Beszámoló az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban folyó oktató-nevelı munkáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban folyó oktató-nevelı munkáról 2009-2012"

Átírás

1 Beszámoló az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban folyó oktató-nevelı munkáról Sárospatak 2012

2 1. Bevezetı Tisztelt Képviselıtestület! Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban folyó oktató-nevelı munkáról, a 2009 októberében elkészített részletes ismertetımben olvashattak utoljára. A most elkészített tájékoztató keretén belül a 2009 novemberétıl napjainkig terjedı munka bemutatása a cél. Ezt a tevékenységet a törvényi elıírások mellett az iskola belsı szabályzatai, adottságai, hagyományai, a folyamatosan változó gazdasági, társadalmi környezet hatásai, az azok következtében jelentkezı felhasználói igények, és az igazgatói pályázatomban megfogalmazott célok, elképzelések határozták, határozzák meg. Beszámolómban a tárgyi és személyi feltételeken, valamint a gazdasági mutatókon túl az intézményünkben folyó oktató-nevelı munka eredményeit, valamint a következı év, évek feladatait kívánom bemutatni. 2. Helyzetkép a tárgyi-, és személyi feltételek alakulásáról Tanulói létszám adatokról A 2011/2012-es tanévet 21 osztályban 629 tanulóval indítottuk el. Diákjaink jelenleg 6 hat évfolyamos és 15 öt évfolyamos (ebbıl 5 a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjához tartozó a továbbiakban AJTP-s és 10 a nyelvi elıkészítı évfolyamra épülı gimnáziumi képzésben mőködı továbbiakban NYEK-es ) osztályban tanulhatnak. A 378 lány és 251 fiú közül 155-en hat évfolyamos, 156-an AJTP-s, és 318-an NYEK-s képzésben vesznek részt. Ahogy azt a 1.sz. mellékletben tátható táblázat adatai mutatják a tanulói létszám alakulására a 2010/2011-es tanévig a növekedés, majd idén a visszaesés jellemzı. Ez utóbbi elsısorban az AJTP-ben indítható osztályok számának csökkenésével (a 2010/2011-es tanévben elballagó 2 AJTP-s osztály helyett, a több mint kétszeres túljelentkezés ellenére, idén csak egy osztályt indíthattunk) magyarázható, míg az elıbbi a gimnáziumunkban folyó oktató-nevelı munka elismerésének talán legbiztosabb jele. Érdemes azonban azt a tényt is megemlíteni, hogy a beiskolázási térségünket, az átlagnál egyre jobban sújtó, kedvezıtlen demográfiai folyamatok (fokozódó elvándorlás, roma származású általános iskoláskorú gyerekek arányának növekedése) miatt, a jelenlegi színvonal megırzése mellett, az idei létszámadatokat is egyre nehezebb lesz megtartani. Szintén ezt a tendenciát erısíti az a körülmény, hogy a gazdasági helyzet romlása nivelláló hatással van térségünk értékrendjére is.

3 Ennek következtében beiskolázási körzetünk társadalmának, egy jelentıs csoportjában csökkent a munka becsülete és a minıségi tanulás iránti igény, rontva ezzel a diákjaitól nagyobb erıfeszítést elváró gimnáziumi oktatás lehetıségeit, népszerőségét. Diákjaink lakóhely szerinti összetételének vizsgálata során, azonban örömmel állapíthatjuk meg, hogy a szintén kedvezıtlen sárospataki népesedési mutatók ellenére, helyi tanulóink száma alig változott, összlétszámunk 31,6%-át adva (199 fı). Ez az arány azonban a sárospataki születési mutatók, és a gyermeklétszám adatok figyelembevételével állandósulni látszik, sıt valószínősíthetı, hogy a jelenlegi tanulói létszám megtartása esetén a vidéki tanulók aránya nıni fog. Intézményünk a nem helybeli tanulók magas, 68,4 %-os aránya miatt, térségi feladatot lát el. Vidéki diákjaink 95 településrıl érkeznek hozzánk, amelyek nagy része Bodrogköz, Hegyalja, Hegyköz, és Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyéb térségeiben találhatók. Más megyékbıl (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú- Bihar) az AJTP-ban járó diákjaink érkeznek, míg a határon túli tanulók száma a közoktatási és az államháztartási törvényben foglaltak (állami normatíva utánuk nem igényelhetı) miatt kevés, jelenleg 6 fı (5 felvidéki és 1 kárpátaljai). A 430 nem sárospataki diákunk közül 244 kollégista, 186 bejáró. Kollégiumunk létszám adata az elmúlt években folyamatosan csökkent, a Vay Miklós Szakképzı Iskolába járó kollégisták nélkül, 298-ról 244 fıre. Ez különösen szembetőnı az idei tanévben, ami elsısorban a már korábban említett AJTP-s osztályok számának csökkenésével magyarázható, hiszen az e programban résztvevık számára kötelezı a kollégiumi bentlakás. Ezen tény mellett érdemes azonban megemlíteni azt is, hogy országszerte megfigyelhetı a kollégiumok iránti csökkenı igény, egyrészt a családok romló anyagi helyzete, másrészt a diákok házirend által szabályozott kötöttségektıl való ódzkodása miatt. A mi diákotthonunk esetében nehezíti ezt a helyzetet még az is, hogy a korábban többször jelzett túlzsúfoltságból eredı problémák csökkentésének elmaradása (kollégiumi szobák számának bıvítése) miatt, a 6, 8 esetenként 10 ágyas szobák kényelmetlensége okán a diákok inkább vállalják a bejárás fáradalmait. Félı, hogy ez a tendencia tovább romolhat a Vay Miklós Szakképzı Iskola esetleges egyházi kézbe kerülésével, hiszen ennek következtében az eddig hozzánk jelentkezı szakmunkás és szakképzıs diákok - számuk évente fı - a Sárospataki Református Kollégium internátusaiban fognak valószínőleg elhelyezést kapni. Ennek ellenére kollégiumunk elıreláthatóan továbbra is zsúfolt marad, ami az ott folytatott nevelı munka körülményeit rontja, és iskolánk beiskolázási versenyképességére is negatívan hat. 2

