tervünk megvalósulását, s a Budapesti Mőszaki Egyetem építészmérnöki karának, Túri Lajos építész úr által vezetett hallgatói csoportjának akik, a tervek elkészítésén túl, aktívan vették ki részüket a megvalósításban. Külön örömet jelentett számunkra, hogy az udvar kialakítása során tantestületünk és diákságunk együtt munkálkodott, ami tovább erısítette az iskolánkra jellemzı jó tanár-diák viszonyt. Megfelelı anyagi feltételek elıteremtése esetén tervezzük iskolaudvarunk még be nem épített területeinek fejlesztését (futó-, strandröplabda-, teniszpálya, ugrógödör, dobókör), további parkosítását. Kollégiumi épületünk állapotának javítása terén, Sárospatak Város Önkormányzatának segítségével, a 2008/2009-es tanévben jelentıs eredményeket értünk el a vizesblokkok és a vakolat egy részének felújításával, majd 2011 nyarán a nyílászárók cseréjével. Ezen lépéseknek köszönhetıen javult kollégista diákjaink komfortérzete, és fajlagosan olcsóbbá vált az épület fenntartása. Továbbra is problémát jelent azonban a tetıszerkezet elavultsága, amin eddig csak kisebb-nagyobb javításokkal tudtunk úrrá lenni, bár a tényleges megoldás a teljes szerkezet lecserélése lenne. Az elmúlt két évben a szőkös anyagi lehetıségek miatt, a tárgyi eszközök ellátása terén, csak mérsékelten tudtuk elırelépni, de az AJTP kiegészítı normatívájának és egyéb pályázatoknak köszönhetıen, folyamatosan törekedtünk a szertárak felszerelésének gyarapítására. Bıvítettük könyvtárunk állományát, korszerősítettük gimnáziumunk és kollégiumunk számítástechnikai felszereltségét, folytattuk az osztálytermek modern audiovizuális eszközökkel (projektor, interaktív tábla, laptop) történı felszerelését, valamint átalakítottuk a kémia szakterem bútorzatát. 5

7 Az AJTP adta lehetıségek kihasználásával terveink között szerepel a kollégiumi ágyak és szekrények egy részének lecserélése, az oktató-nevelı munkát elısegítı tárgyi feltételek (oktató CD-k, DVD-k, térképek, kísérleti eszközök, projektorok, laptopok, notebookok, számítógépek, elektronikus napló, sporteszközök stb.) bıvítése, s az eddig megoldatlan problémát jelentı gimnáziumi ruhatár kialakítása. Összességében elmondható, hogy az elmúlt években a kedvezıtlenül alakuló pénzügyi feltételek ellenére jelentıs elırelépéseket értünk el tárgyi feltételeink javítása terén, ami azonban nem jelenti, nem jelentheti a fejlesztések jövıbeni leállását, egyfelıl a továbbra is megmaradt problémák felszámolása, másfelıl versenyképességünk megırzése miatt. 3. Intézményünk költségvetése évi költségvetésünk fı számai a következık: összes kiadásunk Ft, ebbıl személyi jellegő kiadás (járulékokkal együtt) Ft (az összes kiadás 72,1%-a), dologi kiadás: Ft. (27,5%) egyéb folyó kiadás Ft (0,4%). Ehhez jön az AJTP-ra fordítandó Ft, ami jelenleg még nem képezi intézményünk idei költségvetését. Ebbıl az elıterjesztett tervek alapján Ft személyi juttatásra és annak járulékaira (az összes AJTP kiadás 39,8%), Ft dologi kiadásra (42,7%), Ft ellátottak pénzbeli juttatására (6,1%), és Ft beruházásra fordítandó (11,4%). Összes bevételünk az AJTP-vel együtt Ft, ebbıl állami finanszírozás: Ft (az összes bevétel 62,5% -a), AJTP kötött finanszírozás: Ft (25,6%), önkormányzati kiegészítés: Ft (1,1%), saját bevétel Ft (10,6%), és átvett pénzeszköz Ft (0,2%). Az elmúlt négy év és a 2012-es év költségvetési elıirányzatának alakulásáról valamint mőködési költségvetésének teljesítésérıl a 3. és 4. sz. mellékletekben láthatnak részletes kimutatást. A két táblázat és a hozzájuk tartozó diagramok segítségével jól látható az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium pénzügyi helyzetének folyamatos romlása. Ha a költségvetési elıirányzatokat nézzük, akkor 2008-hoz képest 2012-re Ft-ról Ft-ra csökkent intézményünk finanszírozása, ami az állami támogatás drasztikus visszafogásával ( Ft.) magyarázható, annak ellenére, hogy ebben az idıszakban 2011 augusztusáig folyamatosan nıtt diákjaink száma. A költségvetési elıirányzatok és a mőködési költségvetések alakulásának kapcsolatát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 2008-ban és ben jelentısen kevesebb, míg 2010-ben és 2011-ben, az elızı részben említett beruházások miatt, nagyobb összeget kellett intézményünkre fordítani. 6