4 2.2. A tanári-, dolgozói létszám alakulása A 2011/2012-es tanévben 55 fıállású (44 gimnáziumi, 11 kollégiumi) pedagógus áll iskolánkkal közalkalmazotti munkaviszonyban. Közülük kilenc (7 gimnáziumi, 2 fı kollégiumi) tartósan távollévı kollégánk hiányát 7 határozott idejő kinevezéssel foglalkoztatott pedagógussal, túlórákkal és 2 óraadóval oldottuk meg. A korábbi évekhez hasonlóan 2 gimnáziumi igazgatóhelyettes és 1 kollégiumvezetı igazgatóhelyettes segíti munkámat. Az elmúlt években növekvı problémát jelent a matematika-fizika, és biológiakémia szakos tanárok pótlása, ami az ilyen szakokon végzett pedagógusok rendkívül alacsony számával illetve Sárospatak kedvezıtlen földrajzi fekvésével magyarázható. Hiányukat nyugdíjas kollégák visszahívásával, a 7. és 8. osztályokban fıiskolai végzettségő nevelıtanárainkkal és túlórákkal próbáljuk pótolni. Sajnos a tavalyi tanév végeztével visszatért hazájába angol nyelvi lektorunk, helyére eddig nem sikerült anyanyelvi tanárt felvennünk. A tanárok végzettsége az oktatási törvényben meghatározottaknak megfelel. A pedagógusok törvény által elıírt továbbképzési kötelezettségének, beiskolázási tervünk alapján, kollégáink igyekeznek eleget tenni. A tanfolyamok részvételi díjának folyamatos emelkedése azonban egyre nagyobb nehézséget jelent, hiszen a pedagógusok továbbképzését támogató állami normatíva, ami többek között a kiesı pedagógusok helyettesítésének bérét is fedezné, évrıl-évre nem változott. A gazdasági, adminisztratív és technikai munkakörben dolgozók száma az elmúlt idıszakban, a képviselı testület döntése alapján 9 és fél fıvel csökkent. Jelenleg a pedagógusi munkát segítı munkakörben, 1 ápolónıt és 3 éjszakást foglalkoztatunk. Gazdasági munkakörben 3, adminisztratív munkakörben 3, gondnokként, rendszergazdaként 1-1, és technikai munkakörben 14 dolgozót (6 portást, 8 takarítót) alkalmazunk. Közcélúként, intézményünk munkáját 8 technikai dolgozó (1 portás és 7 takarító) segíti. Sajnos az elmúlt évben végrehajtott létszámleépítés költségvetési megtakarítást ugyan eredményezett, de munkánkat nem tette könnyebbé, különösen a közmunka programok átalakítása, valamint a laboráns, a karbantartók és a pedagógiai asszisztensek hiánya miatt. 3

5 2. 3. Tárgyi feltételeink Gimnáziumunk tantermi, és szaktermi ellátottsága nem változott. 18 nagy terem, és 8 kis terem áll a rendelkezésünkre. A termek nagy része (10) szakteremként mőködik, így diákjaink kabinet rendszerben, állandó vándorlással kénytelenek tanulni, sıt a kollégiumi tantermeket is igénybe vesszük a délelıtti tanítás során. Az épület hatékonyabb kihasználása érdekében két toronyszobánkban, Sipos István rendszergazdánk tervezı és kivitelezı munkájának köszönhetıen, galériákat alakítottunk illetve alakítunk ki a média szakkörünk valamint a képzımővészeti csoportunk részére. Ezzel az átalakítással javult és várhatóan javulni fog a két helyiség hıszigetelése is, lehetıvé téve ezzel azok jobb téli felmelegítését. Tornacsarnokunk az iskolai testnevelésóráknak, a délutáni diáksportköröknek, és szakosztályoknak, a gyógytestnevelés igényeinek, és egyéb városi jellegő (edzések, mérkızések, bajnokságok, versenyek, tornák) feladatoknak ad helyet. Ennek következtében nem csak hétköznapokon, hanem hétvégenként is szinte állandóan foglalt, ami nagy leterheltséget jelent a csarnok és kiszolgáló helyiségeinek, folyamatosan koptatva, rontva azok állagát. Egyre nagyobb gondot okoz az öltözık, szertárak kis mérete, és a vizesblokkok leamortizálódása is. Örvendetes tény azonban, hogy önkormányzatunk támogatásának és az AJTP-ban rejlı beruházási lehetıségek felhasználásával 2009/2010-es tanévben régi tervünket sikerült megvalósítani, térelválasztó függönyök, és elektromos kosárpalánkok beépítésével, valamint a világítás korszerősítésével. Ezen fejlesztéseknek köszönhetıen tornacsarnokunk kihasználtsága hatékonyabbá és olcsóbbá vált. Hasonló célok által vezérelve, lassú lépésekkel haladva, elkezdtük a gimnázium teljes épületének világítását egy olcsóbb, de hatékonyabb formává (energiatakarékos izzók, Led sorok) átalakítani, amelynek hatása már érzıdik is a 2 sz. mellékletben feltüntetett elektromos energiafogyasztásunkon. A nyári karbantartási munkálatok keretén belül rendszeresen sor került a gimnáziumi és kollégiumi épület meghatározott részeinek tisztasági meszelésére; évenkénti ütemezéssel a tantermek elkopott parkettázatának újra csiszolására, illetve két nagy és egy kis tanterem laminált padlóval történı befedésére. Sok gondot okoz a tetıszerkezet kivitelezési problémáiból fakadó beázása, amit az elmúlt évek többszöri próbálkozása ellenére sem sikerült tökéletesen megszőntetni. 4

6 2011 nyarán viszont komoly anyagi ráfordítással megtörtént a fa tetıszerkezet belsı és külsı lángmentesítése, amelyre így az elkövetkezı 8-10 évben remélhetıleg nem kell jelentısebb összeget fordítani. Sajnos, gimnáziumi épületünk állapota, viszonylag fiatal kora ellenére, egyre több problémával küzd (mőkılábazat repedése, vakolatomlás, vizesblokkok nem megfelelı szellızése, nyílászárók deformálódása), amelyek megoldatlansága a késıbbiekben komoly anyagi ráfordítást igénylı beruházásokat tesz szükségessé nyarán a gimnázium épülete mögötti terület parkosításával, intézményünk egy elegáns, kulturált pihenı udvarral gazdagodott, amivel tanulóink régi vágya teljesült. Köszönet illeti meg ezért a tisztelt képviselı testületet, amely támogatta tervünk megvalósulását, s a Budapesti Mőszaki Egyetem építészmérnöki karának, Túri Lajos építész úr által vezetett hallgatói csoportjának akik, a tervek elkészítésén túl, aktívan vették ki részüket a megvalósításban. Külön örömet jelentett számunkra, hogy az udvar kialakítása során tantestületünk és diákságunk együtt munkálkodott, ami tovább erısítette az iskolánkra jellemzı jó tanár-diák viszonyt. Megfelelı anyagi feltételek elıteremtése esetén tervezzük iskolaudvarunk még be nem épített területeinek fejlesztését (futó-, strandröplabda-, teniszpálya, ugrógödör, dobókör), további parkosítását. Kollégiumi épületünk állapotának javítása terén, Sárospatak Város Önkormányzatának segítségével, a 2008/2009-es tanévben jelentıs eredményeket értünk el a vizesblokkok és a vakolat egy részének felújításával, majd 2011 nyarán a nyílászárók cseréjével. Ezen lépéseknek köszönhetıen javult kollégista diákjaink komfortérzete, és fajlagosan olcsóbbá vált az épület fenntartása. Továbbra is problémát jelent azonban a tetıszerkezet elavultsága, amin eddig csak kisebb-nagyobb javításokkal tudtunk úrrá lenni, bár a tényleges megoldás a teljes szerkezet lecserélése lenne. Az elmúlt két évben a szőkös anyagi lehetıségek miatt, a tárgyi eszközök ellátása terén, csak mérsékelten tudtuk elırelépni, de az AJTP kiegészítı normatívájának és egyéb pályázatoknak köszönhetıen, folyamatosan törekedtünk a szertárak felszerelésének gyarapítására. Bıvítettük könyvtárunk állományát, korszerősítettük gimnáziumunk és kollégiumunk számítástechnikai felszereltségét, folytattuk az osztálytermek modern audiovizuális eszközökkel (projektor, interaktív tábla, laptop) történı felszerelését, valamint átalakítottuk a kémia szakterem bútorzatát. 5

7 Az AJTP adta lehetıségek kihasználásával terveink között szerepel a kollégiumi ágyak és szekrények egy részének lecserélése, az oktató-nevelı munkát elısegítı tárgyi feltételek (oktató CD-k, DVD-k, térképek, kísérleti eszközök, projektorok, laptopok, notebookok, számítógépek, elektronikus napló, sporteszközök stb.) bıvítése, s az eddig megoldatlan problémát jelentı gimnáziumi ruhatár kialakítása. Összességében elmondható, hogy az elmúlt években a kedvezıtlenül alakuló pénzügyi feltételek ellenére jelentıs elırelépéseket értünk el tárgyi feltételeink javítása terén, ami azonban nem jelenti, nem jelentheti a fejlesztések jövıbeni leállását, egyfelıl a továbbra is megmaradt problémák felszámolása, másfelıl versenyképességünk megırzése miatt. 3. Intézményünk költségvetése évi költségvetésünk fı számai a következık: összes kiadásunk Ft, ebbıl személyi jellegő kiadás (járulékokkal együtt) Ft (az összes kiadás 72,1%-a), dologi kiadás: Ft. (27,5%) egyéb folyó kiadás Ft (0,4%). Ehhez jön az AJTP-ra fordítandó Ft, ami jelenleg még nem képezi intézményünk idei költségvetését. Ebbıl az elıterjesztett tervek alapján Ft személyi juttatásra és annak járulékaira (az összes AJTP kiadás 39,8%), Ft dologi kiadásra (42,7%), Ft ellátottak pénzbeli juttatására (6,1%), és Ft beruházásra fordítandó (11,4%). Összes bevételünk az AJTP-vel együtt Ft, ebbıl állami finanszírozás: Ft (az összes bevétel 62,5% -a), AJTP kötött finanszírozás: Ft (25,6%), önkormányzati kiegészítés: Ft (1,1%), saját bevétel Ft (10,6%), és átvett pénzeszköz Ft (0,2%). Az elmúlt négy év és a 2012-es év költségvetési elıirányzatának alakulásáról valamint mőködési költségvetésének teljesítésérıl a 3. és 4. sz. mellékletekben láthatnak részletes kimutatást. A két táblázat és a hozzájuk tartozó diagramok segítségével jól látható az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium pénzügyi helyzetének folyamatos romlása. Ha a költségvetési elıirányzatokat nézzük, akkor 2008-hoz képest 2012-re Ft-ról Ft-ra csökkent intézményünk finanszírozása, ami az állami támogatás drasztikus visszafogásával ( Ft.) magyarázható, annak ellenére, hogy ebben az idıszakban 2011 augusztusáig folyamatosan nıtt diákjaink száma. A költségvetési elıirányzatok és a mőködési költségvetések alakulásának kapcsolatát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 2008-ban és ben jelentısen kevesebb, míg 2010-ben és 2011-ben, az elızı részben említett beruházások miatt, nagyobb összeget kellett intézményünkre fordítani. 6

8 Szintén a két számsor összehasonlítása alapján érdemes megfigyelni az AJTP-re fordítható összegek és azok teljesítésének viszonyát, ami azt bizonyítja, hogy az elmúlt négy évben a kapott támogatás kb. 67,5%-át költöttük közvetlenül a program megvalósítására, míg a fennmaradó részt az állami normatívák csökkenése miatt keletkezı hiányok betömésére és a beruházási jellegő kiadások fedezésére fordítottuk. Ennek tudható be, hogy a 2012-es év kivételével, a beszámolási idıszakban mindössze Ft-tal kellett az önkormányzatnak kiegészíteni intézményünk költségvetését. Sajnos ez a tendencia, az idıközben meghozott takarékoskodási intézkedések (létszámleépítés, világításkorszerősítés, áramszolgáltató váltás) ellenére sem tartható, az AJTP szigorodó elszámoltatása, a törvényi elıírások intézményünket sújtó tételei (ingyen tankönyv, kedvezményes étkeztetés) és a csökkenı finanszírozási folyamatok miatt. Már ez tapasztalható az idei költségvetés elfogadásakor is, amikor egy véleményünk szerint alul tervezett elıirányzat ellenére önkormányzatunknak 4,9 millió Ft-tal kell bevételeinket kiegészíteni. Összegezve elmondható, hogy az állami normatívák és az AJTP támogatás figyelembe vételével városunk közoktatási intézményei közül iskolánk állami finanszírozása az egyik legjobb, de korántsem kielégítı, ezért tiszteletben tartva és megértve fenntartónk gondjait, kérjük, hogy további megszorításokkal ne terhelje költségvetésünket, sıt lehetıségeinek javulása esetén növelje azt. 4. Oktató-nevelı munkánk Az intézményünkben folyó oktató-nevelı munka a gimnáziumi képzés jellegébıl fakadóan legfontosabb célkitőzése: a diákok korszerő általános mőveltségének megalapozása, modern ismeretszerzési készségük kialakítása, és a (sikeres felvételit eredményezı) kétszintő érettségire történı hatékony felkészítésük biztosítása. Fontosnak tarjuk olyan értékrend átadását is, amelyben központi szerepet kap mások tisztelete, a tudás, a kreativitás a minıségi munka becsülete, nemzeti- kulturális hagyományaink ápolása, a fegyelmezett, és önfegyelmezı magatartás, valamint a környezettudatos gondolkodás kialakítása. Ezen célok elérés érdekében, és a törvényi elıírásoknak megfelelıen 2008-ben a Szervezeti és Mőködési Szabályzatunkat, valamint a házirendünket, 2009-ben pedig Pedagógiai Programunkat vizsgáltuk felül. A felülvizsgálatot követı átdolgozás során abból az elgondolásból indultunk ki, hogy a korszerő információszerzéshez elengedhetetlenül fontos idegen nyelvi (középfokú állami nyelvvizsgára felkészítı) és informatikai (ECDL számítógép kezelıi bizonyítvány megszerzésére felkészítı) ismeretek átadásán túl, tanulóink az elsı három illetve négy évben széles alapokon nyugvó magas szintő ismeretekre tegyenek szert. 7