8 Szintén a két számsor összehasonlítása alapján érdemes megfigyelni az AJTP-re fordítható összegek és azok teljesítésének viszonyát, ami azt bizonyítja, hogy az elmúlt négy évben a kapott támogatás kb. 67,5%-át költöttük közvetlenül a program megvalósítására, míg a fennmaradó részt az állami normatívák csökkenése miatt keletkezı hiányok betömésére és a beruházási jellegő kiadások fedezésére fordítottuk. Ennek tudható be, hogy a 2012-es év kivételével, a beszámolási idıszakban mindössze Ft-tal kellett az önkormányzatnak kiegészíteni intézményünk költségvetését. Sajnos ez a tendencia, az idıközben meghozott takarékoskodási intézkedések (létszámleépítés, világításkorszerősítés, áramszolgáltató váltás) ellenére sem tartható, az AJTP szigorodó elszámoltatása, a törvényi elıírások intézményünket sújtó tételei (ingyen tankönyv, kedvezményes étkeztetés) és a csökkenı finanszírozási folyamatok miatt. Már ez tapasztalható az idei költségvetés elfogadásakor is, amikor egy véleményünk szerint alul tervezett elıirányzat ellenére önkormányzatunknak 4,9 millió Ft-tal kell bevételeinket kiegészíteni. Összegezve elmondható, hogy az állami normatívák és az AJTP támogatás figyelembe vételével városunk közoktatási intézményei közül iskolánk állami finanszírozása az egyik legjobb, de korántsem kielégítı, ezért tiszteletben tartva és megértve fenntartónk gondjait, kérjük, hogy további megszorításokkal ne terhelje költségvetésünket, sıt lehetıségeinek javulása esetén növelje azt. 4. Oktató-nevelı munkánk Az intézményünkben folyó oktató-nevelı munka a gimnáziumi képzés jellegébıl fakadóan legfontosabb célkitőzése: a diákok korszerő általános mőveltségének megalapozása, modern ismeretszerzési készségük kialakítása, és a (sikeres felvételit eredményezı) kétszintő érettségire történı hatékony felkészítésük biztosítása. Fontosnak tarjuk olyan értékrend átadását is, amelyben központi szerepet kap mások tisztelete, a tudás, a kreativitás a minıségi munka becsülete, nemzeti- kulturális hagyományaink ápolása, a fegyelmezett, és önfegyelmezı magatartás, valamint a környezettudatos gondolkodás kialakítása. Ezen célok elérés érdekében, és a törvényi elıírásoknak megfelelıen 2008-ben a Szervezeti és Mőködési Szabályzatunkat, valamint a házirendünket, 2009-ben pedig Pedagógiai Programunkat vizsgáltuk felül. A felülvizsgálatot követı átdolgozás során abból az elgondolásból indultunk ki, hogy a korszerő információszerzéshez elengedhetetlenül fontos idegen nyelvi (középfokú állami nyelvvizsgára felkészítı) és informatikai (ECDL számítógép kezelıi bizonyítvány megszerzésére felkészítı) ismeretek átadásán túl, tanulóink az elsı három illetve négy évben széles alapokon nyugvó magas szintő ismeretekre tegyenek szert. 7