9 Az utolsó két évben viszont a korábban megszerzett ismeretek birtokában, továbbtanulási szándékuknak megfelelıen, két tantárgyból szakosodva, emelt szintő képzéseken vegyenek részt. Ezen elképzelésünk sikeres megvalósulásának egyik fokmérıje, a késıbbiekben taglalt eredmények mellett, a különbözı képzési formáinkra jelentkezı tanulói létszámok alakulása (5 sz. melléklet). Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a beszámolási idıszak legsikeresebb területe a nyelvi elıkészítı évre alapozó emeltszintő angol nyelvi oktatásunk (D osztályok), amelyben évrıl-évre emelkedett diákjaink száma. Ezt a teljesítményt tükrözi a felvételik során tapasztalható legnagyobb érdeklıdés (2-2,5 - szeres túljelentkezés), a legjobb osztályátlagok, a legtöbb egy vagy két középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezı diákok száma, valamint a 80%-ot meghaladó felvételi eredmény is. Sajnos ugyanez kevésbé mondható el a C osztályok kisebbik felét (15 fı) adó, nyelvi elıkészítı évre alapozó, emelt szintő német nyelvi oktatásunkról, ahol rendszeresen problémát jelent a megfelelı szintő és számú tanulói csoport felvétele. Ennek okát elsısorban a német nyelv iránti csökkenı érdeklıdésben kereshetjük, aminek figyelembevételével megfontolandó e képzésünk átalakítása vagy más irányú tagozattal történı helyettesítése. A C osztályok nagyobbik felét (20 fı) adó, angol nyelvi elıkészítı évre alapozó, emelt szintő informatikai képzésünk esetében, lényegesen jobb a helyzet, bár a minıségi utánpótlás biztosítása terén itt is tapasztalhatunk figyelmeztetı jeleket (fiú tanulóink egy részének csökkenı motiváltsága miatt), annak ellenére, hogy az elmúlt idıszak legkiemelkedıbb versenyeredményeit (informatika, matematika, innováció) az ebben a képzésben tanuló diákjaink érték el. Ezen tapasztalatok tükrében, az eddigi eredmények megtartása mellett, tervezzük ennek a képzési formának az átalakítását is, a programozói és felhasználói ismeretek hatékonyabb ötvözésével, és a tanulói képességekhez igazított differenciálás segítségével. Az AJTP-ban résztvevı diákok számának a táblázatban tapasztalható csökkenésérıl, s annak tılünk független okairól már a fentiekben szóltam. A programban folyó munka eredményességét meghatározó körülményekrıl viszont érdemes megemlíteni, hogy a szociális jellegő hátrányokat egyre szigorúbban számon kérı beválogatási elıírások miatt, a tehetséggondozás és hátránykompenzáció kettıs célja közül ez utóbbi erısödése érzékelhetı. Ennek következtében a végsı célként meghatározott mutatókat (ECDL-, nyelvvizsga bizonyítvány, gépjármővezetıi engedély, sikeres felvételi) országszerte jóval nagyobb és összetettebb pedagógiai munkával lehet csak elérni. Továbbra is igaz azonban az, hogy ennek a képzésnek köszönhetıen intézményünk az elmúlt évtized magyar oktatásügyének egyik legismertebb és legelismertebb programjának részese, egyre jobban ismerté téve önmagát, és erısítve ezzel a sárospataki tehetséggondozás hagyományait is. 8

10 Nagy örömünkre a program jövıje biztosítva látszik, hiszen részét képezi a köznevelési törvény nyáron elfogadandó végrehajtási rendeletének. Hat évfolyamos képzésünk iránti érdeklıdés hullámzó intenzitását figyelembe véve, az elmúlt idıszakban a tehetséggondozás új irányaira igyekeztünk nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen az erre a képzésre jelentkezı diákok jelentıs része általános iskoláját elhagyva a nagyobb követelmények és elvárások reményében érkezik hozzánk. E cél érdekében a korábbi években már hagyományosnak mondható csoportbontásokon, versenyelıkészítıfoglalkozásokon és szakkörökön túl, a 2008/2009-es tanévtıl kezdve egy személyiségfejlesztésen alapuló komplex tehetséggondozó programot indítottunk útjára. Ennek a programnak a részeként a diákok képességeinek és személyiség jegyeiknek folyamatos vizsgálata mellett, tanórán kívüli projektfoglalkozások segítségével törekszünk adottságaik, érdeklıdési körük minél alaposabb felismerésére, és fejlesztésére. Sajnos a kezdeti sikerek ellenére, forráshiány miatt, ebben az évben szüneteltetnünk kell e program megvalósítását, de az új központi kerettantervek adta lehetıségek figyelembevételével és pályázati források elıteremtésével tervezzük annak újraindítását. A tanórákon folyatott oktató-nevelı munkánk során, a folyamatosan és sajnos nem feltétlenül pozitív irányba változó tanulói attitődökhöz igazodva, valamennyi képzési formánkban törekszünk új módszerek (pl.: IKT eszközök alkalmazása, projektek készítése, tanulási technikák átadása) bevezetésére, ami a szakmai megújulás mellett egyre nagyobb kreativitást és türelmet vár el tanárainktól. Ennek érdekében pedagógusaink különbözı tanfolyamokon vesznek részt, de egyre gyakoribbá válnak a belsı továbbképzések is, bemutató órákkal, az azokat követı megbeszélésekkel, munkaközösségi feladat- és módszertani eszköz bankok kialakításával. Ezen fejlesztı tevékenységünk eredményeként bízunk a tanulók érdeklıdésének felkeltésében, motiváltságuk növelésében, tanulási technikájuk hatékonyabbá tételében. Még korántsem vagyunk a megkezdett út végén, de talán ennek a munkának az eredménye, hogy az évrıl-évre megszervezett kompetenciaméréseken iskolánk a zempléni térség legjobb eredményeivel büszkélkedhet, amit bizonyít az 6 sz. mellékletben látható diagram is. Tanáraink példamutató fellépésének, házirendünk következetes betartatásának, köszönhetıen diákjaink magatartása megfelelı, súlyos fegyelmi vétségre nem került sor. Kisebb-nagyobb problémát jelent azonban néhány tanulónk esetében a rendszeres dohányzás, az alkalmankénti alkoholfogyasztás, valamint az iskola értékrendje által elvárt viselkedési kultúrához történı igazodás (köszönés, öltözködés, megfelelı beszédstílus, internetes kommunikáció). 9