9 Az utolsó két évben viszont a korábban megszerzett ismeretek birtokában, továbbtanulási szándékuknak megfelelıen, két tantárgyból szakosodva, emelt szintő képzéseken vegyenek részt. Ezen elképzelésünk sikeres megvalósulásának egyik fokmérıje, a késıbbiekben taglalt eredmények mellett, a különbözı képzési formáinkra jelentkezı tanulói létszámok alakulása (5 sz. melléklet). Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a beszámolási idıszak legsikeresebb területe a nyelvi elıkészítı évre alapozó emeltszintő angol nyelvi oktatásunk (D osztályok), amelyben évrıl-évre emelkedett diákjaink száma. Ezt a teljesítményt tükrözi a felvételik során tapasztalható legnagyobb érdeklıdés (2-2,5 - szeres túljelentkezés), a legjobb osztályátlagok, a legtöbb egy vagy két középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezı diákok száma, valamint a 80%-ot meghaladó felvételi eredmény is. Sajnos ugyanez kevésbé mondható el a C osztályok kisebbik felét (15 fı) adó, nyelvi elıkészítı évre alapozó, emelt szintő német nyelvi oktatásunkról, ahol rendszeresen problémát jelent a megfelelı szintő és számú tanulói csoport felvétele. Ennek okát elsısorban a német nyelv iránti csökkenı érdeklıdésben kereshetjük, aminek figyelembevételével megfontolandó e képzésünk átalakítása vagy más irányú tagozattal történı helyettesítése. A C osztályok nagyobbik felét (20 fı) adó, angol nyelvi elıkészítı évre alapozó, emelt szintő informatikai képzésünk esetében, lényegesen jobb a helyzet, bár a minıségi utánpótlás biztosítása terén itt is tapasztalhatunk figyelmeztetı jeleket (fiú tanulóink egy részének csökkenı motiváltsága miatt), annak ellenére, hogy az elmúlt idıszak legkiemelkedıbb versenyeredményeit (informatika, matematika, innováció) az ebben a képzésben tanuló diákjaink érték el. Ezen tapasztalatok tükrében, az eddigi eredmények megtartása mellett, tervezzük ennek a képzési formának az átalakítását is, a programozói és felhasználói ismeretek hatékonyabb ötvözésével, és a tanulói képességekhez igazított differenciálás segítségével. Az AJTP-ban résztvevı diákok számának a táblázatban tapasztalható csökkenésérıl, s annak tılünk független okairól már a fentiekben szóltam. A programban folyó munka eredményességét meghatározó körülményekrıl viszont érdemes megemlíteni, hogy a szociális jellegő hátrányokat egyre szigorúbban számon kérı beválogatási elıírások miatt, a tehetséggondozás és hátránykompenzáció kettıs célja közül ez utóbbi erısödése érzékelhetı. Ennek következtében a végsı célként meghatározott mutatókat (ECDL-, nyelvvizsga bizonyítvány, gépjármővezetıi engedély, sikeres felvételi) országszerte jóval nagyobb és összetettebb pedagógiai munkával lehet csak elérni. Továbbra is igaz azonban az, hogy ennek a képzésnek köszönhetıen intézményünk az elmúlt évtized magyar oktatásügyének egyik legismertebb és legelismertebb programjának részese, egyre jobban ismerté téve önmagát, és erısítve ezzel a sárospataki tehetséggondozás hagyományait is. 8

10 Nagy örömünkre a program jövıje biztosítva látszik, hiszen részét képezi a köznevelési törvény nyáron elfogadandó végrehajtási rendeletének. Hat évfolyamos képzésünk iránti érdeklıdés hullámzó intenzitását figyelembe véve, az elmúlt idıszakban a tehetséggondozás új irányaira igyekeztünk nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen az erre a képzésre jelentkezı diákok jelentıs része általános iskoláját elhagyva a nagyobb követelmények és elvárások reményében érkezik hozzánk. E cél érdekében a korábbi években már hagyományosnak mondható csoportbontásokon, versenyelıkészítıfoglalkozásokon és szakkörökön túl, a 2008/2009-es tanévtıl kezdve egy személyiségfejlesztésen alapuló komplex tehetséggondozó programot indítottunk útjára. Ennek a programnak a részeként a diákok képességeinek és személyiség jegyeiknek folyamatos vizsgálata mellett, tanórán kívüli projektfoglalkozások segítségével törekszünk adottságaik, érdeklıdési körük minél alaposabb felismerésére, és fejlesztésére. Sajnos a kezdeti sikerek ellenére, forráshiány miatt, ebben az évben szüneteltetnünk kell e program megvalósítását, de az új központi kerettantervek adta lehetıségek figyelembevételével és pályázati források elıteremtésével tervezzük annak újraindítását. A tanórákon folyatott oktató-nevelı munkánk során, a folyamatosan és sajnos nem feltétlenül pozitív irányba változó tanulói attitődökhöz igazodva, valamennyi képzési formánkban törekszünk új módszerek (pl.: IKT eszközök alkalmazása, projektek készítése, tanulási technikák átadása) bevezetésére, ami a szakmai megújulás mellett egyre nagyobb kreativitást és türelmet vár el tanárainktól. Ennek érdekében pedagógusaink különbözı tanfolyamokon vesznek részt, de egyre gyakoribbá válnak a belsı továbbképzések is, bemutató órákkal, az azokat követı megbeszélésekkel, munkaközösségi feladat- és módszertani eszköz bankok kialakításával. Ezen fejlesztı tevékenységünk eredményeként bízunk a tanulók érdeklıdésének felkeltésében, motiváltságuk növelésében, tanulási technikájuk hatékonyabbá tételében. Még korántsem vagyunk a megkezdett út végén, de talán ennek a munkának az eredménye, hogy az évrıl-évre megszervezett kompetenciaméréseken iskolánk a zempléni térség legjobb eredményeivel büszkélkedhet, amit bizonyít az 6 sz. mellékletben látható diagram is. Tanáraink példamutató fellépésének, házirendünk következetes betartatásának, köszönhetıen diákjaink magatartása megfelelı, súlyos fegyelmi vétségre nem került sor. Kisebb-nagyobb problémát jelent azonban néhány tanulónk esetében a rendszeres dohányzás, az alkalmankénti alkoholfogyasztás, valamint az iskola értékrendje által elvárt viselkedési kultúrához történı igazodás (köszönés, öltözködés, megfelelı beszédstílus, internetes kommunikáció). 9

11 Sajnos ezen problémák kezelésében egyre kevésbé számíthatunk a szülık egy részének támogatására, ezért indítottuk el a dohányzásmentes osztályok programját, amely újszerőségével nagyfokú médiaérdeklıdét is kiváltott, nem beszélve a felhíváshoz csatlakozó több mint 100 diákról és pedagógusról. Külön öröm számunkra, hogy az együttélés szabályainak kialakításakor támaszkodhattunk diákönkormányzatunk munkájára is, amelynek köszönhetıen az idei tanév elején átdolgoztuk iskolánk etikai kódexét. Továbbra is kérjük azonban fenntartó önkormányzatunk segítségét a vendéglátó ipari, és kereskedelmi egységek szigorúbb ellenırzésének elısegítésében, a nemdohányzók védelmérıl szóló törvény következetes betartatásában és a közterületen történı alkoholfogyasztás megakadályozásában. A romló pénzügyi lehetıségek miatt egyre nehezebben megvalósítható tanórán kívüli tevékenységeink során, a felzárkóztató foglalkozások mellett igyekszünk a tehetséggondozás legszélesebb skáláját biztosítani. A verseny-elıkészítıkön és hagyományos szakköreinken túl, pályázati lehetıségek kihasználásával, társszervezetekkel történı együttmőködésekkel, olyan területek fejlesztésére is törekszünk, amire a klasszikus gimnáziumi rendszerben kevés lehetıség mutatkozik. A tavalyi tanévben az Oktatásért Közalapítvány által kiírt pályázat elnyerésével, egy komplex természettudományos mőhely keretén belül megvizsgáltuk a Radvány-patak vízének tisztaságát, felkeltve ezzel diákjaink figyelmét és érdeklıdését a környezettudatos viselkedésre és a környezetvédelemben rejlı szakmai lehetıségekre. A Mővelıdés Háza által elnyert pályázat lehetıvé tette, a magyar nyelv szépségének és sokszínőségének felhasználásával, diákjaink együttmőködésen alapuló gondolkodásának-, valamint (Sárospatak épített és természeti környezetének fotókkal történı bemutatásával) képi látásmódjának fejlesztését. A Zemplén Televízió munkatársaival együttmőködve, médiaszakkörünknek köszönhetıen több diákunk fedezte fel magában a legmodernebb képi világ iránti érdeklıdését, tehetségét, meghatározva ezzel egyéni karrierjének útját. A Magyar Vöröskereszt ifjúsági tagozatának bázisintézményeként diákjaink közül számosan váltak kortárs elıadóvá, valamint szociális érzékenységük, interperszonális tehetségük felismerésével, remélhetıleg sikeres gyógypedagógussá, szociális munkássá. Jelenleg a Kanadai nagykövetség felhívására és az Oktatási Jogok Biztosának felkérésére tanulóink egy projekt keretében tesznek kísérletet a gyermekjogok megismerésére és ezek napjainkra is jellemzı súlyos megsértésének következményeire, bízva ezzel abban, hogy felnıttkorukban felelıs és aktív állampolgárrá válhatnak 10