11 Sajnos ezen problémák kezelésében egyre kevésbé számíthatunk a szülık egy részének támogatására, ezért indítottuk el a dohányzásmentes osztályok programját, amely újszerőségével nagyfokú médiaérdeklıdét is kiváltott, nem beszélve a felhíváshoz csatlakozó több mint 100 diákról és pedagógusról. Külön öröm számunkra, hogy az együttélés szabályainak kialakításakor támaszkodhattunk diákönkormányzatunk munkájára is, amelynek köszönhetıen az idei tanév elején átdolgoztuk iskolánk etikai kódexét. Továbbra is kérjük azonban fenntartó önkormányzatunk segítségét a vendéglátó ipari, és kereskedelmi egységek szigorúbb ellenırzésének elısegítésében, a nemdohányzók védelmérıl szóló törvény következetes betartatásában és a közterületen történı alkoholfogyasztás megakadályozásában. A romló pénzügyi lehetıségek miatt egyre nehezebben megvalósítható tanórán kívüli tevékenységeink során, a felzárkóztató foglalkozások mellett igyekszünk a tehetséggondozás legszélesebb skáláját biztosítani. A verseny-elıkészítıkön és hagyományos szakköreinken túl, pályázati lehetıségek kihasználásával, társszervezetekkel történı együttmőködésekkel, olyan területek fejlesztésére is törekszünk, amire a klasszikus gimnáziumi rendszerben kevés lehetıség mutatkozik. A tavalyi tanévben az Oktatásért Közalapítvány által kiírt pályázat elnyerésével, egy komplex természettudományos mőhely keretén belül megvizsgáltuk a Radvány-patak vízének tisztaságát, felkeltve ezzel diákjaink figyelmét és érdeklıdését a környezettudatos viselkedésre és a környezetvédelemben rejlı szakmai lehetıségekre. A Mővelıdés Háza által elnyert pályázat lehetıvé tette, a magyar nyelv szépségének és sokszínőségének felhasználásával, diákjaink együttmőködésen alapuló gondolkodásának-, valamint (Sárospatak épített és természeti környezetének fotókkal történı bemutatásával) képi látásmódjának fejlesztését. A Zemplén Televízió munkatársaival együttmőködve, médiaszakkörünknek köszönhetıen több diákunk fedezte fel magában a legmodernebb képi világ iránti érdeklıdését, tehetségét, meghatározva ezzel egyéni karrierjének útját. A Magyar Vöröskereszt ifjúsági tagozatának bázisintézményeként diákjaink közül számosan váltak kortárs elıadóvá, valamint szociális érzékenységük, interperszonális tehetségük felismerésével, remélhetıleg sikeres gyógypedagógussá, szociális munkássá. Jelenleg a Kanadai nagykövetség felhívására és az Oktatási Jogok Biztosának felkérésére tanulóink egy projekt keretében tesznek kísérletet a gyermekjogok megismerésére és ezek napjainkra is jellemzı súlyos megsértésének következményeire, bízva ezzel abban, hogy felnıttkorukban felelıs és aktív állampolgárrá válhatnak 10

12 Ezen törekvéseink sorában kell megemlítenünk a magyarság összetartozása, kulturális értékeinek megırzése iránti felelısség gondolatának erısítését is, amely immár lassan két évtizede ölt testet a hét határon túli testvériskoláinkkal (Kassa, Királyhelmec, Munkács, Nagykapos, Székelykeresztúr, Temesvár, Zenta) kialakított intenzív kapcsolatokban, valamint az iskolánkban mőködı Rákóczi Szövetség ifjúsági tagozatának tevékenységében, gyakori segélygyőjtı akcióiban. Ennek a munkának egyik legszebb gyümölcse diákjaink idei İrizd a lángot címő zenés mősora, amely két sárospataki és egy zentai sikeres elıadást megélve meghívást kapott Kassára, Komáromba, és New Yorkba is. Büszkék vagyunk az immár 17 alkalommal megrendezésre kerülı fizika becslési versenyünkre, ami az Arany János Tehetséggondozó Program intézményeinek csapataival kiegészülve rendezvénnyé nıtte ki magát, sıt elismerésképpen bemutatkozhatott a Fizikai Szemle hasábjain is. Az informatika terén elért eredményeinknek köszönhetıen idén 5. alkalommal szervezhettük meg az Országos LOGO Számítástechnikai Verseny megyei döntıjét, iskolánkba vonzva a megye és a térség legtehetségesebb ifjú programozóit. A mögöttünk álló négy évben bekapcsolódtunk több határokon átívelı projektbe, így tanítványaink holland, német, lengyel és török diáktársaikkal együtt részeseivé váltak egy környezetvédelmi programnak, ami 2010-ben Hollandiában valósult meg. Tavaly és idén a Comenius program keretében nyílt lehetıség tanulóinknak arra, hogy megismerjék, és közvetlen benyomást szerezzenek a lengyel, a cseh, az angol és a török kultúra hagyományairól és azoknak a mindennapokra gyakorolt hatásairól. Diákjainknak módjában állt gondolataik közvetítésére, a Németországból induló Embernek maradni kiállítás sorozat, valamint az annak részét képezı gotha-i találkozó keretein belül. Szintén erre kaptak lehetıséget a zene, a képzımővészet és a színpadi mozgás révén annak a Királyhelmecrıl kiinduló kezdeményezésnek, amely részét képezi Kassa 2013-as európai kulturális fıvárosi programjának. A mögöttünk álló idıszakban tovább erısítettük kapcsolatainkat Lengyelország és Gdynia egyik legjobb gimnáziumával valamint együttmőködési megállapodást kötöttünk az eisenach-i Ernst Abbe Gimnáziummal is. Az itt felsorolt programok és kapcsolatok szakmai tartalmon túlmutató erısségét elsısorban az idegen nyelvek anyanyelvi vagy nemzetközi környezetben történı gyakorlásában látjuk. Külön öröm számunkra, hogy ezen lehetıségekkel élve, az elmúlt négy évben több mint 100 diákunk számára nyílt meg a nagy világ megismerésének lehetısége. 11