12 Ezen törekvéseink sorában kell megemlítenünk a magyarság összetartozása, kulturális értékeinek megırzése iránti felelısség gondolatának erısítését is, amely immár lassan két évtizede ölt testet a hét határon túli testvériskoláinkkal (Kassa, Királyhelmec, Munkács, Nagykapos, Székelykeresztúr, Temesvár, Zenta) kialakított intenzív kapcsolatokban, valamint az iskolánkban mőködı Rákóczi Szövetség ifjúsági tagozatának tevékenységében, gyakori segélygyőjtı akcióiban. Ennek a munkának egyik legszebb gyümölcse diákjaink idei İrizd a lángot címő zenés mősora, amely két sárospataki és egy zentai sikeres elıadást megélve meghívást kapott Kassára, Komáromba, és New Yorkba is. Büszkék vagyunk az immár 17 alkalommal megrendezésre kerülı fizika becslési versenyünkre, ami az Arany János Tehetséggondozó Program intézményeinek csapataival kiegészülve rendezvénnyé nıtte ki magát, sıt elismerésképpen bemutatkozhatott a Fizikai Szemle hasábjain is. Az informatika terén elért eredményeinknek köszönhetıen idén 5. alkalommal szervezhettük meg az Országos LOGO Számítástechnikai Verseny megyei döntıjét, iskolánkba vonzva a megye és a térség legtehetségesebb ifjú programozóit. A mögöttünk álló négy évben bekapcsolódtunk több határokon átívelı projektbe, így tanítványaink holland, német, lengyel és török diáktársaikkal együtt részeseivé váltak egy környezetvédelmi programnak, ami 2010-ben Hollandiában valósult meg. Tavaly és idén a Comenius program keretében nyílt lehetıség tanulóinknak arra, hogy megismerjék, és közvetlen benyomást szerezzenek a lengyel, a cseh, az angol és a török kultúra hagyományairól és azoknak a mindennapokra gyakorolt hatásairól. Diákjainknak módjában állt gondolataik közvetítésére, a Németországból induló Embernek maradni kiállítás sorozat, valamint az annak részét képezı gotha-i találkozó keretein belül. Szintén erre kaptak lehetıséget a zene, a képzımővészet és a színpadi mozgás révén annak a Királyhelmecrıl kiinduló kezdeményezésnek, amely részét képezi Kassa 2013-as európai kulturális fıvárosi programjának. A mögöttünk álló idıszakban tovább erısítettük kapcsolatainkat Lengyelország és Gdynia egyik legjobb gimnáziumával valamint együttmőködési megállapodást kötöttünk az eisenach-i Ernst Abbe Gimnáziummal is. Az itt felsorolt programok és kapcsolatok szakmai tartalmon túlmutató erısségét elsısorban az idegen nyelvek anyanyelvi vagy nemzetközi környezetben történı gyakorlásában látjuk. Külön öröm számunkra, hogy ezen lehetıségekkel élve, az elmúlt négy évben több mint 100 diákunk számára nyílt meg a nagy világ megismerésének lehetısége. 11

13 Fontosnak tarjuk a mozgás szeretetének hangsúlyozását is, amit az iskolai sportköri foglalkozásokon túl, télen sí tábor, nyáron kerékpár- és vízitúra megszervezésével, valamint a diákok körében nagyon népszerő tizenöt órás sportrendezvénnyel igyekszünk elérni. Diáksport Egyesületünk megalakulásával, bízunk abban, hogy a korábban megkezdett úton haladva nemcsak diákjaink, hanem a város lakosságának figyelmét is fel tudjuk kelteni a rendszeres testedzés fontosságára, a szabadidı hatékony eltöltésére. Diákjaink esztétikai nevelése céljából, aulánk adottságait kihasználva, rendszeresen szervezünk kiállítást Iskola Galériánkban, ahol nagy örömünkre többször láthattuk tehetséges diákjaink alkotásait is. Diákönkormányzatunk tevékenyen vesz részt az iskola életében, ötleteivel, észrevételeivel nagymértékben hozzájárul nevelı munkánk eredményesebbé válásához. Igyekszünk tevılegesen részt venni a város kulturális rendezvényein. Iskolánk tanulóinak és tanárainak aktív közremőködésével számos városi ünnepségen, megemlékezésen (október 6., október 23., Magyar Kultúra Napja, Holokauszt emléknap, pedagógusnap) szerepeltünk szép sikerrel. Rendszeresen látogatjuk A Mővelıdés Háza által szervezett bérletes elıadásokat, hangversenyeket kiállításokat. Fontosnak tartjuk iskolánk megismertetését szakmai, szervezetek képviselıi elıtt is, így 2010-ben iskolánkba hívtuk a Géniusz Országos Tehetségsegítı program vezetıségét, 2011-ben megszerveztük az 54.Országos Fizikatanári Ankétot, s az elmúlt napokban, megközelítıleg 500 résztvevıvel, a 39. Festivál d Italiano-t. Ezeken a rendezvényeken, a szakmai munka mellett, természetesen lehetıség nyílik Sárospatak kulturális, történelmi hagyományainak, és idegenforgalmi lehetıségeinek bemutatására is. A korábbi kapcsolataink megtartása mellett, az elmúlt években bekapcsolódtunk számos, regionális és megyei tehetséggondozó szervezet (Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítı Program, Magyar Tehetséggondozó Társaság, Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesülete Országos Tehetségpont, Debreceni Egyetem Regionális Tehetségpont, Miskolci Egyetem Regionális Tehetségpont, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tehetségsegítı Tanács) munkájába, remélve ezzel szakmai eszközeink bıvítésének lehetıségét, tapasztalataink átadását. 12

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola beszámolója a 2011/2012- es tanévrıl Az

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2008. november. Készítette: Szabó Gyızı igazgató

ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2008. november. Készítette: Szabó Gyızı igazgató ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2007/2008-AS TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szabó Gyızı igazgató Újszász, 2008. november

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 5400 Mezıtúr, Petıfi tér 1. KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Mezıtúr, 2008. szeptember Koll. PP 2008. szeptember - 1 - Tartalomjegyzék BEVEZETÉS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. Hatvan Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Intézményi minıségpolitika... 6 1. Fenntartói minıségpolitika... 6 1.1.

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AGÁRD, 2008. Tartalom I. Iskolánk bemutatása...1 I. 1. Bevezetı...1

Részletesebben

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program 2008 Tartalom 1. Az iskola adatai... 6 1.1 Az intézmény alaptevékenységei:... 6 2. Az intézmény bemutatása... 7 2.1 Az iskola tanulói, szociális helyzete...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2010. március 26. Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. SZAKMAI ELEMZÉSRE ÉPÜLİ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 3.OLDAL 1.1.

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban Deutsche Nationalitätenselstverwaltung Szekszárd Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Sitz und Postanschrift: H - 7100 Szekszárd Rákóczi u. 69-71. Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés

Részletesebben

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza. Pedagógiai program. Készült: 2007.

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza. Pedagógiai program. Készült: 2007. Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Pedagógiai program Készült: 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 Az összevont intézmény

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA 2013. május Készítette: Veres Pál Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. A KÖRNYEZET ELEMZÉSE...

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1.

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1. Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program 2013. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tisztelt Humán Bizottság! A Humán Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve a 80/2012. (V. 21.) számú határozatával elfogadott és az

Részletesebben

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30 Tartalom Tartalom... 1 Bevezetı... 4 Az iskola bemutatása... 4 Az iskola adatai... 6 Az intézmény szerkezeti felépítése... 10 I. fejezet... 11 Az iskola nevelési programja... 11 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Hajdúszoboszló, 2013. május 23. pályázó Tartalom MOTIVÁCIÓS LEVÉL... 4 I. HELYZETÉRTÉKELÉS...

Részletesebben