13 Fontosnak tarjuk a mozgás szeretetének hangsúlyozását is, amit az iskolai sportköri foglalkozásokon túl, télen sí tábor, nyáron kerékpár- és vízitúra megszervezésével, valamint a diákok körében nagyon népszerő tizenöt órás sportrendezvénnyel igyekszünk elérni. Diáksport Egyesületünk megalakulásával, bízunk abban, hogy a korábban megkezdett úton haladva nemcsak diákjaink, hanem a város lakosságának figyelmét is fel tudjuk kelteni a rendszeres testedzés fontosságára, a szabadidı hatékony eltöltésére. Diákjaink esztétikai nevelése céljából, aulánk adottságait kihasználva, rendszeresen szervezünk kiállítást Iskola Galériánkban, ahol nagy örömünkre többször láthattuk tehetséges diákjaink alkotásait is. Diákönkormányzatunk tevékenyen vesz részt az iskola életében, ötleteivel, észrevételeivel nagymértékben hozzájárul nevelı munkánk eredményesebbé válásához. Igyekszünk tevılegesen részt venni a város kulturális rendezvényein. Iskolánk tanulóinak és tanárainak aktív közremőködésével számos városi ünnepségen, megemlékezésen (október 6., október 23., Magyar Kultúra Napja, Holokauszt emléknap, pedagógusnap) szerepeltünk szép sikerrel. Rendszeresen látogatjuk A Mővelıdés Háza által szervezett bérletes elıadásokat, hangversenyeket kiállításokat. Fontosnak tartjuk iskolánk megismertetését szakmai, szervezetek képviselıi elıtt is, így 2010-ben iskolánkba hívtuk a Géniusz Országos Tehetségsegítı program vezetıségét, 2011-ben megszerveztük az 54.Országos Fizikatanári Ankétot, s az elmúlt napokban, megközelítıleg 500 résztvevıvel, a 39. Festivál d Italiano-t. Ezeken a rendezvényeken, a szakmai munka mellett, természetesen lehetıség nyílik Sárospatak kulturális, történelmi hagyományainak, és idegenforgalmi lehetıségeinek bemutatására is. A korábbi kapcsolataink megtartása mellett, az elmúlt években bekapcsolódtunk számos, regionális és megyei tehetséggondozó szervezet (Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítı Program, Magyar Tehetséggondozó Társaság, Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesülete Országos Tehetségpont, Debreceni Egyetem Regionális Tehetségpont, Miskolci Egyetem Regionális Tehetségpont, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tehetségsegítı Tanács) munkájába, remélve ezzel szakmai eszközeink bıvítésének lehetıségét, tapasztalataink átadását. 12

14 Diákjaink sikeresebb karrier építésének reményében a Sárospataki Munkaügyi Központtal együttmőködve 2008 októbere után 2011 ıszén is pályaválasztási napot és állásbörzét szerveztünk. Szintén ezen cél elérése érdekében alakítottuk ki azon elıadássorozatunkat is, amely sikeres öreg diákjaink beszámolóival próbál segítséget adni tanítványainknak. Prevenciós tevékenység keretén belül jól mőködı kapcsolatot építettünk ki a Sárospataki Rendırkapitánysággal, így az osztályfınöki órák keretében rendszeres bőnmegelızési ismereteket kaptak tanulóink. Tehetséges diákjaink, kutatómunkát végzı tanáraink, és az iskolai programok lebonyolításának támogatására, a szülık és pedagógusok anyagi áldozatvállalásának köszönhetıen, újra létrehoztuk a korábban megszőnt alapítványunkat, Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Tehetségsegítı és Támogató Közhasznú Alapítványa címmel. Talán e sokrétő tevékenységünknek és tehetségfejlesztı munkánknak köszönhetjük azt a Nemzeti Tehetségsegítı Tanács által adományozott elismerést is, amelynek eredményeként 2011 októberétıl kiválóan akkreditált tehetségpontnak nevezhetjük magunkat. 5. Az elmúlt idıszakban elért tanulmányi és sport eredményeink A mögöttünk álló három évben iskolánk év végi tanulmányi átlaga 4,05 és 4,12 között mozgott, ami ismerve iskolánk magas követelményrendszerét elfogadhatónak mondható. Mindhárom évre igaz, hogy a legjobb eredményeket az angol nyelvi emeltszintő osztályaink értek el, míg a leggyengébb átlaggal az emelt informatika és német csoportjaink büszkélkedhetnek. Az Arany János Tehetséggondozó Programban (AJTP), valamint a hat évfolyamos képzésben oktatott diákjaink teljesítménye vegyes képet mutat, ami erısen függ az egyes osztályok összetételétıl. A tantárgyi átlagokat vizsgálva megállapítható, hogy a készség és modul tantárgyak után a humán, valamint a nyelvi átlagok következnek, míg leggyengébb eredményt a természettudományok, és a matematika területén produkáltak diákjaink. A tanulók tanulmányi eredményeinek százalékos megoszlását vizsgálva, megfigyelhetjük, hogy 4,5 feletti átlagot diákjaink 28-30%-a, míg 3,5 alatt 13-15% -a ért el. A legtöbben, 35-40% 4,00 és 4,5 közötti teljesítményt mutattak fel. Végzıs diákjaink érettségi eredményérıl részletes kimutatást láthatnak a 7. sz. mellékletben. Ezen teljesítmények alapján örömmel állapíthatjuk meg, hogy az elmúlt két évben a kötelezı érettségi tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és egy választott idegen nyelv) esetében, középszinten a matematika kivételével, emelt szinten pedig a német nyelv kivételével összesített 13

15 iskolai teljesítményünk meghaladja a 4-es átlagot, sıt emelt szinten történelembıl, valamint angol és olasz nyelvbıl eléri az 5-ös érdemjegyet. A 8. sz. mellékletben feltüntetett néhány választott érettségi tantárgy eredményeire sem panaszkodhatunk, bár ezek esetében lényegesen kevesebben vállalják az emelt szintő megmérettetést. Diákjaink közül, érettségi vizsgán tett eredményeiknek köszönhetıen, a sikeresen felvételizık aránya évrıl-évre 70-80% között mozog, annak ellenére, hogy a családok nehéz anyagi helyzete miatt egyre több, egyébként jó tanulmányi eredménnyel bíró, tanulónk választja az OKJ-s szakmák megszerzésének, vagy a külföldi munkavállalásnak a lehetıségét. Döntésüket sajnálva, de szociális helyzetük ismeretében megértve, örömmel tapasztaljuk azonban azt, hogy néhány év elteltével ık is törekednek felsıfokú tanulmányok elkezdésére. Iskolánkban, mint ahogy azt korábban említettem, kiemelt szerepet szánunk az idegen nyelvi és informatikai oktatásnak. Ennek következtében végzıs diákjaink 60-70%-a rendelkezik középfokú C típusú, és 10-15%-a középfokú A típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ami összehasonlításban is jó eredménynek számít. Örvendetes tény az is, hogy közülük egyre többen szereznek felsıfokú nyelvvizsga bizonyítványt, vagy második idegen nyelvükön is sikeresen teljesítik a középfokú megmérettetés követelményeit, dicsérve ezzel nyelvtanáraink kiváló munkáját. Az ECDL számítógép kezelıi bizonyítvány megszerzésében is kiemelkedı eredményt érnek el tanulóink, figyelembe véve azt a tényt is, hogy ezen vizsgák letétele komoly anyagi áldozatokat követel a családoktól. Az alacsonyabb évfolyamokon tanuló diákjaink is szorgalmasan törekedtek a nyelvvizsga-, és ECDL bizonyítványok megszerzésére, így reményeink szerint a következı években is hasonló sikerekben lesz részünk. Korábban ugyan már említést tettem diákjaink kompetenciamérésen mutatott teljesítményérıl, de most - a 9. sz. mellékletben szereplı táblázat segítségével - szintén fontosnak tartom megemlíteni, hiszen jól láthatók átlagot meghaladó pontszámaink, bizonyítva ezzel a matematikai és szövegértési készségek fejlesztésén elért eredményeinket. Tanítványaink a megterhelı iskolai munka mellett szép eredményekkel öregbítették iskolánk hírnevét a különbözı középiskolai tanulmányi versenyeken ( sz. melléklet). Dobogós helyezéseket értek el angol, német, olasz, matematika, történelem, ének, vers- és prózamondó versenyek regionális és döntıjében. 14

16 A korábbi évekhez hasonlóan a legtöbb kiemelkedı eredmény a számítástechnika területén született. Több tanulónk jutott be a Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny programozói kategóriájának, a LOGO Számítástechnikai Tanulmányi Versenynek valamint a Számítástechnikai OKTV programozói és alkalmazói kategóriájának döntıjébe. Az elmúlt években különösen kiemelkedı versenyzınk volt Kiss László, aki számos informatikai és matematikai eredménnyel büszkélkedhetett, valamint Lipécz Ádám, aki az informatika területen elért eredményei mellett az innovációs versenyeken és pályázatokon mutatott teljesítménye miatt 2011-ben Izraelben, Oroszországban és Kínában képviselhette nem csak iskolánkat és városunkat, hanem Magyarországot is. Ezen sikereinek köszönhetıen és Képviselıtestületünk döntése alapján tavaly augusztusban átvehette Sárospatak Ifjú Géniusza kitüntetı címet, októberben pedig Hoffmann Rózsa oktatásért felelıs államtitkár elismerı oklevelét. Az idei tanévben ugyan még számos verseny befejezésére nem került sor, de örömmel állapíthatjuk meg, hogy informatikából, angol-, német-, olasz nyelvbıl, valamint földrajzból, énekbıl, és helyesírásból tehetséges diákjaink tovább öregbítik iskolánk jó hírnevét. Büszkék vagyunk a sport terén elért eredményeinkre is, hiszen a különbözı csapat és egyéni versenyszámokban elért és megyei sikereknek köszönhetıen, az iskolák közötti nem hivatalos pontversenyben, gimnáziumunk a tavalyi tanévben, Zemplén valamennyi középiskoláját maga mögé utasította. Diákjaink szeretnek a hagyományosnak mondható tanulmányi és sport versenyek mellett egyéb képességeiket megmutató megmérettetéseken is részt venni, így értek el eredményt többek között diákújságíró és képregény készítı pályázaton, elsısegélynyújtó és vállalkozói versenyeken. A tanulók sikerei mellett tanáraink munkájának szintő szakmai elismeréseirıl is szólt a mögöttünk álló idıszak: Ficsorné Lonscsák Aranka Pro Talento, míg Bigus Imre Ericsson és Mol díjban részesült. 6. A következı évek feladatai A változó társadalmi igényeknek megfelelıen, de az iskola értékrendjének megırzésével, alkalmazkodnunk kell a megújuló oktatási-nevelési elvekhez, és az azokat tartalmazó törvényi elıírásokhoz. Ezek ismeretében át kell gondolnunk képzési kínálatunkat, valamint át kell dolgoznunk Pedagógiai Programunkat és belsı szabályzatainkat (SZMSZ, Házirend, IMIP). Versenyképességünk megırzése érdekében törekednünk kell, a korszerő szakmai-, módszertani eszközök folyamatos bevezetésére és alkalmazására. Ez tanárainktól állandó szakmai megújulást igényel, amihez segítségül, pályázati lehetıségek kihasználásával, külsı és belsı továbbképzési lehetıségeket kívánunk nyújtani. 15

17 Diákjaink sikeres továbbtanulásának érdekében, folyatatnunk kell a kétszintő érettségire történı eredményes tanári, tanulói, intézményi felkészülést. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink a kétszintő érettségi vizsga rendszerén belül legalább egy tantárgyból emelt szinten vizsgázzanak, és középfokú nyelvvizsga bizonyítványt szerezzenek, hiszen a felsıfokú oktatási rendszer folyamatban lévı átalakulása, és az államilag finanszírozott férıhelyek várható további csökkenése, ezt várja el tılük. Ehhez azonban a hatékony órai munka mellett szükség van diákjaink tanulmányi fegyelmének, és viselkedési kultúrájának további fejlesztésére, értékrendjük ez irányba történı átalakítására. Ennek érdekében fontosnak tartjuk az új köznevelési törvényben meghatározott személyi feltételek (pl.: laboráns, iskolapszichológus), és a tanári életpálya modellben ígért tanári motivációs rendszer minél hamarabb történı bevezetését. A következı tanévben hagyományos rendezvényeinken túl, a diákönkormányzat, a Szülıi Szervezet, és régi diákjaink ötleteire támaszkodva, valamint alapító önkormányzatunk támogatására számítva, komolyabb és kötetlenebb rendezvények segítségével szeretnénk méltóképpen megünnepelni iskolánk 20. tanévét. Ezen rendezvénysorozatunk adta lehetıségek kihasználásával, erısíteni kívánjuk a szülıkkel történı együttmőködésünket, hiszen a támogató családi légkör hiányában nem, vagy nagyon nehezen lehet eredményes oktató-nevelı munkát folytatni. Az ÁVG-s öreg diákok szervezetének tervezett létrehozásával pedig régi tanítványaink fokozódó támogatására is számítani kívánunk. A tartalmi munka fejlesztése, megújulása mellett törekednünk kell azonban a tárgyi feltételek korábban leírt problémáinak felszámolására, a hiányosságok pótlására (kollégiumi és gimnáziumi épületeink állagának javítása, iskolaudvarunk további fejlesztése, oktatást segítı taneszközök bıvítése, elektronikus napló bevezetése, kollégiumi lakhatás feltételek korszerősítése). 7. Összegzés Bízom abban, hogy az itt olvasott beszámoló alapján természetesen nem megfeledkezve a fejlesztendı feladatokról, és a hiányosságok pótlásáról sikerült Önöket meggyıznöm az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban folyó munka eredményességérıl, intézményünk, városunk hírnevét erısítı értékeirıl. Úgy gondolom, hogy az elkövetkezı év, évek várható változásai (oktatáspolitikai-, finanszírozási-, fenntartói döntések, beiskolázási eredmények) meghatározó fontosságúak lesznek iskolánk történetében. Ahhoz, hogy ezek az események számunkra a legkedvezıbben alakuljanak és legjobban szolgálják diákjaink, iskolánk érdekét, nekünk, pedagógusoknak és dolgozóknak tudásunk legjavát kell adnunk, de csak akkor lehetünk sikeresek, ha élvezzük, élvezhetjük fenntartónk törıdı érdeklıdését, támogató segítségét. 16

18 Éppen ezért kérem, terveink megvalósulásához, a tisztelt Képviselıtestület jobbító szándékú javaslatait, hivatali megerısítést, anyagi támogatását, és az általunk nem befolyásolható döntéseknél érdekeink képviseletét. Tisztelt Képviselıtestület! Kérem, engedjék meg, hogy intézményünk nevében, megköszönjem Önöknek, és a Polgármesteri Hivatalnak az elmúlt években nyújtott segítségét és támogatását. Kérem beszámolóm elfogadását! Sárospatak, április 16. Tisztelettel: Tóth Tamás 17

19 1. sz. melléklet Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium létszám adatai között 2008/ / / /2012 tanulók száma lány tanulók száma sárospataki tanulók száma bejáró tanulók száma kollégista tanulók száma (csak ÁVG-s)

20 2. sz. melléklet Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium energia felhasználásának alakulása Fogyasztás helyszíne 2009 tény 2012 várható változás Gimnázium épülete kw kw kw Tornacsarnok kw kw kw Kollégium kw kw kw Összesen kw kw kw Megjegyzés: A villamos energiavásárlási szerzıdés módosítása miatt 2011 évben Ft megtakarítás jelentkezett, melyet az éves elszámolásnál érvényesítenek a szolgáltatók. A fent említett összegbıl a táblázatban látható energia megtakarítási rész Ft volt, míg a szerzıdésmódosításból eredı megtakarítás összege Ft.

Kiemelkedő versenyeredmények a 2009/2010-es tanévben

Kiemelkedő versenyeredmények a 2009/2010-es tanévben Kiemelkedő eredmények a 2009/2010-es tanévben Tantárgy: Verseny: Tanuló: Helyezés: Biológia Ének-zene Fizika Idegen nyelv Árokszállássy Tisztán innen Dunán túl népdaléneklési Fizikai becslési Magyar Ifjúsági

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÁRPÁD VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2008-2009-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÁRPÁD VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2008-2009-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÁRPÁD VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2008-2009-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Sárospatak, 2009. 1. Bevezetı Tisztelt Képviselı-testület! Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium munkájáról 2008

Részletesebben

Kiemelkedő versenyeredmények a 2012/2013-as tanévben

Kiemelkedő versenyeredmények a 2012/2013-as tanévben Kiemelkedő versenyeredmények a 2012/2013-as tanévben Tantárgy Verseny Tanuló Helyezés Felkészítő tanár felsőfokú szóbeli Ficsorné LANGWEST Kecskés Attila nyelvvizsga Lonscsák Aranka OKTV Barati István

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben 8. A osztály Yeager Tamás angol középfokú C 10. A osztály Csernátonyi Lilla angol középfokú A Gulybán Csenge angol középfokú A Kincses Kristóf angol középfokú

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM OM azonosító: 037 632 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. Igazgató: Horváth Attila Beiskolázási felelıs: Horváth Attila Telefon/fax: 92/313-490 Honlap: www.zmgzeg.sulinet.hu

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Kiemelkedő versenyeredmények a 2014/2015-ös tanévben

Kiemelkedő versenyeredmények a 2014/2015-ös tanévben Angol Kiemelkedő versenyeredmények a 2014/2015-ös tanévben Tantárgy Verseny Tanuló Helyezés Felkészítő tanár MENTORS Budai Réka Arany János Digitális döntőbe Halász Máté jutottak Biológia Filozófia/ Etika

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. (4) bekezdés a.) pontja alapján a képviselı-testület zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízatás adása illetıleg visszavonása,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

Eredeti Módosított Változás

Eredeti Módosított Változás 2005. IV. negyedévi szöveges értékelés I. A feladatellátás általános értékelése A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola felsıfokú továbbtanulásra felkészítı intézmény. Általános képzı jellegébıl adódóan

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport Fiú 25 méter mellúszás: 1. Vismeg Zsombor, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 2. Kék Tamás Ákos, Carolina Óvoda és Bölcsıde 2.Klamancsek

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Versenyeredmények. Országos versenyek 2009. Zrínyi Ilona Matematika Verseny - döntő

Versenyeredmények. Országos versenyek 2009. Zrínyi Ilona Matematika Verseny - döntő Versenyeredmények Országos versenyek 2009 Zrínyi Ilona Matematika Verseny - döntő Varga Szabolcs 7.a 22. Magyar Zsolt Sveiczer András 7.a 47. Magyar Zsolt Vörös Ákos 7.a 59. Magyar Zsolt Szkupien Bence

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola tanulóinak versenyeredményei a 2009/2010. tanévben

Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola tanulóinak versenyeredményei a 2009/2010. tanévben Név Osztály Verseny Eredmény Felkészítı tanár Erdıs Patrik SZKT országos 102. helyezés Nikovics Tibor Kiss Alex SZKT országos 127. helyezés Nikovics Tibor Séta Péter Föld Napja rajz Különdíj Nikovics Tibor

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

2011/2012-ES TANÉV RENDJE

2011/2012-ES TANÉV RENDJE 2011/2012-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDİSZAK Az elsı tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek). A tanítási napok száma: 182 A 12. osztályosoknak

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján (1) a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató : 2016. október 28-tól olvasható a következő linken: http://www.mig.hu/hu/felveteli/ (1)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót Képzési profilunk Általános gimnáziumi oktatás. Emelt nyelvi oktatás. Emelt informatika oktatás. Szakmai alapozó orientációs oktatás 9-10. évfolyamon.

Részletesebben

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10. Telefon: 76/441-255, Fax: 76/440-063 OM azonosító:

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A fenntartói értékelés témái: Tanulmányi eredmények Érettségi vizsgákról János Középiskola és Kollégium nyelvvizsga eredményei Továbbtanulás

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Labdarúgó Akadémia 2009.

Labdarúgó Akadémia 2009. Labdarúgó Akadémia 2009. Stratégia Filozófia Felépítés Infrastruktúra Tehetségek Kiválasztása Tehetségek Képzése Versenyeztetés Szervezés Felépítés Az ETO, ami nem csak egy ETO sport- szórakoztatóés Szabadidı

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben

Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben Országos helyezések Megyei és területi helyezések 1-15-ig Városi helyezések 1-5-ig Házi helyezések 1-3-ig Egyéni eredmények Tantárgy Forduló A verseny megnevezése

Részletesebben

Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat es tanév - II. félév Iskolai versenyek

Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat es tanév - II. félév Iskolai versenyek Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat 2014-15-es tanév - II. félév Iskolai versenyek Angol versmondó háziverseny: 5-. évf.: 1.Kollin Sára 5.b 1.Rózsa Noémi 5.b

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben